Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg, (fp) Lars Andersson (s) Göran Kihlström (kd), tjänstgörande ers för Roland Leben (kd) Patrik Lipkin (s) tjänstgörande ers för Said El Kazemi (v) Sten-Olof Olsson (fp) tjänstgörande ers för Lars Nyquist (m) Ersättare Per Gustavsson (s) Övriga närvarande Justerare Bo Ivarson, förvaltningschef Ingrid Öhlén, administrativ chef/ t f sekreterare Lennart Mikaelsson, chef planerings- och trafikavdelningen Kurt Eriksson, VA-chef Eva Larsson, VA- och renhållningschef Jan Karlsson, fritidschef Conny Wolbe, gatuchef Margot Eriksson och Bertil Forsberg Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen måndagen den 26 juni 2006 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ingrid Öhlén Ordförande Gunnar Eriksson Justerare Margot Eriksson Bertil Forsberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska nämndens arkiv, Kungsgatan 30. Underskrift Ingrid Öhlén

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(22) TN 54 Godkännande av föredragningslistan Godkänner föredragningslistan med föreslagna tilläggsärenden. Föredragningslistan upptar femton ärenden. Föreslås följande tilläggsärenden: - Skötselplan Sannaskogen - Fråga Östra Ringvägen - Karlagatan - Information från Renhållningsverksföreningens årsmöte/konferens

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(22) TN 55 Förvaltningschefens information Noterar informationen och gav förvaltningschefen i uppdrag att koordinera mötet med revisorerna. Förvaltningschefen informerade nämnden om att pågående investeringsprojekt kräver mycket god planering och uppföljning. Förslag till tidpunkt för revisionens möte med tekniska nämnden diskuterades. Förvaltningschefen föreslog möte i samband med tekniska nämndens sammanträde kl Föreslås att tekniska nämndens sammanträde börjar kl vid aktuellt tillfälle.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(22) TN 56 Arbetsutskottets anmälan om fattade beslut Tackar för informationen. Tnau Tnau Tnau Förvaltningschefens information. Ärenden för kännedom. Information avfallsplan. Tnau 72 Rapport från Vänortsbesök i Farsund

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22) TN 57 Redovisning av delegeringsärenden Noterar informationen. Delegeringsärenden - Detaljplan för kv. Tapiren 1 och 4 mm i Kristinehamn. - Detaljplan för kv. Nebulosan i Kristinehamn.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) TN 58 Tnau 63 Dnr 05:31 Redovisning badhusutredning Ep: ks Tekniska nämnden ställer sig bakom förstudien och tillställer kommunstyrelsen densamma för inplanering av åtgärder. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Bakgrund Tekniska nämnden uppdrog åt förvaltningen vid sammanträde , TN 20, att genomföra en förstudie om badhus i framtiden. Denna har nu genomförts och bifogas denna handling. Det som framgår tydligt är att det inom de närmaste åren (2-3) måste vidtas åtgärder om kommunen skall ha ett fungerande badhus. Här måste man också beakta att man inte beslutar om investeringar som kan behöva göras om inom en snar framtid. Tekniska förvaltningens beslutsförslag TN au beslutar föreslå Tekniska nämnden att ställa sig bakom förstudien och tillställa Kommunstyrelsen densamma för inplanering av åtgärder. Arbetsutskottets behandling Förvaltningschefen föreslår ett besök till det nybyggda badhuset i Skara under hösten.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(22) TN 59 Tnau 64 Dnr 06:69 Kullstigen Tekniska nämnden beslutar att behålla nuvarande gatusektion vid återställning av Kullstigen. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Kommunen genomför enligt fastställd saneringsplan byte av va-ledningar i Kullstigen. Vid återställandet av gatan föreslog förvaltningen att gatusektionen förändras så att en gång- och cykelbana, med en skiljeremsa av gräs och trädplantering, skiljer en minskad körbana. Detta förslag har av boende längs Kullstigen upplevts som en försämring och flera boende har med mail och telefonsamtal uttalat att man inte vill ha någon förändring av gatusektionen efter va-arbetet. Förvaltningen har via en enkät låtit de boende längs Kullstigen svara på frågan om de vill ha befintlig gatusektion kvar, eller om de föredrar en ny sektion med gång- och cykelbana och trädplantering. 32 svar har inkommit varvid 10 vill ha en ny gatusektion och 22 vill ha nuvarande gatusektion kvar. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att vid återställning av Kullstigen behålla nuvarande gatusektion.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(22) TN 60 Tnau 65 Dnr 05:147 V:a Ringvägen/Enserudsgatan Tekniska nämnden beslutar ompröva tidigare beslut enligt TN 117/2005. Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen undersöker möjligheten till hastighetskameror efter Västra Ringvägen. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Spellings glasservice har i skrivelse framfört synpunkter på kommande avstängning av Enserudsgatans anslutning mot V:a Ringvägen. Åtgärden upplevs som att tillgängligheten till affärsrörelsen försämras. Tekniska nämnden har beslutat att omgående stänga av Enserudsgatans anslutning till V:a Ringvägen samt hos Miljö- och Byggnadsnämnden hemställa att gällande detaljplan för området revideras. Möjlighet att överklaga beslut skiljer sig vad avser lokal trafikföreskrift (LTF) och detaljplaneprocess. Vid en revidering av detaljplanen kan man lämna synpunkter i samråd och utställning. Vid fastställande av detaljplanen kan man överklaga ett sådant beslut under förutsättning att man i samråd eller utställningsfasen skriftligt lämnat synpunkter. Ett överklagande görs till Länsstyrelsen och Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Regeringen. I nuläget har inte revideringen av detaljplanen påbörjats varför det av naturliga skäl inte finns någon möjlighet att framföra synpunkter på ett detaljplaneförslag. Tekniska nämnden kan i egenskap av trafiknämnd stänga av en gata. Detta kräver dock att en lokal trafikföreskrift upprättas och samråd sker med polismyndigheten. Denna lokala trafikföreskrift kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor efter att ni tagit del av beslutet. Trafiknämnden kan också när som helst upphäva en lokal trafikföreskrift. Tekniska nämndens beslut kan som alla nämndbeslut överklagas till Länsrätten inom tre veckor efter justering. Åtgärden att stänga Enserudsgatan är till för att förbättra trafiksäkerheten. Förvaltningen har gjort trafikmätningar i området som sedan ska jämföras med nya mätningar då åtgärden är genomförd, detta för att erhålla ett bra beslutsunderlag vid upprättandet av ny detaljplan. Spellings glasservice har med skrivelse klargjort sin uppfattning för tekniska nämnden i frågan och skrivelsen kommer att behandlas av tekniska nämnden.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(22) TN 60, forts. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att lämna skrivelsen utan åtgärd. Tekniska nämndens behandling Yrkande Gunnar Eriksson (s) yrkar att tekniska nämnden omprövar nämndens tidigare beslut enligt TN 117, att stänga Enserudsgatans anslutning till V.a Ringvägen och föreslår att förvaltningen undersöker möjligheten till hastighetskameror längs Västra Ringvägen. Propositionsordning Ordföranden prövar tidigare beslut att stänga av Enserudsgatans anslutning till Västra Ringvägen ( 117/05) mot ordförandens yrkande att förvaltningen även får i uppdrag att undersöka möjligheten till hastighetskameror längs Västra Ringvägen. Efter avslutade överläggningar finner ordföranden att tekniska nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Votering begärs och genomförs. Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till tidigare beslut (TN 117/2005). Nej-röst för bifall till ordförandens yrkande. Omröstningsresultat Med 4 ja-röster för tidigare beslut (TN 117/2005) mot 4 nej-röster för ordförandens yrkande konstaterar ordföranden att tekniska nämnden bifallit ordförandens förslag med stöd av ordförandens utslagsröst. Ledamot/tjänstgörande ers Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Gunnar Eriksson (s) Per-Åke Söderström (c) Jan Håkansson (m) Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg (fp) Lars Andersson (s) Göran Kihlström (kd) Patrik Lipkin (s) Sten-Olof Olsson (fp) Summa 4 4 1

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(22) Ep: Handikappkonsulent TN 61 Tnau 67 Dnr 06:19 Förlängning av ledstråk på Södra Torget Tekniska nämnden beslutar att en två meter bred asfaltsträng läggs från den redan befintliga asfaltbanan upp till Kungsbron. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till nämnden.... Ärendet Planerings- och trafikchefen informerar att en skrivelse inkommit från Handikappkonsulent Kenneth Henningsson. Under 2005 belades delar av Södra Torget med asfalt, vilket har underlättat framkomligheten för rullstolsburna. Anledningen var genomförandet av Stadsracet i Kristinehamns centrum. För att ytterligare underlätta framkomligheten för grupper av invånare med varierande grad av rörelsehinder framförs nu ett förslag att en två meter bred asfaltsträng läggs från den redan befintliga asfaltbanan upp till Kungsbron. Arbetsutskottets överläggningar Arbetsutskottet diskuterar det framtagna förslaget och beslutar att överlämna ärendet till nämnden. Tekniska nämndens behandling Lennart Mikaelsson och Conny Wolbe redogör för ärendet och att det innebär stora förbättringar för de rörelsehindrade. Yrkanden Ordförande, Gunnar Eriksson (s) föreslår att tekniska nämnden tillmötesgår handikappkonsulentens förslag att en två meter bred asfaltsträng läggs från den redan befintliga asfaltbanan upp till Kungsbron. Per-Åke Söderström (c) föreslår återremiss till förvaltningen för inarbetande inför budgetåret Propositionsordning Ordföranden prövar Per-Åke Söderströms (c) återremissyrkande mot ordförandens förslag, varvid ordföranden finner att tekniska nämnden bifallit ordförandens förslag.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(22) TN 61, forts. Votering begärs och genomförs. Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande. Nej-röst för bifall till Per-Åke Söderströms yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande mot 4 nej-röster för Per-Åke Söderströms yrkande beslutar tekniska nämnden i enlighet med ordförandens yrkande. Ledamot/tjänstgörande ers Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Gunnar Eriksson (s) Per-Åke Söderström (c) Jan Håkansson (m) Margot Eriksson (s) Bertil Forsberg (fp) Lars Andersson (s) Göran Kihlström (kd) Patrik Lipkin (s) Sten-Olof Olsson (fp) Summa 5 4

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(22) TN 62 Fråga Östra Ringvägen Karlagatan Noterar informationen. Patrik Lipkin (s) ställer frågan om det finns en trafiksäkerhetsutredning som visar olycksstatistiken i korsningen Östra Ringvägen Karlagatan. Planerings- och trafikchef Lennart Mikaelsson informerar att det i dagsläget inte finns någon anmärkningsvärd olycksstatistik i korsningen. En gång- och cykeltunnel under Östra Ringvägen finns med i LTP-planen till skydd för de oskyddade trafikanterna.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(22) TN 63 Dnr 03:30 Skötselplan Sannaskogen Skötselplan för Sannaskogen antas, fastställs och genomförs av tekniska nämnden. Ärendet Ett förslag till skötselplan för naturområdet inom detaljplanen för Sannaområdet, liksom angränsande område mot Akzo Nobels fabrik, har upprättats genom Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens försorg enligt skrivelse , dnr 03:30. Efter att planen överlämnats till tekniska förvaltningen för vidare handläggning har den nu granskats av berörda tjänstemän. Investerings- och driftskostnader för naturområdet finns redovisat i LTP 2007; Fokusområde fritid, delmål 3 åtgärd 4. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar Att skötselplan för Sannaskogen antas, fastställs och genomförs av tekniska nämnden.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(22) TN 64 Tnau 68 Dnr 05:173 Utredning för utbyggnad av allmän kommunal anläggning avseende renvatten och avlopp delen Skymningen - Picasso Ep: ks Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens principutredning av allmän va-utbyggnad delen Skymningen Picasso samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen som underlag för vidare handläggning. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Tekniska förvaltningen har på uppdrag av kommunkontoret utfört utredning för utbyggnad av allmän kommunal anläggning avseende renvatten och avlopp, delen Skymningen Picasso. Utredningen omfattar principer för anslutning av befintliga fastigheter samt finansieringsalternativ för utbyggnaden. Utredningen bifogas. Utredningen baseras på WSP:s va-utredning för Vålösundet av omfattande teknisk lösning och bedömd utbyggnadskostnad. Utbyggnadstekniskt är bedömningen att utbyggnaden indelas i fyra etapper. Utredningen redovisar förutom principer för anslutning av befintliga fastigheter och finansieringsalternativ för utbyggnaden, även de lagkrav och allmänna förutsättningar som gäller beträffande utökning av verksamhetsområdet, utförande, anslutningar, inlösensskyldigheter samt avgiftsuttag och betalningsförutsättningar. Förvaltningens utredning kommer att utgöra underlag för kommunstyrelsens kommande handläggning beträffande utbyggnadsplaner av allmän kommunal Va-anläggning i Vålösundsområdet. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar - att godkänna tekniska förvaltningens principutredning av allmän vautbyggnad delen Skymningen Picasso samt överlämna densamma till kommunstyrelsen som underlag för vidare handläggning.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(22) TN 64, forts. Tekniska nämndens behandling VA-chef Kurt Eriksson informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit till kommunkontoret att i samverkan med tekniska förvaltningen informera berörda fastighetsägare för hela utredningsområdet och inleda en dialog med berörda fastighetsägare i etapp 1 enligt följande: Bedömning av den enskilda anläggningens status. Redovisa och inhämta synpunkter på alternativa betalningsmöjligheter. Inhämta och dokumentera allmänna synpunkter från den enskilde fastighetsägaren. Teknisk rådgivning för åtgärder i den egna fastigheten.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(22) TN 65 Dnr 06:15 Förändrad inriktning på avfallsplanen Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen arbetar vidare med avfallsplanen enligt den nya inriktning som presenterats nedan. Ärendet Med anledning av arbetet med avfallsplanen har vi fört diskussioner om framtida verksamhet inom Renhållningen och kommit fram till följande: ÅterVinningsStationer Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI, vill minska antalet stationer, helst till hälften. Vi har 29 stationer i kommunen idag. Vid en översyn har vi kommit fram till att det är möjligt att successivt minska till 18 stycken förutsatt att de som nyttjas mest idag byggs ut för att möta ett ökat behov på dessa. Fyra skulle kunna stängas redan nu om tre utökas. Ytterligare tre kan tas bort under första halvåret 2007 och slutligen fyra under 2008 under förutsättning att en utökas. Nyttjandegrad och avstånd till alternativ station har varit avgörande för urvalet. Strandmossen Med den utveckling som varit de senaste åren har det skett en successiv minskning av de mängder som läggs på deponi. Detta i kombination med att det varit svårt att få tillgång till rivningsmassor för stabilisering av mossen i etapp tre av Strandmossen gör att vi ser att projektet med fortsatt deponi efter 2009 i dagsläget blir alltför dyrt per deponerat ton. Närheten till Karlskoga och Karlstad ger möjlighet till deponering inom rimliga avstånd vilket är en förutsättning för att i vart fall tillfälligt upphöra med deponering på Strandmossen. Strandmossen blir då en renodlad återvinningscentral med utökad sortering för att ytterligare minimera de massor som ska gå till deponi. I en framtid då befintliga deponier i närområdet når sin slutfas kan det åter bli aktuellt för oss att ha en deponi då med massor från grannkommunerna. I mellantiden kan vi nyttja de rivningsmassor m m som är lämpliga för konsolidering av mossen för att skapa en bra grund för en framtida deponi. Skulle det inte bli av med deponin har vi ändå nytta av större ytor för sortering på Strandmossen. När det blir aktuellt att dra igång deponin kommer vi att behöva söka tillstånd för att kunna lägga större mängder på deponin än vad nuvarande tillstånd ger utrymme för.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22) TN 65, forts. För att klara den nya situationen kommer vi att behöva bygga en omlastningsramp på Strandmossen eller i vart fall utöka den som finns. En positiv bieffekt är att vi då även kan omlasta de vanliga hushållssoporna som går till förbränning vilket minskar vår sårbarhet vid val av samarbetspartner. Omlastningen medför även att verksamheten kan effektiviseras vad gäller antal bilar eftersom större mängder sopor kan transporteras per transport. Det ger även en möjlighet att lägga ut vissa delar av verksamheten på en entreprenör. Sammanfattningsvis: - avvakta med utbyggnad av nya deponidelen - utökad sortering - bygga omlastningsplats Farligt avfall För att ytterligare öka servicen och samtidigt minska mängden farligt avfall i de vanliga soporna kommer vi att se över möjligheterna till fastighetsnära insamling i första hand till flerfamiljshus men det kan även bli aktuellt för villor. Vi kommer också att se över de system som finns idag för insamling från olika verksamheter Grovsopor södra kommundelarna Vi ser två tänkbara alternativ för fortsatt insamling av grovsopor från hushållen i de södra kommundelarna: 1. Befintliga stationer bibehålls men kommer enbart att vara öppna två veckor på våren och två veckor på hösten. Vid öppethållandet kommer de att vara bemannade för att säkerställa en riktig sortering och att de inte nyttjas av verksamhetsutövare som ska betala för att lämna denna avfallsfraktion. Bemanningen möjliggör även en säker hantering av farligt avfall. 2. En gemensam ÅVC byggs i centralt läge i de södra kommundelarna med öppettider anpassade till hushållens behov och med möjlighet för verksamhetsutövare att mot ersättning lämna avfall. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Att tekniska nämnden beslutar att förvaltningen arbetar vidare med avfallsplanen enligt den nya inriktning som presenterats i denna skrivelse.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(22) TN 66 Dnr 06:70 Inbjudan att lämna synpunkter på Svenskt Vattens flerårsplan Tog emot informationen. Informationen Svenskt Vatten har för perioden tagit fram ett förslag till flerårsplan för inriktning på arbetet de närmaste åren. De övergripande målen för Svenskt Vattens verksamhet under planeringsperioden är följande: Säkra och hållbara vattentjänster Ökat samarbete Forskning och utveckling Effektivare management och kommunikation Stärkt kompetens Synpunkter på flerårsplanen Flerårsplanen är i huvudsak bra och beskriver väl de frågor som är aktuella för branschen. Vikten av att finna vägar för att locka ungdomar till branschen kan inte nog framhävas. Det är speciellt viktigt för mindre kommuner att en bred bas för utbildningen skapas även regionalt så att inte alla nyutbildade hamnar i storstadsområdena. En fråga som borde lyftas ytterligare är slamproblematiken. Hur ska vi få ett slam som är tillräckligt bra för att näringsämnena ska kunna återföras till jordbruket? Vilka krav ska vi ställa och hur ska vi få förtroende för den produkt som vi kan leverera? Arbetet med ramdirektiv för vatten och de åtgärdsplaner som ska tas fram behöver komma igång och här har Svenskt Vatten en viktig roll som inspiratör och pådrivare. Det är viktigt att vi är med och påverkar det som senare kommer att bli en kostnad för oss samtidigt som det är viktigt att dra gränsen mot vad som är myndighetsarbete så att det inte är verksamheterna som får göra utredningar och inventeringar som det kommer an på myndigheten att utföra. Förvaltningen ser fram mot kommande år med ett ökat utbud av egen utbildning som stärker verksamheten.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) TN 67 Rapport från Renhållningsverksföreningens (RVF) årsmöte/konferens Tackar för rapporten. Sten-Olof Olsson och Margot Eriksson har deltagit i RVF:s årsmöte/konferens i Jönköping den 30 maj 1 juni Sten-Olof Olsson rapporterade dels från årsmötet, som beslutat att föreningen ska byta namn till Avfall Sverige och dels från seminarier.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22) TN 68 Tnau 70 Dnr 06:67 Friskvården i Värmland Ep: FiV Tekniska nämnden beslutar att Friskvården i Värmland erhåller bidrag med kronor för budgetåret Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Friskvården i Värmland har tillskrivit Kristinehamns kommun med ansökan om bidrag till verksamheten för budgetåret 2007 med kronor. Bidraget 2006 uppgår till kronor. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att Friskvården i Värmland erhåller bidrag med kronor för budgetåret 2007.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) TN 69 Tnau 71 Dnr 05:74 Styrketräningslokal KHT samt inlineträning i ishallen sommartid Ep: KHT Tekniska nämnden beslutar -att KHT medges att göra rubricerad ombyggnad under förutsättning att föreningen svarar för ombyggnadsarbetet och i samband därmed uppkomna kostnader. Ombyggnaden skall utföras i samråd med hyresvärden. -att ett hyreskontrakt skall upprättas. -att KHT medges bedriva inlineverksamhet i ishallen. Hyreskostnad 50 kr/timme. -att KHT svarar för städning i nyttjade lokaler. Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Kristinehamns Hockey Team (KHT) har sedan hösten 2005 fått nyttja samlingslokalen i ishallen som styrketräningslokal. På grund av stor besöksfrekvens har föreningen till tekniska nämnden inkommit med begäran om att få utöka lokalens kapacitet genom att ianspråkta två intilliggande städförråd samt ett pentry. Nuvarande toalett för samlingslokalen byggs om till städförråd. En sådan ombyggnad innebär att styrketräningslokalen ökar från 36 kvm till 51 kvm. KHT svarar för ombyggnationen och samtliga därmed uppkomna kostnader. Det har också framkommit önskemål från KHT om att få bedriva inlineverksamhet i ishallen under sommarhalvåret. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar -att KHT medges att göra rubricerad ombyggnad under förutsättning att föreningen svarar för ombyggnadsarbetet och i samband därmed uppkomna kostnader. Ombyggnaden skall utföras i samråd med hyresvärden. -att ett hyreskontrakt skall upprättas. -att KHT medges bedriva inlineverksamhet i ishallen. Hyreskostnad 50 kr/timme. -att KHT svarar för städning i nyttjade lokaler.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22) Tack, gratulation och sommarhälsning! Ordförande, Gunnar Eriksson riktade tack till nämndens ledamöter och tjänstemännen för ett gott samarbete under första halvåret samt tillönskade alla en trevlig sommar. Bo Ivarson tackade å tjänstemännens vägnar tekniska nämnden för gott samarbete och önskade politikerna en skön och avkopplande sommar. Nämnden gratulerade Gunnar Eriksson som fyllt 70 år.

Per-Åke Söderström (c), ordf Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers Bertil Forsberg, (fp), tjänstgörande ers

Per-Åke Söderström (c), ordf Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers Bertil Forsberg, (fp), tjänstgörande ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30. Beslutande Ledamöter Per-Åke Söderström (c), ordf Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers Bertil Forsberg, (fp), tjänstgörande

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-17.45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S)

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:15-18:35 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Mats Hahne (M), tjänstgörande ers för

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Roland Leben (KD), ordförande. Björn Nyström (M) Margot Eriksson (S), tjänstgörande ersättare

Roland Leben (KD), ordförande. Björn Nyström (M) Margot Eriksson (S), tjänstgörande ersättare Sida PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-11.00 Minnesstund hölls för Kristinehamns kommuns tidigare informationschef Catarina Fröhling. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordförande.

Läs mer

Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M)

Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sammanträdeslokal Björnidet kl 14:00-14:50. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Ersättare Erik Ågren (C) Margot

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, nämndsekreterare. Ulf Athlei (siv) och Lars Andersson (s)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, nämndsekreterare. Ulf Athlei (siv) och Lars Andersson (s) Sida PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-17:35. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf. Björn Nyström (m) Elsie-Marie Arvidsson (m) Erik Ågren (c) Ulf Athlei (siv) Margot Eriksson

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf. Krister Nyström (s), vice ordf. Björn Nyström (m) Erik Ågren (c) Tommy Gustavsson (fp) Margot Eriksson (s)

Roland Leben (kd), ordf. Krister Nyström (s), vice ordf. Björn Nyström (m) Erik Ågren (c) Tommy Gustavsson (fp) Margot Eriksson (s) Sida PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet kl 14:00-14:50. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf. Krister Nyström (s), vice ordf. Björn Nyström (m) Ersättare Erik Ågren (c) Tommy

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ferman Brodrej. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ferman Brodrej. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Varglyan, kl 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Ersättare Björn Johansson (V) Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Margot Eriksson (S)

Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Björnidet, kl 10:0-11:20 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Margot Eriksson (S) Ersättare

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf., Björn Nyström (M) Margot Eriksson (S), tjänstgörande ers

Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf., Björn Nyström (M) Margot Eriksson (S), tjänstgörande ers Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdeslokal Björnidet kl 14:00-15:50. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf., 14-19 Björn Nyström (M) Margot Eriksson (S),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Gunnar Eriksson och Sten-Olof Olsson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo

Gunnar Eriksson och Sten-Olof Olsson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen kl 17.00-17.50. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Per-Åke Söderström

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Per Lidèn, Va-chef Görel Jernberg, kostchef Eva Larsson, Va-strateg Ferman Brodrej, nämndsekreterare

Bo Ivarson, förvaltningschef Per Lidèn, Va-chef Görel Jernberg, kostchef Eva Larsson, Va-strateg Ferman Brodrej, nämndsekreterare PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kristinehamns golfklubb, kl 17:00-18:15 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson (V)

Läs mer

Gunnar Eriksson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36-48 Monica Boo

Gunnar Eriksson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36-48 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-16.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e v ordf Bertil Forsberg (fp), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD)

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.50 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Oskarsgatan 9, Grästorp, kl 13.00 15.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 15-19 Ferman Brodrej. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 15-19 Ferman Brodrej. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-11:00 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Ersättare Björn Nyström (M) Övriga närvarande Bo Ivarson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2005-02-01

Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2005-02-01 Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen kl 17.00-18.00. Beslutande Per-Åke Söderström (c), tjänstgörande ordförande Bertil Forsberg (fp)

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16:30-18:55 Ajournering 17.50 18.00 Ordförande: Johannessen Ronny (M) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter:

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare...

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2015-3 Sammanträdesdatum 2015-05-13 Sammanträdestid 11-1128 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordförande Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordförande Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordförande

Roland Leben (kd), ordförande Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordförande Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordförande Sida KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Björnidet i förvaltningsbyggnaden Uroxen kl 14.00-15.45. Beslutande Ersättare Roland Leben (kd), ordförande Gunnar Eriksson (s), 1:e

Läs mer

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S ) 2:e

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-19.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.45 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Cecilia Koch Danielsson (FP)

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (12) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-06-16 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 16 juni 2014, kl. 15.10-16.10 Beslutande Carin Hansson (M)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.00 med ajournering kl 16.00-16.15 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) 1(12) Plats och tid IFO-förvaltningen,, kl 13.30-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet kl 14.00-15.00. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per 1 Behandlade ärenden Behandlade ärenden 75 Ersättning till ersättare. 76 Budgetuppföljning 2009-11-30 77 Sammanträdesdagar 2010. Bilaga 1 78 Utbildningar 2010. Bilaga 2. 79 Skötselbidrag 2010 80 Ansökan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer