SOU 2014:45 - Unik kunskap genom registerforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOU 2014:45 - Unik kunskap genom registerforskning"

Transkript

1 Vetenskapsrådet Datum Diarienummer 20154)24) Ert diarienummer U2014/4224/F Handläggare Maria Nilsson Utbildningsdepartementet Stockholm Remissyttrande SOU 2014:45 - Unik kunskap genom registerforskning Sammanfattning Vetenskapsrådet har granskat remissen huvudsakligen utifrån sin uppgift att ha en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Vetenskapsrådet ställer sig positivt till utredningens förslag till förbättrade möjligheter för registerforskningen. Vetenskapsrådet har här endast beaktat de förslag som direkt berör forskning men vill understryka att integritetsfrågor har stor betydelse också för forskning, inte minst vad gäller förankringen i samhället. Författningsförslagen 9.1 Etikprövningen Förslag Ett enklare förfarande VETENSKAPSRÄDET SWEDISH RESEARCH COUNCIL Postadress/Postal address Box 1035 SE Stockholm Vetenskapsrådet tillstyrker förslaget om ett enklare förfarande för forskning som endast innefattar behandling av anonymiserade personuppgifter som hämtats från myndighetsregister men förutsätter att sådana ärenden avgörs av ordförande i samråd med vetenskaplig kompetent ledamot. Sweden Besöksadress/Visiting address Västra Järnvägsgatan 3 Tel: +46(0) Fax:+46(0) Org. nr/vat No Förslag Rådgivande yttrande. Vetenskapsrådet anser att de regionala etikprövningsnämnderna endast ska pröva ärenden som omfattas av etikprövningslagens tillämpningsområde. Rådet avstyrker därför förslaget om att de regionala etikprövningsnämnderna ska åläggas att lämna rådgivande yttranden över forskning som inte omfattas av etikprövningslagen. 1(5)

2 Etikprövningsnänmderna prövar idag endast ärenden som rör förskning och därför prövas inte vissa studentprojekt.vetenskapsrådet anser att det först måste klargöras vad ett rådgivande yttrande kan användas till för att undvika att skapa en ialsk trygghet för förskaren. Förslaget torde dessutom skapa en ökad arbetsbelastning för de regionala etikprövningsnämnderna som är svår att bedöma baserat på nuvarande underlag. Om etikprövningslagens tillämpningsonu^åde är för snävt för att tillgodose förskningens behov horde lagen ses över för att förtydliga för vilka projekt skyldighet till etikprövning föreligger. ^ ^ ^ ^. ^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vetenskapsrådet tillstyrker att etikprövningslagen tillämpas på förskning som inneiattar behandling av personuppgifterienförskningsdatabas. ^ ^ ^ ^. _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vetenskapsrådet tillstyrker förslaget att kodnyekeln ska bevaras hos den utlän^andemyndigheteni^o år trån dagen för utlämnandet av uppgifterna som kodnyekeln avser. EnligtVetenskapsrådets mening ärdet inte själva bevarandet av kodnyekeln utan den efterföljande behandlingen avuppgiftema som utgör en integritetsrisk. Oet bör dock undersökas om förlängt bevarande avkodnyeklar redan idag ärmöjlig enligt gällande lagstiftning. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vetenskapsrådet ärpositivt till förslaget om absolut sekretess föruppgift avseende enskilds personliga oeh ekonomiska förhållandeniförskningsverksamhet.vetenskapsrådet är även positivt till att undantag föreslås förförskningsändamål. När det gällerundantaget för utredning av oredlighetiförskning eller för yttrandeisamband med sådan utredning servetenskapsrådet däremot en risk att uppgifter som behövs för sådant ändamål inte lämnas ut på grund av den starka sekretess som föreslås för uppgifterna. Det är enligt Vetenskapsrådets mening av grundläggande betydelse för förtroendet för försl^tingen att misstanke om oredlighetiförskning kan utredas. Enligt den föreslagna ändringeni24kap.l^dsetaruppgift som behövsien utredning av oredlighetiförsl^ing eller för att yttrande ska kunna lämnasisamband med sådan utredning, bara lämnas om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde ellernågon närstående till denne lider men. ^

3 Vidare anservetenskapsrådet att det är viktigt att förskning kan bedrivas på lika villkor oavsett om förskningen bedrivs av en offöntlig eller en privat förskningshuvudman.enligtvetenskapsrådetsaknasiutredningen en tillräcklig analys av om en bestämmelse om absolut sekretess kan försvåra utlänuiande av försl^ingsdata till privata förskningshuvudmän (se vidare under avsnitts konsekvenser förslags.3 får för förskning som inte bedrivsiofföntlig regi närmare utredas ^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vetenskapsrådet ställer sig positivt till förslaget som gör det möjligt att bygga upp brett speeifteeradeförskningsdatabaser för ftamtida förskning oeh att dessa förskningsdatabaserreglerasilag.vetenskapsrådet ser framför sig att antalet nationella förskningsdatabaser är begränsat men menar att det vetenskapliga behovet börfåstyra antalet. Vetenskapsrådet anser sig doek^^ kunna ta ställning till om de föreslagna skyddsåtgärderna ärtillräekliga för att upprätthålla allmänbetens förtroende för förskningen utan att basett förslaget om bur lag oeh föreskrifter för förskningsdatabasenserutisin helhet. Som angetts ovan under avsnitts.3 anservetenskapsrådet att det är viktigt att förskning kan bedrivas på lika villkor oavsett om förskningen bedrivs av en offentlig eller en privat forskningshuvudman. De föreslagna förskningsdatabaserna ska finnas på statliga universitet eller högskolor eller motsvarande organisationer.eör uppgifter avseende enskilds personliga oeh ekonomiska förhållandeniförskningsverksambet föreslås absolut sekretess. Utredningen gör den bedömningen att uppgifter, inklusive känsliga personuppgifter oeh uppgifter om lagöverträdelser, för vilka det råder ett starkt sekretesskydd kan lämnas ut med ett förbehåll till aktörer som inte lyderunderdse. Efter det att utredningen överlämnades har JDiett beslut den9 september 2014riktat allvarlig kritik mot vårdgivare för att man har ingått avtal omjoumalföring med ett företag trots att detta inte varit förenligt med regelverket om sekretess inom hälso-oeh sjukvården. Mot bakgrund av JD^sbeslutframstår det förvetenskapsrådet som oklart om uppgifter kommer att l^nnalänu^asutfrånförskningsdatabaser som ftnns hos statliga universitet oeh högskolor tillforskningshuvudmän som inte har att tillämpa DSE. Vetenskapsrådet föreslås bidra till att bereda frågan om vilka förskningsdatabaser som är angelägna. En beredning kunde med fördel skeisamråd med övriga forskningsfinansiärer.vetenskapsrådet planerar en utlysning om nationell samordning av förskningsdatabaser under som kan förväntas bidra till att skapa ett vetenskapligt underlag för behov av förskningsdatabaser. 3(5)

4 Vänskapsrådets dessa databaser.vetenskapsrådet anser att ändamålet för utvärderingen behöver förtydligas och det börutredas vidare vilken myndighet som är bäst lämpad att utföra sådan utvärdering ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vetenskapsrådet tillstyrkerutredarens förslag om att inrätta ett nationellt biobanksregister vid Socialstyrelsen. Oet nationella biobanksregistret bör doek ges status av ett nationellt hälsodataregister vid Socialstyrelsen vilket möjliggör koppling till existerande patientregister oeh med sanuna typ av hantering som för andra register vid myndigheten. Vid uppbyggnad av ett sådant register bör erl^enhetertrån arbetet inom det nationella biobanksnätverket BBVlRlbeaktas.BBMRl.se har genomfört ett omiattande arbete med att samla införmation om svenska biobanker på hemsidan w^vw.bbmriregister.se och det är angeläget att denna kunskap och eriarenhet kan tas tillvara, förslagsvis genom ett förmaliserat samarbete mellanbbvlrl.se oeh Socialstyrelsen. ^vrigf Vänskapsrådets upp en verksanmet för att förbättra tillgängligheten till registeruppgifter för forskningsändamål och underlätta användningen av dessa.l uppdraget ingår även att bistå förskare med information om register oeh om relevant lagstiftning.vetenskapsrådet anser att förutsättningarna för att bedriva registerförskning generellt skulle förbättras om de registerhållande myndighetemaisin instruktion fickiuppdrag att stödja forskning. Detta är idag inte fallet för Statistiska Centralbyrån. En centraliserad forskningsstödsfunktion inom varje myndighet skulle säkerställa att databeställningar hanteras säkert, smidigt, kostnadseffektivt och likartat. Eör att lättare kunna sambearbeta registerdatafrån olika datakällortorde en sådan funktion vara central både när datafrån olika myndigheter ska kombineras och när myndighetsdata ska kombineras med förskarens egna data. SvenskNationell Datatjänst (Sl^)ärennationell infrastruktur för arkivering, dokumentation och samordning av forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin som fmansieras av Vetenskapsrådet och Göteborgs universitet. SNDs roll som arkivmyndighet och personuppgiftsbiträde har dock ifrågasatts av Datainspektionen.Vetenskapsrådet anser attfrågan om arkivering av forskningsdata generellt och persondata specifikt behöver lösas. Den är kopplad till Regeringens åtgärder för öppen tillgänglighet till forskningsinformation (publikationer och data), där universitetens roll 4(5)

5 behöver förtydligad deponera dataietteentralt data-oeh ser^ieeeenter som SNF^. Vidare anservetenskapsrådet att riktlinjer behöver fastställas under vilka villkor svenska data kan delas med utländska förskare så enkelt som möjligt utan hot mot den personliga integriteten. Forskning över gränser lar allt större betydelse oeh möjligheter att utväxla data mellan såväl registerförande myndigheter som mellan förskareit.ex. de nordiska länderna skulle öka användningsmöjligheter oeh värdet av svensk forskning avsevärt. Aeeeptans för samordnad etikprövning vore ett lediatt förenkla oeh utöka samarbetet inom Nordeniförsta hand. Beslutiärendetharfattats av generaldirektör Sven Stafström. Föredragande var projektsamordnare Maria Nilsson.Vid den slutliga handläggningen har även förvaltningsehefen Ann Fust, ehefsjuristen Anna Hörnlund oeh huvudsekreteraren Juni Palmgren deltagit. Generaldirektör Maria Nilsson Projektsamordnare 5(5)

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015)

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015) Förslag till beslut Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2015-01-16 Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-01-13 Diarienummer 140784 Kanslienheten Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014. Tisdagen den 20 maj 2014 anordnades en. Kombinationen av biobanker och register.

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014. Tisdagen den 20 maj 2014 anordnades en. Kombinationen av biobanker och register. Intresset var mycket stort och det stora antalet anmälda, 110 st, innebar att vi fick organisera om och byta lokal. NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014 Nationell biobanksutbildning

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer