Code of Conduct. Teracom Boxer Group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Code of Conduct. Teracom Boxer Group"

Transkript

1 Code of Conduct Teracom Boxer Group

2 Innehåll Därför har vi en Code of Conduct 1 Vårt gemensamma ansvar 2 Samarbete och uppförande 3 Konfidentiell information 4 Dator och telefon 4 Affärsetik 5 Samröre med konkurrenter och branschorganisationer 6 Att bjuda och att bli bjuden på gåvor, mat, resor eller event 7 Att internt bjuda på gåvor, måltider eller event 8 Sponsring, ekonomiskt stöd och mindre gåvor 9 Droger 10 Miljöansvar 10 Inköp, upphandling och leverantörer 11 Arbetsförhållanden 11 Möten, konferenser och resor 12 Rapportera överträdelser Whistle Blower 12 Hänvisningar till relaterade dokument 13 Februari 2014

3 Därför har vi en Code of Conduct Syftet med vår Code of Conduct är att förtydliga för alla koncernens medarbetare hur vi uppför oss gentemot varandra och andra. Koden är en praktisk tillämpning av koncernens olika styrdokument, främst vår etikpolicy, och ska ge vägledning i verkliga situationer. Koncernens etikpolicy utgår i sin tur från tio principer för gott företagande som finns formulerade i Förenta Nationernas Global Compact, principer som vi och vår ägare, den svenska staten, ställt sig bakom. Dessa tio principer handlar om arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöskyddsarbete och arbete mot korruption. Code of Conduct kompletterar koncernens och bolagens policys och regler. Den ersätter inte lag eller avtal och kan heller inte täcka alla tänkbara situationer. Tänk på att använda gott omdöme och ha en levande diskussion med din chef och dina kollegor om hur vi upp träder. 1

4 teracom boxer group code of conduct Vårt gemensamma ansvar Koncernen äger och driver marknät som betjänar hundratals programbolag, många miljoner människor ser varje dag på tv och lyssnar på radio via våra nät. Cirka av dessa abonnerar på betal-tv hos oss, våra marknät har en viktig mediepolitisk roll och vi ägs av den svenska staten. Vi är uppmärksammade av många, inte minst av massmedierna. Vi har ett stort ansvar för att alla tv-tittare, radiolyssnare med flera kan lita på att vi utvecklar vår affär för allas bästa. Ansvaret gäller också hur vi utvecklar vår affär, att det sker på ett sätt som stämmer med våra värderingar, vårt ansvar för samhället i stort, våra kunder, medarbetare, våra företag, vår miljö samt att vi tar ansvar för och arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Att vi tar detta ansvar ser vi som en del i att vara ett hållbart företag som stöttar en hållbar utveckling. Vi har alla ett ansvar för koncernens verksamhet och vår gemensamma framtid och vi tar det ansvaret genom att arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Kunder är det viktigaste vi har. Utan dem finns inte möjligheten till våra verksamheter. Vår ledstjärna är att vi ska ha ett genuint kundfokus i allt vi gör. Detta uppnår vi genom att vara lyhörda, engagerade och pålitliga. Vi behöver arbeta nära våra kunder och lyssna på deras berättelser. Vi behöver agera utifrån kundernas behov för att göra skillnad i deras verklighet med pålitliga tjänster som stöder deras behov och affär. För att kunna göra det måste vi lita på varandra och andra, engagerat ta oss an uppgiften att göra relevanta, enkla och smarta kundlösningar, vara beslutsamma och ta ansvar både för den egna delen och för helheten. Tänk på att vi alltid representerar vår koncern och dess företag, i arbetet likaväl som utanför. Alla har eget ansvar för att följa våra regler, men extra höga krav ställer vi på våra chefer som ska vara föredömen. 2

5 Samarbete och uppförande Alla medarbetare är lika betydelsefulla för den samlade verksamheten och samarbetet inom koncernen ska präglas av hänsyn, respekt och affärsfokus. Vi talar med varandra och inte om varandra, vi lyssnar på varandra, vi är öppna och ärliga mot varandra, vi särbehandlar ingen och vi undviker helt alla former av trakasserier. Behandla alltid dina medarbetare, våra kunder och andra på det sätt som du själv vill bli behandlad. Vi uttalar oss inte kränkande om enskilda eller om grupper i samhället och uppträder i alla sammanhang som goda representanter för våra företag, vår koncern, våra ägare samt de uppgifter och de värderingar vi står för. Samarbetet mellan medarbetare och avdelningar mellan bolag ska vara lika enkelt och resultatinriktat som det är inom ett bolag. Koncernens bolag ska arbeta som om de vore ett enda bolag. 3

6 teracom boxer group code of conduct Konfidentiell information Koncernens affärsrelationer kräver stort förtroende mellan medarbetare och mellan medarbetare och externa parter som till exempel kunder och leverantörer. Information som lämnats i förtroende och som inte är offentlig, ska inte delges andra parter utan medgivande av den som lämnat informationen. I absoluta merparten av koncernens avtal finns krav på att information som utväxlas genom presentationer eller i ord, text eller annan form är konfidentiell och därmed inte får delges för tredje part. Därför är det viktigt att policys och regler kring hantering av information följs och att vi tänker på vad vi säger, e-postar etc. och till vem. Vi ska arbeta med en hög grad av förtroende, men hemligheter ska förbli hemligheter. Dator och telefon Din dator och telefon är arbetsredskap och ska användas för arbetet. Att du använder dator och telefon även för ditt privatliv är ofta oundvikligt för att livspusslet ska gå ihop, men all användning som inte har ett direkt arbetsrelaterat syfte ska ske med omdöme och måtta. Sidor på internet med etiskt tveksamt innehåll rörande exempelvis pornografi, våld, spel, rasism eller piratkopierat material, sidor där risken dessutom är stor för virussmitta ska undvikas om det inte finns ett professionellt skäl att besöka dem. Koncernen sätter inte upp mer detaljerade regler för internet- och telefonanvändning, utan litar på medarbetarnas goda omdöme. Det är inte tillåtet att, å arbetets vägnar, agera under missledande användar identitet. Det är heller inte tillåtet att i det interna nätverket eller i andra nät försöka få tillgång till tjänster eller resurser du inte har rätt till. Du ska följa de säkerhetsbestämmelser som IT- och säkerhetsavdelningarna satt upp, Regelverk för informationssäkerhet Användare, så att du använder dator och telefon på ett sätt som hindrar att hemlig information kommer tredje part till del. Kom ihåg att koncernens verksamhet är helt beroende av upphovs rätten, varför medarbetare inte ska tillgängliggöra sig tjänster eller material där upphovsmännens rättigheter inte respekteras. Det är alltså inte tillåtet att vidarebefordra exempelvis nyhetsbrev om det innebär att bryta mot upphovsmannens rättigheter. 4

7 Affärsetik Koncernen och dess bolag säljer tjänster till många olika kunder, både konsumenter och företag. Gemensamt är att vi gör det enkelt för kunden att förstå vad vi säljer, vilket innebär att vi är öppna och ärliga mot kunden om vad våra erbjudanden innehåller, om priser och om villkor. Vi håller vad vi lovar under hela affärsrelationen. Vi uppträder alltid professionellt, artigt och engagerat. Vi är lyhörda för kundernas behov och strävar efter att skapa pålitliga tjänster med största möjliga kundvärde. Denna Code of Conduct gäller våra egna anställda likaväl som personal vi engagerar för speciella säljinsatser. Vi vill också i dialog och som föredöme stötta våra företagskunders hållbara företagande så att de i sin tur är långsiktiga och önskar ha kvar en relation med våra bolag. Om en företagskund ej bedöms leva efter lagar och regler eller på annat sätt bryter mot ansvarsfullt företagande så skall en bedömning om en fortsatt kundrelation göras av koncernledningen. Relationerna till regeringar, myndigheter, verk och branschorganisationer ska präglas av ömsesidigt förtroende och professionalism. Koncernen och dess bolag bör på ett aktivt sätt ta ansvar för frågor som rör den egna branschen. Vid arbete utanför Norden ska vi naturligtvis agera enligt koncernens etikpolicy, denna Code of Conduct och i enlighet med en demokratisk rättsuppfattning. Även om lokala lagar, regler eller kultur skulle tillåta något annat. Affärsuppgörelser får inte träffas mellan personer på bolagen och leverantörer som befinner sig i en släkt-, vän- eller annan icke professionell relation. Om en sådan affärsuppgörelse är oundviklig måste minst en chef på det egna bolaget med högre befattning än beställaren sanktionera uppgörelsen. Personer på bolagen får heller inte utnyttja släktskap eller andra nära relationer för att på ett otillbörligt sätt uppnå fördelar gentemot andra parter. 5

8 teracom boxer group code of conduct Samröre med konkurrenter och branschorganisationer Förhållandet till konkurrenter ska präglas av professionalism. Information om dessa får inte samlas in på sätt som inte går att försvara etiskt och offentligt. Information som ges om konkurrenter måste vara sann samt relevant i det sammanhang den ges. Samarbete med konkurrenter både får och bör förekomma kring gemensamma branschintressen, exempelvis i branschorganisationer. Men det är förbjudet enligt lag att på något sätt samarbeta kring priser, erbjudanden eller på andra sätt som hämmar konkurrensen mellan företagen. 6

9 Att bjuda och att bli bjuden på gåvor, mat, resor eller event Inga gåvor eller andra värden får ges eller tas emot i utbyte mot fördelar om det inte sker på ett öppet sätt som en del av en naturlig affärsuppgörelse eller affärsrelation. Naturligt är gåvor vid jul och vid exempelvis 50-årsuppvaktningar. Värdet av det som ges eller tas emot får inte överstiga de nationella skatteverkens gräns för skattefria gåvor. Allt som kan tolkas som otillbörlig påverkan är otillåtet. Vid tveksamma fall, stäm av med din närmaste chef. Personliga inbjudningar till produktutbildning, seminarier eller mässor får accepteras efter samråd med avdelningschef. Var noga med att det finns en skriven agenda till arrangemanget. Studiebesök hos internationella tillverkningsenheter eller dylikt utanför det egna landet får ske om motsvarande erfarenhet eller information inte kan erhållas på närmare håll. I de fall egna medarbetare blir inbjuden till ett event ska koncernen eller det egna bolaget själva står för sin egen resekostnad. Det måste också finnas en agenda med arbetsrelaterat innehåll till eventet. Att bjuda eller ge gåvor till andra än återförsäljare och leverantörer kan vara extra känsligt. Till känsliga grupper räknas inte minst medier och offentligt anställda. Stäm av med närmaste chef om tveksamhet föreligger. Om måltid bjuds skall denna vara måttfull, som måltidsdryck kan öl och vin förekomma men i begränsad omfattning. Sprit bör undvikas. Lånematerial, som till exempel digital-tv-mottagare och demonstrationsabonnemang, ska endast lånas ut till personer eller företag med vilka bolagen har en professionell relation och där det finns en uppenbar yrkesmässig nytta för mottagaren. Om låntagaren inte är återförsäljare, ska inga krav på motprestation ställas. När det gäller krav på återförsäljare ska kraven formuleras i den vanliga affärsuppgörelsen. Utrustning som erbjuds utan kostnad eller till en orimligt låg kostnad av företag som koncernen har en affärsmässig relation till, får inte tas emot om det inte finns ett uppenbart yrkesmässigt syfte. Privata affärsrelationer med leverantörer till koncernen bör undvikas så långt som möjligt. 7

10 teracom boxer group code of conduct Att internt bjuda på gåvor, måltider eller event Naturligt är gåvor vid jul och vid exempelvis 50-årsuppvaktningar. Beloppsgränser sätts av koncernens HR-avdelning. I övrigt bör interna gåvor vara arbetsrelaterade och ha ett begränsat kommersiellt värde utanför koncernen, vilket gäller exempelvis kläder med företagens logotyper. Intern representation ska vara måttfull. Vid kvällsarrangemang kan öl och vin förekomma men i begränsad omfattning. Sprit bör undvikas. Interna event och arrangemang ska vara tydligt arbetsrelaterade med en skriven agenda och med dokumentation av resultaten. Sociala arrangemang är en naturlig del av ett internt event, men utgifterna för dessa ska vara måttfulla och innehållet kunna tilltala många. Enstaka event som julmiddag eller sommarpicknick kan sakna tydligt arbetsinnehåll. 8

11 Sponsring, ekonomiskt stöd och mindre gåvor Sponsring, det vill säga då koncernen eller bolagen ekonomiskt stöder verksamhet som inte är direkt relaterat till affärsverksamheten, ska enbart förekomma om det finns stöd i sponsringspolicyn, samt är avstämt med kommunikationsdirektören. Promotion-kläder, -väskor och dylikt kan utdelas till medarbetare vid speciella tillfällen som konferenser eller då det annars är speciellt motiverat. Speciella kläder kan utdelas även till medarbetare som deltar i sälj- eller utställningsaktiviteter med samarbetspartners som återförsäljare eller program bolag eller som direkt möter konsument. Gåvor eller presentreklam (Give-aways) av mindre värde, som till exempel t-shirts, kepsar, pennor, muggar och dylikt som tagits fram i samband med reklamkampanj kan utdelas till medarbetare i samband med marknadsaktiviteter. Inköp av ovanstående varor bör ske i linje med vårt hållbarhetsarbete genom att produkten/leverantören är miljö- eller rättvisemärkt eller på annat sätt godkänd av välkända organisationer ur ett etiskt perspektiv. Behöver du hjälp inför beställning prata med någon på Koncernfunktionerna Sourcing eller Sustainability. 9

12 teracom boxer group code of conduct Droger Missbruk av alkohol och andra droger är ett stort problem för den enskilde, påverkar dennes arbetsprestation, och kan vara direkt farligt vid utförande av arbetet. Varje medarbetare och chef måste således ge akt på missbruk av droger och varje chef har ett ansvar för att ta kontakt med koncernens HRavdelning om sådant noteras. Chefer har ett ansvar att följa upp en sådan kontakt samt att påtala för annan berörd chef om observationen berör dennes medarbetare. Den som påträffas berusad på arbetsplatsen ska under trygga former avlägsnas från arbetsplatsen och händelsen ska med stöd av HR omgående, inom ramen för de arbetsrättsliga reglerna, följas upp. Medarbetare som befinns ha missbruksproblem ska ges allt det stöd som går för att kunna leva ett liv fritt från missbruk och därmed också möjlighet att sköta sitt arbete. Miljöansvar Vår verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Vårt miljöarbete ska ligga i framkant och vara ett föredöme för andra företag. Därför ska en aktivitets eventuella miljöpåverkan vägas in som en viktig faktor i alla beslut vi tar. Från hur vi gör inköp till hur vi väljer att lägga våra möten och konferenser. Våra fokusområden inom miljöarbetet är de områden som har störst påverkan på klimatet. Dessa är vår el- och bränsleanvändning, våra tjänsteresor samt våra betal-tv-kunders användning av mottagarutrustning i hemmen. Om det är rimligt ekonomiskt och kvalitetsmässigt, ska alltid det alternativ som är mest fördelaktigt för miljön väljas. 10

13 Inköp, upphandling och leverantörer Vi arbetar för att vår egen verksamhet håller högsta klass när det gäller ansvar för medarbetare, kunder, miljö samt att vi följer lagar och andra krav. Vi vill att våra leverantörer gör samma sak. Vid inköp och upphandling är prestanda, kvalitet, pris och ett hållbart företagande de viktigaste egenskaperna. De leverantörer som står för större delen av våra inköpskostnader ska vara godkända enligt koncernens uppsatta hållbarhetsstandard. Det är viktigt att vi ställer krav på våra leverantörer så att de i sin tur arbetar för att ställa krav på sina leverantörer. Det långsiktiga målet är att våra viktigaste leverantörer och de leverantörerna med bedömd hög risk ska vara kontrollerade ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta säkerställs av Sourcing vid strukturerade upphandlingar. Vid större direkta inköp inom decentraliserade varu- och tjänstekategorier kontakta Sourcing och Sustainability för hjälp med hållbarhetsutvärdering. Arbetsförhållanden Teracom Boxer-koncernen ska alltid erbjuda sina medarbetare goda och säkra arbetsförhållanden. Alla ska känna sig trygga med att de inte ska skadas eller på annat sätt påverkas negativt av arbetet. Kraven på arbetsmiljö och övriga anställningsförhållanden skiljer sig mellan Sverige och Danmark. Därför måste vi i varje land där Teracom Boxer-koncernen bedriver verksamhet återkommande bevaka vilka lagar och regler som berör den egna verksamheten i det aktuella landet. Av den anledningen bör också arbetsmiljöorganisation och arbetsmiljöpolicy vara framtagna landsvis. 11

14 teracom boxer group code of conduct Möten, konferenser och resor Vid möten där deltagarna arbetar på olika platser geografiskt ska i första hand video- eller telefonkonferens väljas. Om detta inte betraktas som effektivt, ska det mest miljövänliga resealternativet väljas, givet att det är rimligt ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Vår Resepolicy på Inside berättar mer om hur vi reser i koncernen. Rapportera överträdelser Whistle Blower Om du upptäcker brott eller har misstanke om brott mot Code of Conduct, eller mot andra policys, regler, avtal eller lagar, ska du rapportera detta till närmaste chef eller direkt till koncernens så kallade Whistle Blower-funktion. En anmälan görs enklast via samtal, e-post eller brev. Om du så begär behandlas din anmälan utan att ditt namn röjs. Är du mån om att vara anonym, skriv ett fysiskt brev och skicka till Whistle Blower-funktionen. Kontaktuppgifter finns på Inside. 12

15 Hänvisningar till relaterade dokument Koncernens policys och regler med nära anknytning till uppförandekoden: Etikpolicy Informations- och Public Affairs-policy Mångfaldspolicy Handlingsplan vid trakasserier Miljöpolicy Informationssäkerhetspolicy Sekretessklassning av information Arbetsmiljöpolicy för de svenska bolagen Sponsringspolicy Strategiplanen Resepolicy Regelverk för informationssäkerhet Användare

16

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Riktlinje 2013-03-04 Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Diarienummer KS 987/2012 003 Riktlinjen är antagen av

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun.

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. 2010-08-17 (rev 2011-01-10) Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. Fastställda av kommunstyrelsen i Lidköping 2011-. Inledning Dessa riktlinjer har

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-09-24 110 Dokumentansvarig

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Etiska riktlinjer för Svenska Handikappidrottsförbundets kansli

Etiska riktlinjer för Svenska Handikappidrottsförbundets kansli Beslutas av styrelsen 2014-02-27 Etiska riktlinjer för Svenska Handikappidrottsförbundets kansli Till alla som arbetar vid SHIFs Kansli Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer