Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms"

Transkript

1 Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms

2 förbundsstämma 2008 i Åre 2

3 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla barn och ungdom i meningsfull verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande. Aktiv Ungdom är partipolitiskt neutralt och ska verka utan religiösa bindningar. Aktiv Ungdom vill som huvudsaklig inriktning, ge var och en möjlighet efter eget intresse uppleva tillfredsställelsen av konstnärlig verksamhet, dans och annan idrottslig verksamhet samt eget skapande. Härigenom främjas barn och ungdoms fysiska och psykiska hälsa. Genom sina arbetsformer ska Aktiv Ungdom ge barn- och ungdom möjlighet påverka verksamhetens inriktning och tränas i de demokratiska principerna. Aktiv Ungdom är en organisation för och med barn- och ungdom men vill samtidigt uppmuntra och underlätta gemenskap över generationsgränser. Det centrala i all verksamhet är ge ungdomarna en stimulerande fritid som kan leda till varaktiga intressen och ta på enskilda initiativ. De grundläggande målen måste uppnås genom: samla barn och ungdom för verksamhet i grupp, jämsides med gruppverksamheten bedriva en öppen verksamhet där ungdomar som står utanför organisationen kan delta och pröva olika verksamhetsformer, medlemmar tar ansvar för verksamheten och därigenom intresseras för föreningsliv och demokratiska arbetsformer, stimulera ungdomsutbyte och kontakter med andra organisationer inom och utom landet, motverka alla former av drogmissbruk och våld samt motverka alla former av drogmissbruk eller partipolitiska bindningar. 3

4 FÖRENINGSSTADGAR 1 Omfning och uppgifter Aktiv Ungdom-föreningen har till uppgift inom sitt verksamhetsområde i enlighet med förbundets program och stadgar bedriva fritids- och studieverksamhet bland barn- och ungdom och vara ett sammanhållande organ för inom föreningen bedriven verksamhet. Sektion eller förening har rätt, i kombination med namnet Aktiv Ungdom, använda namn som beskriver verksamhetens innehåll. Namnet ska godkännas av distrikts- eller förbundsstyrelsen. 2 Medlem Medlem är den som är ansluten till en lokal förening eller som är stödjande förbundsmedlem och som har stadgeenliga möjligheter påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning. Medlem ska under året aktivt tagit ställning för ett medlemskap i Aktiv Ungdom genom ha erlagt medlemsavgift eller skriftligt ansökt om medlemskap enligt nedan gällande beslut av årsmötet. Föreningens årsmöte beslutar om medlemsavgift ska tas ut eller om skriftlig ansökan om medlemskap ska gälla inom föreningen. Medlem som skadar förbundets anseende eller inte rättar sig efter förbundets program och stadgar kan uteslutas av förbundsstyrelsen. 3 Geografiskt verksamhetsområde En förening kan omfa en eller flera kommuner eller del av kommun. Föreningens verksamhetsområde ska fastställas av distriktsstyrelsen. Om flera föreningar finns i samma kommun eller om skäl föreligger för nära samarbete med närliggande kommun/kommuner kan krets bildas som övergripande samarbetsorgan. Kretsstyrelsen ska bestå av representanter från samtliga inom området verksamma föreningar. Kretsen ska tillämpa föreningsstadgan. Verksamhetsområdet ska fastställas av distriktsstyrelsen. 4 Årsmöte Föreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång. Årsmötet ska bekantgöras minst tre (3) veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga och skickas till styrelseledamöter och distrikt senast sju (7) dagar före årsmötet. Extra årsmöte ska hållas då föreningsstyrelsen finner det påkallat eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställan om det. Extra årsmöte ska bekantgöras minst två (2) veckor före mötet. Mom 4 Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas: a Val av ordförande leda förhandlingarna b Val av justeringsmän, tillika rösträknare c Val av sekreterare för förhandlingarna 4

5 d Anmälan av övriga frågor, som årsmötet kan besluta ta upp till behandling e Fastställande av föredragningslistan f Godkännande av årsmötets utlysning g Styrelsens verksamhetsberättelse h Revisorernas berättelse i Fastställande av balansräkning j Disposition av överskott eller täckande av underskott k Styrelsens ansvarsfrihet l Förslag från Styrelsen (propositioner) m Förslag från medlemmar (motioner) n Val av föreningsordförande o Val av vice föreningsordförande p Val av minst tre (3) högst åtta (8) ledamöter till föreningsstyrelsen. Högst ¼ av föreningsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom föreningen. q Val av mist två (2) myndiga revisorer och personliga suppleanter för dessa r Val av valberedning om tre (3) ledamöter, varav en (1) sammankallande s Val av ombud och suppleanter till distrikts stämma. Ett (1) ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar per den 31 december året innan, dock högst tio (10) ombud. Högst 1/3 av ombuden får bestå av administrativ personal. t Eventuellt val av representanter i och/eller ombud till övriga samverkande organisationer och deras årsmöten. u Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår v Övriga frågor, som årsmötet har beslutat ta upp till behandling. Mom 5 Alla medlemmar som erlagt avgift eller som efter årsmötesbeslut enligt 2 ansökt om medlemskap senast 30 dagar före årsmötet har rösträtt vid föreningens årsmöte. Alla medlemmar i föreningen har rösträtt vid föreningens årsmöte. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Mom 6 Till revisorer och valberedning får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med föreningens ledande administratörer eller styrelsens ledamöter Mom 7 Vid sammansättning av föreningsstyrelse ska föreningen eftersträva så stor andel av unga under 25 år som möjligt väljs in i föreningsstyrelsen. Vidare ska föreningen arbeta aktivt med nå en jämn könsfördelning i styrelsen. 5 Motioner Enskild medlem har rätt inlämna motion till ordinarie årsmöte. Motion ska inlämnas till föreningsstyrelsen minst två (2) veckor före årsmötet. 6 Föreningsstyrelsen 5

6 Föreningsstyrelsen är föreningens högsta beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Föreningsstyrelsen ska bestå av föreningsordförande, vice föreningsordförande och de av årsmötet valda övriga ledamöterna. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen. Ledande föreningsadministratör är ständigt adjungerad och kan även väljas in som ordinarie ledamot. Föreningsstyrelsen har till uppgift: senast två (2) veckor efter ordinarie årsmöte hålla konstituerande sammanträde. Styrelsen kan utse verkställande utskott, verka för god planläggning, utformning och utbredning av verksamheten i föreningen och stödja medlemmarna i deras verksamhet, ansvara för rekrytering av ledare till verksamheten och utbildning av medlemmar, ledare och administratörer, tillsätta ledande administratörer och övrig personal. Vid tillsvidareanställning ska godkännande ske från distriktsstyrelsen, förvalta föreningens egendom och skaffa medel för verksamheten. Ansöka om kommunbidrag och andra för föreningen aktuella bidrag, efterkomma de av statliga och kommunala organ utfärdade föreskrifterna beträffande ungdomsverksamheten och de anvisningar som förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen utfärdar, samt löpande hålla föreningen uppdaterad vad avser information från förbund och distrikt. Mom 4 Föreningen får inte teckna avtal/kontrakt som gäller längre än ett (1) år utan godkännande från distriktsstyrelsen. Mom 5 Föreningsstyrelsen sammanträder minst fyra (4) gånger per år och därutöver när det är nödvändigt. 7 Verksamhets- och räkenskapsår och revision Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfar ett kalenderår. De av årsmötet valda revisorerna ska granska föreningens verksamhet och förvaltning. Kopia av föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesrapport och årsmötesprotokoll skickas till både distriktet och förbundet senast tre (3) veckor efter ordinarie eller extra årsmöte. Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen har rätt granska föreningens verksamhet och förvaltning. Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen kan kalla till sammanträde då förhållandena så kräver. Revision ska ske enligt de revisionsanteckningar som gäller för Förbundet Aktiv Ungdom. 8 Rösträtt och beslutsmässighet Föreningsstyrelse är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 6

7 Vid all röstning inom Förbundet Aktiv Ungdom har varje närvarande röstberättigad en röst. Inga fullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval och om mer än ett förslag föreligger. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 9 Stadgar För ändring av dessa stadgar fordras beslut av förbundets stämma med 2/3 majoritet. Föreningen har rätt med 2/3 majoritet på föreningens årsmöte anta kompletterande stadgar. Föreningsstyrelsen har rätt begära dispens från delar av föreningsstadgarna. Kompletteringar och begäran om dispens ska godkännas av förbundsstyrelsen innan de tillämpas. Tolkningstvist rörande stadgar hänskjutes till förbundsstyrelsen för avgörande, eller i sista hand till förbundets stämma. 10 Upplösning och utträdelse Upplösning av förening kan inte ske utan ett årsmötesbeslut där 2/3 majoritet krävs. Även distriktsstyrelsen kan upplösa förening om ingen verksamhet förekommit ett (1) år efter senaste årsmötet. Vid upplösning tillfaller föreningens egendom distriktet. Om föreningen beslutat verksamheten ska vila, eller om verksamheten av annat skäl upphör, överlåtes förvaltningen av föreningens tillgångar omgående distriktet. Om distrikt saknas tillfaller egendomen och förvaltningsrätten förbundet. Distriktsstadgar 1 Omfning om uppgifter Aktiv Ungdom-distrikten har till uppgift, inom sitt verksamhetsområde, i enlighet med förbundets program och stadgar, stödja och utveckla den av föreningarna bedrivna fritids- och studieverksamheten bland barn och ungdom. Distriktet ska vara ett sammanhållande organ för inom distriktet bedriven verksamhet. 2 Geografiskt verksamhetsområde Ett distrikt kan omfa ett eller flera landstingsområden. Distriktets verksamhetsområde ska fastställas av förbundsstyrelsen. 3 Stämma Distriktets högsta beslutande organ är distriktets stämma. Distriktets ordinarie stämma ska hållas jämna årtal före maj månads utgång. Kallelse ska bekantgöras minst fyra (4) veckor före mötet. Distrikt som så beslutat äga även rätt genomföra 7

8 stämma varje år. Stämmohandlingar ska skickas till styrelseledamöter, ombud och förbund senast sju (7) dagar före stämman. Extra stämma för distrikt ska hållas då distriktsstyrelsen och/eller revisorerna finner det påkallar eller då minst 2/3 av distriktets fungerande föreningar gör skriftlig framställning om det. Kallelse till extra stämma för distrikt ska bekantgöras minst två (2) veckor före stämman. Mom 4 Vid distriktets ordinarie stämma ska följande behandlas: a Val av ordförande leda förhandlingarna b Val av justeringsmän, tillika rösträknare c Val av sekreterare för förhandlingarna d Anmälan av övriga frågor, som stämman kan besluta ta upp till behandling e Fastställande av föredragningslistan f Godkännande av stämmans utlysning g Val av dechargeordförande h Styrelsens verksamhetsberättelse i Revisorernas berättelse j Fastställande av balansräkning k Disposition av överskott eller täckande av underskott l Styrelsens ansvarsfrihet m Förslag från styrelsen (propositioner) n Förslag från medlemmar, föreningar och kretsar (motioner) o Val av distriktsordförande p Val av vice distriktsordförande q Val av minst fyra (4) högst elva (11) ledamöter till distriktsstyrelsen. Högst 1/3 av distriktsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom distriktet. r Val av minst två (2) myndiga revisorer och personliga suppleanter för dessa s t Val av valberedning om tre (3) leda möter, varav en (1) sammankallande Val av ombud och suppleanter till förbundets stämma. Ett (1) ombud för varje påbörjat 500-tal medlemmar per den 31 december förra året innan, dock högst tolv(12) ombud. Högst 1/3 av ombuden får vara administrativ personal. u Val av ombud och suppleanter till Medborgarskolans regionstämma. v Eventuellt val av representanter i och/eller ombud till övriga samverkande organisationer och deras stämmor x Fastställande av distriktsavgift för nästkommande verksamhetsår y Övriga frågor som stämman har beslutat ta upp till behandling Mom 5 Valda ombud och distriktsstyrelsens ledamöter har rösträtt vid distriktets stämma. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstningar om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Mom 6 Till revisorer och valberedning får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med distriktets ledande administratörer eller styrelsens ledamöter 8

9 Mom 7 Vid sammansättning av distriktsstyrelse ska distriktet eftersträva en så stor andel av unga under 25 år som möjligt väljs in i distriktsstyrelsen. Vidare ska föreningen arbeta aktivt med få en jämn könsfördelning i styrelsen. 4 Motion Enskild medlem, föreningar och kretsar har rätt lämna in motioner till distriktets ordinarie stämma. Motion ska lämnas till distriktsstyrelsen minst tre (3) veckor före stämman. Enskild medlems motion ska vara försedd med yttrande från föreningsstyrelsen. 5 Distriktsråd Distriktsrådet är ett organ för ömsesidig kontakt och information mellan distriktsstyrelse, föreningarna och kretsarna inom distrikten Distriktsrådet sammanträder på distriktsstyrelsens kallelse. Distriktsrådets ledamöter utgörs av: a Distriktsstyrelsen, b de fungerande föreningarnas ordförande eller annan ledamot från föreningsstyrelsen, c de fungerande kretsstyrelsernas ordförande, d anställda administratörer i distriktet, föreningar och kretsar, e övriga av distriktsstyrelsen inbjudna. 6 Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ när distriktens stämma inte är samlad. Distriktsstyrelsen ska bestå av distriktsordförande, vice distriktsordförande och de av distriktets stämma valda övriga ledamöterna. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen. Ledande distriktsadministratör är ständigt adjungerad och kan även väljas in som ordinarie ledamot. Distriktsstyrelsen har till uppgift: senast två (2) veckor efter distriktets stämma hålla konstituerande sammanträde och då utse verkställande utskott om minst tre (3) ledamöter, verka för god planläggning, utformning och utbredning av distriktets verksamhet och stödja föreningar och kretsar i deras arbete och fastställa föreningarnas ansvarsområde, 9

10 ansvara för utbildning av ledare, administratörer, styrelseledamöter och revisorer, tillsätta ledande administratörer och övrig personal. Vid tillsvidareanställning ska godkännande ske från förbundsstyrelsen, förvalta distriktets egendom och söka bidrag för den regionala verksamheten, samla förenings- och kretsledningar till diskussion och information om verksamheten, hålla god kontakt med förbundet och samverkande organisationer, följa av förbundet och statliga och kommunala organ utfärdade föreskrifter beträffande ungdomsverksamhet, hålla sig väl informerad om föreningarnas verksamhet och ekonomi och därvid vid behov granska redovisningshandlingar, kontrollera bokföring och i övrigt vidtaga åtgärder som kan vara nödvändiga, kalla föreningsstyrelsen till sammanträde då förhållanden så kräver och vid behov ingripa vid föreningarnas löpande verksamhet och om så fodras utse interimsstyrelse, vid behov utse interimsrevisor med uppdrag granska föreningens räkenskaper, delge förbundet tidpunkt för distriktsstyrelsemötens sammanträdesdagar, varvid förbundsledningen äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, löpande hålla distriktet uppdaterat vad avser information från förbundet, vid förbundsstyrelsens granskning av/ingripande i distriktets och eller/föreningsverksamhet vid anfordran bistå med erforderlig hjälp och upplysning. 7 Verksamhets- och räkenskapsår och revision Distriktets verksamhets- och räkenskapsår omfar ett kalenderår. De av distriktsstämma valda revisorerna ska granska distriktets verksamhet och förvaltning. Kopia av distriktets verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, stämmorapport och stämmoprotokoll skickas till förbundskansliet senast tre (3) veckor efter ordinarie eller extra distriktsstämma. Förbundsstyrelsen har rätt granska distriktets verksamhet och förvaltning och kan kalla till sammanträde då förhållandena så kräver. Revision ska ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för Förbundet Aktiv Ungdom. 8 Rösträtt och beslutsmässighet Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid all röstning inom Förbundet Aktiv Ungdom har varje närvarande röstberättigad en röst. Inga fullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval och om mer än ett förslag föreligger. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 10

11 9 Stadgar För ändring av dessa stadgar fordras beslut av förbundets stämma med 2/3 majoritet. Distrikt har rätt på distriktets stämma med 2/3 majoritet anta kompletterande stadgar Distriktsstyrelsen har rätt begära dispens från delar av distriktsstadgarna. Kompletteringar och begäran om dispens ska godkännas av förbundsstyrelsen innan de tillämpas. Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till förbundsstyrelsen för avgörande, eller i sista hand till förbundets stämma. 10 Upplösning Upplösning av distrikt kan inte ske utan beslut av förbundsstyrelsen eller distriktets stämma där 2/3 majoritet erfordras. Vid upplösning tillfaller distriktets egendom förbundet. Förbundsstadgar 1 Omfning och uppgifter Förbundet Aktiv Ungdom har till uppgift i hela landet samla barn- och ungdom till meningsfull och stimulerande verksamhet i enlighet med förbundets program. 2 Förbundsstämma Förbundets högsta beslutande organ är förbundets stämma. Förbundets ordinarie stämma ska hållas jämna årtal före oktober månads utgång. Kallelse ska bekantgöras minst åtta (8) veckor före stämman. Extra stämma för förbundet ska avhållas då bör förbundsstyrelsen och/eller revisorerna finner det påkallat eller då mist 1/3 av distrikten gör skriftlig framställning om det. Kallelse till extra stämma ska bekantgöras minst två (2) veckor före stämman. Mom 4 Vid förbundets ordinarie stämma ska följande behandlas: a Val av ordförande leda förhandlingarna b Val av justeringsmän, tillika rösträknare c. Val av sekreterare för förhandlingarna d Anmälan av övriga frågor som stämman kan besluta ta upp till behandling e Fastställande av föredragningslistan f Godkännande av stämmans utlysning g Val av dechargeordförande 11

12 h Styrelsens verksamhetsberättelse i Revisorernas berättelse j Fastställande av balansräkning k Disposition av överskott eller täckande av underskottet l Styrelsens ansvars frihet m Förslag från styrelsen (propositioner) n Förslag från medlemmar, föreningar och distrikt (motioner) o Val av förbundsordförande p Val av 1:e och 2:e vice förbundsordförande q Val av minst fyra (4) högst elva (11) ledamöter. Högst 1/3 av förbundsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom förbundet. r Val av auktoriserad räkenskapsrevisor och verksamhetsrevisor och suppleanter för dessa s Val av valberedning om fem (5) ledamöter, varav en (1) sammankallade t Val av ombud och suppleanter till Medborgarskolans förbundsstämma u Eventuellt val av representanter i och/eller ombud till övriga samverkande organisationer och deras årsmöten/stämmor/kongresser v Fastställande av förbundsavgift för nästkommande två (2) verksamhetsår x Övriga frågor som stämman har beslutat ta upp till behandling Mom 5 Valda ombud och förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt vid förbundsstämman. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Mom 6 Till revisorer och valberedning får inte väljas person som står i beroendeställning till, eller har släktskap med förbundets tjänstemän eller styrelsens ledamöter Mom 7 Vid sammansättning av förbundsstyrelse ska förbundet eftersträva en så stor andel av unga under 25 år som möjligt väljs in i förbundsstyrelsen. Vidare ska förbundet arbeta aktivt med få en jämn könsfördelning i styrelsen. 3 Motion Enskild medlem, föreningar och distrikt har rätt lämna in motion till förbundets ordinarie stämma. Motion ska lämnas till förbundsstyrelsen minst sex (6) veckor före stämman och vara försedd med yttrande från distriktsstyrelsen. 4 Förbundsråd Förbundsrådet är ett organ för ömsesidig kontakt och information mellan förbundsstyrelsen och distrikten. Förbundsrådet sammanträder på förbundsstyrelsens kallelse. 12

13 Förbundsrådets ledamöter utgörs av: a förbundsstyrelsen, b distriktsordförandena eller annan distriktsstyrelseledamot, c de ledande distriktsadministratörerna, d övriga av förbundsstyrelsen inbjudna. 5 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ när förbundets stämma inte är samlad. Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, de två (2) vice ordförandena och de av förbundets stämma valda övriga ledamöterna. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen. Förbundssekreterare är ständigt adjungerade och kan även väljas in som ordinarie ledamot. Förbundsstyrelsen har till uppgift: senast fem (5) veckors efter förbundets ordinarie stämma hålla konstituerande sammanträde och då utse verkställande utskott om minst tre (3) ledamöter, verka för god planläggning, utformning och utbredning av förbundets verksamhet och stödja distrikt och föreningar i deras arbete, verka för utbildning av administrativ personal, tillsätta ledande förbundssekreterare, anställa övrig förbundspersonal och godkänna tillsättande av ledande distriktsadministratör, förvalta förbundets egendom och ansöka om statsbidrag och andra för förbundet aktuella bidrag, samla distriktsledningarna till diskussion och information om verksamheten, hålla god kontakt med samverkande organisationer, distrikt och föreningar, upprätta revisionsanvisningar för distrikt och föreningar, fastställa ansvarsområde för distrikt i samråd med respektive distriktsstyrelse, godkänna långfristiga avtal för distrikt och föreningar, kalla distrikts- och/eller föreningsstyrelse till sammanträde då förhållandena så kräver, 13

14 hålla sig informerad om distriktens och föreningarnas verksamhet och ekonomi och därvid vid behov granska redovisningshandlingar, kontrollera bokföring och i övrigt vidtaga de åtgärder som kan vara nödvändiga. Förbundsstyrelsens granskningsverksamhet och ingripande utföres av förbundssekreterare och den eller de personer hon/han finner lämpade därtill, vid behov utse interimrevisor med uppdrag granska föreningars och distrikts räkenskaper, samt vid behov ingripa i förenings- och/eller distriktsverksamhet och om så fordras utse interimstyrelse och/eller kalla till distriktsstämma. 6 Verksamhets- och räkenskapsår och revision Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfar ett kalenderår. De av förbundets stämma valda revisorerna ska granska förbundets verksamhet och förvaltning. Revision ska ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för Förbundet Aktiv Ungdom och i övrigt följa god revisionssed. 7 Rösträtt och beslutsmässighet Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid all röstning inom Förbundet Aktiv Ungdom har varje närvarande röstberättigad en röst. Inga fullmakter tillämpas. Vid lika antal röster har röstberättigad mötesordförande utslagsröst utom vid personval. Sluten omröstning ska ske vid personval och om mer än ett förslag föreligger. Vid lika antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. 8 Stadgar För ändring i dessa stadgar fordras beslut av förbundets stämma med 2/3 majoritet. Förbundsstyrelsen beslutar om förening eller distrikt får anta föreningens/distriktets förslag till kompletterande stadgar samt avslå eller bifalla begäran om dispens från förenings- eller distriktsstadgarna. Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till förbundsstyrelse för avgörande eller i sista hand till förbundets stämma. 9 Upplösning Upplösning av förbundet kan inte ske så länge minst 1/3 av distrikten önskar fortsätta verksamheten. Vid upplösning överlämnas alla tillgångar till annan ideell organisation enligt förbundets senaste stämmobeslut. 14

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund Förbund, distrikt och föreningar Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010 Reviderade av förbundsstämman den 12-13 oktober 2013 Sidan 1 av 14 Gemensamma stadgar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Normalstadgar för officersförening

Normalstadgar för officersförening Normalstadgar för officersförening Fastställt av Förbundsmötet 2014 Normalstadgar för officersförening Inom Officersförbundet Fastställda av förbundsmötet 2014 Stadgarna utgör en minimireglering av föreningens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Antagna vid årsmöte 2015 03 26 1 ÄNDAMÅL 1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer