NeuroVive Pharmaceutical

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NeuroVive Pharmaceutical"

Transkript

1 EN ANALYS FRÅN NeuroVive Pharmaceutical Branschpionjär med goda odds för framgång Med en kursuppgång på närmare 300% är NeuroVive Pharmaceutical årets kursraket. Det är inte förvånande då forskningsbolaget är på väg att bryta ny mark inom läkemedelsindustrin, en bransch som årligen omsätter astronomiska belopp och som därmed är en attraktiv måltavla för riskkapital. Lyckas den längst framskridna läkemedelskandidaten nå mållinjen kan också NeuroVive bli betraktat som en viktig livräddare och statistikförbättrare för olika sjukdomstillstånd inom hjärta- och kärlområdet som globalt idag ligger bakom 30% av alla dödsfall. Faller fler pusselbitar på plats ur den breda forskningsportföljen kan dagens börsvärde endast vara ett tillfälligt etappmål till väsentligt högre marknadsvärde. Inledning I slutet på 1800-talet upptäcktes mitokondrierna, s.k. organeller i storlek med bakterier och som har till uppgift att sköta om energiförsörjningen i cellerna, en högst central roll i människokroppen. Det dröjde dock till 1962 innan startskottet gick för medicinsk forskning inom området tack vare att den svenske professorn Rolf Luft då upptäckte att det fanns sjukdomar som kunde knytas till mitokondrierna. Idag har över 100 sjukdomstillstånd kopplats ihop med cellens energifabrik och omfattande forskning pågår för att utveckla mitokondriella läkemedel. Här har NeuroVive Pharmaceutical nått en ledande position, ursprungligen tack vare en slump vilket ofta är orsaken bakom nya fynd inom läkemedelsindustrin. I början av 1990-talet upptäckte nämligen bolagets grundare och forskningschef, Eskil Elmér, att den svampbaserade substansen cyklosporin-a hade kraftigt nervcellsskyddande egenskaper, ett immunhämmande preparat som vanligtvis används för att förhindra organavstötning vid transplantationer. Det visade sig att cyklosporin hämmade cyklofilin-d i mitokondrierna och därigenom ökade cellernas motståndskraft. Det revolutionerande fyndet resulterade i start av grundforskning och att Neuro- Vive sedermera grundades år 2000 med fokus på att utveckla cyklosporinbaserade läkemedel, s.k. cyklofilinhämmare för cellskyddande behandlingar. Idag är siktet i första hand inställt på akuta sjukdomstillstånd såsom hjärtinfarkt och traumatisk hjärnskada där två läkemedelskandidater befinner sig i klinisk fas. Därutöver har en bred preklinisk portfölj byggts upp innehållande potentiella läkemedel mot antivirala indikationer, hjärncellsskada vid stroke och nästa generations cyklofilinhämmare för hjärt- och hjärncellsskydd. Dessutom finns substanser ämnade för effektivare mitokondriefunktion, s.k. energireglerare. Ifjol tog NeuroVive steget upp från Aktietorget till Nasdaq OMX Small Cap och har därefter lyckats locka till sig intressanta tillskott i ägarlistan, bl a den välrenommerade och topprankade läkemedelsfonden Rhenman & Partners. Styrelse och ledning är branschkunnig och har framgångsrikt genomfört kapitalanskaffningar, förvärv av lovande tillgångar och licensaffärer med ledande läkemedelsbolag. Dessutom finns viktig nyckelkompetens tillgängligt via en Advisory Board. Största ägare är E trade Clearing LLC, i huvudsak representerad av Maas Biolab, en ägarkonstellation bestående av grundarna och deras familjer. Bolaget är stationerat i Medicon Village i Lund, en strategiskt klok hemmaort eftersom det finns gott om närliggande kompetens. Samarbeten med olika partners är också en viktig strategi som möjliggör att NeuroVive kan driva en liten kostnadseffektiv organisation med få anställda. Målsättningen är att själva välja ut lämpliga läkemedelskandidater för att därefter kontraktera ut stora delar av det prekliniska och kliniska arbetet. När väl substanserna passerat tröskeln till fas I- eller fas II-studier är strategin att finna partners som antingen medfinansierar den fortsatta utvecklingen eller som köper rättigheterna via en klassisk utlicensieringsmodell omfattande upfront, milstensbetalningar och royalties på försäljningen. Det förstnämnda alternativet ger NeuroVive möjlighet att kontrollera projekten längre och erhålla en större del av försäljningsintäkterna, dock till priset av ökad finansiell risk pga delfinansiering av de kostnadstunga fas III-studierna. CicloMulsion - på upploppet till registrering NeuroVives längst framskridna läkemedelskandidat CicloMulsion är en ny formulering av cyklosporin-a för behandling av reperfusionsskada inom hjärtinfarkt, ett område där det idag saknas behandlingsalternativ. I februari rapporterades den sista patienten ha behandlats i en europeisk fas III-studie omfattande 972 patienter. Uppföljningen är ett år varför data kan bli aktuellt kring sommarhalvåret nästa år med ett möjligt marknadsgodkännande under 2016, initialt på den franska marknaden och därefter i övriga Europa. Studien är sponsrad och utförd på initiativ av det franska universitetssjukhuset Hospices Civils de Lyon (HCL). Här har NeuroVive haft tur då ursprungligen Novartis cyklosporin-innehållande immunhämmare Sandimmun testades i den föregående fas II-studien. Läkemedelsjätten hoppade dock av samarbetet inför fas III-prövningarna varför NeuroVive under 2011 bjöds SIDA 1

2 in för att leverera CicloMulsion och placebo. Anledningen var framgångsrika fas I-resultat där också en signifikant bättre biverkningsprofil jämtemot Sandimmun kunde påvisas. Säkerhetsprofilen är viktig ur konkurrenssynpunkt då det inte går att utesluta framtida konkurrens från generikapreparat av Sandimmun som innehåller lösningsmedlet Cremophor EL, en negativ faktor som medför en risk för anafylaktiska chocker och ett behov av förmedicinering. Syftet med CicloMulsion är att begränsa vävnadsskadorna efter att en patient behandlats för hjärtinfarkt, där primärbehandlingen är att återställa blodflödet så snabbt som möjligt. I hälften av fallen används s.k. ballongssprängning, där en kateter förs in för att trycka bort blodproppar från hjärtats kranskärl. Problemet med metoden är att infarktstorleken riskerar att förvärras när hjärtat syresätts vilket kan orsaka hjärtrytmstörning och försämrad hjärtfunktion. Denna sekundära skadeprocess kallas för reperfusionsskada där NeuroVive hoppas att CicloMulsion skall visa skadereducerande effekter och exempelvis minska risken för hjärtsvikt, en vanlig följdsjukdom vid hjärtinfarkt. Behovet av läkemedel är också stort då exempelvis mortaliteten inom 24 timmar efter akut sjukdomsutbrott ligger på ca 20% där infarktstorleken spelar en livsavgörande roll. Detta innebär således stora marknadsmöjligheter och NeuroVive bedömer den årliga globala marknadspotentialen till ca fem miljarder kronor. Det framstår därmed inte som omöjligt att CicloMulsion kan nå blockbusterstatus, en eftertraktad milstolpe inom läkemedelsindustrin vars gräns går vid en årlig försäljning på en miljard dollar. Avgörande för utfallet kommer att vara effektprofilen som nu utvärderas i fas III-studien där desto bättre resultat kommer att kunna motivera ett högre pris relaterat till beräknade besparingar i produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. En möjlig referens kan fås från Genentechs propplösande läkemedel Activase vars pris, enligt databasen Drugbank, ligger på ca usd per dos (50 mg). Det är ca 10 gånger högre än alternativa Streptokinase där prisskillnaden motiveras med att Activase räddar 14% fler liv. Det finns också anledning till optimism kring ett positivt resultat i fas III-studien och därefter ett marknadsgodkännande då CicloMulsion innehåller samma aktiva substans som Sandimmun och visat sig vara likvärdiga, s.k. bioekvivalenta. I den franska fas II-studien som då omfattade Sandimmun reducerades nämligen vävnadsskadorna med 40% vilket kan betraktas som en dramatisk förbättring. Det bör dock understrykas att oväntade falluckor kan dyka upp i de större registreringsgrundande fas III-studierna vilket också statistiken visar då ungefär 55% av fas III-försöken når registreringsfas (Bio/BioMedTracker ). Vid ett marknadsgodkännande kommer också CicloMulsion att vara bra positionerat då närmaste bedömda konkurrent finns i fas II vilket innebär ett värdefullt tidsfönster på flera år. Det pågår dock en akademisk italiensk fas III-studie med Sandimmun. Pga sämre säkerhetsprofil och krångligare administrering samt frågetecken kring studiens uppbyggnad är det dock oklart huruvida studien kommer att kunna ligga grund för ett framtida konkurrenshot. Samarbetet med det franska universitetssjukhuset har även utökats till 2018 omfattande industriellt partnerskap inom OPe- Ra-programmet där HCL:s prövningsorganisation kommer att testa CicloMulsion för ytterligare indikationer inom hjärta och kärl. Det initiala syftet är att få proof of concept via mindre fas II-studier för att därefter vid lyckade resultat påbörja större fas II-prövningar. Deltagandet ger NeuroVive möjlighet att kostnadseffektivt utöka antalet läkemedelskandidater inom det kardiovaskulära området tack vare delfinansiering från franska staten. Dessutom kommer bolaget att få ta del av forskningsresultat inom andra ämnesområden såsom bl a diabetes, metabola sjukdomar och inflammatoriska diagnoser vilket kan ge kommersiella möjligheter för den prekliniska portföljen där nästa generations mitokondrieskyddande substanser utvecklas. Inför kommande marknadslansering och till hjälp med marknadsförberedande arbete har ett samarbete utökats med amerikanska inventiv Health, ett outsourcingbolag som även kan bidra med kommersialiseringstjänster. Detta signalerar att NeuroVive inte kommer att sälja ut rättigheterna för Europa till något läkemedelsbolag utan istället köpa in säljresurser och därmed behålla en större del av intäkterna än via en traditionell utlicensiering. Detta kan vara mycket fördelaktigt om CicloMulsion blir ett väletablerat läkemedel på marknaden. NeuroSTAT Bolagets andra läkemedelskandidat, NeuroSTAT, befinner sig i fas II-prövningar och bygger på den upptäckt som Eskil Elmér fann att cyklosporin-a hade kraftigt nervcellsskyddande egenskaper. Läkemedelskandidaten är därför inriktad för behandling av måttlig och svår traumatisk hjärnskada och är samma substans som CicloMulsion men administreras annorlunda. Målsättningen är att NeuroSTAT skall kunna stabilisera mitokondrierna och begränsa hjärnskadans omfattning under den sekundära skadeprocessen. Denna pågår under flera dagar efter olyckshändelsen/tillbudet och kan orsaka att patienten dör eller blir kraftigt invalidiserad. Det medicinska behovet av läkemedel är också stort då ca 3,5 miljoner människor inom EU och USA årligen drabbas av akut hjärntrauma där ca 17% kräver sjukhusvård. Av dessa får ungefär patienter långvariga men. Tänker vi oss att den potentiella målgruppen för NeuroSTAT skulle utgöras av den totala andelen som kräver sjukhusvård rör det sig därmed om ungefär patienter per år. Samhällskostnaderna är dessutom betydande och bedöms enbart i USA uppgå till närmare 100 miljarder kronor per år. Förutom att NeuroSTAT vid god bevisad effekt kommer att kunna bidra till signifikanta kostnadsbesparingar finns det därför förutsättningar till en hög prissättning och att värdet på marknaden kan vara mycket stort. NeuroSTAT har dessutom beviljats särläkemedelsstatus för såväl den europeiska som amerikanska marknaden vilket vid marknadsgodkännande kommer att ge tio respektive sju års marknadsexklusivitet. I den pågående fas IIa-studien vars huvudsakliga syfte är att utvärdera farmakokinetik och säkerhet rapporterades nyligen den sjunde patienten ha rekryterats. Totalt skall 20 patienter ingå men utvärdering kommer att göras redan efter de 10 första patienterna som testas med en lägre dos. Med nuvarande rekryteringstakt kan således interimresultat bli aktuella under det första halvåret nästa år. Vid framgångsrika fas IIa-försök är därefter målsättningen en internationell kombinerad fas IIb/fas III-studie utförd på kliniker i Europa, USA och Kina tillsammans med en extern partner. I USA finns dock möjlighet till finansiellt stöd från bl a försvarsdepartementet eller amerikanska vetenskapsrådet (NIH) då SIDA 2

3 det finns en politisk vilja till förbättrade behandlingsmöjligheter för patienter med traumatisk hjärnskada. Exempelvis så bedöms sjukdomstillståndet vara en av orsakerna bakom utvecklandet av posttraumatisk stressyndrom hos soldater, ett betydande problem inom militären som skapat stora rubriker. Att nå fram till ett marknadsgodkännande framstår dock som mycket utmanande eftersom ingen läkemedelskandidat ännu lyckats trots att 75 kliniska prövningar genomförts under de senaste 20 åren. Det finns dock skäl till optimism tack vare framgångsrika försök med cyklosporin-a då dels en mer än 70-procentig skadereducering av nervskada kunnat uppmätas i prekliniska försök på råttor och dels då lovande resultat rapporterats från en amerikansk akademisk fas II-studie. I den kliniska studien som omfattade 40 patienter kunde en förbättring av hjärnans funktionsförmåga uppmätas hos 35% av deltagarna i den cyklosporinbehandlade patientgruppen jämfört med 0% i placebogruppen. Dock nådde inte detta fynd statistisk signifikans. Däremot fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan ökande cyklosporindosering och ett gynnsammare utfall för patienterna och därtill rapporterades cyklosporin ha en god säkerhetsprofil. Det saknas dessutom inte solskenshistorier då cyklosporin tros ha legat bakom ett mirakulöst tillfrisknande hos ett svårt skallskadat barn som tyska läkare under 1990-talet behandlade med substansen pga en levertransplantation. NeuroSTAT är däremot inte först i kapplöpningen då BHR Pharmas hormonbaserade preparat Progesterone är iklädd ledartröjan där resultat av en fas III-studie torde vara aktuell i närtid. Tidigare prövningar har här visat att substansen minskar dödligheten med 50% och media har dessutom publicerat artiklar som avslöjat att patienter som deltagit i fas III-studien tillfrisknat snabbt. Det bör dock påpekas att studien är dubbelblindad och att patienterna därmed inte känt till om de fått Progesterone eller placebo. Konkurrenssituationen är också svårbedömd eftersom neurologer i framtiden förväntas använda flera olika läkemedel med syfte att nå optimal effekt och NeuroVive har också tätpositionen med en cyklosporinbaserad substans. NVP018/NVP019 spännande potential Ifjol förvärvades en portfölj av nya cyklofilinhämmare från brittiska forskningsbolaget Biotica som tillhör molekylfamiljen Sangamides vars molekylstrukturer är baserade på en ny och unik kemisk plattform av polyketider. Dessa substanser är de mest potenta cyklofilinhämmarna som NeuroVive hittills testat och förutsättningar finns för ett omfattande patentskydd. Längst framskridet är ett prekliniskt projekt inom antiviral terapi, idag benämnt NVP018 och som befinner sig på gränsen till fas I-prövningar. Läkemedelskandidaten utvecklas som en oral beredningsform men tillhör inte kärnverksamheten inom mitokondriell medicin varför målsättningen är att utlicensiera projektet senast när effekt på hepatit B/C-infektion hos människa påvisats. Ämnesområdet antivirala sjukdomsindikationer är högintressant tack vare det omfattande patientunderlaget och då läkemedelsbolagen tycks vara beredda att betala höga summor för lovande substanser. Detta visar Gilead Sciences köp av Pharmasset under 2011 då läkemedelsjätten betalade 11 miljarder dollar för att komma över hepatit C-läkemedlet Sofosbuvir, en substans som då befann sig i inledande fas III-prövningar men som sedermera nått stora försäljningsframgångar. Initialt har dock NeuroVive siktet inställt på kronisk hepatit B där det globalt beräknas finnas ca 400 miljoner smittbärare. Här är behovet av bättre läkemedel mycket stort då dagens preparat endast bromsar sjukdomsförloppet och minskar smittorisken. Det saknas alltså botemedel och ett stort problem är att patienterna efter en tids medicinering utvecklar resistens vilket försämrar behandlingsmöjligheterna. Initiala prekliniska resultat för NVP018 i laboratoriemiljö visar däremot att substansen förutom att hämma virusökningen och samtidigt ha en förstärkande effekt på patientens immunologiska försvar även tycks visa en signifikant lägre resistensutveckling. Det är lovande data som kan föra upp NVP018 som ett effektivt behandlingsalternativ eller som ett tillägg till dagens befintliga läkemedel. Marknadsledande hepatit B-preparat är idag Bristol-Myers Squibbs läkemedel Baraclude (entecavir) som 2012 nådde en global försäljning på 1,4 miljarder dollar och Gileads Sciences preparat Viread (tenofovir) som ifjol närmade sig miljardförsäljning. Potentialen för ett effektivt läkemedel är alltså betydande och ett angenämnt problem för NeuroVive inom hepatit B-området är att det är tunnsått med nya läkemedelskandidater i pipeline och att patentutgångar hotar dagens storsäljande läkemedel. Detta innebär att läkemedelsbolagen borde ha ett stort intresse av att förstärka sina positioner via förvärv av nya lovande substanser varför NVP018 framstår som ett lockande bete och samtidigt ett viktigt trumkort som ger NeuroVive en stark förhandlingsposition. Framgången för NVP018 kommer dock att vara beroende av hur väl en gynnsam profil avseende effekt, resistensutveck- SIDA 3

4 ling och biverkning kan påvisas även i kliniska prövningar och hur väl preparatet kommer att kunna användas bland varierande subtyper och olika framskridna stadier av leversjukdomen. Den andra läkemedelskandidaten NVP019 baseras på samma aktiva substans som NVP018 men utvecklas som intravenös beredningsform och som nästa generations cyklofilinhämmare för akuta hjärt- och nervcellsskador, andra akuta hjärttillstånd och tillstånd där skydd av vitala organ är viktigt i sjukdomsprocessen. NVP019 kommer bl a att utvärderas i OPeRa-programmet lett av franska HCL och därmed delvis externfinansieras. Genombrott inom energireglering Tillsammans med partnern Selcia/Mitopharm har NeuroVive tagit fram en helt ny klass av läkemedelssubstanser(nvp015) som potentiellt kan öka mitokondriernas energiproducerande förmåga och som riktas mot patienter som lider av mitokondriell dysfunktion, där mitokondrierna inte fungerar optimalt. Projektet benämns The Amber Project vars namn är relaterat till forskningsframgången att få bärnstenssyra att passera cellväggen och därigenom återställa energiproduktionen i mitokondrierna. Framstegen prisbelönades i juni vid en internationell forskningskonferens i USA och framtida potentiella läkemedelskandidater kommer att adressera ett stort antal områden. Här finns potential inom flera ovanliga genetiska sjukdomar som idag saknar behandling och som möjliggör särläkemedelsstatus, vilket förutom marknadsexklusiviteten efter ett godkännande också kan ge kortare klinisk utvecklingstid. Att beviljas status som särläkemedel möjliggör dessutom en hög prissättning, i vissa fall till närmare 1,5 miljoner kronor per behandling vilket kan generera signifikanta intäkter trots ett lågt patientunderlag. Därutöver finns potential inom större användargrupper såsom utdragen kirurgi och intensivvård eller inom olika förgiftningstillstånd där patienten behöver extra energiproduktion. NeuroVive är också hoppfulla om att energireglerarna skall kunna användas tillsammans med bolagets substanser för hjärn- och hjärtcellsskydd. Vägen till ett marknadsgodkännande är dock mycket långt då energireglerarna ännu befinner sig i tidig preklinisk fas. Inom området har också testmetoden ToxPhos utvecklats som i framtiden kan komma att användas som diagnostikhjälpmedel för mitokondriella sjukdomar och som NeuroVive initialt idag drar nytta av i forskningen. ToxPhos kan därmed bli ett intressant komplement till befintlig verksamhet och vid en kommersialisering generera signifikanta intäktsströmmar. Stroke ett utmanande sjukdomstillstånd NeuroVive driver dessutom ett intressant forskningsprojekt inom stroke där läkemedelskandidaten NVP014 befinner sig i preklinik. Här är utmaningen stor pga svårigheten att få läkemedel att forcera blod-hjärnbarriären, hjärnans s.k. försvarsmur, som till skillnad från vid skallskador då barriären pga skadeeffekten öppnas är, under de första viktiga timmarna, helt intakt vid stroke. Projektet samägs med holländska to-bbb som via sin G-technology försluter den aktiva substansen cyklosporin-a i s.k. miceller med särskilda ytegenskaper och som förväntas möjliggöra passage av cyklosporin-a över blod-hjärnbarriären och därmed ge nervcellsskyddande effekt. Inom stroke finns ett akut behov av nervcellsskyddande läkemedel då patienterna måste genomgå datortomografi för att bl a utesluta hjärnblödning innan blodflödet kan återställas med propplösande läkemedel. Under denna period fortskrider celldödsprocessen vilket riskerar att ge allvarligare skador. I Sverige ligger den genomsnittliga handläggningstiden på 64 minuter, alltså tidsperioden mellan att patienten anlänt till sjukhus tills denne påbörjat s.k. trombolysbehandling med propplösande läkemedel. Kostnaden för strokevården i EU och USA är också mycket höga då sjukvårdskostnaderna och produktionsbortfallet beräknas överstiga 500 miljarder kronor per år vilket även här innebär möjlighet till en hög prissättning av läkemedel om acceptabla skadereducerande effekter kan uppnås. Då omkring två miljoner människor årligen drabbas av stroke inom EU och USA är därmed försäljningspotentialen för ett effektivt läkemedel betydande. Kommersiella partneravtal NeuroVive har inte haft någon brådska med att teckna kommersiella avtal trots att kliniska prövningar pågår för två läkemedelskandidater. Det enda traditionella licensavtalet som hittills rotts i hamn signerades 2012 med kinesiska Sihuan Pharmaceutical och omfattade såväl CicloMulsion som NeuroSTAT och rättigheterna för den kinesiska marknaden. Avtalsvärdet i form av upfront och milstensbetalningar uppgick till ca 50 miljoner kronor med en löpande royalty på 10% under en tioårsperiod efter marknadsgodkännande. Sihuan kommer att bekosta fas II/ III-studier vilka krävs för ett marknadsgodkännande och partneravtalet kan bli mycket värdefullt trots låg royaltysats då Sihuan är Kinas största läkemedelsbolag inom hjärtområdet med ett omfattande distributionsnät. NeuroVive har dessutom stora ambitioner för den asiatiska marknaden då bolaget utreder en eventuell börsnotering av dotterbolaget NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd på börsen i Taiwan vilket kan komma att underlätta framtida kapitalanskaffningar och generera ökat intresse för bolaget. Stockpicker bedömer Det råder inte någon tvekan om att mitokondriell medicin är ett hett ämne och att NeuroVive Pharmaceutical befinner sig i en stark position tack vare att CicloMulsion avancerat långt i klinisk fas och då bolagets mitokondrieskyddande läkemedelskandidater riktas mot akuta sjukdomsindikationer där det idag saknas cellskyddande behandlingsalternativ. Via OPeRa-programmet kan dessutom fler sjukdomstillstånd inom hjärta/kärl bli aktuella för CicloMulsion samtidigt som nyckelhålet till sjukdomsdiag- SIDA 4

5 noser med stort patientunderlag, t ex diabetes, skymtas för nästa generations cyklofilinhämmare. Vi ser även satsningen på energireglerare som mycket intressant då målsättningen inte enbart är att adressera genetiska mitokondriella sjukdomar utan också intensivvård och området inom kardio- och neuroprotektion där alltså substanserna potentiellt skulle kunna kombineras med CicloMulsion och NeuroSTAT. Den möjliga räckvidden framstår därmed som mycket omfattande varför betydande dolda värden kan komma att realiseras i takt med att läkemedelskandidaterna avancerar framåt i prekliniska och kliniska prövningar. Läkemedelsbolagens intresse för forskningsbolag som befinner sig i framkant inom mitokondriell medicin är också mycket stort och eskalerar vilket ett antal affärer bevisar. Ifjol ingick exempelvis det japanska läkemedelsbolaget Astella ett 5-årigt licensavtal med forskningsbolaget Mitokyne med syfte att komma över deras kemiplattform och framtida läkemedelskandidater. Det totala värdet i avtalet uppgick till 730 miljoner dollar och omfattade förskottsbetalning, forskningsbidrag och milstensbetalningar samt rättigheten att under avtalsperioden förvärva Mitokyne för ca 500 miljoner dollar. Än mer uppseendeväckande var läkemedelsbolaget Dainippon Sumitomo Pharmas utökning av ett befintligt licensavtal med Edison Pharma. Det ursprungliga avtalet som tecknades ifjol omfattade exklusiva rättigheter till den japanska marknaden men breddades i februari till att även inkludera den amerikanska vilket skruvade upp det totala avtalsvärdet till 4,3 miljarder dollar, en anmärkningsvärt hög summa för tidiga projekt i preklinik och fas I. Vi ser därför förutsättningar till liknande framgångar för NeuroVive förutsatt att formuleringsarbetet med energireglerarna blir framgångsrikt och att sjukdomsindikationer därefter kan adresseras som läkemedelsjättarna ser som attraktiva. Dock förväntar vi inte oss någon licensaffär på kort sikt då vi tror att bolaget vill finansiera fortsatt utveckling med syfte att öka andelen i den intäktsfördelning som finns med partnern Mitopharm och som börjar från likadelning och därefter justeras efter finansiellt ansvar i fortsatt utveckling. Desto mer optimistiska är vi inför en licensaffär omfattande den antivirala läkemedelskandidaten NVP018 inom hepatit B-indikationen tack vare att patentutgångar hotar storsäljande preparat och då pipeline med nya läkemedelskandidater är gles. Detta bör innebära ett högt intresse hos potentiella licenstagare och NeuroVive har dessutom avslöjat att diskussioner pågår med flera Big Pharma-bolag. En intressant detalj är att NVP018 beskrivits som mer potent än Novartis cyklofilinhämmare Alisporivir, en cyklosporinbaserad analog som befinner sig i kliniska prövningar för hepatit C (fasii/fasiii). Nyligen inledde även Novartis en fas I-studie där Alisporivir kombineras med en NS5A-replikationskomplexhämmare vilket verifierar att läkemedelsjättarna ser stor potential i cyklofilinhämmare och att även NVP018 kan bli aktuell att prövas inom hepatit C-området. Läkemedelsföretagen har också betalat betydande förskottsbetalningar överstigande 50 miljoner dollar för lovande antivirala läkemedelskandidater som befinner sig i tidig forskningsfas (preklinik och fas I). Därmed finns det förutsättningar till en signifikant upfront och betydande milstensbetalningar relaterade till forskningsframsteg, förutsatt att NeuroVive eftersträvar ett framtungt avtal vilket skulle kunna ge ett väsentligt finansieringsbidrag till den fortsatta läkemedelsutvecklingen och reducera den finansiella risken. Någon likviditetskris föreligger dock inte då NeuroVive hade 74,5 miljoner kronor i likvida medel vid halvårsskiftet vilket vi bedömer kommer att räcka förbi resultatdatumet för CicloMulsion-studien. Det är därmed inte någon panik med att finna en licenstagare till NVP018 och utöver detta bedömer vi att det kan bli aktuellt med fler licensavtal för CicloMulsion exempelvis för den japanska eller amerikanska marknaden. Blir dessutom fas IIa-studien för NeuroSTAT lyckad, vilket det finns goda förutsättningarna för tack vare tidigare framgångsrika studier med cyklosporin-a, kan det mycket väl bli aktuellt med en licensaffär under nästa år. Det bör dock påpekas att riskerna med läkemedelsutveckling är hög. Inte bara en gång har projekt som förväntats ha en mycket stor chans att lyckas fallit på mållinjen. Dessvärre brukar också aktiekurserna korrelera ihop med förväntningarna varför kursreaktionen kan bli mycket dramatisk vid negativa besked och inte alltför sällan radera ut merparten av marknadsvärdet. Detta gäller i synnerhet forskningsbolag med stort beroende av enskilda projekt och där avståndet till nästa läkemedelskandidat är långt. Då NeuroVive endast har två läkemedelskandidater i kliniska prövningar och då NeuroSTAT befinner sig i tidig fas II är vår uppfattning att det huvudsakliga börsvärdet på ca 2 miljarder kronor idag bärs upp av CicloMulsion. Därmed går det inte att utesluta ett kraftigt kursfall om fas III-studien misslyckas. Å andra sidan talar positiva fas II-resultat för Sandimmun och det vidareutvecklade samarbetet med HCL omfattande OPeRa-programmet för ett motsatt scenario. Dessutom var investeringsviljan hos insynspersoner vid den senaste nyemissionen hög vilket vi ser som en mycket positiv signal. Ett ytterligare utropstecken är att den näst största ägaren Baulos Capital aggressivt köpt aktier under sommarhalvåret motsvarande ca 2% av aktiestocken vilket ger hopp om att det finns signifikanta värdehöjande nyheter bakom horisonten. Baulos Capital är även storägare i Aktietorgsnoterade A1M-Pharma vilka inledde ett samarbete med NeuroVive i mars. Samarbetspartnerns läkemedelsutveckling är baserad på A1M, ett protein som renar kroppen från giftiga ämnen som bildas av oxidativ stress och som reparerar vävnadsskador. Vi ser samarbetet som intressant då oxidativ stress, mitokondrierna och programmerad celldöd, s.k. apoptosis, har ett starkt samband, t ex inom neurogenerativa sjukdomar varför proteinet skulle kunna ge ett för- SIDA 5

6 stärkande tillskott till den prekliniska portöljen. Det finns dock en hel del osäkra parametrar som försämrar sikten och försvårar vår bedömning hur framgångsrika Neuro- Vive kan bli. Eftersom det saknas prisreferenser inom cellskyddande behandlingar då det idag saknas läkemedel på marknaden är framtida prisnivå för CicloMulsion och NeuroSTAT mycket svårbedömd. Prisnivån är också beroende av påvisad teraupeutisk effekt i klinik vilket i dagsläget är ovisst och det går dessutom inte att utesluta konkurrens från generikapreparat av Sandimmun. Därutöver finns en osäkerhet kring framtida royalties till tyska CicloMulsion AG som kan uppgå till 10% men där skiljedom till NeuroVives fördel, vars process pågår, kan innebära att bolaget helt ungår royaltykrav. Det är därtill svårt att uppskatta marknadsupptaget eftersom i allmänhet startsträckan är svårbedömd för läkemedel som riktas mot nya terapeutiska områden. Här kommer NeuroVive att vara beroende av opinionsledares engagemang och bra samarbetspartners som prioriterar cellskyddsområdet. Vi vet inte heller ansvarsfördelningen i en riskdelningsmodell med en delfinansiär för en kommersialisering av CicloMulsion i Europa eller royaltyförhållanden i eventuella licensaffärer. Med dessa frågetecken som utgångspunkt har vi valt att utelämna en bedömning av motiverat värde på NeuroVive då en beräkning i praktiken skulle grunda sig på rena gissningar. Efter att aktien i år stigit med nästan 300% har naturligtvis värderingskostymen blivit betydligt mer utmanande att växa in i jämfört med vad marknadsvärdet låg på vid årsskiftet. Vår bedömning är också att det krävs fler forskningsframsteg än enbart framgång för CicloMulsion inom behandling av reperfusionsskada efter hjärtinfarkt för att motivera dagens värdering. Vi tror dock att ett positivt resultat för CicloMulsion-studien kan bli en katalysator till fortsatt kursuppgång då vi räknar med att aktiemarknaden i ökad utsträckning då kommer att prisa in framgångar för NeuroSTAT och de fas II-prövningar som står på agendan för CicloMulsion vilka kan bredda användningsområdet för läkemedelskandidaten. Vi bedömer även att de aggressiva köpen från Baulos Capital kan ge ett viktigt psykologiskt stöd för aktien och ser en eventuell licensaffär för NVP018 som en potentiell kurstrigger då den antivirala läkemedelsmarknaden är mycket stor och historiskt sett genererat betydande licensaffärer. På kort sikt ser vi även fram emot resultatet från en pågående valideringsstudie för energireglerarna där möjligtvis den mest glimrande the golden bullet kan ligga dold, alltså läkemedel som kommer att kunna revolutionera läkemedelsindustrin. Beaktat den breda forskningsportföljen och det höga intresset för spjutspetsbolag inom mitokondriell medicin framstår även NeuroVive som ett potentiellt uppköpsobjekt. Då vi är optimistiska inför resultatet för CicloMulsion-studien och då spännande läkemedelskandidater med värdehöjande potential är på väg in i klinik anser vi sammantaget NeuroVive Pharmaceutical som ett intressant spekulativt sektorval. Disclaimer Syftet med materialet i denna uppdragsanalys är att ge allmän information och materialet kan inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Stockpicker AB anser att de källor och bearbetningsmetoder som använts är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller i tillförlitligheten i det publicerade materialet, varken i dess helhet eller i delar därav (såsom prognoser etcetera). Stockpicker AB svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information i denna Uppdragsanalys eller andra åtgärder grundade därpå. Ingen av Stockpickers medarbetare äger andelar i ovan beskrivna bolag. SIDA 6

F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N

F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N Januari 2014 F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N Stockholm, Göteborg, Lund E T T L E D A N D E F Ö R E T A G I N O M M I T O K O N D R I E L L M E D I C I N NeuroVive NYA PRODUKTER FÖR SJUKDOMSTILLSTÅND

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical är ett bioteknikbolag. NEUROVIVE PHARMACEUTICAL Nya tag efter studiebesvikelse

NeuroVive Pharmaceutical är ett bioteknikbolag. NEUROVIVE PHARMACEUTICAL Nya tag efter studiebesvikelse BÖRSHANDLAT Analys NEUROVIVE PHARMACEUTICAL Nya tag efter studiebesvikelse Med en kursnedgång på 70 procent sedan årsskiftet kandiderar NeuroVive Pharmaceutical till årets kursförlorare. Anledningen till

Läs mer

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) LÄKEMEDELSBOLAGET INOM MITOKONDRIELL MEDICIN

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) LÄKEMEDELSBOLAGET INOM MITOKONDRIELL MEDICIN NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) LÄKEMEDELSBOLAGET INOM MITOKONDRIELL MEDICIN Arvsmassa, DNA Cellkärna Endoplasmatiska nätverket Lysosom Golgiapparaten Cytoplasma Cellmembran MITOKONDRIE FÖRETAGSPRESENTATION

Läs mer

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) LÄKEMEDELSBOLAGET INOM MITOKONDRIELL MEDICIN

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) LÄKEMEDELSBOLAGET INOM MITOKONDRIELL MEDICIN NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) LÄKEMEDELSBOLAGET INOM MITOKONDRIELL MEDICIN Arvsmassa, DNA Cellkärna Endoplasmatiska nätverket Lysosom Ribosom Golgiapparaten Cytoplasma Cellmembran MITOKONDRIE FÖRETAGSPRESENTATION

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 13/1 27/1 VIKTIG INFORMATION Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Årsredovisning 2014 NEUROVIVE LÄKEMEDELSBOLAGET INOM MITOKONDRIELL MEDICIN

Årsredovisning 2014 NEUROVIVE LÄKEMEDELSBOLAGET INOM MITOKONDRIELL MEDICIN Årsredovisning 2014 NEUROVIVE LÄKEMEDELSBOLAGET INOM MITOKONDRIELL MEDICIN Innehållsförteckning & nyckeltal Innehåll Inledning Innehållsförteckning... 2 Nyckeltal... 2 2014 i korthet... 3 Det här är NeuroVive...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) 556595-6538

ÅRSREDOVISNING NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) 556595-6538 2 0 1 3 HO O F ÅRSREDOVISNING O O N O NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) 556595-6538 Innehållsförteckning Det här är NeuroVive 3 Globalt aktat läkemedelsbolag i forskarvärlden 4 VD har ordet 5 Vår historia

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical AB Nuvärdesanalys 1 januari 2015

NeuroVive Pharmaceutical AB Nuvärdesanalys 1 januari 2015 NeuroVive Pharmaceutical AB Nuvärdesanalys 1 januari 2015 NeuroVive levererar en bred och högintressant portfölj av mycket potenta läkemedelskandidater för värdefulla och kliniskt viktiga terapiområden.

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

PledPharma i korthet. Svenskt specialistläkemedelsbolag. Intäkter genom licensavtal/försäljning PLED-derivat har använts som MRIkontrastmedel

PledPharma i korthet. Svenskt specialistläkemedelsbolag. Intäkter genom licensavtal/försäljning PLED-derivat har använts som MRIkontrastmedel PledPharma AB Utvecklar nya behandlingar vid livshotande sjukdomar Börsdagarna, 2011-11-08 VD Jacques Näsström, PhD, MBA 0 PledPharma i korthet Svenskt specialistläkemedelsbolag Fokuserat på klinisk utveckling

Läs mer

A k t i e s p a r a r n a Lund 31/1-17 M I C H A E L O R E D S S O N VD

A k t i e s p a r a r n a Lund 31/1-17 M I C H A E L O R E D S S O N VD NYA LÄKEMEDEL HJÄLPER KROPPENS I M M UNFÖRSVAR BEKÄMPA CANCER A k t i e s p a r a r n a Lund 31/1-17 M I C H A E L O R E D S S O N VD I M M UNONKOLOGISKA LÄKEMEDEL REVOLUTIONERAR BEHANDLINGEN AV CANCER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2012-01-01 till 2012-12-31. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 556595-6538 www.neurovive.se info@neurovive.se

ÅRSREDOVISNING. 2012-01-01 till 2012-12-31. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 556595-6538 www.neurovive.se info@neurovive.se ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 till 2012-12-31 556595-6538 www.neurovive.se info@neurovive.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort om NeuroVive 3 Finansiellt sammandrag 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 7 Koncernen

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical EPaccess Läkemedel Sverige 26 februari 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se NeuroVive Pharmaceutical Världsledande inom mitokondriella läkemedel Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) NeuroVive med fokus på mitokondriell medicin

PRESSMEDDELANDE NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) NeuroVive med fokus på mitokondriell medicin NeuroVive med fokus på mitokondriell medicin Efter ett händelserikt år publicerar härmed en sammanfattande beskrivning av bolagets verksamhet och hur den har utvecklats. Från den ursprungliga verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2012

Kvartalsrapport 2, 2012 Kvartalsrapport 2, 2012 Karo Bio 13 juli 2012 Transformeringen av Karo Bio fortskrider Genomförda kostnadsbesparingar och säkrade intäkter sänker nettokostnadsnivån till 11-13 MSEK / kvartal i slutet av

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN. Neurovive Pharmaceutical

Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN. Neurovive Pharmaceutical Uppdragsanalys 2016-02-09, uppdatering Neurovive Pharmaceutical AVVAKTA Neurovive Pharmaceutical 2016-02-09 UPPDATERING Riktkurs: 10,8 kronor 2 Skadeskjuten hög oddsare Neurovives misslyckade fas III-studie

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) ETT LEDANDE FÖRETAG INOM MITOKONDRIELL MEDICIN

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) ETT LEDANDE FÖRETAG INOM MITOKONDRIELL MEDICIN NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) ETT LEDANDE FÖRETAG INOM MITOKONDRIELL MEDICIN Avsmassa, DNA Cellkärna Endoplasmiska nätverket Lysosom Ribosomer Golgiapparaten Cytoplasma Cellmembran MITOKONDRIE FÖRETAGSPRESENTATION

Läs mer

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017 AP1189 - en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar Torbjørn Bjerke Januari 2017 SynAct Pharma ett svenskt läkemedelsbolag (Ticker SYNACT; aktietorget) AP1189 -mot akut försämring

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

Kancera AB 8 November 2011

Kancera AB 8 November 2011 Ursprung i Pharmacia & Karolinska Noterat på NASDAQ OMX First North februari 2011 20 läkemedelsutvecklare, 900 m2 laboratorier inom KI Science Park Kancera AB 8 November 2011 Kancera Fokuserar på elakartad

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt Impotensläkemedel med snabbare och säkrare effekt Kort om Karessas vd Torbjörn Kemper VD Tidigare erfarenhet: Agenda 1 En introduktion till Karessa 2 3 4 5 6 7 Problemen med dagens behandling av impotens

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical 11 augusti 2008. NeuroVive Pharmaceutical En investering med hjärta och hjärna. Sponsorbevakning Teckna Hög Risk.

NeuroVive Pharmaceutical 11 augusti 2008. NeuroVive Pharmaceutical En investering med hjärta och hjärna. Sponsorbevakning Teckna Hög Risk. Analys NeuroVive Pharmaceutical 11 augusti 2008 NeuroVive Pharmaceutical En investering med hjärta och hjärna Sponsorbevakning Teckna Hög Risk Kända substanser minskar risk och time-to-market o NeuroVives

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Notering. på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 556595-6538

Notering. på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 556595-6538 Notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 556595-6538 NeuroVive bedriver forskning och utveckling av mitokondrieskyddande läkemedel, främst för behandling av traumatisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538 NeuroVive bedriver forskning och utveckling av mitokondrieskyddande läkemedel, främst för behandling av traumatisk hjärnskada,

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Samtliga patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är inkluderade

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T 2013-01-01 till 2013-09-30 D E L Å R S R A P P O R T NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I ir@neurovive.se Intresset för NeuroVives produktportfölj med cyklofilinhämmare

Läs mer

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical Den 5 mars 2014 beslutade en extra bolagsstämma i Hansa Medical att genomföra en nyemission av

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET till

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET till DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 2009-01-01 till 2009-09-30 I 556595-6538 I www.neurovive.se I info@neurovive.se Sammanfattning av delårsrapport Årets nio första månader (2009-01-01 2009-09-30) Resultatet

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

till DELÅRSRAPPORT. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I I I

till DELÅRSRAPPORT. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I I  I 2014-01-01 till 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I NeuroVives forskning prisbelönades vid internationell forskningskonferens Andra kvartalet

Läs mer

Neurovive, uppdaterad analys januari 2015

Neurovive, uppdaterad analys januari 2015 PDF skapad: 2017-01-21 20:15 Neurovive, uppdaterad analys januari 2015 aktie. NeuroVive levererar en bred och högintressant portfölj av mycket potenta läkemedelskandidater för värdefulla och kliniskt viktiga

Läs mer

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt kommersiella fokus

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 till 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 till 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 till 2010-12-31 I 556595-6538 I www.neurovive.se I info@neurovive.se Sammanfattning av bokslutskommuniké Helår (2010-01-01 2010-12-31) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

2014-01-01 till 2014-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I ir@neurovive.

2014-01-01 till 2014-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I ir@neurovive. 2014-01-01 till 2014-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I ir@neurovive.se Bokslutskommuniké 2014 Fjärde kvartalet (2014-10-01 2014-12-31) Nettoomsättningen

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Positiva data från första delen av PLIANT-studien En fortsättning av en del av det första USA patentet

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. NeuroVive Pharmaceutical

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. NeuroVive Pharmaceutical Uppdragsanalys NeuroVive Pharmaceutical AVVAKTA NeuroVive 2014-08-28 Riktkurs 71 kronor Analytiker: Erik Hugoson 2 Uppåt för forskningsbolag Aktiens utveckling under 2014 har hittills varit väldigt positiv

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 8 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Vid Karolinska Institutet (south campus) Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april Årsstämma 2010, Stockholm 27 april 2009 lade vi grunden till en lönsam tillväxt Uppbyggnad av marknadsföring startades Positiva framsteg i utvecklingsportföljen Nya partneravtal Försäljning av Cambridge

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 24 MARS 7 APRIL 2017

Inbjudan till teckning av units i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 24 MARS 7 APRIL 2017 P H A R M A Inbjudan till teckning av units i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 24 MARS 7 APRIL 2017 VIKTIG INFORMATION: Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I A1M Pharmas prospekt finns

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-12-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Neurovive Pharmaceutical

Uppdragsanalys 2014-12-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Neurovive Pharmaceutical Uppdragsanalys 2014-12-15, uppdatering Neurovive Pharmaceutical ÖKA Neurovive Pharmaceutical 2014-12-15 UPPDATERING Riktkurs 78 kronor Analytiker: Erik Hugoson 2 Neurovive närmar sig målet Under 2014 har

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:22 2014-04-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i A1M Pharma

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i A1M Pharma P H A R M A Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i A1M Pharma TECKNINGSOPTIONER HÖSTEN 2015 A1M PHARMA AB (PUBL) NYTTJANDEPERIOD: 5 NOVEMBER 26 NOVEMBER Varje år dör 76 000 kvinnor

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2012

Kvartalsrapport 3, 2012 Kvartalsrapport 3, 2012 Karo Bio 24 oktober 2012 Förutsättningar för positivt kassaflöde 2013 Kostnadsnivån har sänkts väsentligt Totalt 20,9 (52,8) MSEK i kostnader under Q3 2012 Intäkter på 8,1 (0) MSEK

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-05-19, uppdatering ANALYSGUIDEN. Neurovive Pharmaceutical

Uppdragsanalys 2015-05-19, uppdatering ANALYSGUIDEN. Neurovive Pharmaceutical Uppdragsanalys 2015-05-19, uppdatering Neurovive Pharmaceutical KÖP Neurovive Pharmaceutical 2015-05-19 UPPDATERING Riktkurs: 62 kronor 2 Stärkt kassa för framtiden Genom nyemission har Neurovive säkrat

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador. Årsredovisning. Räkenskapsåret 2009-01-01 till 2009-12-31. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador. Årsredovisning. Räkenskapsåret 2009-01-01 till 2009-12-31. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Årsredovisning Räkenskapsåret 2009-01-01 till 2009-12-31 2009 NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 Nervcellsskyddande

Läs mer

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Bolaget i korthet Utvecklar läkemedel Cancermetabolism och typ 2 diabetes Bred projektportfölj Effektiv teknologiplattform Tidig kommersialisering Upfrontbetalning

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

2015-01-01 till 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I

2015-01-01 till 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I 2015-01-01 till 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I Negativa top-line resultat från fas III studien och fortsatt progress i övriga kliniska projekt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om överlåtelse av Diamyd, Inc. vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB, 30 oktober 2012.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om överlåtelse av Diamyd, Inc. vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB, 30 oktober 2012. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om överlåtelse av Diamyd, Inc. vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB, 30 oktober 2012. 1. Sammanfattning Diamyd Medical AB har tecknat ett avtal om avyttring

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 19 MAJ 2 JUNI 2016

Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 19 MAJ 2 JUNI 2016 P H A R M A Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 19 MAJ 2 JUNI 2016 VIKTIG INFORMATION: Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I A1M Pharmas prospekt finns

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat)

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) EMA/743948/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) VI.2 Sektionerna av den offentliga sammanfattningen Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cerdelga,

Läs mer

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 0 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT till

DELÅRSRAPPORT till DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-09-30 I 556595-6538 I www.neurovive.se I info@neurovive.se Sammanfattning av delårsrapport Årets nio första månader (2010-01-01 2010-09-30) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS)

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Stockholm 1 september 2015 Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NeuroVive bedriver forskning och utveckling av mitokondrieskyddande läkemedel, främst för behandling av traumatisk hjärnskada, stroke samt reperfusionsskada efter hjärtinfarkt.

Läs mer

MINTAGE SCIENTIFIC AB (PUBL) JANUARI-JUNI 2015 (KONCERN)

MINTAGE SCIENTIFIC AB (PUBL) JANUARI-JUNI 2015 (KONCERN) Halvårsrapport MINTAGE SCIENTIFIC AB (PUBL) JANUARI-JUNI 2015 (KONCERN) FÖRSTA HALVÅRET 2015 (6 MÅNADER) Resultat efter finansiella poster blev -2 237 KSEK (1 790 KSEK) Rörelseresultatet blev -2 220 KSEK

Läs mer

VATOR SECURITIES UNICORN SUMMIT. 13 september 2016

VATOR SECURITIES UNICORN SUMMIT. 13 september 2016 VATOR SECURITIES UNICORN SUMMIT 13 september 2016 OM VATOR SECURITIES UNICORN SUMMIT Sverige har historiskt varit en ledande nation inom Life Science och producerat framgångssagor som Q-med, Elekta, Nobel

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT till

HALVÅRSRAPPORT till HALVÅRSRAPPORT 2009 2009-01-01 till 2009-06-30 I 556595-6538 I www.neurovive.se I info@neurovive.se Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2009-01-01 2009-06-30) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Agenda 2015 bygger långsiktiga värden Finansiellt

Läs mer

Sprint Bioscience AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari september 2014

Sprint Bioscience AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari september 2014 Sprint Bioscience AB (publ) 556789-7557 DELÅRSRAPPORT januari september 2014 Tredje kvartalet Intäkter 632 (927) TSEK Rörelseresultat -2 650 (-1 323) TSEK Resultat efter skatt -2 701 (-1 380) TSEK Resultat

Läs mer

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 2016-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

Läs mer

Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie

Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie PRESSMEDDELANDE 2014-10-21 Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie Ansökan om marknadsgodkännande

Läs mer