RESA NORRA AMERIKA. DEL II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESA NORRA AMERIKA. DEL II."

Transkript

1 RESA I NORRA AMERIKA. DEL II.

2 NYKOP ING: TRYCKT HOS P. E. WINGE.

3 K. ",,'\. F. :J Y Ii:,(),I' I :N" I "

4

5 RESA AF CARL AUGUST GOSSELl\IAN. K. M. F. "I guess you foreigners reckon our IItates the first country in the world l' At least we Yankees calculate so!" MATTHEWS 80m ' JONATIiAN'.,~.-l TVENNE DELAR. SEDNARE D ELEN. NYKOPING: 1835.

6

7 INNEIIALL AF SEDNARE DELEN: KAP. IX. RESA TILl. IIUFVUDSTAuEN SID. I " X. STADEN WASHINGTON ". ) :.II. XI. NORD-AllIERII\.. STATSFORFATTNINGEN " 7 I. " Xli. FORENTA STATERNA..... " " XIII. NORD-A11ErdKANSKA KRIGSl\lAKTEN " ~ I Tl. " '\IV. NORD-A,)1ERIKANERNA "':\C.!\.TERRESAN... " 2~p.

8

9 RESA I NORRA AMERlKA. UAPI1'LET IX. RESA TILL HUFVUDSTADEN. Om Vl ieke missminna oss ~ ar det Doktor Johnson, som pa nagot shiue i sina skrifter s;iger, au den angenamaste delen af en menni... skas lefnad til' den, hon tillbringar i sang en e mellan uppvaknandet (Jeh ttppstigandet. Vi vilja har icke disputera den larde forfattarens sats, ehurn myeket deremot Yore att invanda, utan fa blott forklara, au om Doldorn sjelf hade lunnat resa med postvagnarna eller angmtarna i Forenta Staterna, han ofta nog hade gatt miste om dessa angenama stunder, Sa vida han icke vaknade betydligt hiltidare all an- A.

10 2 RESA TIJ.L dra menniskor. Atminstone hacle 11an for dagen icke kunnat addera rlht manga af dessa behagliga siingtimmar till sin li stid, om han gjort oss sallskap vid delta tillfalle emeuan New York oeh Philadelphia, ty angbaten, pa hvilken denna resa borjades, afgick redan klockan fem pft morgonen, h vilket, d. man hetraktar omujlighelen alt direkte fr~n sangen valtra sig ufver till det afgaende fartyget, fordrar ell ovanligt tidigt uppsligande, atminstone under en murk oeh kall arstid. Det val' nemligen en kulen Decemher-morgon, annu ohehagligare genom elt snohland:hlt regn, som vi, fiera tim mar fore hade sol ens oeh icke-resande menniskors uppstigande, skyndade fran hotelet ut or de toma gatorna af den annu i hvila forsankta staden. Ju mera vi nalkades emharkeringsstallet, som val' vid Batteriet, straxt of van am Castle-Garden, desto mera horjade denna odslighet storas af hrc1dskande menniskor, hvilka, lika oss sjelfva, insvepta i sina kappor oeh s;kyddade af sin a paraplyer, ilade ftstad samma vag, c1tfoljda af personer med deras lwppsiickar oeh ressaker. Slutligen hordes den rytande angan fran fartyget helt tydligt i den nattliga Lystnaden, liksom uppmanande passagerarne att paskynda sin gang, un-

11 BUF VUDST ADEN. 3 der det den med delsamma gal tillkanna, att fmgbaten val' fiirdig au afga oeh emlast vuntade det besuimda kloekslaget, for au bol'ja sin resa. Denna hotamle signal gaf en frisk impuls at de ombordgaende personernas fart, h vilken ieke tninskades fori', an de hunnit mulet eller val passerat den kritiska landgangsplankan. Ej myeket h'\.ngt derefter var oeksa den trefliga angbaten Tlu'stle under full fart med nlira hundrade.passageral'e, af hvilka en stor del pre ererade de eklarerade oeh nppvarmda kajlllorna for det kaha, fuktiga oeh morka ehicket, fdin hvilket man knappast kunde uppuicka nagl"a andra foremal an eldgnistorna fran skorstenen eller ett oeh annat ljllssken pa de nlil' liggande str&nderna. Oaktadt det omgifvamle morkret forlsaltc den anda helt ofortrutet sin jemna gang i en syd vestlig riktning utat hamnen, for au inkomma i ett annu trangare fal' vatten, euer sundet emellan New Yersey och StaLen-Island. Fran detta langa och smala sunet inkommer man i Rariton-floden, pa h val's hogra strand ligger staden Brunswick, hvilket slalle val' v lr angbats silltliga mal. Af en blick pc'\. kartan finnel' man genast, alt det ieke.ar mojligt att sjovagen gora en resa emellan NewYol'k och Philadelphia, Sa vida

12 RES'-\' TnT. man ickc vilt gura en mycket Umg omv!ig, eller forst Ii:ipa ut i Atlantiska Oceanen vid Sandy-Hook, fur au segla soder ut langs Jmsten af Yel'sey, derefter inlopa i Delavare-viken och slutligen segla nolt ut, for alt pa den nyssn~imnde loden uppkomma till Philadelphia; hvilket tillsammanlagdt utgor en segling af iclie mindre an tvihumdrade-femtio Engelska mil, churn riitta afslandet emeljan de Lada swderll3 icke g:'1' till fluio sadane. Dt'n li liga kommunikationen emcllan dessa stallen gar derfore, ~.tminstone h vad resande och deras saker helr~iffar, en lieit annan hade kortare oeh angell;,imare vag, som ohetydligl skiljer sig fran uen I'aka linien emellan dem, oeh hvaraf den medlersta tredjedelen g~h' ofver land oeh de Litda yttcrsta pa vaunel. Som vi red:m n~mnt, embarkerar 11lan pi:. en angbat i New York, h vilken gar till Brunswick, hvaresl mall debarkerar oeb med po~tvagn forts&lter resan treltio mil bfver laml tin Trenton, en stad pa stranden af Dcbvare- loden ~ hvarest man ater gar om bord poi en annan, del' vanlande anghat, meu hvilken }'esan slut as i Philadelphia. Sa val vagnarne, som de tvenne angbatarne tillhora samma bolag' eller fara. som sjomannen uttrycka sig, for samma rederi;

13 HUF VU DSTADEl'I. h v'ilkct gor att man hetalar den olika passagen pta en gang oeh ieke hehofver hekymra sig vi~ dare med fartygen oeh Akdonen, an hlott sa III yeket sam ol1ndg~ingligen fordras, for alt forn ytta sin person fran det ena till det andra. Hela resan gores pa Jagen oeh upptager vanli~ gen en tid af omkring tolf timmar samt het,t~ las med tre och en half piasler, h varuti sa val maltiderna SOIll alia of riga omkoslnadcl' tiro inher~iknade. Den obehagliga vaderlek, SOUl ftlfoljde ar~ resan fran New York, forandradc sig vid solens uppgang med denna ovanliga hastighet, hvarfor det ~ord-a.mel'ikanska klimatet, isynnerhet Hings kusten oeh under vintermfmaderna, ar sa utmarkt. Wi hade oeksa knappast hunnit genom det bugtiga sundct pa ostra sidan om Staten~ Island, forran den kalla oeh regniga morgonen hlifvit uttr~ingd af en klar solskensdag med en frisk vind, som pa samma gang rensopade him~ melen fran de snodigra molnen, sam den upptorrkade'deras fuktiga qvarlefvor pa det vala daeket. VistandeL hiir uppe hlef med delsamnla hehagligal'e uri nere i de temligen td\.ngt hefolkade kajutorna, hvaresl under tiden fruko~ sten hlifvit scl'vel'ad; oeh man hindrades nu mora alminstonc h varken a1' vaderleken cller

14 6 RES! TILL lllorkrel all helrakta de passerande landskapen af denna vackra inomskars-segling. Dessa utgjor.. des for det mesta af vul odlade och tiiu be.. hodda sl~itl-tl'akter, hvilka, i synnerhet pa hma. sidor om Rariton-floden, ofta utgjordes af Iaga Ungsmal'ker, h vilkas bordighet bast hevittnades af den m~ingd hoslackar, hvarmed de, besyn.. nerligt nog for arsliden, annu voro talt be.. stri::itltl<l. Sedan vi thll'yggalagt en mangd af de he.. shindig-a bugter, hvari den nyssnanmde floden kri::iker sig emellan sin<l laga strandei', fin go vi sigle af staden Brunswick, till h vilken genast, nleuelst m1gra m';lacle segelclu"ks-balonger, som hissades pa den cndast hhl'tiu nyttjade masten, gjonles en signal pa antalet af de vagnar, som behofdes, for att vitl<lre transporlera angbihens nuvarande laddning af passagerare. Efler cn pa della sall el'hi'tllen underrattelse, kunde de crfol'llcrliga ftkjonen icke allenast vara Corspanda, 11 tan, som lic yen val' fallet, nedkorda till bryggan, innan angbaten lade till. Men for au himlra den oreda oeh de tvister, som mojligen skullc kunna uppkomroa vid en sa talrik oeh olika personals inqvarterande i ell halft tjog vagnar, med lib manga personer i hvarje, harman pci forhand gjort migra al'l'angemenler,

15 HUFVUDSTADEN. 7' hvilka aro lika enkla, som hefordrande hela sallskapets trefnad. oeh skulle i alia hanscenden vara att rekommendera, om mojligt. vid alia poslvagns-ah'arel', iitminstone i delta landet. Kaptenen hal' nemligen kort forut gatt omkring sa val i kajutorna som pa daeket oeh, under det han upptagit passagerarnes namn, tillika ohserverat sa val deras inbordes bekantskap, som ~if ven, i brist deraf, de olika klasser, till h vilka de, med afseende pa kladedragt oeh utseende. t yekas hora, for att indela dem i sadana vagnlag, som, enligt hans formodan, bora blifva mest angenam~ elier atminstone minst genanta for hvarandra. Naturligtvis underhjelpes denna klassifieering sa val af Kaptenens egen hekantskap med kanhanda de fiesta af sina passagerare, somafven af dessas atgarder i delta afseende; ty de behofva ieke mera an for tiufallet salla sig till hvarandra i sadana grupper, for au genast blifva, om mojligt, forenade till en vagnbesattning. I smant andamai lemnar Kaptenen at h varje passage rare en hiljett med den vagnsnummer, pa hvilken man kommer all aka, oeh da man uppviser densamma for de malroser, som haf va best yret med sakerna, teekna de rued krita samma nummer pa kappsacken, hvar-

16 RESA TILL igenoln man forsakras, au den kommer alt af~ ga pa samma vagn som egaren. Klockan half tio formiddagen landade 1ing~ haten viti Brunswick, oeh inom lio minuter derefter fortsalte dess passagerare resan Of vel' land i en lang rad vagnar, h vilka uppgingo till icke mindre an nio stycken. Dessa akdon voro alldeles lika meti de ful'ut heskrifna postvag~ narna harstades, sa vhi till anspann som inre oeh yllre ulseende. Dol vi nu genom erfarenheten hlir vit lemligen hekanta, sa val med inl'cdningen, som etiquetten i dessa niositsiga voiturei', sa hade vi ickc drag it i hetankande alt genast upphoppa pa kuskbocken, hvarigenom vi forsakrade oss for ohehaget au Aka haklanges oeh ga miste om utsigten, tvenne sa mycket lattare irakade olagenheter, som Kaptenen gjort oss den hedel'll, att placera oss i samma vagn med en miingd darner, hvilka troligen icke skulle tillata gardinernas oppnande pil en i alia fall kall vinlerdag. Hul'll harmed ocksa hade galt, und veko vi nu alla 0l1lstandigheter, deri.. genom att vi togo vllr plats vid kusken, pa samma gang vi formodligen gjorde damerna en artighet med all lemna rum for nagon annan tv ifvelsutan nannare hekant.

17 HU F Vl,;DSTADEN. 9 Hela vagen emellan Brunswick oeh Trenton gar of vcr ett slatt oeh i hog grad uppodladt land, It vilket oeksa aoses for den hol'digasle delen af den frllktbara Staten NewYerscy. Man har redan utsl~\kat oeh afvilgl en kanallinia emellan dessa bada swllen; oeh dit man ser den jemna landsstrackan samt den dagliga rol'elsen emellan Rariton- oeh Dela vare-floderna, sa fol'efallcr det fl'emlingen besynnerligt, au icke en dylik vattenkommunikation redan fi?nes, isynnerhet i detta for Anghatar oeh kanaler Sa rnurkval'diga land. Vid Prineetown, en liten slud, som ligger tjngo mil fran Brunswick, ombyltes hastar; oeh nagot efler klockan tu pa eftenniddagen anlande vi till TrenLon eller raltare dess skeppsbrygga, vid hvilken en rykande angbftt Ug klar au emottaga det rcsande sallskapet, for att vidare transporlera det ulfik den breda Delavare-floden. Staden Trenton iir hufvudstaden i Staten NewYersey och innehitller omkring fyratusende invftnare. Den ligger pa Delavares venstra slrand; oeh namnde strom upphor kort of van fur delta stalle au vara segelbar, till folje af en miingd hetydliga fall oeb for8sar, emellan hvilka oeh staden ligger en lang tach trabrygga of vcr flo Jen, hvilken liar ar niil'it cn fjcrdcdels mil

18 10 RESA TILL hred. ufver denna hro gar landv~i3en emellan Philadelphia oeh New York eller r~illare 110- })oken, hvarifran man pa IIudsonfloden ofverfiirjas till den sistnamnde sladen. Delma v~ig ])cgagnas, dci vinlern hindrar angb 'larna au gil, h vilket lik val ytterst sallan Iar vara handelsen, sa val pa Rariton- som De1avare-floden. Den vid Trenton vantande angbtllen, Esmerald heniimnd, var ieke allenast fardig alt afga genast efter vagnarnes ankomst, ulan hade Hfven en middag uppdukad for de resamles l'iikning, oeh landtagen voro ieke val losskaslade forran passagerarne tillsades, alt hordet val' serveradt. Denna ogonhliekliga forflyttning fran postvagnen till ett flytande spisqvarter val' lika angenam for den resande, som karakteristisk for Iandet euer raltare cless in vanare, h vi lka ieke tilliha nagon tid onyttigt forspillas, alminslone pa resor, antingen det nu ar fraga om au ata eller sofva. I de flesta andra lander sklllle man ansell staden Trentons vardshlls vara ett sa mycket hattre passande stalle au ata middag, som vagnarne anlande dit pa en tid af dagen, pa h vilken man i allmanhet plagar intaga detla mal, oeh man derigenom hesparade sig olagenheten af att uppduka ett stort bord pii ell fartyg. Men Amerikanerna anse

19 nufvudstaden. I J clenna sc(lnarc olllsliindighct for en smasak, jemford med fordelen alt komllla fort fram; oeh i!>whet for ~ILt lata angbuten viinta en halftim~ me pa sina atande passagerare, tar man clem genast Olu Lord, sa hnngriga de tiro, och siit~ tel' dem stra"t till ell bord, del' de iekc sakna hvilken Vlirdshustufl'el som heist i land, oeh del' de atminstone ioke hehofva kappas med h varandl'a, for att harva afl'aren undangjord, innan den fruktade upphrottssignalen later hi). ra slg. Dela vare-floden hal' flera skogbevuxna hoi mar, h vilka, tillika med dess vacha strander. gora seglingen pa danna strom till en af de behagligaste, man kan fol'etaga. Den anses ocksa. nast Hudson, vara den pilloreskaste af Nona Amerikas floder; oeh det ar isynnerhet dess hogra strand euer landskaperna i den mera kllpcrade staten Pennsylvania, som fangslar ogat med sina olllvexiande scenerier. Vid Bordentown, en liten stad omkring tio mil fran Trenton, gor floden en skarp hojning eller nastan en r~t vinkel mot sitt rona lopp, dii den med ens kastur sig fnln sydost lin sydvest. i hvilken riktning den passeral' staden Philadelphia. Det forstnamnde slallet til' arven markvardigt for elt vackel't lulldtstalle, tillhol'igt Spanska

20 RESA TIU. ex-konungen Joseph Bona parte, euer, som han nn kahar sig, Grefve af Survilliers, hvilken lef vel' hal' som pri val lljan, aumiint hogaktatl oeh alskad, oeh troligen lika lilet saknande sina Spanska umlersaler, som de sin pt"ltvingade Konung "Pepe" J ett Spanskt diminulivum, In'ilkct i den mening, hvaruti de an vande detsamma, bast skulle kunna of versattas med Ii/Ie strunt Joseph. Vi ilade emehel'tiu ftstad utfi)l' loden i vi'll' snabblopande Esmerald med en sam manlagd fart af Ofver tio mil i timmen, sa all vi just i skymningen euer omkring kloekan fem Ila aftonen hunno slauen Philadelphia, som liggel' pa Delavares hogra strand. Vi uppehollo oss denna gangen h~irsuides blott till foljande middagen, oeh hade saledes endast tillfalle all i allmtinhet hemarka denna vaekra stads fortriiffliga lage oeh ovanliga regelbundenhet. Den ligget' nemligen emellan Sehuylkill- oeh Delaware-floderna, h vilkas strander tiro forenade U1edclst stadens li'mggator, som ater vinkell'alt afskuras af de IDed namnue slrommar para lelia tvargatorna. Fa stader kunna viii oeksa jemforns meu denna, sa val uti aniaggningens 01' dentlighet, SOIU den snygghet oeh omsorgsfulla hftlll1ing, som ri'ulel' of vel' hade gator oeh hygg.

21 nuf VUDST ADE N. nader; oeh mlln bar dubbelt sldi.l alt kaha den en qvulwre-stad, da den Hfven till sill yttre hal' ell starkt tycke af det stadade, nl'tgot stela, men derfore icke otre liga f medlemmarne af den sekt f swlles furnamsta hefolkning. som karakteriserar IlVilken utgor detla Vi aterkomma till denna markvardiga stad langre fram i hel'attelsen, da vi pa atervagen fdin hufvudsladcn drojde qvar harstades en nagot langre Lid. Kloekan Lolf pa dagen voro vi 1'lter embal'kerade pa en af delta landels manga furlriiffiiga angbfttar, hvilka, pft samma gang de gika resol'lla h~ir sa angenama~ La la med hvarandra i beqviimligheter oeh elegans, sa viii i de inre inredningal'lle, som i den yure konstruktionen. Denne, som kallades NewYorl.:~ slilde sig fran aua 1'tngbatar, vi forut sell, deruti all den val', som sjomannen blla det, rnndgatlad eiiel' utan akterspegel oeh med nastan samma byggnadssiitt och skapnad akter och fur. Den hade elt starkt tycke af clt vanligt Hollandskt kopfardifartyg tif yen deruti, alt den val' malad och ornel'ad pa samma salt, Sa alt man niistan kunde tro sig ombord pa en af dessa langa tre liga koff'ar, pa h vilka de stora svarden mi(lskepps blifvit forvandlade till ett par hjullllls. Den paddlade emellertid astad

22 RESA TILL med samma hastighct, som utmarker tmgbatarne hiirstarles, sa au den, llnderhjclpt af strummen, redan klockan tu pa eftermiddagen hade hunnit sin bestammelse, som val' Newcastle, en liten stad trettiosex mil fl'rm Philaclelphin. Resan mellan Philadelphia och Baltimore liknar nemligen ganska mycket den emellan New York och den fol'stn~imnde staden. Liksom under denna fard, gill' man ftirsta delen af resan pa vaunet, fortsatter den sedan (if vel' land oeh slutar den alel'igen med en sjoresa. Man afgfu' till den andan mec1 en anghflt frfm Philadelphia utfhr Delavare-strommen till en liten stad, pit dess hligra strand, kallaj. Newcastle, hvarest man utlyter fartyget for en vagn och fardas femlon mil i)f vel' land genom Delaware-Staten till Chesapeak-viken, del' man titer emharkerar pa en i'mghilt, hvilken genast afgar med det resande sallskapet till Baltimore. Pa samma salt, som forl1t ar niimndt, Letalar man sin passage pa en ~ang; ocll sedan man viii iii' emharkerad i Philadelphia, behofver man ieke vidare hekymra sig om resan, ty de olika ~kdonen aro all tid tillrecls, och man of verlemnas fnin den ena vehikeln till den andra SI'I 01' dentligt oeh mechaniskt, som yore man sjelf en kappsack.

23 auf VUDSTADEN. Liksom foregaende dagen, hegagnade man vistamlet pa anghaten fur au Uta middag, oell tiden val' sa val her&knad for uenna angelagenhet, att passagerarne ieke vui hade sllllat sin maltid, forr an man gaf signalen till debarkationsorten for antalet af de hehofliga vagnarna. Farvattnet hade under tiden hetydligt foranurat sig, oeh i stallet for den uppe vid Philadelphia af en mangd oar sammantrangua floden, hade man nu fur sig en fyra till fem mil hred fjarcl, hvilken nagot neuanfol'e Newcastle utvidgar sig till den trattlika Delaval'e.hayen, som atskiljer Staterna NewYersey oeh Delavare, samt formerar en af de mfmga segelbara flouutlopp eller vikar, som utgi;ra elt sa starkt eontourdrag P.-l den Noru-Amerikanska karlan, pa samma gang de sa helyuligt underlatta Furenta Staternes sjofart. Pa delta salt formera de fyra floderne Hudson, Delavare, Susquehanna oeh Potomac lika manga segelbal'a utlopp till verldshafvet for staderna New York, Philadelphia, BallimOl"e oeh Washington; oell om dessa natul'liga vattendrag tiro beqvamliga for passagers-resorna till oeh fran dessa stallen, sa aro de andock af en mycket storre vigt for dessa stora hanclelsplatsars Sa val inrikes som utrikes sjofart.

24 RESA TIJJ1~ Lib ordf:ntligt oeh skyndsatnt sont g~rda~ gen vid Brunswick af.. oeh inlastades eher riittare omstufvades passagetarne med sina saker, fran angbaten till vagnarna; oeh vattenhjulen hade icke lunge varit stadnade, forran vagnshjulen rullade astad med det resande 5iillskapet pa elt stadigare element. Vagnarne voro alldeles lika med gardagens, afvensom i allmanhet vagarne oeh Iandets utseende, sa alt da man dertill Iagger Iikheten i angbiits""'passagerna, lnmde man latteligen for tillfallet hlanda dessa hesynnerliga farder om hvarandra 1 euer lhminstone efterat med svarighet skilja den ena da.. gens res a frfm den andras. Likvul tycktes sjelfva farten af de tunga equipagerna vara nii... got trogare an dagen forut, ty vi framkommo icke till embarkations-platsen fori' an liockan sex eller ungefar fern ton mil pa trenne timmar, hvartill lika myeket bidrogo de standiga uppehftllen vid krogarne, der hade menniskol' och kreatur skulle vattnas, som de kanhanda nagot sumre vagarne. Det var saledes redan tilhnorknadt, innan karavanen hann Frenchtown, som ligger vid stranden af Chesapeak-hay, eller rattare en li~ ten strom kailad Elk-River, som utraller i namnde hafsvik, h vilken ater formerar utloppet till

25 UPJ' VUDSTA DEN. (len stolte Snsqu(>hanna-floden. Att Vl ~if yen hiir vorn vederborligen viintade, bade hordes oeh syntes, ty vagnen hade ieke val stadnat, fi-irdin det otaliga hviisandet fran angroret lat hilra sitt viii bekanta Ijml, pa samma gang eldgnistorna fdm skorstenen niil'mare utvisade stallet, h varcst den till afresan fiirdige angbaten lag. Snart val' oeksa (len vantade laddqingen intagcn; oeh bullret af den sista vagnen hade knappt bol'td~lllat pa den lilla stadens gatol', fiirriin v3ttenhjl11en borjade sitt enformiga plaskande, oeh den hastigt befolkade farkosten skilde sig fran land. En val nppvarmu oell ekliirerad kajuta val' nu sa myeket mera valkommen, som qvallen val' bade kall oeh mork; oeh den furra e genskapen hade hnts sa myeket lifligare, som vi under resan begagnat den, i vart tycke, basta platsen pa dessa folkrika Amerikanska Mll vagnar, eher knskbocken, del' man ihminstone icke le(l brist p1l frisk luft euer blef inpackad e rnellan obekanta varelser, hvad an(ll'a temperatllr-olagenheter den an kunde vara utsatt fdr. Da vistandet nppe pil dack icke kunde vara at' nagot sardeles behag, emedan den morka natten himlrade alit betraktande af de passerande suillena, sa blef den trefliga salongen en sa B

26 18 RESA TILJ. mycket angenamare vistelseort; och d~, straxt efter soupen, lottningen till sangplatserna foretogs och vi varit lyckliga nog att erhu.lla en ganska beqvam sadan, sa insomnade vi snart fran aut det fran en angbihsfard oskiljaktiga })uucr, och lemnade at dess besattning au, Sa godt de kunde, i det omgifvande morkret leta sig vagen fram till Baltimore. Delta gick ganska val for sig, ty redan klockan tu pa morgonen uppvacktes vi af den, genom sakerhetsventilen, utslappta angan och kunde snart pa alia oll1standigheter marka, au fartyget hade hunnit sin besuimmelse. Vi begagnade oss likval ieke deraf fori' an nagra timmar sednare, dii vi uthytte anghaten for det basta vardshuset, ieke allenast i Baltimore, u tan, efter hvad man hal' pastod, i hela Forenta Staterna oeh, atminstone h vad storleken betraffade, det vidlyftigaste etablissement af den.. na sort, vi nagonsin sett. Vi hafva forgatit, buru mfmga hundrade resande man hal' kunde hysa oeh spisa; men det val' ett ansenligt antal, dil det ofantliga huset, med sina tillhol'ande byggnadel', upptager elt helt qvarter med inalles etthundra-sjuttiotva gastrum. Det val' annu ieke alldeles fardigt med aha sina manga inrattningar, hvilket mojligen bidrog till au vi

27 HUFVUDST ADEN. funno det mindre beqvamt an de hattre hotelei', vi forut omtalat. Isynnerhet marktes en stor brisl pa uppassning, hvilket likval ar elt temligen allmant lyte hos de Amerikansh vardshusen, men som ar mera klandervardt i Baltimore, som ligger i en stat, i IlVilken slafval' aro tiwitna. Baltimore ar nemligen hufvullstaden i den, som man kallar det, 'Slafh(Ulande' Stalen Maryland. Den hal' nlira sjuttiotusende invanare, ehuru hal' annu lefver en gammal man, vid namn Carrol, som kan paminna sig delta stalle sasom en usel by med cndast sjn lms. Den tyckes likval hafva hunnit sin kulminationspunkt; ty alltsedan sista fl'eden slots i Europa och kriget upphorde med Engelsmannen, hal' den icke langre fortfarit att aka sin folknummer. Det val' isynnerhet under Continentalkl'iget, som den, lik de andra stora handelsstaderna i Forenta Staterna, hastigt uppblomstrade under hegagnandet af den neutrala flaggen. Afven fortjente harvarande skeppsredare mycket pii sina kaperier friin Engelsmannen, under hvilken period kapar-skonerterna fran Baltimore spelte en utmarkt roll. Med kriget upphorde naturligtvis dessa rika inkomstkallor, oeh staden maste nu inskranka sig till de fordelar,

28 20 dess IJCtigenhet erbjod for den ul- Deb inrikes ljandeln. Dessa iiro visserligen icke obetydliga i vel! for sig sjelfva; men jemnforda med dess lil~ikliga ri valers i no1'1' oeh soder, nem ligen New York och NewOrleans, :iro de mycket un,leronlnade i allt, hvad som angar den inrikcs f..jiifarten. Det ~ir viii ett project, au, genom en raily;i~ fran Chesapeak ijfver AUeghanny-hergen till Obio-floden, Lalanccra den stora lif vervigt, ti( nyssniilllnda suitlerna tilhiillat sig medelst Eriekanalen oeh [mgbfttsfal'len }>~l Mississippi. Men (Jill iirven ett dylikt gigantiskt foretag n<1gonsin k01l1111er all verksuillas, iii' det iindoek ieke lruligt, all dc entreprenanta Baltimorerna kunna 1lH'ti fi:innan Uina }}led sina ej mincll'c indusll'iij~a medbroder i de af naturcn hiittrc lollade hamlelsstiiderna vid Hudson oeh Mississippi. BalLimore iii' en ganska viii hyggd oell tcmligcn rcgulicl't anlagd stat!; den hal' oeksa mer:, tyke If Philade1 pllia iin af N ew York, }I\'ars linigllet oeh gladt mfllade hlls samt med tl'iitl JJcprydda galor den saknal'. Dess Leliigenhet iii' g:mska olika: nere vid hamnen e11er den iildre elelen af slatlen iii' den lag oeh jemn; men den norra oeh nyare delen iii' deremot anlagd pf. cn miingll hijjder, hvarifd'm man pa sina StiillCll liar Licka utsisler it Chesapeak-ha~'en

29 och den skeppflllla hamnen. med vackra tr~id 1I U F V l' D S T.\ 0 E ~. :l ( lhr Lippe pa en planterad plan, hvilken nli Ii"o'er t')o i iindan af staden, men som ~ir ~imnad att med Liden hlif va ett stort Lorg, {Innes elt lllolllllllent npprest at Washington, h vilket fbrefuil oss s,'t val' bride dl.~n III ycket lll~irk viinligare, som det fiksta oeh sista taeksamhetsgiin1 af denna sort, h v ilken vi funno egnad [It denne af silt land S:I fcirtjente man. Det besulr af en hog kolonn af hvit marmor l1led en ganska cnkel oeh passam1e inskription, oeh dess furniimsta p1'ydn,\(l utgores af cless upphojda liige och vacha omgifning. llir finnes iifven ett annal monulllent, npprest for atl foreviga minnel af nflgra Baitil1Jorska meclborgare, hvilka under sisla kriget met! Engelsmannen stupacle i en afnil' ftir stallens forsvarande. De vnnno oeksa sin "f-;i'il; ty, churn f6r1usten a All1erikanska sidan, enligt deras egen u ppgift lik v~il, lller<j ~in icke val' (Ie fyrtio, hvilkas namn Liro imistadc p;t monnmentct, afstoclo lik v~il Engelsl1ltinnen 1'nln flirsi)kct, sedan de i den li11a triiffningen f(iriorat sin hefiilhafvare, General Ross. I den sydtistra delen af staden, som lig,~cr p:1 en i hamnen utskjutan(le udde, kallatl Fells - Point,. [innes en mangel skeppsvarf, ptl 11Vilka i~vnnerljet hyggas lilinrlrc rarl.",~

30 22 RESA TILL derihland, par preferanee, dessa skarpa snahh seglande farkoster, hvilka man vanligen i En I'opa med en generell henamning kallar Amerikanska skonertar, men som harswdes inclelas i flera olika klasser, allt efter sin olika hestammelse till vanlig kopfardifart, slafhanclel, kaperiel', fiske eller lotsning. AlIa utmarka de sig cmellerlid for en latthet i formerna oeh enkelhet i taeklingen, hvilka, pa samma gang de formera denna sort farl ygs utmiirkancle drag, ~ifven gora dem i allmiinhet till de mest valseglande af alia fartyg i verlclen. - Trakten omkring Fells-Point behos oeksa for det mesta ::If skcppstimmerl11~in, matroser oeh fiskare samt dylika niiringsiclkare, hvilkas rorelse isynnerhet ~ir herakna(l pa dessa folk - klassers hehof oeh njutningar; h vilket gor, alt denna del af sladen ej ar 111 yeket olik de mnntra qvar.teren, som gransa inlill doekorna i London, oeh skul-. Ie i delta afseende ej Sa oriitt kunna kallas Baltimores Wapping. Baltimore skull vara formanligt kandt bfvel' hela U nionen, sa val for den mangd personer af hogre bildning oeh den ovanligl goda s~illskapston, man har trafi'ar, som afven f6r dess mfmga vacha fruntimmer. Det ohetydliga, vi under vart korla uppchall hal'sui.des

31 JIUF VU DST ADE N. kunde Cl{ara haraf, gaf atminstone icke nagon dementi at sista delen af denna l'eputation, e huru det hlott inskrankte sig till att pa en 0- vanligt vackel' dag se en stor del af den eleganta verlden promenera pa de fornamsta gatorna. De ml'mga val kladda fruntimren utmllrkte sig i allmanhet lika mycket for sin figur, som for sina vackra ansigten, h vilka sednare likval alldeles icke aro ovanliga i Norra Amerika, utan snarare tvartom, da de ratt ofta utmarka det tacka konet i detta land, hvarest vi atminstone sago flera fruntimmer, h vilka till och med voro de vackraste, vi nagonsin haf~ va sett. Foljande dagen, efter att vid ett ofantligt table d'hote bafva expedierat en af dessa Amerikanska galfelfrukostar, hvilka lika mycket utmarka sig for matens mangd, som for den skyndsamhet, med hvilken den nedsvaljes, hefunno vi oss utei' pa vag till Washington i en af de vanliga hall vagnarne, jemte b'enne andra personer, h vilka h var for sig intagit eu af de f yra hornen af det rymliga flkdonet. Sa val della ringa antal af passagerare, som tif yen dessas egenskap for ofrigt, gjorde denna dagsresa till en af de angenamaste vi foretagit, atminstone till lands, i delta land, h vartiu Hf yen

32 RESA TII~L myeket hidrog ett angenamt v~ider, som tillal upprllllandet af de tunga liidergardinerna, oeh derigenom furvandlade den Hiekta vagnen till elt oppet aldon. Distancen cmellan Baltimore oeh Washington ar trettionio mil, h v ilken vi tillryggalade pft sju timmar, inberiiknadt OlUhytcn oeh vattningar, hvilka har upptogo en lika betydlig lid, som pi\. aua landsvagar i Furcuta Staterna: oeh mft man i allmanhet om resoma i delta land anm~irka, all de, som furctagas pa vallnel, sa vlil till skyllllsamhct som heqv~imligheter furetager pa lanti. hctydligt ofverlraff'a dem, man Landsbpen i Maryland voro mlndre leende oeh ej sft mycket forrudande en allman valmag-a, som j de furul passerade staterna. 01' saken dertill 111a nn vara slafvarne euer den siimre, minrlre fruktbara jordmonen, cuer lllujligcn hma dcssa orsakcr forenade; nog af, det hela hade elt l1lscen(le, som hevisade, au clenna stat hvarken val' sa tall hebyggll euer sa viii odlad, som de redan passcrade. Ittr funnos likval flera storre oeh hattre hehyggda e gendomar euer, som \; i kalla det, herregardar, ~ifvensom nflgl'a byar; men deremot saknades de mindre,,,:il hallna bondgardarne, hvilka i synncrhct angifva en landshygds valm~ga.

33 HUFVt:DSTADEN. Landcts ulsccllije val' fur ufl'igt mest kalt oell baekigt. ljicd undanlag af en oeh annan skog, genom h vilkcn v~igen hiir oeh del' passerade, oeh hvarest funnos ganska fa I'udjningar. Bland dylika uttniirkte sig ofta tohaksfalt, hvilka nn borjade synas bade talrikare oeh sloltc, an vi furut sett dem i de nonuigare stalerna, del' de i alia fall ~iro ganska sallsynta. En timmes vag fran Vvashington passerade Vl en!iten by, kallad Bladensburg-h, hvilken iii' miil'k vardig i Furenta Staternas hisloria, sasom stallet, h yarest untler sisla kriget en batalj lef vererades emcllan Amcrikanerna oeh Engclsmannen. Det val' ncmligen hiir, som de flirra hade postcrat sig, for au bctiieka hufvudstadcn ll10t de scdnare, h vilka lanclstigit pit Chesapeaks vestra strand, nedanfor Baltimore, oeh mareherade del'ifri'm rakt pa VVashington. En liten strom straxt invid byn forsuirkte Amerikanernas position, hvilken man saluncla hvarken kunde turnera euer nalkas, utan au passera en brygga, som forsvaracles s~1 viii af kanoncr, som ett blockhus. Oaktaclt aut delta hade Engelsmannen icke val horjat traffningen, fol'riin niistan hela Amerikanska styrkan - hvilkcn icke hestod af annat an en i hast samlad milis oell dessutolll 'ill' <lnrord af en i lib hasl fabriccrad

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7)

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7) Rapport. Sedan jag, efter att fåfängt hafva låtit föreställa Befälhafvaren för Ryska Trouppere, m. m. Grefve Schouwaloff, at jag hade all anledning förmoda det Underhandlingar snart våre å bane till beredandem

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 AA 4 b H E* f?.** \ Wi a, \ u» BBES SPEGIALFABRIK hå N ü JÖNKÖHNGT V ;q.afjdelning-en: F ILLUMINATIONSKAMINER. F1 o kl H VÃRMENECESSAIREN W UTSTÄLLNING OCH LAGER

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

transport af djur till lands och sjöss

transport af djur till lands och sjöss Förslag till förordning angående transport af djur till lands och sjöss i Finland. 1. Vid djurtransport i Finland vare sig å järnväg, till sjöss ellor å landsväg bör städse tillses att transportdjuren

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 StkhnlmletldIna siiven-s En fur på fjorfon dagar. Jemtland har på goda grunder blifvit ett turisternas land. Redan genom sin rena luft en eftersökt trakt för sommarvistelse,

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Alfred Malmström dels i Göteborg och dels i Malmö, som under 5 års tid, uteslutande befordran Sverige Amerika med utvandrares mig sysselsatt vinna såväl dessas belåtenhet,

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

RESA NORRA AMERIKA. DEL I.

RESA NORRA AMERIKA. DEL I. RESA I NORRA AMERIKA. DEL I. NYKOPING: 'l'ryckt HOS P. E. WINGE. II 183... RESA. I AF CARL.\1:GrST GOSSELI\IAN. J-;. :\1. F. "I guns you fol'eigners reckoll our states the first (:ountry in the world

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i _ Till de väfnadsalster, soml högsta grad bidraga till att förläna l hefnrnet dessprägel af Värme och trefnad, _liöra lihkanslåe främsta_ rummet gølfmøzttørøøla.

Läs mer

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal PATENT N.^ 2.^. BESKRIFNING off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal Patent i. Sverige från den 2^ jun:l 188^. ilufvuddelarne af denna apparat

Läs mer

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm.

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. Statens jernvägstraflk. Tillhör Cirkulär N:r 50? Instruktion for bevakninrj och trafikerande a f vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. i. För skötande af grindar och fast signal vid

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i:

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: samla.raa.se Björsäters stafkyrka och dess målningar. 101

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860 SIR JOHN FRANKLIN S OCH HANS FÖLJESLAGARES SISTA ÖDENO 391 Enligt Eskimoernes uppgift måste dock några hafva uppnått fiskilo den. På vägen dit mötte de ingenstädes infödingar, ty den ledde genom menniskotoma

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

BFSKRIFNING. OFFl^NTLIGGJOll.lJ AF FONGL. P^VTFNTBYRAN. C. A. ^LLER. l^^t.ol^g.

BFSKRIFNING. OFFl^NTLIGGJOll.lJ AF FONGL. P^VTFNTBYRAN. C. A. ^LLER. l^^t.ol^g. PATENT N O. BFSKRIFNING OFFlNTLIGGJOll.lJ AF FONGL. PVTFNTBYRAN. C. A. LLER lt.olg. elektrisk signalapparaf för att angifva hastighet oeb rörelseriktning hos ett maskineri. Patent i lverie frål.l de-t..4

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915.

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. 1. Sektionen afreste på morgonen från Övergaard till Kvesmenes. Under färden demonstrerade lappeopsynsbetjenten Randulf Isaksen flyttningsvägen mellan

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln)

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln) Tal till Finska Trouppen d[e]n 8. Octob[e]r 1809. Jag har samlat Arméen, at tillkännagifva, det en priliminaer freds Afhandling den 17:de September blifvit gjord emellan Svenska och Ryska magten. Denna

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i AV x -»i * Ä Ekbu 1-:3AéTiAAÄNjjiVfVvNgih2.0.7.f As istolar, patenterade af i BERGSERÖM, Smedjegatan 20, Jönköping. De stolar, som jag härmed har nöjet presentera

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I STO^KH.OL^ Anordningar for och förfaringssätt vid eldning med nafta.

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I STO^KH.OL^ Anordningar for och förfaringssätt vid eldning med nafta. PATENT N. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. C. VITTENSTROI STOKH.OL Anordningar for och förfaringssätt vid eldning med nafta. Patent i Sverige från den 2 Oktober 1884. Föremålet för denna

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 Lindgren, J Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

HANDLING.AR, VETENSKAPS ACADEMIENS FÖR ÅR 1839. KONGL. 5 i qj) QI 1\ flj etl'''.dl, 18U. dbygooglc. Konst. Boktr;yckare. ...

HANDLING.AR, VETENSKAPS ACADEMIENS FÖR ÅR 1839. KONGL. 5 i qj) QI 1\ flj etl'''.dl, 18U. dbygooglc. Konst. Boktr;yckare. ... KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS HANDLING.AR, FÖR ÅR 1839. -------...-:===~.GWiiiiiijiji;;;;;---- 5 i qj) QI 1\ flj etl'''.dl, 18U. TRYCKTE HOS P. A. ~OR8TEDT & S61'ER, Konst. Boktr;yckare..... '... I dbygooglc

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Förslaget kommer från: Simon Nyström

Förslaget kommer från: Simon Nyström Träplantering Jag vill komma med ett förslag till plantering av träd. Bakrunden till detta är bland annat att jag fått veta att vår äng visat sig vara mycket lämpligt för plantering då det råder ett litet

Läs mer

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa. Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.se DET STORA GULDFYNDET FRÅN SKÖFDE AF T. J. ARNE. movember 1904

Läs mer

45 MENSKLIGA UTVECKLINGENS HISTORIA. Litteraturblad n.o 2, februari 1856

45 MENSKLIGA UTVECKLINGENS HISTORIA. Litteraturblad n.o 2, februari 1856 LÄROVERKETS ENHET. 261 den för sig bjuder i sakens natur grundade skäl, sådane icke den nu gällande fördelningen kan uppvisa. J. yo s. 45 MENSKLIGA UTVECKLINGENS HISTORIA. Litteraturblad n.o 2, februari

Läs mer

Instruktion. KänningsskifVor.

Instruktion. KänningsskifVor. Instruktion (ingående de i kap. 2 i af Tjen*tgörmgsreglementet omnämda KänningsskifVor. t. Hvarje känningsskifva anbringas på elt 4 meter högt torn, i hvilket inneslutes det för skifvans %*ridning erforderliga

Läs mer

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen)

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen) Idensallmi den 12 october 1808 Min Söta Marie Charlotte! Din, Gossens och ehr alles välmåga utgör min vesenterliga, och enda sällhet; att gossen lärt sig gå bevisar att han är frisk. Gud välsigne honom!

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från

Trädgärdsnämnden. y Willebrand (ordf.), arkitekten H. Neovius (viceordf.), arkitek- Nämndens sam- Provisorisk väg- Nedfarten från 206 XIV. Trädgärdsnämnden. Den af Trädgårdsnämnden för år 1900 till Drätselkammaren inlemnade berättelsen är af följande lydelse: Nämndens sammansättning under sagda år har varit följande: frimansattnmg.

Läs mer

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG LÄROBOK 1 PLAN TRIGONOMETRI AF A. G. J. KURENIUS Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG FÖRORD. Det mål, som förf. vid utarbetandet af denna

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo)

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo) Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808 Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 6-11.5.1808 B e r ä t t

Läs mer

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm Efter 17 år med Rival 22 hade vi börjat se oss om efter något större. Vi ville framförallt ha ståhöjd ruffen men är man frälst på långa och smala båtar finns inte så mycket att välja på. Vi tittade lite

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid HELSINGFORS RODDKLUBBS RODDREGLEMENTL Antaget rid vårsaniniitnträdet den ii Haj 1889. I Befälet. i. Roddchefen, som utses af styrelsen och inför densamma ansvarar för alla sina åtgärder, är högsta ledaren

Läs mer

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet?

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet? 10 11 Det handlar om ljus T. v. Ett ansikte, torrnålsgravyr T. h. Alltså avgjort?, torrnålsgravyr Torrnål. Tonerna och övergångarna längs graderna som färgen ger när plåten pressas mot pappret. Bilderna

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Masetto från Lamporecchio ställer sig stum och blifver trädgårdsmästare i ett nunnekloster, der alla nunnorna täfla om att sofva hos honom.

Masetto från Lamporecchio ställer sig stum och blifver trädgårdsmästare i ett nunnekloster, der alla nunnorna täfla om att sofva hos honom. Masetto från Lamporecchio ställer sig stum och blifver trädgårdsmästare i ett nunnekloster, der alla nunnorna täfla om att sofva hos honom. Skönaste damer, rätt många både män och qvinnor äro nog dåraktiga

Läs mer

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha Vår gemensamme förfader Mathias vistades hösten 1813, då 44 år gammal, i Stockholm för fullgörande av uppdrag som Stats- Revisor. Han skrev många och utförliga brev. Om sitt arbete skrev han inte mycket

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Illustration Stina Johnson

Illustration Stina Johnson Illustration Stina Johnson Land, stad eller mittemellan? Tanken om det goda livet där allting är i harmoni. Två skilda idealbilder - landet och staden Upplägg S könlitterära och Facklitterära exempel:

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1

Den magiska dörren. Kapitel 1 Den magiska dörren Kapitel 1 Hej jag heter Jakob och jag är 9 år och går på sunds val skolan. Jag hade också en dästa vän oliver.och vi ska gå till skolan för första gången med varandra.men jag var lite

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 W än;.wa äutttg Herta. $ftg. å., å AGENTUR FÖR NORRKÖPING OCH OMNEJD: G. Ng Edgnham Drottnnggatan 27 NORRKÖPING. Strum pstcknngs-maskn Prsbelönt Pars, Amsterdam, Cassel,

Läs mer

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken.

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken. 1 (18) TRAFIKVERKETS FÖRESKRIFT Datum: 12..11.2010 Dnr 6154/ /040/2010 Innehåll: Normgivnings- bemyndigande Giltighetstid: Sjötrafikmärken och ljussignaler samt deras placering Sjötrafiklagen (463/1996)

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Uppgift öfver de förnäm sta m ått m. m. å Statens jernvägars vagnar.

Uppgift öfver de förnäm sta m ått m. m. å Statens jernvägars vagnar. Uppgift öfver de förnäm sta m ått m. m. å Statens jernvägars vagnar. A lla 3:e kl. p e rso n v a g n a r sam t 714 g o d s v a g n a r ä ro fö rs e d d a m e d sk rufbrom s. V ig te n a f va g n och största

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer