Protokoll drsmote. Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening. $ l. Motets oppnonde och foststollonde om drssiommo. $2. Vol ov ordforonde vid stommon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll drsmote. Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening. $ l. Motets oppnonde och foststollonde om drssiommo. $2. Vol ov ordforonde vid stommon"

Transkript

1 Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening Dolum: 20l Tid: kl. I l:00 Plols: Romelondo, Duvesionsdonsbono Protokoll drsmote $ l. Motets oppnonde och foststollonde om drssiommo ordforonde Kerstin Kuylenstierno oppnode motet och vorkonrnode ollo och speciellt de nyinflyttode i onrr6det.32 fostigi'reter vor representer.ode vid stomnron. Stommons deltogore fcstslog oit kollelse nott denr i iicj oclr oti stctn-.nron dormed vor behorioen utlvst. $2. Vol ov ordforonde vid stommon Kerstin Kuyienstierno voides enholiigt lili orcforonce. $3. Vol ov sekreterore vid stommon Helene Brondt voldes enholligtill sekreterore. $4. Vol ov protokolljusterore vid stommon Gunillo Gustovssorr hus 470 och Koj Olsson lrus 455volcjes enhoiligtill protokolljusterore. $5. Godkonnonde ov dogordningen Ett por tillcgg och oncrirrgot ov dogordningen gjorcles. Aiio nrctesdeltooore godkonde dogordning i sin slutgiltigo utfornrning. $6. Styrelsens och revisorernos berottelser Styrelsens Verksomhelsbercrttelse oclr revisorernos berottelse qodkcr'rdes cv motesdeltogorno. $ 7. Ansvorsfrihet for styrelsen Stommon beslutode oil ge orisvorsfrihei for styrelsen.

2 Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening $8. Ersottning till styrelsen och revisorerno Foresloget orvode f or 2016 po kr god<orrdes ov stonttrrcr-r. Summonutgor helo kostnoden och inkluderor orbetsgivorcrvgifler etc. Summon or beroknod pd en yrkesorbetorrde styrelse och ulfoget blir dorfcr logre nor styrelsen hor pensionerode ledomoter. $9. Styrelsens forslog till utgifts- och inkomststot somt fromlogd debiteringslongd for dr 20, 3 Uigift- och inkonrststol for 2013 sorlt debiteringsiongd for 2013 fror-nlocies po stommon. Stommon beslutode godkorrno de frorlicrgdc irondlirgcr no. S. 0. Styrelsens forslog till utgifts- och inkomststot somt fromlogd debiteringslongd for Uigift- och inkomststot f or 2014 somt debiteringslcrngd tor 2014 fror-nlocies po stommon. Stomnron besiutode godkorrno de fron-ilogdo lrondlirtgor i rcr S I l. Siyrelsens forslog iill utgifis- och inkomststot somt fromlogd debiteringslongd for Utgift- och inkomstslot f or 2Al5 somt debileringslorrgd for 20l5 frorrilcdes po stonr nron. Stcrn-r nron beslutode qodko n no de fr onrloqcio her ncllinqc)r fro S I 2. Styrelsens forslog till utgifts- och inkomststot somt fromlogd debiteringslongd for Utgift- och inkomststot f or 2016 somt debiteringslongd f5r 2016 ironrlodes po stommon. Stommon beslutode godkonno de fronrlogdo lrorrdlingcrno S I 3. Godkonnonde ov reviderod gronomrddesplon. En skillnod frdn tidigore 6r or oit vi inte longre kon plonero for en lekplots inne i omr6det. Vdr befintligo lekplots vid sjon kostode kr med morkorbeten, gungor och klotterstollning. En lekplots mdste voro EU-onpossod och dd blir den dyrore ott skopo. I nuloget hor foreningen ingo pengor till ytterligoren, men nor pengor 6ter igen finns iforeningen sd kon denno punkt kommo ott tos upp pd nytt. Reviderod gronomrddesplon godkondes och beslutodes ov motesdeltogorno. Foreningen hor kopt en ny grosklippore som medlemmorn or volkomno ott hjolpo till ott klippo gros pd bodstrond, gronomrdde och fotbollsplon. Den or lite kroftfullore on tidigore och rolig ott koro. Vid intresse kon nyckel f6s ov Bert-Ove Jonsson oven kollod Bubben. hus 202.

3 Arsmole Duvesjon so mfqllig hetsforening Pdminnelse om orbetsdog lordog den l3 juni, for fordigstollonde ov donsbono och bodplots infor sommor och midsommorfironde. Siktspegel vid bocke sko oven sottos upp. Kersiin ovslutor denno punkt med ott sogo ott iidigore orbetsdog i moj vor sd rolig pd grund ov ott uppslutningen vor sd stor frdn Duvesjons boende. S 14. Vol ov styrelse, styrelseordforonden och suppleonter Vql ov slyrelseordforonde Kerstin Kuylenstiernoforeslogs omvol som ordforonde pd 2 6r ov volberedningen. Stommon beslutode ott voljo Kerstin Kuylenstierno pd 2 6r. Vol qv 2 ordinqrie ledomciter Losse Andersson och Jon-Erik Tronbergforeslog omvol i 2 dr ov volberedningen. Stommon beslutode ott voljo om bddo som ordinorie ledomoter pd vord ero 2 dr. Vol ov 3 suppleonler Monico Bogren, Ditte Aldemor och Morcus Enerfolk foreslogs for omvol i I dr ov volberedningen. Somtligo voldes ov stommon som suppleonter pd vordero I 6r. Vol till scirskildo civrigo onsvqrsomraden: Omvol moleriolforvollning Bert-Ove Jonsson voldes om od I 6r. Omvol votlen och ovlopp Bert-Ove Jonsson och Jookim Johonsson voldes om od vordero I dr. Omvol ov gronomr6de Sofio Hoppe och Peter Winsiedt voldes om p& vordero 6r. Omvol ov voggrupp Kent Corneliusson och Sven Hedlund och Lennort Johonsson voldes om od vordero I 6r. S 15. Vol ov revisor och revisorssuppleonter Vol ov 2 revisorer Volberedningen foreslog omvol ov Anders Lindgren och Mognus Holldin pd 1 dr och stommon beslutode voljo bddo pd vordero I 6r. Vol ov 2 revisorssuppleonler Volberedningen foreslog Jon Werner och Sven Hedlund pd I 6r. Stommon volde bddo som revisorssuppleonter pd vordero I 6r

4 Arsmole Duvesjon sq mfollig hetsforenin g S 16. Vol ov volberedning Vol ov volberedning Volberedningen foreslog omvol ov Kent Corneliusson och Potrik Holemork pd I dr. Stommon volde bddo pd vordero I 6r. S I 7. Fromstollningor frdn styrelsen eller motioner frdn medlemmor Mofion l, Skylt pd vog{ pd vordero sidon om busshdllplots. Beviljod och skyltor uppsotto. Motion 2, Vog{spegel ovonfcir hus 355, Vog$spegel bor ploceros vid krok sd ott bilister ser bokom kronet och slipper ott motos front mot front. Beviljod, kommer ott sottos upp pd nosto orbetsdog lordog den l3 juni. Motion 3, Inforskoffo bultpoddo for "potthal". Dd bultpoddo or en mycket tung utrustning som mdste forflyttos med korro och lyft ov och pd vid vorje potth6l, or det inte mojligt for voggruppen ott hontero denno. Molion hor ovslogils. Molion 4, Motesplots vid sjon. Det endo stolle dor motesplotskulle kunno goros or vid elskdp men pd grund ov ott det or kostnodskrovonde ott breddo och goro ny vog s6 kommer ingo moiesplotser ott goros i dogsloget. Molion hor ovslogils. S lb. Ovrigo frdgor -Motesdeltogores 6sikter Boende meddelor Boende meddelode ott mellon hus l20 och hus.l40 finns en sfor regnhdlo och denno mdste ses over. Atgdrd, Kerstin delegerode detto till voggruppen och de sko se over detto snorost. Styrelsen informeror om ott pd orbetsdog lordog den 13 juni loggs vog guppen i omrddet fillboko! Boende hqr etl forslog Forslog om ott ett voggupp sko loggos ndgonstons pd Stubbvcgen mellon hus , dd boende kor for fort i omrddet. Atgord, Kerstin delegerode detto till voggruppen och de sko se over dettom det or lompligt snorost.

5 Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening Nyinflytlod informeror I sommo omrdde finns en trosig skyli och ollo vor overens om ott den inte tillhorde foreningen uton sotts upp ov en privotperson. Denno skylt sko plockos ner om ingen nu boende oger den. Boende vi Dommevogen Hor d6lig sikt nor de kor upp mot Sirondvogen och onskor fd losning pd problem, bilor kommer i sd hog hostighet oft det blir svdrt oti kommo ut och nor det or vinter mdste bilisterno to fort for ott kommo upp. Atgord: Kerstin foresldr en siktspegel sd ott bilisterno kon f6 lottore ott to sig ut pd vogen. Voggruppen sko informeros och goro en oversyn ov detto. Vid problem med vogor Ordforonde Kerstin Kuylenstierno ber ollo ott vid eventuello problem med vogor moilo vogonsvorig Sven Hedlund,:1.ii'-.1 --rtr, i,r:r ;-,;i,i-:'i,..i', s6 ott voggruppen kon 96ro en dversyn. Deros moilodress och telefonnummer finns oven pd hemsidon: Boende vill ho l&sbor brevlddo Ordforonde meddelor ott frdn och med hor styrelsen sogt ott boende fdr ho onnon brevlddo on den som idog sitter men brevlddon mdste sitio p6 sommo ongivno hojd, sommo plofs och endosl to likq slorf utrymme som tidigore. Hostighet hdlls inte pd storo vogen dordet or skyltot 50 km/tim. En boende forolder i omrddet or orolig for sino born och undror om vi kon sotto upp ndgot som 96r ott genomposseronde ej kon koro sd fort. Kerstin Kuylenstierno hor ringt till lrofikverket och de hor sogt oti det blir ovslog p6 onsokon om vogbulor, bloml6dor etc. Det endo som de godkonner i dogsloget or skyltor och sddono or nu uppsotto. Styrelsen pdminner igen om ott hostigheten om 20 km inte h6lls i omrddet. Eti por storre voggupp kommer ott loggos vid bod- och lekplots dor born ofto vistos och ollo ovrigo ploceros ocksd ut igen efter sloddningen. Problemen med stopp ivdro ovlopp hor blivit mindre under forsto holvdret och endost 2 stopp hor introffot i dr. Vid vorje stopp sedon hosten hor loppor delots ut i brevlddorno till de hushdll som or kopplode till respektive pump och det verkor som fler or voksommo pd problemet som kostot oss mycket pengor. Allo nyinflyitode fdr ocksd till sig broschyren Vdrt Omrdde. Den kon ollo hitto od vdr hemsido. S, 9. Meddelonde om plots dor stommoprotokollet hdlls tillgongligt Protokoll kommer ott sottos upp pd onslogstovlor och loggos upp som ett PDF-dokument od hemsidon med odress:

6 Arsmofe Duvesjonsomfollighetsforening Dorefter ovslutode Kerstin Kuylenstierno motet och tockode ollo norvoronde. loge for Vindkrottsporken projekt Dolen Efter motet informerode GunilloGustovsson om loget for den plonerode vindkroftsporken Dolen i Romelondo. Gunilloinformerode om Kungolv Energis onsokon om ott plocero 2 vindkroftsrotorer i omr6de,l,5 km frdn Duvesjon. Deros onsokon lomnodes in i december och behondlos ov Kunoolv kommuns miljo och bygglovsovdelning. Det hor vorit mdngo turer from och tillboko dd onsokon hor vorit bristfollig pd onolyser med mero. Bevoro Svortedolen sko skicko in en skrivelse dor de gdtt igenom onsokon och begor fortydligonde och kompletieronde. Arendet ligger fortforonde inne hos kommunen och fortloper och kommer ott kungoros inom kort i KP. Gunillo uppmonode ollo som or emot ploceringen ov verken ott skicko in eit yttronde kring deito. Text finns ott homto pd www. bevorosvoriedo len.se-.u nder ru briken Hdnder jusf nu. Dotum: Vid prolokollel I, -(c i I Kersiin Kuylensiierno Motesordforonde.--\--- Helene Brondl Sekreterore i) - l-\-- \.1,r'-->,! t \ \-'\? i:-f \i Gunillo Gustovsson Proiokolliusterore

/ :,9a2/ / Conny'Dohl

/ :,9a2/ / Conny'Dohl ORDI NARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF KRYDDGÅRDEN t TYRESÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM Ordinorie förenin gsstö m mo för HSB:s Bostodsröttsförening KRYDDGAR D EN i Tyresö ovseende verksomhetsåret 2008-0,

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Cecilia Grönberg. Premiäröring. Finlandia gäddäventyr. Guide: 4-takt eller 2-takt? Svartzonker & hällehagel. Pelagisk spinngös ny superteknik!

Cecilia Grönberg. Premiäröring. Finlandia gäddäventyr. Guide: 4-takt eller 2-takt? Svartzonker & hällehagel. Pelagisk spinngös ny superteknik! Pelagisk spinngös ny superteknik! Guide: 4takt eller 2takt? #1 2015 Float Paternoster effektivt tackel för abborre Gösdrottningen: Cecilia Grönberg Svartzonker & hällehagel Kan det bli värre? Esox Finlandia

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan 150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan Närvarande: Föräldrar: Nina Randone (Fa), Alexandra Gyris (Fb), Maria Tibbling (Fe), Anna Wremborn (1d), Linda Säterbring (1d), Håkan Stenmark (4b),

Läs mer

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner VTI rapport 680 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner Christina Stave Tania Dukic Anna Anund Utgivare: Publikation:

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats.

Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats. Styrelsen svar på Therese Tangs överklagande av att medlemskap ej beviljats. Föreningens stadgar 9 säger: Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

ProtokoU Styrelsemote Nasums Byutveckling 20131002

ProtokoU Styrelsemote Nasums Byutveckling 20131002 ProtokoU Styrelsemote Nasums Byutveckling 20131002 Narvarande: Malin Wildt- Persson, Elin Daufelt, Lars-Olov Larsson, Jan Persson, Hakan Hamrin, Lena Bjorklund., Marie-Louise Hammarqvist och Jorgen Johnsson

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer