LRF Skogsägarna, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-05-10 LRF Skogsägarna, Stockholm"

Transkript

1 LRF Skogsägarna, Stockholm

2 Uppsala Kallelse till Svenska PEFC ek. för. Årsstämma Torsdagen den 10 maj 2012 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Anmälan till Svenska PEFC, e-post: Lunch Årsstämma Preliminärt Program Presentation av pågående verksamhet Kaffe Presentation av arbetet inom internationella PEFC Thorsten Arndt, Head of communications PEFC International. c:a Avslutning Välkomna! Styrelsen för Svenska PEFC Anmälan till Svenska PEFC, e-post: Svenska PEFC ek. för. Box SE Uppsala, Sweden phone

3 Föredragningslista årsstämma Svenska PEFC ek för kl den 10 maj 2012 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm 1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman 2. Anmälan av protokollförare 3. Anteckning av de närvarande och godkännande av röstlängd 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet 5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 6. Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar 7. Föredragning av revisionsberättelse 8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 9. Beslut i anledningen av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verksställande direktören för det gångna verksamhetsåret 11. Beslut om styrelsens förslag till budget 12. Beslut om riktlinjer för serviceavgifter för löpande år 13. Bestämmande av ersättning till dem som enligt stadgarna skall väljas till olika uppdrag inom föreningen 14. Fastställande av antalet ledamöter samt val av ledamöter och ordförande i styrelsen 15. Val av revisorer jämte ersättare 16. Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits 17. Ärenden som styrelsen eller medlem beslutat hänskjuta till stämman 18. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman eller frågor som stämman beslutar ta upp

4

5 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen och VD för Svenska PEFC ek för lämnar följande verksamhetsberättelse för Inledning Även 2011 präglades Svenska PEFC:s verksamhet starkt av standardrevisionsarbete. I februari ansökte svenska PEFC om internationellt godkännande av den av Forum TD III och styrelsen för svenska PEFC fastställda reviderade svenska PEFC standarden. Standardrevisionen Utvärderingen genomfördes av konsultfirman FORM International som under juli och augusti begärde förtydliganden och kompletteringar av insänt material. Efter erforderliga kompletteringar lämnade FORM International rekommendation om godkännande till PEFC International som efter genomförd medlemsomröstning meddelade beslut om internationellt godkännande i november. Under december genomfördes översättning och layout av dokumenten som slutligt kom att publiceras i januari 2012 med en giltighetstid på fem år. genomfördes det nationella informations och kommunikationsarbetet planenligt. Marknadsorganisationer vid sågverk, hyvlerier, massaindustrier och förlag besöktes och informerades om PEFC. Totalt nådde informationen ut till c:a 90 personer vid de olika träffarna som innehöll värdefulla diskussioner om inriktning på och utformning av marknadsföringsåtgärder. Genomförd uppföljning av aktiviteterna som redovisades för styrelsen under december pekar entydigt på ett fortsatt intresse för och beredvillighet till ett aktivt deltagande i marknadsföringen av PEFC hos de besökta organisationerna Min inställning till PEFC har förändrats Jag har genom mötet fått hjälp att argumentera för PEFC Mötet kommer att påverka/har redan påverkat vår strategiska planering kring certifieringsfrågor Information och kommunikationssatsning Den mot bakgrund av standardarbetet fortsatt höga arbetsbelastningen till trots

6 Certifieringsläget Svenska PEFC har en fortsatt stark utveckling och 31/12 fanns ha ( ) certifierad skogsmark fördelad på avtal ( ). Antalet gruppcertifierade entreprenörer uppgick till stycken (+ 343). 281 (+ 8) företag, inklusive gruppcertifierade, var innehavare av spårbarhetscertifikat. 201 (+3) företag, inklusive sublicenser, var innehavare av logolicens. hektar Direktcertifi ering skog Gruppcertif iering skog Totalt hektar paraplyorganisationer tillhandahöll gruppcertifiering för skogsägare och av totalarealen utgjorde ha skogsmark, fördelat på , avtal med enskilda skogsägare. Södra Skogsägarna PanCert AB Sydved Svenska Kyrkan PEFC Sv Skogsföretagares Sveaskog Stora Enso Skog Skogsägarna Norrskog Skogsägarna Mellanskog Skogsutveckling Syd AB Skogssällskapets Förvaltnings Skogscertifiering Prosilva AB Norra Skogsägarna Korsnäs Skog AB Holmen Skog AB Antal medlemmar Areal Årsstämma 2011 års PEFC stämma hölls den 10 maj i Uppsala. Budget samt fasta och rörliga serviceavgifter för 2011 fastställdes. Beslutad budget innehöll utökade medel för riktad satsning på information och kommunikation. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar informerade kansliet om genomförda och planerade aktiviteter inom ramen för informationssatsningen. En extra årsstämma hölls den 4 oktober med andra läsningen av stadgeändring innebärande suppleanter till lika antal som ordinarie ledamöter kan utses, som enda ärende. Styrelsen Styrelsen för svenska PEFC har under 2011 haft följande ordinarie sammansättning: Johanna Fintling, LRF Skogsägarna, Ordförande Henrik Asplund, Såg i Syd, vice ordförande Suzan Ljungemo, Sågverken Mellansverige Helen Sundvall, M Real AB Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab Börje Pettersson, Bergvik Skog AB Dan Glöde, Mellanskog Klara Helstad, Södra Mats Ågren, SMF Skogsentreprenörerna Anders Karlsson, GS facket Kristian Areskog, SCA Skog AB Andreas Rastbäck, Holmen Skog AB Claes Göran Johansson, Svenska Kyrkans PEFC Styrelsemöten 2011 Styrelsen för svenska PEFC höll 7 protokollförda möten: 31 januari (nr 76) 3 mars (nr 77) 20 april (nr 78) 10 maj (nr 79 och 80) 4 oktober (nr 81) och 12 december (nr 82). Övriga möten under 2011 Samrådsgruppen för ackreditering och certifiering möttes vid två tillfällen. VD deltog i PEFC members meeting i Genève samt styrgruppsmöte i London och Amsterdam gällande marknadsprojektet i UK respektive Holland. Suzan Ljungemo deltog i arbetsgruppsmöten rörande marknadsprojektet i Asien. Ledning Lednings och administrativa tjänster tillhandahölls på konsultbasis av iturgor

7 Management AB med Magnus Norrby som VD. Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 30 medlemmar enligt nedanstående förteckning. Grupp 1. Skogsbruk inkl. transporter av virke till industri/terminal: LRF Skogsägarna Södra Skogsägarna Skogsägarna Mellanskog Skogsägarna Norrskog Norra Skogsägarna SMF Skogsentreprenörerna Stora Enso Skog Svenska Kyrkans PEFC Ek För Holmen Skog AB Korsnäs Aktiebolag Skog ECS Entreprenörscertifiering Skog AB Skogssällskapets Förvaltning AB Bergvik Skog AB SCA Skog AB Grupp 2. Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund: Sågverken Riksförbund Sågverksföreningen Såg i Syd Sågverken Mellansverige Sågverksföreningen SÅGAB Metsäliitto Sverige AB Plyfa Plywood AB Iggesund Timber AB Setra Group AB ATA Timber AB Billerud AB Map Sverige AB Kinnarps AB Föreningen Sveriges Skogsindustrier november. Representanterna för svenska PEFC fick på plats motta det officiella godkännandet av den reviderade svenska standarden. Med ha certifierad skogsmark globalt är PEFC världens största system för skogscertifiering. Följande 31 länder har internationellt godkända PEFC standarder: Australia Austria Belgium Belarus Brazil Canada Chile Czech Republic Denmark Estonia Finland France Gabon Germany Italy Ireland Latvia Luxembourg Malaysia Norway Poland Portugal Russia Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland United Kingdom United States Uruguay Grupp 3. Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till uthålligt skogsbruk: Svenskt Friluftsliv GS Facket för skogs, trä och grafisk bransch Svenska Jägareförbundet Internationellt 2011 års General Assembly för PEFC hölls i Montreux, Schweiz den 9 12 november. Svenska PEFC representerades av ordförande, VD samt Björn Skogh, Norrskog, som deltog Finansiell redovisning Resultat och balansräkning redovisas på följande sidor.

8 Årsredovisning för Svenska PEFC ek för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Noter 6 Underskrifter 7

9 Svenska PEFC ek för 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svenska PEFC ek för, får härmed avge årsredovisning för Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet genom: 1. att tillhandahålla medlemmarnas tjänster rörande skogscertifiering i det svenska PEFC-systemet (PEFC=Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), inklusive utveckling och introduktion av ett svenskt PEFC-system, organisationen för gruppcertifiering, ursprungscertifiering för virke (virkesspårning) och logoanvändning; 2. att informera medlemmarna om utveckling genom PEFC-certifiering och marknadsföring av PEFC-konceptet; 3. att genom medlemskap i PEFC Council representera de svenska intressena i den internationella PEFC-organisationen samt 4. att bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet. Ekonomisk översikt Tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % Dispositioner beträffande vinst Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat 460 Totalt disponeras för avsättning till reservfond 25 balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

10 Svenska PEFC ek för 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Svenska PEFC ek för 3(7) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Svenska PEFC ek för 4(7) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

13 Svenska PEFC ek för 5(7) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (26,3%) i förhållande till balansomslutningen. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

14 Svenska PEFC ek för 6(7) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått. Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga Summa Not 3 Eget kapital Insats- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början Avsättning reservfond Återbetalning av insatskapitalet Årets resultat 460 Vid årets slut Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetald intäkt, servicavgift Upplupet konsultarvode Upplupna kostnader, övrigt

15 Svenska PEFC ek för 7(7) Underskrifter Stockholm Johanna Fintling Styrelseordförande Magnus Norrby Verkställande direktör Helen Sundvall Kristian Areskog Anders Karlsson Jörgen Näslund Klara Helstad Claes-Göran Johansson Börje Pettersson Henrik Asplund Dan Glöde Suzan Ljungemo Andreas Rastbäck Mats Ågren Vår revisionsberättelse har lämnats KPMG AB AnneMarie Axelsson Auktoriserad revisor

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2005 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2005 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Förskottet 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Näsby 96 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer