FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR"

Transkript

1 Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne län Monica Johansson Handledare: Ingela Kolfjord Annika Staaf Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering

2 Copyright Malmö högskola 2007, Enheten för kompetensutveckling och utvärdering. ISSN ISBN Holmbergs, Malmö

3 FÖRORD Tack till alla som deltog i workshop, besvarade frågeformulär och tog Er tid för samtal i samband med förstudien! Rapporten är ett resultat av Era uttryckta synpunkter och önskemål. 3

4 INNEHÅLL DELRAPPORT I... 7 DELRAPPORT II DELRAPPORT I... 7 SAMMANFATTNING AV FÖRSTUDIEN UPPDRAG: FÖRSTUDIE Projektets syfte, mål och avrapportering Avgränsningar UPPDRAGETS BAKGRUND Aktuella regeringsbeslut fördelning av statsbidrag Socialtjänst och jourverksamheter Vikten av kompetensutveckling på området FÖRSLAG, ÖNSKEMÅL OCH BEHOV INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Bakgrund om utbildningar inom området Kunskapsområden utsagor om innehåll i utbildningar Effekter av en utbildningssatsning Förslag och önskemål rörande utbildningsformer FÖRSLAG PÅ ÖVRIGA SATSNINGAR I LÄNET Regional samordnare för information och utbildning Granskning och kvalitetssäkring Utvärderingar inom området Samordning av kvinnofridsverksamheter Stöd vid nystart av jourer Specifik utbildning för tolkar...89 REFERENSER

5 DELRAPPORT II UPPDRAG: FÖRSLAG TILL UTBILDNINGSSATSNINGAR Projektets syfte, mål och avrapportering...95 Avgränsningar...97 INLEDNING Disposition över Delrapport II Mottagare av utbildningsinsatser Kompetensutvecklingsbehov Kunskapsområden Målgrupperna jourer och socialtjänst Önskade effekter UTBILDNINGSINSATSER: ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE UTBILDNINGSINSATSER: KONKRETA FÖRSLAG Utbildningar inom högskolor och universitet Utbildningar utanför eller i samarbete med högskolor och universitet Konferenser, studiebesök och samverkanssatsningar Arbetsplatsplacerad utbildning och studiecirklar Övriga förslag i korthet AVSLUTANDE KOMMENTAR Bilaga till Delrapport I Förstudiens genomförande Bilaga till Delrapport II Referenslista 5

6 6

7 DELRAPPORT I 7

8 8

9 SAMMANFATTNING AV FÖRSTUDIEN På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling och utvärdering genomfört en studie om kompetensutvecklingsbehov inom området våld mot kvinnor i närstående relationer för personal inom socialtjänsten och för jourverksamma. I studien har synpunkter från kvinno-, tjej- och brottsofferjourer samt kommunala kvinnofridsverksamheter särskilt beaktats. Studien har sedan resulterat i förslag till utbildningsinsatser som är anpassade efter och svarar mot de berörda aktörernas behov. Rapporten I denna rapport redovisas de två delar som uppdraget har resulterat i. En grundlig redogörelse för studien återfinns i Delrapport I och i Delrapport II ges konkreta förslag inför utbildningssatsningar. Delrapporterna kan läsas separat eller som en sammanslagen text. Tillsammans bildar de en helhet som med fördel kan fungera som en grund för vidare diskussioner, förslag eller beslut vad gäller verksamhets- och kompetensutveckling inom området våld mot kvinnor i närstående relationer. 9

10 Avgränsningar Avgränsningarna för detta uppdrag har satts upp av länsstyrelsen i Skåne län och har varit följande: Förstudien har haft som mål att undersöka behov av kompetensutveckling i länet för att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn Våldsutsattheten har rört det våld som sker i en närstående relation eller familj Länsstyrelsen i Skåne delar upp våld i nära relationer i två olika områden: våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och detta uppdrag har avgränsats till området våld mot kvinnor Målgrupperna i studien har avgränsats till socialtjänsten (med särskilt fokus på kommunal kvinnofridsverksamhet i de fall det finns i kommunen) och kvinno-, tjej- och brottsofferjourer i Skåne län Avgränsningarna tydliggjordes för informanterna som deltog i studien. Utsagorna i Delrapport I liksom de förslag till utbildningssatsningar i Skåne län som framställs i Delrapport II förhåller sig därmed till dessa avgränsningar. Förhoppningen är dock att rapporterna inspirerar till fortsatta studier liksom till framtida satsningar där dessa vidgas. 10

11 Befintliga utbildningar inom området Enligt utsagor från verksamma i kommunala kvinnofridsverksamheter finns det en stor brist på utbildning för personal inom socialtjänsten vad gäller våld mot kvinnor i nära relationer. Detta både i grundutbildningen och i form av fortbildning för anställda. Förstudiens representanter bedömer att behovet av grundkunskap såväl som fördjupad kunskap är stort inom socialtjänsten överlag. Representanterna från de ideella jourverksamheterna anser sig i många fall ha en relativt stor tillgång till kortare utbildningsinsatser, särskilt genom riksförbunden Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR) och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). Trots detta framhålls att de önskar och är i behov av kompetensutveckling. Vid flera tillfällen under studien påpekas dessutom att bristen på ekonomiska resurser står i vägen för utbildning inom jourerna. Att utbildningarna oftast inte genomförs i Skåne utan i eller omkring Stockholm problematiseras också i samband med detta. Behov av kompetensutveckling Behovet av kompetensutveckling inom området våld mot kvinnor i närstående relationer bedöms av informanterna vara stort i socialtjänsten medan behovet varierar inom jourverksamheterna. Båda målgrupperna anser dock att det finns en brist på utbildningar som: är långsiktiga (och inte enbart består av kortare insatser) ges i Skåne län har blandade målgrupper för att förutom individuell fortbildning även skapa möjligheter till diskussioner mellan grupper och aktörer samt skapa ett kontaktnät för en förbättrad samverkan 11

12 Efterfrågade kunskapsområden De kunskapsområden som under förstudien har urskiljt sig som viktiga för en grundkurs och för vidareutbildningar återges här i punktform. Områdena har delats in i fem olika teman med specificerade underrubriker. Våld mot kvinnor och barn i närstående relationer Grundläggande kunskap om våld mot kvinnor i närstående relationer Barns utsatthet Våldets konsekvenser Kunskap om eftersatta grupper ( särskilt utsatta grupper ) Teoretiska perspektiv Synliggörande av olika synsätt och förklaringsmodeller Grundläggande genusvetenskap Maktanalyser Rättigheter, lagar och organisation Samverkanskunskap Juridiska perspektiv Straff-, social- och familjerättslig lagstiftning och tillämpning Bemötandefrågor Allmänt om våldsutsatta individers reaktioner Förnekelseprocesser Krisreaktioner Samtalsmetodik Motivationsarbete Förebyggande arbete och information Dokumentation Statistik Ekonomihantering Kunskap för och om kunskapsspridning 12

13 Effekter av en utbildningssatsning Enligt förstudien kan effekter av en utbildningssatsning inom området innefatta: Att grundläggande kunskap om våld mot kvinnor och barn i närstående relationer sprids Att verksamma inom området får tillgång till efterfrågad vidareutbildning Att olika aktörer inom området får tillgång till kunskap om varandras skyldigheter, begränsningar och roller samverkanskunskap Att det skapas förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Att samverkan mellan olika aktörer förbättras Att ett konkret kontaktnät mellan kommuner och organisationer etableras Utbildningsformer De förslag på utbildningsformer som har framkommit under förstudien innefattar allt från långsiktiga kurser till kortare utbildningsinsatser. Det finns enligt informanterna från båda målgrupperna behov av grundläggande kunskap såväl som fördjupningskunskap inom området. Teoretisk såväl som erfarenhetsbaserad kunskap efterfrågas. Kurser anses exempelvis kunna förläggas på högskola eller universitet i Skåne län, på arbetsplatsen eller på studieförbund. 13

14 Övriga satsningar i länet Förutom utbildningssatsningar ger informanterna i studien andra förslag på framtida satsningar i länet som de anser bör genomföras för att förbättra stödet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Dessa förslag innefattar: En regional samordnare för information och utbildning inom området etableras och hit kopplas en tipsbank Förstärkt granskning och kvalitetssäkring av arbetet och av fördelningen av statliga ekonomiska bidrag genomförs Länsstyrelsen intar funktionen av en tredje part mellan kommun och jour vid eventuella konflikter Interna och externa utvärderingar inom området identifieras och genomförs Samordning av länets kvinnofridsverksamheter organiseras, inledningsvis av länets kvinnofridssamordnare Stöd vid nystart av jourer organiseras 14

15 1 UPPDRAG: FÖRSTUDIE Enheten för kompetensutveckling och utvärdering, Malmö högskola har på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne län genomfört en förstudie inför en utbildningssatsning i länet. Studien har rört kunskapsbehov inom området våld mot kvinnor i närstående relationer. Målgrupperna för såväl studien som för utbildningssatsningen avgränsades av länsstyrelsen till att gälla socialtjänst och kvinnojoursverksamheter. Studien skulle resultera i förslag inför kommande utbildningssatsningar baserade på målgruppernas önskemål och behov. Utbildningsförslagen skulle enligt uppdraget särskilt beakta synpunkter från kvinno-, tjej- och brottsofferjourer samt kommunala kvinnofridsverksamheter. Uppdraget påbörjades i mitten av januari 2007 och avslutades i slutet av november Uppdraget har genomförts av projektledare Monica Johansson, Fil kand. i sociologi och genusvetenskap. Handledare och vetenskapliga rådgivare: Ingela Kolfjord, Docent i socialt arbete med inriktning mot rättssociologi och Annika Staaf, Fil dr. och lektor i socialt arbete med inriktning juridik. Båda är anställda vid Fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola 1. 1 Även medarbetare på Enheten för kompetensutveckling och utvärdering på Malmö högskola har till viss del varit en resurs under projektet. Detta gäller framförallt vid formulering av delar av Delrapport II (särskilt avsnittet Avslutande kommentar). 15

16 1.1 Projektets syfte, mål och avrapportering Målet med projektet är att lägga en grund till utbildningssatsningar inom området våld mot kvinnor i närstående relationer för verksamma inom ideella jourverksamheter och socialtjänsten i Skåne län. Projektet skall resultera i konkreta förslag till utbildningsinsatser som är anpassade efter och svarar mot berörda aktörers behov. Dessa behov undersöks genom en omfattande förstudie. Syftet med projektet är alltså tudelat: 1) Genomföra en förstudie för att undersöka vilka behov och önskemål verksamma inom ideella organisationer och socialtjänst i Skåne län har av kompetensutveckling inom området våld mot kvinnor i närstående relationer. 2) Utarbeta förslag till konkreta utbildningssatsningar som är anpassade efter och svarar mot berörda aktörers behov. Projektet genomförs enligt uppdragets formulering i tre faser: Fas 1 Fastställande av aktörer och metod i samråd med länsstyrelsen i Skåne län. En workshop Avrapportering anordnas för att förankra uppdraget. Fas 2 Fältarbete, insamling och sammanställning av data. Frågeformulär skickas ut till berörda aktörer och intervjuer genomförs. Fas 3 Analys, utformning av utbildningskoncept, avrapportering och avslut. 16

17 Avrapporteringen görs på grund av uppdragets tudelade karaktär i två delrapporter som kan läsas separat eller som en sammanslagen text 2. Delrapport I - Redovisning av resultat från förstudien Sammanfattning av förstudien Beskrivning av uppdraget och dess syfte och mål Kortfattad bakgrund för att placera uppdraget i en samhällelig och politisk kontext Förstudiens resultatredovisning angående utbildning Förstudiens resultatredovisning angående förslag på övriga satsningar i Skåne län Referenser Delrapport II - Förslag till utbildningssatsningar som är baserade på resultaten från förstudien Beskrivning av uppdraget och dess syfte och mål Sammanfattande beskrivning av olika utbildningsbehov Beskrivning av organisation och genomförande av olika utbildningssatsningar Konkreta utbildningsförslag Övriga förslag Avslutande kommentar Bilaga till Delrapport I: Förstudiens genomförande: redogörelse för uppdragets metodologiska upplägg Bilaga till Delrapport II: Referenslista: exempel på utbildningsmaterial 2 Eftersom de två texterna skall kunna läsas separat har båda rapporterna samma inledningstext där uppdraget beskrivs. 17

18 1.2 Avgränsningar Avgränsningarna för detta uppdrag har satts upp av länsstyrelsen i Skåne och har varit följande: Förstudien har haft som mål att undersöka behov av kompetensutveckling i länet för att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn Våldsutsattheten har rört det våld som sker inom en närstående relation eller familj Länsstyrelsen i Skåne delar upp våld i nära relationer i två olika områden: våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och detta uppdrag har avgränsats till området våld mot kvinnor Målgrupperna i studien har avgränsats till socialtjänsten (med särskilt fokus på kommunal kvinnofridsverksamhet i de fall det finns i kommunen) och kvinno-, tjej- och brottsofferjourer i Skåne län Eftersom förstudien enligt uppdragets formulering har fokuserat på kommande utbildningssatsningar är det i huvudsak förslag och önskemål rörande kompetensutveckling som har kartlagts, inte andra frågor som berör de olika målgrupperna i arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Däremot redovisas i texten genomgående övriga synpunkter i den mån de, trots den uttalade inriktningen, har uppkommit under studiens gång. Dessa utsagor kan lägga en grund för fortsatta studier, utredningar och utvärderingar eller inspirera till idéer för verksamhetsutveckling. 18

19 2 UPPDRAGETS BAKGRUND 2.1 Aktuella regeringsbeslut fördelning av statsbidrag Enligt uppgifter från länsstyrelsen i Skåne län fattade regeringen den 15 februari 2007 beslut om att fördela 109 miljoner till Sveriges kommuner i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Av dessa gick 14 miljoner till länsstyrelsen i Skåne län att fördela till Skånes kommuner. Syftet med dessa utvecklingsmedel, som skall utbetalas årligen under 2007 och 2008, är att både förstärka kvinnojours- och brottsofferjoursverksamheten i kommunerna och att förbättra och kvalitetsutveckla socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 3. I juni 2006 överlämnade Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor sitt betänkande Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65). Utredningen visar att socialtjänsten på flera håll i landet har utvecklat sitt arbete och sina insatser men att det trots det finns brister i hur våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i nära relationer blir bemötta inom socialtjänsten. Utredaren menar att både bemötandet och insatserna är beroende av vilken kommun man bor i och av enskilda handläggare inom socialtjänsten. 3 Se länsstyrelsen i Skånes hemsida: För närmare information och för aktuella regeringsbeslut se under rubriken Inbjudan att söka medel på hemsidan eller: 19

20 Den 1 juli 2007 trädde en ändring av 5 kap. 11 socialtjänstlagen i kraft. Denna lagändring baseras på propositionen Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (prop. 2006/07:38) och innebär att socialnämndens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer framgår tydligt. Ändringarna innebär bland annat att socialnämnden skall, istället för som tidigare bör, särskilt beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. Detta klargör att det inte är något frivilligt, att möjligheten att få stöd och hjälp inte skall vara beroende av i vilken kommun hjälpsökande kvinnor och barn är bosatta. Som ett komplement till lagändringen ingår ett förbättrat kunskapsstöd inom området 4. Från 2006 hade kvinno-, tjej- och brottsofferjourer i Skåne möjlighet att söka statliga ekonomiska utvecklingsmedel för sin verksamhet direkt från länsstyrelsen i Skåne län. De nya regeringsdirektiven innebär att jourverksamheterna nu hänvisas till att söka statliga medel från länsstyrelsen via kommunerna. Ovan redovisade utvecklingsmedel är alltså formulerade att avse en förstärkning och kvalitetsutveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i närstående relationer på lokal nivå och det gäller både kommunal och ideell verksamhet. 4 Se länsstyrelsen i Skånes hemsida: För närmare information och för aktuella regeringsbeslut se under rubriken Inbjudan att söka medel på hemsidan eller: 20

21 2.2 Socialtjänst och jourverksamheter Nedan görs en kortfattad beskrivning av uppdragets två målgrupper, den kommunala socialtjänsten och de ideella kvinno-, tjej och brottsofferjourerna. Socialtjänsten har en omfattande verksamhet och insatserna innefattar rådgivning, stöd, bistånd och myndighetsutövning. Verksamheten består av huvudområdena Individ- och familjeomsorg och Vård och omsorg om äldre och fysiskt och psykiskt funktionshindrade (Norrman, 2003). Verksamheternas organisering varierar mellan kommunerna. Vad gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i närstående relationer är det i första hand Individ och familjeomsorgen (IFO) som betraktas som ansvariga, med sin uppgift att stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället (SOU 2006:65 s. 25). I vissa kommuner finns det kommunala kvinnofridsverksamheter i form av exempelvis kvinnofridssamordnare, specifika kvinnofridsteam och familjevåldsenheter eller kriscentrum för kvinnor, barn och män. Kvinnofridsverksamheternas organisation och innehåll varierar mellan kommunerna. I vissa kommuner är verksamheten till exempel integrerade i socialtjänsten, i andra bedrivs den åtskiljt i form av öppna mottagningar där den hjälpsökande individen kan vara anonym. Uppdragets andra målgrupp är de ideella organisationerna kvinno-, tjej- och brottsofferjourer. I slutet av 1970-talet bildades de första kvinnojourerna i Sverige. Kvinnojourerna är i huvudsak medlemmar antingen i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) eller i Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR). ROKS bildades 1984 och SKR bildades Tjejjourerna vänder sig särskilt till unga kvinnor. Antalet kvinno- och tjejjourer beräknas idag vara ungefär 150 stycken (Steen, 2003 not s. 36) 5. Den första Brottsofferjouren bildades i mitten av 1980-talet och har sedan dess vuxit snabbt i antal (Ryding, 2001). Idag finns det enligt BOJ, 5 För ROKS hemsida se och för SKRs hemsida se 21

22 Brottsofferjourernas Riksförbund, drygt 100 brottsofferjourer i Sverige. Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer 6. Brottsofferjourernas liksom kvinnooch tjejjourernas huvuduppgift är att ge medmänskligt, socialt och praktiskt stöd och hjälp till brottsoffer. En viktig del i båda verksamheterna är att erbjuda stöd och hjälp per telefon. Många kvinnojourer kan dessutom erbjuda hjälpsökande brottsoffer skyddat boende. Mellan jourverksamheterna och socialtjänsten kan det finnas ett antal potentiella konflikter. För att exemplifiera detta kan det bland annat handla om att de båda verksamheterna inte bara har olika roller gentemot de våldsutsatta kvinnorna och barnen, de har också olika utgångspunkter i sitt arbete och ibland olika synsätt på hur stödet och hjälpen bör se ut. Det finns dessutom en ekonomisk aspekt i relationen mellan jourer och kommuner som kan vara problematisk. Kommunerna ger till viss del ekonomiskt stöd till jourverksamheten, även om detta stöd varierar mellan olika kommuner (SOU 2006:65). Det kan också gälla ekonomiskt stöd till enskilda hjälpsökanden i form av exempelvis skyddat boende. 2.3 Vikten av kompetensutveckling på området I antologin Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten utgiven av Socialstyrelsen skriver Monica Norrman (2003) att kompetensbrister och behov av kompetensutveckling ofta återkommer i Socialstyrelsens kartläggningar och utvärderingar av det sociala arbetet inom socialtjänsten. Detta gäller även för länsstyrelsernas årsrapporter om tillsynen av kommunernas socialtjänst. Det sociala arbetet som utförs inom socialtjänsten innebär ett möte med människor i behov av stöd och hjälp, vilket betyder att kunskaperna om yrkesområden måste vara uppdaterade. 6 Se Brottsofferjourernas Riksförbunds hemsida 22

23 I socialtjänstlagen finns dessutom, skriver Norrman (2003), en paragraf 7 om att det skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Aktuella studier har visat att det finns en stor efterfrågan på kompetensutveckling inom området våld i nära relationer inom socialtjänsten (se SOU 2006:65; Eriksson m fl. 2006; Widding Hedin, 2006). I den statliga offentliga utredningen Att ta ansvar för sina insatser: socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor från 2006 beskrivs att det är svårt att upprätthålla kunskapen på området och att det, särskilt i mindre kommuner, är svårt att utveckla en specialistkompetens (SOU 2006:65 s. 13). Dessutom skriver utredaren att det finns en brist på kunskap om våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem respektive funktionshinder och om de särskilda behov som kvinnor med utländsk bakgrund kan ha påtalas, likaså hur man inom socialtjänsten samtalar med och möter barn som upplever våld i nära relationer (ibid.). I samma utredning lyfts dessutom hinder för samverkan mellan olika aktörer inom området fram. Dessa härleds bland annat till faktorer som brist på resurser och kunskap om varandras verksamheter och regelverk (ibid. s. 14f). Även i den statliga rapporten Mäns våld barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov (Eriksson m fl., 2006) framgår att det finns en brist på samverkan mellan olika aktörer. Utredningen visar på att olika verksamheter inte känner till varandra även om de arbetar i samma region och med samma frågor. 7 Enligt SoL - Socialtjänstlagen 3 kap. 3 Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Se SoL på riksdagens hemsida: 23

24 Detta kan kopplas till kompetensutvecklingsbehov och specifikt till behov av samverkanskunskap, med andra ord kunskap om olika aktörernas verksamheter, skyldigheter och möjligheter. Även om kompetensutveckling och fortbildning efterfrågas av verksamma inom olika jourverksamheter (se Widding Hedin, 2006; Holmberg & Bender, 1998) finns det en annan tradition av både intern och extern kompetensutveckling inom kvinno-, och tjejjourerna liksom inom brottsofferjourerna. Kvinnojourskunskap är till exempel ett samlingsbegrepp för den erfarenhetsbaserade kunskapen som finns på kvinnojourerna och som är integrerad med kurser och föreläsningar. Denna kunskap bygger på ett mångårigt engagemang och på internationell och nationell forskning på området våld mot kvinnor (Holmberg & Bender, 1998). Ett flertal jourer arrangerar studiecirklar, de håller föreläsningar för läkare, socialsekreterare, vård- och omsorgspersonal och studenter och de aktiva deltar själva på utbildningar och temadagar. Holmberg & Bender (1998) menar att jourernas kunskap bör ses som en resurs, inte minst för olika myndigheter. *** Sammanfattningsvis urskiljs här hur socialtjänsten och jourverksamheterna har olika traditioner och förhållningssätt till utbildning. Troligtvis har de dessutom behov av olika nivåer och innehåll vad gäller utbildning. Samtidigt visar utredningar på att båda grupperna önskar och behöver mer utbildning inom området våld mot kvinnor i närstående relationer. 24

25 3 FÖRSLAG, ÖNSKEMÅL OCH BEHOV INFÖR UTBILDNINGS- SATSNINGAR I följande avsnitt återges de utsagor om kompetensutvecklingsbehov som har uttryckts under förstudien. Det gäller både kunskapsinnehåll och utbildningsformer. Informationen har hämtats från en workshop, från utskickade frågeformulär, från ett flertal intervjuer/samtal och från diverse möten 8. Till viss del har även information inhämtats via kontakter med personer via telefon eller e-post, eller i andra sammanhang såsom möten och utbildningar. Målgrupperna har varit socialtjänst (främst kommunal kvinnofridsverksamhet) och kvinno-, tjej- och brottsofferjourer i Skåne län. Störst utrymme i denna redogörelse har målgruppernas diskussioner kring konkreta förslag, önskemål och behov i relation till utbildning fått. Detta dels eftersom uppdragets mål är att med utgångspunkt i förstudiens resultat lägga fram förslag till utbildningssatsningar i Skåne län. Dels att det i uppdraget ingår att särskilt beakta synpunkter från kommunala kvinnofridsverksamheter och kvinno-, tjejoch brottsofferjourer i länet. Det är alltså förstudiens resultat som står i fokus vid utformning av förslag till utbildningssatsningar (se Delrapport II). 8 För detaljerad beskrivning av förstudiens genomförande se bifogad metodbeskrivning Bilaga till Delrapport I sist i rapporten. 25

26 I följande avsnitt diskuteras alltså behov, önskemål och förutsättningar inför kommande utbildningssatsningar utifrån de två målgruppernas perspektiv. I vissa fall vävs deras gemensamma kommentarer samman, i andra belyses skillnaderna i utsagorna. För att bryta ner denna övergripande diskussion ges följande områden/teman särskilt fokus: Konkreta förslag, önskemål och behov inför en utbildningssatsning kunskapsinnehåll Konkreta förslag och önskemål rörande utbildningsformer 3.1 Bakgrund om utbildningar inom området Nedan redogörs inledningsvis för båda målgruppernas representanters utsagor om möjligheterna att få tillgång till kompetensutveckling inom området våld mot kvinnor i närstående relationer. Syftet med denna inledning är att ge en bakgrundsbild för att sedan i detaljerad form diskutera de konkreta förslag på kunskapsinnehåll i kommande utbildningssatsningar som framkommit under förstudien. Avslutningsvis ingår också en kortfattad redovisning för informanternas utsagor om vad en utbildningssatsning kan betyda och leda till i den egna praktiken och verksamheten. 26

27 Tillgång till utbildning socialtjänstens perspektiv Studien påbörjades med en workshop den 28 februari 2007 där främst jourverksamma och verksamma inom kommunal kvinnofridsverksamheter bjöds in av länsstyrelsen i Skåne län att delta för att diskutera utbildnings- och samverkansfrågor. Under denna workshop 9 framkom av anställda inom socialtjänsten att bristen på kurser och utbildningar inom ämnesområdet våld i närstående relationer är stor såväl under som efter socionomutbildningen. Frågeformulären som skickades ut till representanter för så kallade kvinnofridsfrågor i samtliga kommuner visar på att de som är ansvariga för denna problematik i kommunerna inte nödvändigtvis har fått någon specifik utbildning eller gått någon kurs inom området. Ungefär hälften svarade att de fått någon form av utbildning. Med några få undantag handlade det om enstaka utbildningsdagar. Under förstudien genomfördes också intervjuer. Samtliga intervjupersoner/samtalspartners från de kommunala kvinnofridsverksamheterna menar att det är väldigt svårt att överhuvudtaget hitta utbildningar inom området. Några menar att de inte har hittat någon utbildning alls i Skåne län, andra har deltagit i några kortare utbildningsdagar. Några få har vid något tillfälle deltagit i en kurs på högskola/universitet. En verksamhet har startat en intern studiecirkel. En punkt som är återkommande både under workshopen och i intervjuer/samtal är att det är problematiskt att det helt saknas utbildning riktad till kvinnofridssamordnarna i kommunerna. Detta gäller såväl vidareutbildning för anställda som grundutbildning för nyanställda. Det påpekades också att det saknas en generell utbildning för personal inom socialtjänsten överlag. 9 För detaljerad beskrivning av förstudiens genomförande se bifogad metodbeskrivning Bilaga till Delrapport I sist i rapporten. 27

28 En intervjuperson säger: Det måste vara mer än vår kommun som har behov av en mer övergripande [utbildning]. Det behöver inte vara så djupgående, men att man får en övergripande inblick i det här med kvinnofridsarbete och hur det utvecklas [..] Det har ju politikerna varit fullt införstådda med. Men var hittar man de här utbildningarna? Tillgång till utbildning ett jourperspektiv Under intervjuerna/samtalen med representanter från jourverksamheter och i frågeformulären som skickades till samtliga jourverksamheter i Skåne län framgår att aktiva inom kvinno- och tjejjourerna har relativt stora möjligheter att få tillgång till utbildningar genom Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR). I ett frågeformulär beskriver en informant från en lokal jourverksamhet att deras aktiva får tillgång till utbildning av mycket god kvalitet genom sin nationella organisation. Här ges också exempel på erkända föreläsare inom området som de har utbildats av. Brottsofferjourer erbjuds också utbildningar genom sitt riksförbund. I frågeformulären från brottsofferjourer i Skåne län framgår det dock att ett flertal av brottsofferjourerna mer sällan än kvinno- och tjejjourerna har fått specifik utbildning som direkt rör kvinnor som utsatts för våld och hot om våld i närstående relationer. Utbildningarna som ges genom kvinnojourernas riksförbund arrangeras enligt utsagorna oftast i Stockholmsområdet, vilket ses som en nackdel. Det kostar pengar och tid att resa och övernatta. För vissa av de tillfrågade ses det som positivt och för andra negativt att det mestadels handlar om helgutbildningar. En intervjuperson anser att det ur ett lärandeperspektiv hade varit bättre om det gavs utbildningar i Skåne och påpekar att det inte är säkert att man har 28

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding Våga göra skillnad En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Uppsala "KOMMUN INLEDNING OMFATTNING BEGREPP OCH DEFINITIONER Våld Brottsofferparagrafen SoL Kap. 5 11 Närstående Normaliseringsprocessen

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras?

Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras? Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras? BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras? Chrystal Kunosson BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Publikation: Författare:

Läs mer