Protokoll drsmote. Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening. $ l. Motets oppnonde och foststollonde om drssiommo. $2. Vol ov ordforonde vid stommon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll drsmote. Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening. $ l. Motets oppnonde och foststollonde om drssiommo. $2. Vol ov ordforonde vid stommon"

Transkript

1 Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening Dolum: 20l Tid: kl. I l:00 Plols: Romelondo, Duvesionsdonsbono Protokoll drsmote $ l. Motets oppnonde och foststollonde om drssiommo ordforonde Kerstin Kuylenstierno oppnode motet och vorkonrnode ollo och speciellt de nyinflyttode i onrr6det.32 fostigi'reter vor representer.ode vid stomnron. Stommons deltogore fcstslog oit kollelse nott denr i iicj oclr oti stctn-.nron dormed vor behorioen utlvst. $2. Vol ov ordforonde vid stommon Kerstin Kuyienstierno voides enholiigt lili orcforonce. $3. Vol ov sekreterore vid stommon Helene Brondt voldes enholligtill sekreterore. $4. Vol ov protokolljusterore vid stommon Gunillo Gustovssorr hus 470 och Koj Olsson lrus 455volcjes enhoiligtill protokolljusterore. $5. Godkonnonde ov dogordningen Ett por tillcgg och oncrirrgot ov dogordningen gjorcles. Aiio nrctesdeltooore godkonde dogordning i sin slutgiltigo utfornrning. $6. Styrelsens och revisorernos berottelser Styrelsens Verksomhelsbercrttelse oclr revisorernos berottelse qodkcr'rdes cv motesdeltogorno. $ 7. Ansvorsfrihet for styrelsen Stommon beslutode oil ge orisvorsfrihei for styrelsen.

2 Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening $8. Ersottning till styrelsen och revisorerno Foresloget orvode f or 2016 po kr god<orrdes ov stonttrrcr-r. Summonutgor helo kostnoden och inkluderor orbetsgivorcrvgifler etc. Summon or beroknod pd en yrkesorbetorrde styrelse och ulfoget blir dorfcr logre nor styrelsen hor pensionerode ledomoter. $9. Styrelsens forslog till utgifts- och inkomststot somt fromlogd debiteringslongd for dr 20, 3 Uigift- och inkonrststol for 2013 sorlt debiteringsiongd for 2013 fror-nlocies po stommon. Stommon beslutode godkorrno de frorlicrgdc irondlirgcr no. S. 0. Styrelsens forslog till utgifts- och inkomststot somt fromlogd debiteringslongd for Uigift- och inkomststot f or 2014 somt debiteringslcrngd tor 2014 fror-nlocies po stommon. Stomnron besiutode godkorrno de fron-ilogdo lrondlirtgor i rcr S I l. Siyrelsens forslog iill utgifis- och inkomststot somt fromlogd debiteringslongd for Utgift- och inkomstslot f or 2Al5 somt debileringslorrgd for 20l5 frorrilcdes po stonr nron. Stcrn-r nron beslutode qodko n no de fr onrloqcio her ncllinqc)r fro S I 2. Styrelsens forslog till utgifts- och inkomststot somt fromlogd debiteringslongd for Utgift- och inkomststot f or 2016 somt debiteringslongd f5r 2016 ironrlodes po stommon. Stommon beslutode godkonno de fronrlogdo lrorrdlingcrno S I 3. Godkonnonde ov reviderod gronomrddesplon. En skillnod frdn tidigore 6r or oit vi inte longre kon plonero for en lekplots inne i omr6det. Vdr befintligo lekplots vid sjon kostode kr med morkorbeten, gungor och klotterstollning. En lekplots mdste voro EU-onpossod och dd blir den dyrore ott skopo. I nuloget hor foreningen ingo pengor till ytterligoren, men nor pengor 6ter igen finns iforeningen sd kon denno punkt kommo ott tos upp pd nytt. Reviderod gronomrddesplon godkondes och beslutodes ov motesdeltogorno. Foreningen hor kopt en ny grosklippore som medlemmorn or volkomno ott hjolpo till ott klippo gros pd bodstrond, gronomrdde och fotbollsplon. Den or lite kroftfullore on tidigore och rolig ott koro. Vid intresse kon nyckel f6s ov Bert-Ove Jonsson oven kollod Bubben. hus 202.

3 Arsmole Duvesjon so mfqllig hetsforening Pdminnelse om orbetsdog lordog den l3 juni, for fordigstollonde ov donsbono och bodplots infor sommor och midsommorfironde. Siktspegel vid bocke sko oven sottos upp. Kersiin ovslutor denno punkt med ott sogo ott iidigore orbetsdog i moj vor sd rolig pd grund ov ott uppslutningen vor sd stor frdn Duvesjons boende. S 14. Vol ov styrelse, styrelseordforonden och suppleonter Vql ov slyrelseordforonde Kerstin Kuylenstiernoforeslogs omvol som ordforonde pd 2 6r ov volberedningen. Stommon beslutode ott voljo Kerstin Kuylenstierno pd 2 6r. Vol qv 2 ordinqrie ledomciter Losse Andersson och Jon-Erik Tronbergforeslog omvol i 2 dr ov volberedningen. Stommon beslutode ott voljo om bddo som ordinorie ledomoter pd vord ero 2 dr. Vol ov 3 suppleonler Monico Bogren, Ditte Aldemor och Morcus Enerfolk foreslogs for omvol i I dr ov volberedningen. Somtligo voldes ov stommon som suppleonter pd vordero I 6r. Vol till scirskildo civrigo onsvqrsomraden: Omvol moleriolforvollning Bert-Ove Jonsson voldes om od I 6r. Omvol votlen och ovlopp Bert-Ove Jonsson och Jookim Johonsson voldes om od vordero I dr. Omvol ov gronomr6de Sofio Hoppe och Peter Winsiedt voldes om p& vordero 6r. Omvol ov voggrupp Kent Corneliusson och Sven Hedlund och Lennort Johonsson voldes om od vordero I 6r. S 15. Vol ov revisor och revisorssuppleonter Vol ov 2 revisorer Volberedningen foreslog omvol ov Anders Lindgren och Mognus Holldin pd 1 dr och stommon beslutode voljo bddo pd vordero I 6r. Vol ov 2 revisorssuppleonler Volberedningen foreslog Jon Werner och Sven Hedlund pd I 6r. Stommon volde bddo som revisorssuppleonter pd vordero I 6r

4 Arsmole Duvesjon sq mfollig hetsforenin g S 16. Vol ov volberedning Vol ov volberedning Volberedningen foreslog omvol ov Kent Corneliusson och Potrik Holemork pd I dr. Stommon volde bddo pd vordero I 6r. S I 7. Fromstollningor frdn styrelsen eller motioner frdn medlemmor Mofion l, Skylt pd vog{ pd vordero sidon om busshdllplots. Beviljod och skyltor uppsotto. Motion 2, Vog{spegel ovonfcir hus 355, Vog$spegel bor ploceros vid krok sd ott bilister ser bokom kronet och slipper ott motos front mot front. Beviljod, kommer ott sottos upp pd nosto orbetsdog lordog den l3 juni. Motion 3, Inforskoffo bultpoddo for "potthal". Dd bultpoddo or en mycket tung utrustning som mdste forflyttos med korro och lyft ov och pd vid vorje potth6l, or det inte mojligt for voggruppen ott hontero denno. Molion hor ovslogils. Molion 4, Motesplots vid sjon. Det endo stolle dor motesplotskulle kunno goros or vid elskdp men pd grund ov ott det or kostnodskrovonde ott breddo och goro ny vog s6 kommer ingo moiesplotser ott goros i dogsloget. Molion hor ovslogils. S lb. Ovrigo frdgor -Motesdeltogores 6sikter Boende meddelor Boende meddelode ott mellon hus l20 och hus.l40 finns en sfor regnhdlo och denno mdste ses over. Atgdrd, Kerstin delegerode detto till voggruppen och de sko se over detto snorost. Styrelsen informeror om ott pd orbetsdog lordog den 13 juni loggs vog guppen i omrddet fillboko! Boende hqr etl forslog Forslog om ott ett voggupp sko loggos ndgonstons pd Stubbvcgen mellon hus , dd boende kor for fort i omrddet. Atgord, Kerstin delegerode detto till voggruppen och de sko se over dettom det or lompligt snorost.

5 Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening Nyinflytlod informeror I sommo omrdde finns en trosig skyli och ollo vor overens om ott den inte tillhorde foreningen uton sotts upp ov en privotperson. Denno skylt sko plockos ner om ingen nu boende oger den. Boende vi Dommevogen Hor d6lig sikt nor de kor upp mot Sirondvogen och onskor fd losning pd problem, bilor kommer i sd hog hostighet oft det blir svdrt oti kommo ut och nor det or vinter mdste bilisterno to fort for ott kommo upp. Atgord: Kerstin foresldr en siktspegel sd ott bilisterno kon f6 lottore ott to sig ut pd vogen. Voggruppen sko informeros och goro en oversyn ov detto. Vid problem med vogor Ordforonde Kerstin Kuylenstierno ber ollo ott vid eventuello problem med vogor moilo vogonsvorig Sven Hedlund,:1.ii'-.1 --rtr, i,r:r ;-,;i,i-:'i,..i', s6 ott voggruppen kon 96ro en dversyn. Deros moilodress och telefonnummer finns oven pd hemsidon: Boende vill ho l&sbor brevlddo Ordforonde meddelor ott frdn och med hor styrelsen sogt ott boende fdr ho onnon brevlddo on den som idog sitter men brevlddon mdste sitio p6 sommo ongivno hojd, sommo plofs och endosl to likq slorf utrymme som tidigore. Hostighet hdlls inte pd storo vogen dordet or skyltot 50 km/tim. En boende forolder i omrddet or orolig for sino born och undror om vi kon sotto upp ndgot som 96r ott genomposseronde ej kon koro sd fort. Kerstin Kuylenstierno hor ringt till lrofikverket och de hor sogt oti det blir ovslog p6 onsokon om vogbulor, bloml6dor etc. Det endo som de godkonner i dogsloget or skyltor och sddono or nu uppsotto. Styrelsen pdminner igen om ott hostigheten om 20 km inte h6lls i omrddet. Eti por storre voggupp kommer ott loggos vid bod- och lekplots dor born ofto vistos och ollo ovrigo ploceros ocksd ut igen efter sloddningen. Problemen med stopp ivdro ovlopp hor blivit mindre under forsto holvdret och endost 2 stopp hor introffot i dr. Vid vorje stopp sedon hosten hor loppor delots ut i brevlddorno till de hushdll som or kopplode till respektive pump och det verkor som fler or voksommo pd problemet som kostot oss mycket pengor. Allo nyinflyitode fdr ocksd till sig broschyren Vdrt Omrdde. Den kon ollo hitto od vdr hemsido. S, 9. Meddelonde om plots dor stommoprotokollet hdlls tillgongligt Protokoll kommer ott sottos upp pd onslogstovlor och loggos upp som ett PDF-dokument od hemsidon med odress:

6 Arsmofe Duvesjonsomfollighetsforening Dorefter ovslutode Kerstin Kuylenstierno motet och tockode ollo norvoronde. loge for Vindkrottsporken projekt Dolen Efter motet informerode GunilloGustovsson om loget for den plonerode vindkroftsporken Dolen i Romelondo. Gunilloinformerode om Kungolv Energis onsokon om ott plocero 2 vindkroftsrotorer i omr6de,l,5 km frdn Duvesjon. Deros onsokon lomnodes in i december och behondlos ov Kunoolv kommuns miljo och bygglovsovdelning. Det hor vorit mdngo turer from och tillboko dd onsokon hor vorit bristfollig pd onolyser med mero. Bevoro Svortedolen sko skicko in en skrivelse dor de gdtt igenom onsokon och begor fortydligonde och kompletieronde. Arendet ligger fortforonde inne hos kommunen och fortloper och kommer ott kungoros inom kort i KP. Gunillo uppmonode ollo som or emot ploceringen ov verken ott skicko in eit yttronde kring deito. Text finns ott homto pd www. bevorosvoriedo len.se-.u nder ru briken Hdnder jusf nu. Dotum: Vid prolokollel I, -(c i I Kersiin Kuylensiierno Motesordforonde.--\--- Helene Brondl Sekreterore i) - l-\-- \.1,r'-->,! t \ \-'\? i:-f \i Gunillo Gustovsson Proiokolliusterore

till erbjudandet om onslutning till somföllighet

till erbjudandet om onslutning till somföllighet Frågor och svor till erbjudandet om onslutning till somföllighet "Infrostruktur i Viby" Vonligo frågor med vidhcingonde svor som kon vqra qktuellq. Allmänt t. Vod får jog vid deltogonde i somfölligheten?

Läs mer

HO'fO' Scoutkdr Svensko Scoutf orbundet Sddertdrns Scoutdistrikt?OO9-03-27

HO'fO' Scoutkdr Svensko Scoutf orbundet Sddertdrns Scoutdistrikt?OO9-03-27 HO'fO' Scoutkdr Svensko Scoutf orbundet Sddertdrns Scoutdistrikt?OO9-03-27 si, Arsmofe fcir Hcild scoutkdr 2009-03-26 I Irsmiitets iippnonde. Ordfdrande hcilsode vcilkommen och fatrklorode motet oppnat.

Läs mer

Hölö Scoutkår. Svensko Scoutforbundet. 3. Ärsmötet behörigt utlyst Ärsmötet fonns behörigen utlyst. 4. Vol ov funktionörer för årsmötet

Hölö Scoutkår. Svensko Scoutforbundet. 3. Ärsmötet behörigt utlyst Ärsmötet fonns behörigen utlyst. 4. Vol ov funktionörer för årsmötet Ärsmöte för Hölö Scoutkår 2016!7:e mars 20L6 Scoutgården Hölö Scoutkår Svensko Scoutforbundet Södertörns Scoutdistrikt 2016-03-t7 1. Ärsmötets öppnonde Ordföronde hölsode qllq völkomnq och förklarqde årsmötet

Läs mer

/ :,9a2/ / Conny'Dohl

/ :,9a2/ / Conny'Dohl ORDI NARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF KRYDDGÅRDEN t TYRESÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM Ordinorie förenin gsstö m mo för HSB:s Bostodsröttsförening KRYDDGAR D EN i Tyresö ovseende verksomhetsåret 2008-0,

Läs mer

---t) l\)p. I jömförelse med 1,976 steg koncernens försöljning med 14,6o/0 till 8.004 miljoner kronor. om försöljningen vid Mceucy-Norrls, Inc.

---t) l\)p. I jömförelse med 1,976 steg koncernens försöljning med 14,6o/0 till 8.004 miljoner kronor. om försöljningen vid Mceucy-Norrls, Inc. lnll/)ld ---t) l\)p Pressmeddelonde Aktlebologet skf:s styrelse sommontradde på torsdogen. Efter sommontrödet lömnsdes föijonde uppgifter om lg7t &rs verksomhet och resultqt. SKF-KONCERNEN I jömförelse

Läs mer

\1- Fersorrqltidning för C\/A-UHF. &lr! \972 o Ärgång 23 :&., f#$ * sf"y. f.' d&*

\1- Fersorrqltidning för C\/A-UHF. &lr! \972 o Ärgång 23 :&., f#$ * sfy. f.' d&* \1 Fersorrqltidning för C\/AUHF &lr! \972 o Ärgång 23 f#$ * sf"y f.' d&* :&., i* s s b *o # ff Redclkrören går i pensrcdn Den 3l moi gör Bergtrollsredoktören, civilingeniören m. m. Rognor Fredrik Bengtson

Läs mer

Europeiska investeringsbankens initiativ för att skapa sysselsättning i smâ och medelstora företag

Europeiska investeringsbankens initiativ för att skapa sysselsättning i smâ och medelstora företag \ BEH EIB' Ί998 1958 EIB BULLETINEN 2-1998 ΝΓ97 ISSN 1025-0891 DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΟΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Läs mer

sla~ynm... SPORT RCRD my III STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF VERKSAMHETSBERATTELSE

sla~ynm... SPORT RCRD my III STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF VERKSAMHETSBERATTELSE sla~ynm......... SPORT RCRD my III STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF VERKSAMHETSBERATTELSE STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF I dagsloget or Stockholm Sport Academy IF's huvudsakliga verksamhet parkour-, fotboll- och

Läs mer

t^t 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta prograûunen och inriktningarna.

t^t 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta prograûunen och inriktningarna. lngegerd Andersson Ämne: UNDS GYMNASIEFORBUND 2015-02- llr looqt D-p kn VB: Remiss från Skolinspektionen dnr Ansökan 32-2A15:862 Plusgymnasiet AB Ansökan 20 I 5-862. htm I ; Regestreringsbevis Plusgym

Läs mer

4" q"åju{ och e++ Q*t. nytt år. Mu* Jt,r-"t"*'..-""'- Till crllo crnsfällds vid C\/A och UHF. Hiärfligf tcrck för def gångncr årets crrbetsinscrtser

4 qåju{ och e++ Q*t. nytt år. Mu* Jt,r-t*'..-'- Till crllo crnsfällds vid C\/A och UHF. Hiärfligf tcrck för def gångncr årets crrbetsinscrtser Till crllo crnsfällds vid C\/A och UHF 4" q"åju{ och e++ Q*t nytt år Hiärfligf tcrck för def gångncr årets crrbetsinscrtser Mu* Jt,r"t"*'..""' ETT BREV TILL BERGTRoLLETS iäsare Du, som läser detta, hör

Läs mer

BT BOXER. svensk traktor. nted nt&ngd. (err helt nt/ storkore och bekviimore. mer mtngsidig och mer ekonomisk. rrl od ern a Ji n e,!d!

BT BOXER. svensk traktor. nted nt&ngd. (err helt nt/ storkore och bekviimore. mer mtngsidig och mer ekonomisk. rrl od ern a Ji n e,!d! BT BOXER (err helt nt/ svensk traktor nted nt&ngd rrl od ern a Ji n e,!d!s(sr Differentiolspcirr Differentialspiirren iskar dragkraften och f ramkomligheten sqmt minskar slirningen, diickslitaget och brdnsliferbrukningen.

Läs mer

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket DEN EUROPALISKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Φ±ξΐά IB BULLETINEN 5-1997-Nr 95 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

Läs mer

BOHUSKUSTENS VATTENV Änos pöneunrn

BOHUSKUSTENS VATTENV Änos pöneunrn VATTENV Änos pöneunrn Protokol I från Boh uskustens Vattenvå rdsförbu nd Årsmöte 27 mars 2Ot4 Plats: Bohusläns museum Mötet började med ett föredrag av Agneta Sander om vattenvårdsförbundets roll. Närvarande

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

ST]uO LASSE NORLIN. \ s\ ,,, Jen. i. r &

ST]uO LASSE NORLIN. \ s\ ,,, Jen. i. r & FORTI ST]uO ÄY LASSE NORLIN s \ s\ r,,, Jen _ i.r & ' 1'^ FORTISSI]UlO för för Drömbåten Lasse Norl ilr. Och kanske Di g? En drömbåt När en av Sveriges lrämsta segelbåtskonstruktörer ritar en båt sin drömbåt

Läs mer

Vern ör Jag? 7l\F. r Uddannelsesveiledning UDDANNELSESBOGEN 6-2. 2l-s,aLr.At{o syd. Ungdommens

Vern ör Jag? 7l\F. r Uddannelsesveiledning UDDANNELSESBOGEN 6-2. 2l-s,aLr.At{o syd. Ungdommens Vern ör Jag? OB r Uddannelsesveiledning 2l-s,aLr.At{o syd 7l\F 6-2 Till löraren Identit et / vem ör jog MåI: *ott störko identiteten *ott störko onsvorskönslan *att störka sjölvstöndigheten *arbeto med

Läs mer

som omfatter ungefär 25 miijarder ecu per òr. EIB;s utlâningsverksomhet inom def

som omfatter ungefär 25 miijarder ecu per òr. EIB;s utlâningsverksomhet inom def %I^C/Ä 4-1998 Nr 99 ISSN 1025-0891 INEN DEN EUROPALISKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES BANQUE EUROPEENNE

Läs mer

.:,.ji.ra*a' -:.a, r;::ile;t: :::: "",tsf*-:: . ;at:t:t,a : : t ::.!k :, :,, :: -a_ "*' ::.:::

.:,.ji.ra*a' -:.a, r;::ile;t: :::: ,tsf*-:: . ;at:t:t,a : : t ::.!k :, :,, :: -a_ *' ::.::: .:,.ji.ra*a' -:.a, r;::ile;t: :::: "",tsf*-::. ;at:t:t,a : : t ::.!k :, :,, :: -a_ "*' ::.::: Tmek fmn mtt dxs vm ",*r *e* euäptar* Gwää SCIUVMV EDIOHS SUEGVEU, ;.6 f.49pi!#f #Gål tsr -ir" / ) * *9F" _:ö"-@-.

Läs mer

:.'t ,;., .,*. ffi$$ :j,,;i

:.'t ,;., .,*. ffi$$ :j,,;i : ","tj,'.;+; :.'t,;., il :" 'i!.,*. ffi$$ :j,,;i \s i ur ett brev från Hanoi 25,4.1966: Brevet är skrivet av Bui tbi Cam, en kvinnlig iurist och en vän sedan 7959 (ll hon deltog i vår avrustningskonferens

Läs mer

2. Redovisning av genomftirt skolaval i grundskolan. 3. Redovisning av kostnader für Sommarskola

2. Redovisning av genomftirt skolaval i grundskolan. 3. Redovisning av kostnader für Sommarskola KALLELSE Föredrogningsllsto 1 (3) 2012-05-14 UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH urgiloninosnläà No SAMMANTRÄDE Bam och utbildningsnåimnd PTATS OCH TID ORDFöRANDE SEKRETERARE Ljungskileskolan, 2012-05 -24 kl. 8

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

BULGARIEN. -?ill. till BULGARIEN, det vänligo semeslerlondet! crub 33. flödar ''"-:'* landet dar

BULGARIEN. -?ill. till BULGARIEN, det vänligo semeslerlondet! crub 33. flödar ''-:'* landet dar . r ri.:. ffi :r '' :.ri4*ffi ''":'*,$i: :in; i:;!sld,,, i] BULGARIEN Völkommen till Sollqndef?ill det gnistronde blåq Svorlq hovef, de lofo, vormq sqndstränderno till BULGARIEN, det vänligo semeslerlondet!

Läs mer

Protokoff ftirt vid årsstämman den 10 maj 2017 med medlemmar i Bostadsrättsfiireningen Majtalaren 3, Org.nr

Protokoff ftirt vid årsstämman den 10 maj 2017 med medlemmar i Bostadsrättsfiireningen Majtalaren 3, Org.nr Protokoff ftirt vid årsstämman den 10 maj 2017 med medlemmar i Bostadsrättsfiireningen Majtalaren 3, Org.nr 7 69602-1877 5 f Stainmans öppnande Föreningens ordförande, Ludpvig Samuelsson, öppnade stämman

Läs mer

Tl krllnnor. %--#j,ffi. t%nrokrotlskt. lj&rldsförbund t***ti+* + I tt + ++tt* +++*lt ++* F.* ffi. ilå--, ffifu; rms*ffi. ;'# *.',:i.

Tl krllnnor. %--#j,ffi. t%nrokrotlskt. lj&rldsförbund t***ti+* + I tt + ++tt* +++*lt ++* F.* ffi. ilå--, ffifu; rms*ffi. ;'# *.',:i. Tl krllnnor l/r. j, t%nrokrotlskt April 1951 Arg,3. lj&rldsförbund t***ti+* + I tt + ++tt* +++*lt ++* 'ff+rffii;:"f: w&,"': '.i,:.2 wi :;:fr;' luf6;"''"',,:..tl:1!:.:, '::, ;,.*$ 4*' ilå--, ffifu; rms*ffi

Läs mer

Tal vid Fortbildningscentralens avslutningsseminarium den 7 april 2005 kl. 13.30-14. Bästa seminariedeltagare, mina damer och herrar!

Tal vid Fortbildningscentralens avslutningsseminarium den 7 april 2005 kl. 13.30-14. Bästa seminariedeltagare, mina damer och herrar! Ingvar Dahlbacka: Tal vid Fortbildningscentralens avslutningsseminarium den 7 april 2005 kl. 13.30-14. Bästa seminariedeltagare, mina damer och herrar! Tina Engblom ringde för en tid sedan och berättade

Läs mer

D agordning ftir irsmtite Sifferbo Friluft sfiirening B. L. Miitet iippnas. 2. Godkdnnande av dagordning

D agordning ftir irsmtite Sifferbo Friluft sfiirening B. L. Miitet iippnas. 2. Godkdnnande av dagordning D agordning ftir irsmtite Sifferbo Friluft sfiirening 2 0 1 4-0 3-1 B L. Miitet iippnas 2. Godkdnnande av dagordning 3. Godkiinnande av hur mtitet har utlysts 4, Val av ordftirande ftir miitet 5. Val av

Läs mer

wil,sta 'W(AD -A--t A/1/AYLYAV srrs-c Punkt Amne BESLUT

wil,sta 'W(AD -A--t A/1/AYLYAV srrs-c Punkt Amne BESLUT Den Tjuni 2011 SRRS Stockholmstyrelse Kopiamottagare srrs-c Deltacare (Namn) Ngrvarande: lisa Zint, Johanna Falk, Carollne Graflund, Fellcla Pagels, Llne Nordgren och Magdalena Gleisner Frlnvarande; Sophie

Läs mer

Extern evaluering av Institutt for Industridesign (IDE) vid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) November 2007

Extern evaluering av Institutt for Industridesign (IDE) vid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) November 2007 Extern evaluering av Institutt for Industridesign (IDE) vid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) November 2007 InnehåU 1 BAKGRUND OCH UTGANGSPUNKTER.1 2 EVALUERINGSPROCESSEN 5 3 EVALUERING AV IDE

Läs mer

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Datum: 2007-11-21 Tid: 1900 Plats: Strömgården, Lyan 1. Ordförande Peter Lysholm öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna och i samband med detta hölls

Läs mer

Tl kulrunor. L%nr okr.cltlskt. ljarldsförlyund. I * tr * * * + + n.t( t + ++i** +* +*tf + +* Nr, 2. Arg. 3, Mars 1951. i\'1k E l.

Tl kulrunor. L%nr okr.cltlskt. ljarldsförlyund. I * tr * * * + + n.t( t + ++i** +* +*tf + +* Nr, 2. Arg. 3, Mars 1951. i\'1k E l. Tl kulrunor Nr, 2. Arg. 3, Mars 1951 L%nr okr.cltlskt ljarldsförlyund I * tr * * * + + n.t( t + ++i** +* +*tf + +* i\'1k E l.rrirr SorrrolroÄc, Ll Sr\,ustu.! USA vill ha herraväldet i världen. Det har

Läs mer

:.,! ;{s. r*.3 -, ."ls. *W u.i. ll \tl. Nr 3-4 1968. Årgång 20 '*. *6, Pris 2:50 ::. ,,4. 'r$is=t' ;.,,,t. t!,: .rl. t, i, FÄ* *q' \j.-, ffi.

:.,! ;{s. r*.3 -, .ls. *W u.i. ll \tl. Nr 3-4 1968. Årgång 20 '*. *6, Pris 2:50 ::. ,,4. 'r$is=t' ;.,,,t. t!,: .rl. t, i, FÄ* *q' \j.-, ffi. Nr 34 1968 Årgång 20 Pris 2:50, t!,:."ls 'r$is=t' ;.,,,t. jr FÄ* ;{s ::..rl a=',. \j., & NI r*.3, ii;.".1.,,4 ffi. t, i, * *q' rii$ *W u.i.i :.,! "". ii ll \tl \: RS ; sql '*. *6, Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Läs mer

3. Upprättande av röstlängd. Genomförs av stämmans ordförande om denne valts utan

3. Upprättande av röstlängd. Genomförs av stämmans ordförande om denne valts utan Föreningen för den Beridna Högvakten PROTOKOLL fört v d 2016 års Föreningsstämma söndagen den 17 april 2016 på Grand Hôtel i Stockholm Styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård, hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

SE'-sOn VIHSCH. i 19-cDB'B-,H2 HANDBOK 1!,."...~~ -- - ---- -.- - ~.,. ~- ~ -~ ~ ~ ~~.,.,-,.,." -~ -- ~ ~ i~~

SE'-sOn VIHSCH. i 19-cDB'B-,H2 HANDBOK 1!,....~~ -- - ---- -.- - ~.,. ~- ~ -~ ~ ~ ~~.,.,-,.,. -~ -- ~ ~ i~~ SE'-sOn VHSCH - ~.,. ~- ~ -~ ~ ~ ~~.,.,-,.,." -~ -- ~ i 19-cDB'B-,H2 1!,.".....~~ -- - ---- -.- ~ i~~ HANDBOK Postadress Telefon Telex Telegram SEPSON AB S-78 5 VANSBRO - Sweden 281-11 7731 SEPSO~ 5E sun..

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma för Biskopens samfällighetsförening den 27 maj 2010

Protokoll fört vid Årsstämma för Biskopens samfällighetsförening den 27 maj 2010 Protokoll fört vid Årsstämma för Biskopens samfällighetsförening den 27 maj 2010 1 Mötets öppnande Stämman förklaras öppnad av föreningens ordförande Johann Gerell BBG31. Närvaroförteckning har upprättats

Läs mer

Punkter enligt stadgans dagordning

Punkter enligt stadgans dagordning L Protokoll vid Arsstdmma Gdrdala bredband ekonomisk forening 2A$-04-25 Plats: Kronstad loge, Gdrdala Tid: 14.00-15.30 Ndrvarande: se separat rostldngd Punkter enligt stadgans dagordning 1. Val av ordfrirande

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

STUDIEBESÖK TILL AUSCHWITZ. Något väldigt hemskt. Grått, kallt och blött. Större förståelse. Det finns inte ett ordförråd

STUDIEBESÖK TILL AUSCHWITZ. Något väldigt hemskt. Grått, kallt och blött. Större förståelse. Det finns inte ett ordförråd Tankar och funderingar innan besöket STUDIEBESÖK TILL AUSCHWITZ Texten har författats av Terese Ekfors Alla bilder har tagits av Antti Laato Studiebesök 31.8. 2004 Jag finner det svdrt att föreställa mig

Läs mer

sm ak och I)etta sttir Pa Paketet Iliigsta rrärirrgsviirtlt halt:?.?00 kal/kg -- Fetthalt: gz%

sm ak och I)etta sttir Pa Paketet Iliigsta rrärirrgsviirtlt halt:?.?00 kal/kg -- Fetthalt: gz% sm ak och fakta avgj orde! Trc Ess Lvx är dct matfctt jag helst använder till borclsbruk. När jag valde Trc Ess l,,vx var det fram{ör allt två faktorer scrm var avgörande: o Bästa matfett ur näringssynpunkt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 1 Varfiir anvandbarhet? 11 1.1 Ett exempel 12 1.2 Utvecklare och anvandare tanker olika 14 1.3 Kan anvandbarhet

Läs mer

MODELb. Tordmulevägen 7c,22235 LU N D. Tel. 046 / ,

MODELb. Tordmulevägen 7c,22235 LU N D. Tel. 046 / , ODELb Tordmulevägen 7c,22235 LU N D Tel. 046 / 13 05 45, 999-2099 f/crnodeller - nöston fördigo ott flygo 7q-fuju- /"ff,n,-fl'e co SO /*is skolobyggsots - tillverkod ov ormerod plost. Hopfogod med osynlig

Läs mer

Välkomna till årsmöte. Boende mot buller i norra Sollentuna

Välkomna till årsmöte. Boende mot buller i norra Sollentuna Välkomna till årsmöte Boende mot buller i norra Sollentuna 1 1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 3. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Sjömarkens Vägförening

Sjömarkens Vägförening Sjömarkens Vägförening Närvarande 40 personer PROTOKOLL ÅRSMÖTE 25 maj 2015 Idrottsgården Mötets öppnade Ulf Landegren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Under ajounering presenterade Jan Lindberg

Läs mer

1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE. Ordförande Sten Olsson öppnade mötet genom att hälsa medlemmarna välkomna. 2 ÅRSMÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE. Ordförande Sten Olsson öppnade mötet genom att hälsa medlemmarna välkomna. 2 ÅRSMÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE Protokoll fört vid Piteå Båtklubbs Årsmöte I Piteå båtklubbs klubblokallokal 15 mars, 2006 17 Stycken medlemmar var närvarande 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Sten Olsson öppnade mötet genom att hälsa

Läs mer

Välkommen. Årsmöte Tisdag 28 februari kl 18.30

Välkommen. Årsmöte Tisdag 28 februari kl 18.30 Välkommen Årsmöte 2017 Tisdag 28 februari kl 18.30 IF Friskis&Svettis Malmö Årsmöte Tisdag 28 feb 2017 kl 18.30 på Heleneholm Innehåll årsmöteshandlingar Kallelse Dagordning Föregående års protokoll Årsredovisning/förvaltningsberättelse

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

6sätt att slippa bottenmåla

6sätt att slippa bottenmåla 6 sätt att slippa bottenmåla Äntligen! Nu slipper du bottenmåla Varje år försöker du överlista dem. Havstulpanerna. Och varje år står du där i snålblåsten, med värkande armar och målar tappert botten på

Läs mer

DALA KAN ALSALLSKAP. 1 C,. ~ )ia~ Box 9005. Carl Hallgren Sv.Hamnarbetarförb. 400 70 Göteborg. Vi översänder härmed material om Dala Kanal.

DALA KAN ALSALLSKAP. 1 C,. ~ )ia~ Box 9005. Carl Hallgren Sv.Hamnarbetarförb. 400 70 Göteborg. Vi översänder härmed material om Dala Kanal. .. DALA KAN ALSALLSKAP Bryggarbacken I 793 00 Leksand Tel. 0247/101 46 Pg. 11 60 53-0 85 01 19 Carl Hallgren Sv.Hamnarbetarförb. Box 9005 400 70 Göteborg Vi översänder härmed material om Dala Kanal. Med

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 1/2013 Datum: 2013-05-12 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN Stockholm 26 februari 2017 Bästa föreningsledare, Bifogat finner ni kallelse till Svenska Taekwondounionens årsmöte den 1 april 2017 på Lidingö, Stockholm. STU:s årsmöte kommer alltså att äga rum en dag

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Sjömarkens Vägförening

Sjömarkens Vägförening Sjömarkens Vägförening Närvarande 34 personer PROTKOLL ÅRSMÖTE 27 maj 2014 Idrottsgården Mötets öppnade Ulf Landegren hälsade alla välkomna och före mötet informerade Jan-Åke Hugo Claesson från Borås kommun

Läs mer

Nr 2-3 {966. Årgåns 18. Pris 1:5O

Nr 2-3 {966. Årgåns 18. Pris 1:5O Nr 23 {966 Årgåns 18 Pris 1:5O vietnaminsamlingen: 1.055 kronor insamlade på listor au en enda medlem Nummer 23 1966 Ansvorig utgivore: VALBORG SVENSSON 18:e årg Redoktör : BIRGIT JANSSON I redoktionskommitt6n

Läs mer

Nr 2 1965. Ärgån s 17. Pris {:-

Nr 2 1965. Ärgån s 17. Pris {:- Nr 2 1965 Ärgån s 17 Pris {: fred genom samanbete uälstånd genom aurustning Den l017 ivli genomförs på inbiudon ov Vörldsfredsrådet en internotionell fredskongress i Helsingfors. Över 2.000 deltogore vöntos

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Stora Frö Samfällighetsförening. Kallelse och dagordning godkändes. Agendan för mötet följde nedan redovisade punkter.

Protokoll från styrelsemöte Stora Frö Samfällighetsförening. Kallelse och dagordning godkändes. Agendan för mötet följde nedan redovisade punkter. Stora Frö Samfällighetsförening Protokoll från styrelsemöte Stora Frö Samfällighetsförening 1 Godkännande av kallelse - Dagordning Kallelse och dagordning godkändes. Agendan för mötet följde nedan redovisade

Läs mer

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma Protokoll 2016-04-08 Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma 2016-04-08 1 Förbundsstämman öppnades Föreningens ordförande Eva Severinsson hälsade välkommen och öppnade förbundsstämman.

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Protokoll fört vid Piteå Båtklubbs Årsmöte. I Piteå båtklubbs klubblokallokal 16 mars, 2005. 17 Stycken medlemmar var närvarande 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Protokoll fört vid Piteå Båtklubbs Årsmöte. I Piteå båtklubbs klubblokallokal 16 mars, 2005. 17 Stycken medlemmar var närvarande 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Protokoll fört vid Piteå Båtklubbs Årsmöte I Piteå båtklubbs klubblokallokal 16 mars, 2005 17 Stycken medlemmar var närvarande 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Sten Olsson öppnade mötet genom att hälsa

Läs mer

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013.

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Närvarande: 15 föreningsmedlemmar. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet var med behörighet kallat 3.

Läs mer

Tillstvrelse for dr 1982 onvoldes:

Tillstvrelse for dr 1982 onvoldes: Protokoll fdrt vid argmdte med SARo LAWN TENNIS KLUBB och S/iRo UISDOM, sdndosen den 14 mors 1982 ki. 14.00 i Klubbhuset, Sar6. -Petersen, NUrvoronde:CorI-Bi6rn och EIIo-Britt WiIIumsen,Lors Rydbeck,Kerstin

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Vänsterförbund. Förbundet vill verko för fullstöndig likstölldhet mellon kvinnor och mön och för kvinnornos deltogonde i f ull utströckning

Vänsterförbund. Förbundet vill verko för fullstöndig likstölldhet mellon kvinnor och mön och för kvinnornos deltogonde i f ull utströckning I U LBASAR En julbasar som framförallt blev en ljus och glad fest för barnen hade SKVar' delningarna i Storstockholm anordnat den 4 december i ungdomsrådets trivsamma lokaler vid Karlbergsr'ägen. Adressen

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 3 mars 2015

Ungdomsfullmäktige 3 mars 2015 Ungdomsfullmäktige 3 mars 2015 Mingel med politiker och poliser vid årets första möte Vilken uppslutning det var vid årets första ungdomsfullmäktige den 3 mars! Som vanligt minglade elever, lärare, samordnare

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

L%rru okr','otlskt ljö;rldsförlyund *** *** {* r i*** **. (*r +** *i* ++* G. SeÄor c',, Sl,Jofrtka:

L%rru okr','otlskt ljö;rldsförlyund *** *** {* r i*** **. (*r +** *i* ++* G. SeÄor c',, Sl,Jofrtka: Tl krllnnor Nr, 89, Årg. 3. IJou. Dec. 1951 L%rru okr','otlskt ljö;rldsförlyund *** *** {* r i*** **. (*r +** *i* ++* G. SeÄor c',, Sl,Jofrtka: ramt LIEt\ C)l;,,ttroltiing, utställd vicl ungclornsfestivu]"rt

Läs mer

Protokoll för Alingsås Discgolfs Årsmöte 2015

Protokoll för Alingsås Discgolfs Årsmöte 2015 Protokoll för Alingsås Discgolfs Årsmöte 2015 Måndag 9 mars 2015 kl. 19:00 Lokal: Stationshuset, Alingsås Närvarande Mats Hjerpe Stellan Modigh Jonas Thorn Jimmy Svensson Daniel Castor Olle Samuelsson

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 43, juli 2013

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 43, juli 2013 Arådalsnytt Nummer 43, juli 2013 Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening Tidningen finns även på: www.aradalen.com Vi är inne i ett generationsskifte bland stugägarna. Det innebär att det är några

Läs mer

Protokoll fort vid. Skanes Skyttesportforbunds. Arsmote

Protokoll fort vid. Skanes Skyttesportforbunds. Arsmote 1 Motet oppnas Jan-Ola Olsson oppnade motet och halsade deltagarna valkomna. 2 Upprop och fullmaktsgranskning samt faststallande av rostlangd for motet pa grundval av den rostlangd som FS har upprattat

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

104 Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2008. 107 Fastställande av avgift vid transport av avliden.

104 Beviljade ansökningar till särskilt boende augusti 2008. 107 Fastställande av avgift vid transport av avliden. 24 september 2008 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns äldrenämnd sammanträde den 24 september 2008 102 Utvärdering av Kompetensstegen. 103 Lägesrapport, Eget val i hemtjänsten. 104 Beviljade ansökningar

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Föreningen "TILLSAMMANS KAN VI" C/o Hermodsdalsskolan Eriksfältsgatan 99 1997-05-06 215 50 MALMÖ

Föreningen TILLSAMMANS KAN VI C/o Hermodsdalsskolan Eriksfältsgatan 99 1997-05-06 215 50 MALMÖ Föreningen "TILLSAMMANS KAN VI" PROTOKOLL C/o Hermodsdalsskolan Eriksfältsgatan 99 1997-05-06 215 50 MALMÖ Protokoll från styrelsemötet "Tillsammans Kan Vi" som hölls 1997-05-06. Närvarande: Se bilaga

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

fu"k ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12.

fuk ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12. a,#rms,,4t*lp..kni* SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL Kr.mfors ilcdiateknik AB 2014-12.11 1(10) Ann xet, Horndberget kl. 13.00-15.10. Rainor Melander (S), ordl. Jonne Norlin (S) Tj6mlg0r6nda sget. Thomas Nasholm

Läs mer

1960 Evald Nordström som nyvald ordforande fick sällskapets uppdrag att ta kontakt med representanter för Skara stad för att få en större lokal

1960 Evald Nordström som nyvald ordforande fick sällskapets uppdrag att ta kontakt med representanter för Skara stad för att få en större lokal 1960 Evald Nordström som nyvald ordforande fick sällskapets uppdrag att ta kontakt med representanter för Skara stad för att få en större lokal eftersom sällskapet började bli trångbodda. En fråga som

Läs mer

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13 Öslna NoRRBOTTEN SAIAÅ,IANTRA D ES PROTO KO t L Som montrödesdotum Plots och tid Beslulonde Vita huset Överkafix Bertil Segerlund Tryggve Kenttä (suppl. ) Robert Forsbergl L AKC TJACKMAN Leif Nilsson Tomas

Läs mer

Nrll Pris:25 (bef riod 477-1

Nrll Pris:25 (bef riod 477-1 Nrll Pris:25 (bef riod 4771 T I ro inte pö nögonting som vi söger om utgivningsdotum eller sö. Vi skoll överhuvudtogei inte löngre skrivo om nögro dotu mor. Det hör numret ör olltsö reiölt försenot. Tro

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Lötgärdets samfällighetsförening Årsmöte

Lötgärdets samfällighetsförening Årsmöte Lötgärdets samfällighetsförening Årsmöte Protokoll fört vid årsmöte för Lötgärdets samfällighetsförening. Tid: 2015-04-22 kl.18:30 Plats: Norra kvartersgården Närvarande: 22 hus av 98 var representerade

Läs mer

Vallda Parks Samfällighetsförening

Vallda Parks Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma Vallda Parks Samfällighetsförening Tidpunkt: Torsdagen 22 april 2010, kl 18.30-20.30 Plats: Vallda Församlingshem, Vallda Deltagare: 34 personer närvarande, representerande

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 2013-10-2708 1 (6) Styrelsemötesprotokoll Plats: Hos Monica, 2013-09-08, kl. 13.00 Deltagare: Monica Lindberg Ordförande Morgan Engdahl Ledamot Peter Höglund Kassör Jonas Mattsson-Frost Ledamot Monika

Läs mer

Protokoll för konstituerande möte för Frisksportens Ungdomsförbund

Protokoll för konstituerande möte för Frisksportens Ungdomsförbund Protokoll för konstituerande möte för Frisksportens Ungdomsförbund 2014-07-12 1 Mötets öppnande Kjell-Ove Oscarsson förklarade mötet öppnat. 2 Notering av Närvarande representanter från klubbar, distrikt

Läs mer