instruktionsbok l_- I~ ' ~ " AD VOLVO PENTA, BOX GOTEBORG 1 SVERIGE - ~ ~J,~ 'MD 61 -'"7 I' -,., ',I ~." ; :j,": I,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "instruktionsbok l_- I~ ' ~ " AD VOLVO PENTA, BOX 392 401 26 GOTEBORG 1 SVERIGE - ~ ~J,~ 'MD 61 -'"7 I' -,., ',I ~." ; :j,": I,"

Transkript

1 -'7 ' -,., ', '.. -- '..,., -.. h:' Publ. nr 2561 Nov Pub!. nr 2561 Nov r ' /.. 'f. instruktionsbok \,.i!.., ;,- :\'., <.s r a D.. \!.!' D DJ.. :.\ ' J? ' \,.'f!.1. AD VOLVO PENTA, BOX GOTEBORG 1 SVERGE, t ' a ' l_- '. '\ Pdnted Goteb, Kung i;t;wedeh. ; :j,:, 'MD 61 - J,

2 .e',, FORORD nnan Ni borjar kora Er nya Volvo Penta marinmotor, viii vi rada Er att noggrant lasa,igenom denna instruktionsbok. Den innehaller alia de upplysningar Ni behover for att kunna kora och skota Er motor pa basta satt. Funktionssakerheten och livslangden hos Er motor med utrustning beror till stor del pa hur den i framtiden skots och underhalls. Fol] darfor noga de anvisningar som lamnas i denna instruktionsbok. Volvo Penta har byggt upp en landsomfattande serviceorganisation som har serviceverkstader med specialutbildad personal till Er tjanst. Kontakta alltid den qkala Volvo Penta representanten for radfragning och vid behov av service eller reservdelar.. Vi ar overlygade am att de krav pa god driftsekonomi och hog prestanda, sam Ni har ratt all. slalla pa en kvalitetsprodukt kommer att infrias och att Er Volvo Penta kommer all tjtlna Er traget under manga trevliga sjofarder. J, NNEHALLSFORTECKNNG Presentation Korforeskrifter nstrument och manoverreglage ALLMANNA ANVSNNGAR Bransle- och smorjoljerekommendationer nkorning Rekommenderat motorvarvtal' 5. Atgarder vid frostfara, 6 KORNNG Atgarder fore start Start : Stopp Speciella anvisningar for MD6 Kombi GARANT Teknisk beskrivning Motorkropp... Branslesystem... Smorjsystem... Kylsystem Elsystem Elkopplingsscheman Backslag Med varja molol' rhljol ull UeJranticertifikat som berattigar forsta kopare till galanti betraffande biidu lr1illuriill uch arbete. Omfattningen av garantin framgar av garanticertifikcjlut, som vi hu Er Sludera noga. della finns rappor'lkor'l som ifyllus av iherforsaljaren eller batforsaljaren. For all var garanli skall [Jrilla staller vi dock som ett absolut villkor all skotselschemats kanlrollalgarder utforts samt att Er motor med utrustning skots enligt alwisningarna i donna instruktionsbok. Vi ber Er all i tveksamma fall alltid kontakta Volvo Penta auktoriserade aterforsaljare. Vid all korrespondens med aterforsaljaren samt vid besta!1ning av reservdelar skall motorns och backslagets typbeteckning och tillverkningsnummer uppges (se motorns babordssida). Skotsel Skbtselschema Periodisk skotsel Serviceanvisningar Felsokningsschema 27 Tekniska Data (

3 ( PRESENTATON PRESE:=:N- -l MOTOR typ MD6A MOTOR typ MD6A KOMB ,'\, Fig Fig MD6A, babordsida. Utrustad med MS.backslag MD6A, styrbordssida. Utrustad med MS-backslag och red.vaxel Uttag for startvev OljeplHyllning Sluten vevhusventilation nsugn ingsl juddampare Branslefilter Matarpump Anslutning, bransleinlopp Manoverhavarm, backslag Backslag MS utv. 1: 1 Oljetryc kkonta kt Smorjoljefilter Startgenerator Vattenkyld avgasrorkrok (extra utrustning) Vattenkylt avgasror De kompressionshandtag nsprutare Temperaturgivare Kylvattenavlopp Termostathus Havarm, varvtalspadrag Stopphavarm nsprutningspump Oljernatsticka, motor Anslutning, branslereturledning Sjovattenpu mp Reduktionsbackslag MS utv. 1,91 :1 Varvtalshavarmfor Kombi reverserinqsmekanism Reverseri ngsmekan ism Smorjnippel Manoverhavarm for Kombi stallbara propelleranordning Kombi reduktionsvaxel utv. 1,42:1 Vax e st ro rnsgenera tor 38 Amp. (extra utrustning) Kamkurva for varvtalshavarm 26. 1, ii'. i\t 1 'i'.,.., Fig. MD6A Kombi, babordssida (Posfbrklaringar S8sid. 2) ii Fig. MD6A Kombi, styrbordssdia (Posfbrklaringar S8sid. 2) ( 2 a- 3

4 f KORFORESKRFTER KORFORESKRFTER, NSTRUMENT 1. Kontrollampa for laddning Rott jus - ingen laddning Startkontakt BRANSLE- OCH SMORJOLJEREKOMMENDATONER OBS! Var garanti galler endast under forutsattning att nedanstaende bransle och smorjoljerekammendationer foljs. Branslekvalitet Strombrytare for extra utrustning. (max. belastn. 5 Amp.) Nyckelstrombrytare., Dieselbrannoljor av kvalitet AUTOD ESEL speciellt avsedda for snabbgaende dieselmotorer far enbart anvandas. Brannoljor av mi ndervardig kvalitet far ej anvandasda dessalatt fororsakar funktionsstorningari insprutningspump' och insprutare. Fig.5. nstrumenttavla, MD6A 5. Kontrollampa for oljetryck Rott jus - stoppa motorn, ej tillrikkligt oljetryck Smorjoljekvalitet De modern a marindieselmotorerna fordrar hogvardiga dieselsmorjoljor. Det ar darfor ett oeftergivl igt krav att ratt smorjoljekval itet anvandes. For motorn skall endast dieselsmorjolja av kvalitet Service DS enl igt AP -systemet anvandas. Denna olja innehaller tillsatser sam sakerstaller storsta livslangd pa motorn under 01ika driftsforhallanden. FART- OCH MANOVERREGLAGE NKORNNG Da Er marin motor ar ny, rekommenderas att Ni under de forsta 20 timmarna iakttar en viss forsiktighet och ej belastarmotom for fullt mer an korta perioder. Under denna tid skall namligen alia rorliga delar trimmas samman Manoverspak Frikopplingsanordning for vaxelmekanism (utdrages axiellt) N = neutrallage F = manoverspaken i lage for korning fram R = manoverspaken i lage for korning back T = varvtalsp drag Oljebyte Under inkorningsperioden skall smorjoljan i motam och backslaget bytas of tare an vad senare blir fallet. Byt oljefiltret samt oljan i motorn och backslagetefter 20 timmars driftstid, se vidare under Skotsel punkt 3,4 och 5. REKOMMENDERAT MOTORVARVTAL (. For att erhalla basta driftsekonomi bor motorvarvtalet, under langre korperioder, valjas minst 300 rm under uppnatt maxvarvtal. i \ L.dooo Fig. 6. MV kombinerat varvtals- och manoverreglage for MS-backslag 4 Observera! Nar baten legat i sjon en langre tid kan maximala varvtalet p molam sjunka beroende pa bevaxning pa skrovets utsida. Anvand bevaxningsforhindrfll1de bottenfarg. Kontrollera och rengor skrovet regelbundet. 5

5 :1/ KORFORESKRFTER ATGARDER VD FROSTFARA Da frysrisk foreligger skall kylvattnet avtappasfor att forhindra sonderfrysning av motorblocket. Se upp for vattenintrang. Se vidare kapitel Skotsel, atgarder vid upptagning av bijt, fig. 25. f KORFORESKR FTER KORNNG Agarder fore start 1. Kontrollera smorjoljenivaerna i motor och backslag, se Skotsel punkt 1 och Kontrollera branslenivan i tankarna och oppna kranen for bransletillforseln till motorn. Kontrollera samtidigt branslekranar, ror och forskruvningar med 5. avseende pa lackage. Kontrollera att avtappningskranen for motorns kylsystem ar stangd, se fig. 25. Qppna bottenkranen for kylvattenintaget. Slut huvudstrombrytaren for det el'ektriska systemet och lansa bc'hen fran eventuellt vatten. Se ti att eldslackare, flytvastar, dragg, tagvi rke samt ovrig sakerhetsutrustni ng finns START med ombord Fig.7. Dekom pressionshandtag A. Driftlage B. Lagevid dekompression Fig.8. Handstart av motor Kontrollera omedelbart efter start att kontrollamporna for oljetryck och laddning ej yser. Vid rott jus pa oljetryckslampan - stoppa motorn omedelbart. Kontrollera kylvattencirkulationen genom att iakttaga kylvattnets passage overbord. Varmkor motorn pa snabb tomgang. For manoverspaken till neutrallage for inkoppling av vaxelmanovreringen (se fig. 6). BiJten ar harefter klar att tagas i bruk. 1. For manoverspaken till neutrallage samt frikoppla vaxelmanovreringen, se, anvisningar fig. 6. Skjut in stoppreglaget for insprutningspumpen om sadant finns monterat. START VD KALL VADERLEK ' Vrid nyckelstrombrytaren till startlage. Kontrollera att laddkontrollampan och varningslampan for lagt oljetryck yser. Tryck pa startknappen sa att startgeneratorn kopplas in. Siapp startknappen sa fort motorn startar. Om batteriet ar sa svagt att startsvarighet uppstar kan motorn handstartasmed hjalp av den medlevereradestartveven en!. foljande: Stall dekompressionshandtaget i uppatri ktat lage B fig. 7. Dra runt motorn sa snabbt som mojligt med startveven och for ned dekompressionshandtaget under fortsatt runtdragn ing ti lis motorn startat. For att underlatta kallstart ar insprutningspumpen forsedd med en automatisk koldstartanordniny. Denna ar alltid inkopplad vid stillastaende motor, under forutsattning att stoppreglaget ar helt inskjutet. Koldstarten kopplas ur automatiskt da motorn startat och uppnatt det driftsvarvtal som varvtalsreglaget ar installt for. RUSA ALDRG EN KALL MOTOR. Om motorn ej startar vid forsta forsoket, gar da ett kortare uppehall sa att bill tori och startgeneratorn far tillfalle att aterhamta sig. Vid handstart i kall vaderlek underlattas starten om motorn vevasrunt liigrn ViiiV Dekompressionshandtagetskall da vara uppatriktat. ( 16 7

6 <ORFORESKRFTER STOPP 1. For manoverspaken till neutrallage och t motorn g ngon minut pa tomgng innan den stoppas. Drag ut stoppreglaget helt (stopphavarmen 21 fig. 2 och 4 pa insprutningspumpen vrides forover). Harvid avstanges bransleinsprutningen och motorn stannar. Motorn bor ej stoppas genom anvandning av dekompressionshandtaget. Vrid nyckelstrombrytaren till neutrallage da motorn stannat. OSS. Ar motorn utrustad med vaxelstromsgenerator far huvudstrombrytaren ej slasifranforran motorn stannat. Laddningsregulatorn kommer annars att omedelbart forstoras. Sia ifran huvudstrombrytaren och stang bransle- och kylvatten kranar vid langre driftsuppehall. f T j 1. Starta motorn. Manoverreglaget skall sta i netruallage. Motorn gar d med tomgangsvarv och propellern i neutrallage. Nar manoverreglaget fors framat (for gang framat) okas bade motorvarvtal och propellerstigni ng. Genom syn kroniseri ngen bli r alltid propellerstigni ngen den ratta i forhallande till varvtalspadraget. Omstallningen till backgang sker enligt foljande: Nar manoverreglaget fors bakat minskas samtidigt motorvarvtalet och propellerstigningen. Nar neutrallaget passeras vands propellerbladen for backgang och stigning och motorvarvtal okar ater. Propellern kan aven stallas i helt flojlat lage for minsta motstand vid segling. Manoverreglaget skall darvid foras sa langt akterover som moj igt. 5. Vid langre driftsuppehall an tva veckor skall speciella konserveringsatgarder vidtagas med motorn (se under Atgarder vid driftsuppeh). Motors elektriska utrustning bor dessutom regelbunder sprayas med vatska som ar korrosionsskyddande och fuktavvisande. TEKNSK BESKRVNNG SPECELLA ANVSNNGAR FOR MD6 KOMB..::. ', Fig. 10. Langdsnitt Fig. 11. Tvarsnitt Fia.9. MD6A Kombi -

7 [' TEKNSK MOTOR KROPP BESKRVNNG MD6A ar en 2-cylindrig 4-takts dieselmotor med direktinsprutning, speciellt konstruerad for marint bruk. Vevhus, cylindrar och cylinderlock ar till verade av specialgjutjarn. Cylinderloppen vilka omges av kylmantlar ar borrade direkt i cylirldrarna. Vevaxeln ar lagrad i 3 ramlager. Lagerskalarna ar utbytbara indiumplaterad blybrons och har lagermetall av -- -r- ' TEKNSK BESKRVN NG Varning Galler motor forsedd med vaxelstromsgenerator och huvudstrombrytare: Bryt aldrig stromkretsen mellan vaxelstromsgeneratorn och batteriet da motorn gar. Laddningsregulatorn kommer darvid omedelbart att forstoras. Huvudstrombrytaren far ej kopplas ifran forran motom star stilla. Se vidare under kapitel Skotsel punkt 16.!, ': Branslesystem Motorns branslesystem bestar av matarpump med fodi ter, finfi ter, insprutni ngspump med hydraulisk regulator, insprutare samtbransleledningar. Matarpumpen ar av membrantyp och paverkas av en kam fran motorns kamaxel. Elkopplingsscheman: MOTOR En handpumpanordning pa matarpumpen gbr det mojligt att pumpa fram bransle aven da motorn star stilla. nsprutningspumpen ar en flansmonterad fordelarpump av en-kolvstyp och drivs av kugghjul fran vevaxeln. Den hydrauliska regulatorn ar inbyggd i huset pa insprutningspumpen och reglerar under drift branslemangden till insprutningspumpen. For att underlatta start vid kall vaderlek finns en automatisk koldstartanord ning. Smorjsystem Motorn ar forsedd med ett fullstandigt trycksmorjsystem. Oljefiltret arav Spin-on typ, utbytbart som 'en enhet. Smorjsystemet ar forsett med en reduceringsventil sam hindrar oljetrycket att na alltfor hoga varden. r J Cl H. G D,.. NSTRUMENTTAVLA Kylsystem,, 1 Fig. 1 Elkapplingsscheman for MD6A med startgenerator ' i;. ::, ill' ii Motarn ar sjovattenkyld och forsedd med termastat for regleringav motartemperaturen. Kylvattencirkulationen ambesorjes av en sjovattenpump monterad pa transm issionskapan. Kylvattnet kan, sedan det passerat motarn, ledas anti ngen genom bordgenamforing eller genom en vattenkyld avgaskrok till avgasledningen. Elsystem MD6A ar utrustad med startgenerator, vilket innebar en kambinerad generator och start motor, sam drivs med kiremmar fran matarns svanghjul. Spanningen ar 12 V Vaxelstromsgenerator med speciell hog laddningskapacitet kan som extra utrustning monteras for laddning av en separat batterikrets. 10!, '1C, J,\i Ledningsmarkning Bet. Farg mm2 AWG AU Benvit 2,5 13 B Svart 1,5 15 Ca Rod 25 3 Cb Rod 2,5 13 D Gron 1,5 15 D** Gron 2,5 13 G Brun 1,5 15 H Bi3 1,5 15 Ha Bi Startknapp Nyckelstrombrytare Laddkontrollampa Kontrollampa for oljetryck 5. Strombrytare 6. Kopplingsplint, instrumentpanel resp. (1'101ur 7. Laddningsregulator 8. Startgenerator 9. Oljetrycksvakt 10. Batteri 12 V, max. 60 A, 11. Huvudstrombrytare (

8 l. rf TEKNSK BESKRVNNG -_. _c. 1 PERODSK SKOTSEL, i SKOTSE LSCH EMA nedanstaende skotselschema har atgarder givits en lopande numrering som hanvisar till detaljerade beskrivningar pa efterfoljande sidor. En del arbeten fordrar yrkesvana och specialverktyg varfor dessa bor utforas av auktorisera servicepersonal. Se Atgard Oagl igen Efter 1) Efter 1} Punkt fore fors- 50 tim. 100 tim. ta start driftstid driftstid,: 1 ',; Fig. 1 Genomskarning av MScbackslag, utv. 1:1 PERODSK SKOTSEL 1. Kontroll av oljeniva i motor. Kontroll av oljeniva i backslag och red.vaxel. Oljebyte i motor. Byte av oljefi ter. 5. Oljebytei backslag. 6. Smorjning av reverseringsmekanlsmi Kombi. reduktionsvaxel 7. Rengoringav luftfilter och vevhusventilation. 8. Kontroll av kilremmar. 9. Byte av finfilter samt rengoringav fbrfilter. 10. Luftni ng av branslesystem 2) 11. Kontroll av ventilspel. 1 Kontroll av batteriets vatskeniva 3) ALLMANNA SERVCEANVSNNGAR!(:' l ',' j,, Backslag, typ Mono Shift (MS) Volvo Penta backslag, typ Mono Shift har utvaxlingen 1:1 och har som alternativ en reduktionsvaxel med utvaxlingen 1,91:1 sammanbyggd med backslaget. Kraftoverforingen fran motor till backslag sker via en gummimedbringare. For manovrering fram och back anvands Volvo Pentas patenterade konkoppling vilken mojliggor mjuk och tyst inkoppling. Mycket sma krafter behovs for att manovrera backslaget. KoA\kopplingens inkopplingskraft paverkas av vridmomentets storlek vid kraftoverforingen vilket ger en hardare inkoppling vid okat varvtalspadrag. 1 Kontrolldragning av cylinderlocksmuttrar 1 Kontroll av insprutare Utfores enl igt 15. K y system t id sanv sn ingar 16. Esystem under resp. punkter 17. Kontroll av backslag och redu ktionsvaxel 18. Atgarder vid driftsuppehall och konservering 1) Alt. 1 gang per sasong om denna tidsintervall uppnas forst 2) V id behov 3) Var 14:e dag eller vid behov : 12 13

9 1 rr-! i ', PERODSK SKOTSEL 1. Kontroll av oljeniva i motor ---- Kontrollera oljenivan i motom dagligen fore forsta start. Oljematstickan ar placerad pa motorns styrbordssida och forsedd med en ovre och nedre markering. Oljenivan far aldrig tillatas sjunka under den nedre markeringen och bor ej heller tillatas overstiga den ovre markeringen vilket kan medfora onormal oljeforbrukning, Skruva av locket pa ventilkapan (se fig, 14) for pafyllning av olja, Oljekvalitet och viskositet, se punkt 3, PERODSK SKOTSEL :1 Fig, 16, Uppsugning av olja Fig, 17, Byte av oljefilter ' - Fig, 14, Kontroll av oljeniva i motor Fig, 15, Kontroll av oljeniva i backslag 1, Oljepafyllning 2, Matsticka Oljebyte i motom Byt smorjolja var 50:e driftstimme eller minst 1 gang per sasong. Under inkorningsperioden skall oljan bytas forsta gangen efter 20 timmars driftstid, Varmkor motorn fore oljebyte, Oljan sugs upp fran vevhuset med hjalp av vevhuspumpen, vars ror stickes ned i halet for matstickan, se fig, 16, Vevhuspurn-. pen medfoljer verktygssatsen. Oljekvalitet och viskositet, se tabell. ' Anvand endast dieselsmorjolja, kvalitet Service DS., [,1 ' ', i: ii illl, Kontroll av oljeniva i backslag och Kombi reduktionsvaxel MS-backslagethar separat oljerum. Kontroll av oljenivanskall ske dagligenfore forsta start med hjalp av matstickan som ar placerad pa backslagets styrbordssida, Oljen van skall sta inom matomradet pa matstickan, viken ej behover skruvas ner vid matning, Vid behov pafylles ny olja (se fig, 15), Oljekvalitet och viskositet, se pun kt 5. Reduktionsvaxeln pa MD6 Kombi har gemensamt oljerum med motorn varfor separat kontroll ej behover goras, VSKOSTET OLJERYMD LTER KV ALiTET under over motor motor ink!. inkl, +1 aoc +1 aoc Kombi red.viixel oljefilter Service DS SAE 20W SAE 30 2,8 3,0 +0,2 Byte av oljefilter Byt oljefilter var 100:e driftstimme och samtidigt med oljebyte, Vid ly oilul nyrenoverad motor skall byte dessutom ske forsta gangen efter 20 timmars drillsllei (se inkorning av motor),!!' b

10 ----' (r PERODSK SKOTSE;L PERODSK SKOTSEL t11!, Byte av oljefilter tillgar enligt foljande: Skruva av det gamla filtret (se fig. 17). Sitter oljefiltret hart, anvand ett speciellt spannverktyg eller sla en skruvmejsel genom filtrets yttre del sa att mejseln kan anvandas som vridhavarm. Se upp med oljespill.! :i,ill ill Se till att anliggningsytan mot motorblocket ar re'). Stryk olja pa det nya filtrets gummipackning och skruva pa filtret for hand tills det jut beror anliggningsytan mot motorblocket. Skruva at filtret ytterligare ett halvt varv men absolut ej mera. Starta motorn i tomgangsvarv och kontrollera att skarven ar tat. Kontrollera alltid oljenivan efter byte av oljefilter samt oljebyte pa motorn.,,fil,) '',,: 5. Oljebyte i backslag Byt smorjolja i backslaget var 50:e driftstimme eller minst en gang per sasong. Oljan avtappas genom backslagets avtappningshal eller uppsuges med hjalp av oljelanspump genom halet for oljematstickan. Vid pafyllning av olja skall backslaget fyllas upp till ovre markstrecket p oljematstickan, se fig. 15. Fig. 18. Luftfilter Fig. 19. Kontroll av remspann ing! J rli,, ' ' ' i., OLJE- VSKOSTET OLJERYMD LTER BACKSLAG KV ALiTET under over exkl. red.vaxel ink!. red.vaxel TYP +10oC +10oC min. max. min. max. MS Service DS SAE 20W SAE 30 0,35 0,45 0,50 0,60 6. Smorjning av reverseringsmekanismen i Kombi reduktionsvaxel Smorj reverseringsmekanismen var 50:e driftstimme eller minst 1 gang per sasong. Stall manoverreglaget i neutrallage och pumpa in fett - ca 20 pumpslag - genom trycksmorjnippeln p reduktionsvaxelns babordsida (se 29 fig. 3). An/and Shell Alvania EP2 fett eller liknande. Den s.k. kamkurvan pa reverseringsmekanismen kan smorjas med samma fett. Kulleder och gaffelandarna for reglagekablarna smorjs med motorolja. Kontrollera 1 gang per sasong i samband med sjasattning, att propellernavet ar helt fyllt med fett. Vid efterfyllning, demonteras pluggen i navet och den medlevererade smorjnippeln satts in. Anvand Shell Alvania EP2 fett eller liknande. 16 ' f r 7. Rengoring av luftfilter och vevhusventilation Luftfiltret och silen for vevhusventilationen (placerad pa ventilkapan) bar demonteras och rengoras var 1O0:e driftstimme, eller en gang per sasong. Anvand kristallolja eller brannolja vid rengoring. Se fig. 18 och pos 3, fig. 1 och 8. Kontrollavkilremmar Kontrollera kilremmarnas spanning var 50:e driftstimme. Pa grund av forslitning eller nersmutsn ing kan rem marna borja slira. Prova remspanningen genom att trycka ned rem marna mitt emellan startgeneratorn och svanghjulet. Remmarna skall kunna tryckas ned c:a 3-4 mm med normijlt tumtryck, se fig. 19. Vid vaxelstromsgenerator skall kilremmen vara sa hart spand att man vid f6rst)l lill vridning med ett finger i generatorflaktskivans vinge natt och jamnt karl r nml' sk van att sl ira. Ar rem men dal igt spand, lossa spannjarnet samt skruvarna vicj WJl1C!111Lntll fastpunkter. Spann generatorn utatsamt drag at skruvarna.

11 Jfu,...'i& '-- tl PERODSK SKOTSEL PERODSK SKOTSEL! i :1 ' 9 Byte av finfilter samt rengoring av forfilter Byte av finfilter skall garas var 100:e driftstimme, eller minst en gang per sasong. Rengor fi terlocket (se 2 fig. 20) noga utvandigt Skruva loss fi terbehallaren genom att vrida pa sexkantskallen i behallarens botten. Finfiltret med behallare ar av engangstyp varfor det gamla filtret skall kasseras och ett nytt monteras. Kontrollera att anliggningsytan i locket ar absolut ren och att filtrets packning ar felfri. Skruva fast det nya filtret for hand tills packningen ligger an mot locket. Drag sedan at filtret ytterligare 1/2 vary. Lufta branslesystemet (se punkt 10), samt kontrollera tatheten. [ i filterbehallarens botten finns en draneringsplugg for avtappning av vatten och fororeningar i branslet. Lufta branslesystemet (se punkt 10), efter avtappningen. Farfiltr1<\jfDatarpumpenbar rengaras var 100:e driftstimme, eller minst en gang per sasong.'..' t.. 'jfvatta en rpatarpumpen utvandigt och demontera locket varvid natfiltret blir <, i/atkom igt, se' fig. 21. Rengor natfi tret i brannolja samt montera det ater med.t;ppparnauppat. Kontrollera packningen och drag fast locket. Lufta branslesystemet. /(sepunkt 10). Fig Forfilter Handpump Matarpump Fig. 2 Extra branslefiiter med vattenavsk ija re Finns extra branslefilter med vattenavskiljare monterat (fig. 22) skall den genomskinliga behallaren kontmlleras med avseende pa eventuell vattenforekomst i branslet. Tappa av vid behov genom draneringskranen i filterbehallarens botten. Se upp med branslespill! Finfilterelementet skall bytas minst 1 gang per sasong. ;,,' i!!1 i, :1 11 Fig, 20. Branslesystem 1. Draneringsplugg 6 Finfilter Matarpump 7 Luftningsskruv. finfilter 5. Lackoljeledn ing 6. nsprutare 8 7. Tryckror 8. Retu rbransleanslutni ng 9 9. Varvtalshavarm Justerskruv, maxvarv 11 (plomberad) Justerskruv, tomgangsvarv 1 Stopphavarm 1 Justerskruv, insprutningsmangd (plomberad) 10. Luftning av branslesystem For att motorn skall starta masteluftning av branslesystemetutforas vid foljande fall: Vid finfilterbyte. Vid avtappning genom draner ingspl uggen. Vid rengoring av forfilter. Luftning tillgar enligt foljande: 1. Tomkorning Oppna luftningsskruven pa finfiltret, 4 fig. 20. av bransietank. Vid montering av insprutningspump. Lackage samt ingrepp i bransleledningar. Vid langvariga driftsuppehall. Pumpa fram bransle med hjalp av handpumpen (2 fig. 21) tills ca 0,2 liter bransle har runnit ut. Stang luftningsskruven. Om pumpverkan ar dalig, vrid runt motorn nagot sa att pumpens drivkam andrar lage. Har insprutningspumpen varit demonterad:tllller vidclrrsta start av helt ny motor skall msprutnmgspumpen luftas. Pur;r med handpumpen ca 1/2 mlnut varvid insprutn i ngspu mpen automat iskt u'rlu{tas. Lossa insprutarnas tryck rbrs. muttrar och kor runt motorn med startgeneratorn tills bransle kommer fram fran tryckroren. Drag at tryckrorsmuttrarna och starta motorn.!! 18 19

12 ,r SERVCEANVSNNGAR SERVCEANVSNNGAR 11. Kontroll av ventilspel Kontrollera motorns ventilspel var 100:e driftstimme ellerminst en gang per sasong. Kontrollen bar utforas av au ktoriserad serviceverkstad. Justeringen skall ske med stillastaende motor. 1 Kontroll av insprutare Samtliga insprutare skall med jamna mellanrum demonteras och inlamnas till dieselverkstad for rengoring och kontroll av oppningstryck, tathet och stralform. Vi rekommenderar en kortid av max 100 driftstimmar mellan dessa oversyner. Demontera vevhusventilationen och ventilkapan. lakttag ventilerna under det att vevaxeln med hjalp av startveven vrides runt. Nar bad a ventilerna pa en cylinder vippar, vilket innebar att bada ventilerna ar delvis oppna, vrides vevaxlen ytterligare ett helt vary. Darefter kontrolleras och om sa erfordras justeras ventilspelet for denna cylinder. Upprepa forfarandetpa den andra cylindern. Spelet skall vid varm motor vara 0,30 mm for in- och utloppsventil. 1 Kontroll av batteriets vatskeniva DEMONTERNG 1. Rengor insprutare, tryckror samt cyl inderlocket narmast insprutaren. Skruva loss klamma, tryckror och lackoljeledning fran insprutaren. Tryckrorets mutter vid insprutningspujtlpen skall aven lossas nagot. Montera skyddshattar. Lossa de bada muttrarna over oket, vilket hailer fast insprutaren vid cylinderlocket samt yft upp insprutaren. Har insprutaren sotat fast vrid forsiktigt med exempelvis en polygriptang fram och ater pa insprutaren och band samtidigt uppat (exv. med en skruvmejsel under oket).. ' Kontrollerabatterietsvatskenivaminstvar14:e dag. Nivan skall sta 5 till 10 mm over cellplattorna. Vid behov patyll destillerat vatten. Fyll aidrig pa for mycket de i sa fall vatskan kan skvalpa ut och arsaka fratskador. Kontrollera aidrig nivan genom att ysa med en tandsticka da den gas som bildas i cellerna ar explosiv. ALLMANNA SERVCEANVSNNGAR 1 Kontrolldragning av cylinderlocksmuttrar MONTERNG 1. Kontrollera att ani iggningsytan pa insprutaren och kopparhylsan ar ren. Skjut ned insprutaren i sitt lage och montera oket men drag ej fast muttrarna. Anslut tryckroret och returledningen. Var noga med att konorna kommer ratt. Glom ej att satta klamman pa plats - i annat fall far roren kart livslangd. Drag fast muttrarna pa oket. Atdragningsmomentet, se Tekniskq data. ' Vid ny motor eller da cylinderlocketvarit demonterat,skall efter ca 20 driftstimmar cylinderlocksmuttrarnaefterdragas. Kontrolldragning av muttrarna skall aven ske en gang per sasong och alltid med momentnyckel. Atdragningsmoment, se Tekniska data. Kontrollera ventilspelen enl. punkt 11. Fig. 2 Atdragningsschema for cylinderlocksmuttrar 15. Kylsystem Kylsystemet bar kontrolleras efter 100 driftstimmar, eller minst en Qangper sasonq, med avseende pa lackage, igensattning o.d. Termostaten kan lossas sedan vattenfardelningshuset pa avgasrarets framanda demonterats. Kontrollera vid montering av vattenfardelningshuset att o-ringen for vattenhalet i husets underkant liggerpa plats. Driftstemperatur, se Tekniska data. BYTE AV PUMPHJUL SJOVATTENPUMP Pumphjulet ar utfart av neoprengummi som vid vattenbrist kan skadas t.ex. i handelse av blockering av sjovatteninloppet. Vid eventuellt byte av pumphjul farfares enligt faljande: 1;[ &:.

13 t-- -ERVCEANSNNGAR SERVCEANVSNNGAR STARTGENERATOR,) tl,, Overlih alia arbeten med startgeneratorn (och event, vaxelstramsgeneratorn) till au ktoriserad serviceverkstad, Oversyn och kontroll bar utfaras i samband med allman aversyn av motorn, VARNNG VD VAXELSTROMSGENERATOR Fig, 24, Demontering av pumphjul, Pilen visar pumphjulets lasskruv For att vaxelstromsgeneratorn med dess regulator skall fungera klanderfritt ar det ytterst viktigt att foljande instruktioner foljs: - 1, Bryt aldrig stromkretsen mellan generator och batteri da motorn gar, Kortslutning uppstar omedelbart i laddningsregulatorn varvid denna forstors, Huvudstrombrytaren far ej kopplas ifran forran motorn star stilla. ii l,'l, 1. Stang bottenkranen, Demontera locket fran sjovattenpumpen, Se upp med eventuellt vattenintrang! Drag, med hjalp av tva skruvmejslar, ut axeln med pumphjulet ur huset sa mycket som behovs for att skruven som hailer hjulet gar att skruva ur, Se fig, 24, OBS! Lagg skydd under skruvmejslarna sa att pumphuset ej skadas, 2, Drag av pumphjulet fran axeln, Gar rent pumphuset invandigt och montera det nya pumphjulet, 3, Montera locket med originalpackning, som har ratt tjocklek, Medfor alltid reservpumphju ombord, Oppna botten kranen, 2, Batteriets anslutningspoler far ej forvaxlas, Pa respektive pol ar instamplat ett plus och ett minustecken, Minuspolen skall alltid jordas till motorns gods, 3, Anvand endast Volvo Penta dubbeldiodsats for laddning av tva batterier med en generator, 4, 5, Vid eventuell start med reservbatteri skall foljande goras: Lat det ordinarie batteriet vara inkopplat, Anslut reservbatteriet till ordinarie batteri med plus till plus och minus till minus, Nar motorn startat avlagsnas reservbatteriet men bryt absolut inte stromkretsen till det ordinarie batteriet, Anvand ej snabbladdningsaggregat da generatorn ar ansluten till batteriet, 16. Elsystem KONTROLLAV BATTERETSLADDNNGSTLLSTAND Batteriets laddningsti istand bar kontrolleras minste en gang per sasong, Kontrollen utfors med hji3lp av syraprovare som visar batterisyrans specifika vikt, Denna varierar med laddningstillstandet, (Se Tekniska Data,) 6, 7, 8, lossa alltid bada batterikablarna n ngen, innan nagot ingrepp gars pa generatorutrust- Vid eventuell elsvetsning pa motor eller installationsdetaljer skall laddningsregulatorns ledningar lossas vid generatorn s3mt isoleras, Kontrollera remspanningen och kabelanslutningar regelbundet, ii,.. liil, 1., 1 KABELANSLUTNNGAR OCH LEDNNGAR Kontrollera med jamna mellanrum att alia kabelanslutningar ar val dragna samt att inga skador finns pa elledningar, Detta ar speciellt viktigt nar motorn ar utrustad med vaxelstromsgenera- abs! tor. Batteriets kabelskor och polbultar skall vara val atdragna och infettade med polfett eller vaselin, 17. Kontroll av backslag och reduktionsvaxel Backslaget och reduktionsvaxeln bar kontrolleras regelbundet med avseende p oljelackage, onormal judniva eller onormalt hog arbetstemperatur, Kontrollera aven med jamna mellanrum att manoverreglagets vaxel kabel ar ratt justerad ti backslagets manoverhavarm, neutrallage skall vaxel kabel ns tarn ing latt kunna faras in i halet pa manoverhavarmen, 22 23

14 r SERVCEANVSNNGAR SERVCEANVSN NGAR = = ' 18. Atgardervid driftsuppehall DRFTSUPPEHALL MED BATEN SJON Vid driftsuppehall mindre tid an en mnad med baten i sjon skall motorn startas och varmkoras minst var 14:e dag for att forhindra korrosionsangrepp pa motorns inre delar. Om motorn tas ur drift mer an en manad skall langtidskonservering utforas, se Atgarder fore upplaggning. Skydda motor och utrustning mot utvandiga korrosionsangrepp genom att regelbundet bespruta omalade ytor och eldetaljer med korrosions- och fuktavvisande spray. Vi rekommenderar aven att cylindrarna sprayas genom insprutarhalen vid langre driftsuppehall. Fig. 25. Avtappningskran for kylvatten ATGARDER FORE UPPLAGGNNG nnan baten tages upp pa land for langtidsupplaggning bor en auktoriserad serviceverkstad testa motorn och backslaget. Lampligt ar att ta ett kompressionsprov pa motorn. FaRBER ED KONSERVERNG AV MOTORN NNAN BATEN LYFTES UPP UR VATT- NET ENLlGT FOLJANDE: 1. Kor motorn varm, stoppa den och pumpa backslag med hjalp av vevhuspumpen. OBS. lanspumpas eller avtappas separat.!f,r 5. Fyll pa konserveringsolja i motor och backslag till lagsta market pa matstickan. Lampliga konserveringsoljor ar Esso Rust Ban 623, Shell Ensis Oil 20 eller motsvarande av andra oljefabri kat. OBS. MS-backslaget maste fyllas separat. Tappa ur brannoljan i branslefiltret och lossa den bojliga bransleledningen fran matrpumpen vid nedre andan. Stick ned slangen i en dunk med konserveringsolja innehallande 1/3 Esso Rust Ban 623 och 2/3 dieselolja. Lufta ur branslesystemet och starta motorn. Lat den ga pa snabb tomgang tills ca 1/4 liter forbrukats ur dunken. Stanna motom. ur smorjoljan ur motor och Oljan i MS-backslaget maste EFTER UPPTAGNNG AV BATEN SKALL FOLJANDE ATGARDAS: 1. Konservera kylsystemet enligt foljande: a. Tappa av allt kylvattnet fran motor och avgasror genom att oppna avtappningskranen pa styrbordssidan, se fig. 25. Stang darefter kranen. b. Blanda rostskyddsmedel i en behallare fylld med minimum 20 liter sotvatten. Rostskyddsmedlet skall vara av emulgerande typ exempelvis Esso Cutwell 40, Shell Donax C eller liknande. Tillsatt 20% rostskyddsolja. till vattnet och ror noga om. OBS! att oljan skall tillsattas vattnet, aldrig tvartom. c. Lossa sugledningen mellan kylvattenpumpen och bottenintaget fran pumpen. d. Anslut i stallet en l/t gummislang vars langd skall vara sa tilltagen att e. f. slangen nar ner till botten av behallaren med rostskyddsblandningen. Stick ner den pakopplade sugslangen i behallaren. Lat bransleledningen vara kvar i dunken med blandningen av konserveringsolja och bransle samt starta motom och lat den ga pa tomgang tills vattnet har sugits ur varvid en skyddande oljehinna bildas i alia kylkanaler. abs! U\t ej motom ga torr da skador pa bl.a. pumphjulet kan intraffa. Anslut darefter kylvattenslangen till bottenintaget och bransleslangen till matarpumpen. Tappa av allt kylvatten fran motom genom att oppna avtappningskranen, se fig. 25. abs! Rostskyddsblandningen ger ej nagot frysskydd for motom. Ar motam forsedd med vat avgasledning skall aven denna d raneras pa vatten b -

15 j SERV CEANVSN NGAR. --- SERVCEANVSN NGAR g. Dranera kylvattenpumpen genom att lossa locket pa pumpen. Ta ur pumphjulet (se Skotsel punkt 15) for vinterforvaring. Lat drivaxeln s.itta kvar samt atermontera locket. Demontera insprutarna (se Skotsel punkt 14) och spruta in konserveringsolja i varje cylinder. Drag darefter runt motorn nagra varv varefter insprutarna c'her monteras. Atdragningsmoment, se Tekniska data. Rengor, motor och backslag utvandigt med varnolen eller dylikt och mala skavda flackar. SkYdda samtl iga omalade detaljer samt elsystemet genom att bespruta dessa med korrosions- och fu ktavvisande spray. Ta ur batteriet och lamna in det till forvaring. Det maste underhallsladdas for att inte bli forstort. 9. Starta motorn och folj noggrant korinstruktionerna pa sid 6-9. Varmkor motorn med backslaget inkopplat. Kontrollera att inget lackage finns av bransle, vatten, olja, luft eller avgaser. Vid behov atgarda omedelbart. Kontrollera atdragningen av skruvar och muttrar. 10. Kontakta en auktoriseradvolvo Penta serviceverkstadoch lat dessautfora service pa motor och backslag enligt skotselschemats anvisningar. FELSOKNNG VD DRFTSSTORNNGAR nedanstaende felsokningsschema ar endast medtaget de vanligast forekommande felorsakerna vid driftsstorningar. Med hjalp av handbokens anvisningar kan agaren i allmanhet atgarda de fiesta av nedanstaende felorsaker. Kontakta alltid i tveksammare fall narmaste Volvo Penta serviceverkstad. Folj skotselschemats anvisningar - det ger basta driftsiikerheten. ' ' ' : ' ATGARDER VD SJOSATTNNG 1. Pumpa ur all rostskyddsolja ur motor och backslag samt byt oljefilter, se Skotsel punkt 3,4 och 5. OBS. MS-backslaget har separat oljerum. Fyll pa smorjolja i motor och backslag se Skotsel punkt 3 och 5 samt smorj Kombi revrseingsmekanism och propellernav, se punkt 6. Montera pumphjulet i kylvattenpumpen, se Skotsel punkt 15 samt anslut alia slangar och kontrolldrag slangklammor. Rengor motor och backslag utvandigt fran rostskyddsolja. 5. Ta ombord ett fulladdat batteri och anslut batterikablarna. abs! Forvaxlaej kablarna(seskotselpunkt 16). Negativ polbult skall anslutastill motorns jord. Stryk in kabelskorna med polfett eller vaselinefter fastdragningen. 6. Demontera insprutarna och kor motorn nagra varv med startmotorn sa att eventuell rostskyddsolja pa kolvtopparna biases ut. OBS! Forhindra oljestank. Montera ater insprutarna, Mdragningsmoment, se Tekniska data. 7. Stang avtappningskranen for kylsystemet. Oppna bottenkranen for kylvattenintaget. 8. Sjosatt baten och fyll pa bransle. Byt finfiltret (se punkt 9) pumpa fram bransle, samt lufta systemet (sepunkt 10). Kontrollera noga tank och ledningar samt anslutningar och kranar sa att det med absolut sakerhet ej finns nagra lijckage. Felsokningsschema , = = 1:.. E 'Qj'.. to,:a; cia 0.,.:.._> :!!.e c o 1:: c , ċ0,to '!,to g :E c OO.D c c., c.c >.. E ,E O.D.ge 0 :E :E :E -c :E'; :E!j! - FELORSAK Anmarkning x Huvudstrombrytare ej ti kopplad; urladdat batteri, avbrott i elkablar. se punkt x x f om bransletan k, stangd branslekran, blockerat branslefilter. se punkt 9, 10 x x x -..- Vatten, luft eller fororeningar i branslet. se punkt 9, 10 x x x x Defekta insprutare. se punkt 14 x Baten onormalt belastad, Bevaxning i bihbotten. se sid. 5 -b x x x Skador pa propellern. gensattning i kylvattenintag, kylmantlar, defekt pumphjul eller termostat. se punkt

16 f TEKNSKA DATA ] TEKNSKA Allmant Motorbeteckning ArbetssiHt. DATA Cylinderantal, st....., Effekt hk (DN) vid 2400/r/m..... Max. driftsvarvtal rim Cylinder diameter, mm Siagiangd, mm ' Slagvolym, liter,.. Kompr.tryck. kp/cm2 (startgeneratorvarv) Tomgangsvarvtal rim Rotationsriktning sett mot svanghjul ' Max. lutning av motor i bat under gang Motorvikt inkl. MS-backslag, ca kg... Motorvikt inkl. Kombi reduktionsvaxel, ca kg , Ventiler Ventilspel, varm motor inlopp, mm utlopp, mm Backslag Typbeteckning Utvaxlingfram och back ' Utvaxling med tillsatsvaxel Reduktionsvaxel for stall bar propeller Typbeteckning Utvax ling Smorjsystem Motor Oljerymd, motor, liter exkl. filter.... ', inkl. filter Oljekvalitet Viskositet over +1OOC '... under+l00c... Oljetryck, varm motor, tomgangsvarv kp/cm2 vid fullvarv kp/cm2 28 MD6A 4-takt disel med d irekt insprutn ing och toppventiler ) , medurs ,30 0,30 Backslag OljekvalitetNiskositet,... Oljerymd, liter Oljerymd msd tillsatsvaxel, liter....,... Kombi reduktlonsviixel Redu ktionsvaxel Reverseringsmekanism och propellernav..,,... Kylsystem Temostat,borjar oppna vid c.,.. ar fullt oppen vid c Branslesystem nsprutningspump fabrikat Bosch typ , Matartryck kp/cm2,.. nsprutarefabr.bosch,hallare.,,.,... spridarmunstycke,, oppningstryck kp/cm Forinsprutningsvinkel, vevaxelgrader f.o.d..., Branslekvalitet Volvo Penta MS 1:1 1,91 :1 Elektriska systemet Batterispanning, volt ,.... Batterikapacitet, max. Ah,.., '.'.'... Kombi 1.42:1 Startgenerator Generatoreffekt, max. W,,,... kontinuerlig W Startmotoreffekt, h k,.. Batterielektrolytens specifi ka vikt: 2,8 3,0 Dieselsmorjolja, service DS SAE 30 SAE 20 W 0,8-1,5 3,5-0 1) Under langre korperioder bor det uppnadda maxvarvtalet reduceras med minst 300 rim. Laddning utfbres vid g/cm3,... Fulladdat batterl, g/cm Atdragningsmoment Cylinderlocksmuttrar, kpm (lb.fu... Vevstaksbultar, kpm (lb.fu... Vevaxelns ramlager, kpm (lb.fu...,..,... Svanghjulsmutter, kpm (b.ft.) nsprutaren muttrar, kp (lb.ft.)... Samma som motor 0.4 0,55 gemensamt oljerum med motorn 5mbrjfett Shell Alvania EP2 eller liknande fordelarpump med hydraulisk regulator , Autodiesel cetantal lagst ,230 1,275-1,285 7,0 (51) 5.0 (36) 5,0,(36) 18,0 (130) 2,0 (111) 7,0

VIKTIGT. AB VOLVO PENTA Tekniska Publikationer. Servicehäfte

VIKTIGT. AB VOLVO PENTA Tekniska Publikationer. Servicehäfte VIKTIGT Innan Ni startar motorn - las igenom instruktionsboken noga! Dar finns anvisningar Ni måste veta både för Er egen och andras säkerhet. Utför regelbunden tillsyn och vård av motorn enligt bokens

Läs mer

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM RRun TDME-POWER marine TDME serie marine dieselmotor MANUAL 1. Förord 2. Allmänt 3. Motor komponenter 4. Användar Instruktioner 4.1 Starta motorn 4,2 Körnings instruktioner 4,3 Avstängnings proceduren

Läs mer

Konserveringstips för dieselmotorer

Konserveringstips för dieselmotorer Konserveringstips för dieselmotorer 1. Olje- och filterbyte Du bör byta olja och oljefilter efter cirka 100 timmar eller minst en gång per säsong. Vanligen så sker detta byte på hösten i samband med upptagning.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK MD2010, 2020, 2030, 2040

INSTRUKTIONSBOK MD2010, 2020, 2030, 2040 INSTRUKTIONSBOK MD2010, 2020, 2030, 2040 Välkommen ombord Du har valt en båt med all den komfort du önskat dig och en motorutrustning som ger dig maximal trygghet och bästa driftsekonomi. Vi hälsar dig

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Konservering av dieselmotorer Tillbaks till tipssidan!

Konservering av dieselmotorer Tillbaks till tipssidan! Side 1 af 5 Konservering av dieselmotorer Tillbaks till tipssidan! 1. Olje- och filterbyte Du bör byta olja och filter efter cirka 100 timmar eller minst en gång per säsong. Vanligen så sker detta byte

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Urtagning av Volvo Penta MD 6

Urtagning av Volvo Penta MD 6 Urtagning av Volvo Penta MD 6 Urplockad för renovering ur Sveakryssare S3368 Tindra den 2004-09-25 Magnus Aldrin, magnus@aldrin.se Bakgrund Senhösten 2003 köpte vi Sveakryssaren S3368, som var i behov

Läs mer

Konserveringstips bensinmotorer

Konserveringstips bensinmotorer Konserveringstips bensinmotorer 1. Olje- och filterbyte Du bör byta olja och filter efter cirka 100 timmar eller minst en gång per säsong. Vanligen så sker detta byte på hösten i samband med upptagning.

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

ELVERKSKÄRRA 135KVA MT M2650-816011

ELVERKSKÄRRA 135KVA MT M2650-816011 Vårdsystem 80 M7782-00304 Sida av 8 FMV:AUH 5/98 MVSCHG ELVK 35KVA 998 ELVERKSKÄRRA 35KVA MT M2650-860 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt För grundtillsyn på fordonsdelen används M7782-030 MVSCHG

Läs mer

Borttagning. Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn. Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn.

Borttagning. Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn. Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn. Borttagning Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn. Ta bort slangarna 1 och 2 Placera en oljeback under servopumpen.

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken)

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken) Instruktioner DROPPEN Dos doserar automatiskt Rotstop Gel till rätt blandning av koncentrat för Mix-pumpen. Denna instruktion visar generell inkoppling av Dos-systemet till befintlig stubbehandling på

Läs mer

http://localhost/vida/jsp/information/xml/xmldocprintpreview.jsp

http://localhost/vida/jsp/information/xml/xmldocprintpreview.jsp Page 1 of 15 21: Cylinderhuvud, B5204T5 V70 (00-08), 2002, B5204T5, AW55-50/51SN 22/1/2015 SKRIV UT 21: Cylinderhuvud, B5204T5 Cylinderhuvud/- packning, byte Specialverktyg: 999 5452 999 5454 999 5670

Läs mer

SV471-SV601 Bruksanvisning

SV471-SV601 Bruksanvisning SV471-SV601 Bruksanvisning SV VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan användas

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar

Bruksanvisning för mobila filterkretsar Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Verkstadshandbok. Motorenhet MD5A, B, C 2(0)

Verkstadshandbok. Motorenhet MD5A, B, C 2(0) Verkstadshandbok Motorenhet A 2(0) MD5A, B, C Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...2 Allmän information...5 Reparationsanvisningar...6 Presentation...8 DEMONTERING El, system, termostathus, cylinderlock...9

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

MOTORSPRUTA. klass 2 Fox 2000

MOTORSPRUTA. klass 2 Fox 2000 MOTORSPRUTA klass 2 Fox 2000 PUMPKURVA Fox 2000 SUGHOJD SUCLINJE -3 m STORZ A ANGORING TILL ÖPPET VATTENTAG Stall upp motorsprutan vågrätt och stadigt. Slapp ned stödbenen. Koppla ihop sugslangarna. Se

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX p 8 BETR. Ny kylkompressor fabrikat "Diesel KiKi" 240 34 Sept -85 Sida I av 13 Detta meddelande kompletterar servicehandboken Reparation och Underhåll Avd 8 (87) Kylanläggning 240, 260 1975-19 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Läs mer

Handledning för motorbytare

Handledning för motorbytare Handledning för motorbytare Handledning tänkt för den någorlunda händige ägaren av en MS-20 eller AC-20 som önskar förnya sin båt med en modern dieselmotor. Beta Marine BZ-482 13,5 hkr/10kw med Technodrive

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Lycka till! FORT, MOTOR COMPANY A/B Serviceavdelningen

Lycka till! FORT, MOTOR COMPANY A/B Serviceavdelningen Den Fordson Super Major traktor Ni nu ar ägare till ar resultatet av den erfarenhet Ford Motor Company samlat under mer an 40 års tillverkning och utprovning av traktorer. Fordson Super Major ar Fords

Läs mer

MARINDIESELMOTORER INSTRUKTIONSBOK MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55

MARINDIESELMOTORER INSTRUKTIONSBOK MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINDIESELMOTORER INSTRUKTIONSBOK MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 INNEHÅLL 0. INTRODUKTION SWE-1 0.0 FÖRORD 0.1 ANVÄNDNING AV INSTRUKTIONSBOKEN 0.1.1 INSTRUKTIONSBOKENS BETYDELSE

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VOLVO S80, V70 drive. TiLLäGG TiLL instruktionsbok

VOLVO S80, V70 drive. TiLLäGG TiLL instruktionsbok VOLVO S80, V70 drive TiLLäGG TiLL instruktionsbok Allmänt Tystare och renare Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet. Denna målinriktning har resulterat

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK MD2010, MD2020, MD2030, MD2040

INSTRUKTIONSBOK MD2010, MD2020, MD2030, MD2040 INSTRUKTIONSBOK MD2010, MD2020, MD2030, MD2040 Den här instruktionsboken kan även beställas på följande språk: This operator s manual is available in English. Complete the form at the end of the operator

Läs mer

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1 INSTRUKTION RAM-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

ELVERKSKÄRRA RBS 77/T M

ELVERKSKÄRRA RBS 77/T M Vårdsystem 80 M7782-0087 Sida av 9 FMV:AUH 5/98 MVSCHG ELVK RBS 77 998 ELVERKSKÄRRA RBS 77/T M2650-8490 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

MOTORNS SMÖRJSYSTEM 12-1 INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 2 MOTOROLJANS KYLARE SPECIALVERKTYG... 3

MOTORNS SMÖRJSYSTEM 12-1 INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 2 MOTOROLJANS KYLARE SPECIALVERKTYG... 3 12-1 MOTORNS SMÖRJSYSTEM INNEHÅLL 12109000129 ALLMÄN INFORMATION... 2 SMÖRJMEEL... 3 SPECIALVERKTYG... 3 ÅTGÄR I BIL... 3 Kontroll av motorolja... 3 Byte av motorolja... 3 Byte av oljefilter... 4 Kontroll

Läs mer

2. Motor\Grundmotor, 4-cyl bensin Bulletiner - SI/MI - (210-2561 utg. 3)...

2. Motor\Grundmotor, 4-cyl bensin Bulletiner - SI/MI - (210-2561 utg. 3)... TECHNICAL SERVICE BULLETIN Bulletin Nbr: 210-2561 utg. 3 Date:...April 2006 Market: ej US/CA Missljud från transmissionskedjor samt oljeslam i motorn Berörda bilar Saab 9-5 M98-03 med motoralternativ B205

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 608.2 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet... 3

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130704 Sida 1 av 11 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 KOLVKOMPRESSORER 2000 KOLVKOMPRESSORER. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-130704 Sida 1 av 11 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 KOLVKOMPRESSORER 2000 KOLVKOMPRESSORER. Förpackning Vårdsystem FM M7782-130704 Sida 1 av 11 KOLVKOMPRESSORER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Kompressor

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår.

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. OBS OBS OBS OBS OBS Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. När man startar en elektrisk apparat som t.ex. en TV, pump, elverktyg

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

MOTORELVERK 4 KVA MT (M2650-852011)

MOTORELVERK 4 KVA MT (M2650-852011) Vårdsystem 80 M7782-253590 Sida av 6 FMV:AUH 4 6:899/96 MVSCHG ELVERK 4KVA 994 MOTORELVERK 4 KVA MT (M2650-8520) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Tekniskt underlag, referenser Förrådsbeteckning Referenser,

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok Trima ELC TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 1/9 ELC 375 104, 105 Monteringsanvisning Ventilerna ersätter standardventilen

Läs mer

ContiTech: Experttips för kamremsbyte

ContiTech: Experttips för kamremsbyte ContiTech: Experttips för kamremsbyte Detaljerade anvisningar för Ford Focus 2.0-liter 16V med motorbeteckningarna EDDB, EDDC, EDDD ContiTech visar hur du undviker fel när du byter remmar Avgörande misstag

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

MARINDIESELMOTORER INSTRUKTIONSBOK MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55

MARINDIESELMOTORER INSTRUKTIONSBOK MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINDIESELMOTORER INSTRUKTIONSBOK MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 Den här instruktionsboken kan även beställas på följande språk ENG This operator s manual is available in English.

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 29 och 40 Art.: och

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 29 och 40 Art.: och Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 29 och 40 Art.: 90 21 201 och 90 21 202 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från

Läs mer

VH4.65 VH4.80. Användarmanual

VH4.65 VH4.80. Användarmanual VH4.65 VH4.80 Användarmanual VD01079 VH4.80 Användarmanual VH4.65 VH4.80 Serienummer Motornummer Vetus: Hyundai: Serienummer backkoppling: Notera här maskinens serienummer. Detta förenklar behandlingen

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

Manual för inkoppling av autopilotpump till en befintlig hydraulstyrning

Manual för inkoppling av autopilotpump till en befintlig hydraulstyrning Manual för inkoppling av autopilotpump till en befintlig hydraulstyrning 1. Inledning Vårt kompletta paket för styrning med autopilot och hydraulpump innehåller: Autopilot AP46/AP55/AP4 display och kontrollenhet

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Checklista Höst. Motorn. Båttyp Båtnamn Ägare. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen

Checklista Höst. Motorn. Båttyp Båtnamn Ägare. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen Båttyp Båtnamn Ägare OBS checklistan skall läsas och användas ihop med båtens övriga instruktionsböcker som beskriver vad som gäller för just din båt. Lägg till och dra ifrån punkter så att den passar

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Verkstadshandbok. Motor AQD40, AQAD40, MD40, TMD40, TAMD40 2(0)

Verkstadshandbok. Motor AQD40, AQAD40, MD40, TMD40, TAMD40 2(0) Verkstadshandbok Motor B 2(0) AQD40, AQAD40, MD40, TMD40, TAMD40 Verkstadshandbok Motor AQD40, AQAD40, MD40, TMD40, TAMD40 Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Allmän information... 5 Reparationsanvisningar...

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv, 7 tons Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vedklyv, 7 tons Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vedklyv, 7 tons Art.: 90 16 341 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan installation

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 S 1 2 1 2 3 4 3 4 1. 2. F E E 3. 4. Multiclip 46 SE ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 5. Briggs & Stratton LS 45 6. Briggs & Stratton ES 45 G STOP I N

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 ANVÄNDARMANUAL Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 Spara denna användarmanual och håll den i bra skick. För att använda och underhålla sprutan korrekt, läs manualen noggrant innan sprutan tas i bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

DIESELMOTOR TNE SERIEN

DIESELMOTOR TNE SERIEN DIEELMOTOR TNE ERIEN MODELLER: TNE68-88/4TNE94-106T DRIFTINTRUKTION 1 INNEHÅLL INLEDNING...3 1 FÖR DIN ÄKERHET...3 1.1 Varningssymboler...3 1.2 äkerhetsföreskrifter...4 2 DELARNA NAMN...7 2.1 Delarnas

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Handbok. Hydraulisk gaffellyftvagn Modell NF

Handbok. Hydraulisk gaffellyftvagn Modell NF Handbok Hydraulisk gaffellyftvagn Modell NF Hydraulisk gaffellyftvagn NF Handbok Den här gaffellyftvagnen används för att lyfta och transportera pallad last på ett smidigt och säkert sätt. Den är enkel

Läs mer

Instruktionsbok. Saildrive 330. Nyköpings Marinkonvertering Rev. 2007-01

Instruktionsbok. Saildrive 330. Nyköpings Marinkonvertering Rev. 2007-01 Instruktionsbok Saildrive 330 Nyköpings Marinkonvertering Rev. 2007-01 Instruktionsboken är uppdelad I följande delar; 1. Säkerhetsföreskrifter 2. Körinstruktioner / Handhavande 3. Underhåll / Service

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump. MD5 for Dummies. Volvo Penta MD5 110S drev. Stefan Fors, Västerås, Sweden UPPDATERAD November 15 2009

Skötsel och handhavande av dieselklump. MD5 for Dummies. Volvo Penta MD5 110S drev. Stefan Fors, Västerås, Sweden UPPDATERAD November 15 2009 Skötsel och handhavande av dieselklump MD5 for Dummies Volvo Penta MD5 110S drev Stefan Fors, Västerås, Sweden UPPDATERAD November 15 2009 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A. med modern 70 Ampere generator,

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Verkstadshandbok. Backslag MS, MSB 2(0)

Verkstadshandbok. Backslag MS, MSB 2(0) Verkstadshandbok Backslag A 2(0) MS, MSB Innehåll Säkerhetsinformation...2 Allmän information...5 Reparationsanvisningar... 6 Presentation...8 Demontering, MS och MSB Isärtagning av backslagets huvudkomponenter...

Läs mer

Stoftavskiljare SDFC

Stoftavskiljare SDFC Stoftavskiljare SDFC Allmän information: Stoftavskiljare SDFC är ett tryckluftrensat patronfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

Ventiljustering, Honda CRF 450R

Ventiljustering, Honda CRF 450R Ventiljustering, Honda CRF 450R Honda Mc Svenska AB April 2002 22 Allmänt om ventiljusteringen En fyrtaktsmotor har ventiler som öppnas av en kamaxel. Denna kamaxel drivs med hjälp av en kedja från vevaxeln.

Läs mer

G-Prop. Installations - och bruksanvisning. Index

G-Prop. Installations - och bruksanvisning. Index G-Prop Installations - och bruksanvisning Index Leverans..1 Demontering av befintlig propeller. 2 Montering av G-prop.. 3 Bruksanvisning 4 Underhåll.5 Tekniska data.. 5 Garanti. 5 Leverans Propeller Den

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer