Årsredovisning Linnéuniversitetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet"

Transkript

1 Ärende Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1

2 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen 2011 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, samt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. Beslutet har fattats av styrelsen vid sammanträde den 17 februari Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid Linnéuniversitet är betryggande. Dan Brändström Ordförande Stephen Hwang Rektor Thomas Carlzon Dilsa Demirbag-Sten Catharina Larsson Anna Soltorp Bengt Söderström Claes Thegerström Kajsa Wejryd Eva Benzein Lars Behrenz Anders Åberg Matilda Sjödahl Dennis Persson 2

3 Innehållsförteckning Rektor har ordet... 5 Linnéstudenterna har ordet...6 Om Linnéuniversitetet... 7 Resultatredovisning... 7 Förutsättningar för resultatredovisningen... 7 En attraktiv kunskapsmiljö... 8 Utbildningsutbud... 8 Efterfrågan på utbildningar och studentrekrytering Examina på grundnivå och avancerad nivå Studentinflytande Universitetets service till studenter Prestationer Framstående forskning Linnaeus University Centres Forskningsinriktning Utbildning på forskarnivå Externfinansierad forskning Havsmiljöinstitutet Vetenskapliga publikationer Prestationer Samhällelig drivkraft Nybildad stiftelse med starkt fokus på Småland Utbildnings- och forskningssamverkan med samhället EU och regionen Entreprenörskap och kommersialisering Holdingbolag Prestationsmått Globala värden Internationalisering Hållbar utveckling Lika villkor Annan verksamhet Institutet för fortbildning av journalister (Fojo) Polisutbildningen Kvalitetsarbete Övergripande kvalitetsarbete Nämndernas kvalitetsarbete Intern styrning och kontroll Kompetensförsörjning Universitetsbibliotek Andra stödfunktioner Lokalförsörjning Universitetsförvaltning Ekonomisk redovisning Ekonomisk utveckling Avgiftsfinansierad verksamhet Kapitalförändring per verksamhetsområde Väsentliga uppgifter

4 Resultaträkningar Balansräkningar Anslagsredovisning Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Bilagor

5 Rektor har ordet 2011 var Linnéuniversitetets andra år som nytt universitet. Bakom oss lämnar vi nu mer definitivt fusionsprocessen och de följdverkningar som den gav upphov till. Istället har året varit fokuserat på verksamheten och dess utveckling. Linnéuniversitetet utmärker sig i universitetsvärlden. Inte bara genom att vi är unika genom fusionen, utan också på vilket sätt vi förvaltat vår nya roll som ett modernt internationellt universitet i Småland. Vi har framgångsrikt tagit plats på den svenska och internationella universitetsarenan. Vi har under året kunnat glädja oss åt fortsatta stora framgångar vad gäller studentrekryteringen. Både vårens och höstens ansökningsomgångar slog nya rekord i antalet sökanden, bland de största ökningarna i landet. En del av framgången beror på ett väl genomtänkt och bra genomfört kommunikationsarbete. Ett bevis på detta är de utmärkelser kopplat till kommunikationsarbetet som vi fått och är stolta över. I grunden handlar det naturligtvis om ett attraktivt utbildningsutbud kombinerat med god utbildningskvalitet och bra studentbemötande/miljö. Vi har dock utmaningar att öka studenttillströmningen inom vissa utbildningar särskilt på mastersnivå. Vi har under året framgångsrikt utvecklat och kört igång de nya lärarprogrammen. Dessa är tydliga exempel på att våra kvalitetssträvanden bär frukt. Vi är unika i landet att erbjuda en så rik palett av utbildningar. Ett annat exempel på framgångar är vårt psykologprogram som vi dragit igång under året. Söktrycket var högt redan nu första året och det bådar gott inför framtiden. Vi har under året lämnat in en ansökan om civilingenjörsexamen. En sådan utbildning skulle stärka vår profil inom det tekniska området och vara välkommet av regionens näringsliv. Vi har genomfört en utredning av våra distansutbildningar och det problem flera har med lägre genomströmning. Utredningen pekar på olika förbättringsförslag som vi nästa år behöver titta närmare på. Under året har universitetets stora satsning på excellenta forskningsmiljöer de s k Linnaeus University Centers arbetats fram. Intresset var stort från början med sex stycken intresseanmälningar. Efter en noggrann granskning med internationella sakkunniga ansågs tre miljöer uppfylla de högt ställda kvalitetskraven. Det är mycket glädjande att vi redan nu har tre så excellenta miljöer. I framtiden kommer vi säkert att se fler miljöer växa fram. Det blir nu spännande att följa utvecklingen av de miljöer som nu fått en kraftfull ökning av forskningsmedel. Arbetet med samhällelig drivkraft har haft flera framgångar under året. Vi har arbetat konsekvent med våra företagskontakter. Vi har fortsatt nära samarbete med regionala aktörer såsom landsting, regionförbund och kommuner. Under året kom den rapport som OECD gjort vad gäller Småland- Blekinges framtida utmaningar och möjligheter. Där lyfte man flera gånger upp lärosätenas centrala och viktiga roll för en positiv utveckling av regionen. Vi har också fått bekräftelse på vår viktiga roll i regionen genom de 22 mkr till sju projekt som vi fick inom EU:s strukturfondsprogram. Många av dessa genomförs i nära samarbete med näringslivet var också första året med studieavgifter för studenter från tredje land. Spänningen var stor runt om i landet i vilken utsträckning man skulle få studenter. För vår del har vi trots att vi inte gjort några rekryteringsansträngningar ett hyggligt antal betalande studenter. Ett 60-tal studenter har betalat sin studieavgift, en siffra som vi skall vara nöjda med som en god början. Årets framgångar kröntes med en julklapp som man inte ens kunde drömma om. Det handlar naturligtvis om den fantastiska insats som familjen Kamprad gjort för att främja forskning och utbildning till gagn för utvecklingen i Småland. Stiftelsekapitalet, som är nära nog en miljard kronor och ökar med mer än en kvarts miljard årligen, kommer att betyda oerhört mycket för utvecklingen av universitetet. Vi ser med tillförsikt an på det fortsatta samarbetet med Kampradstiftelsen. Universitetets framgångsrika verksamhet bygger på det stora engagemang och kompetens som finns bland universitetets medarbetare. En stor utmaning inför framtiden är att fylla det framtida kompetensbehovet. Vi har haft stor hjälp av engagerade studenter för att förbättra verksamheten. Vårt nära och goda samarbete med Linnéstudenterna har varit central i detta sammanhang. Stephen Hwang Rektor 5

6 Linnéstudenterna har ordet Linnéuniversitetet växer för varje verksamhetsår och fortsätter att ha ett högt söktryck, många studenter och ett nationellt bra rykte. Linnéstudenterna växer tillsammans med universitetet och lämnar med dessa ord följande synpunkter: Studentinflytandet är ett av Linnéstudenternas viktigaste arbetsområden. Linnéstudenterna vill fortsätta påpeka vikten med ett mentorskap mellan studentrepresentanten och en aktör i det beredande eller beslutsfattande organet. Linnéstudenternas skrivelse kring detta som skickades in under året bör fortsätta arbetas med. Linnéuniversitetet genom sina lärare som undervisar och universitetsledning borde ta mer ansvar gällande studentrepresentationen på universitetet. Linnéstudenterna har även under året, på studenternas initiativ, påbörjat arbetet med anonyma tentamina för studenter. Studenternas intresse för detta har varit stort och det blir tydligt att studenterna upplever en otrygghetskänsla med gällande tentamens- och bedömningsförfarande ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Linnéstudenterna välkomnar också ett fortsatt förebyggande arbete kring fusk tillsammans med Linnéuniversitet, både gällande information till studenter och för arbetet i disciplinnämnden. Linnéstudenterna vill slå ett slag för vikten av den pedagogiska kompetensen hos lärarna på Linnéuniversitetet. Att vara pedagogiskt kompetent som lärare är en grundsten i att lära ut den kunskap som studenterna kommer ta med sig även efter sin tid på Linnéuniversitetet och blir därmed en stark indikator på kvalitet. En likabehandlingsplan har upprättats vid Linnéuniversitetet efter påtryckningar från Linnestudenterna under året. Det viktiga är att Linnéuniversitet fortsätter för att arbeta för att implementera denna likabehandlingsplan i alla verksamhetsområden som rör studenter. Då Linnéuniversitet profilerar sig som ett modernt universitet blir det ännu viktigare att studenterna vid universitetet känner sig väl behandlade och att alla blir behandlade lika utifrån sina egna individuella förutsättningar. Linnéstudenterna förväntar sig att Linnéuniversitet fortsätter att arbeta intensivt med detta under året för att komma tillrätta med sina tidigare tillkortakommanden inom detta område. Linnéstudenterna ser även att arbetet kring trygghet och säkerhet på Campus i Växjö tillsammans med Linnéuniversitetet fortlöper. Universitetet bör också fortsätta samarbeta med Linnéstudenterna i bevakningen av bostadsfrågan som är löpande oerhört viktig för studenternas studietid. Linnéuniversitet arbetar nu för att genomföra en organisatorisk förändring. Linnéstudenterna anser att en enklare och tydligare organisation skulle förändra kommunikationen inom universitetet och göra den mer effektiv utåt mot studenterna. Det viktigaste i en omorganisation av Linnéuniversitetet är även att fortsätta säkra studentinflytandet på Linnéuniversitetet. Under året har utredningen för ett samlokaliserat universitet i Kalmar genomförts. Linnestudenternas åsikt i denna fråga är att nya lokaler ses som positiva men inte på bekostnad av existerande verksamhet. Det vill säga att en nylokalisering i Kalmar inte får äventyra på något sätt kvaliteten i undervisningen eller forskning vid Linneuniversitetet och att denna linje hålls. Likt Linnéuniversitetet har vi som studentkår skapat bra förutsättningar för organisationens välmående. Ett fortsatt arbete i att skapa så kvalitativa utbildningar och vardag för studenterna på Linnéuniversitetet är något vi som organisationer båda ska sträva efter. Vi sätter stort värde på ett fortsatt gott samarbete med Linnéuniversitetet. Matilda Sjödahl Ordförande Linnéstudenterna Dennis Persson Vice. ordförande Linnéstudenterna 6

7 Om Linnéuniversitetet Linnéuniversitetets vision formuleras som Linnéuniversitetet en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Universitetets strategi , En resa in i framtiden, innehåller tolv mål inom fyra strategiska områden. En attraktiv kunskapsmiljö är överordnat och de tre övriga, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden är stödjande områden. Linnéuniversitetet är organiserat i fyra fakultetsnämnder och en nämnd för utbildningsvetenskap. Nämnderna har ett övergripande ansvar för utbildningsutbudets volym, innehåll och kvalitet. Tio av universitetets tolv institutioner finns på de båda studieorterna Kalmar respektive Växjö. Institutet för fortbildning av journalister finns i Kalmar och polisutbildningen i Växjö. Universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen finns på båda orter. För närvarande pågår en organisationsöversyn. Linnéuniversitetet har helårsstudenter och 381 studerande på forskarnivå. Universitetet har cirka anställda. De totala intäkterna uppgick 2011 till tkr, varav 67 procent utgjorde utbildning enligt uppdrag i universitetets regleringsbrev, sju procent uppdragsutbildning och 26 procent utgjorde forskning och utbildning på forskarnivå. Resultatredovisning Förutsättningar för resultatredovisningen Linnéuniversitetets verksamhet redovisas utifrån lärosätets uppdrag enligt högskolelagen och regleringsbrevet för Redovisningen återkopplas, i enlighet med universitetsstyrelsebeslut, till universitets strategi, som har sin grund i uppdraget enligt högskolelagen. Under året har universitetsstyrelsen beslutat om indikatorer för universitetets utveckling. Rektor har sedan beslutat om ett antal universitetsövergripande resultatindikatorer och tidpunkt för uppföljning. Några av dessa redovisas i årsredovisningen för Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall universitetet också redovisa sina prestationer. Med prestationer avses, enligt Ekonomistyrningsverkets handledning, produkter och tjänster som kommer ut från verksamheten, det vill säga produkterna och tjänsterna ska ha lämnat myndigheten. För 2011 redovisar Linnéuniversitetet, i enlighet med universitetsstyrelsebeslut, prestationerna helårsstudenter, helårsprestationer och antal vetenskapliga publikationer samt studerande på forskarnivå. Beträffande utbildning på forskarnivå är målsättningen att i framtiden redovisa den genomsnittliga kostnaden för den totala studietiden i enlighet med väsentliga uppgifter för antal examina på forskarnivå. Det pågår ett utvecklingsarbete avseende kostnadsredovisningen för utbildning på forskarnivå. Den totala kostnaden för området redovisas i årsredovisningen för första gången 2011 där redovisningen bygger på en kombination av utfall och schablonberäkning. När det gäller prestationer för samverkansområdet har några prestationsmått sammanställts i avsnitt samhällelig drivkraft. Dessa utgår från det förslag som arbetats fram i ett nätverk inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Resultaten skall avse innevarande år och jämföras med motsvarande information för ytterligare två år. Jämförelseåret 2009 utgörs av sammanslagna uppgifter för Högskolan i Kalmar och Växjö universitet i enlighet med Ekonomistyrningsverkets rekommendationer. 7

8 En attraktiv kunskapsmiljö Mål enligt strategi : Linnéuniversitetet ska - vara en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö som samverkar med det omgivande samhället - vara en plats för engagerade, kreativa och kritiska medarbetare och studenter - erbjuda utbildningar som är attraktiva, efterfrågade och har högt ställda kunskapsmål - erbjuda en kunskapsmiljö som kännetecknas av pedagogik av högsta kvalitet Utbildningsutbud Utbildningen vid Linnéuniversitetet är mångfacetterad och omfattar områdena humaniora, samhällsvetenskap, media, beteendevetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap, medicin, teknik, design och sjöfart. Inom grundnivå och avancerad nivå bedriver Linnéuniversitetet utbildning inom såväl program som fristående kurser erbjöds ett nittiotal utbildningsprogram på grundnivå, samt ett femtiotal program på avancerad nivå. En tredjedel av universitetets studenter går på professionsutbildningar. Bildandet av Linnéuniversitetet har skapat nya förutsättningar för kvalitet och bredd i utbildningsutbudet. Linnéuniversitetet har exempelvis erhållit samtliga examenstillstånd för den nya lärarutbildningen. Psykologutbildningen startade höstterminen Under året har universitetet ansökt om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen. Det har också förts samtal med Lunds universitet och Landstinget i Kalmar län angående lokalisering av läkarutbildning till Kalmar. Planer finns på att landstinget ska ta emot studenter för den kliniska delen av utbildningen och att Linnéuniversitetet ska erbjuda specialiserade kurser. Utifrån Linnéuniversitetets nya förutsättningar har en översyn av utbildningsutbudet och antalet utbildningsprogram påbörjats. Programöversynen ska säkerställa att kriterierna för en attraktiv kunskapsmiljö uppfylls och att programmen inte överlappar varandra i alltför stor utsträckning. Lärarutbildning Linnéuniversitetet bedriver en av Sveriges största lärarutbildningar. Universitetet utbildar förskollärare, grundlärare, yrkeslärare, ämneslärare, speciallärare och specialpedagoger. Linnéuniversitetet har dessutom Skolverkets tillstånd att ge rektorsprogrammet. Hösten 2011 startade de nya lärarprogrammen vilket inneburit ett omfattande arbete för de programråd som tillsatts för respektive program och som har som uppdrag att kvalitetssäkra utbildningen. Dimensioneringen av lärarutbildningen har utgått från såväl söktryck som arbetsmarknadens behov vilket har inneburit omfördelningar av utbildningsplatser. Linnéuniversitetet har sedan tidigare ett distansbaserat förskollärarprogram med nationell rekryteringsbas, vilket anpassats efter den nya förskollärarexamen och i samband med detta tillförts nya platser. Även speciallärar- och specialpedagogprogrammen har fått ökad tilldelning beroende på den rådande bristen på lärare inom fältet. Ämneslärarprogrammet uppvisar vid Linnéuniversitet liksom i riket som helhet ett lågt söktryck i flertalet ämnen. En utredning av ämneslärarutbildningens framtida utformning har därför initierats under Utbildningsutbudet har planerats så att studenterna ska få tillgång till så många valmöjligheter som möjligt i både Kalmar och Växjö eller med alternativa distributionsformer. Under året har ytterligare en väg till ämneslärarexamen arbetats fram i form av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och utbildningen erbjuds Regeringens åtgärdsprogram för jobb och omställning Inom regeringens åtgärdsprogram för jobb och omställning har universitetet tilldelats 308 högskoleplatser. Dessa platser har nyttjats för utbildningar inom framför allt naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora. 8

9 Arbetsmarknadsanknytning Under 2011 har olika projekt startat för att öka arbetsmarknadsanknytningen i universitetets utbildningar. Bland annat pågår ett fortsatt arbete med att utveckla programrådens arbetssätt och deras sammansättning avseende representation från näringsliv/omgivande samhälle samt studenter. Exempel på andra aktiviteter som påbörjats under 2011 är projektet Linnaeus Technical Centre som syftar till att stärka synlighet, attraktivitet, produktivitet, konkurrenskraft samt kompetens- och resursförsörjning för regionens teknikföretag. Projektet förväntas på lång sikt bidra till den regionala tillväxten. Dessutom arbetar flera program med att stärka utbildningens arbetsmarknadsanknytning genom ökade inslag av arbetsplatsförlagd utbildning och anordnande av arbetsmarknadsdagar. Dessutom har professionsutbildningarna särskilt verkat för utökade kontakter med utbildningens avnämare. Helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrader Antalet helårstudenter för 2011 uppgick till , vilket är i nivå med Linnéuniversitetet utbildar studenter till ett värde av 995 mkr, vilket överstiger summan av takbelopp och anslagssparade. Universitetets intäkter beräknas utifrån varje utbildningsområde, där varje område har ett ersättningsbelopp per helårstudent respektive helårsprestation. Prestationsgraden ökade år 2011 till 77 procent och är tillbaka på 2009 års nivå. Tabell 1. Studenter på grundnivå och avancerad nivå Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 2 77 % 75 % 77 % 1 Exklusive uppdragsutbildning. Inklusive betalande tredjelandsstudenter 2011 (13 hst, 4 hpr se även avsnitt om studieavgifter för tredjelandsstudenter). 2 Helårsstudenter är en omräkning av antal studenter till helårsekvivalenter. Helårsprestationer utgörs av antal godkända högskolepoäng omräknat till helårsekvivalenter. Prestationsgraden är helårsprestationer dividerat med helårsstudenter. Definitionerna finns beskrivna i universitetets regleringsbrev. Källa: Ladok. Utbildningsutbudet bestod till 62 procent av programutbildningar och till 38 procent av fristående kurser, ett förhållande som har legat stabilt de senare åren. Tabell 2. Helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrader Professionsutbildning 2 Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 91 % 90 % 91 % Andel professionsutbildning 33 % 32 % 32 % Annan programutbildning Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 82 % 77 % 81 % Andel annan programutbildning 29 % 30 % 30 % Fristående kurser Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 60 % 60 % 62 % Andel fristående kurser 38 % 38 % 38 % 1 Exklusive uppdragsutbildning. 2 Programutbildning avseende professionsutbildningar i enlighet med Högskoleförordningens bilaga 2, examensordningen. Källa: Ladok. 9

10 Andelen professionsutbildningar, det vill säga utbildningar som leder till en yrkesexamen, utgjorde cirka en tredjedel av det totala utbildningsutbudet. Professionsutbildningarna såsom sjuksköterske-, sjökaptens-, sjöingenjörs-, socionom-, optiker- och lärarutbildning har högre prestationsgrad än annan programutbildning. Prestationsgraden på fristående kurser uppgår till 60 procent och är därmed lägre än prestationsgraden på programkurser. Utbildning på grundnivå utgjorde 2011 cirka 90 procent av det totala antalet helårsstudenter. Helårsstudenter avseende utbildning på avancerad nivå uppgick till Tabell 3. Helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrad per utbildningsnivå Grundnivå Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 77 % 75 % 77 % Avancerad nivå Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 80 % 73 % 75 % Ej klassad utbildningsnivå 2 Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 51 % 46 % 71 % 1 Exklusive uppdragsutbildning. 2 Ej klassad utbildningsnivå är till exempel basårsutbildning. Källa: Ladok. Prestationsgraden på avancerad nivå har ökat från 73 procent år 2010 till 80 procent år En förklaring till att prestationsgraden inom utbildningsområdet naturvetenskap ökat är att antalet tredjelandsstudenter var fler 2010 än under Dessa studenter hade lägre prestationsgrad än genomsnittet. Inom utbildningsområdet samhällsvetenskap beror ökningen bland annat på förändrade kursstarter jämfört med 2010, vilket medförde att fler examinationstillfällen och därmed helårsprestationer uppstod Tabell 4. Helårsstudenter (hst), helårsprestationer (hpr) och prestationsgrad per utbildningsområde 1 Utbildningsområde 2 Hst Hpr Prestationsgrad Andel 4 kvinnor Andel 4 under 25 år Design % 73 % 61 % Farmaceutiskt % 91 % 39 % Humanistiskt % 72 % 40 % Idrott % 58 % 66 % Juridiskt % 62 % 70 % Medicin % 81 % 41 % Media % 61 % 82 % Musik % 24 % 68 % Naturvetenskapligt % 54 % 44 % Samhällsvetenskapligt % 63 % 45 % Tekniskt % 46 % 41 % Undervisning % 79 % 31 % Vård % 82 % 35 % Övrigt % 58 % 46 % % 62 % 50 % 1 Exklusive uppdragsutbildning och inklusive betalande tredjelandsstudenter. 2 Utbildningsområden enligt regleringsbrev. 3 Prestationsgraden är beräknad utifrån oavrundade värden på hpr/hst. Exempelvis har det farmaceutiska utbildningsområdet 12,2 hst och 11,8 hpr, vilket ger en prestationsgrad på 97 %. 4 För kön och ålder är andelen baserad på individer. 5 För de konstnärliga utbildningsområdena design, media och musik har universitetet rätt att avräkna högst 115, 10 respektive 20 helårsstudenter/helårsprestationer. Helårsstudenter/helårsprestationer utöver detta tak avräknas mot utbildningsområde naturvetenskap och teknik. Källa: Ladok. 10

11 Linnéuniversitetet bedriver utbildning inom 14 av totalt 20 utbildningsområden enligt regeringens regleringsbrev. Musik, media och design utgör konstnärliga utbildningsområden. Det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet utgjorde det enskilt största med 29 procent av totala antalet helårstudenter. Andelen studenter under 25 år uppgick till 50 procent av totalt antal helårsstudenter. Inom utbildningsområdet media utgjorde andelen 82 procent och inom undervisning var andelen 31 procent. Kvinnor utgör en majoritet av studenterna, 62 procent, vilket är en ökning med två procentenheter sedan Andelen kvinnor är särskilt hög inom design, humaniora, vård, medicin, undervisning, samt det farmaceutiska utbildningsområdet. Inom musik och teknik är andelen män störst. Distansutbildning Vid Linnéuniversitetet erbjuds utbildningsprogram och fristående kurser med varierande studieformer. Förutom undervisning på dagtid finns ett antal studieformer, till exempel kvälls-, veckosluts-, sommar- och nätbaserade kurser samt utbildningar som ges via lärcentra. År 2011 uppgick antalet distansstudenter till helårsstudenter vilket utgjorde 31 procent av den totala utbildningsvolymen, en ökning med fyra procentenheter sedan Prestationsgraden för distansutbildningar ligger på omkring 60 procent, jämfört med 77 procent totalt för Linnéuniversitetet Andel distansutbildning av helårstudenter 31 % 30 % 27 % Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 60 % 58 % 59 % 1 Undervisningsform distans och it-distans. Källa: Ladok. Linnéuniversitetet arbetar för att stärka och utveckla sina distansutbildningar. Under 2011 har universitetet också gjort en genomlysning av ett urval av distansutbildningar i syfte att öka kvaliteten samt möta både regionala förväntningar på distribuerad utbildning och studenternas efterfrågan på flexibla undervisningsformer både på campus och inom distansformen. Uppföljningen av distansutbildning vad gäller bland annat prestationsgraden visar att vissa distansutbildningar har samma eller högre prestationsgrad än motsvarande campusutbildning. Skillnaderna beror framför allt på planering, pedagogik och kommunikation med studenterna. Analysen ligger till grund för utvecklingsarbete, bland annat pågår en granskning och certifiering av de lärcentra universitetet ska samarbeta med. Därutöver har riktade satsningar gjorts i syfte att stärka distansutbildningarnas distributionssätt och dess kvalitet, såsom utveckling av enskilda utbildningsprogram samt pedagogiska seminarier avseende distanspedagogik och examinationsformer. Efterfrågan på utbildningar och studentrekrytering Arbetet med att sprida bilden av Linnéuniversitetet som ett nytt, starkt och attraktivt varumärke har fortsatt. Under året genomförde Linnéuniversitetet två större studentrekryteringskampanjer inför vårrespektive höstantagning samt en mindre efterrekryteringskampanj under sommaren. Kampanjens budskap var Välj ett universitet där allt är möjligt. Den primära målgruppen för kampanjen var individer mellan 18 och 25 år i södra Sverige, närregionen och storstadsområdena. Våren 2011 besöktes gymnasieskolor och mässor runtom i landet och universitetet deltog i flera större sommarevenemang. Under hösten deltog Linnéuniversitetet i nationella utbildningsmässor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro. Linnéuniversitetet har vid flera tillfällen under 2011 uppmärksammats för sin marknadsföring och tilldelats utmärkelserna Årets marknadsförare i Kalmar län, årets marknadsförare i Kronobergs län, årets marknadsförare i Sverige samt Sveriges bästa utbildningssajt. 11

12 Antalet förstahandssökande till vårterminerna har mellan 2009 och 2011 ökat från till , vilket är en ökning med 39 procent. Denna ökning har skett trots att utbildningsutbudet i stort sett varit oförändrat. Förstahandssökande till program med start på vårterminen har för samma period ökat med 49 procent. Totalt antal förstahandssökande till höstterminerna har ökat med 23 procent, från till , sedan Sökande i första hand till höstterminens program har ökat med 12 procent. Ökningen av sökande inför höstterminen 2011 kan till största delen förklaras med många sökande till det nya psykologprogrammet och till det planerade men ej startade sjukgymnastprogrammet. Tabell 6. Antal sökande på grundnivå och avancerad nivå 1 Vt 2011 Vt Vt 2009 Ht 2011 Ht 2010 Ht 2009 Sökande totalt Sökande totalt i första hand Sökande enbart program Sökande program i första hand Siffrorna för sökande till program gäller unika individer. I Årsredovisningen 2010 användes en annan definition. 2 På grund av eftersläpning av registering i NyA är antalet sökande totalt för vt 2010 omkring studenter för lågt. Detta påverkar även sökande totalt i första hand. Källa: VHS/NyA. Nyckeltalet antal behöriga sökande i första hand i förhållande till antal antagna studenter ger en indikation på universitetets förmåga att fylla sina studieplatser. För vårterminen 2011 har utbildningsprogrammen 1,88 behöriga sökande per antagen och för höstterminen 2011 utgjorde värdet 1,41. Universitetet bör därmed ha förutsättningar att fylla studieplatserna på utbildningsprogrammen vid förändrat söktryck på grund av minskade studentkullar framöver. Tabell 7. Behöriga sökande i första hand och antagna urval 2, grundnivå och avancerad nivå Vt 2011 Vt 2010 Vt 2009 Ht 2011 Ht 2010 Ht 2009 Sökande/antagna 1, totalt 0,92 0,95 1,01 1,04 0,98 1,03 Sökande/antagna 1, program 1,88 1,89 1,73 1,41 1,40 1,30 1 Kvot mellan behöriga sökande i första hand och antagna (i urval två). Källa: VHS/NyA. Examina på grundnivå och avancerad nivå Under 2011 utfärdades examina vilket innebar en ökning med närmare 20 procent sedan Ökningen hänförs framför allt till lärarexamina på grund- och avancerad nivå. 809 lärarexamina utfärdades 2011, jämfört med 539 stycken 2010, vilket är en ökning med 50 procent. Kravet på lärarexamen för lärarlegitimation förklarar en stor del av ökningen. Ytterligare en förklaring är utökning av förskollärarprogrammet med 60 platser år 2007 och många av dessa studenter tog examen Sammanlagt utfärdades generella examina på grundnivå varav övervägande delen var kandidatexamina. Antalet utfärdade generella examina har ökat med 11 procent sedan Antalet yrkesexamina på grundnivå var 539, vilket var en svag ökning sedan På avancerad nivå ligger antalet generella examina kvar på ungefär samma nivå som Yrkesexamina ökar med 52 procent, vilket till stor del förklaras med att den första studentkullen på civilekonomutbildningen nu har slutfört sina studier. 12

13 Tabell 8. Antal utfärdade examina Examina på grundnivå Generella examina Högskoleexamen Kandidatexamen Summa Yrkesexamina Biomedicinsk analytikerexamen Högskoleingenjörsexamen Optikerexamen Receptarieexamen Röntgensjuksköterskeexamen Sjuksköterskeexamen Sjöingenjörsexamen Sjökaptensexamen Socionomexamen Summa Examina på avancerad nivå Generella examina Magisterexamen Magisterexamen med bredd Masterexamen Summa Yrkesexamina Barnmorskeexamen Civilekonomexamen Specialistsjuksköterskeexamen Specialpedagogexamen Speciallärarexamen Summa Lärarexamen, grund- och avancerad nivå Lärarexamen Summa totalt Inkluderar en utfärdad yrkeshögskoleexamen 2011 till en student som avslutade sina studier första halvåret Källa: Ladok. Vid Linnéuniversitetet fanns vid utgången av 2011 sju huvudområden på högskolenivå, 17 på kandidatnivå, 10 på magisternivå och 36 på masternivå. Vid universitetet utfärdas konstnärlig examen upp till magisternivå i design samt på kandidatnivå i musik. Studentinflytande Studentkåren vid Linnéuniversitet, Linnéstudenterna, har erbjudits möjlighet att vara representerade i beredande och beslutande organ inom Linnéuniversitetet såsom universitetsstyrelsen, fakultetsnämnder och nämnden för utbildningsvetenskap samt deras underorgan och arbetsutskott. Vidare har studentinflytande utövats i institutionsstyrelser samt övriga styrelser, kommittéer, råd, referens-, berednings-, och arbetsgrupper. Sammanlagt kan inflytande utövas i mer än 90 organ och i flera av dem bereds de studerande två till tre platser samt suppleanter. Fortfarande, precis som förra året, har Linnéstudenterna vissa svårigheter att tillsätta de platser som erbjuds. Under 2011 har Linnéuniversitetet beslutat att införa en ekonomisk ersättning till de studenter som deltar i universitetets beslutande och beredande organ. En annan viktig del av studentinflytandet är möjligheten att genomföra kursvärderingar, vilket erbjuds 13

14 i samband med varje kurs. Svarsfrekvensen varierar liksom formerna för kommunikation av resultatet. Som en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet i utbildningarna är det därför angeläget att finna former för detta. Linnéstudenterna har varit delaktiga i utvecklingsarbetet av indikatorer för universitetets utveckling. Studentinflytande har även utvecklats inom områden som gäller rättsäkerhet. Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna för dialog om det förebyggande arbetet gällande fusk. Vidare har Linnéuniversitetet hörsammat Linnéstudenternas önskemål om anonyma tentamina och ett pilotprojekt ska sättas igång inom en av universitetets institutioner. Universitetets service till studenter Vid funktionen karriärvägledning ges möjlighet till individuell rådgivning kring arbetsmarknad och att söka arbete. Studenterna får i sitt möte med karriärvägledaren arbeta med frågor om kompetens, värderingar och intressen i förhållande till potentiella arbeten eller fortsatta studier. Avsikten är att studievägledning och karriärvägledning ska ge möjlighet till en kontinuitet i vägledningen; in på universitetet, inom utbildningen och slutligen ut i arbetslivet. Studenthälsan har under 2011 förutom enskilda kurativa samtal även erbjudit gruppverksamhet inom områdena självkänsla, prestation och stresshantering. Studenthälsan är en aktiv del av Linnéuniversitetets krisorganisation och medverkar som stöd vid olika typer av krissituationer. Prestationer Helårsstudenter och helårsprestationer utgör Linnéuniversitetets prestationer för år Tabell 9. Redovisning av prestationer inom utbildning på grund- och avancerad nivå Helårsstudenter (hst) Helårsprestationer (hpr) Kostnader (tkr) Kostnad/hst (kr) Kostnad/hpr (kr) Inklusive betalande tredjelandsstudenter och exklusive uppdragsutbildning. Storleken på kostnader per helårsstudent och helårsprestation är avhängigt inom vilket utbildningsområde utbildningen bedrivs. Framstående forskning Mål enligt strategi : Linnéuniversitetet ska - ha en nationellt och internationellt framstående forskning - ha en internationellt erkänd spetsforskning inom några Linnaeus University Centres - vara en attraktiv forskningsmiljö som stöds av och samverkar med näringsliv, kommuner, landsting och andra intressenter - uppnå balans mellan intern och extern forskningsfinansiering Ett av universitetsstyrelsens prioriterade områden är att öka konkurrenskraften inom forskningen i syfte att upprätthålla en hög kvalitet och nå de strategiska målen. Linnaeus University Centres Linnéuniversitetets tre första Linnaeus University Centres (LNUC) har inrättats. Inrättandet av dessa centrum ingår i Linnéuniversitetets långsiktiga satsning på framstående forskningsmiljöer. Forskarna inom LNUC ska ha en god ställning i forskarsamhället och deras centrala forskningsområden ska vara mycket relevanta ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Gemensamt för samtliga Linnaeus University Centres är att de står för universitetets ideal om en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. 14

15 Inrättandet och utnämningen av LNUC har följt en process med interna ansökningar, internationell granskning och beslut i universitetsstyrelsen. De tre utvalda miljöerna är Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, Ecology and Evolution in Microbial Model Systems samt Labor Market and Discrimination Studies. Forskningsinriktning Forskningen vid Linnéuniversitetet är mångfacetterad, med både ämnesdjup och tvärvetenskapliga inriktningar. Den spänner över humaniora, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap, teknik och design samt innehåller en rad väletablerade forskningsområden. Bildandet av Linnéuniversitetet har skapat goda förutsättningar för integration av befintliga forskningsmiljöer och bildande av nya. Forskningen inom entreprenörskap och arbetsmarknadspolitik är väletablerad. Inom det senare har det inrättats ett LNUC, Labor Market and Discrimination Studies. Andra forskningsområden är framväxande nya marknader och upplevelseekonomi. Designforskningen vilar på konstnärlig grund med inriktning mot deltagande designmetoder och designprocesser. Starka forskningsmiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap är arkeologi, historia, språk och media samt sociologi och statsvetenskap. Ett LNUC, Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, har under året inrättats inom det humanistiska fältet, med forskare i bland annat litteratur, historia och språk. Inom områdena vårdvetenskap och socialt arbete bedrivs bland annat välfärdsforskning, familjeorienterad forskning samt forskning om hälsa och ohälsa ur flera aspekter. Äldreområdet studeras inom både socialt arbete och psykologi, medan kommunikation och lärande är nyckelbegrepp inom pedagogiken. Hos flertalet discipliner finns ett ökat intresse för professionsforskning. Inom naturvetenskap och teknik är den marina forskningen särskilt utvecklad. Väletablerad forskning finns också inom bioteknik, evolutionsbiologi, miljövetenskap och nanovetenskap. Inom ämnet ekologi har ett LNUC, Ecology and Evolution in Microbial Model Systems. Forskningen i trä- och energiteknik bedrivs i nära samarbete med industrin i regionen inom områdena bioenergi, skog och trä. Andra forskningsområden är bland annat datavetenskap, matematik, matematikdidaktik och fysik. Utbildningsvetenskap är ett ämnesöverskridande fält som involverar en stor del av universitetets forskning genom sitt fokus på utbildning och lärande av betydelse för lärarutbildning, men även för övrig högskoleutbildning. Regeringens satsningar på strategiska forskningsområden Linnéuniversitetet deltar i två av regeringens satsningar på strategiska forskningsområden, inom havsmiljöforskning och klimatmodeller. ECOCHANGE, Ecosystem Dynamics in the Baltic Sea in a Changing Climate Perspective, är ett samarbete mellan Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Fiskeriverket och Naturhistoriska riksmuseet. Umeå universitets läge vid Bottniska viken och Linnéuniversitetets läge vid Egentliga Östersjön möjliggör en unik jämförande forskningsinsats. Umeå universitet är huvudman. MERGE, ModElling Regional and Global Earth system, är ett samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rossby centre/smhi, Linnéuniversitetet, Chalmers tekniska högskola och Kungliga Tekniska högskolan. Lunds universitet är huvudman. Medel för forskning och utbildning på forskarnivå enligt regleringsbrev Anslaget enligt regeringens regleringsbrev uppgick till 267 mkr. Linnéuniversitetets nämnder fördelar sina medel utifrån universitetsstyrelsens riktlinjer som syftar till att skapa ökad konkurrenskraft inom forskningen. Vid fakultetsnämndernas fördelning av fakultetsmedel är extern finansiering och vetenskapliga publikationer viktiga kriterier. Inom naturvetenskap, teknik och utbildningsvetenskap samt ekonomi och design har forskningsprojekt som tilldelats fakultetsmedel blivit kvalitetsgranskade av externa 15

16 bedömare. Inom vissa områden görs särskilda satsningar på att skapa samarbeten mellan olika forskargrupper för att främja nytänkande och konkurrenskraftig forskning. Utbildning på forskarnivå Under 2011 fanns vid Linnéuniversitetet 381 studerande på forskarnivå inom 48 ämnen. Fakultetsnämnderna strävar efter balans mellan finansiering av utbildning på forskarnivå och forskning. Inom vissa nämnder finns dock behov av särskilda satsningar på utbildning på forskarnivå för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom framförallt professionsutbildningarna. Under 2011 beviljades ämnena sjöfartsvetenskap respektive psykologi rättigheter för utbildning på forskarnivå. Linnéuniversitetet har även fått ett tillskott av studerande på forskarnivå inom det externfinansierade, ämnesöverskridande projektet Life at Home. En nationell forskarskola inom matematikdidaktik finansierad av Vetenskapsrådet har förlagts till Linnéuniversitetet. Dessutom är universitetet delaktigt i två övriga nationella forskarskolor med inriktning mot främmande språk och naturvetenskapens, teknikens och matematikens didaktik. Universitetets lokala regler för utbildning på forskarnivå har reviderats under året och en översyn av samtliga allmänna studieplaner har inletts. Tabell 10. Antal studerande på forskarnivå Område Humaniora och samhällsvetenskap Naturvetenskap och teknik Områdesindelningen utgår från Linnéuniversitets organisatoriska indelning. Källa: Ladok. Totalt har antalet studerande på forskarnivå ökat något i jämförelse med föregående år, vilket delvis förklaras av att ämnet psykologi har antagit nio studerande på forskarnivå. Tabell 11. Antagna till utbildning på forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Område Humaniora och samhällsvetenskap Naturvetenskap och teknik Områdesindelningen utgår från Linnéuniversitets organisatoriska indelning. Källa: Ladok. Totalt har 47 antagits till doktorsexamen och fem till licentiatexamen. Antal avlagda doktorsexamina uppgick för 2011 till 41 och avlagda licentiatexamina till 8. Tabell 12. Avlagda examina Doktorsexamina Licentiatexamina Område Humaniora och samhällsvetenskap Naturvetenskap och teknik Områdesindelningen utgår från Linnéuniversitets organisatoriska indelning. Källa: Ladok. Externfinansierad forskning Den totala intäkten 2011 för verksamhetsområdet forskning och utbildning på forskning uppgick till 402 mkr, varav 34 procent utgjordes av extern forskningsfinansiering. 16

17 Tabell 13. Intäkter avseende forskning och utbildning på forskarnivå, tkr Totala intäkter Varav extern forskningsfinansiering¹ Extern forskningsfinansiering i % av totala intäkter 34 % 32 % 32 % 1 Extern forskningsfinansiering åren 2010 och 2009 har reducerats för fusionsmedel. Andel externt finansierad forskning har ökat något både totalt och humaniora och samhällsvetenskap respektive naturvetenskap och teknik. Tabell 14. Intäkter per område 1 avseende forskning och utbildning på forskarnivå, tkr Humaniora och samhällsvetenskap 1 Totala intäkter Varav extern forskningsfinansiering Extern forskningsfinansiering i % av totala intäkter 29 % 27 % Naturvetenskap och teknik 1 Totala intäkter Varav extern forskningsfinansiering Extern forskningsfinansiering i % av totala intäkter 38 % 37 % 1 Områdesindelningen utgår från Linnéuniversitets organisatoriska indelning. 2 Extern forskningsfinansiering åren 2010 och 2009 har reducerats för fusionsmedel. Linnéuniversitetet har under året fått finansiering via de nationella forskningsfinansiärerna och startat en mängd nya externfinansierade projekt. Nedan följer några exempel på större projekt. Projektet Concurrences har under året erhållit cirka 10 mkr från Vetenskapsrådet (VR). Projektet handlar om samtidigheter och är ett interdisciplinärt projekt som söker förstå de samtida anspråk på kultur och historia som karaktäriserar det postkoloniala fältet. Ett statsvetenskapligt forskarlag på Linnéuniversitetet har fått 6,7 mkr av Riksbankens jubileumsfond. Forskningen handlar om att undersöka om riksdagens partigrupper har blivit alltmer lika varandra sedan slutet av 1980-talet. Linnéuniversitetet har under året blivit tilldelat finansiering från EU:s strukturfonder till sju projekt med totalt 22 mkr. Linnéuniversitetet har blivit tilldelad en rådsforskare i ekologisk genetik av VR:s ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskningen handlar om bakteriers roll vid nedbrytningen av organiskt material i havet. Linnéuniversitet har blivit tilldelad en Pro Futura-forskare vars forskning främst rör experimentell ekonomi, bland annat ekonomiska aspekter på diskriminering och religion samt automatiska och omedvetna inslag i ekonomiskt beslutsfattande. Forskare inom miljövetenskap tilldelades 2011 Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap. Linnéuniversitetet har flera externa samarbetspartners som direkt bidrar till universitetets utveckling. Några tydliga exempel på detta är ett antal professurer och forskartjänster som tillkommit genom donationer. Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, finansierar Linnéprofessuren inom träbyggnadsteknik. Stiftelsen Barometern finansierar en professur med inriktning mot journalistik. Föreningen Energieffektiva byggnader i sydost finansierar en professur i byggteknik med inriktning mot energi- och klimateffektiv byggd miljö. PostNord har under året beslutat att finansiera en professur i informationslogistik som kommer att inrättas vid Linnéuniversitetet. Centerpartiets donation för globalt forskningssamarbete stödjer och utvecklar samarbeten mellan forskningsinstitutioner i Sverige och vid universitet i utvecklingsländer. Växjö stift finansierar en forskarassistenttjänst i historia. Landstingen i Kronoberg och Kalmar bidrar till forskningen genom bland annat finansiering av professurer inom psykologi och hälsovetenskap. IKEA finansierar en professor, fem doktorander och två adjungerade professorer. 17

18 Nämnderna arbetar på olika sätt aktivt för ökad externfinansiering av forskningen, vilket är ett kriterium vid fördelningen av fakultetsanslag. En fakultet har till exempel inrättat ett mentorsprogram där lektorer får stöd av docenter och professorer att skriva ansökningar för externa resurser. Stödfunktionen Grants Office erbjuder strategiskt stöd för att uppnå målen för framstående forskning och i frågor om forskningsfinansiering och forskarmobilitet. Grants Office erbjuder forskarna samordnat stöd i hela forskningsfinansieringsprocessen, från idé/ansökan till genomförande av beviljat projekt och nyttiggörande av resultat. Seminarier om ansökningsförfarande och aktuella utlysningar har anordnats liksom möten om och med forskningsfinansiärer. Intresset för och antalet ansökningar till EUs sjunde ramprogram för forskning (FP7) har ökat inom universitetet. Havsmiljöinstitutet Med analyser, synteser och information bidrar Havsmiljöinstitutet till att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet. Havsmiljöinstitutet ger varje år ut rapporten HAVET som ger en samlad bild över miljösituationen i våra svenska havsområden. Linnéuniversitetet arrangerade det årligen återkommande Havetseminariet, med forskare och tjänstemän från landets länsstyrelser, vattenmyndigheter och universitet. Linnéuniversitet har under 2011 också arrangerat andra typer av seminarier, som exempel ett tvärvetenskapligt forum för forskare verksamma i sydöstra Sverige samt ett seminarium om marin miljöövervakning för havsmiljöhandläggare på länsstyrelser i södra Sverige. Linnéuniversitetet har även haft delansvar för den nyhetsrelaterade webbplatsen Havet.nu samt anlitats som expertstöd vid ett antal regionala och nationella miljöprojekt, utvecklingsprojekt och miljöärenden. Verksamhetens uppdrag är reglerat genom regeringsbeslut och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet. Universitetet har inte erhållit några särskilda resurser för verksamheten. Vetenskapliga publikationer Enligt Linnéuniversitetets strategi ska universitetet stimulera ökad publicering i nationellt och internationellt erkända tidskrifter. Vetenskapliga publikationer är en av de beslutade universitetsövergripande resultatindikatorerna som årligen ska följas upp av universitetsstyrelsen. Antal vetenskapliga publikationer registrerade i universitetets forskningsdatabas Diva uppgick till totalt 443, men dessa uppgifter är preliminära på grund av en viss eftersläpning av registrering och publicering. De vetenskapliga publikationerna redovisas också enligt dels det norska systemet Register over publiseringskanaler, dels Web of Science. Publikationernas kategorisering i Diva är kvalitetssäkrade av universitetsbiblioteket. Tabell 15. Antal vetenskapliga publikationer Artikel i tidskrift Bok/monografi 9 23 Kapitel i bok/del av antologi Varav Register over publiseringkanaler, nivå 1 och 2 2 Artikel i tidskrift 262 Bok/monografi 5 Kapitel i bok/del av antologi Varav av Web of Science Artikel i tidskrift 163 Artikel i tidskrift Peer review Antal vetenskapliga publikationer. Antalet är reducerade med samförfattare, vilket innebär att summan för Lnu inte stämmer överens med summeringen av hum/sam och na/te. Avvikelse avseende 2010 års uppgifter enligt årsredovisning 2010 beror dels på publikationer som registrerats 2011, dels på justering med anledning av felkategorisering. 2 Nivå 1: Vetenskaplig kanal. Nivå 2: Vetenskaplig kanal med särskilt stor prestige. 3 Uppgifterna är preliminära eftersom det är en viss eftersläpning av registrering och publicering. Källa: Forskningsdatabasen Diva. 18

19 Antal vetenskaplig publicering enligt Register over publiseringskanaler nivå 2, det vill säga vetenskaplig kanal med särskilt stor prestige, uppgick till 56. Vetenskapliga publikationer enligt Web of Science uppgick till 163 för Humaniora och samhällsvetenskap Artikel i tidskrift Bok/monografi 9 20 Kapitel i bok/del av antologi Naturvetenskap och teknik Artikel i tidskrift Bok/monografi 0 3 Kapitel i bok/del av antologi Antal vetenskapliga publikationer. Antalet är reducerade med samförfattare inom universitetet, vilket innebär att summeringen av hum/sam och na/te inte stämmer överens med summan för Lnu. Avvikelse avseende 2010 års uppgifter enligt årsredovisning 2010 beror dels på publikationer som registrerats 2011, dels på justering med anledning av felkategorisering. 2 Områdesindelningen utgår från Linnéuniversitets organisatoriska indelning. 3 Uppgifterna är preliminära eftersom det är en viss eftersläpning av registrering och publicering. Källa: Forskningsdatabasen DIVA. Prestationer Enligt universitetsstyrelsebeslut är universitetets prestationer antal vetenskapliga publikationer för verksamhetsområdet forskning och utbildning på forskarnivå samt studerande på forskarnivå för utbildning på forskarnivå. Tabell 17. Redovisning av prestationer inom forskning och utbildning på forskarnivå Prestationer Vetenskapliga publikationer Kostnad per vetenskaplig publikation 1, tkr Vetenskapliga publikationer Register over publiseringkanaler, nivå 1 och Kostnad per vetenskaplig publikation 1 Register over publiseringkanaler, nivå 1 och 2 2, tkr Vetenskapliga publikationer Web of Science 163 Kostnad per vetenskaplig publikation 1 Web of Science, tkr Artikel i tidskrift Peer review Kostnad per artikel i tidskrift Peer review Antal studerande på forskarnivå (årsarbetare) 189 Kostnad per studerande på forskarnivå (årsarbetare), tkr 819 Totala kostnader 4 för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr Totala kostnader 5 för utbildning på forskarnivå, tkr Antal vetenskapliga publikationer. Antalet är reducerade med samförfattare inom universitetet. Avser artikel i tidskrift, bok/monografi, kapitel i bok/del av antologi. 2 Norska systemet: nivå 1 utgör vetenskaplig kanal och nivå 2 utgår vetenskaplig kanal med särskilt stor prestige. 3 Uppgifterna är preliminära eftersom det är en viss eftersläpning av registrering och publicering. 4 I kostnaden för forskning och utbildning på forskarnivå 2010 ingår även fusionsrelaterade kostnader. 5 Kostnadredovisning för utbildning på forskarnivå är under utveckling års kostnad bygger på en kombination av utfall och schablonberäkning. 6 Avvikelse avseende 2010 års uppgifter enligt årsredovisning 2010 beror dels på publikationer som registrerats 2011, dels på justering med anledning av felkategorisering. 19

20 Kostnad för vetenskapliga publikationer 2011 är preliminära eftersom en viss eftersläpning av registrering och publicering förkommer. Samhällelig drivkraft Mål enligt strategi : Linnéuniversitetet ska - uppvisa en mångfald av former för utbildnings- och forskningssamverkan med samhället - vara en drivkraft för regionen Linnéuniversitetet arbetar för att utveckla olika former av utbildnings- och forskningssamverkan med företag och organisationer i samhället. Under 2011 har flera samarbetsavtal tecknats i syfte att skapa nära relationer och verka för kompetensförsörjning med relevans för regionens näringsliv, kultur och offentlig sektor. De universitetsövergripande resultatindikatorerna inom samhällelig drivkraft har under året beslutats och utgörs av intressentundersökning med avseende på samverkan inom utbildning och forskning. Nybildad stiftelse med starkt fokus på Småland Hösten 2011 grundades Familjen Kamprads stiftelse. Familjen Kamprads stiftelse, som har sitt säte i Växjö, ska i första hand stödja, stimulera och belöna forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom ramen för Linnéuniversitetet. Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till förbättrad livskvalitet för äldre och medicin, entreprenörskap särskilt för en levande landsbygd, bättre miljö med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra forskningsresultat samt utbildning och forskning inom arkitektur, inredning och design. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma många människor till del. Stiftelsen har från start ett kapital på drygt 950 mkr. Företagsgruppen Inter IKEA har beslutat att årligen donera 30 miljoner euro till stiftelsen, så länge resultaten i verksamheten medger detta. Utbildnings- och forskningssamverkan med samhället Samarbete med IKEA Universitetets samarbetsavtal med IKEA, The Bridge, är ett utbildnings- och forskningssamarbete som fokuserar på bryggan mellan kunskap om livet hemma och produktionens villkor. Disciplinerna företagsekonomi/entreprenörskap, träteknik samt design ingår. Samarbetet organiseras inom fem områden med företrädare från såväl universitetet som IKEA: donationsforskning, uppdragsforskning, utbildning samt student- och bibliotekssamverkan. Inom utbildningssamarbetet har bland annat sommarkursen Hem ljuva hem anordnats inom Linnéuniversitetets ordinarie kursutbud. Kursen är en multidisciplinär kurs som vänder sig till studenter med kunskaper i design, teknik eller ekonomi och som ges möjlighet att arbeta i team över ämnesgränser. Inom forskningssamarbetet finansieras en professor, två adjungerade professorer och fem doktorander. En ny seminarieserie har startat, Life at Home and Dynamics of Production (LifE). Inom bibliotekssamarbetet har en kunskapsbank utvecklats där litteratur, databaser och tidskrifter samordnas digitalt för studenter och forskare som är aktiva inom området. Samarbete med PostNord AB Genom ett samarbetsavtal bidrar PostNord AB med två miljoner i fem år för en professur i informatik med inriktning mot informationslogistik. Forskningssamarbetet fokuserar på affärsmodeller som är baserade på informationslogistiska fenomen. Ett samarbetsråd med företrädare från PostNord AB och dess dotterbolag Strålfors AB samt Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby och universitetet finns etablerat. 20

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för perioden (6 bilagor) 2014-02-21 2015 2017 EKO 2013/82 1. Sammanfattande bedömning Den spetskompetens som Konstfack förvaltar inom det bild-

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling.

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag baksida: Houdini, Christoffer Ohlander, kandidatprogrammet

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

fakulteten för konst och humaniora 2015

fakulteten för konst och humaniora 2015 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från 2015-02-02 1 (16) Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Högre utbildning under tjugo år

Högre utbildning under tjugo år Högre utbildning under tjugo år Betänkande av Utredningen om högskolans utbildningsutbud Stockholm 2015 SOU 2015:70 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer