1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande"

Transkript

1 Vision Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. Borås är en stad där möten mellan människor står i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling. Borås tar till vara och bygger vidare på sina traditioner. Vår långa historia som ett textilt industriellt centrum utvecklar vi till en ledande och attraktiv position inom mode, design och smarta textilier. De idéer och utblickar mot omvärlden som skapar mode, utvecklar fler företag och nya branscher. Vår ännu längre historia inom handel gör Borås till ett handelscenter som erbjuder något mer än andra modestäder. Vi skapar kluster där textil innovation och design möter entreprenörskap och handel. Vi stimulerar nyföretagande och entreprenörer som bryter nya vägar. Borås ser och tar till vara individernas kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet och kreativitet präglar lärandet i skolan från förskola till universitet men även i arbetsliv och fritidsaktiviteter. Lärandet är livslångt, ofta genom omprövning och nytänkande. I Borås umgås vi. Människor dras till människor och stad och landsbygd präglas av möten mellan människor. Möten ger nya relationer och kunskaper, och vi har mötesplatser och aktiviteter som passar alla. Vi är stolta över att stå som värd för större nationella och internationella evenemang och möten. Det goda värdskapet gör Borås till en plats dit besökaren gärna återvänder. Borås är en vacker och ren stad, en trygg stad där omsorg och omtanke präglar alla skeenden i livet från födseln till livets slut. Gemenskapen mellan människorna som bor och verkar här ger styrka. I Borås finns spetskompetens inom miljöteknik och textil innovation, logistik och elektronisk handel. Vi arbetar internationellt och sprider vår kunskap ut i världen och bidrar globalt till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt lär vi av impulser från skilda kulturer. Ett intensivt internationellt utbyte inom handel och forskning skapar globala möten. Samverkan mellan näringsliv, universitet, forskningscentra och kommun är ett signum, och Borås Stad en förebild för samverkan och nytänkande. Borås är en stad där människor lever i samklang med naturen. Invånarna tar aktiv del i stadsplaneringen för att vi ska få en stad där det är enkelt att umgås och vara tillsammans. När vi utvecklar staden gör vi det med minsta möjliga påverkan på natur och miljö. Det finns gott om parker och grönområden. Kring Viskan finns ett rikt utbud

2 av upplevelser och attraktiva boenden. Vi planerar för ett aktivt liv både i stad och på landsbygd. Attraktiva, miljöriktiga och tillgängliga kommunikationer gör det lätt att förflytta sig inom staden, till andra orter i kommunen och regionen, och längre ut i världen. 1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande Människor vill möta människor. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. I möten delar vi med oss och tar till vara den kunskap, de erfarenheter och de insikter som människor har. Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter framtiden. Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad och medborgarna. De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och inflytande över Borås Stads utveckling. Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Borås Stad nya samverkansformer som bidrar till omprövning och nytänkande i stadens egen organisation. Vi vill verka för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer. Satsning på kulturverksamhet i hela kommunen. Nysatsningar i stadsdelar t.ex. Dalsjöfors. Det skall finnas kulturhus och verksamhet i alla stadsdelar. Vi vill skapa mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling. Vi vill utveckla Borås Stads verksamhet till en lärande organisation där medarbetare samverkar över förvaltnings- och bolagsgränser för att effektivare utföra service och byggnation. Vi vill etablera utvecklings/medborgarkontor i de större tätorterna utanför stadskärnan, Dalsjöfors, Sandared, Fristad och Viskafors. Gärna i samarbete med de lokala utvecklingsgrupperna i varje ort detta för att få ett lokalt engagemang och kunnande, den s.k. Boråsmodellen. 2. Gemensamt ansvar för barns och ungas uppväxtvillkor och lärande

3 Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till självständiga och ansvarstagande vuxna. Alla föräldrar kan få stöd som stärker dem i sin föräldraroll. Skolan är den samlande mötesplatsen för alla barn och unga. Vid sidan av lärarna möter de här tidigt företrädare för näringslivet och det omkringliggande samhället, över generations- och kulturgränser. Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. Frivilligorganisationer och föreningsverksamhet bidrar till att ge barn och unga en god demokratisk fostran och goda uppväxtvillkor. Vi vill utveckla föräldrastöd under barns och ungas hela uppväxt. Stödja och uppmuntra föräldraföreningar och att dessa blir en viktig länk i samspelet mellan föräldrar och barn. Allt för att öka förståelsen av barns utbildning och framtid. Vi vill också se fungerande, och ständigt återkommande, möten mellan skola, föräldraföreningar, ansvariga politiker och tjänstemän, där man diskuterar aktuella problem och kommer med lösningar, Vid dessa möten skall alla kommunala mellan- och högstadieskolor i Borås samlas (ev. kan man ha mellan- och högstadiesamtalen separerade). Vi vill göra det möjligt för näringslivet att samverka med de professionella i skolan kring barns och ungas lärande och växande. Vi vill uppmuntra och stödja medborgare, idéburna och ideella organisationer som bidrar till barns och ungas utveckling och lärande. Stödja föreningslivet och ge resurser till aktivitet, kunskap och engagemang. Vi vill stärka samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås Stads verksamhet som mellan Borås Stad och andra offentliga institutioner och myndigheter. Vi vill ge skolan mesta möjliga resurser för att skapa förutsättningar till ungas utbildning och beredande till fortsatta studier och en bred kunskap för det kommande arbetslivet. 3. Samverkan mellan näringsliv, akademi och kommun till ökat företagande Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Samverkan mellan discipliner skapar nya möjliga utvecklingsområden för näringslivet. Så gott som alla företagare i Borås ingår i nätverk mellan olika branscher eller är aktiva på mötesplatser där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus. I Borås finns kluster där näringslivet möter universitetet för att utveckla spetskompetens inom nya verksamhetsområden. Spetskompetens som kan leda till att nya branscher utvecklas. Det är lätt för företag att etablera sig i Borås. Längs de större riksvägarna finns attraktiva områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till stadskärnan. Borås har ett nära samarbete med Göteborg och kranskommunerna i Boråsregionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad. Borås har också ett bra utbud av etableringsmöjligheter i tätorterna utanför stadskärnan, vilket ger möjligheter för företag att etablera sig nära arbetskraften och lokalt nätverkande. Det är väl känt efter ett antal studier att anställda ofta är mer lojala mot företag som ligger nära bostaden.

4 Vi vill stimulera nätverk mellan olika branscher med syfte att ompröva och lära nytt för att utveckla nya företagssegment. Vi vill organisera mötesplatser för näringsliv, högskola och Borås Stad där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus. Vi vill stimulera kluster där näringslivet möter högskolan för att utveckla spetskompetens inom nya verksamhetsområden. Stimulera näringslivets kontakter med grundskolan och förbereda ungdomar på fortsatta studier och arbetsmarknadskontakter. Vi vill verka för att Högskolan i Borås blir Borås Universitet. Vi vill erbjuda attraktiv mark för ny- och ometableringar i våra industriområden samt i de större tätorterna där lokal service stärks och utvecklas. Vi vill utveckla samarbetet med Göteborg och kranskommunerna i Boråsregionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad. 4. Stärk Borås identitet som turistmål samt värd för nationella och internationella möten och event Borås utveckling och tillväxt påverkas av den bild och den känsla som omgivningen har av staden. Möten och event bidrar till en positiv bild av staden. Borås är känt för sin servicekänsla och sitt goda värdskap. Boråsare känner en stolthet över att ge besökare en positiv totalupplevelse av staden. Vi värnar om vår handelstradition och ger besökare och invånare ett unikt utbud av service och handel. Våra större idrottsevent och kulturevent stärker stadens själ. Hela kommunens historia och geografi hjälper till att ge turisten ett perfekt resmål och kvalité i utbud och upplevelse. Genom att samverka mellan kommunens alla orter kan vi öka turistindex och omsättning. Det är lätt för näringsliv och organisationer att samverka kring möten och event. Vi använder de nätverk och kontakter vi har med omvärlden för att skapa fler möten och event till staden. Vi har ett väl etablerat engagemang i alla nivåer av att vara ambassadörer/hjältar för vår hembygd. Vi vill skapa ytterligare lokaler för möten och event. Centralt och i tätorter utanför stadskärnan allt för att erbjuda mångfald och utbud. Vi vill i samverkan med Högskolan utveckla ett koncept kring gott värdskap och servicekänsla för att kunna erbjuda utbildning. Vi vill uppmuntra och stödja medborgare, idéburna och ideella organisationer som bidrar till att dra stora möten och event till Borås med omnejd. Vi vill utveckla samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring stora möten och event. Vi vill verka för tydliga välkomnande entréer till Borås med omnejd. Vi vill ge möjligheter för de större tätorterna att få Informationsmöjligheter för lokala event och aktiviteter allt för att stödja föreningar och näringsliv. 5. En kommun för möten, boende och aktiviteter En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en livskraftig blandning av boende, handel och upplevelser. En stad som också ger

5 stora möjligheter att röra sig till och från kommunens när- och ytterområden för att förstärka utbud och mångfald. En stark och expansiv kommun förutsätter en starkt och levande stadskärna/centrum Ett starkt och levande centrum förutsätter attraktiva tätorter Attraktiva tätorter förutsätter bra kommunikationer i närområdet samt till Borås, Göteborg, Jönköping Stockholm och världen Bra kommunikationer förutsätter bra infrastruktur med goda tåg-, buss och dataförbindelser (läs fiber). Stadskärnan och alla våra orter är rena och snygga. Den rymmer alla människor, även de som är sårbara och med särskilda behov av stöd och service. Det är lätt att förflytta sig inom den. Stadskärnan och alla våra orter har en positiv blandning av boende, arbete och nöje som skapar liv under hela dygnet. Viskan ger staden en rogivande puls och skulpturerna i stadskärnan en meditativ återhämtning. Vi vill växa och strävar efter att förtäta boendet och tredubbla antalet invånare i stadskärnan från 2012 till Vi vill skapa en blandad bebyggelse av gammalt och nytt med olika upplåtelseformer för medborgare över generations- och kulturgränser i alla kommunens orter Vi vill utveckla mötesplatser i det offentliga rummet med nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan ska få en framträdande plats och ge möjlighet till både aktiviteter och sinnesro i Borås stadskärna. Utveckla bygdens alla tillgångar som banvallar, sjöar, vandringsleder, naturområden mm Vi vill skapa en ren, snygg och trygg kommun. Vi vill verka för att centrumkärnan ska ha en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser så att staden lever under dygnets flesta timmar. Vi vill verka för att delar av stadskärnan är bilfri och de kollektiva transportsystemen dominerar med nya tekniska lösningar i centrum och till angränsandfe tätorter. Vi vill göra det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till angränsande områden av kommunen 6. Långsiktigt hållbara boenden En attraktiv stad bygger ekologiskt och ekonomiskt hållbara bostäder på mänsklig grund. I Borås bor vi i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som informella. Detta skapas genom stöttning av lokala utvecklings grupper och lokala utvecklingsplaner som tar vara på invånarens kreativitet och engagemang. För att integrationsprocessen skall kunna fungera är det viktigt att nuvarande invandrarkluster splittras och man lägger ned tankeverksamhet på att hitta nya former för att vi skall få en multikulturell mix i de flesta delarna av Borås.

6 Borås har blandade upplåtelseformer i samma kvartersområden och hus. All bostadsplanering utgår från ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi vill bygga socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser. Vi vill utreda möjligheten att bygga flerfamiljshus med blandat boende där de boende har större inflytande, delaktighet och ansvar och där det finns utrymme för att träffas och umgås både inomhus och utomhus. Vi vill verka för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med en optimerad förbrukning av vatten, uppvärmning och energi samt en medveten avfallshantering. Vi vill utveckla Nedre Norrby till en långsiktigt hållbar stadsdel. 7. Stimulera medborgares initiativkraft för en livskraftig bygd utanför stadskärnan. Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, levande tätorter och därmed en livskraftig landsbygd. Stad och tätorter utvecklas hand i hand. Genom att utveckla tätorterna i stadsdelarna Söder (Sandared, Viskafors), Öster, (Dalsjöfors) och Norr (Fristad) kommer hela kommunen att utvecklas och stärkas. Många invånare söker det mindre samhällets och landsbygdens möjligheter med närhet till mark och natur. Gemenskapen i det mindre samhället ger livskvalitet i vardagen. Genom att stärka de större tätorterna bibehålls förutsättningarna till företagande, handel, boende och utbildning och att landsbygden får närmare till god service och kommunikation. Genom en väl fungerande verksamhet av utvecklings/medborgarkontor i tätorterna Dalsjöfors, Sandared, Viskafors och Fristad skapar vi möjligheter att lokalt utveckla hela kommunen. Detta sker genom lokala utvecklingsplaner som framställs årsvis och som beskriver utveckling och resursbehov samt koppling mellan ideella utvecklingsgrupper och kommunstyrelsen och dess förvaltningar. En väl utbyggd datakommunikation och infrastruktur gör det möjligt att leva och etablera företag även i mindre samhällen. Den småskaliga ekologiska produktionen och satsningen på ekoturism gör landsbygden livskraftig. Viskan är både transportled och en källa till rekreation. Vi vill verka för att samtliga medborgare har tillgång till bra lokal kommunikation samt bredband och datakommunikation. Vi vill göra satsningar på turism, handel, företagsetableringar, boende i orter utanför stadskärnan. Vi vill utveckla bygdens naturresurser som Viskan, Banvallar, Vandringsleder, naturområden mm allt för att skapa möjligheter till turistsatsningar och invånaren möjligheter till rekreation. Vi vill skapa förutsättningar för företagsetableringar i de tätorterna utanför stadskärnan som ett alternativ/komplement till de stora industriområdena för företag som behöver komma nära arbetskraften och minimera resor och energianvändning. Vi vill skapa studentboende och studielokalmöjligheter i tätorterna utanför stadskärnan för att även skapa mångfald och möjlighet för lokalutveckling av

7 företag och föreningar samt till studenter att hitta alternativa boenden och möjligheter till rekreation. 8. Attraktiva, tillgängliga och snabba kollektiva kommunikationer Alternativa och attraktiva transportsystem minskar beroendet av privat bilåkande. Stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning. Stadsrummet och ytterområdena är fyllda av nya miljövänliga transportsystem. Det finns en eller flera lättillgängliga knutpunkter för närtrafik och fjärrtrafik i kommunens tätorter Dalsjöfors, Sandared, Viskafors och Fristad. Göteborg, Borås och övriga Västsverige samverkar för att fler ska få tillgång till snabba, pålitliga och mer hållbara transporter. Vi vill stimulera miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tekniska lösningar i hela kommunen. Vi vill hitta en kreativ form av närtrafik i kommunens ytterområden. Vi vill utveckla samverkan med Göteborg och övriga Västsverige för att fler ska få tillgång till snabba, pålitliga och hållbara transporter. Vi vill verka för snabbjärnväg Borås Landvetter Göteborg. Vi vill verka för att Götalandsbanan byggs. 9. En långsiktigt hållbar stad baserad på förnybar energi och minskad energiförbrukning och prioriterar ekologisk och Fair Trade produkter En livskraftig och uthållig stad använder enbart förnybar energi och arbetar för en minskad energiförbrukning samt prioriterar lokalproducerade produkter och ett ekologiskt och hållbart förhållningssätt. Borås är en stad baserad på förnybar energi. Borås invånare, näringsliv och organisationer medverkar engagerat och motiverat i stadens miljöarbete, som genomförs enligt kretsloppsmodellen där vi tar tillvara samhällets resurser och omvandlar dessa till samhällsnyttor för alla som bor och verkar i Borås. Vi vill prioritera företagsetableringar nära arbetskraften och skapa möjligheter att energisnålt ta sig till arbetet/skolan. Vi prioriterar ekologiskt och hållbara produkter Vi vill ersätta uppvärmning som baseras på fossila bränslen med förnybar energi. Vi vill ersätta fossila fordonsbränslen med förnybar energi. Vi vill producera mer förnybar el. Vi vill spara energi. Vi vill ha en dialog med stadens invånare, näringsliv och organisationer för att öka medvetenheten och motivationen att gemensamt verka för en livskraftig och långsiktigt hållbar stad.

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn allt hänger ihop och är beroende av varandra.

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn allt hänger ihop och är beroende av varandra. FRAMTIDSvision SUNDSVALL 2014-2018 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva ett gott liv utan att försämra förutsättningarna för kommande

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning.

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning. Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Stad och Land Hand i Hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Innehållsförteckning Inledning 1 Mångsidig och upplevelserik 2 Innovativt och växande 4 Medborgarnas Kävlinge 6 Vision och verklighet

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer