ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Telefon: , fax:

2 FOI Årsredovisning GD HAR ORDET FOI UPPGIFTER OCH MÅL KUNSKAPSUPPBYGGANDE OCH KUNSKAPSTILLÄMPANDE VERKSAMHET INDELNING AV VERKSAMHETEN SAMLAD ÖVERSIKT ÅRETS VERKSAMHET EKONOMISKT UTFALL RESULTATREDOVISNING VERKSAMHET OCH PRESTATIONER Vetenskaplig kvalitet Rapportproduktion Kunskapsuppbyggnad Kunskapstillämpning MARKNADSOMRÅDEN Försvar Regeringskansliet Civila myndigheter Näringsliv Utländska kunder Forskningsfinansiärer REDOVISNING ENLIGT INSTRUKTION OCH REGLERINGSBREV Nyttiggörande utanför totalförsvaret Försvarsunderrättelseproduktion Samverkan mellan militär och civil forskning samt nationell och internationell forskning Exportfrämjande verksamhet Försvar och krishanteringsförmåga samt säkerhetspolitik CBRN-frågor Internationell samverkan Effektivitet och god hushållning Övrig återrapportering PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING REKRYTERING KOMPETENS ARBETSMILJÖ PERSONALSTATISTIK Anställda Funktionsindelning Jämnställdhet Sjukfrånvaro KUNDNÖJDHET, PUBLICITET OCH VARUMÄRKE FINANSIELL REDOVISNING VÄSENTLIGA UPPGIFTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER (61)

3 1 GD HAR ORDET Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) lägger ännu ett framgångsrikt år bakom sig där jag kan konstatera att vår verksamhet och våra forskningskompetenser varit fortsatt starkt efterfrågade för försvar och samhällets säkerhet. Det gäller inte minst våra huvudkunder Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV), från vilka vi fått nya uppdrag. Jag kan till exempel nämna att vi under andra halvåret 2011 skrev avtal med FMV om tre stora projekt inom sensorområdet, där vi ska bidra med forskning med koppling till JAS Gripen, undervattensspaning och kamouflage för sensorspaning. Under våren och sommaren skedde en dramatisk utveckling i Mellanöstern och Nordafrika. De sakkunskaper och expertutlåtanden som FOI:s forskare bidrar med i sammanhanget har varit starkt efterfrågade såväl av Regeringskansliet som i media. I mars inträffade naturkatastrofen i Japan och den efterföljande kärnkraftsolyckan i Fukushima. FOI kunde med kort varsel bidra med operativa resurser både i Sverige och på plats i Japan för att stödja bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Intresset för forskningen kring att hitta potentiella terrorister och hemmagjorda bomber aktualiserades på sensommaren efter dåden i Oslo och på Utöya. Jag kan konstatera att detta är exempel på hur forskning, som FOI bedrivit under lång tid, kan bli aktuell och efterfrågad i det korta perspektivet. Begreppet cyberattacker fick en tydligare innebörd när FOI:s forskare inom informationssäkerhet vid flera tillfällen under året demonstrerade hur cyberattacker kan gå till i verkligheten och vilka konsekvenser de kan medföra. Första tillfället var på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari, följt av Almedalsveckan i juli och senare på hösten under Samhällsäkerhetsmässan i Kista. Vid den sistnämnda mässan kunde FOI också presentera delar av sin breda verksamhet för mässbesökarna. För tredje året i rad lanserade FOI rapporten Strategisk utblick 2011, en årlig framåtblickande studie som uppmärksammar säkerhetspolitiska trender och möjliga konsekvenser inom flera geografiska och tematiska områden. Rapporten fick stor uppmärksamhet och är sedan 2011 en avdelningsövergripande produkt. Andra exempel på rapporter som under året fått stor uppmärksamhet inte minst medialt är dels det uppdrag från regeringen som handlade om att göra en internationell jämförelse om militär verksamhet och vindkraftens utbyggnad, dels rapporten om hur samhällets kostnader påverkades av det vattenburna utbrottet av Cryptosporidium i Östersund förra vintern. Jag ser också att vår forskning inom Asienprogrammet hamnat i fokus efter snabb utveckling och omvälvande trender i flera av Asiens regioner. Därutöver kom nya rapporter om talibanernas uppkomst och drivkrafter och om Afghanistan och Iran. I våra internationella engagemang är vi fortsatt framgångsrika. Samarbeten och tjänstexport utgör ett betydande stöd till den forskning och utveckling som efterfrågas av våra huvudkunder. FOI placerar sig på en topp-tio-lista bland de svenska organisationer som får störst forskningsfinansiering från EU. Dessutom är FOI som enda svenska institut bland de femtio främsta europeiska forskningsinstituten i kampen om EU-anslag. FOI stärker även sitt varumärke i Asien. Det finns ett stort intresse från såväl statliga som privata institutioner. 3(61)

4 Under våren överlämnade Försvarsstrukturutredningen sitt betänkande om Forskning och utveckling samt försvarslogistik i det reformerade försvaret. Jag kan konstatera att utredningen gav starkt stöd för den verksamhet som bedrivs vid FOI för Försvarsmaktens och andra uppdragsgivars behov. Utredningen underströk särskilt nyttan och behovet av den långsiktiga forskningen och framhöll att om ytterligare reduceringar genomförs, kan detta komma att innebära ett risktagande inför framtiden. Utöver detta lyfte utredningen bland annat frågan om kostnadseffektiviteten vid myndigheten. Även om effektiviteten ökat sedan 2008, ansåg utredningen att den fortsatt kan förbättras. Jag har därför beslutat om åtgärder som säkerställer en sådan utveckling och som dessutom ligger i linje med det beslut som regeringen sedermera fattade i frågan. Den förbättrade effektiviteten ska givetvis komma våra huvudkunder till nytta. Under hösten gjordes en kundnöjdhetsmätning, där FOI får fortsatt mycket höga eller höga betyg av sina kunder. Allra högst betyg får vi av Försvarsmakten och privata aktörer. Det är viktigt att kontinuerligt fråga våra kunder hur de uppfattar oss i fråga om leveranser, resultat- och kunskapsöverföring och affärsmässighet. Det ger oss möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten så att vi även fortsättningsvis uppfattas som kostnadseffektiva och objektiva samt att vi håller en hög kvalitet i vårt arbete. Vi har under året även bedrivit ett omfattande internt arbete med att säkerställa och utveckla kvalitén i forskningsverksamheten. För mig är detta tillsammans med kostnadseffektiviteten centralt för att vi ska kunna möta nuvarande och framtida behov och krav från våra huvudkunder. Medarbetaruppföljningen, som genomfördes under året, visar även att vi genom ett systematiskt arbete under de två senaste åren åstadkommit förbättringar som placerat oss i en mycket god nivå inom majoriteten av undersökta områden. Utvecklingsarbetena ligger således i linje med de riktlinjer som styrelsen under året lagt fast för verksamheten. För egen del har jag avslutat ett tvåårigt ordförandeskap i det europeiska sexnationssamarbetets grupp för forskning. Det har varit ett uppskattat och aktivt arbete som präglats av nystartsanda och som öppnat för nya samarbetsmöjligheter inom EDA. Mitt ordförandeskap för de europeiska forskningsdirektörerna fortsätter och jag kan konstatera att Sverige spelar en viktig roll som gynnar vår nationella forskningsverksamhet väl. Jan-Olof Lind Generaldirektör 4(61)

5 2 FOI uppgifter och mål Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en huvudsakligen uppdragsstyrd myndighet under Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Verksamheten bidrar till det militära försvarets utveckling och samhällets säkerhet samt utgör ett kvalificerat stöd till Regeringskansliet. Enligt regeringens instruktion har FOI följande uppgifter och mål: FOI har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metodoch teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet. FOI ska verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret. FOI:s uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare. FOI ska särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning. FOI ska på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn. 2.1 Kunskapsuppbyggande och kunskapstillämpande verksamhet FOI delar in sin verksamhet i kunskapsuppbyggande respektive kunskapstillämpande verksamhet. Den kunskapsuppbyggande verksamheten syftar till att bedriva forskning och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Denna kunskapsuppbyggande forskning sker 5(61)

6 främst i projekt inom den sammanhållna FoT 1 -beställningen från Försvarsmakten, men också via anslag från Försvars- och Utrikesdepartementen. Dessa uppdrag utgör därför en nödvändig grundförutsättning för kunskapstillämpningen där forskning och utveckling, analyser m.m. nyttjas för mer kortsiktiga problemställningar. Den domänkunskap som FOI byggt upp är en grundläggande förutsättning för kunskapstillämpningarna för försvaret och det civila samhället. Se avsnitt 4.1 för en resultatredovisning av respektive verksamhet. 2.2 Indelning av verksamheten För den interna samordningen och uppföljningen av uppdrag från kunder indelas verksamheten på FOI i följande marknadsområden: Försvar Regeringskansliet Civila myndigheter Näringsliv Utländska kunder Forskningsfinansiärer Se avsnitt 4.2 för en resultatredovisning per marknadsområde. 1 Forskning och teknikutveckling. 6(61)

7 3 SAMLAD ÖVERSIKT 3.1 Årets verksamhet Efterfrågan på vår verksamhet och våra forskningskompetenser har varit fortsatt stark under året. Det gäller inte minst våra huvudkunder Försvarsmakten och FMV. Inriktningen mot försvar och samhällets säkerhet har varit framgångsrik. Bland marknadsområdena utgör Forskningsfinansiärer det område som har haft störst intäktsökning med drygt 16 mnkr till 100,5 mnkr Av ökningen utgör drygt 13 mnkr FP7 2 -finansiering. FOI:s strategiska inriktning mot försvar och säkerhet har sammanfallit med en ökning av EU:s forskningsprogram på säkerhetsområdet. Vad gäller success-rate av ansökningar till EU-forskningsprojekt har även den ökat från 49 procent 2010 till 54 procent 2011, vilket är en mycket hög nivå för ett institut. FOI:s kundundersökning, som genomförs vart tredje år, visar höga betyg vad gäller objektivitet, trovärdighet och kvalitet i FOI:s tjänster. Inledningen på året kom annars i mångt och mycket att handla om Försvarsstrukturutredningen. Institutet var utredningen behjälplig med underlag och redovisningar om institutets verksamhet, budget, sekretessfrågor m.m., som utredningen ville ha belyst. Utredningen lämnade sitt betänkande i april. I utredningen understryks forskningens betydelse för Försvarsmakten. Utredningen bedömer att FoU-satsningar ligger på en låg, nära kritisk eller underkritisk nivå. Utredningen föreslår dock en viss ytterligare kostnadseffektivisering av FOI:s verksamhet. I november fick FOI ett uppdrag från regeringen gällande en 10-procentig kostnadseffektivisering för åren Ekonomistyrningen har stärkts genom ledningens dialog och uppföljning med samtliga avdelningar två gånger under hösten. Genom de analyser som redovisas i avsnitt kan FOI påvisa att verksamheten har bedrivits effektivt och med god hushållning. Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning. Uppföljningen visar att vidtagna åtgärder efter förra undersökningen och de förbättringsområden som utvaldes har gett önskvärt resultat. Det totala resultatet för myndigheten ökade med fyra enheter från 66 till 70, vilket placerar myndigheten på en mycket godtagbar nivå. I linje med detta har chefs- och ledarskapsprogram påbörjats under hösten. Samtliga chefer ska få samma möjligheter och förutsättningar att leda sin verksamhet i enlighet med det ansvar som åligger respektive chef enligt arbetsordningen. Under året har FOI:s verksamhet utvärderats av en internationellt sammansatt expertgrupp. Utvärderingarna visar att forskningen inom områdena Risk- och sårbarhetsanalys, Experimentell elektromagnetik, Akustisk modellering samt Signalbehandling håller internationell toppklass och Vapen och Skydd samt Undervattensteknik mycket hög klass. 2 EU:s sjunde ramprogam. 7(61)

8 FOI:s personal har ökat från 971 tillsvidareanställda 2010 till tillsvidareanställda Den personalrörlighetsstatistik som har tagits fram under året visar att cirka 110 anställda i genomsnitt är tjänstlediga. Andelen kvinnor har ökat från 28 procent till 30 procent och andelen chefer som är kvinnor har ökat från 30 procent till 38 procent. Den låga sjukfrånvaron från 2010 om 2,2 procent har minskat ytterligare till 1,7 procent. Produktion av skriftlig dokumentation har under året ökat från stycken till stycken. Extern vetenskaplig publicering uppgår till 271. Under året förekom FOI i artiklar i tryckt press, artiklar i digitala kanaler och 294 etermedieinslag, motsvarande siffror 2010 var pressartiklar, digitala artiklar och 165 etermedieinslag. I publiciteten förekom FOI-talespersoner i 68 procent av artiklarna/inslagen, vilket är förhållandevis mycket och visar på vilken expertis FOI besitter när det gäller försvar och säkerhetsområdet. 3.2 Ekonomiskt utfall De totala intäkterna för verksamhetsåret 2011 uppgick till 1 089,1 mnkr och de totala kostnaderna uppgick till 1 096,2 mnkr. Det slutliga verksamhetsutfallet uppvisar således ett underskott på 7,1 mnkr, vilket i förhållande till den totala omsättningen får anses vara ringa (0,7 procent), men även med beaktande av att myndigheten budgeterat för ett nollresultat. Budgeten för verksamhetsåret 2011 tog bland annat sin utgångspunkt i att myndigheten under flera år gjort ett positivt resultat, att normaltimpriserna inte höjts sedan 2007 samt att den av styrelsen beslutade strategiska kompetensutvecklingen skulle genomföras enligt plan. FOI valde att inte höja timpriserna även inför FOI fick inte heller del av den pris- och löneomräkning som regeringen tilldelade Försvarsmakten för dess anslag. Under verksamhetsåret konstaterade både myndighetsledningen och styrelsen att en alltför optimistisk budgetering avseende bedömda intäkter gjorts inom ramen för vissa delar av verksamheten. Detta påverkade negativt balansen mellan myndighetens totala intäkter och kostnader, eftersom den budgeterade kostnadsutvecklingen bland annat tog sin utgångspunkt i en större omsättning. Myndighetsledningen fattade därför beslut under pågående verksamhetsår om betydande restriktivitet avseende kostnadsutvecklingen. Ett flertal redan genomförda rekryteringar liksom lönerevision var dock inte påverkbara, varför restriktiviteten i flera avseenden kom att påverka andra kostnadsslag. Målsättningen var att uppnå ekonomisk balans samtidigt som den strategiska kompetensutvecklingen i största möjliga mån skulle fortsatt prioriteras. Trots en alltför optimistisk budgetering ökade de totala intäkterna med 20,8 mnkr eller 2,0 procent jämfört med år Marknadsområdet Forskningsfinansiärer svarar för den största ökningen mellan åren, 16,3 mnkr. Däremot påverkades den förhållandevis låga intäktsökningen, i förhållande till ökningen av antalet timmar i den externa verksamheten, av en förskjutning från timmar med full kostnadstäckning till verksamhet som inte genererar lika mycket intäkter per timme. Detta avser framförallt bidragsverksamheten. 8(61)

9 Bidragsintäkterna ökade med 12,7 mnkr framförallt inom marknadsområdet Forskningsfinansiärer där EU står för 72 procent av den ökade uppdragsvolymen. Anslagsintäkterna ökade med 54,4 mnkr beroende på den omdisponering av medel från uppdrag via Försvarsmakten till anslag som delvis genomfördes under Från och med 2011 har denna omdisponering slagit igenom fullt ut. Därmed har andelen anslagsintäkter ökat till 18 procent av de totala intäkterna. Motsvarande siffra för 2010 var 14 procent. Den ökade andelen anslagsintäkter medför en lägre intäktsnivå eftersom anslagspriserna är lägre än normaltimpriserna. Intäkter av avgifter och ersättningar minskar med 49,1 mnkr. Minskningen består till största delen av omdisponeringen till anslag, enligt ovan. Men också minskningar inom samlingsbeställningen från Försvarsmakten och inom marknadsområdet Utländska kunder. De totala kostnaderna har också ökat jämfört med föregående år. Den totala kostnadsökningen 57,1 mnkr eller 5,5 procent går främst att härleda till en ökning av personalkostnaderna. Som redovisats ovan bedömdes vissa av dessa kostnader inte påverkbara under verksamhetsåret samtidigt som de baserades på en större budgeterad intäktsvolym. Personalkostnaderna har ökat med 46,9 mnkr. Drygt hälften av lönekostnadsökningarna inkl. arbetsgivaravgifter och sociala avgifter förklaras av att antalet anställda har ökat samt en nödvändig kompetensväxling. Knappt hälften utgörs av resultatet av årets löneförhandlingar. Vid årets slut hade antalet tillsvidareanställda ökat med 29 personer netto i förhållande till antalet anställda vid utgången av Arbetet med att analysera kompetensstrukturen har fortsatt under året och vissa åtgärder i form av kompetensväxling har varit nödvändiga att vidta. Som en följd av detta har under året kostnader i form av löner för uppsagd personal, framtida pensioner och engångspremier till ett belopp av 8,1 mnkr bokförts, vilket är en ökning med 1,6 mnkr i förhållande till Lokalkostnaderna har minskat med 1,1 mnkr (-0,9 procent) jämfört med 2010 främst beroende på en återbetalning av fastighetsskatt. För att uppnå jämförbarhet mellan åren behöver dock två kostnadsposter för 2010 reduceras. Den ena utgörs av en felaktigt betald fastighetsskatt och den andra av lokalkostnader för ett symposium som genomförs vart tredje år. Efter dessa justeringar har lokalkostnaderna ökat med 2,5 mnkr eller 2,0 procent. Övriga driftkostnader har ökat med 7,9 mnkr eller 3,8 procent i förhållande till föregående år. Under 2010 bokfördes en upplösning av en avsättning på 11,9 mnkr för avvecklingen av verksamheten i Bromma, vilken påverkade resultatet positivt. Under 2011 har en avsättning på 3,0 mnkr upplösts, vilken också påverkar resultatet positivt. Med hänsyn tagen till dessa upplösningar så har driftkostnaderna sjunkit med 1,0 mnkr. Detta trots att beloppsgränsen för anläggningstillgångar har höjts, vilket innebär att fler inköp kostnadsförs direkt. Inköp av varor har ökat med cirka 2,0 mnkr mellan åren. 9(61)

10 Årets nyinvesteringar uppgick till 37,3 mnkr, vilket är lägre än den reducerade ram som styrelsen beslutade om inför verksamhetsårets början. Behovet av investeringar styrs bland annat av kundernas uppdrag, men också av reinvesteringar för att kunna bibehålla den för forskningen så viktiga infrastrukturen. Efter flera års åtstramningar och besparingar har behovet kommit till en gräns när det inte längre är möjligt att avstå från att återinvestera. Ett exempel på det är inpasseringssystemet där det inte längre har funnits tillgång till reservdelar. Detta medför att avskrivningar och nedskrivningar har ökat med 2,6 mnkr eller 7,8 procent jämfört med föregående år. Som en följd av detta ökar även de finansiella kostnaderna, men också beroende på stigande räntor i förhållande till Som nämns ovan blev myndighetens budgeterade totala intäkter och kostnader i obalans, varför en jämförelse med budget i alla avseenden inte blir meningsfull. På kostnadssidan kan dock noteras att utfallet blev 19,8 lägre än budget, vilket är ett resultat av den restriktivitet som följde av myndighetens beslut under verksamhetsåret. Sammantaget kan konstateras att med de åtgärder som vidtagits under året har myndigheten i allt väsentligt kunnat hantera de obalanser som uppmärksammats under pågående verksamhetsår. För en mer detaljerad information om det ekonomiska utfallet, se avsnitt 7, Finansiell redovisning. 10(61)

11 4 RESULTATREDOVISNING Väsentlig upplysning kring resultatredovisningen Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska resultatredovisningen främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. FOI redovisar prestationer, kostnader och intäkter utgående från två prestationstyper, Kunskapsuppbyggnad och Kunskapstillämpning, se avsnitt respektive FOI redovisar vidare sin verksamhet i två dimensioner, Verksamhet (4.1) och Marknadsområden (4.2). Redovisning av verksamheten tar sin utgångspunkt i myndighetens instruktion och regleringsbrev med fokus på prestationer inom forskningsverksamheten. Redovisning av marknadsområden utgår från prestationsredovisning ur ett kundperspektiv. 4.1 Verksamhet och prestationer Instruktionen 1 Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet. FOI är Sveriges största samlade forskningsorganisation när det gäller kompetens som rör försvar och samhällets säkerhet. De kompetenser som behövs för att stödja försvaret, respektive för att stärka samhällets säkerhet, är till viss del överlappande. För att FOI ska kunna vara strategiskt betydelsefullt över tiden, i takt med att teknik och metoder samt kundernas behov förändras, måste forskningen ständigt utvecklas. Detta sker främst i projekten inom den sammanhållna FoT-beställningen från Försvarsmakten, och i de anslagsfinansierade projekten från Försvars- och Utrikesdepartementen. Dessa projekt är därför en nödvändig grundförutsättning för att FOI idag och i framtiden ska kunna ge forskningsbaserat stöd till sina kunder. FOI säkerställer tillgång till patenterad teknik för fortsatt forskning och utveckling samt för försvarets och institutets samarbetspartners verksamhet. Patent och licenser säkrar även formerna för tekniköverföring till näringslivet. Kunskapstillämpning sker främst genom enskilda uppdrag från kunderna. Den omfattar såväl enskilda uppdrag från kunder (främst Försvarsmakten och FMV) som anslagsfinansierad verksamhet utgjorde kunskapsuppbyggande verksamhet 51 procent (551 mnkr) medan kunskapstillämpning utgjorde 49 procent (538 mnkr) av FOI:s totala verksamhet. 11(61)

12 Verksamhet, tkr Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Kunskapsuppbyggande verksamhet Kunskapstillämpande verksamhet Totalt FOI varav anslagsverksamhet FOI Den slutliga nyttan av FOI:s leveranser värderas av kunden. Som med all forskning tar det ett visst antal år från det att FOI levererat resultat tills nyttan kan värderas fullt ut. Av detta skäl redovisas exempel på olika typer av nytta för kunden, slutprestationer till uppdragsgivare, rapportproduktionen och samverkan med universitet och högskolor, i enlighet med regleringsbrev. Av avsnitt 4.2 framgår exempel på aktiviteter som syftar till att nyttiggöra FOI:s kunskap för dess kunder. Ur den kundundersökning som FOI låtit göra detta år framgår att FOI:s uppdragsgivare värderar myndighetens resultat som objektiva, nyttiga och med en mycket hög kvalitet. Se vidare i avsnitt Vetenskaplig kvalitet Den vetenskapliga kvaliteten i FOI:s verksamhet säkerställs dels genom publicering i internationella tidskrifter och vid konferenser, dels genom internationella vetenskapliga utvärderingar. En hög internationell publiceringsgrad är av vikt, dels för att säkerställa att forskningen håller god internationell klass, dels för att öppna vägen för nya forskningsuppdrag och internationella samarbeten. Under året har FOI:s verksamhet inom områdena Vapen och Skydd samt Undervattensteknik utvärderats av en internationellt sammansatt expertgrupp. Totalt bedömdes 86 procent av 14 utvärderade delområden hålla internationellt mycket hög klass på verksamheten. Av dessa delområden ansågs speciellt forskningen inom delområdena Risk- och sårbarhetsanalys, Experimentell elektromagnetik, Akustisk modellering samt Signalbehandling hålla internationell toppklass. Bland utvärderingsgruppens generella observationer kan speciellt påpekas att samtliga grupper både håller hög vetenskaplig relevans och kundrelevans samt att de producerar en stor mängd rapporter. Vetenskapliga metoder och vetenskaplig kvalitet håller mycket hög klass och överträffar i vissa fall ledande internationella försvarsforskningsanläggningar. Forskningsgrupperna är också väl medvetna om behov av olika resurser och är skickliga i att använda såväl experimentella anläggningar som beräkningsresurser av högsta klass. Utvärderingsgruppen påpekade också att utvärderingsprocessen varit välorganiserad och genomförd. Arbetet med att analysera och omhänderta utvärderarnas iakttagelser och rekommendationer påbörjades i slutet av (61)

13 4.1.2 Rapportproduktion FOI:s leveranser från den kunskapsuppbyggande verksamheten (se avsnitt 4.1.3) utgörs till stor del av vetenskapliga artiklar och konferensbidrag, rapporter, seminarier, demonstrationer och kunddagar. Leveranser kopplade till nyttiggörandet av kunskapen (se avsnitt 4.1.4) sker i former anpassade till uppdragsgivarnas behov. Det sker ofta genom deltagande i uppdragsgivarnas verksamhet, både direkt i uppdragsgivarens processer och i så kallade integrerade projektteam (IPT). Det kan även ske via kurser och genom kortare skriftlig rapportering som svar på specifika frågeställningar. Under 2011 producerade FOI 835 rapporter och memon till uppdragsgivare att jämföra med 758 år 2010 och 772 år Inom kundrapporteringen har andelen FOI-memon ökat, medan andelen FOI-rapporter minskat. Detta beror delvis på huvudkundens Försvarsmakten önskemål om förändrad rapportering. Önskemålet har varit dels ökad extern vetenskaplig publicering, dels kortare avrapporteringar till uppdragsgivare som redovisning av genomfört arbete, huvudresultat och dess implikationer, det senare istället för de lite tyngre FOI-rapporterna. FOI:s externa vetenskapliga publicering uppgick 2011 till 271 artiklar och konferensbidrag jämfört med 258 år 2010 respektive 232 år Den internationella vetenskapliga publiceringen har ökat de två senaste åren. Detta är bland annat ett resultat av ett medvetet fokus på internationell publicering enligt huvuduppdragsgivarens önskemål. Rapporter och memo till uppdragsgivare avser skriftlig produktion utgiven av FOI. Vetenskapliga artiklar och konferensbidrag avser vetenskapligt granskade (peer review) artiklar och konferensbidrag producerade av FOI, men utgivna av annan huvudman. Övrigt material är exempelvis rapporter producerade av FOI och utgivna av annan huvudman, men som ej genomgått peer review-granskning. 13(61)

14 4.1.3 Kunskapsuppbyggnad FOI fungerar inom många områden som kunskapsbärare för uppdragsgivarna genom att bygga upp forskningsbaserad kunskap som sedan kan användas för uppdragsgivarnas olika behov på såväl kort som lång sikt. I kunskapsbanken finns domänkunskap inom försvar och säkerhet. Den ackumulerade kunskapen är den kompetens och förmåga som successivt byggts upp genom forskning under många år. Eftersom teknik och metoder kontinuerligt utvecklas samtidigt som en del av myndighetens kompetensbärare försvinner måste FOI, för att kunna vara nyttiga över tiden, ständigt tillföra ny kunskap. Denna forskningsbaserade kunskapsuppbyggnad är en nödvändig förutsättning för tillämpningen på uppdragsgivarnas specifika problem. För att kunna garantera kvaliteten på den samlade kunskapen, sker vetenskaplig profilering, vilket innebär en jämförelse och värdering mot den övriga vetenskapliga världen. En tillräckligt god kvalitet är också förutsättningsskapande för samarbeten och samverkan med andra, något som ger FOI tillgång till ännu mera kunskap att tillämpa för uppdragsgivarnas behov. Den kunskapsuppbyggande verksamheten dokumenteras och rapporteras företrädesvis som skriftliga rapporter, men också i andra former exempelvis genom seminarier, demonstrationer och workshops, vilket också illustrerar FOI:s funktion som kunskapsbank för uppdragsgivarna. Forskningsfinansiering från forskningsfinansiärer fås i stark konkurrens i öppet utlysta program, utgör knappt 20 procent av den kunskapsuppbyggande verksamheten, en andel som de senaste tre åren ökat från drygt 15 procent av den totala kunskapsuppbyggande verksamheten (se vidare avsnitt samt ). Anslaget 1:9 ap. 2, Forskning inom CBRN-området, är företrädesvis avsett för långsiktig kunskapsuppbyggande verksamhet. Syftet är att säkerställa att grundkompetens och förmåga upprätthålls och att till exempel utföra oberoende bedömningar rörande CBRNhot och tidigt upptäcka förändringar genom att följa den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom relevanta områden. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 100,5 mnkr. Utfallet uppgick till 101,1 mnkr. För Utrikesdepartementets behov av CBRN-kompetens sker kunskapsuppbyggnad inom anslaget 1:6 ap. 4. Anslagets regleringsbrev fastställer att 18,6 mnkr av tilldelade medel endast ska användas för att finansiera vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten vid FOI. Utfallet blev 18,9 mnkr. Viss kunskapsuppbyggande verksamhet inom det säkerhetspolitiska området sker även inom anslaget 1.9 ap. 1, Forskning/analysstöd för regeringens behov. Kunskapsuppbyggande verksamhet inom detta anslag särredovisas dock inte, se vidare avsnitt En omfördelning av medel för forskning inom CBRN-området genom anslag direkt till FOI skedde (61)

15 Kunskapsuppbyggandeverksa mhet samt vetenskaplig kvalitet, tkr Extern kunskapsuppbyggande Intäkter varav intäkter av Kostnader varav kostnader av Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 2011 anslag avg m.m anslag avg m.m verksamhet Bidragsverksamhet Fö 1:9 ap. 2 Forskning inom CBRN-området UD 1:6 ap. 4 Grundkompetens och infrastruktur S:a S a anslagsverksamhet kunskapsuppyggan verksamhet Här ingår FoT-beställning samt koncernuppdrag från Försvarsmakten Intäkter och kostnader är justerade för 2009 och 2010 med anledning av de ändrade redovisningsprinciperna för fakturering av inomstatliga hyror FoT 4 -beställning Forskning och teknikutveckling, FoT, utgör tillsammans med studier och konceptutveckling kunskapsutveckling för materielförsörjningens alla faser. Dessutom genomförs prov och försök inom ramen för förbandsutveckling, Försvarsmaktens forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU. Nedan beskrivs leveranser från projekten inom FoT-beställningen. Leveranser från projekten inom samlingsbeställning FoT, Metod- och utredningsstöd samt OA-metoder till FM 2011 Antal 2010 Antal 2009 Antal 2008 Antal 2011 Procent 2010 Procent 2009 Procent 2008 Procent FOI Rapporter % 30% 31% 34% Konferensbidrag o. dyl % 5% 4% 4% FOI Memo, ej lägesrapporter % 25% 37% 23% FOI Memo, lägesrapporter % 17% 10% 17% Muntliga presentationer, demonstrationer, workshops, seminarier % 17% 12% 18% Övrigt % 6% 6% 4% TOTALT % 100% 100% 100% Antalet leveranser från projekten inom samlingsbeställningen m.m. har minskat med anledning av mindre beställningsvolym under året i förhållande till såväl 2010 som Minskningen är en följd av den minskade beställningsvolymen från Försvarsmakten under senare år från 475 mnkr 2009 till 322 mnkr Leveransvolymen bedöms med beaktande av tidigare genomförda reduceringar ändå som tillfredsställande. 4 Forskning och teknikutveckling inom samlingsbeställning FoT, Metod- och utredningsstöd samt OA- metoder till FM. 5 Notera att skriftlig produktion inom CBRN-området finns med i statistiken för samlingsbeställningen under tidigare år. 15(61)

16 4.1.4 Kunskapstillämpning Med kunskapstillämpning avses tillämpning och nyttiggörande av uppbyggd kunskap, dvs. att FOI med sin kompetens, i ett kort perspektiv, hjälper kunderna att lösa olika typer av problem och frågeställningar. Kunskapstillämpning omfattar såväl enskilda uppdrag från främst Försvarsmakten och FMV som anslagsfinansierad verksamhet. Nyttiggörandet av den kunskap som byggs upp inom Försvarsmaktens samlingsbeställning, främst i beställningar utöver denna beställning från såväl Försvarsmakten som FMV, sker företrädesvis genom FOI:s deltagande i uppdragsgivarnas verksamhet, både direkt i uppdragsgivarens processer och i så kallade integrerade projektteam (IPT), kurser samt skriftlig rapportering som svar på specifika frågeställningar. Exempel på sådan verksamhet är det stöd FOI ger till Försvarsmakten i internationella insatser, såväl inför som under ett uppdrag, olika kurser samt olika uppdrag från FMV. Ytterligare exempel är det vetenskapligt baserade metodstöd som levereras av operationsanalytiker hos Försvarsmakten samt Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum, FLSC. Inom anslaget 1.9 ap. 1, har stöd lämnats till Försvarsdepartementet i form av policyrelevanta studier och expertstöd i form av personal som temporärt tjänstgör vid departementet. Stödet avser säkerhetspolitisk och strategisk analys samt utveckling av försvar och krishanteringsförmåga. Återrapportering sker separat i enlighet med regleringsbrevet. Anslaget 1:9 ap. 4 har utnyttjats främst för att stödja Regeringskansliet och för att initiera och följa upp projektsamverkan för drygt tvåhundra avtal och avtalsförslag, samt för att säkerställa samråd, tillstånd m.m. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 15,7 mnkr. Utfallet uppgick 2011 till 16,3 mnkr. Av anslaget från Utrikesdepartementet (1.6 ap. 4) ska, enligt regleringsbrevet, 15,2 mnkr användas för kunskapstillämpande verksamhet. Utfallet blev 15,5 mnkr. Den uppbyggda kunskapen nyttiggörs huvudsakligen genom direktstöd till Utrikesdepartementet inom CBRN-området. Delområden inom vilka stöd ska kunna lämnas är preciserade i FOI:s regleringsbrev. Stöd har lämnats dels i form av skriftliga underlag som svar på direkta frågor, men också genom tekniskt expertstöd i nationellt exportkontrollarbete, multilaterala exportkontrollregimer och andra fora som översynskonferensen för B- vapenkonventionen (BTWC) och nedrustningskonferensen (CD). Under året inleddes också ett delat ordförandeskap för MTCR:s 6 tekniska expertgrupp. 6 MTCR (MissileTechnology Control Regime) är en multinationell exportkontrollregim för missilteknologi. 16(61)

17 Kunskapstillämpande verksamhet, tkr Extern kunskapstillämpande verksamhet Fö 1:9 ap. 1 Forskning/analysstöd för regeringens behov Fö 1:9 ap. 4 Internationell verksamhet och exportstöd UD 1:6 ap. 4 Alla program exkl. Grundkompetens och infrastruktur Intäkter varav intäkter av Kostnader varav kostnader av Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 2011 anslag avg m.m anslag avg m.m S:a anslagsverksamhet S:a kunskapstillämpande verksamhet Intäkter och kostnader är justerade för 2009 och 2010 med anledning av de ändrade redovisningsprinciperna för fakturering av inomstatliga hyror Marknadsområden FOI:s uppdragsredovisning resultatredovisas enligt följande indelning i verksamheter/marknadsområden. Försvar Regeringskansliet Civila myndigheter Näringsliv Utländska kunder Forskningsfinansiärer Redovisningen av respektive område inleds med en kort beskrivning av områdets omfattning. Ur nedanstående tabell framgår intäkter per marknadsområde. Intäkt per marknadsområde, tkr Försvar Regeringskansliet Civila myndigheter Näringsliv Utländska kunder Forskningsfinansiärer Övriga externa intäkter TOTALT FOI Under andra halvåret 2010 påbörjades en omdisponering av medel från Försvarsmakten (41 mnkr) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (9,25 mnkr) till anslag direkt till FOI (50,25 mnkr) 2008, 2009 och 2010 års intäkter är justerade med anledning av de nya redovisningsprinciperna för lokalkostnader Försvar har ökat 2008 med tkr och Civila myndigheter har ökat 2009 och 2010 med tkr, respektive tkr. 17(61)

18 Marknadsområdet Försvar har reducerats mellan 2010 och 2011 med 40,6 mnkr, till största delen på grund av omdisponeringen av medel för CBRN-verksamhet från Försvarsmakten till anslag, cirka 33 mnkr. Marknadsområdet Regeringskansliet har ökat med knappt 58 mnkr mellan 2010 och 2011 till största delen med anledning av omdisponeringen 2010 till anslag för forskning inom CBRN-området. Intäkter inom området Civila myndigheter har ökat något mellan 2010 och De större intäktsökningarna har skett via uppdrag från Socialstyrelsen, universitet och högskolor samt från gruppen Resterande civila myndigheter med en sammanlagd intäktsökning om cirka 7 mnkr. Intäkter från MSB har samtidigt minskat med 6,8 mnkr, p.g.a. omdisponeringen till anslag. Intäkter inom området Näringsliv har minskat med 2,7 mnkr mellan 2010 och Minskningen hänförs främst till svenska kunder med små beställningsvolymer. Den relativt stora minskningen i intäkter mellan 2008 och 2009 berodde på lågkonjunkturen Intäkter inom området Utländska kunder har minskat med 12,6 mnkr mellan de två senaste åren. Minskningen, cirka 10 mnkr hänförs främst till gruppen europeiska kunder med små beställningsvolymer. Marknadsområdet Forskningsfinansiärer har ökat med 16,3 mnkr mellan de två senaste åren. Den största ökning rör FP7-samarbetet, som ökat med 13,3 mnkr Försvar Marknadsområdet Försvar omfattar uppdrag från Försvarsmakten, FMV, Fortifikationsverket och Försvarsexportmyndigheten. Intäkterna under 2011 var drygt 646 mnkr Kunskapsuppbyggande verksamhet Den största beställningen inom den kunskapsuppbyggande verksamheten är Försvarsmaktens s.k. samlingsbeställning FoT. Det totala antalet leveranser inom samlingsbeställningen har, beroende på minskad uppdragsvolym, minskat i förhållande till föregående år. Utfallet för leveranser i enlighet med beställningen har ökat i förhållande till förra året. De förseningar som trots allt skett beror på att många leveranser är svåra att planera in. Senareläggning eller förändring av leveranser har i samtliga fall omförhandlats med Försvarsmakten. Enligt samlingsbeställningen FoT, Metod- och utredningsstöd samt OA-metoder skulle FOI under 2011 lämna 221 leveranser (274 år 2010 respektive 326 år 2009). Av dessa har 196 leveranser eller 89 procent (226 eller 82 procent 2010 respektive 304 eller 93 procent 2009) levererats i enlighet med beställningen. 23 leveranser, eller 10 procent (47 år 2010 respektive 19 år 2009) har levererats vid senare tidpunkt, men har i varje enskilt fall omförhandlats med Försvarsmakten, ibland med anledning av ett förändrat innehåll. 18(61)

19 Återstående två har senarelagts till För en beställning 2010, respektive tre beställningar 2009 utgick leverans eller levererades påföljande år. Verksamheten inom samlingsbeställningen FoT har bedrivits inom områdena (intäkt inom parentes): Modellering och simulering (13 mnkr), Ledning med Människa-System Interaktion (MSI) (43 mnkr), Sensorer och signaturanpassning (59 mnkr), Undervattensteknik (34 mnkr), Vapen och skydd (45 mnkr), Telekrig (61 mnkr), CBRN och Miljö (som 2011 enbart omfattat Miljö) (6 mnkr), samt Flygteknik med elektronik och byggsätt (18 mnkr). Huvuddelen av forskningsprojekten inom FoT innehåller idag visst internationellt samarbete, vilket både ökar kvaliteten och ger en positiv utväxling på de insatta resurserna. Nedan redovisas några exempel på verksamheter som genomförts under Under hösten deltog FOI i ett internationellt fältförsök i regi av Nato-gruppen Multi- Sensor Integration for urban operations. Försöket syftade till att värdera hur olika sensorsystem kan kombineras för ökad situationsuppfattning vid urbana operationer. FOI:s medverkan bidrar till att stödja Försvarsmakten i ambitionen att tekniskt och metodmässigt utveckla den urbana stridsförmågan. Inom undervattensområdet har FOI, genom deltagande i ett samarbete med THALES i Frankrike, TNO i Nederländeran, KDA och FFI i Norge inom ramen för ett EDA projekt, utvecklat ett stödsystem där sonarsystemet under pågående spaning får förmågan att snabbt kunna förutsäga detektionsavstånd för undervattensmål under olika betingelser. Därmed kan taktiska åtgärder vidtas för att förbättra spaningsförmågan och reducera risken för egna enheter. FOI har medverkat med operationsanalytiker i Försvarsmaktens studier och utredningar. Verksamheten syftar till att bidra till hög kvalitet för Försvarsmaktens studie-, planeringsoch beslutsprocesser. Operationsanalysgrupperna (OA-grupperna), som är placerade vid Försvarsmaktens högkvarter medverkar inom hela spektret av Försvarsmaktens verksamheter. Detta innebär alltifrån studier, övningsverksamhet, perspektiv- och försvarsplanering till utveckling av operativ förmåga och direkt operativ verksamhet. Exempel på genomförda verksamheter under 2011 är Projektet Stöd till militärstrategisk inriktning. Där har FOI medverkat i Försvarsmaktens perspektiv- och försvarsplanering med planering, genomförande och utvärdering av spel samt Stöd till Försvarsmaktens konceptutveckling med Effect-Based Approach to Operations och Comprehensive Approach som grund. Ett särskilt fokus har givits funktionerna Knowledge Support, expeditionära operationer, informationshantering och utveckling av CD&E-metoden (Concept Development and Evaluation). 19(61)

20 Kunskapstillämpande verksamhet Kunskapstillämpning sker främst genom enskilda uppdrag. För Försvarsmakten genomfördes 76 uppdrag för totalt 138 mnkr och för FMV genomfördes 134 uppdrag för totalt 165 mnkr. Genom dessa uppdrag ger FOI underlag och expertstöd till alla faser i Försvarsmaktens och FMV:s verksamhet, från tidiga konceptstudier via materielanskaffning till stöd under insatser. Under året har stöd till insatser lämnats bland annat för att: genom utbildning öka Försvarsmaktens kunskap inom kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst och vapenteknisk hotbild samt om hur hemmagjorda laddningar och andra explosiva hot oskadliggörs. öka Försvarsmaktens förmåga att verka i varma vatten genom medverkan i studier avseende sensorprestanda och egna bidragande emitterade signaturer. lämna tekniskt expertstöd till MUST 7. ge ISAF 8 operativt stöd till HKP 10 i telekrigsfrågor. ge flyginsatsen i Libyen (FL02) operativt stöd avseende telekrig hantera kryptering för militär GPS i samband med flyginsatsen i Libyen. förmedla internationella erfarenheter av att starta och landa helikopter i besvärliga miljöer, såsom sand och snö. upprätthålla en hög teknisk förmåga i Försvarsmaktens mobila laboratorier för analys av biologiska, kemiska och radioaktiva ämnen. Detta sker genom att experter från FOI tjänstgör på SkyddC. utvärdera piloternas kärnkompetens under Libyeninsatsen. 7 Militära underrättelse och säkerhetstjänsten. 8 International Security Assistance Force. 20(61)

ÅRSREDOVISNING 2010 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

ÅRSREDOVISNING 2010 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT ÅRSREDOVISNING 2010 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: 202100-5182 Postadress: 164 90 Stockholm Telefon: 08-555 030 00, fax: 08-555 031 00 FOI Årsredovisning 2010 1 GD HAR ORDET...3

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT ÅRSREDOVISNING 2014 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: 202100-5182 Postadress: 164 90 Stockholm Telefon: 08-555 030 00, fax: 08-555 031 00 FOI Årsredovisning 2014 1 GD HAR ORDET...

Läs mer

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT ÅRSREDOVISNING 2013 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: 202100-5182 Postadress: 164 90 Stockholm Telefon: 08-555 030 00, fax: 08-555 031 00 FOI Årsredovisning 2013 1 GD HAR ORDET...

Läs mer

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet 1 Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skogsstyrelsen (SKS) granskat myndighetens efterlevnad av de ekonomiska målen för den avgiftsbelagda

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Ett nytt sätt att skapa, ta hand om och sprida resultat. Lisa Hörnsten Friberg, FOI

Ett nytt sätt att skapa, ta hand om och sprida resultat. Lisa Hörnsten Friberg, FOI Ett nytt sätt att skapa, ta hand om och sprida resultat Lisa Hörnsten Friberg, FOI Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen Ett projekt inom 2:4 Krisberedskap Agenda Syfte Struktur Förutsättningar Ansvar

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Sida 1 (7) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning nr 7 a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Innehållsförteckning 1. Försvarsmaktens budgetunderlag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap; SFS 2008:1003 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning.

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning. Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Socialdepartementet Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Er referens Karin Edin Vår handläggare Jessica Norlin Remissvar gällande betänkandet ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Forskning och utveckling i Sverige 2015 preliminära uppgifter

Forskning och utveckling i Sverige 2015 preliminära uppgifter Rapport 1 (10) 2016-08-08 Forskning och utveckling i Sverige 2015 preliminära uppgifter Bakgrund I Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik över forskning och utveckling (FoU) undersöks de resurser som

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut IV:1 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21716/PLAN(delvis ) UD2016/21858/NIS Inspektionen för strategiska produkter Gullfossgatan 6 16490 Kista Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Sida 1 (7) Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning Revisionsrapport Myndigheten för utländska investeringar i Sverige P O Box 90 101 21 Stockholm Datum Dnr 2012-04-13 32-2011-0610 Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011 Riksrevisionen

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 32

Regleringsbrevsuppdrag 32 samhällsskydd och beredskap 1 (11) Ekonomienheten Sten Jansson 010-240 50 58 sten.jansson@msb.se Regleringsbrevsuppdrag 32 Innovationsupphandling inom MSB samhällsskydd och beredskap 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Försvarsmaktens delårsrapport 2011. Kvalitetssäkring och analys. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2011-09-28 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Försvarsmaktens delårsrapport 2011. Kvalitetssäkring och analys. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2011-09-28 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2011-09-28 32-2011-0599 Försvarsmaktens delårsrapport 2011 Riksrevisionen har översiktligt granskat Försvarsmaktens delårsrapport, daterad 2011-08-12,

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

FSPOS Strategisk plan

FSPOS Strategisk plan FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Strategisk plan 2018-2020 Version 0.95, 2017-03-31 Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND FSPOS 3 UTVÄRDERING AV FSPOS ARBETE 3 STRATEGIWORKSHOP

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1(5) 2015-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1. Anslag Institutet anhåller om att anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen, inom utgiftsområde 17, fr.o.m. 2016 höjs med 3 miljoner

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (13) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 57 Regeringsbeslut 8, Regleringsbrev för 2005, 2004-12-22,

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 14 Försvarsdepartementet 2008-12-18 Fö2008/292/EPS (delvis) Fö2008/3664/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut I:7 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/UD/79271/PLAN (delvis) UF2014/UD/80404/NIS Inspektionen för strategiska produkter 164 90 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Cirkulär beslutade

Läs mer

Rekommendationer - BFN R 1

Rekommendationer - BFN R 1 Rekommendationer - BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader* * Bokföringsnämnden i plenum har vid sitt sammanträde den 5 december 2005 beslutat att BFN R 1 inte skall tillämpas av näringsdrivande,

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer