Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg, (fp) Lars Andersson (s) Göran Kihlström (kd), tjänstgörande ers för Roland Leben (kd) Patrik Lipkin (s) tjänstgörande ers för Said El Kazemi (v) Sten-Olof Olsson (fp) tjänstgörande ers för Lars Nyquist (m) Ersättare Per Gustavsson (s) Övriga närvarande Justerare Bo Ivarson, förvaltningschef Ingrid Öhlén, administrativ chef/ t f sekreterare Lennart Mikaelsson, chef planerings- och trafikavdelningen Kurt Eriksson, VA-chef Eva Larsson, VA- och renhållningschef Jan Karlsson, fritidschef Conny Wolbe, gatuchef Margot Eriksson och Bertil Forsberg Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen måndagen den 26 juni 2006 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ingrid Öhlén Ordförande Gunnar Eriksson Justerare Margot Eriksson Bertil Forsberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska nämndens arkiv, Kungsgatan 30. Underskrift Ingrid Öhlén

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(22) TN 54 Godkännande av föredragningslistan Godkänner föredragningslistan med föreslagna tilläggsärenden. Föredragningslistan upptar femton ärenden. Föreslås följande tilläggsärenden: - Skötselplan Sannaskogen - Fråga Östra Ringvägen - Karlagatan - Information från Renhållningsverksföreningens årsmöte/konferens

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(22) TN 55 Förvaltningschefens information Noterar informationen och gav förvaltningschefen i uppdrag att koordinera mötet med revisorerna. Förvaltningschefen informerade nämnden om att pågående investeringsprojekt kräver mycket god planering och uppföljning. Förslag till tidpunkt för revisionens möte med tekniska nämnden diskuterades. Förvaltningschefen föreslog möte i samband med tekniska nämndens sammanträde kl Föreslås att tekniska nämndens sammanträde börjar kl vid aktuellt tillfälle.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(22) TN 56 Arbetsutskottets anmälan om fattade beslut Tackar för informationen. Tnau Tnau Tnau Förvaltningschefens information. Ärenden för kännedom. Information avfallsplan. Tnau 72 Rapport från Vänortsbesök i Farsund

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22) TN 57 Redovisning av delegeringsärenden Noterar informationen. Delegeringsärenden - Detaljplan för kv. Tapiren 1 och 4 mm i Kristinehamn. - Detaljplan för kv. Nebulosan i Kristinehamn.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) TN 58 Tnau 63 Dnr 05:31 Redovisning badhusutredning Ep: ks Tekniska nämnden ställer sig bakom förstudien och tillställer kommunstyrelsen densamma för inplanering av åtgärder. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Bakgrund Tekniska nämnden uppdrog åt förvaltningen vid sammanträde , TN 20, att genomföra en förstudie om badhus i framtiden. Denna har nu genomförts och bifogas denna handling. Det som framgår tydligt är att det inom de närmaste åren (2-3) måste vidtas åtgärder om kommunen skall ha ett fungerande badhus. Här måste man också beakta att man inte beslutar om investeringar som kan behöva göras om inom en snar framtid. Tekniska förvaltningens beslutsförslag TN au beslutar föreslå Tekniska nämnden att ställa sig bakom förstudien och tillställa Kommunstyrelsen densamma för inplanering av åtgärder. Arbetsutskottets behandling Förvaltningschefen föreslår ett besök till det nybyggda badhuset i Skara under hösten.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(22) TN 59 Tnau 64 Dnr 06:69 Kullstigen Tekniska nämnden beslutar att behålla nuvarande gatusektion vid återställning av Kullstigen. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Kommunen genomför enligt fastställd saneringsplan byte av va-ledningar i Kullstigen. Vid återställandet av gatan föreslog förvaltningen att gatusektionen förändras så att en gång- och cykelbana, med en skiljeremsa av gräs och trädplantering, skiljer en minskad körbana. Detta förslag har av boende längs Kullstigen upplevts som en försämring och flera boende har med mail och telefonsamtal uttalat att man inte vill ha någon förändring av gatusektionen efter va-arbetet. Förvaltningen har via en enkät låtit de boende längs Kullstigen svara på frågan om de vill ha befintlig gatusektion kvar, eller om de föredrar en ny sektion med gång- och cykelbana och trädplantering. 32 svar har inkommit varvid 10 vill ha en ny gatusektion och 22 vill ha nuvarande gatusektion kvar. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att vid återställning av Kullstigen behålla nuvarande gatusektion.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(22) TN 60 Tnau 65 Dnr 05:147 V:a Ringvägen/Enserudsgatan Tekniska nämnden beslutar ompröva tidigare beslut enligt TN 117/2005. Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen undersöker möjligheten till hastighetskameror efter Västra Ringvägen. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Spellings glasservice har i skrivelse framfört synpunkter på kommande avstängning av Enserudsgatans anslutning mot V:a Ringvägen. Åtgärden upplevs som att tillgängligheten till affärsrörelsen försämras. Tekniska nämnden har beslutat att omgående stänga av Enserudsgatans anslutning till V:a Ringvägen samt hos Miljö- och Byggnadsnämnden hemställa att gällande detaljplan för området revideras. Möjlighet att överklaga beslut skiljer sig vad avser lokal trafikföreskrift (LTF) och detaljplaneprocess. Vid en revidering av detaljplanen kan man lämna synpunkter i samråd och utställning. Vid fastställande av detaljplanen kan man överklaga ett sådant beslut under förutsättning att man i samråd eller utställningsfasen skriftligt lämnat synpunkter. Ett överklagande görs till Länsstyrelsen och Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Regeringen. I nuläget har inte revideringen av detaljplanen påbörjats varför det av naturliga skäl inte finns någon möjlighet att framföra synpunkter på ett detaljplaneförslag. Tekniska nämnden kan i egenskap av trafiknämnd stänga av en gata. Detta kräver dock att en lokal trafikföreskrift upprättas och samråd sker med polismyndigheten. Denna lokala trafikföreskrift kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor efter att ni tagit del av beslutet. Trafiknämnden kan också när som helst upphäva en lokal trafikföreskrift. Tekniska nämndens beslut kan som alla nämndbeslut överklagas till Länsrätten inom tre veckor efter justering. Åtgärden att stänga Enserudsgatan är till för att förbättra trafiksäkerheten. Förvaltningen har gjort trafikmätningar i området som sedan ska jämföras med nya mätningar då åtgärden är genomförd, detta för att erhålla ett bra beslutsunderlag vid upprättandet av ny detaljplan. Spellings glasservice har med skrivelse klargjort sin uppfattning för tekniska nämnden i frågan och skrivelsen kommer att behandlas av tekniska nämnden.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(22) TN 60, forts. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att lämna skrivelsen utan åtgärd. Tekniska nämndens behandling Yrkande Gunnar Eriksson (s) yrkar att tekniska nämnden omprövar nämndens tidigare beslut enligt TN 117, att stänga Enserudsgatans anslutning till V.a Ringvägen och föreslår att förvaltningen undersöker möjligheten till hastighetskameror längs Västra Ringvägen. Propositionsordning Ordföranden prövar tidigare beslut att stänga av Enserudsgatans anslutning till Västra Ringvägen ( 117/05) mot ordförandens yrkande att förvaltningen även får i uppdrag att undersöka möjligheten till hastighetskameror längs Västra Ringvägen. Efter avslutade överläggningar finner ordföranden att tekniska nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Votering begärs och genomförs. Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till tidigare beslut (TN 117/2005). Nej-röst för bifall till ordförandens yrkande. Omröstningsresultat Med 4 ja-röster för tidigare beslut (TN 117/2005) mot 4 nej-röster för ordförandens yrkande konstaterar ordföranden att tekniska nämnden bifallit ordförandens förslag med stöd av ordförandens utslagsröst. Ledamot/tjänstgörande ers Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Gunnar Eriksson (s) Per-Åke Söderström (c) Jan Håkansson (m) Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg (fp) Lars Andersson (s) Göran Kihlström (kd) Patrik Lipkin (s) Sten-Olof Olsson (fp) Summa 4 4 1

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(22) Ep: Handikappkonsulent TN 61 Tnau 67 Dnr 06:19 Förlängning av ledstråk på Södra Torget Tekniska nämnden beslutar att en två meter bred asfaltsträng läggs från den redan befintliga asfaltbanan upp till Kungsbron. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till nämnden.... Ärendet Planerings- och trafikchefen informerar att en skrivelse inkommit från Handikappkonsulent Kenneth Henningsson. Under 2005 belades delar av Södra Torget med asfalt, vilket har underlättat framkomligheten för rullstolsburna. Anledningen var genomförandet av Stadsracet i Kristinehamns centrum. För att ytterligare underlätta framkomligheten för grupper av invånare med varierande grad av rörelsehinder framförs nu ett förslag att en två meter bred asfaltsträng läggs från den redan befintliga asfaltbanan upp till Kungsbron. Arbetsutskottets överläggningar Arbetsutskottet diskuterar det framtagna förslaget och beslutar att överlämna ärendet till nämnden. Tekniska nämndens behandling Lennart Mikaelsson och Conny Wolbe redogör för ärendet och att det innebär stora förbättringar för de rörelsehindrade. Yrkanden Ordförande, Gunnar Eriksson (s) föreslår att tekniska nämnden tillmötesgår handikappkonsulentens förslag att en två meter bred asfaltsträng läggs från den redan befintliga asfaltbanan upp till Kungsbron. Per-Åke Söderström (c) föreslår återremiss till förvaltningen för inarbetande inför budgetåret Propositionsordning Ordföranden prövar Per-Åke Söderströms (c) återremissyrkande mot ordförandens förslag, varvid ordföranden finner att tekniska nämnden bifallit ordförandens förslag.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(22) TN 61, forts. Votering begärs och genomförs. Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande. Nej-röst för bifall till Per-Åke Söderströms yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande mot 4 nej-röster för Per-Åke Söderströms yrkande beslutar tekniska nämnden i enlighet med ordförandens yrkande. Ledamot/tjänstgörande ers Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Gunnar Eriksson (s) Per-Åke Söderström (c) Jan Håkansson (m) Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg (fp) Lars Andersson (s) Göran Kihlström (kd) Patrik Lipkin (s) Sten-Olof Olsson (fp) Summa 5 4

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(22) TN 62 Fråga Östra Ringvägen Karlagatan Noterar informationen. Patrik Lipkin (s) ställer frågan om det finns en trafiksäkerhetsutredning som visar olycksstatistiken i korsningen Östra Ringvägen Karlagatan. Planerings- och trafikchef Lennart Mikaelsson informerar att det i dagsläget inte finns någon anmärkningsvärd olycksstatistik i korsningen. En gång- och cykeltunnel under Östra Ringvägen finns med i LTP-planen till skydd för de oskyddade trafikanterna.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(22) TN 63 Dnr 03:30 Skötselplan Sannaskogen Skötselplan för Sannaskogen antas, fastställs och genomförs av tekniska nämnden. Ärendet Ett förslag till skötselplan för naturområdet inom detaljplanen för Sannaområdet, liksom angränsande område mot Akzo Nobels fabrik, har upprättats genom Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens försorg enligt skrivelse , dnr 03:30. Efter att planen överlämnats till tekniska förvaltningen för vidare handläggning har den nu granskats av berörda tjänstemän. Investerings- och driftskostnader för naturområdet finns redovisat i LTP 2007; Fokusområde fritid, delmål 3 åtgärd 4. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar Att skötselplan för Sannaskogen antas, fastställs och genomförs av tekniska nämnden.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(22) TN 64 Tnau 68 Dnr 05:173 Utredning för utbyggnad av allmän kommunal anläggning avseende renvatten och avlopp delen Skymningen - Picasso Ep: ks Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens principutredning av allmän va-utbyggnad delen Skymningen Picasso samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen som underlag för vidare handläggning. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Tekniska förvaltningen har på uppdrag av kommunkontoret utfört utredning för utbyggnad av allmän kommunal anläggning avseende renvatten och avlopp, delen Skymningen Picasso. Utredningen omfattar principer för anslutning av befintliga fastigheter samt finansieringsalternativ för utbyggnaden. Utredningen bifogas. Utredningen baseras på WSP:s va-utredning för Vålösundet av omfattande teknisk lösning och bedömd utbyggnadskostnad. Utbyggnadstekniskt är bedömningen att utbyggnaden indelas i fyra etapper. Utredningen redovisar förutom principer för anslutning av befintliga fastigheter och finansieringsalternativ för utbyggnaden, även de lagkrav och allmänna förutsättningar som gäller beträffande utökning av verksamhetsområdet, utförande, anslutningar, inlösensskyldigheter samt avgiftsuttag och betalningsförutsättningar. Förvaltningens utredning kommer att utgöra underlag för kommunstyrelsens kommande handläggning beträffande utbyggnadsplaner av allmän kommunal Va-anläggning i Vålösundsområdet. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar - att godkänna tekniska förvaltningens principutredning av allmän vautbyggnad delen Skymningen Picasso samt överlämna densamma till kommunstyrelsen som underlag för vidare handläggning.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(22) TN 64, forts. Tekniska nämndens behandling VA-chef Kurt Eriksson informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit till kommunkontoret att i samverkan med tekniska förvaltningen informera berörda fastighetsägare för hela utredningsområdet och inleda en dialog med berörda fastighetsägare i etapp 1 enligt följande: Bedömning av den enskilda anläggningens status. Redovisa och inhämta synpunkter på alternativa betalningsmöjligheter. Inhämta och dokumentera allmänna synpunkter från den enskilde fastighetsägaren. Teknisk rådgivning för åtgärder i den egna fastigheten.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(22) TN 65 Dnr 06:15 Förändrad inriktning på avfallsplanen Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen arbetar vidare med avfallsplanen enligt den nya inriktning som presenterats nedan. Ärendet Med anledning av arbetet med avfallsplanen har vi fört diskussioner om framtida verksamhet inom Renhållningen och kommit fram till följande: ÅterVinningsStationer Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI, vill minska antalet stationer, helst till hälften. Vi har 29 stationer i kommunen idag. Vid en översyn har vi kommit fram till att det är möjligt att successivt minska till 18 stycken förutsatt att de som nyttjas mest idag byggs ut för att möta ett ökat behov på dessa. Fyra skulle kunna stängas redan nu om tre utökas. Ytterligare tre kan tas bort under första halvåret 2007 och slutligen fyra under 2008 under förutsättning att en utökas. Nyttjandegrad och avstånd till alternativ station har varit avgörande för urvalet. Strandmossen Med den utveckling som varit de senaste åren har det skett en successiv minskning av de mängder som läggs på deponi. Detta i kombination med att det varit svårt att få tillgång till rivningsmassor för stabilisering av mossen i etapp tre av Strandmossen gör att vi ser att projektet med fortsatt deponi efter 2009 i dagsläget blir alltför dyrt per deponerat ton. Närheten till Karlskoga och Karlstad ger möjlighet till deponering inom rimliga avstånd vilket är en förutsättning för att i vart fall tillfälligt upphöra med deponering på Strandmossen. Strandmossen blir då en renodlad återvinningscentral med utökad sortering för att ytterligare minimera de massor som ska gå till deponi. I en framtid då befintliga deponier i närområdet når sin slutfas kan det åter bli aktuellt för oss att ha en deponi då med massor från grannkommunerna. I mellantiden kan vi nyttja de rivningsmassor m m som är lämpliga för konsolidering av mossen för att skapa en bra grund för en framtida deponi. Skulle det inte bli av med deponin har vi ändå nytta av större ytor för sortering på Strandmossen. När det blir aktuellt att dra igång deponin kommer vi att behöva söka tillstånd för att kunna lägga större mängder på deponin än vad nuvarande tillstånd ger utrymme för.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22) TN 65, forts. För att klara den nya situationen kommer vi att behöva bygga en omlastningsramp på Strandmossen eller i vart fall utöka den som finns. En positiv bieffekt är att vi då även kan omlasta de vanliga hushållssoporna som går till förbränning vilket minskar vår sårbarhet vid val av samarbetspartner. Omlastningen medför även att verksamheten kan effektiviseras vad gäller antal bilar eftersom större mängder sopor kan transporteras per transport. Det ger även en möjlighet att lägga ut vissa delar av verksamheten på en entreprenör. Sammanfattningsvis: - avvakta med utbyggnad av nya deponidelen - utökad sortering - bygga omlastningsplats Farligt avfall För att ytterligare öka servicen och samtidigt minska mängden farligt avfall i de vanliga soporna kommer vi att se över möjligheterna till fastighetsnära insamling i första hand till flerfamiljshus men det kan även bli aktuellt för villor. Vi kommer också att se över de system som finns idag för insamling från olika verksamheter Grovsopor södra kommundelarna Vi ser två tänkbara alternativ för fortsatt insamling av grovsopor från hushållen i de södra kommundelarna: 1. Befintliga stationer bibehålls men kommer enbart att vara öppna två veckor på våren och två veckor på hösten. Vid öppethållandet kommer de att vara bemannade för att säkerställa en riktig sortering och att de inte nyttjas av verksamhetsutövare som ska betala för att lämna denna avfallsfraktion. Bemanningen möjliggör även en säker hantering av farligt avfall. 2. En gemensam ÅVC byggs i centralt läge i de södra kommundelarna med öppettider anpassade till hushållens behov och med möjlighet för verksamhetsutövare att mot ersättning lämna avfall. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Att tekniska nämnden beslutar att förvaltningen arbetar vidare med avfallsplanen enligt den nya inriktning som presenterats i denna skrivelse.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(22) TN 66 Dnr 06:70 Inbjudan att lämna synpunkter på Svenskt Vattens flerårsplan Tog emot informationen. Informationen Svenskt Vatten har för perioden tagit fram ett förslag till flerårsplan för inriktning på arbetet de närmaste åren. De övergripande målen för Svenskt Vattens verksamhet under planeringsperioden är följande: Säkra och hållbara vattentjänster Ökat samarbete Forskning och utveckling Effektivare management och kommunikation Stärkt kompetens Synpunkter på flerårsplanen Flerårsplanen är i huvudsak bra och beskriver väl de frågor som är aktuella för branschen. Vikten av att finna vägar för att locka ungdomar till branschen kan inte nog framhävas. Det är speciellt viktigt för mindre kommuner att en bred bas för utbildningen skapas även regionalt så att inte alla nyutbildade hamnar i storstadsområdena. En fråga som borde lyftas ytterligare är slamproblematiken. Hur ska vi få ett slam som är tillräckligt bra för att näringsämnena ska kunna återföras till jordbruket? Vilka krav ska vi ställa och hur ska vi få förtroende för den produkt som vi kan leverera? Arbetet med ramdirektiv för vatten och de åtgärdsplaner som ska tas fram behöver komma igång och här har Svenskt Vatten en viktig roll som inspiratör och pådrivare. Det är viktigt att vi är med och påverkar det som senare kommer att bli en kostnad för oss samtidigt som det är viktigt att dra gränsen mot vad som är myndighetsarbete så att det inte är verksamheterna som får göra utredningar och inventeringar som det kommer an på myndigheten att utföra. Förvaltningen ser fram mot kommande år med ett ökat utbud av egen utbildning som stärker verksamheten.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) TN 67 Rapport från Renhållningsverksföreningens (RVF) årsmöte/konferens Tackar för rapporten. Sten-Olof Olsson och Margot Eriksson har deltagit i RVF:s årsmöte/konferens i Jönköping den 30 maj 1 juni Sten-Olof Olsson rapporterade dels från årsmötet, som beslutat att föreningen ska byta namn till Avfall Sverige och dels från seminarier.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22) TN 68 Tnau 70 Dnr 06:67 Friskvården i Värmland Ep: FiV Tekniska nämnden beslutar att Friskvården i Värmland erhåller bidrag med kronor för budgetåret Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Friskvården i Värmland har tillskrivit Kristinehamns kommun med ansökan om bidrag till verksamheten för budgetåret 2007 med kronor. Bidraget 2006 uppgår till kronor. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att Friskvården i Värmland erhåller bidrag med kronor för budgetåret 2007.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) TN 69 Tnau 71 Dnr 05:74 Styrketräningslokal KHT samt inlineträning i ishallen sommartid Ep: KHT Tekniska nämnden beslutar -att KHT medges att göra rubricerad ombyggnad under förutsättning att föreningen svarar för ombyggnadsarbetet och i samband därmed uppkomna kostnader. Ombyggnaden skall utföras i samråd med hyresvärden. -att ett hyreskontrakt skall upprättas. -att KHT medges bedriva inlineverksamhet i ishallen. Hyreskostnad 50 kr/timme. -att KHT svarar för städning i nyttjade lokaler. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Kristinehamns Hockey Team (KHT) har sedan hösten 2005 fått nyttja samlingslokalen i ishallen som styrketräningslokal. På grund av stor besöksfrekvens har föreningen till tekniska nämnden inkommit med begäran om att få utöka lokalens kapacitet genom att ianspråkta två intilliggande städförråd samt ett pentry. Nuvarande toalett för samlingslokalen byggs om till städförråd. En sådan ombyggnad innebär att styrketräningslokalen ökar från 36 kvm till 51 kvm. KHT svarar för ombyggnationen och samtliga därmed uppkomna kostnader. Det har också framkommit önskemål från KHT om att få bedriva inlineverksamhet i ishallen under sommarhalvåret. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar -att KHT medges att göra rubricerad ombyggnad under förutsättning att föreningen svarar för ombyggnadsarbetet och i samband därmed uppkomna kostnader. Ombyggnaden skall utföras i samråd med hyresvärden. -att ett hyreskontrakt skall upprättas. -att KHT medges bedriva inlineverksamhet i ishallen. Hyreskostnad 50 kr/timme. -att KHT svarar för städning i nyttjade lokaler.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22) Tack, gratulation och sommarhälsning! Ordförande, Gunnar Eriksson riktade tack till nämndens ledamöter och tjänstemännen för ett gott samarbete under första halvåret samt tillönskade alla en trevlig sommar. Bo Ivarson tackade å tjänstemännens vägnar tekniska nämnden för gott samarbete och önskade politikerna en skön och avkopplande sommar. Nämnden gratulerade Gunnar Eriksson som fyllt 70 år.

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer