Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening"

Transkript

1 1 Ändamål Stadgar¹ för Uppsala Kanotförening Uppsala Kanotförening, stiftad den 11 maj 1916, har till ändamål att inom Uppsala med omnejd stödja intresset för de idrotter föreningen har på sitt program samt verka för social gemenskap genom gemensamma aktiviteter. 2 Sportprogram Föreningen har följande sportgrenar på sitt program: Jolle- och kanotsegling samt skridsko- och isjaktsegling. Föreningen anordnar tävlingar i idrottsgrenarna. Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet och de specialförbund i vilka föreningens medlemmar tävlar. 3 Inträde Person, som kan antas främja föreningens intressen, kan efter ansökan bli medlem av föreningen. Styrelsen äger rätt att besluta om medlemskap och inträdesavgift. Styrelsen har rätt att begära in de personuppgifter som Riksidrottsförbundets bestämmelser kräver. 4 Medlemskap Föreningen består av medlemmar, hedersmedlemmar och ständiga medlemmar. Till hedersmedlem kan föreningen välja förtjänt person som på ett utmärkt sätt främjar föreningens syften. Hedersmedlemmen föreslås av styrelsen och utses på allmänt sammanträde. Till ständig medlem kan väljas medlem som gjort föreningen stora tjänster. Val sker på samma sätt som val av hedersmedlem. Medlem som erövrat svenskt eller internationellt mästerskap i någon av de grenar som upptagits på föreningens program utses av styrelsen till ständig medlem. Till ständig medlem kan efter ansökan utses den som varit seniormedlem i 20 år. 5 Medlemsavgifter Medlem betalar en årsavgift som fastställs av årsmöte. Årsavgiften betalas som familje-, senior- eller junioravgift. Som familj räknas maka, make, sambo och barn under 25 år Junioravgift betalas t.o.m. det år medlem fyller 19 år eller så länge medlem får studiemedel, dock längst t.o.m. det år medlem fyller 24 år. Vid inträde i föreningen betalas eventuell inträdesavgift, beslutad av årsmötet. Årsavgifter inbetalas till föreningen senast under mars månad, eller senare enligt styrelsebeslut. ¹ Antagna den 21 juni 1955 och därefter i vissa delar ändrade den 7 oktober 1959, den 29 april 1965, den 25 oktober 1970, den 21 april 1976, den 6 oktober 1980, den 11 oktober 1982, den 21 april 1996, den 19 november 2007 och med en generell översyn och uppdatering den 15 november 2010.

2 Medlem, som efter påminnelse inte erlagt årsavgiften senast den 1 maj, kan efter beslut i styrelsen uteslutas. Medlem, som inte kan betala sina avgifter, kan hos styrelsen skriftligen begära uppskov. Styrelsen äger rätt att besluta om avgiftsbefrielse under 1 år efter ansökan. 6 Övriga avgifter Medlem kan. i mån av tillgång, på anvisad plats inom föreningens område förvara sin farkost mot en årlig avgift som beslutas på årsmöte. Båtplats upplåts för båtar med centerbord och högst 20 m² segelyta. Styrelsen bestämmer över fördelningen av dessa platser. Farkost, för vilken avgift inte är betald, kan efter styrelsens beslut avlägsnas från klubbens område. Farkost skall vara ansvarsförsäkrad och, om styrelsen så beslutat, vara försedd med giltig dekal. Utrustning som förvaras på klubbens område skall vara försedd med medlemmens namn. Skåp kan i mån av tillgång hyras mot en avgift som fastställs av årsmötet. Nycklar till klubben m.m. kan kvitteras ut mot betalning av nyckel- och depositionsavgift. Avgifter betalas samtidigt med medlemsavgiften eller i samband med begäran om plats. 7 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 8 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 9 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 10 Styrelse Styrelsen består av ordförande samt minst 7 övriga ledamöter. En av styrelsens ledamöter ska, om möjligt, väljas bland juniormedlemmarna. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare, sekreterare, klubbmästare, hamnchef, tävlingssekreterare och juniorledare. Styrelseledamot kan ha dubbla funktioner. Hamnchef kan ersättas av en gemensam representant för hamn-, hus-, båtkommittéerna. Juniorledare kan ersättas av en representant för juniorsektionen. Dessa representanter utses inom hamn-, hus-, båtkommittéerna respektive juniorsektionen och kan växla från gång till gång. Fler än en representant får närvara vid styrelsemöten, men hus- hamn och båtkommittéerna har endast en gemensam röst i styrelsen och juniorsektionen har en röst. Sidan 2 av 6

3 Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Suppleanter har inte rösträtt på styrelsemöten, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denna ledamot får utses till befattning inom styrelsen. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper m. m, samt förbereda årsmöte. Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Det åligger styrelsen att hålla uppdragsbeskrivningar för befattningshavare och kommittéer uppdaterade. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och skattmästaren. Sekreteraren föra protokoll över styrelsens sammanträden, se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt Skattmästaren se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen, svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper, årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Sidan 3 av 6

4 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 11 Revision Två revisorer utses på årsmötet varje år. Revisorerna åligger att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret, samt inlämna skriftlig revisionsberättelse senast tre dagar före årsmötet. För revisorerna väljs två suppleanter. 12 Övriga befattningshavare Seglarskolechef utses av styrelsen. Vid årsmöte väljs, för en period på ett år, övriga befattningshavare: Hamnkommitté (bestående av tre personer) Huskommitté (bestående av tre personer) Båtkommitté (bestående av tre personer) Redaktör Prisförvaltare PR-man Webb-redaktör samt ytterligare befattningshavare som kan beslutas av styrelsen. Vid behov kan ytterligare befattningshavare, eller personer för att fylla eventuella vakanser, utses av styrelsen. 13 Sektioner Den idrottsliga verksamheten inom föreningen sköts av sektioner, en för varje klass som består av minst 3 aktiva. Varje sektion leds av en sektionsledare med biträde av en eller flera personer. Sektionsledarna jämte tävlingssekreterare och juniorledare bildar ett seglingsråd för samordning av föreningens idrottsverksamhet. Sektionsledare väljs på årsmötet. Varje sektion åligger att övervaka medlemmarnas träning, upprätta förslag till klubbtävlingar, anordna och leda dessa, samt utse föreningens representanter i allmänna tävlingar. 14 Val och votering Val av styrelse, revisorer och övriga befattningshavare sker med öppen votering, om icke någon medlem begärt sluten votering. Uppnås lika röstetal vid slutet av votering avgörs frågan inom lottning. Sidan 4 av 6

5 Andra omröstningar vid medlemsmöte sker öppet såvida ej sluten votering är begärd. Om lika röstetal uppnås, gäller den mening ordföranden biträder. Vid alla röstningar äger samtliga medlemmar som fyllt 12 år en röst. Medlem under 12 år saknar rösträtt och förslagsrätt men har yttranderätt. Medlem får inte delta i avgörandet av frågor vari han är jävig. Frånvarande medlem får nöja sig med de närvarandes beslut. 15 Allmänna sammanträden Allmänna sammanträden hålls minst två gånger per år (årsmöte och höstmöte). Extra sammanträden utlyses av styrelsen, då omständigheterna så fordrar. Skälen till sammanträdet skall anges i kallelsen. Tid och plats för sammanträde bestäms av styrelsen och meddelas minst 7 dagar i förväg genom klubbens tidning, hemsida eller på annat sätt utfärdad skriftlig eller elektronisk kallelse. Kallelse till Extra sammanträde skall dock alltid ske skriftligen. Årsmöte ska hållas i februari. Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 10. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 2 år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år; d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 13. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 16 Representanter Ordförande och sekreteraren representerar föreningen i Uppsala Sjösportföreningars samarbetskommitté (USFS). Sidan 5 av 6

6 Ordförande eller tävlingssekreteraren samt juniorledaren representerar föreningen i Upplands Seglarförbund. 17 Standert och monogram Föreningens standert består av en trekantig vimpel med monogrammet i blått på vit botten. Föreningens monogram utgörs av ett U inskrivet i en cirkel samt med en horisontellt korsande paddel. Monogrammet är blått, företrädesvis på vit botten. 18 Stadgar Utöver klubbens stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbundsstadgar, tävlingsreglementen och övriga föreskrifter. Ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar. Skulle tvetydighet uppstå angående tolkningen av klubbens stadgar, hänskjuts frågan till Svenska Seglarförbundet för avgörande. 19 Allmänna bestämmelser Genom inträde i föreningen har medlem förbundit sig att följa dessa stadgar. Farkost med förhyrd plats i föreningens hamn skall vid allmänna tävlingar representera föreningen. Vid klubbyte under säsongen kan avsteg göras från denna regel. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall göra skriftlig anmälan om detta till föreningen. Anmälan om utträde behandlas på styrelsesammanträde. Ingen återbetalning görs av betald årsavgift. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller föreskrifter utfärdade av styrelsen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem äger rätt att vid nästa ordinarie allmänna sammanträde söka ändring i styrelsens beslut. Förslag till ändring av dessa stadgar eller till föreningens upplösning får endast behandlas på allmänt sammanträde. Förslaget skall under månaden före den månad under vilken allmänt sammanträde äger rum, inlämnas skriftligen till styrelsen. Vid förslaget skall styrelsen framlägga förslaget jämte eget utlåtande. För att förslaget ska vara antaget fordras att det på två på varandra följande sammanträden biträds med minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Stadgeärende får icke tas upp till behandling på allmänt sammanträde om det icke angivits i kallelsen. Vid föreningens upplösning, skall eventuellt överskott anslås till något för seglingsidrottens främjande ändamål. Beslut i detta ärende fattas i samband med föreningens upplösning. 20 Ansvarsskyldighet Uppsala Kanotförening frikallas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens båt eller annan tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak. Detsamma gäller av båtägaren använd bil eller annat fordon, som befinner sig i rörelse eller är uppställd inom föreningens område. Sidan 6 av 6

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är:

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer