Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm"

Transkript

1 Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen Stockholms NyföretagarCentrum har i uppdrag att kostnadsfritt hjälpa alla som vill starta företag i Stockholm med branschoberoende rådgivning. Vårt ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och på så sätt bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Våra rådgivare bistår nyföretagare med konfidentiell, neutral och kostnadsfri rådgivning samt praktiskt stöd under etableringsskedet och tiden närmast därefter. Stockholms NyföretagarCentrum har funnits sedan 1987 år och är i dag Sveriges enskilt största aktör inom nyföretagarrådgivning. Vi är därför en viktig, men relativt okänd, samhällsaktör. Vi har ca 50 rådgivare som genomför rådgivningar årligen, vilket i sin tur resulterar i nya företag. Stiftelsen är en non-profitorganisation, vilket innebär att vår verksamhet drivs utan eget vinstintresse med insatser från näringslivet, organisationer och myndigheter i form av finansiella, personella och materiella resurser. SNC finansieras av såväl det privata som det offentliga näringslivet. Läs mer på Uppdragets bakgrund Start-Up Stockholm är en satsning som ska erbjuda nyföretagar- och innovationsrådgivning, metodutveckling och nätverksarbete för att främja företagande. Bakom satsningen står sju huvudpartners; offentliga såväl som privata aktörer. De offentliga är Stockholms stad, ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Tillväxtverket/ Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det privata näringslivet är representerat av SEB, PwC och Trygg-Hansa. Runt Start-Up Stockholm finns dessutom ett antal andra intressegrupper och partners. Satsningen ska resultera i: Att det blir enklare för stockholmare att få rätt rådgivning Att rådgivningens kvalitet förbättras ytterligare Att fler personer kan erbjudas rådgivning Syftet är att skapa intresse för nyföretagande och som tillväxtmotor få Stockholmare som har en innovations- och/eller affärsidé att komma till Start-Up Stockholm. Ambitionen är att alla Stockholmare ska känna till Start-Up Stockholm och de som har en idé aktiveras till att starta företag. Drottninggatan 97, Stockholm. Telefon Org.nr E-post

2 1.3. Uppdragsbeskrivning Att bemanna Start-Up Stockholm efter behov, främst avser vi att bemanna tjänster som: bemanning inför och under events assistent åt ledningsgruppen bemanning av reception vid hög belastning och vid sjukdom/semester Även andra typer av tjänster kan komma att avropas under uppdragets gång. Uppdragets omfattning: Under planeras genomförande av minst ett 20-tal events i Stockholmsregionen; större publika events samt interna konferenser i olika omfattning. Ett större event planeras redan innan sommaren. Som assistent kan uppdraget variera mellan t.ex. några timmar per vecka till 1 dag per vecka. Behovet av bemanning kommer att variera stort under perioden. Vissa månader kommer behovet att vara obefintligt, medan under vissa intensiva perioder kan eventuellt vissa tjänster komma att behöva bemannas på heltid. Vi bedömer att värdet av upphandlingen ligger på cirka kronor exkl. moms för hela perioden, men någon fast årlig volym eller omsättning kan inte garanteras Leveranstid Leverantören skall kunna påbörja uppdraget senast Ramavtal tecknas från och med datumet för båda parternas undertecknande till och med Antagen uppdragstagare skall inom ramen för detta uppdrag vara beredd att förlänga avtalstiden med ett år i det fall fortsatt behov av tjänsten finns. Besked om ev. förlängning lämnas 3 månader före avtalstiden löper ut. 2. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2.1 Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ( LOU ) Förfrågningsunderlaget Handlingarna i denna upphandling utgörs, utöver detta förfrågningsunderlag, även av följande dokument: Bilaga 1: Sanningsförsäkran undertecknad skall bifogas anbudet Uppgift om konsultansvarsförsäkring med angiven självrisk skall framgå av anbudet SNC/ Sidan 2 av 7

3 2.3. Lämnande av anbud Anbud skall ha inkommit i kuvert märkt med Bemanningstjänster och anbudsgivarens företagsnamn, till SNC på adressen Stockholm NyföretagarCentrum, Att: Anna Nedeby Bar-Am, Drottninggatan 97, Stockholm senast Anbudet skall vara bindande till och med För sent inkommet anbud prövas ej. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudstidens giltighetstid med automatik till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock högst 90 dagar utöver angiven giltighetstid. Samtliga svar på krav som ställs i detta förfrågningsunderlag skall, för att kunna beaktas vid kvalificering och utvärdering, betyda att kraven är uppfyllda vid anbudstidens utgång. Detta innebär att SNC inte kommer att beakta lämnade svar som betyder att förutsättningarna för uppfyllande av kraven föreligger först efter anbudstidens utgång. Anbudsgivare skall i anbudet lämna samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Anbudsgivare uppmanas att ställa upp anbudet så att svaren lämnas i samma ordningsföljd som förfrågningsunderlaget samt att anbudet begränsas till att omfatta de efterfrågade uppgifterna. Anbud skall lämnas på hela uppdraget. Anbud kan således inte lämnas på delar av det efterfrågade uppdraget. Anbud skall vara avfattat på svenska. Intyg, behörighetshandlingar etc. vilka avser bolag registrerade i annat land än Sverige behöver emellertid inte översättas. Någon ersättning för nedlagt arbete i samband med anbudsgivning utgår inte. Om anbudshandlingarna inte överensstämmer med vad som anges i detta förfrågningsunderlag kan anbudet komma att förkastas. Om flera anbudsgivare lämnar gemensamt anbud innebär det att samtliga berörda anbudsgivare svarar solidariskt för uppdragets genomförande och övriga förpliktelser gentemot SNC. 2.4 Pris Pris skall lämnas som pris per timme, exklusive moms. Anbudsgivare skall lämna ett pris per tjänst (tydligt kopplat till avsnitt 1.3). Offererade priser ska gälla till Prisjustering följande avtalsår med AKI preliminärt index, SNI 2009 tjänstemän privat sektor bransch M+N+O. Basmånad september Begäran om prisjustering ska framställas skriftligen till avtalets ombud hos SNC senast 30 dagar före den dag, vilket det justerade priset ska gälla. Prisjusteringen ska skriftligen godkännas av Beställarens ombud innan justering får ske. Överenskommen prisändring ska gälla tills det att avtalstiden löper ut Upplysningar under upphandlingen Frågor rörande upphandlingen skall ställas till senast 10 dagar före anbudstidens utgång. SNC/ Sidan 3 av 7

4 Avidentifierade frågor och svar, som är av förtydligande karaktär rörande annonsen och denna anbudsinbjudan, samt information om och förtydliganden av denna upphandling, kommer löpande och senast 5 dagar före anbudstidens utgång att publiceras på under rubriken i huvudmenyn som heter Om oss och dess undermeny Upphandlingar. Det åligger anbudsgivare att själva löpande bevaka frågor och svar samt information, förtydliganden etc. rörande denna upphandling Meddelande om val av leverantör - tilldelningsmeddelande När SNC fattat beslut om vilken anbudsgivare som ska tilldelas kontrakt (tilldelningsbeslut) kommer samtliga anbudsgivare att erhålla ett e-postmeddelande med upplysningar om tilldelningsmeddelande och skälen för detta. Av upplysningarna kommer att framgå den period under vilken avtal enligt 16 kap. 6 LOU inte får ingås (avtalsspärren). Varken det ovan nämnda e-postmeddelandet eller upplysningarna om tilldelningsmeddelande utgör en avtalsrättslig accept av den valda anbudsgivarens anbud. Bindande avtal uppkommer först då SNC undertecknat kontrakt avseende tillhandahållande av event tjänster av Start-Up Stockholm. 2.7 Avbrytande av upphandlingen Upphandlingen kan komma att avbrytas om förutsättningarna för Start-Up Stockholm väsentligen förändras eller om andra sakligt godtagbara skäl föreligger. 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVARNA 3.1. Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivare kommer att uteslutas om grund för detta föreligger enligt 10 kap. 1 LOU, och detta kommer till SNC:s kännedom. Anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga en sanningsförsäkran att sådana förhållanden som avses i 10 kap. 2 LOU inte föreligger. Utländska anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar att anbudsgivarna fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt i det egna landet Underleverantör Även eventuella underleverantörer skall uppfylla samtliga krav i detta förfrågningsunderlag och anbudsgivare ansvarar, gentemot SNC, för underleverantör som för egen del Registrering Anbudsgivare skall på begäran av SNC ge in intyg som visar att anbudsgivaren är registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad Ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk bas och tillgång till resurser som motsvarar uppdragets omfattning och innehåll och på begäran av SNC ge in intyg som visar att anbudsgivaren har lägst SNC/ Sidan 4 av 7

5 riskklass 3 hos UC AB eller motsvarande omdöme från annat på marknaden förekommande kreditupplysningsinstitut Kvalitets-, erfarenhets- och kompetenskrav Efterfrågad kompetens och erfarenhet samt starttid för upphandlat uppdrag Anbudsgivare skall lämna en sammanfattande text som avser företagets kompetens och erfarenhet. Anbudsgivare skall skicka in beskrivningar av tre (3) utförda referensuppdrag där det tydligt framgår att de avsett tjänster av det slag som upphandlingen avser. Uppdragen skall ha utförts de senaste tre (3) åren med gott resultat och skall vara genomförda för olika kunder. Beskrivningarna skall innehålla följande: Namn på uppdragsgivaren Referensperson för uppdragsgivaren (namn, telefonnummer, e-postadress) Tidsperiod då uppdragen genomfördes (månad, år månad, år) Uppdragets förutsättningar Beskrivning av uppdraget Notera att de referenspersoner som anges i beskrivningarna skall vara vidtalade, lätta att komma i kontakt med och kan komma att kontaktas av SNC för att verifiera uppgifterna. Anbudsgivare skall redovisa hur de avser att säkerställa att uppdraget kan påbörjas Anbudsgivaren skall ha personal med att bemanna efterfrågade tjänster med som har dokumenterad kompetens och erfarenhet av samtliga delmoment som efterfrågas i upphandlingen Arbetssätt, effektivitet och kvalitetssäkring Anbudsgivare skall beskriva hur arbetsprocessen ser ut i ett uppdrag. Anbudet skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa kostnadseffektivitet i utförandet. Anbudsgivare skall ha hög tillgänglighet och resurser för snabba insatser i det fall oförutsedda behov uppstår och anbudsgivaren skall ange hur detta säkerställs. Anbudet skall innehålla en redogörelse för hur anbudsgivaren kvalitetssäkrar uppdraget. 4. ANBUDSUTVÄRDERING De anbud som inkommit i rätt tid och som uppfyllt samtliga i upphandlingen ställda skall-krav kommer att utvärderas. SNC kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till nedanstående kriterier. SNC/ Sidan 5 av 7

6 Prioritet Utvärderingskriterier Vikt A Erfarenhet och kompetens 30 % B Arbetssätt, effektivitet och kvalitetssäkring 40 % C Pris 30 % Total viktad poäng i utvärderingen uppgår till 100 (Erfarenhet & kompetens 30 poäng + Arbetssätt, Effektivitet och kvalitetssäkring 40 poäng + Pris 30 poäng). Det anbud som erhåller den högsta viktade totalsumman kommer att antas. Vid lika viktad poängsumma har lägsta pris företräde. A. Erfarenhet och kompetens 30 % Kriteriet Erfarenhet och kompetens kommer att poängsättas på nedan beskrivet sätt. Maximal oviktad poäng för kriteriet uppgår till 100. Poängen multipliceras med den vikt som angivits dvs. 30 %. Maximal viktad poäng är således 30 poäng. I bedömningen av Erfarenhet och kompetens utförande kommer den av anbudsgivaren ingivna beskrivningen enligt avsnitt 3.5 att bedömas utifrån följande. Bedömningen kommer att utgå från anbudsgivarens tidigare erfarenhet av liknande uppdrag. Stor vikt kommer läggas på goda referenser från tidigare uppdragsgivare. B. Arbetssätt, effektivitet och kvalitetssäkring 40 % Kriteriet Arbetssätt, effektivitet och kvalitetssäkring kommer att poängsättas på nedan beskrivet sätt. Maximal oviktad poäng för kriteriet uppgår till 100. Poängen multipliceras med den vikt som angivits dvs. 40 %. Maximal viktad poäng är således 40 poäng. I bedömningen kommer den av anbudsgivaren ingivna beskrivningen enligt avsnitt att bedömas utifrån följande underkriterier, vilka alla har samma inbördes vikt. Arbetssätt Effektivitet Kvalitetssäkring Arbetssätt Bedömningen kommer att utgå från anbudsgivarens beskrivning av hur ett gott utförande av projektet ska säkerställas varvid en klar och tydlig beskrivning med konkreta exempel och en klar koppling till uppdragsbeskrivningen kommer att premieras. Vikt kommer även att fästas vid hur väl föreslagna åtgärder kan förväntas leda till kostnadseffektivitet i projektet. En tydlig, detaljerad och realistisk beskrivning kommer att premieras. SNC/ Sidan 6 av 7

7 Effektivitet Bedömningen av Effektivitet kommer att baseras på anbudsgivarens beskrivning av hur effektivitet i projektet kommer att säkerställas. Särskild vikt kommer att läggas vid anbudsgivarens förmåga till effektivt samarbete med SNC, varvid faktorer som flexibilitet och anpassningsförmåga, beskrivna med konkreta exempel på adekvata åtgärder, kommer att premieras. Kvalitetssäkring Bedömningen av Kvalitetssäkring kommer att baseras på anbudsgivarens beskrivning av de metoder för kvalitetssäkring som kommer att användas. C. Pris 30 % Bedömningen av kriteriet Pris baseras på det pris som offererats i enlighet med avsnitt 2.4. Lägsta offererade pris erhåller 100 oviktade poäng. Övriga priser kommer att tilldelas poäng enligt följande. (Lägsta pris/anbudsgivarens pris) x 100 = oviktad poäng. Poängen, maximalt 100 poäng, kommer sedan att viktas, varvid maximal viktad poäng i prisutvärderingen kommer att uppgå till 30. För Stockholms NyföretagarCentrum Veronica Eriksson Mobil: E-post: SNC/ Sidan 7 av 7

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer