PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling , rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26"

Transkript

1 1(14) Antagen av kommunfullmäktige och lagakraftvunnen DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling , rev HANDLINGAR Till antagandehandlingarna hör utöver denna beskrivning plankarta i originalskala 1:1000 med tillhörande bestämmelser, , rev genomförandebeskrivning, , rev utlåtande, tillägg till utlåtande Övriga handlingar: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning, grundkarta, program, geoteknisk inventering med förslag till kompletteringar, geoteknisk undersökning miljökonsekvensbeskrivning, riskbedömning avseende farligt gods, bullerutredning, PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till en upprustning av vägar, vatten och avlopp samt övrigt ledningsnät i Uddared som är i stort behov av förnyelse. Planen skall också värna områdets befintliga kvalitéer vid ändring av byggnader och vid nybyggnation. Inom planområdet finns idag 63 villor av varierande ålder. Planförslaget illustrerar ett tillskott av 8 villor. De föreslagna

2 2(14) gatornas utformning är i huvudsak anpassade efter befintliga vägbredder. Vissa intrång på privata fastigheter är dock nödvändiga av trafiktekniska skäl. Förslaget innebär också en utökning av kvartersmarken i vissa delar där gatubredden föreslås minska. Orienteringskarta

3 3(14) PLANDATA Läge, areal, markägoförhållanden Planområdet är beläget ca 3 km öster om Partille centrum, söder om E 20. Planen omfattar ett område som i norr gränsar till Gamla Alingsåsvägen och Stärteredsvägen. I övrigt begränsas området av Uddaredsbäcken i öster, av bergsbranterna i söder och väster och av ängsmarken i sydväst. Planen omfattar ca 15 ha. Kommunägd mark

4 4(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Bostäder mm i Uddared, södra delen Partille kommun Planförhållanden

5 5(14) TIDIGARE STÄLL- NINGSTAGANDEN Översiktsplan Program för planområdet Miljökonsekvenser I Översiktsplan för Partille kommun ÖP 90, antagen av kommunfullmäktige 17 juni 1992, anges markanvändningen som tätortsbebyggelse; huvudsakligen bostäder. Området får inte förändras i nämnvärd grad, men viss förtätning får ske. Ett planprogram för området har upprättats och godkänts för samråd av kommunstyrelsen Samråd med berörda myndigheter, angränsande fastighetsägare och hyresgäster har skett under perioden till En miljökonsekvensbeskrivning över planprogrammet har utförts av GF Konsult AB, Med stöd av programmet och utförda utredningar bedöms inte upprättandet av en detaljplan för Uddared medföra betydande påverkan på miljön, människors hälsa eller hushållningen med naturresurser. Någon ytterligare miljökonsekvensbeskrivning är inte motiverad. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Avstyckningsplan Delar av området omfattas av avstyckningsplan 294t och avstyckningsplan 294br från 1929 respektive Planerna är sedan 1987 likställda med detaljplan. Avstyckningsplanerna är inte längre aktuella och föreslagen detaljplan ersätter dem i berörda delar. Natur Mark och vegetation Uddared ligger inkilat i en dalgång mellan skogbevuxna höjdryggar i sydost och väster. Från de omgivande höjderna sluttar området ned mot E 20 i norr. Mellan branten i söder och bebyggelsen sträcker sig Uddaredsbäcken. Kring befintliga bostäder utgörs marken av väletablerade trädgårdar med rikligt med uppväxta träd och buskar. Utefter Gamla Alingsåsvägen finns ett avsnitt med parkmark med gräs och planterade träd. Centralt i området finns en mindre park som kantas av björk, bok och gran, vilka avses bevaras. Gränsande till Kullevägen finns ett naturområde som bl a är värdefullt som lekområde för barn. Bergsbranterna i söder och väster och Uddaredsbäckens lövskogsbeklädda ravin har stor betydelse för landskapsbilden. Bestämmelse har införts som säkerställer marken som natur. För utförligare beskrivning av naturmiljön, se miljökonsekvensbeskrivning,

6 6(14) Geotekniska förhållanden En inventering av samtliga tidigare gjorda geotekniska undersökningar har sammanställts (GF Konsult AB, ) En översiktlig geoteknisk undersökning för Uddared har gjorts tidigare (VIAK AB, ). Undersökningen visar att den beräkningsmässiga säkerhetsfaktorn mot skred är tillfredsställande. I samband med planarbetet har en geoteknisk undersökning med anvisningar för detaljplan tagits fram (GF Konsult AB, ). Den redovisar att planens intentioner kan genomföras utan erinran ur geoteknisk synpunkt. Inom bergsområden och områden med fastare jord grundläggs byggnaderna med grundmurar och plintar på berg eller sulor. Grundläggning inom område med lös-halvfast lera sker på pålar, hel bottenplatta eller sulor beroende på byggnadens tyngd och utformning. Utredning av vilket grundläggningssätt som är lämpligt får göras för varje enskild byggnad där byggnadens utformning och laster är definierade. Någon begränsning i byggande mot Uddaredsbäcken ur stabilitetsmässig synvinkel har vi inte funnit, även här gäller att stabiliteten skall utredas i varje enskilt fall när laster och grundläggningssätt är definierade. Bestämmelse har införts. Uddareds östra del berörs av utlåtande över geotekniska förhållanden för detaljplan för Stärtered (VIAK AB, ) och en geoteknisk undersökning för planerad nybyggnation på Stärtered 1:24 (VIAK AB, ). I samband med ett tidigare förslag till utbyggnad av området har även en kompletterande undersökning utförts för två delområden (GF Konsult AB, ). Det ena ligger inom planområdet i anslutning till bäckravinen kring fastigheten Uddared 1:28. Undersökningen visar att området kan bebyggas med mindre hus. Stabiliteten i området är tillfredsställande. Ur sättningssynpunkt bör marken inte fyllas upp med mer än 40 kpa, motsvarande ca 2 meter. Jorden innehåller stora mängder finmaterial vilket innebär att det kan uppstå bl.a. flytjordsproblem vid schaktning under grundvattenytan. Dränering bör placeras mellan tillkommande bebyggelse och berg. Radon Fornlämningar En översiktlig markradonutredning gjordes i Partille kommun Uddared klassificerades enligt denna som lågriskområde. Vid byggnation behöver inga åtgärder mot markradon vidtas utöver de allmänna rekommendationerna att ge byggnader ett utförande som ger normalskydd mot radon. Bestämmelse har införts. Inga av länsstyrelsen registrerade fornlämningar finns inom planområdet.

7 Bebyggelseområdet Bostäder 7(14) Inom planområdet finns i dag 63 friliggande villor i en till två våningar. Planförslaget ger möjlighet till delning av vissa fastigheter vilket tillsammans med obebyggda tomter kan ge ett tillskott på 8 hus. Se illustrationsplan på sidan 8. Föreslagna byggnadshöjder och nockhöjder hänför sig till befintliga byggnader. Största byggnadsarea för huvudbyggnader är inom planområdet 140 m 2. Ett antal hus inom planområdet har dock större byggandsarea än den angivna. För dessa gäller den befintliga byggandsarean i enlighet med givet bygglov som bestämmelse. Offentlig och kommersiell service I Stärtered, på gångavstånd, öster om Uddared finns en närbutik. Barnomsorg, äldreomsorg liksom grundskola finns i angränsande områden. Porthälla gymnasium finns i centrala Partille. Övrig kommersiell och offentlig service finns i Partille centrum. Byggnadskultur och gestaltning I Uddareds västra del, kring Odds väg, återfinns bebyggelse som huvudsakligen tillkommit under 1920-talet. Tomterna är långsmala och relativt stora. Huvudbyggnaderna har placerats en bit in på tomten, så att en bred förgårdsmark bildas utmed gatan. Komplementbyggnader är placerade i kvarterens inre delar. Den östra delen av området består av en något senare och mer varierad bebyggelse som tillkommit huvudsakligen under talet. Huvudbyggnaderna är inom denna del placerade utefter gatorna. Nyare villor utmed Uddaredsvägen samt på avstyckade tomter i anslutning till vägen bildar ett mindre delområde med avvikande karaktär. Bebyggelsen i området uppvisar en stor variation i formspråk och utförande, men området har trots detta en enhetlig karaktär. Många villor är uppförda i ett- eller 1½ plan med högresta tak. Fasaderna är bland de äldre husen övervägande av trä och målade i ljusa färger eller traditionella färger av typ faluröd. Även puts och tegel förekommer, framförallt bland senare tillkomna bostäder. I de östra delarna är bebyggelsen mer varierad, men även här hålls bebyggelsens karaktär samman av en genomgående måttfull skala. I området förekommer modernare bebyggelse, vars utformning eller placering på tomten avviker från den äldre. Den nyare bebyggelsen är huvudsakligen placerade i områdets utkanter samt samlade i en grupp vid Uddaredsvägens södra del. De påverkar härigenom områdets huvudkaraktär i mindre grad. Den äldre karaktären i området är dock känslig för ytterligare byggnader med avvikande utformning eller placering.

8 8(14) Föreslagen ny bebyggelse Sektion A-A och B-B (se s 12) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Bostäder mm i Uddared, södra delen Partille kommun Illustrationsplan

9 9(14) Karaktärsdrag viktiga att värna i Uddared (bilaga 1 till bestämmelserna) Byggnadstyp Uddared är ursprungligen bebyggt med friliggande villor. Flera av husen inrymmer en extra lägenhet i övervåningen. Varje fastighet får innehålla max två lägenheter, dock ej som parhus, en byggnadstyp som inte är förenlig med karaktären i Uddared. Bestämmelser har införts. Husens proportioner Den äldre bebyggelsen kännetecknas av byggnadsvolymer där byggnadsytan i regel understiger 100 m 2. Det karaktäristiska för huvudbyggnadernas proportioner är att byggnadsytan är relativt liten i förhållande till fasadens höjd och byggnadens totalhöjd. Byggnadsvolym i förhållande till tomtstorlek De relativt stora tomterna ger tillsammans med byggnadsvolymerna området en luftig prägel som är viktig för att bevara Uddareds karaktär. Bred förgårdsmark Gatumiljöerna präglas av den breda förgårdsmarken som bildas genom att bebyggelsen ligger indragen från gatan. Trädgårdarnas grönska av träd och buskar bidrar till gatumiljöernas karaktär. Tomterna avgränsas av stängsel, häckar eller staket mot gatan. Bestämmelse som begränsar markens bebyggande har införts. Få slänter och stödmurar Byggnaderna i Uddared följer topografin och höjdskillnader tas upp i socklar och källarvåningar. Nya byggnader skall placeras med hänsyn till markens nuvarande höjdläge så att stora och för området främmande slänter eller stödmurar undviks. Bestämmelse har införts. Komplementbyggnadernas utformning och placering på tomten Garage, uthus etc. har placerats på tomternas baksida. Detta är i stora delar typiskt för Uddared. Med komplementbyggnad menas här förutom garage och uthus även verkstad, ateljé och additionsbostad (en mindre generationsbostad för exempelvis mor- och farföräldrar). Bestämmelser om utformning och utnyttjandegrad som är relaterad till tomstorleken har införts. Den förtätning som föreslås genom komplettering på obebyggda lucktomter samt inom större tomter där avstyckningar kan ske skall göras med hänsyn till områdets karaktär. De karaktärsdrag och värden som beskrivs ovan, och som inte skyddas med redan angivna bestämmelser, skall beaktas och värnas vid ändring av byggnader samt vid nybyggnation. Varsamhets- och utseendebestämmelser har införts.

10 Tillgänglighet Skyddsrum 10(14) Det skall vara möjligt för rörelsehindrade att ta sig in i och förflytta sig inom området. Det finns inga krav på skyddsrum inom området. Friytor Lek och rekreation I närheten av Uddared finns strövområden exempelvis Råhult Jeriko, men tillgängligheten är begränsad pga. att det saknas stigar. Via Kvastekulla Griftegård leder stigar till strövområdet längs Bohusleden i söder. Gator och trafik I parken, centralt i området, finns en lekplats och bollplan för de mindre barnen. De omgivande naturmarkerna, med goda möjligheter till kreativ lek, är värdefulla lekytor för de något större barnen. Gatunät Befintligt vägnät är i mycket dåligt skick och är i stort behov av förnyelse. Planförslaget går ut på att utifrån befintligt vägnät anlägga ett nytt med så lite ingrepp som möjligt på privata fastigheter. Detta innebär att gatorna även fortsättningsvis kommer att vara relativt smala. Gatorna utformas som enkla körbanor utan trottoar. En hastighetsbegränsning på 30 km/h kommer att gälla i området. Föreslaget gatunät innebär dock intrång på vissa privata fastigheter längs Odds väg, Uddebacken, Askbacken och Stärteredsvägen av trafiktekniska skäl. Förslaget innebär också en utökning av kvartersmarken där gatubredden föreslås minska. Detta gäller framförallt längs Dammvägens norra och östra delar. För att uppnå överensstämmelse med förslaget krävs även mindre justeringar av fastigheter i andra delar av området, se genomförandebeskrivningen. Parkering All parkering i området skall ske på kvartersmark. Riktlinjer för bedömning av bilplatsbehov i Partille kommun, som antogs av kommunstyrelsen 2 oktober 1996, skall tillämpas vid bygglovgivning. För enbostadhus anges att 2 bilplatser per tomt skall anordnas. Bestämmelse har införts. Det bör dessutom finnas möjlighet att anordna en tredje bilplats, t ex genom breddning av utrymme framför garage eller carport. Uddared 1:36 har svårt att rymma parkering inom fastighetens gränser. Parkering ordnas genom att ett område, mellan Uddared 2:38 och Uddaredsbäcken, läggs ut som kvartersmark som får bebyggas med ett garage eller carport. Avsikten är att Uddared 1:36 ska förvärva marken. In/utfarter Övre delen av Uddebacken, dvs tillfarten för fastigheten Uddared 2:24 och för eventuella avstyckade tomter från Uddared 2:21 och 1:17, avses ligga som gemensamhetsanläggning på tomtmark.

11 11(14) Detsamma gäller för övre delen av Askbacken, dvs tillfarten för fastigheterna Uddared 1:52 och 1:56. Tillfarten för Uddared 1:78 och en eventuell avstyckad tomt från 1:73 avses också ligga som gemensamhetsanläggning. Bestämmelse har införts. Av trafiksäkerhetsskäl förbjuds in/utfarter mellan tomtmark och Uddaredsvägen samt del av Dammvägen för fastigheterna Uddared 1:36 och Uddared 2:38. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelförbindelser finns till Partille centrum (3 km) och Jonsered (1,5 km). Bostäder och Säveån norr om E 20 kan nås via gångtunnel. Enligt planförslaget föreslås den del av Stärteredsvägen som binder samman Uddared och Stärtered att omvandlas till gång-, cykel- och mopedväg för att förhindra genomfartstrafik från Stärtered samt för att förbättra trafiksäkerheten för det genomgående cykelstråket. Kollektivtrafik Hållplatser för bussar mot Partille centrum och Jonsered finns vid Gamla Alingsåsvägen i direkt anslutning till området. Ingen i området har längre än 400 m fågelvägen till hållplats. Turtätheten är vardagar 2 bussar per timme i varje riktning. Från Partille centrum når man med byte övriga delar av kommunen samt Göteborg och Lerum. Störningar Buller och luftföroreningar Uddared påverkas av trafikbuller från såväl väg E 20 som Gamla Alingsåsvägen. Den skyltade hastigheten på dessa vägar är 90 respektive 50 km/h. Ett bullerplank har satts upp närmast E20, vilket har förbättrat bullersituationen i området som helhet. Efter det att bullerplanket satts upp har en bullermätning för E 20 och Gamla Alingsåsvägen gjorts för Odds väg 2 (GF Konsult AB, ). Ekvivalent ljudnivå var totalt 55 dba (frifältsvärde, 1,5 m över mark). Innan bullerskärmen sattes upp gjordes en mätning för samma fastighet (Byggnadsfysik AB, ). Då var ekvivalent ljudnivå totalt 61 dba. För fastigheterna närmast Gamla Alingsåsvägen och E 20 ges inom zonen närmast genomfartsvägarna endast möjlighet för utbyggnad av komplementbyggnader (dock ej additionsbostad) för att förhindra att ytterligare bostadshus byggs inom bullerstört område. Bestämmelser har införts. Rikvärdena för buller från tåg- respektive flygtrafiken underskrids i Uddared. Vibrationer Uddared ligger mer än 500 m från Västra stambanan varför det finns skäl att anta att vibrationerna till följd av järnvägstrafiken är lägre än de riktvärden som gäller vid nyetablering och nybebyggelse.

12 12(14) Principsektion A-A: Dammvägen (se s 8) Principsektion B-B: Odds väg (se s 8) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Bostäder mm i Uddared, södra delen Partille kommun Gatusektioner

13 13(14) Risker med farligt gods Miljökvalitetsnormer för luftmiljön Uddared gränsar till E20 där farligt gods transporteras dagligen. En riskanalys gjordes (SSPA Maritime Consulting AB). Enligt utredningen bedöms sannolikheten som liten att en olycka med farligt gods på E 20 som leder till att ett flertal människor skadas eller omkommer inom planområdet inträffar. Uddaredsområdet, med nuvarande bebyggelse och nuvarande mängd transporterat gods på E 20, bedöms vara godtagbart ur säkerhetssynpunkt. Enligt Miljöbalken 5 kap. 1 får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, luft, vatten eller miljön i övrigt, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön m.m. Miljökvalitetsnormer finns hittills framtagna för kvävedioxid, svaveldioxid och bly i utomhusluft och redovisas i förordningen om miljökvalitetsnormer (SFS 1998:897). Halterna av luftföroreningar har beräknats vid bostadshus som ligger närmast väg E 20. Vid övriga hus är halterna lägre. Vid beräkningarna adderas det bidrag som väg E 20 och Gamla Alingsåsvägen ger till den bakgrundshalt som finns i Partille. Det ämne som blir avgörande d.v.s. ligger närmast motsvarande riktvärde är här kvävedioxid. Beräknade halter av kvävedioxid underskrider med marginal miljökvalitetsnormen som kräver att värdet 90 mikrogram/m³ inte får överskridas efter år All nybebyggelse leder generellt sett till en ökning av biltrafiken, vilket betyder att de lägen i göteborgsregionen där normen redan idag överskrids belastas ytterligare. Det föreslagna tillskottet av bostäder i Uddared är dock litet och Uddared har ett bra läge ur kollektivtrafiksynpunkt. Generellt för Sverige gäller att halterna av bly och svaveldioxid med marginal understiger miljökvalitetsnormerna. Teknisk försörjning Vatten och avlopp De dricksvatten och spillvattenledningar som finns i området är i dåligt skick och behöver bytas ut. Ledningsnätet anlades i samband med att Uddared började byggas ut på 1920-talet. Läget för samtliga befintliga ledningar är ofullständigt dokumenterat. Ledningarna ligger delvis inom enskild tomtmark. Detta innebär problem vid anslutning av servisledningar vid ombyggnad och nybyggnad. Nya ledningar föreslås i första hand placeras i gatumark. I vissa delar är det emellertid nödvändigt att förlägga ledningarna på enskild mark. Bestämmelse har införts. Partille kommun är kopplad till det regionala spillvattennätet, vars vatten förs i tunnel till Ryaverket i Göteborg för behandling och med havet som slutlig recipient.

14 Dagvatten 14(14) Uddareds dagvatten tas idag om hand tillsammans med spillvattnet. I samband med att vattenledningssystemet byts ut avses den fortsatta dagvattenhanteringen ses över. Efter att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats får dränerings- och regnvatten ej tillföras den kommunala spillvattenledningen. Detta innebär att fastighetsägaren måste separera regn- och dräneringsvatten från spillvattnen och i normalfallet ansluta till den kommunala dagvattenledningen. Detta arbete kräver bygganmälan. Dagvattnet kan helt eller delvis tas om hand lokalt där detta är lämpligt. Möjligheten att hantera dagvattnet i Uddared beror bl.a. av markens beskaffenhet och bör studeras vidare vid projekteringen av dagvattensystemet. Hänsyn måste också tas till närheten till den riksintressanta Säveån. Värme El och tele Avfall Administrativa frågor MEDVERKANDE KONSULTER OCH TJÄNSTEMÄN Bebyggelsen i Uddared har idag enskild uppvärmning. Området är möjligt att ansluta till ett framtida fjärrvärmesystem. Vid nyeller ombyggnad skall vattenburna system väljas som kan anslutas till gemensam uppvärmning. De utbyggda el- och telenäten uppfyller inte dagens krav på säkerhet. De avses byggas om i samband med övriga arbeten i gator. Även vissa serviser på tomtmark avses byggas om. Avfallshantering sker genom kommunens försorg. Kommunen tillämpar vägning av avfall för att uppmuntra sortering och kompostering. Närmaste återvinningsstation finns i Stärtered. Planen föreslås få en genomförandetid på tio år från den dag den vunnit laga kraft. Geoteknisk inventering med förslag till kompletteringar, geoteknisk undersökning samt miljökonsekvensbeskrivning har utförts av GF Konsult AB. Riskbedömning avseende transporter av farligt gods har utförts av SSPA Maritime Consulting AB Planen har tagits fram av stadsbyggnadskontoret. Tjänstemän från tekniska kontoret och bygg- och miljökontoret har medverkat i planarbetet. Stadsbyggnadskontoret Eva Engman Tf stadsbyggnadschef Anna-Maria Ceder Planerare

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer