Code of Conduct. Teracom Boxer Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Code of Conduct. Teracom Boxer Group"

Transkript

1 Code of Conduct Teracom Boxer Group

2 Innehåll Därför har vi en Code of Conduct 1 Vårt gemensamma ansvar 2 Samarbete och uppförande 3 Konfidentiell information 4 Dator och telefon 4 Affärsetik 5 Samröre med konkurrenter och branschorganisationer 6 Att bjuda och att bli bjuden på gåvor, mat, resor eller event 7 Att internt bjuda på gåvor, måltider eller event 8 Sponsring, ekonomiskt stöd och mindre gåvor 9 Droger 10 Miljöansvar 10 Inköp, upphandling och leverantörer 11 Arbetsförhållanden 11 Möten, konferenser och resor 12 Rapportera överträdelser Whistle Blower 12 Hänvisningar till relaterade dokument 13 Februari 2014

3 Därför har vi en Code of Conduct Syftet med vår Code of Conduct är att förtydliga för alla koncernens medarbetare hur vi uppför oss gentemot varandra och andra. Koden är en praktisk tillämpning av koncernens olika styrdokument, främst vår etikpolicy, och ska ge vägledning i verkliga situationer. Koncernens etikpolicy utgår i sin tur från tio principer för gott företagande som finns formulerade i Förenta Nationernas Global Compact, principer som vi och vår ägare, den svenska staten, ställt sig bakom. Dessa tio principer handlar om arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöskyddsarbete och arbete mot korruption. Code of Conduct kompletterar koncernens och bolagens policys och regler. Den ersätter inte lag eller avtal och kan heller inte täcka alla tänkbara situationer. Tänk på att använda gott omdöme och ha en levande diskussion med din chef och dina kollegor om hur vi upp träder. 1

4 teracom boxer group code of conduct Vårt gemensamma ansvar Koncernen äger och driver marknät som betjänar hundratals programbolag, många miljoner människor ser varje dag på tv och lyssnar på radio via våra nät. Cirka av dessa abonnerar på betal-tv hos oss, våra marknät har en viktig mediepolitisk roll och vi ägs av den svenska staten. Vi är uppmärksammade av många, inte minst av massmedierna. Vi har ett stort ansvar för att alla tv-tittare, radiolyssnare med flera kan lita på att vi utvecklar vår affär för allas bästa. Ansvaret gäller också hur vi utvecklar vår affär, att det sker på ett sätt som stämmer med våra värderingar, vårt ansvar för samhället i stort, våra kunder, medarbetare, våra företag, vår miljö samt att vi tar ansvar för och arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Att vi tar detta ansvar ser vi som en del i att vara ett hållbart företag som stöttar en hållbar utveckling. Vi har alla ett ansvar för koncernens verksamhet och vår gemensamma framtid och vi tar det ansvaret genom att arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Kunder är det viktigaste vi har. Utan dem finns inte möjligheten till våra verksamheter. Vår ledstjärna är att vi ska ha ett genuint kundfokus i allt vi gör. Detta uppnår vi genom att vara lyhörda, engagerade och pålitliga. Vi behöver arbeta nära våra kunder och lyssna på deras berättelser. Vi behöver agera utifrån kundernas behov för att göra skillnad i deras verklighet med pålitliga tjänster som stöder deras behov och affär. För att kunna göra det måste vi lita på varandra och andra, engagerat ta oss an uppgiften att göra relevanta, enkla och smarta kundlösningar, vara beslutsamma och ta ansvar både för den egna delen och för helheten. Tänk på att vi alltid representerar vår koncern och dess företag, i arbetet likaväl som utanför. Alla har eget ansvar för att följa våra regler, men extra höga krav ställer vi på våra chefer som ska vara föredömen. 2

5 Samarbete och uppförande Alla medarbetare är lika betydelsefulla för den samlade verksamheten och samarbetet inom koncernen ska präglas av hänsyn, respekt och affärsfokus. Vi talar med varandra och inte om varandra, vi lyssnar på varandra, vi är öppna och ärliga mot varandra, vi särbehandlar ingen och vi undviker helt alla former av trakasserier. Behandla alltid dina medarbetare, våra kunder och andra på det sätt som du själv vill bli behandlad. Vi uttalar oss inte kränkande om enskilda eller om grupper i samhället och uppträder i alla sammanhang som goda representanter för våra företag, vår koncern, våra ägare samt de uppgifter och de värderingar vi står för. Samarbetet mellan medarbetare och avdelningar mellan bolag ska vara lika enkelt och resultatinriktat som det är inom ett bolag. Koncernens bolag ska arbeta som om de vore ett enda bolag. 3

6 teracom boxer group code of conduct Konfidentiell information Koncernens affärsrelationer kräver stort förtroende mellan medarbetare och mellan medarbetare och externa parter som till exempel kunder och leverantörer. Information som lämnats i förtroende och som inte är offentlig, ska inte delges andra parter utan medgivande av den som lämnat informationen. I absoluta merparten av koncernens avtal finns krav på att information som utväxlas genom presentationer eller i ord, text eller annan form är konfidentiell och därmed inte får delges för tredje part. Därför är det viktigt att policys och regler kring hantering av information följs och att vi tänker på vad vi säger, e-postar etc. och till vem. Vi ska arbeta med en hög grad av förtroende, men hemligheter ska förbli hemligheter. Dator och telefon Din dator och telefon är arbetsredskap och ska användas för arbetet. Att du använder dator och telefon även för ditt privatliv är ofta oundvikligt för att livspusslet ska gå ihop, men all användning som inte har ett direkt arbetsrelaterat syfte ska ske med omdöme och måtta. Sidor på internet med etiskt tveksamt innehåll rörande exempelvis pornografi, våld, spel, rasism eller piratkopierat material, sidor där risken dessutom är stor för virussmitta ska undvikas om det inte finns ett professionellt skäl att besöka dem. Koncernen sätter inte upp mer detaljerade regler för internet- och telefonanvändning, utan litar på medarbetarnas goda omdöme. Det är inte tillåtet att, å arbetets vägnar, agera under missledande användar identitet. Det är heller inte tillåtet att i det interna nätverket eller i andra nät försöka få tillgång till tjänster eller resurser du inte har rätt till. Du ska följa de säkerhetsbestämmelser som IT- och säkerhetsavdelningarna satt upp, Regelverk för informationssäkerhet Användare, så att du använder dator och telefon på ett sätt som hindrar att hemlig information kommer tredje part till del. Kom ihåg att koncernens verksamhet är helt beroende av upphovs rätten, varför medarbetare inte ska tillgängliggöra sig tjänster eller material där upphovsmännens rättigheter inte respekteras. Det är alltså inte tillåtet att vidarebefordra exempelvis nyhetsbrev om det innebär att bryta mot upphovsmannens rättigheter. 4

7 Affärsetik Koncernen och dess bolag säljer tjänster till många olika kunder, både konsumenter och företag. Gemensamt är att vi gör det enkelt för kunden att förstå vad vi säljer, vilket innebär att vi är öppna och ärliga mot kunden om vad våra erbjudanden innehåller, om priser och om villkor. Vi håller vad vi lovar under hela affärsrelationen. Vi uppträder alltid professionellt, artigt och engagerat. Vi är lyhörda för kundernas behov och strävar efter att skapa pålitliga tjänster med största möjliga kundvärde. Denna Code of Conduct gäller våra egna anställda likaväl som personal vi engagerar för speciella säljinsatser. Vi vill också i dialog och som föredöme stötta våra företagskunders hållbara företagande så att de i sin tur är långsiktiga och önskar ha kvar en relation med våra bolag. Om en företagskund ej bedöms leva efter lagar och regler eller på annat sätt bryter mot ansvarsfullt företagande så skall en bedömning om en fortsatt kundrelation göras av koncernledningen. Relationerna till regeringar, myndigheter, verk och branschorganisationer ska präglas av ömsesidigt förtroende och professionalism. Koncernen och dess bolag bör på ett aktivt sätt ta ansvar för frågor som rör den egna branschen. Vid arbete utanför Norden ska vi naturligtvis agera enligt koncernens etikpolicy, denna Code of Conduct och i enlighet med en demokratisk rättsuppfattning. Även om lokala lagar, regler eller kultur skulle tillåta något annat. Affärsuppgörelser får inte träffas mellan personer på bolagen och leverantörer som befinner sig i en släkt-, vän- eller annan icke professionell relation. Om en sådan affärsuppgörelse är oundviklig måste minst en chef på det egna bolaget med högre befattning än beställaren sanktionera uppgörelsen. Personer på bolagen får heller inte utnyttja släktskap eller andra nära relationer för att på ett otillbörligt sätt uppnå fördelar gentemot andra parter. 5

8 teracom boxer group code of conduct Samröre med konkurrenter och branschorganisationer Förhållandet till konkurrenter ska präglas av professionalism. Information om dessa får inte samlas in på sätt som inte går att försvara etiskt och offentligt. Information som ges om konkurrenter måste vara sann samt relevant i det sammanhang den ges. Samarbete med konkurrenter både får och bör förekomma kring gemensamma branschintressen, exempelvis i branschorganisationer. Men det är förbjudet enligt lag att på något sätt samarbeta kring priser, erbjudanden eller på andra sätt som hämmar konkurrensen mellan företagen. 6

9 Att bjuda och att bli bjuden på gåvor, mat, resor eller event Inga gåvor eller andra värden får ges eller tas emot i utbyte mot fördelar om det inte sker på ett öppet sätt som en del av en naturlig affärsuppgörelse eller affärsrelation. Naturligt är gåvor vid jul och vid exempelvis 50-årsuppvaktningar. Värdet av det som ges eller tas emot får inte överstiga de nationella skatteverkens gräns för skattefria gåvor. Allt som kan tolkas som otillbörlig påverkan är otillåtet. Vid tveksamma fall, stäm av med din närmaste chef. Personliga inbjudningar till produktutbildning, seminarier eller mässor får accepteras efter samråd med avdelningschef. Var noga med att det finns en skriven agenda till arrangemanget. Studiebesök hos internationella tillverkningsenheter eller dylikt utanför det egna landet får ske om motsvarande erfarenhet eller information inte kan erhållas på närmare håll. I de fall egna medarbetare blir inbjuden till ett event ska koncernen eller det egna bolaget själva står för sin egen resekostnad. Det måste också finnas en agenda med arbetsrelaterat innehåll till eventet. Att bjuda eller ge gåvor till andra än återförsäljare och leverantörer kan vara extra känsligt. Till känsliga grupper räknas inte minst medier och offentligt anställda. Stäm av med närmaste chef om tveksamhet föreligger. Om måltid bjuds skall denna vara måttfull, som måltidsdryck kan öl och vin förekomma men i begränsad omfattning. Sprit bör undvikas. Lånematerial, som till exempel digital-tv-mottagare och demonstrationsabonnemang, ska endast lånas ut till personer eller företag med vilka bolagen har en professionell relation och där det finns en uppenbar yrkesmässig nytta för mottagaren. Om låntagaren inte är återförsäljare, ska inga krav på motprestation ställas. När det gäller krav på återförsäljare ska kraven formuleras i den vanliga affärsuppgörelsen. Utrustning som erbjuds utan kostnad eller till en orimligt låg kostnad av företag som koncernen har en affärsmässig relation till, får inte tas emot om det inte finns ett uppenbart yrkesmässigt syfte. Privata affärsrelationer med leverantörer till koncernen bör undvikas så långt som möjligt. 7

10 teracom boxer group code of conduct Att internt bjuda på gåvor, måltider eller event Naturligt är gåvor vid jul och vid exempelvis 50-årsuppvaktningar. Beloppsgränser sätts av koncernens HR-avdelning. I övrigt bör interna gåvor vara arbetsrelaterade och ha ett begränsat kommersiellt värde utanför koncernen, vilket gäller exempelvis kläder med företagens logotyper. Intern representation ska vara måttfull. Vid kvällsarrangemang kan öl och vin förekomma men i begränsad omfattning. Sprit bör undvikas. Interna event och arrangemang ska vara tydligt arbetsrelaterade med en skriven agenda och med dokumentation av resultaten. Sociala arrangemang är en naturlig del av ett internt event, men utgifterna för dessa ska vara måttfulla och innehållet kunna tilltala många. Enstaka event som julmiddag eller sommarpicknick kan sakna tydligt arbetsinnehåll. 8

11 Sponsring, ekonomiskt stöd och mindre gåvor Sponsring, det vill säga då koncernen eller bolagen ekonomiskt stöder verksamhet som inte är direkt relaterat till affärsverksamheten, ska enbart förekomma om det finns stöd i sponsringspolicyn, samt är avstämt med kommunikationsdirektören. Promotion-kläder, -väskor och dylikt kan utdelas till medarbetare vid speciella tillfällen som konferenser eller då det annars är speciellt motiverat. Speciella kläder kan utdelas även till medarbetare som deltar i sälj- eller utställningsaktiviteter med samarbetspartners som återförsäljare eller program bolag eller som direkt möter konsument. Gåvor eller presentreklam (Give-aways) av mindre värde, som till exempel t-shirts, kepsar, pennor, muggar och dylikt som tagits fram i samband med reklamkampanj kan utdelas till medarbetare i samband med marknadsaktiviteter. Inköp av ovanstående varor bör ske i linje med vårt hållbarhetsarbete genom att produkten/leverantören är miljö- eller rättvisemärkt eller på annat sätt godkänd av välkända organisationer ur ett etiskt perspektiv. Behöver du hjälp inför beställning prata med någon på Koncernfunktionerna Sourcing eller Sustainability. 9

12 teracom boxer group code of conduct Droger Missbruk av alkohol och andra droger är ett stort problem för den enskilde, påverkar dennes arbetsprestation, och kan vara direkt farligt vid utförande av arbetet. Varje medarbetare och chef måste således ge akt på missbruk av droger och varje chef har ett ansvar för att ta kontakt med koncernens HRavdelning om sådant noteras. Chefer har ett ansvar att följa upp en sådan kontakt samt att påtala för annan berörd chef om observationen berör dennes medarbetare. Den som påträffas berusad på arbetsplatsen ska under trygga former avlägsnas från arbetsplatsen och händelsen ska med stöd av HR omgående, inom ramen för de arbetsrättsliga reglerna, följas upp. Medarbetare som befinns ha missbruksproblem ska ges allt det stöd som går för att kunna leva ett liv fritt från missbruk och därmed också möjlighet att sköta sitt arbete. Miljöansvar Vår verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Vårt miljöarbete ska ligga i framkant och vara ett föredöme för andra företag. Därför ska en aktivitets eventuella miljöpåverkan vägas in som en viktig faktor i alla beslut vi tar. Från hur vi gör inköp till hur vi väljer att lägga våra möten och konferenser. Våra fokusområden inom miljöarbetet är de områden som har störst påverkan på klimatet. Dessa är vår el- och bränsleanvändning, våra tjänsteresor samt våra betal-tv-kunders användning av mottagarutrustning i hemmen. Om det är rimligt ekonomiskt och kvalitetsmässigt, ska alltid det alternativ som är mest fördelaktigt för miljön väljas. 10

13 Inköp, upphandling och leverantörer Vi arbetar för att vår egen verksamhet håller högsta klass när det gäller ansvar för medarbetare, kunder, miljö samt att vi följer lagar och andra krav. Vi vill att våra leverantörer gör samma sak. Vid inköp och upphandling är prestanda, kvalitet, pris och ett hållbart företagande de viktigaste egenskaperna. De leverantörer som står för större delen av våra inköpskostnader ska vara godkända enligt koncernens uppsatta hållbarhetsstandard. Det är viktigt att vi ställer krav på våra leverantörer så att de i sin tur arbetar för att ställa krav på sina leverantörer. Det långsiktiga målet är att våra viktigaste leverantörer och de leverantörerna med bedömd hög risk ska vara kontrollerade ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta säkerställs av Sourcing vid strukturerade upphandlingar. Vid större direkta inköp inom decentraliserade varu- och tjänstekategorier kontakta Sourcing och Sustainability för hjälp med hållbarhetsutvärdering. Arbetsförhållanden Teracom Boxer-koncernen ska alltid erbjuda sina medarbetare goda och säkra arbetsförhållanden. Alla ska känna sig trygga med att de inte ska skadas eller på annat sätt påverkas negativt av arbetet. Kraven på arbetsmiljö och övriga anställningsförhållanden skiljer sig mellan Sverige och Danmark. Därför måste vi i varje land där Teracom Boxer-koncernen bedriver verksamhet återkommande bevaka vilka lagar och regler som berör den egna verksamheten i det aktuella landet. Av den anledningen bör också arbetsmiljöorganisation och arbetsmiljöpolicy vara framtagna landsvis. 11

14 teracom boxer group code of conduct Möten, konferenser och resor Vid möten där deltagarna arbetar på olika platser geografiskt ska i första hand video- eller telefonkonferens väljas. Om detta inte betraktas som effektivt, ska det mest miljövänliga resealternativet väljas, givet att det är rimligt ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Vår Resepolicy på Inside berättar mer om hur vi reser i koncernen. Rapportera överträdelser Whistle Blower Om du upptäcker brott eller har misstanke om brott mot Code of Conduct, eller mot andra policys, regler, avtal eller lagar, ska du rapportera detta till närmaste chef eller direkt till koncernens så kallade Whistle Blower-funktion. En anmälan görs enklast via samtal, e-post eller brev. Om du så begär behandlas din anmälan utan att ditt namn röjs. Är du mån om att vara anonym, skriv ett fysiskt brev och skicka till Whistle Blower-funktionen. Kontaktuppgifter finns på Inside. 12

15 Hänvisningar till relaterade dokument Koncernens policys och regler med nära anknytning till uppförandekoden: Etikpolicy Informations- och Public Affairs-policy Mångfaldspolicy Handlingsplan vid trakasserier Miljöpolicy Informationssäkerhetspolicy Sekretessklassning av information Arbetsmiljöpolicy för de svenska bolagen Sponsringspolicy Strategiplanen Resepolicy Regelverk för informationssäkerhet Användare

16

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Wihlborgs affärsetik

Wihlborgs affärsetik Wihlborgs affärsetik En stor del av vår framgång beror på våra långsiktiga relationer och vårt arbetssätt. Våra relationer och vårt arbetssätt präglas av våra värderingar; kunskap, ärlighet, handlingskraft

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal 1 (5) Syfte med policyn och tillämplighet Syftet med uppförandekoden är att tydligt och enkelt beskriva hur vi som medarbetare och ambassadörer för Svenska Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet Inledning och syfte Swedbank är beroende av omvärldens och våra kunders förtroende. Allmänheten förväntar sig att Swedbank och

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Uppförandekod. s. 1 (5)

Uppförandekod. s. 1 (5) Sammanställt av: Ingrid Olsson, HR-chef Dokumentnamn: Uppförandekod Dokumenttyp: Policy Godkänt av: Generalsekreteraren Dokumentnr: Utfärdat datum: 2014-06-18 Senaste revision: 2016-05-25 Publicerat: IM-webben

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Försäkringskassans etiska kod

Försäkringskassans etiska kod 1 (9) Försäkringskassans etiska kod Wimi FK90010_006_G 2 (9) GD har ordet Att arbeta i Försäkringskassan kan liknas vid att ha ett förtroendeuppdrag. I vår roll ingår att förvalta för staten mycket viktiga

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Migrationsverkets uppförandekod

Migrationsverkets uppförandekod Migrationsverkets uppförandekod Vi är Migrationsverket Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag som vi på Migrationsverket har fått i förtroende av regering och rikdag att utföra. Det ställer höga krav

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

FK Vår etiska kod

FK Vår etiska kod FK 224 2017-02 Innehåll GD har ordet 4 Den etiska koden kompletterar den statliga värdegrunden 5 Vi är sakliga och opartiska 7 Vi skyddar förtroendet för Försäkringskassan 8 Vi är medvetna om att vi hanterar

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Instruktion för antikorruption

Instruktion för antikorruption Instruktion för (1-1I) Gruppinstruktion 2007-05-21 1(7) Instruktion för Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 1 2. Tillämplighet... 1 3. Instruktionens innebörd... 2 4 Tillhörande dokument... 7 5 Ändringar

Läs mer

Postenkoncernens uppförandekod

Postenkoncernens uppförandekod Postenkoncernens uppförandekod Uppförandekod - 3 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 Kunder... 4 Leverantörer och ombud... 6 Medarbetare... 8 Miljö... 13 Samhälle...14 Kodens tillämpning...16

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST Inledning Kommuninvest är en värderingsstyrd organisation. Våra kärnvärden utgör basen för hur vi ska agera internt och externt, hur vi ska möta våra verksamhetsmål och förväntningarna

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer