Afrika en kontinent i förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Afrika en kontinent i förändring"

Transkript

1 Stockholms FN-förening Afrika en kontinent i förändring

2 inledning Afrika går framåt Medan den övriga världen bytt massfattigdom mot ekonomisk utveckling tycks de afrikanska länderna ha kört fast. Tillväxten uteblir, korruptionen härjar, länder faller sönder. Varför hjälper det inte att hjälpa Afrika? Dagens Nyheter, 17 juni 2008 steg inom många olika områden. Varför får vi aldrig läsa om den positiva utvecklingen på den afrikanska kontinenten? Varför berättar ingen om demokratierna, tillväxten och de engagerade människor som driver Afrika framåt? Detta är också bilden många av oss har av Afrika. Krig, fattigdom, sjukdomar och galna diktatorer präglar medierapporteringen från de afrikanska länderna. I skymundan av den mörka bild som målas upp görs stora fram- I svensk media saknas idag en heltäckande bild av Afrika. Denna rapport syftar till att lyfta fram exempel på den positiva utvecklingen och därigenom bidra till en mer nyanserad bild av de afrikanska länderna och dess invånare. sid 1 Inledning 2 Bilden av Afrika 3 Bakgrund till projekt 4 Utvecklingstrender 5 Mänskliga rättigheter 7 Klimat & hållbar utveckling 9 Hiv/aids 11 Utveckling av civila samhället 13 Källor & avslutning 1

3 mediebild Den stereotypa bild av ett Afrika fyllt av misär, krig och hopplöshet måste brytas ner och ge plats åt bilden av en kontinent som blomstrar, utvecklas och växer! Stockholms FN-förening Bilden av Afrika Det är inte unikt för Sverige att mediebilden av Afrika är dyster. Det är heller inte unikt att nyheter över lag uppfattas som negativa. Det står och visas mycket negativt om Sverige i medierna också. Den stora skillnaden är att våra bakgrundskunskaper om det egna samhället är så pass stora att vi vet hur den andra, positiva, sidan av livet ser ut också. Samma sak gäller i viss utsträckning också rapporteringen från övriga Europa och Asien. Ett exempel är de drygt svenskar som varje år besöker Asien och därmed skaffar sig en egen uppfattning om länder, kulturer och människor. Positiva semesterminnen och bilder sprider vi sedan gärna vidare till familj och vänner. Det är inte lika vanligt att svenskar besöker Afrika och det finns därför inte samma spridning av glada upplevelser och positiva bilder. En ensidig och mörk mediabild av Afrika tillsammans med den stereotypa offerbild som biståndsoch hjälporganisationer vädjande försöker nå oss med saknar därför motpol. Vi låter oss därför inte bara leva med en skev verklighetsbild, det finns också risk att bilden leder till ökade fördomar mot afrikaner som lever i Sverige. Detta får i sin tur problematiska konsekvenser i samhället. 2

4 bakgrund Bakgrund till projekt Projektet Afrika en kontinent i förändring genomförs av Stockholms FN-förening och finansieras av bidrag från Forum Syd. Stockholms FN-förenings mål är att öka och fördjupa kunskaperna om den positiva utvecklingen som sker och har skett i de afrikanska länderna. Projektet har bestått av fyra studiegrupper vars uppgift varit att samla in informationsmaterial och positiva exempel från framstegen i Afrika. Grupperna har varit indelade efter fyra olika teman; Mänskliga rättigheter Klimat och hållbar utveckling Hiv/aids Utveckling av det civila samhället Denna informationsbroschyr är en sammanställning av det insamlade materialet. Medlemmarna i arbetsgrupperna har under sin research fått fördjupade insikter om utveck- 3

5 utvecklingstrender lingen i Afrika. Vi vill nu sprida vidare den kunskapen, både inom och utom organisationen. Denna broschyr ska därför användas som underlag vid framtida seminarier arrangerade av Stockholms FNförening. Vi gör inga anspråk på att leverera en vetenskaplig sanning om situationen i Afrika. Vi lyfter medvetet fram positiva händelser och trender som gynnar en mer nyanserad bild av kontinenten. Informationen i broschyren bör ses som ett komplement och ett inlägg i en debatt som alltför länge varit snedvriden och präglats av död och hopplöshet. Media visar en sida vi visar den andra. Om Stockholms FN-förening Förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen bildades 1957 och har sedan dess arbetat lokalt med genusfrågor, miljöfrågor, utveckling, mänskliga rättigheter och att sprida information om Förenta Nationerna och dess arbete för fred och rättvisa i världen. Positiv utveckling Under det senaste decenniet har Afrika fått 18 nya demokratier och antalet allvarliga väpnade konflikter har minskat från tolv till tre. Den genomsnittliga tillväxten i länderna söder om Sahara är mellan tre och sex procent. Det innebär konkreta förändringar och människors levnadsvillkor har förbättras och fortsätter utvecklas. Som kontinent kan Afrika ses som ekonomiskt fattig i förhållande till andra världsdelar. Det är dock viktigt att inte betrakta hela Afrika som en homogen massa. Afrika består av 54 länder. De har alla unika förutsättningar och bygger sin egen nationella politik. Gemensamt är att det går framåt, men i olika tempo. Till exempel i Uganda ökade BNP per capita med nästan 50 procent mellan 1985 och 1998 och har sedan dess fortsatt i positiv riktning. Tillväxten leder i sin tur till konkreta förändringar. Sydafrika har en av världens modernaste konstitutioner och i många afrikanska huvudstäder finns häftigare och högre skyskrapor än de vi hittar hemma i Sverige. Statistik från FN visar att både spädbarns- och mödradödligheten minskar i Afrika. Även hiv och aids har kulminerat och börjar minska drastiskt i vissa länder. Utbildning kan också ses som en framgångssaga i Afrika. I länder söder om Sahara går nu två av tre barn i skolan. En stor skillnad mot för bara några år sen då endast hälften hade tillgång till skolundervisning. Denna positiva utveckling har framförallt gynnat fickor. 4

6 mänskliga rättigheter Demokrati och rättvisa SENEGAL Ekonomisk och politisk framgång går hand i hand när folkligt engagemang ligger till grund för vad som kallas Afrikas bäst fungerande demokrati. Sedan stora ekonomiska reformer påbörjades 1994 har Senegals BNP ökar med 5 procent årligen. Även den politiska utvecklingen går stadigt framåt. Under de senaste åren har regeringen undertecknat flera av FNs viktiga resolutioner inom området för mänskliga rättigheter. Stora framsteg Några av de viktigaste politiska förändringarna har drivits igenom av det senegalesiska folket. Lagligt förbud mot kvinnlig könsstympning och bortgiftemål är exempel på resultat av lokala föreningars och folkrörelsers aktiva arbete. Afrika flera steg före USA AFRIKA Tretton afrikanska länder har nu avskaffat dödsstraffet. Dessutom har tjugo andra länder helt upphört att verkställa avrättningar. Under 2008 röstade den Afrikanska kommissionen för en resolution LIBERIA Det demokratiska valet i Liberia 2005 resulterade inte bara i en kvinnlig president. Idag genomsyras samhället av en mer jämställd politik och landet har aldrig varit säkrare och stabilare. Även ministerposterna på handels-, finans- och utrikesdepartementet tillsattes 2005 med kvinnor. Det är med målet att samtliga afrikanska länder ska ta avstånd till dödsstraffet. Majoriteten av de avrättningar som äger rum varje år utförs i Kina, Iran, Saudiarabien och i USA där 36 av 50 delstater fortfarande har kvar dödsstraffet som laglig påföljd. Mäktig kvinna - Afrikas första kvinliga president påverkar Liberia få länder i världen som har kvinnor vid samtliga av dessa viktiga ministerposter. På grund av landets konfliktfyllda historia finns många utmaningar för regeringen men redan nu börjar resultat i positiv riktning märkas av. Allt fler skolor öppnas och särskilt flickor uppmuntras börja studera. 5

7 mänskliga rättigheter UTBILDNING. Barnens möjligheter att gå i skolan är en av de rättigheter som ökar mest i Afrika den senaste tiden. Mali lyckades mot alla odds MALI Landets engagerade medborgare gjorde det omöjliga. Trots sämsta möjliga förutsättningar lyckades Mali skapa en väl fungerande demokrati. Enligt de flesta internationella mätningar är Mali bland de fattigaste och minst utbildade nationerna i världen. De linjära landsgränserna som godtyckligt sattes av kolonialmakterna talar också till landets nackdel när det kommer till att ena olika folkgrupper till en nation. Ändå befinner sig Mali högt upp på de listor som visar demokratisk framgång och utveckling. Sedan 1991 har landet styrts med ett demokratiskt system som bygger på en folkomröstad konstitution. Jämställd representation Genom konstitutionen decentraliseras makten till kommuner där representanter för byar, kvinnor och civila samhället har stort inflytande. På nationell nivå finns flera institutioner för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Media bevakar makten Dessutom har alla Malis ministerier anställt jämställdhetsrådgivare för att integrera gender-perspektiv på flera politiska områden. Press- och yttrandefriheten, framförallt för tidningar, är väl fungerande i Mali och de rapporterar ständigt om brister i statsförvaltningen vilket i sin tur driver samhället till en fortsatt utveckling framåt. 6

8 klimat & hållbar utveckling Vinst till Kenya - belönas med prestigefyllt miljöpris KENYA Genom att placera solceller i Kibera, ett av Afrikas största slumområden skapades mängder av arbetstillfällen, ökad tillgång till elektricitet samt en hållbar produktion av ren energi. Succén som följde det kenyanska initiativet Simple Solar Assembling Project belönades med det internationella priset World clean energy awards. Juryns motivering betonar projektets billiga konstruktion. De välkomnar fortsatt utveckling av energikällor som till ett lågt pris kan producera miljövänlig energi samt höja levnadsstandarden i fattiga områden. ENERGI. Solen används som resurs. Bannlyser plastpåsar ÖSTAFRIKA Medan många länder i Europa ökar sin plastkonsumtion görs miljövänliga insatser i Östafrika. Rwanda, Tanzania, Kenya och Uganda har till exempel infört totalförbud mot plastpåsar. I Tanzania har även ett förbud mot plastflaskor diskuterats. Politisk storsatsning på miljön AFRIKA Tack vare flera afrikanska forskningsstudier kan miljöarbete och fattigdomsbekämpning gå hand i hand. Samtliga länder söder om Sahara initierar nu nationella energiplaner. The forum for miniters in Africa (FEMA) har åtagit sig att fortsätta göra analyser på hur miljöarbetet kan integreras med utvecklingsarbetet för att uppnå FNs milleniemål. Dessutom har ett femtontal regionala samarbeten startat med målet att utveckla mer hållbar energipolitik. På nationell nivå drivs redan flertalet projekt. Till exempel utveckling av sol- och vindkraft och metangaskanaler. 7

9 klimat & hållbar utveckling Sydafrika i spetsen för klimatkamp SYDAFRIKA Sydafrikas finansminister Trevor Manuel föreslår en ny tilläggsskatt för de fordon som släpper ut mest koldioxid. Många organisationer ser hoppfullt på Sydafrikas ledarroll i klimatpolitiken. Flertalet utsläppsregleringar har redan införts i Sydafrika. De närmar sig därmed toppen på listan över länder som tar mest ansvar över sina utsläpp. Påverkar andra länder Greenpeace är en av flera organisationer som välkomnar Sydafrikas allt kraftigare initiativtagande på miljöområdet. De menar att landet genom sin aktiva roll i Afrikanska unionen och G77 är i en maktfull position att påverka andra länder i rätt riktning. MILJÖVÄNLIGT. Runt om i Afrika finns många olika sorters ekologiska odlingar. 8

10 hiv/aids Skönhet som synliggör hiv BOTSWANA Kvinnor i Botswana försöker synliggöra hiv/ aids-problemet genom att anordna en årlig skönhetstävling. Välgörenhetsorganisationen The Centre for Youth of Hope (CEYOHO) har sedan 2003 anordnat skönhetstävlingen Miss HIV-Stigma Free. De reser runt i landet, anordnar auditions och väljer slutligen ut vackra hiv-positiva kvinnor som får tävla om den ärorika titeln. Minskade fördomar Domarna bedömer därefter inte enbart efter utseendet, vinnaren ska även klara av att vara hiv-ambassadör för landet under sitt år som Miss HIV. Tävlingen har fått stort genomslag i Botswana där ministrar, högt uppsatta ämbetsmän och sponsorer är delaktiga. Alla uppmuntrar till att synliggöra problemen och fördomarna som hiv-smittan bär med sig. Lokala projekt som förändrar ÖSTAFRIKA Mängder av lokala hiv/aids-projekt bidrar till en minskning av smittan i Afrika. Med teater, studiecirklar och serietidningar skräddarsyr folket sina egna problemlösningar. Dramagruppen The Aids Support Organisation (TASO) i Uganda väntar inte på att någon annan ska lösa problemen med hiv/aids. De ser själva till att genom teater sprida information och bistå med medicinsk hjälp ute i byarna. På landsbygden är det även vanligt med studiecirklar om hiv/ aids, vilket särskilt uppskattas av AFRIKA Sedan 1990 har Rwanda gjort det största framsteget i kampen mot hiv/aids. Strax därefter kommer Uganda som också minskat prevalensen med 60 procent. Enligt UNAIDS rapport har andelen hiv-smittade minskat i flera invånare med sämre läskunnighet som inte har möjlighet att ta del av annat informationsmaterial. I Sydafrika har dramagruppen Africa Centre for hiv/aids Management tagit steget vidare och uppträder regelbundet med en interaktiv musikalföreställningar på både skolor och i byar. Att våga prata Serietidningar, lokalradioprogram och rollspelsgrupper som uppmuntrar människor att prata om och samla kunskap om sjukdomen är populärt i många delar av Afrika söder om Sahara. 70-procentig minskning av hiv i Rwanda afrikanska länder. Afrika söder om Sahara som i särklass varit värst drabbat av smittan har nu lyckas vända trenden. Sedan början av 2000-talet har andelen smittade minskat från 5,7 till 5,0 procent Andra länder som lyckats minska smittoförekomsten markant är Botswana och Zambia. 9

11 hiv/aids Bromsmedicin till alla BOTSWANA Redan 2002 startade Botswana, som det första landet i Afrika ett program för gratis behandling med bromsmediciner till alla medborgare. Allt fler afrikanska länder följer samma exempel och erbjuder fri sjukvård och behandling. Tjejer ger resultat SYDAFRIKA Färre hiv-smittas när fler tjejer går i skolan. Risken att smittas med hiv hänger starkt ihop med nivån av utbildning. En nyligen utförd studie i Sydafrika skattar att varje skolår minskar risken att få hiv med sju procent. Detta beror delvis på att de samlar kunskap om sjukdomen samt hur de ska skydda sig. Ökad självförtroende Främst påverkar utbildningen självförtroendet för tjejer. Studien visar att både kondomanvändningen och förmågan att avstå riskfyllda situationer är dubbelt så stor hos flickor som fullföljt primary school. För dem som fullföljt secondary school är sannolikheten att de använder kondom mellan fyra och sju gånger så stor. Utbildning är avgörande Att tjejer nu har större möjlighet att gå i skolan beror på att många länder satsat på Education for all -program. I bland annat Burkina Faso och Etiopien har regeringen även tagit bort skolavgiften vilket dramatiskt ökat flickors deltagande i undervisningen. Kondomanvändning ökar SENEGAL Senegals satsning på utbildning, gratis kondomer och fria vårdbesök för prostituerade visar lysande resultat. Utbildningsdepartementets satsning på sexualundervisning samt regeringens fortlöpande registrering av sexarbetare bedöms ha tredubblat kondomanvändningen. Lagbrott att diskriminera AFRIKA Regeringar tar krafttag mot den diskriminering som ofta kan vara en konsekvens för hiv-positiva människor. I bland annat Namibia, Malawi, Sydafrika och Zimbabwe har de infört lagar mot diskriminering relaterat till hiv/aids. 10

12 civila samhället Folkets röst - allt starkare i samhället AFRIKA Folkets röst blir starkare när Afrikanska Unionen skapar ett officiellt organ för civila samhällets representanter. Afrikanska unionens ekonomiska, sociala och kulturella råd (Ecosocc) består av representanter från fackförbund, kvinnogrupper, människorättsorganisationer, funktionshindrades organisationer och näringslivsrepresentanter. Organet fungerar som en folkets SAMLING. Att människor träffas lokalt ligger till grund för det starka civila samhället. röst och det civila samhället kommer ha möjlighet att ha möten direkt med de afrikanska statscheferna. Många är överens om att rådet med hjälp av gräsrotsaktivister kommer bidra till kritiskt ifrågasättande av orättvisor och påtryckningar om utveckling till folkets fördel. Kvinnligt fackengagemang GHANA Afrikas enade fackföreningsrörelse får stöd från nationella regeringar när de lanserar ett projekt för att värva fler kvinnor till ledare i fackföreningarna. Ett stort steg framåt för både jämställdheten och det civila samhället menar Internationella fackföreningsorganisationen (ICFTU). Särskilt Ghanas arbetsminister har varit pådrivande i frågan med motiveringen att fackföreningar kommer saknar trovärdighet om inte kvinnorna finns representerade på alla nivåer. Folket som vågar vara kritiska SYDAFRIKA Mängder av lokala rörelser kritiserar öppet sina makthavare i strävan efter en rättvisare, mer jämställd och demokratisk politik. Ett exempel är Local Democracy Action - den första rapporten efter apartheids fall om hur de lokala myndigheterna i Sydafrika skötte sina uppgifter. Rapporten som var öppet kritisk skapade reaktioner när den publicerades. Därmed uppmärksammades myndigheterna på nödvändigheten att beakta rösterna från det civila samhället. 11

13 civila samhället Flera framsteg för funktionshindrade AFRIKA Världens mest långtgående reglering för personer med funktionsnedsättningar finns i Sydafrika och nya projekt skapar enorma möjligheter till fortsatt utveckling. I Uganda finns fem parlamentsledamöter med funktionsnedsättning, samt representanter på alla beslutsfattande nivåer. Flera afrikanska länder följer samma mönster, till stor del tack vare det kontinentala projektet Afrikanska handikappdekalen som syftar till att öka rättigheterna för personer med funktionshinder genom att påverka myndigheterna. Fler medlemmar Flera lyckosamma projekt som rör positiv särbehandling inom statlig och privat sektor finns redan spridda över kontinenten. Utbildningsmöjligheter i till exempel teckenspråk växter samtidigt som antalet medlemmar och lokalföreningar ökar. MAKT. Kvinnorörelserna i Afrika är oerhört starka och det görs hela tiden nya framsteg Rwanda vinner i jämställdhet RWANDA Det ruandiska folket röstar fram världens mest jämställda parlament och slår därmed ner Sverige till en andra plats. Därefter visar regeringen ett tydligt ställningstagande genom att etablera internationella kvinnodagen som allmän helgdag. Vid sidan av detta arbetar kvinnoorganisationer aktivt med att förbättra förhållandena för kvinnor inom olika områden, inte minst inom jordbruket där kvinnor står för huvuddelen av arbetskraften. Det framgångsrika jämställdhetsarbetet i Rwanda har även utvecklat en gemensam samhällelig attityd som baseras på att kvinnan också ses som fred- och framtidssymbol. Detta visas bland annat genom den kvinnogestaltande staty som restes i huvudstaden Kigali som symbol för hoppet om framtiden. 12

14 källor MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KLIMAT HIV/AIDS Avsändare: Stockholms FN-förening Text & Layout: Ahnna Gudmunds Foto: Jesper Stenmark Tryck: West Studios AB, Stockholm, 2009 Denna skrift har finansierats med stöd från Forum Syd. Forum Syd svarar inte för innehållet. CIVILA SAMHÄLLET

15 avslutning Vill du veta mer? För dig som är intresserad av att veta mer om Afrika, dess länder och invånare finns flera källor till information

16 Stockholms FN-förening Den stereotypa bild av ett Afrika fyllt av misär, krig och hopplöshet måste brytas ner och ge plats åt bilden av en kontinent som blomstrar, utvecklas och växer! Stockholms FN-förening Krig, fattigdom, sjukdomar och galna diktatorer präglar i dag medierapporteringen från de afrikanska länderna. I skymundan av den mörka bild som målas upp görs stora framsteg inom många olika områden. Varför får vi aldrig läsa om den positiva utvecklingen på den afrikanska kontinenten? Varför berättar ingen om demokratierna, tillväxten och de engagerade människor som driver Afrika framåt? I svensk media saknas idag en heltäckande bild av den afrikanska kontinenten. Denna rapport syftar till att lyfta fram exempel på den positiva utvecklingen och därigenom bidra till en mer nyanserad bild av de afrikanska länderna och dess invånare.

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

Utvecklingen i Afrika

Utvecklingen i Afrika FN-rapporter 2008 FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika I SAMMANDRAG FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika OMSLAG: Tillgången på telefoni är lägre i Afrika än i andra delar av världen. Men användningen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Globala utmaningar - vårt ansvar

Globala utmaningar - vårt ansvar Globala utmaningar - vårt ansvar Skrivelse om Sveriges politik för global utveckling Foto: istock Photo/ Duncan Walker Omslag: UD/PIK, foto Ingram/UN/iStockphoto Tryck: Elanders, Stockholm, 2008 Artikelnr:

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer