Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka bankens kapitaltäckning. De nya reglerna ger banken avsevärt mindre marginaler för täcka våra risker. Det är angeläget att vi jobbar för större marginaler, dvs i första hand ett större eget kapital. Fortfarande är en ökad utlåning och en stärkt större kreditstock de bästa åtgärderna men även andra åtgärder kan bli aktuella. Avveckling/clearing JAK har ett avtal med Nordea kring clearing som kommer att löpa ut och inte förnyas. Vi har därför under det senaste året undersökt vilka möjligheter som finns att få ett annat ombud i RIX, eller att ansluta oss direkt själva, för att hantera clearing. Sannolikt behöver vi ansluta oss själva utan ombud. Det innebär ett större projekt, räknat i såväl arbetstimmar som pengar, jämfört med att ha ett ombud. Det är dock medräknat i den förändringskarta med utvecklingsprojekt som styrelsen har fastställt för de närmaste två åren. Det finns också flera positiva aspekter med en direkt anslutning, exempelvis i form av möjligheter för kommande produkter, trots att det samantaget blir mer kostsamt än att gå via ombud. Synpunkt framfördes om att vi bör titta på möjligheten att vara ombud för andra banker. Konskevensen av att inte lösa clearingen skulle vara att backa i utvecklingen till att inte ens ge medlemmar möjlighet att få in lön och andra ersättningar direkt till JAK, så det är inte ett alternativ. Bankverksamheten Nordea och Handelsbanken har fått varning respektive anmärkning gällande deras penningtvätt. Internrevisorerna kommer och granskar våra processer i nästa vecka. Fråga ställdes angående behovet av personalresurser på banksidan på sikt. Svaret blev att vi sannolikt kommer att behöva ytterligare resurser på sikt när medlemmar kontaktar oss med frågor kopplat till att de använder JAK som förstabank. I övergången till egen anslutning till RIX bör vi dock inte behöva ytterligare personal, utan först framöver. Förändringskartan Utvecklingen ligger i fas, även om marginalerna är små. Vid årsskiftet ska vi vara så gott som ute ur det gamla banksystemet JAKPOT, vilket blir en stor lättnad arbetsmässigt. Resultatuppföljning Utfallet per är kr. Intäkterna ligger under budgeterad nivå, trots hög nyutlåning. Ränteintäkterna kommer att ligga avsevärt under budget för helåret på grund av minusräntan. På kostnadssidan ligger vi över den budgeterade nivån, till stor del på grund av att minskningen av personalkostnader inte slår igenom helt förrän senare under året. Vi har betydligt högre nyutlåning än budgeterat, men det är inte intäkter som slår igenom snabbt och behöver därför också fortsatt se över kostnader under året. 1

2 Riskrapport VD föredrog ärendet. Genom den outsourcing som är planerad förväntar vi oss att kunna lyfta arbetet med riskkontroll och compliance under året. Fråga ställdes angående när styrelsen får leverans på utredningen om ett nytt sparlånesystem. Svaret blev att det blir i höst, i och med prioriteringen att nu jobba med sparfria bolån. Fråga ställdes vidare angående risk för minskade intäkter, där vi har fler åtgärder än de som syns i rapporten. Svaret blev att det stämmer, och att vi jobbar med flera åtgärder på intäktssidan. Medlemmars betalningsförmåga Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. JAK har för andra året i rad låtit göra en analys kring våra medlemmars betalningsförmåga. Vi kan se att många av våra låntagare har varit medlemmar länge, samt att endast 27 % av våra krediter är bolån. Vad gäller ändamål handlar de flesta lån om att lösa andra skulder. Jämfört med förra året har vi högre andel lågrisklåntagare och lägre andel högrisklåntagare. Vi har också lägre andel höginkomsttagare och lägre andel som saknar inkomst, samt lägre andel seniorer. Våra medlemmar bor ungefär där befolkningen generellt bor i Sverige. Synpunkt framfördes om att det är ett intressant underlag för bedömning av våra risker och att viktigt inspel i diskussionen om hur vi jobbar långsiktigt i olika konjunkturer. Det är en viktig inriktning att förbättra möjligheterna för bostadslån. Ärendet återkommer. Prissättning i JAK VD föredrog ärendet. Frågan om JAKs prissättning har kommit upp i styrelsen under senhösten. Ledningsgruppen har skissat på en möjlig framtida paketering och prissättning i JAK. Denna presenterades vid styrelsens januarimöte och fick positiv återkoppling. Därefter har stämman beslutat i enlighet med styrelsens proposition, att höja medlemsavgiften till 300 kronor för huvudmedlem och 250 kronor för familjemedlem. Detta kommer att gälla från och med Syftet med prissättningen är att det ska kännas klart, tydligt och rimligt, att det ska bli relativt billigare att använda fler av bankens produkter och genom fler användare generera större intäkter och kostnadstäckning. Fråga ställdes angående om vi vet att medlemmarna efterfrågar kort. Svaret blev att det framgår i den medlemsundersökning vi har gjort att medlemmar önskar såväl betaltjänster som kort. Fråga ställdes angående om vi bör ta mer betalt för exempelvis blancolån som kostar oss mer i handläggning. Svaret blev att det är en möjlig utveckling, att det behövs för kostnadstäckning. Styrelsen beslutade att fastställa prissättningsmodellen i JAK enligt underlag, samt att uppdra åt VD att genomföra och kommunicera förändringen på lämpligt sätt JAKs risknivå Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Styrelsen fastställde senast bankens risknivå vid styrelsemötet den 25 april Vi är nu på gång med att fastställa en ny intern kapitalutvärdering (IKU), där risknivån är ett viktigt ingångsvärde. Risknivån kompletterades förra året med gränsvärden för kreditförluster. Fråga ställdes angående om vi 2

3 har rätt riskprofil, dvs om det finns områden vi kan ta ytterligare risker på, med anledning av att utlåningen är låg. Svaret blev att det är svårt att se sådana områden i nuläget som inte får andra negativa effekter, men det behöver analyseras djupare. Styrelsen ser ingen anledning att justera värdena för risknivån i nuläget, men återkommer till att se över detta under året. Styrelsen beslutade att fastställa JAK Medlemsbanks risknivå enligt underlag Intern kapitalutvärdering (IKU) VD föredrog ärendet. Den interna kapitalutvärderingen har gjorts med utgångspunkt i banken per den sista december 2014, det vill säga bankens årsredovisning för Syftet är att beskriva vår IKU-process samt att presentera JAKs bedömda kapitalbehov för väsentliga risker som är aktuella i verksamheten, samt styrelsens beslutade kapitalhållning. Bankens bedömda totala kapitalbehov uppgår till 69,1 mkr (50,8 mkr) för att täcka riskerna i verksamheten. Kapitalbasen består av kärnprimärkapital och är på totalt 79,4 mkr (79,0 mkr). Kapitaltäckningskvoten i JAK Medlemsbank per den sista december 2014 är 1,47 (2,23) och i IKU-planeringen 1,15. Synpunkt framfördes om att det bör framgå tydligare vilka åtgärder vi skulle vidta i ett stressat scenario, vad vi kan prioritera bort, samt vad som är en absolut lägstanivå för att klara bankens verksamhet. Vidare bör vi framöver titta på om vi skulle jobba med förlagslån/förlagsinsatser framöver för att stärka kapitalbasen. Styrelsen beslutade att fastställa JAK Medlemsbanks interna kapitalutvärdering (IKU) per , enligt underlag, med undantag för kommande redaktionella justeringar, samt att uppdra till VD att senast till 1 juli återkomma med en redogörelse för hur en absolut lägastanivå för att driva banken skulle se ut. Återhämtningsplan VD föredrog ärendet. Den uppdaterade FFFS 2014:30 från Finansinspektionen omfattar de nya kraven på intern styrning och kontroll. Finansiella företag skall enligt de nya kraven upprätta återhämtningsplaner som avser åtgärder för att återställa kapital- och likviditetsituationen hos ett finansiellt företag. Planen ska även inkludera intern och extern kommunikation. Tanken med återhämtningsplanen är att samhället skall skyddas från finansiella företag innan de är på väg mot obestånd. Styrelsen beslutade att fastställa JAK Medlemsbanks återhämtningsplan enligt underlag, med undantag för kommande redaktionella justeringar. Mål och inriktning VD föredrog ärendet. Som grund för styrelsens arbete ligger medlemsbankens stadgar och reglemente, samt uppdrag från stämman Stämmans uppdrag följs upp genom beslutsuppföljningen. Utöver detta, externa lagar och regler. Styrelsen styr verksamheten genom: Strategier (på flera års sikt) 3

4 Budget (årligen) Styrande dokument (instruktioner och riktlinjer för verksamheten, vilka fastställs årligen) Löpande beslut med uppdrag till VD Angiven riskaptit och limiter I styrelsens arbetsordning fastställs hur styrelsen arbetar för att styra verksamheten. Just nu finns den fastställda förändringskartan som styr verksamheten för de kommande två åren. Synpunkt framfördes om att vi bör sätta fart på tankearbetet kring återuppbyggnaden av IMS tidigare än i maj Förslagsvis i augusti. Medlemschefen skulle kunna adjungeras till ett eventuellt föreningsutskott. Synpunkt framfördes vidare om att vi bör få fart på målarbetet i augusti och att arbetet med risknivå, toleranser och limiter, samt rapportering kommer att behöva vara ett viktigt fokus under hösten. Det är också sannolikt att vi i och med den nya risk- och compliance-funktionen kommer att behöva lägga ytterligare fokus på det arbetet i styrelsen. Fråga ställdes angående när vi får kostnadsanalys på olika produkter. Svaret blev att det inte har kommit någon sådan beställning och att det är för tidigt att ta ur det nya ekonomisystemet. Vidare framfördes synpunkten om att vi behöver ta fram en ny NPAP (New Product Approval Process). Styrelsens arbetsordning Stf VD föredrog ärendet. Styrelsen fastställer varje år sin egen arbetsordning, som beskriver hur styrelsen arbetar under året. I underlaget finns slutsatser från den utvärdering som genomfördes av styrelsen i mars-april. Ärendet diskuterades under gårdagen. Idag har styrelsen två utskott; arbetsutskott (AU) och kreditutskott (KRU). Förslag har framförts om att lägga till ett risk/regelutskott, samt ett föreningsutskott. Vidare diskuterades möjligheten att ge AU beslutsmandat. I ett föreningsutskott skulle medlemschefen kunna vara föredragande. Nuvarande demokratiarbete skulle vidare kunna ingå i föreningsutskottet, liksom beredning av andra ärenden av föreningskaraktär. Styrelsen föreslog utskott med följande preliminära ledamöter: Riskutskott: Lotta, Monjia, Ali, Uffe (Sammy föredragande) Föreningsutskott: Jonas, Johannes, Stephen (Ann-Marie/KarinMalin föredragande) Icke närvarande ledamöter har möjlighet att anmäla intresse och förslagen kan justeras inför beslut vid junimötet. Motion: Omorganisation av JAK Medlemsbank Stämman 2015 beslutade med anledning av motion nr 2 Omorganisation av JAK Medlemsbank: att avslå motionen, samt att tydliggöra hur JAKs nya demokratimodell kan användas för representativ demokrati. Styrelsen har ett pågående arbete med demokratiuppdraget, som fick förnyat stöd vid stämman. Förslaget är att införliva uppdraget ovan i det pågående arbetet med demokratiuppdraget. 4

5 Styrelsen beslutade att införliva stämmans uppdrag om att tydliggöra hur JAKs nya demokratimodell kan användas för representativ demokrati i det pågående arbetet med demokratiuppdraget Demokratiuppdraget Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. I underlaget finns en redogörelse för status på demokratiuppdraget och de steg som behöver tas framöver. Det finns oklarhet vad gäller inloggningslösning, som IT nu tittar på tillsammans med utvecklaren. Förslag framfördes om att vi kunde använda GoToMeeting för att ha ett distansmöte med representanter för samtliga lokalavdelningar. Synpunkt framfördes om att begreppet ideell resursperson ska bytas till medlem enligt stadgebeslut. Demokratikommittén fortsätter sitt arbete i nuvarande konstellation till dess att ett föreningsutskott sannolikt utses i juni. Motion: Hastigt beslut om besparing Stämman 2015 beslutade med anledning av motion nr 3 Hastigt beslut om en besparing som gömmer en strategiförändring: att avslå motionen, samt att styrelsen går ut med tydligare med bakgrunden till beslutet om att sätta IMS på sparlåga, samt uttala sig om hur kommunikationen till medlemmarna varit och hur liknande situationer bör hanteras i framtiden. Förslaget är att som ett första steg formulera en text till banksidorna i kommande Grus & Guld, med en beskrivning av situationen. Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att återkomma med ett förslag på hur uppdraget ska genomföras och kommuniceras Motion: Utvecklande av strategi för lokalt engagemang Stämman 2015 beslutade med anledning av motion nr 4 Utvecklande av strategi för lokalt engagemang: att JAK Medlemsbank behåller nuvarande inarbetade strategi för lokalavdelningar men att vi instiftar och presenterar en kompletterande form (eller flera kompletterande former) för nya medlemmar som vill engagera sig enligt ovanstående förslag, att ett införande sker när styrelsen anser implementering lämplig, samt att det ska finnas information lätt tillgänglig att det går att organisera sig som lokalgrupp. Förslag framfördes om att uppdra åt föreningsutskottet att hantera denna fråga. Ärendet återkommer i juni. Föreningsstämman 2016 Stf VD föredrog ärendet. Styrelsen beslutar om tid och plats för ordinarie föreningsstämma, i enlighet med JAK Medlemsbanks stadgar. Stadgarna så snart de är registrerade ha följande 5

6 lydelse vad gäller stämmans placering: stämma ska hållas i Skövde, Skara, Härnösand eller i Stockholm, samt att ordinarie stämma hålls årligen senast den 30 april. Förslaget är att stämman hålls den april 2016 i Skövde. Styrelsen beslutade att JAK Medlemsbanks ordinarie föreningsstämma 2016 hålls den april i Skövde Övrig fråga från stämman En medlem anmälde en övrig fråga till stämman. Denna formulerades i ett brev som styrelsen tidigare har svarat på. Medlemmen var inte själv på plats på stämman, som istället beslutade att överlämna förslaget till styrelsen för hantering. Förslaget är att uppdra åt VD att se över förslagen och i samråd med ordförande skicka ett svar till medlemmen. Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att se över brevet och formulera ett utvecklat svar till medlemmen som anmält övrig fråga till stämman om lokalisering på landsbygden, samt att i samråd med ordförande skicka svaret till medlemmen JAKs stipendium Lotta Friberg och Sammy Almedal lämnade rummet med hänvisning till jäv. Monjia Manai Sonnius ledde därmed mötet under denna punkt. Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier till studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. I budget för 2015 har kr avsatts för stipendier. Det finns två ansökningsomgångar under året vilka är 1 maj och 1 november. Stipendiekommittén har sammanträtt och lämnat förslag till beslut till styrelsen. Förslag framfördes om att bevilja stipendium enligt förslag, samt att de synpunkter som framförs i underlaget återkopplas till stipendiaten. Styrelsen beslutade att dela ut stipendium på kr till Ylva Lundkvist Fridh 6

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje.

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapport Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapporten motsvarar Bolagsstyrningsrapport för aktiebolag och har som syfte att skapa goda förutsättningar för

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Svenska kommuner och landsting i samverkan 2015-03-30 1 (2) Kommuninvest Ekonomisk förening Medlemmarna FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Kallelse Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer