Code of Conduct. Teracom Boxer Group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Code of Conduct. Teracom Boxer Group"

Transkript

1 Code of Conduct Teracom Boxer Group

2 Innehåll Därför har vi en Code of Conduct 1 Vårt gemensamma ansvar 2 Samarbete och uppförande 3 Konfidentiell information 4 Dator och telefon 4 Affärsetik 5 Samröre med konkurrenter och branschorganisationer 6 Att bjuda och att bli bjuden på gåvor, mat, resor eller event 7 Att internt bjuda på gåvor, måltider eller event 8 Sponsring, ekonomiskt stöd och mindre gåvor 9 Droger 10 Miljöansvar 10 Inköp, upphandling och leverantörer 11 Arbetsförhållanden 11 Möten, konferenser och resor 12 Rapportera överträdelser Whistle Blower 12 Hänvisningar till relaterade dokument 13 Februari 2014

3 Därför har vi en Code of Conduct Syftet med vår Code of Conduct är att förtydliga för alla koncernens medarbetare hur vi uppför oss gentemot varandra och andra. Koden är en praktisk tillämpning av koncernens olika styrdokument, främst vår etikpolicy, och ska ge vägledning i verkliga situationer. Koncernens etikpolicy utgår i sin tur från tio principer för gott företagande som finns formulerade i Förenta Nationernas Global Compact, principer som vi och vår ägare, den svenska staten, ställt sig bakom. Dessa tio principer handlar om arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöskyddsarbete och arbete mot korruption. Code of Conduct kompletterar koncernens och bolagens policys och regler. Den ersätter inte lag eller avtal och kan heller inte täcka alla tänkbara situationer. Tänk på att använda gott omdöme och ha en levande diskussion med din chef och dina kollegor om hur vi upp träder. 1

4 teracom boxer group code of conduct Vårt gemensamma ansvar Koncernen äger och driver marknät som betjänar hundratals programbolag, många miljoner människor ser varje dag på tv och lyssnar på radio via våra nät. Cirka av dessa abonnerar på betal-tv hos oss, våra marknät har en viktig mediepolitisk roll och vi ägs av den svenska staten. Vi är uppmärksammade av många, inte minst av massmedierna. Vi har ett stort ansvar för att alla tv-tittare, radiolyssnare med flera kan lita på att vi utvecklar vår affär för allas bästa. Ansvaret gäller också hur vi utvecklar vår affär, att det sker på ett sätt som stämmer med våra värderingar, vårt ansvar för samhället i stort, våra kunder, medarbetare, våra företag, vår miljö samt att vi tar ansvar för och arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Att vi tar detta ansvar ser vi som en del i att vara ett hållbart företag som stöttar en hållbar utveckling. Vi har alla ett ansvar för koncernens verksamhet och vår gemensamma framtid och vi tar det ansvaret genom att arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Kunder är det viktigaste vi har. Utan dem finns inte möjligheten till våra verksamheter. Vår ledstjärna är att vi ska ha ett genuint kundfokus i allt vi gör. Detta uppnår vi genom att vara lyhörda, engagerade och pålitliga. Vi behöver arbeta nära våra kunder och lyssna på deras berättelser. Vi behöver agera utifrån kundernas behov för att göra skillnad i deras verklighet med pålitliga tjänster som stöder deras behov och affär. För att kunna göra det måste vi lita på varandra och andra, engagerat ta oss an uppgiften att göra relevanta, enkla och smarta kundlösningar, vara beslutsamma och ta ansvar både för den egna delen och för helheten. Tänk på att vi alltid representerar vår koncern och dess företag, i arbetet likaväl som utanför. Alla har eget ansvar för att följa våra regler, men extra höga krav ställer vi på våra chefer som ska vara föredömen. 2

5 Samarbete och uppförande Alla medarbetare är lika betydelsefulla för den samlade verksamheten och samarbetet inom koncernen ska präglas av hänsyn, respekt och affärsfokus. Vi talar med varandra och inte om varandra, vi lyssnar på varandra, vi är öppna och ärliga mot varandra, vi särbehandlar ingen och vi undviker helt alla former av trakasserier. Behandla alltid dina medarbetare, våra kunder och andra på det sätt som du själv vill bli behandlad. Vi uttalar oss inte kränkande om enskilda eller om grupper i samhället och uppträder i alla sammanhang som goda representanter för våra företag, vår koncern, våra ägare samt de uppgifter och de värderingar vi står för. Samarbetet mellan medarbetare och avdelningar mellan bolag ska vara lika enkelt och resultatinriktat som det är inom ett bolag. Koncernens bolag ska arbeta som om de vore ett enda bolag. 3

6 teracom boxer group code of conduct Konfidentiell information Koncernens affärsrelationer kräver stort förtroende mellan medarbetare och mellan medarbetare och externa parter som till exempel kunder och leverantörer. Information som lämnats i förtroende och som inte är offentlig, ska inte delges andra parter utan medgivande av den som lämnat informationen. I absoluta merparten av koncernens avtal finns krav på att information som utväxlas genom presentationer eller i ord, text eller annan form är konfidentiell och därmed inte får delges för tredje part. Därför är det viktigt att policys och regler kring hantering av information följs och att vi tänker på vad vi säger, e-postar etc. och till vem. Vi ska arbeta med en hög grad av förtroende, men hemligheter ska förbli hemligheter. Dator och telefon Din dator och telefon är arbetsredskap och ska användas för arbetet. Att du använder dator och telefon även för ditt privatliv är ofta oundvikligt för att livspusslet ska gå ihop, men all användning som inte har ett direkt arbetsrelaterat syfte ska ske med omdöme och måtta. Sidor på internet med etiskt tveksamt innehåll rörande exempelvis pornografi, våld, spel, rasism eller piratkopierat material, sidor där risken dessutom är stor för virussmitta ska undvikas om det inte finns ett professionellt skäl att besöka dem. Koncernen sätter inte upp mer detaljerade regler för internet- och telefonanvändning, utan litar på medarbetarnas goda omdöme. Det är inte tillåtet att, å arbetets vägnar, agera under missledande användar identitet. Det är heller inte tillåtet att i det interna nätverket eller i andra nät försöka få tillgång till tjänster eller resurser du inte har rätt till. Du ska följa de säkerhetsbestämmelser som IT- och säkerhetsavdelningarna satt upp, Regelverk för informationssäkerhet Användare, så att du använder dator och telefon på ett sätt som hindrar att hemlig information kommer tredje part till del. Kom ihåg att koncernens verksamhet är helt beroende av upphovs rätten, varför medarbetare inte ska tillgängliggöra sig tjänster eller material där upphovsmännens rättigheter inte respekteras. Det är alltså inte tillåtet att vidarebefordra exempelvis nyhetsbrev om det innebär att bryta mot upphovsmannens rättigheter. 4

7 Affärsetik Koncernen och dess bolag säljer tjänster till många olika kunder, både konsumenter och företag. Gemensamt är att vi gör det enkelt för kunden att förstå vad vi säljer, vilket innebär att vi är öppna och ärliga mot kunden om vad våra erbjudanden innehåller, om priser och om villkor. Vi håller vad vi lovar under hela affärsrelationen. Vi uppträder alltid professionellt, artigt och engagerat. Vi är lyhörda för kundernas behov och strävar efter att skapa pålitliga tjänster med största möjliga kundvärde. Denna Code of Conduct gäller våra egna anställda likaväl som personal vi engagerar för speciella säljinsatser. Vi vill också i dialog och som föredöme stötta våra företagskunders hållbara företagande så att de i sin tur är långsiktiga och önskar ha kvar en relation med våra bolag. Om en företagskund ej bedöms leva efter lagar och regler eller på annat sätt bryter mot ansvarsfullt företagande så skall en bedömning om en fortsatt kundrelation göras av koncernledningen. Relationerna till regeringar, myndigheter, verk och branschorganisationer ska präglas av ömsesidigt förtroende och professionalism. Koncernen och dess bolag bör på ett aktivt sätt ta ansvar för frågor som rör den egna branschen. Vid arbete utanför Norden ska vi naturligtvis agera enligt koncernens etikpolicy, denna Code of Conduct och i enlighet med en demokratisk rättsuppfattning. Även om lokala lagar, regler eller kultur skulle tillåta något annat. Affärsuppgörelser får inte träffas mellan personer på bolagen och leverantörer som befinner sig i en släkt-, vän- eller annan icke professionell relation. Om en sådan affärsuppgörelse är oundviklig måste minst en chef på det egna bolaget med högre befattning än beställaren sanktionera uppgörelsen. Personer på bolagen får heller inte utnyttja släktskap eller andra nära relationer för att på ett otillbörligt sätt uppnå fördelar gentemot andra parter. 5

8 teracom boxer group code of conduct Samröre med konkurrenter och branschorganisationer Förhållandet till konkurrenter ska präglas av professionalism. Information om dessa får inte samlas in på sätt som inte går att försvara etiskt och offentligt. Information som ges om konkurrenter måste vara sann samt relevant i det sammanhang den ges. Samarbete med konkurrenter både får och bör förekomma kring gemensamma branschintressen, exempelvis i branschorganisationer. Men det är förbjudet enligt lag att på något sätt samarbeta kring priser, erbjudanden eller på andra sätt som hämmar konkurrensen mellan företagen. 6

9 Att bjuda och att bli bjuden på gåvor, mat, resor eller event Inga gåvor eller andra värden får ges eller tas emot i utbyte mot fördelar om det inte sker på ett öppet sätt som en del av en naturlig affärsuppgörelse eller affärsrelation. Naturligt är gåvor vid jul och vid exempelvis 50-årsuppvaktningar. Värdet av det som ges eller tas emot får inte överstiga de nationella skatteverkens gräns för skattefria gåvor. Allt som kan tolkas som otillbörlig påverkan är otillåtet. Vid tveksamma fall, stäm av med din närmaste chef. Personliga inbjudningar till produktutbildning, seminarier eller mässor får accepteras efter samråd med avdelningschef. Var noga med att det finns en skriven agenda till arrangemanget. Studiebesök hos internationella tillverkningsenheter eller dylikt utanför det egna landet får ske om motsvarande erfarenhet eller information inte kan erhållas på närmare håll. I de fall egna medarbetare blir inbjuden till ett event ska koncernen eller det egna bolaget själva står för sin egen resekostnad. Det måste också finnas en agenda med arbetsrelaterat innehåll till eventet. Att bjuda eller ge gåvor till andra än återförsäljare och leverantörer kan vara extra känsligt. Till känsliga grupper räknas inte minst medier och offentligt anställda. Stäm av med närmaste chef om tveksamhet föreligger. Om måltid bjuds skall denna vara måttfull, som måltidsdryck kan öl och vin förekomma men i begränsad omfattning. Sprit bör undvikas. Lånematerial, som till exempel digital-tv-mottagare och demonstrationsabonnemang, ska endast lånas ut till personer eller företag med vilka bolagen har en professionell relation och där det finns en uppenbar yrkesmässig nytta för mottagaren. Om låntagaren inte är återförsäljare, ska inga krav på motprestation ställas. När det gäller krav på återförsäljare ska kraven formuleras i den vanliga affärsuppgörelsen. Utrustning som erbjuds utan kostnad eller till en orimligt låg kostnad av företag som koncernen har en affärsmässig relation till, får inte tas emot om det inte finns ett uppenbart yrkesmässigt syfte. Privata affärsrelationer med leverantörer till koncernen bör undvikas så långt som möjligt. 7

10 teracom boxer group code of conduct Att internt bjuda på gåvor, måltider eller event Naturligt är gåvor vid jul och vid exempelvis 50-årsuppvaktningar. Beloppsgränser sätts av koncernens HR-avdelning. I övrigt bör interna gåvor vara arbetsrelaterade och ha ett begränsat kommersiellt värde utanför koncernen, vilket gäller exempelvis kläder med företagens logotyper. Intern representation ska vara måttfull. Vid kvällsarrangemang kan öl och vin förekomma men i begränsad omfattning. Sprit bör undvikas. Interna event och arrangemang ska vara tydligt arbetsrelaterade med en skriven agenda och med dokumentation av resultaten. Sociala arrangemang är en naturlig del av ett internt event, men utgifterna för dessa ska vara måttfulla och innehållet kunna tilltala många. Enstaka event som julmiddag eller sommarpicknick kan sakna tydligt arbetsinnehåll. 8

11 Sponsring, ekonomiskt stöd och mindre gåvor Sponsring, det vill säga då koncernen eller bolagen ekonomiskt stöder verksamhet som inte är direkt relaterat till affärsverksamheten, ska enbart förekomma om det finns stöd i sponsringspolicyn, samt är avstämt med kommunikationsdirektören. Promotion-kläder, -väskor och dylikt kan utdelas till medarbetare vid speciella tillfällen som konferenser eller då det annars är speciellt motiverat. Speciella kläder kan utdelas även till medarbetare som deltar i sälj- eller utställningsaktiviteter med samarbetspartners som återförsäljare eller program bolag eller som direkt möter konsument. Gåvor eller presentreklam (Give-aways) av mindre värde, som till exempel t-shirts, kepsar, pennor, muggar och dylikt som tagits fram i samband med reklamkampanj kan utdelas till medarbetare i samband med marknadsaktiviteter. Inköp av ovanstående varor bör ske i linje med vårt hållbarhetsarbete genom att produkten/leverantören är miljö- eller rättvisemärkt eller på annat sätt godkänd av välkända organisationer ur ett etiskt perspektiv. Behöver du hjälp inför beställning prata med någon på Koncernfunktionerna Sourcing eller Sustainability. 9

12 teracom boxer group code of conduct Droger Missbruk av alkohol och andra droger är ett stort problem för den enskilde, påverkar dennes arbetsprestation, och kan vara direkt farligt vid utförande av arbetet. Varje medarbetare och chef måste således ge akt på missbruk av droger och varje chef har ett ansvar för att ta kontakt med koncernens HRavdelning om sådant noteras. Chefer har ett ansvar att följa upp en sådan kontakt samt att påtala för annan berörd chef om observationen berör dennes medarbetare. Den som påträffas berusad på arbetsplatsen ska under trygga former avlägsnas från arbetsplatsen och händelsen ska med stöd av HR omgående, inom ramen för de arbetsrättsliga reglerna, följas upp. Medarbetare som befinns ha missbruksproblem ska ges allt det stöd som går för att kunna leva ett liv fritt från missbruk och därmed också möjlighet att sköta sitt arbete. Miljöansvar Vår verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Vårt miljöarbete ska ligga i framkant och vara ett föredöme för andra företag. Därför ska en aktivitets eventuella miljöpåverkan vägas in som en viktig faktor i alla beslut vi tar. Från hur vi gör inköp till hur vi väljer att lägga våra möten och konferenser. Våra fokusområden inom miljöarbetet är de områden som har störst påverkan på klimatet. Dessa är vår el- och bränsleanvändning, våra tjänsteresor samt våra betal-tv-kunders användning av mottagarutrustning i hemmen. Om det är rimligt ekonomiskt och kvalitetsmässigt, ska alltid det alternativ som är mest fördelaktigt för miljön väljas. 10

13 Inköp, upphandling och leverantörer Vi arbetar för att vår egen verksamhet håller högsta klass när det gäller ansvar för medarbetare, kunder, miljö samt att vi följer lagar och andra krav. Vi vill att våra leverantörer gör samma sak. Vid inköp och upphandling är prestanda, kvalitet, pris och ett hållbart företagande de viktigaste egenskaperna. De leverantörer som står för större delen av våra inköpskostnader ska vara godkända enligt koncernens uppsatta hållbarhetsstandard. Det är viktigt att vi ställer krav på våra leverantörer så att de i sin tur arbetar för att ställa krav på sina leverantörer. Det långsiktiga målet är att våra viktigaste leverantörer och de leverantörerna med bedömd hög risk ska vara kontrollerade ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta säkerställs av Sourcing vid strukturerade upphandlingar. Vid större direkta inköp inom decentraliserade varu- och tjänstekategorier kontakta Sourcing och Sustainability för hjälp med hållbarhetsutvärdering. Arbetsförhållanden Teracom Boxer-koncernen ska alltid erbjuda sina medarbetare goda och säkra arbetsförhållanden. Alla ska känna sig trygga med att de inte ska skadas eller på annat sätt påverkas negativt av arbetet. Kraven på arbetsmiljö och övriga anställningsförhållanden skiljer sig mellan Sverige och Danmark. Därför måste vi i varje land där Teracom Boxer-koncernen bedriver verksamhet återkommande bevaka vilka lagar och regler som berör den egna verksamheten i det aktuella landet. Av den anledningen bör också arbetsmiljöorganisation och arbetsmiljöpolicy vara framtagna landsvis. 11

14 teracom boxer group code of conduct Möten, konferenser och resor Vid möten där deltagarna arbetar på olika platser geografiskt ska i första hand video- eller telefonkonferens väljas. Om detta inte betraktas som effektivt, ska det mest miljövänliga resealternativet väljas, givet att det är rimligt ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Vår Resepolicy på Inside berättar mer om hur vi reser i koncernen. Rapportera överträdelser Whistle Blower Om du upptäcker brott eller har misstanke om brott mot Code of Conduct, eller mot andra policys, regler, avtal eller lagar, ska du rapportera detta till närmaste chef eller direkt till koncernens så kallade Whistle Blower-funktion. En anmälan görs enklast via samtal, e-post eller brev. Om du så begär behandlas din anmälan utan att ditt namn röjs. Är du mån om att vara anonym, skriv ett fysiskt brev och skicka till Whistle Blower-funktionen. Kontaktuppgifter finns på Inside. 12

15 Hänvisningar till relaterade dokument Koncernens policys och regler med nära anknytning till uppförandekoden: Etikpolicy Informations- och Public Affairs-policy Mångfaldspolicy Handlingsplan vid trakasserier Miljöpolicy Informationssäkerhetspolicy Sekretessklassning av information Arbetsmiljöpolicy för de svenska bolagen Sponsringspolicy Strategiplanen Resepolicy Regelverk för informationssäkerhet Användare

16

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer