INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden Finansiell verksamhet Intressebolag Våra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden Finansiell verksamhet Intressebolag Våra fastigheter Årsredovisning Revisionsberättelse 37 Värdegrund 38

3 ÅRET SOM GÅTT 3 Verksamhetsåret 2012 i sammandrag Resultatet från den löpande förvaltningen har, på jämförbart bestånd, utvecklats mycket starkt och ökat med 32 %. Ökningen beror främst på det goda arbete som skett avseende uthyrning på lokalsidan de senaste åren. Under året har en mindre fastighet avyttrats till ett något högre pris än vår interna värdering. ÅRETS RESULTAT Årets resultat efter skatt uppgick till 56 mnkr (72). Årets resultat från den löpande förvaltningen uppgick till 83 mnkr (63). NYCKELTAL Marknadsområden Marknadsvärde, mnkr Yta, kkvm Marknadsområden, Marknadsvärde, andel andel Norrköping/Linköping Örebro/Kumla Övriga orter Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftöverskott, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr Årets resultat, mnkr Resultat från den löpande förvaltningen, mnkr Genomsnittlig uthyrningsgrad yta, % Finansiell ställning Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Justerad soliditet, % 46,3 44,1 Direktavkastning, % 7,6 7,2 Genomsnittlig låneränta, % 4,0 4,3 Genomsnittlig räntebindningstid, år 6,4 5,3 Mnkr Norrköping/Linköping 82 % Örebro/Kumla 16 % Övriga orter 2 % Resultat från den löpande förvaltningen År»

4 4 VD HAR ORDET Stark utveckling i svag ekonomi + Årets resultat 56mnkr När vi sammanfattar resultatet från 2012, kan vi konstatera att vi återigen gör ett bra resultat sett till den löpande förvaltningen. Resultatet från den löpande förvaltningen blev 83 mnkr (63), vilket är en följd av det fantastiska arbete som utförs av all vår personal. Det goda arbetet syns också i de historiskt låga siffrorna för vakanser och omflyttning. Det här innebär att vi nu står väl rustade inför kommande tider av ökade investeringar och underhåll, något som vi gör tillsammans med våra hyresgäster. För mig personligen, såsom återvändande VD, känns det extra roligt att se att organisationen och bolagets styrkor har utvecklats. En av våra styrkor är stabiliteten och långsiktigheten i hanteringen av vårt finansnetto. Finansnettot för år 2012 stannar på 81 mnkr (88), vilket är mycket starkt i en tid av finansiell oro och ökade krav på marginaler i långivarnas verksamhet. Under året har endast en mindre förändring av vårt fastighetsbestånd skett. Fastigheten Fotogenen 5 i Norrköping såldes i slutet av december för 9 mnkr, vilket är något över vår interna värdering. Stabila fastighetsvärden Värdet på våra fastigheter fortsätter att vara stabilt. Efter den sedvanliga kontrollen av direktavkastningskrav, med hjälp av Forum Fastighetsekonomi, värderar vi vårt totala fastighetsbestånd till cirka mnkr. Vid värderingen kan vi konstatera stabila och något ökande driftnetton samt en god utveckling av direktavkastningskraven för våra fastigheter till följd av deras lägen, både avseende geografisk marknad och belägenhet på orterna. Tre marknadsområden med stark framtidstro Större delen av våra fastigheter finns idag i Norrköping/Linköping, Örebro/ Kumla och via vårt intressebolag Fastighetsaktiebolaget Kretia, i Uppsala. Alla tre områden har haft ett starkt 2012 med stor efterfrågan på såväl bostäder som lokaler. Detta har medfört att vi vid utgången av året inte har några bostadsvakanser och att våra vakanser på lokalsidan är på historiskt låga nivåer. Under året har vi tecknat flera nya långa lokalhyresavtal. Det innebär fortsatt god tillväxt i lokalhyrorna under 2013 i samband med att projekten färdigställs för hyresgästerna. Alla de tre marknadsområden där vi verkar kommer att ha en fortsatt god framtidsutsikt grundad på tillväxt och positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på bostäder förväntas vara mycket stark på våra orter även under kommande år. Det är dock ett stort arbete som behöver göras framöver med intrimning och effektivisering eftersom hyresutvecklingen på bostäder inte matchar kostnadsutvecklingen för drift och underhåll. Förädling och utveckling av vårt bestånd En stor och viktig del av vårt dagliga arbete består av förädling och utveckling av fastighetsbeståndet. Under 2012 har vi bland annat fortsatt utvecklingen av våra fastigheter i Norrköpings industrilandskap, i kvarteren Kvarnen och Knäppingsborg. I kvarteret Kvarnen har vi iordningställt kvm till Norrköpings kommun för Restaurangskolan. I Knäppingsborg har vi utvecklat fyra lokaler för nya butiker samt fem lokaler till nya kontorshyresgäster. I Linköping har vi under året främst utvecklat lokaler i kvarteret Decimalen på Storgatan. I Örebro/Kumla har fastighetsutvecklingen berört fastigheterna Köpmannen 6 och Guldsmeden 15 i Kumla samt kvarteret Hållstugan (Gamla stan) i Örebro. I Uppsala handlar utvecklingsarbetet framför allt om projekt i Fyrisborg (Årsta 76:2) som ägs av Fastighetsaktiebolaget Kretia. En viktig del av vår fastighetsutveckling är det ständiga arbetet med driftoptimering och utbyte till ny miljövänlig teknik. Under året har vi satsat 10 mnkr inom detta område.

5 VD HAR ORDET 5 PETER KARLSTRÖM VD

6 6 VD HAR ORDET Den finansiella verksamheten Året inleddes med finansiell oro, något som bland annat innebar att de traditionella långivarnas intresse för att finansiera fastigheter svalnade. Bankerna har motiverat sitt förhållningssätt med kravet på nya kapitaltäckningsregler, men höjde samtidigt sina marginaler. Under slutet av året har vi dock kunnat registrera en ljusning då den ekonomiska krisen och dess följdproblem kanske inte blir så omfattande som många tidigare haft farhågor om. I en tid av finansiell oro ser vi att vi får nytta av vår långsiktighet och stabilitet samt att det läggs större vikt vid fastigheternas typ, läge och skick för att få fortsatt goda finansieringsvillkor. Vi upplever att vi betraktas som en attraktiv låntagare med välskötta fastigheter och god kontroll på ekonomiska nyckeltal. Hållbart fastighetsföretagande Att vi bygger och underhåller fastigheter med höga krav på låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval är ett strategiskt beslut för att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt. Värden skapas för oss och bolagets intressenter, men framför allt för våra hyresgäster. En av våra mest prioriterade frågor är att ständigt minska energiåtgången i fastigheterna. Mycket av detta arbete vill vi utföra tillsammans med hyresgästerna. Under 2013 kommer vi att arbeta vidare med så kallade Gröna hyresavtal. I vår strävan att vara en god arbetsgivare utgör medarbetarundersökningar och individuella samtal viktiga verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Engagerade medarbetare med närhet till hyresgästerna Under året har styrelsen bestått av fyra ledamöter inklusive ordförande. Ordföranden har handlagt frågor av strategisk och övergripande karraktär. Under året har en ny ledning tillträtt i bolaget. Ledstjärnan i vårt arbete sammanfattas väl i företagets kärnvärden: omtanke, öppenhet, långsiktighet och mod. Vi ska leva upp till dessa kärnvärden genom att vara den lokala och närvarande fastighetsägaren med ett stort fokus på hyresgästerna. Det är just genom denna lokala närvaro, tillsammans med ett stort engagemang från medarbetarnas sida, som vi uppnår vår vision om att hjälpa våra hyresgäster att lyckas. Vår marknad 2013 Prognosen för 2013 pekar på ett resultat från den löpande förvaltningen på cirka 80 mnkr och ett resultat före skatt på cirka 45 mnkr. Vi räknar med ett fortsatt gott uthyrningsarbete och ett förbättrat finansnetto. Det är med stor glädje som jag vill framföra ett stort tack till alla duktiga och engagerade medarbetare för allt arbete som har genomförts under Vi står starka, för att tillsammans med våra hyresgäster, fortsätta resan in i många nya spännande och roliga hyresrelationer. Våra 10 största hyresgäster 1. Norrköpings Kommun PETER KARLSTRÖM/VD 2. Swedbank AB 3. Linköpings Universitet 4. ICA Sverige AB 5. Sectra AB 6. Danske Bank 7. Kriminalvården 8. Systembolaget 9. Autoliv Electronics AB 10. Arbetsförmedlingen Fördelning av lokalkontraktens antal/årshyror efter kontraktens förfallotid % Antal kontrakt % Årshyror %

7 VD HAR ORDET 7

8 8 VERKSAMHETSÖVERSIKT Verksamheten i korthet Henry Ståhl Fastigheter AB med dotterbolag innehar, vid utgången av 2012, ett bestånd som omfattar 59 fastigheter. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka kvm, inklusive garageytor på kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till två regionala marknadsområden, som kännetecknas av god tillväxt och goda framtidsutsikter. Henry Ståhl Fastigheter, som verkat sedan 1947, underhåller och utvecklar fastigheter långsiktigt och ansvarsfullt med en modern och effektiv förvaltning där visionen lyder Vi hjälper våra hyresgäster att lyckas. Hyresvärdet för 2013 beräknas uppgå till 415 (408) mnkr. Av det totala hyresvärdet utgör marknadsområde Norrköping/Linköping 81 %, marknads- område Örebro/Kumla 17 % och övriga orter 2 %. Fastighetsbeståndet representerar ett brett utbud av lokaler och bostäder av god kvalitet. Fördelningen av hyresvärdet mellan lokaler och bostäder är 65 % respektive 35 %. Den uthyrningsbara ytan, exklusive garage, utgörs av butikslokaler 14 %, kontor 32 %, industri/lager 11 %, bostäder 39 % och övrigt 4 %. Bokhållaren 2 NORRKÖPING Fastighetsmarknaden i Norrköping är stark och kommer ytterligare att stärkas i takt med investeringarna för den nya Ostlänken, som nu är beslutad av Regeringen. Nyproduktionen av kontorslokaler och bostäder bidrar till en positiv utveckling av snitthyrorna. Henry Ståhl Fastigheter är en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden i Norrköping. Lokalfastigheterna är till övervägande del centralt belägna och fördelar sig på butiker, kontor och övriga lokalytor med 17 %, 52 % respektive 31 %. Genomsnittlig uthyrningsgrad är 98 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2012 beräknas till cirka kr/kvm. Bostadsfastigheterna är belägna i attraktiva boendemiljöer. De flesta fastigheterna är byggda i egen regi under 70-, 80-, och 90-talen. Bostäderna har en stor efterfrågan och det finns inga vakanser. Elddonet 12 LINKÖPING Linköpingsmarknaden är stark, med stor efterfrågan på såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter. Den låga vakansgraden och ökningen av hyrorna öppnar upp för nya projekt i centrala lägen. Henry Ståhl Fastigheter äger tio fastigheter i Linköping. Dessa består i huvudsak av bank-, kontors- och butiksytor. Antalet bostäder uppgår till 131 st. Beståndet är koncentrerat till den centrala delen av Linköping, förutom två kontorsfastigheter som ligger i Mjärdeviområdet i anslutning till Linköpings Universitet. Innehavet i centrum är fullt uthyrt medan Mjärdevifastigheterna har en genomsnittlig uthyrningsgrad på 97 %. Den genomsnittliga hyresnivån för lokaler beräknas till cirka kr/kvm. Prästgården 12, Bromsgården 1 ÖREBRO I Örebro finns en god efterfrågan på kontor i bra lägen. Även om konkurrensen är hård från externhandeln så är cityhandeln fortsatt stark i de bästa lägena. En del omflyttningar kommer att uppstå bland kontorshyresgästerna i takt med att nya kontorsytor står klara. Henry Ståhl Fastigheter äger fem fastigheter i Örebro. Beståndet omfattar en lagerfastighet i utkanten av Örebro och fyra fastigheter mitt i stadens centrum. De senare utgörs framför allt av butiks- och kontorsytor. Antalet bostäder uppgår till 21 st. Genomsnittlig uthyrningsgrad för ortens lokalytor uppgår till 97 %. Bostäderna är fullt uthyrda. Hyresnivån för centralt belägna lokaler beräknas till cirka kr/kvm. Byggmästaren 9 KUMLA Kumla är en offensiv och växande kommun med ett bra geografiskt och infrastrukturellt läge. Ortens attraktionskraft som bostadsort medför låga vakanser för såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen. Henry Ståhl Fastigheter äger åtta fastigheter i Kumla. Beståndet utgörs till en tredjedel av butiker och kontor, som ligger mitt i Kumla centrum. Resterande två tredjedelar består av bostäder, vilka också har centrala lägen. Lokalerna har en genomsnittlig uthyrningsgrad på 96 %. Genomsnittshyran för lokaler beräknas till cirka 950 kr/kvm. ÖVRIGA ORTER

9 86,0 84,0 86,0 84,0 84,0 82,0 84,0 82,0 82,0 80,0 82,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 78,0 76,0 76,0 76,0 76,0 74,0 74,0 74,0 74,0 72,0 72,0 72,0 72, VERKSAMHETSÖVERSIKT År År År År Hyresintäkter per ort Ytor Ytor per ort Hyresintäkter Hyresintäkter per per ort ort Ytor Ytor per per ort ort Hyresintäkter Ytor Ytor Ytor Norrköping 63 % % Linköping 18 % % Örebro Örebro 8 % 88 % Kumla Kumla 9 % 9 % 9 % Övriga Övriga Övriga orter orter orter 2 % 2 % 2 % Norrköping 67 % % 67 %% Kumla Kumla 11 Kumla % 11 % %% Linköping Linköping 14 % % 14 %% Övriga Övriga orter Övriga orter 1 % orter 1 % 1 % 1 % Örebro Örebro Örebro 7 % 7 % 7 7 %% Lokaler/butiker Lokaler/butiker 61 % 61 % % % Industri/lager Industri/lager 4 % 4 % 4 4 %% Lokaler/butiker Lokaler/butiker 50 % 50 % % Industri/lager % Industri/lager 11 % 11 % %% Bostäder/garage Bostäder/garage 35 % 35 % %% Bostäder/garage Bostäder/garage 39 % 39 % %% Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr mnkr Kontor 52 % Industri/lager 23 % Butiker 17 % Övrigt 8 % Kontor 52 % Butiker 17 % Industri/lager 23 % Övrigt 8 % Kontor 52 % Butiker 17 % Industri/lager 23 % Övrigt 8 % Kontor 52 % Butiker 17 % Industri/lager 23 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Industri/lager 3 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Butiker 18 % Övrigt 4 % Kvm bostad Antal bostäder mnkr 730 mnkr Kontor 75 % Industri/lager 3 % Butiker 18 % Övrigt 4 % Kontor 75 % Butiker 18 % Industri/lager 3 % Övrigt 4 % Kontor 75 % Butiker 18 % Industri/lager 3 % Övrigt 4 % Kontor 36 % Butiker 37 % Industri/lager 27 % Kontor 36 % Industri/lager 27 % Butiker 37 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr 320 mnkr Kontor 36 % Industri/lager 27 % Butiker 37 % Kontor 36 % Butiker 37 % Industri/lager 27 % Kontor 7 % Butiker 87 % Kontor 7 % Butiker 87 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Butiker 87 % Övrigt 1 % Kvm bostad Antal bostäder mnkr 290 mnkr Kontor 7 % Industri/lager 6 % Kontor 7 % Industri/lager 6 % Butiker 87 % Övrigt 1 % Kontor 7 % Butiker 86 % Kontor 7 % Butiker 86 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder Kontor 7 % Industri/lager 6 % mnkr 70 mnkr Butiker 86 % Övrigt 1 % TOTAL Kontor 7 % Industri/lager 6 % Butiker 86 % Övrigt 1 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder Kontor 75 % Industri/lager 0 % mnkr mnkr Butiker 17 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Industri/lager 0 % Butiker 17 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Butiker 17 % Industri/lager 0 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Butiker 17 % Industri/lager 0 % Övrigt 8 %

10 10 FASTIGHETSVÄRDEN Stabila marknadsvärden

11 FASTIGHETSVÄRDEN 11 Baserat på vår goda marknads- och fastighetskännedom kan vi internt göra en professionell värdering av vårt bestånd. Vår bedömning är att värdena på våra orter och för våra fastigheter under 2012 har varit stabila. Vi har under året varit mycket lyckosamma med uthyrningar på lokalsidan och har fortsatt låga vakanser och omflyttningar på bostadssidan. Vi genomför värderingar av fastighetsbeståndet löpande. I balansräkningen tas fastigheterna upp till bokfört värde, som inte påverkas av förändrade marknadsvärden, såvida inte nedskrivningsbehov uppstår. Avskrivningar sker i enlighet med principer som redovisas i årsredovisningen på sidan 29 under rubriken Redovisnings- och värderingsprinciper. Extern värdering Årligen sätts individuella direktavkastningskrav för fastigheterna, fördelat på lokaler och bostäder. Sedan 13 år tillbaka har Forum Fastighetsekonomi uppdraget att hjälpa oss vid framtagandet av direktavkastningskraven. De är väl insatta i varje fastighets förutsättningar vad gäller kvalitet och marknad gjordes en extern värdering av Forum Fastighetsekonomi för koncernens samtliga fastigheter. De externa värderingarna sammanföll väl med våra interna värderingar. Från och med 2013 planerar vi att genomföra årliga, externa värderingar på delar av vårt fastighetsbestånd. I tabellen nedan redovisas de av Forum Fastighetsekonomi använda direktavkastningskraven vid värderingen per den 31 december Genomsnittligt direktavkastningskrav för hela beståndet är cirka 6,2 %. Direktavkastningskrav, % Ort Bostad Lokal Snitt Norrköping 5 6 6,5 8,5 6,1 Linköping 4,75 5 6,5 7,5 6,4 Örebro 4,5 5 6,75 8,25 6,7 Kumla 6 7 7,5 9 7 Solna 7,5 7,5 Ovanstående direktavkastningskrav ställs mot respektive fastighets driftnetto. Med uthålligt driftnetto menas: normala hyresintäkter och vakanser belastat med normala kostnader för drift, reparation, underhåll, administration och fastighetsskatt/fastighetsavgift. Genomsnittlig hyresintäkt per kvadratmeter uppgår i värderingen till 990 kr för bostäder och kr för lokaler. Kostnader per kvadratmeter uppgår till mellan 450 och 500 kr för bostäder och mellan 50 och 350 kr för lokaler. Aktuella marknadsvärden Av tabellen nedan framgår värden per lokal marknad samt det totala värdet för Ståhlkoncernens fastigheter. Ort mnkr kr/kvm Norrköping Linköping Örebro Kumla Solna Summa Det totala värdet uppgick per den 31 december 2012 till cirka mnkr, en ökning av värdet på jämförbart bestånd med omkring 1,3 %. Genomsnittligt värde per kvm, exklusive garageytor, uppgick till drygt kr per kvm. Under året har fastigheten Fotogenen 5, Norrköping sålts till ett något högre värde än det som sattes vid den interna värderingen Osäkerhetsintervall En fastighets värde kan endast fastställas då den säljs. Det värdeintervall som anges vid fastighetsvärderingar, och som oftast i en fungerande marknad ligger inom +/ %, ska ses som ett mått på den osäkerhet som finns i gjorda antaganden och beräkningar. I en mindre likvid marknad kan intervallet vara större. För Henry Ståhl Fastigheters del innebär ett osäkerhetsintervall om +/- 5 % ett värdeintervall om +/- 190 mnkr motsvarande mnkr. Marknaden 2013 och framtiden Året som gått har återigen präglats av finansiell oro som inneburit att de traditionella långivarnas intresse för att finansiera fastigheter har svalnat. För många aktörer kan det därför vara svårt att finansiera fastighetsförvärv, vilket troligen medför en lägre aktivitet vad gäller fastighetsaffärer under Förväntningar om mycket låga räntor en längre tid framöver ger dock stabilitet åt fastighetspriserna. Kvarnen 5 Norrköping Motorn 12 Norrköping Gillet 22 Örebro

12 12 FINANSIELL VERKSAMHET Svag världsekonomi ger fortsatt låga räntor Världen omkring oss har sedan 2008 präglats av en finansiell oro. Stora ekonomiska insatser har gjorts för att skapa den tillväxt i ekonomin som är nödvändig för att återställa de stora obalanserna. Problemen är så stora att det kommer krävas ytterligare flera år av sparande och förändring av beteenden hos politiker och befolkning för att balansera läget. Följden blir en svag ekonomisk utveckling i vår omvärld, vilket även kommer att påverka Sverige. En viss ljusning i ekonomin kan skönjas i USA och Asien vilket kan bidra till att lösa problemen i Europa. Vi har förväntningar om fortsatta låga räntor några år framöver. räntekostnader som möjligt. Det är därför inte lämpligt att binda för stor andel av lånen på långa löptider även om nivåerna känns attraktiva. Finanspolicyn Finansfunktionen arbetar enligt en av styrelsen fastställd finanspolicy som syftar till att begränsa koncernens finansiella risker. Dessa risker utgörs i huvudsak av ränterisk, refinansieringsrisk och likviditetsrisk. Finanspolicyn omprövas löpande. Finansieringsstruktur med hänsyn taget till övervärden på fastigheterna Finansieringsstruktur med hänsyn taget till marknadsvärden på fastigheterna % Ytor per ort Räntebärande skulder 51 % Ej räntebärande skulder 3 % Eget kapital 46 % Finansieringsstruktur baserat på bokförda värden Finansieringsstruktur % Räntebärande skulder 66 % Ej räntebärande skulder 3 % Eget kapital 31 % Fastighetsbranschen är mycket kapitalintensiv. Tillgång till finansiering är avgörande för om verksamheten ska kunna utvecklas. Räntekostnaden är också den klart största enskilda kostnadsposten i verksamheten. Räntekostnaden påverkas av ett antal faktorer, bland annat: Förändring av marknadsräntorna Förändrade förutsättningar för bankerna, vilket i sin tur innebär ändrade marginaler Den strategi vi har valt för att hantera ränteriskerna. Räntenivåer och ränterisk Vid stigande marknadsräntor antas högre inflationstakt som i sin tur antas medföra högre driftnetton på fastigheterna. Det motsatta gäller vid sjunkande räntor. Över tid finns följaktligen en viss koppling mellan marknadsräntor och driftnetton. Ränterisk är inte bara risk för höga räntor utan även risk för långvarigt svag ekonomi med extremt låga räntor. Verksamheten kommer i sådana fall att generera svaga resultat och det är då viktigt att ha så låga Målen för koncernens finansieringsverksamhet är att: Säkerställa likviditets- och refinansieringsbehovet Begränsa ränteriskerna Minimera finansieringskostnaderna inom fastlagda ramar för risker Arbeta för en hög flexibilitet avseende räntebindning och finansiering Lån För oss är för närvarande traditionell bankupplåning med kort basränta kombinerat med räntederivat den attraktivaste upplåningsformen. Den 31 december 2012 uppgick den totala räntebärande skulden till mnkr. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 77 månader. Räntestruktur och ränteprognos framgår av diagram på sidan 13. Snitträntan på de räntebärande skulderna och ingångna avtal med bankerna om byten av ränteflöden, inklusive bankernas marginal, låg den 31 december 2012 på 4,0 %. Strategi Vi arbetar med en normportfölj som bas för hantering av ränterisker. Under december 2012 fastställdes en ny normportfölj efter ett grundligt genomfört strategitest, där resultat och nyckeltal analyserades vid olika normportföljer och räntescenarier. Den nya normportföljen redovisas på sidan 13. Gällande ränterisker per den 31 december 2012 framgår av diagram på sidan 13. Diagrammet visar hur vår räntekänslighet utvecklas i takt med

13 FINANSIELL VERKSAMHET 13 % 50 Räntestruktur vid olika räntescenarior Räntestruktur % 50 Andel av krediter och derivatinstrument per bank Andel av krediter och derivatininstrument per kreditinstitut Finansnetto vid alternativa stibornivåer Finansnetto mnkr 120 Finansnetto med olika antagna stiborräntor År Normportfölj Handelsbanken Krediter Danske Bank Nordea Kreditinst. Swappar SEB Swedbank Övriga derivat 60 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % ränteförändringar. Vid en stiborränta understigande 4 % har cirka 40 % av vår lånefinansiering rörlig räntebindning. En förändring av den korta marknadsräntan med 1 procentenhet ger här en effekt på cirka 8 mnkr per år. Vid en stiborränta överstigande 4 % har vi under 2013 ingen del rörlig. Denna struktur har åstadkommits med derivat, i form av räntegolv och räntetak. Riskhanteringen av finansiella kostnader medför att resultat och nyckeltal är goda oberoende av stiborräntenivåer de kommande tre åren. Derivat All upplåning sker med kort räntebindning. I likhet med tidigare år sker all riskhantering av räntor med derivatinstrument. Den 31 december 2012 uppgick utestående derivatavtal till mnkr mnkr är så kallade ränteswappar, där vi i de flesta fall betalar fast ränta och erhåller 90 dagars stiborränta. Övrig del är innehav av räntegolv och räntecappar. I slutet av 2012 förlängdes 7-åriga ränteswappar, uppgående till 300 mnkr, till 20 år som en anpassning till den nya normportföljen. Detta ökade den genomsnittliga räntebindningstiden, samtidigt som räntekostnaden minskade med omkring 2 mnkr på årsbasis. Övrig anpassning till den nya normportföljen kommer att ske under Refinansieringsrisk Refinansieringsrisken hanteras genom ramavtal med finansiärerna. Dessa avtal innehåller bland annat långa lånelöften från bankerna. Totalt finns lånelöften uppgående till mnkr, cirka 50 mnkr högre än den befintliga volymen av totala lån. Den 31 december 2012 var den genomsnittliga löptiden för dessa löften 25 månader. Belåningsgrad Belåningsgraden är det finansiella mått som beskriver hur stor andel av fastigheternas värde som belånats. Då vi inte redovisar förändringar av marknadsvärden i bokföringen har två mål för maximal belåningsgrad angivits i Finanspolicyn; Belåning i förhållande till bokfört värde: 75 % och Belåning i förhållande till marknadsvärde: 65 %. Den 31 december 2012 var belåningsgraden 72 respektive 54 %. Likviditet Vi eftersträvar god framförhållning avseende likviditet och kassaflöden. Likviditetsprognoser uppdateras löpande. Målet är en likviditet på lägst 30 mnkr och den får inte innebära ofördelaktiga räntor på över- respektive underlikviditet. Likviditeten uppgick den 31 december 2012 till 106 mnkr. Kassaflöden från den löpande verksamheten ska alltid överstiga 30 mnkr per år. Räntetäckningsgrad För att kunna hantera oväntat sjunkande resultat och ökade räntekostnader behövs ett resultat i den löpande verksamheten som täcker nuvarande räntekostnad med god marginal. Finanspolicyn anger att räntetäckningsgraden ska vara minst 1,5 gånger. Räntetäckningsgraden för koncernen var vid årsskiftet 2,0 gånger. Soliditet Vid årsskiftet uppgick soliditeten inklusive avsättningar för uppskjuten skatt till 31 %. Justerat för övervärden i fastighetsbeståndet och uppskjuten skatt uppgick den till 46 %. Finanspolicyn anger att soliditeten ska vara %. Räntemarknaden 2013 och ser vi i bästa fall en stillastående ekonomi framför oss i Europa samt att ekonomin börjar ta fart i Asien och USA och framåt förväntar vi oss en viss förstärkning av ekonomin även i Europa. Riksbankerna måste se till att räntorna till företag och konsumenter blir låga några år framåt. Detta gör de genom att sänka styrräntor och öka likviditeten. De korta räntorna kommer att ligga på en låg nivå. De långa räntorna förväntas stiga något under året. Utdrag ur finanspolicyn Kapitalbindning Ej mer än 30 % av kapitalet ska förfalla inom 1 år. Genomsnittlig kapitalbindningstid får ej understiga 24 månader. Räntebindning Avvikelse får ske med +/-10 procentenheter av normportfölj. Genomsnittlig räntebindningstid Får aldrig understiga 24 månader. Kassaflöden Koncernens kassaflöde ska från löpande förvaltningen över tiden årligen uppgå till minst 30 mnkr. Likviditet Likviditeten ska aldrig understiga 30 mnkr. Räntetäckningsgrad Får ej understiga 1,5. Formel: (resultat efter finansnetto + räntekostnader + avskrivningar - engångsposter) / räntekostnader. Soliditet Synlig soliditet ska vara minst 25 %. Synlig soliditet inklusive uppskjuten skatt ska vara minst 30 %.

14 14 INTRESSEBOLAG Fastighetsaktiebolaget Kretia Resultat Kretia + Kretiakoncernen består av moderbolaget Fastighetsaktiebolaget Kretia och ett antal fastighetsförvaltande bolag. Kretia har sedan 1994 förvaltats av Henry Ståhl Fastigheter AB, som sedan 2006 äger 33 % av bolaget. 20mnkr KRETIAKONCERNEN Marknadsområden Marknadsvärde, mnkr Hyror, mnkr Yta, kkvm Norrköping Uppsala Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftöverskott, mnkr Resultat vid försäljning av fastigheter, mnkr 0 23 Årets resultat, mnkr Nyckeltal Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Eget kapital, mnkr Uppskjuten skatt, mnkr Justerad soliditet, % 59,9 62,0 Synlig soliditet, % 56,2 58,6 Genomsnittlig låneränta, % 2,6 3,5 Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,6 4,7 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,8 Kretia har huvuddelen av sitt fastighetsbestånd i marknadsområdena Norrköping respektive Uppsala. Fastighetsinnehavet i Norrköping omfattar cirka kvm, varav cirka kvm är bostäder. I Uppsala uppgår beståndet till cirka kvm, varav cirka kvm utgör kommersiella lokaler. Kretias direkta ägande av fastigheter omfattar totalt cirka kvm. Utöver det äger bolaget: 40 % av HKS Fastighets AB, som innehar bostadsfastigheter i Malmö, och 50 % av KN 9 Fastighets AB i Norrköping, som äger en projektfastighet om cirka kvm i centrala Norrköping. Resterande 50 % ägs av Förvaltnings AB Ståhl Invest. Finansiell information Resultatet från den löpande verksamheten var under 2012, 29 mnkr (28) och beräknas under 2013 uppgå till 31 mnkr. De finansiella målen för verksamheten är att soliditeten ska vara lägst 40 % och räntetäckningsgraden ska överstiga 2 ggr. Vid utgången av 2012 var den synliga soliditeten 56,2 % och räntetäckningsgraden uppgick till 3,4 ggr. Marknadsvärdet på Kretiakoncernens fastigheter har beräknats till drygt en miljard. Värdet har tagits fram genom intern värdering, efter avstämning av direktavkastningskrav med extern konsult. HKS Fastighets AB och KN 9 Fastighets AB i Norrköping hanteras som intressebolag. Det bokförda värdet på Kretias andelar motsvarar mer än väl marknadsvärdet.

15 INTRESSEBOLAG 15 FASTIGHETSFÖRTECKNING KRETIA Ort/Fastighet Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Nyköping Järnhandlaren 28, Bagaregatan Totalt Nyköping Norrköping Åkerkroken 6, Lagergrensgatan Duvan 7, G:a Rådstugugatan Duvan 8, G:a Rådstugugatan 22 A-B Vargen 5, Värmlandsgatan 3 A-B Syrenbusken 9, Blommelundsgatan Hallonbusken 5, Norralundsgatan Skolan 9, Slåttergatan Safiren 2, Vilbergsgatan Totalt Norrköping Uppsala Dragarbrunn 20:1, Kungsgatan Fjärdingen 28:6, Drottninggatan Kungsängen 6:10, Kungsängsgatan Kungsängen 40:1, Hamnplan Luthagen 78:1, Götgatan Årsta 76:2, Fyrisborgsgatan Totalt Uppsala Totalt koncernen

16 16 VÅRA FASTIGHETER Fastighetsförteckning Norrköping Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Amerika 4, Söderleden Beryllen 1, Urbergsgatan Bokhållaren 2, Erikslundsplan Diket 7, Drottninggatan Fotogenen 4, Importgatan Gamlabron 13, Västgötegatan / Gripen 9, Drottninggatan Järnstången, Östra Promenaden Kapellhorvan 10, Kungsgatan Knäppingsborg 7+8, Skolgatan Korpen 20, Repslagaregatan Kvarnen 5, Västgötegatan / Liljan 16+17, Nygatan Linjen 3, Idrottsgatan Markattan 11, Drottninggatan Markattan 5+12, Drottninggatan Motorn 12, Lindövägen Pelikanen 11+16, Drottninggatan Proppen 2, Malmgatan Ruddammen 7, Trädgårdsgatan Safiren 1, Vilbergsgatan 34-44, Smaragden 1, Vilbergsgatan Sparven 9, S:t Persgatan 139 A-M Spetsen 10, Kungsgatan Spiran 12, Drottninggatan Stallet 5, Slottsgatan Steglitsan 6, Nelinsgatan Svärdet 2, Kristinagatan Sågen 7, Rörgatan Tulpanen 16, Drottninggatan Tuvan 5, Torvan 1, Skogvaktaregatan 4, Vattenkonsten 5, Fleminggatan Vårdtornet 7, 13, Garvaregatan Övrigt, mark 2 st fastigheter Total Norrköping Kapellhorvan 10 norrköping KNÄPPINGSBORG 7+8 norrköping GRIPEN 9 norrköping SMARAGDEN 1 norrköping BANKEN 8 linköping IDÉFLÖDET 1 LinKÖPING

17 VÅRA FASTIGHETER 17 Linköping Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Banken 8, Storgatan Boklådan 7, Storgatan Borgmästaren 2, Badhusgatan Borgmästaren 11, Badhusgatan Decimalen 17, Storgatan Druvan 22, Storgatan Elddonet 12, Nygatan 36, Giggen 2, Gillbergagatan Idéflödet 1, Teknikringen Idékretsen 4, Teknikringen Total Linköping Örebro Bromsgården 1, Drottninggatan Gillet 22, Storgatan Hållstugan 28, Engelbrektsgatan Lastaren 1, Transportgatan Prästgården 12, Drottninggatan Total Örebro KUMLA Byggmästaren 9, Trädgårdsgatan Fiskalen 1, Trädgårdsgatan Fiskalen 6, Vattugatan Guldsmeden 15, Köpmangatan Köpmannen 6, Köpmangatan Notarien 1, S Kungsvägen Rådmannen 1, Marielundsgatan 3 A-D Trädgårdsmästaren 22+23, Köpmangatan Total Kumla Solna Bangården 4, Huvudstagatan Total Solna TOTALT KONCERNEN PRÄSTGÅRDEN 12 örebro Hållstugan 28 örebro KÖPMANNEN 6 kumla NOTARIEN 1 kumla BANGÅRDEN 4 solna

18 18 VÅRA FASTIGHETER Norrköping CENTRUM Fastigheter ägda av Ståhlkoncernen 1. Amerika Ruddammen 7 Fastigheter ägda av Kretiakoncernen 1. Duvan 7 2. Beryllen Safiren 1 2. Duvan Bokhållaren 2 4. Diket 7 5. Fotogenen Smaragden Sparven Spetsen Hallonbusken 5 4. Safiren 2 5. Skolan Gamlabron Järnstången 23. Spiran Stallet 5 6. Syrenbusken 9 7. Vargen 5 8. Kapellhorvan Steglitsan 6 8. Åkerkroken 6 9. Knäppingsborg Svärdet Kvarnen Sågen Liljan Tulpanen Linjen Tuvan 5, Torvan Markattan Vattenkonsten Markattan Vårdtornet 7, Motorn Gripen Pelikanen Korpen Proppen 2 Kartena

19 VÅRA FASTIGHETER 19 Linköping Fastigheter ägda av Ståhlkoncernen 1. Banken 8 2. Boklådan 7 3. Borgmästaren Decimalen Giggen 2 6. Idékretsen 4 7. Idéflödet 1 8. Borgmästaren 2 9. Druvan Elddonet 12 5 CENTRUM Kartena

20 20 VÅRA FASTIGHETER Uppsala CENTRUM Fastigheter ägda av Kretiakoncernen 1. Dragarbrunn 20:1 2. Fjärdingen 28: Kungsängen 6:10 4. Kungsängen 40:1 5. Luthagen 78:1 6. Årsta 76:2 Kartena

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer