rop mmanstallning av tidig_a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rop mmanstallning av tidig_a"

Transkript

1 Bilaga 44 rop II mmanstallning av tidig_a forskning David Magnusson - Rolf Beckne Avdelningen for tillampad psykologi Psykologiska institutionen Stockholms universitet Mars 1967

2 Avdelningen for tillampad psykologi Radmansgatan 70 Stockholm VA Tel /427 Forestandare: laborator David Magnusson

3 Forord Under planlaggningsarbetet med Orebroprojektet gjordes en ingaende och systematisk inventering av tidigare forskning kring skolanpassningo Dessa litteraturstudier har i vasentlig grad vidgat var insikt i problernomradet och darmed underhittat stallningstaganden i detaljerade malsattningsfragor' i formulering av fragestallningar och hypoteser samt vid val av 1netodik, instrument~ bearbetningsteknik m.. m.. Da vi funnit det vara av start varde for savi:il internt orskningsbruk som for allmant informationsandamal har huvudparten av dessa litteraturstudier har sammanstallts i en speciell rapport., For litteraturstudierna och sammanstthlningen av rapporten har skolpsykologen Rolf Beckne burit huvudansvaret.. Stockholm i april 1967 David lvlagnus son Labor a tor

4 INNEHALLSF OR T E CKNING INLEDNING Sid. t DISCIPLINUNDERSOKNINGAR 1 II~ ALLMAN SKOLANPASSNING 24 Ill. SKOLPRESTATION I RELATION TILL VISSA ANPASS- 42 NINGSVARIABLER IV. BETEENDESTbRDA ELEVERS ANPASSNING I SKOLAN 80 Psykiatriskt-psykologiska studier v. SKOLKNING OCH SKOLANPASSNING 95 VI. FORVARVSARBETANDE MC>DRARS BARN OCH SKOL- ANPASSNING l09 VII. UPPFOSTRINGSPROBLEM OCH SKOLANPASSNING 116 VIII'. SKOLTRIVSEL, YRKESVAL M. M. 124 IX. LARARE... ELEVRELATIONER OCH ANPASSNING 134 x. TIDSKRIFTSARTIKLAR OCH REDOGORELSER 147 XI. FORFATTARINDEX 152

5 Inledning Foreliggande litteratursamrnansta..llning ar utarbetad med utgangspunkt fran var definition pa s!r;:olanpassning.. D8.rmed avser vi individens forrnaga att finna sig tillratta med de krav, som skolan staller och med den miljo, s nm skolan erbjuder.. Skolanpas sningsbegreppet har har fatt en mangtydig och vid innebord. Vi har i sarskild rapport narmare preciserat inneborden i begreppet (se rapport nr I Magnusson, Duner, Beckne, 1965).. Var litteraturstudie har i forsta hand inriktats pa de symtombilder, som diskuterats i rapport nr I. Darvid har vi sarskilt forsokt finna undersokningar, vilka liksom vara har GCUOr..:J.:6orto i projektform, d. v. s.. med en bred upplaggning och omfattande en storre sfar av missanpassningsproblematiken i skolsituationen.. Endast i ett fatal fall har vi funnit paralleller till Orebroprojektet..- Flertalet studier savth utomlands som har i landet har koncentrerats pa speciella forrner av missanpassning.. Undersokningsr.netoderna har i enlighet darn~ed ocksa varit begrfulsade till att mata enskilda aspekter av anpassning.. Iogonenfallande har varit att de allra flesta unders61mingar endast studerat den form. av missanpassning som yttrar sig i ett yttre manifest beteende.. D~rvid har utatvanda storningar som t.. ex. aggressivt beteende, motorisk oro, skolk, ' 1 brakighet' 1, pratsamhet~ rn.-m. varit de forharskande undersokningsamnena, medan sadana latenta missanpassningssymtom som hamningar av olika slag, angslan, motivationssvaghet, spanningar, blyghet~ underprestation m. m. blivit mycket sparsamt behandlade. En viss sv!righet i foreliggande litteraturredogorelse har varit att finna nagon lamplig indelningsgrund for de olika n'lissanpassningssymtom som gjorts till foremal for undersokningar.. Var indelningsgrund i symtombilder av olika slag av anpassning har ej all tid kunnat renodlas vid klas s ificeringen av anpas sningsaspekter 1 som behandlats i olika undersokningar. Vissa undersokningar koncentreras kring enstaka anpassningssymtom, andra studerar ett par eller flera sadana, medan ytterligare andra tangerar de problemstallningar., som vi hanfor till bristande anpassning.

6 Redogorelsen foljer ett system som gar fran det centrala till det perife ra i vad man konventionellt lagger in i begreppet skolanpassning. Vi inleder s~uunda rned undersokningar rorande skoldisciplin, allman skolanpassning, skolprestation relaterad till skol... anpassning m. mo 1 dar nagra ellel' flera av vara syrntornvariabler behandlas. Darefter redovisas undersokningar~ som beror anpassningsproblexn av mer specifik karaktar eller sedda ur en speciell synvinkel. Sist redovisas undel'sokningar dar anpas sningsproblemen i forsta hand belyses med Hira1"nas upplevelse av dem i skolsituationen. Utover planlagda undersokningar redovisas ocksa nagra bidrag fran den allrnanna debatten kring skolanpassningsproblen1.en i form av artiklar eller redogorelser..

7 I. Disciplinundersokningar sou 1950:3 Betankande med utredning och forslag angaende folkskolans disciplinmedel m. m. Stockholm 1950~ Hus~n, L. Yngre skolbarns skolanpassning. Artiklar Hus~n-Hus~n"~" Svensson Elever.. larare - foraldrar. Uppsala Marklund, S.. Mar kl und, S. Ronnberg., S_. Sigrell, B.. Folkskolans disciplinproblem. Experimentella undersokningar. Stockholms Hogskolas Pedagogiska Institut 1954 (manuskript). Skolans disciplinproblem, stencil Disclplinsvarigheter i den obligatoriska skolan.. en explorativ-deskriptiv undersokning. Uppsala Univer sitet, Institutionen for pedagogik, hostter... minen Skolans problembarn. Pedagogiska skriftserien nr 3 1 Pedagogiska institutionen vid Stockholm a universitet.

8 ... z - Statens offentliga utredningar 1950:3. Betankande med utredning och for slag angaende folkskolans disciplinmedel m. m.. Stockholm FRAGEST ALLNING I betankanden och utredningar i skolfragor under 1940-talet berordes alltsomoftast problem som indirekt hade med disciplinproblem och skolanpassning att gora ars skolkommission foreslog andringar betraffande bestammelserna om disciplinara atgarder mot larjungar i folkskolanh Forslaget gick ut pa att kroppsagan helt skulle avskaffas i folkskolan. Forslaget vackte livlig debatt och kritiska synpunkter anfordes fran saval skolmyndigheter som lararorganisationerna. Regeringen tillsatte darfor 1947 ars disciplinutredning, vars syfte var att avskaffa kroppsagan som dis... ciplinart medel i folkskolan. Reformens forutsattningar och konsekvenser skulle belysas ur skilda synpunkter. METOD Disciplinutredningen foretog en undersokning bland Hirare i folkoch smaskolor, som hade till syfte att bl. a. klarlagga pa vad satt och i vilken utstrackning undervisningsarbetet vanligen stordes Hirare over hela landet intervjuades genom frageformular. Svar inkom fran larc--re. Svarsfrekvensen utgjorde endast 52 procent. Den laga svarsfrekvensen utgor ett stort minus for tillforlitligheten av de framlagda resultaten. Dock visar sig resultaten val overensstamma med den forundersokning som gjordes med ett begransat material fran Goteborg, dar svarsfrekvensen var 82 procent. RESULT AT Resultaten anger forst frekvensen av olika storningar i klassrummet, vilka for svarar undervisningen. Foljande storningsgrupper anges: 1. Storande prat och darmed jamforliga uttryck f5r dalig arbetsdisciplin anges av 88 % av deltagarna. 2. Allman lattja, sen ankomt, slarv med alagda uppgifter anges cv 66 %. 3. Ohorsamhet anger 60 o/o av deltagarna..

9 Bland ovriga redovisade resultat namnes nonchalans och uppstudsighet, upprepad glomska av larobocker, och nodvandig materiel, ej fullgjorda hemuppgiftor, oversitteri mot kamrater, olampligt upptradande pa skolvagen eller under rasterna. Utredningen anger darefter de atgarder, som lararna vidtagit. Svaren redovisas i foljande grupper: 1. Tillsagelse eller enskilt samtal. 88 o/o anger denna atgard. 2. Kontakt med hemmen. 3. Remittering till institutioner av olika slag av upprepat besvarliga elever. 4. Sysselsattning med extrauppgifter. 5. Platsbyte i klassrummet eller liknande atgard.. 6. Ovriga atgarder med skiftande frekvens i anvandning: poangtavlan, fortroendeuppdrag~ utvisning ur klassrummet, eftersittning, forbud att deltaga i nojesbetonad sysselsattning etc. 7. Sist bland atgarderna ange s i forekommande fall att lararen tillgripit aga. I vilken utstrackning denna anvants ger undersc>k.. ningen inget besked om!) eftersom de redovisade fallen ar fordelade pa lararens hela tjanstgoringstid. Vanligt ar att atgarden tillgripits i sallsynta fall. Medraknas aga utgiven vid nagot tillfalle sa redovisar utredningen, att 39 o/o av de deltagande lararna anvant kroppslig bestraffning under sin tjanstgoringstid. Klasstorlek ar en faktor som de deltagande lararna tillmatte star betydelse da det g2iller skolarbete och disciplin. 88 o/o anger att storningarna ar besvarligare att komma tillratta med i en star klass. Bland de onskemal om disciplinunderlattande atgarder, som deltagarna beretts tillfalle ange namne s mindre k.las ser framst. \ Lararna fick i en uppgift ange ett onskema.l som de bedomde angelagnare an nagot annat. Utredningen redovisar foljande re sul... tat: 1. Minskat antal barn i lararavdelningarna (57 o/o) 2. Forflyttning av mycket storande elev (16 o/o) 3. Ovriga svar fordelade s pa foljande 7 onskema.l sgrupper: Battre skolor och materiel Ingen duplik.ation Genomfe>rt klasslararsystem Battre hjalp av hem och overordnade Farre klasser i flerklassiga avdelningar Mindre jakt i skolarbetet Psykologisk under sokning med lararens hjalp Mindre sensation kring nya undervisnings- och uppfostrings,.. metoder. Lararna fick ange antalet elever som av dem bedomde s eom sarskilt besvarliga i skolarbetet. Trots den subjektivitet som vidlader

10 ... 4 en sg_dan bedomning ar det intressant att fa resultaten redovisade: Pa landsbygden 1, 3 elever pr lararavdelning Stader 2, 3 " " Storstader 7 11 Totalt 2 II II (approx.) " Betraffande okning av storningarnas antal anger 61 procent av de deltagande lararna att storningarna i klassrummet okat under senare ar. De som angett denna okning ombads ange de suppone rade orsakerna. "Dessa ansag att den forsamrade uppfostran i hemmen utgjorde orsaken. Denna orsak formodas i sin tur bero pa bl. a. att nu for tiden bada foraldrarna ofta har forvartsarbete, att hemmens auktoritet ar undergravd, att barnrikehusen i vissa tatorter uppammar flockmentaliteten hos barnen och darige... nom bidrager till att forsvara uppfostran i hemmen, och att trangboddheten i andra fall bidrager. Pratsamheten och oformagan till koncentration och uppmarksamhet, da lararen instruerar och be... rattar, aterft>res ofta pa radian, en forklaringsgrund, som ifraga om frekvens kommer nast den forsamrade hemuppfostran. Man menar, att i en del hem familjemedlemmarna av ren ofor etagsamhet later radioapparaten standigt vara pakopplad, och att detta bidrager till att avtrubba formagan att over huvud taget lyssna. En del av deltagarna tillskriver slutligen storningarna barnens splitt.. ring pa olika intressen utanfor skolan: filmen, foreningslivet, veckopre s sen etc, Des sa ar givetvis inte direkta or saker utan bidrager mer a i allmanhet till att intre s set for skolarbetet splittras upp pa andra ting". Utredningen har aven uppmarksammat allvarliga forseelser, som visserligen inte direkt stor skolarbetet, men som lararen ur uppfostringssynpunkt maste beivra och reda ut. 82 o/o av storstadernas uppgiftslamnare har angett minst en forseelse. Motsvarande siffra for ovriga stader ar 78 o/o och for landsbygden 61 o/o. En sammanstallning av forseelserna fordelade pa stor stader, ovriga stader och landsbygd har nedanstaende utsee~;tde. Stold Skolk Olydnad och trots Skadegorelse Allman vanart Grym.het Sexuell vanart Ligabildning Stor stade r Ovriga stader 65 % 59 o/o Landsbygd 41%

11 Yngre skolbarns anpassning Nagra sammanfattningar, Svensk Skoltidning 1953:37, 38, 39 UNDERSOKNINGSGR UPP I april 1952 undersoktes skolbarn i klassserna 2-4, vilka gick i skola i Falu stad och landsbygden daromkring. METODER Attitydschema, med givna svarsalternativ, ifylldes av barnen. Attitydschemat provades vid forforsok pa 450 barn innan det fick - sin slutgiltiga utformning. Testningarna leddes av elever vid sma... skoleseminarium, vilka specialtranats. Skattningsschema fylldes i av barnens larare. Lararna skulle bl. a.. karakterisera barnet med hansyn till dess allmanna anpassning och trivsel med skolarbetet, flit och ambition, intellektuella for... utsattningar att klara skolarbetet, aggre ssivitet. Skattningarna utfordes pa 5-gradig skala. Frageformular sandes ut till foraldrarna till barn i Falu stads skolor. Svarsfrekvensen var 98 o/o. Dessutom anvandes ett projektivt test konstruerat av Hus~n, diffusa bilder ur barnens liv. med RESULT AT Laxlasning Foraldrarna fick besvara fragor rorande barnens HixHisning, hur lang tid den tar etc. Om man satter den av foraldrarna uppgivna genomsnittliga dagliga laxlasningstiden i relation till lararnas skattningar av elevernas skolbegavning, finner man, som vantat, att de mer valbegavade barnen genomsnittligt ej agnar sa lang tid at laxlasning som de mindre begavade. Elevernas attityder till Hixlasning ar mest positiva i arskurs 2, da laxorna ar betydligt farre ani arskurs 3 och 4. Enligt lararskattningarna ar overensstammelsen hog mellan grad av begavning och flit. Ar en elev begavad uppfattas han i allmanhet

12 som ambitios, ar han svagt begg_vad uppfattas ambitionen som lage Medan foraldrarna till overgenomsnittligt begavade barn sallan hjalper barren med laxorna (forhor dem etc.) maste majoriteten av de mindre begavade barnens foraldrar hji:ilpa eller kontrollera sina barn. Olika laxamnen kraver olika lang tid. Rakning ar redan fran andra klass det amne som for m.anga tar sarskilt lang tid; i fjarde klass ar detta helt dominerande. Inga konsdifferenser i raga om hemrakningen. Det amne som nast rakning tar langst tid ar skrivning. I raga om detta amne foreligger en markant skillnad mellan konen.. Pojkarna tycker i storre utstrackning an flickorna att skrivning tar lang tid. Foraldrarnas installning till skoldisciplinen En av fragorna till foraldrarna gallde deras uppfattning av uppfostran i skolan.. Anser Ni att uppfostran i skolan skulle vara: Strangare (fastare) 19 o/o Mindre strang (friare) 2 o/o Bra som den ar 79 o/o Det foreligger en differens mellan manliga och kvinnliga malsmans installning till disciplinen. 18 o/o av mannen och 19 o/o av kvinnorna foreslar en strangare skoluppfostran. Manlig och kvinnlig malamans svar delades upp i 2 undergrupper, pojkar fordes till den ena gruppen, flickor till den andra. Procentsiffror for strangare uppfostran inom de fyra grupperna: Pojkar Flicker Man Kvinnor Den vanliga uppfattningen att mannen har stramare instthlning i uppfostringsfragor an kvinnor st5ds ej av materialet. Kvinnorna tycks ha olika installning till skolans uppfostran av pojkar och flicker. Husen tolkar detta sa att kvinnorna har svart att gora sin auktoritet gallande gentemot pojkarna och darfor hoppas pa el1er kraver hjalp och stod av skolan.

13 - 7 - Elever- Larare- Foraldrar! Uppsala elever fordelade pa arskurserna 2, 4 och 6 inom 5 overlarardistrikt inom Stockholm a folkskolor. Lararbedomningar avseende skolanpassning av skilda slag. Elevernas attityder till hem och skola undersoktes genom attitydfor muhir. Intensivundersokning genom personlig intervju med ett sampel av 362 hem.. Hemmen undersoktes med en attitydskala avseende uppfostringsfragor samt genom en intervju. I bada fallen lamnades uppgifterna av n~odrarna. Barnens beteende i skolan bedomdes av respektive klasslarare. Genom parvisa jamforelser bedomdes graden av storande beteen de. Med skattningsmetod bedomdes eleverna med avseende pa aggressivitet, arlighet, slarvighet, passivitet och allman anpassning till skolan. Modrar med icke-barncentrerad uppfostringssyn tenderar ha mindre val anpassade soner i skolan. Betraffande flickorna framkommer ingen klar sadan tendens. En mindre barncentrerad attityd hos modern gar hos pojkarna starkare samman med aggressivitet an passivitet, hos flicker daren~ot mera med passivitet. Modrar med foga barninriktad uppfostringsattityd har i de fiesta fall svarigheter med barnens uppfostran. Ju konsekventare vanebildningen ar i hemmet, ju mindre uppfostrings svarigheter foraldrarna har och ju battre kontakten ar mellan familjemedlemmarna, desto battre anpassade ar barnen i skolan. Barn fran de sintegrerade hem (modern har mindre barncentrerad uppfostringssyn, foraldrarna har uppfostringssvarigheter och kon-

14 takten mellan familjemedlemmarna ar mindre god} visar ~ mindre positiv attityd till skolan an vad barn fran integrerade hem visar. Forvarvsarbetande modrar har mindre skolanpassade barn an icke-forvarvsarbetande. Nyckelbarn har svarare att anpassa sig i skolan an barn som inte ar nyc kelbarn. Barn fran splittrade hem har oftare anpassningssvarigheter i skolan an barn fran 11 hela 11 hemo Trangboddhet i hemmen gar samman med mindre god anpassning i hemmen. (I inte sa fa fall framkom dock undantag fran de sistnamnda re sultaten). Modrarna fran socialgrupp 1 hade den mest och modrarna fran socialgrupp 3 den genomsnittligt minst barncentrerade synen. Yngre modrar var mera barncentrerade an aldre. Mt>drarna i villaomrade var klart mera barncentrerade an rnodrarna i ovriga omr aden. Lararattityder: De fran skolans synpunkt mest positiva elevattityderna kommer _ till uttryck ho s den grupp av larare som inte ar benagen att standigt och jamt ingripa och som inte heller tycker att situationen ar sarskilt pafrestande.

15 - 9 - Folkskolans disciplinproblem. Experimentella undersokningar. Stockholms Hogskolas Pedagogiska Institut ( 1954) (manuskript). UNDERSOKNINGSMA TERIAL OCH PROBLEMST ALLNING Den forsta undersokningen bested av en lararenka.t, dar 28 larare i klasserna 3 7 genom att besvara ett frageformuhir delgav sin uppfattning om forekomsten av storande prat och storande motorik vid undervisningen i klassrumssituationen. Problemet gallde de ~ upplevda storningarnas fordelning pa olika tidsavsnitt av undervis... ningen, olika undervisningsamnen, olika arbetssatt bland eleverna och olika svarighetsgrad hos elevernas arbetsuppgifter. RESULT AT Majoriteten av Uirarna angav som sin uppfattning, att storningarna var storst mot slutet av varje avgransat tidsavsnitt. Detta gallde 45-minuterslektionen, skoldagen, arbetsveckan och terminen. Forfattaren tolkar detta som ett belagg for vardet ur rekreationssynpunkt av alla a-vbrott i undervisningen, fran raster pa tio minuter till sommarferier. Storningarnas fordelning pa olika undervisningsamnen visade knappast nag on samlande tendens. Betraffande arbetssatt gjordes en indelning i tre grupper: 1) att lyssna pa lararens genomgang~ 2) att arbeta med penna och papper, 3) att under lektionen rora sig mera obundet (arbetsskolemetodik). En klar majoritet av lararna angav arbetssatt nr 3 som hogst och nr 1 som lag st frekventerat av storningar. Betraffande storningar vid olika svarighetsgrader hos elevernas arbetsuppgifter angav flertalet larare ytterlighetsfallen som mest behaftade med storningar. Detta gall de i hogre grad de alltfor svara an de alltfor latta uppgifterna. Den andra av forfattarens undersokningar gallde storningarnas fordelning bland eleverna efter kon, intelligens, betyg, sociometrisls position, socialgrupp och attityder till skolan. Elevmaterialet be.. stod av samtliga elever i klass 4 vid Lulea folkskolor (408 st.).

16 Data erholls for 399 av dem. Varje larare rangordnade eleverna genom parvisa jamforelser med avseende pa storningar med ovidkommande prat, motorisk oro. Dessutom skattades eleverna efter deras benagenhet att verka storande pa grund av bristande anpassning av mera isolerad art, exempelvis skolk, opunktlighet~ aggressivitet, oversitteri 1 fusk, glomska o. s. v.

17 Marklund, S. Skolans disciplinproblern~ stencil PROBLEMSTALLNING Undersokningen ror forrner av elevbeteende., som Hirarna inner storande for unde:rvisningen och skolans a:rbetssituation i ovrigt.. Forfattaren ar intresserad av faktorer, som kan medverka vid uppkomsten av sadana beteenden. Forst av allt maste kunskaper om eleverna och de:ras beteende inha1ntas for att klargora orsakssambanden. UNDERSbKNINGSMA TERIAL OCH METODER Undersokningen ar genor.o.ford i en nordsvensk industri... och ha1nn... stad med ca invanare (Lulea ar 1954). Materialet be star av 550 folkskoleelever jamte deras foraldrar och larare. Forfattaren konstaterarv att missanpassning hos elever ej far behandlas som en isolerad elevforeteelse eller egenskaper som sadana utan maste ses som en funktion av elevens totalsituation. Viktiga komponenter i denna situation ar skolmiljon och hemmilv jon. Bade foraldrar och larare har saledes stor betydelse som miljoskapande faktorer. Forfattaron utgar fran teorin om att skol... disciplin bygger pa graden av overensstammelse i beteendenormen mellan hem och skola. I huvudundersokningen deltog 300 elever ur arskurs 4 och 5. I kontrollundersokningen deltog 191 elever fran arskurs 4. Attityd:- data erholls fran foraldrar till ovanstaende antal barn. Attityddata fran barnens larare st., erholls ocks2l Marklunds egen undersokning ornfattar disciplinbedomning fran lararnas sida, attitydundersokningar av fora1drar och Hirare. Utifran dessa undersokes sedan interaktionssystemet larare- elever och for2i1drar. 1VIed elevernas beteende som beroende varia bel beraknas sambanden pa korrelationsteknisk vag. En kontrollunder... sokning genomfores pa nytt material for provning av resultaten i huvudundersokningen. Foraldrarnas och lararnas attityder mattes med attitydskalor en... ligt amerikansk forebild, Formularet inneholl 80 items av flervals... typ.

18 Bedomningen av elevernas storningar gjordes genom parvisa jamforelser. (huvudunder sokningen) Storningsfrekvensens samband med Pojkar Flicker a) foraldradorninans b) attityddifferens far-mor c) attityddifferens fora1drar-hirare For pojkarna blev resultaten i kontrollundersokningen ungefar likadana som i huvudundersokningen. For flickorna sankte s daremot sambanden till insignifikant niva. Vi kan alltsa endast for pojkarnas del tillmata attitydmatningarna nagot prediktionsvarde betraffande storningar i skolsituationen.. Prediktionsvardet nar dock ett mycket lagt re sultat. Med en mycket forsiktig tolkning av resultaten sammanfattar forfattaren sina resultat pa foljande satt.: Ju dominantare attityder foraldrarna redovisar ju mer storande uppleves eleven i skolan av lararen. Ju storre differensen ar mellan av fadern och modern redovisade attityder, ju mer storande framstar eleven for lararen. Ju storre differensen ar mellan av foraldrar och larare redovisade attityder, ju mer storande framstar eleven for lararen. Storningarna sammanhanger enligt den stallda hypote sen me d en de sintegre rad uppfo stringsmiljo..

19 Ronnberg, Sten Disciplinsvarigheter i den obligatoriska skolan - en explorativdeskriptiv undersokning. Uppsala Universitet, Institutionen for Eedagogik, hostterminen UTREDNINGSUPPDRAG Undersokningen verkstalld pa uppdrag av en arbetsgrupp tillsatt av Skoloverstyrelsen bestaende av representanter fran davarande fern lararorganisationer. Undersokningen ar explorativ och forfattaren presenterar sina resultat som hypoteser for kommande forskning. Disciplinsvarigheter = lararens upplevelser av storande elevbeteenden, oberoende av ev. "formildrande 1 or sak till elevens beteende (t. ex. lag begavning eller hjarnskada). UNDERSOKNINGSMATERIAL OCH METOD En enkat sandes ut till 5 o/o av lararna i landets folkskolor och forsoksskolans lag- och mellanstadium (FFLM) och till 15 o/o av lararna vid forsoksskolans hog stadium (FH). Summa Hirare. Drygt. Obundet slumpmassigt urval av larare ur material fran Byran for Undervisningsstatistik. Samplingen skedde lansvis for att man skulle fa geografisk spridning. Ca 80 o/o av FFLM-lararnas enkater bearbetades 1 ca 60 o/o av FH-lararnas. Resten ar bortfall av olika anledningar. FH-lararnas enkat var nagot svarare att fylla i. Tillsammans har uppgifter fran i runt tal larare med klasser och elever bearbetats. Lararna har, med antalet elever som vis at beteendet i raga som mattsenhet7 fatt skatta graden av disciplinsvarigheter under det innevarande lasaret. For FFLM finns 14 olika variabler, for FH 15 st., som antas beteckna olika arter av disciplinsvarigheter. Variabler: pratighet, oformaga att itta stilla, aggressivitet mot kamrater, trots mot larare, forstorelselusta, HUt avledd uppmarksamhet, hagloshet, ej fullgjorda hemuppgifter, skolk, skadegorelse, snatteri (stold), rokning samt sprit..., thinner- eller tablettberusning. For FH aven fusk. Lararna har ocksa angett hur Icing tid per vecka som anvands for att aterstalla eller uppratthalla gott

20 uppforande hos eleverna. Dessutom: antal elever som hostterminen 1961 erholl Higre betyg an A i ordning och/eller uppforande. Klassforestandarklasser har framst bearbetats. Disciplinsvarigheter satts i samband med 22 olika~ antaget relate :rade faktorer: lan, lararens alder och kon, utbildning, befattnin.g, tjanstgoringsar, civil stand, skolortens befolkningsmangd, skolstorlek, klasstyp, arskurs~ slag av klass, antal veckotimmar tjanstgoring i klas sen~ klas storlek, proportionen pojkar i klassen, antal skolskjutselever i klassen, antal terminer Hiraren tjanstgjort i klassen, elevernas malsmans teoretiska utbildning, betyg~ amnen~ alternativkurser och skattad skolbegavning i klassen. Lan: Disciplinsvarigheterna ar mindre i Norrlandslanen an i ovriga Sverige. Mindre folktathet i Norrland tycks vara forklaringen. Svara disciplinsvarigheter forekommer ungefar lika ofta i Norrland som i ovriga Sverige. Lararalder: I hypotesform: disciplinsvarigheterna ar for lag... och mellant" stadiets larare stor st ho s larare under ungefar 50 ar' for att vara nagot mindre for larare over 50. For_larare pa hogstadiet ar disciplinsvarigheterna storst mellan 25~34 ar.. Lararna bar dock sjalva skattat disciplinsvarigheterna- olika aldrar kan ha olika skattningstendensert' antal ar i yrket kan vara en annan f6rklaring. Lararnas kon: Inga skillnader pa lag- och mellanstadiet. Pa hogstadiet har kvinn"" liga larare mindre disciplinsvarigheter. Ocksa i hypotesform. som alia slutsatser. Lararexamen: Smaskollarare pa lagstadiet har mindre disciplinsvafi gheter an folkskollarare pa mellanstadiet och hogstadiet. Pa hogstadiet har adjunkter mindre disciplinsvarigheter an ovriga lararkategorier.

21 15 For fa skolledare for att fa statistiskt sakerstallda resultat. Te:r:!_9-enser: att skolledare har mindre svarigheter an andra pa lag... och mellanstadiet. Inga skillnader pa hogstadiet. Har spelar kanske aldern in? Ju farre ar, desto storre svarigheter. Disciplinsvarigheterna okar med okande befolkningsantal i den ort dar skolan ar belagen. Samband beror troligen av befolkningstathet. Skolstorlek: Foga samband nar agglomerationsgrad halls konstant.. Inga samband om alder halls konstant. Arskurs: Disciplinsvarigheterna storre pa hogstadiet an lag- och mellanstadiet. Disciplinsvarigheterna storre i 9y an 9g. ~ Normalklass - specialklass: Storre svarigheter i specialklass, allra storat i observationsklaee. Antal veckotimmar i klas sen: Troligen icke nagot samband. Klas storlek: Med klasstorlek okar disciplinsvarigheterna... svag tendens. Elevernas kon: Ju hogre proportion pojkar 1 dess storre svarigheter. (Detta aven om specialklasserna, som mest bestar av pojkar, bortraknas). Aatal skolskjutselever: Inga samband..

22 - 16 ~ Antal tern-1iner i klas sen: - ~---'"'-~-- Svag tendeno tel okadc svarigheter med rnindre antal terminere tjanstgoring i klas oen~ Ma1 smans teor cti_cl~}:':_._~.tbj}.dn_ing: Svag tendens pa hbgeri:ad:let ;:ill 0kande sva~cigheter teoretisk utbildningsgj: acl med minskande For FFLM tog:::: rnedelbetyg i klassen for las:i.1.ing 3 skrivning, rak~ ning. For FE f:ll'd:.g1j.e'cc~-lr.nnen :cesp. orienteringsamnen. Varken betygs- eller discipl5.nsval"ighetovariabj.er ar normalfordelade. Samband pa Amnen: Kanske mindre discipl:;_nsvarigheter i fardighetsamnen och ovnings... amnen an i o:rienteringsamnen och specialarnnen. ~ Alternativkur sex-: Disciplinsvarigheterna ar storre i klas ser dar alla elever Hiser alternativkur s 1 1n i k!.asser, dar alla laser alternativkurs Skolbegavning~ Hypotesen: ju battre klassens medeltotala forutsattningar for GkoJ.... arbete - sason1. de ol ~.attao och upp1.evs av lararen.~, ar j desto mindre disciplins-v2h ighote~:. (Skatta:':' J.araren dessa variabler oberoende a-r.r va:candra '?) De ria svaten "'.ri;.ja:t 2-tt l2i.rarn.a har disciplinsvarigheter. Det ar inte de g:!. o-va Il.1rse8:LseJ.'na son'l a:t. det storsta problemet, varre anser J..ara1;na skoue;da 1 ) h2tgloshet:' pratcamhet, allman oro, latt avledd uppr.o2_rksamhet c~ dyl. 1'-Tutidens elever beskrivs som mer olydiga, okoncentr.sj.~adg~ splittrade, trf/cta och nervosa an forr av manga hi:rare.. And:ra ot:\gel' ocksa att ungdornen ar oppnare och lattillgangliga:j."e an for1 o 1~:1an aage:r att vissa former av skadegorel se, ckol1\:;; Tokning och se:;;:uelllosaktighet forekommer mer an forr. Orsaker soles i samhallet, hemmen~ massmedia, klas sernas elevsarnmansattning, skolnj.iljon~ lararper sonligheten och undervisningometodiken. Vad gora? For slag av lararna: mindre klasser namns forst, sedan fler skolpsykologe1 och skolkuratorer. Markerade med_pil~ de hy-poteser som Ronnberg i sammanfattningen ka1lar de n'linst tvetydigao

23 Skolans problembarn Pedagogiska skriftserien nr 3, Ped. Inst. vid Stockholms Universitet I dessa klasser gar barn rned sociala eller emotionella storningar, hogst l 3 barn i varje klass. Socialt storda: reagerar med "acting out" vid frustration. inbundenhet, allman osakerhet, irrationell angest. Oftast en blandning. Endast gradskillnad fran normalklass. Storda elever klarar undervisning i normalklass om de 1. har formaga att reagera positivt infor lararens anvisningar, trots att denne inte har mojlighet att agna nagon storre del av sin tid och uppmarksamhet at den enskilde eleven, 2. om de har formaga att samar beta och komm_a over ens med kamraterna, 3. om de kan tillfredssta1las med vanliga klassrumsaktiviteter, 4. om deras beteende inte stor gruppen. Ar storningarna allvarligare an ovan kan barnet placeras i specialldass eller - ovanligt - pa anstalt. Det sistnamnda endast om bar... nets hemmiljo bedoms som hammande eller de struktiv for bar nets sociala eller emotionella utveckling. Barn pa barnhem foreter oftast allvarligare beteenderubbningar an de observationsklassbarn som bor hemma. Enskild undervisning forekommer ocksa. 90 % av observationsklasserna inns i staderna. Observationsklas sbarn i Kopenhamn 1. Pedagogiska observationsklasser for barn vars fardighetsniva och intelligensniva visar mycket dalig overensstammelse. Ofta beror detta naturligtvis pa emotionella faktorer, men barnets pedagogiska svarigheter och inte dess beteenderubbnin~ar eller anpassningssvarigheter ar det primara. Arskurs 2, 2/3 och Vanliga observationsklasser. Placeringsorsak: sa stora svarigheter med anpas sning att barnet inte kan finna sig tillratta eller tolereras i normalklasserna. Arskurs 2/3, 3/4 och 4/5. 3. Tre observationsskolor (hem), dar barnet kan fa stanna tva eller flera manader. Vistelsen ar frivillig och avgiftsfri.

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Rätten till utbildning

Rätten till utbildning Rapport 309 2008 Rätten till utbildning Om elever som inte går i skolan Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR. Lennart Grosin

SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR. Lennart Grosin SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR Lennart Grosin Forskningsrapport 71, Pedagogiska institutionen Stockholms universitet, 2004 SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser EXAMENSARBETE 2004:07 PED Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser Teresa Pettersson Maria Sundbom Luleå tekniska universitet

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan IPD-rapport 2007:03 Specialpedagogiskt stöd i grundskolan omfattning, former och konsekvenser Joanna Giota Olof Lundborg Förord Under våren 2007 inledde Lärarnas Riksförbund och ledningsgruppen för UGUprojektet

Läs mer

Waldorfskolan - en skola för människobildning?

Waldorfskolan - en skola för människobildning? Estetisk-filosofiska fakulteten Pedagogik Bo Dahlin, Ingrid Liljeroth och Agnes Nobel Waldorfskolan - en skola för människobildning? Slutrapport från projektet Waldorfskolor i Sverige FORSKNINGSRAPPORT

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer