Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg, (fp) Lars Andersson (s) Göran Kihlström (kd), tjänstgörande ers för Roland Leben (kd) Patrik Lipkin (s) tjänstgörande ers för Said El Kazemi (v) Sten-Olof Olsson (fp) tjänstgörande ers för Lars Nyquist (m) Ersättare Per Gustavsson (s) Övriga närvarande Justerare Bo Ivarson, förvaltningschef Ingrid Öhlén, administrativ chef/ t f sekreterare Lennart Mikaelsson, chef planerings- och trafikavdelningen Kurt Eriksson, VA-chef Eva Larsson, VA- och renhållningschef Jan Karlsson, fritidschef Conny Wolbe, gatuchef Margot Eriksson och Bertil Forsberg Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen måndagen den 26 juni 2006 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ingrid Öhlén Ordförande Gunnar Eriksson Justerare Margot Eriksson Bertil Forsberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska nämndens arkiv, Kungsgatan 30. Underskrift Ingrid Öhlén

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(22) TN 54 Godkännande av föredragningslistan Godkänner föredragningslistan med föreslagna tilläggsärenden. Föredragningslistan upptar femton ärenden. Föreslås följande tilläggsärenden: - Skötselplan Sannaskogen - Fråga Östra Ringvägen - Karlagatan - Information från Renhållningsverksföreningens årsmöte/konferens

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(22) TN 55 Förvaltningschefens information Noterar informationen och gav förvaltningschefen i uppdrag att koordinera mötet med revisorerna. Förvaltningschefen informerade nämnden om att pågående investeringsprojekt kräver mycket god planering och uppföljning. Förslag till tidpunkt för revisionens möte med tekniska nämnden diskuterades. Förvaltningschefen föreslog möte i samband med tekniska nämndens sammanträde kl Föreslås att tekniska nämndens sammanträde börjar kl vid aktuellt tillfälle.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(22) TN 56 Arbetsutskottets anmälan om fattade beslut Tackar för informationen. Tnau Tnau Tnau Förvaltningschefens information. Ärenden för kännedom. Information avfallsplan. Tnau 72 Rapport från Vänortsbesök i Farsund

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22) TN 57 Redovisning av delegeringsärenden Noterar informationen. Delegeringsärenden - Detaljplan för kv. Tapiren 1 och 4 mm i Kristinehamn. - Detaljplan för kv. Nebulosan i Kristinehamn.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) TN 58 Tnau 63 Dnr 05:31 Redovisning badhusutredning Ep: ks Tekniska nämnden ställer sig bakom förstudien och tillställer kommunstyrelsen densamma för inplanering av åtgärder. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Bakgrund Tekniska nämnden uppdrog åt förvaltningen vid sammanträde , TN 20, att genomföra en förstudie om badhus i framtiden. Denna har nu genomförts och bifogas denna handling. Det som framgår tydligt är att det inom de närmaste åren (2-3) måste vidtas åtgärder om kommunen skall ha ett fungerande badhus. Här måste man också beakta att man inte beslutar om investeringar som kan behöva göras om inom en snar framtid. Tekniska förvaltningens beslutsförslag TN au beslutar föreslå Tekniska nämnden att ställa sig bakom förstudien och tillställa Kommunstyrelsen densamma för inplanering av åtgärder. Arbetsutskottets behandling Förvaltningschefen föreslår ett besök till det nybyggda badhuset i Skara under hösten.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(22) TN 59 Tnau 64 Dnr 06:69 Kullstigen Tekniska nämnden beslutar att behålla nuvarande gatusektion vid återställning av Kullstigen. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Kommunen genomför enligt fastställd saneringsplan byte av va-ledningar i Kullstigen. Vid återställandet av gatan föreslog förvaltningen att gatusektionen förändras så att en gång- och cykelbana, med en skiljeremsa av gräs och trädplantering, skiljer en minskad körbana. Detta förslag har av boende längs Kullstigen upplevts som en försämring och flera boende har med mail och telefonsamtal uttalat att man inte vill ha någon förändring av gatusektionen efter va-arbetet. Förvaltningen har via en enkät låtit de boende längs Kullstigen svara på frågan om de vill ha befintlig gatusektion kvar, eller om de föredrar en ny sektion med gång- och cykelbana och trädplantering. 32 svar har inkommit varvid 10 vill ha en ny gatusektion och 22 vill ha nuvarande gatusektion kvar. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att vid återställning av Kullstigen behålla nuvarande gatusektion.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(22) TN 60 Tnau 65 Dnr 05:147 V:a Ringvägen/Enserudsgatan Tekniska nämnden beslutar ompröva tidigare beslut enligt TN 117/2005. Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen undersöker möjligheten till hastighetskameror efter Västra Ringvägen. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Spellings glasservice har i skrivelse framfört synpunkter på kommande avstängning av Enserudsgatans anslutning mot V:a Ringvägen. Åtgärden upplevs som att tillgängligheten till affärsrörelsen försämras. Tekniska nämnden har beslutat att omgående stänga av Enserudsgatans anslutning till V:a Ringvägen samt hos Miljö- och Byggnadsnämnden hemställa att gällande detaljplan för området revideras. Möjlighet att överklaga beslut skiljer sig vad avser lokal trafikföreskrift (LTF) och detaljplaneprocess. Vid en revidering av detaljplanen kan man lämna synpunkter i samråd och utställning. Vid fastställande av detaljplanen kan man överklaga ett sådant beslut under förutsättning att man i samråd eller utställningsfasen skriftligt lämnat synpunkter. Ett överklagande görs till Länsstyrelsen och Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Regeringen. I nuläget har inte revideringen av detaljplanen påbörjats varför det av naturliga skäl inte finns någon möjlighet att framföra synpunkter på ett detaljplaneförslag. Tekniska nämnden kan i egenskap av trafiknämnd stänga av en gata. Detta kräver dock att en lokal trafikföreskrift upprättas och samråd sker med polismyndigheten. Denna lokala trafikföreskrift kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor efter att ni tagit del av beslutet. Trafiknämnden kan också när som helst upphäva en lokal trafikföreskrift. Tekniska nämndens beslut kan som alla nämndbeslut överklagas till Länsrätten inom tre veckor efter justering. Åtgärden att stänga Enserudsgatan är till för att förbättra trafiksäkerheten. Förvaltningen har gjort trafikmätningar i området som sedan ska jämföras med nya mätningar då åtgärden är genomförd, detta för att erhålla ett bra beslutsunderlag vid upprättandet av ny detaljplan. Spellings glasservice har med skrivelse klargjort sin uppfattning för tekniska nämnden i frågan och skrivelsen kommer att behandlas av tekniska nämnden.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(22) TN 60, forts. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att lämna skrivelsen utan åtgärd. Tekniska nämndens behandling Yrkande Gunnar Eriksson (s) yrkar att tekniska nämnden omprövar nämndens tidigare beslut enligt TN 117, att stänga Enserudsgatans anslutning till V.a Ringvägen och föreslår att förvaltningen undersöker möjligheten till hastighetskameror längs Västra Ringvägen. Propositionsordning Ordföranden prövar tidigare beslut att stänga av Enserudsgatans anslutning till Västra Ringvägen ( 117/05) mot ordförandens yrkande att förvaltningen även får i uppdrag att undersöka möjligheten till hastighetskameror längs Västra Ringvägen. Efter avslutade överläggningar finner ordföranden att tekniska nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Votering begärs och genomförs. Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till tidigare beslut (TN 117/2005). Nej-röst för bifall till ordförandens yrkande. Omröstningsresultat Med 4 ja-röster för tidigare beslut (TN 117/2005) mot 4 nej-röster för ordförandens yrkande konstaterar ordföranden att tekniska nämnden bifallit ordförandens förslag med stöd av ordförandens utslagsröst. Ledamot/tjänstgörande ers Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Gunnar Eriksson (s) Per-Åke Söderström (c) Jan Håkansson (m) Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg (fp) Lars Andersson (s) Göran Kihlström (kd) Patrik Lipkin (s) Sten-Olof Olsson (fp) Summa 4 4 1

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(22) Ep: Handikappkonsulent TN 61 Tnau 67 Dnr 06:19 Förlängning av ledstråk på Södra Torget Tekniska nämnden beslutar att en två meter bred asfaltsträng läggs från den redan befintliga asfaltbanan upp till Kungsbron. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till nämnden.... Ärendet Planerings- och trafikchefen informerar att en skrivelse inkommit från Handikappkonsulent Kenneth Henningsson. Under 2005 belades delar av Södra Torget med asfalt, vilket har underlättat framkomligheten för rullstolsburna. Anledningen var genomförandet av Stadsracet i Kristinehamns centrum. För att ytterligare underlätta framkomligheten för grupper av invånare med varierande grad av rörelsehinder framförs nu ett förslag att en två meter bred asfaltsträng läggs från den redan befintliga asfaltbanan upp till Kungsbron. Arbetsutskottets överläggningar Arbetsutskottet diskuterar det framtagna förslaget och beslutar att överlämna ärendet till nämnden. Tekniska nämndens behandling Lennart Mikaelsson och Conny Wolbe redogör för ärendet och att det innebär stora förbättringar för de rörelsehindrade. Yrkanden Ordförande, Gunnar Eriksson (s) föreslår att tekniska nämnden tillmötesgår handikappkonsulentens förslag att en två meter bred asfaltsträng läggs från den redan befintliga asfaltbanan upp till Kungsbron. Per-Åke Söderström (c) föreslår återremiss till förvaltningen för inarbetande inför budgetåret Propositionsordning Ordföranden prövar Per-Åke Söderströms (c) återremissyrkande mot ordförandens förslag, varvid ordföranden finner att tekniska nämnden bifallit ordförandens förslag.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(22) TN 61, forts. Votering begärs och genomförs. Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande. Nej-röst för bifall till Per-Åke Söderströms yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande mot 4 nej-röster för Per-Åke Söderströms yrkande beslutar tekniska nämnden i enlighet med ordförandens yrkande. Ledamot/tjänstgörande ers Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Gunnar Eriksson (s) Per-Åke Söderström (c) Jan Håkansson (m) Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg (fp) Lars Andersson (s) Göran Kihlström (kd) Patrik Lipkin (s) Sten-Olof Olsson (fp) Summa 5 4

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(22) TN 62 Fråga Östra Ringvägen Karlagatan Noterar informationen. Patrik Lipkin (s) ställer frågan om det finns en trafiksäkerhetsutredning som visar olycksstatistiken i korsningen Östra Ringvägen Karlagatan. Planerings- och trafikchef Lennart Mikaelsson informerar att det i dagsläget inte finns någon anmärkningsvärd olycksstatistik i korsningen. En gång- och cykeltunnel under Östra Ringvägen finns med i LTP-planen till skydd för de oskyddade trafikanterna.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(22) TN 63 Dnr 03:30 Skötselplan Sannaskogen Skötselplan för Sannaskogen antas, fastställs och genomförs av tekniska nämnden. Ärendet Ett förslag till skötselplan för naturområdet inom detaljplanen för Sannaområdet, liksom angränsande område mot Akzo Nobels fabrik, har upprättats genom Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens försorg enligt skrivelse , dnr 03:30. Efter att planen överlämnats till tekniska förvaltningen för vidare handläggning har den nu granskats av berörda tjänstemän. Investerings- och driftskostnader för naturområdet finns redovisat i LTP 2007; Fokusområde fritid, delmål 3 åtgärd 4. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar Att skötselplan för Sannaskogen antas, fastställs och genomförs av tekniska nämnden.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(22) TN 64 Tnau 68 Dnr 05:173 Utredning för utbyggnad av allmän kommunal anläggning avseende renvatten och avlopp delen Skymningen - Picasso Ep: ks Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens principutredning av allmän va-utbyggnad delen Skymningen Picasso samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen som underlag för vidare handläggning. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Tekniska förvaltningen har på uppdrag av kommunkontoret utfört utredning för utbyggnad av allmän kommunal anläggning avseende renvatten och avlopp, delen Skymningen Picasso. Utredningen omfattar principer för anslutning av befintliga fastigheter samt finansieringsalternativ för utbyggnaden. Utredningen bifogas. Utredningen baseras på WSP:s va-utredning för Vålösundet av omfattande teknisk lösning och bedömd utbyggnadskostnad. Utbyggnadstekniskt är bedömningen att utbyggnaden indelas i fyra etapper. Utredningen redovisar förutom principer för anslutning av befintliga fastigheter och finansieringsalternativ för utbyggnaden, även de lagkrav och allmänna förutsättningar som gäller beträffande utökning av verksamhetsområdet, utförande, anslutningar, inlösensskyldigheter samt avgiftsuttag och betalningsförutsättningar. Förvaltningens utredning kommer att utgöra underlag för kommunstyrelsens kommande handläggning beträffande utbyggnadsplaner av allmän kommunal Va-anläggning i Vålösundsområdet. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar - att godkänna tekniska förvaltningens principutredning av allmän vautbyggnad delen Skymningen Picasso samt överlämna densamma till kommunstyrelsen som underlag för vidare handläggning.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(22) TN 64, forts. Tekniska nämndens behandling VA-chef Kurt Eriksson informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit till kommunkontoret att i samverkan med tekniska förvaltningen informera berörda fastighetsägare för hela utredningsområdet och inleda en dialog med berörda fastighetsägare i etapp 1 enligt följande: Bedömning av den enskilda anläggningens status. Redovisa och inhämta synpunkter på alternativa betalningsmöjligheter. Inhämta och dokumentera allmänna synpunkter från den enskilde fastighetsägaren. Teknisk rådgivning för åtgärder i den egna fastigheten.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(22) TN 65 Dnr 06:15 Förändrad inriktning på avfallsplanen Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen arbetar vidare med avfallsplanen enligt den nya inriktning som presenterats nedan. Ärendet Med anledning av arbetet med avfallsplanen har vi fört diskussioner om framtida verksamhet inom Renhållningen och kommit fram till följande: ÅterVinningsStationer Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI, vill minska antalet stationer, helst till hälften. Vi har 29 stationer i kommunen idag. Vid en översyn har vi kommit fram till att det är möjligt att successivt minska till 18 stycken förutsatt att de som nyttjas mest idag byggs ut för att möta ett ökat behov på dessa. Fyra skulle kunna stängas redan nu om tre utökas. Ytterligare tre kan tas bort under första halvåret 2007 och slutligen fyra under 2008 under förutsättning att en utökas. Nyttjandegrad och avstånd till alternativ station har varit avgörande för urvalet. Strandmossen Med den utveckling som varit de senaste åren har det skett en successiv minskning av de mängder som läggs på deponi. Detta i kombination med att det varit svårt att få tillgång till rivningsmassor för stabilisering av mossen i etapp tre av Strandmossen gör att vi ser att projektet med fortsatt deponi efter 2009 i dagsläget blir alltför dyrt per deponerat ton. Närheten till Karlskoga och Karlstad ger möjlighet till deponering inom rimliga avstånd vilket är en förutsättning för att i vart fall tillfälligt upphöra med deponering på Strandmossen. Strandmossen blir då en renodlad återvinningscentral med utökad sortering för att ytterligare minimera de massor som ska gå till deponi. I en framtid då befintliga deponier i närområdet når sin slutfas kan det åter bli aktuellt för oss att ha en deponi då med massor från grannkommunerna. I mellantiden kan vi nyttja de rivningsmassor m m som är lämpliga för konsolidering av mossen för att skapa en bra grund för en framtida deponi. Skulle det inte bli av med deponin har vi ändå nytta av större ytor för sortering på Strandmossen. När det blir aktuellt att dra igång deponin kommer vi att behöva söka tillstånd för att kunna lägga större mängder på deponin än vad nuvarande tillstånd ger utrymme för.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22) TN 65, forts. För att klara den nya situationen kommer vi att behöva bygga en omlastningsramp på Strandmossen eller i vart fall utöka den som finns. En positiv bieffekt är att vi då även kan omlasta de vanliga hushållssoporna som går till förbränning vilket minskar vår sårbarhet vid val av samarbetspartner. Omlastningen medför även att verksamheten kan effektiviseras vad gäller antal bilar eftersom större mängder sopor kan transporteras per transport. Det ger även en möjlighet att lägga ut vissa delar av verksamheten på en entreprenör. Sammanfattningsvis: - avvakta med utbyggnad av nya deponidelen - utökad sortering - bygga omlastningsplats Farligt avfall För att ytterligare öka servicen och samtidigt minska mängden farligt avfall i de vanliga soporna kommer vi att se över möjligheterna till fastighetsnära insamling i första hand till flerfamiljshus men det kan även bli aktuellt för villor. Vi kommer också att se över de system som finns idag för insamling från olika verksamheter Grovsopor södra kommundelarna Vi ser två tänkbara alternativ för fortsatt insamling av grovsopor från hushållen i de södra kommundelarna: 1. Befintliga stationer bibehålls men kommer enbart att vara öppna två veckor på våren och två veckor på hösten. Vid öppethållandet kommer de att vara bemannade för att säkerställa en riktig sortering och att de inte nyttjas av verksamhetsutövare som ska betala för att lämna denna avfallsfraktion. Bemanningen möjliggör även en säker hantering av farligt avfall. 2. En gemensam ÅVC byggs i centralt läge i de södra kommundelarna med öppettider anpassade till hushållens behov och med möjlighet för verksamhetsutövare att mot ersättning lämna avfall. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Att tekniska nämnden beslutar att förvaltningen arbetar vidare med avfallsplanen enligt den nya inriktning som presenterats i denna skrivelse.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(22) TN 66 Dnr 06:70 Inbjudan att lämna synpunkter på Svenskt Vattens flerårsplan Tog emot informationen. Informationen Svenskt Vatten har för perioden tagit fram ett förslag till flerårsplan för inriktning på arbetet de närmaste åren. De övergripande målen för Svenskt Vattens verksamhet under planeringsperioden är följande: Säkra och hållbara vattentjänster Ökat samarbete Forskning och utveckling Effektivare management och kommunikation Stärkt kompetens Synpunkter på flerårsplanen Flerårsplanen är i huvudsak bra och beskriver väl de frågor som är aktuella för branschen. Vikten av att finna vägar för att locka ungdomar till branschen kan inte nog framhävas. Det är speciellt viktigt för mindre kommuner att en bred bas för utbildningen skapas även regionalt så att inte alla nyutbildade hamnar i storstadsområdena. En fråga som borde lyftas ytterligare är slamproblematiken. Hur ska vi få ett slam som är tillräckligt bra för att näringsämnena ska kunna återföras till jordbruket? Vilka krav ska vi ställa och hur ska vi få förtroende för den produkt som vi kan leverera? Arbetet med ramdirektiv för vatten och de åtgärdsplaner som ska tas fram behöver komma igång och här har Svenskt Vatten en viktig roll som inspiratör och pådrivare. Det är viktigt att vi är med och påverkar det som senare kommer att bli en kostnad för oss samtidigt som det är viktigt att dra gränsen mot vad som är myndighetsarbete så att det inte är verksamheterna som får göra utredningar och inventeringar som det kommer an på myndigheten att utföra. Förvaltningen ser fram mot kommande år med ett ökat utbud av egen utbildning som stärker verksamheten.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) TN 67 Rapport från Renhållningsverksföreningens (RVF) årsmöte/konferens Tackar för rapporten. Sten-Olof Olsson och Margot Eriksson har deltagit i RVF:s årsmöte/konferens i Jönköping den 30 maj 1 juni Sten-Olof Olsson rapporterade dels från årsmötet, som beslutat att föreningen ska byta namn till Avfall Sverige och dels från seminarier.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22) TN 68 Tnau 70 Dnr 06:67 Friskvården i Värmland Ep: FiV Tekniska nämnden beslutar att Friskvården i Värmland erhåller bidrag med kronor för budgetåret Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Friskvården i Värmland har tillskrivit Kristinehamns kommun med ansökan om bidrag till verksamheten för budgetåret 2007 med kronor. Bidraget 2006 uppgår till kronor. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att Friskvården i Värmland erhåller bidrag med kronor för budgetåret 2007.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) TN 69 Tnau 71 Dnr 05:74 Styrketräningslokal KHT samt inlineträning i ishallen sommartid Ep: KHT Tekniska nämnden beslutar -att KHT medges att göra rubricerad ombyggnad under förutsättning att föreningen svarar för ombyggnadsarbetet och i samband därmed uppkomna kostnader. Ombyggnaden skall utföras i samråd med hyresvärden. -att ett hyreskontrakt skall upprättas. -att KHT medges bedriva inlineverksamhet i ishallen. Hyreskostnad 50 kr/timme. -att KHT svarar för städning i nyttjade lokaler. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Kristinehamns Hockey Team (KHT) har sedan hösten 2005 fått nyttja samlingslokalen i ishallen som styrketräningslokal. På grund av stor besöksfrekvens har föreningen till tekniska nämnden inkommit med begäran om att få utöka lokalens kapacitet genom att ianspråkta två intilliggande städförråd samt ett pentry. Nuvarande toalett för samlingslokalen byggs om till städförråd. En sådan ombyggnad innebär att styrketräningslokalen ökar från 36 kvm till 51 kvm. KHT svarar för ombyggnationen och samtliga därmed uppkomna kostnader. Det har också framkommit önskemål från KHT om att få bedriva inlineverksamhet i ishallen under sommarhalvåret. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar -att KHT medges att göra rubricerad ombyggnad under förutsättning att föreningen svarar för ombyggnadsarbetet och i samband därmed uppkomna kostnader. Ombyggnaden skall utföras i samråd med hyresvärden. -att ett hyreskontrakt skall upprättas. -att KHT medges bedriva inlineverksamhet i ishallen. Hyreskostnad 50 kr/timme. -att KHT svarar för städning i nyttjade lokaler.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22) Tack, gratulation och sommarhälsning! Ordförande, Gunnar Eriksson riktade tack till nämndens ledamöter och tjänstemännen för ett gott samarbete under första halvåret samt tillönskade alla en trevlig sommar. Bo Ivarson tackade å tjänstemännens vägnar tekniska nämnden för gott samarbete och önskade politikerna en skön och avkopplande sommar. Nämnden gratulerade Gunnar Eriksson som fyllt 70 år.

Per-Åke Söderström (c), ordf Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers Bertil Forsberg, (fp), tjänstgörande ers

Per-Åke Söderström (c), ordf Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers Bertil Forsberg, (fp), tjänstgörande ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30. Beslutande Ledamöter Per-Åke Söderström (c), ordf Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers Bertil Forsberg, (fp), tjänstgörande

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf. Krister Nyström (s), vice ordf. Björn Nyström (m) Erik Ågren (c) Tommy Gustavsson (fp) Margot Eriksson (s)

Roland Leben (kd), ordf. Krister Nyström (s), vice ordf. Björn Nyström (m) Erik Ågren (c) Tommy Gustavsson (fp) Margot Eriksson (s) Sida PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet kl 14:00-14:50. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf. Krister Nyström (s), vice ordf. Björn Nyström (m) Ersättare Erik Ågren (c) Tommy

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Gunnar Eriksson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36-48 Monica Boo

Gunnar Eriksson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36-48 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-16.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e v ordf Bertil Forsberg (fp), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2005-02-01

Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2005-02-01 Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen kl 17.00-18.00. Beslutande Per-Åke Söderström (c), tjänstgörande ordförande Bertil Forsberg (fp)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-19.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10)

Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10) Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutare Enköpingsrummet kl 13.30 16.00 Monica Hallgren (c), ordförande Lena Åhlin (s), andre vice ordförande Sten Authén (c) Kenneth Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.15 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer