instruktionsbok l_- I~ ' ~ " AD VOLVO PENTA, BOX GOTEBORG 1 SVERIGE - ~ ~J,~ 'MD 61 -'"7 I' -,., ',I ~." ; :j,": I,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "instruktionsbok l_- I~ ' ~ " AD VOLVO PENTA, BOX 392 401 26 GOTEBORG 1 SVERIGE - ~ ~J,~ 'MD 61 -'"7 I' -,., ',I ~." ; :j,": I,"

Transkript

1 -'7 ' -,., ', '.. -- '..,., -.. h:' Publ. nr 2561 Nov Pub!. nr 2561 Nov r ' /.. 'f. instruktionsbok \,.i!.., ;,- :\'., <.s r a D.. \!.!' D DJ.. :.\ ' J? ' \,.'f!.1. AD VOLVO PENTA, BOX GOTEBORG 1 SVERGE, t ' a ' l_- '. '\ Pdnted Goteb, Kung i;t;wedeh. ; :j,:, 'MD 61 - J,

2 .e',, FORORD nnan Ni borjar kora Er nya Volvo Penta marinmotor, viii vi rada Er att noggrant lasa,igenom denna instruktionsbok. Den innehaller alia de upplysningar Ni behover for att kunna kora och skota Er motor pa basta satt. Funktionssakerheten och livslangden hos Er motor med utrustning beror till stor del pa hur den i framtiden skots och underhalls. Fol] darfor noga de anvisningar som lamnas i denna instruktionsbok. Volvo Penta har byggt upp en landsomfattande serviceorganisation som har serviceverkstader med specialutbildad personal till Er tjanst. Kontakta alltid den qkala Volvo Penta representanten for radfragning och vid behov av service eller reservdelar.. Vi ar overlygade am att de krav pa god driftsekonomi och hog prestanda, sam Ni har ratt all. slalla pa en kvalitetsprodukt kommer att infrias och att Er Volvo Penta kommer all tjtlna Er traget under manga trevliga sjofarder. J, NNEHALLSFORTECKNNG Presentation Korforeskrifter nstrument och manoverreglage ALLMANNA ANVSNNGAR Bransle- och smorjoljerekommendationer nkorning Rekommenderat motorvarvtal' 5. Atgarder vid frostfara, 6 KORNNG Atgarder fore start Start : Stopp Speciella anvisningar for MD6 Kombi GARANT Teknisk beskrivning Motorkropp... Branslesystem... Smorjsystem... Kylsystem Elsystem Elkopplingsscheman Backslag Med varja molol' rhljol ull UeJranticertifikat som berattigar forsta kopare till galanti betraffande biidu lr1illuriill uch arbete. Omfattningen av garantin framgar av garanticertifikcjlut, som vi hu Er Sludera noga. della finns rappor'lkor'l som ifyllus av iherforsaljaren eller batforsaljaren. For all var garanli skall [Jrilla staller vi dock som ett absolut villkor all skotselschemats kanlrollalgarder utforts samt att Er motor med utrustning skots enligt alwisningarna i donna instruktionsbok. Vi ber Er all i tveksamma fall alltid kontakta Volvo Penta auktoriserade aterforsaljare. Vid all korrespondens med aterforsaljaren samt vid besta!1ning av reservdelar skall motorns och backslagets typbeteckning och tillverkningsnummer uppges (se motorns babordssida). Skotsel Skbtselschema Periodisk skotsel Serviceanvisningar Felsokningsschema 27 Tekniska Data (

3 ( PRESENTATON PRESE:=:N- -l MOTOR typ MD6A MOTOR typ MD6A KOMB ,'\, Fig Fig MD6A, babordsida. Utrustad med MS.backslag MD6A, styrbordssida. Utrustad med MS-backslag och red.vaxel Uttag for startvev OljeplHyllning Sluten vevhusventilation nsugn ingsl juddampare Branslefilter Matarpump Anslutning, bransleinlopp Manoverhavarm, backslag Backslag MS utv. 1: 1 Oljetryc kkonta kt Smorjoljefilter Startgenerator Vattenkyld avgasrorkrok (extra utrustning) Vattenkylt avgasror De kompressionshandtag nsprutare Temperaturgivare Kylvattenavlopp Termostathus Havarm, varvtalspadrag Stopphavarm nsprutningspump Oljernatsticka, motor Anslutning, branslereturledning Sjovattenpu mp Reduktionsbackslag MS utv. 1,91 :1 Varvtalshavarmfor Kombi reverserinqsmekanism Reverseri ngsmekan ism Smorjnippel Manoverhavarm for Kombi stallbara propelleranordning Kombi reduktionsvaxel utv. 1,42:1 Vax e st ro rnsgenera tor 38 Amp. (extra utrustning) Kamkurva for varvtalshavarm 26. 1, ii'. i\t 1 'i'.,.., Fig. MD6A Kombi, babordssida (Posfbrklaringar S8sid. 2) ii Fig. MD6A Kombi, styrbordssdia (Posfbrklaringar S8sid. 2) ( 2 a- 3

4 f KORFORESKRFTER KORFORESKRFTER, NSTRUMENT 1. Kontrollampa for laddning Rott jus - ingen laddning Startkontakt BRANSLE- OCH SMORJOLJEREKOMMENDATONER OBS! Var garanti galler endast under forutsattning att nedanstaende bransle och smorjoljerekammendationer foljs. Branslekvalitet Strombrytare for extra utrustning. (max. belastn. 5 Amp.) Nyckelstrombrytare., Dieselbrannoljor av kvalitet AUTOD ESEL speciellt avsedda for snabbgaende dieselmotorer far enbart anvandas. Brannoljor av mi ndervardig kvalitet far ej anvandasda dessalatt fororsakar funktionsstorningari insprutningspump' och insprutare. Fig.5. nstrumenttavla, MD6A 5. Kontrollampa for oljetryck Rott jus - stoppa motorn, ej tillrikkligt oljetryck Smorjoljekvalitet De modern a marindieselmotorerna fordrar hogvardiga dieselsmorjoljor. Det ar darfor ett oeftergivl igt krav att ratt smorjoljekval itet anvandes. For motorn skall endast dieselsmorjolja av kvalitet Service DS enl igt AP -systemet anvandas. Denna olja innehaller tillsatser sam sakerstaller storsta livslangd pa motorn under 01ika driftsforhallanden. FART- OCH MANOVERREGLAGE NKORNNG Da Er marin motor ar ny, rekommenderas att Ni under de forsta 20 timmarna iakttar en viss forsiktighet och ej belastarmotom for fullt mer an korta perioder. Under denna tid skall namligen alia rorliga delar trimmas samman Manoverspak Frikopplingsanordning for vaxelmekanism (utdrages axiellt) N = neutrallage F = manoverspaken i lage for korning fram R = manoverspaken i lage for korning back T = varvtalsp drag Oljebyte Under inkorningsperioden skall smorjoljan i motam och backslaget bytas of tare an vad senare blir fallet. Byt oljefiltret samt oljan i motorn och backslagetefter 20 timmars driftstid, se vidare under Skotsel punkt 3,4 och 5. REKOMMENDERAT MOTORVARVTAL (. For att erhalla basta driftsekonomi bor motorvarvtalet, under langre korperioder, valjas minst 300 rm under uppnatt maxvarvtal. i \ L.dooo Fig. 6. MV kombinerat varvtals- och manoverreglage for MS-backslag 4 Observera! Nar baten legat i sjon en langre tid kan maximala varvtalet p molam sjunka beroende pa bevaxning pa skrovets utsida. Anvand bevaxningsforhindrfll1de bottenfarg. Kontrollera och rengor skrovet regelbundet. 5

5 :1/ KORFORESKRFTER ATGARDER VD FROSTFARA Da frysrisk foreligger skall kylvattnet avtappasfor att forhindra sonderfrysning av motorblocket. Se upp for vattenintrang. Se vidare kapitel Skotsel, atgarder vid upptagning av bijt, fig. 25. f KORFORESKR FTER KORNNG Agarder fore start 1. Kontrollera smorjoljenivaerna i motor och backslag, se Skotsel punkt 1 och Kontrollera branslenivan i tankarna och oppna kranen for bransletillforseln till motorn. Kontrollera samtidigt branslekranar, ror och forskruvningar med 5. avseende pa lackage. Kontrollera att avtappningskranen for motorns kylsystem ar stangd, se fig. 25. Qppna bottenkranen for kylvattenintaget. Slut huvudstrombrytaren for det el'ektriska systemet och lansa bc'hen fran eventuellt vatten. Se ti att eldslackare, flytvastar, dragg, tagvi rke samt ovrig sakerhetsutrustni ng finns START med ombord Fig.7. Dekom pressionshandtag A. Driftlage B. Lagevid dekompression Fig.8. Handstart av motor Kontrollera omedelbart efter start att kontrollamporna for oljetryck och laddning ej yser. Vid rott jus pa oljetryckslampan - stoppa motorn omedelbart. Kontrollera kylvattencirkulationen genom att iakttaga kylvattnets passage overbord. Varmkor motorn pa snabb tomgang. For manoverspaken till neutrallage for inkoppling av vaxelmanovreringen (se fig. 6). BiJten ar harefter klar att tagas i bruk. 1. For manoverspaken till neutrallage samt frikoppla vaxelmanovreringen, se, anvisningar fig. 6. Skjut in stoppreglaget for insprutningspumpen om sadant finns monterat. START VD KALL VADERLEK ' Vrid nyckelstrombrytaren till startlage. Kontrollera att laddkontrollampan och varningslampan for lagt oljetryck yser. Tryck pa startknappen sa att startgeneratorn kopplas in. Siapp startknappen sa fort motorn startar. Om batteriet ar sa svagt att startsvarighet uppstar kan motorn handstartasmed hjalp av den medlevereradestartveven en!. foljande: Stall dekompressionshandtaget i uppatri ktat lage B fig. 7. Dra runt motorn sa snabbt som mojligt med startveven och for ned dekompressionshandtaget under fortsatt runtdragn ing ti lis motorn startat. For att underlatta kallstart ar insprutningspumpen forsedd med en automatisk koldstartanordniny. Denna ar alltid inkopplad vid stillastaende motor, under forutsattning att stoppreglaget ar helt inskjutet. Koldstarten kopplas ur automatiskt da motorn startat och uppnatt det driftsvarvtal som varvtalsreglaget ar installt for. RUSA ALDRG EN KALL MOTOR. Om motorn ej startar vid forsta forsoket, gar da ett kortare uppehall sa att bill tori och startgeneratorn far tillfalle att aterhamta sig. Vid handstart i kall vaderlek underlattas starten om motorn vevasrunt liigrn ViiiV Dekompressionshandtagetskall da vara uppatriktat. ( 16 7

6 <ORFORESKRFTER STOPP 1. For manoverspaken till neutrallage och t motorn g ngon minut pa tomgng innan den stoppas. Drag ut stoppreglaget helt (stopphavarmen 21 fig. 2 och 4 pa insprutningspumpen vrides forover). Harvid avstanges bransleinsprutningen och motorn stannar. Motorn bor ej stoppas genom anvandning av dekompressionshandtaget. Vrid nyckelstrombrytaren till neutrallage da motorn stannat. OSS. Ar motorn utrustad med vaxelstromsgenerator far huvudstrombrytaren ej slasifranforran motorn stannat. Laddningsregulatorn kommer annars att omedelbart forstoras. Sia ifran huvudstrombrytaren och stang bransle- och kylvatten kranar vid langre driftsuppehall. f T j 1. Starta motorn. Manoverreglaget skall sta i netruallage. Motorn gar d med tomgangsvarv och propellern i neutrallage. Nar manoverreglaget fors framat (for gang framat) okas bade motorvarvtal och propellerstigni ng. Genom syn kroniseri ngen bli r alltid propellerstigni ngen den ratta i forhallande till varvtalspadraget. Omstallningen till backgang sker enligt foljande: Nar manoverreglaget fors bakat minskas samtidigt motorvarvtalet och propellerstigningen. Nar neutrallaget passeras vands propellerbladen for backgang och stigning och motorvarvtal okar ater. Propellern kan aven stallas i helt flojlat lage for minsta motstand vid segling. Manoverreglaget skall darvid foras sa langt akterover som moj igt. 5. Vid langre driftsuppehall an tva veckor skall speciella konserveringsatgarder vidtagas med motorn (se under Atgarder vid driftsuppeh). Motors elektriska utrustning bor dessutom regelbunder sprayas med vatska som ar korrosionsskyddande och fuktavvisande. TEKNSK BESKRVNNG SPECELLA ANVSNNGAR FOR MD6 KOMB..::. ', Fig. 10. Langdsnitt Fig. 11. Tvarsnitt Fia.9. MD6A Kombi -

7 [' TEKNSK MOTOR KROPP BESKRVNNG MD6A ar en 2-cylindrig 4-takts dieselmotor med direktinsprutning, speciellt konstruerad for marint bruk. Vevhus, cylindrar och cylinderlock ar till verade av specialgjutjarn. Cylinderloppen vilka omges av kylmantlar ar borrade direkt i cylirldrarna. Vevaxeln ar lagrad i 3 ramlager. Lagerskalarna ar utbytbara indiumplaterad blybrons och har lagermetall av -- -r- ' TEKNSK BESKRVN NG Varning Galler motor forsedd med vaxelstromsgenerator och huvudstrombrytare: Bryt aldrig stromkretsen mellan vaxelstromsgeneratorn och batteriet da motorn gar. Laddningsregulatorn kommer darvid omedelbart att forstoras. Huvudstrombrytaren far ej kopplas ifran forran motom star stilla. Se vidare under kapitel Skotsel punkt 16.!, ': Branslesystem Motorns branslesystem bestar av matarpump med fodi ter, finfi ter, insprutni ngspump med hydraulisk regulator, insprutare samtbransleledningar. Matarpumpen ar av membrantyp och paverkas av en kam fran motorns kamaxel. Elkopplingsscheman: MOTOR En handpumpanordning pa matarpumpen gbr det mojligt att pumpa fram bransle aven da motorn star stilla. nsprutningspumpen ar en flansmonterad fordelarpump av en-kolvstyp och drivs av kugghjul fran vevaxeln. Den hydrauliska regulatorn ar inbyggd i huset pa insprutningspumpen och reglerar under drift branslemangden till insprutningspumpen. For att underlatta start vid kall vaderlek finns en automatisk koldstartanord ning. Smorjsystem Motorn ar forsedd med ett fullstandigt trycksmorjsystem. Oljefiltret arav Spin-on typ, utbytbart som 'en enhet. Smorjsystemet ar forsett med en reduceringsventil sam hindrar oljetrycket att na alltfor hoga varden. r J Cl H. G D,.. NSTRUMENTTAVLA Kylsystem,, 1 Fig. 1 Elkapplingsscheman for MD6A med startgenerator ' i;. ::, ill' ii Motarn ar sjovattenkyld och forsedd med termastat for regleringav motartemperaturen. Kylvattencirkulationen ambesorjes av en sjovattenpump monterad pa transm issionskapan. Kylvattnet kan, sedan det passerat motarn, ledas anti ngen genom bordgenamforing eller genom en vattenkyld avgaskrok till avgasledningen. Elsystem MD6A ar utrustad med startgenerator, vilket innebar en kambinerad generator och start motor, sam drivs med kiremmar fran matarns svanghjul. Spanningen ar 12 V Vaxelstromsgenerator med speciell hog laddningskapacitet kan som extra utrustning monteras for laddning av en separat batterikrets. 10!, '1C, J,\i Ledningsmarkning Bet. Farg mm2 AWG AU Benvit 2,5 13 B Svart 1,5 15 Ca Rod 25 3 Cb Rod 2,5 13 D Gron 1,5 15 D** Gron 2,5 13 G Brun 1,5 15 H Bi3 1,5 15 Ha Bi Startknapp Nyckelstrombrytare Laddkontrollampa Kontrollampa for oljetryck 5. Strombrytare 6. Kopplingsplint, instrumentpanel resp. (1'101ur 7. Laddningsregulator 8. Startgenerator 9. Oljetrycksvakt 10. Batteri 12 V, max. 60 A, 11. Huvudstrombrytare (

8 l. rf TEKNSK BESKRVNNG -_. _c. 1 PERODSK SKOTSEL, i SKOTSE LSCH EMA nedanstaende skotselschema har atgarder givits en lopande numrering som hanvisar till detaljerade beskrivningar pa efterfoljande sidor. En del arbeten fordrar yrkesvana och specialverktyg varfor dessa bor utforas av auktorisera servicepersonal. Se Atgard Oagl igen Efter 1) Efter 1} Punkt fore fors- 50 tim. 100 tim. ta start driftstid driftstid,: 1 ',; Fig. 1 Genomskarning av MScbackslag, utv. 1:1 PERODSK SKOTSEL 1. Kontroll av oljeniva i motor. Kontroll av oljeniva i backslag och red.vaxel. Oljebyte i motor. Byte av oljefi ter. 5. Oljebytei backslag. 6. Smorjning av reverseringsmekanlsmi Kombi. reduktionsvaxel 7. Rengoringav luftfilter och vevhusventilation. 8. Kontroll av kilremmar. 9. Byte av finfilter samt rengoringav fbrfilter. 10. Luftni ng av branslesystem 2) 11. Kontroll av ventilspel. 1 Kontroll av batteriets vatskeniva 3) ALLMANNA SERVCEANVSNNGAR!(:' l ',' j,, Backslag, typ Mono Shift (MS) Volvo Penta backslag, typ Mono Shift har utvaxlingen 1:1 och har som alternativ en reduktionsvaxel med utvaxlingen 1,91:1 sammanbyggd med backslaget. Kraftoverforingen fran motor till backslag sker via en gummimedbringare. For manovrering fram och back anvands Volvo Pentas patenterade konkoppling vilken mojliggor mjuk och tyst inkoppling. Mycket sma krafter behovs for att manovrera backslaget. KoA\kopplingens inkopplingskraft paverkas av vridmomentets storlek vid kraftoverforingen vilket ger en hardare inkoppling vid okat varvtalspadrag. 1 Kontrolldragning av cylinderlocksmuttrar 1 Kontroll av insprutare Utfores enl igt 15. K y system t id sanv sn ingar 16. Esystem under resp. punkter 17. Kontroll av backslag och redu ktionsvaxel 18. Atgarder vid driftsuppehall och konservering 1) Alt. 1 gang per sasong om denna tidsintervall uppnas forst 2) V id behov 3) Var 14:e dag eller vid behov : 12 13

9 1 rr-! i ', PERODSK SKOTSEL 1. Kontroll av oljeniva i motor ---- Kontrollera oljenivan i motom dagligen fore forsta start. Oljematstickan ar placerad pa motorns styrbordssida och forsedd med en ovre och nedre markering. Oljenivan far aldrig tillatas sjunka under den nedre markeringen och bor ej heller tillatas overstiga den ovre markeringen vilket kan medfora onormal oljeforbrukning, Skruva av locket pa ventilkapan (se fig, 14) for pafyllning av olja, Oljekvalitet och viskositet, se punkt 3, PERODSK SKOTSEL :1 Fig, 16, Uppsugning av olja Fig, 17, Byte av oljefilter ' - Fig, 14, Kontroll av oljeniva i motor Fig, 15, Kontroll av oljeniva i backslag 1, Oljepafyllning 2, Matsticka Oljebyte i motom Byt smorjolja var 50:e driftstimme eller minst 1 gang per sasong. Under inkorningsperioden skall oljan bytas forsta gangen efter 20 timmars driftstid, Varmkor motorn fore oljebyte, Oljan sugs upp fran vevhuset med hjalp av vevhuspumpen, vars ror stickes ned i halet for matstickan, se fig, 16, Vevhuspurn-. pen medfoljer verktygssatsen. Oljekvalitet och viskositet, se tabell. ' Anvand endast dieselsmorjolja, kvalitet Service DS., [,1 ' ', i: ii illl, Kontroll av oljeniva i backslag och Kombi reduktionsvaxel MS-backslagethar separat oljerum. Kontroll av oljenivanskall ske dagligenfore forsta start med hjalp av matstickan som ar placerad pa backslagets styrbordssida, Oljen van skall sta inom matomradet pa matstickan, viken ej behover skruvas ner vid matning, Vid behov pafylles ny olja (se fig, 15), Oljekvalitet och viskositet, se pun kt 5. Reduktionsvaxeln pa MD6 Kombi har gemensamt oljerum med motorn varfor separat kontroll ej behover goras, VSKOSTET OLJERYMD LTER KV ALiTET under over motor motor ink!. inkl, +1 aoc +1 aoc Kombi red.viixel oljefilter Service DS SAE 20W SAE 30 2,8 3,0 +0,2 Byte av oljefilter Byt oljefilter var 100:e driftstimme och samtidigt med oljebyte, Vid ly oilul nyrenoverad motor skall byte dessutom ske forsta gangen efter 20 timmars drillsllei (se inkorning av motor),!!' b

10 ----' (r PERODSK SKOTSE;L PERODSK SKOTSEL t11!, Byte av oljefilter tillgar enligt foljande: Skruva av det gamla filtret (se fig. 17). Sitter oljefiltret hart, anvand ett speciellt spannverktyg eller sla en skruvmejsel genom filtrets yttre del sa att mejseln kan anvandas som vridhavarm. Se upp med oljespill.! :i,ill ill Se till att anliggningsytan mot motorblocket ar re'). Stryk olja pa det nya filtrets gummipackning och skruva pa filtret for hand tills det jut beror anliggningsytan mot motorblocket. Skruva at filtret ytterligare ett halvt varv men absolut ej mera. Starta motorn i tomgangsvarv och kontrollera att skarven ar tat. Kontrollera alltid oljenivan efter byte av oljefilter samt oljebyte pa motorn.,,fil,) '',,: 5. Oljebyte i backslag Byt smorjolja i backslaget var 50:e driftstimme eller minst en gang per sasong. Oljan avtappas genom backslagets avtappningshal eller uppsuges med hjalp av oljelanspump genom halet for oljematstickan. Vid pafyllning av olja skall backslaget fyllas upp till ovre markstrecket p oljematstickan, se fig. 15. Fig. 18. Luftfilter Fig. 19. Kontroll av remspann ing! J rli,, ' ' ' i., OLJE- VSKOSTET OLJERYMD LTER BACKSLAG KV ALiTET under over exkl. red.vaxel ink!. red.vaxel TYP +10oC +10oC min. max. min. max. MS Service DS SAE 20W SAE 30 0,35 0,45 0,50 0,60 6. Smorjning av reverseringsmekanismen i Kombi reduktionsvaxel Smorj reverseringsmekanismen var 50:e driftstimme eller minst 1 gang per sasong. Stall manoverreglaget i neutrallage och pumpa in fett - ca 20 pumpslag - genom trycksmorjnippeln p reduktionsvaxelns babordsida (se 29 fig. 3). An/and Shell Alvania EP2 fett eller liknande. Den s.k. kamkurvan pa reverseringsmekanismen kan smorjas med samma fett. Kulleder och gaffelandarna for reglagekablarna smorjs med motorolja. Kontrollera 1 gang per sasong i samband med sjasattning, att propellernavet ar helt fyllt med fett. Vid efterfyllning, demonteras pluggen i navet och den medlevererade smorjnippeln satts in. Anvand Shell Alvania EP2 fett eller liknande. 16 ' f r 7. Rengoring av luftfilter och vevhusventilation Luftfiltret och silen for vevhusventilationen (placerad pa ventilkapan) bar demonteras och rengoras var 1O0:e driftstimme, eller en gang per sasong. Anvand kristallolja eller brannolja vid rengoring. Se fig. 18 och pos 3, fig. 1 och 8. Kontrollavkilremmar Kontrollera kilremmarnas spanning var 50:e driftstimme. Pa grund av forslitning eller nersmutsn ing kan rem marna borja slira. Prova remspanningen genom att trycka ned rem marna mitt emellan startgeneratorn och svanghjulet. Remmarna skall kunna tryckas ned c:a 3-4 mm med normijlt tumtryck, se fig. 19. Vid vaxelstromsgenerator skall kilremmen vara sa hart spand att man vid f6rst)l lill vridning med ett finger i generatorflaktskivans vinge natt och jamnt karl r nml' sk van att sl ira. Ar rem men dal igt spand, lossa spannjarnet samt skruvarna vicj WJl1C!111Lntll fastpunkter. Spann generatorn utatsamt drag at skruvarna.

11 Jfu,...'i& '-- tl PERODSK SKOTSEL PERODSK SKOTSEL! i :1 ' 9 Byte av finfilter samt rengoring av forfilter Byte av finfilter skall garas var 100:e driftstimme, eller minst en gang per sasong. Rengor fi terlocket (se 2 fig. 20) noga utvandigt Skruva loss fi terbehallaren genom att vrida pa sexkantskallen i behallarens botten. Finfiltret med behallare ar av engangstyp varfor det gamla filtret skall kasseras och ett nytt monteras. Kontrollera att anliggningsytan i locket ar absolut ren och att filtrets packning ar felfri. Skruva fast det nya filtret for hand tills packningen ligger an mot locket. Drag sedan at filtret ytterligare 1/2 vary. Lufta branslesystemet (se punkt 10), samt kontrollera tatheten. [ i filterbehallarens botten finns en draneringsplugg for avtappning av vatten och fororeningar i branslet. Lufta branslesystemet (se punkt 10), efter avtappningen. Farfiltr1<\jfDatarpumpenbar rengaras var 100:e driftstimme, eller minst en gang per sasong.'..' t.. 'jfvatta en rpatarpumpen utvandigt och demontera locket varvid natfiltret blir <, i/atkom igt, se' fig. 21. Rengor natfi tret i brannolja samt montera det ater med.t;ppparnauppat. Kontrollera packningen och drag fast locket. Lufta branslesystemet. /(sepunkt 10). Fig Forfilter Handpump Matarpump Fig. 2 Extra branslefiiter med vattenavsk ija re Finns extra branslefilter med vattenavskiljare monterat (fig. 22) skall den genomskinliga behallaren kontmlleras med avseende pa eventuell vattenforekomst i branslet. Tappa av vid behov genom draneringskranen i filterbehallarens botten. Se upp med branslespill! Finfilterelementet skall bytas minst 1 gang per sasong. ;,,' i!!1 i, :1 11 Fig, 20. Branslesystem 1. Draneringsplugg 6 Finfilter Matarpump 7 Luftningsskruv. finfilter 5. Lackoljeledn ing 6. nsprutare 8 7. Tryckror 8. Retu rbransleanslutni ng 9 9. Varvtalshavarm Justerskruv, maxvarv 11 (plomberad) Justerskruv, tomgangsvarv 1 Stopphavarm 1 Justerskruv, insprutningsmangd (plomberad) 10. Luftning av branslesystem For att motorn skall starta masteluftning av branslesystemetutforas vid foljande fall: Vid finfilterbyte. Vid avtappning genom draner ingspl uggen. Vid rengoring av forfilter. Luftning tillgar enligt foljande: 1. Tomkorning Oppna luftningsskruven pa finfiltret, 4 fig. 20. av bransietank. Vid montering av insprutningspump. Lackage samt ingrepp i bransleledningar. Vid langvariga driftsuppehall. Pumpa fram bransle med hjalp av handpumpen (2 fig. 21) tills ca 0,2 liter bransle har runnit ut. Stang luftningsskruven. Om pumpverkan ar dalig, vrid runt motorn nagot sa att pumpens drivkam andrar lage. Har insprutningspumpen varit demonterad:tllller vidclrrsta start av helt ny motor skall msprutnmgspumpen luftas. Pur;r med handpumpen ca 1/2 mlnut varvid insprutn i ngspu mpen automat iskt u'rlu{tas. Lossa insprutarnas tryck rbrs. muttrar och kor runt motorn med startgeneratorn tills bransle kommer fram fran tryckroren. Drag at tryckrorsmuttrarna och starta motorn.!! 18 19

12 ,r SERVCEANVSNNGAR SERVCEANVSNNGAR 11. Kontroll av ventilspel Kontrollera motorns ventilspel var 100:e driftstimme ellerminst en gang per sasong. Kontrollen bar utforas av au ktoriserad serviceverkstad. Justeringen skall ske med stillastaende motor. 1 Kontroll av insprutare Samtliga insprutare skall med jamna mellanrum demonteras och inlamnas till dieselverkstad for rengoring och kontroll av oppningstryck, tathet och stralform. Vi rekommenderar en kortid av max 100 driftstimmar mellan dessa oversyner. Demontera vevhusventilationen och ventilkapan. lakttag ventilerna under det att vevaxeln med hjalp av startveven vrides runt. Nar bad a ventilerna pa en cylinder vippar, vilket innebar att bada ventilerna ar delvis oppna, vrides vevaxlen ytterligare ett helt vary. Darefter kontrolleras och om sa erfordras justeras ventilspelet for denna cylinder. Upprepa forfarandetpa den andra cylindern. Spelet skall vid varm motor vara 0,30 mm for in- och utloppsventil. 1 Kontroll av batteriets vatskeniva DEMONTERNG 1. Rengor insprutare, tryckror samt cyl inderlocket narmast insprutaren. Skruva loss klamma, tryckror och lackoljeledning fran insprutaren. Tryckrorets mutter vid insprutningspujtlpen skall aven lossas nagot. Montera skyddshattar. Lossa de bada muttrarna over oket, vilket hailer fast insprutaren vid cylinderlocket samt yft upp insprutaren. Har insprutaren sotat fast vrid forsiktigt med exempelvis en polygriptang fram och ater pa insprutaren och band samtidigt uppat (exv. med en skruvmejsel under oket).. ' Kontrollerabatterietsvatskenivaminstvar14:e dag. Nivan skall sta 5 till 10 mm over cellplattorna. Vid behov patyll destillerat vatten. Fyll aidrig pa for mycket de i sa fall vatskan kan skvalpa ut och arsaka fratskador. Kontrollera aidrig nivan genom att ysa med en tandsticka da den gas som bildas i cellerna ar explosiv. ALLMANNA SERVCEANVSNNGAR 1 Kontrolldragning av cylinderlocksmuttrar MONTERNG 1. Kontrollera att ani iggningsytan pa insprutaren och kopparhylsan ar ren. Skjut ned insprutaren i sitt lage och montera oket men drag ej fast muttrarna. Anslut tryckroret och returledningen. Var noga med att konorna kommer ratt. Glom ej att satta klamman pa plats - i annat fall far roren kart livslangd. Drag fast muttrarna pa oket. Atdragningsmomentet, se Tekniskq data. ' Vid ny motor eller da cylinderlocketvarit demonterat,skall efter ca 20 driftstimmar cylinderlocksmuttrarnaefterdragas. Kontrolldragning av muttrarna skall aven ske en gang per sasong och alltid med momentnyckel. Atdragningsmoment, se Tekniska data. Kontrollera ventilspelen enl. punkt 11. Fig. 2 Atdragningsschema for cylinderlocksmuttrar 15. Kylsystem Kylsystemet bar kontrolleras efter 100 driftstimmar, eller minst en Qangper sasonq, med avseende pa lackage, igensattning o.d. Termostaten kan lossas sedan vattenfardelningshuset pa avgasrarets framanda demonterats. Kontrollera vid montering av vattenfardelningshuset att o-ringen for vattenhalet i husets underkant liggerpa plats. Driftstemperatur, se Tekniska data. BYTE AV PUMPHJUL SJOVATTENPUMP Pumphjulet ar utfart av neoprengummi som vid vattenbrist kan skadas t.ex. i handelse av blockering av sjovatteninloppet. Vid eventuellt byte av pumphjul farfares enligt faljande: 1;[ &:.

13 t-- -ERVCEANSNNGAR SERVCEANVSNNGAR STARTGENERATOR,) tl,, Overlih alia arbeten med startgeneratorn (och event, vaxelstramsgeneratorn) till au ktoriserad serviceverkstad, Oversyn och kontroll bar utfaras i samband med allman aversyn av motorn, VARNNG VD VAXELSTROMSGENERATOR Fig, 24, Demontering av pumphjul, Pilen visar pumphjulets lasskruv For att vaxelstromsgeneratorn med dess regulator skall fungera klanderfritt ar det ytterst viktigt att foljande instruktioner foljs: - 1, Bryt aldrig stromkretsen mellan generator och batteri da motorn gar, Kortslutning uppstar omedelbart i laddningsregulatorn varvid denna forstors, Huvudstrombrytaren far ej kopplas ifran forran motorn star stilla. ii l,'l, 1. Stang bottenkranen, Demontera locket fran sjovattenpumpen, Se upp med eventuellt vattenintrang! Drag, med hjalp av tva skruvmejslar, ut axeln med pumphjulet ur huset sa mycket som behovs for att skruven som hailer hjulet gar att skruva ur, Se fig, 24, OBS! Lagg skydd under skruvmejslarna sa att pumphuset ej skadas, 2, Drag av pumphjulet fran axeln, Gar rent pumphuset invandigt och montera det nya pumphjulet, 3, Montera locket med originalpackning, som har ratt tjocklek, Medfor alltid reservpumphju ombord, Oppna botten kranen, 2, Batteriets anslutningspoler far ej forvaxlas, Pa respektive pol ar instamplat ett plus och ett minustecken, Minuspolen skall alltid jordas till motorns gods, 3, Anvand endast Volvo Penta dubbeldiodsats for laddning av tva batterier med en generator, 4, 5, Vid eventuell start med reservbatteri skall foljande goras: Lat det ordinarie batteriet vara inkopplat, Anslut reservbatteriet till ordinarie batteri med plus till plus och minus till minus, Nar motorn startat avlagsnas reservbatteriet men bryt absolut inte stromkretsen till det ordinarie batteriet, Anvand ej snabbladdningsaggregat da generatorn ar ansluten till batteriet, 16. Elsystem KONTROLLAV BATTERETSLADDNNGSTLLSTAND Batteriets laddningsti istand bar kontrolleras minste en gang per sasong, Kontrollen utfors med hji3lp av syraprovare som visar batterisyrans specifika vikt, Denna varierar med laddningstillstandet, (Se Tekniska Data,) 6, 7, 8, lossa alltid bada batterikablarna n ngen, innan nagot ingrepp gars pa generatorutrust- Vid eventuell elsvetsning pa motor eller installationsdetaljer skall laddningsregulatorns ledningar lossas vid generatorn s3mt isoleras, Kontrollera remspanningen och kabelanslutningar regelbundet, ii,.. liil, 1., 1 KABELANSLUTNNGAR OCH LEDNNGAR Kontrollera med jamna mellanrum att alia kabelanslutningar ar val dragna samt att inga skador finns pa elledningar, Detta ar speciellt viktigt nar motorn ar utrustad med vaxelstromsgenera- abs! tor. Batteriets kabelskor och polbultar skall vara val atdragna och infettade med polfett eller vaselin, 17. Kontroll av backslag och reduktionsvaxel Backslaget och reduktionsvaxeln bar kontrolleras regelbundet med avseende p oljelackage, onormal judniva eller onormalt hog arbetstemperatur, Kontrollera aven med jamna mellanrum att manoverreglagets vaxel kabel ar ratt justerad ti backslagets manoverhavarm, neutrallage skall vaxel kabel ns tarn ing latt kunna faras in i halet pa manoverhavarmen, 22 23

14 r SERVCEANVSNNGAR SERVCEANVSN NGAR = = ' 18. Atgardervid driftsuppehall DRFTSUPPEHALL MED BATEN SJON Vid driftsuppehall mindre tid an en mnad med baten i sjon skall motorn startas och varmkoras minst var 14:e dag for att forhindra korrosionsangrepp pa motorns inre delar. Om motorn tas ur drift mer an en manad skall langtidskonservering utforas, se Atgarder fore upplaggning. Skydda motor och utrustning mot utvandiga korrosionsangrepp genom att regelbundet bespruta omalade ytor och eldetaljer med korrosions- och fuktavvisande spray. Vi rekommenderar aven att cylindrarna sprayas genom insprutarhalen vid langre driftsuppehall. Fig. 25. Avtappningskran for kylvatten ATGARDER FORE UPPLAGGNNG nnan baten tages upp pa land for langtidsupplaggning bor en auktoriserad serviceverkstad testa motorn och backslaget. Lampligt ar att ta ett kompressionsprov pa motorn. FaRBER ED KONSERVERNG AV MOTORN NNAN BATEN LYFTES UPP UR VATT- NET ENLlGT FOLJANDE: 1. Kor motorn varm, stoppa den och pumpa backslag med hjalp av vevhuspumpen. OBS. lanspumpas eller avtappas separat.!f,r 5. Fyll pa konserveringsolja i motor och backslag till lagsta market pa matstickan. Lampliga konserveringsoljor ar Esso Rust Ban 623, Shell Ensis Oil 20 eller motsvarande av andra oljefabri kat. OBS. MS-backslaget maste fyllas separat. Tappa ur brannoljan i branslefiltret och lossa den bojliga bransleledningen fran matrpumpen vid nedre andan. Stick ned slangen i en dunk med konserveringsolja innehallande 1/3 Esso Rust Ban 623 och 2/3 dieselolja. Lufta ur branslesystemet och starta motorn. Lat den ga pa snabb tomgang tills ca 1/4 liter forbrukats ur dunken. Stanna motom. ur smorjoljan ur motor och Oljan i MS-backslaget maste EFTER UPPTAGNNG AV BATEN SKALL FOLJANDE ATGARDAS: 1. Konservera kylsystemet enligt foljande: a. Tappa av allt kylvattnet fran motor och avgasror genom att oppna avtappningskranen pa styrbordssidan, se fig. 25. Stang darefter kranen. b. Blanda rostskyddsmedel i en behallare fylld med minimum 20 liter sotvatten. Rostskyddsmedlet skall vara av emulgerande typ exempelvis Esso Cutwell 40, Shell Donax C eller liknande. Tillsatt 20% rostskyddsolja. till vattnet och ror noga om. OBS! att oljan skall tillsattas vattnet, aldrig tvartom. c. Lossa sugledningen mellan kylvattenpumpen och bottenintaget fran pumpen. d. Anslut i stallet en l/t gummislang vars langd skall vara sa tilltagen att e. f. slangen nar ner till botten av behallaren med rostskyddsblandningen. Stick ner den pakopplade sugslangen i behallaren. Lat bransleledningen vara kvar i dunken med blandningen av konserveringsolja och bransle samt starta motom och lat den ga pa tomgang tills vattnet har sugits ur varvid en skyddande oljehinna bildas i alia kylkanaler. abs! U\t ej motom ga torr da skador pa bl.a. pumphjulet kan intraffa. Anslut darefter kylvattenslangen till bottenintaget och bransleslangen till matarpumpen. Tappa av allt kylvatten fran motom genom att oppna avtappningskranen, se fig. 25. abs! Rostskyddsblandningen ger ej nagot frysskydd for motom. Ar motam forsedd med vat avgasledning skall aven denna d raneras pa vatten b -

15 j SERV CEANVSN NGAR. --- SERVCEANVSN NGAR g. Dranera kylvattenpumpen genom att lossa locket pa pumpen. Ta ur pumphjulet (se Skotsel punkt 15) for vinterforvaring. Lat drivaxeln s.itta kvar samt atermontera locket. Demontera insprutarna (se Skotsel punkt 14) och spruta in konserveringsolja i varje cylinder. Drag darefter runt motorn nagra varv varefter insprutarna c'her monteras. Atdragningsmoment, se Tekniska data. Rengor, motor och backslag utvandigt med varnolen eller dylikt och mala skavda flackar. SkYdda samtl iga omalade detaljer samt elsystemet genom att bespruta dessa med korrosions- och fu ktavvisande spray. Ta ur batteriet och lamna in det till forvaring. Det maste underhallsladdas for att inte bli forstort. 9. Starta motorn och folj noggrant korinstruktionerna pa sid 6-9. Varmkor motorn med backslaget inkopplat. Kontrollera att inget lackage finns av bransle, vatten, olja, luft eller avgaser. Vid behov atgarda omedelbart. Kontrollera atdragningen av skruvar och muttrar. 10. Kontakta en auktoriseradvolvo Penta serviceverkstadoch lat dessautfora service pa motor och backslag enligt skotselschemats anvisningar. FELSOKNNG VD DRFTSSTORNNGAR nedanstaende felsokningsschema ar endast medtaget de vanligast forekommande felorsakerna vid driftsstorningar. Med hjalp av handbokens anvisningar kan agaren i allmanhet atgarda de fiesta av nedanstaende felorsaker. Kontakta alltid i tveksammare fall narmaste Volvo Penta serviceverkstad. Folj skotselschemats anvisningar - det ger basta driftsiikerheten. ' ' ' : ' ATGARDER VD SJOSATTNNG 1. Pumpa ur all rostskyddsolja ur motor och backslag samt byt oljefilter, se Skotsel punkt 3,4 och 5. OBS. MS-backslaget har separat oljerum. Fyll pa smorjolja i motor och backslag se Skotsel punkt 3 och 5 samt smorj Kombi revrseingsmekanism och propellernav, se punkt 6. Montera pumphjulet i kylvattenpumpen, se Skotsel punkt 15 samt anslut alia slangar och kontrolldrag slangklammor. Rengor motor och backslag utvandigt fran rostskyddsolja. 5. Ta ombord ett fulladdat batteri och anslut batterikablarna. abs! Forvaxlaej kablarna(seskotselpunkt 16). Negativ polbult skall anslutastill motorns jord. Stryk in kabelskorna med polfett eller vaselinefter fastdragningen. 6. Demontera insprutarna och kor motorn nagra varv med startmotorn sa att eventuell rostskyddsolja pa kolvtopparna biases ut. OBS! Forhindra oljestank. Montera ater insprutarna, Mdragningsmoment, se Tekniska data. 7. Stang avtappningskranen for kylsystemet. Oppna bottenkranen for kylvattenintaget. 8. Sjosatt baten och fyll pa bransle. Byt finfiltret (se punkt 9) pumpa fram bransle, samt lufta systemet (sepunkt 10). Kontrollera noga tank och ledningar samt anslutningar och kranar sa att det med absolut sakerhet ej finns nagra lijckage. Felsokningsschema , = = 1:.. E 'Qj'.. to,:a; cia 0.,.:.._> :!!.e c o 1:: c , ċ0,to '!,to g :E c OO.D c c., c.c >.. E ,E O.D.ge 0 :E :E :E -c :E'; :E!j! - FELORSAK Anmarkning x Huvudstrombrytare ej ti kopplad; urladdat batteri, avbrott i elkablar. se punkt x x f om bransletan k, stangd branslekran, blockerat branslefilter. se punkt 9, 10 x x x -..- Vatten, luft eller fororeningar i branslet. se punkt 9, 10 x x x x Defekta insprutare. se punkt 14 x Baten onormalt belastad, Bevaxning i bihbotten. se sid. 5 -b x x x Skador pa propellern. gensattning i kylvattenintag, kylmantlar, defekt pumphjul eller termostat. se punkt

16 f TEKNSKA DATA ] TEKNSKA Allmant Motorbeteckning ArbetssiHt. DATA Cylinderantal, st....., Effekt hk (DN) vid 2400/r/m..... Max. driftsvarvtal rim Cylinder diameter, mm Siagiangd, mm ' Slagvolym, liter,.. Kompr.tryck. kp/cm2 (startgeneratorvarv) Tomgangsvarvtal rim Rotationsriktning sett mot svanghjul ' Max. lutning av motor i bat under gang Motorvikt inkl. MS-backslag, ca kg... Motorvikt inkl. Kombi reduktionsvaxel, ca kg , Ventiler Ventilspel, varm motor inlopp, mm utlopp, mm Backslag Typbeteckning Utvaxlingfram och back ' Utvaxling med tillsatsvaxel Reduktionsvaxel for stall bar propeller Typbeteckning Utvax ling Smorjsystem Motor Oljerymd, motor, liter exkl. filter.... ', inkl. filter Oljekvalitet Viskositet over +1OOC '... under+l00c... Oljetryck, varm motor, tomgangsvarv kp/cm2 vid fullvarv kp/cm2 28 MD6A 4-takt disel med d irekt insprutn ing och toppventiler ) , medurs ,30 0,30 Backslag OljekvalitetNiskositet,... Oljerymd, liter Oljerymd msd tillsatsvaxel, liter....,... Kombi reduktlonsviixel Redu ktionsvaxel Reverseringsmekanism och propellernav..,,... Kylsystem Temostat,borjar oppna vid c.,.. ar fullt oppen vid c Branslesystem nsprutningspump fabrikat Bosch typ , Matartryck kp/cm2,.. nsprutarefabr.bosch,hallare.,,.,... spridarmunstycke,, oppningstryck kp/cm Forinsprutningsvinkel, vevaxelgrader f.o.d..., Branslekvalitet Volvo Penta MS 1:1 1,91 :1 Elektriska systemet Batterispanning, volt ,.... Batterikapacitet, max. Ah,.., '.'.'... Kombi 1.42:1 Startgenerator Generatoreffekt, max. W,,,... kontinuerlig W Startmotoreffekt, h k,.. Batterielektrolytens specifi ka vikt: 2,8 3,0 Dieselsmorjolja, service DS SAE 30 SAE 20 W 0,8-1,5 3,5-0 1) Under langre korperioder bor det uppnadda maxvarvtalet reduceras med minst 300 rim. Laddning utfbres vid g/cm3,... Fulladdat batterl, g/cm Atdragningsmoment Cylinderlocksmuttrar, kpm (lb.fu... Vevstaksbultar, kpm (lb.fu... Vevaxelns ramlager, kpm (lb.fu...,..,... Svanghjulsmutter, kpm (b.ft.) nsprutaren muttrar, kp (lb.ft.)... Samma som motor 0.4 0,55 gemensamt oljerum med motorn 5mbrjfett Shell Alvania EP2 eller liknande fordelarpump med hydraulisk regulator , Autodiesel cetantal lagst ,230 1,275-1,285 7,0 (51) 5.0 (36) 5,0,(36) 18,0 (130) 2,0 (111) 7,0

VIKTIGT. AB VOLVO PENTA Tekniska Publikationer. Servicehäfte

VIKTIGT. AB VOLVO PENTA Tekniska Publikationer. Servicehäfte VIKTIGT Innan Ni startar motorn - las igenom instruktionsboken noga! Dar finns anvisningar Ni måste veta både för Er egen och andras säkerhet. Utför regelbunden tillsyn och vård av motorn enligt bokens

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump. MD5 for Dummies. Volvo Penta MD5 110S drev. Stefan Fors, Västerås, Sweden UPPDATERAD November 15 2009

Skötsel och handhavande av dieselklump. MD5 for Dummies. Volvo Penta MD5 110S drev. Stefan Fors, Västerås, Sweden UPPDATERAD November 15 2009 Skötsel och handhavande av dieselklump MD5 for Dummies Volvo Penta MD5 110S drev Stefan Fors, Västerås, Sweden UPPDATERAD November 15 2009 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A. med modern 70 Ampere generator,

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

XT6.5, XT6.75, XT8 Bruksanvisning

XT6.5, XT6.75, XT8 Bruksanvisning XT6.5, XT6.75, XT8 Bruksanvisning VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Ver.15-04 Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Poltec AB Lidvägen 15 922 31 VINDELN Tel. 0933-15 00 15 info@poltec.se www.poltec.se Innehåll Inledning... 3 Mått... 3 Medföljande komponenter...

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN Vårdsystem FM M7782-45096 Sida av 5 FMV VO Logistik 4 540:62774/2005 MVSCHG TANKBIL,TSLV 2005 TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Verkstadshandbok. Bränsle - och Smörjsystem. 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-serien 2(0)

Verkstadshandbok. Bränsle - och Smörjsystem. 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-serien 2(0) Verkstadshandbok Bränsle - och Smörjsystem B 2(0) 31, 32, 41, 42, 43, 44, 300-serien Grupp 22 Smörjsystem Grupp 23 Bränslesystem Marinmotorer MD31A TMD31B, D, L-A TAMD31B, D, S.O.L.A.S, L-A, M-A, P-A,

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

en ny säsong FÖRBERED inför

en ny säsong FÖRBERED inför FÖRBERED inför en ny säsong TIPS FRÅN DIN VOLVO PENTA ÅTERFÖRSÄLJARE HÖST 2013 än finns det tid till många och långa härliga utflykter Båtsäsongen lider dessvärre mot sitt slut och hösten gör sig påmind.

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL F T 50 64 2 T F 64 50 ANVÄNDNING T 64 är lämplig för packning av fyllningar i rör- och kabelgravar. Maskinen är även lämplig att använda vid packning runt

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

VOLVO PENTA HÖSTSÄSONG 2010 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

VOLVO PENTA HÖSTSÄSONG 2010 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE HÖSTSÄSONG 2010 TIPS FRÅN DIN VOLVO PENTA ÅTERFÖRSÄLJARE Priserna gäller t.o.m. 31 December 2010 om inget annat anges. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vissa produkter kan vara beställningsvaror.

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Nyheter Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Motoroljan är lika viktig för din bil som blodet i din kropp. Felaktiga oljebyten kan förstöra din motor och led dyra reparationer. I den

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

UNDERRÄTTELSEENHET 23

UNDERRÄTTELSEENHET 23 Vårdsystem FM M7782-016471 Sida 1 av 16 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN UNDERRÄTTELSEENHET 23 Individnummer: Mätarställning: Datum:... UNDE 23 nr:... Elverk:... tim Förband:... Tgb Milregnr:... 3x230V/400V:...

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Bruksanvisning Slim/B varmvattenberedare

Bruksanvisning Slim/B varmvattenberedare Bruksanvisning Slim/B varmvattenberedare ISOTEMP SLIM varmvattenberedare har konstruerats och tillverkas med stor omsorg för att ge Er en säker och tillförlitlig funktion. Det är dock viktigt att den blir

Läs mer

Servicehandbok. Felsökning

Servicehandbok. Felsökning Servicehandbok Felsökning Felsökning B + c.'h... Anslutning av kontrollampor Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontroll ~ laft1por anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. Anslut: 1. Grän ledning

Läs mer

Riggning och upptagning

Riggning och upptagning Version 1.1 dec -07 Sidan 1 av 5 Riggning och upptagning Riggning Följ anvisningarna i Seldens lilla häfte Råd och Tips. Nedan följer en kortfattad beskrivning över lämpligt tillvägagångssätt. Det känns

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 610 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet 3 Allmänt

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Popular sandfiltersystem

Popular sandfiltersystem PRIMASTAR AB 2013-07-12 BRUKSANVISNING och beskrivning av Popular sandfiltersystem Reningsprincipen är att vattnet tvingas passera genom en bädd av sand (ca 0,4-0,8mm). Utöver sandfilterrening krävs att

Läs mer

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE INNEHÅLL MOTORBYTE. EN god IDÉ? Funderar du på en ny motor till din båt? 3 Vilka är fördelarna med en ny motor? 4 Renovera? 5 PLANERING INFÖR BYTET När är bästa

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. 31, 32, 41, 42, 43 Serien

INSTRUKTIONSBOK. 31, 32, 41, 42, 43 Serien INSTRUKTIONSBOK 31, 32, 41, 42, 43 Serien Den här instruktionsboken kan även beställas på följande språk: This operator s manual is available in English. Complete the form at the end of the operator s

Läs mer

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP GL 00 GL 00 GL 500 HAR DU KÖPT COM - RADIO? Toppen, då kan vi snacka med varandra när vi är ute och åker med våra wingar. Men... är det inte besvärligt att använda handmiken och den inbyggda högtalaren

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

Bruksanvisning Slim Square 16L varmvattenberedare

Bruksanvisning Slim Square 16L varmvattenberedare Bruksanvisning Slim Square 16L varmvattenberedare ISOTEMP SLIM varmvattenberedare har konstruerats och tillverkas med stor omsorg för att ge Er en säker och tillförlitlig funktion. Det är dock viktigt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer