Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms"

Transkript

1 Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms

2 förbundsstämma 2008 i Åre 2

3 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla barn och ungdom i meningsfull verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande. Aktiv Ungdom är partipolitiskt neutralt och ska verka utan religiösa bindningar. Aktiv Ungdom vill som huvudsaklig inriktning, ge var och en möjlighet efter eget intresse uppleva tillfredsställelsen av konstnärlig verksamhet, dans och annan idrottslig verksamhet samt eget skapande. Härigenom främjas barn och ungdoms fysiska och psykiska hälsa. Genom sina arbetsformer ska Aktiv Ungdom ge barn- och ungdom möjlighet påverka verksamhetens inriktning och tränas i de demokratiska principerna. Aktiv Ungdom är en organisation för och med barn- och ungdom men vill samtidigt uppmuntra och underlätta gemenskap över generationsgränser. Det centrala i all verksamhet är ge ungdomarna en stimulerande fritid som kan leda till varaktiga intressen och ta på enskilda initiativ. De grundläggande målen måste uppnås genom: samla barn och ungdom för verksamhet i grupp, jämsides med gruppverksamheten bedriva en öppen verksamhet där ungdomar som står utanför organisationen kan delta och pröva olika verksamhetsformer, medlemmar tar ansvar för verksamheten och därigenom intresseras för föreningsliv och demokratiska arbetsformer, stimulera ungdomsutbyte och kontakter med andra organisationer inom och utom landet, motverka alla former av drogmissbruk och våld samt motverka alla former av drogmissbruk eller partipolitiska bindningar. 3

4 FÖRENINGSSTADGAR 1 Omfning och uppgifter Aktiv Ungdom-föreningen har till uppgift inom sitt verksamhetsområde i enlighet med förbundets program och stadgar bedriva fritids- och studieverksamhet bland barn- och ungdom och vara ett sammanhållande organ för inom föreningen bedriven verksamhet. Sektion eller förening har rätt, i kombination med namnet Aktiv Ungdom, använda namn som beskriver verksamhetens innehåll. Namnet ska godkännas av distrikts- eller förbundsstyrelsen. 2 Medlem Medlem är den som är ansluten till en lokal förening eller som är stödjande förbundsmedlem och som har stadgeenliga möjligheter påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning. Medlem ska under året aktivt tagit ställning för ett medlemskap i Aktiv Ungdom genom ha erlagt medlemsavgift eller skriftligt ansökt om medlemskap enligt nedan gällande beslut av årsmötet. Föreningens årsmöte beslutar om medlemsavgift ska tas ut eller om skriftlig ansökan om medlemskap ska gälla inom föreningen. Medlem som skadar förbundets anseende eller inte rättar sig efter förbundets program och stadgar kan uteslutas av förbundsstyrelsen. 3 Geografiskt verksamhetsområde En förening kan omfa en eller flera kommuner eller del av kommun. Föreningens verksamhetsområde ska fastställas av distriktsstyrelsen. Om flera föreningar finns i samma kommun eller om skäl föreligger för nära samarbete med närliggande kommun/kommuner kan krets bildas som övergripande samarbetsorgan. Kretsstyrelsen ska bestå av representanter från samtliga inom området verksamma föreningar. Kretsen ska tillämpa föreningsstadgan. Verksamhetsområdet ska fastställas av distriktsstyrelsen. 4 Årsmöte Föreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång. Årsmötet ska bekantgöras minst tre (3) veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga och skickas till styrelseledamöter och distrikt senast sju (7) dagar före årsmötet. Extra årsmöte ska hållas då föreningsstyrelsen finner det påkallat eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställan om det. Extra årsmöte ska bekantgöras minst två (2) veckor före mötet. Mom 4 Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas: a Val av ordförande leda förhandlingarna b Val av justeringsmän, tillika rösträknare c Val av sekreterare för förhandlingarna 4

5 d Anmälan av övriga frågor, som årsmötet kan besluta ta upp till behandling e Fastställande av föredragningslistan f Godkännande av årsmötets utlysning g Styrelsens verksamhetsberättelse h Revisorernas berättelse i Fastställande av balansräkning j Disposition av överskott eller täckande av underskott k Styrelsens ansvarsfrihet l Förslag från Styrelsen (propositioner) m Förslag från medlemmar (motioner) n Val av föreningsordförande o Val av vice föreningsordförande p Val av minst tre (3) högst åtta (8) ledamöter till föreningsstyrelsen. Högst ¼ av föreningsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom föreningen. q Val av mist två (2) myndiga revisorer och personliga suppleanter för dessa r Val av valberedning om tre (3) ledamöter, varav en (1) sammankallande s Val av ombud och suppleanter till distrikts stämma. Ett (1) ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar per den 31 december året innan, dock högst tio (10) ombud. Högst 1/3 av ombuden får bestå av administrativ personal. t Eventuellt val av representanter i och/eller ombud till övriga samverkande organisationer och deras årsmöten. u Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår v Övriga frågor, som årsmötet har beslutat ta upp till behandling. Mom 5 Alla medlemmar som erlagt avgift eller som efter årsmötesbeslut enligt 2 ansökt om medlemskap senast 30 dagar före årsmötet har rösträtt vid föreningens årsmöte. Alla medlemmar i föreningen har rösträtt vid föreningens årsmöte. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Mom 6 Till revisorer och valberedning får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med föreningens ledande administratörer eller styrelsens ledamöter Mom 7 Vid sammansättning av föreningsstyrelse ska föreningen eftersträva så stor andel av unga under 25 år som möjligt väljs in i föreningsstyrelsen. Vidare ska föreningen arbeta aktivt med nå en jämn könsfördelning i styrelsen. 5 Motioner Enskild medlem har rätt inlämna motion till ordinarie årsmöte. Motion ska inlämnas till föreningsstyrelsen minst två (2) veckor före årsmötet. 6 Föreningsstyrelsen 5

6 Föreningsstyrelsen är föreningens högsta beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Föreningsstyrelsen ska bestå av föreningsordförande, vice föreningsordförande och de av årsmötet valda övriga ledamöterna. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen. Ledande föreningsadministratör är ständigt adjungerad och kan även väljas in som ordinarie ledamot. Föreningsstyrelsen har till uppgift: senast två (2) veckor efter ordinarie årsmöte hålla konstituerande sammanträde. Styrelsen kan utse verkställande utskott, verka för god planläggning, utformning och utbredning av verksamheten i föreningen och stödja medlemmarna i deras verksamhet, ansvara för rekrytering av ledare till verksamheten och utbildning av medlemmar, ledare och administratörer, tillsätta ledande administratörer och övrig personal. Vid tillsvidareanställning ska godkännande ske från distriktsstyrelsen, förvalta föreningens egendom och skaffa medel för verksamheten. Ansöka om kommunbidrag och andra för föreningen aktuella bidrag, efterkomma de av statliga och kommunala organ utfärdade föreskrifterna beträffande ungdomsverksamheten och de anvisningar som förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen utfärdar, samt löpande hålla föreningen uppdaterad vad avser information från förbund och distrikt. Mom 4 Föreningen får inte teckna avtal/kontrakt som gäller längre än ett (1) år utan godkännande från distriktsstyrelsen. Mom 5 Föreningsstyrelsen sammanträder minst fyra (4) gånger per år och därutöver när det är nödvändigt. 7 Verksamhets- och räkenskapsår och revision Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfar ett kalenderår. De av årsmötet valda revisorerna ska granska föreningens verksamhet och förvaltning. Kopia av föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesrapport och årsmötesprotokoll skickas till både distriktet och förbundet senast tre (3) veckor efter ordinarie eller extra årsmöte. Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen har rätt granska föreningens verksamhet och förvaltning. Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen kan kalla till sammanträde då förhållandena så kräver. Revision ska ske enligt de revisionsanteckningar som gäller för Förbundet Aktiv Ungdom. 8 Rösträtt och beslutsmässighet Föreningsstyrelse är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 6

7 Vid all röstning inom Förbundet Aktiv Ungdom har varje närvarande röstberättigad en röst. Inga fullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval och om mer än ett förslag föreligger. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 9 Stadgar För ändring av dessa stadgar fordras beslut av förbundets stämma med 2/3 majoritet. Föreningen har rätt med 2/3 majoritet på föreningens årsmöte anta kompletterande stadgar. Föreningsstyrelsen har rätt begära dispens från delar av föreningsstadgarna. Kompletteringar och begäran om dispens ska godkännas av förbundsstyrelsen innan de tillämpas. Tolkningstvist rörande stadgar hänskjutes till förbundsstyrelsen för avgörande, eller i sista hand till förbundets stämma. 10 Upplösning och utträdelse Upplösning av förening kan inte ske utan ett årsmötesbeslut där 2/3 majoritet krävs. Även distriktsstyrelsen kan upplösa förening om ingen verksamhet förekommit ett (1) år efter senaste årsmötet. Vid upplösning tillfaller föreningens egendom distriktet. Om föreningen beslutat verksamheten ska vila, eller om verksamheten av annat skäl upphör, överlåtes förvaltningen av föreningens tillgångar omgående distriktet. Om distrikt saknas tillfaller egendomen och förvaltningsrätten förbundet. Distriktsstadgar 1 Omfning om uppgifter Aktiv Ungdom-distrikten har till uppgift, inom sitt verksamhetsområde, i enlighet med förbundets program och stadgar, stödja och utveckla den av föreningarna bedrivna fritids- och studieverksamheten bland barn och ungdom. Distriktet ska vara ett sammanhållande organ för inom distriktet bedriven verksamhet. 2 Geografiskt verksamhetsområde Ett distrikt kan omfa ett eller flera landstingsområden. Distriktets verksamhetsområde ska fastställas av förbundsstyrelsen. 3 Stämma Distriktets högsta beslutande organ är distriktets stämma. Distriktets ordinarie stämma ska hållas jämna årtal före maj månads utgång. Kallelse ska bekantgöras minst fyra (4) veckor före mötet. Distrikt som så beslutat äga även rätt genomföra 7

8 stämma varje år. Stämmohandlingar ska skickas till styrelseledamöter, ombud och förbund senast sju (7) dagar före stämman. Extra stämma för distrikt ska hållas då distriktsstyrelsen och/eller revisorerna finner det påkallar eller då minst 2/3 av distriktets fungerande föreningar gör skriftlig framställning om det. Kallelse till extra stämma för distrikt ska bekantgöras minst två (2) veckor före stämman. Mom 4 Vid distriktets ordinarie stämma ska följande behandlas: a Val av ordförande leda förhandlingarna b Val av justeringsmän, tillika rösträknare c Val av sekreterare för förhandlingarna d Anmälan av övriga frågor, som stämman kan besluta ta upp till behandling e Fastställande av föredragningslistan f Godkännande av stämmans utlysning g Val av dechargeordförande h Styrelsens verksamhetsberättelse i Revisorernas berättelse j Fastställande av balansräkning k Disposition av överskott eller täckande av underskott l Styrelsens ansvarsfrihet m Förslag från styrelsen (propositioner) n Förslag från medlemmar, föreningar och kretsar (motioner) o Val av distriktsordförande p Val av vice distriktsordförande q Val av minst fyra (4) högst elva (11) ledamöter till distriktsstyrelsen. Högst 1/3 av distriktsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom distriktet. r Val av minst två (2) myndiga revisorer och personliga suppleanter för dessa s t Val av valberedning om tre (3) leda möter, varav en (1) sammankallande Val av ombud och suppleanter till förbundets stämma. Ett (1) ombud för varje påbörjat 500-tal medlemmar per den 31 december förra året innan, dock högst tolv(12) ombud. Högst 1/3 av ombuden får vara administrativ personal. u Val av ombud och suppleanter till Medborgarskolans regionstämma. v Eventuellt val av representanter i och/eller ombud till övriga samverkande organisationer och deras stämmor x Fastställande av distriktsavgift för nästkommande verksamhetsår y Övriga frågor som stämman har beslutat ta upp till behandling Mom 5 Valda ombud och distriktsstyrelsens ledamöter har rösträtt vid distriktets stämma. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstningar om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Mom 6 Till revisorer och valberedning får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med distriktets ledande administratörer eller styrelsens ledamöter 8

9 Mom 7 Vid sammansättning av distriktsstyrelse ska distriktet eftersträva en så stor andel av unga under 25 år som möjligt väljs in i distriktsstyrelsen. Vidare ska föreningen arbeta aktivt med få en jämn könsfördelning i styrelsen. 4 Motion Enskild medlem, föreningar och kretsar har rätt lämna in motioner till distriktets ordinarie stämma. Motion ska lämnas till distriktsstyrelsen minst tre (3) veckor före stämman. Enskild medlems motion ska vara försedd med yttrande från föreningsstyrelsen. 5 Distriktsråd Distriktsrådet är ett organ för ömsesidig kontakt och information mellan distriktsstyrelse, föreningarna och kretsarna inom distrikten Distriktsrådet sammanträder på distriktsstyrelsens kallelse. Distriktsrådets ledamöter utgörs av: a Distriktsstyrelsen, b de fungerande föreningarnas ordförande eller annan ledamot från föreningsstyrelsen, c de fungerande kretsstyrelsernas ordförande, d anställda administratörer i distriktet, föreningar och kretsar, e övriga av distriktsstyrelsen inbjudna. 6 Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ när distriktens stämma inte är samlad. Distriktsstyrelsen ska bestå av distriktsordförande, vice distriktsordförande och de av distriktets stämma valda övriga ledamöterna. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen. Ledande distriktsadministratör är ständigt adjungerad och kan även väljas in som ordinarie ledamot. Distriktsstyrelsen har till uppgift: senast två (2) veckor efter distriktets stämma hålla konstituerande sammanträde och då utse verkställande utskott om minst tre (3) ledamöter, verka för god planläggning, utformning och utbredning av distriktets verksamhet och stödja föreningar och kretsar i deras arbete och fastställa föreningarnas ansvarsområde, 9

10 ansvara för utbildning av ledare, administratörer, styrelseledamöter och revisorer, tillsätta ledande administratörer och övrig personal. Vid tillsvidareanställning ska godkännande ske från förbundsstyrelsen, förvalta distriktets egendom och söka bidrag för den regionala verksamheten, samla förenings- och kretsledningar till diskussion och information om verksamheten, hålla god kontakt med förbundet och samverkande organisationer, följa av förbundet och statliga och kommunala organ utfärdade föreskrifter beträffande ungdomsverksamhet, hålla sig väl informerad om föreningarnas verksamhet och ekonomi och därvid vid behov granska redovisningshandlingar, kontrollera bokföring och i övrigt vidtaga åtgärder som kan vara nödvändiga, kalla föreningsstyrelsen till sammanträde då förhållanden så kräver och vid behov ingripa vid föreningarnas löpande verksamhet och om så fodras utse interimsstyrelse, vid behov utse interimsrevisor med uppdrag granska föreningens räkenskaper, delge förbundet tidpunkt för distriktsstyrelsemötens sammanträdesdagar, varvid förbundsledningen äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, löpande hålla distriktet uppdaterat vad avser information från förbundet, vid förbundsstyrelsens granskning av/ingripande i distriktets och eller/föreningsverksamhet vid anfordran bistå med erforderlig hjälp och upplysning. 7 Verksamhets- och räkenskapsår och revision Distriktets verksamhets- och räkenskapsår omfar ett kalenderår. De av distriktsstämma valda revisorerna ska granska distriktets verksamhet och förvaltning. Kopia av distriktets verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, stämmorapport och stämmoprotokoll skickas till förbundskansliet senast tre (3) veckor efter ordinarie eller extra distriktsstämma. Förbundsstyrelsen har rätt granska distriktets verksamhet och förvaltning och kan kalla till sammanträde då förhållandena så kräver. Revision ska ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för Förbundet Aktiv Ungdom. 8 Rösträtt och beslutsmässighet Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid all röstning inom Förbundet Aktiv Ungdom har varje närvarande röstberättigad en röst. Inga fullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval och om mer än ett förslag föreligger. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 10

11 9 Stadgar För ändring av dessa stadgar fordras beslut av förbundets stämma med 2/3 majoritet. Distrikt har rätt på distriktets stämma med 2/3 majoritet anta kompletterande stadgar Distriktsstyrelsen har rätt begära dispens från delar av distriktsstadgarna. Kompletteringar och begäran om dispens ska godkännas av förbundsstyrelsen innan de tillämpas. Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till förbundsstyrelsen för avgörande, eller i sista hand till förbundets stämma. 10 Upplösning Upplösning av distrikt kan inte ske utan beslut av förbundsstyrelsen eller distriktets stämma där 2/3 majoritet erfordras. Vid upplösning tillfaller distriktets egendom förbundet. Förbundsstadgar 1 Omfning och uppgifter Förbundet Aktiv Ungdom har till uppgift i hela landet samla barn- och ungdom till meningsfull och stimulerande verksamhet i enlighet med förbundets program. 2 Förbundsstämma Förbundets högsta beslutande organ är förbundets stämma. Förbundets ordinarie stämma ska hållas jämna årtal före oktober månads utgång. Kallelse ska bekantgöras minst åtta (8) veckor före stämman. Extra stämma för förbundet ska avhållas då bör förbundsstyrelsen och/eller revisorerna finner det påkallat eller då mist 1/3 av distrikten gör skriftlig framställning om det. Kallelse till extra stämma ska bekantgöras minst två (2) veckor före stämman. Mom 4 Vid förbundets ordinarie stämma ska följande behandlas: a Val av ordförande leda förhandlingarna b Val av justeringsmän, tillika rösträknare c. Val av sekreterare för förhandlingarna d Anmälan av övriga frågor som stämman kan besluta ta upp till behandling e Fastställande av föredragningslistan f Godkännande av stämmans utlysning g Val av dechargeordförande 11

12 h Styrelsens verksamhetsberättelse i Revisorernas berättelse j Fastställande av balansräkning k Disposition av överskott eller täckande av underskottet l Styrelsens ansvars frihet m Förslag från styrelsen (propositioner) n Förslag från medlemmar, föreningar och distrikt (motioner) o Val av förbundsordförande p Val av 1:e och 2:e vice förbundsordförande q Val av minst fyra (4) högst elva (11) ledamöter. Högst 1/3 av förbundsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom förbundet. r Val av auktoriserad räkenskapsrevisor och verksamhetsrevisor och suppleanter för dessa s Val av valberedning om fem (5) ledamöter, varav en (1) sammankallade t Val av ombud och suppleanter till Medborgarskolans förbundsstämma u Eventuellt val av representanter i och/eller ombud till övriga samverkande organisationer och deras årsmöten/stämmor/kongresser v Fastställande av förbundsavgift för nästkommande två (2) verksamhetsår x Övriga frågor som stämman har beslutat ta upp till behandling Mom 5 Valda ombud och förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt vid förbundsstämman. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Mom 6 Till revisorer och valberedning får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med förbundets tjänstemän eller styrelsens ledamöter Mom 7 Vid sammansättning av förbundsstyrelse ska förbundet eftersträva en så stor andel av unga under 25 år som möjligt väljs in i förbundsstyrelsen. Vidare ska förbundet arbeta aktivt med få en jämn könsfördelning i styrelsen. 3 Motion Enskild medlem, föreningar och distrikt har rätt lämna in motion till förbundets ordinarie stämma. Motion ska lämnas till förbundsstyrelsen minst sex (6) veckor före stämman och vara försedd med yttrande från distriktsstyrelsen. 4 Förbundsråd Förbundsrådet är ett organ för ömsesidig kontakt och information mellan förbundsstyrelsen och distrikten. Förbundsrådet sammanträder på förbundsstyrelsens kallelse. 12

13 Förbundsrådets ledamöter utgörs av: a förbundsstyrelsen, b distriktsordförandena eller annan distriktsstyrelseledamot, c de ledande distriktsadministratörerna, d övriga av förbundsstyrelsen inbjudna. 5 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ när förbundets stämma inte är samlad. Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, de två (2) vice ordförandena och de av förbundets stämma valda övriga ledamöterna. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen. Förbundssekreterare är ständigt adjungerade och kan även väljas in som ordinarie ledamot. Förbundsstyrelsen har till uppgift: senast fem (5) veckors efter förbundets ordinarie stämma hålla konstituerande sammanträde och då utse verkställande utskott om minst tre (3) ledamöter, verka för god planläggning, utformning och utbredning av förbundets verksamhet och stödja distrikt och föreningar i deras arbete, verka för utbildning av administrativ personal, tillsätta ledande förbundssekreterare, anställa övrig förbundspersonal och godkänna tillsättande av ledande distriktsadministratör, förvalta förbundets egendom och ansöka om statsbidrag och andra för förbundet aktuella bidrag, samla distriktsledningarna till diskussion och information om verksamheten, hålla god kontakt med samverkande organisationer, distrikt och föreningar, upprätta revisionsanvisningar för distrikt och föreningar, fastställa ansvarsområde för distrikt i samråd med respektive distriktsstyrelse, godkänna långfristiga avtal för distrikt och föreningar, kalla distrikts- och/eller föreningsstyrelse till sammanträde då förhållandena så kräver, 13

14 hålla sig informerad om distriktens och föreningarnas verksamhet och ekonomi och därvid vid behov granska redovisningshandlingar, kontrollera bokföring och i övrigt vidtaga de åtgärder som kan vara nödvändiga. Förbundsstyrelsens granskningsverksamhet och ingripande utföres av förbundssekreterare och den eller de personer hon/han finner lämpade därtill, vid behov utse interimrevisor med uppdrag granska föreningars och distrikts räkenskaper, samt vid behov ingripa i förenings- och/eller distriktsverksamhet och om så fordras utse interimstyrelse och/eller kalla till distriktsstämma. 6 Verksamhets- och räkenskapsår och revision Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfar ett kalenderår. De av förbundets stämma valda revisorerna ska granska förbundets verksamhet och förvaltning. Revision ska ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för Förbundet Aktiv Ungdom och i övrigt följa god revisionssed. 7 Rösträtt och beslutsmässighet Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid all röstning inom Förbundet Aktiv Ungdom har varje närvarande röstberättigad en röst. Inga fullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst utom vid personval. Sluten omröstning ska ske vid personval och om mer än ett förslag föreligger. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 8 Stadgar För ändring i dessa stadgar fordras beslut av förbundets stämma med 2/3 majoritet. Förbundsstyrelsen beslutar om förening eller distrikt får anta föreningens/distriktets förslag till kompletterande stadgar samt avslå eller bifalla begäran om dispens från förenings- eller distriktsstadgarna. Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till förbundsstyrelse för avgörande eller i sista hand till förbundets stämma. 9 Upplösning Upplösning av förbundet kan inte ske så länge minst 1/3 av distrikten önskar fortsätta verksamheten. Vid upplösning överlämnas alla tillgångar till annan ideell organisation enligt förbundets senaste stämmobeslut. 14

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer