RESA NORRA AMERIKA. DEL II.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESA NORRA AMERIKA. DEL II."

Transkript

1 RESA I NORRA AMERIKA. DEL II.

2 NYKOP ING: TRYCKT HOS P. E. WINGE.

3 K. ",,'\. F. :J Y Ii:,(),I' I :N" I "

4

5 RESA AF CARL AUGUST GOSSELl\IAN. K. M. F. "I guess you foreigners reckon our IItates the first country in the world l' At least we Yankees calculate so!" MATTHEWS 80m ' JONATIiAN'.,~.-l TVENNE DELAR. SEDNARE D ELEN. NYKOPING: 1835.

6

7 INNEIIALL AF SEDNARE DELEN: KAP. IX. RESA TILl. IIUFVUDSTAuEN SID. I " X. STADEN WASHINGTON ". ) :.II. XI. NORD-AllIERII\.. STATSFORFATTNINGEN " 7 I. " Xli. FORENTA STATERNA..... " " XIII. NORD-A11ErdKANSKA KRIGSl\lAKTEN " ~ I Tl. " '\IV. NORD-A,)1ERIKANERNA "':\C.!\.TERRESAN... " 2~p.

8

9 RESA I NORRA AMERlKA. UAPI1'LET IX. RESA TILL HUFVUDSTADEN. Om Vl ieke missminna oss ~ ar det Doktor Johnson, som pa nagot shiue i sina skrifter s;iger, au den angenamaste delen af en menni... skas lefnad til' den, hon tillbringar i sang en e mellan uppvaknandet (Jeh ttppstigandet. Vi vilja har icke disputera den larde forfattarens sats, ehurn myeket deremot Yore att invanda, utan fa blott forklara, au om Doldorn sjelf hade lunnat resa med postvagnarna eller angmtarna i Forenta Staterna, han ofta nog hade gatt miste om dessa angenama stunder, Sa vida han icke vaknade betydligt hiltidare all an- A.

10 2 RESA TIJ.L dra menniskor. Atminstone hacle 11an for dagen icke kunnat addera rlht manga af dessa behagliga siingtimmar till sin li stid, om han gjort oss sallskap vid delta tillfalle emeuan New York oeh Philadelphia, ty angbaten, pa hvilken denna resa borjades, afgick redan klockan fem pft morgonen, h vilket, d. man hetraktar omujlighelen alt direkte fr~n sangen valtra sig ufver till det afgaende fartyget, fordrar ell ovanligt tidigt uppsligande, atminstone under en murk oeh kall arstid. Det val' nemligen en kulen Decemher-morgon, annu ohehagligare genom elt snohland:hlt regn, som vi, fiera tim mar fore hade sol ens oeh icke-resande menniskors uppstigande, skyndade fran hotelet ut or de toma gatorna af den annu i hvila forsankta staden. Ju mera vi nalkades emharkeringsstallet, som val' vid Batteriet, straxt of van am Castle-Garden, desto mera horjade denna odslighet storas af hrc1dskande menniskor, hvilka, lika oss sjelfva, insvepta i sina kappor oeh s;kyddade af sin a paraplyer, ilade ftstad samma vag, c1tfoljda af personer med deras lwppsiickar oeh ressaker. Slutligen hordes den rytande angan fran fartyget helt tydligt i den nattliga Lystnaden, liksom uppmanande passagerarne att paskynda sin gang, un-

11 BUF VUDST ADEN. 3 der det den med delsamma gal tillkanna, att fmgbaten val' fiirdig au afga oeh emlast vuntade det besuimda kloekslaget, for au bol'ja sin resa. Denna hotamle signal gaf en frisk impuls at de ombordgaende personernas fart, h vilken ieke tninskades fori', an de hunnit mulet eller val passerat den kritiska landgangsplankan. Ej myeket h'\.ngt derefter var oeksa den trefliga angbaten Tlu'stle under full fart med nlira hundrade.passageral'e, af hvilka en stor del pre ererade de eklarerade oeh nppvarmda kajlllorna for det kaha, fuktiga oeh morka ehicket, fdin hvilket man knappast kunde uppuicka nagl"a andra foremal an eldgnistorna fran skorstenen eller ett oeh annat ljllssken pa de nlil' liggande str&nderna. Oaktadt det omgifvamle morkret forlsaltc den anda helt ofortrutet sin jemna gang i en syd vestlig riktning utat hamnen, for au inkomma i ett annu trangare fal' vatten, euer sundet emellan New Yersey och StaLen-Island. Fran detta langa och smala sunet inkommer man i Rariton-floden, pa h val's hogra strand ligger staden Brunswick, hvilket slalle val' v lr angbats silltliga mal. Af en blick pc'\. kartan finnel' man genast, alt det ieke.ar mojligt att sjovagen gora en resa emellan NewYol'k och Philadelphia, Sa vida

12 RES'-\' TnT. man ickc vilt gura en mycket Umg omv!ig, eller forst Ii:ipa ut i Atlantiska Oceanen vid Sandy-Hook, fur au segla soder ut langs Jmsten af Yel'sey, derefter inlopa i Delavare-viken och slutligen segla nolt ut, for alt pa den nyssn~imnde loden uppkomma till Philadelphia; hvilket tillsammanlagdt utgor en segling af iclie mindre an tvihumdrade-femtio Engelska mil, churn riitta afslandet emeljan de Lada swderll3 icke g:'1' till fluio sadane. Dt'n li liga kommunikationen emcllan dessa stallen gar derfore, ~.tminstone h vad resande och deras saker helr~iffar, en lieit annan hade kortare oeh angell;,imare vag, som ohetydligl skiljer sig fran uen I'aka linien emellan dem, oeh hvaraf den medlersta tredjedelen g~h' ofver land oeh de Litda yttcrsta pa vaunel. Som vi red:m n~mnt, embarkerar 11lan pi:. en angbat i New York, h vilken gar till Brunswick, hvaresl mall debarkerar oeb med po~tvagn forts&lter resan treltio mil bfver laml tin Trenton, en stad pa stranden af Dcbvare- loden ~ hvarest man ater gar om bord poi en annan, del' vanlande anghat, meu hvilken }'esan slut as i Philadelphia. Sa val vagnarne, som de tvenne angbatarne tillhora samma bolag' eller fara. som sjomannen uttrycka sig, for samma rederi;

13 HUF VU DSTADEl'I. h v'ilkct gor att man hetalar den olika passagen pta en gang oeh ieke hehofver hekymra sig vi~ dare med fartygen oeh Akdonen, an hlott sa III yeket sam ol1ndg~ingligen fordras, for alt forn ytta sin person fran det ena till det andra. Hela resan gores pa Jagen oeh upptager vanli~ gen en tid af omkring tolf timmar samt het,t~ las med tre och en half piasler, h varuti sa val maltiderna SOIll alia of riga omkoslnadcl' tiro inher~iknade. Den obehagliga vaderlek, SOUl ftlfoljde ar~ resan fran New York, forandradc sig vid solens uppgang med denna ovanliga hastighet, hvarfor det ~ord-a.mel'ikanska klimatet, isynnerhet Hings kusten oeh under vintermfmaderna, ar sa utmarkt. Wi hade oeksa knappast hunnit genom det bugtiga sundct pa ostra sidan om Staten~ Island, forran den kalla oeh regniga morgonen hlifvit uttr~ingd af en klar solskensdag med en frisk vind, som pa samma gang rensopade him~ melen fran de snodigra molnen, sam den upptorrkade'deras fuktiga qvarlefvor pa det vala daeket. VistandeL hiir uppe hlef med delsamnla hehagligal'e uri nere i de temligen td\.ngt hefolkade kajutorna, hvaresl under tiden fruko~ sten hlifvit scl'vel'ad; oeh man hindrades nu mora alminstonc h varken a1' vaderleken cller

14 6 RES! TILL lllorkrel all helrakta de passerande landskapen af denna vackra inomskars-segling. Dessa utgjor.. des for det mesta af vul odlade och tiiu be.. hodda sl~itl-tl'akter, hvilka, i synnerhet pa hma. sidor om Rariton-floden, ofta utgjordes af Iaga Ungsmal'ker, h vilkas bordighet bast hevittnades af den m~ingd hoslackar, hvarmed de, besyn.. nerligt nog for arsliden, annu voro talt be.. stri::itltl<l. Sedan vi thll'yggalagt en mangd af de he.. shindig-a bugter, hvari den nyssnanmde floden kri::iker sig emellan sin<l laga strandei', fin go vi sigle af staden Brunswick, till h vilken genast, nleuelst m1gra m';lacle segelclu"ks-balonger, som hissades pa den cndast hhl'tiu nyttjade masten, gjonles en signal pa antalet af de vagnar, som behofdes, for att vitl<lre transporlera angbihens nuvarande laddning af passagerare. Efler cn pa della sall el'hi'tllen underrattelse, kunde de crfol'llcrliga ftkjonen icke allenast vara Corspanda, 11 tan, som lic yen val' fallet, nedkorda till bryggan, innan angbaten lade till. Men for au himlra den oreda oeh de tvister, som mojligen skullc kunna uppkomroa vid en sa talrik oeh olika personals inqvarterande i ell halft tjog vagnar, med lib manga personer i hvarje, harman pci forhand gjort migra al'l'angemenler,

15 HUFVUDSTADEN. 7' hvilka aro lika enkla, som hefordrande hela sallskapets trefnad. oeh skulle i alia hanscenden vara att rekommendera, om mojligt. vid alia poslvagns-ah'arel', iitminstone i delta landet. Kaptenen hal' nemligen kort forut gatt omkring sa val i kajutorna som pa daeket oeh, under det han upptagit passagerarnes namn, tillika ohserverat sa val deras inbordes bekantskap, som ~if ven, i brist deraf, de olika klasser, till h vilka de, med afseende pa kladedragt oeh utseende. t yekas hora, for att indela dem i sadana vagnlag, som, enligt hans formodan, bora blifva mest angenam~ elier atminstone minst genanta for hvarandra. Naturligtvis underhjelpes denna klassifieering sa val af Kaptenens egen hekantskap med kanhanda de fiesta af sina passagerare, somafven af dessas atgarder i delta afseende; ty de behofva ieke mera an for tiufallet salla sig till hvarandra i sadana grupper, for au genast blifva, om mojligt, forenade till en vagnbesattning. I smant andamai lemnar Kaptenen at h varje passage rare en hiljett med den vagnsnummer, pa hvilken man kommer all aka, oeh da man uppviser densamma for de malroser, som haf va best yret med sakerna, teekna de rued krita samma nummer pa kappsacken, hvar-

16 RESA TILL igenoln man forsakras, au den kommer alt af~ ga pa samma vagn som egaren. Klockan half tio formiddagen landade 1ing~ haten viti Brunswick, oeh inom lio minuter derefter fortsalte dess passagerare resan Of vel' land i en lang rad vagnar, h vilka uppgingo till icke mindre an nio stycken. Dessa akdon voro alldeles lika meti de ful'ut heskrifna postvag~ narna harstades, sa vhi till anspann som inre oeh yllre ulseende. Dol vi nu genom erfarenheten hlir vit lemligen hekanta, sa val med inl'cdningen, som etiquetten i dessa niositsiga voiturei', sa hade vi ickc drag it i hetankande alt genast upphoppa pa kuskbocken, hvarigenom vi forsakrade oss for ohehaget au Aka haklanges oeh ga miste om utsigten, tvenne sa mycket lattare irakade olagenheter, som Kaptenen gjort oss den hedel'll, att placera oss i samma vagn med en miingd darner, hvilka troligen icke skulle tillata gardinernas oppnande pil en i alia fall kall vinlerdag. Hul'll harmed ocksa hade galt, und veko vi nu alla 0l1lstandigheter, deri.. genom att vi togo vllr plats vid kusken, pa samma gang vi formodligen gjorde damerna en artighet med all lemna rum for nagon annan tv ifvelsutan nannare hekant.

17 HU F Vl,;DSTADEN. 9 Hela vagen emellan Brunswick oeh Trenton gar of vcr ett slatt oeh i hog grad uppodladt land, It vilket oeksa aoses for den hol'digasle delen af den frllktbara Staten NewYerscy. Man har redan utsl~\kat oeh afvilgl en kanallinia emellan dessa bada swllen; oeh dit man ser den jemna landsstrackan samt den dagliga rol'elsen emellan Rariton- oeh Dela vare-floderna, sa fol'efallcr det fl'emlingen besynnerligt, au icke en dylik vattenkommunikation redan fi?nes, isynnerhet i detta for Anghatar oeh kanaler Sa rnurkval'diga land. Vid Prineetown, en liten slud, som ligger tjngo mil fran Brunswick, ombyltes hastar; oeh nagot efler klockan tu pa eftenniddagen anlande vi till TrenLon eller raltare dess skeppsbrygga, vid hvilken en rykande angbftt Ug klar au emottaga det rcsande sallskapet, for att vidare transporlera det ulfik den breda Delavare-floden. Staden Trenton iir hufvudstaden i Staten NewYersey och innehitller omkring fyratusende invftnare. Den ligger pa Delavares venstra slrand; oeh namnde strom upphor kort of van fur delta stalle au vara segelbar, till folje af en miingd hetydliga fall oeb for8sar, emellan hvilka oeh staden ligger en lang tach trabrygga of vcr flo Jen, hvilken liar ar niil'it cn fjcrdcdels mil

18 10 RESA TILL hred. ufver denna hro gar landv~i3en emellan Philadelphia oeh New York eller r~illare 110- })oken, hvarifran man pa IIudsonfloden ofverfiirjas till den sistnamnde sladen. Delma v~ig ])cgagnas, dci vinlern hindrar angb 'larna au gil, h vilket lik val ytterst sallan Iar vara handelsen, sa val pa Rariton- som De1avare-floden. Den vid Trenton vantande angbtllen, Esmerald heniimnd, var ieke allenast fardig alt afga genast efter vagnarnes ankomst, ulan hade Hfven en middag uppdukad for de resamles l'iikning, oeh landtagen voro ieke val losskaslade forran passagerarne tillsades, alt hordet val' serveradt. Denna ogonhliekliga forflyttning fran postvagnen till ett flytande spisqvarter val' lika angenam for den resande, som karakteristisk for Iandet euer raltare cless in vanare, h vi lka ieke tilliha nagon tid onyttigt forspillas, alminslone pa resor, antingen det nu ar fraga om au ata eller sofva. I de flesta andra lander sklllle man ansell staden Trentons vardshlls vara ett sa mycket hattre passande stalle au ata middag, som vagnarne anlande dit pa en tid af dagen, pa h vilken man i allmanhet plagar intaga detla mal, oeh man derigenom hesparade sig olagenheten af att uppduka ett stort bord pii ell fartyg. Men Amerikanerna anse

19 nufvudstaden. I J clenna sc(lnarc olllsliindighct for en smasak, jemford med fordelen alt komllla fort fram; oeh i!>whet for ~ILt lata angbuten viinta en halftim~ me pa sina atande passagerare, tar man clem genast Olu Lord, sa hnngriga de tiro, och siit~ tel' dem stra"t till ell bord, del' de iekc sakna hvilken Vlirdshustufl'el som heist i land, oeh del' de atminstone ioke hehofva kappas med h varandl'a, for att harva afl'aren undangjord, innan den fruktade upphrottssignalen later hi). ra slg. Dela vare-floden hal' flera skogbevuxna hoi mar, h vilka, tillika med dess vacha strander. gora seglingen pa danna strom till en af de behagligaste, man kan fol'etaga. Den anses ocksa. nast Hudson, vara den pilloreskaste af Nona Amerikas floder; oeh det ar isynnerhet dess hogra strand euer landskaperna i den mera kllpcrade staten Pennsylvania, som fangslar ogat med sina olllvexiande scenerier. Vid Bordentown, en liten stad omkring tio mil fran Trenton, gor floden en skarp hojning eller nastan en r~t vinkel mot sitt rona lopp, dii den med ens kastur sig fnln sydost lin sydvest. i hvilken riktning den passeral' staden Philadelphia. Det forstnamnde slallet til' arven markvardigt for elt vackel't lulldtstalle, tillhol'igt Spanska

20 RESA TIU. ex-konungen Joseph Bona parte, euer, som han nn kahar sig, Grefve af Survilliers, hvilken lef vel' hal' som pri val lljan, aumiint hogaktatl oeh alskad, oeh troligen lika lilet saknande sina Spanska umlersaler, som de sin pt"ltvingade Konung "Pepe" J ett Spanskt diminulivum, In'ilkct i den mening, hvaruti de an vande detsamma, bast skulle kunna of versattas med Ii/Ie strunt Joseph. Vi ilade emehel'tiu ftstad utfi)l' loden i vi'll' snabblopande Esmerald med en sam manlagd fart af Ofver tio mil i timmen, sa all vi just i skymningen euer omkring kloekan fem Ila aftonen hunno slauen Philadelphia, som liggel' pa Delavares hogra strand. Vi uppehollo oss denna gangen h~irsuides blott till foljande middagen, oeh hade saledes endast tillfalle all i allmtinhet hemarka denna vaekra stads fortriiffliga lage oeh ovanliga regelbundenhet. Den ligget' nemligen emellan Sehuylkill- oeh Delaware-floderna, h vilkas strander tiro forenade U1edclst stadens li'mggator, som ater vinkell'alt afskuras af de IDed namnue slrommar para lelia tvargatorna. Fa stader kunna viii oeksa jemforns meu denna, sa val uti aniaggningens 01' dentlighet, SOIU den snygghet oeh omsorgsfulla hftlll1ing, som ri'ulel' of vel' hade gator oeh hygg.

21 nuf VUDST ADE N. nader; oeh mlln bar dubbelt sldi.l alt kaha den en qvulwre-stad, da den Hfven till sill yttre hal' ell starkt tycke af det stadade, nl'tgot stela, men derfore icke otre liga f medlemmarne af den sekt f swlles furnamsta hefolkning. som karakteriserar IlVilken utgor detla Vi aterkomma till denna markvardiga stad langre fram i hel'attelsen, da vi pa atervagen fdin hufvudsladcn drojde qvar harstades en nagot langre Lid. Kloekan Lolf pa dagen voro vi 1'lter embal'kerade pa en af delta landels manga furlriiffiiga angbfttar, hvilka, pft samma gang de gika resol'lla h~ir sa angenama~ La la med hvarandra i beqviimligheter oeh elegans, sa viii i de inre inredningal'lle, som i den yure konstruktionen. Denne, som kallades NewYorl.:~ slilde sig fran aua 1'tngbatar, vi forut sell, deruti all den val', som sjomannen blla det, rnndgatlad eiiel' utan akterspegel oeh med nastan samma byggnadssiitt och skapnad akter och fur. Den hade elt starkt tycke af clt vanligt Hollandskt kopfardifartyg tif yen deruti, alt den val' malad och ornel'ad pa samma salt, Sa alt man niistan kunde tro sig ombord pa en af dessa langa tre liga koff'ar, pa h vilka de stora svarden mi(lskepps blifvit forvandlade till ett par hjullllls. Den paddlade emellertid astad

22 RESA TILL med samma hastighct, som utmarker tmgbatarne hiirstarles, sa au den, llnderhjclpt af strummen, redan klockan tu pa eftermiddagen hade hunnit sin bestammelse, som val' Newcastle, en liten stad trettiosex mil fl'rm Philaclelphin. Resan mellan Philadelphia och Baltimore liknar nemligen ganska mycket den emellan New York och den fol'stn~imnde staden. Liksom under denna fard, gill' man ftirsta delen af resan pa vaunet, fortsatter den sedan (if vel' land oeh slutar den alel'igen med en sjoresa. Man afgfu' till den andan mec1 en anghflt frfm Philadelphia utfhr Delavare-strommen till en liten stad, pit dess hligra strand, kallaj. Newcastle, hvarest man utlyter fartyget for en vagn och fardas femlon mil i)f vel' land genom Delaware-Staten till Chesapeak-viken, del' man titer emharkerar pa en i'mghilt, hvilken genast afgar med det resande sallskapet till Baltimore. Pa samma salt, som forl1t ar niimndt, Letalar man sin passage pa en ~ang; ocll sedan man viii iii' emharkerad i Philadelphia, behofver man ieke vidare hekymra sig om resan, ty de olika ~kdonen aro all tid tillrecls, och man of verlemnas fnin den ena vehikeln till den andra SI'I 01' dentligt oeh mechaniskt, som yore man sjelf en kappsack.

23 auf VUDSTADEN. Liksom foregaende dagen, hegagnade man vistamlet pa anghaten fur au Uta middag, oell tiden val' sa val her&knad for uenna angelagenhet, att passagerarne ieke vui hade sllllat sin maltid, forr an man gaf signalen till debarkationsorten for antalet af de hehofliga vagnarna. Farvattnet hade under tiden hetydligt foranurat sig, oeh i stallet for den uppe vid Philadelphia af en mangd oar sammantrangua floden, hade man nu fur sig en fyra till fem mil hred fjarcl, hvilken nagot neuanfol'e Newcastle utvidgar sig till den trattlika Delaval'e.hayen, som atskiljer Staterna NewYersey oeh Delavare, samt formerar en af de mfmga segelbara flouutlopp eller vikar, som utgi;ra elt sa starkt eontourdrag P.-l den Noru-Amerikanska karlan, pa samma gang de sa helyuligt underlatta Furenta Staternes sjofart. Pa delta salt formera de fyra floderne Hudson, Delavare, Susquehanna oeh Potomac lika manga segelbal'a utlopp till verldshafvet for staderna New York, Philadelphia, BallimOl"e oeh Washington; oell om dessa natul'liga vattendrag tiro beqvamliga for passagers-resorna till oeh fran dessa stallen, sa aro de andock af en mycket storre vigt for dessa stora hanclelsplatsars Sa val inrikes som utrikes sjofart.

24 RESA TIJJ1~ Lib ordf:ntligt oeh skyndsatnt sont g~rda~ gen vid Brunswick af.. oeh inlastades eher riittare omstufvades passagetarne med sina saker, fran angbaten till vagnarna; oeh vattenhjulen hade icke lunge varit stadnade, forran vagnshjulen rullade astad med det resande 5iillskapet pa elt stadigare element. Vagnarne voro alldeles lika med gardagens, afvensom i allmanhet vagarne oeh Iandets utseende, sa alt da man dertill Iagger Iikheten i angbiits""'passagerna, lnmde man latteligen for tillfallet hlanda dessa hesynnerliga farder om hvarandra 1 euer lhminstone efterat med svarighet skilja den ena da.. gens res a frfm den andras. Likvul tycktes sjelfva farten af de tunga equipagerna vara nii... got trogare an dagen forut, ty vi framkommo icke till embarkations-platsen fori' an liockan sex eller ungefar fern ton mil pa trenne timmar, hvartill lika myeket bidrogo de standiga uppehftllen vid krogarne, der hade menniskol' och kreatur skulle vattnas, som de kanhanda nagot sumre vagarne. Det var saledes redan tilhnorknadt, innan karavanen hann Frenchtown, som ligger vid stranden af Chesapeak-hay, eller rattare en li~ ten strom kailad Elk-River, som utraller i namnde hafsvik, h vilken ater formerar utloppet till

25 UPJ' VUDSTA DEN. (len stolte Snsqu(>hanna-floden. Att Vl ~if yen hiir vorn vederborligen viintade, bade hordes oeh syntes, ty vagnen hade ieke val stadnat, fi-irdin det otaliga hviisandet fran angroret lat hilra sitt viii bekanta Ijml, pa samma gang eldgnistorna fdm skorstenen niil'mare utvisade stallet, h varcst den till afresan fiirdige angbaten lag. Snart val' oeksa (len vantade laddqingen intagcn; oeh bullret af den sista vagnen hade knappt bol'td~lllat pa den lilla stadens gatol', fiirriin v3ttenhjl11en borjade sitt enformiga plaskande, oeh den hastigt befolkade farkosten skilde sig fran land. En val nppvarmu oell ekliirerad kajuta val' nu sa myeket mera valkommen, som qvallen val' bade kall oeh mork; oeh den furra e genskapen hade hnts sa myeket lifligare, som vi under resan begagnat den, i vart tycke, basta platsen pa dessa folkrika Amerikanska Mll vagnar, eher knskbocken, del' man ihminstone icke le(l brist p1l frisk luft euer blef inpackad e rnellan obekanta varelser, hvad an(ll'a temperatllr-olagenheter den an kunde vara utsatt fdr. Da vistandet nppe pil dack icke kunde vara at' nagot sardeles behag, emedan den morka natten himlrade alit betraktande af de passerande suillena, sa blef den trefliga salongen en sa B

26 18 RESA TILJ. mycket angenamare vistelseort; och d~, straxt efter soupen, lottningen till sangplatserna foretogs och vi varit lyckliga nog att erhu.lla en ganska beqvam sadan, sa insomnade vi snart fran aut det fran en angbihsfard oskiljaktiga })uucr, och lemnade at dess besattning au, Sa godt de kunde, i det omgifvande morkret leta sig vagen fram till Baltimore. Delta gick ganska val for sig, ty redan klockan tu pa morgonen uppvacktes vi af den, genom sakerhetsventilen, utslappta angan och kunde snart pa alia oll1standigheter marka, au fartyget hade hunnit sin besuimmelse. Vi begagnade oss likval ieke deraf fori' an nagra timmar sednare, dii vi uthytte anghaten for det basta vardshuset, ieke allenast i Baltimore, u tan, efter hvad man hal' pastod, i hela Forenta Staterna oeh, atminstone h vad storleken betraffade, det vidlyftigaste etablissement af den.. na sort, vi nagonsin sett. Vi hafva forgatit, buru mfmga hundrade resande man hal' kunde hysa oeh spisa; men det val' ett ansenligt antal, dil det ofantliga huset, med sina tillhol'ande byggnadel', upptager elt helt qvarter med inalles etthundra-sjuttiotva gastrum. Det val' annu ieke alldeles fardigt med aha sina manga inrattningar, hvilket mojligen bidrog till au vi

27 HUFVUDST ADEN. funno det mindre beqvamt an de hattre hotelei', vi forut omtalat. Isynnerhet marktes en stor brisl pa uppassning, hvilket likval ar elt temligen allmant lyte hos de Amerikansh vardshusen, men som ar mera klandervardt i Baltimore, som ligger i en stat, i IlVilken slafval' aro tiwitna. Baltimore ar nemligen hufvullstaden i den, som man kallar det, 'Slafh(Ulande' Stalen Maryland. Den hal' nlira sjuttiotusende invanare, ehuru hal' annu lefver en gammal man, vid namn Carrol, som kan paminna sig delta stalle sasom en usel by med cndast sjn lms. Den tyckes likval hafva hunnit sin kulminationspunkt; ty alltsedan sista fl'eden slots i Europa och kriget upphorde med Engelsmannen, hal' den icke langre fortfarit att aka sin folknummer. Det val' isynnerhet under Continentalkl'iget, som den, lik de andra stora handelsstaderna i Forenta Staterna, hastigt uppblomstrade under hegagnandet af den neutrala flaggen. Afven fortjente harvarande skeppsredare mycket pii sina kaperier friin Engelsmannen, under hvilken period kapar-skonerterna fran Baltimore spelte en utmarkt roll. Med kriget upphorde naturligtvis dessa rika inkomstkallor, oeh staden maste nu inskranka sig till de fordelar,

28 20 dess IJCtigenhet erbjod for den ul- Deb inrikes ljandeln. Dessa iiro visserligen icke obetydliga i vel! for sig sjelfva; men jemnforda med dess lil~ikliga ri valers i no1'1' oeh soder, nem ligen New York och NewOrleans, :iro de mycket un,leronlnade i allt, hvad som angar den inrikcs f..jiifarten. Det ~ir viii ett project, au, genom en raily;i~ fran Chesapeak ijfver AUeghanny-hergen till Obio-floden, Lalanccra den stora lif vervigt, ti( nyssniilllnda suitlerna tilhiillat sig medelst Eriekanalen oeh [mgbfttsfal'len }>~l Mississippi. Men (Jill iirven ett dylikt gigantiskt foretag n<1gonsin k01l1111er all verksuillas, iii' det iindoek ieke lruligt, all dc entreprenanta Baltimorerna kunna 1lH'ti fi:innan Uina }}led sina ej mincll'c indusll'iij~a medbroder i de af naturcn hiittrc lollade hamlelsstiiderna vid Hudson oeh Mississippi. BalLimore iii' en ganska viii hyggd oell tcmligcn rcgulicl't anlagd stat!; den hal' oeksa mer:, tyke If Philade1 pllia iin af N ew York, }I\'ars linigllet oeh gladt mfllade hlls samt med tl'iitl JJcprydda galor den saknal'. Dess Leliigenhet iii' g:mska olika: nere vid hamnen e11er den iildre elelen af slatlen iii' den lag oeh jemn; men den norra oeh nyare delen iii' deremot anlagd pf. cn miingll hijjder, hvarifd'm man pa sina StiillCll liar Licka utsisler it Chesapeak-ha~'en

29 och den skeppflllla hamnen. med vackra tr~id 1I U F V l' D S T.\ 0 E ~. :l ( lhr Lippe pa en planterad plan, hvilken nli Ii"o'er t')o i iindan af staden, men som ~ir ~imnad att med Liden hlif va ett stort Lorg, {Innes elt lllolllllllent npprest at Washington, h vilket fbrefuil oss s,'t val' bride dl.~n III ycket lll~irk viinligare, som det fiksta oeh sista taeksamhetsgiin1 af denna sort, h v ilken vi funno egnad [It denne af silt land S:I fcirtjente man. Det besulr af en hog kolonn af hvit marmor l1led en ganska cnkel oeh passam1e inskription, oeh dess furniimsta p1'ydn,\(l utgores af cless upphojda liige och vacha omgifning. llir finnes iifven ett annal monulllent, npprest for atl foreviga minnel af nflgra Baitil1Jorska meclborgare, hvilka under sisla kriget met! Engelsmannen stupacle i en afnil' ftir stallens forsvarande. De vnnno oeksa sin "f-;i'il; ty, churn f6r1usten a All1erikanska sidan, enligt deras egen u ppgift lik v~il, lller<j ~in icke val' (Ie fyrtio, hvilkas namn Liro imistadc p;t monnmentct, afstoclo lik v~il Engelsl1ltinnen 1'nln flirsi)kct, sedan de i den li11a triiffningen f(iriorat sin hefiilhafvare, General Ross. I den sydtistra delen af staden, som lig,~cr p:1 en i hamnen utskjutan(le udde, kallatl Fells - Point,. [innes en mangel skeppsvarf, ptl 11Vilka i~vnnerljet hyggas lilinrlrc rarl.",~

30 22 RESA TILL derihland, par preferanee, dessa skarpa snahh seglande farkoster, hvilka man vanligen i En I'opa med en generell henamning kallar Amerikanska skonertar, men som harswdes inclelas i flera olika klasser, allt efter sin olika hestammelse till vanlig kopfardifart, slafhanclel, kaperiel', fiske eller lotsning. AlIa utmarka de sig cmellerlid for en latthet i formerna oeh enkelhet i taeklingen, hvilka, pa samma gang de formera denna sort farl ygs utmiirkancle drag, ~ifven gora dem i allmiinhet till de mest valseglande af alia fartyg i verlclen. - Trakten omkring Fells-Point behos oeksa for det mesta ::If skcppstimmerl11~in, matroser oeh fiskare samt dylika niiringsiclkare, hvilkas rorelse isynnerhet ~ir herakna(l pa dessa folk - klassers hehof oeh njutningar; h vilket gor, alt denna del af sladen ej ar 111 yeket olik de mnntra qvar.teren, som gransa inlill doekorna i London, oeh skul-. Ie i delta afseende ej Sa oriitt kunna kallas Baltimores Wapping. Baltimore skull vara formanligt kandt bfvel' hela U nionen, sa val for den mangd personer af hogre bildning oeh den ovanligl goda s~illskapston, man har trafi'ar, som afven f6r dess mfmga vacha fruntimmer. Det ohetydliga, vi under vart korla uppchall hal'sui.des

31 JIUF VU DST ADE N. kunde Cl{ara haraf, gaf atminstone icke nagon dementi at sista delen af denna l'eputation, e huru det hlott inskrankte sig till att pa en 0- vanligt vackel' dag se en stor del af den eleganta verlden promenera pa de fornamsta gatorna. De ml'mga val kladda fruntimren utmllrkte sig i allmanhet lika mycket for sin figur, som for sina vackra ansigten, h vilka sednare likval alldeles icke aro ovanliga i Norra Amerika, utan snarare tvartom, da de ratt ofta utmarka det tacka konet i detta land, hvarest vi atminstone sago flera fruntimmer, h vilka till och med voro de vackraste, vi nagonsin haf~ va sett. Foljande dagen, efter att vid ett ofantligt table d'hote bafva expedierat en af dessa Amerikanska galfelfrukostar, hvilka lika mycket utmarka sig for matens mangd, som for den skyndsamhet, med hvilken den nedsvaljes, hefunno vi oss utei' pa vag till Washington i en af de vanliga hall vagnarne, jemte b'enne andra personer, h vilka h var for sig intagit eu af de f yra hornen af det rymliga flkdonet. Sa val della ringa antal af passagerare, som tif yen dessas egenskap for ofrigt, gjorde denna dagsresa till en af de angenamaste vi foretagit, atminstone till lands, i delta land, h vartiu Hf yen

32 RESA TII~L myeket hidrog ett angenamt v~ider, som tillal upprllllandet af de tunga liidergardinerna, oeh derigenom furvandlade den Hiekta vagnen till elt oppet aldon. Distancen cmellan Baltimore oeh Washington ar trettionio mil, h v ilken vi tillryggalade pft sju timmar, inberiiknadt OlUhytcn oeh vattningar, hvilka har upptogo en lika betydlig lid, som pi\. aua landsvagar i Furcuta Staterna: oeh mft man i allmanhet om resoma i delta land anm~irka, all de, som furctagas pa vallnel, sa vlil till skyllllsamhct som heqv~imligheter furetager pa lanti. hctydligt ofverlraff'a dem, man Landsbpen i Maryland voro mlndre leende oeh ej sft mycket forrudande en allman valmag-a, som j de furul passerade staterna. 01' saken dertill 111a nn vara slafvarne euer den siimre, minrlre fruktbara jordmonen, cuer lllujligcn hma dcssa orsakcr forenade; nog af, det hela hade elt l1lscen(le, som hevisade, au clenna stat hvarken val' sa tall hebyggll euer sa viii odlad, som de redan passcrade. Ittr funnos likval flera storre oeh hattre hehyggda e gendomar euer, som \; i kalla det, herregardar, ~ifvensom nflgl'a byar; men deremot saknades de mindre,,,:il hallna bondgardarne, hvilka i synncrhct angifva en landshygds valm~ga.

33 HUFVt:DSTADEN. Landcts ulsccllije val' fur ufl'igt mest kalt oell baekigt. ljicd undanlag af en oeh annan skog, genom h vilkcn v~igen hiir oeh del' passerade, oeh hvarest funnos ganska fa I'udjningar. Bland dylika uttniirkte sig ofta tohaksfalt, hvilka nn borjade synas bade talrikare oeh sloltc, an vi furut sett dem i de nonuigare stalerna, del' de i alia fall ~iro ganska sallsynta. En timmes vag fran Vvashington passerade Vl en!iten by, kallad Bladensburg-h, hvilken iii' miil'k vardig i Furenta Staternas hisloria, sasom stallet, h yarest untler sisla kriget en batalj lef vererades emcllan Amcrikanerna oeh Engclsmannen. Det val' ncmligen hiir, som de flirra hade postcrat sig, for au bctiieka hufvudstadcn ll10t de scdnare, h vilka lanclstigit pit Chesapeaks vestra strand, nedanfor Baltimore, oeh mareherade del'ifri'm rakt pa VVashington. En liten strom straxt invid byn forsuirkte Amerikanernas position, hvilken man saluncla hvarken kunde turnera euer nalkas, utan au passera en brygga, som forsvaracles s~1 viii af kanoncr, som ett blockhus. Oaktaclt aut delta hade Engelsmannen icke val horjat traffningen, fol'riin niistan hela Amerikanska styrkan - hvilkcn icke hestod af annat an en i hast samlad milis oell dessutolll 'ill' <lnrord af en i lib hasl fabriccrad

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen)

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen) Idensallmi den 12 october 1808 Min Söta Marie Charlotte! Din, Gossens och ehr alles välmåga utgör min vesenterliga, och enda sällhet; att gossen lärt sig gå bevisar att han är frisk. Gud välsigne honom!

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN.

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. /> i Si ;t.>-. / ^ k c, OM DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. NÅGRA ORD AP H. EDFELDT. STORAGE-IreH HAIn - LpC LP9-F22A U.B.C. LIBRARY f^w»- ^^W*'^' /" B 4486 E34 1884 ^^^""^m^ THE LIBRARY sj^,mi^ -vn. =-^^ ^iss

Läs mer

Christian Molbech. F Ö R S TA D E L E N.

Christian Molbech. F Ö R S TA D E L E N. Resa i Sverige åren 1812 och 1813 af Christian Molbech. F Ö R S TA D E L E N. Öfversättning. S T O C K H O L M tryckt hos Olof Grahn, 1815 I N N E H Å L L Författarens Företal. Första brefvet. 1 Andra

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 9 (5 13) OBS: Flera sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 9 (5 13) OBS: Flera sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 9 (5 13) OBS: Flera sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Sevärt i New York 1859 Totalt

Läs mer

Björling, Carl Fabian Emanuel. Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872

Björling, Carl Fabian Emanuel. Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872 Björling, Carl Fabian Emanuel Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

personlighet Hästbilder med Hästen är högt älskad av många. Det man älskar fotograferar Jag var ute i hagen runt halv sex på morgonen för att ge

personlighet Hästbilder med Hästen är högt älskad av många. Det man älskar fotograferar Jag var ute i hagen runt halv sex på morgonen för att ge Hästbilder med personlighet De är vackra eller otäcka beroende på vem du frågar. Men sedda genom linsen är hästar det perfekta motivet när du vill testa djurfoto. De kan förmedla både skönhet och styrka.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser INNEHÅLL OMSLAG... sid 2 FÖRORD... sid 3 FAKTA... sid 3 HÄSTEVADS STENAR... sid 4 VIKTIGA ORD & PERSONER... sid 9 Guideböcker till historiska platser Hilmas Alaska guidebok om guldgräverskan och trädgården

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Illustration Stina Johnson

Illustration Stina Johnson Illustration Stina Johnson Land, stad eller mittemellan? Tanken om det goda livet där allting är i harmoni. Två skilda idealbilder - landet och staden Upplägg S könlitterära och Facklitterära exempel:

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2009-03-28 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGg Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet:

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: [Mål] N:o 238 Larsson Larsson 1880 den 16 september. Närvarand: v. Ordf. Herr Rådm och Rid Arwidsson;

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg. Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Hvarför bildas fackföreningar?

Hvarför bildas fackföreningar? Hvarför bildas fackföreningar? Agitationsskrift Af H-n Stockholm 1907 Socialdemokratiska Arbetarpartiets Förlag 1 Hvarför bildas fackföreningar? Af alla de folkrörelser, som under senaste århundradet uppstått,

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

35:e Årgången. Häfte N:r 2 1872. Carlskrona

35:e Årgången. Häfte N:r 2 1872. Carlskrona 35:e Årgången Häfte N:r 2 1872 Carlskrona 49 Torp e dos. Uti Royal United Service Institution i London hällos förlidet lir tvenne föredrag, det ena om ofj'ensiva undervattensrninat af commander W. Dawson

Läs mer

N.O.-passagen förbi Sibiriens nordkust och genom Beringssundet - utförd under Svenska ishafsexpeditionen åren 1878-1879

N.O.-passagen förbi Sibiriens nordkust och genom Beringssundet - utförd under Svenska ishafsexpeditionen åren 1878-1879 N.O.-passagen förbi Sibiriens nordkust och genom Beringssundet - utförd under Svenska ishafsexpeditionen åren 1878-1879 Av löjtnanten i Kongl. svenska flottan Louis Palander, befälhavare på Vega Sid 431-455

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se q Prövningen p Sagan är satt med typsnittet Esperanto, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

37:e Årgången. Häfte N:r 4 1874. Carlskrona

37:e Årgången. Häfte N:r 4 1874. Carlskrona 37:e Årgången Häfte N:r 4 1874 Carlskrona 203 Föredrag *) l Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet den 27 Mars 1874. 1. Om Storcirkel-Segling. Storcirkel-se,qling, eller konsten, att under seglingen från en ort

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer