INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden Finansiell verksamhet Intressebolag Våra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden Finansiell verksamhet Intressebolag Våra fastigheter Årsredovisning Revisionsberättelse 37 Värdegrund 38

3 ÅRET SOM GÅTT 3 Verksamhetsåret 2012 i sammandrag Resultatet från den löpande förvaltningen har, på jämförbart bestånd, utvecklats mycket starkt och ökat med 32 %. Ökningen beror främst på det goda arbete som skett avseende uthyrning på lokalsidan de senaste åren. Under året har en mindre fastighet avyttrats till ett något högre pris än vår interna värdering. ÅRETS RESULTAT Årets resultat efter skatt uppgick till 56 mnkr (72). Årets resultat från den löpande förvaltningen uppgick till 83 mnkr (63). NYCKELTAL Marknadsområden Marknadsvärde, mnkr Yta, kkvm Marknadsområden, Marknadsvärde, andel andel Norrköping/Linköping Örebro/Kumla Övriga orter Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftöverskott, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr Årets resultat, mnkr Resultat från den löpande förvaltningen, mnkr Genomsnittlig uthyrningsgrad yta, % Finansiell ställning Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Justerad soliditet, % 46,3 44,1 Direktavkastning, % 7,6 7,2 Genomsnittlig låneränta, % 4,0 4,3 Genomsnittlig räntebindningstid, år 6,4 5,3 Mnkr Norrköping/Linköping 82 % Örebro/Kumla 16 % Övriga orter 2 % Resultat från den löpande förvaltningen År»

4 4 VD HAR ORDET Stark utveckling i svag ekonomi + Årets resultat 56mnkr När vi sammanfattar resultatet från 2012, kan vi konstatera att vi återigen gör ett bra resultat sett till den löpande förvaltningen. Resultatet från den löpande förvaltningen blev 83 mnkr (63), vilket är en följd av det fantastiska arbete som utförs av all vår personal. Det goda arbetet syns också i de historiskt låga siffrorna för vakanser och omflyttning. Det här innebär att vi nu står väl rustade inför kommande tider av ökade investeringar och underhåll, något som vi gör tillsammans med våra hyresgäster. För mig personligen, såsom återvändande VD, känns det extra roligt att se att organisationen och bolagets styrkor har utvecklats. En av våra styrkor är stabiliteten och långsiktigheten i hanteringen av vårt finansnetto. Finansnettot för år 2012 stannar på 81 mnkr (88), vilket är mycket starkt i en tid av finansiell oro och ökade krav på marginaler i långivarnas verksamhet. Under året har endast en mindre förändring av vårt fastighetsbestånd skett. Fastigheten Fotogenen 5 i Norrköping såldes i slutet av december för 9 mnkr, vilket är något över vår interna värdering. Stabila fastighetsvärden Värdet på våra fastigheter fortsätter att vara stabilt. Efter den sedvanliga kontrollen av direktavkastningskrav, med hjälp av Forum Fastighetsekonomi, värderar vi vårt totala fastighetsbestånd till cirka mnkr. Vid värderingen kan vi konstatera stabila och något ökande driftnetton samt en god utveckling av direktavkastningskraven för våra fastigheter till följd av deras lägen, både avseende geografisk marknad och belägenhet på orterna. Tre marknadsområden med stark framtidstro Större delen av våra fastigheter finns idag i Norrköping/Linköping, Örebro/ Kumla och via vårt intressebolag Fastighetsaktiebolaget Kretia, i Uppsala. Alla tre områden har haft ett starkt 2012 med stor efterfrågan på såväl bostäder som lokaler. Detta har medfört att vi vid utgången av året inte har några bostadsvakanser och att våra vakanser på lokalsidan är på historiskt låga nivåer. Under året har vi tecknat flera nya långa lokalhyresavtal. Det innebär fortsatt god tillväxt i lokalhyrorna under 2013 i samband med att projekten färdigställs för hyresgästerna. Alla de tre marknadsområden där vi verkar kommer att ha en fortsatt god framtidsutsikt grundad på tillväxt och positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på bostäder förväntas vara mycket stark på våra orter även under kommande år. Det är dock ett stort arbete som behöver göras framöver med intrimning och effektivisering eftersom hyresutvecklingen på bostäder inte matchar kostnadsutvecklingen för drift och underhåll. Förädling och utveckling av vårt bestånd En stor och viktig del av vårt dagliga arbete består av förädling och utveckling av fastighetsbeståndet. Under 2012 har vi bland annat fortsatt utvecklingen av våra fastigheter i Norrköpings industrilandskap, i kvarteren Kvarnen och Knäppingsborg. I kvarteret Kvarnen har vi iordningställt kvm till Norrköpings kommun för Restaurangskolan. I Knäppingsborg har vi utvecklat fyra lokaler för nya butiker samt fem lokaler till nya kontorshyresgäster. I Linköping har vi under året främst utvecklat lokaler i kvarteret Decimalen på Storgatan. I Örebro/Kumla har fastighetsutvecklingen berört fastigheterna Köpmannen 6 och Guldsmeden 15 i Kumla samt kvarteret Hållstugan (Gamla stan) i Örebro. I Uppsala handlar utvecklingsarbetet framför allt om projekt i Fyrisborg (Årsta 76:2) som ägs av Fastighetsaktiebolaget Kretia. En viktig del av vår fastighetsutveckling är det ständiga arbetet med driftoptimering och utbyte till ny miljövänlig teknik. Under året har vi satsat 10 mnkr inom detta område.

5 VD HAR ORDET 5 PETER KARLSTRÖM VD

6 6 VD HAR ORDET Den finansiella verksamheten Året inleddes med finansiell oro, något som bland annat innebar att de traditionella långivarnas intresse för att finansiera fastigheter svalnade. Bankerna har motiverat sitt förhållningssätt med kravet på nya kapitaltäckningsregler, men höjde samtidigt sina marginaler. Under slutet av året har vi dock kunnat registrera en ljusning då den ekonomiska krisen och dess följdproblem kanske inte blir så omfattande som många tidigare haft farhågor om. I en tid av finansiell oro ser vi att vi får nytta av vår långsiktighet och stabilitet samt att det läggs större vikt vid fastigheternas typ, läge och skick för att få fortsatt goda finansieringsvillkor. Vi upplever att vi betraktas som en attraktiv låntagare med välskötta fastigheter och god kontroll på ekonomiska nyckeltal. Hållbart fastighetsföretagande Att vi bygger och underhåller fastigheter med höga krav på låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval är ett strategiskt beslut för att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt. Värden skapas för oss och bolagets intressenter, men framför allt för våra hyresgäster. En av våra mest prioriterade frågor är att ständigt minska energiåtgången i fastigheterna. Mycket av detta arbete vill vi utföra tillsammans med hyresgästerna. Under 2013 kommer vi att arbeta vidare med så kallade Gröna hyresavtal. I vår strävan att vara en god arbetsgivare utgör medarbetarundersökningar och individuella samtal viktiga verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Engagerade medarbetare med närhet till hyresgästerna Under året har styrelsen bestått av fyra ledamöter inklusive ordförande. Ordföranden har handlagt frågor av strategisk och övergripande karraktär. Under året har en ny ledning tillträtt i bolaget. Ledstjärnan i vårt arbete sammanfattas väl i företagets kärnvärden: omtanke, öppenhet, långsiktighet och mod. Vi ska leva upp till dessa kärnvärden genom att vara den lokala och närvarande fastighetsägaren med ett stort fokus på hyresgästerna. Det är just genom denna lokala närvaro, tillsammans med ett stort engagemang från medarbetarnas sida, som vi uppnår vår vision om att hjälpa våra hyresgäster att lyckas. Vår marknad 2013 Prognosen för 2013 pekar på ett resultat från den löpande förvaltningen på cirka 80 mnkr och ett resultat före skatt på cirka 45 mnkr. Vi räknar med ett fortsatt gott uthyrningsarbete och ett förbättrat finansnetto. Det är med stor glädje som jag vill framföra ett stort tack till alla duktiga och engagerade medarbetare för allt arbete som har genomförts under Vi står starka, för att tillsammans med våra hyresgäster, fortsätta resan in i många nya spännande och roliga hyresrelationer. Våra 10 största hyresgäster 1. Norrköpings Kommun PETER KARLSTRÖM/VD 2. Swedbank AB 3. Linköpings Universitet 4. ICA Sverige AB 5. Sectra AB 6. Danske Bank 7. Kriminalvården 8. Systembolaget 9. Autoliv Electronics AB 10. Arbetsförmedlingen Fördelning av lokalkontraktens antal/årshyror efter kontraktens förfallotid % Antal kontrakt % Årshyror %

7 VD HAR ORDET 7

8 8 VERKSAMHETSÖVERSIKT Verksamheten i korthet Henry Ståhl Fastigheter AB med dotterbolag innehar, vid utgången av 2012, ett bestånd som omfattar 59 fastigheter. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka kvm, inklusive garageytor på kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till två regionala marknadsområden, som kännetecknas av god tillväxt och goda framtidsutsikter. Henry Ståhl Fastigheter, som verkat sedan 1947, underhåller och utvecklar fastigheter långsiktigt och ansvarsfullt med en modern och effektiv förvaltning där visionen lyder Vi hjälper våra hyresgäster att lyckas. Hyresvärdet för 2013 beräknas uppgå till 415 (408) mnkr. Av det totala hyresvärdet utgör marknadsområde Norrköping/Linköping 81 %, marknads- område Örebro/Kumla 17 % och övriga orter 2 %. Fastighetsbeståndet representerar ett brett utbud av lokaler och bostäder av god kvalitet. Fördelningen av hyresvärdet mellan lokaler och bostäder är 65 % respektive 35 %. Den uthyrningsbara ytan, exklusive garage, utgörs av butikslokaler 14 %, kontor 32 %, industri/lager 11 %, bostäder 39 % och övrigt 4 %. Bokhållaren 2 NORRKÖPING Fastighetsmarknaden i Norrköping är stark och kommer ytterligare att stärkas i takt med investeringarna för den nya Ostlänken, som nu är beslutad av Regeringen. Nyproduktionen av kontorslokaler och bostäder bidrar till en positiv utveckling av snitthyrorna. Henry Ståhl Fastigheter är en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden i Norrköping. Lokalfastigheterna är till övervägande del centralt belägna och fördelar sig på butiker, kontor och övriga lokalytor med 17 %, 52 % respektive 31 %. Genomsnittlig uthyrningsgrad är 98 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2012 beräknas till cirka kr/kvm. Bostadsfastigheterna är belägna i attraktiva boendemiljöer. De flesta fastigheterna är byggda i egen regi under 70-, 80-, och 90-talen. Bostäderna har en stor efterfrågan och det finns inga vakanser. Elddonet 12 LINKÖPING Linköpingsmarknaden är stark, med stor efterfrågan på såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter. Den låga vakansgraden och ökningen av hyrorna öppnar upp för nya projekt i centrala lägen. Henry Ståhl Fastigheter äger tio fastigheter i Linköping. Dessa består i huvudsak av bank-, kontors- och butiksytor. Antalet bostäder uppgår till 131 st. Beståndet är koncentrerat till den centrala delen av Linköping, förutom två kontorsfastigheter som ligger i Mjärdeviområdet i anslutning till Linköpings Universitet. Innehavet i centrum är fullt uthyrt medan Mjärdevifastigheterna har en genomsnittlig uthyrningsgrad på 97 %. Den genomsnittliga hyresnivån för lokaler beräknas till cirka kr/kvm. Prästgården 12, Bromsgården 1 ÖREBRO I Örebro finns en god efterfrågan på kontor i bra lägen. Även om konkurrensen är hård från externhandeln så är cityhandeln fortsatt stark i de bästa lägena. En del omflyttningar kommer att uppstå bland kontorshyresgästerna i takt med att nya kontorsytor står klara. Henry Ståhl Fastigheter äger fem fastigheter i Örebro. Beståndet omfattar en lagerfastighet i utkanten av Örebro och fyra fastigheter mitt i stadens centrum. De senare utgörs framför allt av butiks- och kontorsytor. Antalet bostäder uppgår till 21 st. Genomsnittlig uthyrningsgrad för ortens lokalytor uppgår till 97 %. Bostäderna är fullt uthyrda. Hyresnivån för centralt belägna lokaler beräknas till cirka kr/kvm. Byggmästaren 9 KUMLA Kumla är en offensiv och växande kommun med ett bra geografiskt och infrastrukturellt läge. Ortens attraktionskraft som bostadsort medför låga vakanser för såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen. Henry Ståhl Fastigheter äger åtta fastigheter i Kumla. Beståndet utgörs till en tredjedel av butiker och kontor, som ligger mitt i Kumla centrum. Resterande två tredjedelar består av bostäder, vilka också har centrala lägen. Lokalerna har en genomsnittlig uthyrningsgrad på 96 %. Genomsnittshyran för lokaler beräknas till cirka 950 kr/kvm. ÖVRIGA ORTER

9 86,0 84,0 86,0 84,0 84,0 82,0 84,0 82,0 82,0 80,0 82,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 78,0 76,0 76,0 76,0 76,0 74,0 74,0 74,0 74,0 72,0 72,0 72,0 72, VERKSAMHETSÖVERSIKT År År År År Hyresintäkter per ort Ytor Ytor per ort Hyresintäkter Hyresintäkter per per ort ort Ytor Ytor per per ort ort Hyresintäkter Ytor Ytor Ytor Norrköping 63 % % Linköping 18 % % Örebro Örebro 8 % 88 % Kumla Kumla 9 % 9 % 9 % Övriga Övriga Övriga orter orter orter 2 % 2 % 2 % Norrköping 67 % % 67 %% Kumla Kumla 11 Kumla % 11 % %% Linköping Linköping 14 % % 14 %% Övriga Övriga orter Övriga orter 1 % orter 1 % 1 % 1 % Örebro Örebro Örebro 7 % 7 % 7 7 %% Lokaler/butiker Lokaler/butiker 61 % 61 % % % Industri/lager Industri/lager 4 % 4 % 4 4 %% Lokaler/butiker Lokaler/butiker 50 % 50 % % Industri/lager % Industri/lager 11 % 11 % %% Bostäder/garage Bostäder/garage 35 % 35 % %% Bostäder/garage Bostäder/garage 39 % 39 % %% Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr mnkr Kontor 52 % Industri/lager 23 % Butiker 17 % Övrigt 8 % Kontor 52 % Butiker 17 % Industri/lager 23 % Övrigt 8 % Kontor 52 % Butiker 17 % Industri/lager 23 % Övrigt 8 % Kontor 52 % Butiker 17 % Industri/lager 23 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Industri/lager 3 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Butiker 18 % Övrigt 4 % Kvm bostad Antal bostäder mnkr 730 mnkr Kontor 75 % Industri/lager 3 % Butiker 18 % Övrigt 4 % Kontor 75 % Butiker 18 % Industri/lager 3 % Övrigt 4 % Kontor 75 % Butiker 18 % Industri/lager 3 % Övrigt 4 % Kontor 36 % Butiker 37 % Industri/lager 27 % Kontor 36 % Industri/lager 27 % Butiker 37 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr 320 mnkr Kontor 36 % Industri/lager 27 % Butiker 37 % Kontor 36 % Butiker 37 % Industri/lager 27 % Kontor 7 % Butiker 87 % Kontor 7 % Butiker 87 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Butiker 87 % Övrigt 1 % Kvm bostad Antal bostäder mnkr 290 mnkr Kontor 7 % Industri/lager 6 % Kontor 7 % Industri/lager 6 % Butiker 87 % Övrigt 1 % Kontor 7 % Butiker 86 % Kontor 7 % Butiker 86 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder Kontor 7 % Industri/lager 6 % mnkr 70 mnkr Butiker 86 % Övrigt 1 % TOTAL Kontor 7 % Industri/lager 6 % Butiker 86 % Övrigt 1 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder Kontor 75 % Industri/lager 0 % mnkr mnkr Butiker 17 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Industri/lager 0 % Butiker 17 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Butiker 17 % Industri/lager 0 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Butiker 17 % Industri/lager 0 % Övrigt 8 %

10 10 FASTIGHETSVÄRDEN Stabila marknadsvärden

11 FASTIGHETSVÄRDEN 11 Baserat på vår goda marknads- och fastighetskännedom kan vi internt göra en professionell värdering av vårt bestånd. Vår bedömning är att värdena på våra orter och för våra fastigheter under 2012 har varit stabila. Vi har under året varit mycket lyckosamma med uthyrningar på lokalsidan och har fortsatt låga vakanser och omflyttningar på bostadssidan. Vi genomför värderingar av fastighetsbeståndet löpande. I balansräkningen tas fastigheterna upp till bokfört värde, som inte påverkas av förändrade marknadsvärden, såvida inte nedskrivningsbehov uppstår. Avskrivningar sker i enlighet med principer som redovisas i årsredovisningen på sidan 29 under rubriken Redovisnings- och värderingsprinciper. Extern värdering Årligen sätts individuella direktavkastningskrav för fastigheterna, fördelat på lokaler och bostäder. Sedan 13 år tillbaka har Forum Fastighetsekonomi uppdraget att hjälpa oss vid framtagandet av direktavkastningskraven. De är väl insatta i varje fastighets förutsättningar vad gäller kvalitet och marknad gjordes en extern värdering av Forum Fastighetsekonomi för koncernens samtliga fastigheter. De externa värderingarna sammanföll väl med våra interna värderingar. Från och med 2013 planerar vi att genomföra årliga, externa värderingar på delar av vårt fastighetsbestånd. I tabellen nedan redovisas de av Forum Fastighetsekonomi använda direktavkastningskraven vid värderingen per den 31 december Genomsnittligt direktavkastningskrav för hela beståndet är cirka 6,2 %. Direktavkastningskrav, % Ort Bostad Lokal Snitt Norrköping 5 6 6,5 8,5 6,1 Linköping 4,75 5 6,5 7,5 6,4 Örebro 4,5 5 6,75 8,25 6,7 Kumla 6 7 7,5 9 7 Solna 7,5 7,5 Ovanstående direktavkastningskrav ställs mot respektive fastighets driftnetto. Med uthålligt driftnetto menas: normala hyresintäkter och vakanser belastat med normala kostnader för drift, reparation, underhåll, administration och fastighetsskatt/fastighetsavgift. Genomsnittlig hyresintäkt per kvadratmeter uppgår i värderingen till 990 kr för bostäder och kr för lokaler. Kostnader per kvadratmeter uppgår till mellan 450 och 500 kr för bostäder och mellan 50 och 350 kr för lokaler. Aktuella marknadsvärden Av tabellen nedan framgår värden per lokal marknad samt det totala värdet för Ståhlkoncernens fastigheter. Ort mnkr kr/kvm Norrköping Linköping Örebro Kumla Solna Summa Det totala värdet uppgick per den 31 december 2012 till cirka mnkr, en ökning av värdet på jämförbart bestånd med omkring 1,3 %. Genomsnittligt värde per kvm, exklusive garageytor, uppgick till drygt kr per kvm. Under året har fastigheten Fotogenen 5, Norrköping sålts till ett något högre värde än det som sattes vid den interna värderingen Osäkerhetsintervall En fastighets värde kan endast fastställas då den säljs. Det värdeintervall som anges vid fastighetsvärderingar, och som oftast i en fungerande marknad ligger inom +/ %, ska ses som ett mått på den osäkerhet som finns i gjorda antaganden och beräkningar. I en mindre likvid marknad kan intervallet vara större. För Henry Ståhl Fastigheters del innebär ett osäkerhetsintervall om +/- 5 % ett värdeintervall om +/- 190 mnkr motsvarande mnkr. Marknaden 2013 och framtiden Året som gått har återigen präglats av finansiell oro som inneburit att de traditionella långivarnas intresse för att finansiera fastigheter har svalnat. För många aktörer kan det därför vara svårt att finansiera fastighetsförvärv, vilket troligen medför en lägre aktivitet vad gäller fastighetsaffärer under Förväntningar om mycket låga räntor en längre tid framöver ger dock stabilitet åt fastighetspriserna. Kvarnen 5 Norrköping Motorn 12 Norrköping Gillet 22 Örebro

12 12 FINANSIELL VERKSAMHET Svag världsekonomi ger fortsatt låga räntor Världen omkring oss har sedan 2008 präglats av en finansiell oro. Stora ekonomiska insatser har gjorts för att skapa den tillväxt i ekonomin som är nödvändig för att återställa de stora obalanserna. Problemen är så stora att det kommer krävas ytterligare flera år av sparande och förändring av beteenden hos politiker och befolkning för att balansera läget. Följden blir en svag ekonomisk utveckling i vår omvärld, vilket även kommer att påverka Sverige. En viss ljusning i ekonomin kan skönjas i USA och Asien vilket kan bidra till att lösa problemen i Europa. Vi har förväntningar om fortsatta låga räntor några år framöver. räntekostnader som möjligt. Det är därför inte lämpligt att binda för stor andel av lånen på långa löptider även om nivåerna känns attraktiva. Finanspolicyn Finansfunktionen arbetar enligt en av styrelsen fastställd finanspolicy som syftar till att begränsa koncernens finansiella risker. Dessa risker utgörs i huvudsak av ränterisk, refinansieringsrisk och likviditetsrisk. Finanspolicyn omprövas löpande. Finansieringsstruktur med hänsyn taget till övervärden på fastigheterna Finansieringsstruktur med hänsyn taget till marknadsvärden på fastigheterna % Ytor per ort Räntebärande skulder 51 % Ej räntebärande skulder 3 % Eget kapital 46 % Finansieringsstruktur baserat på bokförda värden Finansieringsstruktur % Räntebärande skulder 66 % Ej räntebärande skulder 3 % Eget kapital 31 % Fastighetsbranschen är mycket kapitalintensiv. Tillgång till finansiering är avgörande för om verksamheten ska kunna utvecklas. Räntekostnaden är också den klart största enskilda kostnadsposten i verksamheten. Räntekostnaden påverkas av ett antal faktorer, bland annat: Förändring av marknadsräntorna Förändrade förutsättningar för bankerna, vilket i sin tur innebär ändrade marginaler Den strategi vi har valt för att hantera ränteriskerna. Räntenivåer och ränterisk Vid stigande marknadsräntor antas högre inflationstakt som i sin tur antas medföra högre driftnetton på fastigheterna. Det motsatta gäller vid sjunkande räntor. Över tid finns följaktligen en viss koppling mellan marknadsräntor och driftnetton. Ränterisk är inte bara risk för höga räntor utan även risk för långvarigt svag ekonomi med extremt låga räntor. Verksamheten kommer i sådana fall att generera svaga resultat och det är då viktigt att ha så låga Målen för koncernens finansieringsverksamhet är att: Säkerställa likviditets- och refinansieringsbehovet Begränsa ränteriskerna Minimera finansieringskostnaderna inom fastlagda ramar för risker Arbeta för en hög flexibilitet avseende räntebindning och finansiering Lån För oss är för närvarande traditionell bankupplåning med kort basränta kombinerat med räntederivat den attraktivaste upplåningsformen. Den 31 december 2012 uppgick den totala räntebärande skulden till mnkr. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 77 månader. Räntestruktur och ränteprognos framgår av diagram på sidan 13. Snitträntan på de räntebärande skulderna och ingångna avtal med bankerna om byten av ränteflöden, inklusive bankernas marginal, låg den 31 december 2012 på 4,0 %. Strategi Vi arbetar med en normportfölj som bas för hantering av ränterisker. Under december 2012 fastställdes en ny normportfölj efter ett grundligt genomfört strategitest, där resultat och nyckeltal analyserades vid olika normportföljer och räntescenarier. Den nya normportföljen redovisas på sidan 13. Gällande ränterisker per den 31 december 2012 framgår av diagram på sidan 13. Diagrammet visar hur vår räntekänslighet utvecklas i takt med

13 FINANSIELL VERKSAMHET 13 % 50 Räntestruktur vid olika räntescenarior Räntestruktur % 50 Andel av krediter och derivatinstrument per bank Andel av krediter och derivatininstrument per kreditinstitut Finansnetto vid alternativa stibornivåer Finansnetto mnkr 120 Finansnetto med olika antagna stiborräntor År Normportfölj Handelsbanken Krediter Danske Bank Nordea Kreditinst. Swappar SEB Swedbank Övriga derivat 60 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % ränteförändringar. Vid en stiborränta understigande 4 % har cirka 40 % av vår lånefinansiering rörlig räntebindning. En förändring av den korta marknadsräntan med 1 procentenhet ger här en effekt på cirka 8 mnkr per år. Vid en stiborränta överstigande 4 % har vi under 2013 ingen del rörlig. Denna struktur har åstadkommits med derivat, i form av räntegolv och räntetak. Riskhanteringen av finansiella kostnader medför att resultat och nyckeltal är goda oberoende av stiborräntenivåer de kommande tre åren. Derivat All upplåning sker med kort räntebindning. I likhet med tidigare år sker all riskhantering av räntor med derivatinstrument. Den 31 december 2012 uppgick utestående derivatavtal till mnkr mnkr är så kallade ränteswappar, där vi i de flesta fall betalar fast ränta och erhåller 90 dagars stiborränta. Övrig del är innehav av räntegolv och räntecappar. I slutet av 2012 förlängdes 7-åriga ränteswappar, uppgående till 300 mnkr, till 20 år som en anpassning till den nya normportföljen. Detta ökade den genomsnittliga räntebindningstiden, samtidigt som räntekostnaden minskade med omkring 2 mnkr på årsbasis. Övrig anpassning till den nya normportföljen kommer att ske under Refinansieringsrisk Refinansieringsrisken hanteras genom ramavtal med finansiärerna. Dessa avtal innehåller bland annat långa lånelöften från bankerna. Totalt finns lånelöften uppgående till mnkr, cirka 50 mnkr högre än den befintliga volymen av totala lån. Den 31 december 2012 var den genomsnittliga löptiden för dessa löften 25 månader. Belåningsgrad Belåningsgraden är det finansiella mått som beskriver hur stor andel av fastigheternas värde som belånats. Då vi inte redovisar förändringar av marknadsvärden i bokföringen har två mål för maximal belåningsgrad angivits i Finanspolicyn; Belåning i förhållande till bokfört värde: 75 % och Belåning i förhållande till marknadsvärde: 65 %. Den 31 december 2012 var belåningsgraden 72 respektive 54 %. Likviditet Vi eftersträvar god framförhållning avseende likviditet och kassaflöden. Likviditetsprognoser uppdateras löpande. Målet är en likviditet på lägst 30 mnkr och den får inte innebära ofördelaktiga räntor på över- respektive underlikviditet. Likviditeten uppgick den 31 december 2012 till 106 mnkr. Kassaflöden från den löpande verksamheten ska alltid överstiga 30 mnkr per år. Räntetäckningsgrad För att kunna hantera oväntat sjunkande resultat och ökade räntekostnader behövs ett resultat i den löpande verksamheten som täcker nuvarande räntekostnad med god marginal. Finanspolicyn anger att räntetäckningsgraden ska vara minst 1,5 gånger. Räntetäckningsgraden för koncernen var vid årsskiftet 2,0 gånger. Soliditet Vid årsskiftet uppgick soliditeten inklusive avsättningar för uppskjuten skatt till 31 %. Justerat för övervärden i fastighetsbeståndet och uppskjuten skatt uppgick den till 46 %. Finanspolicyn anger att soliditeten ska vara %. Räntemarknaden 2013 och ser vi i bästa fall en stillastående ekonomi framför oss i Europa samt att ekonomin börjar ta fart i Asien och USA och framåt förväntar vi oss en viss förstärkning av ekonomin även i Europa. Riksbankerna måste se till att räntorna till företag och konsumenter blir låga några år framåt. Detta gör de genom att sänka styrräntor och öka likviditeten. De korta räntorna kommer att ligga på en låg nivå. De långa räntorna förväntas stiga något under året. Utdrag ur finanspolicyn Kapitalbindning Ej mer än 30 % av kapitalet ska förfalla inom 1 år. Genomsnittlig kapitalbindningstid får ej understiga 24 månader. Räntebindning Avvikelse får ske med +/-10 procentenheter av normportfölj. Genomsnittlig räntebindningstid Får aldrig understiga 24 månader. Kassaflöden Koncernens kassaflöde ska från löpande förvaltningen över tiden årligen uppgå till minst 30 mnkr. Likviditet Likviditeten ska aldrig understiga 30 mnkr. Räntetäckningsgrad Får ej understiga 1,5. Formel: (resultat efter finansnetto + räntekostnader + avskrivningar - engångsposter) / räntekostnader. Soliditet Synlig soliditet ska vara minst 25 %. Synlig soliditet inklusive uppskjuten skatt ska vara minst 30 %.

14 14 INTRESSEBOLAG Fastighetsaktiebolaget Kretia Resultat Kretia + Kretiakoncernen består av moderbolaget Fastighetsaktiebolaget Kretia och ett antal fastighetsförvaltande bolag. Kretia har sedan 1994 förvaltats av Henry Ståhl Fastigheter AB, som sedan 2006 äger 33 % av bolaget. 20mnkr KRETIAKONCERNEN Marknadsområden Marknadsvärde, mnkr Hyror, mnkr Yta, kkvm Norrköping Uppsala Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftöverskott, mnkr Resultat vid försäljning av fastigheter, mnkr 0 23 Årets resultat, mnkr Nyckeltal Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Eget kapital, mnkr Uppskjuten skatt, mnkr Justerad soliditet, % 59,9 62,0 Synlig soliditet, % 56,2 58,6 Genomsnittlig låneränta, % 2,6 3,5 Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,6 4,7 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,8 Kretia har huvuddelen av sitt fastighetsbestånd i marknadsområdena Norrköping respektive Uppsala. Fastighetsinnehavet i Norrköping omfattar cirka kvm, varav cirka kvm är bostäder. I Uppsala uppgår beståndet till cirka kvm, varav cirka kvm utgör kommersiella lokaler. Kretias direkta ägande av fastigheter omfattar totalt cirka kvm. Utöver det äger bolaget: 40 % av HKS Fastighets AB, som innehar bostadsfastigheter i Malmö, och 50 % av KN 9 Fastighets AB i Norrköping, som äger en projektfastighet om cirka kvm i centrala Norrköping. Resterande 50 % ägs av Förvaltnings AB Ståhl Invest. Finansiell information Resultatet från den löpande verksamheten var under 2012, 29 mnkr (28) och beräknas under 2013 uppgå till 31 mnkr. De finansiella målen för verksamheten är att soliditeten ska vara lägst 40 % och räntetäckningsgraden ska överstiga 2 ggr. Vid utgången av 2012 var den synliga soliditeten 56,2 % och räntetäckningsgraden uppgick till 3,4 ggr. Marknadsvärdet på Kretiakoncernens fastigheter har beräknats till drygt en miljard. Värdet har tagits fram genom intern värdering, efter avstämning av direktavkastningskrav med extern konsult. HKS Fastighets AB och KN 9 Fastighets AB i Norrköping hanteras som intressebolag. Det bokförda värdet på Kretias andelar motsvarar mer än väl marknadsvärdet.

15 INTRESSEBOLAG 15 FASTIGHETSFÖRTECKNING KRETIA Ort/Fastighet Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Nyköping Järnhandlaren 28, Bagaregatan Totalt Nyköping Norrköping Åkerkroken 6, Lagergrensgatan Duvan 7, G:a Rådstugugatan Duvan 8, G:a Rådstugugatan 22 A-B Vargen 5, Värmlandsgatan 3 A-B Syrenbusken 9, Blommelundsgatan Hallonbusken 5, Norralundsgatan Skolan 9, Slåttergatan Safiren 2, Vilbergsgatan Totalt Norrköping Uppsala Dragarbrunn 20:1, Kungsgatan Fjärdingen 28:6, Drottninggatan Kungsängen 6:10, Kungsängsgatan Kungsängen 40:1, Hamnplan Luthagen 78:1, Götgatan Årsta 76:2, Fyrisborgsgatan Totalt Uppsala Totalt koncernen

16 16 VÅRA FASTIGHETER Fastighetsförteckning Norrköping Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Amerika 4, Söderleden Beryllen 1, Urbergsgatan Bokhållaren 2, Erikslundsplan Diket 7, Drottninggatan Fotogenen 4, Importgatan Gamlabron 13, Västgötegatan / Gripen 9, Drottninggatan Järnstången, Östra Promenaden Kapellhorvan 10, Kungsgatan Knäppingsborg 7+8, Skolgatan Korpen 20, Repslagaregatan Kvarnen 5, Västgötegatan / Liljan 16+17, Nygatan Linjen 3, Idrottsgatan Markattan 11, Drottninggatan Markattan 5+12, Drottninggatan Motorn 12, Lindövägen Pelikanen 11+16, Drottninggatan Proppen 2, Malmgatan Ruddammen 7, Trädgårdsgatan Safiren 1, Vilbergsgatan 34-44, Smaragden 1, Vilbergsgatan Sparven 9, S:t Persgatan 139 A-M Spetsen 10, Kungsgatan Spiran 12, Drottninggatan Stallet 5, Slottsgatan Steglitsan 6, Nelinsgatan Svärdet 2, Kristinagatan Sågen 7, Rörgatan Tulpanen 16, Drottninggatan Tuvan 5, Torvan 1, Skogvaktaregatan 4, Vattenkonsten 5, Fleminggatan Vårdtornet 7, 13, Garvaregatan Övrigt, mark 2 st fastigheter Total Norrköping Kapellhorvan 10 norrköping KNÄPPINGSBORG 7+8 norrköping GRIPEN 9 norrköping SMARAGDEN 1 norrköping BANKEN 8 linköping IDÉFLÖDET 1 LinKÖPING

17 VÅRA FASTIGHETER 17 Linköping Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Banken 8, Storgatan Boklådan 7, Storgatan Borgmästaren 2, Badhusgatan Borgmästaren 11, Badhusgatan Decimalen 17, Storgatan Druvan 22, Storgatan Elddonet 12, Nygatan 36, Giggen 2, Gillbergagatan Idéflödet 1, Teknikringen Idékretsen 4, Teknikringen Total Linköping Örebro Bromsgården 1, Drottninggatan Gillet 22, Storgatan Hållstugan 28, Engelbrektsgatan Lastaren 1, Transportgatan Prästgården 12, Drottninggatan Total Örebro KUMLA Byggmästaren 9, Trädgårdsgatan Fiskalen 1, Trädgårdsgatan Fiskalen 6, Vattugatan Guldsmeden 15, Köpmangatan Köpmannen 6, Köpmangatan Notarien 1, S Kungsvägen Rådmannen 1, Marielundsgatan 3 A-D Trädgårdsmästaren 22+23, Köpmangatan Total Kumla Solna Bangården 4, Huvudstagatan Total Solna TOTALT KONCERNEN PRÄSTGÅRDEN 12 örebro Hållstugan 28 örebro KÖPMANNEN 6 kumla NOTARIEN 1 kumla BANGÅRDEN 4 solna

18 18 VÅRA FASTIGHETER Norrköping CENTRUM Fastigheter ägda av Ståhlkoncernen 1. Amerika Ruddammen 7 Fastigheter ägda av Kretiakoncernen 1. Duvan 7 2. Beryllen Safiren 1 2. Duvan Bokhållaren 2 4. Diket 7 5. Fotogenen Smaragden Sparven Spetsen Hallonbusken 5 4. Safiren 2 5. Skolan Gamlabron Järnstången 23. Spiran Stallet 5 6. Syrenbusken 9 7. Vargen 5 8. Kapellhorvan Steglitsan 6 8. Åkerkroken 6 9. Knäppingsborg Svärdet Kvarnen Sågen Liljan Tulpanen Linjen Tuvan 5, Torvan Markattan Vattenkonsten Markattan Vårdtornet 7, Motorn Gripen Pelikanen Korpen Proppen 2 Kartena

19 VÅRA FASTIGHETER 19 Linköping Fastigheter ägda av Ståhlkoncernen 1. Banken 8 2. Boklådan 7 3. Borgmästaren Decimalen Giggen 2 6. Idékretsen 4 7. Idéflödet 1 8. Borgmästaren 2 9. Druvan Elddonet 12 5 CENTRUM Kartena

20 20 VÅRA FASTIGHETER Uppsala CENTRUM Fastigheter ägda av Kretiakoncernen 1. Dragarbrunn 20:1 2. Fjärdingen 28: Kungsängen 6:10 4. Kungsängen 40:1 5. Luthagen 78:1 6. Årsta 76:2 Kartena

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer