Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms"

Transkript

1 Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms

2 förbundsstämma 2008 i Åre 2

3 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla barn och ungdom i meningsfull verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande. Aktiv Ungdom är partipolitiskt neutralt och ska verka utan religiösa bindningar. Aktiv Ungdom vill som huvudsaklig inriktning, ge var och en möjlighet efter eget intresse uppleva tillfredsställelsen av konstnärlig verksamhet, dans och annan idrottslig verksamhet samt eget skapande. Härigenom främjas barn och ungdoms fysiska och psykiska hälsa. Genom sina arbetsformer ska Aktiv Ungdom ge barn- och ungdom möjlighet påverka verksamhetens inriktning och tränas i de demokratiska principerna. Aktiv Ungdom är en organisation för och med barn- och ungdom men vill samtidigt uppmuntra och underlätta gemenskap över generationsgränser. Det centrala i all verksamhet är ge ungdomarna en stimulerande fritid som kan leda till varaktiga intressen och ta på enskilda initiativ. De grundläggande målen måste uppnås genom: samla barn och ungdom för verksamhet i grupp, jämsides med gruppverksamheten bedriva en öppen verksamhet där ungdomar som står utanför organisationen kan delta och pröva olika verksamhetsformer, medlemmar tar ansvar för verksamheten och därigenom intresseras för föreningsliv och demokratiska arbetsformer, stimulera ungdomsutbyte och kontakter med andra organisationer inom och utom landet, motverka alla former av drogmissbruk och våld samt motverka alla former av drogmissbruk eller partipolitiska bindningar. 3

4 FÖRENINGSSTADGAR 1 Omfning och uppgifter Aktiv Ungdom-föreningen har till uppgift inom sitt verksamhetsområde i enlighet med förbundets program och stadgar bedriva fritids- och studieverksamhet bland barn- och ungdom och vara ett sammanhållande organ för inom föreningen bedriven verksamhet. Sektion eller förening har rätt, i kombination med namnet Aktiv Ungdom, använda namn som beskriver verksamhetens innehåll. Namnet ska godkännas av distrikts- eller förbundsstyrelsen. 2 Medlem Medlem är den som är ansluten till en lokal förening eller som är stödjande förbundsmedlem och som har stadgeenliga möjligheter påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning. Medlem ska under året aktivt tagit ställning för ett medlemskap i Aktiv Ungdom genom ha erlagt medlemsavgift eller skriftligt ansökt om medlemskap enligt nedan gällande beslut av årsmötet. Föreningens årsmöte beslutar om medlemsavgift ska tas ut eller om skriftlig ansökan om medlemskap ska gälla inom föreningen. Medlem som skadar förbundets anseende eller inte rättar sig efter förbundets program och stadgar kan uteslutas av förbundsstyrelsen. 3 Geografiskt verksamhetsområde En förening kan omfa en eller flera kommuner eller del av kommun. Föreningens verksamhetsområde ska fastställas av distriktsstyrelsen. Om flera föreningar finns i samma kommun eller om skäl föreligger för nära samarbete med närliggande kommun/kommuner kan krets bildas som övergripande samarbetsorgan. Kretsstyrelsen ska bestå av representanter från samtliga inom området verksamma föreningar. Kretsen ska tillämpa föreningsstadgan. Verksamhetsområdet ska fastställas av distriktsstyrelsen. 4 Årsmöte Föreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång. Årsmötet ska bekantgöras minst tre (3) veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga och skickas till styrelseledamöter och distrikt senast sju (7) dagar före årsmötet. Extra årsmöte ska hållas då föreningsstyrelsen finner det påkallat eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställan om det. Extra årsmöte ska bekantgöras minst två (2) veckor före mötet. Mom 4 Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas: a Val av ordförande leda förhandlingarna b Val av justeringsmän, tillika rösträknare c Val av sekreterare för förhandlingarna 4

5 d Anmälan av övriga frågor, som årsmötet kan besluta ta upp till behandling e Fastställande av föredragningslistan f Godkännande av årsmötets utlysning g Styrelsens verksamhetsberättelse h Revisorernas berättelse i Fastställande av balansräkning j Disposition av överskott eller täckande av underskott k Styrelsens ansvarsfrihet l Förslag från Styrelsen (propositioner) m Förslag från medlemmar (motioner) n Val av föreningsordförande o Val av vice föreningsordförande p Val av minst tre (3) högst åtta (8) ledamöter till föreningsstyrelsen. Högst ¼ av föreningsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom föreningen. q Val av mist två (2) myndiga revisorer och personliga suppleanter för dessa r Val av valberedning om tre (3) ledamöter, varav en (1) sammankallande s Val av ombud och suppleanter till distrikts stämma. Ett (1) ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar per den 31 december året innan, dock högst tio (10) ombud. Högst 1/3 av ombuden får bestå av administrativ personal. t Eventuellt val av representanter i och/eller ombud till övriga samverkande organisationer och deras årsmöten. u Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår v Övriga frågor, som årsmötet har beslutat ta upp till behandling. Mom 5 Alla medlemmar som erlagt avgift eller som efter årsmötesbeslut enligt 2 ansökt om medlemskap senast 30 dagar före årsmötet har rösträtt vid föreningens årsmöte. Alla medlemmar i föreningen har rösträtt vid föreningens årsmöte. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Mom 6 Till revisorer och valberedning får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med föreningens ledande administratörer eller styrelsens ledamöter Mom 7 Vid sammansättning av föreningsstyrelse ska föreningen eftersträva så stor andel av unga under 25 år som möjligt väljs in i föreningsstyrelsen. Vidare ska föreningen arbeta aktivt med nå en jämn könsfördelning i styrelsen. 5 Motioner Enskild medlem har rätt inlämna motion till ordinarie årsmöte. Motion ska inlämnas till föreningsstyrelsen minst två (2) veckor före årsmötet. 6 Föreningsstyrelsen 5

6 Föreningsstyrelsen är föreningens högsta beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Föreningsstyrelsen ska bestå av föreningsordförande, vice föreningsordförande och de av årsmötet valda övriga ledamöterna. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen. Ledande föreningsadministratör är ständigt adjungerad och kan även väljas in som ordinarie ledamot. Föreningsstyrelsen har till uppgift: senast två (2) veckor efter ordinarie årsmöte hålla konstituerande sammanträde. Styrelsen kan utse verkställande utskott, verka för god planläggning, utformning och utbredning av verksamheten i föreningen och stödja medlemmarna i deras verksamhet, ansvara för rekrytering av ledare till verksamheten och utbildning av medlemmar, ledare och administratörer, tillsätta ledande administratörer och övrig personal. Vid tillsvidareanställning ska godkännande ske från distriktsstyrelsen, förvalta föreningens egendom och skaffa medel för verksamheten. Ansöka om kommunbidrag och andra för föreningen aktuella bidrag, efterkomma de av statliga och kommunala organ utfärdade föreskrifterna beträffande ungdomsverksamheten och de anvisningar som förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen utfärdar, samt löpande hålla föreningen uppdaterad vad avser information från förbund och distrikt. Mom 4 Föreningen får inte teckna avtal/kontrakt som gäller längre än ett (1) år utan godkännande från distriktsstyrelsen. Mom 5 Föreningsstyrelsen sammanträder minst fyra (4) gånger per år och därutöver när det är nödvändigt. 7 Verksamhets- och räkenskapsår och revision Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfar ett kalenderår. De av årsmötet valda revisorerna ska granska föreningens verksamhet och förvaltning. Kopia av föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesrapport och årsmötesprotokoll skickas till både distriktet och förbundet senast tre (3) veckor efter ordinarie eller extra årsmöte. Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen har rätt granska föreningens verksamhet och förvaltning. Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen kan kalla till sammanträde då förhållandena så kräver. Revision ska ske enligt de revisionsanteckningar som gäller för Förbundet Aktiv Ungdom. 8 Rösträtt och beslutsmässighet Föreningsstyrelse är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 6

7 Vid all röstning inom Förbundet Aktiv Ungdom har varje närvarande röstberättigad en röst. Inga fullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval och om mer än ett förslag föreligger. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 9 Stadgar För ändring av dessa stadgar fordras beslut av förbundets stämma med 2/3 majoritet. Föreningen har rätt med 2/3 majoritet på föreningens årsmöte anta kompletterande stadgar. Föreningsstyrelsen har rätt begära dispens från delar av föreningsstadgarna. Kompletteringar och begäran om dispens ska godkännas av förbundsstyrelsen innan de tillämpas. Tolkningstvist rörande stadgar hänskjutes till förbundsstyrelsen för avgörande, eller i sista hand till förbundets stämma. 10 Upplösning och utträdelse Upplösning av förening kan inte ske utan ett årsmötesbeslut där 2/3 majoritet krävs. Även distriktsstyrelsen kan upplösa förening om ingen verksamhet förekommit ett (1) år efter senaste årsmötet. Vid upplösning tillfaller föreningens egendom distriktet. Om föreningen beslutat verksamheten ska vila, eller om verksamheten av annat skäl upphör, överlåtes förvaltningen av föreningens tillgångar omgående distriktet. Om distrikt saknas tillfaller egendomen och förvaltningsrätten förbundet. Distriktsstadgar 1 Omfning om uppgifter Aktiv Ungdom-distrikten har till uppgift, inom sitt verksamhetsområde, i enlighet med förbundets program och stadgar, stödja och utveckla den av föreningarna bedrivna fritids- och studieverksamheten bland barn och ungdom. Distriktet ska vara ett sammanhållande organ för inom distriktet bedriven verksamhet. 2 Geografiskt verksamhetsområde Ett distrikt kan omfa ett eller flera landstingsområden. Distriktets verksamhetsområde ska fastställas av förbundsstyrelsen. 3 Stämma Distriktets högsta beslutande organ är distriktets stämma. Distriktets ordinarie stämma ska hållas jämna årtal före maj månads utgång. Kallelse ska bekantgöras minst fyra (4) veckor före mötet. Distrikt som så beslutat äga även rätt genomföra 7

8 stämma varje år. Stämmohandlingar ska skickas till styrelseledamöter, ombud och förbund senast sju (7) dagar före stämman. Extra stämma för distrikt ska hållas då distriktsstyrelsen och/eller revisorerna finner det påkallar eller då minst 2/3 av distriktets fungerande föreningar gör skriftlig framställning om det. Kallelse till extra stämma för distrikt ska bekantgöras minst två (2) veckor före stämman. Mom 4 Vid distriktets ordinarie stämma ska följande behandlas: a Val av ordförande leda förhandlingarna b Val av justeringsmän, tillika rösträknare c Val av sekreterare för förhandlingarna d Anmälan av övriga frågor, som stämman kan besluta ta upp till behandling e Fastställande av föredragningslistan f Godkännande av stämmans utlysning g Val av dechargeordförande h Styrelsens verksamhetsberättelse i Revisorernas berättelse j Fastställande av balansräkning k Disposition av överskott eller täckande av underskott l Styrelsens ansvarsfrihet m Förslag från styrelsen (propositioner) n Förslag från medlemmar, föreningar och kretsar (motioner) o Val av distriktsordförande p Val av vice distriktsordförande q Val av minst fyra (4) högst elva (11) ledamöter till distriktsstyrelsen. Högst 1/3 av distriktsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom distriktet. r Val av minst två (2) myndiga revisorer och personliga suppleanter för dessa s t Val av valberedning om tre (3) leda möter, varav en (1) sammankallande Val av ombud och suppleanter till förbundets stämma. Ett (1) ombud för varje påbörjat 500-tal medlemmar per den 31 december förra året innan, dock högst tolv(12) ombud. Högst 1/3 av ombuden får vara administrativ personal. u Val av ombud och suppleanter till Medborgarskolans regionstämma. v Eventuellt val av representanter i och/eller ombud till övriga samverkande organisationer och deras stämmor x Fastställande av distriktsavgift för nästkommande verksamhetsår y Övriga frågor som stämman har beslutat ta upp till behandling Mom 5 Valda ombud och distriktsstyrelsens ledamöter har rösträtt vid distriktets stämma. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstningar om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Mom 6 Till revisorer och valberedning får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med distriktets ledande administratörer eller styrelsens ledamöter 8

9 Mom 7 Vid sammansättning av distriktsstyrelse ska distriktet eftersträva en så stor andel av unga under 25 år som möjligt väljs in i distriktsstyrelsen. Vidare ska föreningen arbeta aktivt med få en jämn könsfördelning i styrelsen. 4 Motion Enskild medlem, föreningar och kretsar har rätt lämna in motioner till distriktets ordinarie stämma. Motion ska lämnas till distriktsstyrelsen minst tre (3) veckor före stämman. Enskild medlems motion ska vara försedd med yttrande från föreningsstyrelsen. 5 Distriktsråd Distriktsrådet är ett organ för ömsesidig kontakt och information mellan distriktsstyrelse, föreningarna och kretsarna inom distrikten Distriktsrådet sammanträder på distriktsstyrelsens kallelse. Distriktsrådets ledamöter utgörs av: a Distriktsstyrelsen, b de fungerande föreningarnas ordförande eller annan ledamot från föreningsstyrelsen, c de fungerande kretsstyrelsernas ordförande, d anställda administratörer i distriktet, föreningar och kretsar, e övriga av distriktsstyrelsen inbjudna. 6 Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ när distriktens stämma inte är samlad. Distriktsstyrelsen ska bestå av distriktsordförande, vice distriktsordförande och de av distriktets stämma valda övriga ledamöterna. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen. Ledande distriktsadministratör är ständigt adjungerad och kan även väljas in som ordinarie ledamot. Distriktsstyrelsen har till uppgift: senast två (2) veckor efter distriktets stämma hålla konstituerande sammanträde och då utse verkställande utskott om minst tre (3) ledamöter, verka för god planläggning, utformning och utbredning av distriktets verksamhet och stödja föreningar och kretsar i deras arbete och fastställa föreningarnas ansvarsområde, 9

10 ansvara för utbildning av ledare, administratörer, styrelseledamöter och revisorer, tillsätta ledande administratörer och övrig personal. Vid tillsvidareanställning ska godkännande ske från förbundsstyrelsen, förvalta distriktets egendom och söka bidrag för den regionala verksamheten, samla förenings- och kretsledningar till diskussion och information om verksamheten, hålla god kontakt med förbundet och samverkande organisationer, följa av förbundet och statliga och kommunala organ utfärdade föreskrifter beträffande ungdomsverksamhet, hålla sig väl informerad om föreningarnas verksamhet och ekonomi och därvid vid behov granska redovisningshandlingar, kontrollera bokföring och i övrigt vidtaga åtgärder som kan vara nödvändiga, kalla föreningsstyrelsen till sammanträde då förhållanden så kräver och vid behov ingripa vid föreningarnas löpande verksamhet och om så fodras utse interimsstyrelse, vid behov utse interimsrevisor med uppdrag granska föreningens räkenskaper, delge förbundet tidpunkt för distriktsstyrelsemötens sammanträdesdagar, varvid förbundsledningen äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, löpande hålla distriktet uppdaterat vad avser information från förbundet, vid förbundsstyrelsens granskning av/ingripande i distriktets och eller/föreningsverksamhet vid anfordran bistå med erforderlig hjälp och upplysning. 7 Verksamhets- och räkenskapsår och revision Distriktets verksamhets- och räkenskapsår omfar ett kalenderår. De av distriktsstämma valda revisorerna ska granska distriktets verksamhet och förvaltning. Kopia av distriktets verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, stämmorapport och stämmoprotokoll skickas till förbundskansliet senast tre (3) veckor efter ordinarie eller extra distriktsstämma. Förbundsstyrelsen har rätt granska distriktets verksamhet och förvaltning och kan kalla till sammanträde då förhållandena så kräver. Revision ska ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för Förbundet Aktiv Ungdom. 8 Rösträtt och beslutsmässighet Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid all röstning inom Förbundet Aktiv Ungdom har varje närvarande röstberättigad en röst. Inga fullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval och om mer än ett förslag föreligger. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 10

11 9 Stadgar För ändring av dessa stadgar fordras beslut av förbundets stämma med 2/3 majoritet. Distrikt har rätt på distriktets stämma med 2/3 majoritet anta kompletterande stadgar Distriktsstyrelsen har rätt begära dispens från delar av distriktsstadgarna. Kompletteringar och begäran om dispens ska godkännas av förbundsstyrelsen innan de tillämpas. Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till förbundsstyrelsen för avgörande, eller i sista hand till förbundets stämma. 10 Upplösning Upplösning av distrikt kan inte ske utan beslut av förbundsstyrelsen eller distriktets stämma där 2/3 majoritet erfordras. Vid upplösning tillfaller distriktets egendom förbundet. Förbundsstadgar 1 Omfning och uppgifter Förbundet Aktiv Ungdom har till uppgift i hela landet samla barn- och ungdom till meningsfull och stimulerande verksamhet i enlighet med förbundets program. 2 Förbundsstämma Förbundets högsta beslutande organ är förbundets stämma. Förbundets ordinarie stämma ska hållas jämna årtal före oktober månads utgång. Kallelse ska bekantgöras minst åtta (8) veckor före stämman. Extra stämma för förbundet ska avhållas då bör förbundsstyrelsen och/eller revisorerna finner det påkallat eller då mist 1/3 av distrikten gör skriftlig framställning om det. Kallelse till extra stämma ska bekantgöras minst två (2) veckor före stämman. Mom 4 Vid förbundets ordinarie stämma ska följande behandlas: a Val av ordförande leda förhandlingarna b Val av justeringsmän, tillika rösträknare c. Val av sekreterare för förhandlingarna d Anmälan av övriga frågor som stämman kan besluta ta upp till behandling e Fastställande av föredragningslistan f Godkännande av stämmans utlysning g Val av dechargeordförande 11

12 h Styrelsens verksamhetsberättelse i Revisorernas berättelse j Fastställande av balansräkning k Disposition av överskott eller täckande av underskottet l Styrelsens ansvars frihet m Förslag från styrelsen (propositioner) n Förslag från medlemmar, föreningar och distrikt (motioner) o Val av förbundsordförande p Val av 1:e och 2:e vice förbundsordförande q Val av minst fyra (4) högst elva (11) ledamöter. Högst 1/3 av förbundsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom förbundet. r Val av auktoriserad räkenskapsrevisor och verksamhetsrevisor och suppleanter för dessa s Val av valberedning om fem (5) ledamöter, varav en (1) sammankallade t Val av ombud och suppleanter till Medborgarskolans förbundsstämma u Eventuellt val av representanter i och/eller ombud till övriga samverkande organisationer och deras årsmöten/stämmor/kongresser v Fastställande av förbundsavgift för nästkommande två (2) verksamhetsår x Övriga frågor som stämman har beslutat ta upp till behandling Mom 5 Valda ombud och förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt vid förbundsstämman. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Mom 6 Till revisorer och valberedning får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med förbundets tjänstemän eller styrelsens ledamöter Mom 7 Vid sammansättning av förbundsstyrelse ska förbundet eftersträva en så stor andel av unga under 25 år som möjligt väljs in i förbundsstyrelsen. Vidare ska förbundet arbeta aktivt med få en jämn könsfördelning i styrelsen. 3 Motion Enskild medlem, föreningar och distrikt har rätt lämna in motion till förbundets ordinarie stämma. Motion ska lämnas till förbundsstyrelsen minst sex (6) veckor före stämman och vara försedd med yttrande från distriktsstyrelsen. 4 Förbundsråd Förbundsrådet är ett organ för ömsesidig kontakt och information mellan förbundsstyrelsen och distrikten. Förbundsrådet sammanträder på förbundsstyrelsens kallelse. 12

13 Förbundsrådets ledamöter utgörs av: a förbundsstyrelsen, b distriktsordförandena eller annan distriktsstyrelseledamot, c de ledande distriktsadministratörerna, d övriga av förbundsstyrelsen inbjudna. 5 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ när förbundets stämma inte är samlad. Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, de två (2) vice ordförandena och de av förbundets stämma valda övriga ledamöterna. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen. Förbundssekreterare är ständigt adjungerade och kan även väljas in som ordinarie ledamot. Förbundsstyrelsen har till uppgift: senast fem (5) veckors efter förbundets ordinarie stämma hålla konstituerande sammanträde och då utse verkställande utskott om minst tre (3) ledamöter, verka för god planläggning, utformning och utbredning av förbundets verksamhet och stödja distrikt och föreningar i deras arbete, verka för utbildning av administrativ personal, tillsätta ledande förbundssekreterare, anställa övrig förbundspersonal och godkänna tillsättande av ledande distriktsadministratör, förvalta förbundets egendom och ansöka om statsbidrag och andra för förbundet aktuella bidrag, samla distriktsledningarna till diskussion och information om verksamheten, hålla god kontakt med samverkande organisationer, distrikt och föreningar, upprätta revisionsanvisningar för distrikt och föreningar, fastställa ansvarsområde för distrikt i samråd med respektive distriktsstyrelse, godkänna långfristiga avtal för distrikt och föreningar, kalla distrikts- och/eller föreningsstyrelse till sammanträde då förhållandena så kräver, 13

14 hålla sig informerad om distriktens och föreningarnas verksamhet och ekonomi och därvid vid behov granska redovisningshandlingar, kontrollera bokföring och i övrigt vidtaga de åtgärder som kan vara nödvändiga. Förbundsstyrelsens granskningsverksamhet och ingripande utföres av förbundssekreterare och den eller de personer hon/han finner lämpade därtill, vid behov utse interimrevisor med uppdrag granska föreningars och distrikts räkenskaper, samt vid behov ingripa i förenings- och/eller distriktsverksamhet och om så fordras utse interimstyrelse och/eller kalla till distriktsstämma. 6 Verksamhets- och räkenskapsår och revision Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfar ett kalenderår. De av förbundets stämma valda revisorerna ska granska förbundets verksamhet och förvaltning. Revision ska ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för Förbundet Aktiv Ungdom och i övrigt följa god revisionssed. 7 Rösträtt och beslutsmässighet Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid all röstning inom Förbundet Aktiv Ungdom har varje närvarande röstberättigad en röst. Inga fullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst utom vid personval. Sluten omröstning ska ske vid personval och om mer än ett förslag föreligger. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 8 Stadgar För ändring i dessa stadgar fordras beslut av förbundets stämma med 2/3 majoritet. Förbundsstyrelsen beslutar om förening eller distrikt får anta föreningens/distriktets förslag till kompletterande stadgar samt avslå eller bifalla begäran om dispens från förenings- eller distriktsstadgarna. Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till förbundsstyrelse för avgörande eller i sista hand till förbundets stämma. 9 Upplösning Upplösning av förbundet kan inte ske så länge minst 1/3 av distrikten önskar fortsätta verksamheten. Vid upplösning överlämnas alla tillgångar till annan ideell organisation enligt förbundets senaste stämmobeslut. 14

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer