Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län"

Transkript

1 Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

2 Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för event- och evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Utefter era önskemål har vi i dagsläget sammanställt 15 kurser och 12 seminarier som ska hjälpa dig att utveckla ditt evenemang. Kompetensutvecklingen erbjuds dem i organisationerna och företagen som arbetar aktivt med olika evenemang. 260 företag och organisationer har anmält att de vill medverka i projektet. De flesta av kurserna anmäler du dig till via vår hemsida och får då gå tillsammans med andra arrangörer medan du kan specialbeställa andra kurser direkt till ditt specifika evenemang. Du kontaktar oss då på e-post Välkommen till ett projekt med kunskap, inspiration och värdefulla kontakter!

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurser Längre utbildningar som omfattar flera tillfällen. Evenemangsutveckling 4 Projektledning 5 Ledarskapsutbildning 6 Ekonomi för icke ekonomer 7 Strategisk eventmarknadsföring 8 Praktisk eventmarknadsföring 9 Säkerhet på publika evenemang 10 Bli vän med din dator 11 Skapa en hemsida 12 Kommunikation på Internet 1 13 Kommunikation på Internet 2 14 Officepaketet 15 Redigerings- och bildhanteringsprogram 16 Första hjälpen och HLR 17 Bemötande och service 18 Dagseminarier Kortare utbildningar som omfattar en dag. Sponsring och säljteknik 19 Medieträning 20 Försäkringar och avtalshantering 21 Anställa och hantera personal 22 Tillstånds- och myndighetshantering 23 Alkohol- och livsmedelshantering 24 Avtal, program och artistbokning 25 Ljud, ljus och effekter 26 Evenemangslogistik 27 Kvalitetssäkring och uppföljning 28 Tillgänglighet för alla 29 Brandsäkerhet och skydd 30

4 Evenemangsutveckling ett effektivt verktyg för ökade intäkter Att skapa ett evenemang som både genererar vinst samtidigt som det ger ett mervärde för besökarna kan vara en utmaning. Ett bra evenemang bedöms ofta av flera parter från olika synvinklar. Vår utbildning hjälper dig att identifiera succéfaktorer och hur du kan jobba strukturerat för att utveckla evenemanget år efter år. Kursen hjälper dig att bli mer kreativ i ditt tänk inom evenemangsutveckling. Nulägesanalys och målsättning Vilka är din målgrupp? Affärsutveckling Identifiera affärsmöjligheterna Konceptutveckling Intäktsmöjligheter Praktiskt förarbete Utmaningar och möjligheter Logistik, säkerhet och tillstånd Vilka leverantörer behöver vi? Budget och kalkylverktyg Sammansättning av evenemang Hur paketerar vi evenemanget för alla berörda parter? Vad gör ett evenemang attraktivt? Marknadsföring Vilka kanaler ska vi använda? Hur når vi ut med vår marknadsföring Hur jobbar vi med PR? Efterarbete Hur ska vi j bli bättre nästa gång? Kan vi hitta synergier som underlättar vårt jobb nästa gång? et med kursen är att du ska kunna applicera din kunskap från kursen till dina egna evenemang. Du ska ha förståelse för vilka delar som gör ditt evenemang till succé och vilka fällor man ska undvika. Mellan utbildningsdagarna arbetar deltagarna med ett prioriterat projekt i sin egen verksamhet alternativt i grupp med andra deltagare. Kursen omfattar fem heldagar på totalt 40 timmar. Kurser & seminarier 4

5 Projektledning en möjlighet att utvecklas som projektledare Som projektledare har du många strängar på din lyra. Ett utvecklat projektledarskap som skapar kontroll och trygghet i projekt utgör grunden för lyckade projekt och en förutsättning för att projekten verkligen når önskat resultat. Vi följer ett projekts alla faser från idé till planering, genomförande och uppföljning. Du kommer att få praktisera alla verktyg och metoder direkt i projektet. Kursen möjliggör för deltagarna att lära sig att planera, utveckla, genomföra och avsluta ett projekt enligt tidsplan och budget på ett proffessionellt sätt. Projektledarens checklista innan man tar uppdraget Vanliga fallgropar. Varför lyckas vissa och andra inte? Hur är ett projekt uppbyggt ett projekts faser Kravspecifikation och projektplan hantering projektmål och effektmål Aktiviteter och tidsplaner Projektorganisation deltagare i projekt, roller och ansvar Projektbudget Riskhantering Information/kommunikation Ledarskap i projekt att leda andra människor Att utveckla konsten att leda och driva projekt. Kursen omfattar fem heldagar på totalt 40 timmar. Kurser & seminarier 5

6 Ledarskap en möjlighet att utvecklas som människa och ledare Ett utvecklat ledarskap är en förutsättning för inspiration, perspektiv och glädje i vardagen. Och en bra ledare är oftast bästa vägen för att nå förbättring och önskade resultat. Vår utbildning ger dig några av de verktyg som behövs för att hantera konflikter, stress och kommunikation vilket möjliggör förändringar som ger en tydlig effekt i ditt vardagliga ledarskap. Kursen ger möjlighet för deltagaren att utveckla sitt personliga ledarskap, förbättra sina kunskaper och växa i uppgiften som ledare. Kursen delas upp i ämnesmoduler med teori, övningar och hemuppgifter. Att leda sig själv Individuellt ledarskap Introduktion till ledarskap Att leda andra och skapa team Situationsanpassat ledarskap Grupputveckling och organisation Rekrytering och urval Hur är jag själv som ledare Genomgång och repetition av tidigare moment Mitt ledarskap självskattning Stresshantering Att utveckla dig och ditt ledarskap. Kursen omfattar fyra heldagar på totalt 32 timmar. Att kommunicera som ledare, förhandla och hantera konflikter Presentation / Kommunikation Förhandlingsteknik Konflikthantering Kurser & seminarier 6

7 Ekonomi för icke-ekonomer att planera för lönsamma evenemang En förutsättning för ekonomisk styrning och för ekonomiskt framgångsrika event är att ha grundläggande kunskaper om hur du kan styra ekonomin i olika projekt. Denna kunskap får du genom vår utbildning som ger dig de insikter du behöver för att planera och genomföra evenemang med lyckade resultat. Ekonomiska rapporter, kalkylering, beräkning av säkerhetsmarginaler, evenemangsbudget samt de viktigaste företagsekonomiska funktionerna med betydelse för organisationen och för specifika evenemang. Ekonomiska rapporter Resultaträkning Balansräkning Ekonomistyrning & prissättning Produktkalkylering Evenemangskalkylering/budgetering Investeringskalkylering Ekonomistyrningens grunder Nytta/möjligheter/begränsningar Modern prissättning i besöksnäringen Exempel från omvärlden Praktisk tillämpning Att öka förståelse för hur evenemangets ekonomi fungerar som en del av organisationens ekonomi. Kursen omfattar två heldagar på totalt 16 timmar. Ta tempen på dina samarbetspartners Analys av en årsredovisning Beräkning av strategiska nyckeltal Säkerhetsmarginal Kurser & seminarier 7

8 Strategisk eventmarknadsföring stärk ditt varumärke med strategisk marknadsföring Hur kan du skapa långsiktig förändring som stärker ditt evenemang och hur dina besökare uppfattar det? Genom att arbeta strategiskt och analytiskt kan du lära dig mer om din målgrupp, ditt varumärke och dina konkurrenter. Lärdomar som du sedan kan använda för att röra dig i den riktning som du vill ta ditt evenemang. Kursen bygger på en blandning av teori, diskussion, individuella uppgifter samt grupparbeten. Utifrån teorier och modeller lär vi oss att sätta upp välformulerade, långsiktiga mål med så väl konkreta som strategiska inslag. Probleminventering gruppsanalys: Primär och sekundär målgrupp samt påverkande grupper Benchmarketing och omvärldsanalys att lära av de goda exemplen Nulägesanalys, målsättningar och konkretisering Ditt varumärke: Mission, vision och uppfattningar Produkt, kundnytta och upplevt värde Paketering och mervärdesskapande Tillgänglig data och de analyser av målgruppen vi kan göra Att anpassa sig efter målgruppen Modernt PR-arbete för evenemangsarrangörer Du lär dig använda befintliga teorier och modeller för att skapa ökad tydlighet i det strategiska och långsiktiga arbetet för att stärka ditt varumärke. Kursen omfattar tre heldagar på totalt 24 timmar. Kurser & seminarier 8

9 Praktisk eventmarknadsföring hur du gör ditt evenemang mera känt Marknadsföring är nyckeln till att locka besökare till ditt evenemang. Men vilken är egentligen din målgrupp, hur ska du nå den och vad bör du säga till den? I den här kursen fokuserar vi på hur du praktiskt ska gå till väga för att marknadsföra ditt evenemang. Kursen, som utgår från din egen verksamhet, dina förutsättningar och målsättningar, bygger på en blandning av teori, diskussion, individuella uppgifter samt grupparbeten. Utifrån några enklare modeller presenteras och redogörs för hur marknadsföring av olika typer av evenemang kan genomföras. Probleminventering Vad är marknadsföring? Hur marknadsför ni er nu? gruppsanalys: Vilken målgrupp har ni och vilken skulle ni vilja ha? SWOT-analys Olika marknadsföringskanaler och dess möjligheter Försäljningsargument, produktens inneboende styrka samt ert erbjudande Tidsplanering, budget och enklare marknadsplan Uppföljning, analys och utvärdering av marknadsföring Potentialen i sociala medier Praktiskt pressarbete Att utnyttja sitt nätverk Du som beställare Att ge dig de verktyg som behövs för att på egen hand analysera din produkt och målgrupp samt planera, genomföra och utvärdera marknadsföringsaktiviteter. Kursen omfattar tre heldagar på totalt 24 timmar. Kurser & seminarier 9

10 Säkerhet på publika evenemang så förebygger och minimerar du riskerna på ditt evenemang Olyckor, oförutsedda händelser och plötsligt tumult i publiken kan uppstå på ett evenemang. Den som har bäst säkerhet är den som är förberedd, för när incidenten uppstår gäller det att ha en organisation som vet hur den ska agera. Här får du lära dig hur du kan förebygga och minimera de risker som finns på ditt evenemang. Kursen innehåller både teori och skarpa realistiska scenarier med övningar samt erfarenheter från verkligheten som presenteras och behandlas under diskussionsform. Bakgrund: Historia och erfarenheter Vad är säkerhet? Uppfattningar, mål, syfte Området: Kritiska punkter, publikflöden och riskområden Organisation: Hur & varför? Publik- och artistprofiler, riskanalyser och riskklassning Kommunikation: Före evenemanget och under genomförandet Publikhantering och publikpsykologi: Vad påverkar en folkmassa? Hur styr vi den? Crowd Management & Crowd Controll Systematiskt brandskyddsarbete Juridik: Ordningslagen, skydd mot olyckor med mera Handlingsplaner/Nödplaner för den egna organisationen samt samverkande myndigheter Öka din kunskap och förståelse för ett evenemangs säkerhetsarbete. Kursen omfattar två heldagar på totalt 16 timmar. Kurser & seminarier 10

11 Bli vän med din dator och arbeta mer effektivt Kursen vänder sig till deltagare som inte är vana vid datorer. Efter genomförd utbildning så har du fått kunskap och färdigheter att använda en dator på grundläggande nivå. Du kan skriva i Word, göra enklare beräkningar i Excel, du kan spara information, du kan skicka och ta emot e-post samt söka på Internet och ladda ner och spara information i din dator. Du kan också använda kringutrustning som skrivare och scanners för att underlätta ditt arbete. Datorns uppbyggnad och funktion, kringutrustning som skrivare, scanners, routers m.m. Grundläggande datorvana, starta, stäng av, olika applikationsprogram, Word och Excel, spara, stäng, hitta och skriva ut dokument Övningar: Skrivövning Word. Enkel kalkylövning Excel Säkerhetslagring på externa media/hård disk Installation och användning av e-postsystem Övning: Skicka, öppna och skriva ut e-post Internet och olika sökfunktioner för att hitta information på Internet Övning: Gör ett antal olika sökningar på Internet, sammanställ kortfattat resultatet i Word Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter att använda en dator på grundläggande nivå. Två heldagars utbildning på totalt 16 timmar samt 4 timmars coaching per organisation/företag. Kurser & seminarier 11

12 Skapa en hemsida här får du verktygen och metodiken Efter genomförd utbildning så har du fått kunskap i att göra en behovsanalys och vad det är som du vill åstadkomma med hemsidan. Du har också fått färdigheter i att använda dig av ett verktyg och en metodik för att utveckla din egen verksamhets hemsida. Du får kontinuerlig coaching och feedback på ditt eget arbete med utveckling av din hemsida. Vad är syftet med hemsidan och vad ska besökaren använda den till? Behovsanalys: Metodik för att skissa på behov, innehåll, manus för text, innehåll Gruppövning: Framtagning av en generell behovsanalys Feedback och dialog i gruppen kring behovsanalyserna Verktyg och metodik för uppläggning och underhåll av hemsidor, dess funktion och användning Övning: Uppläggning av en generell hemsida på webben Feedback och dialog i gruppen kring uppläggningen av hemsida Att ge deltagare som inte tidigare har någon hemsida kunskaper att skapa en egen. Två heldagars utbildning på totalt 16 timmar samt 4 timmars coaching per organisation/företag. Kurser & seminarier 12

13 Kommunikation på internet 1 så börjar du sälja på internet Hur kan du utveckla din hemsida från att bara vara ett skyltfönster, till att bli din viktigaste försäljningskanal? Vilka verktyg kan du använda för att förbättra din kommunikation? På en grundläggande nivå ökar den här kursen din förståelse för hur du utvecklar din hemsida för säljprocessen, sociala medier och analysverktyg. Kursen riktar sig till dig som nyligen skaffat en hemsida eller som vill fördjupa dina kunskaper. Teori varvas med praktiskt arbete och kursledaren fungerar som en konsult för dig och din hemsida, då denne gärna tar upp dina egna exempel och frågeställningar i undervisningen. Introduktion till näthandeln Vilka tjänster finns och vad kostar de? Hur kan internet och min hemsida utveckla min verksamhet? Betalningsalternativ: Hur tar jag betalt på internet? Olika e-handelssystem Konsultation och genomgång av din egen verksamhet på internet Sociala medier: Hur fungerar de och vad kan de bidra med till min verksamhet? Marknadsföring på internet Integrering av hemsida och befintliga system Fördjupa dina kunskaper i att använda din hemsida och internet på ett effektivt sätt samt öka förståelsen för säljfrämjande möjligheter. Kursen omfattar tre heldagar på totalt 24 timmar. Kurser & seminarier 13

14 Kommunikation på internet 2 vidareutveckla din hemsida som säljplattform En hemsida är inget projekt som någonsin blir färdigt, utan det är en ständigt pågående process som alltid bör förbättras. Denna mer avancerade kurs ger fördjupad kunskap och inspiration för att hela tiden vidareutveckla din digitala närvaro. Kursen kan både läsas fristående eller som fortsättning på den grundläggande Kommunikation på Internet 1. Kursinnehållet och exempel kopplas till din egen verksamhet, för att du i diskussion med de andra deltagarna ska få ett så både brett och djupt erfarenhetsutbyte som möjligt. Hur kommer jag igång med egen e-handel? Vilka tjänster finns och vad kostar de? Vilka möjligheter finns och hur ser marknaden ut? Betalningsalternativ: Hur jag tar betalt på internet samt vilka lösningar passar mig? Vilket e-handelssystem ska jag välja? Konsultation och rådgivning inför kommande lanseringar Sociala medier: Integrera Facebook, Youtube m.m. på din hemsida Marknadsföring och varumärkesbyggande delar i din verksamhet Integrering av hemsida, kassasystem och befintliga system Att på en avancerad nivå vidareutveckla din hemsida för säljprocess, sociala medier, e-handel, sökmotoroptimering, mobiltjänster och analysverktyg. Kursen omfattar tre heldagar på totalt 24 timmar. Kurser & seminarier 14

15 Officepaketet lär dig hantera Excel och Word Våra kurser i Officepaketet lär dig att bli bättre och mer effektiv på dina datorprogram. Word är ett kraftfullt verktyg med mängder av finesser, samtidigt som det är enkelt att använda. Excel är det vanligaste kalkylprogrammet för alla som arbetar med beräkningar och statistik. Vi har kurser i Word och Excel och för varje program erbjuder vi både en grundkurs och en fortsättningskurs. Excel 2010 grundkurs innehåller bland annat: Börja arbeta med Excel Formler, formatering och diagram Kalkylblad, funktioner, makron Excel i Office Excel 2010 fortsättningskurs innehåller bland annat: Kalkyluppbyggnad, redigera diagram Absoluta och Relativa Referenser Arbeta med mallar Kommandoknappar och verktygsfält Word 2010 grundkurs innehåller bland annat: Arbeta med Word, dokument och text Automatiska funktioner, tabeller, figurer och bilder sförteckning Word 2010 Fortsättningskurs innehåller bland annat: Effektivisera Word, mallar, brev och utskick Spalter, tabeller och formulär Diagram och makron Att utifrån deltagarnas förkunskaper lära sig mer om respektive programs möjligheter. Word 2010 grundkurs: Två heldagar om totalt 16 tim Word 2010 Fortsättningskurs: Två heldagar om totalt 16 tim Excel 2010 grundkurs: Två heldagar om totalt 16 tim Excel 2010 fortsättningskurs: Två heldagar om totalt 16 tim Kurser & seminarier 15

16 Redigerings- & bildhanteringsprogram utveckla dina kunskaper i InDesign och Photoshop En kurs i InDesign lär dig att ta fram trycksaksmaterial på ett snyggt och proffsigt sätt. Kursen ger en orientering i grafisk komposition och förståelse för funktioner och verktyg. Med Photoshop lär du dig retuschera och förbättra bilder och jobba professionellt med dem. Du får även lära dig hur programmen kan användas tillsammans. InDesign grundläggande nivå innehåller bland annat följande: Dokumentupplägg Text- och bildhantering, typografimallar Objekthantering och grafik InDesign fortsättningskurs innehåller bland annat följande: Avancerad färghantering Avancerad grafik och bildhantering Tryckerirelaterade funktioner Photoshop grundläggande nivå innehåller bland annat följande: Bild i tryck och bild Lagerhantering Retuschering och färgjustering Photoshop fortsättningskurs innehåller bland annat följande: Avancerad retuschering Markeringstekniker och friläggning Text som typsnitt och som bild/objekt Kurserna skall ge dig en bra ingång till respektive program och förståelse för de viktigaste funktionerna och verktygen. InDesign grundkurs: Två heldagar om totalt 16 tim InDesign fortsättningskurs: Två heldagar om totalt 16 tim Photoshop grundkurs: Två heldagar om totalt 16 tim Photoshop fortsättningskurs: Två heldagar om totalt 16 tim Kurser & seminarier 16

17 Första hjälpen och HLR vad gör du när varje minut är livsavgörande? Plötsligt inträffar en olycka på ditt evenemang. En person blir allvarligt skadad och medan övriga organisationen larmar om det inträffade gör du den första, livräddande insatsen. En människas liv hänger på huruvida du är tillräckligt förberedd. Sammanfattar och utbildar i hela händelsekedjan från det att ett akut sjukdomstillstånd uppstår på ett publikt evenemang tills dess att professionell medicinsk personal har anlänt till platsen. Teori och praktik Särskilda risker i min miljö Första hjälpen och omhändertagande av akuta tillstånd enligt LABCD-konceptet Medvetslös person Blödning Hjärt- och lungräddning Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare Ge både praktisk färdighet i första hjälpen samt få dig att reflektera över de riskmoment som finns i din evenemangsmiljö. Kursen omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Kursen kan även beställas i samband med ett evenemang. Samtliga deltagare får efter godkänt kursdeltagande ett intyg på att de genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare enligt svenska HLR-rådet. Kurser & seminarier 17

18 Bemötande och service evenemangets viktigaste konkurrensmedel Bemötande och service i Mästarklass är skillnaden mellan att få eller att mista besökaren. Bäst service når vi genom att vara proffsiga i våra roller som värdar och skapa ett värdskap bortom den egna horisontlinjen. Det är en konst att se sin publik som kunder och människor och vara lyhörd inför deras behov och villkor. Kurser ger möjlighet för deltagaren att utveckla sitt personliga kundbemötande. I kursen varvas teori med reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte. Bemötande och servicestrategier Attitydens betydelse tankens kraft Effektiv kommunikation Kundpassionen/Kundpsykologi Personlig framtoning Hur du hanterar klagomål på ett positivt sätt Värdegrund och människosyn Kulturgrammatik att möta människor med olika bakgrund Vi lär oss hantera service som ett förhållninssätt och vidgar vår syn på värdskapet i vårt möte med andra människor för att uppnå mervärde i eventet. Kursen omfattar två heldagar på totalt 16 timmar. Kursen kan beställas i samband med ett evenemang och är därför inte datumlagd. Lär mer om kursen och kontakta oss via: Kurser & seminarier 18

19 Sponsring och säljteknik SEMINARIUM för effektiva och långsiktiga relationer Sponsring handlar om betydligt mer än att hänga upp en skylt. Rätt använt är sponsring ett mycket kraftfullt kommunikations- och säljverktyg. Men då måste både säljare och köpare förstå vad sponsring egentligen är. Sponsring ska tillföra evenemanget ett värde samtidigt som det ska leda till ökad försäljning i slutänden för företaget. Seminariet ger möjlighet för intresserade deltagare att på ett professionellt sätt arbeta med sponsring mot företag. Dagen är uppdelad i olika ämnesområden med föreläsning, teori, övningar och interaktiv träning. Sponsring Varför sponsrar företagen? Skillnad mellan effektiv sponsring och stöd Motprestationer Säljprocessen sättning med samtalet Ökad effektivitet Behovsanalys Söka information om situation och verkliga behov Fokus på behoven bakom behoven Avsluta Beteenden som ökar avslutsfrekvens Invändningar Ointresse, missförstånd, tvivel och nackdelar Att första hur både evenemang och sponsor blir vinnare på en tuff och kunskapskrävande marknad. Kursen omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Sälja in Produkt och tjänstepresentation Visualisera kundnyttan för säljarens produkt eller tjänst till nytta för kund/sponsor Kurser & seminarier 19

20 Medieträning SEMINARIUM ta kontroll över din egen berättelse Oavsett var i evenemangsbranschen du arbetar och vilken roll du har så påverkas du av medierna. Vi jobbar alla med mytbildning och har ett behov av att nå ut med våra berättelser. Det här seminariet ger kunskap och praktiska verktyg för dig som har behov av att förstå mekanismerna i medievärlden. Seminariet går igenom hur medier arbetar, hur nyhetsflöde och nyhetsvärdering fungerar samt hur man skriver pressmeddelanden. Allt för att du ska kunna ta kontroll över din egen berättelse och skapa konstruktiva relationer med media. Mytbildning hur fungerar det? Myter, musik och media Kort blick på mediehistorien och tryckfrihetsförordningen Hur arbetar media? Nyhetsvärdering Hur man skriver pressmeddelande med övning Hur man bygger ett pressregister Relationer med media Hur man hanterar oväntade situationer med övning Rusta dig för att självständigt kunna arbeta med mediefrågor. Seminariet omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 20

21 Försäkringar och avtalshantering SEMINARIUM för en relevant bedömning av ditt försäkringsbehov Det är viktigt att kunna grunderna i avtalsjuridik och inse vad ett avtal innebär i praktiken. Efter seminariedagen så har du fått en genomgång av de olika typer av försäkringar som finns inom företagssektorn och har därför en god grund att utifrån förutsättningar, riskbenägenhet och verksamhet kunna göra en relevant bedömning av behovet av försäkringsskydd. Din situation och din verksamhet är grunden för vilket försäkringsskydd du behöver Olika typer av försäkringar för företag och föreningar Grundskydd för egendomsskador Ekonomiska förluster vid driftstörningar efter egendomsskada (avbrott) Skadeståndskrav för sak- eller personskada (ansvar) Ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister (rättsskydd) Ekonomisk förlust eller skadeståndskrav när anställd stjäl eller förskingrar (förmögenhetsbrott) Skadeståndsersättning till anställd vid personskada genom exempelvis misshandel (överfall) Krisbearbetning hos exempelvis psykolog efter rån, överfall eller trafikolycka Kompletterande försäkringsskydd Avtalsjuridik Avtalstolkning typiska felkällor Avtalsmall och checklistor vid avtalsskrivning Att ge deltagarna en bred kunskap om försäkringar och avtalsjuridik inom företags- och föreningssektorn. En heldag om totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 21

22 Anställa och hantera personal SEMINARIUM kunskap om den svenska arbetsrätten Du får en bra grundkunskap om vad det innebär att vara ledare i en organisation och erfarenhetsmässiga grunder för ett fungerande ledarskap. Du får också ett ramverk för vad det innebär att anställa personal och vad det finns för möjligheter att avsluta en anställning av olika anledningar. Att ha en kunskap inom dessa områden ger en trygghet, att veta vad det är som gäller när olika situationer uppkommer och hur vi ska hantera dessa i förhållande till det regelverk som finns inom svensk arbetsrätt. Vad innebär det för åtagande, ansvar och skyldigheter att anställa en medarbetare Svensk arbetsrätt: Lagen om anställningsskydd (LAS), Medbestämmandelagen (MBL), Semesterlagen (SemL) och Arbetsmiljölagen (AML) Olika anställningsformer och dess begränsningar Ledarskapets grunder att styra, stötta, följa upp och eventuellt korrigera medarbetarens insatser för att nå satta mål i verksamheten Tydlighet och konsekvens i ledarskapet. Det svåra samtalet, förberedelser, genomförande och uppföljning Anställningens upphörande p.g.a. arbetsbrist, kompetensbrist, misskötsel, missbruk, illojal verksamhet, förhandling med facklig part m.m. Processens olika steg ur ett arbetsgivarperspektiv Att ge deltagare med personalansvar en bred kunskap om ansvar och skyldigheter vid anställning av personal och vilka olika möjligheter som det finns för anställningar. Vidare så får du en erfarenhetsmässig baserad grund om ledarskapets betydelse samt vägar för en arbetsgivare att avsluta en anställning av olika anledningar. En heldag om totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 22

23 Tillstånds- & myndighetshantering SEMINARIUM vilka tillstånd krävs för evenemanget du vill genomföra Oavsett vilken typ av evenemang det är du vill göra kommer du ha kontakt med olika myndigheter och ansöka om diverse tillstånd. Många upplever det här som en byråkratisk djungel, där det är lätt att gå vilse. Med ökad kunskap och förståelse underlättas tillståndsbiten och längs vägen kanske det till och med får dig att se de möjligheter som myndigheternas hantering skapar. Utifrån en erfarenhetsbaserad föreläsning, där fakta, reflektioner samt egna upplevelser av tillståndshantering redogörs, diskuteras hur tillstånds- och myndighetshantering påverkar din verksamhet. Att söka tillstånd. Vad krävs för att få ett tillstånd? Myndigheters tillståndsförfarande Arrangörers ansvar enligt ordningslagen Arrangörers ansvar enligt lag om skydd mot olyckor Arbetsmiljöansvar Försäkringar Samverkan med myndighetsaktörer. Vilka är dessa? Hur samverkar vi? Strategisk och operativ samverkan och planering Övriga samverkande aktörer Få dig att se nyttan av tillståndshantering samt ge dig den kunskap som krävs för att underlätta myndighetskontakterna. Seminariet omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 23

24 Alkohol- & livsmedelshantering SEMINARIUM viktiga regelverk för verksamheten Du får en god kunskap om det regelverk som reglerar tillståndsgivning för livsmedelshantering och tillfälligt utskänkningstillstånd av alkohol. Det har ett stort värde att göra rätt, att vara ute i god tid för att få tillstånd till ditt evenemang. Vidare så är det viktigt med denna kunskap hur ett miljö- och hälsoperspektiv. Exempelvis kan en undermålig livsmedelshygien få stora effekter, en okontrollerad alkoholutsänkning kan få effekter både för individen, andra deltagare i arrangemanget och egen personal i verksamheten. Ansökan om registrering av livsmedelshantering, undantag i vissa fall Ansvar för egenkontroll av livsmedelsverksamheten och hanteringen så att denna är säker i ett hälsoperspektiv, rutiner för hantering och kontroll av livsmedel Ansvaret för verksamheten innebär att all personal har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien Anpassning av tillfälliga arbetsplatser för livsmedelsservering, t.ex. enbart slutberedning görs på försäljningsplatsen, god ordning och reda, diskmöjligheter, kylar & frysar, goda möjligheter för god handhygien och förvaringsytor ovan golv Att ge kunskap om regelverket för deltagare som ansvarar för verksamhet som har behov av att registrera sig för livsmedelshantering och tillfälligt utskänkningstillstånd av alkohol. Seminariet omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Ansökan om tillfälligt utskänkningstillstånd av alkohol/grundkrav Serveringsstället ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen Tillredd mat ska kunna serveras i ett varierat utbud Serveringen får inte medföra sociala problem, nykterhets- eller ordningsproblem Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt Kurser & seminarier 24

25 Avtal, program & artistbokning SEMINARIUM lär dig hitta rätt i artistdjungeln Hitta.se duger inte när du vill boka Tomas Ledin eller Laleh. Så var finns de? Hur gör jag? Lär dig artistbokning, programsättning och hur du utvecklar din idé till framgångsrika event. Utbildningen ger dig helt nödvändiga baskunskaper om artistbokning och programsättning, du lär dig hitta rätt i artisternas, bokningsbolagens och produktionsbolagens värld. Du lär dig förhandlingstekniken och hur nätverken fungerar. Artist och program då och nu Historik & traditioner Nya tider, nya mönster och strukturer Bokningsbolag, produktionsbolag, management, artistförmedlare Research och analys för program & artister Från idé till färdigt koncept Marknads- och målgruppsanalys Budget och kostnadseffektivitet Samarbetspartners Bransch, arrangörer, myndigheter, media och andra samarbeten Förhandlingsstrategi Förhandling med bokningsbolag och förmedlare Förhandling direkt med artister och programmakare Avtal & kontrakt Kontrakt bokningsbolag, standardkontrakt och egna kontrakt Betalningsvillkor; förskott, kontant etc Utländska artister Råd & tips Goda råd, smarta tips och gerillastrategier Att öka kunskapen om hur man blir en kompetent och duktig artistbokare och programsättare. Seminariet omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 25

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP5 Slututvärdering 2010-08-01 2011-12-31 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 1.1 Problem och utgångsläge... 5 1.2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser cityakademin CityAkademin CityAkademin är Malmö Citys egen mötesplats för utveckling och inspiration.

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Innerstaden Göteborg 2009-2010. Slutrapport ESF-projektet

Innerstaden Göteborg 2009-2010. Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet inledning Under ett och ett halvt

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer