INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden Finansiell verksamhet Intressebolag Våra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden Finansiell verksamhet Intressebolag Våra fastigheter Årsredovisning Revisionsberättelse 37 Värdegrund 38

3 ÅRET SOM GÅTT 3 Verksamhetsåret 2012 i sammandrag Resultatet från den löpande förvaltningen har, på jämförbart bestånd, utvecklats mycket starkt och ökat med 32 %. Ökningen beror främst på det goda arbete som skett avseende uthyrning på lokalsidan de senaste åren. Under året har en mindre fastighet avyttrats till ett något högre pris än vår interna värdering. ÅRETS RESULTAT Årets resultat efter skatt uppgick till 56 mnkr (72). Årets resultat från den löpande förvaltningen uppgick till 83 mnkr (63). NYCKELTAL Marknadsområden Marknadsvärde, mnkr Yta, kkvm Marknadsområden, Marknadsvärde, andel andel Norrköping/Linköping Örebro/Kumla Övriga orter Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftöverskott, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr Årets resultat, mnkr Resultat från den löpande förvaltningen, mnkr Genomsnittlig uthyrningsgrad yta, % Finansiell ställning Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Justerad soliditet, % 46,3 44,1 Direktavkastning, % 7,6 7,2 Genomsnittlig låneränta, % 4,0 4,3 Genomsnittlig räntebindningstid, år 6,4 5,3 Mnkr Norrköping/Linköping 82 % Örebro/Kumla 16 % Övriga orter 2 % Resultat från den löpande förvaltningen År»

4 4 VD HAR ORDET Stark utveckling i svag ekonomi + Årets resultat 56mnkr När vi sammanfattar resultatet från 2012, kan vi konstatera att vi återigen gör ett bra resultat sett till den löpande förvaltningen. Resultatet från den löpande förvaltningen blev 83 mnkr (63), vilket är en följd av det fantastiska arbete som utförs av all vår personal. Det goda arbetet syns också i de historiskt låga siffrorna för vakanser och omflyttning. Det här innebär att vi nu står väl rustade inför kommande tider av ökade investeringar och underhåll, något som vi gör tillsammans med våra hyresgäster. För mig personligen, såsom återvändande VD, känns det extra roligt att se att organisationen och bolagets styrkor har utvecklats. En av våra styrkor är stabiliteten och långsiktigheten i hanteringen av vårt finansnetto. Finansnettot för år 2012 stannar på 81 mnkr (88), vilket är mycket starkt i en tid av finansiell oro och ökade krav på marginaler i långivarnas verksamhet. Under året har endast en mindre förändring av vårt fastighetsbestånd skett. Fastigheten Fotogenen 5 i Norrköping såldes i slutet av december för 9 mnkr, vilket är något över vår interna värdering. Stabila fastighetsvärden Värdet på våra fastigheter fortsätter att vara stabilt. Efter den sedvanliga kontrollen av direktavkastningskrav, med hjälp av Forum Fastighetsekonomi, värderar vi vårt totala fastighetsbestånd till cirka mnkr. Vid värderingen kan vi konstatera stabila och något ökande driftnetton samt en god utveckling av direktavkastningskraven för våra fastigheter till följd av deras lägen, både avseende geografisk marknad och belägenhet på orterna. Tre marknadsområden med stark framtidstro Större delen av våra fastigheter finns idag i Norrköping/Linköping, Örebro/ Kumla och via vårt intressebolag Fastighetsaktiebolaget Kretia, i Uppsala. Alla tre områden har haft ett starkt 2012 med stor efterfrågan på såväl bostäder som lokaler. Detta har medfört att vi vid utgången av året inte har några bostadsvakanser och att våra vakanser på lokalsidan är på historiskt låga nivåer. Under året har vi tecknat flera nya långa lokalhyresavtal. Det innebär fortsatt god tillväxt i lokalhyrorna under 2013 i samband med att projekten färdigställs för hyresgästerna. Alla de tre marknadsområden där vi verkar kommer att ha en fortsatt god framtidsutsikt grundad på tillväxt och positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på bostäder förväntas vara mycket stark på våra orter även under kommande år. Det är dock ett stort arbete som behöver göras framöver med intrimning och effektivisering eftersom hyresutvecklingen på bostäder inte matchar kostnadsutvecklingen för drift och underhåll. Förädling och utveckling av vårt bestånd En stor och viktig del av vårt dagliga arbete består av förädling och utveckling av fastighetsbeståndet. Under 2012 har vi bland annat fortsatt utvecklingen av våra fastigheter i Norrköpings industrilandskap, i kvarteren Kvarnen och Knäppingsborg. I kvarteret Kvarnen har vi iordningställt kvm till Norrköpings kommun för Restaurangskolan. I Knäppingsborg har vi utvecklat fyra lokaler för nya butiker samt fem lokaler till nya kontorshyresgäster. I Linköping har vi under året främst utvecklat lokaler i kvarteret Decimalen på Storgatan. I Örebro/Kumla har fastighetsutvecklingen berört fastigheterna Köpmannen 6 och Guldsmeden 15 i Kumla samt kvarteret Hållstugan (Gamla stan) i Örebro. I Uppsala handlar utvecklingsarbetet framför allt om projekt i Fyrisborg (Årsta 76:2) som ägs av Fastighetsaktiebolaget Kretia. En viktig del av vår fastighetsutveckling är det ständiga arbetet med driftoptimering och utbyte till ny miljövänlig teknik. Under året har vi satsat 10 mnkr inom detta område.

5 VD HAR ORDET 5 PETER KARLSTRÖM VD

6 6 VD HAR ORDET Den finansiella verksamheten Året inleddes med finansiell oro, något som bland annat innebar att de traditionella långivarnas intresse för att finansiera fastigheter svalnade. Bankerna har motiverat sitt förhållningssätt med kravet på nya kapitaltäckningsregler, men höjde samtidigt sina marginaler. Under slutet av året har vi dock kunnat registrera en ljusning då den ekonomiska krisen och dess följdproblem kanske inte blir så omfattande som många tidigare haft farhågor om. I en tid av finansiell oro ser vi att vi får nytta av vår långsiktighet och stabilitet samt att det läggs större vikt vid fastigheternas typ, läge och skick för att få fortsatt goda finansieringsvillkor. Vi upplever att vi betraktas som en attraktiv låntagare med välskötta fastigheter och god kontroll på ekonomiska nyckeltal. Hållbart fastighetsföretagande Att vi bygger och underhåller fastigheter med höga krav på låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval är ett strategiskt beslut för att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt. Värden skapas för oss och bolagets intressenter, men framför allt för våra hyresgäster. En av våra mest prioriterade frågor är att ständigt minska energiåtgången i fastigheterna. Mycket av detta arbete vill vi utföra tillsammans med hyresgästerna. Under 2013 kommer vi att arbeta vidare med så kallade Gröna hyresavtal. I vår strävan att vara en god arbetsgivare utgör medarbetarundersökningar och individuella samtal viktiga verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Engagerade medarbetare med närhet till hyresgästerna Under året har styrelsen bestått av fyra ledamöter inklusive ordförande. Ordföranden har handlagt frågor av strategisk och övergripande karraktär. Under året har en ny ledning tillträtt i bolaget. Ledstjärnan i vårt arbete sammanfattas väl i företagets kärnvärden: omtanke, öppenhet, långsiktighet och mod. Vi ska leva upp till dessa kärnvärden genom att vara den lokala och närvarande fastighetsägaren med ett stort fokus på hyresgästerna. Det är just genom denna lokala närvaro, tillsammans med ett stort engagemang från medarbetarnas sida, som vi uppnår vår vision om att hjälpa våra hyresgäster att lyckas. Vår marknad 2013 Prognosen för 2013 pekar på ett resultat från den löpande förvaltningen på cirka 80 mnkr och ett resultat före skatt på cirka 45 mnkr. Vi räknar med ett fortsatt gott uthyrningsarbete och ett förbättrat finansnetto. Det är med stor glädje som jag vill framföra ett stort tack till alla duktiga och engagerade medarbetare för allt arbete som har genomförts under Vi står starka, för att tillsammans med våra hyresgäster, fortsätta resan in i många nya spännande och roliga hyresrelationer. Våra 10 största hyresgäster 1. Norrköpings Kommun PETER KARLSTRÖM/VD 2. Swedbank AB 3. Linköpings Universitet 4. ICA Sverige AB 5. Sectra AB 6. Danske Bank 7. Kriminalvården 8. Systembolaget 9. Autoliv Electronics AB 10. Arbetsförmedlingen Fördelning av lokalkontraktens antal/årshyror efter kontraktens förfallotid % Antal kontrakt % Årshyror %

7 VD HAR ORDET 7

8 8 VERKSAMHETSÖVERSIKT Verksamheten i korthet Henry Ståhl Fastigheter AB med dotterbolag innehar, vid utgången av 2012, ett bestånd som omfattar 59 fastigheter. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka kvm, inklusive garageytor på kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till två regionala marknadsområden, som kännetecknas av god tillväxt och goda framtidsutsikter. Henry Ståhl Fastigheter, som verkat sedan 1947, underhåller och utvecklar fastigheter långsiktigt och ansvarsfullt med en modern och effektiv förvaltning där visionen lyder Vi hjälper våra hyresgäster att lyckas. Hyresvärdet för 2013 beräknas uppgå till 415 (408) mnkr. Av det totala hyresvärdet utgör marknadsområde Norrköping/Linköping 81 %, marknads- område Örebro/Kumla 17 % och övriga orter 2 %. Fastighetsbeståndet representerar ett brett utbud av lokaler och bostäder av god kvalitet. Fördelningen av hyresvärdet mellan lokaler och bostäder är 65 % respektive 35 %. Den uthyrningsbara ytan, exklusive garage, utgörs av butikslokaler 14 %, kontor 32 %, industri/lager 11 %, bostäder 39 % och övrigt 4 %. Bokhållaren 2 NORRKÖPING Fastighetsmarknaden i Norrköping är stark och kommer ytterligare att stärkas i takt med investeringarna för den nya Ostlänken, som nu är beslutad av Regeringen. Nyproduktionen av kontorslokaler och bostäder bidrar till en positiv utveckling av snitthyrorna. Henry Ståhl Fastigheter är en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden i Norrköping. Lokalfastigheterna är till övervägande del centralt belägna och fördelar sig på butiker, kontor och övriga lokalytor med 17 %, 52 % respektive 31 %. Genomsnittlig uthyrningsgrad är 98 %. Genomsnittshyran för lokaler under 2012 beräknas till cirka kr/kvm. Bostadsfastigheterna är belägna i attraktiva boendemiljöer. De flesta fastigheterna är byggda i egen regi under 70-, 80-, och 90-talen. Bostäderna har en stor efterfrågan och det finns inga vakanser. Elddonet 12 LINKÖPING Linköpingsmarknaden är stark, med stor efterfrågan på såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter. Den låga vakansgraden och ökningen av hyrorna öppnar upp för nya projekt i centrala lägen. Henry Ståhl Fastigheter äger tio fastigheter i Linköping. Dessa består i huvudsak av bank-, kontors- och butiksytor. Antalet bostäder uppgår till 131 st. Beståndet är koncentrerat till den centrala delen av Linköping, förutom två kontorsfastigheter som ligger i Mjärdeviområdet i anslutning till Linköpings Universitet. Innehavet i centrum är fullt uthyrt medan Mjärdevifastigheterna har en genomsnittlig uthyrningsgrad på 97 %. Den genomsnittliga hyresnivån för lokaler beräknas till cirka kr/kvm. Prästgården 12, Bromsgården 1 ÖREBRO I Örebro finns en god efterfrågan på kontor i bra lägen. Även om konkurrensen är hård från externhandeln så är cityhandeln fortsatt stark i de bästa lägena. En del omflyttningar kommer att uppstå bland kontorshyresgästerna i takt med att nya kontorsytor står klara. Henry Ståhl Fastigheter äger fem fastigheter i Örebro. Beståndet omfattar en lagerfastighet i utkanten av Örebro och fyra fastigheter mitt i stadens centrum. De senare utgörs framför allt av butiks- och kontorsytor. Antalet bostäder uppgår till 21 st. Genomsnittlig uthyrningsgrad för ortens lokalytor uppgår till 97 %. Bostäderna är fullt uthyrda. Hyresnivån för centralt belägna lokaler beräknas till cirka kr/kvm. Byggmästaren 9 KUMLA Kumla är en offensiv och växande kommun med ett bra geografiskt och infrastrukturellt läge. Ortens attraktionskraft som bostadsort medför låga vakanser för såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen. Henry Ståhl Fastigheter äger åtta fastigheter i Kumla. Beståndet utgörs till en tredjedel av butiker och kontor, som ligger mitt i Kumla centrum. Resterande två tredjedelar består av bostäder, vilka också har centrala lägen. Lokalerna har en genomsnittlig uthyrningsgrad på 96 %. Genomsnittshyran för lokaler beräknas till cirka 950 kr/kvm. ÖVRIGA ORTER

9 86,0 84,0 86,0 84,0 84,0 82,0 84,0 82,0 82,0 80,0 82,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 78,0 76,0 76,0 76,0 76,0 74,0 74,0 74,0 74,0 72,0 72,0 72,0 72, VERKSAMHETSÖVERSIKT År År År År Hyresintäkter per ort Ytor Ytor per ort Hyresintäkter Hyresintäkter per per ort ort Ytor Ytor per per ort ort Hyresintäkter Ytor Ytor Ytor Norrköping 63 % % Linköping 18 % % Örebro Örebro 8 % 88 % Kumla Kumla 9 % 9 % 9 % Övriga Övriga Övriga orter orter orter 2 % 2 % 2 % Norrköping 67 % % 67 %% Kumla Kumla 11 Kumla % 11 % %% Linköping Linköping 14 % % 14 %% Övriga Övriga orter Övriga orter 1 % orter 1 % 1 % 1 % Örebro Örebro Örebro 7 % 7 % 7 7 %% Lokaler/butiker Lokaler/butiker 61 % 61 % % % Industri/lager Industri/lager 4 % 4 % 4 4 %% Lokaler/butiker Lokaler/butiker 50 % 50 % % Industri/lager % Industri/lager 11 % 11 % %% Bostäder/garage Bostäder/garage 35 % 35 % %% Bostäder/garage Bostäder/garage 39 % 39 % %% Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr mnkr Kontor 52 % Industri/lager 23 % Butiker 17 % Övrigt 8 % Kontor 52 % Butiker 17 % Industri/lager 23 % Övrigt 8 % Kontor 52 % Butiker 17 % Industri/lager 23 % Övrigt 8 % Kontor 52 % Butiker 17 % Industri/lager 23 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Industri/lager 3 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Butiker 18 % Övrigt 4 % Kvm bostad Antal bostäder mnkr 730 mnkr Kontor 75 % Industri/lager 3 % Butiker 18 % Övrigt 4 % Kontor 75 % Butiker 18 % Industri/lager 3 % Övrigt 4 % Kontor 75 % Butiker 18 % Industri/lager 3 % Övrigt 4 % Kontor 36 % Butiker 37 % Industri/lager 27 % Kontor 36 % Industri/lager 27 % Butiker 37 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder mnkr 320 mnkr Kontor 36 % Industri/lager 27 % Butiker 37 % Kontor 36 % Butiker 37 % Industri/lager 27 % Kontor 7 % Butiker 87 % Kontor 7 % Butiker 87 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Butiker 87 % Övrigt 1 % Kvm bostad Antal bostäder mnkr 290 mnkr Kontor 7 % Industri/lager 6 % Kontor 7 % Industri/lager 6 % Butiker 87 % Övrigt 1 % Kontor 7 % Butiker 86 % Kontor 7 % Butiker 86 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Industri/lager 6 % Övrigt 1 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder Kontor 7 % Industri/lager 6 % mnkr 70 mnkr Butiker 86 % Övrigt 1 % TOTAL Kontor 7 % Industri/lager 6 % Butiker 86 % Övrigt 1 % Marknadsvärde Normaliserat driftnetto Kvm lokaler Kvm bostad Antal bostäder Kontor 75 % Industri/lager 0 % mnkr mnkr Butiker 17 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Industri/lager 0 % Butiker 17 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Butiker 17 % Industri/lager 0 % Övrigt 8 % Kontor 75 % Butiker 17 % Industri/lager 0 % Övrigt 8 %

10 10 FASTIGHETSVÄRDEN Stabila marknadsvärden

11 FASTIGHETSVÄRDEN 11 Baserat på vår goda marknads- och fastighetskännedom kan vi internt göra en professionell värdering av vårt bestånd. Vår bedömning är att värdena på våra orter och för våra fastigheter under 2012 har varit stabila. Vi har under året varit mycket lyckosamma med uthyrningar på lokalsidan och har fortsatt låga vakanser och omflyttningar på bostadssidan. Vi genomför värderingar av fastighetsbeståndet löpande. I balansräkningen tas fastigheterna upp till bokfört värde, som inte påverkas av förändrade marknadsvärden, såvida inte nedskrivningsbehov uppstår. Avskrivningar sker i enlighet med principer som redovisas i årsredovisningen på sidan 29 under rubriken Redovisnings- och värderingsprinciper. Extern värdering Årligen sätts individuella direktavkastningskrav för fastigheterna, fördelat på lokaler och bostäder. Sedan 13 år tillbaka har Forum Fastighetsekonomi uppdraget att hjälpa oss vid framtagandet av direktavkastningskraven. De är väl insatta i varje fastighets förutsättningar vad gäller kvalitet och marknad gjordes en extern värdering av Forum Fastighetsekonomi för koncernens samtliga fastigheter. De externa värderingarna sammanföll väl med våra interna värderingar. Från och med 2013 planerar vi att genomföra årliga, externa värderingar på delar av vårt fastighetsbestånd. I tabellen nedan redovisas de av Forum Fastighetsekonomi använda direktavkastningskraven vid värderingen per den 31 december Genomsnittligt direktavkastningskrav för hela beståndet är cirka 6,2 %. Direktavkastningskrav, % Ort Bostad Lokal Snitt Norrköping 5 6 6,5 8,5 6,1 Linköping 4,75 5 6,5 7,5 6,4 Örebro 4,5 5 6,75 8,25 6,7 Kumla 6 7 7,5 9 7 Solna 7,5 7,5 Ovanstående direktavkastningskrav ställs mot respektive fastighets driftnetto. Med uthålligt driftnetto menas: normala hyresintäkter och vakanser belastat med normala kostnader för drift, reparation, underhåll, administration och fastighetsskatt/fastighetsavgift. Genomsnittlig hyresintäkt per kvadratmeter uppgår i värderingen till 990 kr för bostäder och kr för lokaler. Kostnader per kvadratmeter uppgår till mellan 450 och 500 kr för bostäder och mellan 50 och 350 kr för lokaler. Aktuella marknadsvärden Av tabellen nedan framgår värden per lokal marknad samt det totala värdet för Ståhlkoncernens fastigheter. Ort mnkr kr/kvm Norrköping Linköping Örebro Kumla Solna Summa Det totala värdet uppgick per den 31 december 2012 till cirka mnkr, en ökning av värdet på jämförbart bestånd med omkring 1,3 %. Genomsnittligt värde per kvm, exklusive garageytor, uppgick till drygt kr per kvm. Under året har fastigheten Fotogenen 5, Norrköping sålts till ett något högre värde än det som sattes vid den interna värderingen Osäkerhetsintervall En fastighets värde kan endast fastställas då den säljs. Det värdeintervall som anges vid fastighetsvärderingar, och som oftast i en fungerande marknad ligger inom +/ %, ska ses som ett mått på den osäkerhet som finns i gjorda antaganden och beräkningar. I en mindre likvid marknad kan intervallet vara större. För Henry Ståhl Fastigheters del innebär ett osäkerhetsintervall om +/- 5 % ett värdeintervall om +/- 190 mnkr motsvarande mnkr. Marknaden 2013 och framtiden Året som gått har återigen präglats av finansiell oro som inneburit att de traditionella långivarnas intresse för att finansiera fastigheter har svalnat. För många aktörer kan det därför vara svårt att finansiera fastighetsförvärv, vilket troligen medför en lägre aktivitet vad gäller fastighetsaffärer under Förväntningar om mycket låga räntor en längre tid framöver ger dock stabilitet åt fastighetspriserna. Kvarnen 5 Norrköping Motorn 12 Norrköping Gillet 22 Örebro

12 12 FINANSIELL VERKSAMHET Svag världsekonomi ger fortsatt låga räntor Världen omkring oss har sedan 2008 präglats av en finansiell oro. Stora ekonomiska insatser har gjorts för att skapa den tillväxt i ekonomin som är nödvändig för att återställa de stora obalanserna. Problemen är så stora att det kommer krävas ytterligare flera år av sparande och förändring av beteenden hos politiker och befolkning för att balansera läget. Följden blir en svag ekonomisk utveckling i vår omvärld, vilket även kommer att påverka Sverige. En viss ljusning i ekonomin kan skönjas i USA och Asien vilket kan bidra till att lösa problemen i Europa. Vi har förväntningar om fortsatta låga räntor några år framöver. räntekostnader som möjligt. Det är därför inte lämpligt att binda för stor andel av lånen på långa löptider även om nivåerna känns attraktiva. Finanspolicyn Finansfunktionen arbetar enligt en av styrelsen fastställd finanspolicy som syftar till att begränsa koncernens finansiella risker. Dessa risker utgörs i huvudsak av ränterisk, refinansieringsrisk och likviditetsrisk. Finanspolicyn omprövas löpande. Finansieringsstruktur med hänsyn taget till övervärden på fastigheterna Finansieringsstruktur med hänsyn taget till marknadsvärden på fastigheterna % Ytor per ort Räntebärande skulder 51 % Ej räntebärande skulder 3 % Eget kapital 46 % Finansieringsstruktur baserat på bokförda värden Finansieringsstruktur % Räntebärande skulder 66 % Ej räntebärande skulder 3 % Eget kapital 31 % Fastighetsbranschen är mycket kapitalintensiv. Tillgång till finansiering är avgörande för om verksamheten ska kunna utvecklas. Räntekostnaden är också den klart största enskilda kostnadsposten i verksamheten. Räntekostnaden påverkas av ett antal faktorer, bland annat: Förändring av marknadsräntorna Förändrade förutsättningar för bankerna, vilket i sin tur innebär ändrade marginaler Den strategi vi har valt för att hantera ränteriskerna. Räntenivåer och ränterisk Vid stigande marknadsräntor antas högre inflationstakt som i sin tur antas medföra högre driftnetton på fastigheterna. Det motsatta gäller vid sjunkande räntor. Över tid finns följaktligen en viss koppling mellan marknadsräntor och driftnetton. Ränterisk är inte bara risk för höga räntor utan även risk för långvarigt svag ekonomi med extremt låga räntor. Verksamheten kommer i sådana fall att generera svaga resultat och det är då viktigt att ha så låga Målen för koncernens finansieringsverksamhet är att: Säkerställa likviditets- och refinansieringsbehovet Begränsa ränteriskerna Minimera finansieringskostnaderna inom fastlagda ramar för risker Arbeta för en hög flexibilitet avseende räntebindning och finansiering Lån För oss är för närvarande traditionell bankupplåning med kort basränta kombinerat med räntederivat den attraktivaste upplåningsformen. Den 31 december 2012 uppgick den totala räntebärande skulden till mnkr. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 77 månader. Räntestruktur och ränteprognos framgår av diagram på sidan 13. Snitträntan på de räntebärande skulderna och ingångna avtal med bankerna om byten av ränteflöden, inklusive bankernas marginal, låg den 31 december 2012 på 4,0 %. Strategi Vi arbetar med en normportfölj som bas för hantering av ränterisker. Under december 2012 fastställdes en ny normportfölj efter ett grundligt genomfört strategitest, där resultat och nyckeltal analyserades vid olika normportföljer och räntescenarier. Den nya normportföljen redovisas på sidan 13. Gällande ränterisker per den 31 december 2012 framgår av diagram på sidan 13. Diagrammet visar hur vår räntekänslighet utvecklas i takt med

13 FINANSIELL VERKSAMHET 13 % 50 Räntestruktur vid olika räntescenarior Räntestruktur % 50 Andel av krediter och derivatinstrument per bank Andel av krediter och derivatininstrument per kreditinstitut Finansnetto vid alternativa stibornivåer Finansnetto mnkr 120 Finansnetto med olika antagna stiborräntor År Normportfölj Handelsbanken Krediter Danske Bank Nordea Kreditinst. Swappar SEB Swedbank Övriga derivat 60 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % ränteförändringar. Vid en stiborränta understigande 4 % har cirka 40 % av vår lånefinansiering rörlig räntebindning. En förändring av den korta marknadsräntan med 1 procentenhet ger här en effekt på cirka 8 mnkr per år. Vid en stiborränta överstigande 4 % har vi under 2013 ingen del rörlig. Denna struktur har åstadkommits med derivat, i form av räntegolv och räntetak. Riskhanteringen av finansiella kostnader medför att resultat och nyckeltal är goda oberoende av stiborräntenivåer de kommande tre åren. Derivat All upplåning sker med kort räntebindning. I likhet med tidigare år sker all riskhantering av räntor med derivatinstrument. Den 31 december 2012 uppgick utestående derivatavtal till mnkr mnkr är så kallade ränteswappar, där vi i de flesta fall betalar fast ränta och erhåller 90 dagars stiborränta. Övrig del är innehav av räntegolv och räntecappar. I slutet av 2012 förlängdes 7-åriga ränteswappar, uppgående till 300 mnkr, till 20 år som en anpassning till den nya normportföljen. Detta ökade den genomsnittliga räntebindningstiden, samtidigt som räntekostnaden minskade med omkring 2 mnkr på årsbasis. Övrig anpassning till den nya normportföljen kommer att ske under Refinansieringsrisk Refinansieringsrisken hanteras genom ramavtal med finansiärerna. Dessa avtal innehåller bland annat långa lånelöften från bankerna. Totalt finns lånelöften uppgående till mnkr, cirka 50 mnkr högre än den befintliga volymen av totala lån. Den 31 december 2012 var den genomsnittliga löptiden för dessa löften 25 månader. Belåningsgrad Belåningsgraden är det finansiella mått som beskriver hur stor andel av fastigheternas värde som belånats. Då vi inte redovisar förändringar av marknadsvärden i bokföringen har två mål för maximal belåningsgrad angivits i Finanspolicyn; Belåning i förhållande till bokfört värde: 75 % och Belåning i förhållande till marknadsvärde: 65 %. Den 31 december 2012 var belåningsgraden 72 respektive 54 %. Likviditet Vi eftersträvar god framförhållning avseende likviditet och kassaflöden. Likviditetsprognoser uppdateras löpande. Målet är en likviditet på lägst 30 mnkr och den får inte innebära ofördelaktiga räntor på över- respektive underlikviditet. Likviditeten uppgick den 31 december 2012 till 106 mnkr. Kassaflöden från den löpande verksamheten ska alltid överstiga 30 mnkr per år. Räntetäckningsgrad För att kunna hantera oväntat sjunkande resultat och ökade räntekostnader behövs ett resultat i den löpande verksamheten som täcker nuvarande räntekostnad med god marginal. Finanspolicyn anger att räntetäckningsgraden ska vara minst 1,5 gånger. Räntetäckningsgraden för koncernen var vid årsskiftet 2,0 gånger. Soliditet Vid årsskiftet uppgick soliditeten inklusive avsättningar för uppskjuten skatt till 31 %. Justerat för övervärden i fastighetsbeståndet och uppskjuten skatt uppgick den till 46 %. Finanspolicyn anger att soliditeten ska vara %. Räntemarknaden 2013 och ser vi i bästa fall en stillastående ekonomi framför oss i Europa samt att ekonomin börjar ta fart i Asien och USA och framåt förväntar vi oss en viss förstärkning av ekonomin även i Europa. Riksbankerna måste se till att räntorna till företag och konsumenter blir låga några år framåt. Detta gör de genom att sänka styrräntor och öka likviditeten. De korta räntorna kommer att ligga på en låg nivå. De långa räntorna förväntas stiga något under året. Utdrag ur finanspolicyn Kapitalbindning Ej mer än 30 % av kapitalet ska förfalla inom 1 år. Genomsnittlig kapitalbindningstid får ej understiga 24 månader. Räntebindning Avvikelse får ske med +/-10 procentenheter av normportfölj. Genomsnittlig räntebindningstid Får aldrig understiga 24 månader. Kassaflöden Koncernens kassaflöde ska från löpande förvaltningen över tiden årligen uppgå till minst 30 mnkr. Likviditet Likviditeten ska aldrig understiga 30 mnkr. Räntetäckningsgrad Får ej understiga 1,5. Formel: (resultat efter finansnetto + räntekostnader + avskrivningar - engångsposter) / räntekostnader. Soliditet Synlig soliditet ska vara minst 25 %. Synlig soliditet inklusive uppskjuten skatt ska vara minst 30 %.

14 14 INTRESSEBOLAG Fastighetsaktiebolaget Kretia Resultat Kretia + Kretiakoncernen består av moderbolaget Fastighetsaktiebolaget Kretia och ett antal fastighetsförvaltande bolag. Kretia har sedan 1994 förvaltats av Henry Ståhl Fastigheter AB, som sedan 2006 äger 33 % av bolaget. 20mnkr KRETIAKONCERNEN Marknadsområden Marknadsvärde, mnkr Hyror, mnkr Yta, kkvm Norrköping Uppsala Resultat Hyresintäkter, mnkr Driftöverskott, mnkr Resultat vid försäljning av fastigheter, mnkr 0 23 Årets resultat, mnkr Nyckeltal Fastigheternas marknadsvärde, mnkr Fastigheternas bokförda värde, mnkr Eget kapital, mnkr Uppskjuten skatt, mnkr Justerad soliditet, % 59,9 62,0 Synlig soliditet, % 56,2 58,6 Genomsnittlig låneränta, % 2,6 3,5 Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,6 4,7 Räntetäckningsgrad, ggr 3,4 2,8 Kretia har huvuddelen av sitt fastighetsbestånd i marknadsområdena Norrköping respektive Uppsala. Fastighetsinnehavet i Norrköping omfattar cirka kvm, varav cirka kvm är bostäder. I Uppsala uppgår beståndet till cirka kvm, varav cirka kvm utgör kommersiella lokaler. Kretias direkta ägande av fastigheter omfattar totalt cirka kvm. Utöver det äger bolaget: 40 % av HKS Fastighets AB, som innehar bostadsfastigheter i Malmö, och 50 % av KN 9 Fastighets AB i Norrköping, som äger en projektfastighet om cirka kvm i centrala Norrköping. Resterande 50 % ägs av Förvaltnings AB Ståhl Invest. Finansiell information Resultatet från den löpande verksamheten var under 2012, 29 mnkr (28) och beräknas under 2013 uppgå till 31 mnkr. De finansiella målen för verksamheten är att soliditeten ska vara lägst 40 % och räntetäckningsgraden ska överstiga 2 ggr. Vid utgången av 2012 var den synliga soliditeten 56,2 % och räntetäckningsgraden uppgick till 3,4 ggr. Marknadsvärdet på Kretiakoncernens fastigheter har beräknats till drygt en miljard. Värdet har tagits fram genom intern värdering, efter avstämning av direktavkastningskrav med extern konsult. HKS Fastighets AB och KN 9 Fastighets AB i Norrköping hanteras som intressebolag. Det bokförda värdet på Kretias andelar motsvarar mer än väl marknadsvärdet.

15 INTRESSEBOLAG 15 FASTIGHETSFÖRTECKNING KRETIA Ort/Fastighet Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Nyköping Järnhandlaren 28, Bagaregatan Totalt Nyköping Norrköping Åkerkroken 6, Lagergrensgatan Duvan 7, G:a Rådstugugatan Duvan 8, G:a Rådstugugatan 22 A-B Vargen 5, Värmlandsgatan 3 A-B Syrenbusken 9, Blommelundsgatan Hallonbusken 5, Norralundsgatan Skolan 9, Slåttergatan Safiren 2, Vilbergsgatan Totalt Norrköping Uppsala Dragarbrunn 20:1, Kungsgatan Fjärdingen 28:6, Drottninggatan Kungsängen 6:10, Kungsängsgatan Kungsängen 40:1, Hamnplan Luthagen 78:1, Götgatan Årsta 76:2, Fyrisborgsgatan Totalt Uppsala Totalt koncernen

16 16 VÅRA FASTIGHETER Fastighetsförteckning Norrköping Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Amerika 4, Söderleden Beryllen 1, Urbergsgatan Bokhållaren 2, Erikslundsplan Diket 7, Drottninggatan Fotogenen 4, Importgatan Gamlabron 13, Västgötegatan / Gripen 9, Drottninggatan Järnstången, Östra Promenaden Kapellhorvan 10, Kungsgatan Knäppingsborg 7+8, Skolgatan Korpen 20, Repslagaregatan Kvarnen 5, Västgötegatan / Liljan 16+17, Nygatan Linjen 3, Idrottsgatan Markattan 11, Drottninggatan Markattan 5+12, Drottninggatan Motorn 12, Lindövägen Pelikanen 11+16, Drottninggatan Proppen 2, Malmgatan Ruddammen 7, Trädgårdsgatan Safiren 1, Vilbergsgatan 34-44, Smaragden 1, Vilbergsgatan Sparven 9, S:t Persgatan 139 A-M Spetsen 10, Kungsgatan Spiran 12, Drottninggatan Stallet 5, Slottsgatan Steglitsan 6, Nelinsgatan Svärdet 2, Kristinagatan Sågen 7, Rörgatan Tulpanen 16, Drottninggatan Tuvan 5, Torvan 1, Skogvaktaregatan 4, Vattenkonsten 5, Fleminggatan Vårdtornet 7, 13, Garvaregatan Övrigt, mark 2 st fastigheter Total Norrköping Kapellhorvan 10 norrköping KNÄPPINGSBORG 7+8 norrköping GRIPEN 9 norrköping SMARAGDEN 1 norrköping BANKEN 8 linköping IDÉFLÖDET 1 LinKÖPING

17 VÅRA FASTIGHETER 17 Linköping Tax.värde kkr Byggår Bostad kvm Kontor kvm Butik kvm Industri/Lager kvm Övrigt kvm Garage kvm Summa kvm Hyresvärde kkr Banken 8, Storgatan Boklådan 7, Storgatan Borgmästaren 2, Badhusgatan Borgmästaren 11, Badhusgatan Decimalen 17, Storgatan Druvan 22, Storgatan Elddonet 12, Nygatan 36, Giggen 2, Gillbergagatan Idéflödet 1, Teknikringen Idékretsen 4, Teknikringen Total Linköping Örebro Bromsgården 1, Drottninggatan Gillet 22, Storgatan Hållstugan 28, Engelbrektsgatan Lastaren 1, Transportgatan Prästgården 12, Drottninggatan Total Örebro KUMLA Byggmästaren 9, Trädgårdsgatan Fiskalen 1, Trädgårdsgatan Fiskalen 6, Vattugatan Guldsmeden 15, Köpmangatan Köpmannen 6, Köpmangatan Notarien 1, S Kungsvägen Rådmannen 1, Marielundsgatan 3 A-D Trädgårdsmästaren 22+23, Köpmangatan Total Kumla Solna Bangården 4, Huvudstagatan Total Solna TOTALT KONCERNEN PRÄSTGÅRDEN 12 örebro Hållstugan 28 örebro KÖPMANNEN 6 kumla NOTARIEN 1 kumla BANGÅRDEN 4 solna

18 18 VÅRA FASTIGHETER Norrköping CENTRUM Fastigheter ägda av Ståhlkoncernen 1. Amerika Ruddammen 7 Fastigheter ägda av Kretiakoncernen 1. Duvan 7 2. Beryllen Safiren 1 2. Duvan Bokhållaren 2 4. Diket 7 5. Fotogenen Smaragden Sparven Spetsen Hallonbusken 5 4. Safiren 2 5. Skolan Gamlabron Järnstången 23. Spiran Stallet 5 6. Syrenbusken 9 7. Vargen 5 8. Kapellhorvan Steglitsan 6 8. Åkerkroken 6 9. Knäppingsborg Svärdet Kvarnen Sågen Liljan Tulpanen Linjen Tuvan 5, Torvan Markattan Vattenkonsten Markattan Vårdtornet 7, Motorn Gripen Pelikanen Korpen Proppen 2 Kartena

19 VÅRA FASTIGHETER 19 Linköping Fastigheter ägda av Ståhlkoncernen 1. Banken 8 2. Boklådan 7 3. Borgmästaren Decimalen Giggen 2 6. Idékretsen 4 7. Idéflödet 1 8. Borgmästaren 2 9. Druvan Elddonet 12 5 CENTRUM Kartena

20 20 VÅRA FASTIGHETER Uppsala CENTRUM Fastigheter ägda av Kretiakoncernen 1. Dragarbrunn 20:1 2. Fjärdingen 28: Kungsängen 6:10 4. Kungsängen 40:1 5. Luthagen 78:1 6. Årsta 76:2 Kartena

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer