Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse"

Transkript

1 Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Innehåll: 2007 sid Föreningens ändamål 2 Organisation 2 Föreningsstämman/Årsmötet 2 Föreningsstyrelsen Valberedning 3 Styrelsens sammanträden 3 Arbetsutskott/presidium 3 Kansli/verkställande tjänsteman 4 Verksamhet 4 Information om föreningen 4 Snabbinfo/medlemsinfo/hemsidan 4 Medlemmar 5 Ekonomi 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Bilaga Årsbokslut 8 Revisionsberättelse 11

2 Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse 2007 Föreningens ändamål Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja kunskapen om och påverka utvecklingen av sociala försäkringar samt samverkan mellan samhällets olika välfärdssystem. Detta sker bland annat genom att sprida information, medverka vid utredningar och stödja kunskapsutvecklingen både nationellt och internationellt. Organisation Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ: Årsmötet Medlemsmötet Styrelsen Styrelsen har delegerat till presidiet att bl a ägna speciell uppmärksamhet åt frågor rörande opinionsbildning och att företräda föreningen i externa kontakter. Föreningen har under året haft en verkställande tjänsteman. Ekonomienheten på Försäkringskassans huvudkontor hat utgjort stödfunktion till verkställande tjänstemannen i frågor som gäller bokföring och bokslut m m. Föreningsstämman/Årsmötet Den andra ordinarie föreningsstämman hölls den maj 2007 på Stora Brännbos kursgård i Sigtuna. Föreningsstämman fastställde nytt namn och stadgar och antog förslag till verksamhetsplan och budget för samt valde ny styrelse. Stämman fastställde medlemsavgifterna till 200 kr även för 2007 och Den största diskussionspunkten var den om Föreningens framtid. En diskussion som föranletts av att samtliga förtroendevalda skulle försvinna från Försäkringskassan i och med att socialförsäkringsnämnderna skulle läggas ned vid kommande årsskifte. Stämman beslutade att föreningen skulle finnas kvar med delvis nytt namn och ny ändamålsparagraf. Förkortningen IFFK med logotype skulle finnas kvar. Två intressanta föreläsningar fick stämmodeltagarna dessutom delta i. Nutidens rytm, tidsbristen, tekniken och konsekvenserna för hälsan, Anförande av direktör Sigri ur Lillý Baldúrsdottir, Tryggingastofnun Rikisins, Island. Stress och stressrelaterad ohälsa vad händer i kroppen? Finns botemedel? Anförande av docent Ingibjörg Jonsdóttir, Institutet för Stressmedicin, Göteborg. Utöver detta presenterades en skrift Vi värnade välfärden - de sista 100 åren med förtroendevalda i Försäkringskassan, som IFFK tagit fram inför årets stämma. Föreningsstämman som var föreningens högsta beslutande organ bytte namn till Årsmötet och bestod fram till årets stämma av 49 ombud. Fr o m nästa årsmöte har alla medlemmar rätt att delta i årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls vartannat år senast under maj månad.

3 Föreningsstyrelsen fram till stämman 2007 Ulla Y Gustafsson, ordförande, Västra Götaland Kurt Kvarnström, 1:e vice ordförande, Dalarna Gun Bexell, 2:e vice ordförande, Skåne Urban Ryadal, Stockholm Anita Berger, Uppsala Alf Svensson, Södermanland Åke Forsberg, Västernorrland Jan Larsson, Norrbotten, ersättare Birgitta Wichne, Västra Götaland, ersättare vakant, ersättare Revisorer Lars Westerholm, Östergötland och Ruth Holmkvist-Svensson, Stockholm med annmarie Erlandsson, Skåne och Kjell-Arne Kruse, Huddinge, som ersättare. Föreningsstyrelsen från och med stämman 2007 Ulla Y Gustafsson, ordförande, Göteborg Kurt Kvarnström, vice ordförande, Krylbo Alf Svensson, kassör, Skogstorp Anita Berger, Uppsala Kenneth Lantz, Helsingborg Birgitta Wichne, Fritsla Åke Forsberg, Domsjö Revisorer Lars Westerholm, Norrköping och Urban Ryadal, Stockholm med Kjell-Arne Kruse, Huddinge, som ersättare. Valberedning Ingemar Nilsson, Sundsvall, sammankallande, Gun Bexell, Ängelholm och Urban Ryadal, Stockholm utgör valberedning inför stämman Styrelsens sammanträden Styrelsen sammanträdde sju gånger under 2007 varav två sammanträden skedde per telefon. Den 31/1, den 28/3, den 11/5 och 13/5 och den 22 /11 träffades styrelsen i Stockholm. Den 1/3, 17/8 hade styrelsen telefonsammanträde. Arbetsutskott Ulla Y Gustafsson, Ordförande Kurt Kvarnström, 1:e vice ordförande Gun Bexell, 2:e vice ordförande Presidium Ulla Y Gustafsson, Ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Arbetsutskottets/presidiets sammanträden Arbetsutskottet hade fyra sammanträden, före stämman. Av dessa sammanträden hölls tre i Stockholm (den 17/1, 21/3,25/4) och ett var telefonsammanträde (den 15/2,) 3

4 Efter stämman beslutade styrelsen att nöja sig med ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande. Presidiet hade tre sammanträden den 1/6, i Stockholm, den 27/9 och den 14/11, som telefonsammanträden. Vid de två sista sammanträdena deltog även den förtroendevalde kassören. Styrelsen kan, enligt stadgarna, inom sig utse ett arbetsutskott. Och beslutade vid sitt sista sammanträde för året att återinföra ett arbetsutskott, bestående av ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelsen och Arbetsutskottet/presidiet har när det gått att kombinera lagt sina sammanträden i Stockholm i samband med andra arrangemang för att minska kostnaderna för föreningen. Kansli/Verkställande tjänsteman Kansliet har under året haft sina lokaler i plan 3 B, i Försäkringskassans länskontors hus på Klara Västra Kyrkogata 11 i Stockholm. Verkställande tjänsteman har Ulla Norman varit. Vid stämman valdes en kassör som formellt är ansvarig för bokföringen och den ekonomiska redovisningen, men Ulla Norman har på uppdrag av kassören utfört arbetet under hela 2007.Kristina Lindeborg, på Huvudkontorets, ekonomienhet har fungerat som ekonomisk rådgivare när det gäller bokföring och bokslut. Ulla Normans anställning på Försäkringskassan upphör vid årsskiftet 2007/2008, då hon går i pension. I samband med detta lämnar föreningen lokalerna i Försäkringskassans hus. Nedan följer en redogörelse för IFFKs aktiviteter under året. Verksamhet IFFK har under året fortsatt att bevaka och ta tillvara de förtroendevaldas intressen i de frågor som är av betydelse inom socialförsäkringsområdet samt säkerställa att det perspektiv som förtroendevalda står för tillvaratas. Remissinstans IFFK har under året svarat på remissen om Avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder m m. Samråd Ett samråd, motsvarande det som tidigare fanns mellan RFV och FKF, infördes under I samrådet, medverkar bl a Försäkringskassans ordförande Inger Efraimsson, vice ordförande Rolf Andersson och generaldirektör Curt Malmborg, samt IFFKs arbetsutskott/presidium. Samråd ägde rum den 25 april och den 22 november. Vid samråden diskuterades främst Försäkringskassans förändringsarbete, samordnings-förbunden samt regeringens beslut att avskaffa socialförsäkringsnämnderna. Göran Geiryd har fortsatt haft generaldirektörens uppdrag att vara kontaktperson gentemot de förtroendevalda i relevanta frågor. Information om föreningen Inför stämman tog föreningen fram en skrift Vi värnade välfärden - de sista 100 åren med förtroendevalda i Försäkringskassan, som tillsammans med ett uttalande och pressmeddelande skickades ut till massmedia. Föreningen annonserade i tidningen Dagens Socialförsäkring i medlemsrekryterande syfte. 4

5 Medlemsinfo/Hemsidan IFFK har i sin verksamhetsplan att föreningen ska skicka ut minst fyra medlemsinfo per år till medlemmarna. Fyra medlemsinfo har under 2007 skickats ut till samtliga medlemmar. Utöver dessa medlemsinfo har viss snabbinfo skickats ut dels till samtliga medlemmar, dels enbart till medlemmar med e-post. Under senare delen av året utvecklades IFFKs hemsida. På kan intresserade läsa allmän information om föreningen och annan aktuell information inom intresseområdet. Medan medlemssidorna är förbehållna medlemmarna. Medlemmar Vid årsskiftet 2006/2007 hade IFFK 499 medlemmar, som mest under året hade föreningen drygt 500 medlemmar. Vid årets stämma beslutades att IFFK skulle finnas kvar men med nytt namn och delvis nya stadgar. Stadgar som säger att medlemskapet är öppet för alla intresserade som vill verka i föreningens anda. Fram till årets stämma gällde den medlemsavgift man hade betalat in för Efter stämman fick de som önskade kvarstå som medlemmar betala in ny medlemsavgift. Vid årsskiftet 2007/2008 hade IFFK 139 medlemmar. Trots annonseringen i Dagens Socialförsäkring och stora utskick till samtliga SFN-ledamöter och till företrädare för samordningsförbunden och utskick till sådana personer föreningen bedömde kunde vara intresserade så fick IFFK inte fler medlemmar. Ekonomi Se den ekonomiska berättelsen. 5

6 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten För information om föreningens verksamhet hänvisas till verksamhetsberättelsen för år Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Statliga bidrag Övriga ersättningar o intäkter S:a Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader S:a Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från kortfristiga placeringar S:a Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat

7 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Vinst föregående år Periodens resultat Summa Eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

8 Årsbokslut Upplupna intäkter 1760 Upplupna inkomsträntor 28 79,00 Kortfristiga fordringar 1820 Premieobligationer , , SEB Penningmarlnadsfond ,00 0, SEB Bolån AB 0, , MFEX Fonder , , , ,00 Kassa och Bank 1920 Plusgiro 3 075, , Checkräkning SEB , , , ,08 Eget kapital 2091 Balanserad vinst , , Vinst föregående år , , Periodens resultat , , , ,34 Kortfristiga skulder 2710 Personalens källskatt 494, , Skattekontot -57, , Avräkning sociala avgifter 617,49 852, Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter , , , ,00 8

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Not 1 Ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter bank m.m Ränteintäkter/utdelning kortfristiga placeringar Värdereglering kortfristiga placeringar Not 2 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader skattekontot 1 Övriga finansiella kostnader Not 3 Kortfristiga fordringar Upplupna räntor Not 4 Kortfristiga placeringar Anskaffningsvärde Marknadsvärde SEB Penningmarknadsfond Lux ack MFEX Fonder Likvida medel MFEX Fonder Premieobligationer

10 Stockholm den 29 februari 2008 Ulla Y Gustafsson Kurt Kvarnström Alf Svensson Ordförande Anita Berger Åke Forsberg Birgitta Wichne Kenneth Lantz Vår revisionsberättelse har avgivit Lars Westerholm Urban Ryadal 10

11 Ideella Föreningen Försäkringskassans Förtroendevalda (IFFK) Revisionsberättelse Undertecknade, av föreningen valda revisorer, har denna dag granskat Ideella Föreningens, Försäkringskassans Förtroendevalda, räkenskaper för perioden och funnit dem väl förda. Granskade protokoll och underlag gällande intäkter och kostnader överensstämmer med redovisade räkenskaper. Vi har inte funnit någon anledning till några anmärkningar gällande bokföringen eller styrelsens arbete. Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för styrelsen gällande den tid räkenskaperna omfattar. Lars Westerholm Urban Ryadal 11

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2005 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2005 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran Org nr 802002-5121 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer