Insnmlingsstiftt: lsen. LIT}NS CAI-{CERFORSKNIN{iS F.ilhlt) vld Åkitdsnrisk* sjr"rkhu*ct i LJpp:'ala ARSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insnmlingsstiftt: lsen. LIT}NS CAI-{CERFORSKNIN{iS F.ilhlt) vld Åkitdsnrisk* sjr"rkhu*ct i LJpp:'ala ARSREDOVISNING 2012-07 -01 - 201 3-06-30"

Transkript

1 Insnmlingsstiftt: lsen LIT}NS CAI-{CERFORSKNIN{iS F.ilhlt) vld Åkitdsnrisk* sjr"rkhu*ct i LJpp:'ala ARSREDOVISNING t/

2 I nsam I i ngsstiftelsen LIONS CANCERFORSKN I NGSFON D vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala Organisationsnumm er Arsred ovis n i n g fö r rä kens ka psåre t Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, nedan benämnd Fonden, avger härmed redovisning för Fondens verksamhet under dess tjugonionde verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp itusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. lnnehåll Förvaltn i ngsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Fondens utveckling i sammandrag Utbetalda forskn ingsanslag Sida I ÄneTS VERKSAMHET I SAMMANDRAG. Summa inbetalningar tkr (3 542 tkr) 122 %. Summa utbetalningar avseende den ideella verksamheten tkr (3 181 tkr) 22 %. Summa utbetalningar/summa inbetalningar 50 % (90 %) o lnsamlingskostnader 1,0 %o (1,4 %). Administrations- och förualtningskostnader 0,3 % (0,9 %) n rt 54\ 'ffit' / I

3 Fö rva Itn i n gs be rätte Ise Fonden stiftades 1984 av distrikten 101-8, 101-GD och 101-U av Lions Clubs International. Dessa stiftare utser enligt stadgarna styrelse och revisorer. Fonden har från 1997 varit registrerad som Insamlingsstiftelse vid Länsstyrelsen i Uppsala. Från och med den 1 januari 2010 är Länsstyrelsen i Stockholms län tillsynsmyndighet. Fonden har ett 9O-konto, tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Dessa instanser granskar verksamheten och kontrollerar att gällande regler följs. Fonden är en ideellt arbetande insamlingsorganisation vars intäkter består av penninggåvor från allmänheten och från lionklubbar. Fonden får inga medelfrån stat, landsting eller kommun. För att ingå i Fondens styrelse måste man vara medlem i en Lionklubb i de stiftande distrikten. Det innebär att ledamöterna måste följa Lions syften och etik. Ändamål Andamålet med Fonden är att bekämpa cancersjukdomarna genom att stödja forskningen inom cancerområdet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Anslag kan därmed ges till cancerforskare verksamma inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, med knytning till Akademiska sjukhuset i Uppsala. En uttalad policy är att stöd främst ges till yngre forskare. Främjandet av ändamålet Fondens inriktning är att anslå medel till den kliniska forskningen och då företrädesvis för anskaffande av erforderlig utrustning i form av teknisk laboratorieutrustning och laboratoriemateriel. För detta ändamål beslutade styrelsen att under året bevilja forskningsanslag med tkr (3 161 tkr) till 30 (39) olika forskningsprojekt. Styrelsen har även beslutat att utse Larry Mansouri, UAS, till årets Lionstipendiat och tilldela honom ett stipendium på 20 tkr. För detta verksamhetsår har inte kravet från Svensk Insamlingskontroll, om att minst 75 o/o av insamlade medel skall tillfalla ändamålet uppfyllts. Under året har utbetalningarna till ändamålet gjorts med tkr (3 181 tkr). Detta betyder att måluppfyllelsen för året är 50 % (90 %). Orsaken till detta är att ett stort testamente på tkr erhållits efter det att beslut om utdelning tagits. I bilagan Utbetalda forskningsanslag , redovisas de olika projekten med respektive belopp. Organisation Fondens styrelse består av tre ledamöter med var sin personliga suppleant. Varje ledamot och suppleant är utsedda av sina respektive Liondistrikt, 101-B (Bergslagen), -GD (Gävle-Dala) och -U (Uppland). Distriktsråden i respektive distrikt fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar ansvarsfrihet för fondstyrelsen, vilket har skett för års förvaltning. 0 4^ l2 5tV1 'm'? /

4 Fondstyrelse Under det gångna verksamhetsåret har fondstyrelsen haft följande sammansättning: 101-B Gun Hilton-Vikh, sekreterare Svante Moen, suppleant Forshaga Lakene 101-GD Dag Hedin, kassaförvaltare Bergsjö Birgitta Myrgren, suppleant Bergsjö 101-U Berith Blom BUlow, ordförande Margareta Parkstam, suppleant Uppsala Bälinge Revisorer Fonden har en av distrikten gemensamt utsedd ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Dessa har under året varit: Erik Perjos, ordinarie Godkänd revisor Malung Morgan Söderberg, suppleant Auktoriserad revisor Borlänge Forskningsrådet Fondens styrelse utser varje år ett forskningsråd. Detta har till uppgift att bedöma inkomna ansökningshandlingar. Forskningsrådet lämnar efter granskning, ett forslag till styrelsen på vilka forskare som bör få anslag. Styrelsen fattar därefter ett slutgiltigt beslut om tilldelning av anslag. Forskningsanslagen utdelas en gång per år. Forskningsrådet har under året bestått av följande ledamöter. Barbro Eriksson, Ordförande Professor vid UAS, Uppsala Bengt Smedmyr, Docent vid UAS, Uppsala Sven-Olof Andersson, Docent vid USÖ, Örebro Hans Hagberg, Docent vid UAS, Uppsala Håkan Ahlström, Professor vid UAS, Uppsala Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit två protokollforda sammanträden varav ett som telefonmöte. Placeringspolicy Fondens policy är den att kapitalplaceringar endast får göras i värdepapper med låg risk. Inga aktieplaceringar får göras. Aktier erhållna som gåva skall säljas. f) II I l"at J*r ht,l

5 Verksamheten Fondens verksamhet består i att samla in medel för att stödja forskningen inom cancerområdet. Detta sker genom penninggåvor från allmänheten och från lionklubbar som i sin verksamhet bland annat har som målsättning att stödja Fonden. Den största delen av det interna arbetet i Fonden består i att utfärda minnes- och gratulationskort. Fondens administration sköts av styrelseledamöterna. Den dagliga verksamheten sköts av en styrelseledamot, som tillika är Fondens kontaktperson och arbetar med den löpande driften från sin bostad som samtidigt är Fondens kansli. Detta gör att Fonden inte behöver hyra kontorslokaler. Alla i Fondens styrelse och forskningsråd arbetar helt ideellt utan ersättningar eller arvoden. Marknadsföringen sker dels genom att lionklubbarnas medlemmar sprider information om Fondens verksamhet i sina närområden och dels genom så kallade annonspluggar i ett antal dagstidningar. Information om Fonden finns även på hemsidan där det även finns formulär för registrering av minnesgåvor och gratulationskort. Fonden har som policy att inte införa någon reklam i form av betalda annonser i dagspress eller andra tidskrifter. Begravningsbyråer och församlingar från hela landet, är stora förmedlare av gåvor till Fonden. Styrelsens ledamöter och suppleanter har vid olika tillfällen deltagit i sammankomster med främst lionklubbar för att informera om Fondens verksamhet. Målsättning Fondens målsättning är att aktivt arbeta med att öka kännedomen om Fonden för att på så sätt få mera penninggåvor till ändamålet. Detta skall ske genom utökad kontakt med lionmedlemmar, som i sin tur framfor vårt budskap till de som kan vara förmedlare av gåvor till Fonden. lnsamlade medel Inbetalningarna till Fonden är under året drygt 7,8 mkr (3,5 mkr). Inbetalningarna från lionklubbar minskade under året med 12 % iämfört med föregående år och inbetalningarna från allmänheten minskade med 5 %. Övriga inbetalningar minskade med 16%. Den totala ökningen av inbetalda medel beror på att Fonden erhållit två testamentariska gåvor på tillsammans 4,6 mkr ( 0 ). Inbetalningar per distrikt. 101-B 101-GD 101-U övrisa Sammanlast lnbetalningarfr. klubbar 375( 375) 404( 496) 449( 524) 1( 8) 'l229(1 403) Minnes- gratulationsbrev 395( 460) 1 085(1 170) 399( 305) 73(1 16) 1 952(2 051) Testamenten 0( 0) 240 (0) 4 356( 0) 0( 0) 4 596( 0) Övr. intäkter 7( 7\ 20( 35) 44( 45\ 3( 1) 74( 88) 777( 842) 1749(1701\ 5248( 874\ 77(125\ 7851(3542\ % 10 e4t 22 (4a) 67 (25) 1 (4) n f "i, ralll lt ) q^ Wu' l{

6 Forskning och stipendier Till Fonden har under året inkommit 35 (55) ansökningar, varav 11(12) från Örebro, om sammanlagt 6,3 mkr (9,5 mkr). Målet är att bevilja anslag till den kliniska (patientnära) forskningen och en uttalad policy är att stöd företrädesvis ges till yngre forskare som ännu inte disputerat, för anskaffande av laboratorieutrustn ing. Bidrag till löner lämnas ej. Utöver beviljade ansökningar, utdelar Fonden varje år ett stipendium till en person som uppfyller kriterierna som "Ung, lovande cancerforskare". Detta stipendium är en utmärkelse utan förpliktelser. Sedan starten 1984 har 93,2 mkr inbetalts till Fonden och 85,2 mkr utbetalats till olika forskningsprojekt. Under denna tid har dryga S0-talet forskare disputerat för medicine doktorsgraden med stöd av vår Fond. Omkostnader Fonden har ingen anställd personal. Verksamheten bedrivs helt ideellt ienlighet med Lions anda och etik. Omkostnaderna ligger därför fortsatt på en mycket låg nivå. lnsamlingskostnaderna uppgår till 1,0 o/o (1,4 o/o) av insamlade medel, medan administrations- och förvaltningskostnaderna motsvarar 0,3 o/o (0,9 %). Svensk Insamlingskontroll har som normtal för motsvarande kostnader totalt 25 %. Fondens omkostnader täckts av räntemedel. Sedan starten har även ett överskott av ränteintäkter och utdelningar pä 1,7 mkr kunnat tillföras forskningen. Investeringar Inga investeringar har gjorts under året. lnventarier Inventarierna är helt avskrivna så när som ett symboliskt belopp på 1 kr. Kvarvarande inventariers anskaffningsvärde uppgår till kr. Resultatet av Fondens verksamhet Resultatet för verksamheten uppgår under verksamhetsåret , till kr ( ). Styrelsen föreslår att resultatet överförs till Fondens egna kapital. Vad i övrigt gäller fondens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning. Utdelningspolicy för anslag. Fonden har som grundpolicy, att inbetalda gåvomedel skall tillföras ändamålet genom anslag till cancerforskningen, vilket innebär att det inte fonderas av inbetalda gåvomedel. Till följd av det rådande låga ränteläget, har dock styrelsen beslutat att tills vidare ha en kapitalbehållning på 3 milj. kronor, för att täcka omkostnaderna med avkastningen härav. a-\ t6) Ja, Vh f

7 Fem år i sammandrag. Verksamhetsintäkter Beloop itkr Testamenten Minnes/gratulationsbrev Gåvor från Lionklubbar Övriqa qåvor Summa intäkter Verksamhetskostnader Ändamålskostnader 38BG lnsamlingskostnader Administrationskostnader Summa kostnader RESULTATRÄKNING FöR TIDEN Not Verksamhetens i ntäkter Testamenten M i n nesb rev/g ratu lationsb rev Gåvor från Lionklubbar övriga gåvor Summa intäkter Verksam hetens kostnader Ändamålskostnader Insamlingskostnader Ad m i n istratio nskostnader Summa kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Rä nte intä kter/utd el n i n gar Realisationsvinster S:a resultat av finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster, ARETS SALDO {qwll

8 BALANSRAKNING PER 30-6 TILLGANGAR Anläggningstillgångar lnventarier S:a anläggningstillgångar Omsättn i n gstillgångar Upplupna intäktsräntor Div. kortfristiga ford ringar Likvida medel S:a omsättningstillgångar S:A TILLGAT.ICRR 20'13 t I I Not t EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat fond kapital Arets resultat S:a eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga sku lder Beräknat arvode för revision S:a kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL O SKULDER Ställda panter: Ansvarsförbindelser: I Inga Inga Inga lnga Redovisn i ngspri nci per Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Bokföringen sker efter FRll-BAS 2002 kontoplan för insamlingsorganisationer. lntäkterna i form av penninggåvor har redovisats enl. bokföringsmässiga principer. Gåvor, som inte utgörs av kontanter, har värderats till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Som ändamålskostnader har endast utbetalda forskningsbidrag och stipendium redovisats. Övriga kostnader har redovisats som insamlings- och administrationskostnader. Fordringarhar värderats individuellt och upptagits till det belopp de beräknas inflyta med. Tillgångar och skulder har redovisats till värdet på bokslutsdagen. ) p 1r\ wv I

9 NOTANTECKNINGAR Not 1 Verksamhetens intäkter. Av intäkterna har givare öronmärkt gåvor för nedanstående forskningsändamål: Barncancer kr ( kr), Bröstcancer kr ( kr), Prostatacancer kr (91 615), - Mag-tarmcancer kr (a 000 kr) och Kvinnosjukdomar kr (6 000 kr), Lungcancer 200 kr (300 kr), Hjärntumörer 200 kr (100 kr), - Hodgkins lymfom 0 kr ( kr), Myelom 500 kr (0). - Öronmärkn ingarna tillgodoses. Not 2 Ändamålskostnader, tkr. Utbetalda forskn ingsanslag Aterforda forskn ingsanslag Stipendium till "Arets Lionstipendiat" Andamålskostnader netto * Se separat bilaga sidan 11 Not 3 Inventarier, tkr. Ingående anskaffn ingsvärde Arets utrangering Utgående ackum. anskaffningsvärde D.å. F.å D.å F.å. 22 q lngående avskrivningar Aterforda avskrivn inga r Utgående ackum. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4 Balanserat fondkapital Bundet eget kapital, 3,0 mkr enligt styrelsebeslut. 2 q Tack Styrelsen vill åter rikta ett varmt och innerligt tack till alla gåvogivare inklusive lionklubbar, begravningsbyråer, församlingar, ledamöterna iforskningsrådet samt till Fondens revisor för allt stöd och uppoffrande arbete som nedlagts till gagn för Fondens verksamhet och som tillsammans verksamt bidragit till Fondens framgång. Den regionala cancerforskningen är i hög grad beroende av alla frivilliginsatser. Uppsala, Lakene och Bergsjö b U :i,a J:v [!,9!;;' t tft)i'(c.^' Berith Blom BUlow ande Suppleant for Gun Hilton-Vikh Kassaförvaltare/Styrelseledamot rättelse har avlämnats 201f,-[t8*'!6

10 r0 LIONS CANCERFORSKNI NGSFOND Fondens utveckling i sammandrag Miljontal q Inbetalningar jämfört med föregående år J 2 I Klubbidrag Minnesbrev Testamenten Öw. intåkter Sammanlagt Gåvomedel / Forskningsanslag {3 Mkr I Iv U tazf,-**-fl--fir NF {t n /\-;< a :;ffitnt,tiltnnnl, lt;,il, lt, *"0{.".'{.,o.}',.'\+{..-'[",.'{.*u*".'p} t-t Inbetaln. --+* Forskn.anslag % Omkostnader i % av insamlade medel 6,0 t&h 3,0 z,v 1,0 0,0 *,.*".""s."u"*"t-..*..*'"eupt6.s-""."-r."-""."-""""-".-""o$"-t'

11 11 LIONS CANGERFORSKNI NGSFON D Utbetalda forskningsanslag Amelie Kinch,Infektionssjukdomar Lymfom efter organtransplantation - vilken ro11 spelar EBV, immunsuppressionen, subtyp av DSBCL, regulatoriska T-celler eller donator/recipient ursprung? Victoria Hahn-Strömberg, Kliniken lab.medicin patologen, Örebro Analys av DNA metyleringsmönster i claudingenerna och dess påverkan på prognos och genotyp. Tomas Jerlström, Urologiska kliniken, Örebro Inflammationsuttryck i urinblåsan och dess betydelse vid urinblåsecancer. (S-O Andersson deltog ej) Richard Rosenquist Brandell, Klinisk genetik Molekylär och epidemiologisk karakterisering av kronisk lymfatisk leukemi. Beviljat kr kr kr Maria Svensson, Laboratorie-medicinska länskliniken, patologi, Örebro Kan man med hjälp av fyra olika proteinuttryck skilja på indolent och aggressiv prostatacancer. (S-O Andersson deltog ei) Sabina Davidsson, Urologiska kliniken, Örebro Regulatoriska T-lymfocyter som bakomliggande orsak till utveckling av prostatacancer. (S-O Andersson deltog ej) Larry Mansouri, Klinisk genetik Riktad sekvensering av molekyliira signalvägar involverade i identifiering av patogena komponenter vid kronisk lymfatisk leukemi. Elisabet Tina, Kliniskt forskningscentrum, Örebro Identifiering av möjliga faktorer som påverkar behandlingsrespons vid bröstcancer kr kr JoakimCrona,OnkologiskEndokrinologi/Experimentellkirurgi Individualiserad onkologisk behandling genom genetiska markörer. Gustaf Hedström, Onkologi Prognostiska markörer i Diffusa Storcelliga B-cellymfom (DLBCL). (H Hagberg deltog ej) Eva Baecklund, Reumatologi Insamling och omhänderlagande av biologiskt material i AUTOLYMFOM-studien och bygga upp en biobank med lymfomvävnad, blod och synovialvätska kr kr

12 I2 Per Hellman, Kirurgi Fofisatta studier av biniuretumörer och tunntatms-net kr Alex Karlsson-Parra, Klinisk immunologi och transfusions-medicin kr Genetiskt modifierade T-celler for immunterapi av cancer. Daniel Molin, Onkologi Hodgkins lymfom, protonstrålning, PET/DT och biologi. (H Hagberg deltog ej) kr Peter Stålberg, Kirurgi Studier av endokrina tumörer. MEN1, Midgut Carcinoider och Ovarialcancer. TUMÖRGENES OCH MALIGNIFIE,RING. Eva Tiensuu Jansson, Onkotogi endokrinologi Genetics an tumor biology of inherited and sporadic ileal neuroendocrine tumors. (B Eriksson deltog ej) Kleopatra Georgantzi, Barnonkologi Uttrycket av somatostatinreceptorer och andra neuroendokrina markörer och deras betydelse i kliniska och experimentella neuroblastom. Josefine Palle, Barnonkologi DNA metylering vid akut myeloisk leukemi hos nordiska barn. Göran Ronquist, Klinisk kemi och farmakologi Mikrovesikler (prostasomer) som ny serum/plasmamarkör vid prostatacancer. Annika Englund, Barnsjukhuset Hodgkins lymfom hos barn och ungdomar - epidemiologi, etiologiska faktorer och seneffekter av behandlingen. Mårten Fryknäs, Klinisk farmakologi Ett potentiellt läkemedel ftjr att göra tumörer strålningskänsliga Farkas Sanja, Laboratoriemedicin, öretrro Bröstcancerrisk hos kvinnor med G>T polymorfin rsi2676 i DHDH genen Staffan Welin, Onkologisk Endokrinologi Prognostiska faktorer och möjliga behandlingar för Neuroendokrina carcinom. (B Eriksson deltog ej) Gunilla Enblad, Onkologkliniken Engineered T cells and the tumor microenvironment. (H Hagberg deltog ej) Mats Stridsberg, Klin kemi och farmakologi Graniner i modern siukvård kr kr kr kr kr kr

13 13 Rolf Larsson, Klin kemi och farmakologi Improved development of cancertherapy by drug repurposing. Pär Gerwins, Röntgen/BFC Interplay between the coagulation system, storma and angiogenesis in tumor development. Matts Olovsson, Kvinnokliniken Utvärdering av självprovtagning för HPV testningar som screeningsmetod ft)r att identifiera kvinnor med förstadier (cellftirändringar) till livmoderhalscancer - en randomiserad studie. Gisela Helenius, Laboratoriemedicinska klino Örebro 24,25-dlhydroxyvitamin-D3:s effekt på mirna uttryck i prostatacell-linjer. (S-O Andersson deltog ej) Gabriella Lillsunde Larsson, Lab-med länskliniken, Örebro Vulva och vaginalcancer - faktorer som påverkar cancerutveckling och prognos. Summa forskningsanslag Ärets stipendiat Larry Mansouri, UAS Totalt till ändamålet kr kr kr 100'000 kr kr kr kr De namn som står inom parantes ( ) i kursiv stil efter projektbeskrivningen, anger att vederbörande ledamot av forskningsrådet, inte deltagit i beslutet att föreslå medel på grund av jciv, i enlighet medfondens regler.

14 ö pwc Revisionsberättelse Till st1'relsen i Insamlingsstifftelsen Lions sjukhuset i Uppsala, org.nr 8176oz'2963 Cancerforskningsfond vid Akademiska Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för räkenskapsåret 2or2-o7-or - zo13-o6-3o. Styr elsens ansu ar ftr år sr e douisning en Det är stlrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Reuisorns ansder Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar rel'isorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en råttvisande bild i ry{te att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i sy{te att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll' En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredor'-isningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en revision av stj.relsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för räkenskapsårel 2o12-o7 -or Styrelsens ensuar Det är stpelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelse- Iagen och stiftelseförordnandet. Reuisorns znsuer Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvida jag r"id min granskning funnit att någon ledamot i st,'relsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min rer''ision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon st1'relseledamot är ersättningsslyldig mot stiftelsen eller om det finns skäi för entledigande. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handiat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tiilräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Jag tillsty'rker att st,'relsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla r':isentiiga avseenden rätwisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3o juni zor3 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslaqen.

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer