RESA NORRA AMERIKA. DEL II.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESA NORRA AMERIKA. DEL II."

Transkript

1 RESA I NORRA AMERIKA. DEL II.

2 NYKOP ING: TRYCKT HOS P. E. WINGE.

3 K. ",,'\. F. :J Y Ii:,(),I' I :N" I "

4

5 RESA AF CARL AUGUST GOSSELl\IAN. K. M. F. "I guess you foreigners reckon our IItates the first country in the world l' At least we Yankees calculate so!" MATTHEWS 80m ' JONATIiAN'.,~.-l TVENNE DELAR. SEDNARE D ELEN. NYKOPING: 1835.

6

7 INNEIIALL AF SEDNARE DELEN: KAP. IX. RESA TILl. IIUFVUDSTAuEN SID. I " X. STADEN WASHINGTON ". ) :.II. XI. NORD-AllIERII\.. STATSFORFATTNINGEN " 7 I. " Xli. FORENTA STATERNA..... " " XIII. NORD-A11ErdKANSKA KRIGSl\lAKTEN " ~ I Tl. " '\IV. NORD-A,)1ERIKANERNA "':\C.!\.TERRESAN... " 2~p.

8

9 RESA I NORRA AMERlKA. UAPI1'LET IX. RESA TILL HUFVUDSTADEN. Om Vl ieke missminna oss ~ ar det Doktor Johnson, som pa nagot shiue i sina skrifter s;iger, au den angenamaste delen af en menni... skas lefnad til' den, hon tillbringar i sang en e mellan uppvaknandet (Jeh ttppstigandet. Vi vilja har icke disputera den larde forfattarens sats, ehurn myeket deremot Yore att invanda, utan fa blott forklara, au om Doldorn sjelf hade lunnat resa med postvagnarna eller angmtarna i Forenta Staterna, han ofta nog hade gatt miste om dessa angenama stunder, Sa vida han icke vaknade betydligt hiltidare all an- A.

10 2 RESA TIJ.L dra menniskor. Atminstone hacle 11an for dagen icke kunnat addera rlht manga af dessa behagliga siingtimmar till sin li stid, om han gjort oss sallskap vid delta tillfalle emeuan New York oeh Philadelphia, ty angbaten, pa hvilken denna resa borjades, afgick redan klockan fem pft morgonen, h vilket, d. man hetraktar omujlighelen alt direkte fr~n sangen valtra sig ufver till det afgaende fartyget, fordrar ell ovanligt tidigt uppsligande, atminstone under en murk oeh kall arstid. Det val' nemligen en kulen Decemher-morgon, annu ohehagligare genom elt snohland:hlt regn, som vi, fiera tim mar fore hade sol ens oeh icke-resande menniskors uppstigande, skyndade fran hotelet ut or de toma gatorna af den annu i hvila forsankta staden. Ju mera vi nalkades emharkeringsstallet, som val' vid Batteriet, straxt of van am Castle-Garden, desto mera horjade denna odslighet storas af hrc1dskande menniskor, hvilka, lika oss sjelfva, insvepta i sina kappor oeh s;kyddade af sin a paraplyer, ilade ftstad samma vag, c1tfoljda af personer med deras lwppsiickar oeh ressaker. Slutligen hordes den rytande angan fran fartyget helt tydligt i den nattliga Lystnaden, liksom uppmanande passagerarne att paskynda sin gang, un-

11 BUF VUDST ADEN. 3 der det den med delsamma gal tillkanna, att fmgbaten val' fiirdig au afga oeh emlast vuntade det besuimda kloekslaget, for au bol'ja sin resa. Denna hotamle signal gaf en frisk impuls at de ombordgaende personernas fart, h vilken ieke tninskades fori', an de hunnit mulet eller val passerat den kritiska landgangsplankan. Ej myeket h'\.ngt derefter var oeksa den trefliga angbaten Tlu'stle under full fart med nlira hundrade.passageral'e, af hvilka en stor del pre ererade de eklarerade oeh nppvarmda kajlllorna for det kaha, fuktiga oeh morka ehicket, fdin hvilket man knappast kunde uppuicka nagl"a andra foremal an eldgnistorna fran skorstenen eller ett oeh annat ljllssken pa de nlil' liggande str&nderna. Oaktadt det omgifvamle morkret forlsaltc den anda helt ofortrutet sin jemna gang i en syd vestlig riktning utat hamnen, for au inkomma i ett annu trangare fal' vatten, euer sundet emellan New Yersey och StaLen-Island. Fran detta langa och smala sunet inkommer man i Rariton-floden, pa h val's hogra strand ligger staden Brunswick, hvilket slalle val' v lr angbats silltliga mal. Af en blick pc'\. kartan finnel' man genast, alt det ieke.ar mojligt att sjovagen gora en resa emellan NewYol'k och Philadelphia, Sa vida

12 RES'-\' TnT. man ickc vilt gura en mycket Umg omv!ig, eller forst Ii:ipa ut i Atlantiska Oceanen vid Sandy-Hook, fur au segla soder ut langs Jmsten af Yel'sey, derefter inlopa i Delavare-viken och slutligen segla nolt ut, for alt pa den nyssn~imnde loden uppkomma till Philadelphia; hvilket tillsammanlagdt utgor en segling af iclie mindre an tvihumdrade-femtio Engelska mil, churn riitta afslandet emeljan de Lada swderll3 icke g:'1' till fluio sadane. Dt'n li liga kommunikationen emcllan dessa stallen gar derfore, ~.tminstone h vad resande och deras saker helr~iffar, en lieit annan hade kortare oeh angell;,imare vag, som ohetydligl skiljer sig fran uen I'aka linien emellan dem, oeh hvaraf den medlersta tredjedelen g~h' ofver land oeh de Litda yttcrsta pa vaunel. Som vi red:m n~mnt, embarkerar 11lan pi:. en angbat i New York, h vilken gar till Brunswick, hvaresl mall debarkerar oeb med po~tvagn forts&lter resan treltio mil bfver laml tin Trenton, en stad pa stranden af Dcbvare- loden ~ hvarest man ater gar om bord poi en annan, del' vanlande anghat, meu hvilken }'esan slut as i Philadelphia. Sa val vagnarne, som de tvenne angbatarne tillhora samma bolag' eller fara. som sjomannen uttrycka sig, for samma rederi;

13 HUF VU DSTADEl'I. h v'ilkct gor att man hetalar den olika passagen pta en gang oeh ieke hehofver hekymra sig vi~ dare med fartygen oeh Akdonen, an hlott sa III yeket sam ol1ndg~ingligen fordras, for alt forn ytta sin person fran det ena till det andra. Hela resan gores pa Jagen oeh upptager vanli~ gen en tid af omkring tolf timmar samt het,t~ las med tre och en half piasler, h varuti sa val maltiderna SOIll alia of riga omkoslnadcl' tiro inher~iknade. Den obehagliga vaderlek, SOUl ftlfoljde ar~ resan fran New York, forandradc sig vid solens uppgang med denna ovanliga hastighet, hvarfor det ~ord-a.mel'ikanska klimatet, isynnerhet Hings kusten oeh under vintermfmaderna, ar sa utmarkt. Wi hade oeksa knappast hunnit genom det bugtiga sundct pa ostra sidan om Staten~ Island, forran den kalla oeh regniga morgonen hlifvit uttr~ingd af en klar solskensdag med en frisk vind, som pa samma gang rensopade him~ melen fran de snodigra molnen, sam den upptorrkade'deras fuktiga qvarlefvor pa det vala daeket. VistandeL hiir uppe hlef med delsamnla hehagligal'e uri nere i de temligen td\.ngt hefolkade kajutorna, hvaresl under tiden fruko~ sten hlifvit scl'vel'ad; oeh man hindrades nu mora alminstonc h varken a1' vaderleken cller

14 6 RES! TILL lllorkrel all helrakta de passerande landskapen af denna vackra inomskars-segling. Dessa utgjor.. des for det mesta af vul odlade och tiiu be.. hodda sl~itl-tl'akter, hvilka, i synnerhet pa hma. sidor om Rariton-floden, ofta utgjordes af Iaga Ungsmal'ker, h vilkas bordighet bast hevittnades af den m~ingd hoslackar, hvarmed de, besyn.. nerligt nog for arsliden, annu voro talt be.. stri::itltl<l. Sedan vi thll'yggalagt en mangd af de he.. shindig-a bugter, hvari den nyssnanmde floden kri::iker sig emellan sin<l laga strandei', fin go vi sigle af staden Brunswick, till h vilken genast, nleuelst m1gra m';lacle segelclu"ks-balonger, som hissades pa den cndast hhl'tiu nyttjade masten, gjonles en signal pa antalet af de vagnar, som behofdes, for att vitl<lre transporlera angbihens nuvarande laddning af passagerare. Efler cn pa della sall el'hi'tllen underrattelse, kunde de crfol'llcrliga ftkjonen icke allenast vara Corspanda, 11 tan, som lic yen val' fallet, nedkorda till bryggan, innan angbaten lade till. Men for au himlra den oreda oeh de tvister, som mojligen skullc kunna uppkomroa vid en sa talrik oeh olika personals inqvarterande i ell halft tjog vagnar, med lib manga personer i hvarje, harman pci forhand gjort migra al'l'angemenler,

15 HUFVUDSTADEN. 7' hvilka aro lika enkla, som hefordrande hela sallskapets trefnad. oeh skulle i alia hanscenden vara att rekommendera, om mojligt. vid alia poslvagns-ah'arel', iitminstone i delta landet. Kaptenen hal' nemligen kort forut gatt omkring sa val i kajutorna som pa daeket oeh, under det han upptagit passagerarnes namn, tillika ohserverat sa val deras inbordes bekantskap, som ~if ven, i brist deraf, de olika klasser, till h vilka de, med afseende pa kladedragt oeh utseende. t yekas hora, for att indela dem i sadana vagnlag, som, enligt hans formodan, bora blifva mest angenam~ elier atminstone minst genanta for hvarandra. Naturligtvis underhjelpes denna klassifieering sa val af Kaptenens egen hekantskap med kanhanda de fiesta af sina passagerare, somafven af dessas atgarder i delta afseende; ty de behofva ieke mera an for tiufallet salla sig till hvarandra i sadana grupper, for au genast blifva, om mojligt, forenade till en vagnbesattning. I smant andamai lemnar Kaptenen at h varje passage rare en hiljett med den vagnsnummer, pa hvilken man kommer all aka, oeh da man uppviser densamma for de malroser, som haf va best yret med sakerna, teekna de rued krita samma nummer pa kappsacken, hvar-

16 RESA TILL igenoln man forsakras, au den kommer alt af~ ga pa samma vagn som egaren. Klockan half tio formiddagen landade 1ing~ haten viti Brunswick, oeh inom lio minuter derefter fortsalte dess passagerare resan Of vel' land i en lang rad vagnar, h vilka uppgingo till icke mindre an nio stycken. Dessa akdon voro alldeles lika meti de ful'ut heskrifna postvag~ narna harstades, sa vhi till anspann som inre oeh yllre ulseende. Dol vi nu genom erfarenheten hlir vit lemligen hekanta, sa val med inl'cdningen, som etiquetten i dessa niositsiga voiturei', sa hade vi ickc drag it i hetankande alt genast upphoppa pa kuskbocken, hvarigenom vi forsakrade oss for ohehaget au Aka haklanges oeh ga miste om utsigten, tvenne sa mycket lattare irakade olagenheter, som Kaptenen gjort oss den hedel'll, att placera oss i samma vagn med en miingd darner, hvilka troligen icke skulle tillata gardinernas oppnande pil en i alia fall kall vinlerdag. Hul'll harmed ocksa hade galt, und veko vi nu alla 0l1lstandigheter, deri.. genom att vi togo vllr plats vid kusken, pa samma gang vi formodligen gjorde damerna en artighet med all lemna rum for nagon annan tv ifvelsutan nannare hekant.

17 HU F Vl,;DSTADEN. 9 Hela vagen emellan Brunswick oeh Trenton gar of vcr ett slatt oeh i hog grad uppodladt land, It vilket oeksa aoses for den hol'digasle delen af den frllktbara Staten NewYerscy. Man har redan utsl~\kat oeh afvilgl en kanallinia emellan dessa bada swllen; oeh dit man ser den jemna landsstrackan samt den dagliga rol'elsen emellan Rariton- oeh Dela vare-floderna, sa fol'efallcr det fl'emlingen besynnerligt, au icke en dylik vattenkommunikation redan fi?nes, isynnerhet i detta for Anghatar oeh kanaler Sa rnurkval'diga land. Vid Prineetown, en liten slud, som ligger tjngo mil fran Brunswick, ombyltes hastar; oeh nagot efler klockan tu pa eftenniddagen anlande vi till TrenLon eller raltare dess skeppsbrygga, vid hvilken en rykande angbftt Ug klar au emottaga det rcsande sallskapet, for att vidare transporlera det ulfik den breda Delavare-floden. Staden Trenton iir hufvudstaden i Staten NewYersey och innehitller omkring fyratusende invftnare. Den ligger pa Delavares venstra slrand; oeh namnde strom upphor kort of van fur delta stalle au vara segelbar, till folje af en miingd hetydliga fall oeb for8sar, emellan hvilka oeh staden ligger en lang tach trabrygga of vcr flo Jen, hvilken liar ar niil'it cn fjcrdcdels mil

18 10 RESA TILL hred. ufver denna hro gar landv~i3en emellan Philadelphia oeh New York eller r~illare 110- })oken, hvarifran man pa IIudsonfloden ofverfiirjas till den sistnamnde sladen. Delma v~ig ])cgagnas, dci vinlern hindrar angb 'larna au gil, h vilket lik val ytterst sallan Iar vara handelsen, sa val pa Rariton- som De1avare-floden. Den vid Trenton vantande angbtllen, Esmerald heniimnd, var ieke allenast fardig alt afga genast efter vagnarnes ankomst, ulan hade Hfven en middag uppdukad for de resamles l'iikning, oeh landtagen voro ieke val losskaslade forran passagerarne tillsades, alt hordet val' serveradt. Denna ogonhliekliga forflyttning fran postvagnen till ett flytande spisqvarter val' lika angenam for den resande, som karakteristisk for Iandet euer raltare cless in vanare, h vi lka ieke tilliha nagon tid onyttigt forspillas, alminslone pa resor, antingen det nu ar fraga om au ata eller sofva. I de flesta andra lander sklllle man ansell staden Trentons vardshlls vara ett sa mycket hattre passande stalle au ata middag, som vagnarne anlande dit pa en tid af dagen, pa h vilken man i allmanhet plagar intaga detla mal, oeh man derigenom hesparade sig olagenheten af att uppduka ett stort bord pii ell fartyg. Men Amerikanerna anse

19 nufvudstaden. I J clenna sc(lnarc olllsliindighct for en smasak, jemford med fordelen alt komllla fort fram; oeh i!>whet for ~ILt lata angbuten viinta en halftim~ me pa sina atande passagerare, tar man clem genast Olu Lord, sa hnngriga de tiro, och siit~ tel' dem stra"t till ell bord, del' de iekc sakna hvilken Vlirdshustufl'el som heist i land, oeh del' de atminstone ioke hehofva kappas med h varandl'a, for att harva afl'aren undangjord, innan den fruktade upphrottssignalen later hi). ra slg. Dela vare-floden hal' flera skogbevuxna hoi mar, h vilka, tillika med dess vacha strander. gora seglingen pa danna strom till en af de behagligaste, man kan fol'etaga. Den anses ocksa. nast Hudson, vara den pilloreskaste af Nona Amerikas floder; oeh det ar isynnerhet dess hogra strand euer landskaperna i den mera kllpcrade staten Pennsylvania, som fangslar ogat med sina olllvexiande scenerier. Vid Bordentown, en liten stad omkring tio mil fran Trenton, gor floden en skarp hojning eller nastan en r~t vinkel mot sitt rona lopp, dii den med ens kastur sig fnln sydost lin sydvest. i hvilken riktning den passeral' staden Philadelphia. Det forstnamnde slallet til' arven markvardigt for elt vackel't lulldtstalle, tillhol'igt Spanska

20 RESA TIU. ex-konungen Joseph Bona parte, euer, som han nn kahar sig, Grefve af Survilliers, hvilken lef vel' hal' som pri val lljan, aumiint hogaktatl oeh alskad, oeh troligen lika lilet saknande sina Spanska umlersaler, som de sin pt"ltvingade Konung "Pepe" J ett Spanskt diminulivum, In'ilkct i den mening, hvaruti de an vande detsamma, bast skulle kunna of versattas med Ii/Ie strunt Joseph. Vi ilade emehel'tiu ftstad utfi)l' loden i vi'll' snabblopande Esmerald med en sam manlagd fart af Ofver tio mil i timmen, sa all vi just i skymningen euer omkring kloekan fem Ila aftonen hunno slauen Philadelphia, som liggel' pa Delavares hogra strand. Vi uppehollo oss denna gangen h~irsuides blott till foljande middagen, oeh hade saledes endast tillfalle all i allmtinhet hemarka denna vaekra stads fortriiffliga lage oeh ovanliga regelbundenhet. Den ligget' nemligen emellan Sehuylkill- oeh Delaware-floderna, h vilkas strander tiro forenade U1edclst stadens li'mggator, som ater vinkell'alt afskuras af de IDed namnue slrommar para lelia tvargatorna. Fa stader kunna viii oeksa jemforns meu denna, sa val uti aniaggningens 01' dentlighet, SOIU den snygghet oeh omsorgsfulla hftlll1ing, som ri'ulel' of vel' hade gator oeh hygg.

21 nuf VUDST ADE N. nader; oeh mlln bar dubbelt sldi.l alt kaha den en qvulwre-stad, da den Hfven till sill yttre hal' ell starkt tycke af det stadade, nl'tgot stela, men derfore icke otre liga f medlemmarne af den sekt f swlles furnamsta hefolkning. som karakteriserar IlVilken utgor detla Vi aterkomma till denna markvardiga stad langre fram i hel'attelsen, da vi pa atervagen fdin hufvudsladcn drojde qvar harstades en nagot langre Lid. Kloekan Lolf pa dagen voro vi 1'lter embal'kerade pa en af delta landels manga furlriiffiiga angbfttar, hvilka, pft samma gang de gika resol'lla h~ir sa angenama~ La la med hvarandra i beqviimligheter oeh elegans, sa viii i de inre inredningal'lle, som i den yure konstruktionen. Denne, som kallades NewYorl.:~ slilde sig fran aua 1'tngbatar, vi forut sell, deruti all den val', som sjomannen blla det, rnndgatlad eiiel' utan akterspegel oeh med nastan samma byggnadssiitt och skapnad akter och fur. Den hade elt starkt tycke af clt vanligt Hollandskt kopfardifartyg tif yen deruti, alt den val' malad och ornel'ad pa samma salt, Sa alt man niistan kunde tro sig ombord pa en af dessa langa tre liga koff'ar, pa h vilka de stora svarden mi(lskepps blifvit forvandlade till ett par hjullllls. Den paddlade emellertid astad

22 RESA TILL med samma hastighct, som utmarker tmgbatarne hiirstarles, sa au den, llnderhjclpt af strummen, redan klockan tu pa eftermiddagen hade hunnit sin bestammelse, som val' Newcastle, en liten stad trettiosex mil fl'rm Philaclelphin. Resan mellan Philadelphia och Baltimore liknar nemligen ganska mycket den emellan New York och den fol'stn~imnde staden. Liksom under denna fard, gill' man ftirsta delen af resan pa vaunet, fortsatter den sedan (if vel' land oeh slutar den alel'igen med en sjoresa. Man afgfu' till den andan mec1 en anghflt frfm Philadelphia utfhr Delavare-strommen till en liten stad, pit dess hligra strand, kallaj. Newcastle, hvarest man utlyter fartyget for en vagn och fardas femlon mil i)f vel' land genom Delaware-Staten till Chesapeak-viken, del' man titer emharkerar pa en i'mghilt, hvilken genast afgar med det resande sallskapet till Baltimore. Pa samma salt, som forl1t ar niimndt, Letalar man sin passage pa en ~ang; ocll sedan man viii iii' emharkerad i Philadelphia, behofver man ieke vidare hekymra sig om resan, ty de olika ~kdonen aro all tid tillrecls, och man of verlemnas fnin den ena vehikeln till den andra SI'I 01' dentligt oeh mechaniskt, som yore man sjelf en kappsack.

23 auf VUDSTADEN. Liksom foregaende dagen, hegagnade man vistamlet pa anghaten fur au Uta middag, oell tiden val' sa val her&knad for uenna angelagenhet, att passagerarne ieke vui hade sllllat sin maltid, forr an man gaf signalen till debarkationsorten for antalet af de hehofliga vagnarna. Farvattnet hade under tiden hetydligt foranurat sig, oeh i stallet for den uppe vid Philadelphia af en mangd oar sammantrangua floden, hade man nu fur sig en fyra till fem mil hred fjarcl, hvilken nagot neuanfol'e Newcastle utvidgar sig till den trattlika Delaval'e.hayen, som atskiljer Staterna NewYersey oeh Delavare, samt formerar en af de mfmga segelbara flouutlopp eller vikar, som utgi;ra elt sa starkt eontourdrag P.-l den Noru-Amerikanska karlan, pa samma gang de sa helyuligt underlatta Furenta Staternes sjofart. Pa delta salt formera de fyra floderne Hudson, Delavare, Susquehanna oeh Potomac lika manga segelbal'a utlopp till verldshafvet for staderna New York, Philadelphia, BallimOl"e oeh Washington; oell om dessa natul'liga vattendrag tiro beqvamliga for passagers-resorna till oeh fran dessa stallen, sa aro de andock af en mycket storre vigt for dessa stora hanclelsplatsars Sa val inrikes som utrikes sjofart.

24 RESA TIJJ1~ Lib ordf:ntligt oeh skyndsatnt sont g~rda~ gen vid Brunswick af.. oeh inlastades eher riittare omstufvades passagetarne med sina saker, fran angbaten till vagnarna; oeh vattenhjulen hade icke lunge varit stadnade, forran vagnshjulen rullade astad med det resande 5iillskapet pa elt stadigare element. Vagnarne voro alldeles lika med gardagens, afvensom i allmanhet vagarne oeh Iandets utseende, sa alt da man dertill Iagger Iikheten i angbiits""'passagerna, lnmde man latteligen for tillfallet hlanda dessa hesynnerliga farder om hvarandra 1 euer lhminstone efterat med svarighet skilja den ena da.. gens res a frfm den andras. Likvul tycktes sjelfva farten af de tunga equipagerna vara nii... got trogare an dagen forut, ty vi framkommo icke till embarkations-platsen fori' an liockan sex eller ungefar fern ton mil pa trenne timmar, hvartill lika myeket bidrogo de standiga uppehftllen vid krogarne, der hade menniskol' och kreatur skulle vattnas, som de kanhanda nagot sumre vagarne. Det var saledes redan tilhnorknadt, innan karavanen hann Frenchtown, som ligger vid stranden af Chesapeak-hay, eller rattare en li~ ten strom kailad Elk-River, som utraller i namnde hafsvik, h vilken ater formerar utloppet till

25 UPJ' VUDSTA DEN. (len stolte Snsqu(>hanna-floden. Att Vl ~if yen hiir vorn vederborligen viintade, bade hordes oeh syntes, ty vagnen hade ieke val stadnat, fi-irdin det otaliga hviisandet fran angroret lat hilra sitt viii bekanta Ijml, pa samma gang eldgnistorna fdm skorstenen niil'mare utvisade stallet, h varcst den till afresan fiirdige angbaten lag. Snart val' oeksa (len vantade laddqingen intagcn; oeh bullret af den sista vagnen hade knappt bol'td~lllat pa den lilla stadens gatol', fiirriin v3ttenhjl11en borjade sitt enformiga plaskande, oeh den hastigt befolkade farkosten skilde sig fran land. En val nppvarmu oell ekliirerad kajuta val' nu sa myeket mera valkommen, som qvallen val' bade kall oeh mork; oeh den furra e genskapen hade hnts sa myeket lifligare, som vi under resan begagnat den, i vart tycke, basta platsen pa dessa folkrika Amerikanska Mll vagnar, eher knskbocken, del' man ihminstone icke le(l brist p1l frisk luft euer blef inpackad e rnellan obekanta varelser, hvad an(ll'a temperatllr-olagenheter den an kunde vara utsatt fdr. Da vistandet nppe pil dack icke kunde vara at' nagot sardeles behag, emedan den morka natten himlrade alit betraktande af de passerande suillena, sa blef den trefliga salongen en sa B

26 18 RESA TILJ. mycket angenamare vistelseort; och d~, straxt efter soupen, lottningen till sangplatserna foretogs och vi varit lyckliga nog att erhu.lla en ganska beqvam sadan, sa insomnade vi snart fran aut det fran en angbihsfard oskiljaktiga })uucr, och lemnade at dess besattning au, Sa godt de kunde, i det omgifvande morkret leta sig vagen fram till Baltimore. Delta gick ganska val for sig, ty redan klockan tu pa morgonen uppvacktes vi af den, genom sakerhetsventilen, utslappta angan och kunde snart pa alia oll1standigheter marka, au fartyget hade hunnit sin besuimmelse. Vi begagnade oss likval ieke deraf fori' an nagra timmar sednare, dii vi uthytte anghaten for det basta vardshuset, ieke allenast i Baltimore, u tan, efter hvad man hal' pastod, i hela Forenta Staterna oeh, atminstone h vad storleken betraffade, det vidlyftigaste etablissement af den.. na sort, vi nagonsin sett. Vi hafva forgatit, buru mfmga hundrade resande man hal' kunde hysa oeh spisa; men det val' ett ansenligt antal, dil det ofantliga huset, med sina tillhol'ande byggnadel', upptager elt helt qvarter med inalles etthundra-sjuttiotva gastrum. Det val' annu ieke alldeles fardigt med aha sina manga inrattningar, hvilket mojligen bidrog till au vi

27 HUFVUDST ADEN. funno det mindre beqvamt an de hattre hotelei', vi forut omtalat. Isynnerhet marktes en stor brisl pa uppassning, hvilket likval ar elt temligen allmant lyte hos de Amerikansh vardshusen, men som ar mera klandervardt i Baltimore, som ligger i en stat, i IlVilken slafval' aro tiwitna. Baltimore ar nemligen hufvullstaden i den, som man kallar det, 'Slafh(Ulande' Stalen Maryland. Den hal' nlira sjuttiotusende invanare, ehuru hal' annu lefver en gammal man, vid namn Carrol, som kan paminna sig delta stalle sasom en usel by med cndast sjn lms. Den tyckes likval hafva hunnit sin kulminationspunkt; ty alltsedan sista fl'eden slots i Europa och kriget upphorde med Engelsmannen, hal' den icke langre fortfarit att aka sin folknummer. Det val' isynnerhet under Continentalkl'iget, som den, lik de andra stora handelsstaderna i Forenta Staterna, hastigt uppblomstrade under hegagnandet af den neutrala flaggen. Afven fortjente harvarande skeppsredare mycket pii sina kaperier friin Engelsmannen, under hvilken period kapar-skonerterna fran Baltimore spelte en utmarkt roll. Med kriget upphorde naturligtvis dessa rika inkomstkallor, oeh staden maste nu inskranka sig till de fordelar,

28 20 dess IJCtigenhet erbjod for den ul- Deb inrikes ljandeln. Dessa iiro visserligen icke obetydliga i vel! for sig sjelfva; men jemnforda med dess lil~ikliga ri valers i no1'1' oeh soder, nem ligen New York och NewOrleans, :iro de mycket un,leronlnade i allt, hvad som angar den inrikcs f..jiifarten. Det ~ir viii ett project, au, genom en raily;i~ fran Chesapeak ijfver AUeghanny-hergen till Obio-floden, Lalanccra den stora lif vervigt, ti( nyssniilllnda suitlerna tilhiillat sig medelst Eriekanalen oeh [mgbfttsfal'len }>~l Mississippi. Men (Jill iirven ett dylikt gigantiskt foretag n<1gonsin k01l1111er all verksuillas, iii' det iindoek ieke lruligt, all dc entreprenanta Baltimorerna kunna 1lH'ti fi:innan Uina }}led sina ej mincll'c indusll'iij~a medbroder i de af naturcn hiittrc lollade hamlelsstiiderna vid Hudson oeh Mississippi. BalLimore iii' en ganska viii hyggd oell tcmligcn rcgulicl't anlagd stat!; den hal' oeksa mer:, tyke If Philade1 pllia iin af N ew York, }I\'ars linigllet oeh gladt mfllade hlls samt med tl'iitl JJcprydda galor den saknal'. Dess Leliigenhet iii' g:mska olika: nere vid hamnen e11er den iildre elelen af slatlen iii' den lag oeh jemn; men den norra oeh nyare delen iii' deremot anlagd pf. cn miingll hijjder, hvarifd'm man pa sina StiillCll liar Licka utsisler it Chesapeak-ha~'en

29 och den skeppflllla hamnen. med vackra tr~id 1I U F V l' D S T.\ 0 E ~. :l ( lhr Lippe pa en planterad plan, hvilken nli Ii"o'er t')o i iindan af staden, men som ~ir ~imnad att med Liden hlif va ett stort Lorg, {Innes elt lllolllllllent npprest at Washington, h vilket fbrefuil oss s,'t val' bride dl.~n III ycket lll~irk viinligare, som det fiksta oeh sista taeksamhetsgiin1 af denna sort, h v ilken vi funno egnad [It denne af silt land S:I fcirtjente man. Det besulr af en hog kolonn af hvit marmor l1led en ganska cnkel oeh passam1e inskription, oeh dess furniimsta p1'ydn,\(l utgores af cless upphojda liige och vacha omgifning. llir finnes iifven ett annal monulllent, npprest for atl foreviga minnel af nflgra Baitil1Jorska meclborgare, hvilka under sisla kriget met! Engelsmannen stupacle i en afnil' ftir stallens forsvarande. De vnnno oeksa sin "f-;i'il; ty, churn f6r1usten a All1erikanska sidan, enligt deras egen u ppgift lik v~il, lller<j ~in icke val' (Ie fyrtio, hvilkas namn Liro imistadc p;t monnmentct, afstoclo lik v~il Engelsl1ltinnen 1'nln flirsi)kct, sedan de i den li11a triiffningen f(iriorat sin hefiilhafvare, General Ross. I den sydtistra delen af staden, som lig,~cr p:1 en i hamnen utskjutan(le udde, kallatl Fells - Point,. [innes en mangel skeppsvarf, ptl 11Vilka i~vnnerljet hyggas lilinrlrc rarl.",~

30 22 RESA TILL derihland, par preferanee, dessa skarpa snahh seglande farkoster, hvilka man vanligen i En I'opa med en generell henamning kallar Amerikanska skonertar, men som harswdes inclelas i flera olika klasser, allt efter sin olika hestammelse till vanlig kopfardifart, slafhanclel, kaperiel', fiske eller lotsning. AlIa utmarka de sig cmellerlid for en latthet i formerna oeh enkelhet i taeklingen, hvilka, pa samma gang de formera denna sort farl ygs utmiirkancle drag, ~ifven gora dem i allmiinhet till de mest valseglande af alia fartyg i verlclen. - Trakten omkring Fells-Point behos oeksa for det mesta ::If skcppstimmerl11~in, matroser oeh fiskare samt dylika niiringsiclkare, hvilkas rorelse isynnerhet ~ir herakna(l pa dessa folk - klassers hehof oeh njutningar; h vilket gor, alt denna del af sladen ej ar 111 yeket olik de mnntra qvar.teren, som gransa inlill doekorna i London, oeh skul-. Ie i delta afseende ej Sa oriitt kunna kallas Baltimores Wapping. Baltimore skull vara formanligt kandt bfvel' hela U nionen, sa val for den mangd personer af hogre bildning oeh den ovanligl goda s~illskapston, man har trafi'ar, som afven f6r dess mfmga vacha fruntimmer. Det ohetydliga, vi under vart korla uppchall hal'sui.des

31 JIUF VU DST ADE N. kunde Cl{ara haraf, gaf atminstone icke nagon dementi at sista delen af denna l'eputation, e huru det hlott inskrankte sig till att pa en 0- vanligt vackel' dag se en stor del af den eleganta verlden promenera pa de fornamsta gatorna. De ml'mga val kladda fruntimren utmllrkte sig i allmanhet lika mycket for sin figur, som for sina vackra ansigten, h vilka sednare likval alldeles icke aro ovanliga i Norra Amerika, utan snarare tvartom, da de ratt ofta utmarka det tacka konet i detta land, hvarest vi atminstone sago flera fruntimmer, h vilka till och med voro de vackraste, vi nagonsin haf~ va sett. Foljande dagen, efter att vid ett ofantligt table d'hote bafva expedierat en af dessa Amerikanska galfelfrukostar, hvilka lika mycket utmarka sig for matens mangd, som for den skyndsamhet, med hvilken den nedsvaljes, hefunno vi oss utei' pa vag till Washington i en af de vanliga hall vagnarne, jemte b'enne andra personer, h vilka h var for sig intagit eu af de f yra hornen af det rymliga flkdonet. Sa val della ringa antal af passagerare, som tif yen dessas egenskap for ofrigt, gjorde denna dagsresa till en af de angenamaste vi foretagit, atminstone till lands, i delta land, h vartiu Hf yen

32 RESA TII~L myeket hidrog ett angenamt v~ider, som tillal upprllllandet af de tunga liidergardinerna, oeh derigenom furvandlade den Hiekta vagnen till elt oppet aldon. Distancen cmellan Baltimore oeh Washington ar trettionio mil, h v ilken vi tillryggalade pft sju timmar, inberiiknadt OlUhytcn oeh vattningar, hvilka har upptogo en lika betydlig lid, som pi\. aua landsvagar i Furcuta Staterna: oeh mft man i allmanhet om resoma i delta land anm~irka, all de, som furctagas pa vallnel, sa vlil till skyllllsamhct som heqv~imligheter furetager pa lanti. hctydligt ofverlraff'a dem, man Landsbpen i Maryland voro mlndre leende oeh ej sft mycket forrudande en allman valmag-a, som j de furul passerade staterna. 01' saken dertill 111a nn vara slafvarne euer den siimre, minrlre fruktbara jordmonen, cuer lllujligcn hma dcssa orsakcr forenade; nog af, det hela hade elt l1lscen(le, som hevisade, au clenna stat hvarken val' sa tall hebyggll euer sa viii odlad, som de redan passcrade. Ittr funnos likval flera storre oeh hattre hehyggda e gendomar euer, som \; i kalla det, herregardar, ~ifvensom nflgl'a byar; men deremot saknades de mindre,,,:il hallna bondgardarne, hvilka i synncrhct angifva en landshygds valm~ga.

33 HUFVt:DSTADEN. Landcts ulsccllije val' fur ufl'igt mest kalt oell baekigt. ljicd undanlag af en oeh annan skog, genom h vilkcn v~igen hiir oeh del' passerade, oeh hvarest funnos ganska fa I'udjningar. Bland dylika uttniirkte sig ofta tohaksfalt, hvilka nn borjade synas bade talrikare oeh sloltc, an vi furut sett dem i de nonuigare stalerna, del' de i alia fall ~iro ganska sallsynta. En timmes vag fran Vvashington passerade Vl en!iten by, kallad Bladensburg-h, hvilken iii' miil'k vardig i Furenta Staternas hisloria, sasom stallet, h yarest untler sisla kriget en batalj lef vererades emcllan Amcrikanerna oeh Engclsmannen. Det val' ncmligen hiir, som de flirra hade postcrat sig, for au bctiieka hufvudstadcn ll10t de scdnare, h vilka lanclstigit pit Chesapeaks vestra strand, nedanfor Baltimore, oeh mareherade del'ifri'm rakt pa VVashington. En liten strom straxt invid byn forsuirkte Amerikanernas position, hvilken man saluncla hvarken kunde turnera euer nalkas, utan au passera en brygga, som forsvaracles s~1 viii af kanoncr, som ett blockhus. Oaktaclt aut delta hade Engelsmannen icke val horjat traffningen, fol'riin niistan hela Amerikanska styrkan - hvilkcn icke hestod af annat an en i hast samlad milis oell dessutolll 'ill' <lnrord af en i lib hasl fabriccrad

Årg 4, N:r 2, utg. 1839

Årg 4, N:r 2, utg. 1839 Årg 4, N:r 2, utg. 1839 BREF TILL HR B.UOT, REDAKTÖR AF ANNALEs 1\fARITil\IES, FRÅN HR LENORliiANT DE KERGRIST, CHEF PÅ_ LINJEsKEPPET SuFFREN, RÖRANDE DETTA SKEPPS Ko~mANDE PÅ GRUND *) l CADIX BAY I FEBR.

Läs mer

NILS HERMAN QUIDING EN SVENSK 11 UTOPIST 11. 0. H:son-HOLMBER.O. STOCKHOLM - BJGRCK & BQRJESSON. I BELYSNING AF HANS EGNA SKRIFTER

NILS HERMAN QUIDING EN SVENSK 11 UTOPIST 11. 0. H:son-HOLMBER.O. STOCKHOLM - BJGRCK & BQRJESSON. I BELYSNING AF HANS EGNA SKRIFTER EN SVENSK 11 UTOPIST 11 NILS HERMAN QUIDING ("NILS NILSSON, ARBETSKARL") I BELYSNING AF HANS EGNA SKRIFTER BEARBETADE OCH I SAMMANDRAG POPULART FRAMSTALDA AF 0. H:son-HOLMBER.O. l:sta-6:te tusendet. STOCKHOLM

Läs mer

I ~tgifningstid hvarje torsdag. '

I ~tgifningstid hvarje torsdag. ' / Med dagens nummer foljer bilaga Nio 49 B samt prenumerationsblan~fte'i-. ;" ' :.

Läs mer

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll 1 HATETS SÅNGER Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER Innehåll Inledning... 1 I. Den röda avstampen... 2 II. De socialistiska slynglarna... 32 III. Domedagens åskledarmontör...

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan.

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan. Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

MEDICINSK ETIK. i fickformat. Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon

MEDICINSK ETIK. i fickformat. Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon MEDICINSK ETIK i fickformat Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon form. Copyrighten ligger hos författaren. För värdefulla synpunkter på texten vill jag tacka

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

"il. T% '..T.^# >«' *.." a / >4, ^ - * ' '- > ^^O^'SStS-'k'^^ - r. *r; *.^f' i. :», $?; ^ \ ^ **3 * A \L 1

il. T% '..T.^# >«' *.. a / >4, ^ - * ' '- > ^^O^'SStS-'k'^^ - r. *r; *.^f' i. :», $?; ^ \ ^ **3 * A \L 1 I "il T% '..T.^# >«' *.." a / >4, ^ - * ' '- > ^^O^'SStS-'k'^^ - r *r; *.^f' i. :», $?; ^ \ ^ **3 1 * A \L 1 GYMNASTIKENS ALLMAMA GfBUNDEB AF LING, dels of Fdrfattar en, dels, enligt dess yttersia vilja,

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor:

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor: 4 att tolkskoleinspektörerna noga öfvervakade församlingarnas skyldighet i berörda afseende. En skärpning af paragrafens bestämmelse, så att församlinga1na bestämd t ålqdes att anskaffa och anordna skolträdgård

Läs mer

J. A. Wettergren & Co,

J. A. Wettergren & Co, Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Förord Historien lär oss att vi inget lär av historien Friedrich Hegel, 1770-1831 Det går såklart att känna sympati för ovanstående

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research -R r2 agen till mognad "Vdra sdner stdri sin ungdorn sorn hogveixta plantor, vdra deittrar lika hornstoder, huggna som for palats." (Ps 144:12). agen till mognad Av Ellen White "Att kiinna den Helige dr

Läs mer

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson Ernst Larsson Table of Contents Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige...1 Ernst Larsson...2 Förord...3 Förkortningar...5 Inledning...6 *I. Tysklands kemiska industri.*...7 *II. Arbetsintensitet,

Läs mer

BAR ACK OBAMA. Min far hade en dröm. minfarhadeendro m_inlagad.indd 1 07-11-16 10.16.34

BAR ACK OBAMA. Min far hade en dröm. minfarhadeendro m_inlagad.indd 1 07-11-16 10.16.34 BAR ACK OBAMA Min far hade en dröm minfarhadeendro m_inlagad.indd 1 07-11-16 10.16.34 minfarhadeendro m_inlagad.indd 2 07-11-16 10.16.34 BAR ACK OBAMA Min far hade en dröm Memoarer Översättning: Thomas

Läs mer