Revisionspromemoria avseende räkenskapsåret Finansiell revision av bokslutet granskning av balans- och resultaträkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionspromemoria avseende räkenskapsåret 2014. Finansiell revision av bokslutet granskning av balans- och resultaträkningen"

Transkript

1 SV Östergötland Revisionspromemoria avseende räkenskapsåret 2014 Inledning Vi vill i denna rapport sammanfatta väsentliga iakttagelser avseende föreningens resultat och ställning samt övriga noteringar med anledning av vår granskning. Vår rapportering är främst en avvikelserapportering, men är samtidigt en redogörelse över vår granskning under året till avdelningens styrelse, verksamhetsledare och våra medrevisorer. Detta innebär att vi översiktligt presenterar granskningens inriktning och noterar iakttagelser från kritiska granskningsmoment samt anger förhållande i övrigt som framkommit i samband med revisionen. Vår revisionsgranskning är baserad på risk och väsentlighet. Våra fokusområden i 2014 års granskning har varit: Finansiell revision av bokslutet granskning av balans- och resultaträkningen Stadgar, verksamhetsplan och styrelseprotokoll - med avseende på verksamhetsplanering och uppföljning. Bokföring och avstämning - att bokföringen uppfyller Bokföringslagens krav Statsbidrag att de erhållits och fördelats i enlighet med beslut Inköpsrutinen - att flödet från utvärdering av leverantörer, beställning, attestering, kontering och betalning är tryggt Lönerutinen att löner, utlägg och ersättning grundar sig beslutade grundlöner, korrekta och attesterade underlag och bokförts på ett riktigt sätt. Dessutom att skatter och avgifter redovisas och betalas korrekt. IT-miljön- avstämning av att olika systemrutiner och processer för hantering av risker kopplade till IT-miljön hanteras säkert Vi har även gått igenom väsentliga försäkringar, avtal och policys. Samtliga granskningsmoment har utförts enligt god revisionssed.

2 Resultaträkningen Resultaträkningen i sammandrag (tkr) Utfall Budget Deltagarintäkter % Bidrag % Övriga rörelseintäkter Summa intäkter % Material och externa vsamhettj % Lokal, inventarier, fastighet Förbrukning, reparation, frakter Resekostnader Marknadsföring Kontorskostnader % Övriga externa kostnader Personalkostnader % Avskrivningar Summa kostnader % Resultat före finansnetto Finansnetto Resultat efter finansnetto Kommentarer till resultaträkningen Årets verksamhet i avdelningen redovisar ett överskott om 110 tkr, vilket är bättre än budgeterat. En jämförelse mot budget visar att intäkterna har ökat med 11 % och kostnaderna har ökat med 10%. Bland intäkterna är det samtliga intäkter som ökat och bland kostnaderna är det främst personalkostnader och material och externa verksamhetstjänster som har ökat. Analytisk granskning har skett av avdelningens resultaträkning. Väsentliga intäkter och kostnader har kontrollerats mot underlag. Balansräkningen Kommentarer till väsentliga balansposter Inventarier 403 (509) Inköp har under året gjorts med 116 tkr. Avskrivning har gjort enligt plan med 33% på datorer och 20% på övriga inventarier. Vi har kontrollerat årets inköp mot fakturor och underlag. Vi har även kontrollräknat årets avskrivningar och bedömt att avskrivningsplanen är densamma som tidigare år. Anläggningsregistret har stämts av utan anmärkning. 2 av 8

3 Långfristiga värdepappersinnehav 129 (129) Fonder och aktier har bokförts till anskaffningsvärde. Samtliga värdepapper har bokförts till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde vid bokslutsdagen. Vi har kontrollerat långfristiga värdepappersinnehav mot årsbesked och engagemang. Kundfordringar 705 (554) Posten innehåller fordringar från Gustav på 761 tkr. Osäkra kundfordringar finns på 56 tkr. Vi har genomfört periodiseringskontroll och betalningskontroll. Denna granskning har utförts utan anmärkning. Interimsfordringar 731 (623) Posten består främst av förutbetalda hyror för kvartal , upplupet lönebidrag för november och december 2014 samt bonusränta för hela Lönebidrag för november och bonusränta har betalats in under januari Ökningen mot föregående år avser framför allt ökning av förutbetalda hyror vilket beror på att avdelningen har en lokal mer under Vi har genomfört periodiseringskontroll, betalningskontroll samt kontroll mot fakturor. Denna granskning har utförts utan anmärkning. Likvida medel (4 763) Avstämning har skett mot undertecknade kassarapporter samt engagemangsbesked. Eget kapital (3 420) Eget kapital totalt uppgår till tkr varav årets resultat är 110 tkr. Leverantörsskulder 806 (666) Avstämning har skett mot leverantörsreskontra. Den består till stor del av hyreskostnader. Det finns endast enstaka förfallna leverantörsskulder i leverantörsreskontran per Vi har genomfört periodiseringskontroll, betalningskontroll och kontroll mot fakturor. Denna granskning har utförts utan anmärkning. Övriga kortfristiga skulder 212 (219) Skulden avser projektskulder, löneskatt för 2013 och 2014 samt skuld av källskatt dragen på december månads löner. Kontroll av löneskatt har skett mot årets beräkning utifrån inbetalda pensionspremier samt mot slutskattsedel för tax 14. Kontroll av källskatt har skett mot skattedeklaration samt inbetalning till Skatteverket i januari Interimsskulder (1 273) Posten består till största del av personalrelaterade skulder i form av upplupna löner, semesterlöner och sociala avgifter samt beräknat arvode för revision. Bland de förutbetalda intäkterna kan nämnas kommunbidrag från Linköping kommun om 303 tkr samt deltagarintäkter för verksamhet 2015 som fakturerats från GUSTAV under 2014 på 442 tkr. 3 av 8

4 Granskning har skett mot underlag. Vi har genomfört periodiseringskontroll. Denna granskning har utförts utan anmärkning. Förvaltningsrevision/Intern kontroll Granskning av intern kontroll har skett samordnat med de enheter inom Studieförbundet Vuxenskolan, nedan kallad SV, som hanteras av redovisningscentralen, nedan kallad RC, och där PwC är valda revisorer. Följande enheter har ingått i den samordnade granskningen: 1. Studieförbundet Vuxenskolan, Riksorganisationen 2. Humanus Utbildning AB 3. Förbundet Vi Unga 4. Vi Unga Stockholms län 5. SV Örebro 6. SV Uppsala 7. SV Västmanland 8. SV Sörmland 9. SV Östergötland 10. SV Blekinge 11. SV Västra Skåne 12. SV Söderslätt 13. SV Kalmar 14. SV Gävleborg 15. SV Stockholms län 16. Kunskapsstegen AB 17. SV Region Stockholm-Uppsala 18. SVs Regionförbund Skåne Granskningen har utförts under hösten 2014 och främst vid besök hos redovisningscentralen i Örebro och Uddevalla. Protokoll Vi har läst protokoll från avdelningsstämman samt samtliga styrelseprotokoll under Vi noterar att inget formellt val av PwC som revisorer har gjorts. Vi rekommenderar att detta görs under Löpande bokföring Affärssystemet Hogia används. I Hogia finns både grundbok och huvudbok. Gemensamma rutiner för den löpande bokföringen finns dokumenterade i Ekonomihandboken på SVs Intranät. Ekonomihandboken uppdateras och kompletteras löpande. Vi har kontrollerat att rätt ingående balanser finns i huvudboken jämfört med föregående års utgående balanser. Vi har läst ett urval av verifikationer och leverantörsfakturor för år Dessa bedöms vara: 4 av 8

5 rörelserelaterade uppfylla Bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla adresserade till rätt SV enhet attesterade av attestberättigad person konterade rimligt rätt För de enheter som hanteras av RC tillämpas gemensamma avstämningsrutiner. Avstämningsrutinerna finns dokumenterade i Ekonomihandboken på SVs Intranät. Där framgår att fullständig avstämning sker varje kvartal. Däremellan sker avstämningar månadsvis av likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och skattekonto. Avstämningarna dokumenteras av respektive kundansvarig i excelfiler. Vi har kontrollerat avstämningar per och per Avskrivningar för inventarier sker löpande. Stats-, landstings- och kommunbidraget bokförs varje månad som intäkt. Kund- och leverantörsreskontra finns för samtliga enheter. Lönerna administreras via Hogia Lön. Leverantörsfakturorna scannas, attesteras och konteras i Baltzar. Sidoordnade system är integrerade med ekonomisystemet. Vår bedömning är att rutinerna för den löpande bokföringen inklusive rutinen kring regelbundna avstämningar av väsentliga konton bedöms fungera väl. Statsbidrag Statsbidragen inbetalas varje kvartal till SV. Totalt har SV beviljats statsbidrag med 333 mkr under Dessutom har det beviljats 2,5 mkr för läsfrämjande verksamhet. Från statsbidraget avgår avgifter för till Folkbildningsförbundet på totalt 3 mkr. Enligt den budget som är beslutad för SV skall 11,5% användas i riksorganisationen, vilket för hela 2014 motsvarar 38,2 mkr. Ytterligare 5,4 % d v s 17,5 mkr skall enligt budget hanteras av riksorganisationen avseende kostnader för gemensam utveckling. Resterande belopp om 274 mkr fördelas till avdelningarna såsom grundbidrag, verksamhetsbidrag och förstärkningsbidrag. En del av förstärkningsbidraget finns tillgängligt för avdelningarna avseende kostnader för arbete med människor med invandrarbakgrund. För 2014 är det 257,6 mkr som utbetalas till avdelningarna i grund- och verksamhetsbidrag. Grundbidraget fördelas utifrån genomsnittligt bidrag för de två senaste åren. Verksamhetsbidraget fördelas utifrån avdelningens rapporterade verksamhet Statistikuppgifter från SCB inhämtas för beräkning av verksamhetsbidraget. Dessa statistikuppgifter bygger på verksamhetsrapportering som avdelningen gjort i systemet GUSTAV för verksamhet som bedrivits under Vi har bett de förtroendevalda revisorerna att kontrollera avdelningens verksamhetsrapportering i GUSTAV för året Deras uppgift har bestått i att besöka några studiecirklar, att granska några cirkelredovisningar, kulturredovisningar och redovisningar av annan folkbildning utifrån de kriterier som gäller för dessa olika typer av verksamheter. De förtroendevaldas granskning är viktig då uppgifterna i GUSTAV påverkar storleken av avdelningens framtida statsbidrag. Vi har kontrollerat inbetalningarna från Folkbildningsrådet för kvartal 1-3. Vi har kontrollerat beräkningen av grund- och verksamhetsbidrag för fyra avdelningar d v s 12% av fördelat statsbidrag. Vi har även kontrollerat utbetalningar har skett korrekt till avdelningarna för kvartal 1 och 2. Vår bedömning är att SV har en god rutin för fördelning av statsbidrag. 5 av 8

6 Leverantörsfakturor och utbetalningsrutin Leverantörsfakturor är adresserade direkt till Frösön där de scannas in i systemet Baltzar. Baltzar tolkar fakturan avseende leverantör, totalbelopp, referensperson och bankgironummer. Logg-ansvarig på RC granskar att fakturan tolkats rätt så att den når rätt avdelning och rätt person. Fakturan går sedan vidare i systemet till angiven kontrollant, konterare och attestant på respektive avdelning. Efter attest sänds den åter till kundansvarig på RC som definitivbokför fakturan i Hogia via inläsning av fil från Baltzar. Förutom leverantörsfakturor scannas också utlägg från cirkelledare m fl. De som erhåller lön upprättar istället reseräkning och får sina utlägg utbetalda via lönerutinen. Delegationsordningen och kostnadsbärarplanen i respektive enhet styr flödet i Baltzar. Ibland är det flera personer som ska kontrollera sin rad på fakturan. Beloppsgränser, begränsningar i konton och resultatenheter finns inlagda i systemet. Påminnelse att attestera sina fakturor sker varje dag då personen har oattesterade fakturor kvar i systemet. Samtliga kundansvariga på RC innehar ensam administratörsbehörighet till Baltzar. Administratörsbehörigheten ger dessa personer ensam rätt att ändra i Baltzars attestbehörigheter och kan t ex tillfälligt ändra en beloppsgräns för attest för att kunna få en viss faktura attesterad och sedan betald. Betalningsförslag tas ut ur Hogia och överföring sker sedan via fil till banken. Efter att kundansvarig kontrollerat betalningsförslaget utanordnas betalningen. Ingen kontrasignering sker av betalfilen innan utbetalning. Det innebär en risk då det är möjligt att manuellt lägga in en betalning i betalfilen. Vi har läst ett urval av leverantörsfakturor för år Vi har kontrollerat att leverantörsfakturorna är adresserade till rätt SV enhet, attesterade av attestberättigad person samt rimligt konterade. Vi har stickprovsvis kontrollerat att fullmakter erhållna från banken stämmer överens med beslut om teckningsrätt. Vår bedömning är att rutinen för leverantörsfakturor fungerar väl. Vi noterat dock att en ensam person kan ändra i behörigheterna i systemet Baltzar, varför vi påtalat för förbundet att administratörsbehörigheter bör tilldelas två i förening eller att ändringar i behörigheter i systemet kontrolleras av annan person och att dokumentation sker attest- och delegationsordningarna skiljer sig mycket åt mellan avdelningarna, varför vi föreslagit att förbundet tar fram en rekommendation/mall till avdelningarna om hur de ska utforma sina attest- och delegationsordningar och vilka beloppsgränser som är rimliga för olika nivåer i attest- och delegationsordningen en ensam person kan verkställa utbetalningar. För att säkerställa god intern kontroll bör två personer i förening äga rätt att teckna föreningens namn samt äga rätt att utbetala medel. Vi har vid vår granskning av utbetalningsrutinen uppmärksammat att så inte sker på SVs regioner och avdelningar. Rutin för löner inkl skatter och sociala avgifter Hogia Lön Plus används för löneberedning. Avvikelserapportering sker för fast anställda via webben i Hogia PBM Time & Attendance. Avvikelserapporten går vidare i systemet till attesterande chef och därefter kan löneadministratören hämta upp avvikelserapporteringen för export in i löneberedningen i Hogia Lön Plus. För utlägg och reseräkningar används Hogia Travel Manager på liknande sätt. Efter attestering av chef hämtar löneadministratören upp reseräkningarna för export in i löneberedningen. 6 av 8

7 Vår granskning utvisar att denna rutin fungerar bra och att inga underlag kommer till löneberedningen utan att vara attesterade. För cirkelledare med timlön och tillfälligt anställda sker tidrapporteringen manuellt. Den anställde fyller i en tidrapport, antal arbetade timmar, sjukdom m.m. Även reseräkning sker manuellt för dessa personer. Attestering sker av närmaste chef. Attestören mailar tidrapporter och reseräkningar till löneadministratören för löneberedning. När avvikelserapportering, tidrapportering och reseräkningar inkommit till löneadministratören sker en preliminär löneberedning som skickas till avdelningschefen för godkännande. När godkännande har skett sker slutlig löneberedning och utbetalning av lönerna. Attestlista med samtliga utbetalda nettolöner skickas till avdelningschef för slutligt godkännande. Godkännande sker via mail. Ändring av fasta data i lönesystemet sker av löneadministratörerna utifrån uppgifter erhållna via mail från avdelningscheferna. Vi har vid vår granskning av lönerutinen uppmärksammat att ändring av fasta data i löneprogrammet kan ske av en ensam person. Vi kan dock konstatera att några felaktigheter i de fasta data som fanns i löneprogrammet ej har påträffats vid vår granskning. Löneadministratören läser in lönefilen till banken. Ingen kontrasignering krävs för att lönefilen skall betalas. Vår granskning av skatter och avgifter har bestått i att granska rimligheten i gjorda skatteavdrag avseende bruttolöner, kontroll att betalning av skatter sker i rätt tid, avstämning av två månaders skattedeklarationer till Skatteverket samt en totalavstämning av sociala avgifter utifrån bokförd bruttolön. Vår bedömning är att lönerutinen i övrigt är tillfredsställande, men vi noterat dock att en ensam person kan verkställa utbetalningar, vilket vi enligt ovan påtalat för förbundet ändring av fasta data kan göras av en ensam person, varför vi rekommenderat förbundet att ändring av fasta data ska kontrolleras av en andra person och att kontrollen dokumenteras. IT-miljö Rutinerna för IT har stämts av med IT-strateg på Förbundet. All datahantering sköts via ASPleverantör, dvs en leverantör som sköter alla SVs centrala system. Alla centrala driftsystem finns i säkra bergslokaler där data information lagras. Back-up sker dagligen av alla centrala system och filer. Datorerna är anslutna till ett WAN (Wide Area Network) alla datorer är centralt installerade på en server och inga personer får installera program på dessa datorer för att förhindra intrång utifrån. Ekonomipersonal, IT-strateg och support har behörighet till ekonomi- och lönesystemet. Alla anställda har en egen mapp där de kan spara dokument som ingen annan kommer åt. Stöldskyddsmärkning av inventarier sker ej. Enligt policy skall alla använda skärmsläckare på sina datorer. Varje enskild användare kan själv ändra inställningar och det går inte att centralt styra/tvinga alla att använda skärmsläckare. Vajerlås används på de förbundsanställdas datorer. Vår bedömning är att SV har en tillfredsställande IT-miljö. 7 av 8

8 Försäkringsskydd Försäkringsbrev från Moderna försäkringar med försäkringsnummer , daterat har granskats. Försäkringen omfattar egendomsförsäkring på Franzénsgatan 6 i Stockholm, Silovägen 16 i Haninge, Mätslingan 17A i Täby, 200 bemannade kontor och övriga lokaler. Försäkringen innehåller också avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, ansvar för hyrd fastighet, extrakostnadsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, glasförsäkring, maskinförsäkring, rånförsäkring, rättskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring och VD- och styrelseansvarsförsäkring. Försäkringsbelopp finns angivet i försäkringen för flera av försäkringsställena. Då ingen samlad ekonomisk sammanställning görs för hela SV och försäkringen gäller alla enheter inom SV är det svårt att bedöma om angivna försäkringsnivåer är rimliga utifrån den verksamhet som försäkras. Ansvarsförsäkring för redovisningsverksamhet finns samt kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga deltagare i studieförbundets verksamhet. Vår bedömning är att SV ett tillfredsställande försäkringsskydd. Skatt Särskilda skatteregler gäller för ideella föreningar. Föreningar är inskränkt skattskyldiga om vissa villkor (ändamålskrav, verksamhetskrav, fullföljdskrav och öppenhetskrav) är uppfyllda. Om villkoren är uppfyllda är ideella föreningar skattskyldiga endast för näringsverksamhet och innehav av fastighet. Vår bedömning är att avdelningen inte bedriver någon moms- eller skattepliktig verksamhet. Tänk dock på om det är momspliktigt i avdelningen att ändra denna text! Örebro Maria Hedlund Auktoriserad revisor Eva Bolminger 8 av 8

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

www.pwc.com/se Genomgång av Storvik Ovansjö Ridklubb januari 2013

www.pwc.com/se Genomgång av Storvik Ovansjö Ridklubb januari 2013 www.pwc.com/se Genomgång av Storvik Ovansjö Ridklubb Utfört arbete Intervju med ordförande om verksamhet och administrativa rutiner. Genomläsning av protokoll från årsmöten och styrelsemöten. Översiktlig

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Sammanfattning av revision för perioden

Sammanfattning av revision för perioden Sammanfattning av revision för perioden 2017-01-01 2017-08-31 Officersförbundet KPMG AB 2017-10-23 Antal sidor 8 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

3 Väsentliga händelser/iakttagelser vid årets revision

3 Väsentliga händelser/iakttagelser vid årets revision PM beträffande granskning av 2011 års bokslut (belopp i tkr där ej annat anges, belopp inom parentes avser föregående år) 1 Inledning Efter granskning av förbundets räkenskaper sammanfattar vi i denna

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer