Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00"

Transkript

1 KALLELSE (2) STAFFANSTORPS KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS BYGGNADSNÄMNDEN Pats/ tid Sammanträdesrum Bjäerup A onsdagen den 17 september 2014 k18:00 Godkännande av dagordning 2 Faststäande av tid och pats för justering av protokoet 3 Försag ti detajpan för de av Hjärup 18:2 m.f. Åttevägen, besut om utstäning. 4 Detajpan för de av Stora Uppåk a 12:2, skoa Hjärup NO, besut om antagande. 5 Panbesked för de av Nordanå 10:13 6 Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus 7 Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 8 Guåk a 6:2, ansökan om byggov för gårdsverk 9 Hemmestorp 11 :, åtgärdsföreäggand e med vi te avseende överträdese av pan- och byggagen Handing/handäggare separat LK separat K] 7-17 ST ]B, TL ]B, TL ]B, TL ]B, TL O Förbud och vitesföreäggande enigt mijöbaken (1998:808), Djursöv 4: GE 11 Försag ti ändring av vägnamn inom Vikhemsområdet

2 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN Försag ti nytt vägnamn, väg ti Hjärups IP Deårsredovisning 2014, mijöenheten Deårsredovisning 2014, pan- och byggenheten Ekonomisk uppföjning Redovisning av deegationsbesut ) Trafikärenden 2) Mijöärenden 3) Byggärenden 4) Ordföranden 5) Lantmäteriärenden 6) s tadsbyggnadschefen Redovisning av meddeanden CL TL CL Berti Persson Ordförande/ Eva Pamqvist sekreterare Panhandäggare: Byggov handäggare: Mijöhandäggare: Övriga: TL Thomas Lexen AF Anna Fogeberg ST Sofia Tjernström LK Lowe Kisie TL Thomas Lexen AJ Aexander Jönsson JB Jonas Bergenudd MÅ Margaret Åkesson GE Göran Eriksson JH Jennie Hugert KALI Katia Lija IH IngaLi Heberg A W Anna Waden LC Lisa Careus KJ Katarina Jeraeus CL Charotte Leander P Ingrid Persson Förmöten innan nämndsmötet: m-gruppen k. 17:30 s-gruppen k. 17:00

3 STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden 65 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (84) Godkännande av dagordningen Ordföranden meddear att inga ändringar finns i dagordningen. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden föresås besuta att godkänna dagordningen. Ordförandens sign userandens sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(84) STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Försag ti detajpan för de av Hjärup 18:2 m f, Attevägen (P0006/201 O) Syftet med panäggningen är att möjiggöra för ny bostadsbebyggese på gräspanen och parkeringen vid Åttevägen i centraa deen av Hjärup. Området är en de av Hjärup 18:2 m f och omfattar ca kvm. Kommunen äger större deen av marken. Inom panområdet ingår två parkeringspatser som ägs av bostadsrättsföreningen Centrumgården respektive Staffanstorpshus. I Framtidens kommun anges att området utveckas ti en varierad boendemijö med bostäder/hektar i två våningar, efter det att Hjärups IP byggts ut och nya idrottspaner anagts. Panförsaget avses handäggas med normat panförfarande. Ordförandens sign userandens sign Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 5(84) STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Försag ti detajpan för de av Hjärup 18:2 m f, Attevägen (P0006/201 O) Kommunstyresen besutade att uppdra ti kommundirektören att påbörja arbetet med att genom ämpig expoatör bebygga aktuet område i enighet med kommunens översiktspan- Framtidens kommun perspektiv Kommunstyresen besutade att uppdra ti mijö- och samhäsbyggnadsnämnden att utarbeta detajpan för Åttevägenområdet i Hjärup i enighet med vad som framgår i kommunens översiktspan Framtidens kommun perspektiv Vid detajpanearbetet ska särskit trafiksituationen beaktas, viket ska redovisas för kommunstyresen. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden besutade att uppdra ti stadsbyggnadskontoret att i enighet med kommunstyresens besut upprätta försag ti detajpan. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden besutade att åta sända ut försag ti detajpan för de av Hjärup 18:2 m f, Åttevägenområdet på samråd i enighet med 5 kap. pan- och byggagen. Nämnden besutade även att eftersom kuen inom området tas bort ska möjighet för en ny kue kunna skapas någon annanstans, samt att utredning görs om hur trafiksäkerheten kan säkerstäas med den panerade trafikökning som kommer att bi på Kockaregårdsvägen. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden föresås besuta att åta sända ut försag ti detajpan för Hjärup 18:2 m f, Åttevägen på utstäning enigt bestämmeserna i 5 kap pan- och byggagen. Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Detajpan för de av Stora Uppåkra 12:2, skoa Hjärup NO, (dnr 2014/POOOS) Panförsaget möjiggör uppförandet av en skoa, en ti skoan hörande idrottsha samt en förskoa i Hjärups nordöstra dear, mittemot nya Hjärups P. För att möjiggöra en fexibe markanvändning tiåter detajpanen även bostad sbebyggese i upp ti två respektive tre pan inom dear av området. Panområdet omfattar ett kvarter som är ca 1,9 ha stort. Kvarteret gränsar ti och nås huvudsakigen från den nya gatan "Parkaen" i söder. I norr, öster och väster gränsar området ti den nya bebyggese som paneras inom Hjärup NO etapp 2. Detajpanen handäggs med normat panförfarande. Tidigare besut Kommunstyresens arbetsutskott besutade att uppdra ti kommundirektören att åta utarbeta och därefter genomföra samråd enigt 5 kap pan- och byggagen om program för detajpaner för resterande etapper av Tiväxt deområdet Hjärup NO, samt att efter genomfört samråd sförfarande ska färdigstät detajpaneprogram redovisas för arbetsutskottet senast under sista kvartaet 2009, och vara måsättningen att kommunstyresen under första kvartaet 2010 ska ta stäning ti ärende om utarbetande av detajpan för resterande etapper av Tiväxt 7000-deprojektet Hjärup NO. Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(84) STAFFANSTORPS KOMM UN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Detajpan för de av Stora Uppåkra 12:2, skoa Hjärup NO, (dn r 2014/POOOS) Kommunstyresens arbetsutskott besutade att godkänna att försaget ti programhanding för detajpaner för Hjärup Nordost - Åretruntbyn, då vid sammanträdet redovisade förändringar, ska vara föremå för samråd enigt bestämmeserna härom i 5 kap pan- och byggagen, samt att uppdra ti kornmundirektören att genomföra enigt första att-satsen besutat samråd. Samråd kring panprogrammet pågick Ett försag ti godkännandehanding av panprogrammet för Hjärup Nordost Åretruntbyn togs upp under kommunstyresens arbetsutskotts sammanträde Arbetsutskottet besutade att ti stadsbyggnadskontoret återremittera försaget ti panprograrn, då för revidering enigt av arbetsutskottet ämnade direktiv, samt att såunda reviderat panprogram ska fö reäggas kornmunstyresen för besut vid dess sammanträde den 11 november Revideringen rörde ett förtydigande av panprogrammet avseende möjigheten att etabera hande och/eer verksamheter i området öster om befintiga kraftedningar, väster om Gama Lundavägen. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden besutade att uppdra ti stadsbyggnadskontoret att under förutsättning att panprogrammet för de av Stora Uppåkra 12:2 m. f. Hjärup Nordost - Åretruntbyn godkänns av kommunstyresen, utarbeta försag ti detajpan innehåande såvä bostäder som område för skoa/förskoa i enighet med ovan n ämnda panprogram och avsnittet "Fortsatt arbete" i prograrnsarnrådsredogöresen, samt i enighet med bestämmeserna i 5 kap. pan- och byggagen (2010:900). Kornmunstyresen besutade att godkänna panprogram och programsamrådsredogörese för Hjärup Nordost etapp 2. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden besutade att åta sänd a ut föreiggande försag ti detajpan på samråd enigt bestämmeserna i 5 kap samt 17 pan- och byggagen (2010:900). Samråd pågick Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden besutade att inom skokvarteret utöka området avsatt för enbart skoändarnå ti rn 2, att dea upp rubricerat försag ti detajpan i två separata, av varandra oavhängiga detajpaneförsag- "Försag ti detajpan för de av Stora Uppåkra 12:2- skoa Hjärup NO" (skokvarteret) respektive "Försag ti Ordförandens sign userandens sign tdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(84) STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Detajpan för de av Stora Uppåkra 12:2, skoa Hjärup NO, (dnr 2014/POOOS) detajpan för de av Stora Uppåkra 12:2 m.f.- Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn" (resterande dear av panområdet), att godkänna samrådsredogöresen med revidering avseende utökningen av området avsatt för skoändamå samt uppdeningen av detajpanen i två separata detajpaner, samt att åta sända ut för granskning försag ti detajpan för de av Stora Uppåkra 12:2- skoa Hjärup NO respektive försag ti detajpan för de av Stora Uppåkt a 12:2 m.f. - Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn, enigt bestämmeserna i 5 kap pan- och byggagen (2010:900). Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden föresås besuta att godkänna granskningsutåtandet att anta detajpan för de av Stora Uppåkra 12:2, skoa Hjärup NO, enigt bestämmeserna i 5 kap pan- och byggagen (2010:900), Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Panbesked för de av Nordanå 10:13 (P0004/2014) Bakgrund LRF Konsut har som representant för fastighetsägarna Stefan, Anders och Annika Hansson inkommit med en ansökan om panbesked för de av fastigheten Nordanå 10:13 i Staffanstorps kommun. Ansökan som inämnats har varit kompett med karta och beskrivning. Områdesbeskrivning Panbeskedet gäer ett område i västra deen av Nordanå som idag utgörs av åkermark. I norr avgränsas området av Simrishamnsbanans befintiga banva, i väster av befintig markväg, i söder av kommungränsen, tiika Sege å, samt i öster av befintig bebyggese. Det berörda området omfattar totat 20,4 ha mark, fördeat på tre skiften (skifte 8 i norr 3,3 ha, skifte 9 i söder 13,9 ha samt skifte 2 i öster 3,2 ha), se karta. I.A- - ;;.r-, \. \.\ \ -: \ ' ' " , NORDANA " Karta ur ansökan om panbesked fö r de av fastigheten Nordanå 10:13 i s tafanstorps kommun som visar de tre skiftena 8, 9 och 2. Sökandes försag Fastighetsägarna önskar i första hand panägga hea området. Utbyggnaden av området avses i utformning och typ av bebyggese föja de riktinjer som finns i översiktspanen, d.v.s. viabebyggese inom två bebyggeseområden i väster och Ordförandens sign userandens sign Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL g 10(84) STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Panbesked för de av Nordanå 10:13 (P0004/2014) en mer varierad bebyggese inom ett bebyggeseområde i öster med t.ex. parrad- eer kedjehus. Motivet ti att panägga hea det västra skiftet (skifte 9) är att området runt den befintiga gården samt området ängs Sege å kommer a tt utgöra ett betydesefut insag i bebyggesemijön och då är det viktigt att även dessa områden är med i detajpanen. De västra områdena av skifte 9 bör även de innefattas av panen då där finns en korridor för framtida järnvägsutbyggnad, befintig järnväg norr om panområde och paner på en framtida cykeväg. Det anses viktigt att järnvägen, framtida järnvägens samt den panerade cykevägens påverkan på expoateringen utreds och området därför tas med i panen. Det östra skiftet (2) av panområdet bör även paneras i sin hehet så att det nya områdets förhåande ti befintig bebyggese och att hea områdets ängs Sege å utreds. Ansökan anger vidare att avsikten är att utvecka området i överensstämmese med översiktspanen. Tidigare stäningstaganden Kommunens översiktspan Framtidens kommun Perspektiv 2038 I kommunens översiktspan står i konceptdragen för markanvändning att "Även de större byarna såsom Kyrkheddinge, Nordanå och Stora Uppåkra tiåts utveckas. Att bygga ut de större byarna eder ti att fer får kontakt med odingsandskapet, viket ger fomtsättningar for bättre samverkan mean odare och konsumenter. Genom en ansvarsfu tiväxt hås byarna evande och underag for service kan behåas". För deområde Nordanå pekas fera områden ut för bostadsbebyggese, såvä viamijöer (färre än 15 bostäder/ha)som varierade boendemijöer (15-30 bostäder/ha). Dear av de skiften som omfattas av ansökan om panbesked sammanfaer med de områden som är utpekade för bebyggese i översiktspanen, se karta nedan. Fördjupad översiktspan Fördjupningen för Nordanå är integrerad i kommunens översiktspan. Karaktäristiskt för Nordanå är kontakten mean bebyggese och andskap. Trots närheten ti stora vägar är den antiga karaktären i Nordanå påtagig. I och kring Nordanå finns ett anta ädre gårdar som ger byn en antig identitet och som med sina aeer och trädgårdar bidar tydiga voymer i det öppna andskapet. Fördjupningen anger tre övergripande tankar för utveckingen av Nordanå: - Bibehå den visuea kontakten med andskapet för så många av de befintiga bostäderna som möjigt. Skapa så många nya bostäder som möjigt med närkontakt med andskapet. Ordförandens sign userandens sign Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Panbesked för de av Nordanå 10:13 (P0004/2014) - Bevara de ädre gårdarnas reation ti det öppna odingsandskapet - Skapa bättre förutsättningar för intern kommunikation och rekreation, såvä inom byn som ute i andskapet. II I S3 s~ r d N ut fördjupning f~r Nord3n3. ~J.. r ;.. ~- n t..&'ft i.,...,, ~ """'~""~ v Biden ur kommunens översiktspinn som visnr utbyggnadsområden för Nordan å i rosa med de skifte/ i ansökan om panbesked som föresås för panäggning i bått ovanpå. Riksintresse Skifte 8 gränsar i norr ti Simrishamnsbanan, som utgör riksintresse för järnväg. Trafikverket arbetar för närvarande med järnvägsutredning för Simrishamnsbanan, i viken oika aternativa sträckningar för järnvägen utreds inför en framtida återupptagen tågtrafik mean Mamö och Simrishamn. N ordanås norra dear berörs av Simrishamnsbanans sträckning, men ingen station paneras vid orten. Närmaste stationer som kan bi aktuea är vid Östervärn i Mamö respektive i Staffanstorp. Vid trafikering på Simrishamnsbanan föresås i översiktspanen en panskid korsning med Kronovansvägen som berör skifte 8. Det råder ännu okarhet kring utveckingen av Simrishamnsbanan, band annat med avseende på sträckning av banan, finansiering och tid pan. Reservat för yttre godsspår Skiftena 8 och 9 berörs i sina västra dear av ett reservat för ett framtida yttre godsspår som sträcker sig genom Mamö, Buröv, Lomma och Staffanstorp Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ID 12(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Panbesked för de av Nordanå 10:13 (P0004/2014) kommun, utanför befintiga tätorter. Syftet med det yttre godsspåret är att möjiggöra en effektivisering av godstransporter, då dessa kan skijas från persontrafiken på stambanan. I det så kaade Skånepaket som Region Skåne har ämnat ti Trafikverket och regeringen ingår inte det yttre godsspår inom panperioden fram ti Det råder ännu stor okarhet kring utveckingen av det yttre godsspåret, band annat med avseende på sträckning av banan, finansiering och tidpan. Yttre godsspåret utgör ett meankommunat intresse och Staffanstorp har inte ensam rådighet över besutet. Strandskydd Skiftena 9 och 2 berörs i sina sydigaste dear av strandskyddet kring Sege å/torrebergabäcken. Sege å har en stor ekoogisk betydese, eftersom den fungerar som spridningskäa och spridningskorridor ti det omgivande andskapet. Fiskbeståndet är de största zooogiska värdena. Här finns b a gröning, gropöja, sandkrypare och öring, varav samtiga är hotade fiskarter. Generet strandskydd om 100meter råder. Teknisk försörjning Bi- och cyketrafik Nordanåigger inti stora vägar som E6 och väg 11. Cykeväg mot Mamö och cykeed i bandtrafik mot Staffanstorp passerar strax söder om Nordanå. Koektivtrafik Den huvudsakiga strategin för bostadsutbyggnaden i Staffanstorps kornmun är att denna ska ske i koektivtrafikgoda ägen. Nordanå trafikeras idag av buss 172 mean Mamö och Staffanstorp/Genarp. Bussen går med entirnrnestrafik vardagar och dagtid ördagar, tvåtimmartrafik kvästid ördagar och söndagar. Det finns även en håpats vid Stora Bernstorp på Mamö stadsbuss inje 4 med 20-minuterstrafik i rusningstid (ca 2 km från Nordanå). I fördjupningen av översiktspanen för Nordanå föresås en förängning av Mamös stadsbuss från Stora Bernstorp ti Nordanå. Trafikverket arbetar för närvarande med järnvägsutredning för Sirnrishamnsbanan, se ovan. Närmaste stationer som kan bi aktuea är vid Östervärn i Mamö respektive i Staffanstorp. I kommunens översiktspan finns även vidare framtidsfunderingar efter 2038 som anger möjig spårbunden utbyggnad ti Nordanå. Ordförandens sign userandens sign Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I 13(84) STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Panbesked för de av Nordanå 10:13 (P0004/2014) Vatten- och avopp Förutsättningar för vatten, spivatten och dagvatten måste undersökas inför detajpaneäggning. Utbyggnad på jordbruksmark I 2 kap 2 PBL framgår att mark- och vattenområden ska användas för det eer de ändamå för vika områdena är mest ämpade med hänsyn ti beskaffenhet och äge samt föreiggande behov. Vid bedömning av ämpig markanvändning enigt 2 kap PBL ska bestämmeserna i 3 och 4 kap mijöbaken tiämpas. En panäggning enigt ansökan om panbesked innebär att högkassig (kass 10) jordbruksmark tas i anspråk för bostadsutbyggnad. Enigt 3 kap 4 mijöbaken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggese eer anäggningar om det behövs för att tigodose väsentiga samhäsintressen och detta behov inte kan tigodoses på ett från amän synpunkt tifredsstäande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Bostäder är ett amänt intresse enigt 2 kap PBL. Störningar Kraftedningar Områdets södra och västra dear berörs av befintiga 130- respektive 400 k V edningar och magnetfäten kring dessa. Befintiga kraftedningar och skyddsavstånd kring dessa. Ordförandens sign Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 14(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Panbesked för de av Nordanå 10:13 (P0004/2014) Buer Nordanå igger inti stora vägar som E6 och väg 11. Området som ansökan omfattar igger i västra Nordanå, ett par hundra meter från E6. Hästar Det finns fera hästhagar i områdets närhet. Verksamhet Det finns en pågående verksamhet i centraa Nordanå som medför såvä buer som transporter. Kuturmijö Östra deen av Nordanå omfattas av riksintresse för kuturmijövård (Görsöv Bara-Torup-Hyby M:K116). Odingsbygdens kring Sege å karaktäriseras av ett öppet kuturandskap med fornämningar, ädre byggnader, öppna odingsfät, pierader etc. Fornämningar Bytomt, ca 400x200 m (VNV-ÖSÖ). Den ungefäriga utsträckningen av Nordanå bytomt markerad utifrån 1806 års karta. --Tiägg dnr : Vid friviig arkeoogisk utredning år 2008 tikom ingen ny information om ämningen. u ICII/( Ii\"' f"ktfo-hk.~/ 1 0' g :: ~::::=:.=~....._..,,... o ~ t!, L ~ ~~ I >IJ.' O J i""'~. -<1...at q_...,....~.... ~~~ (''' o O.,.u_.. ~..., 1U o.;a.:._..,.. (f, r..,:_. ~~.&. o...,<o... ~.,._._..., ~-.."_ ,...,,...,..., ~_..,~ t.o.:.tu-~tu O::_ ( <oi/ I )OIIIfo1 1'>' -;U ( t tf. _...,..,,Jo t~t f 111:'u ~,.; ,...,... 1\ 0 ) I: U III'( "'".o (~f-t,.,..,~ -;.~..,.u,... 10;.-tJ J...'.J (UtoM)... ~ - J.:... ~....(<,,, ::::!;. ;::.,,...,, ""-'4-... H~ O o ,....,... (oi.o o-+... h ;o ~...,_,, 11*4~ ~ t (...,.... W... ft3 0. '> ::: :~"~-;'~~=,..~. 1~ ~u-..,.,.,.,,,. 'hn( - 1:< '''' :;<'... ~..,.,,.,..;No,... o»t..... ~.. -~... ~~... to.-...,... Biden iir hiimtnd från Riksantikvarieämbetets Fomsök. Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 15(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Panbesked för de av Nordanå 10:13 (P0004/2014) Sammantagen bedömning Staffanstorps kommun har i sin översiktspan bedömt att Nordanå, som en av de större byarna i Staffanstorps kommun, ska tiåtas utveckas. Genom en ansvarsfu utbyggnad som tivaratar odingsandskapet och dess kvaiteter hås byarna evande och underag för service kan behåas. Fer får kontakt med odingsandskapet, viket ger förutsättningar för bättre samverkan mean odare och konsumenter. Nya bostäder i Nordanå möter en efterfrågan och bidrar ti att möjiggöra fyttkedjor som kan frigöra mindre och biiga ägenheter på marknaden. stadsbyggnadskontoret har studerat förutsättningarna för panäggningen och bedömer att området kan vara ämpigt för panäggning med bebyggese i enighet med kommunens översiktspan så att den tivaratar jordbruksmark såvä som möjiggör bostadsutbyggnad. Bebyggesen i detajpanen ska utformas i enighet med kommunens översiktspan såvä vad gäer omfattning och utbredning som utformning och typ. De dear av området som kan påverkas av yttre godsspåret iksom Simrishamnsbanan bör utgå ur panområdet då förutsättningarna för dessa spårdragningar ännu ej är karagda. Hänsyn måste även tas ti panerade åtgärder beroende av Simrishamnsbanan, såsom panskid korsning. Vidare ska en detajpaneäggning beakta tankarna i den fördjupade översiktspanen, befintigt strandskydd ängs Sege å, befintiga kraftedningar och dess skyddsavstånd, buer från intiiggande vägar, pågående verksamhet (buer och transporter), hästhåning, kuturmijö och arkeoogiska fornämningar. I samband med panäggning som ökar resandeunderaget bör ytterigare undersökningar av möjigheten ti t.ex. utökad injedragning av Mamös stadsbussar inedas. Vidare måste förutsättningar för vatten, avopp och dagvatten utredas och markens ämpighet för bebyggese bedöms sutigen först i samband med panäggning. Tidpan och ekonomi Eventuet kommande panarbete bekostas av sökanden/fastighetsägaren. A v ta och tidpan bestäms i samarbete mean kommun och sökanden/fastighetsägaren. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden föresås besuta att ämna positivt panbesked ti ansökan om panbesked för dear av Nordanå 10:13 under förutsättning: Ordförandens sign Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Panbesked för de av Nordanå 10:13 (P0004/2014) att detajpanen tivaratar jordbruksmark såvä som möjiggör bostadsutbyggnad. Bebyggesen i detajpanen ska utformas i enighet med kommunens översiktspan såvä vad gäer omfattning och utbredning som utformning och typ. De dear av området som kan påverkas av yttre godsspåret iksom Simrishamnsbanan bör utgå ur panområdet Vidare ska en detajpaneäggning beakta tankarna i den fördjupade översiktspanen, befintigt strandskydd ängs Sege å, befintiga kraftedningar och dess skyddsavstånd, buer från intiiggande vägar, pågående verksamhet (buer och transporter), hästhåning, kuturmijö och arkeoogiska fornämningar. I samband med panäggning bör ytterigare undersökningar av möjigheten ti t.ex. utökad injedragning av Mamös stadsbussar inedas. Sutigen måste förutsättningar för vatten, avopp och dagvatten utredas och markens ämpighet för bebyggese bedöms sutigen först i samband med p anäggning. A v gift panbesked: 13320:- Enigt taxa besutad av kommunfumäktige. Ordförandens sign userandens sign Utdragsbestyrkande

17 Mamö /5 -~, -S-TA-F-FA~NSTORPS I<OMMUN Stadsbyggnadstontoret o Ti: statfanstorps Kommun stadsbyggnadskontoret STAFFANSTORP Panbesked för de av fastigheten Nordanå 10:13 i statfanstorps kommun Fastighetsägarna ti fastigheten Nordanå 10:13 Stefan, Anders och Ann ika Hansson vi utvecka dear av Nordanå 10:13 och önskar få besked om det är möjigt att panägga de av fastigh eten, nedan ka at panområdet Områdes beskrivning Panområdet är beäget i de västar dearna av Nordanå och utgörs idag av åkermark. Panområdet är uppdeat i tre skiften med föjande areaer 3,3 ha (skifte 8), 13,9 (skifte 9) ha och 3,2 ha (skifte 2), se karta nedan :--. 1:2 1r ~---;:. -~-.,. \ \ _... _.:.--~----- NORDANA i ~ Översiktspan med fördjupning Enigt gäande översiktspan för statfanstorps kommun, Perspektiv 2038 så är dear av panområdet utagt som mark för ny bostadsbebyggese. översiktspanen finns det en fördjupning för N orda nå och

18 Mamö även i fördjupningen är dear av panområdet utagt som mark för ny bostadsbebyggese, se utdrag ur markanvändningskartan nedan. J III s~ ser det ut fordjupning for Nordan~ " , j 1, ~... - ' Fastighetsägarens paner för området Fastighetsägare önskar i första hand att panägga hea det markerade panområdet Utbyggnaden av panområdet ska i utformning och typ av bebyggese föja de riktinjer som finns i överskitspanen d.v.s. via bebyggese för det två bebyggeseområdena i väster och en mer varierad bebyggese för det östra området med t.ex. par-, rad- eer kedjehus. Motivet ti att panägga hea det västra skiftet (skifte 9) är att området runt den befintiga gården samt området ängst sege å kommer utgöra ett betydesefut insag i bebyggese mijön och då är det viktigt att även dessa områden är med i detajpanen. De västra områdena av skifte 9 bör även de innefattas av panen då där finns en korridor för framtida järnvägsutbyggnad, befintig järnväg norr om panområde och paner på en framtida cykeväg. Det anses viktigt att järnvägen, framtida järnvägens samt den panerade cyke vägens påverkan på expoateringen utreds och området därför tas med i panen. Det östra skiftet (skifte 2) av panområdet bör även paneras i sin heiet så att det nya områdets förhåande ti befintig bebyggese och att hea området ängst Sege å utreds. Ovanstående utgör ett första försag ti panäggning har Staffanstorps kommun synpunkter på omfattningen eer innehå i försaget är fastighetsägaren positiv ti att föra en diaog med kommunen.

19 Mamö Tidpan Panbeskedet är ett första steg i processen att omvanda området från jordbruksmark ti bostäder. Vid ett positivt panbesked under hösten 2014 är sedan avsikten att sutföra de antmäteriåtgärder som påbörjats för att anpassa fastighetsindeningen efter framtida bebyggeseutvecking. Efter avsutad förrättning vid årsskiftet är panerna att ineda detajpanarbete föjande år och utbyggnaden av området bedöms i dagsäget kunna påbörjas tidigast Kontaktuppgifter Angående panbesked: Neand, Dan Faktura n stäs ti: Anders Hansson Graneda Treeborgsvägen statfanstorp Med vänig häsning Mamö ft-~l Dan Neand

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ;g 17(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:131 och 15:1 32, ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus (dnr 80039/2014) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter om ca 1400 kvm som har avstyckats från nevishög 15:28. Befintiga förhåanden Nevishög 15:131 och 132 är två småhusfastigheter, beägen vid Dragonvägen i Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. Fastigheterna har styckats av från 15:28 och har i samband med detta bidat en gemensamhetsanäggning för fördröjning av dagvatten. Panäge Fastigheten är inte panagd genom detajpan eer områdesbestämmeser och ingår inte i sammanhåen bebyggese. I den kommuntäckande översiktspanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, igger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. I de orangea karaktärsområdena uppmuntras utvecking av befintiga andsbygdsnäringar och etabering av nya som bidrar ti en attraktiv andsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enigt Framtidens kommun, utveckas med andsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eer oding. Möjighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eer oda för eget bruk eer som företagande. Tidigare besut Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden besutade 25 apri 2012 att ge positivt förhandsbesked för två enbostadshus på samma pats. Denna ansökan är identisk och behöver sökas då gitighetstiden för det tidigare besutet har gått ut. Kommunen är endast bunden av givna förhandsbesked när det gäer byggovsansökningar. En förängning av ett förhandsbesked är en het ny prövning och ska kan föraneda en annan bedömning än tidigare om nya uppgifter har tiförts ärendet Ärendets handäggning Pan- och byggenheten har tiskrivit tio berörda grannar, västrabedens vägförening, mijöenheten och tekniska enheten för yttrande. Ordförandens sign userandens sign Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 18(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sam m anträdesdatum Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus (dnr 80039/2014) Tekniska enheten/v A har i yttrande framfört att fastigheten igger inom verksamhetsområde för vatten och spivatten. Kommuna dagvattenhantering finns inte inom området. Vidare framför man att man inte anser att ytterigare byggov i området bör tiåtas före en fungerande dagvattenösning för området har byggts u t. Om förhandsbesked bevijas så ska pacering av byggnader, eventuea murar, pank eer häckar ske så att åtkomst ti befintiga vatten- och spivattenedningar medges samt att ett skriftigt avta med ed ningsägare om att dagvatten får säppas på i befintigt system ska uppvisas i samband med byggovsansökan. Tekniska enheten/trafikhar i yttrande framfört att "Föreskrifter om avfashantering för Staffanstorps kommun", antagen av Kommunfumäktige, ska föjas. Föreskrifterna innebär b a att sopbien ur arbetsmijösynpunkt inte får backa och därför måste vändmöjighet finnas för sopbien i sutet av tifartsvägen inne på fastigheten Nevishög 15:28 och vändpatsen ska ämpigen ingå i servitutet för tifartsvägen. I föreskriften finns angivet hur vändpatsen ska vara utformad. Aternativt kan pats för uppstäning av avfasbehåarna anordnas för upphämning av avfaet vid Dragonvägen och bör regeras genom servitut för detta ändamå på fastigheten Nevishög 15:132. Vägföreningen som ansvarar för Dragonvägen måste ges möjighet att yttra sig i ärendet. Mijöenheten har i yttrande framfört att rubricerade fastigheter igger i ett område med fera hästgårdar och annan djurhåning. Band annat finns det ett område ca 230meter från rubricerade fastigheter, sydväst om, där det råder en detajpan antagen 2006, som är framtagen speciet för boende med hästverksamhet Fastigheterna kommer att igga endast ca 20 meter från fastigheten Nevishög 15:29 med fårverksamhet och sta samt tihörande hagar. Nevishög 15:132 kommer att igga ca 30meter från gödsehantering och Nevishög 15:133 ca 50 meter. Det finns utöver detta fera fastigheter med djurhåning (framförat häst) samt hagar m.m. i området Grevie-Beden samt Grevie. Mijöenheten stäer sig negativa ti ett positivt förhandsbesked då byggnationen på fastigheterna kommer att igga nära befintig djurverksamhet samt nära verksamhetens gödsehantering. Då området domineras av häst- och djurhåning bör området fortsätta utveckas med bostäder med möjighet ti djurhåning så att inga intressekonfikter uppstår. Intressekonfikter kan i ängden innebära begränsningar för befintig djurhåning. Om positivt förhandsbesked ges förutsätter mijöenheten att sökanden kan visa att Ordförandens sign userandens sign Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19{84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus (dnr 80039/2014) riktvärdena för trafikbuer innehås samt att hushåsspivattnet från fastigheterna kommer genomgå godkänd avoppsrening i enighet med gäande agstiftning, dvs. i detta fa ansutas ti det kommunaa avoppsnätet. Nevishög 15:60 Fredrik och Annika Brandtman har i yttrande framfört att det finns stora probem med dagvattenhanteringen i området och man är oroiga för person- och trafiksäkerheten på dragonvägen som är sma och svårt att mötas på. Nevishög 15:91, Carina Persson har i yttrande framfört att man inte anser a tt det finns utrymme att beasta dragonvägen ytterigare och att det finns probem med dagvattnet. Nevishög 15:26, Magnus och Hanne Viberg har i yttrande framfört att dragonvägen inte karar mer trafik och att dag- och spivattenhanteringen inte fungerar i området. Nevishög 15:29, Anders Nikasson och Birgitta Backert har i yttrande framfört att nybyggnation skue menigt påverka boendemijön ängs dragonvägen och att det skue innebära störningar för deras djurhåning. Vidare framför man att dragonvägen inte karar mer trafik och att dag- och spivattenhanteringen inte fungerar. Nevishög 15:111, Fredrik och Åse Fernesten har i yttrande framfört att Dragonvägen är för sma för ytterigare utbyggnad och trafiktrycket är för stort gentemot vad vägen är dimensionerad för. Vidare framför man att området inte är ämpigt för förtätning och att det finns probem med dagvattenhanteringen Västrabedens vägförening hänvisar ti sitt årsmötesbesut från 2007 då man vid förnyad diskussion fortsättningsvis besutat neka förfrågningar om ny bebyggese i området pga vägens beskaffenhet ifråga om framkomighet och de probem som den dåiga avrinningen ger. En edamot i vägföreningen har avvikande mening och anser att tomter bör få bebyggas. Ordföra ndens sign userandens sign tdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :2/ 20(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus (dnr 80039/2014) Sökanden har efter kommunicering av besutsförsag inkommit med yttrande. A v yttrandet framgår att man inte instämmer med kontorets skrivese. Man framför att fera av de krav som städes i det tidigare förhandsbeskedet har man öst, b a sophämtning, spi- och dagvattenhantering. Vidare framför att man adrig på tio år har haft något obehag av fårverksamheten på grannfastigheten. Gödsestacken säger man mest är en trädgårdskompost. Några andra probem med djurhåningen i närområdet har men inte uppevt. Kommentarer ti sökandens yttrande Sökandens yttrande föraneder inte någon förändring i stadsbyggnadskontorets bedömning. Djurhåningen och gödsehanteringen uppmärksammades inte i det tidigare förhandsbeskedet men måste tas med i bedömningen i de tta ärende. Bedömning Inom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterigare bostadsbebyggese och området är utsatt för ett stort expoateringstryck Den tekniska infrastrukturen i området är dåigt fungerande och att bygga bostadsenheter som inte sjäva har djurhåning kan skapa konfikter med befintig djurhåning som kan innebära inskränkning eer nedäggning av befintig djurhåning. De amänna intressen som ska beaktas vid okaisering av ny bebyggese anges i 2 kap pan- och byggagen (PBL). Här anges b a att mark- och vattenområden ska användas för det eer de ändamå för vika områdena är mest ämpade med hänsyn ti beskaffenhet och äge samt föreiggande behov. Företräde ska ges såd an användning som medför en från amän synpunkt god hushåning. Enigt 2 kap 4 PBL ska vid panäggning och i ärenden om byggov eer förhandsbesked enigt denna ag får m ark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från amän synpunkt är ämpig för ändamået. Enigt PBL 2 kap 5 pk t 3 ska bebyggese okaiseras tiämpig mark med hänsyn ti möjigheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avopp, avfashantering, eektronisk kommunikation samt samhässervice i övrigt. s tadsbyggnad/byggov bedömer inte att ett positivt förhandsbesked kan ämnas med stöd av 2 kap PBL. Probemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att området inte är ämpigt för ytterigare förtätning. Dessutom är nybyggnationen inte ämpigt med hänsyn ti närheten ti gödsehanteringen på fastigheten Nevishög 15:29. Nya bostäder kan medverka ti en framtida inskränkning på grannens möjigheter ti fortsatt djurhåning. Ord örandens sign usterandens sign Utdrags estyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:131 och 15:132, ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus (dnr 80039/2014) Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden föresås besuta att med stöd av 2 kap 5 och 6 ämna negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheterna Nevishög 15:131 respektive 15:132 Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

25 u. - ~ VI ~"\j Diarienr MI\\.. ":I!,,_H'\1""'\"!\~ ti'.jimun StadsbvggnödsKontoret o - Jt ( ~~J41!ö( *"'*E'> _ Mut \ (,- ~ - ta!r"~-vj.<tyi<"'..."e.t\\1~ ( =ie~tsm<\:: s ritcrw::c _tg:r:&:~];ap~ c -;;o;- :, - -- ' ~'<-.. C.. ~. J"?. - ~C!if. i'\.~m, _ ]..."\7(;~ri.IJ&J:LJi:a._ o - - L~~.:: ~' -tf--"' y~- - u t.?!!fr:jj~~. fteowau ftftavaioft D 1i9111 \iven-guia' Jönsson teia.~om NEVISHÖG 15:28 Staffanstorp kommun - ~ _Försag ti fastighetsbidning vid avstyckning,, Lr-'J Situationspan skaa 1 :400 :-.:1Qr: ng...:_ C...::.=.:..

26 Diarienr: (1) JJ Adress stadsbyggnadskontoret Mijö- o samhäsbyggnadsnämnd STADSBYGGNAD TEKNIKSKA ENHETEN VA Staffanstorps kommun stadsbyggnadskontoret o Diarienrf.> O 3q j UJ JL/, Förhandsbesked Nevishög 15:131, 15:132 Diarienr: /2014 Ansökan om förhandsbesked, för nybyggnad av två enbostadshus på mark som avses avstyckas från rubricerad fastighet, har inkommit ti stadsbyggnad Teknik. De panerade bostäderna igger inom verksamhetsområdet för vatten och spivatten. Kommunat dagvatten finns inte inom området. Inga ytterigare byggov i området bör inte tiåtas före en fungerande dagvattenösning för området har byggts ut. Med vänig häsning STADSBYGGNADSKONTORET Teknik Postadress STAFFANSTORP Hemsida www. staffanstorp. se Teefon Bankgiro Teefax BG

27 Jonas Bergenudd Från: Skickat: Ti: Kopia: Ämne: Lisa Löwendah Can~us den28mars :13 Jonas Bergenudd Marie Schyert SV: Nevishög , Diarienr: / "Föreskrifter om avfashantering för Staffanstorps kommun", antagen av Kommunfumäktige ska föjas. Föreskrifterna innebär b a att sopbien ur arbetsmijösynpunkt inte får backa och därför måste vändmöjighet finnas för sopbien inom fa stigheten eer genom att vändpats skapas i sutet av Dragonvägen. E er genom att bommen mean Dragonvägen och Kavaerivägen hås öppen för avfashämtning. Vägen må ste vara minst 4 meter bred vid hämtningspatsen. Husets pacering på tomten bör göras med hänsyn tagen ti buer från väg 11. Vägföreningen som ansvarar för Dragonvägen bör ges möjighet att yttra sig i ärendet samt Trafikverket som ansvarar för väg 11. Mvh Lisa C an~ u s Lisa Ca reus Trafik- och Gatuingenjör Staffanstorps kommun Staffanstorp isa. affanstorg.se affanstorg

28 Diarienr: STAFFANSTORPS KOMMUN STADSBYGGNAD PLAN OCH BYa:-c::~a:-:;ff:;:a:--n-s~to-rp-s~ko_m_m_u_n"'"" stadsbyggnadskontoret f YTTRANDE, NEVISHÖG 15:131 SAMT NEVISHÖG 15:132 Ansökan om förhandsbesked gäande nybyggnation av två enbostadshus på rubricerade fastigheter har inkommit ti Mijöenheten för yttrande. Djurhåning Rubricerade fastigheter igger i ett område med fera hästgårdar och annan djurhåning. Band annat finns det ett område ca 230 meter från rubricerade fastigheter, sydväst om, där det råder en detajpan antagen 2006, som är framtagen speciet för boende med hästverksamhet Fastigheterna kommer att igga endast ca 20meter från fastighet med fårverksamhet och sta samt tihörande hagar. Nevishög 15:132 kommer att igga ca 30 meter från gödsehantering och Nevishög 15:133 ca 50 m eter. Det finns utöver detta fera fastigheter med djurhåning (framförat häst) samt hagar m.m. i området Grevie-Beden samt Grevie. De störningar som kan uppstå i samband med djurhåning är framförat ukt, t ex från gödse, ventiationsuft från staar samt vissa fodertyper, ansaming av fugor, buer samt aergener. Inom Staffanstorps kommun finns ett stort anta hästgårdar och intresset för att håa hästar tycks bara öka. I tätbefokade områden kan emeertid hästhåning eda ti konfikter med boende i omgivningen. Det senaste året har Mijöenheten fått in fera kagomå på befintig djurverksamhet i områdena Grevie-Beden samt Grevie. Kagomåen har framförat rört irritation över mängden hästar i området samt de störningar detta ger, men även kagomå på ridning i området med hästspining på vägarna som föjd. Övriga kagomå har exempevis rört skäande hundar. Både Grevie-Beden samt Grevie förtätas och växer med fertaet bostäder och verksamheter, viket kan eda ti en större påverkan från djurhåning och därmed fer kagomå, framförat från boende utan egen djurhåning. Postadress Hemsida Teefon Pus-/bankgiro STAFFANSTORP PG Teefax BG

29 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN Avopp och spivatten Hushåsspivatten från fastigheterna ska genomgå avoppsrening i enighet med gäande agstiftning. Det förutsätts därmed att de panerade hushåen ansuts ti det kommunaa avoppsnätet Buer från väg Rubricerade fastigheter igger ca 200 samt 250 meter från väg 11 viket kan innebära exponering för störande trafikbuer. De riktvärden som faststäts av riksdagen för vägtrafikbuer ska tiämpas vid nybyggnad av bostäder. För vägtrafikbuer gäer: 30 dba ekvivaentnivå inomhus 45 dba maximanivå inomhus nattetid 55 dba ekvivaenh1ivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximanivå vid utepats i ansutning ti bostad Bedömning Mijöenheten stäer sig negativa ti ett positivt förhandsbesked då byggnationen på fastigheterna kommer att igga nära befintig djurverksamhet samt nära verksamhetens gödsehantering. Då området domineras av häst- och djurhåning bör området fortsätta utveckas med bostäder med möjighet ti djurhåning så att inga intressekonfikter uppstår. Intressekonfikter kan i ängden innebära begränsningar för befintig djurhåning. Om positivt förhandsbesked ges förutsätter mijöenheten att sökanden kan visa att riktvärdena för trafikbuer innehås samt att hushåsspivattnet från fastigheterna kommer genomgå godkänd avoppsrening i enighet med gäande agstiftning, dvs. i detta fa ansutas ti det kommunaa avoppsnätet STADSBYGGNAD MILJÖENHETEN Katia a Mijöinspektör

30 Jonas Bergenudd Från: Skickat: Ti: Ämne: Fredrik Brandtman den17mars :04 stadsbyggnad statfanstorp Nevishög 15:131 15:132 Hej! Härmed skriver jag angående förhandsbesked på ovannämnda fastigheter! Är ingen bakåtsträvare måste jag poängtera! Har dock åsikter om dagvattenhanteringen! Finns oerhörda probem här ute! Tror att fastigheten 15:91 kommer att drabbas av en förmodad översvämning av dammen! Dåig ösning med tanke på hur mycket vatten det finns i området! Des har jag en handikappad dotter med autism o utveckingsstörning som inte förstår faran med djupt vatten! Bir dammen inhängnad? Dessutom är vägen hårt beastad med trafik från personbiar traktorer och diverse tunga fordon som agar vattenedningar i området...!!!! Hade varit trevigt med ett hus och kanske ett karaktärsboende med får eer iknande. Med vänig häsning Fredrik Brandtman Nevishög 15:60 Dragonvägen 13

31 Jonas Bergenudd Från: Skickat: Ti: Ämne: Annika Brandtman den 17 mars :37 stadsbyggnad statfanstorp Nevishög 15: 131 Nevishög 15: 132 Hej! Härmed yttrar jag mig angående Ansökan om förhandsbesked för fastigheterna ovan. Vägen är sma och tiräckigt trafikerad redan nu. Rädd för mina barns säkerhet med tanke på detta och dessutom en djup damm i vår närhet! Med risk för drunkoyckor och översvämningar ti näriggande fastigheter! Har en dotter med autism outvekingsstörning som inte vet vad som är farigt. Med vänig häsning Annika Brandtman

32 Jo Jonas Bergenudd Från: Skickat: Ti: Ämne: Carina Persson den 13 mars :44 stadsbyggnad Staffanstorp Nevishög 15:131 samt 15:132 Hej! Yttrande: Det finns inget utrymme att beasta Dragonvagen ytteriggare. Probem med dagvattnet. Dragonvagens karaktar försvinner. statfanstorps kommun stadsbyggnadskontoret Diaien r En fråga ti Thomas Lexen: Är det en FÖRSIKTIG expoatering att bygga två nya hus på en tomt?? vaniga hasningar Carina Persson Dragonvagen 20

33 statfanstorps kommun stadsbyggnadskontoret Darienr B eden Yttrande från ägarna ti Nevishög 15:1 11 angående ansökan om förhandsbesked för en bostadshus på Nevishög 15:131 och 15:1 32 Vi motsätter oss å det bestämdaste att denna ansökan bevijas. Detta av föjande skä:. Dragonvägen är en mycket sma väg där biar inte kan mötas utom på ett fåta stäen där tomtägare, ba vi, har gjort mötespatser möjiga genom att biar kan köra in en bit på tomten. Vägen trafikeras även av cykister, hästar och barn. Vi har sjäva barn på O och 6 år. Redan idag är trafiktrycket på Dragonvägen betydigt större än vad den är dimensionerad för. Band annat beroende på att kommunen bevijat byggov utan hänsyn ti vägen, en väg som kommunen inte ens äger och har ansvar för. 2. Området har idag en antig karaktär med stora öppna tomter som också ämpar sig för oding eer djurhåning. En förtätning så som ansökan avser skue göra ett en stor de av detta gick förorat. Det är inget vi önskar se. 3. Visserigen är det i ansökan inritat att dagvatten ska edas ti en stenkista men dräneringssituationen bekymrar oss i aa fa. Under vissa tider på året igger inte grundvattnet många decimeter under marken och då tänker åtminstone vi att en stenkista gör föga nytta (om den redan är fu av grundvatten). Och dräneringen är inte heer något kommunen utan vi i dikesföreningen :far ta ansvar för. Vi motsätter oss ytterigare förtätning ti den grad att vi om skue denna ansökan komma att bevijas med största sannoikhet kommer att överkaga besutet. Väniga häsningar Fredrik Fernesten

34 Jonas Bergenudd Från: Skickat: Ti: Ämne: Lovendah Peter den27mars :33 stadsbyggnad statfanstorp 15:131, 15:132, 15:116 och 15:117 Yttrande a ng föhandsbesked 15:131, 15:132, 15:116 och 15:117 får jag som edamot i västrabedens vägförening hänvisa ti årsmöte Punkt 16. Förnyad diskussion om vägföreningens ståndpunkt vid byggovsförfrågan. Mötet besutar att även fortsättningsvis neka förfrågan pga av vägens beskaffenhet ifråga om framkomighet och de probem som som den dåiga avrinningen ger. Här anges avvikande mening av pau Lindström som anser att tomter bör få bebyggas. Ledamot vägföreningen Peter Lövendah Peter Lövendah Tite Shift Manager Tetra Pak Packaging Materia Lund AB Productian Ruben Rausings gata, Lund Teephone: Mobie: +46 (O) I C_ 1:1_ ~- B statfanstorps kommun stadsbyggnadskontoret Diarienr This e-mai (incuding any attached documents) is intended for the narned recipient( s) ony. If you are not the intended recipient, we kind y ask you not to review, reta in, copy or distribute this message, and we ask you to notify the sender by repy e-mai immediatey and deete this message from your system. Thank you.

35 Staffanstorp Staffanstorps kommun stadsbyggnadskontoret Ti stadsbyggnadskontoret Diarienr Staffanstorps Kommun DiarienrB0039/2014 Insänder kopia på förra skrivesen ang förhandsbesked för nevishög 15:28. Denna skrivese gäer även idag. Man måste awakta änsstyresens svar DNR daterat SOm Kommunen skue svara på gjort. viket Kommunen ännu inte Dessutom har kommunstyresens ordf.christian Sonesson 1 uttaat sig i okabadet statfanstorp nr 11 1 att man i framtiden ska vara restriktiv med byggov här 1 med tanke på trafiken och avoppssituationen. Hoppas att vår tidigare skrivese och ovan anförda skaeda ti avsag på byggovsansökan! Med vänig häsning A;~~ ikasso~evishög 15:29 ~~ Dragonv Staffanstorp

36 Gäande skriftig yttrande av Nevishög 15:131 och 15:132 ansökan om förhandsbes~:jh::::~:--=---- anstorps kommun För två en bostadshus stadsbyggnadskontoret t ~ D/ar/enr 'B,O(f 0 Vad gäer vägen så karar den inte av mer trafik det bo => Du förstå om du kommer ut och tittar på vägen och hur många hushå här finns dom festa har 2 st biar nuförtiden. Men ni har kanske funderingar på att ändra vägen???? Vad gäer dagvatten probemet vi har här ute desto fer hus högre vatten nivå på mark runt om kom ut och gräv en höst det räcker med ett spadtag... sen har du vatten. Och Spivattnet som redan är överbeastat och gammat och Undersökt så vi inte koppat det med dagvatten men ni har kanske funderingar på att byta eer ändra detta också???? Så jag/vi vi inte har fer hus här ute förrän detta är öst och Undersökt. Med vänig häsning Hanne/Magnus Viberg Dragon v staffanstorp Nevishög 15:26 Magnus Viberg Hanne Viberg Y.~Hf !/5.1(?(.. 1/rxr/

37 ~ Dragonvägen är en cirka en kiomet&'årig tevärids::i. gata med en biedd:!)å :3;.2s~ \.meter.p.å tan'trän s t.-. -~ -- -:-~--~ - -.~~; c:. - -.c~. c. - - c,.'i. "' m :.,<.;~~:.,.;,,..)~_,. c;x~., ~, råde.-medu;mk;ttung.pa:'iästar.c I.amJ~e~tfi~~~~~,-, i ",.ia~t&iil ij~~~a: : ~itesföi~ ~~~<: ~;Ä-' 'Hi5r"~&i~~7~,,~, äi~ufa~ ai,r ' &-. -)i,...,..,~' ~ ~-.,, v., ~" ~ "; ~c~ ~~.,:. ~ ~~...:..J-t!"' "' rn~ ).~_..J...::,.. = ta. aen. -- eri'are" :me ' - ~'~: skiivei:seirvi at;t:"komm.u; tihmire~~~..o~e.~ r :: :h~rt <räitij?bi a~&e aii..,. '...,..,...,~,., '.,.., "~".,IPP...,."' "..., ~p h.g.i'~ar'k'ercicte i:i~tespfåt~" för; o&rä'd~ 'i:o'ian '.P,agon ser. Vid möte är vi tvungri.a får Q<>Ija bygg'j:t])ennåst~. '!-~ ~!>1 ~,:p~, ~!h:~.tp.w,t~f : f... ~Ii s~~~~~p~~~g fgr;j;,~en Några P~ptSet Jiiiis'iiite" ""'' sitiriterpiats OCh eyen.~et står det skrivesen. I skrive- parkeringspatsförvåta gäs~ munai mte~13iääi;:.s~;ifst,; ~;,\)rivat.y.ag.! i ~i.:'ti "i~,;.~;:..;.;~~-;~~; : S;bet:. Men.nu'd senpoängt' erasocksåattgre- ter samt att.p r~bemen med ~~&~t::ri:i~~c1riiif~"--~&_~~t::tt.)if:ji!~;ifi-t?~f'~ g:&-j;.:~et. _..-: ":J.- ~~.,: \-~.,...r_,.#.-..,.... _.:J-::...-~.. ~...,.,.... ~-«:r.:- _. Y{~.t-~" ~... ~?-~ :t -1~,-~-~.-. ''"' B d".. '"d' t'".-.. ' ' '. o.~~ :tt.. J.....,,.-. ~,..,.. tt 1; -,,..,.;;..'.:> ~'-'.,.., ~.. ::'$' - i~~ -~-~.. 'ä. ; ';>5' ~ > ''::!.t~ -- VIe'- e. enomr:d e nume;; :.o UGgva ethosc..i' ':.:.:. >' er ;a -:~ommun<:.u s "go~a~.'~en cs:u'!moj!;e"::-a~t ~ ~...,..,:u.. gra vcu\.or. ra räknas sonien'tätort och": stadsarkitekt.. Th:omas.11~ - - Enigt kommunstyre,.u1~~.. ~icm!.; i~-whygsl+~~s ~~; :cl9s.~~ :,~~~~M~-,:~tt de~ '\itöm'.ar manm1ssnö a med' mte fiims~na on :~cretar::, 1 ~..-.(... :">.., 1- - : - - ~ -...,... i'_. rr~ -"t..,..._... g,.. > -::.. -. ~ r. ~ 'att köxri.id.uneri mte tir iåria" "'m f& 'ömrå'äei: ~Dra; ---: ;. ;""'~"~ - t..;.,..--.,.\, -, OJ -~ ~,,.y _. 1 _P. :r;"::-,t "'.!,t ~... ~~;-.:~~..,...,. :~.. 1, r.. bin''då"gvatten U.tar(öVe'rå~. gonvägen:~ ""GfeVi.e.;B~deri ~;:,...,-:.~ '_,,. 1!. t;,.., ',oj':! ~ 1..~:..,'..,.L.,. <o;.. v " -,. ~ -..._, sens ordförande Christian 'SO.~~~~ii~~~-skUi~ e en d{tfij~ayi~ 'iite" Tosa. I... (/),..., r;nr :s: ~~ C) C. :::J «So <e-. C) ~'O c...> ~(/) ""7\ - go -e- ~ (_ Q'3 ~3 c :J

38 Gäande skriftig yttrande av Nevishög 15:131 och 15:132 ansökan om förhandsbes<jei:t-a~ ffa-n-:st~or_p_s k- -m-m-un..., 0 För två en bostadshus stadsbyggnadskontoret Darenr C()~ Vad gäer vägen så karar den inte av mer trafik det bö1---~~~~~ Du förstå om du kommer ut och tittar på vägen och hur många hushå här finns dom festa har 2 st biar nuförtiden. Men ni har kanske funderingar på att ändra vägen???? Vad gäer dagvatten probemet vi har här ute desto fer hus högre vatten nivå på mark runt om kom ut och gräv en höst det räcker med ett spadtag... sen har du vatten. Och Spivattnet som redan är överbeastat och gammat och Undersökt så vi inte koppat det med dagvatten men ni har kanske funderingar på att byta eer ändra detta också???? Så jag/vi vi inte har fer hus här ute förrän detta är öst och Undersökt. Med vänig häsning HannejMagnus Viberg Dragon v staffanstorp Nevishög 15:26 Magnus Viberg (') c U\~ U~ ~-\... \ \ i2/ ~ Hanne Viberg

39 Men nu bir kommunen rn.$;restriktiv med qyggovsbevijaf19e?t... /. ~~::~~~t:... ~~-- _,z-.t-?.~:::.-j;~~ - '.~~- ~ ;;.:~; ~~ '~-: ;~.,- ;..:.~~r. GRE'v1E-BEDEN. fera fast9- tiv med det i framtid~. hisign på Drago11vgea - Det är inte ämpigt att Greve Badenoiiåde bygga mer om man vi StaffansiDrp knaer!g be~åa områdets.karak- ' hatdkda av ~coamu.a. tär, inte heer med tanke -Dit~ prees som~ på vägens beskaffenhet och 1181 Dn gira som nian probemen med dagvattnet, vii'* ua g.a bryr sig, säger Christian Sonesson sger.. t!f de... Sociademokraterna i staf- Idag finns 31 hus ängs Dragonvägen. Under senare tid har fera förhandsbyggov getts. Men i en skrivese ti Länstyresen i Skåne som majorit~ten av de boende äi.gs vägen har skrivit på hävdas att få av dem har fått ov att yttra sig om byggpanema. Dragonvägen är en cirka en kiometer ång återvändsgata med en bred~ på 3 25 ENLIGT KOMMUNENS 6VERSIKTSPLAN ska Grevie-Beden met~. På gatan trangs cyk- råde med inriktning på hästar och oding. ande skobarn, biister och ryttare. Därför finns det inte _. ter det ti privata dikesförnågot ut:rynvne för att heas-. ening ar. Undertecknarna av ta den ytterigare, menar skrives~ Vi att "koiiunuundertecknama. "Det finns nen upprättar en detajpan inga markerade mötespat- för området innan någon ser. Vid möte är vi tvungna får börja bygga.' Det måste att köra på andras tomter/--/ bi säker skoväg för barnen, Några P-patser finns inte" samt ekpats och eventuet står det skrivesen. I skrive- parkeringspats för vårå gässen poängteras också att G re- ter samt att probemen med vie-bedenområdet nume- dagvatten öses". ra räknas som en tätort och stadsarkitekt Thomas inte som andsbygd Dess- Lexen bekräftar att det utom är man missnöjd med iite finns någon detajatt koru:nunen inte tar hand pan för området kring Draom dagvatten utan överå- gonvägen. Grevie-Beden är ett av kommunens sex karaktärsområden. -I dessa områden somigger ute på andet kan man tiåta en försiktig_e.xpoatering ui.an~regeringav detajpan. En de markägare tycker att det är bra att kommunen inte bandar sig i så mycket medan andra tycker att kommunen Ska göra mer. Enigt kommunstyresens ordförande Christian Sonesson(M) skue en detaioan inte ösa FOTO: MOS'TA-OTOS någonting. - Vi har fep1 områden i Staffanstorp som är tätorter utan att ha detajpan Så det är inte unikt för Grevie Beden. Hanmenarvidare att kommun en inte har ansvar för en privat väg. - Där har.. vägföreningen a möjighet att sjäva anpassa vägen De byggov som bevijats har bedömts från fa ti fa Men enigt Christian Sonessoi kommer komninnpn :tt V:r: rf'dritfanstorp _. ~':från början haft en annai_ instäning ti utbyggnaden av området. - Vi har reserverat oss mot byggovsbesuten just på grund av' att det riskerar att överbeasta systemen, säger Carina Diton(S), 2:e vice. ordförande i mijö- och byggnadsnämnden Även om det är en privatväg menar hon att kommunen har ett ansvar. -~Vi är inte emot att man bygger ut i området eer mot karakt:ärs'områden i sig. Men det måste finnas en pan för det i förhand så att det funkar med vägar och vattenedningar, säger CarinaDiton. Kommunen skue ha kommit in med ett yttrande ti Länsstyresen den 2 december. Men nu dröjer det enigt stadsarkifekten ytterigare några veckor. ~- ~ ' -"~,:;. t.-. c,.,...,.~,... LENA.. ~..... ~N~ : 101"'11:> Vcw4=~Q'N""I.o"'"t """""~- ~ f..., (/)... en=:: - O ~: ~ "'(f) CTr+ ~ ;( o <O... C) ~"O <..o.) a. (J) - go ~" '-.J...c- Q"3 -w S-3 t: :

40 J8 Gäande skriftig yttrande av Nevishög 15:131 och 15:132 ansökan om förhandsbes~~:=::~-:----- anstorps kommun För två enbostadshus stadsbyggnadskontoret 20J Darenr Q~~ Vad gäer vägen så karar den inte av mer trafik det bor--.a~~~~...j Du förstå om du kommer ut och tittar på vägen och hur många hushå här finns dom festa har 2 st biar nuförtiden. Men ni har kanske funderingar på att ändra vägen???? Vad gäer dagvatten probemet vi har här ute desto fer hus högre vatten nivå på mark runt om kom ut och gräv en höst det räcker med ett spadtag... sen har du vatten. Och Spivattnet som redan är överbeastat och gammat och Undersökt så vi inte koppat det med dagvatten men ni har kanske funderingar på att byta eer ändra detta också???? Så jagjvi vi inte har fer hus här ute förrän detta är öst och Undersökt. Med vänig häsning HannejMagnus Viberg Dragon v staffanstorp Nevishög 15:26 Magnus Viberg Hanne Viberg!tf.~N~..../1~.. /!fk;

41 .. Men nu bir kommunen _merj~restriktiv med ~ ~yggovsoevija~9~t Idag finns 31 hus ängs Dragonvägen. Under senare tid har fera förhandsbyggov getts. Men i en skrivese ti Länstyresen i Skån~ som majoriteten av de 5oende H~ngs y_ägen har skrivit på hävdas att få av dem har fått ov att Yttra sig om byggpanema. Dragonvägen är en cirka en kiometer ång återvändsgata med en bredd på 3, 25 meter. På gatan trängs cyk~de skobarn, biister och xyttare. Därför finns det inte något utrymme f~r a~ )>eiasta den ytt~rigare, I:enar undertecknarna. 'Det finns inga mar1<:erade mötespatser. Vid möte är vi tvungna att köra på andras tomter/--/ Några P-patser finns inte" står det skrivesen. I skrivesen poängteras också att Grevie-Bedenområdet numera räknas som en tätort och. int~ som andsbygd. Dessutom är man missnöjd med att kommuneninte tar hand OIJ_ dagvatten utan ö.verå- -:;""~':~~-~~~-...; ~ - NR ~. :; ~. ENLIGT KOMMUNENS OVERSIKTSPLAN ska Grevie-Beden utveckas tir ett karaktärsområde med inriktring på hästar och oding. ~ FOTO: ~10STPMOTOS ter det ti privata dikesföreningar. Undertecknarna av skrivesen vi att "kommunen upprättar en detajpan för området innan någon får börja bygga. Det måste bi säker skoväg för barnen, samt ekpats och eventuet parkeringspats för våra gäster samt att probemen med dagvatten öses". stadsarkitekt Thomas Lexen bekräftar att det inte finn;-någon detajpan for området kring Dragonvägen. Grevie ~Beden är ett av kommunens sex karaktärsområden.. -I dessa områden somigger ute på andet kan man tiåta en försiktig expoateringutan regering åv detajpan. En de markägare tycker att det är bra att kommunen inte bandar sig i så mycket medan andra 'tycker att kommunen s<a göra mer. Enigt kommunstyresens ordförande Christian Sonesson(M) skue en detajpan inte ösa någonting. - Vi har fera områden i Staffanstorp som är tätorter utan att ha detajpan. Så det är inte unikt för Grevie Beden. Hanmenarvidare attkommuneninte har ansvar för en privat väg. - när har. vägföreningen a möjighet att 'sjäva anpassa vägen. De byggov som bevijats har bedömts från fa ti JaL Men enigt Christian Sonesson kommer kommunen att vara restriktivmed det i framtiden. - Det är inte ämpigt att bygga mer om man vi behåa områdets karaktär, inte heer med tanke på vägens beskaffenhet och probemen med dagvattnet, säger Christian Sonesson. Sociademokraterna i staffanstorp ha! :från början haft en ~.iistä.ning ti utbyggnaden avon.rådet. - Vi har reserverat oss mot byggovsbesuten just på grund av~ att det riskerar att överbeasta systemen, säger Carina Diton(S), 2:e vice ordförande i mijö- och byggna9snamnden. Även om det är en privatväg menar hon att kommunen har ett ansvar. - Vi är inte emot att man bygger ut i området eer mot karaktäfs'områden i sig. Men det måste finnas en pan för det i förhand så att det funkar med vägar och vattenedningar, säger Carina Diton. Kommunenskue ha kommit in med ett yttrande ti Länsstyresen den 2 december. Men nu dröjer det enigt stadsarkitekten ytterigare några veckor., I& '.,. r~-q, ~.,~ _,.,-'- ena.karssonciokotidninaen.se g! SQ cn : -ro "-> ~ ~ C) m (/) - a,......z:- U o C) -<.A,)...z:- i!~ ii3 c ~

42 Staffanstorp Ti stadsbyggnadskontoret Staffa: :.,;tn ps kommun Stau;;byygnads\ontoret Diarienr Staffanstorps Kommun DiarienrB0039 /2014 Insänder kopia på förra skrivesen a ng förhandsbesked för Nevishög 15:28. Denna skrivese gäer även idag. Man måste awakt~ Länsstyresens svar DNR daterat som Kommunen skue svara på viket Kommunen ännu inte gjort. Dessutom har kommunstyresens ordf. Christian Sonesson uttaat sig i okabadet Staffanstorp nr 11 1 att man i framtiden ska vara restriktiv med byggov här 1 med tanke på trafiken och avoppssituationen. Hoppas att vår tidigare skrivese och ovan anförda skaeda ti avsag på byggovsansökan! Med vänig häsning Birgitta Backert Nevishög 15:29,.. 1c; X.c~ \-;ct- --, --~; c.c5t::~-~& J. Dragonv Staffa nstorp

43 Staffanstorp statfanstorps ~<Omm un stadsbyggnadskontoret Ti stadsbyggnadskontoret Diarienr Staffanstorps Kommun DiarienrB0039 /2014 Insänder kopia på förra skrivesen ang förhandsbesked för nevishög 15:28. Denna skrivese gäer även idag. Man måste avvakta Länsstyresens svar DNR daterat ,som Kommunen skue svara på , viket Kommunen ännu inte gjort. Dessutom har kommunstyresens ordf.christian Sonesson, uttaat sig i okabadet Staffanstorp nr 11,att man i framtiden ska vara restriktiv med byggov här, med tanke på trafiken och avoppssituationen. Hoppas att vår tidigare skrivese och ovan anförda skaeda t i avsag på byggovsansökan! Med vänig häsning A~ ikasson Nevishög 15:29 /./ Dragonv Staffanstorp

44 Staffanstorp Ti stadsbyggnadskontoret Staffanstorps Kommun Diarienr B Staffam ' iyos!<am mun Stad<.~j ygriadskontoret ~ Ang, ansökan om förhandsbesked för nybyggnation på Nevishög 15:28 Undertecknade ägare ti fastigheten Nevishög 15:29 motsätter oss på det bestämdaste att rubricerad fastighet avstyckas och bebygges med två stycken vior. Beden-Dragonvägen har en gamma bebyggese med ängar och grönområden,som ger området en specie boendemijö. En nybyggnation på fastigheten N evishög 15:28 skue menigt påverka den fma boendemijö som idag finnes. På vår fastighet finnes enigt tradition djur,rar och ev hästar. Nya vior på så kort avstånd från vår fastighet är också oämpigt för boende med ev aergi. Den smaa gatan som utgör Dragonvägen kan inte sväja mera traftk.redan idag är det svårigheter att mötas ffa vid infarten från Vinningevägen. A v oppen är inte dimensionerade för ytterigare bebyggese. Dagvattenedning saknas, stenkista fungerar inte i denna eriga jord. (Idag står den titänkta byggnadspanen under vatten). Därför motsätter vi oss nybyggnation på fastigheten Nevishög 15:28,ti~ - ea området bir ett detajpanerat område. / _.- ")p..... nders Nikasson ~ -~ ]G\:9 ett\ c~-xc0~ji Birgitta Backert

45 Jonas Bergenudd LjJ Från: Skickat: Ti: Kopia: Ämne: Lisa Löwendah Careus den14mars :31 Jonas Bergenudd Marie Schyert; Stefan Lundström Förhandsbesked Nevishög 15:131 och 15:132, Dnr 2014:55 / 2014/ Hej, Här kommer yttrande från teknik trafik: "Föreskrifter om avfashantering för Staffanstorps kommun", antagen av Kommunfumäktige ska föjas. Föreskrifterna innebär b a att sopbien ur arbetsmijösynpunkt inte får backa och därför måste vändmöjighet finnas för sopbien i sutet av tifartsvägen inne på fastigheten Nevishög 15:28 och vändpatsen ska ämpigen ingå i servitutet för tifartsvägen. I föreskriften finns angivet hur vändpatsen ska vara utformad. Aternativt kan pats för uppstäning av avfasbehåarna anordnas för upphämning av avfaet vid Dragonvägen och bör reg eras genom servitut för detta ändamå på fastigheten Nevishög 15:132. Vägföreningen som ansva rar för Dragonvägen måste ges möjighet att yttra sig i ärendet. Mvh Lisa Can~us Lisa Ca n~ u s Trafik- och Gatuingenjör St affanst orps kommun Staffanstorp isa.

46 Pau Lundkvist V Kara by ~ ~ ~ : - '., '.c-, -<OMMUN 1 :,, ' c. q aciskontoret / o 7 Sida 1 Yttrande över t"änsteutåtande för förän nin av~ rhandsbesked för Nevishö 15:131 och 15:132 med diarienummer Bakgrund: Efter sju (7) års sökande fick jag för två år sedan ( ) ett positivt förhandsbesked och därmed påbörjades avstyckning av marken. Detta föregicks även denna gång av ett negativt yttrande av stadsbyggnads/pan-och byggenheten varvid yttrande/överkagan från min sida krävdes, juristfirman Stean Bark anitades och en överkagan upprättades (Staffanstorps kommuns DNR B0580/2010). Ett positivt förhandsbesked ämnades efter ovan nämnda överkagan eftersom aa synpunkter som stadsbyggnads/pan-och byggenheten hade haft därmed var östa. Avstyckningen av marken avsutades då fastigheterna 15:131 och 15:132 bidades. Efter två år krävdes förängning av förhandsbeskedet och ansökan gjordes efter samråd med er stadsarkitekt Thomas Lex en som kargjorde att detta bara var en formaitet, kom svar från stadsbyggnadskontoret att negativt förhandsbesked skue ämnas på nästan samma grund som den tidigare ansökan två år tidigare. Ovanstående är något förvånade då 90 o/o av de påståenden som har tagits upp i svaret med DNR B är identiska med tidigare påståenden och dessa är östa/besvarade både från advokatfirman Stean Bark och Lantmäteriets avstyckningsbesut med Akt beteckning Nedan kommer svar på era påståenden och försag på ösning att ges rubrik för rubrik både genom nya inägg och de dokument som ni tidigare har tihandahåit. Tidigare Besut Här nämns det att min ansökan är identisk mot tidigare ansökan, detta är fe då antmäteriets protoko och ritningar har tikommit innehåande ösning på vatten och dagvattenfrågan, även överkagan från min advokat har tikommit. Tekniska enheten/va En fungerande dagvattenösning har presenterats enigt tidigare både genom min advokat, min arkitekt och antmäteriet. Se bifogad situationspan enigt biaga 1, överkagan från juristfirman Stean Bark enigt biaga 2 och antmäteriets handingar med Akt beteckning Tekniska enheten/trafik Pats för uppstäning av avfasbehåare är öst enigt Situationspanen enigt biaga 1 och detta är även nämnt i min advokats överkagan enigt biaga 2. I ovanstående dokument nämns det at 1,5 meter av tomten överåtes mot Dragonvägen i syfte att

47 Pau Lundkvist V Karaby Sida 2 både underätta för mötande trafik och uppstäningspats för avfasbehåa re, ovanstående probem har därmed tiintetgjorts. Mijöenheten I mijöenhetens yttrande har man nämnt fyra ( 4) så kaade bekymmersområden nämigen:. Djurhåning. 2. Gödsehantering. 3. Trafikbuer. 4. Hushåsspivatten.. Djurhåning. Denna påverkar inte de nya fastigheterna 15:131 och 15:132 då gräns för dessa går vid redan befintig fastighet 15:28, se ritning enigt biaga 3. Boende i 15:28 har adrig haft något obehag av fastigheten 15:29 djurhåning (tio (10) får). Nästa så kaade hästgård i området igger minst 400 meter från 15:131 och Gödsehantering. Gödsehanteringen avseende djurhåningen (tio (10)får) i 15:29 är obefintig då befintig avämningspats märkt som A i biaga tre (3) huvudsakigen används för trädgårdsavfa (se bifogat foto), jag kan ej heer se vitsen av att uppsama avföring från tio (10) frigående får och förfytta deras avföring ti den så kaade gödsehögen jag har adrig sett att detta har gjorts under en 10 års period. 3. Trafikbuer. Påverkar inte 15:131 och 15:132 då 15:28 är fastigheten som igger närmast väg 11 och denna är redan bebyggd och bebodd. Trafikbuermätning göres på anmodan vid behov. 4. Vatten. Återigen se Biaga 1 och 2 och antmäteriets handingar med akt beteckning där en fuständig ösning på vattenfrågan finns. Utåtande från grannar I aa utåtanden från mina grannar kan man äsa att det finns en stark oro för dagoch spivattenhanteringen, jag har genom min advokat och arkitekt presenterat en ösning på detta probem enigt tidigare ansökan, med denna ösning (damm mm) kommer dagvattenhanteringen att förbättras i näriggande områden mot vad det är i dag. Är det så att oro kvarstår skue det vara bra att få det preciserat från grannarna exakt vika probem de sjäv har uppevt under åren så en ännu bättre ösning än den jag redan har presenterat kan uppnås. Beastning på vägen är en annan sak som tas upp, detta probem har jag öst genom att överåta 1,5 meter av min mark ängs Dragonvägen för att underätta möten, avfashantering mm.

48 Pau Lundkvist V Karaby Sida 3 15:29 har nämnt att det kan innebära störningar i deras djurhåning (tio (10)får), det skue vara bra för mig att veta viken typ av störningar det skue innebära då de två (2) avstyckade tomterna inte angränsar mot fårhagen. Bedömning. Nämnden har redan tidigare fattat besut om ett positivt förhandsbesked grundat på PBL 2 kap 4 och PBL 2 kap 5 pkt 3, några nya probem har inte uppkommit de senaste två (2) åren. Det är predicerat i bedömningen att gödsehantering på fastigheten 15:29 är ett probem, gödsehanteringen är obefintig och som jag tidigare nämnt så bifogar jag ett foto på den så kaade gödsehanteringen för underättande av bedömning. Krävs mer så är jag mer än viig att tisammans med representant från er okuärbesiktiga "gödsehögen". sutsats Inga nya probem har presenterats jämfört med tidigare ansökan, probemen i tidigare ansökan såsom dagvatten, övrig vattenhantering, väg beastning mm är östa enigt biagorna 1-3 samt avstyckningsbesutet från antmäteriet (akt beteckning ) viket medförde ett positivt förhandsbesked vid förra ansökan. Sökanden yrkar om ett positivt förhandsbesked enigt tidigare. Pau Sjöstedt Lundkvist

49 LANTMATERIET..- /1 A4S :24 D Rättigheter och samfäigheter kan vara ofuständigt redovisade NEVISH Ö G K t hå d 1 d 'k k 1 :,_; 1 ;_ ~,.,( : ; C.~PS KOMMUN ar an mne. er eta J er mc o t a va tet. " ~1 o.; uv(.qnadsko nto re t Bestämda gränser: A B ~ "-... j 3 Nya gränser: , O, ~ O 7 Beskrivning, se aktbiaga BE. --~--- A = För~ngningen av injen mean punkterna :.. 1r ID.~ I../ mot Nevtshög 3:. ' f..,vu f ' "'{ B = Förängmogen av tnjen mean punkterna t~ motnevishög S: \ +..._ -... Teckenförkaring 1 15 : 28..._ : :..:Servitut, bivande f> DJue: - : GA, bivande \iå\j.~inc, C~~ \O =~t. o Gränspunkt - - Fastighetsgräns, gäande - - Fastighetsgräns, bivande 1:2 3 Fastighetsbeteckning, gäande 1:2 3 Fastighetsbeteckning, bivande --:.. : GA : Servitut --Byggnad Biväg A.,, 4ÖP<;f.\.~~ ~. 0'3\a\~~~ 15: B S! a 15:111 o 10 u u w u! Meter :1 000 Förrättningskarta Markering Ror i mark Ror i mark Ror i mark, ny Rör i mark, ny Ror i mark, ny Ror i mark, ny Ror i mark, ny ROr i mark Aktbiaga KA ÄJendenurnrner:~ Orig.format: A4S Avstyckning, fastighetsbestämning och anäggningsåtgärd berörande Nevishög 15:28 m.f. Kommun: Staffanstorp Län: Skåne Per-Oof Swedmark Förrättningsantmätare Denna handing har undertecknats eektroniskt av Per-Oof Swedmark Sid: 1/1 Akt

50 IMAG0203.jpg Foio \=Af> T " \ I i'~ 4ÖDS~~bC..t \5: 2.'\.!;z...: 3 KOMMUN :::., :.,,, qnnads<ontoret 20f4-08- o 7 ~:-~ ~~ t/7'

51 IMAG0202ojpg r.. ''... ~t r01'0 '\'P. ~bys~u\t.'-\ IS' ~z_~ o on.)o.> KOMMUN, o w. ~~ 'ad skontoret o 7

52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sa 22{84) STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80159/2014) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på de av rubricerad fastighet. Befintiga förhåanden Grevie 3:4 är en bebyggd antbruksfastighet om kvm i Grevie-Bedenområdet söder om Staffanstorp. Fastigheten gränsar i söder ti Grevievägen, i öster ti samfäd väg och tidigare växthusverksamhet samt i norr och väster ti jordbruksm ar k. Ansökan gäer södra deen av fastigheten vid Grevievägen. Söder om vägen igger en rad för området karaktäristiska småhus sannoikt uppförda under sent 1800-ta eer tidigt 1900-ta. Öster om de föresagna tomterna igger också ett befintigt småhus som härrör från samma tidsperiod. Tidigare besut Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden besutade den 25 apri 2012 att ge positivt förhandsbesked för två enbostadshus på denna och tomten ti öster om aktue pats. Tomten i öster har senare styckats av som Grevie 3:48. Panäge Fastigheten är inte panagd genom detajpan eer områdesbestämmeser och ingår inte i sammanhåen bebyggese. I den kommuntäckande översiktspanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, igger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. I de orangea karaktärsområdena uppmuntras utvecking av befintiga andsbygd s näringar och etabering av nya som bidrar ti en attraktiv andsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enigt Framtidens kommun, utveckas med andsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eer oding. Möjighet ska finnas att ha häst och rid a nära sitt boende eer oda för eget bruk eer som företagande. Ärendets handäggning Stadsbyggnad/Pan- och byggenheten har tiskrivit s tadsbyggnad/tekniska enheten, Stadsbyggnad/Mijöenheten, Trafikverket, samt 23 berörda fastighetsägare. Ordförandens sign userandens sign Utdrags estyrkande

53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 23(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80159/2014) Tekniska enheten/va har i yttrande framfört att Vatten och spivatten är utbyggt i området, dock med begränsad kapacitet. Då det bevijas enstaka byggov bir det svårt att dimensionera för fortsatta utbyggnader eftersom vaverket inte vet hur många fastigheter som kommer att byggas nu och i framtiden. Detta kan innebära stora kostnader för va-koektivet om edningar måste bytas ut ti större dimensioner eer byggas ut i kompetterande strukturer. Vidare framför man att för dagvattnet i området finns idag inte en ångsiktig håbar hehetsösning. En anedning är att det saknas ett övergripande ansvar, eftersom Staffanstorps kommun inte har något verksamhetsområde för dagvattnet. Då utbyggnad sker genom enstaka byggov riskerar området att få ett anta instängda områden med dagvatten. I instängda områden riskerar egendom att skadas ti föjd av att översvämningar uppstår vid nederbörd. För varje nybyggd fastighet, i området, försvåras möjigheten att ösa dagvattenfrågan i större sammanhang. Sutigen framför man att med hänvisning ti ovanstående bör inga ytterigare byggov i området bevijas förrän fördjupad översiktspan eer program är antagen. Tekniska enheten/trafik har i yttrande framfört att "Föreskrifter om avfashantering för Saffanstorps kommun", antagen av Kommunfumäktige ska föjas. En förutsättning för detta är den vändpats med diameter20meter som enigt ritningen kommer att anäggas/är anagd i sutet av utfartsvägen. Med tanke på att det börjar bi många hushåängs Gamegårdsvägen borde även trafiksäkerheten och tigängigheten för gående och cykister förbättras. Försagsvis genom att en gång- och cykeväg anäggs av expoatören från norra deen av Gamegårdsvägen ti gång- och cykevägen som finns i fö rängningen av Remontvägen. Genom detta möjiggörs en bra gång- och cykeförbindese ti Staffanstorps tätort." Mijöenheten har i yttrande framfört att Mijöenheten stäer sig negativa ti ett positivt förhandsbesked då byggnationen på fastigheterna inte anpassas ti såd an djurhåning som finns på omkringiggande fastigheter. Då området Grevie domineras av häst- och djurhåning bör området fortsätta utveckas med bostäder med möjighet ti b a hästhåning så att inga intressekonfikter uppstår. Trafikverket har i yttrande stät sig positiva ti byggnationen förutsatt att ny utfart inte anäggs mot Grevievägen. Caes-Göran & Karin Sandqvist, Grevie 1:22 har i yttrande framfört att man stäer sig negativa ti förhandsbeskedet. Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

54 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(84) STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80159/2014) Bedömning Inom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterigare bostadsbebyggese och området är utsatt för ett stort expoateringstryck. De amänna intressen som ska beaktas vid okaisering av ny bebyggese anges i 2 kap pan- och byggagen (PBL). Här anges b a att mark- och vattenområden ska användas för det eer de ändamå för vika områdena är mest ämpade med hänsyn ti beskaffenhet och äge samt föreiggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från amän synpunkt god hushåning. Enigt 2 kap 4 PBL ska vid panäggning och i ärenden om byggov eer förhandsbesked enigt denna ag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från amän synpunkt är ämpig för ändamået. Enigt PBL 2 kap 5 p 3 ska bebyggese okaiseras tiämpig mark med hänsyn ti möjigheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avopp, avfashantering, eektronisk kommunikation samt samhässervice i övrigt. Enigt den kommuntäckande översiktspanen, Framtidens kommun- Perspektiv 2038, igger fastigheten ti större deen inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. Stadsbyggnad/Pan o Bygg bedömer därför att ett positivt förhandsbesked kan ämnas under vissa förutsättningar: B a att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringiggande hästhåning och att Grevie-Beden enigt kommunens översiktspan är tänkt att utveckas ti ett karaktärsområde med inriktning mot hästar och/eer oding, samt att sökanden i samband med kommande byggovprövning kan visa att riktvärdena för trafikbuer innehås. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden föresås besuta att med stöd av översiktspanen Framtidens kommun- Perspektiv 2038 ämna positivt förhandsbesked på inämnad ansökan avseende nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Grevie 3:4 under förutsättning: att sökanden i kommande byggovprövning redovisar en tifredsstäande dagvattenhantering. Utgångspunkten är att at dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten. Går inte det ska avta upprättas med berörd part så att vattnet kan avedas ti annan fastighet och/ eer dikningsföretag. Sådant avta ska i så fa uppvisas innan byggov ämnas, Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 25(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80159/2014) att sökanden i kommande byggovprövning redovisar hur riktvärdena för trafikbuer kan innehåas. Beräkningen ska utföras enigt Naturvårdsverkets beräkningsmode för vägtrafikbuer, att byggnaden anpassas ti i närområdet beägen bebyggese vad gäer såvä pacering, skaa, proportioner, höjd och takutning som yttre utformning i övrigt samt materiava och färgsättning, att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringiggande hästhåning och den eventuea oägenhet den kan ge upphov ti samt att Grevie-Beden enigt kommunens översiktspan är tänkt att utveckas ti ett karaktärsområde med inriktning mot hästar och/eer oding, att sökanden i kommande byggovprövning redovisar överenskommese med Västrabedens vägförening så att de nya fastigheterna får nyttjanderätt ti vägen samt att Vägföreningen gör en omräkning av andestaet, att erinra sökanden att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, att erinra sökanden att förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om byggov som görs inom två år från dagen för detta besut. Görs inte ansökan om byggov inom den angivna tiden upphör besutet att gäa. Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

56 Staff&8torps kommun stadsbyggnadskontoret 201~ -06- o 2 j_ --- () ----" 6-fSt. '!_!;: v Ä {;- t::jj G-ee;v ~ ~ 3 -'-4- S+A F=-AI-JS--ro :: F?) < 1/ 1 CJoo Av COI\.y C/""G tj AJ 4 }-]v~ 2 L, Lt, 2o14

57 BESLUT 55 1(3) Länsstyresen Skåne Dnr Kontaktperson Förvatningsjuridiska enheten Fredrik-Ö stenssan se HML Arkitektkontor Att: Hoger Lundquist Västervångsvägen Fasterbo stattanatorps kommun Stadsby~gnadskonto ret otarenr 201~ -06- o 2 IL( Overkagande i fråga om enskid ansutning ti amän väg Besut () Länsstyresen bifaer överkagandet och ämnar ärendet åter ti Trafikverket för fortsatt handäggning. Detta besut kan överkagas ti regeringen, se sista sidan. Redogörese för ärendet Gunnar Fundahn ansökte om att få göra en ansutning från fastigheten Grevie 3:4 ti väg 842 i Staffanstorps kommun. u u Trafikverket avsog ansökan i besut den28mars 2013 m ed stöd av 39 vägagen ( 1971: 948) och anförde som skä att det idag finns en befintig ansutning m ed godtagbar standard som kan nyttjas av den aktuea fastigheten. Gunnar Fundahn har genom ombud Hoger Lundquist hos Länsstyresen överkagat Trafiherkets besut och anfört b.a. inom ett hundrata m eter finns idag ett femtonta fastigheter med bostadshus och andra byggnader mean en och sex meter från vägen och med direkt utfart ti densamma. Vad gäer detta ärende har Trafikverkets önskemå tigodosetts vad gäer den östra avstyckningen. Den västra avstyckningen får åt öster fri sikt cirka 70 meter, viket får anses tifredstäande inom tättbebyggt område. Skä för besut Enigt 39 vägagen ( 1971 :948) får en enskid körväg inte ansutas ti en amän väg utan väghåningsmyndighetens tistånd. Inte heer får utan tistånd en enskid körvägs ansutning ti en amän väg ändras. Vad som sagts nu gäer också i fråga om sådana utfarter från fastigheter och bryggor som kan användas för körtrafik. Postadress Besocsadress Teefon Teefax Bankgiro E-post www Mamö Kungsgatan sstyresen.se/skane Kristianstad O Bouevarden 62 A

58 .~ " BESLUT 2(3) änsstyresen Skåne Dnr A v stadgandets andra stycke framgår att vid behanding av en fråga om tistånd enigt första stycket, ska väghåningsmyndigheten pröva om den titänkta åtgärden är ämpig m ed hänsyn ti trafiksäkerheten och framkomigheten på den amänna vägen. I samband med tistånd kan väghåningsmyndigheten m eddea föreskrifter om vägansutningens äge och utförande i övrigt. Den aktuea vägen igger utanför tättbebyggt område samt har en hastighetsbegränsning om 50 km/t. Årsdygnstrafiken vid senaste mätning år 2003 var 400 fordon enigt Trafikverkets databas Tindra. Vägen kantas, främst på den södra sidan av vägen men även på den norra, av ädre bebyggese oftast m ed enskid ansutning. ) Länsstyresen gör m ed hänsyn ti förhåandena på den aktuea patsen bedömningen att en ansutning i den västra avstyckningen inte skue påverka trafiksäkerheten eer framkomigheten på väg 842 på något nämnvärt sätt. Med bifa ti överkagandet upphäver Länsstyresen därför Trafikverkets besut och ämnar ärendet åter för fortsatt handäggning. ) (iv 14 Uf Ander sso n~ Länsassessor. fv c c~~ r Fredrik Östensson Länsassessor ) Kopia ti : Trafikverket, Region Syd, Kristianstad (TRV 2013/11547)

59 Jonas Bergenudd Från: Skickat: Ti: Kopia: Ämne: Lisa Löwendah Can~us den 6 maj :42 Jonas Bergenudd Marie Schyert; Brittmarie Ohsson; Bianca Magren Förhandsbesked Grevie 3:4, 3:30, Dnr 2014:77 / 2014/B010 statfanstorps kommun stadsbyggnadskontoret o 8 Hej, Här kommer yttrande från teknik trafik: Diarienr "Föreskrifter om avfashantering för statfanstorps kommun", antagen av Kommunfumäktige ska föjas. En förutsättning för detta är den vändpats med diameter 20 meter som enigt ritningen kommer att anäggas/ är anagd i sutet av Gamegärdsvägen. Med tanke pä att det börjar bi mänga hushä ängs Gamegärdsvägen borde även trafiksäkerheten och tigängigheten för gående och cykister förbättras. Försagsvis genom att en gäng- och cykeväg anäggs av expoatören frän norra deen av Gamegärdsvägen ti gäng- och cykevägen som finns i förängningen av Remontvägen. Genom detta möjiggörs en bra gäng- och cykeförbindese ti statfanstorps tätort." Mvh Lisa Can~us Lisa Ca n~ u s Trafik- och Gatuingenjör Staffanstorps kom mun Sta ffanstorp isa. ca affanstorp.se

60 Ingrid Persson Från: Skickat: Ti: Kopia: Ämne: den 7 maj :28 stadsbyggnad statfanstorp Gi~ '3: 1-f' 58 r6 o 1~ 9 /~o/'f / Yttrande från Trafikverket (TRV 2014/32198): Grevie 3:4, statfanstorps kommun Trafikverkets ärendenummer: TRV 2014/32198 Er referens: 2014-B1259 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grevie 3:4, statfanstorps kommun Trafikverket har mottagit ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på rubricerad fastighet. Trafiksäker het Fastigheten igger utmed väg 842 (Grevievägen). Byggnadsfritt avstånd från vägområdet är 12meter och inom detta område ska inga byggnader eer andra fasta föremå som kan inverka menigt på trafiksäkerheten paceras. Eftergiviga anordningar så som staket kan tiåtas. I dagsäget finns ingen exakt pacering av bostadshuset, men enigt kommunen ska huset paceras inti en ny ansutningsväg som ska anäggas ti Gamegårdsvägen. Den nya ansutningen ska föräggas ca 6o meter norr om väg 842. Trafikverket förutsätter att så är faet och att ingenting som kan påverka trafiksäkerheten negativt uppförs inom byggnadsfritt avstånd. Buer Vid nybyggnad är det expoatören eer fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksdagen faststäda riktvärdena för trafikbuer inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (buerskydd) ska bekostas av expoatören eer fastighetsägaren. Trafikverket bedömer att byggnaden bör föräggas minst31meter från väg 842 för att buerriktvärdena inte ska överskridas. Det är kommunen som bedömer om den föresagna bebyggesen karar kraven på trafikbuer. Om huset paceras inom 30 meter från väg 842 måste ansökan kompetteras med en buerutredning. En sådan utredning kan vara mer eer mindre omfattande men ska atid ta hänsyn ti både ekvivaenta och maximaa judnivåer vid befintig trafikmängd samt för prognostiserade trafikföden år Om utredningen visar att riktvärdena överskrids ska utredningen redovisa möjiga åtgärder för att uppnå kraven på trafikbuer, t ex ändrad pacering av byggnad eer uppförande av buerpank. Utepats och rum för via bör okaiseras ti en tyst sida. Om ansökan kompetteras med en buerutredning förutsätter Trafikverket att vi ges möjighet att ta de av denna innan kommunen fattar besut i frågan. Vägansutning Av ansökan framgår att befintig ansutning ti väg 842, via Gamegårdsvägen, ska användas. Trafikverket förutsätter att så är faet och att inga nya ansutningar ti amän väg anäggs. Om ovanstående krav uppfys har Trafikverket inget att invända mot förhandsbeskedet. Observera att detta yttrande endast skickas eektroniskt! Med vänig häsning Sara Lundgren Byggovshandäggare/ Samhäspanerare Samhäe Region Syd Direkt:

61 Trafikverket Box Mamö Besöksadress: Nordenskiödsgatan 4 Teefon:

62 Ingrid Persson Från: Skickat: Ti: Ämne: Marie Fink den 6 maj :59 stadsbyggnad statfanstorp Ang. diarienr och diarienr GvtAhe '3 :L( bd B ors q/~o!'f Jag har inget att invända på att det kommer att byggas nya hus i Grevie. Men eftersom det bir mycket trafik och tung trafik under byggtiden kräver jag att Gamegårdsvägen antingen asfateras eer att det äggs på sten/grus och sedan vattenbegjuts (sat+vatten). Det sista aternativet måste upprepas kontinuerigt. mvh Marie Fink Gamegårdsvägen Staffanstorp Grevie 3:40 Annons: Handa enket och smidigt hos Cas Ohson

63 Jonas Bergenudd Från: Skickat: Ti: Kopia: Ämne: Hej Jonas! Bianca Mogren den 8 maj :07 Jonas Bergenudd Brittmarie Ohsson Uppskov- Grevie 3:4 och Grevie 5:9 statfanstorps kommun stadsbyggnadskontoret Diarenr o 8 61 Begär uppskov för förhandsbesked Grevie 3:4 och för Grevie 5:9 för tekniska nämndens de. Tekniska nämnden har sitt nästa sammanträde den 17 juni. Vi kommer att ämna yttrandet senast den 23 juni Vänigen Bianca Mogren Kansiet Staffanstorps kommun Staffanstorp www. staffansto r p. se

64 statfanstorps kom mun stadsbyggnadskontoret o 7 Björn Nyström Grevievägen statfanstorp Jonas Bergenudd Kommentar ti ansökan om förhandsbesked för nybyggnad. Grevie 3:4. I stort: Het OK. Ett par fragor:. Längs Grevievägens norra sida igger en beträda. Kommer denna att finnas kvar? ~ : Längs norra kanten av den toresagna tomten finns en rad träd panterade. Kommer dessa att ämnas kvar? 1~/J;r~ BJörn Nyström

65 Ingrid Persson Från: Skickat: Ti: Ämne: Magdaena Thomasson den 4 maj :07 stadsbyggnad statfanstorp kundnummer ro o 1 s q /(ottt Hej, Jag samtycker fåjande två ansökningar: Grevie 3:4: Ansökan om forhandsbesked får nybyggnad av en bostadshus & Grevie 3:4, 3:30: Ansökan om förhandsbesked avstyckning och nybyggnad av två enbyggnadshus. Mvh Magdaena Thomasson

66 Ingrid Persson Från: Skickat: Ti: Ämne: John Engesson den 5 maj :40 stadsbyggnad statfanstorp Ansökan om Förhandsbesked & Avstyckning 61-J f6 OJ5C1 /~O t j Hej! Jag har inga invändningar mot ansökan om förhandsbesked/avstyckning(diarienr BO 07) eer om ansökan om förhandsbesked(diarienr 2014-B0159). Mvh John Engesson Renova Fastighetsservice AB Box Staffanstorp Mobite:

67 Diarienr: (2) STAFFANSTORPS KOMMUN STADSBYGGNAD TEKNISKA ENHETEN stadsbyggnadskontoret Mijö- o samhäsbyggnadsnämnd statfanstorps kommun stadsbyggnadskontoret Diarenr ~() Förhandsbesked Grevie 3:4, oiarienr: so1s Ansökan om förhandsbesked, för nybyggnad av enbostadshus på mark som avses avstyckas från rubricerad fastighet, har inkommit ti stadsbyggnad Tekniska enheten. Vatten och spivatten är utbyggt i området, dock med begränsad kapacitet. Då det bevijas enstaka byggov bir det svårt att dimensionera för fortsatta utbyggnader eftersom va-verket inte vet hur många fastigheter som kommer att byggas nu och i framtiden. Detta kan innebära stora kostnader för vakoektivet om edningar måste bytas ut ti större dimensioner eer byggas ut i kompetterande strukturer. För dagvattnet i området finns idag inte en ångsiktig håbar hehetsösning. En anedning är att det saknas ett övergripande ansvar, eftersom Staffanstorps kommun inte har något verksamhetsområde för dagvattnet. Då utbyggnad sker genom enstaka byggov riskerar området att få ett anta instängda områden med dagvatten. I instängda områden riskerar egendom att skadas ti föjd av att översvämningar uppstår vid nederbörd. För varje nybyggd fastighet, i området, försvåras möjigheten att ösa dagvattenfrågan i större sammanhang. Med fer boende i området beastas vägarna med mer trafik, viket eder ti att behovet av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och tigängigheten för gående och cykister ökar. Ett exempe på åtgärd som kan bi möjig om expoateringarna ses i en hehet är anäggande av en gång- och cykeväg från norra deen av Gamegårdsvägen ti gång- och cykevägen i förängningen av Remontvägen. Postadress Hemsida Teefon Bankgiro 24580STAFFANSTORP se Teefax BG

68 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN För att få en ångsiktig håbar ösning för framförat vatten, spi- och dagvatten men även trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bör en fördjupad översiktspan eer program för detajpan tas fram. Med hänvisning ti ovanstående bör inga ytterigare byggov i området bevijas förrän fördjupad översiktspan eer program är antagen. Tekniska enheten Med vänig häsning STADSBYGGNADSKONTORET Tekniska enheten VA-ingenjör

69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 26(84) STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sam manträdesdatum Guåkra 6:2, ansökan om byggov för gårdsverk (dnr 80008/2014) Ärende Ansökan avser byggov för uppförande av ett vindkraftverk/gårdsverk, WindEn 45. Verket har en navhöjd om 37,5 m och totahöjd om 44,8 m med pacering enigt ursprungig ansökan med koordinaterna N och E Verket ska användas för egenförbrukning av förnybar energi ti ett antbruksföretag med inriktning mot ekoogisk växtoding på ca 155 hektar. Befintiga förhåanden Fastigheten Guåkra 6:2 omfattar kvm och beägen nordväst om Staffanstorps tätort. För Guåkra by gäer områdesbestämmeser (K 19). Guåkra by är en jordbruksby och en av de bäst bevarade byarna i kommunen. Området utgör en värdefu kuturmijö som i huvudsak avses för jordbruks- och bostadsändamå med insag av annan verksamhet av mindre omfattning som åter sig vä inpassas i mijön. För området gäer utökad ovpikt vad gäer rivning av byggnad eer de av byggnad, även ekonomibyggnad för jordbruket samt ändring av byggnad inkusive utbyte av tak- eer fasadmateria samt omfärgning. Nybyggnad och utvändiga ändringar samt omfärgning är enigt områdesbestämmesen byggovpiktigt samt uppsättande eer väsentig ändring av skytar och jusanordningar. Befintig mijö ska bevaras och evandegöras. Inom Guåkra by har under de senaste åren bevijats byggov för enstaka nya enbostadshus på mark som avstyckats från befintiga fastigheter. I den kommuntäckande översiktspanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, igger Guåkra by inom" gut område", andskap för produktion och rekreation, område som främst är ti för dem som brukar jorden. Verket avses paceras i öppet odingsandskap utanför by kärnan ca 300m från befintig bebyggese. Ärendets handäggning Stadsbyggnad/pan- och byggenheten har tiskrivit 21 st berörda grannar, s:5, stadsbyggnad/mijöenheten, stadsbyggnad/tekniska enheten, Försvarsmakten och Luftfartsverket. Sökanden äger ytterigare 6 av de berörda fastigheterna kring Guåkra 6:2. Ansökan har även kungjorts i dagspressen och funnits tigängig för granskning under tiden Ordförandens sign userandens sign Utdragsbestyrkande

70 STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 68 Sammanträdesdatum (84) Guåkra 6:2, ansökan om byggov för gårdsverk (dnr 80008/2014) Inkomna yttranden har redovisats i mijö- och samhäsbyggnadsnämndens protoko från sammanträdet Från berörda grannar inkom 3 positiva och 5 negativa yttranden. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden besutade att återremittera ärendet ti stadsbyggnadskontorets pan- och byggenheten för inhämtande av berörda grannars samt andra myndigheters yttranden eftersom sökanden ändrat verkets pacering ti N E tiskrevs därför samma anta berörda grannar samt Försvarsmakten, mijöenheten och tekniska enheten med anedning av den ändrade paceringen. Inkomna yttranden över reviderad pacering Försvarsmakten har ingen erinran mot uppförandet av det föresagna gårdsverket enigt den ändrade paceringen, X Y Yttrandet gäer dock bara för ovan angivna positioner. Fyttas positionerna i någon riktning mer än 30 m måste Försvarsmakten få in en ny remiss. Avseende hindermarkering hänvisas ti Transportstyreisens föreskrifter. Guåkra 2:1, Sven och Pia Bengtsson, står fast vid sina tidigare synpunkter även om verket fyttats. De anser att uppförande av ett gårdsverk på nämnda pats inte kan vara ti gagn för byns framtida värde. Det borde kunna finnas en bättre pats att bygga på, det borde tas mer hänsyn ti att byn är av kuturhistoriskt värde. Guåkra 2:1, Bettina och Bo Andersson, att verket har fyttats 50 m västerut ändrar inte deras tidigare stäningstagande. Det betyder i verkigheten att verket ändå inte kommer att vara ängre bort från deras trädgård än 235 m. De nämner även den ada som uppfört på sökandens tomt samt den 3 m höga betongmur ängs deras norra gräns som ytterigare förfuar Guåk a by och skymmer deras utsikt mot norr, en byggovansökan som de tyvärr skrivit på utan att fatta varken utseende ängd eer höjd på muren. En iten sektor i nordväst från deras trädgård har fortfarande fritt synfät. Vindkraftverkets pacering kommer även detta att förstöra deras utsikt. De kan möjigtvis godkänna en pacering i den norra deen på sökandens mark. Det skue vara det ämpigaste för att K-märkta Guåkra by inte skue förfuas ytterigare. De motsätter sig på det bestämdaste uppförandet av ett vindkraftverk på den ansökta patsen. Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

71 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(84) STAFFANSTORI'S KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Guåkra 6:2, ansökan om byggov för gårdsverk (dnr 80008/2014) Guåkra 2:2, Hanna och Bengt Westberg, motsätter sig uppförande av ett vindkraftverk på ansökt pats. En förfyttning av gårdsverket 50 m i nordvästig riktning förändrar inte avståndet nämnvärt ti Guåkra 2:2, däremot hamnar gårdsverket ännu mer i bickfånget i utsikten mot norr anser Westbergs. De kommer att se verket både från ovanvåningen och bottenpan, det skue förfua andskapet och komma att medföra en värdesänkning på deras fastighet. De anser inte heer att verket eer dess pacering är förenigt med områdesbestämmeserna i Guåkra by. Av ansökan framgår det inte om verket kommer att utrustas med hinderbeysning, de motsätter sig även beysning på verket. A vs tåndet mean deras fastighet och den tänkta paceringen är ca 300 m viket innebär att de hamnar på buernivån ca 33dB(A). Det går inte att utesuta att de kommer att bi störda eer mycket störda och vi ej ha verket så nära pacerat deras fastighet. Guåkra 3:4, Karin och Lennart Stansgård, förändringen med paceringen av vindkraftverket ca 50 m i NV -riktning förändrar inte den negativa påverkan och inskränkningen på deras fastighet. N ärmsta avstånd ti deras fastighet bir 11 O m, även om avståndet är 125 m eer mer, bir oägenheten betydande både nu och vid eventue framtida utvecking av deras fastighet. Såsom närmast beägen fastighet ti Guåkra 6:2, finner de det anmärkningsvärt att mijöenheten i sin bedömning het åsidosatt deras fastighet. De mer än bor där, de bedriver även minst ika stor verksamhet på sin fastighet som sökanden. De har synpunkter på suset, vingarnas skuggor samt störande binkande sken från verket. H abyggnaden som uppförts, och som godkänts av grannarna, bev istäet för en maskinha för förvaring av antbruksmaskiner en anäggning för industrie hantering av ekoogisk spannmåsutsäde samt utökning med tvätt och paketering av grönsaker. Ti denna anäggning transporteras stora mängder spannmå från andra patser i Skåne menar Stansgårds. Pacering av ett vindkraftverk så nära in på Guåkra by och angränsande fastigheter är inte förenigt med bevarandet av den värdefua kuturmijön som Guåk a by och dess omnejd utgör. De motsätter sig på de bestämdaste vindkraftverkets pacering och va av för dem en oerhört fu konstruktion. stadsbyggnad/tekniska enheten har inget att invända mot panerad pacering av vindkraftverket. Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

72 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Guåkra 6:2, ansökan om byggov för gårdsverk (dnr P0003/2014) stadsbyggnad/mijöenheten finner vid en samad bedömning att verksamheten kan bedrivas utan att oägenhet av väsentig betydese uppstår varför mijöenheten inte har något att erinra mot ett positivt byggov. Utförig bedömning av jud utbredning, skuggor och refexer framgår av mijöenhetens yttrande. Övriga berörda fastighetsägare har inte inkommit med yttranden. Inkomna yttranden har översänts ti sökanden för kommentar. Sökandens yttrande Sökanden har inkommit med kommentar ti grannarnas senaste yttranden. Sökanden anser att grannarnas uppgifter angående avstånd är dåigt uppmätta och att kommunens uppgifter ger en mer rättvisande bid av verkigheten. Vad gäer yttrande från Guåkra 3:4 att de under natten störs av ett binkande sken från vindkraftverkets positionsjus meddear sökanden att gårdsverket uppförs utan någon ampa as så påståendet om jus/sken är feaktig. Angående grannarnas uppgift om avstånd ti gränsen så är det ca 130m, de uppger 110. Det som bör beaktas är avståndet ti bostaden som är ca 390 m som kommunen skriver. Sökanden hoppas kommunen dear hans uppfattning och att han får möjighet att uppföra gårdsvindkraftverket Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden besutade den 13 juni 2012 att avså sökandens byggovsansökan. Besutet överkagades av sökanden ti änsstyresen som återvisade ärendet ti nämnden. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden överkagade änsstyresens besut ti Mark- och mijödomstoen som den 30 januari 2014 avsog överkagandet. Domstoen ansåg inte att gårdsverket påverkade kuturmijön Guåkra by. Mark- och mijödomstoen finner att det enskida intresset att uppföra det ska anses överväga de amänna intressena av att inte åta uppföra det. Bedömning Med hänsyn tagen ti mark- och mijödomstoens besut får anpassningen ti andskapsbiden anses vara uppfyd i tiräckig omfattning. Verket uppfyer enigt sökanden riktinjer för buer och skuggeffekter. Oägenheterna för grannar är inte så stora oägenheter i pan- och byggagens mening att byggov ska vägras. Ordförandens sign usterandens sign Utdragsbestyrkande

73 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7/ 30(84) STAFFANSTORPS KOMMUN Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Guåkra 6:2, ansökan om byggov för gårdsverk (dnr P0003/2014) Ordförandens kommentar Jag instämmer inte med stadsbyggnadskontorets bedömning och kan inte anse att patsen är ämpig ur det amännas synpunkt enigt 2 kap 4 pan- och byggagen. Gårdsverket är inte pacerat inom det intresseområde för vind kraft som har utpekats som ämpigt i kommunens översiktspan. Verket kommer att paceras på en pats som stör viktiga siktinjer i andskapet - b a mean Uppåkra och Guåkra mosse, iksom utbickar från norra Staffanstorp. Ett gårdsverk kan i det här sammanhanget uppevas som t o m mer visuet störande än ett större verk eftersom den mindre rotordiametern gör att vingarna roterar snabbare. Jag anser att gårdsverket påverkar andskapsbiden och kuturvärdena på patsen på ett oacceptabet sätt viket gör att kraven i 2 kap 6 punkt pan- och byggagen inte är uppfyda. Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden föresås besuta att avså ansökan om byggov för uppförande av vin dkraftverk på fastigheten Guåkra 6:2 eftersom försaget bedöms ha en negativ påverkan på den andskapsbid och de kuturvärden som utgörs av Guåkra by med omnejd Uppåkra och norra Staffanstorp. Försaget bedöms inte heer förenigt med intentionerna i gäande översiktpan då föresagen pacering inte igger inom det intresseområde som angivits som ämpig för vindkraftsutbyggnad. Försaget bedöms därmed strida mot pan- och byggagens 2 kap, 4 och 6 p. Ordförandens sig n usterandens sign Utdragsbestyrkande

74 VÄXJÖ TINGSRÄ TT Mark- och mijödomstoen DOM meddead i Växjö KLAGANDE Staffanstorps kommun, Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden Storgatan Staffanstorp 7-2 Sid (3) Må nr P statfanstorps kommun stadsbyggnadskontoret Oarienr /3{)008/2. 0/:L MOTPART Stefan Hansson Ombud: Göran Karsson c/o WindEN Sweden AB Theres Svenssons gata O Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyresen i Skåne äns besut i ärende nr , se biaga SAKEN Besut om byggov för nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Guåkra 6:2 i Staffanstorps kommun; nu fråga om återforvisning DOMSLUT Mark- och mijödomstoen avsår överkagandet. Dok.Id Postadress Box Växjö Besöksadress Kungsgatan 8 Teefon Teefax E-post: MMD. Expeditionstid måndag - fredag 08:00-12:00 13:00-16:30

75 VÄXJÖ TINGSRÄ TT Mark- och mijödomstoen DOM 73 Sid 2 p BAKGRUND Den 21 februari 2012 avsog Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden i Staffanstorps '. kommun (nämnden) Stefan Hanssons ansökan om byggov får nybyggnad av vindkraftverk (ett s.k. gårdsverk) på fastigheten Guåkra 6:2 i Staffanstorps kommun. Stefan Hansson överkagade besutet ti Länsstyresen i Skåne än och anförde att det aktuea vindkraftverket skue komma att med stor mariginat uppfya aa reger vad gäde judnivå och avstånd ti grannars boningshus. Genom verket hoppades han bi sjävfårsörjande på e. Den 4 apri2013 besutade änsstyresen att upphäva nämndens besut och att återforvisa det får vidare handäggning. Därefter har nämnden överkagat besutet ti mark- och mijödomstoen. YRKANDE Nämnden har yrkat att mark- och mijödomstoen, genom ändring av det överkagade besutet, faststäer nämndens besut från den 13 juni 2012 om att avså ansökan om byggov for aktuet vindkraftverk. Ansökan avser uppfårande av ett vindkraftverk med en effekt på 45 kw med en tornhöjd på 37meter samt en totahöjd om 44,8 meter. I kommunens översiktspan "Framtidens kommun- perspektiv 2038" redovisas de amänna intressen som bör beaktas vid besut om användningen av mark- och vattenområden. Här finns angivet kommunfumäktiges stäningstagande i fråga om okaisering av vindkraftverk i kommunen. I övriga områden bör restriktivitet gäa får uppforande av sådana nya vindkraftverk som kan påverka andskapsbiden negativt, utbyggnad av enstaka vindkraftverk bör undvikas och utbyggnad bara ske inom visst angivet intresseområde. Den aktuea fastigheten omfattas inte av intresseområde får vindkraft. Översiktspanen ska timätas särskid betydese och vara vägedande vid prövning av amänintresset i fårhåande ti enskida intressen vid en byggovsprövning. Nämnden anser att en negativ omgivningspåverkan kan uppstå från amän synpunkt genom pacering av ett vindkraftverk med en höjd om 44,8 meter i Guåkra bys omnejd. Detta påverkar uppevesen av den särskit värdefua kuturmijön på ett sådant sätt att marken inte kan anses ämpig for åtgärden.

76 VÄXJÖ TINGSRÄ TT Mark- och mijödomstoen DOM Sid 3 p DOMSKÄL Mark- och mijödomstoen instämmer i änsstyresens bedömning att de amänna intressena, i form av de kuturvärden som Guåkra by kännetecknas av och som ska tas hänsyn ti vid prövningar ikt den förevarande, inte inskränks genom det aktuea gårdsverket viket är tänkt att foräggas ca 00 meter från byn. Mark- och mijödomstoen finner därfor att det enskida intresset av att uppfora vindkraftverket ska anses överväga de amänna intressena av att inte åta uppfora det. Ä ven i övrigt instämmer domstoen i änsstyresens bedömning. Överkagandet ska såedes avsås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se biaga 2 (DV 427) Överkagande senast den 20 februari ~ Ceci a Giese Hagberg Mårten Duner I domstoens avgörande har detagit rådmannen Ceciia Giese Hagberg, ordförande, och tekniska rådet Mårten Duner. Föredragande har varit beredningsjuristen Charotte Schoz.

77 Biaga 1 fs änsstyresen Skåne Kontaktperson Rättsenheten Expedition Ink ~ 25 Akt:../.'(~c:f/... /~. Adb:... rot:j';j..... BESLUT Stefan Hansson Ombud: Göran Karsson WindEN Sweden AB Th~res Svenssons gata O 417 S S Göteborg D 1 (5) INI<OM: 20' MÅLNR: P AKTBIL: 2 Overkagande av MiUö- och samhasbyggnadsn~mnden i statfanstorps kommuns besut Besut Länsstyresen upphäver det överk~gade besutet oc;b visar ärendet åter ti Mijöoch samhäsbyggnadsnättmden i Staffanstorps kommu,n för vidare handäggning och nytt besut. ' Redogörese för ärendet Mijö- och samhäsbyggnadsnärpndeh i St&ffanstorps kommun avsog den 21 febr u ari 2012 Stefan Hanssons ansökan om byggöv för nybyggnad vindkraftverk på fastigheten Guåkra 6:2. Som skä för besiutet angavs b.a. föjande. Försaget bedöms ha negativ påverkan. på den vardefua kuturmijön som utgörs av Gu&kra by med omnejd. Försaget bedöms inte vara förenigt med intentionerna i gäande översiktspan då föresagen pacering igger ut~for det,intresse.område som angivits som ämpigt för vindkra.ftsutbyggnad. Marken är inte ämpig för ändamået. Stefan Hansson överkagar besutet och anför b.a. föjande. Det aktuea verket uppfyer med stor margina aa reger gäande judnivå och avstånd ti grannars boningshus. 40 db(a) uppn~spå 12-5 meter och 35 db(a) uppnåspå 217meter. Verket är pacerat300meter från byn. Detta är en bra pats för vindkraft. För att Guåkra ska fortsätta vara en jordbruksby måste jordbrukarna kunna utvecka sitt jordbruk. Han odar ekoogiskt oeh kommunen måste va ha ett intresse av att han kan fortsätta bedriva sin verks.amhet. Ge:r:J.O:rp verket hoppas han bi sjävförsörjande på e. Intrånget i haturen minimeras så exempevis ny väg inte behöver anäggas utan verket anäggs vid befintig väg. Sökt: byggov gäer gårdsverk med fackverksmast Postadress Besöksadress Teefon Tee.fax PIUS!Jiro/Bankgro E-post www Mamö Kungsgatan ÖO vx 040- {? skane Kristianstad O Bouevarden 62 A on w 044- ~;n<:n-~7~o

78 ~~!!!!!!!!!!!!!!~~ ::: J-6 BESLUT 2(5) Länsstyresen Skåne Dnr ! fj ) f Fackverksmasten är tänkt att smäta in i det svenska andskapet och iknar en kraft- verksedningsmast. Skä för besutet 1 Fastigheten Guåkra 6:2 är beägen inom ett område som inte omfattas av detajpan i eer områdesbestämmeser. Av 9 kap. 31 pan och byggagen (2010:900), PBL, framgår att byggov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detajpan, om åtgärden. inte strider mot områdesbestämmeser, 2. inte förutsätter panäggning enigt 4 kap. 2 eer 3, och 3. uppfyer de krav som föjer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 i de dear som inte har prövats i områdesbestämmeser. Enigt 2 kap. PBL ska vid prövningen av frågor enigt denna ag hänsyn tas ti både amänna och enskida intressen. A v 2 kap. 2 PBL framgår att prövningen i ärenden om byggov enigt denna ag ska syfta ti att mark- och vattenområden används för det eer de ändamå som områdena är mest ämpade för med hänsyn ti beskaffenhet, äge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från amän synpunkt medför en god hushåning. Bestämmeserna om hushåning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. mijöbaken ska tiämpas. A v 2 kap. 4 PBL framgår att i ärenden om byggov enigt denna ag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken &an amän synpunkt är ämpig för ändamået. Av 2 kap. 5 PBL framgår att vid ärende om byggov enigt denna ag ska bebyggese och byggnadsverk okaiseras ti mark som är ämpad för ändamået med hänsyn ti människors häsa och säkerhet, jord-, berg- och vattenförhåandena, möjigheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avopp, avfashantering, eektronisk kommunikation samt samhässervice i övrigt, möjigheterna att förebygga vattenoch uftföroreningar samt buerstörningar, och risken för oyckor, översvämning och erosion.

79 ; i! ~ 1 ~ ~!' i 71 BESLUT 3(5) änsstyresen Skåne Dnr A v 2 kap. 6 PBL framgår att i ärenden om byggov enigt denna ag ska bebyggese och byggnadsverk utfonnas och paceras på den avsedda marken b1.a. på ett sätt som är ämpigt med hänsyn ti stads- och andskapsbiden, natur- och kuturvärdena på patsen och intresset av en god hehetsverkan. Enigt 2 kap. 9 PBL får okaisering, pacering och utformning av byggnadsverk enigt denna ag inte ske så att den avsedda användningen eer byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eer omgivningen i övrigt som innebär fara för människors häsa och säkerhet eer betydande oägenhet på annat sätt. r' Länsstyresen gör föjande bedömning. Länsstyresen är vä förtrogen med förhåandena på patsen och bedömer därför att ärendet kan avgöras utan besök på patsen. i ~. Ansökan omfattar uppförande av ett vindkraftverk med en effekt på 45 kw. Verket har en tornhöjd på 37meter och en totahöjd om 44,8 meter. Lämpigheten av att uppföra vindkraftverk på den aktuea patsen ska i byggovsprövningen bedömas i förhåande ti de amänna intressen som anges i PBL och vägas mot det enskida intresset av att få bygga pi patsen. I den bedömningen fyer kommunens översiktspan en viktig funktion eftersom den redovisar k?mmunens syn på de amänna intressena och ger vägedning om des syn på hur utbyggnaden av vindkraftverk kan utveckas i kommunen. Vad som anges i översiktspanen är dock inte bindande vid byggovsprövningen. I Översiktspanen utpekas området inte som ämpigt för vindkraft. Området igger utanför det som i översiktspanen anges vara karaktärsområdet Guåkra by. Översiktspanen utgör endast en vägedning för bedömningen av de amänna intressena på patsen. Att omr&det inte är utpekat som ett ämpigt område för vindkraft utesuter inte att byggov för vindkraftverk kan medges på patsen och de övervägande som gjorts i panen torde ha mindre betydese då det rör sig om ett s.k. gårdsverk. I förevarandefa kan därför översiktspanen endast ge mycket begränsad vägedning. Den omständighet att det aktuea området inte utpekats som ämpigt kan därmed inte ensamt utgöra skä att avsås ansökan om byggov.

80 BESLUT 4(5) Länsstyresen SkAne Dnr Fastigheten omfattas inte av något riksintresse. Patsen igger 100 meter från det området som ingår i Länsstyresen Skånes kuturmijöprogram - särskit värdefua kuturmijöer (Guåkra). Uttryck för de kuturhistoriska värdena i Guåkra by är att gårdarna i byn igger på ursprungig pats. Den vä sammanhåna bykärnan, de ädre byggnaderna och den öppna åkermarken samt mossen är viktiga komponenter i kuturandskapet. Med hänsyn ti avståndet ti bykärnan i Guåkra by och verkets höjd anser änsstyresen inte att verket påverkar den särskit värdefua kuturmijön i Guåkra by på ett sådant sätt att marken att det av denna anedning inte kan anses ämpig för åtgärden. Mot bakgrund av vad som anfårts ovan anser änsstyresen inte att nämnden haft fog för sin uppfattning att patsen är oämpig på de av nämnden angivna skäen. Nämnden har i sitt besut inte uttömande prövat förutsättningarna för byggov. Innan denna prövning bir det för nämnden att avgöra vika kompetterande uppgifter som krävs för att bedömningen ska kunna göras. Besutet ska såedes upphävas och ärendet visas åter ti nämnden för vidare handäggning och nytt besut. Detta besut har fattats av Sara Lundquist, rättsenheten. Vid den sutiga handäggningen har även Oof Martinsson, kuturmijöenheten, detagit. Detta besut kan överkagas hos Mark- och mijödomstoen vid Växjö tingsrätt, se nedan Exp. ti Mijö- och samhäsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun (deg.kv.) HUR MAN ÖVERKLAGAR Om ni vi överkaga Länsstyresens besut ska ni skriva ti Mark- och mijödomstoen vid Växjö tingsrätt. Överdagandet ska dock skickas ti Länsstyresen Skåne, Rättsenheten, MALMÖ.

81 Biaga 2 J _, SVERIGEs DoMSTOLAR Biaga ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR - DOM MÅL SOM HAR ÖVER KLAGATs TILL MARK OCH MILJÖDOMSTOLEN Den som vi överkaga mark- och mijödomstoens dom ska göra detta skriftigen. Skrivesen ska skickas eer ämnas ti mark- och mijödornstoen. Överkagandet prövas av Mark- och mijööverdomstoen vid Svea hovrätt Överkagandet ~ka ha kommit in ti mark- och mijödomstoen inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överkagande finns angiven på sista sidan i domen. För att ett överkagande ska kunna tas upp krävs att Mark- och mijööverdomstoen ämnar prövningstistånd. Det görs om:. det finns anedning att betviva riktigheten av det sut som mark- och mijödomstoen har kommit ti, 2. det inte utan att sådant tistånd meddeas går att bedöma riktigheten av det sut som markoch mijödomstoen har kommit ti, 3. det är av vikt för edning av rättstiämpningen att överkagandet prövas av högre rätt, eer 4. det annars fons synneriga skä att pröva överkagandet. Om prövningstistånd inte meddeas står mark- och mijödomstoens avgörande fast. Det är därför viktigt att det kart och tydigt framgår av överkagandet ti Mark- och mijööverdomstoen varför kaganden anser att prövningstistånd bör meddeas. Skrivesen med överkagande ska innehåa uppgifter om:. den dom som överkagas med angivande av mark- och mijödomstoens namn, datum för domen samt månummer, 2. den ändring av mark- och mijödomstoens dorn som kaganden vi få ti stånd, 3. grunderna (skäen) för överkagandet, 4. de omständigheter som åberopas ti stöd för att prövningstistånd ska meddeas, samt 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Skriftiga bevis som inte agts fram tidigare ska ges in samtidigt med överkagandet. Ti överkagandet ska bifogas ika många kopior av skrivesen som det finns motparter i mået. Har inte kaganden bifogat tiräckigt anta kopior, framstäs de kopior som behövs på kagandens bekostnad. Om ni tidigare informerats om att förenkad degivning kan komma att användas med er i mået/ärendet, kan sådant degivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överkagar avgörandet dit. Ytterigare uppysningar ämnas av mark- och mijödomstoen. Adress och teefonnummer finns på första sidan av domen. www. domsto. se

82 Ursprung: _guåkra.rik. -.-~!. ) ).. N= E= ====---====-...IWMi~smkoordinat: N= E= Skaa 1 :6000

83 '-... \x,_. WindEn 45 med 31.5 m navhöjd (30m mast) Ljudnivå db(a) vid vindhastif:bet Avstånd från mast 8m/s! O 52,5 O 51, , , ,0 70 ' 44, , , , , , , ,9 WindEn 45 med 37.5 m navhöjd (36m mast) ~ - " w 1 '2C 1 1. W u;.:- ;.o( hörmu -.. nämn~~ samha!snyggnads -~ 1 Staftansrorp bestut (?:! Ljudnivå db(a) vid vindhastiehet Avstånd från mast 8m/s O 51, , , ,9 :50 46, , , , , , , ,0 ' 200 i 35, , , ,9 i

84 f 7\ ru Q) 1-' N o ) )

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(78) Bertil Persson (M) Renée Stigborg(S) Ralph Friberg (SP) 65-73. Carina Dilton (S) Eva Palmqvist.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(78) Bertil Persson (M) Renée Stigborg(S) Ralph Friberg (SP) 65-73. Carina Dilton (S) Eva Palmqvist. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(78) 2014-09-17 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18.00 19.30 Beslutande Bertil Persson (M) Carina Dilton (S) Sune Cederpil (M) Stefan

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Omformarstation i Flackarp

Omformarstation i Flackarp STAFFANSTORPS KOMMUN Redogörese efter samråd detajpan för de av Fackarp 2:9, Omformarstation i Fackarp statfanstorps kommun Detajpanen har varit föremå för samråd under tiden 2014-03-10-2014-04-07. Handingarna

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

';"...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä

';...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä 3 KARLSHAMN ';"...tg, 1.w..c,;:.1- x '. W E] T 'V, r Dnr: 2013/1952 Å far-z.. Ä 2015-12-21 Detajpan för fastigheterna Mörrum 67:74 och de av 67:1 m.fi. (Hörayckan) Mörrum-Eehom, Karshamns kommun, Bekinge

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

13-06-24. ANTAGANDEHAN Dl l NG. Detaljplan för Begesund 1:235 m fl, Granhagen Ulricehamns kommun Västra Götalands län UI.I\I C LIIAMN.

13-06-24. ANTAGANDEHAN Dl l NG. Detaljplan för Begesund 1:235 m fl, Granhagen Ulricehamns kommun Västra Götalands län UI.I\I C LIIAMN. UI.I\I C LIIAMN.S KOMMU N Detajpan för Begesund 1:235 m f, Granhagen Uricehamns kommun Västra Götaands än Upprättad een 17 december 2012 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHAN D NG 13-06-24 INNEHÄLL

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen f:s' ' ~~.. SALA KOMMUN SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-03-04 13 (21) 54 Dnr 2014/356 Försäjning av fastigheten Saa Sivergruva 1:881 i Meandammen INLEDNING Fastigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon DOM VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mijödemstoen 2010-12-13 meddead i Vänersborg Må nr M 3260-10 '1 Sid (2) KLAGANDE M.K MOTPART Mijönämnden i Göteborgs Stad Kar Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Staffanstorps kommun Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 Innehållsförteckning 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Fastställande av tid

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun.

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun. Ansökan om fastighetsregering och edningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Aingsås kommun. Aingsås Kommun, ägare ti Västerbodarna 1 :384, samt Mats och Ewa Lundbad, ägare ti

Läs mer

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN v V).4. r L,». I' > SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum Pats 00h tid Kaingesaen, Stadshuset, Ronneby, ki. 08:30-09.00 Besutande Ledamöter Se särskid förteckning Ersättare Se särskid förteckning

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1(6) KALLELSE DATUM : 2016-06-08 NÄMNDSEKRETERAR E: Lou ise Lagesson Sammanträde Sammanträdesdatum: 2016-06-08 Sammanträdestid: Klockan 18.00 Plats: Ordförande: Rådhuset,

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Ansökan om planbesked avseende del av Kv. Tranbäret Sundbybergs kommun.

Ansökan om planbesked avseende del av Kv. Tranbäret Sundbybergs kommun. Ansökan om panbesked avseende de av Kv. Tranbäret Sundbybergs kommun. Sökande: Danie Rostampour Sundbyberg 20161101 1. Beskrivning av området som ansökan gäer. Området gränsar i Norr ti skogsområdet. i

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Remiss - Ansökan om markanvisning för uppförande av förskola i Visättra, i Flemingsberg

Remiss - Ansökan om markanvisning för uppförande av förskola i Visättra, i Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-05 FSN-2015/350.259 1 (3) HANDLÄGGARE Jansson Rejto, Eaine 08-535 360 25 Eaine.Jansson-Rejto@huddinge.se Förskoenämnden Remiss - Ansökan om markanvisning för

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 195 Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS 2014-227 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

UV RAPPORT 2012:101 ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING OCH FÖRUNDERSÖKNING. Västlänken

UV RAPPORT 2012:101 ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING OCH FÖRUNDERSÖKNING. Västlänken UV RAPPORT 2012:101 ARKEOLOGISK PROSPEKTERINGSUNDERSÖKNING OCH FÖRUNDERSÖKNING Västänken Arkeoogisk prospektering med georadar och arkeoogisk förundersökning i Göteborgs stad inför byggnation av Västänken

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl<an 18.30- för behandling av följande ärenden:

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl<an 18.30- för behandling av följande ärenden: Kommunfumäktige Kaese/Kungörese 2015-05-12 ÅSTORP Kommunfumäktige sammanträder på Kuturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 koc

Läs mer

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m.

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m. Mot. 1975: 2129 6 Nr 2129 av herr Hermansson m. D. med anedning av propositionen 1975: 97 angående rörig pensionsåder m. m. Under hea den ånga tid opinionsyttringar förekommit och försag stäts om sänkt

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Arende: Byggnation av torgstånd statfanstorp

Arende: Byggnation av torgstånd statfanstorp ÄRENDEBESKRIVNING 201 31111 1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN.. Arende: Byggnatin av trgstånd statfanstrp Sammanfattning av ärendet: En kstnadsberäkning ch ett försag ti utfrmning av trgståndsbyggnad

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Samrådsmöte kring Dp för Hjärup No 2 etapp 2

Samrådsmöte kring Dp för Hjärup No 2 etapp 2 Samrådsmöte kring Dp för Hjärup No 2 etapp 2 Hjärupslundskolan 2014-03-26 MINNESANTECKNINGAR GÄLLANDE SYNPUNKTER OCH ÅSIKTER Detta är anteckningar från frågestunden, uppdelade under olika teman. Synpunkter

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-28. Kommunfullmäktige. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2701/92

Kallelse Föredragningslista 2015-08-28. Kommunfullmäktige. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2701/92 Kaese Föredragningsista (5) 2015-08-28 Sammanträde Kommunfumäktige Pats och tid Bohusäns museum, k. 17:30 onsdagen den 09 september 2015 Ordförande sekreterare Af Giberg Annica Åberg Föredragningsista

Läs mer

Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012)

Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-04-25 Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012) Ärende

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN. Ledamöter kallas Ersättare underrättas. Tid: Tisdagen den 22 september 2015 kl.08.

KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN. Ledamöter kallas Ersättare underrättas. Tid: Tisdagen den 22 september 2015 kl.08. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid: Tisdagen den 22 september 2015 k.08.00 Pats: Sammanträdesrum, Torggatan OB, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kaas Ersättare underrättas Ärende Föredragande Anteckningar.

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997.

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997. GRÄNSBETECKNING ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR (del av Nätersäter 1 :6) I ÖGLUNDA FÖRSAMLING, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 28 MAJ 1997 ÖVRIGT Grundkartan utgörs

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun Ärende 8 Tifäiga uppstäningspatser för farigt gods inom Tingsryds (ommun 45 ~Tingsryds ~kommun Samhäsbyggnadsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (54) 2015-10-05 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 145 Dm: 2015 1355

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 1(8) 2017-05-15 Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 Stockholms län Fastighetskartan Avgränsning enligt ansökan ungefärligt markerad. Begäran om planbesked Begäran om

Läs mer