SKANDINAVIEN RIGGING CERTIFICATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKANDINAVIEN RIGGING CERTIFICATION"

Transkript

1 1(13) /13-13 SKANDINAVIEN RIGGING CERTIFICATION Introduktion Under en del år har det diskuterats en hel del om riggkurser och riggutbildningar. Man har velat göra någon form av formellare utbildning men inte riktigt vetat formerna för detta. Eventbranschen har funderat själva på hur man kan göra för att arbetet med scenbyggen ska bli säkrare och bättre. Arbetsmiljöverket har redan krav med certifieringar och utbildningsbevis på Ställningsbyggnad och modilaplattformar. Fler certifieringar kommer säkert att komma efterhand. I England har man gjort en utbildning för att licensiera riggarna som nyligen har blivet klar. Vi föreslår att vi i Sverige ska följa deras exempel. England är ganska duktiga i sitt säkerhetstänk och genom att följa deras utbildning så kommer vi komma nära en gemensam utbildningsnivå. Viktigt är att denna utbildning/licensiering blir väl förankrad i event- och teaterbranschen. StageVision Oresund AB har i egenskap av ett utbildningsbolag för branschen tagit på sig att leda detta arbete enligt nedan. Detta arbete är kort beskrivet nedan. Efter kontakt med danska eventteknikföretag visar det sig att danskarna är intresserade av att vara med och följa vårt arbete för att då göra en Skandinavisk riggingutbildning.

2 Arbetssätt och tidsplan 2(13) /13-13 Analys av den engelska utbildningen Arbetsgrupp bildas (1 april) 17 april utbildnings seminarium i Malmö med utvalda deltagare. 24 april förmöte med Globen, UASL och Arbetsmiljöverket. 9 maj möte med scandinavium, 15 maj möte i Stockholm med inbjuden referensgrupp från branschen 31 maj seminarium på NOTT-08, förslaget presenteras Förslaget presenteras i Proscen och Monitor Förslaget skickas ev. ut på remiss (juni) Referensgruppen möte igen (augusti) Förslaget färdigt (september) Rigging seminarium för verksamma riggare 3 dagar (jan 2009)

3 3(13) /13-13 Certifieringsprocessen Definitioner: Arbetsgrupp= Ulf, Pontus, Roger, Petter och Jens. Sammankallas 2-3 ggr/år Referensgrupp= De företag som är utsedda! Sammankallas 1-2 ggr/år Handledare = Av referensgrupp eller arbetsgrupp utsedda. Riggcertifieringskort = Personligt aktivitetskort Certifieringsprocessen Utformningen av certifieringen fastställs av en referensgrupp (SRC grupp). Bestående av utvalda företag i branschen. Certifieringen godkänns av SWEDAC. Kravspecifikationerna för certifieringen skall vara entydiga, allmänt tillgängliga och accepterade av SWEDAC och av berörda intressenter. Personalgrupper Certifieringen vänder sig till bl.a. följande personalgrupper. I teaterbranschen: scentekniker, teatertekniker, turnétekniker, ljus och ljudtekniker, scenmästare, scenchefer. I eventeknikföretagen: Humpare, riggers, headrigger, overheadriggers,. Registrering Sker kontinuerligt. Skandinavien Rigging Certifierings SRC kort upprättas vid registrering till varje sökande. Godkännande för respektive delmoment sker av utbildare eller referensperson/grupp. Registrering och administrering sker av StageVision AB mot en registreringsavgift. Utbildning Sker av olika utbildnings bolag Exempel på delkurser som levereras av olika utbildare är Ställningsbyggand, Förarbevis, ABC, Brand m.fl. Utbildare ansöker om ackreditering hos SWEDAC. Företag som ansöker om ackreditering skall vara godkända av referensgruppen. Utbildning för skolelever sker på etablerade linjer bl.a. Dramatiska Institutet, Högskolan i Dalarna m.fl, då i kombination med något utbildningsbolag. Utbildningarnas innehåll planeras av arbetsgruppen och fastställs av referensgrupp och arbetsmiljöverket/swedac. Detta arbete ingår i utformningen av certifieringen. När ny utbildnings eller utbildningsomgång startar anmäls/godkänns detta till arbetsgrupp.

4 4(13) /13-13 Kvalitetssäkring av utbildningarna sker genom att lärarna för de olika delmomenten föreslås eller godkännes av referensgruppen. Eller av referensgruppen utsedda personer. Nya utbildare kan få sin utbildning godkänd av referensgruppen. (Sker kontinuerligt ) Arbetslivserfarenhet Arbetslivserfarenhet kan ske på olika företag. Dessa företag godkännes av referensgruppen. En lista på godkända företag upprättas, och fylls på efterhand. På varje godkänt företag utses en handledare som har den kompetensen som behövs. Handledaren föreslås eller godkännes av referensgruppen. Referensgruppen utser någon neutral handledare som inte är kopplad till något företag. Kvalitetssäkring av arbetslivserfarenhet sker genom att respektive handledare inte ensam bedömer personal anställda inom den egna organisationen. Utan denna bedömning sker i samråd med andra handledare eller med den neutrala handledare. Certifiering Certifieringen godkänns när personen har lämnat in sitt SRC kort fullt ifyllt och blir därefter godkänd av arbetsgrupp. StageVision AB utfärdar Certifieringen. (De olika delmomenten har redan signerats och godkänts. Se ovan) Arbetsgivares intyg Arbetsgivares intyg ska bifogas. Intygen ska vara underskrivna av arbetsgivaren och vara vidimerade. Intygen ska innehålla de moment som är relevanta för utbildningen och inte vara äldre än 3 år. Personlig utrustning Personlig utrustning som du ska ha med dig inför specifika kurser. Helsele Hjälm falldämpare kabinkrok arbetsskor handskar Bevis Arbetsgivarintyg Nivå 2 3st riggnings ritningar du har gjort Nivå 3 3 st riskbedömningar 3 st arbetsplaner 1 st räddningsplan 3 st riggnings ritningar du har gjort

5 Kunskaper och bedömningar 5(13) /13-13 SRC kort Riggcertifieringskortet är ett personlig meritlista där kurser och utbildningar förs in. Arbetslivserfarenhet dokumenteras. Nybörjare Nybörjare introduceras gradvis och börjar på Nivå 1. Verksamma riggare med många års erfarenhet Redan verksamma riggare med lång erfarenhet kommer att prioriteras både i nivå 2 och nivå 3. De kommer att kunna hoppa över vissa delar och kan göra direktingång in i certifieringen. De måste ha kursintyg/certifiering från de grundkurser som krävs men går sedan en kortare kurs och får då ett nivå 2 kort. Denna direktingång gäller under en övergångsperiod på 5 år tills alla verksamma riggare är inne i systemet. Se översikt. Kvalifikationer på inblandade lärare Lärarna ska vara godkända och föreslagna/utsedda av arbetsgrupp/referensgrupp. Lärarna ska yrkeserfarenhet och god pedagogisk förmåga. Omvärlden Rigginlicensen är tänkt att kunna gälla i hela Skandinavien och vara kompatibel med den engelska motsvarigheten. Giltighet Certifieringen har en varaktighet på 5 år från utfärdsdatum och måste därefter förnyas. Uppdateringen sker efter att intyg inlämnats för de grundkurser som måste förnyas efter 5 år och informationsträff med genomgång av nya regler eller utrustning mm.

6 Certifieringens utformning 6(13) /13-13 Certifieringen delas in i 6 delar, kunskaper, erfarenheter, grundkurser, specifika kurser, inlämningsuppgifter, och examinering. Dessa delar ingår i nivåerna 2 och 3. Nivå 1 når man på ett enklare sätt. Likaså nivå 4 som är ämnat för chefer som inte häller kräver samma upplägg. Kunskaper (Nivå 2 och 3) Kunskaper är de kunskaper som man har med sig från en lägre nivå. Vill man till en högre nivå måste man ha med sig den kompetens som man har fått från tidigare nivå. Erfarenheter För att gå vidare till en högre nivå förväntas man ha en arbetslivserfarenhet från en tidigare nivå. Dvs att man kan uppvisa intyg på att man under en tidsperiod har arbetat och fått erfarenheter från en viss nivå. Grundkurser Grundkurser är den utbildning som Arbetsmijlöverket/elsäkerhetsverket kräver för att få utföra vissa arbetsuppgifter. Dessa kurser är reglerat i arbetsmiljöverkets författningssamlingar AFS. Dessa olika kurser måste du ha med dig in i de olika nivåerna. Kursintygen får i vissa fall inte vara äldre än 5 år (gäller mobilaplattformar). Dessa kurser byggs på eller utvidgas i de olika nivåerna. Specifika kurser De specifika kurserna är de specifika kunskaper som du behöver för att utföra de olika arbetsmomenten som du förväntas kunna göra i de olika nivåerna. Inlämningsuppgifter I nivå 3 kommer du att behöva lämna in vissa uppgifter och exempel. Denna kunskap får under specifika kursen och där får du olika uppgifter som du ska vissa upp att du kan utföra. Examinationer Examinationer sker genom teoretiska prov och genom praktiska övningar. De teoretiska proven är utarbetade av arbetsgrupp och fastställda av referensgruppen. Alla utbildare använder sig av samma prov. De praktiska övningarna innehåller viktiga moment som ska övas. Dessa moment är förutbestämda, men kan utformas lite olika mellan de olika utbildarna.

7 7(13) /13-13 Certifiering för scenbyggare Vänder sig till personalkategorier som arbetar på golv och marknivå på scengolvet eller på ett scenbygge. Nivån vänder sig till scen och teatertekniker, men även till scenbyggare, humpare stageshands, turnétekniker m.fl. Arbetsuppgifter så som riggar rår, bygger tross, hänger lampor och PA, Slinga tross men också turnétekniker eller andra förekommande enklare arbetsuppgifter. Personal inom Nivå 1 har grundläggande kunskaper i: första hjälpen och akutsjukvård med färdigheter i kostjordandning, förbandsläggning och färdigheter för att förebygga chock. Enligt AFS 1999:7 allmänt brandskydd med färdigheter i hantering av brandsläckare samt olika släckningstekniker. Enligt AFS 2003:778 grundläggande elsäkerhet med förståelse i regelverket och riskerna med elström vid tillfälliga elanläggningar. Kunskaper om vad var och en får göra med resp utan behörighet samt var och ens skyldigheter vid kontroller och hantering av utrustning och material. Enligt ELSÄK-FS 2006:1, SS-EN säkerhet vid arbete på väg och på allmänplats. Kunskaper och färdigheter vid avspärrning och säkerhet vid lossning/lastning av transporter. Samt säkerhet kring bygge av scen på torg och annan allmän plats med trafik. Enligt vägverket IFS 2003:1 i scen- och ställningsbyggnad. Kunskaper i regelverket kring byggnation av scener och konstruktioner som är högre än 1,25 m och där det vistas personal. Kunskaper i reglerna för användande av räcke och färdigheter i att göra riskanalys samt förståelse i hur byggets bärighet förändras vid avvikelse av tillverkarens monteringsanvisning. Färdigheter av att bygga/riva rullställning. Enligt AFS 2004:4, SS-SIO 18893:2004 i riggning av rår. Färdigheter av koppling av rår, riggning av ljusutrustning, ridåbanor och PAn. Färdigheter i de vanligaste knoparna och terminologin i samband med riggning. Färdigheter i att använda och att sätta samman tross och att sätta sling och andra upphängningsanordningar. Ha kunskaper i säkerhetsanordningar och brandsäkringar.

8 8(13) /13-13 Certifiering för scenbyggare Vänder sig till scentekniker, humpare och andra som arbetar med enklare scenteknik. Nationella lagar och regler Ställningskurs 2 dag (AFS 2004:4) Akutsjukvård grund ½ dag (AFS 1999:7) Brandskydd - grund ½ dag (AFS 2003:778) Elsäkerhet - grund ½ dag (ELSÄK-FS 2006:1) Säkerhet på väg ½ dag (IFS 2003:1) Specifika kurser Rigging utb 2 dagar Kunskaper Knopar Terminologi Bygga tross Sätta sling Riggar rår Kursintyg fås examinering prov praktiskt/teoretiskt 1 dagar Du förväntas ha med dig till specifika kursen: Scenbyggare Skyddsskor Arbetskläder Skyddshjälm (EN397 eller EN12942) Skyddsglasögon Skyddshandskar Säkerhetsväst

9 9(13) /13-13 Nivå 2 Vänder sig till scenmästare på teatrar, riggansvariga, eventriggare eller med liknande arbetsuppgifter. Kunskaper Kunskaper från Certifierad scenbyggare Direkt ingång för verksamma riggare. 3 års arbetslivserfarenhet Erfarenheter Erfarenhet av arbete i Nivå 1 under 6 månader i heltid eller Motsvarande. Nationella lagar och regler D-HLR 1 dag (AFS 1999:7) Brand forts 1 dag (AFS 2003:778) Höghöjdskurs/reparbete 3 dagar (AFS 2006:4) Mobil arbetsplatform 1 dag (SS-ISO 18878:2004) Elsäkerhet 1 dag (ELSÄK-FS 2006:1) Specifika kurser Rigging utb. 3 dag Kunskaper Sätta sling Belasta tross Lagar/regler (grund) Tolka riggplot Kontroll av utrustning Materialkännedom CPL/UDL 2-3 punkters system Bygga scen, tross och GS enligt manual eller ritning rån nivå 3 Rigging examinering prov praktiskt/teoretiskt 2 dagar Du förväntas ha med dig till specifika kursen: Nivå 2-3 Samma som nivå 1 + Helkroppssele enligt EN361 Falldämpande slinga med två hajkrokar enligt EN 453 respektive EN355 Slingor enligt EN795B Karbiner enligt EN362 Utrustning för positionering enligt EN358

10 10(13) /13-13 Nivå 3 Vänder sig till tekniskchef, arbetsledare, riggansvarig eller motsvarande. Kunskaper Kunskaper från Nivå 2 Direkt ingång för verksamma riggare. 3 års arbetslivserfarenhet Erfarenheter 1 års erfarenhet av nivå 2 Nationella lagar och regler Scen- och ställningskurs särskild (1 dag) Specifika kurser Rigging utb. 2 dagar Lagar / regler Riskanalys Räddningsplan Göra riggplot Beräkningar Riggpunkter för personflygningar Avancerade aster (Dynamiska, Vindlast, Snölast) Arbetsledning Inlämningsuppgifter 3 riskanalyser som du gjort 3 arbetsordrar som du arbetat efter 1 räddningsplan som du arbetat efter 3 riggplot som du arbetat efter Rigging examinering prov praktiskt/teoretiskt 2 dagar Du förväntas ha med dig till specifika kursen: Nivå 2-3 Samma som nivå 1 + Helkroppssele enligt EN361 Falldämpande slinga med två hajkrokar enligt EN 453 respektive EN355 Slingor enligt EN795B Karbiner enligt EN362 Utrustning för positionering enligt EN358

11 11(13) /13-13 Nivå 4 Vänder sig till tekniskachefer eller motsvarande Seminarium får VD och chefer angående regler och förordningar Och vilka kunskaper som förväntas av underställd personal.

12 12(13) /13-13 Delar som ingår Arbetsmiljö och säkerhet Lagen AML 3 Elsäkerhetslagen ( 1 dag) AFS Scen- och ställningsbyggnad (AFS 2004:4) (2 dagar) Förarcertifikat mobila plattformar ISO18878:2004 (1 dag) Höghöjd och reparbete (AFS 2006:4) Riskbedömning (1 dag) Systematiska arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Samordningsansvar ( 1 dag) Brandskydd (AFS 2003:778) (1/2 dag) Personligtskydd Första Hjälpen och Krisstöd (AFS 1999:7) Arbetsredskap CE-märkning Riggingutrustning, kontroll, besiktning, reparation, lagring Riggning Knopar Terminologi, tecken och signaler Bygga tross Rår & trossrigg Sätta sling Belasta tross Lagar & regler grund Tolka riggplott Kontroll av utrustning Materialkännedom CPL/UDL2-3 punkts sytem Ritning Beräkning Uppmärkning Bygga scen, tross och GS enligt manual eller ritning

13 13(13) /13-13 Reparbete & arbete på hög höjd (3 dagar) (AFS 2006:4) Lyfthjälpmedel Utrustning Fallutrustning Teamwork & kommunikation Kommunikation & instruktioner Rigging termer Ordlista Appendix Litteraturförteckning

Certifiering Fiberteknik Vad gäller?

Certifiering Fiberteknik Vad gäller? Information till berörda och intresserade av personcertifiering fiberteknik Stockholm den 10 december 2010 Certifiering Fiberteknik Vad gäller? INCERT AB och Expertgruppen för certifiering av fibertekniker

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer