Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - ETABLERINGSUPPDRAGET 1 november 2014 Avser september september 2014

2 Sida: 2 av 90

3 Sida: 3 av 90 Dnr: Af-2013/ Datum: Arbetsförmedlingen ska redovisa kommenterad och analyserad statistik kring etableringsuppdragets olika delar. Deltagande i de olika arbetsmarknadspolitiska programmen ska särskilt analyseras. Redovisningen ska ge en relevant bild av insatser, aktiviteter och ledtider inom etableringen samt skälen till att etableringsplaner avbryts eller avslutas. Personer som har haft etableringsplan ska även följas 90, 180 och 360 dagar efter att planen avslutas. Statistiken ska delas upp efter kategorierna anläggningsboende, eget boende, vidarebosatt s.k. kvotflykting, anhörig och övriga. Vid behov ska Arbetsförmedlingen inhämta statistik från Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket. [ ] Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 maj och den 1 november Beslut i detta ärende har fattats av biträdande generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Fredrik Bodin från avdelningen Integration och Etablering. I den slutliga handläggningen har tf. avdelningschef för avdelningen Integration och Etablering Mathias Wahlsten och tf. enhetschef för Integration strategi Susanne Engberg deltagit. Clas Olsson Fredrik Bodin

4 Sida: 4 av 90 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Ändringar i regelverk Personer på anläggningsboende och upprättande av etableringsplan efter 1 april Förlängning av etableringsplan på grund av föräldraledighet på deltid Etableringsplanen ska avslutas om en person tackar nej till erbjudet lämpligt arbete Definition av kvarstående och lämnat Avgränsningar Deltagare i etableringsuppdraget Statistikuppgifter och ledtider Analys av kategorin övriga Begränsningar i möjligheten att jämföra resultat Deltagare i etableringsuppdraget Nya deltagare Kvarstående deltagare Skäl till avslag på rätten till etableringsplan Skäl till att en etableringsplan avslutas Deltagarna fördelade på utbildningsnivå Deltagarna fördelade på ålder Deltagarna fördelade på kategori Anhöriga Etableringsplan Beslut om rätt till etableringsplan och etableringsplanernas omfattning Etableringsplan på deltid på grund av föräldraledighet Etableringsplan på deltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning Tid att upprätta en etableringsplan Nya regler för upprättande av etableringsplan för ABO Sammanfattande kommentarer Etableringsinsatser Aktiviteter i etableringsplanerna Arbetsförberedande insatser och arbetsmarknadspolitiska program Samhällsorientering... 33

5 Sida: 5 av Svenska för invandrare Arbete Instegsjobb Nystartsjobb Arbete utan stöd Arbetsmarknadspolitiska program Förberedande utbildningar Arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik, prova-på-plats och yrkeskompetensbedömning Praktiskt basår och arbetsträning med handledning Folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget Arbetslivsinriktad rehabilitering och anpassade insatser Anhörigas deltagande i etableringsinsatser Bedömning av betyg Nytt arbetssätt inom etableringsuppdraget Sammanfattande kommentarer Etableringsersättning Ledtider etableringsersättning Förslag till förändrad etableringsersättning Sammanfattande kommentarer Valfrihetssystem med etableringslotsar Valfrihetssystemet och användandet av etableringslots Anhöriga och lots Tjänstens innehåll Resultatstyrning Kvalitetsuppföljning Översyn av tjänsten etableringslots Sammanfattande kommentarer Bosättning Behov av anvisad bosättning Antal bosättningsanvisningar Svar på bosättningsanvisningar Avbrott på bosättningsärenden Ledtider inom bosättning Ledtider uppehållstillstånd till anvisad bosättning Ledtider uppehållstillstånd till bosättning Pågående bosättningsärenden Åtgärder för att förbättra bosättningsarbetet Nya rutiner för ökad effektivitet... 66

6 Sida: 6 av Utvecklingsarbete i glesbygdsregioner Samverkan Sammanfattande kommentarer Vad personerna gör efter etableringsuppdraget Arbete och studier Studier efter avslutad etableringsplan Anhöriga som arbetar eller studerar Arbetsmarknadspolitiska program Öppet arbetslösa Förhindrad att ta arbete direkt Övriga avaktualiserade Sammanfattande kommentarer Bilaga Figurförteckning Figur 1 Antal nya deltagare i etableringsuppdraget, fördelat på månad september september Figur 2 Antal deltagare som är nya, lämnat och kvarstående, september Figur 3 Deltagarna i etableringsuppdraget fördelade på utbildningsnivå och kön, september Figur 4 Deltagarna i etableringsuppdraget fördelade på ålder och kön, september Figur 5 Deltagarna i etableringsuppdraget fördelade på boendeform och grund för uppehållstillstånd och kön (antal personer inom parentes), september Figur 6 Utvecklingen av andelen kvinnor respektive män i kategorin anhöriga i förhållande till totala antalet kvinnor och män i etableringsuppdraget, september Figur 7 Planerade aktiviteter hos lots utifrån gemensam planering, fördelat på personens utbildningsbakgrund, september Figur 8 Antal personer som anmäler behov av bosättning, antal personer vars bosättningsärende har avslutats och antal personer med ett pågående bosättningsärende per månad, januari 2012 till september Figur 9 Planerade aktiviteter hos lots utifrån gemensam planering fördelat på kön, september Tabellförteckning Tabell 1 Skäl till avslag på rätten till etableringsplan fördelat på kön, september Tabell 2 Skäl till att etableringsplanen avslutades fördelat på kön, september Tabell 3 Andel (antal personer inom parentes) som är kvarstående och har eller har haft en insats fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan, september

7 Sida: 7 av 90 Tabell 4 Andel (antal personer inom parentes) som har eller har haft instegsjobb, nystartsjobb och arbete utan stöd fördelat på hur länge de har haft etableringsplan, september Tabell 5 Andel (antal personer inom parentes) som har eller har haft förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och arbetsträning med handledare fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan, september Tabell 6 Tid från inskrivning till första utbetalning av EEM fördelat på kategori och kön (antal personer inom parentes), september Tabell 7 Tid från inskrivning till första utbetalning EEP fördelat på kategori och kön (antal personer inom parentes) september Tabell 8 Andel (antal personer inom parentes) med etableringsplan som har beslut om lots fördelat på kategori och kön, september Tabell 9 Andel i arbete eller studier 90 dagar efter avslutad lotstjänst fördelat på kön, september Tabell 10 Antal personer som har anmält behov av anvisad bosättning 2012, 2013 och perioden januari till och med september Tabell 11 Antal personer som har anvisats plats för bosättning 2012, 2013 och perioden januari till och med september Tabell 12 Tid från beviljat uppehållstillstånd till anvisning 2012, 2013 och perioden januari till och med september 2014 (antal ärenden inom parentes) Tabell 13 Tid från beviljat uppehållstillstånd till bosättning 2012, 2013 och perioden januari till och med september 2014 (antal ärenden inom parentes) Tabell 14 Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan, fördelat på år då etableringsplanen avslutades och kön (antal personer inom parentes), september Tabell 15 Status 180 dagar efter avslutad etableringsplan, fördelat på år då etableringsplanen avslutades och kön (antal personer inom parentes), september Tabell 16 Status 365 dagar efter avslutad etableringsplan, fördelat på kön (antal personer inom parentes), september Tabell 17 Skäl till avslag på rätten till etableringsplan fördelat på kategori, september Tabell 18 Skäl till att etableringsplanen avslutades fördelat på kategori, september Tabell 19 Tid från inskrivning till beslut om etableringsplan fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september Tabell 20 Tid från inskrivning till påbörjad arbetsförberedande insats och arbetsmarknadspolitiska program fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september Tabell 21 Tid från inskrivning till påbörjad samhällsorientering fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september Tabell 22 Tid från inskrivning till påbörjad sfi fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september

8 Sida: 8 av 90 Tabell 23 Andel (antal personer inom parentes) som har eller har haft en insats fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan, september Tabell 24 Andel (antal personer inom parentes) som har eller har haft instegsjobb, nystartsjobb och arbete utan stöd fördelat på hur länge de har haft etableringsplan, september Tabell 25 Andel (antal personer inom parentes) som har eller har haft förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och arbetsträning med handledare fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan, september Tabell 26 Marknadsutveckling av lotsar fördelat på bolagsform och storleksklass (antal verksamhetsadresser inom parentes), september Tabell 27 Tid från beslut om etableringsplan till beslut om lots fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september Tabell 28 Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan för personer vars etableringsplan avslutades under 2013, fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september Tabell 29 Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan för personer vars etableringsplan avslutades under 2014, fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september Tabell 30 Status 180 dagar efter avslutad etableringsplan för personer vars etableringsplan avslutades under 2013, fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september Tabell 31 Status 180 dagar efter avslutad etableringsplan för personer vars etableringsplan avslutades under 2014, fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september Tabell 32 Status 365 dagar efter avslutad etableringsplan, fördelat på kategori (antal personer inom parentes), september

9 Sida: 9 av 90 Sammanfattning Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller högre studier och ge förutsättningar för egenförsörjning. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen i etableringsuppdraget upprätta en individuell etableringsplan som ska innehålla arbetsförberedande aktiviteter, undervisning i svenska och samhällsorientering. Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden visar att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka men att utrymmet att ytterligare höja deltagandet i arbetskraften bland inrikes födda är begränsat. Utrikes födda utgör därför ett nödvändigt tillskott på arbetsmarknaden för att Sverige ska klara sin framtida försörjning. Det ökade antalet deltagare i etableringsuppdraget är en bidragande anledning till att arbetskraftsutbudet har ökat under de senaste åren. I september 2014 omfattades totalt personer av etableringsuppdraget. Samtidigt som antalet nya deltagare i etableringsuppdraget har ökat kraftigt har de ekonomiska anslagen för Arbetsförmedlingen inte ökat i motsvarande omfattning. Ur ett kortsiktigt perspektiv innebär detta att antalet deltagare per arbetsförmedlare stiger, vilket bland annat försämrar möjligheten till individuella möten med deltagarna. Konsekvensen kan bli att deltagarna får mindre individuellt anpassade etableringsinsatser och att deras kompetenser och erfarenheter inte tillvaratas. I slutändan innebär detta att deras etablering på arbetsmarknaden fördröjs och att matchningen på arbetsmarknaden försämras. Andelen personer som deltar i arbetsförberedande aktiviteter och arbetsmarknadspolitiska program, samhällsorientering och svenska för invandrare har minskat marginellt. Arbetsförmedlingen ser dock stora utmaningar i att framöver kunna fortsätta att erbjuda kvalitativa etableringsinsatser till personer i etableringsuppdraget mot bakgrund av ovanstående problematik. Trots att Arbetsförmedlingens förutsättningar att matcha personer mot arbete har försämrats har andelen som arbetar under tiden med etableringsplan ökat till 14 procent från tolv procent Ökningen kan bero på att arbetsmarknadsutsikterna har förbättrats för utomeuropeiskt födda. Färre kvinnor än män deltar i en arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och arbetspraktik. Kvinnor arbetar också i mindre utsträckning efter avslutad etableringsplan. Att säkerställa att både kvinnor och män får tillgång till kvalitativa insatser är mot denna bakgrund en av de största utmaningarna inom etableringsuppdraget. Utifrån de

10 Sida: 10 av 90 kunskaper som Arbetsförmedlingen har samlat in under tiden som etableringsuppdraget pågått har myndigheten påbörjat ett erfarenhetsbaserat metodutvecklingsarbete. Syftet är att höja och säkra nivån på service och insatser. Utvecklingsarbetet är viktigt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. En implementering av arbetssättet kräver dock att Arbetsförmedlingens förutsättningar att genomföra etableringsuppdraget förbättras. Alla personer som har en etableringsplan har rätt att välja en etableringslots. Lotsens uppdrag är att fungera som ett individuellt stöd i syfte att påskynda personens etablering. Arbetsförmedlingen kan konstatera att lotsarnas stöd idag inte har tillräckligt arbetsmarknadsfokus, att det finns en otydlighet i uppdraget rörande det så kallade sociala stödet och att ersättningsmodellen inte uppmuntrar till kvalitet i tillräcklig utsträckning. Utifrån denna problembild genomför Arbetsförmedlingen en översyn av lotstjänsten. I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att lotstjänsten stegvis ska avvecklas. Som ett första steg föreslås att lotstjänsten från och med 2016 blir en behovsprövad insats. Arbetsförmedlingen ser hellre att tjänsten avvecklas fullt ut direkt, istället för regeringens förslag om en stegvis avveckling. En stegvis avveckling riskerar att påverka förtroendet för Arbetsförmedlingen som avtalspart negativt. Förslaget kan få konsekvensen att leverantörer säger upp sina avtal i förtid, vilket i så fall kan påverka Arbetsförmedlingens möjlighet att under 2015 säkerställa gällande regler om en rättighetsstyrd tjänst. Arbetsförmedlingen ska vid behov anvisa personer som har rätt till en etableringsplan en plats för bosättning i en kommun. Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag utgår från överenskommelser om anvisningsbara platser som kommuner tecknar med länsstyrelser. Antalet anvisningsbara platser är dock långt ifrån behovet. Antalet personer som anvisas en plats för bosättning har ökat men inte i samma utsträckning som antalet personer som anmäler behov. Detta leder till att fler blir kvar i anläggningsboenden och att tiden från uppehållstillstånd till anvisad bosättning förlängs. För att fler personer snabbt ska få en bosättning måste kommunerna öka sitt mottagande. Det främsta hindret för det ska ske bedöms vara bristande tillgång på lediga bostäder. I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att de avser genomföra en översyn av myndighetsorganisationen vid mottagande av nyanlända. Tills att översynen är genomförd finns det en risk att det uppstår oklarheter som medför att Arbetsförmedlingen får svårt att upprätthålla ett effektivt bosättningsarbete under denna tid. Arbetsförmedlingen önskar därför att översynen sker skyndsamt. Det är personer som har lämnat etableringsuppdraget under 2014 och passerat 90 dagar efter att etableringsplanen avslutades. Av dessa arbetade eller studerade 26 procent dag 90. Andelen är oförändrad jämfört med de som lämnade etableringsuppdraget under Arbetsförmedlingens försämrade förutsättningar innebär svårigheter att bedriva ett effektivt matchningsarbete och deltagarnas möjligheter att etablera sig försämras.

11 Sida: 11 av Inledning 1.1 Bakgrund Arbetsförmedlingen ansvarar för att samordna etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Målgruppen för etableringsuppdraget är i huvudsak personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till dessa. De anhöriga ska ha sökt uppehållstillstånd inom sex år från det att personen som den anhöriga har anknytning till först togs emot i en kommun. Personerna ska även ha fyllt 20 år men inte 65 år och det får inte ha gått mer än ett år sedan första folkbokföringen i en kommun. I vissa fall omfattas även personer som är år och som saknar föräldrar i Sverige. 1 Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda deltagarens väg till arbete eller högre studier och därmed ge personen i etableringsuppdraget förutsättningar för egen försörjning. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen upprätta en individuell etableringsplan med aktiviteter som ska påskynda etablering på arbetsmarknaden. För att stödja personen i att genomföra aktiviteterna i sin etableringsplan finns det även möjlighet att välja en etableringslots. Personen får etableringsersättning vid medverkan till upprättande av en etableringsplan 2 och vid deltagande i aktiviteterna i planen. Utöver etableringsersättning finns tilläggsersättningar för personer med barn och för personer med egen bostad. Arbetsförmedlingen ska hjälpa personer som anmäler behov av hjälp med bosättning enligt 6 i förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. 1.2 Ändringar i regelverk Under 2014 har flera regeländringar inom etableringsuppdraget skett. I detta avsnitt beskrivs förändringarna och hur de påverkar resultaten som presenteras i denna återrapport. 1 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 2 Personer som erhåller dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. erhåller inte etableringsersättning.

12 Sida: 12 av Personer på anläggningsboende och upprättande av etableringsplan efter 1 april 2014 Den 1 april 2014 ändrades reglerna för personer på anläggningsboende som har fått uppehållstillstånd efter sista mars Precis som tidigare ska personen få ett etableringssamtal så snart som möjligt efter uppehållstillstånd. Etableringsplanen ska dock upprättas först när personen är mottagen i en kommun. Etableringsplanen ska upprättas senast ett år efter att personen första gången folkbokförs i en kommun. Det gäller även om personen fortfarande vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket. 3 För de personer som har fått uppehållstillstånd innan den 1 april 2014 gäller de gamla reglerna. Detta innebär att under en övergångsperiod gäller olika regler för personer som vistas på ett anläggningsboende och fått sitt uppehållstillstånd vid olika tidpunkter. Arbetsförmedlingen arbetar alltså med två parallella system, vilket påverkar hur resultaten som presenteras i denna återrapport ska tolkas. Regeländringen får konsekvensen att definitionen av nya deltagare och vilka som är kvarstående i etableringsuppdraget ändras, se avsnitt 1.3. Analysen av ledtider från uppehållstillstånd till beslut om etableringsplan, deltagande i aktiviteter i etableringsplanen och utbetalning av etableringsersättning påverkas också, se kapitel 3, 4 och 5. Regeländringen har också fått effekter för arbetet med bosättning, se kapitel 7. Den får även konsekvensen att kategorin övriga 4 inte kan analyseras, eftersom denna grupp består av personer med olika regelmässiga förutsättningar Förlängning av etableringsplan på grund av föräldraledighet på deltid Från och med 1 augusti 2014 kan en etableringsplan förlängas utöver 24 månader om en person har haft aktiviteter som omfattar 75 procent av heltid på grund av föräldraledighet. Förlängningen ska motsvara tiden som personen inte har kunnat delta i etableringsinsatser men högst omfatta åtta månader. Syftet är att de som deltar i aktiviteter på deltid och samtidigt är föräldralediga på deltid inte ska få en kortare effektiv tid med insatser. Arbetsförmedlingen har för närvarande inte möjlighet att urskilja vilka personer som fått sin etableringsplan förlängd på grund av föräldraledighet på deltid. Få personer har varit föräldralediga på deltid innan regeländringen trädde i kraft. Arbetsförmedlingens bedömning är att det är få personer som har hunnit fått sin etableringsplan förlängd på 3 Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 4 Se beskrivning av kategorierna i avsnitt 2.7.

13 Sida: 13 av 90 grund av föräldraledighet på deltid till och med sista september Arbetsförmedlingen arbetar för att kunna följa upp denna grupp framöver Etableringsplanen ska avslutas om en person tackar nej till erbjudet lämpligt arbete Från och med 1 augusti 2014 kan en person som har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet i sin etableringsplan och utan godtagbara skäl tackar nej till erbjudet lämpligt arbete få sin etableringsplan avbruten. Det innebär även att rätten till insatser, etableringslots och ersättning upphör. Tidigare har det inte funnits någon sanktionsmöjlighet inom etableringsuppdraget. Antalet som fått sin etableringsplan avbruten på grund av denna orsak redovisas i avsnitt Definition av kvarstående och lämnat I följande avsnitt redogörs det för definitioner av kvarstående respektive lämnat etableringsuppdraget. En person är kvarstående om den har deltagit i ett etableringssamtal eller fått ett beslut kopplat till etableringsuppdraget. 5 Även en person som fått uppehållstillstånd från och med 1 april 2014 och vistas på ett anläggningsboende i väntan på att bli kommunmottagen ingår i gruppen kvarstående. En person har lämnat etableringsuppdraget om den har fått ett avbrotts- eller ett avslagsbeslut på etableringsplanen alternativt att beslutet om att etableringsplan tidsmässigt har löpt ut. 1.4 Avgränsningar Deltagare i etableringsuppdraget Personer som vid de första kontakterna med Arbetsförmedlingen saknar person- eller samordningsnummer kan inte registreras i Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem utan hanteras manuellt. När person- eller samordningsnummer sedan erhålls registreras personerna retroaktivt. Under tiden personers ärenden hanteras manuellt utgör de inte underlag för återrapporten Statistikuppgifter och ledtider Samtliga statistikuppgifter avser tidsperioden fram till och med utgången av september 2014 om inget annat anges. Vid varje ny mätperiod uppdateras data genomgående med 5 Beslut som är specifika för etableringsuppdraget. Dessa är beslut om etableringsersättning, etableringsplan respektive etableringslots.

14 Sida: 14 av 90 den senast kända informationen tre månader bakåt i tiden. Efter tre månader låses uppgifterna och uppdateras inte. Ledtider redovisas som mediantid om inget annat anges Analys av kategorin övriga Kategorin övriga inkluderas inte i analysen i kapitel 8. Det beror på att det var få personer som ingick i denna kategori när de lämnade etableringsuppdraget. Som beskrivs i avsnitt 2.7 består denna kategori främst av personer som vistas på ett anläggningsboende. Eftersom de flesta lämnar anläggningsboendet innan de lämnar etableringsuppdraget är kategorin mycket liten. 79 personer inom kategorin övriga har lämnat etableringsuppdraget under 2014 och passerat dag Begränsningar i möjligheten att jämföra resultat Arbetsförmedlingen vill kunna följa hur det går för personer som lämnat etableringsuppdraget varje enskilt år. I återapporten jämförs därför statusen för personer som lämnat etableringsuppdraget och passerat dag 90 respektive dag 180 för 2013 och 2014, se kapitel 8. Arbetsförmedlingen bedömer dock att det inte är möjligt att jämföra dessa resultat med tidigare år. Det beror på att personer som lämnat etableringsuppdraget innan 2013 gjorde det i förtid, det vill säga innan etableringsplanen löpt ut, vilket innebär att resultaten inte är jämförbara. Ingen person som lämnat etableringsuppdraget under 2014 har ännu passerat dag 365. Därför görs inga jämförelser mellan 2013 och 2014 för denna grupp. 6 Det är även svårt att jämföra resultaten i återrapporten med statistik som avser tid innan etableringsuppdraget trädde ikraft. Denna återrapport omfattar därmed inte en sådan jämförelse. 7 6 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen ska myndigheten följa personer som har haft etableringsplan 90, 180 och 360 dagar efter att planen avslutas. 7 Det beror på att de uppgifter som finns tillgängliga innan etableringsuppdraget infördes baserades på arbetskraftsundersökningarna (AKU) som genomförs av Statistiska centralbyrån. Dessa uppgifter är svåra att jämföra med Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik, vilket myndigheterna tidigare har påpekat i Statistiska centralbyrån (2013) Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (Af) arbetslöshetsstatistik En jämförande studie.

15 Sida: 15 av Deltagare i etableringsuppdraget I följande kapitel redovisas antalet personer i etableringsuppdraget och skälen till att en etableringsplan avslås eller avslutas. Redovisningen av deltagarna i etableringsuppdraget sker fördelat på utbildningsnivå, ålder och kategorierna anläggningsboende, eget boende, vidarebosatt så kallad kvotflykting, anhörig och övriga. Vid utgången av september 2014 hade personer en pågående etableringsplan och medverkade till att upprätta en etableringsplan eller väntade på att bli kommunmottagna. omfattade därmed totalt personer. Av dessa var 43 procent kvinnor och 57 procent män. 2.1 Nya deltagare I detta avsnitt redovisas antalet nya deltagare i etableringsuppdraget. I diagrammet ingår de som medverkar till upprättandet av en etableringsplan och de som deltar i en sådan. Diagrammet omfattar även personer som fått uppehållstillstånd från och med den 1 april 2014 och som vistas på ett anläggningsboende i väntan på att bli kommunmottagna. Figur 1 Antal nya deltagare i etableringsuppdraget, fördelat på månad september september Män Kvinnor Källa: Arbetsförmedlingen

16 Sida: 16 av 90 Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget har successivt ökat fram till maj men har gått ner under sommaren. Antalet har dock börjat öka igen under september. Andelen nya kvinnor i etableringsuppdraget har minskat i förhållande till andelen nya män under det senaste året. Anledningen till att antalet nya deltagare enligt diagrammet minskat från och med maj till och med augusti 2014 är att Migrationsverkets handläggningstider ökat vilket förlängt vistelsetiden i Migrationsverkets mottagningssystem. Det innebär att det som ser ut som ett sjunkande antal nytillkommande till etableringsuppdraget snarare är följden av att Migrationsverket fattat färre beslut om uppehållstillstånd, trots att antalet personer som söker asyl ökar. 8 Ytterligare en anledning till det sjunkande antalet nytillkommande i etableringsuppdraget är att alla personerna helt enkelt inte har hunnit skrivas in hos Arbetsförmedlingen. Det senare kan vara en följd av att det blivit allt fler deltagare per arbetsförmedlare. 9 Ytterligare en anledning är att Arbetsförmedlingen ibland har svårt att snabbt träffa personer som fått ett uppehållstillstånd om de vistas på ett tillfälligt anläggningsboende. Det kan bero på att Arbetsförmedlingen inte har ett lokalkontor i närheten av anläggningsboendet eller att bemanningen på lokalkontoret inte kan utökas tillräckligt snabbt när Migrationsverket med kort varsel upprättar tillfälliga anläggningsboenden. Utifrån Migrationsverkets prognoser är Arbetsförmedlingens bedömning fortfarande att antalet nya deltagare i etableringsuppdraget kommer att fortsätta att öka under både 2014 och Antalet nya deltagare kommer också att öka eftersom en person först registreras när denne får ett person- eller samordningsnummer, vilket förklaras i avsnitt 1.4. En del nya deltagare i augusti och september 2014 kommer att registreras efter augusti och septembers utgång, vilket gör att antalet nya deltagare under de månaderna kommer att vara högre vid senare mätningar. 8 Migrationsverket (2014) Verksamhets- och kostnadsprognos juli Arbetsförmedlingen (2014) Prognos för utbetalningar ,

17 Sida: 17 av Kvarstående deltagare I takt med att antalet nya deltagare blir fler än antalet deltagare som lämnar etableringsuppdraget ökar antalet kvarstående deltagare. Figur 2 illustrerar utvecklingen från 2010 gällande antalet kvarstående i etableringsuppdraget. Figur 2 Antal deltagare som är nya, lämnat och kvarstående, september 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Antalet nytillkommande personer är ungefär dubbelt så många som de som lämnar etableringsuppdraget. Därmed har antalet kvarstående personer inom etableringsuppdraget ökat över tid. Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för nyanländas etablering i budgetpropositionerna från 2014 har inte ökat i motsvarande omfattning som antalet personer inom etableringsuppdraget. 10 Antalet deltagare per arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget har därför ökat drastiskt. En preliminär beräkning är att antalet 10 Prop. 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 och Prop. 2013/14: års ekonomiska vårproposition.

18 Sida: 18 av 90 deltagare under 2014 kommer att öka från cirka 45 deltagare per arbetsförmedlare vid början av 2014 till cirka 65 deltagare i slutet av året. 11 I september fick Arbetsförmedlingen utökat anslag för att hantera det ökande antalet personer i etableringsuppdraget. 12 Detta motsvarar dock inte ökningen av antalet personer, vilket innebär att antalet deltagare per arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget fortsätter att öka. Eftersom etableringsuppdraget bygger på en rättighetslagstiftning måste de lagstadgade rättigheterna prioriteras i handläggningen. 13 Det innebär att andra delar av Arbetsförmedlingens kärnuppdrag måste prioriteras ned, så som kartläggning, vägledning och matchning mot arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ser utmaningar i att framöver kunna fortsätta att erbjuda kvalitativa etableringsinsatser till personer i etableringsuppdraget och samtidigt möta de som ska påbörja sin etablering i ett tidigt skede. 2.3 Skäl till avslag på rätten till etableringsplan Sammanlagt hade personer lämnat etableringsuppdraget vid utgången av september Av dessa hade personer fått avslag på sin ansökan om en etableringsplan, det vill säga aldrig haft en etableringsplan. I tabellen nedan redovisas antal avslag och skälen till dessa. 14 Tabell 1 Skäl till avslag på rätten till etableringsplan fördelat på kön, september Skäl till avslag på rätt till etableringsplan Kvinnor Män Totalt Anställning på heltid Påbörjad högskoleutbildning <5 <5 6 Ej styrkt rätten till etableringsplan Enligt personens egen begäran Går i gymnasieskola Pension Prestationsförmåga under 25 procent Ansökt 12 mån efter folkbokföring i landet Övriga orsaker Totalt Källa: Arbetsförmedlingen 11 Arbetsförmedlingen (2014) Prognos för utbetalningar , Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen, ändringsbeslut Exempelvis har personen rätt till etableringsplan inom en viss tidsperiod, etableringsersättning och i vissa fall bosättning. 14 Tabellen avser från och med december 2010 till och med den sista september Övriga orsaker avser personer som utan känd orsak avvikit under medverkan till upprättande av etableringsplan, felregistreringar och personer som avlidit.

19 Sida: 19 av 90 De vanligaste skälen till avslag på rätten till etableringsplan är att personen ansökt om att delta i etableringsinsatser efter tolv månader från första folkbokföringsdatum 16 eller att personen inte kunnat styrka rätten till etableringsplan. Det tredje vanligaste skälet är att personen på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan inte kan delta på minst 25 procent av heltid. 2.4 Skäl till att en etableringsplan avslutas Sammanlagt hade personer lämnat etableringsuppdraget vid utgången av september Av dessa hade personer haft en etableringsplan. I tabellen nedan redovisas skälen till varför en etableringsplan har avslutats. 17 Tabell 2 Skäl till att etableringsplanen avslutades fördelat på kön, september 2014 Skäl till avslutad etableringsplan Kvinnor Män Totalt Anställning på heltid Påbörjad högskoleutbildning Etableringsplan har löpt ut Enligt personens egen begäran Går i gymnasieskola Pension Prestationsförmåga under 25 procent Tackat nej till lämpligt erbjudet arbete Övriga orsaker Totalt Källa: Arbetsförmedlingen Det vanligaste skälet till att en etableringsplan avslutas är att tiden har löpt ut. I de fall personen inte har förbrukat sin maximala tid med rätt till etableringsplan är det möjligt att personen återvänder till etableringsuppdraget. Etableringsplanen ska avbrytas i förtid 18 om personen har arbetat på heltid i sex månader eller påbörjat studier på högskolenivå. 19 I vissa fall kan inte en etableringsplan 16 3 förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 17 Tabellen avser från och med december 2010 till och med den sista september lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 19 Uppgifterna om hur många som får sin etableringsplan avslutad på grund av arbete eller studier i tabell 2 ger inte en helhetsbild av hur många som arbetar eller studerar efter att de lämnat etableringsuppdraget. Dessa uppgifter ska därför inte förväxlas med antalet som arbetar eller studerar efter att de lämnat etableringsuppdraget, vilket redovisas i kapitel 8.

20 Sida: 20 av 90 förlängas. 20 Det inträffar då personen vid tidpunkten för förlängning inte längre uppfyller villkoren 21 för att få en sådan. Det kan exempelvis vara att personen på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan inte kan delta på minst 25 procent av heltid, personen fyllt 65 år eller att en åring påbörjar studier på gymnasiet. 22 Sedan 1 augusti 2014 kan en person som har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet i sin etableringsplan och utan godtagbara skäl tackar nej till lämpligt erbjudet arbete få sin etableringsplan avbruten. Vid utgången av september 2014 hade ingen fått sin etableringsplan avbruten av denna orsak. 2.5 Deltagarna fördelade på utbildningsnivå I detta avsnitt redovisas personerna i etableringsuppdraget fördelade på sex olika utbildningsnivåer, från förgymnasial utbildning kortare än nio år till forskarutbildning. Figur 3 Deltagarna i etableringsuppdraget fördelade på utbildningsnivå och kön, september 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Deltagarnas genomsnittliga utbildningsnivå har ökat, både för kvinnor och män. Andelen personer med eftergymnasial utbildning två år eller längre har ökat från 18 procent i 20 Det kan också bero på att personen inte kan styrka rätten till en etableringsplan eller inte får vistas i landet lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 22 Övriga orsaker är att personen har avaktualiserats utan orsak, inte kunna styrka rätten till en etableringsplan eller avlidit.

21 Sida: 21 av 90 september 2013 till 24 procent i september Andelen med högskoleutbildning ligger på samma nivå som befolkningen i stort. 23 Andelen personer med en förgymnasial utbildning kortare än nio år, har minskat från 45 procent i september 2013 till 36 procent i september Deltagarna fördelade på ålder I detta avsnitt redovisas personerna i etableringsuppdraget efter åldersgrupp. Gruppen åringar redovisas separat, eftersom det finns särskilda regler för denna grupp. 24 Figur 4 Deltagarna i etableringsuppdraget fördelade på ålder och kön, september Källa: Arbetsförmedlingen Personerna i etableringsuppdraget är unga, drygt två tredjedelar är under 40 år. Generellt har genomsnittsåldern ökat något sedan september Det kan noteras att antalet åringar endast har ökat något över tid, trots att det totala antalet deltagare har ökat i etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen har i tidigare återrapporter påpekat att det är viktigt att dessa personer i första hand studerar på en 23 Statistiska centralbyrån (2014) Befolkningens utbildning 2013, Nr 2014: b lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 25 <5 personer är över 65 år.

22 Sida: 22 av 90 gymnasieutbildning. 26 Arbetsförmedlingen för en dialog med personerna om vikten av gymnasiestudier. 2.7 Deltagarna fördelade på kategori I detta avsnitt redovisas deltagarna i etableringsuppdraget efter kategorierna anläggningsboende, eget boende, vidarebosatt så kallad kvotflykting, anhörig och övriga. 27 Dessa kategorier utgår från vilken boendeform eller grund för uppehållstillstånd som personerna i etableringsuppdraget hade när de beviljades uppehållstillstånd. I figuren nedan redovisas personerna fördelat på dessa kategorier. Notera att en person endast kan ingå i en av kategorierna i figuren. Figur 5 Deltagarna i etableringsuppdraget fördelade på boendeform och grund för uppehållstillstånd och kön (antal personer inom parentes), september 2014 Uppehållstillstånd Kvar i Migrationsverket mottagningssystem (Övriga) Totalt: 12% (4 705) Kvinnor: 34% (1 580) Män: 66% (3 125) Personer i eget boende vid uppehållstillstånd (EBO) Personer som vistades på ett anläggningsboende vid uppehållstillstånd (ABO) Personer som fått uppehållstillstånd som kvotflykting Personer som fått uppehållstillstånd som anhöriginvandrare Totalt: 58% (22 625) Kvinnor: 38% (8 545) Män: 62% (14 080) Totalt: 12% (4 778) Kvinnor: 51% (2 437) Män: 49% (2 341) Totalt: 5% (1 958) Kvinnor: 55% (1 072) Män: 45% (886) Totalt: 12% (4 807) Kvinnor: 71% (3 427) Män: 29% (1 380) Totalt 100 % (38 873) Kvinnor: 44% (17 061) Män: 56% (21 812) Källa: Arbetsförmedlingen Andelen personer i kategorin ABO har minskat till tolv procent, jämfört med 21 procent i september 2013 och 25 procent vid utgången av Kategorin kvotflykting uppvisar samma utveckling och andelen har minskat till fem procent, jämfört med åtta procent i 26 Arbetsförmedlingen (2013) analys av genomförandet, Kategorin övriga består främst av personer i anläggningsboende eller eget boende som ännu inte har skrivits ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. Först efter att detta har skett framgår om dessa personer har varit anläggningsboende eller har bott i eget boende under asyltiden.

23 Sida: 23 av 90 september 2013 och tolv procent vid utgången av Samtidigt har andelen personer i kategorin EBO ökat till 58 procent från 45 procent i september 2013 och 37 procent vid utgången av Anhöriga Arbetsförmedlingens senaste återrapport om etableringsuppdraget visar att personer i kategorin anhöriga i mindre utsträckning deltar i vissa etableringsinsatser, jämfört med personer i de andra kategorierna. Det handlar om aktiviteter som förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och praktik. Det är även färre anhöriga som arbetar inom etableringsplan eller som har arbete efter avslutad etableringsplan. 28 I denna återrapport har därför kategorin anhöriga särskilt analyserats, se avsnitt 4.4. För att ge ett fördjupat underlag till analysen redovisas anhöriga i följande avsnitt utifrån deras kön, ålder och utbildningsbakgrund. I figur 6 redovisas utvecklingen av andelen deltagare i kategorin anhöriga i förhållande till alla deltagare i etableringsuppdraget. Figur 6 Utvecklingen av andelen kvinnor respektive män i kategorin anhöriga i förhållande till totala antalet kvinnor och män i etableringsuppdraget, september % 20% 15% 10% 5% Kvinnor Män Totalt 0% Källa: Arbetsförmedlingen Andelen anhöriga i etableringsuppdraget har ökat över tid. I september 2014 var det tolv procent anhöriga jämfört med nio procent vid utgången av Ökningen av andelen anhöriga beror troligtvis på det ändrade regelverk som trädde i kraft 1 februari Arbetsförmedlingen (2014) statistik kring etableringsuppdraget, Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

24 Sida: 24 av 90 Ändringen innebär att anhöriga kan ha rätt till etableringsplan så länge de ansökt om uppehållstillstånd inom sex år efter att anknytningspersonen kom till Sverige. Denna gräns var tidigare två år. Andelen anhöriga kvinnor har ökat under tidsperioden, från tolv procent vid i början av februari 2013 till 20 procent. Andelen anhöriga män har varit oförändrad, sex procent. Andelen kvinnor är högre bland anhöriga jämfört med de andra kategorierna. Av de anhöriga är 71 procent kvinnor, jämfört med 44 procent av alla deltagare i etableringsuppdraget. Personerna i kategorin anhöriga har generellt kortare utbildningsbakgrund, jämfört med de andra kategorierna. 59 procent har förgymnasial utbildning kortare än nio år, jämfört med 36 procent för alla deltagare. Noterbart är även att utbildningsnivån har ökat för alla kategorier sedan september 2013 utom för anhöriga. Andelen anhöriga med förgymnasial utbildning kortare än nio år har ökat från 49 procent vid utgången av 2012 till 59 procent i augusti Personer i kategorin anhöriga är i genomsnitt något äldre än personerna i de andra kategorierna. 42 procent är 40 år eller äldre, jämfört med 30 procent för de andra kategorierna.

25 Sida: 25 av Etableringsplan Arbetsförmedlingen ska erbjuda etableringssamtal i omedelbar anslutning till att personen har fått uppehållstillstånd. Etableringsplanen ska i regel omfatta heltid motsvarande 40 timmar per vecka och pågå i högst 24 månader. Omfattningen på etableringsplanen kan vid besluts- eller förlängningstillfället sänkas vid sjukdom, nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan eller vård av barn. 3.1 Beslut om rätt till etableringsplan och etableringsplanernas omfattning Den sista september hade personer en pågående etableringsplan. Av dem hade 273 personer en etableringsplan på deltid, varav 237 kvinnor och 36 män Etableringsplan på deltid på grund av föräldraledighet Föräldraledighet är den vanligaste orsaken till att etableringsplanen är på deltid. Den sista september hade 175 personer en etableringsplan på deltid på grund av föräldraledighet, varav nästintill alla var kvinnor. Arbetsförmedlingen kan inte avbryta en pågående etableringsplan. 31 I de fall en person blir föräldraledig och har en pågående etableringsplan ersätts aktiviteterna med föräldraledighet. 32 De 175 personer som har en etableringsplan på deltid på grund av föräldraledighet ska därför inte ses som en totalbild av hur många som är föräldralediga inom etableringsuppdraget. Den sista september hade personer aktiviteten föräldraledighet, varav kvinnor och 79 män. Regelverket för etableringsuppdraget har inte uppmuntrat föräldrar att dela på föräldraledigheten och samtidigt ta del av insatser i en etableringsplan. Innan den 1 augusti 2014 var det exempelvis inte möjligt att förlänga etableringsplanen i de fall personen varit föräldraledig på deltid. Personer som deltog på deltid fick då inte tillgång till 24 månaders effektiv tid med etableringsinsatser eftersom gränsen på 24 månader inte tog hänsyn till deltagandets omfattning. Det har inneburit att få personer har varit föräldralediga på deltid. Från och med 1 augusti 2014 kan dock en etableringsplan förlängas utöver 24 månader om personen varit föräldraledig på 25 procent av heltid. 30 Omfattningen på en etableringsplan kan sättas ner till 75 procent, 50 procent eller 25 procent. 31 Med undantag av skälen angivna i 9 lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 32 Om en person har en etableringsplan men är föräldraledig utgår ingen etableringsersättning eftersom personen inte deltar i några aktiviteter.

26 Sida: 26 av 90 Förlängningen ska motsvara tiden som personen inte har kunnat delta i etableringsinsatser, högst åtta månader. 33 Förändringen syftar till att skapa större utrymme för personer att vara hemma med sina barn på deltid utan att förlora effektiv tid med etableringsinsatser. 34 Förändringen innebär troligvis att andelen som är föräldralediga på deltid kommer att öka. Arbetsförmedlingen har i en tidigare granskning visat att kvinnor med barn som har en etableringsplan på heltid inte alltid har aktiviteter som motsvarar heltid. Det innebär att de förlorar effektiv tid med insatser. Aktiviteterna har anpassats för att underlätta deras roll som föräldrar snarare än att stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. 35 Förändringen från 1 augusti 2014 kommer därmed troligen innebära att fler kvinnor får ta del av etableringsinsatser som motsvarar 24 månader effektiv tid. En ökad flexibilitet i möjligheten att vara föräldraledig och inte förlora tid med etableringsinsatser kan också främja ett jämställt uttagande av föräldraledighet, Arbetsförmedlingen ser därför positivt på förändringen Etableringsplan på deltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning Den sista september hade 98 personer en nedsatt etableringsplan på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Av dem var 65 kvinnor och 33 män. En pågående etableringsplan kan inte avbrytas i förtid. 37 Det innebär att antalet etableringsplaner på deltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning endast beskriver hur många personer som vid beslutet om en etableringsplan hade ett arbetsutbud som var lägre än heltid. Eftersom det är svårt att i ett tidigt skede fastställa hur ohälsa eller funktionsnedsättning påverkar förmågan att delta i aktiviteter är det inte ovanligt att personer med oklar prestationsförmåga får en etableringsplan på heltid. Under en begränsad period deltar personen i aktiviteter samtidigt som Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården utreder personens förutsättningar. I de fall en person inte kan fortsätta att delta i etableringsplanens aktiviteter på heltid ersätts 33 Se avsnitt Prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. 35 Arbetsförmedling (2013) statistik kring etableringsuppdraget, Arbetsförmedlingen (2012) Remissvar Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69). 37 Med undantag av 9 lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

27 Sida: 27 av 90 aktiviteterna med sjuk. 38 Den sista september hade 198 personer aktiviteten sjuk, varav 128 var kvinnor och 70 män. Det innebär att nästan alla har en etableringsplan som omfattar heltid men att aktiviteterna i flera fall anpassats utifrån personens hälsa. 3.2 Tid att upprätta en etableringsplan Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen upprätta en individuell etableringsplan med insatser som ska påskynda etableringen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har visat att antalet ärenden per arbetsförmedlare har ökat drastiskt under senaste året. 39 Arbetsförmedlingens försämrade förutsättningar riskerar att få följden att personen får vänta längre på att få sin etableringsplan. Således har Arbetsförmedlingen i vissa fall svårt att leva upp till gällande rättighetslagstiftning. 40 Under etableringssamtalen ska Arbetsförmedlingen kartlägga personens utbildnings- och yrkesbakgrund samt föra en dialog om framtida arbete eller studier. Arbetsförmedlingen ska också informera om en rad praktiska frågor så som etableringsersättning, vikten av att skaffa ID-kort och bankkonto med mera. Dessutom ska Arbetsförmedlingen under etableringssamtalen föra en dialog om val av lots och behovet av bosättning och i förekommande fall ta fram ett underlag till bosättning. 41 Under etableringssamtalen ska Arbetsförmedlingen tillsammans med personen välja lämpliga aktiviteter till etableringsplanen. Arbetsförmedlingen ska för personer i kategorin EBO upprätta en etableringsplan inom två månader från datum för beviljat uppehållstillstånd. 42 Ledtiden från uppehållstillstånd till beslut om etableringsplan för EBO är 61 dagar, vilket är en ökning från 53 dagar För kvotflyktingar och anhöriga som får sitt uppehållstillstånd i utlandet ska etableringsplanen upprättas inom två månader från inresedatum eller det första etableringssamtalet. Ledtiden mellan inskrivning 43 och beslut om etableringsplan för kvotflyktingar är 31 dagar och för anhöriga 29 dagar. Ledtiden har ökat något för kvotflyktingar och minskat något för anhöriga jämfört med Under tiden som personen har en längre frånvaro på grund av ohälsa utgår ingen etableringsersättning eftersom personen inte deltar i några aktiviteter. 39 Arbetsförmedlingen (2014) Prognos för utbetalningar , Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 41 Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 42 Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 43 Arbetsförmedlingen har inte uppgifter om när personen har rest in i Sverige och följer därför ledtiden från inskrivning till beslut om etableringsplan för dessa kategorier.

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser september 2013 mars 2014 Sida: 2 av 88 Sida: 3 av 88 Dnr: Af-2013/208922 Datum:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 statistik kring etableringsuppdraget 2015-05-04 Avser 2014 Sida: 2 av 88 Dnr: Af-2015/200480 Datum: 2015-05-04 Sida: 3 av 88 statistik kring etableringsuppdraget

Läs mer

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 - Etablering av vissa nyanlända statistik kring Inlämnad den 1 november 2013 Avser januari september 2013 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2012/445712 Datum:

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a. 2014-08-04 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-04 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal Detta är en uppdatering av

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Inlämnad den 15 juni 2012 Avser januari april 2012 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Sida: 2 av 78. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet

Sida: 2 av 78. Etablering av vissa nyanlända analys av genomförandet Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 - Inlämnad den 22 februari 2013 Avser januari december 2012 Sida: 2 av 78 Sida: 3 av 78 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sida: 1 av 7 Af-2016/00430191 Datum: 2016-12-13 Avsändarens referens: Ju2016/08546/L7 Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal statistik kring etableringsuppdraget 2015-09-01 . Af-2015/200480 Datum: 2015-09-01 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf Fem år i etableringsuppdraget en överblick Lena Clenander Wiebe van der Werf Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret dec 2010. Tydligt fokus på arbete och

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011. Nyanländas etablering analys med kommentarer över reformens olika delar Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Nyanländas etablering analys med Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: AF 2010/436389 Datum: 2011-04-20 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, Nyanländas

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader

Arbetsförmedlingens Återrapportering Nyanländas etablering - reformens första sju månader Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Nyanländas etablering - reformens första sju Sida: 2 av 78 Sida: 3 av 78 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-08-01 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011,

Läs mer

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet 1(5) 2016-12-16 Arbetsmarknadsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Med rätt att delta Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Utredningens uppdrag Föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande från Sveriges Kvinnolobby över Ds 2016:35 - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Diarienummer A2016/01883/I

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 FAKTAUNDERLAG Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 45 000 påbörjade något arbete Närmare 45 000 av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i juni påbörjade ett arbete. Detta kan jämföras

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Yttrande över remiss om Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från kommunstyrelsen dnr /2015

Yttrande över remiss om Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från kommunstyrelsen dnr /2015 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-05-28 Handläggare Marita Johansson Telefon: 08-508 35 562 Till Arbetsmarknadsnämnden den 9 juni 2015 Ärende

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-31 A2012/3434/IU Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88 Kommittédirektiv Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare Dir. 2011:88 Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (dnr Ju2016/01307/L7)

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (dnr Ju2016/01307/L7) Sida 1 (11) Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (dnr Ju2016/01307/L7) Arbetsförmedlingen har ombetts att lämna svar på ovanstående

Läs mer

Regeringens satsningar på nyanländas etablering Mötesplats Etablering Statssekreterare Anders Kessling 16 maj Arbetsmarknadsdepartementet 1

Regeringens satsningar på nyanländas etablering Mötesplats Etablering Statssekreterare Anders Kessling 16 maj Arbetsmarknadsdepartementet 1 Regeringens satsningar på nyanländas etablering Mötesplats Etablering Statssekreterare Anders Kessling 16 maj 2017 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Nyanländas mottagande och etablering Mottagande Boende Socialtjänst,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Sverige växer Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni 216 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 239 av landets 29 kommuner växer Befolkningsutveckling 21 Befolkningsutveckling 215

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Inlämnat 2014-02-21 Avser februari december 2013 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2012/445712 Datum: 2014-02-21 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september Etableringsreformen Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén Växjö 29 september Regeringens ambition med reformen Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2017 Lämnat arbetslöshet för arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Bilaga 4 till Statskontorets rapport Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (2012:16) Bilaga 4 Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Inledning och metod Denna

Läs mer

Integration och. 13 jämställdhet

Integration och. 13 jämställdhet Integration och 13 jämställdhet Förslag till statens budget för 2015 Integration och jämställdhet Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Integration och jämställdhet... 11 2.1 Omfattning...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170814 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 De till arbete minskade I slutet av juli 2017 påbörjade cirka 434 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv (Ds 2016:35).

Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv (Ds 2016:35). 2016-10-24 Kommunstyrelsen/AMI Eva Sjötun YTTRANDE 2016-10-24 DnrA2016-01883-I Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Läs mer

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst?

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst? Sida: 1 av 6 Leverantörer Vad händer med vår ersättning? Svar: Ni fortsätter att leverera tjänsten enligt avtal under uppsägningstiden, med bibehållen ersättning. Innan ni skickar in den sista månadsrapporten

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-12-16 Arbetsmarknadssektionen Mia Hemmestad Arbetsmarknadsdepartementet 10333 STOCKHOLM Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 FAKTAUNDERLAG Västmanlands län Stockholm, 2017-11-13 Marcus Löwing Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 Till arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 172 under oktober månad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsläget Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari 217 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Inriktningen på jobbpolitiken 216 Investeringar för jobb och tillväxt Bostadbyggande

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer