Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Bn 114/2014 Enligt sändlista (för samråd) Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Sammanfattning av planförslaget Planen syftar till att öppna korsningen Boskärsgatan Södermalmsallén för fordonstrafik. Det föreslagna öppnandet av Södermalmsallen som idag är stängd för allmän biltrafik kan bidra till att skapa kortare resvägar och fördelar då trafiken på fler gator. Det kan i sin tur minska det totala trafikarbetet. Genom att fördela trafiken kan behovet av trafikleder med hög framkomlighet minska och på så vis även bidra till att trafiken i de centrala delarna av Örebro minskar. En nackdel med att sprida ut trafik är att fler boende får högre bullernivåer. Samrådet Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden: 17 februari mars 2014 Förslaget har varit utsänt för kännedom och eventuellt yttrande till berörda enligt sändlista för samråd samt till Stadsbiblioteket för kännedom. Inkomna yttranden utan synpunkter har inkommit från: Myndighet/fastighetsägare/organisation E.ON Värme Sverige AB Trafikverket Region Öst Förvaltningen för funktionshindrade Fritids- och Turistnämnden, Kultur- och medborgarnämnden Nerikes Brandkår Atlas Copco Rock Drills AB Örebrobostäder AB TS Skanova Access AB Lantmäterimyndigheten Örebro kommun Hyresgästföreningen Varbergagatan Tekniska Nämnden Stadsbyggnad, Örebro kommun Box Stadsbyggnadshus I kundtjänst Örebro Åbylundsgatan 8 A fax

2 Inkomna yttranden med synpunkter har inkommit från: Myndighet/fastighetsägare/organisation/boende Länsstyrelsen i Örebro Län Bedömning enligt 11 kap. 10 PBL Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. Vägtrafikbuller I planbeskrivningen anges att en preliminär utredning som visar på vilka konsekvenser detta planförslag får för trafikeringen av området och flödena för flera gator i staden har tagits fram av WSP. Trafikflödena på Södermalmsallén beräknas enligt den preliminära utredningen Trafikflöden bil vardagsmedeldygn 2013 uppgå till ca 2060 fordon per dygn. Enligt de beräkningarna överskrids varken de ekvivalenta eller maximala bullervärdena sett till gällande riktvärden för bebyggelsen vid planområdet. En reglering av tung trafik på Södermalmsallén är nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen med avseende på bullernivåer vid bostäder. I planbeskrivningen saknas dock en redovisning av aktuella och uppräknade bullernivåer, både ekvivalent och maximal ljudnivå, för befintliga bostäder. Länsstyrelsen anser att riksdagens antagna riktvärden för trafikbuller (proposition 1996/97:53) normalt inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Länsstyrelsen anser därför att hur kommunen avser att säkerställa att riksdagens antagna riktvärden för trafikbuller inte överskrids ska redovisas i planbeskrivningen. Vid behov ska även bulleråtgärder säkerställas på plankartan. Kommentar: Texten i planbeskrivningen har kompletteras med en redovisning av riktvärden av bullernivåer. Riktvärden för trafikbuller 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad samt 55 dba ekvivalentnivå (frifältsvärde) utomhus vid fasad. Miljökontoret Örebro Kommun Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att en reglering av tung trafik genomförs så att tung trafik inte leds in på Södermalmsallén. Nedanstående synpunkter gällande buller och vibrationer ska beaktas. Synpunkter Buller och vibrationer Trafikflödena på Södermalmsallén beräknas, efter genomförande av plan, uppgå till fordon per dygn. Under nuvarande förutsättningar har mätningar genomförts som visar på ca 400 fordon per dygn på sträckan mellan Klerkgatan och Grubbengatan. Planändringen medför således en beräknad ökning av trafik längs med Södermalmsallén. Av beräkningarna framgår däremot att varken ekvivalenta eller maximala riktvärden för buller 2

3 överskrids sett till gällande riktvärden för bebyggelsen vid planområdet under förutsättning att en reglering av tung trafik sker. En reglering av tung trafik är därför nödvändig för att inte överskrida gällande riktvärden för buller från vägen vid bostäder. Riksdagen har angett gällande riktvärden för buller från vägar i samband med infrastrukturpropositionen från 1996/97. Av infrastrukturpropositionen från 2012 anges att dessa riktvärden ska vara vägledande i planeringssammanhang. Riktvärden för trafikbuller anger 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad samt 55 dba ekvivalentnivå (frifältsvärde) utomhus vid fasad. Kommentar: Reglering av tung trafik på Södermalmsallén är nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen med avseende på bullernivåer. Regleringen skall genomföras i samband med en öppning av korsningen Södermalmsallén - Boskärsgatan. Synpunkter AB Martin G Andersson, Björn Berggren, Signalgatan 10 Hej. Vi har mottagit ert förslag på detaljplan för öppning av södermalmsalle`n. AB Martin G Anderson bedriver glasbearbetnings verksamhet i fastigheten Klensmeden 1. Som ligger direkt söder om järnvägen. Det innebär en del körning med vår truck och även lastbilstrafik på Boskärsgatan, för att komma in på vår bakgård, precis söder om järnvägen. Med ökat trafikflöde ökas risken för störningar och tillbud. Det kanske går att sätta upp varningsskyltar? För övrigt inga synpunkter på förslaget. Mvh Björn Berggren MGA Kommentar: Förfrågan om varningsskyltar om arbetsfordon eller motsvarande vid fastigheten Klensmeden 1 vid Boskärsgatan har skickas till Tekniska förvaltningen. TF anser att man inte ska skylta med vägmärken som varnar för den trafik AB Martin G Andersson eventuellt gör på Boskärsgatan. Den verksamhet som bedrivs ska ske på fastighetsmark. Om fastighetsägaren tillfälligt behöver nyttja allmän plats för tex skrymmande transporter ska kontakt tas med Tekniska förvaltningen. Synpunkter Godkännes icke Anitha o Håkan Tiselius, Grubbensgatan 26, Örebro 1. Bor för närvarande på ett industriområde/atlas Copco men ett ständigt oljud nästan hela dygnet. 100 m avstånd. 2. Järnvägen -med något eller ett par tåg om dagen. 3. Södermalmsallen är fylld med parkerade bilar under dagtid från AC personal 4.Luftkvaliten i lägenheterna är i dagens läge enl luftfilter som lämnas in på stadsbyggnadshus 1. Filtret har suttit sedan aug mån!!! (Kjell Jansson ) (Bilaga3) 5. Vid öppning av Boskärsgatan blir vår luft ytterligare försämrad. Att kunna använda vårt uterum är i dagens läge nästan omöjligt så bara tanken på ytterligare trafik är absurd. 6. Om gatan mot alla odds öppnas -vad gör ni då för oss som bor här? Ytterligare ett plank som stänger allt ute allt buller och all lukt är nödvändigt 3

4 Kommentar: 1,2)Planområdet angränsar till ett industriområde med pågående verksamhet och ett industrispår för järnväg med ett fåtal passager/vecka. 3) Tillåtet för allmänheten att parkera på Södermalmsallén. 4) Ett filter är inlämnat till Stadsbyggnad. (bilaga 3) 5) Enligt den bedömning som gjorts utifrån WSP preliminära beräkningar av trafikflöden så kommer halterna av luftföroreningar från vägtrafik att ligga under gällande miljökvalitetsnormer med avseende på kväveoxid, PM 10, PM 2,5, bensen och kolmonoxid även om Södermalmsallén öppnas. 6) Plank sätts upp i första hand för att klara riktvärden för gällande bullernivåer. Enligt beräkningar för buller så överskrids varken de ekvivalenta eller maximala bullervärdena sett till gällande riktvärden för bebyggelsen vid planområdet. Synpunkt Godkänns ej Svar från olika boende som bifogat samma blankett från lokal hyresgästförening nr 331. (Bilaga 1). Robert W, Scott W, Loo E Blisserpont Grubbensgatan Inger Molander Södermalmsallén 22 B Lena Strand Grubbensgatan Britt-Marie Arvidsson Boskärsgatan Ann-Charlotte Spansk Sehalic Grubbensgatan Anneli Broberg Grubbensgatan Larsson/Grenemo Grubbensgatan Lilly Persson Södermalmsallén 22 B Katarina Malmkvist Södermalmsallén 22 B Kerstin Hallqvist Grubbensgatan Helena Häggström Södermalmsallén 22 B Nils Nordin Boskärsgatan B Mårtensson Boskärsgatan Stig Johansson Grubbensgatan Anders Arnelind Grubbensgatan Maria Stenman Grubbensgatan Kommentar: Radon Trafikflödesberäkningar visar att max 50 dba klaras i fasad, fastighetsägaren ansvar för att följa vad som står i Plan- och bygglagen. I 8 kap 4 anges att Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 5. skydd mot buller.. Enligt SGU s (Sveriges geologiska undersökning) kartskikt ligger inte planområdet inom ett område som är klassat som ett högriskområde för markradon. Åtgärder för att minska eventuella förekomster av radon ansvarar fastighetsägaren för, sådana eventuella åtgärder får inte innebära att fasaders förmåga att hindra buller minskar så mycket så att bullernivåer inomhus ej kan klaras. Någon ytterligare konsekvensutredning anses ej vara nödvändig. 4

5 Buller Under stycket förutsättningar och under rubriken buller i planbeskrivningen finns en bullerkartläggningen från 2011 som ger en bild av situationen av trafikbuller i planområdet. Det stämmer att det är en uppskattning av trafikbuller som är baserad på trafikflöden på ca 400 fordon/dygn utmed Södermalmsallén (nuläget). Det aktuella planförslaget har däremot inte utgått från ett trafikflöde på ca 400 fordon/dygn utan ett högre flöde på ca 1900 fordon/dygn vilket beskrivs under stycket förändringar i planbeskrivningen. Vidare anges i planbeskrivningen att enligt den preliminära utredningen Trafikflöden bil vardagsmedeldygn 2013 så uppgår trafikflödena till ca 1900 fordon per dygn. Enligt de beräkningarna överskrids varken de ekvivalenta eller maximala bullervärdena sett till gällande riktvärden för bebyggelsen vid planområdet. En reglering av tung trafik på Södermalmsallén är emellertid nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen med avseende på bullernivåer vid bostäder. Som ett ytterligare förtydligande kommer texten i planbeskrivningen kompletteras med en redovisning av riktvärden av bullernivåer. Riktvärden för trafikbuller 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad samt 55 dba ekvivalentnivå (frifältsvärde) utomhus vid fasad. Grönområdet utmed Bygärdesbäcken planläggs som Natur, inga bullerdämpade åtgärder föreslås där. Gatan Gaturummet vid Södermalmallén skall utformas med hastighetsreducerade åtgärder så att det stämmer med den skyltade hastigheten. Bil och cykeltrafik kommer att blandas i gaturummet. Inga tekniska åtgärder utöver skyltning för att hindra tung trafik är planerade. Tvärgator till och från Södermalmsallén bedöms även fortsättningsvis kunna användas utan övriga åtgärder. Våren 2011 fick stadsbyggnad i uppdrag att redovisa de gator som man tidigare någon gång har velat öppna för allmän biltrafik. Uppdraget resulterade i en lista med cirka 70 stycken gator. Hösten 2012 gav den sittande majoriteten Stadsbyggnad i uppdrag att genomföra en medborgardialog som bland annat innehöll ett antal gator som eventuellt skulle kunna öppnas för allmän biltrafik. Medborgardialogen genomfördes och avslutades i mars I dialogmaterialet hade majoriteten valt att lyfta fram 13 gator som man ansåg vara viktigare få in synpunkter på. Föreslagen detaljplan behandlar en av dessa 13 gator. Utöver denna detaljplan har ytterligare två detaljplaner som föreslår öppnandet av gator på Örebros södra delar varit ute på samråd under samma tidsperiod. Synpunkt Ia Malmqvist, Stallgatan 19, Hej, Angående Nikolai 3:289 mfl öppna korsningen mellan Boskärsgatan och Södermalmsallén. Jag anser att ovanstående korsning inte ska öppnas för allmän trafik. Det kommer att leda till ökad trafik och med det ökade utsläpp av växthusgaser. Vänligen Ia Malmqvist Kommentar: En öppning av Södermalmsallén kan bidra till att det totala transportarbetet kan minska vilket i sådana fall är en positiv åtgärd som i sin tur då minskar utsläpp av växthusgaser. 5

6 Synpunkt Maria Stenman, Grubbensgatan Hej, Lämnar ett yttrande ang. detaljplanen för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén. Örebro kommun. Samstämmer med bifogad PDF. (bilaga1) Risk vid öppnande för ännu högre ljudnivå från trafiken. I dagsläget kommer ljudstörningarna mest från Atlas Copco. Olycksrisk från skymda korsningar samt att många cyklister har genomfart genom området. Ökade avgaser i ett redan utsatt luftproblems område - radon finns i fastigheterna. Kan man påvisa att förändringen minskar kommunens antal km. i bilåkning, genom att underlättar framkomligheten är det ett stort plus. Borde det inte satsas mer på att underlätta elbilsdrift. Jag skulle gärna ha en elbil som både är tyst och avgasfri - buller och allergier är ett folkhälsoproblem! Hoppas Örebro hittar en bra lösning på utmaningarna med den ökande bilåkningen i Örebro, det behövs. Tack för mig. Med vänlig hälsning Maria Stenman Kommentar: Högre trafikflöden genererar mer buller, enligt beräkningar för buller så överskrids varken de ekvivalenta eller maximala bullervärdena sett till gällande riktvärden för bebyggelsen vid planområdet. Enligt den bedömning som gjorts utifrån WSP preliminära beräkningar av trafikflöden så kommer halterna av luftföroreningar från vägtrafik att ligga under gällande miljökvalitetsnormer med avseende på kväveoxid, PM 10, PM 2,5, bensen och kolmonoxid även om Södermalmsallén öppnas. Tvärgator till och från Södermalmsallén bedöms även fortsättningsvis kunna användas utan övriga åtgärder. Cyklister och biltrafik blandas i gaturummet. Enligt SGU s (Sveriges geologiska undersökning) kartskikt ligger inte planområdet inom ett område som är klassat som ett högriskområde för markradon. Åtgärder för att minska eventuella förekomster av radon ansvarar fastighetsägaren för. En förväntad effekt av en öppning av Södermalmsallén är att det centrala vägnätet beräknas få en minskad mängd fordonstrafik. Det totala transportarbetet kan komma att minska vid en öppning av Södermalmsallén, Synpunkt Godkänns ej Margoth Janson, Sören Janson Boskärsgatan 26, (bilaga 2) Kommentar: En förväntad effekt av en öppning av Södermalmsallén är att det centrala vägnätet beräknas få en minskad mängd fordonstrafik. Angående tung trafik så är en reglering av tung trafik på Södermalmsallén nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen med avseende på bullernivåer. Regleringen skall vara genomföras i samband med en öppning av korsningen Södermalmsallén - Boskärsgatan. Inga planer finns att anlägga grönområdet vid Bygärdsbäcken till parkering, däremot finns det stöd i Örebro kommuns översiktsplan att lyfta fram områden kring Bygärdesbäcken. Ett steg i den riktningen är att ge marken planstöd för markanvändningen Natur. 6

7 Synpunkt Godkänns ej Brf Bagarn c/o Egeryds, Idrottsvägen 31 B, (Bilaga 4) Kommentar: Enligt beräkningar för buller så överskrids varken de ekvivalenta eller maximala bullervärdena sett till gällande riktvärden för bebyggelsen vid planområdet. In och utfart för föreningen sker på Klerkgatan. Den ökade mängden trafik enligt trafikflödesberäkningarna på Södermalmsallén medför inte så stora förändringar så att befintlig in och utfart till brf Bagaren ej kan användas. Reglering av tung trafik på Södermalmsallén är nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen med avseende på bullernivåer. Regleringen skall genomföras i samband med en öppning av korsningen Södermalmsallén - Boskärsgatan. Synpunkt E.ON Elnät Sverige AB (Bilaga 5) E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. Bifogad karta visar en 130 kvs kabel som bör få ett markerat u-område på 7 meter. I och med att kabeln har linje/lednings koncession så går det inte att flytta den utan att först söka ny koncession, därför bör denna typ av ledning uppmärksammas extra. Kommentar: Vid markanvändningen Natur behövs ej ett u-område. 130kVs kabeln uppmärksammas i plantexten. Ulrika K Jansson Frida Hammarlind Kjell Jansson Planavdelningschef Enhetschef detaljplan Planeringsarkitekt 7

8 Bilaga 1 8

9 Bilaga 2 Bilaga 2 9

10 Bilaga 2 10

11 Bilaga 3 11

12 Bilaga 4 12

13 Bilaga 5 13

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Dnr: 2004-3089 PLAN. Skellefteå

Dnr: 2004-3089 PLAN. Skellefteå Granskningshandling 2015-05-01 PLAN NBESKRIVNING Detaljplan för kv Hjorten inom stadsdelen Centrala stan Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för kv Hjorten inom stadsdelen Centrala stan, Skellefteå

Läs mer