Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB"

Transkript

1 Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

2 Innehåll 1. Sammanfattning Räkenskaperna och årsredovisningen 1 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 3 5. Ansvarig nämnd/styrelse 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 3 8. Årsredovisningen Allmän bedömning Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer Kommunens förvaltningsberättelse Balanskravet Nämndsuppföljning 5 9. Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål Bakgrund Finansiella mål Verksamhetsmål Resultaträkning Nyckeltal Balansräkning Nyckeltal kommunen Iakttagelser vid granskning av balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar och andra långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Nyckeltal koncernen Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning 12 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: Samarbetet med styrelser, nämnder och förvaltningar har fungerat bra vid revisionen. Den samlade dokumentationen över bokslutsposterna håller en god kvalitet. Årsredovisningens innehåll har fortlöpande förbättrats och strukturerats. Såväl verksamhetsmässiga som finansiella mål anges med kommentarer avseende uppfyllandegraden av de fastställda målen. Detta har gjorts på ett strukturerat sätt i årsredovisningen. Målen visar på varierande uppfyllandegrader. Under året har kommunens kortsiktiga resultatmål att max 99,6% av skatteintäkter och bidrag ska användas till verksamheterna uppfyllts då 99,0 % har använts i verksamheterna år Kommunens långsiktiga mål är att 98 % av skatteintäkter och bidrag används till verksamheten, vilket ska vara uppfyllt senast år Årets resultat som uppgår till 18,1 mkr (18,0 mkr). Vid avstämning av balanskravet avgår årets realisationsvinster 0,8 mkr och tillkommer årets realisationsförluster 1,3 mkr. Därutöver avgår jämförelsestörande poster (återbetalning AFA) med 18,4 mkr. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 0,2 mkr, vilket gör att kommunen klarar av balanskravet. Koncernens resultat uppgår till 32,6 mkr (28,4 mkr). Resultatförbättringen beror främst på bättre resultat i Tranås Energi AB och AB Tranåsbostäder. Deponeringsverksamheten vid Norrabys avfallsupplag upphörde En avslutningsplan finns framtagen. Tidplanen sträcker sig fram till år 2022 och beräknad kostnad uppgår till ca 26 mkr. Per uppgår ackumulerade avsättningar för detta ändamål till 16,1 mkr (17,1 mkr). Kommunen har i år i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en nuvärdesberäkning av beräknad slutlig återställandekostnad om ca 26 mkr. Avsättning per är dock 0,9 mkr för låg då man inte bokfört enligt korrigerad nuvärdeberäkning, vilken gjorts i enlighet med SKL:s anvisning om sänkt räntesats från 4,3% till 2,9%. 1

4 2. Syfte En redovisningsprincip har under året ändrats och det gäller redovisning ferielöneskuld. Ferielöneskuld har tidigare inte bokförts. Då det gäller byte av redovisningsprincip behöver korrigering inte tas på resultatet utan minskning av ingående balans på eget kapital med ca 9,1 mkr har istället bokförts. Vi bedömer att det förekommit viss brist avseende planering och kontroll inom Socialnämnden, då det stora budgetöverdraget kunnat uppstå. Styrning och uppföljning måste förbättras. Det bör noteras att de fonderingar/öronmärkningar som gjorts under eget kapital om ackumulerat 173,6 mkr (155,5 mkr), kan komma att negativt påverka framtida års resultat och därmed det egna kapitalet, om och när fonderingarna tas i anspråk. Skulle de pensionsåtaganden som redovisas under ansvarsförbindelser skuldbokföras, så minskar det egna kapitalet från 565,4 mkr till 123,5 mkr. I syfte att minimera risken för brister i efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer rekommenderar vi att kommunen, som en del i arbetet med att ta fram årsredovisningen, årligen gör en detaljerad avstämning mot rekommendationerna och att denna dokumenteras och bifogas bokslutdokumentationen (se avsnitt 8.2). Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 3. Avgränsning Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL1 och Skyrev2. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. Vårt granskningsuppdrag har avgränsats så tillvida att det inte innehåller några bedömningar avseende politiska uttalanden och värderingar samt utfästelser och prognoser om framtiden. 1 Sveriges Kommuner och Landsting 2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 2

5 4. Revisionskriterier Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer: Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 5. Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning. Rapporten är saklighetsgranskad av kommunens ekonomichef Rosie-Marie Fors samt ekonom Malin Lindskog. 6. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. Stickprovsvis avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifikationer med tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Översiktlig analys av resultaträkningen 7. Projektorganisation Granskningen har genomförts under ledning av Jerker Stenqvist, Godkänd revisor/certifierad kommunal yrkesrevisor tillsammans med Per Ewerlöf, Revisor och Johan Lagerqvist, Revisor. 3

6 8. Årsredovisningen 8.1 Allmän bedömning Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Vi anser att årsredovisningen i allt väsentligt följer lag och god redovisningssed. Samarbetet med ekonomifunktionen, vid genomförandet av årets revision, har fungerat bra. Bokslutsdokumentationen uppfyller ställda krav. Det har inte varit några problem att erhålla kompletterande information och underlag. 8.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer I årsredovisningen anges under avsnittet Tillämpade redovisningsprinciper att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med lagen om kommunal redovisning och Rådet för kommunal redovisnings (RKRs) rekommendationer. Man anger dock att man med få undantag följer RKRs rekommendationer. I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer med redovisningsansvarig samt översiktlig avstämning av kommunens årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. Baserat på detta och väsentlighetsprincipen är vår bedömning att kommunen i huvudsak efterlever rekommendationerna, dock med något undantag enligt följande. Enligt RKR:s rekommendation nr 11.1, Materiella anläggningstillgångar, finns upplysningskrav angående nyttjandeperiod eller tillämpad procentsats för avskrivning, vilket inte framgår till fullo i s årsredovisning. Vidare säger rekommendationen att upplysning skall lämnas om vilka beloppsgränser som tillämpas vid bedömningen av vad som skall anses vara inventarier av mindre värde och som därför inte ska aktiveras, vilket inte heller det finns upplyst om i kommunens årsredovisning. Av utförda undersökningar framgår att det överlag finns brister i efterlevnaden i kommuners och landstings årsredovisningar. I syfte att minimera risken för detta i s årsredovisning rekommenderar vi att kommunen, som en del i arbetet med att ta fram årsredovisningen, årligen gör en detaljerad avstämning mot rekommendationerna och att denna dokumenteras och bifogas bokslutdokumentationen. 8.3 Kommunens förvaltningsberättelse Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning Balanskravet Gällande regler I KL uppställs reglerna om det s k balanskravet, vilket innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom 4

7 tre år. I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när kommuner medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller intäktsminskningar Balanskravet i årsredovisningen Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i not 14 i årsredovisningen. Kommunens överskott för året uppgår till 18,1 mkr. Vid avstämning av balanskravet avgår årets realisationsvinster, 0,8 mkr från årets resultat, i enlighet med gällande principer. Tillägg sker med 1,3 mkr, avseende årets realisationsförluster. Därutöver avgår jämförelsestörande poster (återbetalning AFA) med -18,4 mkr. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 0,2 mkr. 8.4 Nämndsuppföljning Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Informationen från nämnderna i årsredovisningen har strukturerats efter gällande riktlinjer. Informationen belyser på ett tillfredsställande sätt: Hur respektive nämnd ska nå målen enligt balanserade styrkort Personal Ekonomi och verksamhet Framtiden 9. Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 9.1 Bakgrund Enligt bestämmelser i KL ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9a granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. 5

8 9.2 Finansiella mål Mål Uppfyllt Kommentar Max 99,6 % (långsiktigt mål 98 %) av Ja 99,0 % av skatteintäkter och skatteintäkter och bidrag ska användas bidrag har använts av till verksamheterna verksamheterna Investeringar ska självfinansieras Ja Investeringar om 40,8 mkr har finansierats av årets resultat om 18,1 mkr plus årets avskrivningar om 21,2 mkr, dvs totalt 39,3 mkr. samt likvida medel. 9.3 Verksamhetsmål Se sidorna 6-7 Ledstjärna och mål samt nämndernas och bolagens redovisning av måluppfyllnad i styrkorten under avsnitten för respektive nämnd och bolag i årsredovisningen. Målen uppvisar varierande uppfyllandegrader som synes rimliga. 10. Resultaträkning 10.1 Nyckeltal Kommunen Belopp i mkr Utfall årets Utfall fg år Utfall fg år -1 Utfall fg år -2 Verksamhetens nettokostnader -868,3-839,9-799,0-789,9 Förändring i % jämfört med fg år 3,4 % 5,1 % 1,2 % 2,7 % Skatteintäkter och statsbidrag 857,8 851,5 831,7 800,7 Förändring i % jämfört med fg år 0,7 % 2,4 % 3,9 % 2,7 % Finansnetto 10,1 6,4 5,6 13,2 Extraordinär intäkt (AFA-medel) 18, Årets resultat 18,1 18,0 38,3 24,0 Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto och extraordinär intäkt i relation till skatteintäkter och statsbidrag 97,9 % 97,9 % 95,4 % 97,0 % 6

9 Nedan redovisas resultatuppföljning på nivån, verksamhetens nettokostnader, för de olika nämnderna. Jämförelse sker mot årsbudget. Nämnd Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse mot budget Utfall i % av budget Kommunstyrelse inkl revisionen 72,8 65,4 7,4 89,8% Bygg- och miljönämnd 7,1 7,0 0,1 98,6% Teknik- och griftegårdsnämnd 41,0 40,2 0,8 98,1% Kultur- och fritidsnämnden 35,6 36,4-0,8 102,2% Barn- och utbildningsnämnden 367,0 361,6 5,4 98,5% Socialnämnden 328,2 342,8-14,6 104,5% Summa verksamheter 851,7 853,4-1,8 100,2% Kommentarer: Utfallet av verksamhetens nettokostnader 2012 är 1,8 mkr sämre än budget. Motsvarande föregående år var 11,9 mkr bättre än budget. KS inkl revisionen redovisar 7,4 mkr bättre än budget, vilket främst förklaras av vakanta tjänster samt minskade kostnader för kommunikationer. Bygg- och miljönämnden redovisar 0,1 mkr bättre än budget. Teknik- och griftegårdsnämnden visar ett utfall på 0,8 mkr bättre än budget. Underskott i vinterväghållningen har vägts upp av överskott avseende parkeringar och hamnen. Kultur- och Fritidsnämnden visar ett utfall som är 0,8 mkr sämre än budget. Förklaring är bl a satsningen på ny ispist i kommunens ishall. Barn och utbildningsnämnden visar ett utfall som är 5,4 mkr bättre än budget. Överskottet hänförs främst till outnyttjat bidrag till förskola i Sommen, minskad lokalvårdskostnad och personalvakanser. Socialnämnden redovisar negativt utfall mot budget med 14,6 mkr. Förklaringar är bl a försörjningsstöd -2 mkr, institutionsplaceringar -1,8 mkr, köpta placeringar dementa -3 mkr, LASS-ärenden -2 mkr, underskott handikappomsorgen -2,4 mkr. Vi bedömer att det föreligger viss brist avseende planering och kontroll, då detta stora underskott kunnat uppstå. Styrning och uppföljning måste förbättras. 7

10 Kommunkoncernen Belopp i mkr Utfall årets Utfall fg år Utfall fg år -1 Utfall fg år -2 Resultat före skatt 37,5 32,2 47,4 38,0 Nettokostnader i relation till skatteintäkter och bidrag, % 96,3 % 94,6 % 92,7 % 93,9 % Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som kommunens då de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats inom kommunen eller via kommunens bolag. 11. Balansräkning 11.1 Nyckeltal kommunen Belopp i mkr Årets Fg år Fg år -1 Fg år -2 Balansomslutning 758,0 738,9 727,6 725,4 Redovisat eget kapital 565,4 556,4 538,4 500,1 Eget kapital reducerat med ansvarsförbindelse pensioner 123,5 145,9 134,9 76,4 Soliditet redovisad 74,6 % 75,3 % 74,0 % 68,9 % Soliditet med hänsyn till de pensionsförpliktelser som inte redovisas bland skulder 16,3 % 19,7 % 18,5 % 10,5 % Omsättningstillgångar 422,9 117,1 100,4 124,3 Kortfristiga skulder 134,6 126,1 137,9 190,3 Balanslikviditet 314,2 % 92,9 % 72,8 % 65,3 % 11.2 Iakttagelser vid granskning av balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Årets investeringar uppgår till ca 40,9 mkr (33,0 mkr). Leasingåtaganden uppgår per till 12,1 mkr (12,2 mkr). Denna leasingskuld avser restskulden per enligt besked från Nordea. Investeringarna i fastigheter och anläggningar uppgår till 33,0 mkr (23,5 mkr). Årets största investeringar är VA-ledningar Tranås-Gripenberg 11,5 mkr, tillbyggnad Åsvallehults förskola 8,5 mkr och Bredstorps ishall 7,0 mkr. Fastigheter och anläggningar med bokfört restvärde om 2,3 mkr har avyttrats under året. Investeringarna för maskiner/inventarier uppgår till ca 8,0 mkr (9,5 mkr). Inga avyttringar har skett. Syftet med ett anläggningsregister är att avspegla verkligheten och att fungera som en brygga mellan kommunens fysiska tillgångar och det som redovisas i bokföringen. För att möjliggöra detta krävs en dialog mellan de olika förvaltningarna och ekonomienheten, så att såväl anläggningsregister som bokföring uppdateras med alla anskaffningar respektive försäljningar/ 8

11 utrangeringar i anläggningsbeståndet. Vi bedömer att anläggningsregistret är svårarbetat. Anläggningsredovisningen fungerar, men det krävs manuellt avstämningsarbete för att kopplingen mellan huvudbok och anläggningsregister ska bli begriplig. För att ytterligare förstärka rutinerna och få ett fullt fungerande anläggningsregister, rekommenderar vi rutinupplägg med en regelbundet återkommande fysisk inventering av anläggningarna med avstämning mot såväl anläggningsregister och bokföring. Anläggningstillgångarna är avstämda mellan huvudbok och anläggningsregister och avskrivningar påbörjas månaden efter anskaffningsmånaden. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade Värdepapper, andelar och andra långfristiga fordringar Under 2002 överläts kommunens dotterbolag till ett särskilt bildat bolag, Tranås Stadshus AB. Kommunens reversfordran på Tranås Stadshus AB återbetalades under 2009 då Tranås Stadshus AB lånade upp pengar externt. Kommunens långfristiga fordran på AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB uppgick till 319,4 mkr per Reglering har skett under året och per återstår 13,2 mkr avseende AB Tranåsbostäder samt 2,0 mkr avseende AB Tranås Industrifastigheter. Tranås kommun tillförde 2010 Tranås Stadshus AB ett aktieägartillskott om 10 mkr. har alltsedan 2002 varit medlem i Kommuninvest och inbetalt ett andelskapital på 1,0 mkr. Syftet är att erhålla långsiktigt goda villkor för finansieringsverksamheten. Kommunen ikläder sig samtidigt ett borgensåtagande för de skulder som Kommuninvest har, begränsat till s ägarandel i Kommuninvest, vilken per var 0,37 %. Under 2012 har erhållit vinstutdelning med 588 tkr, vilken är inbetald som insatskapital enligt beslut på Kommuninvests föreningsstämma. Inbetald medlemsinsats och insatsemission uppgår till totalt tkr. Det bör noteras att kommunens borgensåtagande gentemot kommunens bolag uppgår till 815,4 mkr (376,1 mkr). Förändringen avser AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB Kortfristiga fordringar Kundfordringar Belopp i tkr Fordran VA-avgifter (Debiteras av Tranås Energi AB) Fordran debiteringar i Devis Avgår: Reservation osäker fordran debiteringar i Devis Kommentar: Vid betalningskontroll per kvarstår ca 3,0 mkr av fordringarna från Totalt uppgår årets kundförluster till 0,3 mkr (0,4 mkr). I årets bokslut har obetalda fordringar med förfallodag före reserverats och uppgår till 0,8 mkr (0,4 mkr). Vi bedömer kundreskontran som välskött. 9

12 Statsbidragsfordringar Belopp i tkr Statsbidrag Avstämt mot ansökningshandlingar mm utan anmärkning Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Belopp i tkr Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 1 44 Upplupna skatteintäkter etc Ludvikamoms Övrigt Upplupna skatteintäkter innehåller den definitiva slutavräkningen för 2011 på 13,3 mkr, vilken utbetalas I posten ingår också preliminär slutavräkning för år 2012, som innebär en fordran om 8,2 mkr enligt prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Därutöver ingår också en bedömd fordran om 3,6 mkr avseende fastighetsavgifter för år 2011, vilken utbetalas 2013 samt bedömd fordran om 5,2 mkr avseende fastighetsavgifter för år 2012, vilken utbetalas 2014 enligt uppgift från SKL. Övriga poster är på samma nivå som föregående år. Posterna har granskats mot underlag utan anmärkning Eget kapital Belopp i mkr Eget kapital vid årets ingång 547,3 538,4 Effekt byte av redovisningsprincip -9,1 Årets resultat 18,1 18,0 Eget kapital vid årets utgång 565,4 547,3 Varav öronmärkt pensionsreserv (ansvarsförbindelse) 170,5 143,5 Varav reserv för framtida resultatreglering 3,1 12,0 Totalt pensionsåtagande inkl. löneskatt (ansvarsförbindelse) 441,9 410,5 Det bör noteras att de fonderingar/öronmärkningar som gjorts under eget kapital på 173,6 mkr (155,5 mkr), kan komma att negativt påverka framtida års resultat och därmed det egna kapitalet, om och när fonderingarna tas i anspråk. 10

13 Pensionsåtagandet under ansvarsförbindelser, som avser intjänade pensioner inklusive löneskatt t o m 1997 uppgår till 441,9 mkr (410,5 mkr). Skulle dessa åtaganden bokföras minskas det egna kapitalet till 123,5 mkr (145,9 mkr). De bokförda lång- och kortfristiga pensionsskulderna inkl särskild löneskatt uppgår till 40,1 mkr (35,5 mkr) Avsättningar Deponeringsverksamheten vid Norrabys avfallsupplag upphörde En avslutningsplan finns framtagen. Tidplanen sträcker sig fram till år 2022 och beräknad kostnad uppgår till ca 26 mkr. Per uppgår ackumulerade avsättningar för detta ändamål till 16,1 mkr (17,1 mkr). Kommunen har i år i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en nuvärdesberäkning av beräknad slutlig återställandekostnad om ca 26 mkr. Avsättning per är dock 0,9 mkr för låg då man inte bokfört enligt korrigerad nuvärdesberäkning, vilken gjorts i enlighet med SKL:s anvisning om sänkt räntesats från 4,3 % till 2,9 % Långfristiga skulder De långfristiga skulderna uppgår till 11,8 mkr (11,1 mkr). Posten avser främst anslutningsavgifter för VA och det är dessa som står för förändringen jämfört med föregående år Kortfristiga skulder Belopp i tkr Leverantörsskulder Semesterlöneskuld, inarbetad övertid, soc avg Interimsskulder/skatteavräkning Moms Personalens källskatt mm Upplupen pensionsskuld Upplupen löneskatt Övriga kortfristiga skulder Summa Leverantörsskulder Avstämning föreligger mot leverantörsreskontra. Någon avstämningsproblematik har inte noterats Semesterlöneskuld, inarbetad övertid, ferielöneskuld, soc avg Bokförda semesterlöne- och övertidsskulder samt ferielöneskulder kommer från PA-systemet. Listorna är på individnivå och vi har kontrollräknat ett antal personer stickprovsvis utan anmärkning. Rimlighetsbedömning mot föregående år är gjord utan anmärkning. En redovisningsprincip har under året ändrats och det gäller redovisning ferielöneskuld. Ferielöneskuld har tidigare inte bokförts. Då det gäller byte av redovisningsprincip behöver 11

14 korrigering inte tas på resultatet utan minskning av ingående balans på eget kapital med ca 9,1 mkr har istället bokförts Interimsskulder/skatteavräkning Posten inkluderar i år ingen preliminär skatteavräkning (se interima fordringar istället). Föregående år uppgick beloppet till 21,4 mkr. Dessutom ingår förutbetalda intäkter med 10,5 mkr (11,4 mkr) och upplupna kostnader med 9,8 mkr (10,0 mkr) Upplupen pensionsskuld Posten avser den individuella delen av pensionsskulden. kommer att reglera skulden i mars Nyckeltal koncernen Belopp i mkr Årets Fg år Fg år -1 Fg år -2 Balansomslutning 1 786, , , ,8 Redovisat eget kapital 685,0 652,4 633,7 594,0 Eget kapital reducerat med ansvarsförbindelse pensioner 243,1 241,9 230,2 170,3 Soliditet redovisad 38,3 % 48,8 % 48,6 % 45,5 % Soliditet med hänsyn till de pensionsförpliktelser som inte redovisas bland skulder 13,6 % 18,1 % 17,7 % 13,0 % Omsättningstillgångar 523,8 219,0 212,6 245,6 Kortfristiga skulder 210,6 222,0 205,1 262,0 Balanslikviditet 248,7 % 98,7 % 103,7 % 93,7 % 12. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs rekommendation Av betalningsflödesrapporten framgår att kommunens verksamhet före avskrivningar under år 2012 gett ett överskott på 47,6 mkr. Investeringar har ett netto om -39,8 mkr och finansieringsverksamheten har ett netto på +304,8 mkr. Förändringen av likvida medel uppgår därmed till +312,7 mkr. 13. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. Enligt KRL 8 kap 2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning. 12

15 I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Tranås Stadshus AB-koncernen med de rörelsedrivande dotterbolagen Tranås Energi AB, AB Tranåsbostäder respektive AB Tranås Industrifastigheter. KPMG, dag som ovan Jerker Stenqvist Godkänd revisor/certifierad kommunal yrkesrevisor Per Ewerlöf Revisor 13

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14

Nässjö kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2012-03-30 Antal sidor: 14 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per 2016-08-31, se bifogad rapport. Vi önskar få

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Lidingö Stad Antal sidor 12 Antal bilagor 0 2017, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Tranås kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 10

Tranås kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 10 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-08-31 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-09-20 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-1608 Rapport beträffande delårsgranskning slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 23 oktober 2013 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål 1 1.2 Mål för

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE SKRIVELSE 2016-10-24 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Uppsala Kommun Antal sidor 13 Antal bilagor Uppsala kommun Granskning av bokslut och årsredovisning 2016 sign.docx 2017, a Swedish

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 2014-06-30 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Höörs kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011. 2 april 2012 Antal sidor: 12

Höörs kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011. 2 april 2012 Antal sidor: 12 Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 2 april 2012 Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer