ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Telefon: , fax:

2 FOI Årsredovisning GD HAR ORDET FOI UPPGIFTER OCH MÅL KUNSKAPSUPPBYGGANDE OCH KUNSKAPSTILLÄMPANDE VERKSAMHET INDELNING AV VERKSAMHETEN SAMLAD ÖVERSIKT ÅRETS VERKSAMHET EKONOMISKT UTFALL RESULTATREDOVISNING VERKSAMHET OCH PRESTATIONER Vetenskaplig kvalitet Rapportproduktion Kunskapsuppbyggnad Kunskapstillämpning MARKNADSOMRÅDEN Försvar Regeringskansliet Civila myndigheter Näringsliv Utländska kunder Forskningsfinansiärer REDOVISNING ENLIGT INSTRUKTION OCH REGLERINGSBREV Nyttiggörande utanför totalförsvaret Försvarsunderrättelseproduktion Samverkan mellan militär och civil forskning samt nationell och internationell forskning Exportfrämjande verksamhet Försvar och krishanteringsförmåga samt säkerhetspolitik CBRN-frågor Internationell samverkan Effektivitet och god hushållning Övrig återrapportering PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING REKRYTERING KOMPETENS ARBETSMILJÖ PERSONALSTATISTIK Anställda Funktionsindelning Jämnställdhet Sjukfrånvaro KUNDNÖJDHET, PUBLICITET OCH VARUMÄRKE FINANSIELL REDOVISNING VÄSENTLIGA UPPGIFTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER (61)

3 1 GD HAR ORDET Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) lägger ännu ett framgångsrikt år bakom sig där jag kan konstatera att vår verksamhet och våra forskningskompetenser varit fortsatt starkt efterfrågade för försvar och samhällets säkerhet. Det gäller inte minst våra huvudkunder Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV), från vilka vi fått nya uppdrag. Jag kan till exempel nämna att vi under andra halvåret 2011 skrev avtal med FMV om tre stora projekt inom sensorområdet, där vi ska bidra med forskning med koppling till JAS Gripen, undervattensspaning och kamouflage för sensorspaning. Under våren och sommaren skedde en dramatisk utveckling i Mellanöstern och Nordafrika. De sakkunskaper och expertutlåtanden som FOI:s forskare bidrar med i sammanhanget har varit starkt efterfrågade såväl av Regeringskansliet som i media. I mars inträffade naturkatastrofen i Japan och den efterföljande kärnkraftsolyckan i Fukushima. FOI kunde med kort varsel bidra med operativa resurser både i Sverige och på plats i Japan för att stödja bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Intresset för forskningen kring att hitta potentiella terrorister och hemmagjorda bomber aktualiserades på sensommaren efter dåden i Oslo och på Utöya. Jag kan konstatera att detta är exempel på hur forskning, som FOI bedrivit under lång tid, kan bli aktuell och efterfrågad i det korta perspektivet. Begreppet cyberattacker fick en tydligare innebörd när FOI:s forskare inom informationssäkerhet vid flera tillfällen under året demonstrerade hur cyberattacker kan gå till i verkligheten och vilka konsekvenser de kan medföra. Första tillfället var på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari, följt av Almedalsveckan i juli och senare på hösten under Samhällsäkerhetsmässan i Kista. Vid den sistnämnda mässan kunde FOI också presentera delar av sin breda verksamhet för mässbesökarna. För tredje året i rad lanserade FOI rapporten Strategisk utblick 2011, en årlig framåtblickande studie som uppmärksammar säkerhetspolitiska trender och möjliga konsekvenser inom flera geografiska och tematiska områden. Rapporten fick stor uppmärksamhet och är sedan 2011 en avdelningsövergripande produkt. Andra exempel på rapporter som under året fått stor uppmärksamhet inte minst medialt är dels det uppdrag från regeringen som handlade om att göra en internationell jämförelse om militär verksamhet och vindkraftens utbyggnad, dels rapporten om hur samhällets kostnader påverkades av det vattenburna utbrottet av Cryptosporidium i Östersund förra vintern. Jag ser också att vår forskning inom Asienprogrammet hamnat i fokus efter snabb utveckling och omvälvande trender i flera av Asiens regioner. Därutöver kom nya rapporter om talibanernas uppkomst och drivkrafter och om Afghanistan och Iran. I våra internationella engagemang är vi fortsatt framgångsrika. Samarbeten och tjänstexport utgör ett betydande stöd till den forskning och utveckling som efterfrågas av våra huvudkunder. FOI placerar sig på en topp-tio-lista bland de svenska organisationer som får störst forskningsfinansiering från EU. Dessutom är FOI som enda svenska institut bland de femtio främsta europeiska forskningsinstituten i kampen om EU-anslag. FOI stärker även sitt varumärke i Asien. Det finns ett stort intresse från såväl statliga som privata institutioner. 3(61)

4 Under våren överlämnade Försvarsstrukturutredningen sitt betänkande om Forskning och utveckling samt försvarslogistik i det reformerade försvaret. Jag kan konstatera att utredningen gav starkt stöd för den verksamhet som bedrivs vid FOI för Försvarsmaktens och andra uppdragsgivars behov. Utredningen underströk särskilt nyttan och behovet av den långsiktiga forskningen och framhöll att om ytterligare reduceringar genomförs, kan detta komma att innebära ett risktagande inför framtiden. Utöver detta lyfte utredningen bland annat frågan om kostnadseffektiviteten vid myndigheten. Även om effektiviteten ökat sedan 2008, ansåg utredningen att den fortsatt kan förbättras. Jag har därför beslutat om åtgärder som säkerställer en sådan utveckling och som dessutom ligger i linje med det beslut som regeringen sedermera fattade i frågan. Den förbättrade effektiviteten ska givetvis komma våra huvudkunder till nytta. Under hösten gjordes en kundnöjdhetsmätning, där FOI får fortsatt mycket höga eller höga betyg av sina kunder. Allra högst betyg får vi av Försvarsmakten och privata aktörer. Det är viktigt att kontinuerligt fråga våra kunder hur de uppfattar oss i fråga om leveranser, resultat- och kunskapsöverföring och affärsmässighet. Det ger oss möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten så att vi även fortsättningsvis uppfattas som kostnadseffektiva och objektiva samt att vi håller en hög kvalitet i vårt arbete. Vi har under året även bedrivit ett omfattande internt arbete med att säkerställa och utveckla kvalitén i forskningsverksamheten. För mig är detta tillsammans med kostnadseffektiviteten centralt för att vi ska kunna möta nuvarande och framtida behov och krav från våra huvudkunder. Medarbetaruppföljningen, som genomfördes under året, visar även att vi genom ett systematiskt arbete under de två senaste åren åstadkommit förbättringar som placerat oss i en mycket god nivå inom majoriteten av undersökta områden. Utvecklingsarbetena ligger således i linje med de riktlinjer som styrelsen under året lagt fast för verksamheten. För egen del har jag avslutat ett tvåårigt ordförandeskap i det europeiska sexnationssamarbetets grupp för forskning. Det har varit ett uppskattat och aktivt arbete som präglats av nystartsanda och som öppnat för nya samarbetsmöjligheter inom EDA. Mitt ordförandeskap för de europeiska forskningsdirektörerna fortsätter och jag kan konstatera att Sverige spelar en viktig roll som gynnar vår nationella forskningsverksamhet väl. Jan-Olof Lind Generaldirektör 4(61)

5 2 FOI uppgifter och mål Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en huvudsakligen uppdragsstyrd myndighet under Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Verksamheten bidrar till det militära försvarets utveckling och samhällets säkerhet samt utgör ett kvalificerat stöd till Regeringskansliet. Enligt regeringens instruktion har FOI följande uppgifter och mål: FOI har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metodoch teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet. FOI ska verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret. FOI:s uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare. FOI ska särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning. FOI ska på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn. 2.1 Kunskapsuppbyggande och kunskapstillämpande verksamhet FOI delar in sin verksamhet i kunskapsuppbyggande respektive kunskapstillämpande verksamhet. Den kunskapsuppbyggande verksamheten syftar till att bedriva forskning och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Denna kunskapsuppbyggande forskning sker 5(61)

6 främst i projekt inom den sammanhållna FoT 1 -beställningen från Försvarsmakten, men också via anslag från Försvars- och Utrikesdepartementen. Dessa uppdrag utgör därför en nödvändig grundförutsättning för kunskapstillämpningen där forskning och utveckling, analyser m.m. nyttjas för mer kortsiktiga problemställningar. Den domänkunskap som FOI byggt upp är en grundläggande förutsättning för kunskapstillämpningarna för försvaret och det civila samhället. Se avsnitt 4.1 för en resultatredovisning av respektive verksamhet. 2.2 Indelning av verksamheten För den interna samordningen och uppföljningen av uppdrag från kunder indelas verksamheten på FOI i följande marknadsområden: Försvar Regeringskansliet Civila myndigheter Näringsliv Utländska kunder Forskningsfinansiärer Se avsnitt 4.2 för en resultatredovisning per marknadsområde. 1 Forskning och teknikutveckling. 6(61)

7 3 SAMLAD ÖVERSIKT 3.1 Årets verksamhet Efterfrågan på vår verksamhet och våra forskningskompetenser har varit fortsatt stark under året. Det gäller inte minst våra huvudkunder Försvarsmakten och FMV. Inriktningen mot försvar och samhällets säkerhet har varit framgångsrik. Bland marknadsområdena utgör Forskningsfinansiärer det område som har haft störst intäktsökning med drygt 16 mnkr till 100,5 mnkr Av ökningen utgör drygt 13 mnkr FP7 2 -finansiering. FOI:s strategiska inriktning mot försvar och säkerhet har sammanfallit med en ökning av EU:s forskningsprogram på säkerhetsområdet. Vad gäller success-rate av ansökningar till EU-forskningsprojekt har även den ökat från 49 procent 2010 till 54 procent 2011, vilket är en mycket hög nivå för ett institut. FOI:s kundundersökning, som genomförs vart tredje år, visar höga betyg vad gäller objektivitet, trovärdighet och kvalitet i FOI:s tjänster. Inledningen på året kom annars i mångt och mycket att handla om Försvarsstrukturutredningen. Institutet var utredningen behjälplig med underlag och redovisningar om institutets verksamhet, budget, sekretessfrågor m.m., som utredningen ville ha belyst. Utredningen lämnade sitt betänkande i april. I utredningen understryks forskningens betydelse för Försvarsmakten. Utredningen bedömer att FoU-satsningar ligger på en låg, nära kritisk eller underkritisk nivå. Utredningen föreslår dock en viss ytterligare kostnadseffektivisering av FOI:s verksamhet. I november fick FOI ett uppdrag från regeringen gällande en 10-procentig kostnadseffektivisering för åren Ekonomistyrningen har stärkts genom ledningens dialog och uppföljning med samtliga avdelningar två gånger under hösten. Genom de analyser som redovisas i avsnitt kan FOI påvisa att verksamheten har bedrivits effektivt och med god hushållning. Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning. Uppföljningen visar att vidtagna åtgärder efter förra undersökningen och de förbättringsområden som utvaldes har gett önskvärt resultat. Det totala resultatet för myndigheten ökade med fyra enheter från 66 till 70, vilket placerar myndigheten på en mycket godtagbar nivå. I linje med detta har chefs- och ledarskapsprogram påbörjats under hösten. Samtliga chefer ska få samma möjligheter och förutsättningar att leda sin verksamhet i enlighet med det ansvar som åligger respektive chef enligt arbetsordningen. Under året har FOI:s verksamhet utvärderats av en internationellt sammansatt expertgrupp. Utvärderingarna visar att forskningen inom områdena Risk- och sårbarhetsanalys, Experimentell elektromagnetik, Akustisk modellering samt Signalbehandling håller internationell toppklass och Vapen och Skydd samt Undervattensteknik mycket hög klass. 2 EU:s sjunde ramprogam. 7(61)

8 FOI:s personal har ökat från 971 tillsvidareanställda 2010 till tillsvidareanställda Den personalrörlighetsstatistik som har tagits fram under året visar att cirka 110 anställda i genomsnitt är tjänstlediga. Andelen kvinnor har ökat från 28 procent till 30 procent och andelen chefer som är kvinnor har ökat från 30 procent till 38 procent. Den låga sjukfrånvaron från 2010 om 2,2 procent har minskat ytterligare till 1,7 procent. Produktion av skriftlig dokumentation har under året ökat från stycken till stycken. Extern vetenskaplig publicering uppgår till 271. Under året förekom FOI i artiklar i tryckt press, artiklar i digitala kanaler och 294 etermedieinslag, motsvarande siffror 2010 var pressartiklar, digitala artiklar och 165 etermedieinslag. I publiciteten förekom FOI-talespersoner i 68 procent av artiklarna/inslagen, vilket är förhållandevis mycket och visar på vilken expertis FOI besitter när det gäller försvar och säkerhetsområdet. 3.2 Ekonomiskt utfall De totala intäkterna för verksamhetsåret 2011 uppgick till 1 089,1 mnkr och de totala kostnaderna uppgick till 1 096,2 mnkr. Det slutliga verksamhetsutfallet uppvisar således ett underskott på 7,1 mnkr, vilket i förhållande till den totala omsättningen får anses vara ringa (0,7 procent), men även med beaktande av att myndigheten budgeterat för ett nollresultat. Budgeten för verksamhetsåret 2011 tog bland annat sin utgångspunkt i att myndigheten under flera år gjort ett positivt resultat, att normaltimpriserna inte höjts sedan 2007 samt att den av styrelsen beslutade strategiska kompetensutvecklingen skulle genomföras enligt plan. FOI valde att inte höja timpriserna även inför FOI fick inte heller del av den pris- och löneomräkning som regeringen tilldelade Försvarsmakten för dess anslag. Under verksamhetsåret konstaterade både myndighetsledningen och styrelsen att en alltför optimistisk budgetering avseende bedömda intäkter gjorts inom ramen för vissa delar av verksamheten. Detta påverkade negativt balansen mellan myndighetens totala intäkter och kostnader, eftersom den budgeterade kostnadsutvecklingen bland annat tog sin utgångspunkt i en större omsättning. Myndighetsledningen fattade därför beslut under pågående verksamhetsår om betydande restriktivitet avseende kostnadsutvecklingen. Ett flertal redan genomförda rekryteringar liksom lönerevision var dock inte påverkbara, varför restriktiviteten i flera avseenden kom att påverka andra kostnadsslag. Målsättningen var att uppnå ekonomisk balans samtidigt som den strategiska kompetensutvecklingen i största möjliga mån skulle fortsatt prioriteras. Trots en alltför optimistisk budgetering ökade de totala intäkterna med 20,8 mnkr eller 2,0 procent jämfört med år Marknadsområdet Forskningsfinansiärer svarar för den största ökningen mellan åren, 16,3 mnkr. Däremot påverkades den förhållandevis låga intäktsökningen, i förhållande till ökningen av antalet timmar i den externa verksamheten, av en förskjutning från timmar med full kostnadstäckning till verksamhet som inte genererar lika mycket intäkter per timme. Detta avser framförallt bidragsverksamheten. 8(61)

9 Bidragsintäkterna ökade med 12,7 mnkr framförallt inom marknadsområdet Forskningsfinansiärer där EU står för 72 procent av den ökade uppdragsvolymen. Anslagsintäkterna ökade med 54,4 mnkr beroende på den omdisponering av medel från uppdrag via Försvarsmakten till anslag som delvis genomfördes under Från och med 2011 har denna omdisponering slagit igenom fullt ut. Därmed har andelen anslagsintäkter ökat till 18 procent av de totala intäkterna. Motsvarande siffra för 2010 var 14 procent. Den ökade andelen anslagsintäkter medför en lägre intäktsnivå eftersom anslagspriserna är lägre än normaltimpriserna. Intäkter av avgifter och ersättningar minskar med 49,1 mnkr. Minskningen består till största delen av omdisponeringen till anslag, enligt ovan. Men också minskningar inom samlingsbeställningen från Försvarsmakten och inom marknadsområdet Utländska kunder. De totala kostnaderna har också ökat jämfört med föregående år. Den totala kostnadsökningen 57,1 mnkr eller 5,5 procent går främst att härleda till en ökning av personalkostnaderna. Som redovisats ovan bedömdes vissa av dessa kostnader inte påverkbara under verksamhetsåret samtidigt som de baserades på en större budgeterad intäktsvolym. Personalkostnaderna har ökat med 46,9 mnkr. Drygt hälften av lönekostnadsökningarna inkl. arbetsgivaravgifter och sociala avgifter förklaras av att antalet anställda har ökat samt en nödvändig kompetensväxling. Knappt hälften utgörs av resultatet av årets löneförhandlingar. Vid årets slut hade antalet tillsvidareanställda ökat med 29 personer netto i förhållande till antalet anställda vid utgången av Arbetet med att analysera kompetensstrukturen har fortsatt under året och vissa åtgärder i form av kompetensväxling har varit nödvändiga att vidta. Som en följd av detta har under året kostnader i form av löner för uppsagd personal, framtida pensioner och engångspremier till ett belopp av 8,1 mnkr bokförts, vilket är en ökning med 1,6 mnkr i förhållande till Lokalkostnaderna har minskat med 1,1 mnkr (-0,9 procent) jämfört med 2010 främst beroende på en återbetalning av fastighetsskatt. För att uppnå jämförbarhet mellan åren behöver dock två kostnadsposter för 2010 reduceras. Den ena utgörs av en felaktigt betald fastighetsskatt och den andra av lokalkostnader för ett symposium som genomförs vart tredje år. Efter dessa justeringar har lokalkostnaderna ökat med 2,5 mnkr eller 2,0 procent. Övriga driftkostnader har ökat med 7,9 mnkr eller 3,8 procent i förhållande till föregående år. Under 2010 bokfördes en upplösning av en avsättning på 11,9 mnkr för avvecklingen av verksamheten i Bromma, vilken påverkade resultatet positivt. Under 2011 har en avsättning på 3,0 mnkr upplösts, vilken också påverkar resultatet positivt. Med hänsyn tagen till dessa upplösningar så har driftkostnaderna sjunkit med 1,0 mnkr. Detta trots att beloppsgränsen för anläggningstillgångar har höjts, vilket innebär att fler inköp kostnadsförs direkt. Inköp av varor har ökat med cirka 2,0 mnkr mellan åren. 9(61)

10 Årets nyinvesteringar uppgick till 37,3 mnkr, vilket är lägre än den reducerade ram som styrelsen beslutade om inför verksamhetsårets början. Behovet av investeringar styrs bland annat av kundernas uppdrag, men också av reinvesteringar för att kunna bibehålla den för forskningen så viktiga infrastrukturen. Efter flera års åtstramningar och besparingar har behovet kommit till en gräns när det inte längre är möjligt att avstå från att återinvestera. Ett exempel på det är inpasseringssystemet där det inte längre har funnits tillgång till reservdelar. Detta medför att avskrivningar och nedskrivningar har ökat med 2,6 mnkr eller 7,8 procent jämfört med föregående år. Som en följd av detta ökar även de finansiella kostnaderna, men också beroende på stigande räntor i förhållande till Som nämns ovan blev myndighetens budgeterade totala intäkter och kostnader i obalans, varför en jämförelse med budget i alla avseenden inte blir meningsfull. På kostnadssidan kan dock noteras att utfallet blev 19,8 lägre än budget, vilket är ett resultat av den restriktivitet som följde av myndighetens beslut under verksamhetsåret. Sammantaget kan konstateras att med de åtgärder som vidtagits under året har myndigheten i allt väsentligt kunnat hantera de obalanser som uppmärksammats under pågående verksamhetsår. För en mer detaljerad information om det ekonomiska utfallet, se avsnitt 7, Finansiell redovisning. 10(61)

11 4 RESULTATREDOVISNING Väsentlig upplysning kring resultatredovisningen Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska resultatredovisningen främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. FOI redovisar prestationer, kostnader och intäkter utgående från två prestationstyper, Kunskapsuppbyggnad och Kunskapstillämpning, se avsnitt respektive FOI redovisar vidare sin verksamhet i två dimensioner, Verksamhet (4.1) och Marknadsområden (4.2). Redovisning av verksamheten tar sin utgångspunkt i myndighetens instruktion och regleringsbrev med fokus på prestationer inom forskningsverksamheten. Redovisning av marknadsområden utgår från prestationsredovisning ur ett kundperspektiv. 4.1 Verksamhet och prestationer Instruktionen 1 Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet. FOI är Sveriges största samlade forskningsorganisation när det gäller kompetens som rör försvar och samhällets säkerhet. De kompetenser som behövs för att stödja försvaret, respektive för att stärka samhällets säkerhet, är till viss del överlappande. För att FOI ska kunna vara strategiskt betydelsefullt över tiden, i takt med att teknik och metoder samt kundernas behov förändras, måste forskningen ständigt utvecklas. Detta sker främst i projekten inom den sammanhållna FoT-beställningen från Försvarsmakten, och i de anslagsfinansierade projekten från Försvars- och Utrikesdepartementen. Dessa projekt är därför en nödvändig grundförutsättning för att FOI idag och i framtiden ska kunna ge forskningsbaserat stöd till sina kunder. FOI säkerställer tillgång till patenterad teknik för fortsatt forskning och utveckling samt för försvarets och institutets samarbetspartners verksamhet. Patent och licenser säkrar även formerna för tekniköverföring till näringslivet. Kunskapstillämpning sker främst genom enskilda uppdrag från kunderna. Den omfattar såväl enskilda uppdrag från kunder (främst Försvarsmakten och FMV) som anslagsfinansierad verksamhet utgjorde kunskapsuppbyggande verksamhet 51 procent (551 mnkr) medan kunskapstillämpning utgjorde 49 procent (538 mnkr) av FOI:s totala verksamhet. 11(61)

12 Verksamhet, tkr Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Kunskapsuppbyggande verksamhet Kunskapstillämpande verksamhet Totalt FOI varav anslagsverksamhet FOI Den slutliga nyttan av FOI:s leveranser värderas av kunden. Som med all forskning tar det ett visst antal år från det att FOI levererat resultat tills nyttan kan värderas fullt ut. Av detta skäl redovisas exempel på olika typer av nytta för kunden, slutprestationer till uppdragsgivare, rapportproduktionen och samverkan med universitet och högskolor, i enlighet med regleringsbrev. Av avsnitt 4.2 framgår exempel på aktiviteter som syftar till att nyttiggöra FOI:s kunskap för dess kunder. Ur den kundundersökning som FOI låtit göra detta år framgår att FOI:s uppdragsgivare värderar myndighetens resultat som objektiva, nyttiga och med en mycket hög kvalitet. Se vidare i avsnitt Vetenskaplig kvalitet Den vetenskapliga kvaliteten i FOI:s verksamhet säkerställs dels genom publicering i internationella tidskrifter och vid konferenser, dels genom internationella vetenskapliga utvärderingar. En hög internationell publiceringsgrad är av vikt, dels för att säkerställa att forskningen håller god internationell klass, dels för att öppna vägen för nya forskningsuppdrag och internationella samarbeten. Under året har FOI:s verksamhet inom områdena Vapen och Skydd samt Undervattensteknik utvärderats av en internationellt sammansatt expertgrupp. Totalt bedömdes 86 procent av 14 utvärderade delområden hålla internationellt mycket hög klass på verksamheten. Av dessa delområden ansågs speciellt forskningen inom delområdena Risk- och sårbarhetsanalys, Experimentell elektromagnetik, Akustisk modellering samt Signalbehandling hålla internationell toppklass. Bland utvärderingsgruppens generella observationer kan speciellt påpekas att samtliga grupper både håller hög vetenskaplig relevans och kundrelevans samt att de producerar en stor mängd rapporter. Vetenskapliga metoder och vetenskaplig kvalitet håller mycket hög klass och överträffar i vissa fall ledande internationella försvarsforskningsanläggningar. Forskningsgrupperna är också väl medvetna om behov av olika resurser och är skickliga i att använda såväl experimentella anläggningar som beräkningsresurser av högsta klass. Utvärderingsgruppen påpekade också att utvärderingsprocessen varit välorganiserad och genomförd. Arbetet med att analysera och omhänderta utvärderarnas iakttagelser och rekommendationer påbörjades i slutet av (61)

13 4.1.2 Rapportproduktion FOI:s leveranser från den kunskapsuppbyggande verksamheten (se avsnitt 4.1.3) utgörs till stor del av vetenskapliga artiklar och konferensbidrag, rapporter, seminarier, demonstrationer och kunddagar. Leveranser kopplade till nyttiggörandet av kunskapen (se avsnitt 4.1.4) sker i former anpassade till uppdragsgivarnas behov. Det sker ofta genom deltagande i uppdragsgivarnas verksamhet, både direkt i uppdragsgivarens processer och i så kallade integrerade projektteam (IPT). Det kan även ske via kurser och genom kortare skriftlig rapportering som svar på specifika frågeställningar. Under 2011 producerade FOI 835 rapporter och memon till uppdragsgivare att jämföra med 758 år 2010 och 772 år Inom kundrapporteringen har andelen FOI-memon ökat, medan andelen FOI-rapporter minskat. Detta beror delvis på huvudkundens Försvarsmakten önskemål om förändrad rapportering. Önskemålet har varit dels ökad extern vetenskaplig publicering, dels kortare avrapporteringar till uppdragsgivare som redovisning av genomfört arbete, huvudresultat och dess implikationer, det senare istället för de lite tyngre FOI-rapporterna. FOI:s externa vetenskapliga publicering uppgick 2011 till 271 artiklar och konferensbidrag jämfört med 258 år 2010 respektive 232 år Den internationella vetenskapliga publiceringen har ökat de två senaste åren. Detta är bland annat ett resultat av ett medvetet fokus på internationell publicering enligt huvuduppdragsgivarens önskemål. Rapporter och memo till uppdragsgivare avser skriftlig produktion utgiven av FOI. Vetenskapliga artiklar och konferensbidrag avser vetenskapligt granskade (peer review) artiklar och konferensbidrag producerade av FOI, men utgivna av annan huvudman. Övrigt material är exempelvis rapporter producerade av FOI och utgivna av annan huvudman, men som ej genomgått peer review-granskning. 13(61)

14 4.1.3 Kunskapsuppbyggnad FOI fungerar inom många områden som kunskapsbärare för uppdragsgivarna genom att bygga upp forskningsbaserad kunskap som sedan kan användas för uppdragsgivarnas olika behov på såväl kort som lång sikt. I kunskapsbanken finns domänkunskap inom försvar och säkerhet. Den ackumulerade kunskapen är den kompetens och förmåga som successivt byggts upp genom forskning under många år. Eftersom teknik och metoder kontinuerligt utvecklas samtidigt som en del av myndighetens kompetensbärare försvinner måste FOI, för att kunna vara nyttiga över tiden, ständigt tillföra ny kunskap. Denna forskningsbaserade kunskapsuppbyggnad är en nödvändig förutsättning för tillämpningen på uppdragsgivarnas specifika problem. För att kunna garantera kvaliteten på den samlade kunskapen, sker vetenskaplig profilering, vilket innebär en jämförelse och värdering mot den övriga vetenskapliga världen. En tillräckligt god kvalitet är också förutsättningsskapande för samarbeten och samverkan med andra, något som ger FOI tillgång till ännu mera kunskap att tillämpa för uppdragsgivarnas behov. Den kunskapsuppbyggande verksamheten dokumenteras och rapporteras företrädesvis som skriftliga rapporter, men också i andra former exempelvis genom seminarier, demonstrationer och workshops, vilket också illustrerar FOI:s funktion som kunskapsbank för uppdragsgivarna. Forskningsfinansiering från forskningsfinansiärer fås i stark konkurrens i öppet utlysta program, utgör knappt 20 procent av den kunskapsuppbyggande verksamheten, en andel som de senaste tre åren ökat från drygt 15 procent av den totala kunskapsuppbyggande verksamheten (se vidare avsnitt samt ). Anslaget 1:9 ap. 2, Forskning inom CBRN-området, är företrädesvis avsett för långsiktig kunskapsuppbyggande verksamhet. Syftet är att säkerställa att grundkompetens och förmåga upprätthålls och att till exempel utföra oberoende bedömningar rörande CBRNhot och tidigt upptäcka förändringar genom att följa den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom relevanta områden. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 100,5 mnkr. Utfallet uppgick till 101,1 mnkr. För Utrikesdepartementets behov av CBRN-kompetens sker kunskapsuppbyggnad inom anslaget 1:6 ap. 4. Anslagets regleringsbrev fastställer att 18,6 mnkr av tilldelade medel endast ska användas för att finansiera vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten vid FOI. Utfallet blev 18,9 mnkr. Viss kunskapsuppbyggande verksamhet inom det säkerhetspolitiska området sker även inom anslaget 1.9 ap. 1, Forskning/analysstöd för regeringens behov. Kunskapsuppbyggande verksamhet inom detta anslag särredovisas dock inte, se vidare avsnitt En omfördelning av medel för forskning inom CBRN-området genom anslag direkt till FOI skedde (61)

15 Kunskapsuppbyggandeverksa mhet samt vetenskaplig kvalitet, tkr Extern kunskapsuppbyggande Intäkter varav intäkter av Kostnader varav kostnader av Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 2011 anslag avg m.m anslag avg m.m verksamhet Bidragsverksamhet Fö 1:9 ap. 2 Forskning inom CBRN-området UD 1:6 ap. 4 Grundkompetens och infrastruktur S:a S a anslagsverksamhet kunskapsuppyggan verksamhet Här ingår FoT-beställning samt koncernuppdrag från Försvarsmakten Intäkter och kostnader är justerade för 2009 och 2010 med anledning av de ändrade redovisningsprinciperna för fakturering av inomstatliga hyror FoT 4 -beställning Forskning och teknikutveckling, FoT, utgör tillsammans med studier och konceptutveckling kunskapsutveckling för materielförsörjningens alla faser. Dessutom genomförs prov och försök inom ramen för förbandsutveckling, Försvarsmaktens forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU. Nedan beskrivs leveranser från projekten inom FoT-beställningen. Leveranser från projekten inom samlingsbeställning FoT, Metod- och utredningsstöd samt OA-metoder till FM 2011 Antal 2010 Antal 2009 Antal 2008 Antal 2011 Procent 2010 Procent 2009 Procent 2008 Procent FOI Rapporter % 30% 31% 34% Konferensbidrag o. dyl % 5% 4% 4% FOI Memo, ej lägesrapporter % 25% 37% 23% FOI Memo, lägesrapporter % 17% 10% 17% Muntliga presentationer, demonstrationer, workshops, seminarier % 17% 12% 18% Övrigt % 6% 6% 4% TOTALT % 100% 100% 100% Antalet leveranser från projekten inom samlingsbeställningen m.m. har minskat med anledning av mindre beställningsvolym under året i förhållande till såväl 2010 som Minskningen är en följd av den minskade beställningsvolymen från Försvarsmakten under senare år från 475 mnkr 2009 till 322 mnkr Leveransvolymen bedöms med beaktande av tidigare genomförda reduceringar ändå som tillfredsställande. 4 Forskning och teknikutveckling inom samlingsbeställning FoT, Metod- och utredningsstöd samt OA- metoder till FM. 5 Notera att skriftlig produktion inom CBRN-området finns med i statistiken för samlingsbeställningen under tidigare år. 15(61)

16 4.1.4 Kunskapstillämpning Med kunskapstillämpning avses tillämpning och nyttiggörande av uppbyggd kunskap, dvs. att FOI med sin kompetens, i ett kort perspektiv, hjälper kunderna att lösa olika typer av problem och frågeställningar. Kunskapstillämpning omfattar såväl enskilda uppdrag från främst Försvarsmakten och FMV som anslagsfinansierad verksamhet. Nyttiggörandet av den kunskap som byggs upp inom Försvarsmaktens samlingsbeställning, främst i beställningar utöver denna beställning från såväl Försvarsmakten som FMV, sker företrädesvis genom FOI:s deltagande i uppdragsgivarnas verksamhet, både direkt i uppdragsgivarens processer och i så kallade integrerade projektteam (IPT), kurser samt skriftlig rapportering som svar på specifika frågeställningar. Exempel på sådan verksamhet är det stöd FOI ger till Försvarsmakten i internationella insatser, såväl inför som under ett uppdrag, olika kurser samt olika uppdrag från FMV. Ytterligare exempel är det vetenskapligt baserade metodstöd som levereras av operationsanalytiker hos Försvarsmakten samt Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum, FLSC. Inom anslaget 1.9 ap. 1, har stöd lämnats till Försvarsdepartementet i form av policyrelevanta studier och expertstöd i form av personal som temporärt tjänstgör vid departementet. Stödet avser säkerhetspolitisk och strategisk analys samt utveckling av försvar och krishanteringsförmåga. Återrapportering sker separat i enlighet med regleringsbrevet. Anslaget 1:9 ap. 4 har utnyttjats främst för att stödja Regeringskansliet och för att initiera och följa upp projektsamverkan för drygt tvåhundra avtal och avtalsförslag, samt för att säkerställa samråd, tillstånd m.m. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 15,7 mnkr. Utfallet uppgick 2011 till 16,3 mnkr. Av anslaget från Utrikesdepartementet (1.6 ap. 4) ska, enligt regleringsbrevet, 15,2 mnkr användas för kunskapstillämpande verksamhet. Utfallet blev 15,5 mnkr. Den uppbyggda kunskapen nyttiggörs huvudsakligen genom direktstöd till Utrikesdepartementet inom CBRN-området. Delområden inom vilka stöd ska kunna lämnas är preciserade i FOI:s regleringsbrev. Stöd har lämnats dels i form av skriftliga underlag som svar på direkta frågor, men också genom tekniskt expertstöd i nationellt exportkontrollarbete, multilaterala exportkontrollregimer och andra fora som översynskonferensen för B- vapenkonventionen (BTWC) och nedrustningskonferensen (CD). Under året inleddes också ett delat ordförandeskap för MTCR:s 6 tekniska expertgrupp. 6 MTCR (MissileTechnology Control Regime) är en multinationell exportkontrollregim för missilteknologi. 16(61)

17 Kunskapstillämpande verksamhet, tkr Extern kunskapstillämpande verksamhet Fö 1:9 ap. 1 Forskning/analysstöd för regeringens behov Fö 1:9 ap. 4 Internationell verksamhet och exportstöd UD 1:6 ap. 4 Alla program exkl. Grundkompetens och infrastruktur Intäkter varav intäkter av Kostnader varav kostnader av Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 2011 anslag avg m.m anslag avg m.m S:a anslagsverksamhet S:a kunskapstillämpande verksamhet Intäkter och kostnader är justerade för 2009 och 2010 med anledning av de ändrade redovisningsprinciperna för fakturering av inomstatliga hyror Marknadsområden FOI:s uppdragsredovisning resultatredovisas enligt följande indelning i verksamheter/marknadsområden. Försvar Regeringskansliet Civila myndigheter Näringsliv Utländska kunder Forskningsfinansiärer Redovisningen av respektive område inleds med en kort beskrivning av områdets omfattning. Ur nedanstående tabell framgår intäkter per marknadsområde. Intäkt per marknadsområde, tkr Försvar Regeringskansliet Civila myndigheter Näringsliv Utländska kunder Forskningsfinansiärer Övriga externa intäkter TOTALT FOI Under andra halvåret 2010 påbörjades en omdisponering av medel från Försvarsmakten (41 mnkr) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (9,25 mnkr) till anslag direkt till FOI (50,25 mnkr) 2008, 2009 och 2010 års intäkter är justerade med anledning av de nya redovisningsprinciperna för lokalkostnader Försvar har ökat 2008 med tkr och Civila myndigheter har ökat 2009 och 2010 med tkr, respektive tkr. 17(61)

18 Marknadsområdet Försvar har reducerats mellan 2010 och 2011 med 40,6 mnkr, till största delen på grund av omdisponeringen av medel för CBRN-verksamhet från Försvarsmakten till anslag, cirka 33 mnkr. Marknadsområdet Regeringskansliet har ökat med knappt 58 mnkr mellan 2010 och 2011 till största delen med anledning av omdisponeringen 2010 till anslag för forskning inom CBRN-området. Intäkter inom området Civila myndigheter har ökat något mellan 2010 och De större intäktsökningarna har skett via uppdrag från Socialstyrelsen, universitet och högskolor samt från gruppen Resterande civila myndigheter med en sammanlagd intäktsökning om cirka 7 mnkr. Intäkter från MSB har samtidigt minskat med 6,8 mnkr, p.g.a. omdisponeringen till anslag. Intäkter inom området Näringsliv har minskat med 2,7 mnkr mellan 2010 och Minskningen hänförs främst till svenska kunder med små beställningsvolymer. Den relativt stora minskningen i intäkter mellan 2008 och 2009 berodde på lågkonjunkturen Intäkter inom området Utländska kunder har minskat med 12,6 mnkr mellan de två senaste åren. Minskningen, cirka 10 mnkr hänförs främst till gruppen europeiska kunder med små beställningsvolymer. Marknadsområdet Forskningsfinansiärer har ökat med 16,3 mnkr mellan de två senaste åren. Den största ökning rör FP7-samarbetet, som ökat med 13,3 mnkr Försvar Marknadsområdet Försvar omfattar uppdrag från Försvarsmakten, FMV, Fortifikationsverket och Försvarsexportmyndigheten. Intäkterna under 2011 var drygt 646 mnkr Kunskapsuppbyggande verksamhet Den största beställningen inom den kunskapsuppbyggande verksamheten är Försvarsmaktens s.k. samlingsbeställning FoT. Det totala antalet leveranser inom samlingsbeställningen har, beroende på minskad uppdragsvolym, minskat i förhållande till föregående år. Utfallet för leveranser i enlighet med beställningen har ökat i förhållande till förra året. De förseningar som trots allt skett beror på att många leveranser är svåra att planera in. Senareläggning eller förändring av leveranser har i samtliga fall omförhandlats med Försvarsmakten. Enligt samlingsbeställningen FoT, Metod- och utredningsstöd samt OA-metoder skulle FOI under 2011 lämna 221 leveranser (274 år 2010 respektive 326 år 2009). Av dessa har 196 leveranser eller 89 procent (226 eller 82 procent 2010 respektive 304 eller 93 procent 2009) levererats i enlighet med beställningen. 23 leveranser, eller 10 procent (47 år 2010 respektive 19 år 2009) har levererats vid senare tidpunkt, men har i varje enskilt fall omförhandlats med Försvarsmakten, ibland med anledning av ett förändrat innehåll. 18(61)

19 Återstående två har senarelagts till För en beställning 2010, respektive tre beställningar 2009 utgick leverans eller levererades påföljande år. Verksamheten inom samlingsbeställningen FoT har bedrivits inom områdena (intäkt inom parentes): Modellering och simulering (13 mnkr), Ledning med Människa-System Interaktion (MSI) (43 mnkr), Sensorer och signaturanpassning (59 mnkr), Undervattensteknik (34 mnkr), Vapen och skydd (45 mnkr), Telekrig (61 mnkr), CBRN och Miljö (som 2011 enbart omfattat Miljö) (6 mnkr), samt Flygteknik med elektronik och byggsätt (18 mnkr). Huvuddelen av forskningsprojekten inom FoT innehåller idag visst internationellt samarbete, vilket både ökar kvaliteten och ger en positiv utväxling på de insatta resurserna. Nedan redovisas några exempel på verksamheter som genomförts under Under hösten deltog FOI i ett internationellt fältförsök i regi av Nato-gruppen Multi- Sensor Integration for urban operations. Försöket syftade till att värdera hur olika sensorsystem kan kombineras för ökad situationsuppfattning vid urbana operationer. FOI:s medverkan bidrar till att stödja Försvarsmakten i ambitionen att tekniskt och metodmässigt utveckla den urbana stridsförmågan. Inom undervattensområdet har FOI, genom deltagande i ett samarbete med THALES i Frankrike, TNO i Nederländeran, KDA och FFI i Norge inom ramen för ett EDA projekt, utvecklat ett stödsystem där sonarsystemet under pågående spaning får förmågan att snabbt kunna förutsäga detektionsavstånd för undervattensmål under olika betingelser. Därmed kan taktiska åtgärder vidtas för att förbättra spaningsförmågan och reducera risken för egna enheter. FOI har medverkat med operationsanalytiker i Försvarsmaktens studier och utredningar. Verksamheten syftar till att bidra till hög kvalitet för Försvarsmaktens studie-, planeringsoch beslutsprocesser. Operationsanalysgrupperna (OA-grupperna), som är placerade vid Försvarsmaktens högkvarter medverkar inom hela spektret av Försvarsmaktens verksamheter. Detta innebär alltifrån studier, övningsverksamhet, perspektiv- och försvarsplanering till utveckling av operativ förmåga och direkt operativ verksamhet. Exempel på genomförda verksamheter under 2011 är Projektet Stöd till militärstrategisk inriktning. Där har FOI medverkat i Försvarsmaktens perspektiv- och försvarsplanering med planering, genomförande och utvärdering av spel samt Stöd till Försvarsmaktens konceptutveckling med Effect-Based Approach to Operations och Comprehensive Approach som grund. Ett särskilt fokus har givits funktionerna Knowledge Support, expeditionära operationer, informationshantering och utveckling av CD&E-metoden (Concept Development and Evaluation). 19(61)

20 Kunskapstillämpande verksamhet Kunskapstillämpning sker främst genom enskilda uppdrag. För Försvarsmakten genomfördes 76 uppdrag för totalt 138 mnkr och för FMV genomfördes 134 uppdrag för totalt 165 mnkr. Genom dessa uppdrag ger FOI underlag och expertstöd till alla faser i Försvarsmaktens och FMV:s verksamhet, från tidiga konceptstudier via materielanskaffning till stöd under insatser. Under året har stöd till insatser lämnats bland annat för att: genom utbildning öka Försvarsmaktens kunskap inom kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst och vapenteknisk hotbild samt om hur hemmagjorda laddningar och andra explosiva hot oskadliggörs. öka Försvarsmaktens förmåga att verka i varma vatten genom medverkan i studier avseende sensorprestanda och egna bidragande emitterade signaturer. lämna tekniskt expertstöd till MUST 7. ge ISAF 8 operativt stöd till HKP 10 i telekrigsfrågor. ge flyginsatsen i Libyen (FL02) operativt stöd avseende telekrig hantera kryptering för militär GPS i samband med flyginsatsen i Libyen. förmedla internationella erfarenheter av att starta och landa helikopter i besvärliga miljöer, såsom sand och snö. upprätthålla en hög teknisk förmåga i Försvarsmaktens mobila laboratorier för analys av biologiska, kemiska och radioaktiva ämnen. Detta sker genom att experter från FOI tjänstgör på SkyddC. utvärdera piloternas kärnkompetens under Libyeninsatsen. 7 Militära underrättelse och säkerhetstjänsten. 8 International Security Assistance Force. 20(61)

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 FMV Försvarets materielverk Årsredovisning 2012 4 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 M å l f ö r v e r k s a

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Årsredovisning. Allmän del. Organisationsnummer: 202100-6339

Försvarsexportmyndigheten. Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Årsredovisning. Allmän del. Organisationsnummer: 202100-6339 Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar Årsredovisning Allmän del 2012 Organisationsnummer: 202100-6339 1/22 Försvars sexportmyndighetens Årsredovisningg 2012

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi 2009:18 Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-23 2009/122-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-05-07 S2009/3836/HS Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Årsredovisning. för budgetåret 2003

Årsredovisning. för budgetåret 2003 Årsredovisning för budgetåret 2003 Innehåll 2 Sammanfattning av genomförd verksamhet 4 Civilt försvar och svåra påfrestningar 5 Samverkansområde Teknisk infrastruktur 7 Samverkansområde Transporter 8 Samverkansområde

Läs mer

IT-forskning i Sverige och i omvärlden. Kartläggning av svensk finansiering av IT-forskning mellan 1995 2005 A2008:006

IT-forskning i Sverige och i omvärlden. Kartläggning av svensk finansiering av IT-forskning mellan 1995 2005 A2008:006 A2008:006 IT-forskning i Sverige och i omvärlden Kartläggning av svensk finansiering av IT-forskning mellan 1995 2005 Edgar Iglesias, Sara Berntsson, Lars Bager-Sjögren Karin Hovlin, Andreas Göthenberg

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box 2280 103 17 Stockholm Tfn 08-454 46 43 Tfx 08-454 46 45 E-post: publikations.service@statskontoret.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning GD har ordet 2 1 Bostadskreditmarknaden 3 2 Verksamhetsöversikt 4 2.1 BKN:s uppgifter 4 2.2 Finansiering av BKN:s

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer