ASPECT. ,..r".1.".., l1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASPECT. ,..r".1.".., l1"

Transkript

1 ASPECT,..r".1.".., l1

2 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse pa samma szrtt sorn at a vi andra som arbetat hart rned detta under de eangnafen. V harnufaftdenkritiskarnassasomkravsfdratth6llaeitkansliftytande,skapa ntressanta programpunkteroch erbludaen bred natverksrnollghet. Med varmedlemsbasfinnsnu mdjlig het att ha la akt viteter och natuerkstraffar pa rnanga orter rurt orn i Sver ge, inte bara Stock. ho m. Fdrhoppnjngsvis f nns det manga medlemmar som nu ser en rnoj ghei rned att engage ra sig i fdrer ngen och arrangera okala aktiviteier,/prograrn. lvla md af igeng pa ett fantastiskt satt, Goteborg ar pa geng, vi hoppas pa Gavle och manga f er. Den narmaste t den komner v atttauppdalogenmedde okaa antm:rterifareningarnafdrattfatil ett oka tsamarbeteoch stdd rned arrangemang. Nif:r nie missa der ll februarinardetzrrdagsfdrfrjde sedagspariyt istockhotm. tn,4atmo kommer ett {dde sedagsparty att hal as i bdrjan pa februari, datltm kornr.er den narrnaste t den. Jag hoppas att manga har mbjlighet att n;rvara och v sa pa fdrenirgens bredd. FOrattfarengenskal k ara av ait arrangera seminar er m rn kravs ideel t engagema nom manga ol ka omraden. Fdr att k ara framt den komrner det att kravas flersom kar t:inka sig st;t. a upp och skdta en fraga e er tv:. Hor av er till kansliet e ler negon styretsen -viuppskattar detvald gt nycket. T ll sist ett stort tack till de avgaerde styrelserna, alla somengagerat sig, Svante och Ake, kans iet m flsorn mol ieglort b ldandet avvar nya farening. Vises underarei pa nrgon akt v tetl Pebr We gstft m, otdf 6ra n de 11 "Slockholm ska bli en riktig storstad" Stadsbyggnadsborgaradet KristinaAlvenda inieryjuas. Detta ar ASPECT En preseniaiion och avs ktsldrk ar nc. Ivl0t ASPECTS nya styrelse 14 Ingen bosladsbubbla Att realr,itan sedan 1995 var t hlstoriskt ag iork arar en sior delav pris!ppgangen pa bostader, men uigor ngen grund lbr ati ta a PA kurs mot framtiden S DA f inans erar lemveckorsk!rser ior andadm n stratorerfr:n sodra Air ka. ''Fijr Sverige itiden" Norge, Tysk and, Frafkrike m I lzinder finns dag en vaxande ns kt om att et1 and med ol ka mede.rnast aeera fdr attv2lrna s n ndustr produktion. Det nrastevi nse ocksa isver Ce,Da ar ar )ae patf ot, skrver Lennair We ss, vd r0r NA Svela. Agarlagenheterna har Pd r ksdasens bord iggern! eitfbrs ac attdetlran och med den t maj2009 ska b imdjlgt att dsa s r eser agenhei ett rlerbostadshus, s.k. asar

3 Kristina Alvendal, stadsbyggnadsborgarrid i Stockholm "Vi ska bli en riktig storstad!" Ar 2O3O ska en miljon stockholmare promenera runt jen tat, grcjnskande, trygg stad som eir fylld av liv och rorelse. sa ser Kristina Alvendals Stockholmsvision ut, men vagen dit kantas av segdragna planprocesser, finanskris och pefrestande omdaningar av infrastru ktu ren. AV BARBRO LARSON FOTO PETER KNUTSON en mijon til anta et. - Vi vi bl en r ki g storstadl Darfdr ska vi bygga den tata, milj6vanliga sta. Krstina Alverdalser fdr sig en siad dar de o ika delarna byegts samman och b ivit ti &nglga, dar man kan ta srgtram enkelt och tryggt. Prornenad. staden har hon ddpt den t ll. -Env kt gaspekt aratt skapa evan de bottenveningar, som ger liv, rorelse och jus ai stader under dygnets alla timmar. En annan kapphast ar att bevara stadens parker och vaiten. En Byggoffensiv och en nveste. Detta gar att det detvis behdvs en r ngsoffensiv ar de verktygstock- annan sorts bostadspo itik Stockho rn holms stad anvainder far att mi dra och Kr stina Alvenda rnenar att det T ranskrisens effekter p: bostadsbyg. bev sas i detaljp anerna. gandet. Byggoffensiven inneha er tre -Viharsatt etttullt ma med 15 O00 steg: 1) szinktorntrattsaveald fdr ny. nya bostader under mardatper oden. producerade hyresratter, 2) sex mtjo. Hittil s har vi byggi dryet 9 000, men ner extra till stadsbyggnadsnamnden nu raderlu lagkonl!nktur. Daga terdet och kontorei fdr att snabba pe ptan attv t lsarnnrans rfed byggjoretager processef 3) skarpia krav far markaf. oclr prvata fast ghetsagare haller fast vrsr ng byggherren maste pabdrja vrd den hdga ambltlonsnivan. byggnationen nom tue ar, annars g:r D:irf.jr har v i dagarna bestutat att marken t bakat lstaden. satsa 8 rn jarder extra i en investe. Det vi rar dver fran stadensida ar ringsoffensiv. Vi tidigaretagger stora, btgarder for att hoja efiekt viteten, fbr. redan bes utade invester ngar i reno. klarar Krist ra A vendal. Sedan f nns ju ver ngarav milionprogramshusen och prob ematjkef med PBL so.n mrtjtig intrastruktursatsnirgar. Pa sa satt he grir averklaganden iuppt lsex nstan er vi gang byggmarknaden i Stock ser. Men regeringen haller lu pa med en hoimi byggbranschen har en viktig forandfurg av PBL pa denna punkt. Tunktiol]r fbr ait mildra effekterna av Kr si na A vendal ;r sva, tugn och lagkoniunkturen. vanligi effektivnair hon taremot en kort Kr stina Alvenda poangterar bety stund stt panpiga ambetsrunr i delsen av ett samarbete me an politi Stadshuset. Hennes hernsida.'r I ka ker, byggfaretag och {astighetsagare. elegant och h;r kan rran lasa det rnes. Detta sker i natverket Stockho m Bygger, dar man d skuterar ofta och reget- ta om hennestadsbyggnadsv sioner, som a la bottnar en kariek till Stock holm. Daddr anvander hon garna ordei ''v" nar hon talar onr Stockholms nvi. - Den stora utman ngen gger att fa De rnanga overklagandena iir ett politikernas och fdretagensyn att Stockholrnsproblem, menar hon. stamma dverens orn hur Stockholm Vi kan fte fatta ett planbeslut utan ati det averklagas. Sa extrernt ar det Fdr vaxa ska den, det ar eit lttalat inte pa andra platser. mal. Ar 2O3O ska stockho rnarna vara Hon vii ta tl lvara det som ar nnersta. dens f6rde att bo och arbeta i sam. rna omracle-och ersatta dagens fdror. ter rned den "blandade staden". Daremot ser hon en annan anvandnrng av de stora otillgang iga gronom. rziden utanfdr tu larna som nie anvands idag, t ex ArstafZi iet. Dar ska bli en ny stadsdel, rren en del av gro. nornrbdet sparas och "fbrad as', t I N4ycket av utvecklingen sker nnersiaden Nordvastra Kungsholmen, V;rtan, Norra Station. Dei arotro gtviktigtattstaden har hdg takt pa p arer ngen sa att v kan satta spaden jorden sa fort konjunk turen vander. Vi sltter nte och vantar. Frranskrisen har kraftigt rnlnskat

4

5 Ge plats 5t mindre aktiirer bankernas ut an ng till byegloretagen och staden har inte fdr avsikt att oppna "en komrnunal bark", er Kristna Alvenda. N4en frjretagen ska veta att detaljplanerna finns sa att de ir beredda den clag defar lana igen. Dock, papekar hon, f nns det nr ndre aktorer rned eget kapital och d;rfdr maste staden jobba ocksa med m ndre planer. Sabbatsbergsonradet ;r ett exernpel dar staden gett rnarkanvs. n ngar till f lera mindre byggherrar. Marknaden for de orndiskuterade Ltfdr. saljningarna av komrnunala bolag t I privata lastighets;gare har ka nat avsevart, ber;ttar Krist na Alvendal. Staden tar heller inte enot f er intres. seanmalningar fdr ombi dningar nnerstaden. I ytterstaden, ddr bostads. ratternarfa, star erbjudandet kvar. - Fdrsa jning ar ett satt for bostads. bolagen attvara aktivafast ghetsagare. V har gettde konrmuna bolagen upp draget att sa ja, kiipa, byta rnen frarn fdra tatt renovera och bygga nyttln4en de affarsmassiga dvervagandena gdrs Hyresratter ska f nnas i en storstad - av bolagsledningarna. men rnarknaden maste fungera, De atta miijarderna i investerings. 56 har sager Krstina Alvenda om offensiven komnrer fran fbrs:i jningar. framtiden: Annars hade vi nte haft det kapita etl V rnaste bygga meroch b ligare. Det Siockhohns rev sorer har riktat hard finns en stor utrnaning I att skapa b lli. kriiik mot hurforsaljngen har skatts. gare boenden. Jag tror att det finns Ansvariga politikerhar ntejatiii rack myckei att gora genom att skapa mdj. lg informat on och komrnlnen har ligheterfor mindre aktdreratt sla sig n kdpt mak artjanster i d rektupphand pa byggrnarknaden. Det ar en bransch lingarsorn strlder rnoi lagen om offent. sorn behover mer konkurrens, rnervar. lig upphand ng. ation och mer srnaska ighet. A t kan Krist na A vendal ;gger ansvaret pa dock inte rnarknaden ldsa. En stor s na foretradare och pa lastighetskontoret. L-Jpphandlngarna har gjorts p: de pol t ker sorr sett t ll att byggande sku d t I de hdga byggkosinaderna har kontoret och nte i namnder och Alven. beskattas pa samma niva som alkohol. dal har bett kontoret ratta t ll detta. Att var stad b and kal as nordens Informationen kan ocksa f6rbaitras Venedig beror pa hur staden moter meoger n0n, vattnet. Dei f nns manga platser kvar att bygga vidare och skapa nya mdjlig. VArnar om hyresra{en heter pa. Jag vill ta tag i alla de norr. Krstira Avendal sager sig vara en vanda stranderna, som ti I exempe varm idresprakarefdr hyresratten, som StadsgArden och Sdder IValarstrand, hon kallar "en ysande boendeform". som sa lange behandlats som bakgar. SAnkr ngen av tomtrattsavgaldendar. I ett Stockholm som ska vara en syftar bl a t I att gora det drsamt att bygga hyresratter atkakt va omraden. rn jonstad om drygt 20 6r finns det nnycket kvar attgara. ar, men det politiska ei manget vackres tidigt i domen och hon stadade r' Moderat Skolungdom i sin gymnasieskola sijder om: Stockholm. Till den nuvar de posten kom hon narmast f ran ett liikem delsf ijretag diir hon var Manager Government Affairs. Hon arjurist och har arbetat som elableringschef och PR-konsult lycker att ertarenheterna lren naringslivet varit varde-

6 Detta dr ASPECT En stark, kom petent ochrespekterad foren ingsom driver for mediemmarna viktiga fr6gor. Det Zir syfiet medbildandet av ASPECTav forutvarande SL[ SFF ochirep A! SVANTE AsrERMocH l(e EKWALL Den 1 januar lf edde der nya Kanna sg nernma och valkonrna rer,/frukostmdten v ktiga arnnen. Jareningen ASPECT slf verksanr ASPECT. Styre sen har ett stort ansvar ASPECT kommer fortsattningen ati het. SFF:s, SLF:s och treprstyretser for att s: b irfallet. svara for uppgiften att auktorisera kva hade idecenrber s na sista styrelsemo. Styre sen har vidare bestutat att ificerade fastiehetsvarderare. Bered ten under fdreningarnas manga verk. marknadsfora fdreningen ordent gt. Vi nrrg och bes ut orn auktorisation komnrer ati fattas istyretsen for Sektionen sarnhetsar, for SLF:s de 100 ar. kommer daridr att inbjuda medtem Den 18 december trbffades mar och ickelblivande medtemmar titl Fbr Fast gheisvardering (SFF) ASPECT:S inter msstyre/se och gck "fbdelsedagskalas" inom Stockho rn och ASPECT. Den som btir auktoriserad igenorn viika atgarder sori nu maste N4a md. Vlp anerarfdr ett motsvarande kommer darior aven fortsattningsvls Sen0mloras, kalas icrtteborgoch va komrarfors ag ait b av SFF auktoriserad varderare. Styre/sens Jarsta besut galde att om I r p atser V d dessa mrtten kom De besllrt som SFF:styrelse fattarska utse vice ordfdrande. Eftersom peter mer nagra av v:ra medlernnrar och regelbundetannratas ASpECT:ssty. W:gstr6rn, som tid gare var t ordfaran aven andra att redov sa naera aktueta de SFF, redan utsetts i tordfdrande och viktiga fr;gor I marknadsfor ngen av ASPECT ASPECT Ar var det angetaget att posten detockse v ktigt aitvr marknadsforvart som vice ordfa,rande g ck til ef person alktorisationsforfarande. Vbrderar. nred bakgrund SLF. Anders Aberg, Far attstarka kontakterna rned de oka sektionen har redan glort eti omfattan. tldigare 6ver antmatare, numer knuten la antmatarefdrenlngarsor.finns var de lorberede searbete rned st6d av till er Divis on Fastighetsbitdf ngs stab Ie an, utom i Stockho rn och co afd, rnarknaclsioringskonsult. Lantrnateriet, va des darfdrt v ce ord. konrn_rer v sarsk t att samverka med FOreningarna har a ltid haft en v ktig lorande. Foren ngens kassdr btir Jens dem. D;rfor ar det sarskitt v kiigt att Johansson fran Reat Competence ;ven bjuda r dem tit v:rra ',fadetse. rol som rernrssinstans inorn vara verk sarnhetsornraden. Det ;r viktigt Svenska att AB. bvr gt presertera s styre dags kalas". De loka a iantrnatarefdre. ASPECT fuifoljer detta arbete sen pa och fdr annan p ats it dntngen. ningarna Ar egna juridiska personer lranr rnedlemrfarnas professionela och for ASPECT rnycket viktiga sarnar synpunkier pa forstag t Inya agaroch J6rordn ngar. Det :r ett s;tt att gdra Under det forsta styre sernotet f ick sty. ASPECT vll utnyttla ver tdning fdrenlngef kand och respekterad. relsen ettfors agtil arbetsordngoch arbetet mecl att gora fdreningen kand. Sarnt digt kan det rnanga ganger b ien beslutsordning fbr synpunkter. Bagge Vi kommerdarfdr att sdka bredda nne balansgzlng vld utarbeiandet av vart hand ingarna var ganska omfattande h: et i tldnlngen sa att t dningen speg yttrande, eftersonr vivil avge eit starkt och bord ades till nasta sammanirade. ar de verksamheter som forenrnge s och genorntankt yttrande, samtidigt Vr gck ocksa igenom v ka sorn skall stlr iacksekiioner och var ungdornssek. sorn ioreningens rned ernrnar kan rngel ha iolika arbetsgrupper och vitka t on :ir involverade. Detta fdrutsatter mycket ol ka uppfattning om vad fdre. som skall representera ASpECT vid att sekt onerna engageras tidningen. nrngen skai utta a, Konrerenser sorr ar ptanerade ti Ar V d det senaste styretsemotet utsegs Ett exempel pa svarigheter som kan [4aria U fvarson ostund och Birgtta Hansson t ansvar g utgivare uppsla ar att f6renirgen har fatt forstaget t ll andrlngar i Svante Astermo utsags t tt Nordiska for t dn ngef som fr.o.m.2009 ges ut onrbudsman Cattande expropr a. for ar under namnet ASPECT iions ag pa rern ss. Det arviktigt f6ross V ska satsa padeverksamhetsomra att vi klarar den batansgangen. Fdruf den sorr gdr ASPECT t I gernensarn UtAlriktad verksamhet s:ttnlngarnar goda eftersom plattform vi har f6r a la nom sarnhaisbygg ASPECT kommer att Jo ja upp t drgare stor erfarenhet av att vara opartiska nadsomradet. Styreisen kommer att verksamheter fom uibt dningsomra. och att foklsera pa professione a arbeta lds. for att tidieare rnedtemnrar de det rned VArderings. och Lantrnater r ngar utifren vara yrkeserfarenheierl tre fdreningarna SFF, SLF och lrep ska dagar, utbildningsvecka sarrt senr na.

7 Ha r ar ASPECTS nya styrelse! Vi L. stallde tre frigor till ASPECTs nya styrelse: Vem dr Du? 2. Vad fcjrvantar Du Dig av arbetet med ASPECT och p6 vilket siitt hoppas Du ati Du kan bidra till ASPECT:s framging? 3. Vad ser Du framfcjr Dig det narmaste aret nar det galler ASPECT? Peter Wagstritm (ordf ijrande) bede SLF, fastighetsratts iga kornmjtt6n och redaktionsradet fdr tidnine. JaC ar 44 At, upp%xt i Upps a, bor i Danderyd med fru och tva barn, 186, en Nya Lantmaitaren och llte i SFF. sty. Affarsomradeschef Housing inorn NCC, re sen hoppas lag bidra med mitt kor. arbetai inom iast ghetsbolag sedan taktnat runi orn i andet och min bredd bede f ran varderarsidan och antrnaiarsidan. Frit d: go f, alpint, tennis,lakt, fam Lj. Jag hoppasfavara med och skapa en Utb dningsfregor ligger mig varnt stark natverksfdren ng som bidrar t I om hjariai och lag v garna utveck a medlemrnarnas dagiga verksarnhet, kontakterna rned hdgsko orna vldare. kornpetensutveckling och att man har Det jag ser framfor rnlc narmsta aret kul nar man ar rned. Jagvill bidra tillatt ar ett akat engagernang bland medlem vi lyckas att bygga den nya strukturen ochfy laden med ett innehal som med. emmarna efterfragar. Jens Johansson: LJnder det narmaste aret korlagatt Fastiehetsekonorn fran KTH och har v far fler rnedlemrnar, rner resurser till t dieare bl a arbetat sorn aukioriserad vart kans, lntressania sern nar er, nzit fastighetsv:irderare pa Catella. Arbetar verkstr:iffar, aktvteter pa rnenga f er nunera sorn VD fdr, och ar en av gftrn. orteranvadvi klarath storiskt,samver darna t, Rea Competence, som job. kan med flerforengar jnom sarnhalls bar med konsu ting och rekrytering byggnadsomradet och att vi ska ha inom fastighetsekonom. Gift, tre barn, bor itaby. Jag fdrvantar rnlg att arbetet med Marianne Carlbring: ASPECT kommer att foriga llka effek. Affarsomradeschef Fastighetsrati pa tvt som det har gjort h ttills. De v kti. NAlsvefa med ansvar for den fastg gaste besluten air fattade och vi har en hetsrattsliga delen pa NAlSvefa med ca tyd g agenda fdr det kornmande;ret. 70 konsulter inorn affarsomradet. Bor i Jag ser fram emot att arbeta med a a Vanersborg. trevliga manniskor styre sen f6r att Jaghoppas pa en nystartoch ett stdr uppna vara ma m6nga avseenden ar re engagemang bland medlemmarna i arbetetmedde nya fdren ngen somatt och med ASPECTS bildande. driva och utveckla ett fdretag. Jag k;n.lag har tidigare varit engagerad i nerattjagefter snart n o ar som foreta.

8 gare kan bidra med en he det nyttiga tare och radgivare vad gatterfasiighets. styre se ar ait gdfa fdreningens verksarnhet relevant och st rnu erande for transaktioner (reg strerad fasi ghets. Arbetet komrn tt6erna komrner att mak are). IVledlem REP(F abci)sedan a a de som lobbar rred trad t one a ntensif eras. Vara uppskaitadef rlrkost. 80 talei, och SFF sedan mitten av 90. antnraierifragor och tid gare var rned sernrnarier fdrsta torsdagen varje lemnrar SLF. Hbg prior tet pa dagord. rnanad komrner att b ett staende Brlnner Jar: transakt oner (affarer), nineen ar ASPECT:s :ngstktiga 6verte. inslag i vara medlemrnars alrnanackor. projeklutveck ing och pub ka fastg. vande. Det avgorarde ar att studerande Under aret kornmer styretsen att ful fol och nyutexaminerade ja stromrnar tilt a lt prakt sktsorn aterstar kr ngsanrrnanslagningen fijrattskapa en modern renhet fr:n last ghetsmarknaden kar De 0kade reslrser och breddn ngen Hoppas ait min breda och anga erfa sonr rnedlemrnar i ASPECT. och s agkraftig fdrening. persontigen bidra med konstr!kt va d6erfdrattska som sarnmanslagnirgen medlar, ger kornmer jag egenskap av kass6r att pa ett nytt, intressantochvatansett nat. ASPECT en stark p/attform far att btl IoDba med ekonom n krins sanl verk fom fastlghetsbranschen och en betydande manslagningef, vilken nnefattarfyra ''sarnh;illsbyggnad". aktor tnorn samhels. Jag hoppas att byggnadssektorn. En utokat samver idee a f0renlngar, tva aktiebotagoch en ASPECT ska vara det sjatvk ara valet kaf med andra aktbrer t.er. Vag. och fastighet iare. for alla profess oneil aktorer verksamma fast ghetsbranschen oaktat ytter igare attraktiviet Vaitenbyggarna kan ge faren ngen Bitrje Klinsberg: och mojtighe. yrkes nriktning el er befattn ng. tvted. Fastighetsdirekt0r lvtatmo stad. Dess. lerllmarna skall veta att det trtnar sig att tar nnan forrattningstantmatare, mark. vara rnedlem. Vara regetbundna semi Marie Adolfsson: chef i Kristianstads kornmun, region naner och samrnankomster ska fdr. Jagtobbarsedan kearpa stat ga Lan. enheischef fdr Spec atfrtrrattntngar i hoppningsvis vara de basta och bi. trnateriet Ostersund med sarl1ord. Vastsverige, overantnratare Ha and, gaste. ASPECT ska ha hdgt itak, vaga nine av geograf sk information meltan txp oater ngschef Ma mo stad. cift, fora kontroversiella d skuss oner, och Lartmater et och frarnfdrattt komrnu. tre vuxna barn, bor i Ha msiad dar jag delinitivi nte b en koii organ sat on neroch lansstyrelser. tr samrnans med minfru och treltflug _rag noppas k!nna se tittattfdrening_ na barn bott imanga ar. en ordnar akt v teter utanfar storstads Jag tror att b dandet av ASPECT Anders Abersj regionerna. Komrner att ge oss en rner projessione -lobbar med iva prolekt - samordning Vil bidra tillaitldrer ngensnya narnn idre.ning f6r rnedlernsarbete och uta av registerverksarnheten och ett sarn sprds och ati det btir trev ga och tnktat arbete. Samtidigt ar dei vikt gt verkafsprojekt mellan Lantrndteriet intressanta fdredrag. att vi b behalleroch utveck ar den soci. och motsvarandeorganisat on ndone ala roll som v:ra tidigare ldreningar har Marie Bucht: Tid gare forr.ittnlngs animatare pa Jag ar 41 ar och VD pa Newsec Adv ce ln edningsvis kornmer jagatt engage Stockhoims Vastra Lantrnaterid strikt, AB, darlagharlobbat 10 ar. ra migfdr attvi iskane ordnarf er sen lobb i Tanzanla fdr FN Hab tat. Jag ser lram attjobba iaspect och nar er nom alla vera sektioner. IValet Ar N:sta arbetsgivare varbostadsdeparte dr va och nrarknadsfdra tasi ghetsreta att ASPECT under arei skait vara ef mentet dar jag var hand aggare far terade fregesta lningar pa bred front kand och respekierad farening b and Lanfmziter et handtaggare for och iiver he a andet_ medremmar och ko eger inom vara skog och pappersbruksprojektet Ba Detarviktigt attv lj,,fter fram och for branscher i Skane och nar iggande :in. Bang inorra Vietnam, ptacerad p:l med/ar all kunskap som finrs nom.lag kornmer ocksa att arbeta for att vi svenskarfbassaden Hano. ASPECTS ol ka delar.2009 komrnerati Inlecler ett framgangsr kt sanrarbete Over antmztare Stockhotm 13 Ar. vara ettva dlgt kraivande ar fdr sarn iga rned Skanes Lartmatarefbref rg. Nar rll n hustru blev chef fdr arnbassa. branscher aven fast ghetsbranschen sa def iv entlane valde jagattfo ja nred t tl det ar viktigt Magnus att v fortsatter Fernqvist: att bygga Laos. V kom hem sommaref cn drva verksarrheten pa en gedigen Fastighetsutvecklare, fastighetsfbrval En viktig uppgft for rn g i ASPECT:S grund.

9 f oreningsnytt > Ndsta vdrderarkonferens i Visby 2009 Barbro Brannemo, Stockholm, 5 feb Representanter for olika v;rderargrlp be ysa tve amnesomr;den, mi lo och Lars Gustafsson, Linkoping, 17 feb per i anderna krng ostersj6n har ekonomi. Vitror att samarbeiet nre lan Goran Romhed, Karlstad, 26 feb under menga ar traffats regelbundei dessa tva omraden?ir och komrner att pa erliga konferenser. I ar traffades vara hdgaktirellt i september man i L iauer. Ar 2O1O har den tyska Arrangernanget genomf ars sarnrad Ro f Eksirdm, Torsaker, 16 feb varderargruppen blud t in til rnote i rlled hogskolan p; cot and. Hdgsko an lvlagnus Holmqvist, Helsingborg, BerIn, kornmer darfor at fa tilfalle att beraf 24 feb Fran svensk s da har vi var t repre. la om s n verksarnhet och s nforskning sefterade varje ar. Vi har darfor nonr ornr:dena ekonomioch milja. 80 best;mt oss lar att det ar var tur att Ldrdager den 19:e har vi reserverat Georg Palmeren, LuleA, i feb vara V;rd Jor 2009 ars konferens. Tar redov sning av o ika projekt med Pentti Kaasila, Vaxholrn, 15 Jeb De som deltag t konferenserna har l anknytf ng t de arnnesomraden sonr idrsta hand kommi frbn anderna vi behandlat underlredagens foredrag kring Ostersjon d.v.s. frarl Darmark, ningar Norge, Sverige och F n and. Vidare V hoppas att konferensprogrammet irdn de baltiska staterna samt aven ska bli sa ntressani att du vil kornnra NIar a Nilsson, NAlSvefa, Nlalmo Po en och Tysk afd. t V sby septernberl Ceci a de Besche, KLP FastigheterAB, Konferensen ar 2009 komrner att Vi som planerar konferensen ;r: Stockholm aga rum i Visby den l7 19 september. AKe Lqrdlt fled ^ arunp\, Andet9 Carl Johan Baatz, 0rebro Bostader AB Programutkast har pabarlats och v v ll Eiernatk, Erik Petsson,P.A. SkaaC Lena Vik und, Varder ngsinstitutet A Sundqv stab, Eskilstuna Sof a Sand, SBAB, Stockholm Rune RovaINmemoflam \4artira Berg, NCC Housirg, Stockho m 50 Lanslantrnataren RLne Rov av ed s tt hern j Nacka den 24 septernber 2008, i en :lder av 71 ar. Han n edde s n bana vid lantrnateri dis?iktet Boden och ansta des daref ter sorn biiradande d str ktslantm:itare v cl antmateriet Stockholrn. De senare yrkesverksarnma aren var har antriaia. rev dark vserv ced;rhan gjorde nveck. lade och svara fast Ahetsratts ga utred. n ngar. Vi ar manga sorn saknar en fin mirnnrskaoch er skick gyrkesko lega. Gunnat Bere, tidigare stadsingeniar igevie Anders Aberg, fd ove antnatarc med tidt ga te nedatbetate i Stackholm He 6ne Hill, SodertA je Komrnun Louise Pa rn, Fastighets AB Br g- gen, l/la nrd Lantmdtarstugan! L"aigt vintersiisong"n st2 b;ddshyiter+ 2 st4 baddshytter

10 2-4 Fehruaty Mainz, cermany F G Commission 3 Workshop on "Spa tlal Infornation for Susta nabte tvtana gement oj Llrban Areas". Organ sed by FIG Comrn ss on 3. Ca for papers as.pdf f e Web slter ig.net/commission3 5 februari Frukostrnate lnternatlone a sekt onen 5-6 februari lvldte om samarbete inom antr.atarut. b dnlngarna ide Nordiska landerna. KTFI, Stockholrn. ArrangOr: De nord s. ka lantmatarefijreningarna. ll februari ASPECTs fade sedagskatas Plats och program se Vecka 10 Aspects utbildningsdagar Wor d Trade Center + Nyhetsform ddag ngaende Sektionerna 16r fast ghetsv;rdering och iast ghetsratt. 2 april Frukostmdter pa sex o ka p atser i anclet Sektonenldrfastighetsv;r. der fg april The Boundary, seminar!m orn gr.in ser, Bergen, Norge. CLGE och NJKF, ge.org 3-8 maj Ei at, srael nv tat olr to the FIG Working Week 2009 n Ei at, srael, 3-8 N4ay The F G WorkingWeek 2009w tbe organ sed by FIG and theassociat on ot L censed Surveyors n lsrael ALS in Eilai, sraelfrorn 3rd to Sth May The theme of the Working Week is "S!rveyors key role in acce erated clevelopmeft". The Flc cenera Assembyw lbe he d n two sessions as norma y The dates lor the cenera Assembly wi be [,4onday4 [4ay and Friday a May Prograrnme of the Work ngweek is avai ab e on thecon ference web s te C2009 Regstration has now been opened at: https://www.ortra-corn.4ig,/def ault. ter r.htm. 7 maj Frukostrnote Sektionen fdrfastlghetsid varrn ng 5-7 augusti september Ba I c Valuat on Conference Visby, ASPECT varderarsektion Program senare denna tidning October 7th F G RegjonalConference. Vecka 43 Varder ngs och Lantrnateridagar 2010April FIG kongress I Sydney, Austra ien Fastighetskonsulf Torkel 6ste AB erbjuder konsulttj:inster mcd f astighersr:ittslig, f astighetsckonomisk och fasti ghetsteknisk inr.iktning. Vi behdver fdrstrirka oss med en konro,sarsvarlg r Siockho n. Failjande arbetsuppgif ter ;r cenrrata: aii utveckla or.tanisaiionen inom kontorei, att vara bollptank fdr 6vfiga nredarbetare och att bidra till att fdrbattra de administrariva rutinerna. Att ansvara liir dokllmentation av handlingar, kvalitetsarbete, inkdp, anbudsgivninb, fakturenn8 mm Vi fijrv;ntar oss ocksi att du har en god kompetcns inom det fastibhetsjuridiska omrider och kan genomfdra en del konsultrppdrag. Arbciei krevcr godledar och organisationsldrmiga. Dessutom bijr du ha erfarenher av ocn intresse fdr att arbeta med administrativ utveckling. \rstrangs\ igef rl Stockholm Tfn: H.msida: i'w!r.fto.se,-4 Fastiqhetskonsult W Torkel Oste AB

11 Prisnedg6ng men ingen bostadsbubbla Att realrantan sedan 1995 varil historiskt Egt5rklarar en stor del av prisuppgengen pa bostaider, men utgor ingen grund fcir att tala om en "bubbla". Nar tidern ar goda, tenderar vi att tro att det ska fort. satta i evighet och ar dzirfor villiga att betala mer fcir ett hus, som vi ser som en saker investering. Reala ptiser pe egna hem :1".t!p -E:4E!q! {n!fl Vtjtdet i nc smahus, tt I Eengsnadellen dessa dagar ar inkesset stort iar hur mycket priserna pa fas. tigheter i a rnanhet och kanske bostuider synnerhet kornmer att sjun ka. Ett b drag t I den debatten l:irl]na. des av Statens bostadskreditnarnnd (BKN) ien rapport ldecenrber. Rapporten bygger p; data rdrande smahuspr ser, och slutsatserna ar d;r. lor begransade t ldessa. Sja va ansat. sen ar daremot giltig fdr ala typer av fast egendom. Den lraga som rapporten fdrsdker besvarar v ker utstrackning de stora reala prisuppglngar vi sett sedan 1995 kan frirklaras av o ka rnakroeko nomiska faktorer, och orn det utdver detta f nns en ofdrk arad del sorr kan sagas representera en "bubbla". Ett underlrggande antagande ar att huspri ser pa Lengsikt inte fijr;ndras alls, rea Konjunkturella awikelser fran det konstanta, lengs ktiga jarnviktspriset kan enlgt den nrodellsorn presenteras bero pa att ralntor, inkornster, boende. kostnader, skatter, forvantningar om lramt da huspr ser och synen pa r sk fdrandras. Att rea rantar sedan 1995 varit historiskt :g Jorklarar er stor del av pr suppgangen, men utgor med det :-.i:.tr.-fsi!{e!! syns:itt som anlaggs i rapporten ngen grund fdr att ta a orn en "bubb gar av f guren ovan sa 6verstiger kost. a". naderna for agande hyreskostnaden I rapporten beraknas en boendekosf nedca207a,"1 ket g vetdegjordanta. nad persatsadkronav d nkop. ber;k. gandenar clen ofdrklarade "bubblan". n ngen rgar upprnaita historlska var clen idr rantor, skatteroch inflationsfdr. vantningar. Dessutorn ngar en fdrvan tad kap ta v nst, baserad pa rea a fiir. I rapporten gdrs ett JOrsok att fdrk a ra hur det kan konma sigatt husha ef vagar ta risken att betala "fdr mycket" frtr smahus. Ansatsen :r att uppjatt. andrngar i hyror, som mode en ningen om v lken r sk sorn en invester ansattstilll%,vi ketar agre an detfak. ing representerar praglas av hur stora t ska verdet fdr ber;kningsperiodenfdr:indr ngar nran upp ever ekonomin i S ut gen anvzrnds en schablon fdr driftskostnader, som ocksa nnefattar en antagen riskpremie. Den istori. Den ovanligt anga tidsperioden rnecl ekonomisk ti vaxt forklarar dar. rned att riskprerr erna i sarnhallet na sista faktor arsvar att genonrskada, generelltharslunk t. och aterfdrs lnte till nagra h storiska Avs utn ngsvis plpekas i rapporten att en prislusiering nedat med 20 %, Den f ramraknade boendekostnaden jamldrt rned halvarsskiftet 2008, jamfors nasia led r.ed utveck ingen for hyresindo(, sa sorn det ngar i KPl. Kostnaderna for att,iga l;mf6d med att hyra bdrfdljas ei avertiden. Som frarn- endast ar ett matt pa "bubblan". A la prislusteingar sorn fo ler av t.ex. hajd realr;nta t lkommer utover detta, Lars /rel/, Staters bostadskteditna nnd

12 fl Va rdering av fastighets bolagens fastigheter Sektionen for fastighetsva rdering inom ASPECT arrangerade fore Srsskiftet i samred med IPD Norden ett ytterst va besdkt frukostmdte. Vid motet behandlades ett hog aktuellt amne, niimligen vbrderingen av fastighetsbo lagens fastighetsinnehav. AV Al(R EKWALL FoTo BARBRo LARsoN En fraga g; de hur fast ghetsvar derarna skul e kunna bedorna Tastigheternas rnarknadsvarden vjd drsskifiet d: huv!dsak inga transak. tioner forekommer. lagst ftning nneb;r detta verk igt v;r de, v ket :1r det pris som en s; jare sklr e f: en trafsaki of me an obero. ende, klrnniga och intresserade parter. Bo Nordlund konstaterade dock att det historiskt sett var t ganska svagt. DZrre mot namnde hon aitdeifinnsetttydl gt samband me ar utvecklngen pa den br it ska fastighetsmarknaden och den svenska. Sedan m tten av 2007 har den Bakgrunden t laitv nbjodtl fr!. i.n. sakfas ett angs kt gt avkastningsbaserat br tttiska fast ghetsmarknadef fa t kostnrdtet idecembervaratt det io ka marknadsvarde, med 23 procent och kommer att fa a sammanhang iarts frarn synplnkier pa P O Skoog, av SFF auktorjserad las ytterljgare fram t sommaren hur fastighetsbolagens Jastgheter sku e kornma att varderas. Den frdga som aktua serats var hur stofa de iedskarningar skul e bl som bo agen skulle tv ngas gora vid arssk ftei. Enl gt ett utiialande Dagens indlrstr clecember menade Ste an Lundstrdm att fast ghetsv:irdenask! le komrllatt skrlvas ned med l0 15 procent vid :rsskiftet r0. Av hans Lritalan tigiretsvarderare, menade att i radande riarknads ;ge, med ett ytierst begr;n sat anta avslut f:r fast ghetsvardefar na gara breda marknadss m! er ngar och ta n samt iga aspekter pa en fas t ghei lar att kunna bedoma ratt v:rde. Det nkluderar bade kapares och salja. res fdrv;ntningsblder och kalkyler pa en tankt affar iksom vad en anegivare sku e ha accepterat orn affaren blivt Chrstina Gustalsson trodde nie att den svenska fast ghetsmarknaden sku e falla I ka mycket men rnenade ;nd: att riofstret frar Storbr tann en tro gen ar det samma, Vid fr!kostmatet medverkade ocksi Anders Ah berg, civ ingenlor p: Vasakronan och Leif Andersson. VD p: Are rn. Anders Ah berg fick b.a. fragan orn han troclde att exterra varderare de framg ck ocksa at ka siora av. Aven stud r av bdrskursen for las och fast gheisbo agens egra varderare neclskr vn ngar kunde b aktuel a aven v d arsskiftet Frukostriotet inleddes med att Bo Nordlund, redov sn ngsexpert p.i tighetsbo agen kaf vara tll vss ed n ng, mef bor anv;ndas med stofsta f0rsiktichet. Chr stina Gustafsson. vd fof IPD Nor. bedomde fastighetefs varden o ka Ah berg svarade att han inte bedornde atsavariallet Beiraffande marknads aget ansag Leif Andersson for s n de KPN,{G, k argjorde att de borsnoterade den. varfade dock varderarna fdr att att med radande rante age och mark. fast ghetsbo agef eni gtsa ande regel clra T0r mycket slutsatser av borsen. naclens krav pa avkasi nc sd tordef e systenr, IFRS ska redov sa sina fast g- Fron rnenade att sarnbandet borsnote ra fastighetsaffirrer kunna b i av och heter t "fa r va Lre. Enl gt svensk racle fast ghetsaki er och fast gheter tamligen bra.

13 -: :=:1:- Pa ny ku rs mot framtiden SIDA finansierar femveckorsku rser fdr randadminist ratirer fransocira sammans Afrika, tir. med tvd svenska konsultforetag samt Blekinge tekniska anda hogskoja. av gemensamt En ldrande och samvaro prbglade Oen"torsta omgangen.

14 \ Sedan februari 2008 f nans erar - SDA er femveckorslurs kallad "Ruraland Peri Urban Land Administ ration n ihe SADC region". Den riktar slg till personer fran sddra Afika som arbeiar inom detvida begreppet "Land. adm n stration". Kursdeltagarna.ira t frar juristersom arbetar nred kvirnors ratt att arva rnark, til matningslngen. jijrer sorn skapar fast ghetskartor. De tva kursersom h tti s startats har haft cirka 30deltagare vardera. En fascine rande samlingrnanniskor rned en sa g blandning av erfarenheter och syn pa lvei, som gett rn:nga ofarglomliga erlarenheter och rn nnen. Kursen har s utforts 16r den fdrsta gruppen och pagar nu fdr den andra. Fdr genomjd ra ndet ster Orgut Consu ting AB och Hifab Internationa AB, tva svenska fdretag rned fokus pa irternationella prolekt och kurser, sarnt Ble. klnge Tekniska Hdgskola. Sex kurser Ar planerade, och detdiskuteras om en fortsattning. Utkycket "rural and per.urban" nnebar att landsbygden och fdrorter De tagarna ;r al t ifren stadsp anerare na pf oriteras, men att stadsksrnorna fran rnoderna storstader, sorn Dar es harnnar utanfor fokus for den har kur sen. Annarsarvar igen staderna privleglerade rardet ga erbade p anerlng Sa aarn Tanzan a, iil jursier, utsta. t onerade pa den n:stan fo ktornma botswanska stappen- De fem kursveckornarr uppdelade De som anma er sig maste dessu torn bo ett av de 14 ander sorn igger i den sa ka ade SADC regionen (Southern Airican Development Cornmun j- tr. Det ar en sarnarbetsregion far an. der i sddra Afr ka. Orn man tanker sig en ostvast ig grans inje genom norra me an Sverige och SADC- anderna och utspridda under ett halvar. Detta fdr att deltagarna ska se bede hur det iungerar Sverigeoch iett utva tsadc. and. Kursen inreha ler fdredrag sorn behand ar sd viti skilda amnen som planer ngsprocesser, f astighetsjr;gor, Tanzan a ochtar rned a alandersader ny teknik (geografiska informa. om denna sa fer rnan eitgrepp om vil ka landerdet hand arom. tionssystem, matning), ekonomisk utveck ng och kansre aterade iragor. a lt med andadmin stration som Manga miljijer och kulturer For att farste hur stort detta omrade ar, se racker det med att 1 ita pa den nord.sydi ga strackningen fdr regio. nen. Samrra stracka sdderutfren Kiru. na landar en b t lr i Nordafrika. gemensam nanrnare- Fdredragen var. vas med stud ebesdk pa kommuner, p aneringskontor, t llverkare av mat. ningsutrlstning, nryndigheter etc. Utrnarkande ldr kursen ar ockse att varje deltagare driver ett eget projekt Efter att ha traffat kursdeltagarna, under kursens gang. Detta gar under inser man vilket brett spektrum av rr I ben;mningen "change project" och ar joer och ku turer sorn f nns reg oren. t;nkt att innebara nagon slags fdrandrngpadenarbetsplatseller nstituton dar man ar anst:i ld. Projekten kan innehella ny teknik, fdrs ag t ll ornorganrsat oner, nya utbi dningar och :iven kansligare dmnen sorn korruption och kvinnors rzittill mark. Bade under och mellan kursveckorna far de tagarna hand ed. n ngav organ satdrerna iplaneringoch nnehall. Kvtnnors raft att dga och etua matkfinns med i kurcinnehellet. Kutsena bjudet pa nenga kulturella mtjten. Fiirsta veckan iafrika Kursen bdrjarmeder vecka ett SADC. land sonr hltti s vart Tanzan a, rnen Botswanar det land som star pa tur nasta gang (i april ar). Der f6rsia veckan,r tiinkt som en introdukt on dar de tagarna b and annat lar s g hur man p anerar och driver s na prolekt, samt det nog sa v ktiga hur mar farankrar projekten i sin organisatlon. N6gra fbredrag om grlrnd ;ggande landadministrai on ingar ocksa. En viktig bit a1r den sociala samvaron, dar de tagarna ar kanna bade organ sato. rerna och varandra genom allt fr;n m ddagar t I grupparbeten. M6nga arbetar inom sarnma arnnesomraden och kursen ar darfbr ocksa till for att skapa viktiga kontakter infdr framti 17

15 Sm6 grodorna pi swahili Under de cirka tre nranader som gar innan nasta fas ar det tankt att atta ska komma igdng med sina projekt pa hem. rnapian. Ofta stdter de pe patru tpa nagot satt i sitt uppagg, och en av dettagerra tyckte, nar han andrat s n inriktn ng fdr tredje gangen, att rubriken "change pro. ject" var rnyckei passandel Nardeteirdags for tva veckor isverige brukar de flesta ha ett ganska bra grepp om vad devilgdra, och har deflestafatl ocksa fatt sin orngivr ing att tycka detsarr Under Sverigebesbket lar gruppen ge s g ut pa ett anta stud iebesok. Det in nebitr aii de tillexempeli*r besdka lantmater avdelningen pa en korn rnun fdr att se fas. tighetsprocessen. De far lyssna pa fdre. orag om iastighetsadninistration a ta dess Tormer, men ocksa ti I exempe om HlV, m ljopaverkan och rnodern tekn ik f6r Kanerrng. Da denna resa kan bl deras enda i ivet till Sverige sa ordnas det ocksa med ite tlrristande fijr att de ska hinna fa en gttrnt av landet de kommt til. En vandring genom Gamla Stan var en uppievetse fdr manga iden fiirsta gruppen, eftersorr det ar mycketovanligt med gam a byggnader i sddra Afr ka. Bjarnarna pa Skansen var ockseenfavort, Det ar spannande som arrangdr att fa hdm vad folk fran s6d ra Afr )ka rcagetar pa nardekornmert I ettland inorra Europa. Den forsta gruppen var isverige imajf6r ra aret, och de sobn;iruppe ungetur lika rnanga trrnmar u nder he a aret i deras an. der tyckte flera i gruppen att det kandes mycket mzirkligt n?jrsolen gick upp mitt nattenl Vissa hade till och med svart att sova nar solen trangde sig pa m tt i natt. Forutom ala nya kontakter, hardettagar. na bjuditpamanga rolgam nnen. En rnid. dag hade titeln "cultural even ng", och innebar att ala ;nder som var represen. terade skuile frarnfdra en sang etler dans fran stt and. Bland manga fantast ska upptradanden var nog tanzanierna mest ta var handskrivet, men de verkade ha imponerande, sorn fdrst sjdng en vacker pa vad de slss ade med. stemsang. Annars anvands mycket av tiden iill Nar sedan de svenska representanterna finslipa projekten, och kursen iramfdrt "srna grodorna" f ragade tanzanierna vad texten betydde. Efter en btixts med att alla deltagarna presentemr si nabb dver*ttning fick vi sedar se,,sma projektinfbrhelagruppen under ad Imrten av januari kommer den grodorna" p: swah l, med r,ttnetod och de kursens deltagare till Sver ge. N;r ailtl f ck reda pa attdet ibland kan \ m ner Nagra rna nader efter Sverigebesijket ; r minus 20 grader denna erstid, blev det dags fdr sista fasen, sorn iksorn den deltagare lite bekymrade, da deatka lorsta genomfdrs iett SADC.tand. Har ia aldrig upple!4 minusgrader. Om de bjudsdetocksa pa ldredragoch studiebe muntrande kommentarerna fran sdk, darfdrstagrlppen besakteen titen by satorerna om treglasfdnster, varma kl; pa den tanzaniska landsbygden och fick och vackra sndlandskap gick hem se deras fastighetsreg ster. Det a tra mes- Menga studiebesak ska ocksentnnas med under kursveckotna.

16 "Sverige behover en ide om Sverige" : I F na nskrisen och globali- <.o rinoen vi<.:r 2++ r'lo+ behdvs nya svar pii hur jobb och valfard ska varn:< i Svorioe Det mpn:r Lennart Weiss, Koncernchef for NAI Svefa som efterlyser en natione I agenda och ett fordju pat sama rbete me lan nar' ingslivet och samhdl et. ;til 't Lat trrls borja med att be om ursakt for att jag det forsta nlmret av denna I dn ng ri ssbrukar rn tt pr v leg rm genom att bflka ett dl!pt forakt gtord Jagarpatrot lust det Jas ;r v sserl gen VD i ett fastig. hetskons! tldretas go fare riake somnrargotlann fs och mycket annat hederuart lvlen patr ot. N:got sd vederstygg Ct vii va knappast nagon ltta a rdag? Cloba ser fgens och EU r,redbor Carskapets tid haf det srarast b vt norn ait forneka att det I nns n:got sa.laft som eti genlr nt svenskt ntres se nom pol t k och ekonom. Undanta get h tt ls har vari drotien. Dar haf det var i okej att sllnga 'du sari a du fr a". N4en kanske nte sii ange t nom SvT och SR ar sportjourna ster' na nlmer nsiruerade aii ha a en objektv, io'rrnalstisk nje Avei 'd svefske ska Cranskas sirikt ne!irali. Usch och fy t ll allt som llrktar Lrnken n.tlonalsri. Vi som alskar idfoti f,r hoppas ait Lasse Granqv st inte br s: attstyrd. Slalv ar las ;tt p;verkad av att under sex ar arbetat irom er norsk koncern.

17 Gene pa gang har jag s agits av norr na Jundamentala bas far Svenska jobb stora och srrd fiiretag betingarvarand. mannens fbrmaga t lt nternatione t och f6r angn ngen vart gernensam. engagemang utan attforden sku tap ma v:i stend var t rner hoiat. Ett a dris s; bra klimat for nyfdreta. pa fokus pa vad sorn gynnar gefuint R skerna rned att utta a sig fran en gande har nga mdjtigheter ''patriotisk" att kom. utgargspunkt btev tyd ga pensera konsekvenserna av att bilin. lblafd iar man aven svenskarna iitl nar rektorn fdr Flandetshogskotan dustrrn och dess underleverantdrer fdr. hjalp sorn nar rnan huiromeret bad Wal Goteborg tog bladet fr:r munnen och svrnner fdr gott frar Sverge. Darfor renbergarra att kdpa en kontroipost kravde att staten, som en t lfa lig rreste vi nse aven en annan sak: privat Aker Kvaerner, Norges dominerande nddbtgard, skl e krjpa loss Vo vo PV, h ndustrikoncern, a t s),fte att btockera cletta fdr Sver ge si vita a industrij6retag. ( ntefor att aga det lengsikt gt Ltan betingar ocksa varandra, om vi tengstk- statl gt,/pensions-,/ ontagaragt kapita Tieni ga;ganntressenfran ati bryta in. (Aven Norge komrner "fi', fren,'6st,'.) ior att rekonstruera det och sakra jobb iigt ska kunna behe a er tvskraft g, l\,4ltt garn a fdretag Ve dekke ar och know how isverige.) Detsku e har natione ndustribas. rntressant fran en annan synv fket. I ett irte hagjort. Salan harvaten debattdr age n;r flerta et entreprenadfdretag i b vit si nedsablad, fran "hoger fyv+ff vor )ac lnte pa negot snart t I uppvaknande. For tiotalet ar sedan Norge hade k0pts upp av svenska stor. vanster" pa den po i ska skatan. hade viett ledande med cinsktforetag i fdretag valde OBOS (Norska HSB) att Sverige som hette Pharrnacia. Nbr sta kopa en stor post ifdretaget, atlt syfte Kritiker utan liisningnaf ten sz1 de sin kontrollpost om 8 procent att sakerstalla norska intressen pa en Slaende ar att kr tlkenra saknar a ter. var detta nom forskn ngen edande v'ktig nhemsk marknad. Fanrtorn natrva losningarel erperspektiv p: vad OBOS som storagare (narmare 30 pro. sorn ar bra fdrjust "AB foretag fdr orat fdr Sverige. Uppsala Sver ge". Jagt t- har, trots rnanga rrtressanta bioteknik cent) har deita bdrsnoterade foretag tade i exportstat stiker haror.aret och foretag, annu inte harntat sig pe detta personalen som sin nast storsta agare. kunde konstatera att tre induski Genom att arligen genornfora r ktade kofgomeraiharen alde es avgorande Skand a var Nordens ledande kap tat. nyemissioner- med 20 procents klrs betydelse for Sver ges exportinkoms. fdrva tn ngsfdretag, tills AP londerna rabatt - iill personaten ar dag ca 50 teri Ercsson, ABB och Votvo. De tva valde att salja sina kontrotposter titl procentavde 6.OO0 ansta daagareti Torsia fdretagen r;ddades sorr bekant Sydafr kanska agare. ldag ggerfdreta. narrnare 16 procent av akt erna I bota. av Walenbergarna nar de var gung gets sate och darmed ett hundrata get. Fdr att ut dva sin nnakt effekt vt ar n ng. Det ska vivara glada fdr. nycke funkt oner i London. Sa tzinge man sarntaoe I en gernensam akt ea Att de sku le komma t ttvotvo:s (pv) Wallenbergarna och APJonderna hatl garkrets med m6jtighet att upptrada och SAAB:s urdsattningar he t orealis hop runt Scania var det utsikts ost fdr gernensamt pa bo agsstamman, tlskt, oavsett om de skulle vilja. Va rfdr? tyska VW att ia kontroller dver detta v k. Darrned b ockeras def nitivt mdjt g. D;rfrtr att de - ksom de andra storre tga industriforetag. IMen som bekant heten t lf eniliga dvertaganden. F6ratt agarkonstellat ofer saknar de resur valde APJonderna ati salja nar ',pr set ta kontroll aver ett ldretags kassa, sersom kravsaitsj: va t ljoradetkap var det ratta". lvlen orn Scania pa s kt kr;vs som bekant innehav av 90 pro. ta sonr kr;vs. De arfdr sma. forsvlnnerfran Sver ge kan vimed ratta cent av aktierna. lvled persona en som Nar den akuta finafskr sen bl:st dver rraga oss or. det var "vart pr set" - fdr storde agare omol iggors ptrataktioner komnrer det bl an tydilgare att huvud. Sverige. mellan en kdpare och starre institutio konkurrensen mot de fdr Sverige hei nella agare sonr efbart raknar pengar. avgorande exportforetagen komrner Till detta kan jag g;rna t agga norr fran Asien. Landerdar man rned statens Sver ge ar ett litet land med 9 nritjoner mannens reservations osa beundran hj;'lp antingen pressar ned onekostnaderna och,/eller rned stattiga subvent o. endeavattv kan sa ja rnert llut andet nvanare. Vart unika v;lsiand ar bero. fdr den sverska ndustr traditionen. Visst, olja har man men trots den reslrr ner och bestallningar gynnar s na egna an vi inrporterar. Den dagen Sverige sen ar avunden i Norge utbredd dver fdretag. Lagg narnnet Huawei pa m n fbrlorars n pos t or som industr nat or Sveriges f.jrmagatt iaver 100 ar ska. ret. Detta av kinesiska staten uppback. blir vr bara en perifer marknad for ser. pa den ena irdustrilzitien efter den acle bolag br redan Er cssons vikt gaste vrce. och underha lstj;nster t den andra. Hade Volvo, ABB, Ericsson, Sca konkurrent PA s k1 kanske eti d6dtigt egna befolknlrgen. Vardet pa de tj;ns. nia m flvarit norskaldretag kan vivara terna komnrer aldrig att kunna f nans. he t sakra p:r att rnan agerat med star..lagar grunden t skyndareav nrark. era vara ansprak pa 16ner och valf;rd. re engagemangtor s na tftressen an vi nadseronornr och pr/vat Agafde. Histo. stjanster. rren vsar att staten som agare nte Norge, Tyskland, Frankrike m ft an. JZirnfdre sen harstor betydelse ides bidrar rned den akt vaajgarstyrningsom dertrnns idagen vaxande insikt om att sa dagar d: frnanskrsen och den glo. konkurrenskraftiga fdretag kr;ver..jag ett land- rned o ika medet-maste age. bala ekonomins verknjngskralt ster ar ocksa en varm anhangare av ett bra ra fdr att varna sin indusirtprodukt on. para ellt mot det som ar basen i den klimat 16r nyf.iretagande och gynnsam Det m:ste v rnse ocksa i Sverige. Dar. svenska ekonomin. Aldr g fdrr har den. ma v kor fdr prvat akt eagande. t/en iorarlagpatriot.

18 iti Pd riksdagens bord ligger nu ett fdrslag att det fr6n och med den 1 maj 2009 ska mojligt att dga sin egen lzigenhet i ett flerbostadshus, s.k. agarlagenhet. Enl Ct f0rslagei (prop. 2008,/ 09i9i) ska en aganagenhet uigb. ra en rred rnensionet fasflghet, sorn ar avsedd att rymma endast en tagenhet, en aga r :lge n hetsfa sflgh et. Manga V;1. K0rnnar denna iar.indnng den fastig. hetsrattsllca lagstijtningen. Den 1 januari 2004 nfdrdes tredi rnersionell fastiehetsbitdninc (3D), vr ket lretraktas som den st6rsta forand r nger inom fastighetsraiten under de senaste 30 aren. Under har 240 stycken 3DJastigheter bitctais. Trenden ar att efterfragan ijkar negot 6r Jran ar. Lantmateriet har fylger utvarderai 3D.lagstiftningen och da Cjort en sarn ad bedamr ng att oesiammelserna h tt ts har fungerat mycketval. Bostadspolitisk fraga 2004 ers lagregter infardes en be gransf ng av davarande regering om att agarlagenheter inteick b tdas. Det kr;vdes rn nstfem t:igenheterfdr att en 3DfasiChet skute kunna b das ldr hyresr:tt e ler bostadsr;tt. Nuvarande nrncaratt bostadsproduktionen ska dka rege r ngharenannan politisk uppfatf och bedanrer att det btir eti okat utbld nrfg och larester att det nu ocksa ska av lagenheteratt hyra. bl moj igt att bida aga r agen h etsfas. tigheter som bestar av en encta lagen_ Lagutformning het. Rege ringens fors ag har mycket byget pa utredntngen,'att Fastighetsbi/dnirgstagen, sorn ga er aga sin fdr b ldande av 3DJastigheter, fdreslas lagenhet', SOU 2002:21, och remis galia Aven for.igar agenhetsfastigheter. svaren pa Lkedningen. Det nnebar att en s:dan fastighet btl Syftet rned agstiiiningen ar att rege das vd lantmaterifrjrrattring och att ringen ser ett v;rde rnangfatd och va det ar lanimater rnyndigheten som irihet i boefdet. tdag finns boenctefor beddrner orn de sarsk tda v koren ar merna hyresr:tt. kooperatv hyresraitt sami bostadsratt och nu t lkornnrer Ett villkor for att en agartagenhets. agafderatt. I jamfdretse med hyresr;ti last ghei ska kunna b ldas ar att det och bostadsratt btirdet med ;ganderatt estadkorns en sanrrnanha en enhet ett dkai boendeinf ytandegenom att dei om mrnst tre sedana fas gheter. i princip inte flnns n:gra restriktioner. Gemensarn egendom sesom yttertak, Den sonr koper en agarjgenhets fasader, trapphus och JOrrad konrmer fastiehet kan soka lagfart en gt sarnma normalt att inga i en gemensamhetsan. regrer som gaiter far andra fasiigheter. aggnrng som Tarvattas av en sam_ Agaren kan ocks: inteckna och belana f:] lighetsfore-nlng, vi ken,garna av sin fastighet. Agaren kan si. vstand gt last gheternar medlemmar. T.irfoga over sln Jastighet, genorn attt ex Ett annat villkor er ati agartagenheter hyra ut/agenheten utan kravpa tiltstand triis vidare endast ska kunna b das fdr uthyrf ngef. Regeringens fdrhopp. sarndand med nyprodlktion, dvs. ifte i

19 Aga I t d ge nh etet I n y p rotl u kti a n redan beflntligt flerbostadsh us. En kor tors eller affdrsfastighet ska dock kun na ornbildas ti aga dzigen hetsfast C lreter underfdrutsattning attf astigheten nte anvants sonr bostadshus under de senaste atta aren. Aven t byggnaderav,gardgenheter ovanpa beftnt ga hlrs bl r rndj ga ait avstycka. 3 kapjordaba ken nfdrs reg ersonr infebar att en lzigerheisagare som al varligt star stna grannar ska klnna idrel:lggas vid vite att upphora nred st.jrningarna. Reger ngen har ocksa Toreslaglt att reglerna om taxering och beskattnirg av agarl:igenheter i sak ska vara ika sonr 16r srnahus (prop. 2OAa/A9192). T ex ska en kommunal last ghetsavgfi betalas per Zlgar;gen. hetsfast ghel rned sarnma belopp sonl for ett smahus samt statt g si.:nr pelskatt tas ut vid aver atelse. Fast g- hetstaxerlngen ska dock ske enligt var deringsrnodellen for hyreshus och vid samrna tidpunkt sorn a rnan och fdr enk ad taxer ngfdrdessa. Agaren ska fritt kunna fodoga dver sin agar:igenhet pa sarnma s:itt som ett snrahusoch kan hyra ut der tillvem sonr helst pa v kor sorn han eler hon sla v bestzimmer. Fdrstahandsuthyrningen vantas Oka nar :igarlagenheter infdrs, men bruksvardet sattertakfdr hyrorna. I fdrslaget s as namligenfast att bruksvar. deregeln(55 0 hyres agen)skat:impas nar det ga ler bestamrnande av hyrans siorlek vid uihyrning av agaragerheter. Bes ttn ingsskyddet vd uihyrning av agarargenheter fareslas bli detsamrna sorn vid uthyrningav smahus Inlresse och omfattning ntresset fdr de nya lagreglerna har de sefaste aren varit stort hos byge. och fastighetsbo ag som ansett att nypro. duki onen helt klart sku e 0ka, sarski t som byggandetav hyresratter minskat. Vid den "hearing" som h.jlls irosenbad tuni med ett 30 tal olika intressenter var de I esta, rned nagra fa undantag, positiva t I nfdrandet av agar agenhe. ter. Aven Jinans arer, nte rnlnst Jran Lrtl:rdska bolag, har uttatat sig posi t vt. Europ ar det vanl gt med ;gar. som arbeiar ned utvecklingen av 3D agenheter i de llesta lander eftersonr fast ghetsbildning och agar agenheter. bostadsraitsformen ar ovanlig. I Norden har vi negra varanter av Hur omfaitande kan da byggandet av Uigarlagenheter med d rekt el er indi agar agenheterfdrvirtas bli? En bed0rn. rekt agande. I Danrnark linns s.k. ejer n ng, sor. gordes utredningen"attagalej gheder, dzir man ager sjalva agen sin lagenhet" :ir att det uppskattade heten medan rnark och gemensam anta et kan b ;garlagen egendom innehas med samagande. heter per dr. Dei kan ocks: bii ett mer r:tt. Den foreslagna svenska rnodellen dynanrrskt stadsbyggande nred en I knar den danska. I Norge finns eijer. bland ng me an o ka boendeformer. sekt oner, som nnebar att sjatva f er. bostadsfastigheten innehas nred sam. Nulage ;;ganderatt och att de skilda andelsa. lvled tanke pe radande f nafskris och garna har en nyttjanderzjtt til en v ss lzigkofjunktursomlettt lensnabbfor lagenhet i huset. Ett liknande systenr svagning pa bostadsmarknaden kan finns pa sland. I Finand finns ett det dock komma ati b entrogstartfdr system med nd rekt agande av s.k. den nya lagen. Sarnt digt kan dei Lpp aktieagenheter och bostadsaktiebo. d:mda behovet av att b da agaragen ag, men en utredn ng pagar om 3D. heter bidra till att hella uppe eller fa Tastighetsbidn ng efter rnonster lran rgarg byggandet igen under senare Sverige. deen av Normalt brlkar ca bostader bygeas varle:r, men Boverket har nyligen gjort en prognos Forslaget ti ;garagenheier komnrer att rybyggnationen dr2009 m rskart att behand as i Civilutskottet den 27 ca 160O0 bostzider pa grund av kr sen Jaruari. Under moi onstiden har en pzi nansrnarknaden. motion kommit in fren oppositionen (s, v mp). Oppositionen yrkar att r ksda. Internalionellt perspektiv gen ska avsla propositionen rned han Agarl:igenheter Uir ngen nyfdreteeise. visningti attfdrslaget b and annat kan Austra en har lafge haft agar. agenheter, s.k. "strata leda til orattvlsor pa bostadsmarkna. tiiels", Japan den och brstande neltra itet rne lan och USA ("condomir urns") kas:. upp atelsefornrerna pe bekostnad av mafga dnder Europa, sasori Tysk. hyresr:tten. R ksdagen konrner att land, tal en, Span en och Llngern finns behandla fors aget under varen. Lag. ocksa o ka forn er av agda,genheter. andr ngen foreslas trada kraft den 1 Inonn F G har en sarskild arbetsgrupp mal 2009 nom komm ssionerna 3 och 7 b dats knan &ikxan ar lantmebrikansult i Givle.

20 rsymdoter - nv sta nda rd iserings in Narv idagstar inf6ren krafugti vaxt siirskjlt nar kartstod koppi av nya prooukter sorn inneheller geo. data, exernpelvis inforrnatronsijans. grupper som saknarforklrnskap.. termed kartst6d pa Internet, ser vien brokig skara symboter och verktygsr(oner. Det saknas standarder. Dei ldrsverar Jdr anvandare och fordyrar ras. utvecklingsarbetet.. T ganglighet ar en f6rutsattning Ett nystartat projekt initierat av iarverkllgfdrandring, symbolerna bdr Stanli har nu som me att estadkonr rnnas sam ade i tatti gangliga kana. nra lattillgand iga gemensam rna sym. boler och ikoner ttitgagn fdranv;jnda.. Det kravs en enheutgterm notogii re, upphand are och leverant6rer av grunden. kartor och kartapplikationer.. Utga se lanet som mojtietfran det Ett ftirsia intressentndte med fdre. arbete som redan Argjort tradare fdr mynd gheier, komrnuner,. Tydliga avgransningar kr;vs unrversitet och ldretag inom ctsv sa. Stan, SS projektonrrade fdr geo. 0e pa stora behov av en gernensarn data har fdr avs kt att skapa en kom. ldsning. Deltagarna menade att nr tt6 Oppen fdr be16rda organisatio. dagenssituat on nred egenutvecktade ner. En startgrupp kommer inasta symbolblbliotek och mjukvaror ar steg p ra nera verksam heten, specifice_ ohallbar infdrframtiden. ra nalen och presentera en Udsp an Nl;nga fbrslagoch id6er kom fram, samt lorslag till finanstering. Vi drl fdljande betonadesarsk t: vara rned iprolektet, hardl id6eroch. \ya symboier behdvs, exempetvis synpunkter? Kontakta Henning Tdr. inom miljd och tur snr. ner, projeki edarep: StS, Anvandarv;nligheten bor ijka, 64 eller ft med 28, rlrl)lt I,AEK G-{'!, r,ondon, S. \V?- 3l Odob$ t0i0 Mr Churchill las reoeiwd, ilfougll Brig&lief the tlojd Itre;rntior of Lhdtt(red surtejo' Iiillnrlr, Ure S4creLafy oi Londonr ihc h ansltljon vln(l. you haue,.ade of hp lor"worl l'' vrole Ior tllc llsiitutid sono Mr Cnurchiu wisl,es Jo! to \uo{ how nnfi {llrccioles }our kirdles6!! seldilg littr & c0!y ot this ariicle, rnd llcnsod to lhorv lhrt il i)is becn I)lblis\oa itr Srve'len. Mr. Erik Tob6. Fastigheter fdr 30,1 mitlarder kro. nor bytte agare underfiolarets sista kvartal, vt ket rnotsvarar en minsknrng med 40 proceni jamfbrt med sarnma penod Den beddm. nrngen 96r konsuttfdretaget Jones Lang asa le. Under helaret uppgick transa tionsvolyrnen till 118,8 mjtjarderi Lronor, v lhet;r en minskning med drygt 20 procent jarnf6rt med aret f6re. De,r de extremtstora fdrsa nrngarna av Vasakronan och St en&sirdnr bortreknade. Kella: Dagens Nyheter Fastighetskiipen rasa r

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t.

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t. 1(2) Grötviks SS Box 7016 300 07 Halmstad Bankgiro 664-1906 Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27 Plats: Kl u b b s t u gan 3 5 medlemmar del t o g 1 Or d f ö r an d e T o rs t e n M e d b r a

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Bi l ag a 1 Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Totalt utskickade enkäter: 24 (inkl 1 export) Totalt inkommande enkäter: 21 Mörkertal: 3 obesvarade enkäter Av 21 besvarad

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-07-04 Meddelad o i Stockholm Sida l (3) Mål nr 1956-06 KLAGANDE Skatteverket Trängselskattesektionen 70 l 87 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrätten

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

Nr 1906. Mot. 1974:1906 15

Nr 1906. Mot. 1974:1906 15 Mot. 1974:1906 15 Nr 1906 av herr Gösta Gustafsson i Göteborg m. fl. i anledning a'' Kungl. Maj:ts proposition 1974:150 angående riktlinjer för bostads politiken m. m. Med anledning av K ungl. Maj:ts proposition

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Region Öst - nyckeltal

Region Öst - nyckeltal för bättre offentliga affärer Region Öst - nyckeltal Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen,

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter

Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Föreningen Byggande Arkitekter arrangerar under hösten 2015 en kvalificerad utbildning i fastighetsekonomi. Utbildningen omfattar fyra kuravsnitt: Exploateringsprocessen

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Fem myror är fler än fyra elefanter åner rån em myrr är ler än yra elean i arrane ör landad kör h kmprupp av nders Klint i samarete med ent Ernryd 1 låten 2 Ösån ör två elean Eleanten 120 5 Eva 120 6 Gattvisan 8 Innatinella ielktten Ivar

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Välkommen till Övertygande Kommunikation

Välkommen till Övertygande Kommunikation Välkommen till Övertygande Kommunikation Urban Gavelin/Henrik Mannerstråle Hur vår hjärna kodar språket Om man är stark måste man vara snäll Använd vassa vapen med försiktighet För att fungera måste detta

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Motion till riksdagen. 1987 /88:T213 av Bo Lundgren m. fl. (m) om Skånelänens kommunikationer. Mot. 1987/88 T213-214

Motion till riksdagen. 1987 /88:T213 av Bo Lundgren m. fl. (m) om Skånelänens kommunikationer. Mot. 1987/88 T213-214 Motion till riksdagen 1987 /88:T213 av Bo Lundgren m. fl. (m) om Skånelänens kommunikationer Mot. 1987/88 T213-214 I en specialstudie som publicerats som bilaga till finansdepartementets långtidsutredning

Läs mer

Fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter

Fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter KURSPROGRAM Fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Kurs i Stockholm hösten 2015 Kurstillfälle 1: Projektutvecklingsprocessen 30 september Kurstillfälle 2: Värdering av hyresfastigheter 13 oktober Kurstillfälle

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

Region Värmland - nyckeltal

Region Värmland - nyckeltal för bättre offentliga affärer Region Värmland - nyckeltal Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

Nr 787. Mot. 1975:787 14. av herrar Johansson i Holmgården och Boström om l slam~ 'i deltagande i nordiskt kulturellt samarbete.

Nr 787. Mot. 1975:787 14. av herrar Johansson i Holmgården och Boström om l slam~ 'i deltagande i nordiskt kulturellt samarbete. Mot. 1975:787 14 Nr 787 av herrar Johansson i Holmgården och Boström om l slam~ 'i deltagande i nordiskt kulturellt samarbete. l Bilaga 10 till budgetpropositionen 1975, 1. I nternalionelh-kulturellt samarbete,

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Allmänhetens förtroende för näringslivet

Allmänhetens förtroende för näringslivet Allmänhetens förtroende för näringslivet Februari 2004 T-110133 Temo: Arne Modig Datum: 2004-02 - 25 Undersökningens genomförande Svenskt Näringsliv har gett TEMO i uppdrag att ställa några frågor till

Läs mer

Svar på angående kommande stambyten i Bergshamra

Svar på angående kommande stambyten i Bergshamra Svar på angående kommande stambyten i Bergshamra Varmt tack för interpellationen i ett aktuellt ämne. Låt mig börja med en lite längre bakgrund som krävs för att sätta interpellantens olika påståenden

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

I!'.'4.,&l}ä' [,* 5 - -'irq. !si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm. Ar!e ho Is a ygrlseln

I!'.'4.,&l}ä' [,* 5 - -'irq. !si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm. Ar!e ho Is a ygrlseln I!'.'4.,&l}ä' 5 - -'irq!si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm Lr!n.brreCs :\i :ärf st. sii ' l-:: _ [,* Ar!e ho Is a ygrlseln l,åss eh. rs l,il::li Tra.spoi.T.il r ' l/l i: M lärmuseel

Läs mer

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::'"'. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::''. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2 TÖRSLAG TI LL Ä1'{DRING AV S~ADSPLANEN rör JJEL AV Tillhör st "'::1:-;f'd l--;:;:'~: ~!.ze.:3 i S::" r'3. t-; r3 S l u t :~.. :\ r~ 2 O j '~ ~n i ] '~i c' O, 1',: 28 KV S VÄRDI T SKARA SKARABORGS L~ Upprättat

Läs mer

Väl komme n till avdel ni ng C24

Väl komme n till avdel ni ng C24 Väl komme n till avdel ni ng C24 Kar oli nska Uni versitetssj ukhuset Kvi nnokli ni ken Väl kommen till oss på avdel ni ng C24 Med den här broschyren vill vi ge di g prakti sk och förberedande inf or mati

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

ansl& 3,2OO.000 kronor utgdrande beriiknad produkt ionskostnad. CBK arbetet startade byggnadsarbetet, klar alln?inheten samt visades f6r

ansl& 3,2OO.000 kronor utgdrande beriiknad produkt ionskostnad. CBK arbetet startade byggnadsarbetet, klar alln?inheten samt visades f6r g * t s-;1;;., t. r Gno Smha.Ll - PM ver 1972 Hlstork Novenber 1969 valde \- Oktober 1970 konmunfullnlctge Decenber 19?0 utreda snhallen Gmo. besldt koumunfulln5ktge sl-ag, - en kommtt6, pdbjrjade efter

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer