wow((~ ,Ii

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "@J\XJ\:J@Jw wow((~ ,Ii"

Transkript

1 00 0 wow((~,ii II ~

2 ~ TOBAKSODLING, SKORD OCH BEHANDLING Tobaksodling ar en trivsam hobby,som inte tara ar till gladje under varen oeh sommaren, utan bereder aven odlaren manga avkopplande stunder under det marka halvaret. Erfarenheterna jag redovisar nar ar naturligtvis anpassade till framstallning av tobak i myeket liten skala. De professionella metoderna skiljer sig pa manga punkter. ~ven mellan tobaksfabrikanterna sinsemellan skiljer sig tillvagagangssattet pa manga punkter. Det ar a]tsa fritt fram att experimentera.. Om man vill ha kraftiga plantar att satta ut oeh skarda sa tidigt sam majligt, kan man sa i andra half ten av februari. En farutsattning ar, att det finns ljusa fanster i rum sam ar svala eller vaxthus med uppvarmning, sa att plantorna inte drar ivag oeh blir spinkiga. Sa i salada eller anvand ett gammalt akvarium. Om det, ar svart att sa de myeket sma frana glest, kan man blandadem med fin sand. Frana taekes inte utan ar ljusgroende. Ha11 dem fuktiga med sprayflaska. Optimal groningstemperatur ar 25 grader. Anvand garna en 22 watts lagenergilampa sam tillskottsbelysning. Efter en veeka-1o dagar tittar hjartbladen fram. Med en pineett gallras de plantorbort, sam star for tatt. Lamna ett par centimeter fritt runt varje planta.. ~, ~ -- Efter ett par veekor brukar plantorna vara sa stefa, att de kan planteras ut i krukor. En tesked ar bra att anvanda for att lyfta upp dem ur saladan. En forsta bra kruka ar den hoga 9x9xlO em, sam rymmer e:a 0.5 liter. De spada sma plantorna behandlas med varsamhet oeh omhet.

3 Kal~ i plantjorden ar inte bra. Jag brukar blanda lueker tradgardsmylla med half ten ogodslad okalkad torvstro. Det blir kanske litet magert, men i stallet har man kontroll over naringstillforseln med godselvattnet oeh kan anpassa det till vaxtforhallandena. Jag brukar stalla plantorna pa ett bard sam ar 1.20xl.50 oeh anvader en 400 watts natriumvaxbampa pa e:a 60 em avstand. Detta ar plaeerat i ett svalt rum i kallaren, dar nattemperaturen blir grader. Under de 15 timmar lampan ar pa, stiger temperaturen till 20 grader genom varmestralningen. Detta ger kraftiga plantar. Har man tillgang till vaxthus med' uppvarmning utnyttjas naturligvis detta.planterar man senare ner nagra plantar sam far vaxa fardigt i vaxthuset, sa ger dessa tunna fina blad sam kan anvandas sam taekblad.annars kan plantorna stallas i fonster sa ljust sam mojligt, dar temperaturen ar sval. Ett bra satt att godselvattna ar att losa upp 2 liter honsgodsel i en 5 liters dunk med vatten oeh halla i en skvatt (en knapp dl) i en 3 liters kanna. Skaka dunken varje gang. Visserligen luktar det inte sa gatt, men det gar gott dit det kommer. Godselvattnandet skall naturligtvis anpassas till tillgang pa sol, konstljus, temperatur oeh plantornas storlek oeh tillvaxt. Sa smaningom blir 0.5 l-krukan for trang oeh behover bytas ut till en pa 2-3-1iter, eftersom man bar vanta med utplanteringen tills risken for frost ar over. Vid omplantering till storre kruka kan man lagga ett lager brunnen stallgodsel i batten. Aven omplanteringsjorden kan blandas med litet stallgodsel. Nu anpassas godselvattningen till den naringsrikare plantjorden. Framat senare half ten av maj kan det vara dags att borja tanka pa utplantering efter avhardning. Om man tor i ett omrade sam ar frostutsatt bar man kanske vanta till manadsskiftet. Mina odlingar har vid ett par tillfallen blivit utsatta for frost

4 '- 3. men endast ett fatal blad har tagit skada.det ar nu 8:de generationens fron jag sar, oeh kanske en viss 'hardighet bygges in i generna, nar plantorna odlas i samma klim~t oeh jord ar efter ar. Om man blir radd nar frostvarning utfardas oeh man hunnit plantera ut, sa kan man ju alltid skydda plantorna med vaxtvav. Jorden skall vara mullrik, lueker oeh val godslad. Stallgodsel ar att foredra. Ingen kalk. Laget skall vara ljust oeh solrikt. Plantorna kan planteras ner en bit under rothalsen, eftersom nya ratter bildas pa stammen.c.a 50 em avstand ar lagom. Under vaxtperioden luekras jorden oeh plantorna kupas. Allteftersom plantorna vaxer, kraver de mer naring. Sjalv har jag anvant uppblott honsgodsel med gott resultat, men proffsodlarna anvander superfosfat, svavelsyrat kalium oen litet kvave. Att svavelsyrat kalium anvandes beror pa att klor forsamrar tobakens kvalitet. Om sommaren bjuder pa exotiskt klimat med myeket sol, kan vit vaxtvav anvandas for att skugga plantorna. Det hindrar bladen fran att bli tjoeka oeh oljiga. Nar plantorna ar e:a m toppas de, eftersom toppbladen ar grova, tjariga oeh av samre kvalitet. Efter toppningen bildas Bade sidoskott oeh skott i bladveeken. Des sa maste tort, sa att naringen kommer de nyttiga bladen till godo.det har arbetet pagar under hela vaxtperioden. ~ven blomknopparna maste tort. Om man har for avsikt att ta ut 2 skordar pa samma rot, kan man slappa tram ett sidoskott eller ett skott nertill pa stammen. Men detta forutsatter att man skordar hela plantan pa en gang ovanfor skottet.

5 4. 4. SKORDOCH BEREDNING I augusti kan man i allmanhet barja skarda. Skarden kan ske i omgangar, blad for blad eller hela plantan pa en gang. Bladen ar spanda oeh fyllda av vatska, varfor de latt kan skadas vid hantering. De lagges darfor i solen oeh far sloka under dagen. Skardas hela plantan pa en gang, hanges denna upp oeh ner i solen till den slokat. ~or att snabbt fa igang proeessen, da bladen'fargas gula oeh b run a, k an man 1 a 9 9 a ce m :s 1 a tap 1 at t p a va ran n i hag i e t t sa varmt rum sam mojligt oeh taeka over dem med t.ex. en filt. Efter ett par dagar bladar man igenom hagen, sa att de sam legat ytterst kommer innuti. Det ar noga med att hogen passas sa att inte reaktionen gar far fort oeh bladmassan blir las och vattnig. Efterhand sam de blir gula oeh bruna sorteras dessa ut oeh hanges pa tork pa t.ex. ett snore. Ett snitt skares da mitt i huvudnerven, e:a em langt. Till detta kan en brytkniv med klingor sam brytas av allt eftersom skarpan forsamrasjanvandas. Man fattar da om knivens spetts oeh later tummen oeh pekfingret lopa pa var sin sida om bladnerven och styr pa sa vis skarbladet mitt pa huvudnervens rygg. Borja skara 3 em fran huvudnervens tjoekaste ande. Torkning kan ske t.ex. pa vinden. Kroka fast snorets ena ande oeh tra pa bladen fran den andra anden. Bladen hanges med alla ovansidor at samma hall pa ett par em avstand fran varandra.efterhand sam de torkar makas de samman far att torkningen inte skall ga for fort. Det pagar proeesser i blade~som maste hinna verka oeh detta forhindras om de torkar for snabbt. Nar e:a 90% av vatskan torkat ut, ar det dags att ta ner bladen. De skall da inte vara knastertorra, sa att de gar sander, utan en viss smidighet finns kvar. Om de rakat torka ut for myeket kan de sprayas med vatten for att aterfa smidigheten. Det ar nu dags for fermenteringen.for egen del har jag gjort en lada av frigolitskivor med lock oeh ett litet lufthal. I denna har jag installerat en 25 watts lampa oeh en termostat sam jag kopt has Clas Ohlson far 120 kr. Det kan namligen vara svart att uppna fermenteringstemperaturen pa 40 grader spontant, nar man fermenterar sma partier. En del professio-

6 - ~ 5. nella tobaksfabrikanter fermenterar i tunnor. Sortera garna de tunna bladen for sig, sam skall anvandas sam tackblad. Bladen slatas ut och sprayas om de blivit for terra, och lagges platt ovanpa varandra i en star plastback, sam jag fordrat med en avklippt plastsack. Nar det hela ar klart tacks de over med plast.hall koll pa temperaturen mea en termometer. Max 42 grader. Titta till fermenteringen sa ofta sam mojligt. Spraya med vatten om den torkat ut, men inte for mycket, for da kan det borja mogla. Fermenteringstiden ar beroende av flera saker.de tunna tackbladen fermenteras endast 3-4 veckor och de tjockare upp till 3 manader. Har handlar det ocksa om talamod. Aromen blir finare, ju langre man ger sig tid att fermentera. Under fermenteringen avgar amoniak och andra skadliga orenheter. Efter denna forsta fermentering sorteras bladen for de andamal de avses att anvandas. De sprayas om de ar for terra. Man kan redan nu ta Dart mittnerven. For detta fordras en viss skicklighet om man ska kunna utfora det utan verktyg, varfor jag foredrar att anvanda en rullkniv, sam jag kopt has Claes Ohlson. Den bestar av ett handtag i vars spets sitter ett runt rullande skarblad. Tobaksblad& lagges platt med baksidan upp pa en linoleumbit el. likn. Sedan rullar man bara kniven langs mittnerven och far behandigt Dart nerven, utan att skada bladet i ovrigt. Nar detta ar klart sprayas bladen om det behovs. Inte for mycket, utan bara sa att de ar lite lagom smidiga. Nu ar det dags for ytterligare en omgang fermentering i dagar. Bladen lagges tillbaks slatt och tint i backen. Man bladar aven om hogen nagra ganger under fermenteringes gang, sa att Get sam ligger ytters kommer in i hogen, for att pa sa vis fa en jamnare fermentering. Samma sak gores naturligtvis aven via den forsta fermenteringsomgangen.

7 De tunna t~ckbladen beh~ver inte h~nga~med l~ngre ~n c:a 10 dagar i den h~r fermenteringsomgangen. Ta ut dem och f~rvara dem i en plastpase. De b~r vara n~stan terra men inte helt om de skall lagras. Vid f~r h~g fuktighet kan de b~rja m~gla. Om man har oturen att raka ut f~r en hagelskur och en del av sk~rden slas s~nder, kan denna anv~ndas till vanlig tobak eller eventuellt sam inlaga till cigarrerna. ~ven de gulnande bladen l~ngst ner pa plantan duger till vanlig tobak. Anv~ndes de s~ndertrasade bladen till vanlig tabak, beh~ver man tara fermentera nagra veckor eftersom man sj~lv tillsatter st~rre delen av arom~mnena. Bladen bl~tas sedan och tillskares i ~nskad grovlek. Tob'aken bredes sedan ut att torka, tills den nastan ~r helt torr. Den far sedan ligga kvar pa bordet och sprayas med J&B wisky smaksatt med vanilj och pulveriserad lakritzrot tills den blir lagom fuktig. Vad man anv~nder f~r smak~mnen ar ju valdigt individuellt. Sj~lv tycker jag t.ex. att det ar gott att str~ litet pulvriserad kada over, sam jag st~tt i morteln. H~r finns det utrymme f~r mycket experimenterande. Tobaken f~rvaras i kylskap. Jag har inhandlat en bra sk~rapparat f~r tobak fran Hansa Baltic Imp.-Exp., Box 8, H~lleforsn~s. T.:

8 7. 7. CIGARREN Att rulla cigarrer ar en ctrevlig och avkopplande hobby, sam bereder utovaren manga mysiga stunder. Jag redogor har bara for hur JAG gar till vaga och det finns formodligen flera satt. Om nagon har tipps pa forbattringar bade vad galler rullning av cigarrer, edling, torkning och fermentering, sa her garna av dig. Cigarren bestar av inlaga, omblad och tackblad. Det ar i huvudsak inlagan sam dominerar cigarrens smak. Den bestar dels av blad sam ar fula, trasiga eller mindre snygga, men kan ocksa besta av spill sam man far nar man renskar bladen. For att fa tram omblad och tackblad renskares bladen C"" ~ Huvudnerven skares bart, om inte detta redan ar gjort. Bladet lagges med undersidan upp. Borja skara med rullkniven fran spetsen. - c::: - -- ::::.- U~~.~E7 ~~'-~ ~ ~. C;; ~-":::-"">--" ~~ ~" "<~J Bladen renskares i ytterkanten och andarna. Kasta nerven och spara spillet sam halles en aning fuktigt i en plastpase. Nu aterstar tva fina bitar, sam anvandes till omblad om de ar av tjockare kvalitet, och tackblad om de ar tunna.

9 -r Fortsatt mea detta tillsett onskat ant?l omblad oeh taekblad har astadkommits.. Dessa forvaras i platta snygga buntar var for sig i plastpasar. Lagg oem pa en fuktig pappskiva, sa gar Get lattare att lagga in oem i pasar, utan att deskrynklar sig. Skall de forvaras lange innan de anvandes, far de inte vara sa fuktiga att de moglar. Om de daremot skall anvandas omgaende eller de narmaste dagarna, kan de vara fuktigare, sa Get gar latt att rulla demo Inlagan, daremot, skall bara innehalla sa myeket fuktighet att den inte smulas sander, nar den viras in i ombladen. ~r den for fuktig, blir eigarren kompakt oeh far daligt drag. Om den daremot ar snustorr, sa blir inlagan for gles oeh svarhanterlig. Draget blir da my~ket bra men roken varm oeh stiekig. Att forma till inlagan kan vara litet knepigt ibland. Det galler att fa ratt mango oeh nagorlunda ratt langd i forhallance till ombladet man ska vira in den i.har man tillgang till hela blad ar Get lattast. ~r Get stora blad, kan man skara oem i strimlor pa e:a 8 em bread. Blanda garna tunna oeh tjoekare blad. Lagg en 5-6 blad ovanpa varandra. De tjoekare bladen bar laggas overst sa de hamnar i mitten av eigarren, da de brinner langsamt. Kommer de for nara taekbladet, brinner eigarren ojamnt. Se till att inlagan ar jamnt paekad, annars kan man fa problem mea draget. Ombladet lagges mea undersidan uppat oeh bestrykes mea litet smaklost lim, t.ex. Dextrin, pa kanten pa ryggen av bladet (ytterkanten). Dextrin kan fas has Engvall&Claeson T.: eller Pigmentspeeialisten, I

10 r I! It ~~~~ ~--. ~ 3f -~"~"';'~ ~<:...~>;"'.~. -.>~,~ -~ """ '" '--- ','~ ~ Rulla ihop inlagan. 5' '\ it.., <, {" '<- '., -';'<;":;-oi.::"':---"~~:-'.c"~-",;;~: ~::...,,,,~,-. :Jff ',' Darpa lagges inlagan diagonalt pa nederkanten av ombladet. Lyft upp ombladet mot inlagan och borja rulla sa att bladet lappar over litet grand allt eftersom. Den tjockaste delen av nerverna kommer innerst. Strack en 1 it en aning pa bladet under rullningen. Bladnervern kommer saledes att hamna ungefar langsmed cigarren. Det galler att rulla lagom hart. Rullar man for lost brinner den bra, men roken blir varm och fran. Rullar man for hart blir draget daligt. uvning ger fardighet. Man har nu fait en "vickel". -I~ r )~ Nu skall vickeln vila sig ett tag och smatorka. Jag brukar rulla in den i papperark jag klippt till av ON. Det kanske later trist men jag tycker att tjockleken ar lagom. Forr virade man in vickeln i ett styvt papper och stoppade den i ett traror, dar den tick vila. Rulla in vickeln at samma hall sam du rullade in den i ombladet, annars kommer inte ombladet att sluta om inlagan ordentligt. Rulla ganska fast, sa forsvinner eventuella ojamnheier, och forsegla med en 1 it en tejpbit. Lat det hela vila over natten eller atminstone 4-5 timmar.

11 J r Nu ar Get Gags att vacka vickeln och kla pa den tackbladet. 'r Tackbladets kvalitet spelar ocksa roll for hur jamnt cigarren brinner. Man far nu bestamma sig for, om man vill ha en jamntjock cigarr eller om den skall smalna av mot andarna. Den jamntjocka ar lattast att rulla, sa vi kan ju borja mea den. ~ ~"~,~ Tackbladet lagges mea undersidan uppat och bestrykes mea litet lim pa ytterkanten. Vickeln friseras litet i andarna, och utstickande inlaga klippes bort. ~ \~ I (/ "') Den lagges sedan diagonalt, sa att nerverna i bladet kommer ungefar parallelt mea vickeln, sa att den tjockare delen av nerverna kommer innerst. Tackbladet lappar over litet under rullningen. Strack bladet en aning under rullningen, sa att Get ligger slatt runt cigarren. Innan sista biten rullas pa strykes for sakerhets skull litet extra lim pa kortsidan, sa att tackbladet inte rullar upp sig. Skar forst bort ena hornet pa tackbladet, sa att rullningen inte avslutas mea en spets.

12 11. "; ~ \> (tj/ ~ " De har sista tva momenten utfares 11. med ena ha~den, medan den andra haller kvar cigarren tryckt mot bordet. Det gar aven att lyfta upp cigarren, nar det sista halva varvet AterstAr, klippa av spetsen pa tackbladet, stryka pa litet lim pa anden och trycka fast den. Men hall da hela tiden ordentligt om tackbladet, sa det inte rullar upp sig. Frisera darpa andarna med en sax. Ru 11 a sedan i n c i gar r en i papper, men set i 11 at t r u 11 a At s a'mma hall, sam du rullade pa tackbladet. Efter 4-5 timmar eller dagen darpa kan man beskada resultatet. Att rulla en cigarr sam smalnar av i andarna ar litet knepigare, men ingenting ooverstigligt. Det kan handa att man har sander nagra tackblad medan man avar, men det far man ta sam en pravning. Vickeln utfares sam tidigare, men friseras inte lika mycket i andarna, utan litet mer av inlagan far sticka ut. ~

13 t ~ I I Nu riktas vickeln i rat vinkel mot tackbladet. (Inte diagonalt sam tidigare)..,. Men samtidigt skall vickeln lutas litet ner mot tackbladet. Samla upp anden pa tackbladet och lagg den forsta biten over vickeln..~ Borja rulla och vrid samtidigt I 0; vickeln, sa att den kommer diagonalt mot tackbladet (som nar vi rullade pa tackbladet forra gangen). Fortsatt rulla och sank samtidigt vickeln, sa att den kommer platt mot bordet.

14 I " N~r det iista av ~~ckbladet aterstar att rulla,skall samma manover utforas, sam man borjade med. Samtidigt sam man rullar hojes den f~rdigrullade ~nden en aning fran bordet, ~ och cigarren vinklas in i rat vinkel mot tackbladet. Den kan t.o.m. overskrida den rata vinkeln., lrr Stryk pa litet lim, innan den sista lappen lagges fast. Jag brukar klippa av en liten snutt i andarna, sa riskerar man inte att tackbladet spricker om man gar detta nar cigarren torkat till lagom fuktighet for att rokas.

15 ~ Det blir mycket spill fran renskarningen av bladen nar man forfardigar omblad och tackblad och aven trasiga blad. Detta kastas inte utan kan anvandas till vanlig tobak eller inlaga till cigarrerna. Det gar att blanda in spillet i inlagan for att dryga ut den. Men det gar ocksa att anvanda enbart spill, tara det finns en litet storre bladbit att tillga. Pa detta blad fordelas spillet sa jamnt sam mojligt och rullas sedan in. Det blir da lattare att hantera smabitarna, nar man virar in dem i ombladet. "" Ett problem kan vara att kvaliteten pa cigarrerna blir ojamn. Detta motverkas i viss grad av en omsorgsfull fermentering. Om nagra fermenterade blad av fin kvalitet med harlig arom sparas, sa kan des sa bladas in i nastkommande skord vid fermenteringen. De sprider da sina arom~tiska amnen i den nya fermenteringen och paverkar denna i positiv riktning. Det ar anda en viss spanning att tanda en cigarr, sam man sjalv tillverkat fran froet, men man vill ju anda ha-' fram den basta mojliga kvaliteten, aven om man tara ar amator pa omradet. ;, I' Det ar viktigt att tanda cigarren, sa att den inte brinner snett. I tobaksaffarerna fanns forr en liten spritlampa (som senare byttes ut mot gas), sam man kunde tanda sina inhandlade rokverk pa. Men det ar ju en forgangen njutning. Att tanda en cigarr kan krava flera stickor, savida man inte foredrar gas. Man kan borja med att varma upp cigarren i spetsen och tanda den litet latt. Darpa drar man forsiktigt nagra latta puffar och kontrollerar att den brinner jamnt. En cigarr skall aldrig stormrokas utan njutas mjukt och forsiktigt, annars blir roken varm och stickig. Tand den for all del i ratt ande, sa att inte tackbladet rullar upp sig. Ratt ande ar den dar rullningen at tackbladet borjade.

16 ~r l~pparna k~nsliga f~r direkt kontak~ med tobaken, kan man inhandla ett litet munstycke i nagon v~lsorterad tobaksaff~r, om det finns nagon kvar. 'f!, i I Om inlagan har blivit oj~mn och draget daligt, kan man anv~nda en tunn strumpsticka eller liknande och k~ra in den litet f~rsiktigt i cigarren och pa sa vis ~ppna en b~ttre kanal. Temperatur och luftfuktighet spelar r~ker. Efter ett regn n~r luften ~r det vara en star njutning att ta en en cigarr. Dessutom slipper man att star roll n~r man fuktig och sval, kan promenad och avnjuta v~dra efter n~jet. Att f~rvara cigarrerna sa de inte blir f~r..terra eller f~r fuktiga ~r ocksa viktigt. F~~ sa var linneskapet ett bra st~lle att ha sam lager, men numera kanske denna typ av skap ~r mindre vanliga. Man kan ju ocksa f~rf~rdiga en liten lada, en humidor, d~r man haller lagom fuktighet med en fuktad svamp t.ex. I II ~, Vanliga misstag man g~r sam nyb~rjare ~r att man v~ter tobaken f~r mycket, sa att den m~glar, att man later temperaturen stiga f~r mycket i bladh~gen efter sk~rden eller att man har f~r bl~t inlaga n~r man rullar cigarfen. Ja, det finns sakert fler saker man bor beakta, men manl~r sig av misstagen,och den h~r lilla handledningen for nyborjare hoppas jag skall vara till nytta, sa att en del av de misstag jag har gjort kan undvikas. Lycka till! Copyright Bj~rn Jernberg 1998

17 16. Och slutligen nagra viktiga punkter. GaOSLA jorden ordentligt dar plantorna skall vaxa. Finns inte tillgang till stallgodsel, sa mylla ner pelleterat honsgodsel. C.a 1 liter per plantae Jorden skall vara lucker. SKaRDA inte allt for sent. Bladen blir for tjocka och oljiga och bladnerverna grova och kraftiga. TORKA langsamt eftersom en forsta "fermentering" ager rum pa torklinan. Maka ihop bladen litet grand redan efter nagra dagar. Fortsatt sedan ihopmakhingen efter hand sam torkningen pagar. Forsok att hanga upp blad av samma storlek efter varandra. Torkar bladen snabbt vid hog temperatur forblir de grana. Visserligen finns det en typ av cigarrer sam ar gronaktiga, men dessa ar ganska smaklosa och trakiga. Men det saljes en del sadana, framst i USA. INLAGAN bar innehalla ganska tunna och milda blad, medan man anvander tjockare blad till omblad. Anvander man tjocka och morka blad till inlagan blir cigarren sa stark, att man pa sin hojd kan njuta halva cigarren innan den blir fran och obehaglig. Skarda darfor i omgangar, sa att tillgangen pa 01i19 sorters blad blir god. Ju tjockare Omblad man anvander, desto tunnare bar INLAGAN vara.

18 17. Pa sid. 8 langst ner star det att jag an vander Dextrin for limning. Jag har nu overgatt till att anvanda vanligt tapetklisteri pulverform, typ Nitor. Detta ar ett cellulosabaserat klister utan konserveringsmedel och helt ofarligt. Torkar farglost. DETTA ~R EN STILLSAM OCH KONTEMPLATIV SYSSELSTATTNING vars njutning endast tillkommer den eftertanksamma och meditativa manniskan. Bade odlingen och tillverkningen av cigarrer bjuder pa moj)igheter att inte bara odla tobak utan aven sin sjal.. Har man gavan att vara talmodig och stillsam ar det en fordel vid denna sysselsattning. Och har man inte dessa gavor, sa 'finns det sidra mojligheter att tillagna sig dessa. Det kanske verkar h1j"gtravande, men vi behover alla en 1 iten { stund~arje. dag i lugn och ro, da man kan syssla med nagonting sam kanns avkopplande och mysigt och ger tid for eftertanke pa samma gang sam man glads over det man skapar,o~n-d~ri:nar sysselsattningen stracker sig over hela aret. Och fran det ena aret till det andra.gar det at helvete med verksamheten det forsta aret, sa har man lart sig en massa till nasta ar, sa det finns ingen anledning att misstrosta. TAlamod och fornojsamhet var det! Nagonting sam det ar daligt med numera. Men manniskan ar ju foranderlig...

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Älskade Pelargoner...

Älskade Pelargoner... Stjärnpelargon Bladen spetsigt flikiga, liknar lönnblad. Blommorna är stjärnformiga, lite spretiga. Även dubbla sorter finns, de är charmigt rufsiga. blomjord. Plocka bort vissna blommor och blad efter

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda.

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda. Syfte: Skapa förståelse för odlingens grundprinciper och ge en känsla av att kunna bidra till en hållbar utveckling genom egna handlingar, samt väcka ett intresse för odling hos barnen Mål: Att jämföra

Läs mer

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning Gjuta egna mjukbeten Detta med plastgjutning har konstigt nog aldrig riktigt blivit något hit i Sverige. Trots att det är väldigt enkelt att göra när man väl har fått prova. Kanske är det avsaknaden av

Läs mer

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Snögubbe Flaska 1. Gör en stor boll av leran (storleken beroende på flaskhalsens storlek). 2. Ta av korken och tryck på bollen

Läs mer

EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN

EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN 1 Innehåll INTRODUKTION... 3 FILMBURKSRAKETEN... 4 RUSSINHISSEN... 5 MENTOS I COCA-COLA... 6 EXPLODERANDE PÅSE... 8 JÄST BLÅSER UPP BALONG... 9 UNDERVATTENSVULKAN...10

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson) Hur ska de se ut? För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m. omnämnd

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Eleverna tillverkar en mycket enkel solugn för att visa att solen kan vara en källa till förnyelsebar energi. Eleverna lär sig om växthuseffekten.

Eleverna tillverkar en mycket enkel solugn för att visa att solen kan vara en källa till förnyelsebar energi. Eleverna lär sig om växthuseffekten. SOLUGN Övningens mål Eleverna tillverkar en mycket enkel solugn för att visa att solen kan vara en källa till förnyelsebar energi. Eleverna lär sig om växthuseffekten. Sammanfattning av övningen Eleverna

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 3: UPPTÄCKTEN Berättelse del 1: Uppgift 1: Det sista vykortet Vackrare horisont Berättelse del 2: Uppgift 2: Uppgift 3: Upptäckten Snurra på

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Vad gör växten med vattnet?

Vad gör växten med vattnet? Innehåll ver.2 Vad gör växten med vattnet? Du har säkert undrat över varför dina växter behöver så mycket vatten. Det är inte mera märkligt än att du själv behöver 1-3 liter vatten om dagen. Du får det

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Mariuana: Odling i garderoben...

Mariuana: Odling i garderoben... Mariuana: Odling i garderoben... OBS! Det är olagligt att Odla Cannabis i Sverige. Majja Gräsnäsa This book is for sale at http://leanpub.com/mariuanaodlingigarderoben This version was published on 2015-04-05

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Gör så här: Lägg några potatisar av samma sort att gro på olika ställen i skolan. En del placeras på en ljus plats, medan andra läggs i mörker.

Gör så här: Lägg några potatisar av samma sort att gro på olika ställen i skolan. En del placeras på en ljus plats, medan andra läggs i mörker. GRONINGSFÖRSÖK Innan det är dags att sätta potatis bör man låta dem förgro. Vilken påverkan har ljus och temperatur på groningen? Gror olika sorter olika snabbt? potatis av olika sorter mörk plats ljus

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

ENERGIHUSET. Övningens mål

ENERGIHUSET. Övningens mål ENERGIHUSET Övningens mål Målet med övningen är att eleverna ska lära sig om energibesparing och energieffektivitet, inklusive kostnadsfrågor. Övningen baseras på det faktum att uppvärmning och nerkylning

Läs mer

Tips för klarinettelever och föräldrar

Tips för klarinettelever och föräldrar Tips för klarinettelever och föräldrar Innehåll: sidan 3. några råd till föräldrar sidan 4-5. att sätta ihop klarinetten, rörblad m.m. sidan 6-7. att spela, munställning m.m. Hej! Här kommer lite tips

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning

Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning Tabitha Weiborn Inget är så vackert som en välskött päls på en welsh gnistrande röd/vit i solskenet. En bra welshpäls är lätt att sköta

Läs mer

Inledning OM DEN HÄR BOKEN

Inledning OM DEN HÄR BOKEN Inledning OM DEN HÄR BOKEN Det finns en hel del likheter mellan att knåda en deg och att blanda till ett bra murbruk. Konsistensen måste vara den rätta. Inte för tunn, men inte heller för stabbig. Man

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 Instruktion Mas/1908, Malmvagn v. 1.1 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Sax, att klippa loss detaljer Kniv, ex. typ brytkniv Nålfilar Tänger, långa platta varianter för

Läs mer

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist HAIR SWEDEN Skol SM Hår & Makeup Stylist SKOL SM October 11, 2014 Skoltävling 2014/15 Reviderad 14-10-14 Regler Hår & Makeupstylist 1. Årskurs 1 Långhårsuppsättning-Long hair up 65 min 2. Årskurs 2 Skönhetsmakeup

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Kära Läsare. Enkelt och Kul att vara kreativ

Kära Läsare. Enkelt och Kul att vara kreativ Kära Läsare Enkelt och Kul att vara kreativ Det här Scrap Lovers-häftet vill ge dig inspiration och tips om hur du kan använda dina bilder på ett roligt och kreativt sätt. Vi visar dig bland annat hur

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning

Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning Du behöver: Saltdeg Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning Recept på saltdeg 1 Kavla ut degen ca 2

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

Girlang med tygblommor

Girlang med tygblommor Girlang med tygblommor Det finns ofta lådvis av tygblommor på loppiset. Köp loss en låda av dem och gör girlanger, eller varför inte kransar att ha i håret. ett gäng tygblommor snöre eller tråd eventuellt

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén)

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén) Livet på sin spets Att du ska ha isdubbar med dig när du ger dig ut på naturis vet du förstås, men vilka dubbar ska du köpa? Fungerar en enkel klassiker som Hansadubben lika bra som en tre gånger så dyr

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

Medelhavet. flyttar norrut

Medelhavet. flyttar norrut John och Kerstin Rogers räknar med att de har en av Sveriges sydligaste palmodlingar. Samtidigt är den nog också en av Europas nordligaste palmodlingar. Medelhavet Text: Carro Wendt Foto: Pernilla Wästberg

Läs mer

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland Med smak av Gotland Med smak av Gotland Tänk dig en glad och stolt mjölnare från Gotland. En mjölnare som älskar det han gör och som kan sitt hantverk sedan länge. Jordbrukarna som levererar spannmål

Läs mer

Checklista för förvaring och vård av konst på papper

Checklista för förvaring och vård av konst på papper KONST PÅ PAPPER Konst på papper utgör ett relativt brett materialområde. Det omfattar tusch-, blyerts-, akvarell-, kol-, bläck- pastell- m.fl. teckningar. Underlaget, dvs. papperet kan också variera med

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Daal-soppa på gula ärtor

Daal-soppa på gula ärtor Daal-soppa på gula ärtor 4 6 portioner 300 g gula delade ärtor 9 vitlöksklyftor, skalade 1 stor gul lök, skalad och grovt 1 bit färsk ingefära, stor som en tumme, skalad och grovt 1 tsk garam masala 1

Läs mer

Strumpor stickade från tån

Strumpor stickade från tån Strumpor stickade från tån Storleken är medium dam om man gör strumpan på 64 maskor med vanligt sockgarn typ Regia, Opal, Trekking eller liknande, men det går att öka till större eller minska ner det till

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT OMS

INSTRUKTIONER LITT OMS Instruktion Oms v. 1.0 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT OMS HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen går bra att löda eller limma. Vid lödning rekommenderas lödpasta alt. lödtenn/lödvatten. Lämpligt lim är

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll:

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar the Diva Collection Luxury Remy hair extensions KERATIN SLINGOR Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar 2. Fördelar/nackdelar med keratinslingor 3. Problem som kan uppstå

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampproblematik i integrerat växtskydd Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampgissel i gurka och tomat Gråmögel tomat och gurka Mjöldagg gurka och

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Akvarellworkshop. med Anders Andersson. 14-16 Juli 2014, Örserum

Akvarellworkshop. med Anders Andersson. 14-16 Juli 2014, Örserum Akvarellworkshop med Anders Andersson 14-16 Juli 2014, Örserum Ibland måste man ge sig själv en injektion av ny inspiration. Det är precis tanken med den här workshopen. Under några dagar kommer vi att

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

SYFTET MED MIN UNDERSÖKNING

SYFTET MED MIN UNDERSÖKNING SYFTET MED MIN UNDERSÖKNING Det jag vill få fram med min undersökning är hur jag kan få greenfröet att gro snabbast och till lägsta pris. I mitt fall har jag använt mig av Penn-A1. Jag begränsade antalet

Läs mer

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER T23 Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Recept med Canderel Green

Recept med Canderel Green Recept med Canderel Green Smoothies: Exotisk sötma Energi-smoothie Varma drycker: Lätt-capuccino Efterrätter och sötsaker: Bakade äpplen Päronmos Tigerkaka med pistasch Chokladkaka och vaniljsås Cheesecake

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer