Forskning om informationsoch kommunikationsteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning om informationsoch kommunikationsteknik"

Transkript

1 Forskning om informationsoch kommunikationsteknik En översikt över verksamhet inom Norden Jens Pedersen Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap LIU-PEK-R-220 September 2000

2 Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap LIU-PEK-R-220 September 2000 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskap LIU-PEK-R-220 ISBN ISSN

3 Innehållsförteckning Förord...5 Inledning...6 Kapitel 1 Allmänna synpunkter utifrån informanternas svar...8 Forskningsmiljöer för IKT: Nya former för kunskapsproduktion?...8 Forskarens roll i IKT-forskning...9 Pedagogik, teknik eller ekonomi?...10 Teknikens betydelse för kommunikation...11 Nya kognitiva infallsvinklar...12 Komparativa studier...12 Brist på teoretisk anknytning...15 Vad händer i klassrummet?...16 Brist på kritiska forskningsaspekter...18 Forskning om olika nivåer inom utbildningssystemet...19 Nationella likheter och skillnader...19 Kapitel 2 Framtida forskning...21 Mer specifik än generell...21 Kapitel 3 Vad bör göras?...23 Referenser...25 Appendix 1 Forskning om IKT i undervisningen Sverige Distansundervisning Göteborg Jönköping...33

4 1.4 Luleå Uppsala Stockholm KK-stiftelsen ELOÏS-programmet Norge Oslo...48 ITU (kompletterande information 1999): Finland Jyväskylä Island Danmark SITES...59 Intervjuer:...60 Bilagor

5 Förord Jag vill framföra ett tack till Stellan Ranebo, Högskolan i Kalmar och Nordiska Ministerrådets IT-policygrupp, för hjälp med att få adresser till kontaktpersoner i Norden. Professor Ulla Riis har läst manus och på flera sätt bidragit till rapporten. Den avslutande diskussionen under 4. Framtida forskning och 5. Vad bör göras?, har vi författat tillsammans. Min kollega vid IPP i Linköping, Gunilla Jedeskog, har också läst en tidigare version av denna rapport och bidragit med synpunkter. Sist, ett tack till alla informanter, och kanske främst mina kontaktpersoner i Norden: Bent Andresen, Köpenhamn, Päivi Häkkinen, Jyväskylä, Solveig Jakobsdottir, Reykjavik och Tove Kristiansen och Morten Söby, Oslo för deras medverkan. Eftersom det gått rätt lång tid mellan datainsamling och publicering och det rör sig om ett område där det händer mycket, kan det också vara befogat att påpeka vissa fakta kan vara föråldrade. Linköping, 2000 Jens Pedersen

6 Inledning Uppdraget har från Nordiska Ministerrådets IT-policygrupp varit bl.a. att kartlägga forskningsmiljöer, aktuell forskning och forskningsinriktningar inom området informations- och kommunikationsteknik (IKT) och undervisning inom Norden. Vad som är en "forskningsmiljö" kan diskuteras. Utgångspunkten har varit att det skall finnas åtminstone en docentkompetent och en disputerad forskare i ledningen för ett mindre antal övriga forskare och forskarstuderande. Uppgiften har inte varit helt lätt eftersom ett resultat av undersökningen är att man inte har så stor kännedom om varandra, varken inom ett land eller mellan de nordiska länderna - inte ens alltid inom ett universitet. Samtidigt händer det mycket inom området. Samhällsintresset för denna typ av forskning är stort; nya forskningsmedel ställs till förfogande; nya forskningsmiljöer tillkommer; speciella tjänster inrättas. Vad som är forskning och vad som skall kategoriseras som "utvecklingsarbete" är inte lätt att säga och kanske inte heller intressant att skilja åt. Det är också något som flera informanter påpekar. Teoretisk anknytning saknas många gånger inom dessa studier. Däremot behövs en mångfald vetenskapliga kompetenser och kunskaper för de projekt och undersökningar som bedrivs. Också utvärderingar av olika slag bidrar både till utveckling och att öka den samlade kunskapen. Det förefaller inte fruktbart att genomföra en alltför sträng gallring i den kunskap som producerats. Det hindrar inte att man kan notera begränsningar i olika typer av ansatser. Forskning om IKT och undervisning innebär ofta ett samarbete mellan människor med olika kompetenser. Detta samarbete sträcker sig helt naturligt utanför pedagogikens domäner. Samarbetet kan också vara mer av typen nätverk än institutionaliserat (se Kapitel 1: Forskningsmiljöer för IKT: Nya former för kunskapsproduktion?). Detta medför att det ibland kan vara svårt att avgränsa forskning och forskningsmiljöer specifikt inriktade mot IKT och undervisning från annan forskning. Under våren 1998 gjordes intervjuer vid möten med representanter för forskningsmiljöer i Oslo, Reykjavik, Jyväskylä, Köpenhamn och Göteborg. I några fall intervjuerna gjorts per telefon. Övriga har besvarat en enkät med samma frågor som i intervjuerna (se Bilaga 1) som tillställts dem via e-post. En enkät med kompletterande frågor skickades ut under sen vår 1999 (Bilaga 2) via e-post. Resultaten från intervjuer och enkäter finns samlade i Appendix 1. Flera forskare representerande forskningsmiljöer i skilda länder har trots upprepade påminnelser ej besvarat enkäterna. Hur detta skall tolkas är osäkert: man har så mycket att göra att svara på enkäter har låg prioritet;

7 frågorna är svåra att svara på; man har egentligen inte forskat särskilt mycket på området vilket gör frågorna svåra att besvara etc. Resultat från Sverige dominerar i denna undersökning. Främst torde detta vara uttryck för svårigheten att spåra miljöer i övriga länder. Det är också ett uttryck för att forskningen sker i mindre grupper utan någon kontakt med varandra. Genom att författaren ingår i en grupp i Sverige (ELOÏSprogrammet) som bl.a. har till uppgift att följa utvecklingen inom området och vars ledare, professor Ulla Riis, följt datorsatsningarna i den svenska skolan från tidigt 80-tal, så är det också naturligt att kunskapen om svenska förhållanden är bättre. Det innebär att underlaget för övriga nordiska länder är mindre och därigenom osäkrare. Någon fullständighet kan denna undersökning inte göra anspråk på. Genom att det varit så svårt att få svar på frågor skickade per e-post har det underliggande materialet för rapporten blivit litet. Det finns alltså forskningsmiljöer som ej är representerade i denna undersökning beroende på att ingen därifrån besvarat frågorna. Förhoppningen är att den ändå kan tjäna som underlag för diskussioner om vad som kan göras och bör göras inom nordisk forskningspolitik på detta fält.

8 Kapitel 1 Allmänna synpunkter utifrån informanternas svar Forskningsmiljöer för IKT: Nya former för kunskapsproduktion? I en mycket uppmärksammad bok, The New Production of Knowledge (1994), lanserar författarna Michael Gibbons, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott och Martin Trow begreppen Mode 1 och Mode 2 som beteckningar på olika former av kunskapsproduktion. Mode 1 är beteckningen på det gamla eller universitetens klassiska sätt att producera kunskap. Problem ställes och löses i huvudsak inom en specifik akademisk gemenskap; disciplintillhörighet är viktig; forskares kunskaper och erfarenheter är homogena; organisationsformen hierarkisk. Mot detta ställer författarna en annan form för kunskapsproduktion, Mode 2. Denna kännetecknas av att forskning sker allt mer utanför universitetens murar - efterfrågan; frågeställningar; finansiering etc. kommer från många delar av samhället. Forskningsproblemen kräver också ett samarbete som sträcker sig utöver disciplinära gränser. Gränser mellan grundforskning och tillämpad forskning blir mindre relevanta. Organisationsformerna är mer heterogena, mindre hierarkiska och människorna mer löst knutna till varandra i nätverk. Gibbons m.fl. menar att Mode 2 tenderar att öka i omfattning och betydelse, inte bara inom naturvetenskapen utan också inom samhällsvetenskapen. Det finns naturligtvis flera frågor att ställa sig inför ovanstående tes. Man kan undra om författarna ger en någorlunda rimlig beskrivning av förändringar av forskningens villkor. Är det nya så nytt, kan man undra. En annan fråga, som har debatterats en del i Sverige, är om förändringar av detta slag är bra eller dåliga för universitetens och forskningens framtid och frihet. 1 Det kan också finnas fara för kvaliteten i denna typ av forskning, vilket Gibbons m.fl. också nämner. De hierarkiska nivåerna i Mode 1 har också utgjort en viss garanti för kvaliteten på det som produceras. Produkter utformas enligt disciplinens sedvaneregler; texter harvas i seminarieomgångar och granskas kritiskt av handledare, 1 För en kritisk syn, se t.ex. Sverker Gustavsson Varför inte lägga ned universiteten? i Kunskap så det räcker? (1997) och ibidem: Forskning och folkbildning som motprojekt i Tvärsnitt nr Se också Landberg, H. och Svensson, R. i samma nummer.

9 opponenter och kollegor. Kvalitetskontrollen i Mode 2 sker mot en bredare bakgrund - val av forskningsproblem och bedömning av kvalitet sker mot vad författarna kallar a context of application. Här blir givetvis också andra kriterier betydelsefulla - kriterier som ligger utanför traditionella akademiska bedömningsgrunder. Mode 2 kan kanske ses som en bild av den forskning som växer fram om informations- och kommunikationsteknik och dess användning inom undervisningsområdet. Intressenter och frågeställningar finns utanför universitetet; forskningen kräver ett samarbete mellan människor med olika slags erfarenheter och kunskaper; människor i denna forskning är mer löst organiserade i nätverk kring olika slags projekt. Denna forskning kräver för det mesta en kombination av teknisk/pedagogisk/ ämnesdidaktisk kompetens (se Åström, 1998) som förutsätter samarbete över ämnes- och fakultetsgränser. Tvärvetenskapliga forskning förefaller på detta område vara av stor vikt - något som flera informanter också betonar. Den borde inte heller begränsas till tekniker och pedagoger utan rymma ett brett spektrum av samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsansatser. En så stor forskningsmiljö att den har en sådan bredd i sitt forskningsprogram kan inte identifieras även om vissa grupper har många tvärvetenskapliga kontakter i form av nätverk. Mycken forskning inom området IKT och undervisning sker förmodligen i små grupper som inte har särskilt stor kunskap om varandra. Ofta har man kontakter med någon internationell forskningsgrupp men sämre kunskaper om vad som händer i Norden, det egna landet eller vid det egna universitetet. Det tycks ändå finnas en insikt om att det finns vinster att göra med en bredare kontaktyta. Forskarens roll i IKT-forskning Distinktionen mellan grundforskning och tillämpad forskning inom samhällsvetenskapen hör till en tid då man tänkte sig att forskningen producerade ren teori som det sedan var praktikernas sak att tillämpa. I många sammanhang ger detta en felaktig bild av den faktiska kunskapsutvecklingen. Likaså kan man ifrågasätta om forskaren alltid kan vara och bör vara enbart åskådare till det han studerar. Forskares medverkan i förändrings- och utvecklingsprocesser innebär att forskaren många gånger får en betydligt mer aktiv roll än den rene observatörens. Så är fallet vid formativa utvärderingar där forskarens uppgift är följa men också spegla och kontinuerligt rapportera en pågående process till uppdragsgivaren (Franke-Wikberg och Lundgren, 1982). I en artikel om observationstekniker ser Adler och Adler (1994) forskarrollen i en skala från fullständig observatör - observatör - som deltagare - deltagare som

10 observatör - fullständig deltagare. Dessa distinktioner görs i en kontext där författarna diskuterar naturalistiska observationer (observationer gjorda i ett naturligt sammanhang) men torde vara tillämpbara också i forskningsoch utvecklingsarbete vad beträffar IKT och undervisning. Det innebär - i likhet med diskussionen om nya former för kunskapsproduktion - att forskarrollen också till viss del förändras. Forskaren är inte enbart observatör utan kan också ha olika grader av delaktighet i utvecklingsprocessen. All forskning om IKT och undervisning ser naturligtvis inte ut på detta sätt och bör inte heller göra det men viss forskning ser ut så. Någon informant förordar också action-research som en tänkbar modell för det utvecklingsarbete som forskaren bedriver. Detta innebär att forskaren överger den neutrala observatörsrollen och återkopplar sina resultat till de verksamma i utvecklingsarbetet. Det innebär också ett närmande mellan teori och praktik. Pedagogik, teknik eller ekonomi? Man skall nog inte göra sig några stora förhoppningar om att satsningar på IKT inom undervisningen skulle innebära några ekonomiska rationaliseringsvinster. Det är givetvis utbildningsadministratörens önskedröm att så vore fallet men det finns inga resultat till stöd för en sådan uppfattning. Det kan tvärtom finnas en risk att informationstekniska lösningar kan bli dyrare än traditionella. Detta behöver inte betyda att satsningar på IKT är felaktiga. Men skall IKT motiveras så bör det ske utifrån kvalitativa aspekter. Säkert kan tekniken också bidra till att höja kvaliteten i vissa avseenden. Men den kan också bidra till att sänka kvaliteten i undervisningen - bl.a. om införande av tekniken bekostas genom att andra för kvaliteten viktiga faktorer försummas, t.ex. minskad lärartäthet; minskade reella möten mellan människor; minskade resurser för specialpedagogik och skolhälsovård. Några informanter pekar på risken att forskningen blir alltför teknikfixerad och alltför kortsiktigt inriktad på snabba resultat. Att undersöka teknikens effekter på studerandes lärande kräver en långsiktighet i forskningen, vilket uppdragsgivare inte alltid är så intresserade av, menar man. Andra informanter tycker att forskare inom undervisningsområdet varit alltför ointresserade av teknikens möjligheter. Det finns en klyfta här mellan teknikintresserade och mer allmänpedagogiskt intresserade forskare som delvis hör till klyftan mellan de två kulturerna men som till viss del också återfinns inom undervisningsforskningen. Det finns en spänning inom detta område mellan teknik och pedagogik som vi förmodligen får leva med ett tag till. Det vore ändå värdefullt om

11 dessa meningsskiljaktigheter kunde dryftas i öppna diskussioner så att man i större utsträckning tog del av varandras argument och att också politiker kunde ta del av dem. När en ny och kraftfull teknik introduceras är det lätt att ryckas med och tro att världens frälsning alternativt dess undergång står för dörren - en god gissning är att informations- och kommunikationstekniken (i likhet med all annan teknik) kommer att medföra både positiva och negativa konsekvenser. Vi behöver inom undervisningsområdet forskning som visar teknikens möjligheter men också forskning som belyser dess begränsningar. 2 Teknikens betydelse för kommunikation Vi står inför en ny fas i utvecklingen - man betonar mer och mer teknikens betydelse för kommunikation och samarbete elever och studenter sinsemellan, mellan elever-lärare, studenter-handledare. Detta är inte samma sak som distansundervisning informations- och kommunikationstekniken innebär en uppluckring av många gränser, bl.a. skillnaden mellan traditionell undervisning och distansundervisning. I framtiden kan många utbildningar innehålla distansinslag av skiftande slag, tänker man sig (se t.ex. Kankanranta, Bopry och Linnakyläs undersökning om digitala portfolios (1998); Saarenkunnas et al. studie av nätverksinteraktion mellan lärarstudenter (1998)). Den kommunikation som tekniken gör möjlig är givetvis inte bunden till en viss studiemiljö - det är tvärtom en poäng att den kan ske med studerande och lärare i andra miljöer och i andra länder. Hur dessa möjligheter kan och bör utnyttjas på pedagogiskt bästa sätt får framtiden utvisa. Men det innebär ytterligare aspekter av tekniken som bör beforskas. Den forskargrupp som tydligast sysslar med denna typ av forskning torde vara gruppen vid institutionen för pedagogisk forskning i Jyväskylä. Men intresset för detta flexibla lärande finns representerat också vid institutioner i Köpenhamn, Göteborg och vid Telenors forskningsavdelning. I Sverige finns planer på att avsätta speciella forskningsmedel till detta område (se Appendix 1). 2 Begränsningar innebär inte bara något som ej går att utföra med tekniken - det finns också sociala begränsningar i det att vissa tekniska möjligheter inte kommer att efterfrågas eller utnyttjas - människor kommer inte att vilja ha dem. Det finns gott om sådana exempel i teknikhistorien. Se Marvin (1988).When Old Technologies Were New.

12 Nya kognitiva infallsvinklar Ett välkänt problem inom pedagogiken är svårigheten att lära människor begrepp som är kontraintuitiva (Resnick, 1996). Inte minst den pedagogiska inriktning som växte fram vid Göteborgs universitet har gjort oss uppmärksamma på detta fenomen: när studenterna börjar läsa fysik resonerar de som Aristoteles, sedan undervisar vi dem om Newton och när de är klara med kursen resonerar de fortfarande som Aristoteles (se Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö, (1979) och Marton, Hounsell och Entwistle, (1986). Kan informationsteknikens förmåga till simuleringar av olika slag underlätta denna förståelse? Kan begrepp och processer inom t. ex. naturvetenskap och ekonomi demonstreras på ett sådant sätt att inlärning underlättas för vissa grupper av studerande? Är denna undervisning i så fall kostnadseffektiv jämfört med andra traditionella metoder att hantera dessa problem (t.ex. laborationer, övningar, mindre grupper etc.)? Här finns ett område där tekniken synes lova en hel del. Forskning på detta område finns med i mina informanters redovisningar men inte i särskilt stor utsträckning. Det kan också bero på att forskning av denna typ sker vid teknologiska fakulteter och därmed inte självklart kommer till undervisningsforskarnas kännedom. Komparativa studier 3 När informations- och kommunikationsteknik börjar införas i våra skolor ligger det givetvis nära till hands att fråga sig om detta innebär att undervisningen blir bättre. En bidragande anledning är säkert att frågan är viktig för utbildningsadministratörer och politiker. Skall man kunna motivera ekonomiskt stora satsningar på IKT och datorer, dessutom i ett kärvt ekonomiskt klimat, är det politiskt viktigt att man kan visa att detta på något sätt ökar kvaliteten i skolan. Frågan om undervisningen blir bättre är dock synnerligen oklar och kan betyda många olika saker (se Pedersen, 1998a). Argumenten för IKT i undervisningen är dessutom ofta ihopblandade: Policy makers and administrators seldom distinguish between calls for computers for the sake of ensuring that students are computer literate, calls for computers in the classroom for more and better learning via computers (that is, acquiring academic content and basic skills, higher order thinking skills such as analysis and problem solving), and calls 3 Mindre delar av denna text bygger på Pedersen 1998a kap. 8 och Pedersen 1998b

13 for computers to alter the classroom's social organization to make it more student-centered. (Kirkpatrick and Cuban, 1998, s. 2-3) Detta gör naturligtvis forskning och utvärdering extra svår. En del av forskningen kring IKT i undervisningen har gjorts som komparativa studier - t.ex. där undervisning med IKT jämförts med undervisning utan IKT. Ett klassiskt sätt inom vetenskapen att undersöka om någon metod eller behandling är bättre än någon annan är att göra ett experiment. Detta kräver en experimentgrupp, som utsätts för någon behandling, och en kontrollgrupp som ej behandlas. Dessutom krävs att försökspersonerna fördelas slumpmässigt mellan grupperna (Kerlinger, 1973). Det är givetvis viktigt att forskaren har kontroll över alla de variabler som kan tänkas påverka resultatet. Renodlade experiment är sällsynta utanför laboratoriet. I skolsammanhang är det oftast omöjligt att ingripa så i skolarbetet att ett reguljärt experiment skulle vara genomförbart. När man jämför t.ex. utfallet av olika undervisningsmetoder är det oftast frågan om fältexperiment eller kvasiexperimentell metodik. Ett särskilt problem vid jämförelser vad beträffar datorer i undervisningssammanhang är att det inte självklart går att jämföra med undervisning utan datorer. Vissa forskare menar att medier inte kan bytas ut utan att också såväl innehåll som metoder ändras. Jämförelser blir i så fall orimliga: They [comparative studies] are based on the invalid implicit assumption that media can be varied without changing instructional content or strategy. (Hagler and Knowlton, 1987, s. 87) Morrison (1994) har en liknande tanke: As the interdependence of instructional strategy and utilization of a medium's capabilities (e.g., immediate feedback, user input, animation, controllable objects) increases in strength with interactive technologies like computer-based instruction, such research [comparison studies] has less and less relevance. (Morrison, 1994, s. 43) Vi vet att läraren påverkar resultaten - när olika lärare undervisar experimentgrupp och kontrollgrupp blir skillnaden större än när samma lärare undervisar båda grupperna. Denna variabel är sällan kontrollerad i studier av datoranvändning (Clark, 1994; Kirkpatrick och Cuban, 1998). Man kan också ha etiska invändningar mot en experimentell eller kvasiexperimentell uppläggning. Kan vi låta alla elever i en klass få en egen dator medan parallellklassen inte alls får lov att använda datorer? En

14 sådan uppläggning skulle givetvis, och med all rätt, väcka en storm av protester hos både elever, föräldrar och lärare (Hammond, 1994). En annan invändning mot komparativa studier är av vetenskapsfilosofisk natur. I ett par decennier har det skett ett ifrågasättande av samhällsvetenskapens möjligheter att komma fram till generella sanningar. Samhällsvetenskapliga sanningar är lokala i tiden och rummet, anser många (Rorty, 1982; Toulmin, 1990). Varför skulle då sanningar om IKT vara undantagna från detta? Varför skulle det just på detta område vara möjligt att komma fram till generella påståenden av typen IKT gör undervisningen bättre - eller för den delen, IKT gör undervisningen sämre? Sanningen om IKT och undervisning kan vara mycket mer kontextbunden - dvs. IKT kan vara bra i vissa sammanhang, i vissa ämnesmoment, för vissa grupper av elever, när det används av vissa lärare men fungera sämre i andra sammanhang. Så resonerar Kozma (1991; 1994) när han efterlyser ett skifte från vad han kallar macrolevel research ( what is the overall impact of one medium versus another across learners ) till microlevel research ( in what ways can we use the capabilities of media to influence learning for particular students, tasks, and situations? ). 4 En slutsats måste bli att komparativa studier innebär många problem och är behäftade med svåra metodologiska brister. Insikten om komparativa metoders brister och svårigheter är inte ny - eller borde i alla fall inte vara det. På 60-talet, när man också var intresserad av använda olika media (undervisningsmaskiner, TV) i undervisningen och jämföra dem med traditionella metoder, tycks forskarna också kommit fram till denna slutsats (se t.ex. Stolurow, 1962; Jackson, 1968). De resultat som genererats ur sådana undersökningar om IKT i undervisningen är också motsägelsefulla och ger inte något klart besked om informations- och kommunikationsteknikens eventuella positiva effekter på elevers lärande (se Pedersen, 1998a). Det samlade kunskapsläget tycks alltså tala mot satsningar på komparativ forskning i denna kvasiexperimentella form. Flera informanter uttrycker också skepsis mot en sådan forskning. Internationellt tycks denna typ av forskning vara relativt vanlig även om den varit sparsamt företrädd i de nordiska länderna. Det kan inte heller uteslutas att det finns specifika situationer då ett sådant angreppssätt kan vara fruktbart. Men på det hela taget, trots den givetvis för en bred allmänhet och inte minst för politiker intressanta och till synes enkla frågan om IKT gör undervisningen bättre, finns det anledning att vara tveksam till en sådan forskningsinriktning. 4 Denna komplexitet är givetvis inte heller begränsad till IKT - den gäller många av de pedagogiska och metodiska överväganden som lärare ställs inför.

15 Brist på teoretisk anknytning 5 Som helhet kan man säga att forskningen på detta område visar en fattigdom på teorier (vilket också flera informanter påtalar). Under 80-talet lanserade Seymour Papert (1984) en Piaget-inspirerad teori om hur LOGOprogrammering 6 skulle medverka till att utveckla elevers tänkande, en kognitiv transfer. De Corte m.fl. sammanfattar många års forskning: Despite the evident enthusiasm of many practitioners and investigators in this area, a series of studies about the effects of Logo programming on children's problem-solving skills conducted in the early 1980s did not report any positive results supporting the cognitive effects hypothesis. (De Corte, Verschaffel, and Lowyck, 1996, s. 698) Under 90-talet har vi sett ett ökat intresse för Vygotskijs teorier. Ett viktigt begrepp hos Vygotskij är ZPD (the Zone of Proximal Development; ibland på svenska kallad möjlighetszonen), vilket står för den skillnad som finns mellan elevens faktiska nivå och elevens potentiella utvecklingsnivå (se Crain, 1992; Bodrova and Leong, 1996). Utvecklingen mot den potentiella nivån kan nås med hjälp av interventioner och diskussioner med lärare och/eller kamrater. Detta har lagt grunden till forskning om reciprocal teaching och ett förnyat intresse för cooperative learning (Berk, 1994 s ). De Corte (1990) skisserar en datordidaktik som är starkt influerad av Vygotskij. Hänvisningar till sociokulturella teorier och collaborative learning bland mina informanter visar också på influenser från Vygotskij men också från teoretiker tillhörande vad man kallar situated learning - dessa ser lärandet som kontextbundet (se Lave and Wenger, 1991; Chaiklin and Lave, 1993). Saarenkunnas m.fl. (1998) menar att metaforen distributed cognition kan ses som en sammansmältning av sociala och kognitiva teorier om lärande. En anledning till bristen på teorier inom området är säkert den tekniska utvecklingen som medfört ständigt nya tillämpningar och med det också kontinuerligt nya idéer om hur vi bör använda tekniken på undervisningsområdet, alltifrån 80-talets början med dess fokusering på programmering till dagens söka kunskaper på Internet. (1982) Programmering: den grundläggande färdigheten för det tjugonde århundradet. Lär studenterna att programmera genom att använda BASIC... 5 Mindre delar av denna text bygger på Pedersen 1998 kap. 5 6 LOGO är ett programspråk som konstruerats av Seymour Papert.

16 (1984) Inte BASIC för Guds skull lär studenterna att tänka på ett sätt som kan överföras till andra situationer. Lär studenterna LOGO! (1986) Låt oss sluta leka. Försämrade testresultat visar på ett grundläggande problem vad beträffar akademiska prestationer. Datorer är underbara förlåtande lärare och med sekvenserade och integrerade program så kan alla studenter arbeta på sin nivå och i sin egen takt (1988) Behandla inte studenterna som objekt som man skall stoppa i information. Studenterna skall använda datorerna som verktyg som vuxna människor gör de bör lära sig hur man använder kalkylprogram, databasprogram och ordbehandling (1990) Verktyg för vuxna? Gör verktygen relevanta för skolans ämnesmål. Om de inte integreras i existerande läroplaner, så är de inte värda att använda (1992) Aktivt lärande att lära genom att producera en produkt som kan visas upp för en riktig publik det är den enda inlärning som fastnar. Att låta studenterna programmera hypertext och multimediapresentationer är därför ett av de mest värdefulla sätten att använda informationstekniken inom undervisningen (Becker, 1993, s. 129; min övers.) (1994) Internet: Låt studenterna bli delaktiga i den verkliga världen (Becker, 1994, s ; min övers) (sammanställningen tagen från Pedersen, 1998a, s ) Dessa förändrade synsätt på hur tekniken bör användas har givetvis försvårat kunskaps- och teoriutvecklingen inom området. Det har också medfört att man typiskt alltid talar om teknikens möjligheter - möjligheter som sällan blir utforskade eftersom nya möjligheter ständigt visar sig vid horisonten. Som helhet tycks i alla fall området lida viss brist på teoretisk förankring även om det också går att finna exempel på forskning med god sådan. Vad händer i klassrummet? En hel del av den forskning som bedrivits kring informations- och kommunikationsteknikens användning inom undervisningsområdet har varit deskriptiv till sin karaktär. Den har - som framgått - bestått i

17 surveyundersökningar - enkäter, intervjuer - ibland också kombinerade med i tid och omfattning relativt begränsade observationer av lärare och elevers arbete. Ett exempel på denna senare metod är de fallstudier som gjorts inom ELOÏS-programmet (Riis, Jedeskog et al., 1997). Detta är naturligtvis bra metoder om man på ett allmänt plan vill veta vad som händer och ett viktigt inslag i många typer av utvärderingar. Däremot riskerar denna typ av undersökningar att - i likhet med många komparativa studier - bli ganska teorifattig - den är varken teorianvändande eller teorigenererande. Det är också lätt att fastna på en retorisk nivå. Det finns en IKT-diskurs 7 - dvs. ett sätt att tala om IKT och fenomen inom området, som kan vara svår att tränga igenom både för de som arbetar med IKT i skolan och de som skall studera verksamheten. Diskurser kan jämföras med Kuhns paradigm - enligt Michel Foucault kan de ses som diskussionsregler som bestäms av olika maktcentra i samhället. Dessa centra bestämmer vad som är kunskap och legitimerar därigenom sin egen makt. De styr vad och på vilket sätt något diskuteras. 8 På mikronivå vet vi egentligen ganska litet om vad som händer i skolan när IKT införs i undervisningen. Att studera IKT i undervisningen är också att studera ett rörligt objekt - tekniken utvecklas och sprids; nya tillämpningar blir möjliga; vissa blir föråldrade. Att döma av den svenska regeringens proposition om IKT i skolan -Lärandets verktyg - är det nu Internet som skall förändra skolan. Man skriver bl.a.: Att kunna lära sig, att kunna förstå, analysera och sålla information och omvandla den till egen kunskap är avgörande. (Lärandets verktyg, 1998, s. 9) I Lärandets verktyg framställs Internet som ett läromedel som genom sin egen brist på kvalitetskontroll och systematik skall träna eleverna i kritiskt tänkande. Jag vill bara visa på några frågor i detta sammanhang där jag menar att vi saknar kunskap: Hur - och till vad - använder eleverna Internet? Hur används möjligheterna till kommunikation? Förstår eleverna (och i vilken grad förstår de?) de texter som de hämtar hem från Internet? 7 Några forskare har döpt detta till IT-ism. Se Johansson, Nissen och Sturesson (1998). IT-ism. Informationstekniken som vision och verklighet. 8 Se Delanty (1997). Social Science. Beyond Constructivism and Realism.

Medvetande och kultur

Medvetande och kultur HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Institutionen för Beteendevetenskap Magisteruppsats i Pedagogik (61-80) 20 poäng Medvetande och kultur en studie av hur högstadieelever arbetar med källkritik på material från nätet

Läs mer

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng IT-classroom Pascal Deraed Lärarutbildning 90 hp 2009-06-02 Examinator: Jan Härdig Handledare: Lisbeth Amhag

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 5 Februari 2011 Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid

Läs mer

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap Examensarbete Hösten 2007 Institutionen för Beteendevetenskap Magisterutbildning med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv Författare

Läs mer

Meningen med webben En studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. Karlstad University Studies. AnnBritt Enochsson

Meningen med webben En studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. Karlstad University Studies. AnnBritt Enochsson Institutionen för utbildningsvetenskap Pedagogik AnnBritt Enochsson Meningen med webben En studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass Karlstad University Studies 2001:7 AnnBritt Enochsson

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Higher Education Research Group I T University, Chalmers & GU Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Ramon Garrote Jurado Tomas Pettersson Michael F Christie Pedagogical

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 Patrik Hassel Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 4 Datainsamling... 4 Avgränsning av området IT och lärande... 4 Metodik...

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Lära ut och in. om innehållet i pedagogisk verksamhet

Lära ut och in. om innehållet i pedagogisk verksamhet Lära ut och in om innehållet i pedagogisk verksamhet Ole Björkqvist Tomas Englund Caroline Liberg Gun Malmgren Lennart Olausson Ann-Marie Pendrill Staffan Selander Svein Sjøberg Lära ut och in om innehållet

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

Reflektioner kring specialpedagogik

Reflektioner kring specialpedagogik Reflektioner kring specialpedagogik sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 5:2007 ReFLektioner kring specialpedagogik sex professorer om forskningsområdet

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Helena Eckeskog Institutionen för språkstudier Studier i pedagogiskt arbete 7 Studier i språk och litteratur från Umeå universitet

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

FRÅN LÄRARE TILL ELEVER, FRÅN UNDERVISNING TILL LÄRANDE

FRÅN LÄRARE TILL ELEVER, FRÅN UNDERVISNING TILL LÄRANDE FRÅN LÄRARE TILL ELEVER, FRÅN UNDERVISNING TILL LÄRANDE utvecklingslinjer i svensk, nordisk och internationell klassrumsforskning VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 9:2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 13:2005 UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 resultatdialog och framåtblick UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Redskap för lärande?

Redskap för lärande? Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Statsvetenskap Agneta Grönlund Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet Karlstad University Studies 2011:10 Agneta Grönlund Redskap

Läs mer