Att inte gå framåt är att gå bakåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att inte gå framåt är att gå bakåt"

Transkript

1 Att inte gå framåt är att gå bakåt Om genomströmning, pedagogik och matematik på Sveriges tekniska högskolor

2 En rapport Om genomströmning, pedagogik och matematik på Sveriges tekniska högskolor framtagen av förbundets Teknologsektion. 1

3 När jag var barn på 80-talet tittade jag på Kanal 1 och Tv 2, när jag lyssnade på musik var det kassettband som gällde, med min kompaktkamera fick jag ibland lämna in en rulle för framkallning och mina lärare skrev på en griffeltavla. Idag väljer jag ofta att se på tv via SVT play, jag lyssnar på musik via nätet, tar bilder med min mobiltelefon och mina lärare på universitetet skriver på en griffeltavla. 1 1 Jonas Eklund 2

4 Förord Att påbörja en ingenjörsutbildning är i dagsläget lite som att singla slant. Faktum är att oddsen att komma ut ifrån utbildningen med ett examensbetyg i handen är mindre än 50%. Effekterna av detta begränsas inte bara till en personlig tragedi för individen, en student som tvingas hoppa av en påbörjad utbildning leder till stora kostnader för samhället och en brist på utbildade ingenjörer i arbetslivet. Samtidigt kan högskolor redan idag öka antalet studenter som klarar av de grundläggande mattekurserna genom små förändringar, och många nya pedagogiska verktyg finns att tillgå. Med denna rapport vill vi väcka en diskussion till liv, på lokal och nationell nivå, om hur vi kan öka genomströmningen på högskolan med dagens befintliga resurser och med de nya verktyg som tekniken tillhandahåller. Rapporten har författats av studentkonsultföreningen Qonnectus på uppdrag av Teknologerna i Sveriges Ingenjörer. Teknologerna är en demokratisk vald grupp bestående av studenter från landets olika ingenjörsutbildningar och jobbar för att landets teknologer ska få bättre villkor under sin studietid, och också möjlighet att avsluta utbildningen. Sverige har en stolt tradition av duktiga ingenjörer, låt oss göra det möjligt för våra framtida ingenjörer att fortsätta på denna väg. Sara Magnusson Vice Ordförande Teknologerna Theresia Silander Hagström Huvudförfattare Teknologerna 3

5 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Omfattande problem Problem 1: Låg genomströmning ger ett ineffektivt utnyttjande av medel för samhället och inkomstbortfall Problem 2: Sverige behöver ingenjörer Problem 3: Skolorna står sig inte i internationell konkurrens Dagens problem kan lösas En satsning på matematikundervisningen kan få stora positiva effekter på genomströmningen Det finns en ökande efterfrågan på pedagogiska och elektroniska hjälpmedel Nya pedagogiska verktyg visar upp goda resultat 14 Flipped Classrooms skapar interaktivitet i klassrummen och mellan föreläsningarna 14 Med supplemental instruction får studenterna själva diskutera sig fram till svaren 14 Clickers har ökat antalet godkända studenter med 30 procentenheter inom mekanik 15 Spelifiering- Motivera och engagera studenterna genom att använda samma triggers som i spel Hur kan dessa lärdomar nå fler? Särskilda medel för att möjliggöra nationell samordning av den högskolepedagogiska utvecklingen Införandet av instructional designers på lärosätena Kontinuerlig förbättring genom utvecklad kursutvärdering Avslutning Tack till 20 Referenslista 21 Beräkningar och diagram 23 4

6 1. Inledning Läsåret 2013/2014 påbörjade studenter sina studier till civil- och högskoleingenjör. Innan sommaren är här kommer 2498 personer att ha avbrutit sina studier och 6404 personer kommer aldrig att nå sin examen. 2 Genomströmningen på de svenska civilingenjörsprogrammen ligger idag på 49 procent och högskoleingenjörer på 41 procent vilket är i botten jämfört med andra utbildningar som leder till yrkesexamen. 3 Vid Högskoleverkets granskning av studenters orsak till studieavbrott förekom jag uppnådde inte det studieresultat jag hoppats på, utbildningen var för svår och jag hade inte uppnått tillräckligt många poäng föregående termin oftare på ingenjörsutbildningarna än på de övriga programmen. 4 De tekniska lärosätena anger att avhoppen det första året, för att studenten valt fel utbildning (och kanske inte vetat vad en civilingenjörsutbildning är) eller inte klarar de två första terminernas kurser, är så stora att de förklarar en betydande del av den låga genomströmningen. 5 När Högskoleverket undersökte studieavbrotten fick de svaren på frågan när studierna avbröts fördelade sig med ;39 procent på tidigt, 29 procent på senare men med mer än en termin kvar och med 31 procent på en termin eller mindre kvar. 6 I och med den kraftiga expansionen av universitets och högskoleutbildningarna i Sverige har antalet studenter ökat kraftigt, men lärarresurserna har inte hängt med. När kullarna ökar så sänks snittet och förkunskaperna på de antagna studenterna. Detta i kombination med de minskade matematikkunskaperna från grund- och gymnasieskolorna så står arbetsgivarna, ingenjörsprogrammen och studenterna inför en rad problem: - Låg genomströmning ger ett ineffektivt utnyttjande av medel för samhället och inkomstbortfall - Sverige behöver ingenjörer - De tekniska lärosätena står sig inte i internationell konkurrens Om Väljer vi att behålla nuvarande utformning på antagningssystemet och antal studenter, måste vi hitta andra sätt att öka genomströmningen. Om vi ska ha som ambition att utbilda fler ingenjörer så måste vi även ge fler studenter möjlighet att lyckas med sina studier. Idag har nio av tio studenter tillgång till en bärbar dator eller läsplatta. 7 Användningen av elektroniska hjälpmedel, appar och spel för lärande ökar för grund- och gymnasiestudier. Högskolorna undervisar till stor del på traditionellt sätt med griffeltavla och föreläsningar, det saknas nationell samordning för utveckling av det pedagogiska arbetet och de satsningar som görs byggs i huvudsak av eldsjälar lokalt ute på skolorna. Vi har uppfattningen att de nya elektroniska pedagogiska verktygen har stor potential att även öka kunskaperna hos högskolestudenter utan att läraren måste lägga mer tid på undervisning. Det är lätt för högskolorna att ursäkta den låga genomströmningen på det ökade studentantalet och de minskade matematikkunskaperna. Men idag tar lärosätena inte tillvara de möjligheter som den nya teknologin erbjuder för att utveckla det pedagogiska arbetet, och om man inte börjar agera nu kommer skolorna se sig omsprungna av sina konkurrenter nationellt och internationellt och då förlora sitt anseende. Att inte gå framåt är att gå bakåt. 2 Beräkningen bygger på UKÄ:s rapport 3 Universitetskanslersämbetet (2013) 4 Högskoleverket (2010) 5 Högskoleverket (2006) 6 Högskoleverket (2010) 7 SCB (2012) 5

7 Det finns en återkommande debatt kring vad man kan göra för att öka genomströmningen. Andra har redan diskuterat frågor om antagningssystemet eller utbildningssamverkan och studenternas anställningsbarhet. 8 I denna rapport har vi valt att belysa ett annat område vi tror har stor potential att bidra till lösningen på genomströmningsfrågan. Vi utgår från vad man under gällande förutsättningar för antagning till högskolan samt med den rådande nivån på matematikkunskaperna skulle kunna göra för att lösa de ovan angivna problemen. Vi väljer även att fokusera på avhoppen under de inledande två åren. Studenter som hoppar av den första terminen för att de upptäcker att det finns andra utbildningar som intresserar dem mer, eller studenter som i slutet av sin utbildning väljer att inte plocka ut sin examen anser vi vara problem som måste bemötas med andra åtgärder än de vi väljer att diskutera i denna rapport. Med utgångspunkt i problembilden presenteras en tredelad satsning: särskilda medel för att möjliggöra nationell samordning, införandet av instructional designers på lärosätena, och kontinuerlig förbättring genom utvecklad kursutvärdering. Satsningen är tydligt samhällsekonomiskt lönsam då den med befintliga resurser kan öka genomströmningen med studenter per årskull. Förslaget är motiverat av fler skäl. Genomströmningen på ingenjörsprogrammen kan förbättras så att tio tusentals unga kan förbättra sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden, företagen kan öka sina rekryteringsmöjligheter och statens medel kan användas mer effektivt. 8 Bengtsson, Lars (2013). 9 Antalet är beräknat på 39 % avhopp under det första året. Siffror från HSV rapport

8 2. Omfattande problem 2.1 Problem 1: Låg genomströmning ger ett ineffektivt utnyttjande av medel för samhället och inkomstbortfall Genomströmningen på de svenska civilingenjörsprogrammen är idag 49 procent och på högskoleingenjörsprogrammen 41 procent. 10 I jämförelser av examensfrekvens och bruttostudietid i förhållande till normalstudietid mellan ingenjörsprogrammen och övriga utbildningar som leder till yrkesexamen ligger ingenjörsprogrammen i botten. Den genomsnittliga examensfrekvensen för dessa utbildningar ligger på 63 procent. 11 Examen - nybörjare till civilingenjör Källa: SCB (UF 20 SM 1303) % Annan examen Civilingenjörsexamen 1998/ / / / / / /2005 Nybörjarläsår Examen - nybörjare till högskoleingenjör Källa: SCB (UF 20 SM 1303) % / / / / / / /2007 Nybörjarläsår Annan examen Högskoleingenjörsexamen Bild: Genomströmningen för civil- och högskoleingenjörer, sett till antal nybörjare som efter 8 år (för civilingenjörer) och 6 år (för högskoleingenjörer) senare har tagit examen. SCB 10 Universitetskanslersämbetet (2013) 11 Högskoleverket (2009) 7

9 Bild: Nybörjare på yrkesexamensprogram uppföljda till och med läsåret 2011/12. Andelen examinerade inom nominell studietid plus tre år, examen på nybörjarprogrammet och annan examen Källa: Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12, SCB. 8

10 I Saco studentråds rapport Fler i studier, fler i arbete (Cronert, Danielsson 2013) kan man läsa följande sammanställning av situationen: Långtidsutredningen (SOU, 2011) pekar på att Sverige har bland de högsta examensåldrarna i OECD. Den höga examensåldern innebär höga kostnader för både staten och individerna, eftersom individens inkomster efter att ha studerat är högre än inkomster innan och under studierna. I en underlagsrapport av Uusitalo (2011) uppskattas individens kostnader för ett uppskjutet examensår till i genomsnitt kronor, medan samhällets kostnader beräknas kunna uppgå till det dubbla. Även regeringens framtidskommission anger en högre genomströmning för ett tidigare inträde på arbetsmarknaden som önskvärt. På så sätt förlängs arbetslivet vilket är nödvändigt för att klara välfärdens framtida finansieringsutmaningar (Ds 2013:8). I en rapport om effektiviteten i högskolan till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi konstateras att högskolan inte är så effektiv som den skulle kunna vara, och att utvecklingen ur effektivitetssynpunkt har varit negativ: vi läser längre och långsammare nu än förr (Sonnerby, 2012). Samtidigt har aldrig så stor del av en generation gått på högskolan. Sonnerby uppskattar att produktionsbortfallet, som är utbildningens huvudsakliga samhällsekonomiska kostnad, är i intervallet kronor per student och år. Om ingenjörsprogrammen skulle öka sin genomströmningsgrad till motsvarande nivåer för andra utbildningar skulle den ligga på procent. Varje teknolog som avbryter sina studier i förtid innebär att lärosätet går miste om det utbildningsanslag som skulle ha utbetalats om teknologen hade fullföljt sin utbildning. Med satsningarna vi beskriver nedan uppskattar vi att genomströmningen borde kunna nå samma genomsnittliga frekvens som övriga utbildningar, 63 %. Genomströmningen har tidigare legat på denna nivå för civilingenjörer. 62 % av nybörjarna 89/90 och 91/92 hade efter 7 år tagit sin examen, samma siffra gäller för nybörjarna 98/99 men då åtta år efter examen. Högskoleingenjörer har dock hittills sedan utbildningen infördes 93/94 inte nått dessa nivåer. En enkel uppskattning visar att en ökning av examensfrekvensen till 63 % skulle öka intäkter för svenska lärosäten med 290 miljoner kronor per teknologkull Problem 2: Sverige behöver ingenjörer Svenska universitet och högskolor har upplevt en dramatisk utbyggnad under de senaste decennierna, som en följd av en uttalad politisk ambition från slutet av 1970-talet om att alla medborgare skulle ha tillgång till högre utbildning. Antalet studenter har ökat från år 1950 till läsåret 2008/ Teknologerna som började på KTHs elektroteknikutbildning hösten 1999 hade 470 timmar schemalagda timmar under sitt första år. Det är 300 timmar mindre än i början av 1980-talet; under sitt första år hade en elektroteknolog då 776 timmars undervisning. 14 Under årens lopp har det gjorts ett antal utredningar om nybörjarstudenters matematikkunskaper. I samtliga fall konstateras att många studenter har svaga förkunskaper. Vid flera universitet och högskolor har nybörjarna under en rad år genomgått ett diagnostiskt prov. Samtliga undersökningar visar att kunskapsnivån sjunkit och att många studenter har allvarliga brister i mycket grundläggande moment i matematik A från gymnasieskolan. Många lärare anser att de har sänkt nivån för godkänt betyg. Det har ofta skett genom att materialet fragmentiserats men också genom att slutproven har förenklats. Efter tre tentamenstillfällen är andelen godkända någonstans mellan 60 och 80 procent se Beräkningar och Diagram 13 Berggren (2012) 14 Ny Teknik (1999) 15 Högskoleverket (2005) 9

11 Sveriges 20 största företag är helt beroende av att kunna rekrytera kvalificerade ingenjörer för att vara framgångsrika också i framtiden. Men behovet av ingenjörer finns inte bara hos de traditionella industriföretagen som till exempel Volvo, Sandvik och Ericsson, utan också i många mindre företag samt i tjänstesektorn. Ingenjörer spelar också en allt viktigare roll hos offentliga organisationer och myndigheter i vårt alltmer teknikdrivna samhälle. 16 Prognosen för hur många ingenjörer som kommer att behövas i framtiden varierar. Enligt SCB kan Sverige komma att ha ackumulerat ett underskott på över ingenjörer år 2030 på grund av stora pensionsavgångar bland gymnasieutbildade ingenjörer. 17 Och enligt bedömningar inom EU räknar man med att det kommer att fattas en halv miljon ingenjörer redan år Andra prognoser tyder på att tillgången och efterfrågan på ingenjörer kommer att vara i balans. 18 Oavsett prognoserna så är ingenjörer viktiga för Sverige, och det investeras från stat, industri och lärosäten för att få fler unga att intressera sig för naturvetenskap och teknik och locka studenter till ingenjörsprogrammen. Dessa satsningar är dock förgäves om den låga genomströmningsnivån består och utbildningskvalitén inte håller tillräckligt hög nivå. 2.3 Problem 3: Skolorna står sig inte i internationell konkurrens Under våren halkade både Lund och Uppsala Universitet ur Times Higher Education-listan över världens 100 mest ansedda universitet. 19 Svenska lärosäten tappar mark mot den internationella konkurrensen. De senaste åren har utvecklingen av det digitala lärandet gått snabbt. Ett exempel på det är Massive Open Online Courses (MOOC), som har lett till en livlig debatt om universitetens och högskolornas framtida roll och struktur. 20 Under de senaste två åren har digitalt lärande framförallt MOOC gått från försöksverksamhet på gräsrotsnivå till strategiska områden vid några av världens toppuniversitet, däribland Stanford, Harvard och MIT. 21 Frikopplingen mellan plats och lärande ökar, och även om det är för tidigt att ännu säga vad MOOC kommer att leda till är det troligt att den globala konkurrensen om begåvningar kommer att intensifieras i framtiden. Svenska universitet och högskolor kommer behöva strategier och resurser för att behålla sin konkurrenskraft. 22 Status quo är inget alternativ för framtiden, men svenska universitet och högskolor har ännu så länge svarat trevande på MOOC-utmaningen. 23 Problem 1 Låg genomströmning ger ett ineffektivt utnyttjande av medel för samhället och inkomstbortfall Problem 2 Sverige behöver ingenjörer Problem 3 Skolorna står sig inte i internationell konkurrens Gemensamt för alla tre problem är att en stor del av lösningen ligger ute på högskolorna. Högre fokus måste sättas på att öka genomströmningen i ingenjörsprogrammen samt att öka kunskapen hos studenterna. En försämrad utbildning påverkar inte bara samhället, arbetsgivarna och studenterna utan sänker även skolornas anseende och konkurrenskraft. 16 Teknikföretagen (2012) 17 SCB (2012) 18 Sveriges Ingenjörer (2013) 19 DN (2014) 20 New Yorker (2013) och New York Times (2013) 21 SNS (2014) 22 Strömbäck (2013). 23 SNS (2014) 10

12 3. Dagens problem kan lösas Det finns många förslag kring vad som kan göras för att förbättra svensk högskola. Aktuellt för ingenjörsprogrammen är både att diskussionen om hur antagningen går till samt vilka förkunskaper studenterna har med sig, framförallt i matematik, från grund- och gymnasieskola. Vi har valt att fokusera på vad som kan genomföras inom det rådande systemet och som har potential att åstadkomma förändringar utan stora ekonomiska satsningar eller strukturella omvandlingar. Vi tror att dagens resurser kan användas mer effektivt för att öka kunskapen hos studenterna och öka genomströmningen. Nedan lyfter vi upp viktiga trösklar för lärosätena att fokusera på, samt goda exempel på satsningar som har lyckats och som har potential att implementeras på flera håll. 3.1 En satsning på matematikundervisningen kan få stora positiva effekter på genomströmningen Matematik är en av de största trösklarna inom ingenjörsutbildningarna. Det är i matematikkurserna under de två första åren som många studenter stöter på problem och bromsas i sin utbildning. Klarar man mattekurserna och de två första åren är chansen stor att studenterna även genomför resterande utbildning. 24 Lyckas man då få till en liten förändring inom dessa kurser kommer det få stort genomslag på den slutgiltiga genomströmningen. Nedan visas poängfördelningen på de tre största inledande matematikkurserna (linjär algebra, analys i en variabel och analys i flera variabler) på KTH de senaste tre åren. Utfallen i samtliga kurser visar att en stor andel av studenterna ligger precis vid gränsen till godkänt. Om undervisningen förbättrades så att alla studenter höjde sig med mellan 2-4 poäng (maxresultat 36 poäng) skulle det innebära att en stor andel av studenterna skulle klara kurserna. Vid 4 poängs ökning skulle 60 procent skulle klara kursen, till skillnad från 40 procent i dag. En liten förbättring av matematikundervisningen skulle alltså ge stor effekt på antalet godkända studenter. Bild: Poängfördelning på tentor i envariabel- och flervariabelanalys samt linjär algebra. 25 Frågan är då hur man med dagens resurser kan förbättra studenternas kunskaper. I en undersökning av effekten av nya pedagogiska metoder som publicerats i Science lät man undervisa samma fysikkurs, även det ett beräkningstungt ämne, för två grupper. Den ena gruppen var en kontrollgrupp där man använde sig av traditionella undervisningsmetoder. I 24 Högskoleverket (2010) 25 KTH (2014) 11

13 experimentgruppen hade man däremot inga vanliga föreläsningar. Istället svarade studenterna på frågor med clickers, diskuterade svaren med varandra och löste problem i grupp under lektionen. I ett prov efter experimentets slut presterade experimentgruppen mer än dubbelt så bra som kontrollgruppen. Se diagram nedan. Med samma undervisningsmängd hade studenterna tillgodogjort sig betydligt mer kunskap. 26 Bild: Betygsspridning mellan studenter som undervisats med traditionell undervisning jämfört med nya pedagogiska metoder. 3.2 Det finns en ökande efterfrågan på pedagogiska och elektroniska hjälpmedel 40 procent av ingenjörsstudenterna har deltagit på globala nätkurser och nätföreläsningar. Vid en jämförelse av studenterna som tog examen 2013 och de som beräknar att ta examen 2017 kan man se en kraftig ökning av användandet med 36 procentenheter. 28 procent av studenterna uppger även att de får ut mer av nätbaserade föreläsningar än av lärosätets egna föreläsningar, detta trots att föreläsaren har möjlighet att anpassa undervisningen efter kursens upplägg och kunskapsnivån på studenterna, jämfört med statisk internetbaserad undervisning Science (2011) 27 Sveriges Ingenjörer (2014) 12

14 Fråga 56 Har du tagit del av globala nätkurser eller enstaka nätbaserade föreläsningar (MOOCs eller föreläsningar likt Khan Academy)? Ja 40% Nej 58% Vet ej 1% Ja Nej Vet ej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fråga 56 Har du tagit del av globala nätkurser eller enstaka nätbaserade föreläsningar (MOOCs eller föreläsningar likt Khan Academy)? 0% 1% 1% 1% 0% 2% 11% 20% 27% 37% 47% 43% 49% 44% 52% 46% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 56% 62% 72% 80% eller senare Fråga 57 Har ditt lärosäte erbjudit nätbaserade undervisningsformer som komplement till traditionella föreläsningar? Ja 29% Nej 57% Vet ej 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13

15 Fråga 57 Har ditt lärosäte erbjudit nätbaserade undervisningsformer som komplement till traditionella föreläsningar? Ja 29% Nej 57% Vet ej 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Diagram: Studenters inställning och erfarenhet av nätbaserad undervisning. Källa: Studentenkät 2013, Sveriges Ingenjörer 3.3 Nya pedagogiska verktyg visar upp goda resultat Det finns föreläsare och pedagoger som inom de befintliga ramarna på högskolan lyckats utveckla och implementera nya sätt att undervisa som har gett goda resultat. Nedan lyfter vi upp några av dessa goda exempel. Flipped Classrooms skapar interaktivitet i klassrummen och mellan föreläsningarna Många nya pedagogiska metoder bygger på att få ett ökat deltagande bland studenterna i klassrummet, en populär metod är Flipped Classrooms. Metoden bygger på att varje student förbereder sig före föreläsningen, antingen genom att lyssna på en videoinspelning över nätet eller genom att läsa ett visst avsnitt. Själva föreläsningen används sedan till att diskutera svårigheterna i det inlästa materialet och till att få möjlighet att praktisera lärdomarna som materialet har gett. Lärarens roll flyttas då från föreläsare till att vara stöd och hjälp i diskussioner. 28 Metoden används i allt större utsträckning och det ökade deltagandet hos studenter under föreläsningar har visat sig ge mycket goda resultat. Exempelvis ledde användandet av Flipped Classrooms på Clintondale High School till en minskad andel icke godkända studenter i engelska från 50% till 19% och i matematik från 44% till 13%. 29 Med supplemental instruction får studenterna själva diskutera sig fram till svaren Supplemental Instruction (SI) är ett pedagogiskt hjälpmedel som erbjuds som ett frivilligt komplement i kurser med känt låg genomströmning. Studenterna har möjlighet att delta i så kallade SI-möten där de kan diskutera det de finner svårast i kursen. Diskussionerna leds med hjälp av en SI-ledare men metoden bygger på att studenterna själva resonerar sig fram till lösningen. SI hjälpte mig att fördjupa mina kunskaper och minskade stressen då jag insåg att jag inte var ensam med att tycka att vissa delar var svåra. Julia Lindberg SI-deltagare och senare SI-ledare. 28 The University of Texas at Austin (2014) 29 Knewton (2014) 14

16 Supplemental Instruction används idag på vissa program på skolor som Chalmers, KTH 30 och Lunds tekniska högskola med goda resultat. Det går tydligt att se att de studenter som aktivt deltagit i SI klarar tentamen i högre grad. 31 Clickers har ökat antalet godkända studenter med 30 procentenheter inom mekanik Peer Instruction är en variant av Flipped Classroom. Utöver förberedelser inför föreläsningar bygger peer instruction på att studenter ges möjlighet att diskutera oklarheter med sina kurskamrater under själva föreläsningen. Metoden kommer ursprungligen från Harvard och används nu på flera universitet i Sverige. Fredrik Lundell, universitetslektor på mekanikinstitutionen vid KTH och Lars Filipsson, universitetslektor på matematikinstitutionen vid KTH, är två förespråkare för metoden som har lett till en ökad genomströmning i deras kurser. 32 Fredrik Lundell använder sig av så kallade clickers eller mentometerknappar, där han direkt kan följa upp om studenterna har förstått avsnittet som precis diskuterats genom uppföljningsfrågor. Om mindre än 20 % av studenterna har svarat rätt går Lundell igenom teorin på nytt, medan om mellan % har svarat rätt leder det till en diskussion studenterna emellan och en ny omröstning. Om däremot över 70 % har svarat rätt förklarar Lundell varför svaret var korrekt och går vidare till nästa avsnitt. Metoden har gjort att en betydligt högre andel av Fredrik Lundells studenter klarar tentamen. Störst skillnad syns i den teoretiska delen där andelen godkända studenter har höjts upp mot 30 procentenheter till 97 % godkända studenter. Känslan av att metoden är ny gör att studenterna lägger ner mer tid. Det är häftigt hur hårt studenterna arbetar med sin inlärning när man har en tydlig idé om vilka förmågor dom ska utveckla. Fredrik Lundell Även Lars Filipsson, har haft positiva erfarenheter med Peer Instruction. 33 I jämförelse med en kontrollgrupp som använde sig av traditionell undervisning klarade de studenter som använde sig av peer instruction examinationsmomenten i högre utsträckning. Både Fredrik Lundell och Lars Filipsson menar dock att en känslig faktor ligger i att metoden förutsätter att studenterna är förberedda när de stiger in i klassrummet. Om någon student inte har gjort förberedelserna kan det bli svårt att hänga med i undervisningen. Lars Filipsson menar att det här går att integrera 30 KTH (2010) 31 LTH (2014) 32 Campi (2012) 33 Cronhjort, M. Filipsson, L. Weurlander, M. (2013) 15

17 digitala hjälpmedel i högre grad med peer instruction för att underlätta förberedelserna, exempelvis genom förklarande filmer och instuderingsfrågor över nätet. Spelifiering- Motivera och engagera studenterna genom att använda samma triggers som i spel En nyckel till framgång är när undervisningen lyckas engagera och motivera studenterna. Ett nytt sätt att åstadkomma detta är att använda sig av något som kallas spelifiering. Då lyfter man in koncept från spel i undervisningen. 34 Ett exempel utgörs av professor Ben Leong vid School of Computing, National University of Singapore som har spelifierat en av sina kurser och döpt den till JDFi Academy. De spelelement som man använde sig av var bland annat att studenterna fick experience points, som gjorde att studenterna gå upp i level och tävla om att komma högst upp på en leader-board, som visade de 15 bästa studenterna. Det fanns även en bakomliggande handling ( storyline ), i vilken studenternas uppgifter utgjorde olika missions och extrauppgifterna presenterades som side quests. Det infördes också ett system för automatisk rättning av inlämnade uppgifter. Förutom att studenterna fick omedelbar återkoppling, innebar detta även att lärarna fick tillgång till statistik över hur många försök studenterna behövde för att klara en viss fråga och vilka slags fel de hade gjort etc. Resultaten av spelifieringen av Leong's kurs var i allmänhet mycket goda, 76 % av studenterna ansåg att JDFI Academy hade hjälpt dem i sin inlärning. Införandet av JDFI Academy förlängde även den genomsnittliga tidsmarginalen för inlämnade uppgifter från mindre än en dag till över två dagar före deadline. 35 Slutsats 3.1 Det räcker med att åstadkomma ett litet kunskapslyft hos studenterna för att det ska få en stor effekt på genomströmningen Slutsats 3.2 Det finns en kraftigt ökande efterfrågan på nätbaserad undervisning och nya pedagogiska metoder Slutsats 3.3 Det finns många goda exempel på pedagogiska verktyg som använt sig av den nya tekniken och nått ökade resultat i klassrummet Samtliga metoder nämnda ovan skulle kunna tillämpas på fler lärosäten och kurser om det görs på rätt sätt. Två bromsklossar i utvecklingen är föreläsarnas rädsla att dessa metoder ska ta mer tid än deras nuvarande undervisningsform, samt att utvecklingen idag i stort sett sker av eldsjälar. Hjulet uppfinns gång på gång lokalt ute på skolorna, och om en person byter tjänst riskerar hela arbetet att försvinna. 34 Lee, J. J. & Hammer, J. (2011). 35 Huang, W.H. & Soman, D. (2013) 16

18 4. Hur kan dessa lärdomar nå fler? Flera utredningar pekar på att matematiklärarna ofta tar de pedagogiska problemen på allvar och är engagerade i sitt arbete. Vikten av att stärka kopplingen mellan matematikkurserna och de tekniska kurserna framhålls också. I utredningarna pekar man på att moderna hjälpmedel som datorer i allt för liten utsträckning tas upp i undervisningen. 36 Vissa matematiklärare på högskolor och universitet lägger ner ett stort arbete för att förnya undervisningen och anpassa den både till studenternas förkunskaper och till det moderna samhällets krav. Men arbetet har ofta gjorts på individuellt initiativ och utan extra resurser. Långsiktiga och systematiska satsningar saknas. 37 Det är nu nödvändigt att göra bestående insatser och förändringar samt att utnyttja den potential som den nya tekniken har. Ökade satsningar på den pedagogiska utvecklingen inom de inledande matematiska kurserna skulle ha flera positiva effekter. Genomströmningen av studenter skulle kunna förbättras, och nyttan för studenter, universitet och samhälle skulle öka. Nya tider och nya möjligheter, vi ser e- learning som en outnyttjad potential som kan öka genomströmningen på de tekniska högskolorna. För att bemöta de utmaningar som beskrevs ovan krävs det åtgärder från flera aktörer. Vi föreslår därför åtgärder på tre nivåer; regering, högskolor och lärare. 1. Särskilda medel för att möjliggöra nationell samordning av den högskolepedagogiska utvecklingen 2. Införandet av instructional designers och samordning på skolorna 3. Skapa en struktur för kontinuerlig förbättring ute på skolorna och utveckla kursutvärderingarna 4.1 Särskilda medel för att möjliggöra nationell samordning av den högskolepedagogiska utvecklingen Idag har ingen central myndighet ansvar för att samordna och stimulera högskolepedagogisk forskning och utveckling inom högskolan. Rådet för högre utbildning hade under sin verksamhetsperiod uppdraget att stödja den pedagogiska utvecklingen och förnyelsen av högskolan. Rådet, som hade en självständig roll inom Högskoleverket 38, arbetade även med att höja statusen för att arbeta med högskolepedagogiska frågor och undervisning. Under åren fördelades stöd till 78 projekt till en summa av närmre 57 miljoner kronor. 39 Uppdraget flyttades efter nedläggningen vid årsskiftet 2005/2006 över till Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU). NSHU lades ner vid årsskiftet 2008/2009. Även om pedagogisk utveckling är ett område som varje högskola har ansvar för är de skäl som en gång motiverade skapandet av Rådet för högre utbildning, bland annat samordning och stöd till lärosätena, fortfarande i högsta grad aktuella. 40 Den breda högskolepedagogiska utveckling som krävs för att förbättra undervisningskvaliteten generellt inom svensk högskoleutbildning kan inte ske isolerat på respektive lärosäte. De mindre lärosätena har dessutom en större utmaning i att följa den högskolepedagogiska utvecklingen. En nationell myndighet som stöttar med kunskaper och projektmedel skulle kunna bidra till att höja den högskolepedagogiska kompetensen på samtliga lärosäten Högskoleverket (2005) 37 Högskoleverket (2005) 38 Högskoleverket lades ner årsskiftet 2012/13 39 Högskoleverket (2005) 40 Prop. 2001/02:15 41 Sveriges Förenade Studentkårer (2013) 17

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Utbildning, forskning, samverkan

Utbildning, forskning, samverkan SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Utbildning, forskning, samverkan Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? ARTHUR BIENENSTOCK, SYLVIA SCHWAAG SERGER, MATS BENNER OCH ANNE LIDGARD SNS FÖRLAG

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap Examensarbete Hösten 2007 Institutionen för Beteendevetenskap Magisterutbildning med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv Författare

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Eva Lindström Ordförande för ESO

Eva Lindström Ordförande för ESO Förord Utbildningspolitiken är ett viktigt medel för att förändra samhället och förverkliga demokratin. Detta uttrycktes redan 1968 av Olof Palme på följande: Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

April 2013. Företagens syn på högre utbildning

April 2013. Företagens syn på högre utbildning April Patrick Krassén Företagens syn på högre utbildning Förord Den högre utbildningen kostar årligen omkring miljarder kronor; det är lika mycket som försvaret. Men medan debatten om försvaret stundtals

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Morgondagens ingenjör

Morgondagens ingenjör Morgondagens ingenjör nya former och nytt innehåll Projekt- och arbetsplan, version 6 2002-12-04 1. Sammanfattning - Mål... 2 2. Projektets fokusområden... 3 Studenternas nya förväntningar och krav...

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer