KAMERAL REDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMERAL REDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats, 15 HP Handledare: Karin Brunsson KAMERAL REDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Nathalie Gillenfalk och Malin Karlsson Sammanfattning Denna uppsats presenterar en fallstudie av en bostadsrättsförenings finansiella rapporter och belyser intressenters behov av monetär information. Detta i syfte att undersöka om den i Sverige bortglömda metoden Kameral redovisning möjligen ger mer informativa finansiella rapporter med hänsyn till intressenternas informationsbehov. Resultatet av studien visar att Kameral redovisning för Administrationer kan vara ett lämpligt komplement och ersätta kassaflödesanalyser då den underlättar betalningskontroll, budgetkontroll och monetär hantering. Kameral redovisning för Företag ger samma information som Kommersiell redovisning och redovisar dessutom ett modifierat integrerat kassaflöde för att också här underlätta betalningskontroll, budgetkontroll och monetär hantering. Denna metod hindras idag av redovisningsregleringar för att ersätta Kommersiell redovisning men kan användas för löpande redovisning. De finansiella rapporter som har utvecklats och presenterats i denna studie, erbjuds till läsare som en utgångspunkt för att kunna använda liknande finansiella rapporter för andra organisationer. Nyckelord: Bostadsrättförening, HSB Brf Sjuan, Kameral redovisning, Kommersiell redovisning, Monetär information.

2 Innehållsförteckning Ett bidrag till debatten... 1 Kritik mot användandet av Kommersiell redovisning... 1 Utveckling av de finansiella rapporterna... 4 Undersökningens och uppsatsens struktur... 4 Redovisning i en vanlig svensk bostadsrättförening... 4 Intressenters informationsbehov... 8 Metod... 8 Utgångspunkter... 8 Källor... 9 Tillvägagångssätt Fallstudie HSB Brf Sjuan i Uppsala Teori Kassaflödesanalysens roll vid rapportering av monetär information Monetära konton och resultatkonton Kameral redovisning och Kommersiell redovisning Kameral redovisning för Administrationer - KRFA Kameral redovisning för Företag KRFF Utformning och analys av HSB Brf Sjuans finansiella rapporter Kommersiell dubbel bokföring i HBS Sjuan KRFA i HSB Brf Sjuan Tabell KRFF i HSB Brf Sjuan Tabell Diskussion Monetära konton och resultatkonton i HSB Brf Sjuan Kameral redovisning och Kommersiell redovisning i HSB Brf Sjuan Betalningskontroll, budgetkontroll och monetär hantering Praktisk tillämpning av Kameral redovisning Slutsats Vidare kommentarer Referenser Appendix 1 HSB Brf Sjuan i Uppsala förvaltningsberättelse Appendix 2 Dubbel bokföring på T- konton Appendix 3 Notförklaring

3 Ett bidrag till debatten Under 2010 och 2011 har det gått att följa en debatt i tidskriften Balans 1 gällande redovisning av bostadsrättföreningar och hur dessa finansiella rapporter är utformade. Callert 2 (2011) argumenterar för att det är svårt för lekmän att förstå konton såsom underhållskostnader, avskrivningar och underhållsfonder. Vidare presenterar Callert (2011) ett förslag till förbättring, som till exempel innebär att avskrivningar tas bort från redovisningen. Detta har kritiserats av redovisningsspecialisterna Månsson 3 och Holm 4, samtidigt som de instämmer med Callert (2011) om att vissa poster inom bostadsrättsföreningars årsredovisning kan vara svåra att tolka för lekmän. Vidare argumenteras huruvida det behövs ett eget regelverk för just bostadsrättsföreningar med skälet att utvecklingen till K-reglerna 5 inte gynnar intressenter av redovisningen enligt Davidsson och Götenhed (2010). I nästa stycke kritiseras användandet utav Kommersiell redovisning för icke vinstdrivande organisationer såsom bostadsrättsföreningar. Kritik mot användandet av Kommersiell redovisning Utvecklingen av redovisningsregleringar till dagens K-regler har resulterat i att icke vinstdrivande organisationer använder en bokföringsmetod som är anpassad och utformad för organisationer med vinstintresse (Herzlinger and Sherman, 1980; Monsen 6, 2010). Det yttrar sig exempelvis i användandet av lönsamhetsmått, via resultatkonton, även i organisationer som inte har något vinstintresse. Metoden ifråga är dubbel bokföring och är den bokföringsmetod som idag används av de flesta organisationer runt om i världen, både privata och offentliga (Monsen, 2010). Historiskt sett har olika typer av organisationer använt olika 1 Balans är Fars tidning för obunden och fri debatt om revision och redovisning, affärsjuridik och andra frågor inom revisions- och rådgivningsbranschen. 2 Anders Callert är auktoriserad revisor per 2011 då artikeln skrevs. 3 Intervju med Månsson den Intervju med Holm den Se Tidskriften Balans Nummer 11/2010 för resonemang kring K-reglernas effekt. 6 Monsen, Norvald. Professor i statlig redovisning och budgetering, internationell företagsekonomi samt i redovisning för icke vinstdrivande organisationer vid Norges Handelshoyskole, Bergen. 1

4 redovisningsmetoder. Idag ersätter däremot Kommersiell redovisning andra metoder såsom Kameral redovisning och Avsättningsredovisning (fund accounting) i nästan alla typer av organisationer (Monsen, 2010). Avsättningsredovisning används modifierat idag i form av fonder inom Kommersiell redovisning. Kameral redovisning härstammar från tysktalande länder i Centraleuropa (Buschor, 1994). Vid sökning på Kameralvetenskap i Svenska akademin SAOB spalt: K247; tryckår: 1935 ges följande förklaring: vetenskap som har till föremål statens inkomster o. sättet att åstadkomma, förvalta o, använda dessa, allmän statshushållningslära. Hushållningskonsten låter dela sig i tvenne huvuddelar, i Furstars och privat Personers Oeconomie. Hos Furstlige Personer kallas hon Cameral eller Stats vetenskap. Detta är ett begrepp som har sitt ursprung sedan 1729 i Sverige (SAOB, 2011). I Centraleuropa används metoden fortfarande inom statliga myndigheter, men har blivit bortglömd i Sverige och ersatt av dubbel bokföring det senaste århundradet. Det yttrar sig vid sökning på svensk forskning på Kameral redovisning och vid diskussion om Kameral redovisning med ekonomiskt kunniga och redovisningsspecialister. Problematik med att icke vinstdrivande organisationer använder sig av metoder som är utformade och anpassade för vinstdrivande företag diskuteras av Herzlinger och Sherman (1980) som argumenterar följande: 1. Icke vinstdrivande organisationer har en annan finansieringsstruktur jämfört med vinstdrivande organisationer. 2. Icke vinstdrivande organisationers mål skiljer sig markant från organisationer med ett vinstintresse. Problematiken belyses vidare av Barton (2004), Johns (1951) och Monsen (2010) som samtliga belyser de stora skillnaderna mellan organisationernas strukturer och syften. Ekonomistyrningsverket 7 (ESV) belyser i en rapport från 2010 de fundamentala skillnaderna mellan ekonomi och verksamhet mellan statliga myndigheter och privata verksamheter. Detta illustreras i Figur 1. Företag har avkastning på insatt kapital som ett mål, medan statliga 7 Ekonomistyrningsverket är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet med syfte att utveckla ekonomisk styrningen för statliga myndigheter (ESV, 2010). 2

5 myndigheters syfte är att, utifrån politiska beslut, påverka olika tillstånd i samhället och ge service till medborgarna. Figur 1. Resultatbegrepp (Källa: ESV, 2010). Det som skiljer näringslivet och statlig myndighet åt är att det som produceras inom den statliga sektorn betalas i form av offentliga medel och inte av pengar. Dessa medel har i sin tur en väldigt liten eller ingen koppling till de kostnader som uppstår vid produceringen av produkter 8. Därmed motsvara dessa kostnader inte av pengar utan dessa kostnader betalas istället genom beskattning. Detta kan resultera i att offentliga medel för ett visst år inte är identisk med det belopp som används till att producera produkter (Johns, 1951, s. 5; Monsen 2010, översatt från engelska). En bostadsrättsförening tillhör kategorin icke vinstdrivande organisation men kan samtidigt inte likställas med en statlig myndighet. Redovisningsspecialisten Holm (2011) belyser det faktum att en bostadsrättsförenings verksamhet i stort påminner om en vanlig kommersiell fastighetsförvaltning. Därför anser han att dubbel bokföring är lämplig för att metoden möjliggör fördelning av kostnader över tid. Detta för att underlätta planering och minska de monetära fluktuationer som annars blir effekten av att endast redovisa monetära flöden. Han tillägger dock att det är viktigt att tillhandahålla alla intressenter med monetär information oavsett typ av organisationer. Sammanfattningsvis går det och konstatera att det finns många åsikter och diskussioner kring icke vinstdrivande organisationer och deras utövande av Kommersiell redovisning. Somliga antyder att nuvarande redovisningsmetod är bra, medan andra argumenterar för en mer anpassad metod för icke vinstdrivande organisationer som debatten i tidskriften Balans 8 Med produkter avser varor och tjänster. 3

6 belyser. Skillnader i uppfyllande av mål och med vilka medel uppfyllandet ska ske samt att rapporter idag kritiseras, tyder på att det finns argument för att finansiella rapporter behöver bli mer informativa. Därav finns det ett intresse att undersöka en annan redovisningsmetod, nämligen Kameral redovisning för att undersöka om den kan ge mer informativa rapporter. Utveckling av de finansiella rapporterna Den här uppsatsens syfte är att undersöka om den i Sverige bortglömda metoden Kameral redovisning ger mer informativa rapporter för bostadsrättsföreningen HSB Brf Sjuan i Uppsala. Vi hoppas att vår uppsats bidrar med ett förslag och ett nytt perspektiv till den pågående debatten om redovisning i bostadsrättsföreningar. Undersökningens och uppsatsens struktur Vår uppsats är strukturerad som följande: efter att ha inledningsvis presenterat problematiken med Kommersiell redovisning i icke vinstdrivande organisationer följer avsnittet Redovisning i en vanlig bostadsrättsförening. Där presenteras de nuvarande finansiella rapporterna enligt Kommersiell redovisning för bostadsrättföreningen HSB Brf Sjuan. Därefter följer ett kapitel som behandlar vår metod för utförande av undersökningen och ett kapitel som beskriver den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för vårt vidare resonemang. Efter detta följer fallstudien av bostadsrättsföreningen HSB Brf Sjuan och analys av de omarbetade finansiella rapporterna enligt Kameral redovisning. De omarbetade rapporterna diskuteras därefter med stöd av teorin för att slutligen utmynna i vår slutsats. Redovisning i en vanlig svensk bostadsrättförening HSB Brf Sjuan i Uppsala är en bostadsrättsförening 9 och har funnits sedan Föreningen följer Bostadsrättslagen (1991:614) och har till syfte att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt till föreningens medlemmar (Bostadsrättslagen 1991:614 1 kap. 1 och 6 ). Bostadsrättsföreningar bedrivs i Sverige idag genom associationsformen ekonomisk förening. Enligt bokföringslagen 2 kap. 2 är ekonomiska föreningar bokföringsskyldiga. Innebörden 9 HSB Brf Sjuan i Uppsala är en så kallad oäkta bostadsrättförening. Detta har konsekvenser vid beskattning för både medlemmarna och för föreningen, men påverkar således inte organisationens redovisning och kassaflödesaktiviteter (Skatteverket; Holm, 2011). 4

7 av detta är att föreningen är skyldig att upprätta balansräkning enligt 4 kap. 1 punkt 4 samt upprätta årsredovisning enlig 6 kap. 1. Av årsredovisningslagen 2 kap. 1 framgår att föreningen ska upprätta balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Bokföringsnämndens allmänna råd reglerar också vilka poster som ska tas upp och i vilken ordning. Användandet av kassaflödesanalys är således inte längre reglerat utan är valfritt att presentera, vilket HSB Brf Sjuan har tagit fasta vid. Föreningen existerar inte i syfte att generera vinst genom lönsamma aktiviteter såsom att köpa och sälja produkter som ett kommersiellt företag. Detta innebär att HSB Brf Sjuan inte har till syfte att generera vinst som avkastning till sina aktieägare och tillhör därmed kategorin icke vinstdrivande organisation. Vid bokslut 2009 ägde föreningen 62 bostadslägenheter, 33 lokaler med bostadsrätt, 26 lokaler och förråd samt 115 parkeringsplatser i centrala Uppsala. Antalet medlemmar uppgick till 90 stycken. De finansiella rapporter som föreningen presenterat för år 2009, visas nedan. Fullständig årsredovisning återfinns i Appendix 1. 5

8 Syftet med en resultaträkning är att visa vilka aktiviteter som genererat och påverkat resultatet. Föreningens resultaträkning visar bokslutsvärden på kontogrupper tillhörande nettoomsättning, drift, underhåll, fastighetsskatt/ fastighetsavgift, avskrivningar, ränteintäkter, räntekostnader, årets resultat etcetera. Aktiviteter inom kontogrupperna som visas här kan läsas under rubriken Noter i årsredovisningen, se Appendix 1. Vad vi kan konstatera är att föreningen likt föregående år går med negativt resultat, huvudsakligen till följd av återföringar av bokslutsdispositioner och uppskjuten skatt. 6

9 Balansräkningen visar hur aktiviteterna i resultaträkningen blivit finansierade. Tillgångssidan i balansräkning visar de redovisade värdena på kontogrupperna med respektive konton för och Till varje konto finns det underkonton som läses under Noter i Appendix 1. Vi kan konstatera att anläggningstillgångarna minskat och att kortfristiga fordringar har ökat från föregående år. Balansräkningens Eget kapital och Skulder visar de redovisade värdena för och på kontogrupperna med respektive konto. Undergrupper visas i Noter, se Appendix 1. Vi ser att de negativa resultaten från 2008 och 2009 har urholkat fond för yttre 7

10 underhåll samt att långfristiga skulder minskat och att leverantörsskulder och interimsskulder har ökat. Intressenters informationsbehov Huvudsyftet med finansiell redovisning är att minska osäkerheten vid ansvarsskyldighet och minska osäkerheten vid ekonomiska beslut (ACIPA, 1974; Chan, 1985; Mellemvik et al., 1988). Med hänsyn till att bostadsrättsföreningen är en icke vinstdrivande organisation skiljer sig deras perspektiv på ansvarsskyldighet och grund för ekonomiska beslut från en vinstdrivande kommersiell organisation (Monsen, 2010). Detta med anledningen av att intressenter till en icke vinstdrivande organisation har behov av annan information. De intressenter som tar del av årsredovisningen och som vi har identifierat är: medlemmar, styrelser, långivare och förvaltare. Dessa intressenter är i sin tur intresserade av olika sorters information om föreningen. Exempelvis är medlemmarna intresserade av information som ligger till grund för kommande hyresnivåer. Styrelsen har ett liknande intresse av att veta om intäkterna kan finansiera kostnaderna och investeringarna samt att detta sköts korrekt. Långivare, exempelvis banker, är likaså intresserade av föreningens betalningsförmåga och således också av att intäkterna kan finansiera kostnaderna. Förvaltaren i sin tur är intresserad av att intäkterna kan finansiera kostnaderna för att kunna planera och sköta den löpande förvaltningen därefter. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det förefaller finnas ett intresse av budgetkontroll, monetär kontroll och betalningskontroll, något som stöds av Monsen (2010). Metod Utgångspunkter Vi har använt oss av en fallstudie, en bostadsrättförening, för att undersöka och exemplifiera huruvida de finansiella rapportera kan bli mer informativa genom användandet av Kameral redovisning. Att endast ha ett exempel behöver inte vara något negativt eftersom en single case study mycket väl kan uppfylla de villkor som gäller för att testa en teori (Ejvegård, 2009; Yin, 2003). Vår studie kan bli analytiskt generaliserad genom att vi betydligar och 8

11 utvecklar teorier och redovisningsterminologi som kan ligga till grund för tolkningar av andra organisationer. Resonemanget stöds av Yin (2003) och Brunsson (1985). Vi har jämfört monetära konton och resultatkonton för att förse läsaren med en teoretisk utgångspunkt för diskussionen kring skillnader som är utmärkande för föreningen och den redovisningsmetod som används. Dessa skillnader är också de som belyses i debatten om huruvida dubbel bokföring, som den används idag, är effektiv när det gäller organisationer utan vinstintresse, se exempel Herzlinger och Sherman (1980) 10, Anthony (1980) 11 och Jones (1982) 12. Vi utgår också från en jämförelse mellan Kameral redovisning och Kommersiell redovisning. Som namnet och beskrivningen antyder, se stycke Kritik mot användandet av Kommersiell redovisning, är Kameral redovisning utformad med syfte att hantera statsfinanser och bistå med förenklad monetär hantering, budgetkontroll och betalningskontroll (Monsen, 2002). Samma informationsbehov som intressenter till bostadsrättsföreningens räkenskaper har, se Intressenters informationsbehov, och som styrks av Monsen och Näsi (1998, s.282) och Johns (1951, s.5). En annan metod förutom Kameral redovisning, som teoretiskt också skulle kunna ge mer informativa finansiella rapporter, är Avsättningsredovisning (Jones, 1982; Hertzlinger Sherman, 1980). Detta begrepp lämnas däremot till vidare forskning då det i flera fall redan används idag inom statlig verksamhet i Sverige och även inom bostadsrättsföreningar i form av fond för inre respektive yttre underhåll. Källor De referenser som ligger till grund för diskussion av vårt resultat är intervjuer med redovisningsspecialister inom området, Sveriges Rikes Lag, vetenskapliga artiklar samt internetkällor. Vetenskapliga artiklar har vi funnit genom att söka via akademiska sökmotorer såsom Google Scholar och Scirus. De artiklar som har använts i uppsatsen är publicerade i 10 Artikeln Advantages of fund accounting in nonprofits skriven av Regina, E. Herzlinger professor i företagsekonomi vid Harvard Business School och H. David. Sherman, professor i redovisning vid Northeastern University. 11 Artikeln Making sense of nonbusiness accounting skrevs av Robert, N. Anthony, professor (dog 2006) i management kontroll vid Harvard Business School. 12 Artikeln Financial reporting in Nonbusiness organizations skriven av Rowan, H. Jones, professor i offentlig redovisning vid Birmingham Business School. 9

12 olika vetenskapliga tidskrifter, såsom Financial Accounting Management, Harvard Business Review, European Accounting Review etcetera. Vidare förekom en debatt kring ämnet i tidning Balans och således föreföll användning av densamma som en självklarhet. Ett krav på internetkällor har varit att sidan är tillförlitlig, som till exempel ESV. Tillvägagångssätt Fallstudie HSB Brf Sjuan i Uppsala Vi har utgått ifrån den senast färdigreviderade årsredovisningen, vilken är årsredovisning för 2009 med jämförande siffror för Studien har tillämpat både Kameral redovisning för Administrationer 13 (KRFA) och en utvecklad version av densamma: Kameral redovisning för Företag 14 (KRFF) på bostadsrättföreningen. Motivet varför vi valde att göra finansiella rapporter enligt KRFA och KRFF för HSB Brf Sjuan, grundar sig dels på en studie av Monsen (2010) där han förespråkar användandet av KRFA i bostadsrättsföreningar i Norge. Anledningen till varför vi valde och göra en KRFF grundar sig på det faktum att KRFF visar samman information som Kommersiell redovisning men med en kameralistisk metod. För att upprätta dessa två metoder delade vi först upp HSB Brf Sjuans nuvarande årsredovisning på T- konton, för att på så sätt få en överblick över de olika posterna, se Appendix 2. Appendix 3 visar en notförklaring över de olika bokföringstransaktionerna. Därefter förde vi in de olika bokföringstransaktionerna på ett kameralkonto genom att använda oss av KRFA och KRFF. 13 Cameralistik accounting for Administrations är det uttryck som använts i tidigare studier. Ännu har ingen gett sig på att diskutera och argumentera för en svensk översättning. Vår översättning till Kameral redovisning för Administrationer går således att diskutera och möjligen förbättra. En alternativ översättning är Kameral redovisning för Management men vi står fast vid det första med hänsyn till metodens ursprung; att administrera skattepengar, se SAOB. 14 Cameralistik accounting for Enterprises är i likhet med Cameralistik accounting for Administrations det uttryck som används i tidigare studier. Ingen har gett sig på att utreda, diskutera och argumentera för en svensk översättning vilket betyder att vi förhåller oss med samma inställning som i not ovan. Översättningen till Kameral redovisning för Företag anser vi förefalla vara nog tydlig för att beskriva metoden med avseende på dess användningsområde. 10

13 Teori Kassaflödesanalysens roll vid rapportering av monetär information Informationen i årsredovisningen, se Appendix 1, lämnar mycket för intressenterna att undra över med hänsyn till behov av monetär information. Detta behov är idag menat att tillgodoses genom kassaflödesanalyser (Olson, 2004). Där syftet med kassaflödesanalyser är att visa hur organisationer har anskaffat likvida medel under räkneskapsåret och hur dessa medel sedan har använts (Thomasson, 2007). Kravet på att bifoga en kassaflödesanalys i bostadsrättsföreningens årsredovisning har dock fallit bort i regelverket under utvecklingen mot förenklad redovisning för mindre bolag och också föreningar. Även om mycket information presenteras i förvaltningsberättelsen, se Appendix 1, saknas en kassaflödesanalys för HSB Brf Sjuan. Denna hade annars kunnat ge en uppfattning av hur likvid föreningen är och vilka delar av föreningen som kräver likvida medel. Nu får denna information analytiskt tolkas ur resultat- och balansräkningen. Det förekommer också vissa anmärkningar mot användandet av kassaflödesanalyser. Exempelvis argumenterar Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) för att kassaflödesanalyser i sig inte har något större värde. Det förekommer också åsikter om att kassaflödesanalyser är röriga och svåra att sammanställa (Månsson, 2011). För att kassaflödesanalyser ska ha något egentligt förklaringsvärde måste organisationerna ge mer information i kassaflödesanalyserna och minska antal klumpsummor (SFF, 2003). International Accounting Standard 7 (IAS 7) rekommenderar vidare att företag använder sig av den direkta metoden 15 när kassaflödesanalysen upprättas (IFRS, 2009). Dock har det visat sig att företag använder sig mer av den indirekta 16 metoden. 15 Den direkta metoden innebär att kassaflödesanalysen upprättas utifrån bokföringstransaktioner på kassakontot (Thomasson, 2007). 16 Den indirekta metoden innebär att man beräknar den monetära effekten av resultaträkningens poster (Thomasson, 2007). 11

14 Monetära konton och resultatkonton Huvudkonceptet inom finansiell redovisning är intäkter 17 och kostnader 18 (Mülhaupt, 1987). Intäkter representerar fordran på kontant medel medan kostnader representerar skyldighet att betala kontanta medel. Detta betyder att intäkter och kostnader alltid kommer att ha en monetär effekt, antingen genom nutida eller framtida inbetalningar alternativt genom nutida eller framtida utbetalningar. Intäkter och kostnader kan också ha en annan effekt utöver den monetära, nämligen en resultateffekt som mäts och redovisas i resultaträkningen i form av intäkter som intjänats och kostnader som uppkommit under perioden 19. Till skillnad från den monetära effekten av intäkter och kostnader som influerar en organisations monetära tillgodohavanden (i form av kassa- och banktillgodohavanden plus kortfristiga fordringar minus kortfristiga skulder), influerar resultateffekten av intäkter och kostnader verksamhetens egna kapital (genom skillnad mellan tillgångar och skulder). Den senare effekten är av intresse för kommersiella företag där vi finner ett kausalt samband mellan utgående och ingående produkter samt tjänster och faktiska pengar (Johns, 1951; Mülhaupt, 1987; Monsen och Näsi, 1998). Med andra ord är resultateffekten av intäkter och kostnader av intresse när varor och tjänster säljs genom marknadstransaktioner där konsumenter betalar i efterhand för de kostnader produkterna, som de får tillgång till, kostar säljaren att framställa. Kameral redovisning och Kommersiell redovisning Idag används vanligtvist dubbel bokföring för att förbereda konton för redovisning. Balansräkningen, representerar betalningssidan av transaktioner som kompletteras med en resultaträkning, som representerar aktivitetssidan av transaktioner (Kosiol, 1967). Därför tillåter användandet av dubbel bokföring redovisning av resultat både via betalningssidan (genom balanskonton) och via aktivitetssidan (genom resultatkonton) (Walb, 1926). Därtill ges tillgång till information om integrerade fullständiga balanskonton, som inte bara 17 Översatt från engelskans revenues. 18 Översatt från engelskans expenses. 19 Enligt resonemanget tillhör inte orealiserade värdeökningar och avskrivningar intäkter och kostnader och bör därför inte förekomma i resultaträkningen. Resonemanget är utvecklat i Walb (1926) artikel och av Monsen (2010). 12

15 rapporterar resultatet i lönsamhetsmått (förändringen av eget kapital över perioden) utan också ger en överblick av totala tillgångar, skulder och eget kapital på balansdagen. Därför utgör dubbel bokföring basen för Kommersiell redovisning. Det förekommer två varianter av Kameral redovisning; Kameral redovisning för Administrationer, KRFA, samt en modifiering av densamma för att efterlikna Kommersiell redovisning: Kameral redovisning för Företag, KRFF. KRFA hantera inga resultatkonton och effekter av detsamma utan endast monetära konton och monetära effekter (Oettle, 1990). Både KRFA och KRFF utgår ifrån användandet av enkel bokföring (Monsen, 2004; Monsen, 2002). Figur 2 visar en överblick över Kommersiell redovisning och Kameral redovisning. Figur 2. Kameral redovisning och Kommersiell redovisning (Källa: Monsen, 2009a i Monsen 2010). Flexibiliteten som enkel bokföring medför bidrar till att monetärtfokus har varit möjligt inom Kameral redovisning (Wysocki, 1965, s.15). Det yttrar sig exempelvis genom att varje förändring på betalningssidan inte nödvändigtvis också måste redovisas på ytterligare ett annat konto för att balansera debet och kredit. Exempelvis redovisas inte transaktioner som endast har en aktivitetseffekt utöver den monetära effekten, såsom räntekostnader på ett separat konto för räntekostnader. Med enkel bokföring redovisas räntekostnader endast på kassakontot, ett monetärt konto som visar monetär effekt. 13

16 Kameral redovisning bygger på att åtta kolumner används istället för två kolumner en debet och en för kredit som vid Kommersiell redovisning, se Figur 3. Det möjliggör redovisning av mer information om samma bokföringstransaktion i ett stycke och på samma rad. Figur 3. Den grundläggande strukturen bakom ett kameralkonto (Källa: Mülhaupt, 1987, s. 95). Kameral redovisning för Administrationer - KRFA De huvudsakliga syftena med KRFA är betalningskontroll, budgetkontroll och monetär hantering (Monsen, 2010). Metoden används för rapportering av monetära effekter av intäkter och kostnader och använder således endast monetära konton. Kameralkontot har speciellt designade separata kolumner för betalningsinstruktioner och verkliga betalningar, detta för att förenkla den här formen av kontroll (Mülhaupt, 1987), se Figur 3 kolumn (AA) och (F). Kolumnen bokföringsplats beskriver intäktens eller kostnadens typ och karaktär. Därefter är kontot uppdelat i intäkter och kostnader med fyra kolumner var; Restbelopp ingående (rests or residual dues brought forward); attesterade avgifter (current dues); Faktiska (actuals) och Restbelopp utgående (rests or residual dues carried forward) 20. Restbelopp ingående (RI) visar ingående balans. På intäktssidan visas obetalda fordringar (kundfordringar), på kostnadssidan visas obetalda skulder (kortfristiga skulder). Attesterade avgifter (AA) visar i de fyra kolumnerna tillhörande Intäkter nya fordringar som attesterats och godkänts som framtida inbetalningar under året och under Kostnader nya skulder som attesterats och godkänts som framtida utbetalningar under året. 20 Ännu har ingen gett sig på att diskutera och argumentera för en svensk översättning varför de internationellt vedertagna benämningarna står i parantes. Våra översättningar är tolkningar av kolumnens funktion och mindre ur ordagrann översättning. Detta kan diskuteras i vidare forskning på en svensk översättning av hela metoden Kameral redovisning. 14

17 Faktiska (F) kolumnen har en dubbel roll: för det första fungerar kolumn (F) som ett avräkningskonto för restbelopp ingående eller attesterade värden, genom att visa hur rest och attesterade skulder har blivit realiserade i term av inbetalningar och utbetalningar. För det andra visar kolumn (F) inbetalningar på intäktssidan och utbetalningar på kostnadssidan. Kolumnen visar samma totalbelopp som kommersiell bokföring redovisar separat i kassaflödesanalyser. Restbelopp utgående (R) syftar till att visa hur mycket skulder eller fordringar, som inte ännu har blivit realiserade. Med andra ord visar belopp i kolumn (R) den utgående balans som ska överföras till nästa räkenskapsperiod enligt: R = RI+ AA F Denna enkla regel gör det inte bara möjligt att automatiskt granska bokföringen, regeln gör det också möjligt att tolka ett resultat ifrån aktiviteter (AA) och ett resultat från betalningar (F). För att kunna uppfylla syftet med betalningskontroll inom Kameral redovisning kräver kameralistisk redovisning att en faktisk ut- eller inbetalning inte kan genomföras utan att en samtidig eller tidigare attestering har skett i kolumn (A) eller som rest i kolumn (RI): F får endast bokföras om en tidigare eller samtidig attestering genomförts i kolumn A eller RI Kameral redovisning för Företag KRFF Den andra metoden, KRFF, är en utveckling av KRFA och används för förberedning av både modifierade monetära konton och resultatkonton genom dess resultateffekt (Monsen, 2004). Syftet med metoden är som nämnts tidigare att ge samma information som vid dubbel bokföring och Kommersiell redovisning men med en kameralistisk metod (Ottle, 1990). Det som skiljer Kommersiell redovisning och KRFF åt är att den sistnämnda metoden visar ett modifierat monetärt flöde invävt i bokföringen. När den kommersiella bokföringen istället valfritt visar detsamma i en separat kassaflödesanalys. Därför innehåller KRFF ett starkare monetärt fokus än dubbel bokföring (Monsen 2001). KRFF baseras på klassificering av aktivitets- och betalkonton där koncept som intäkter och kostnader används (Monsen, 2002). Då grundstrukturen i kameralkontot, se Figur 3, inte är utformade för att visa resultatkonton 15

18 tolkas KRFF kolumnerna olika beroende på utifall ett monetärt konto eller ett resultatkonto ska beskrivas, se Figur 4. Figur 4. Struktur för Kameral redovisning för Företag (KRFF) (Källa: Monsen, 2010). Utformning och analys av HSB Brf Sjuans finansiella rapporter Kommersiell dubbel bokföring i HBS Sjuan Vi kan se i Appendix 1 att resultaträkningen och balansräkningen inte ger någon direkt information om monetära flöden. Inte heller redovisar föreningen någon kassaflödesanalys. Ytterligare framgår det inte av HSB Brf Sjuans årsredovisning hur investeringar och kostnader ska och har finansierats. Det förekommer avsättningar till fonder men om och hur dessa faktiskt har finansierat investeringar framgår inte. Inte heller framgår vad som har beslutas gällande framtida investeringar samt om föreningen har investerat under året eller hur avsättningar till underhållsfonder har hanteras. Vi kan däremot indirekt tolka monetära flöden tillhörande omsättning och drift. Genom att justera omsättningen i resultaträkningen för kundfordringar och interimsskulder, samt driftskostnaderna för leverantörsskulder och interimsfordringar får vi den summa som avser årets betalningar, kassaflöden, tillhörande aktiviteterna i föreningen: Nettoomsättning ( ) Kundfordran (40695)+ Interimsskulder (105613) = Årets betalningar ( ) 16

19 Föreningen har en fond för yttre underhåll i det bundna egna kapitalet som ska representera ett mått på föreningens sparade medel för att finansiera framtida investeringar. Vi ser också att avsättning görs till fonden vilket ger sken av att likvida medel, i termen faktiska pengar, förekommer. Det behöver nödvändigtvis inte vara fallet då ingen motsvarande post finns på tillgångssidan, se Appendix 1. Funktionen för det icke monetära kontot avskrivningar blir då extra viktigt. Avskrivningens funktion är att minska det redovisade värdet av materiella tillgångar, i det här fallet byggnader och markanläggningar, och är en icke monetär kostnad. Det resulterar i att om resultatet i resultaträkningen är positivt eller noll genereras likvida medel. Avskrivningar har således en roll som likviditetsdrivare för fond för yttre underhåll. Nu ser vi att föreningen går med negativt resultat till följd av återföring av bokslutsdispositioner och uppskjuten skatt. Det innebär att vi inte uppfattar någonting som tyder på att föreningens systematiskt genererar negativt resultat som annars skulle innebära att fond för yttre underhåll urholkas. KRFA i HSB Brf Sjuan Tabell 1 Här redovisas endast de monetära effekterna av de bokföringstransaktioner som skett under året genom fördelning mellan monetära effekter av intäkter och kostnader. Siffororna till väster om trasaktionsbeskrivningarna representerar noter som tillhör de monetära beloppen, se Appendix 3, och beskriver vilka bokföringstransaktioner och T-konton, Appendix 2, som är inkluderade i posten. Exempelvis innefattar rad ett, Omsättning, not 1 och not 1b. Det innebär att all monetär information tillhörande föreningens omsättning finns redovisat på raden under kolumn som representerar rätt egenskap. Kolumn (RI) intäkter representerar ingående kundfordringar, och (R) representerar utgående. Kolumn (AA) representerar ett attesterat eller godkänt belopp för intäkter från omsättningen under året och kolumn (F) den faktiska inbetalningen eller utbetalningen och således kassaflödet. På utgiftssidan förekommer interimsskulderna. Se exempelutdrag från Tabell 1 KRFA: KRFA Intäkter Utgifter Restbelopp ingående (RI) Attesterade avgifter (AA) Faktiska (F) Restbelopp (R) Restbelopp ingående (RI) Attesterade avgifter (AA) Faktiska (F) Restbelopp (R) FORDRINGAR 1) 1b) Omsättning Figur 5. Utdrag från Tabell 1. 17

20 All monetär information tillhörande omsättningen utläses på samma rad. På samma sett tolkas driftskostnader och leverantörsskulder. Resterande intäkter och kostnader redovisas som attesterade i kolumn (AA) och in- respektive utbetalda i kolumn (F). Avskrivningar och bokslutsdispositioner redovisas inte i KRFA då de inte har någon monetär effekt och således inte behöver attesteras och in- eller utbetalas. Tabell 1 KRFA avslutas med en stängningssektion. Där kan summan och resultatet av de attesterade beloppen, kolumn (AA) intäkt och kolumn (AA) utgift utläsas. Att påpeka är att stängningssektionen tolkas omvänt för att balansera, är således en attesterad intäkt. Det går också att utläsa årets förändring av kassaflödet i kolumn (F). Förändringen i Avräkningen mot HSB, föreningens kassakonto, tolkas i likhet med stängningen av kolumn (AA) omvänt och har ökat med

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Årsredovisning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Dubbel bokföring internationell standard Dubbel bokföring härstammar från 1300-talets handelsmän i Florens. Kallas även därför för italiensk bokföring.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2013

Å R S R E D O V I S N I N G 2013 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 Årsredovisningen omfattar Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5 - balansräkning 6-7 - tilläggsupplysningar 8-12 Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer