Afrika en kontinent i förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Afrika en kontinent i förändring"

Transkript

1 Stockholms FN-förening Afrika en kontinent i förändring

2 inledning Afrika går framåt Medan den övriga världen bytt massfattigdom mot ekonomisk utveckling tycks de afrikanska länderna ha kört fast. Tillväxten uteblir, korruptionen härjar, länder faller sönder. Varför hjälper det inte att hjälpa Afrika? Dagens Nyheter, 17 juni 2008 steg inom många olika områden. Varför får vi aldrig läsa om den positiva utvecklingen på den afrikanska kontinenten? Varför berättar ingen om demokratierna, tillväxten och de engagerade människor som driver Afrika framåt? Detta är också bilden många av oss har av Afrika. Krig, fattigdom, sjukdomar och galna diktatorer präglar medierapporteringen från de afrikanska länderna. I skymundan av den mörka bild som målas upp görs stora fram- I svensk media saknas idag en heltäckande bild av Afrika. Denna rapport syftar till att lyfta fram exempel på den positiva utvecklingen och därigenom bidra till en mer nyanserad bild av de afrikanska länderna och dess invånare. sid 1 Inledning 2 Bilden av Afrika 3 Bakgrund till projekt 4 Utvecklingstrender 5 Mänskliga rättigheter 7 Klimat & hållbar utveckling 9 Hiv/aids 11 Utveckling av civila samhället 13 Källor & avslutning 1

3 mediebild Den stereotypa bild av ett Afrika fyllt av misär, krig och hopplöshet måste brytas ner och ge plats åt bilden av en kontinent som blomstrar, utvecklas och växer! Stockholms FN-förening Bilden av Afrika Det är inte unikt för Sverige att mediebilden av Afrika är dyster. Det är heller inte unikt att nyheter över lag uppfattas som negativa. Det står och visas mycket negativt om Sverige i medierna också. Den stora skillnaden är att våra bakgrundskunskaper om det egna samhället är så pass stora att vi vet hur den andra, positiva, sidan av livet ser ut också. Samma sak gäller i viss utsträckning också rapporteringen från övriga Europa och Asien. Ett exempel är de drygt svenskar som varje år besöker Asien och därmed skaffar sig en egen uppfattning om länder, kulturer och människor. Positiva semesterminnen och bilder sprider vi sedan gärna vidare till familj och vänner. Det är inte lika vanligt att svenskar besöker Afrika och det finns därför inte samma spridning av glada upplevelser och positiva bilder. En ensidig och mörk mediabild av Afrika tillsammans med den stereotypa offerbild som biståndsoch hjälporganisationer vädjande försöker nå oss med saknar därför motpol. Vi låter oss därför inte bara leva med en skev verklighetsbild, det finns också risk att bilden leder till ökade fördomar mot afrikaner som lever i Sverige. Detta får i sin tur problematiska konsekvenser i samhället. 2

4 bakgrund Bakgrund till projekt Projektet Afrika en kontinent i förändring genomförs av Stockholms FN-förening och finansieras av bidrag från Forum Syd. Stockholms FN-förenings mål är att öka och fördjupa kunskaperna om den positiva utvecklingen som sker och har skett i de afrikanska länderna. Projektet har bestått av fyra studiegrupper vars uppgift varit att samla in informationsmaterial och positiva exempel från framstegen i Afrika. Grupperna har varit indelade efter fyra olika teman; Mänskliga rättigheter Klimat och hållbar utveckling Hiv/aids Utveckling av det civila samhället Denna informationsbroschyr är en sammanställning av det insamlade materialet. Medlemmarna i arbetsgrupperna har under sin research fått fördjupade insikter om utveck- 3

5 utvecklingstrender lingen i Afrika. Vi vill nu sprida vidare den kunskapen, både inom och utom organisationen. Denna broschyr ska därför användas som underlag vid framtida seminarier arrangerade av Stockholms FNförening. Vi gör inga anspråk på att leverera en vetenskaplig sanning om situationen i Afrika. Vi lyfter medvetet fram positiva händelser och trender som gynnar en mer nyanserad bild av kontinenten. Informationen i broschyren bör ses som ett komplement och ett inlägg i en debatt som alltför länge varit snedvriden och präglats av död och hopplöshet. Media visar en sida vi visar den andra. Om Stockholms FN-förening Förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen bildades 1957 och har sedan dess arbetat lokalt med genusfrågor, miljöfrågor, utveckling, mänskliga rättigheter och att sprida information om Förenta Nationerna och dess arbete för fred och rättvisa i världen. Positiv utveckling Under det senaste decenniet har Afrika fått 18 nya demokratier och antalet allvarliga väpnade konflikter har minskat från tolv till tre. Den genomsnittliga tillväxten i länderna söder om Sahara är mellan tre och sex procent. Det innebär konkreta förändringar och människors levnadsvillkor har förbättras och fortsätter utvecklas. Som kontinent kan Afrika ses som ekonomiskt fattig i förhållande till andra världsdelar. Det är dock viktigt att inte betrakta hela Afrika som en homogen massa. Afrika består av 54 länder. De har alla unika förutsättningar och bygger sin egen nationella politik. Gemensamt är att det går framåt, men i olika tempo. Till exempel i Uganda ökade BNP per capita med nästan 50 procent mellan 1985 och 1998 och har sedan dess fortsatt i positiv riktning. Tillväxten leder i sin tur till konkreta förändringar. Sydafrika har en av världens modernaste konstitutioner och i många afrikanska huvudstäder finns häftigare och högre skyskrapor än de vi hittar hemma i Sverige. Statistik från FN visar att både spädbarns- och mödradödligheten minskar i Afrika. Även hiv och aids har kulminerat och börjar minska drastiskt i vissa länder. Utbildning kan också ses som en framgångssaga i Afrika. I länder söder om Sahara går nu två av tre barn i skolan. En stor skillnad mot för bara några år sen då endast hälften hade tillgång till skolundervisning. Denna positiva utveckling har framförallt gynnat fickor. 4

6 mänskliga rättigheter Demokrati och rättvisa SENEGAL Ekonomisk och politisk framgång går hand i hand när folkligt engagemang ligger till grund för vad som kallas Afrikas bäst fungerande demokrati. Sedan stora ekonomiska reformer påbörjades 1994 har Senegals BNP ökar med 5 procent årligen. Även den politiska utvecklingen går stadigt framåt. Under de senaste åren har regeringen undertecknat flera av FNs viktiga resolutioner inom området för mänskliga rättigheter. Stora framsteg Några av de viktigaste politiska förändringarna har drivits igenom av det senegalesiska folket. Lagligt förbud mot kvinnlig könsstympning och bortgiftemål är exempel på resultat av lokala föreningars och folkrörelsers aktiva arbete. Afrika flera steg före USA AFRIKA Tretton afrikanska länder har nu avskaffat dödsstraffet. Dessutom har tjugo andra länder helt upphört att verkställa avrättningar. Under 2008 röstade den Afrikanska kommissionen för en resolution LIBERIA Det demokratiska valet i Liberia 2005 resulterade inte bara i en kvinnlig president. Idag genomsyras samhället av en mer jämställd politik och landet har aldrig varit säkrare och stabilare. Även ministerposterna på handels-, finans- och utrikesdepartementet tillsattes 2005 med kvinnor. Det är med målet att samtliga afrikanska länder ska ta avstånd till dödsstraffet. Majoriteten av de avrättningar som äger rum varje år utförs i Kina, Iran, Saudiarabien och i USA där 36 av 50 delstater fortfarande har kvar dödsstraffet som laglig påföljd. Mäktig kvinna - Afrikas första kvinliga president påverkar Liberia få länder i världen som har kvinnor vid samtliga av dessa viktiga ministerposter. På grund av landets konfliktfyllda historia finns många utmaningar för regeringen men redan nu börjar resultat i positiv riktning märkas av. Allt fler skolor öppnas och särskilt flickor uppmuntras börja studera. 5

7 mänskliga rättigheter UTBILDNING. Barnens möjligheter att gå i skolan är en av de rättigheter som ökar mest i Afrika den senaste tiden. Mali lyckades mot alla odds MALI Landets engagerade medborgare gjorde det omöjliga. Trots sämsta möjliga förutsättningar lyckades Mali skapa en väl fungerande demokrati. Enligt de flesta internationella mätningar är Mali bland de fattigaste och minst utbildade nationerna i världen. De linjära landsgränserna som godtyckligt sattes av kolonialmakterna talar också till landets nackdel när det kommer till att ena olika folkgrupper till en nation. Ändå befinner sig Mali högt upp på de listor som visar demokratisk framgång och utveckling. Sedan 1991 har landet styrts med ett demokratiskt system som bygger på en folkomröstad konstitution. Jämställd representation Genom konstitutionen decentraliseras makten till kommuner där representanter för byar, kvinnor och civila samhället har stort inflytande. På nationell nivå finns flera institutioner för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Media bevakar makten Dessutom har alla Malis ministerier anställt jämställdhetsrådgivare för att integrera gender-perspektiv på flera politiska områden. Press- och yttrandefriheten, framförallt för tidningar, är väl fungerande i Mali och de rapporterar ständigt om brister i statsförvaltningen vilket i sin tur driver samhället till en fortsatt utveckling framåt. 6

8 klimat & hållbar utveckling Vinst till Kenya - belönas med prestigefyllt miljöpris KENYA Genom att placera solceller i Kibera, ett av Afrikas största slumområden skapades mängder av arbetstillfällen, ökad tillgång till elektricitet samt en hållbar produktion av ren energi. Succén som följde det kenyanska initiativet Simple Solar Assembling Project belönades med det internationella priset World clean energy awards. Juryns motivering betonar projektets billiga konstruktion. De välkomnar fortsatt utveckling av energikällor som till ett lågt pris kan producera miljövänlig energi samt höja levnadsstandarden i fattiga områden. ENERGI. Solen används som resurs. Bannlyser plastpåsar ÖSTAFRIKA Medan många länder i Europa ökar sin plastkonsumtion görs miljövänliga insatser i Östafrika. Rwanda, Tanzania, Kenya och Uganda har till exempel infört totalförbud mot plastpåsar. I Tanzania har även ett förbud mot plastflaskor diskuterats. Politisk storsatsning på miljön AFRIKA Tack vare flera afrikanska forskningsstudier kan miljöarbete och fattigdomsbekämpning gå hand i hand. Samtliga länder söder om Sahara initierar nu nationella energiplaner. The forum for miniters in Africa (FEMA) har åtagit sig att fortsätta göra analyser på hur miljöarbetet kan integreras med utvecklingsarbetet för att uppnå FNs milleniemål. Dessutom har ett femtontal regionala samarbeten startat med målet att utveckla mer hållbar energipolitik. På nationell nivå drivs redan flertalet projekt. Till exempel utveckling av sol- och vindkraft och metangaskanaler. 7

9 klimat & hållbar utveckling Sydafrika i spetsen för klimatkamp SYDAFRIKA Sydafrikas finansminister Trevor Manuel föreslår en ny tilläggsskatt för de fordon som släpper ut mest koldioxid. Många organisationer ser hoppfullt på Sydafrikas ledarroll i klimatpolitiken. Flertalet utsläppsregleringar har redan införts i Sydafrika. De närmar sig därmed toppen på listan över länder som tar mest ansvar över sina utsläpp. Påverkar andra länder Greenpeace är en av flera organisationer som välkomnar Sydafrikas allt kraftigare initiativtagande på miljöområdet. De menar att landet genom sin aktiva roll i Afrikanska unionen och G77 är i en maktfull position att påverka andra länder i rätt riktning. MILJÖVÄNLIGT. Runt om i Afrika finns många olika sorters ekologiska odlingar. 8

10 hiv/aids Skönhet som synliggör hiv BOTSWANA Kvinnor i Botswana försöker synliggöra hiv/ aids-problemet genom att anordna en årlig skönhetstävling. Välgörenhetsorganisationen The Centre for Youth of Hope (CEYOHO) har sedan 2003 anordnat skönhetstävlingen Miss HIV-Stigma Free. De reser runt i landet, anordnar auditions och väljer slutligen ut vackra hiv-positiva kvinnor som får tävla om den ärorika titeln. Minskade fördomar Domarna bedömer därefter inte enbart efter utseendet, vinnaren ska även klara av att vara hiv-ambassadör för landet under sitt år som Miss HIV. Tävlingen har fått stort genomslag i Botswana där ministrar, högt uppsatta ämbetsmän och sponsorer är delaktiga. Alla uppmuntrar till att synliggöra problemen och fördomarna som hiv-smittan bär med sig. Lokala projekt som förändrar ÖSTAFRIKA Mängder av lokala hiv/aids-projekt bidrar till en minskning av smittan i Afrika. Med teater, studiecirklar och serietidningar skräddarsyr folket sina egna problemlösningar. Dramagruppen The Aids Support Organisation (TASO) i Uganda väntar inte på att någon annan ska lösa problemen med hiv/aids. De ser själva till att genom teater sprida information och bistå med medicinsk hjälp ute i byarna. På landsbygden är det även vanligt med studiecirklar om hiv/ aids, vilket särskilt uppskattas av AFRIKA Sedan 1990 har Rwanda gjort det största framsteget i kampen mot hiv/aids. Strax därefter kommer Uganda som också minskat prevalensen med 60 procent. Enligt UNAIDS rapport har andelen hiv-smittade minskat i flera invånare med sämre läskunnighet som inte har möjlighet att ta del av annat informationsmaterial. I Sydafrika har dramagruppen Africa Centre for hiv/aids Management tagit steget vidare och uppträder regelbundet med en interaktiv musikalföreställningar på både skolor och i byar. Att våga prata Serietidningar, lokalradioprogram och rollspelsgrupper som uppmuntrar människor att prata om och samla kunskap om sjukdomen är populärt i många delar av Afrika söder om Sahara. 70-procentig minskning av hiv i Rwanda afrikanska länder. Afrika söder om Sahara som i särklass varit värst drabbat av smittan har nu lyckas vända trenden. Sedan början av 2000-talet har andelen smittade minskat från 5,7 till 5,0 procent Andra länder som lyckats minska smittoförekomsten markant är Botswana och Zambia. 9

11 hiv/aids Bromsmedicin till alla BOTSWANA Redan 2002 startade Botswana, som det första landet i Afrika ett program för gratis behandling med bromsmediciner till alla medborgare. Allt fler afrikanska länder följer samma exempel och erbjuder fri sjukvård och behandling. Tjejer ger resultat SYDAFRIKA Färre hiv-smittas när fler tjejer går i skolan. Risken att smittas med hiv hänger starkt ihop med nivån av utbildning. En nyligen utförd studie i Sydafrika skattar att varje skolår minskar risken att få hiv med sju procent. Detta beror delvis på att de samlar kunskap om sjukdomen samt hur de ska skydda sig. Ökad självförtroende Främst påverkar utbildningen självförtroendet för tjejer. Studien visar att både kondomanvändningen och förmågan att avstå riskfyllda situationer är dubbelt så stor hos flickor som fullföljt primary school. För dem som fullföljt secondary school är sannolikheten att de använder kondom mellan fyra och sju gånger så stor. Utbildning är avgörande Att tjejer nu har större möjlighet att gå i skolan beror på att många länder satsat på Education for all -program. I bland annat Burkina Faso och Etiopien har regeringen även tagit bort skolavgiften vilket dramatiskt ökat flickors deltagande i undervisningen. Kondomanvändning ökar SENEGAL Senegals satsning på utbildning, gratis kondomer och fria vårdbesök för prostituerade visar lysande resultat. Utbildningsdepartementets satsning på sexualundervisning samt regeringens fortlöpande registrering av sexarbetare bedöms ha tredubblat kondomanvändningen. Lagbrott att diskriminera AFRIKA Regeringar tar krafttag mot den diskriminering som ofta kan vara en konsekvens för hiv-positiva människor. I bland annat Namibia, Malawi, Sydafrika och Zimbabwe har de infört lagar mot diskriminering relaterat till hiv/aids. 10

12 civila samhället Folkets röst - allt starkare i samhället AFRIKA Folkets röst blir starkare när Afrikanska Unionen skapar ett officiellt organ för civila samhällets representanter. Afrikanska unionens ekonomiska, sociala och kulturella råd (Ecosocc) består av representanter från fackförbund, kvinnogrupper, människorättsorganisationer, funktionshindrades organisationer och näringslivsrepresentanter. Organet fungerar som en folkets SAMLING. Att människor träffas lokalt ligger till grund för det starka civila samhället. röst och det civila samhället kommer ha möjlighet att ha möten direkt med de afrikanska statscheferna. Många är överens om att rådet med hjälp av gräsrotsaktivister kommer bidra till kritiskt ifrågasättande av orättvisor och påtryckningar om utveckling till folkets fördel. Kvinnligt fackengagemang GHANA Afrikas enade fackföreningsrörelse får stöd från nationella regeringar när de lanserar ett projekt för att värva fler kvinnor till ledare i fackföreningarna. Ett stort steg framåt för både jämställdheten och det civila samhället menar Internationella fackföreningsorganisationen (ICFTU). Särskilt Ghanas arbetsminister har varit pådrivande i frågan med motiveringen att fackföreningar kommer saknar trovärdighet om inte kvinnorna finns representerade på alla nivåer. Folket som vågar vara kritiska SYDAFRIKA Mängder av lokala rörelser kritiserar öppet sina makthavare i strävan efter en rättvisare, mer jämställd och demokratisk politik. Ett exempel är Local Democracy Action - den första rapporten efter apartheids fall om hur de lokala myndigheterna i Sydafrika skötte sina uppgifter. Rapporten som var öppet kritisk skapade reaktioner när den publicerades. Därmed uppmärksammades myndigheterna på nödvändigheten att beakta rösterna från det civila samhället. 11

13 civila samhället Flera framsteg för funktionshindrade AFRIKA Världens mest långtgående reglering för personer med funktionsnedsättningar finns i Sydafrika och nya projekt skapar enorma möjligheter till fortsatt utveckling. I Uganda finns fem parlamentsledamöter med funktionsnedsättning, samt representanter på alla beslutsfattande nivåer. Flera afrikanska länder följer samma mönster, till stor del tack vare det kontinentala projektet Afrikanska handikappdekalen som syftar till att öka rättigheterna för personer med funktionshinder genom att påverka myndigheterna. Fler medlemmar Flera lyckosamma projekt som rör positiv särbehandling inom statlig och privat sektor finns redan spridda över kontinenten. Utbildningsmöjligheter i till exempel teckenspråk växter samtidigt som antalet medlemmar och lokalföreningar ökar. MAKT. Kvinnorörelserna i Afrika är oerhört starka och det görs hela tiden nya framsteg Rwanda vinner i jämställdhet RWANDA Det ruandiska folket röstar fram världens mest jämställda parlament och slår därmed ner Sverige till en andra plats. Därefter visar regeringen ett tydligt ställningstagande genom att etablera internationella kvinnodagen som allmän helgdag. Vid sidan av detta arbetar kvinnoorganisationer aktivt med att förbättra förhållandena för kvinnor inom olika områden, inte minst inom jordbruket där kvinnor står för huvuddelen av arbetskraften. Det framgångsrika jämställdhetsarbetet i Rwanda har även utvecklat en gemensam samhällelig attityd som baseras på att kvinnan också ses som fred- och framtidssymbol. Detta visas bland annat genom den kvinnogestaltande staty som restes i huvudstaden Kigali som symbol för hoppet om framtiden. 12

14 källor MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KLIMAT HIV/AIDS Avsändare: Stockholms FN-förening Text & Layout: Ahnna Gudmunds Foto: Jesper Stenmark Tryck: West Studios AB, Stockholm, 2009 Denna skrift har finansierats med stöd från Forum Syd. Forum Syd svarar inte för innehållet. CIVILA SAMHÄLLET

15 avslutning Vill du veta mer? För dig som är intresserad av att veta mer om Afrika, dess länder och invånare finns flera källor till information

16 Stockholms FN-förening Den stereotypa bild av ett Afrika fyllt av misär, krig och hopplöshet måste brytas ner och ge plats åt bilden av en kontinent som blomstrar, utvecklas och växer! Stockholms FN-förening Krig, fattigdom, sjukdomar och galna diktatorer präglar i dag medierapporteringen från de afrikanska länderna. I skymundan av den mörka bild som målas upp görs stora framsteg inom många olika områden. Varför får vi aldrig läsa om den positiva utvecklingen på den afrikanska kontinenten? Varför berättar ingen om demokratierna, tillväxten och de engagerade människor som driver Afrika framåt? I svensk media saknas idag en heltäckande bild av den afrikanska kontinenten. Denna rapport syftar till att lyfta fram exempel på den positiva utvecklingen och därigenom bidra till en mer nyanserad bild av de afrikanska länderna och dess invånare.

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Utbildning i ett globalt perspektiv

Utbildning i ett globalt perspektiv Utbildning i ett globalt perspektiv 1 1. Utbildning i ett globalt perspektiv Internationella utvecklingsmål prioriterar utbildning Källor och tabellhänvisningar för detta avsnitt, se sist i kapitlet. FN

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Rådet för Mänskliga Rättigheter

Rådet för Mänskliga Rättigheter Rådet för Mänskliga Rättigheter I. Säkerställa alla barns rätt till utbildning, utan diskriminering Bakgrund FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 26 Var och en har rätt till utbildning.

Läs mer

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara 1 Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara CAM-dagen 2013 Erik Winther & Wilhelm Henriksson 2 Mentometerfråga Passar ditt företags verksamhet på den Afrikanska marknaden? 1. Ja, vi finns redan på plats

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011

VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 Sverige 2010+ VÄLKOMNA! KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV: MEDARRANGÖRER: VARFÖR GÖR VI SVERIGESTUDIEN? Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Det ljusnar för Afrika

Det ljusnar för Afrika Afrikas möjligheter Bo Malmberg Det ljusnar för Afrika Om framtidens jordbrukarfamiljer i Afrika får färre barn, kommer en större del av hushållens skördar att säljas i utbyte mot andra varor från städerna.

Läs mer

47&//& - 3"3)"/%-&%/*/(

47&//& - 33)/%-&%/*/( 47&//& - 3"3)"/%-&%/*/( Innehåll Innehåll...2 Hej lärare...3 Filmen och övningarna...5 Filmens olika element...7 Individens identitet...9 Svenskhet...11 Myter att ifrågasätta...13 Integration...14 2 Hej

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Introduktion: Demokrati och rättigheter i utvecklingssamarbetet

Introduktion: Demokrati och rättigheter i utvecklingssamarbetet Introduktion: Demokrati och rättigheter i utvecklingssamarbetet Det här är en kortfattad introduktion i arbete för demokrati och rättigheter för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation.

Läs mer

Utvecklingen i Afrika

Utvecklingen i Afrika FN-rapporter 2008 FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika I SAMMANDRAG FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika OMSLAG: Tillgången på telefoni är lägre i Afrika än i andra delar av världen. Men användningen

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Regeringen respekterar generellt de mänskliga rättigheterna (MR) även om det finns

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. Förord vob syd ab Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

HIV i Afrika - ett olösligt problem Gunnar Holmgren, Infecktionskliniken, Ryhov Sjukhus, Jönköping, Sweden. April 2013

HIV i Afrika - ett olösligt problem Gunnar Holmgren, Infecktionskliniken, Ryhov Sjukhus, Jönköping, Sweden. April 2013 1 HIV i Afrika - ett olösligt problem Gunnar Holmgren, Infecktionskliniken, Ryhov Sjukhus, Jönköping, Sweden. April 2013 HIV/AIDS är utan tvekan den största utmaningen som läkare har ställt inför under

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer