ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 2012"

Transkript

1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 2012 Tid: 4-6 maj 2012 Plats: Polacksbacken, Uppsala Ordförande: Robert Tolonen Scherman, Ida Burlin Sekreterare: Hannah Laustiola, Helén Ranelius Justerare: Ida Lundborg, Karin Nordh Närvarande 208 deltagare från hela landet, varav 171 röstberättigade. Ett antal internationella talare och gäster från andra sektioner gästade årsmötet samt en del personal. Dessa är inkluderade i det totala deltagarantalet. 1 Välkomna till årsmötet Anders Hällbom, ordförande i Uppsaladistriktet, hälsar välkomna. 2 Mötet öppnas av sektionens ordförande Årsmötet 2012 öppnas av sektionens ordförande Sofia Halth. 3 Upprättande av röstlängd Sofia Halth går igenom röstlängden. Nr 169, Annilie Nyberg, och nr 170, Bekir Zaradesht Huseyn, har tillkommit sedan röstlängden trycktes upp. att anta röstlängden med dessa tillägg. 4 Val av funktionärer att välja Robert Tolonen Scherman och Ida Burlin till ordförande, att välja Hannah Laustiola och Helén Ranelius till sekreterare, att välja Ida Lundborg och Karin Nordh till justerare, att välja Gabriel Gustafsson och Karin Tomczak till diskrimineringsombud, att välja Hanna Persson, Karin Tomczak, Nicole Rahm, Magnus Lundgren, Jan Svensson och Paulina Nybratt till rösträknare. 5 Fastställande av dagordning Robert Tolonen Scherman går igenom förslaget till dagordning. att fastställa dagordningen. 6 Fråga om mötet utlysts stadgeenligt

2 att mötet har utlysts stadgeenligt och att årsmöteshandlingarna har gjorts tillgängliga i enlighet med svenska sektionens stadgar. 7 Fråga om mötet ska vara offentligt att förhandlingar i plenum ska vara offentliga och att endast personer som finns upptagna i deltagarförteckningen tillåts närvara vid beredningsgruppernas sammanträden. 8 Genomgång av arbetsordningen Ordförandena går igenom förhållningssätt för ett bra årsmöte samt de viktigaste delarna av arbetsordningen. 9 Godkännande av arbetsordningen att godkänna arbetsordningen. 10 Meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp Robert Tolonen Scherman meddelar att nomineringsstopp satts till kl lördagen 5 maj. 11 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut Ordförande Sofia Halth och kassör Maria Eklund presenterar styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för Generalsekreterarens rapport Generalsekreterare Lise Bergh rapporterar om sektionens arbete under Granskningskommitténs rapport avseende sektionen Jan Nygren, sammankallande för Granskningskommittén, presenterar tillsammans med Gill Widell och Åsa Fahlbeck Granskningskommitténs rapport avseende sektionsstyrelsens arbete under Anton Lidström, ledamot i sektionsstyrelsen, tackar Granskningskommittén och lämnar kommentarer från styrelsen på Granskningskommitténs rapport. 14 Revisorernas berättelse avseende sektionen Eftersom revisorerna är förhindrade att delta vid årsmötet läser Robert Tolonen Scherman upp delar av den revisionsberättelse som skrivits avseende sektionen av den auktoriserade revisorn Jan Nyström. Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, och förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Frågestund med sektionens styrelse Sektionsstyrelsen presenterar sig och årsmötet ges möjlighet att ställa frågor till dess ledamöter.

3 16 Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse att med godkännande lägga svenska sektionens verksamhetsberättelse och bokslut för 2011 till handlingarna, att lägga revisionsberättelsen och Granskningskommitténs rapport avseende sektionen till handlingarna, att bevilja ledamöterna i sektionens styrelse ansvarsfrihet för Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut Ernesto Katzenstein, Amnestyfondens styrelseordförande, presenterar Amnestyfondens verksamhet under Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfonden Åsa Fahlbeck presenterar Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfondens styrelse. 19 Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden Robert Tolonen Scherman läser upp delar av den revisionsberättelse som skrivits av Jan Nyström. Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 20 Frågestund med Amnestyfondens styrelse Amnestyfondens styrelse presenterar sig och årsmötet ges möjlighet att ställa frågor till dess ledamöter. 21 Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse att med godkännande lägga Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut för 2011 till handlingarna, att lägga revisionsberättelsen och Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfonden till handlingarna, att bevilja ledamöterna i Amnestyfondens styrelse ansvarsfrihet för om sent inkomna motioner En sent inkommen motion har inkommit: Motion om att begränsa rösträtten på distriktsårsmöten. Ytterligare ett tillägg önskas till röstlängden: nr 171, Madelaine Seidlitz. att inte behandla den sent inkomna motionen, att anta detta tillägg till röstlängden.

4 23 Styrelsens förslag till beredningsgrupper att anta styrelsens förslag till att arbeta i de tre parallella beredningsgrupperna. 24 Val av funktionärer till beredningsgrupperna ordförande, rapportör att till funktionärer för beredningsgrupperna välja Lisa Moraeus som ordförande och Marcus Meyer som rapportör för beredningsgrupp ett, David Langlet som ordförande och Shermin Kharamanpour som rapportör för beredningsgrupp två, samt Anna Dahlbäck som ordförande och Ida Lönneborg som rapportör för beredningsgrupp tre. 25 Valberedningens förslag och presentation av nominerade till val Tina Lundh informerar om valberedningens arbete under det gångna året. 26 Val av ordförande Nina Virkkala presenterar valberedningens förslag. Årsmötet ges möjlighet att ställa frågor till kandidaten. Då det endast finns en kandidat sker val av styrelseordförande genom acklamation. att välja Sofia Halth till ordförande för svenska sektionen av Amnesty International för perioden Val av styrelse för sektionen Nina Virkkala och Karin Tenner presenterar valberedningens förslag. Christine Pamp presenterar Natasja Persson närmare. Årsmötet ges möjlighet att ställa frågor till kandidaterna. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till sektionsstyrelsen sker genom acklamation. att välja Michael Falk, Lisbeth Kohls och Tora Törnquist till ordinarie ledamöter i sektionens styrelse för perioden , att välja Kristina Lindquist till ordinarie ledamot i sektionens styrelse för perioden , att välja Pär Sköld och Natasja Persson till suppleanter i sektionens styrelse för perioden Val av styrelse för Amnestyfonden Stig Johnell presenterar valberedningens förslag. Årsmötet ges möjlighet att ställa frågor till kandidaterna. Val av ledamöter och suppleanter till Amnestyfondens styrelse sker genom acklamation. att välja Ernesto Katzenstein, Anneli von Wachenfeldt och Emil Johansson till ordinarie ledamöter i Amnestyfondens styrelse för perioden ,

5 att välja Julie Chowdhury och Annilie Nyberg till suppleanter i Amnestyfondens styrelse för perioden Robert Tolonen Scherman informerar om att personalen på sekretariatet valt Elisabeth Löfgren (ordinarie) och Maja Åberg (suppleant) som personalrepresentanter i sektionsstyrelsen, samt Andrea Bodekull (ordinarie) och Lena Andersson (suppleant) som personalrepresentanter i Amnestyfondens styrelse. 29 Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden Robert Tolonen Scherman läser upp valberedningens förslag till auktoriserad revisor och revisorssuppleant för sektionen och Amnestyfonden. Val av revisorer sker genom acklamation. att välja Jan Nyström som auktoriserad revisor för svenska sektionen och Amnestyfonden för perioden , att välja Anna Sommar som auktoriserad revisorssuppleant för svenska sektionen och Amnestyfonden för perioden Val av granskningskommitté Tina Lundh och Maria Lindgren presenterar valberedningens förslag. Val av ledamöter till Granskningskommittén sker genom acklamation. att välja Åsa Fahlbeck, Anna Dahlbäck och David Langlet till ordinarie ledamöter i sektionens granskningskommitté för perioden , att välja Ebba Hagander Mir till suppleant i sektionens granskningskommitté för perioden Val av valberedning Karolina Tham och Laila Ly presenterar valberedningens valberednings förslag till valberedning. Anna Dahlbäck presenterar Lisa Moraeus och Anna Nilsdotter. Val av ordinarie ledamöter sker genom sluten omröstning och val av suppleanter sker genom acklamation. att välja Lisa Moraeus, Maria Lindgren och Tina Lundh till ordinarie ledamöter i valberedningen för svenska sektionen , att, utan inbördes ordning, välja Anna Nilsdotter, Stig Johnell, och Nina Virkkala till suppleanter i valberedningen för svenska sektionen Motion om möjligheten att lagföra Henry Kissinger för brott mot mänskligheten 33 Motion om att bekämpa arbetslösheten

6 34 Motion Släpp Guantánomofångarna loss till Sverige att svenska Amnestysektionen arbetar aktivt för att den svenska regeringen och riksdagen ska erbjuda fristad i Sverige för samtliga kvarvarande Guantánamofångar, som inte har dömts/inte kan dömas i en civil domstol i USA, och som inte kan ges fullgott skydd på annan plats i enlighet med internationella flyktingrättsliga normer. 35 Motion om utredning om Halabjamassakern 36 Motion om kampanjer för kurdernas grundläggande politiska och kulturella rättigheter i Turkiet 37 Motion om dagliga kampanjer mot Syrien 38 Motion om kvinnors rätt till lika lön 39 Motion om medborgarskap som mänsklig rättighet 40 Motion om Öcalan som Amnestyfall 41 Motion om upprättelse för 500 personer drabbade i Halabjamassakern

7 42 Motion om att ändra Amnestys färg från gul till grön 43 Motion om gruppernas arbete för enskilda fall att ge styrelsen i uppdrag att se över hur grupperna ska ges ökade möjligheter till ett självständigt och långsiktigt arbete för enskilda och grupper av människor inom olika delar av Amnesty Internationals nuvarande åtagande. 44 Motion om fokus på Amnestys arbete för enskilda fall Motionen drogs tillbaka i sin helhet till förmån för motionen som behandlades i Motion om bekämpning av rasism på nätet 46 Motion om att högtidlighålla FN-dagen 47 Motion om utökning av antal deltagare till Amnestys utbildningar samt höjning av kvalitén på dessa 48 Motion om utökning av videoutbildningar 49 Motion om förstärkning av relationer och samarbete mellan Amnestys grupper 50 Motion om Amnestys hantering av medlemmarnas bostadsort

8 51 Motion om bankernas kontanthantering att Amnesty svenska sektionen agerar för slopade kostnader för kontanthantering för Amnestygrupperna i Sverige hos samtliga storbanker. 52 Motion om kvalificerade revisorer till distrikten att sektionen vid behov ska bistå redovisningsgrupper/enheter i arbetet att finna en kvalificerad revisor när enheten försökt men ej lyckats hitta en sådan revisor, att följande ändring införs i standardstadgarna för distrikt: 7.3 Bokföring och redovisning om verksamheten tillgångarna överstiger SEK Om distriktets intäkter tillgångar vid årets slut överstiger SEK ska ett årsbokslut enligt god redovisningssed, undertecknat av föreningens styrelse och reviderat av en kvalificerad revisor, inkomma till sekretariatet senast den 15 februari. att följande ändring införs i standardstadgarna för redovisningsgrupper: 7.3 Bokföring och redovisning om verksamheten tillgångarna överstiger SEK Om gruppens intäkter tillgångar vid årets slut överstiger SEK ska ett årsbokslut enligt god redovisningssed, undertecknat av föreningens styrelse och reviderat av en kvalificerad revisor, inkomma till sekretariatet senast den 15 februari. 53 Motion om integritet och webben att uppdra åt styrelsen att utreda möjligheten att bilda en till styrelsen rådgivande IT-grupp med aktivister med en professionell bakgrund inom IT-strategiska frågor. 54 Motion om anställningsstopp och omfördelning av resurser 55 Förslag om avskaffande av gruppröstningen att stryka 9.5 i stadgarna. et var enhälligt. Robert Tolonen Scherman meddelar att en följd av att denna paragraf styrks blir att 9.6 i stadgarna omnumreras till Förslag om begränsade mandatperioder

9 att uppdra åt styrelsen att presentera ett stadgeändringsförslag till årsmötet 2013 om begränsade mandatperioder för förtroendevalda av årsmötet. 57 Avgifternas storlek att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kr per år för 2013, samt att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kr per år för 2013 och omfattar personer under 20 år. 58 Tid och plats för årsmötet 2013 Ida Burlin informerar om att platsen för nästa årsmöte inte är bestämd än men att årsmötet föreslås hållas den 3-5 maj Övriga frågor Ernesto Katzenstein tackar av Viktor Swartz och Malin Löfvenberg, som avgår från Fondstyrelsen. Åsa Fahlbeck tackar av Jan Nygren, Gill Widell och Öjar Janhager som avgår från Granskningskommittén. Tina Lundh tackar av Karin Tenner som avgår från valberedningen. Sofia Halth tackar av Anton Lidström, Gustaf Löfgren och Christer Arnrup som avgår från sektionsstyrelsen. Sofia Halth tackar även Anders Hällbom, Sara Beskow, Anton Bertell, Ingrid Eriksson, Adam Sjöborg, Hanna Persson och Lisa Rönnblom från Uppsaladistriktet som arrangerat årsmötet. Anders Hällbom tackar alla funktionärer som hjälpt till under årsmöteshelgen. Sofia Halth tackar alla som arbetat i beredningsgrupperna och presidiet. 60 Mötet avslutas av sektionens ordförande Sofia Halth förklarar årsmötet 2012 avslutat.

10 Robert Tolonen Scherman Ordförande Ida Burlin Ordförande Hannah Laustiola Sekreterare Helén Ranelius Sekreterare Ida Lundborg Justerare Karin Nordh Justerare

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer