Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län"

Transkript

1 Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

2 Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för event- och evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Utefter era önskemål har vi i dagsläget sammanställt 15 kurser och 12 seminarier som ska hjälpa dig att utveckla ditt evenemang. Kompetensutvecklingen erbjuds dem i organisationerna och företagen som arbetar aktivt med olika evenemang. 260 företag och organisationer har anmält att de vill medverka i projektet. De flesta av kurserna anmäler du dig till via vår hemsida och får då gå tillsammans med andra arrangörer medan du kan specialbeställa andra kurser direkt till ditt specifika evenemang. Du kontaktar oss då på e-post Välkommen till ett projekt med kunskap, inspiration och värdefulla kontakter!

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurser Längre utbildningar som omfattar flera tillfällen. Evenemangsutveckling 4 Projektledning 5 Ledarskapsutbildning 6 Ekonomi för icke ekonomer 7 Strategisk eventmarknadsföring 8 Praktisk eventmarknadsföring 9 Säkerhet på publika evenemang 10 Bli vän med din dator 11 Skapa en hemsida 12 Kommunikation på Internet 1 13 Kommunikation på Internet 2 14 Officepaketet 15 Redigerings- och bildhanteringsprogram 16 Första hjälpen och HLR 17 Bemötande och service 18 Dagseminarier Kortare utbildningar som omfattar en dag. Sponsring och säljteknik 19 Medieträning 20 Försäkringar och avtalshantering 21 Anställa och hantera personal 22 Tillstånds- och myndighetshantering 23 Alkohol- och livsmedelshantering 24 Avtal, program och artistbokning 25 Ljud, ljus och effekter 26 Evenemangslogistik 27 Kvalitetssäkring och uppföljning 28 Tillgänglighet för alla 29 Brandsäkerhet och skydd 30

4 Evenemangsutveckling ett effektivt verktyg för ökade intäkter Att skapa ett evenemang som både genererar vinst samtidigt som det ger ett mervärde för besökarna kan vara en utmaning. Ett bra evenemang bedöms ofta av flera parter från olika synvinklar. Vår utbildning hjälper dig att identifiera succéfaktorer och hur du kan jobba strukturerat för att utveckla evenemanget år efter år. Kursen hjälper dig att bli mer kreativ i ditt tänk inom evenemangsutveckling. Nulägesanalys och målsättning Vilka är din målgrupp? Affärsutveckling Identifiera affärsmöjligheterna Konceptutveckling Intäktsmöjligheter Praktiskt förarbete Utmaningar och möjligheter Logistik, säkerhet och tillstånd Vilka leverantörer behöver vi? Budget och kalkylverktyg Sammansättning av evenemang Hur paketerar vi evenemanget för alla berörda parter? Vad gör ett evenemang attraktivt? Marknadsföring Vilka kanaler ska vi använda? Hur når vi ut med vår marknadsföring Hur jobbar vi med PR? Efterarbete Hur ska vi j bli bättre nästa gång? Kan vi hitta synergier som underlättar vårt jobb nästa gång? et med kursen är att du ska kunna applicera din kunskap från kursen till dina egna evenemang. Du ska ha förståelse för vilka delar som gör ditt evenemang till succé och vilka fällor man ska undvika. Mellan utbildningsdagarna arbetar deltagarna med ett prioriterat projekt i sin egen verksamhet alternativt i grupp med andra deltagare. Kursen omfattar fem heldagar på totalt 40 timmar. Kurser & seminarier 4

5 Projektledning en möjlighet att utvecklas som projektledare Som projektledare har du många strängar på din lyra. Ett utvecklat projektledarskap som skapar kontroll och trygghet i projekt utgör grunden för lyckade projekt och en förutsättning för att projekten verkligen når önskat resultat. Vi följer ett projekts alla faser från idé till planering, genomförande och uppföljning. Du kommer att få praktisera alla verktyg och metoder direkt i projektet. Kursen möjliggör för deltagarna att lära sig att planera, utveckla, genomföra och avsluta ett projekt enligt tidsplan och budget på ett proffessionellt sätt. Projektledarens checklista innan man tar uppdraget Vanliga fallgropar. Varför lyckas vissa och andra inte? Hur är ett projekt uppbyggt ett projekts faser Kravspecifikation och projektplan hantering projektmål och effektmål Aktiviteter och tidsplaner Projektorganisation deltagare i projekt, roller och ansvar Projektbudget Riskhantering Information/kommunikation Ledarskap i projekt att leda andra människor Att utveckla konsten att leda och driva projekt. Kursen omfattar fem heldagar på totalt 40 timmar. Kurser & seminarier 5

6 Ledarskap en möjlighet att utvecklas som människa och ledare Ett utvecklat ledarskap är en förutsättning för inspiration, perspektiv och glädje i vardagen. Och en bra ledare är oftast bästa vägen för att nå förbättring och önskade resultat. Vår utbildning ger dig några av de verktyg som behövs för att hantera konflikter, stress och kommunikation vilket möjliggör förändringar som ger en tydlig effekt i ditt vardagliga ledarskap. Kursen ger möjlighet för deltagaren att utveckla sitt personliga ledarskap, förbättra sina kunskaper och växa i uppgiften som ledare. Kursen delas upp i ämnesmoduler med teori, övningar och hemuppgifter. Att leda sig själv Individuellt ledarskap Introduktion till ledarskap Att leda andra och skapa team Situationsanpassat ledarskap Grupputveckling och organisation Rekrytering och urval Hur är jag själv som ledare Genomgång och repetition av tidigare moment Mitt ledarskap självskattning Stresshantering Att utveckla dig och ditt ledarskap. Kursen omfattar fyra heldagar på totalt 32 timmar. Att kommunicera som ledare, förhandla och hantera konflikter Presentation / Kommunikation Förhandlingsteknik Konflikthantering Kurser & seminarier 6

7 Ekonomi för icke-ekonomer att planera för lönsamma evenemang En förutsättning för ekonomisk styrning och för ekonomiskt framgångsrika event är att ha grundläggande kunskaper om hur du kan styra ekonomin i olika projekt. Denna kunskap får du genom vår utbildning som ger dig de insikter du behöver för att planera och genomföra evenemang med lyckade resultat. Ekonomiska rapporter, kalkylering, beräkning av säkerhetsmarginaler, evenemangsbudget samt de viktigaste företagsekonomiska funktionerna med betydelse för organisationen och för specifika evenemang. Ekonomiska rapporter Resultaträkning Balansräkning Ekonomistyrning & prissättning Produktkalkylering Evenemangskalkylering/budgetering Investeringskalkylering Ekonomistyrningens grunder Nytta/möjligheter/begränsningar Modern prissättning i besöksnäringen Exempel från omvärlden Praktisk tillämpning Att öka förståelse för hur evenemangets ekonomi fungerar som en del av organisationens ekonomi. Kursen omfattar två heldagar på totalt 16 timmar. Ta tempen på dina samarbetspartners Analys av en årsredovisning Beräkning av strategiska nyckeltal Säkerhetsmarginal Kurser & seminarier 7

8 Strategisk eventmarknadsföring stärk ditt varumärke med strategisk marknadsföring Hur kan du skapa långsiktig förändring som stärker ditt evenemang och hur dina besökare uppfattar det? Genom att arbeta strategiskt och analytiskt kan du lära dig mer om din målgrupp, ditt varumärke och dina konkurrenter. Lärdomar som du sedan kan använda för att röra dig i den riktning som du vill ta ditt evenemang. Kursen bygger på en blandning av teori, diskussion, individuella uppgifter samt grupparbeten. Utifrån teorier och modeller lär vi oss att sätta upp välformulerade, långsiktiga mål med så väl konkreta som strategiska inslag. Probleminventering gruppsanalys: Primär och sekundär målgrupp samt påverkande grupper Benchmarketing och omvärldsanalys att lära av de goda exemplen Nulägesanalys, målsättningar och konkretisering Ditt varumärke: Mission, vision och uppfattningar Produkt, kundnytta och upplevt värde Paketering och mervärdesskapande Tillgänglig data och de analyser av målgruppen vi kan göra Att anpassa sig efter målgruppen Modernt PR-arbete för evenemangsarrangörer Du lär dig använda befintliga teorier och modeller för att skapa ökad tydlighet i det strategiska och långsiktiga arbetet för att stärka ditt varumärke. Kursen omfattar tre heldagar på totalt 24 timmar. Kurser & seminarier 8

9 Praktisk eventmarknadsföring hur du gör ditt evenemang mera känt Marknadsföring är nyckeln till att locka besökare till ditt evenemang. Men vilken är egentligen din målgrupp, hur ska du nå den och vad bör du säga till den? I den här kursen fokuserar vi på hur du praktiskt ska gå till väga för att marknadsföra ditt evenemang. Kursen, som utgår från din egen verksamhet, dina förutsättningar och målsättningar, bygger på en blandning av teori, diskussion, individuella uppgifter samt grupparbeten. Utifrån några enklare modeller presenteras och redogörs för hur marknadsföring av olika typer av evenemang kan genomföras. Probleminventering Vad är marknadsföring? Hur marknadsför ni er nu? gruppsanalys: Vilken målgrupp har ni och vilken skulle ni vilja ha? SWOT-analys Olika marknadsföringskanaler och dess möjligheter Försäljningsargument, produktens inneboende styrka samt ert erbjudande Tidsplanering, budget och enklare marknadsplan Uppföljning, analys och utvärdering av marknadsföring Potentialen i sociala medier Praktiskt pressarbete Att utnyttja sitt nätverk Du som beställare Att ge dig de verktyg som behövs för att på egen hand analysera din produkt och målgrupp samt planera, genomföra och utvärdera marknadsföringsaktiviteter. Kursen omfattar tre heldagar på totalt 24 timmar. Kurser & seminarier 9

10 Säkerhet på publika evenemang så förebygger och minimerar du riskerna på ditt evenemang Olyckor, oförutsedda händelser och plötsligt tumult i publiken kan uppstå på ett evenemang. Den som har bäst säkerhet är den som är förberedd, för när incidenten uppstår gäller det att ha en organisation som vet hur den ska agera. Här får du lära dig hur du kan förebygga och minimera de risker som finns på ditt evenemang. Kursen innehåller både teori och skarpa realistiska scenarier med övningar samt erfarenheter från verkligheten som presenteras och behandlas under diskussionsform. Bakgrund: Historia och erfarenheter Vad är säkerhet? Uppfattningar, mål, syfte Området: Kritiska punkter, publikflöden och riskområden Organisation: Hur & varför? Publik- och artistprofiler, riskanalyser och riskklassning Kommunikation: Före evenemanget och under genomförandet Publikhantering och publikpsykologi: Vad påverkar en folkmassa? Hur styr vi den? Crowd Management & Crowd Controll Systematiskt brandskyddsarbete Juridik: Ordningslagen, skydd mot olyckor med mera Handlingsplaner/Nödplaner för den egna organisationen samt samverkande myndigheter Öka din kunskap och förståelse för ett evenemangs säkerhetsarbete. Kursen omfattar två heldagar på totalt 16 timmar. Kurser & seminarier 10

11 Bli vän med din dator och arbeta mer effektivt Kursen vänder sig till deltagare som inte är vana vid datorer. Efter genomförd utbildning så har du fått kunskap och färdigheter att använda en dator på grundläggande nivå. Du kan skriva i Word, göra enklare beräkningar i Excel, du kan spara information, du kan skicka och ta emot e-post samt söka på Internet och ladda ner och spara information i din dator. Du kan också använda kringutrustning som skrivare och scanners för att underlätta ditt arbete. Datorns uppbyggnad och funktion, kringutrustning som skrivare, scanners, routers m.m. Grundläggande datorvana, starta, stäng av, olika applikationsprogram, Word och Excel, spara, stäng, hitta och skriva ut dokument Övningar: Skrivövning Word. Enkel kalkylövning Excel Säkerhetslagring på externa media/hård disk Installation och användning av e-postsystem Övning: Skicka, öppna och skriva ut e-post Internet och olika sökfunktioner för att hitta information på Internet Övning: Gör ett antal olika sökningar på Internet, sammanställ kortfattat resultatet i Word Att ge deltagarna kunskaper och färdigheter att använda en dator på grundläggande nivå. Två heldagars utbildning på totalt 16 timmar samt 4 timmars coaching per organisation/företag. Kurser & seminarier 11

12 Skapa en hemsida här får du verktygen och metodiken Efter genomförd utbildning så har du fått kunskap i att göra en behovsanalys och vad det är som du vill åstadkomma med hemsidan. Du har också fått färdigheter i att använda dig av ett verktyg och en metodik för att utveckla din egen verksamhets hemsida. Du får kontinuerlig coaching och feedback på ditt eget arbete med utveckling av din hemsida. Vad är syftet med hemsidan och vad ska besökaren använda den till? Behovsanalys: Metodik för att skissa på behov, innehåll, manus för text, innehåll Gruppövning: Framtagning av en generell behovsanalys Feedback och dialog i gruppen kring behovsanalyserna Verktyg och metodik för uppläggning och underhåll av hemsidor, dess funktion och användning Övning: Uppläggning av en generell hemsida på webben Feedback och dialog i gruppen kring uppläggningen av hemsida Att ge deltagare som inte tidigare har någon hemsida kunskaper att skapa en egen. Två heldagars utbildning på totalt 16 timmar samt 4 timmars coaching per organisation/företag. Kurser & seminarier 12

13 Kommunikation på internet 1 så börjar du sälja på internet Hur kan du utveckla din hemsida från att bara vara ett skyltfönster, till att bli din viktigaste försäljningskanal? Vilka verktyg kan du använda för att förbättra din kommunikation? På en grundläggande nivå ökar den här kursen din förståelse för hur du utvecklar din hemsida för säljprocessen, sociala medier och analysverktyg. Kursen riktar sig till dig som nyligen skaffat en hemsida eller som vill fördjupa dina kunskaper. Teori varvas med praktiskt arbete och kursledaren fungerar som en konsult för dig och din hemsida, då denne gärna tar upp dina egna exempel och frågeställningar i undervisningen. Introduktion till näthandeln Vilka tjänster finns och vad kostar de? Hur kan internet och min hemsida utveckla min verksamhet? Betalningsalternativ: Hur tar jag betalt på internet? Olika e-handelssystem Konsultation och genomgång av din egen verksamhet på internet Sociala medier: Hur fungerar de och vad kan de bidra med till min verksamhet? Marknadsföring på internet Integrering av hemsida och befintliga system Fördjupa dina kunskaper i att använda din hemsida och internet på ett effektivt sätt samt öka förståelsen för säljfrämjande möjligheter. Kursen omfattar tre heldagar på totalt 24 timmar. Kurser & seminarier 13

14 Kommunikation på internet 2 vidareutveckla din hemsida som säljplattform En hemsida är inget projekt som någonsin blir färdigt, utan det är en ständigt pågående process som alltid bör förbättras. Denna mer avancerade kurs ger fördjupad kunskap och inspiration för att hela tiden vidareutveckla din digitala närvaro. Kursen kan både läsas fristående eller som fortsättning på den grundläggande Kommunikation på Internet 1. Kursinnehållet och exempel kopplas till din egen verksamhet, för att du i diskussion med de andra deltagarna ska få ett så både brett och djupt erfarenhetsutbyte som möjligt. Hur kommer jag igång med egen e-handel? Vilka tjänster finns och vad kostar de? Vilka möjligheter finns och hur ser marknaden ut? Betalningsalternativ: Hur jag tar betalt på internet samt vilka lösningar passar mig? Vilket e-handelssystem ska jag välja? Konsultation och rådgivning inför kommande lanseringar Sociala medier: Integrera Facebook, Youtube m.m. på din hemsida Marknadsföring och varumärkesbyggande delar i din verksamhet Integrering av hemsida, kassasystem och befintliga system Att på en avancerad nivå vidareutveckla din hemsida för säljprocess, sociala medier, e-handel, sökmotoroptimering, mobiltjänster och analysverktyg. Kursen omfattar tre heldagar på totalt 24 timmar. Kurser & seminarier 14

15 Officepaketet lär dig hantera Excel och Word Våra kurser i Officepaketet lär dig att bli bättre och mer effektiv på dina datorprogram. Word är ett kraftfullt verktyg med mängder av finesser, samtidigt som det är enkelt att använda. Excel är det vanligaste kalkylprogrammet för alla som arbetar med beräkningar och statistik. Vi har kurser i Word och Excel och för varje program erbjuder vi både en grundkurs och en fortsättningskurs. Excel 2010 grundkurs innehåller bland annat: Börja arbeta med Excel Formler, formatering och diagram Kalkylblad, funktioner, makron Excel i Office Excel 2010 fortsättningskurs innehåller bland annat: Kalkyluppbyggnad, redigera diagram Absoluta och Relativa Referenser Arbeta med mallar Kommandoknappar och verktygsfält Word 2010 grundkurs innehåller bland annat: Arbeta med Word, dokument och text Automatiska funktioner, tabeller, figurer och bilder sförteckning Word 2010 Fortsättningskurs innehåller bland annat: Effektivisera Word, mallar, brev och utskick Spalter, tabeller och formulär Diagram och makron Att utifrån deltagarnas förkunskaper lära sig mer om respektive programs möjligheter. Word 2010 grundkurs: Två heldagar om totalt 16 tim Word 2010 Fortsättningskurs: Två heldagar om totalt 16 tim Excel 2010 grundkurs: Två heldagar om totalt 16 tim Excel 2010 fortsättningskurs: Två heldagar om totalt 16 tim Kurser & seminarier 15

16 Redigerings- & bildhanteringsprogram utveckla dina kunskaper i InDesign och Photoshop En kurs i InDesign lär dig att ta fram trycksaksmaterial på ett snyggt och proffsigt sätt. Kursen ger en orientering i grafisk komposition och förståelse för funktioner och verktyg. Med Photoshop lär du dig retuschera och förbättra bilder och jobba professionellt med dem. Du får även lära dig hur programmen kan användas tillsammans. InDesign grundläggande nivå innehåller bland annat följande: Dokumentupplägg Text- och bildhantering, typografimallar Objekthantering och grafik InDesign fortsättningskurs innehåller bland annat följande: Avancerad färghantering Avancerad grafik och bildhantering Tryckerirelaterade funktioner Photoshop grundläggande nivå innehåller bland annat följande: Bild i tryck och bild Lagerhantering Retuschering och färgjustering Photoshop fortsättningskurs innehåller bland annat följande: Avancerad retuschering Markeringstekniker och friläggning Text som typsnitt och som bild/objekt Kurserna skall ge dig en bra ingång till respektive program och förståelse för de viktigaste funktionerna och verktygen. InDesign grundkurs: Två heldagar om totalt 16 tim InDesign fortsättningskurs: Två heldagar om totalt 16 tim Photoshop grundkurs: Två heldagar om totalt 16 tim Photoshop fortsättningskurs: Två heldagar om totalt 16 tim Kurser & seminarier 16

17 Första hjälpen och HLR vad gör du när varje minut är livsavgörande? Plötsligt inträffar en olycka på ditt evenemang. En person blir allvarligt skadad och medan övriga organisationen larmar om det inträffade gör du den första, livräddande insatsen. En människas liv hänger på huruvida du är tillräckligt förberedd. Sammanfattar och utbildar i hela händelsekedjan från det att ett akut sjukdomstillstånd uppstår på ett publikt evenemang tills dess att professionell medicinsk personal har anlänt till platsen. Teori och praktik Särskilda risker i min miljö Första hjälpen och omhändertagande av akuta tillstånd enligt LABCD-konceptet Medvetslös person Blödning Hjärt- och lungräddning Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare Ge både praktisk färdighet i första hjälpen samt få dig att reflektera över de riskmoment som finns i din evenemangsmiljö. Kursen omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Kursen kan även beställas i samband med ett evenemang. Samtliga deltagare får efter godkänt kursdeltagande ett intyg på att de genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare enligt svenska HLR-rådet. Kurser & seminarier 17

18 Bemötande och service evenemangets viktigaste konkurrensmedel Bemötande och service i Mästarklass är skillnaden mellan att få eller att mista besökaren. Bäst service når vi genom att vara proffsiga i våra roller som värdar och skapa ett värdskap bortom den egna horisontlinjen. Det är en konst att se sin publik som kunder och människor och vara lyhörd inför deras behov och villkor. Kurser ger möjlighet för deltagaren att utveckla sitt personliga kundbemötande. I kursen varvas teori med reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte. Bemötande och servicestrategier Attitydens betydelse tankens kraft Effektiv kommunikation Kundpassionen/Kundpsykologi Personlig framtoning Hur du hanterar klagomål på ett positivt sätt Värdegrund och människosyn Kulturgrammatik att möta människor med olika bakgrund Vi lär oss hantera service som ett förhållninssätt och vidgar vår syn på värdskapet i vårt möte med andra människor för att uppnå mervärde i eventet. Kursen omfattar två heldagar på totalt 16 timmar. Kursen kan beställas i samband med ett evenemang och är därför inte datumlagd. Lär mer om kursen och kontakta oss via: Kurser & seminarier 18

19 Sponsring och säljteknik SEMINARIUM för effektiva och långsiktiga relationer Sponsring handlar om betydligt mer än att hänga upp en skylt. Rätt använt är sponsring ett mycket kraftfullt kommunikations- och säljverktyg. Men då måste både säljare och köpare förstå vad sponsring egentligen är. Sponsring ska tillföra evenemanget ett värde samtidigt som det ska leda till ökad försäljning i slutänden för företaget. Seminariet ger möjlighet för intresserade deltagare att på ett professionellt sätt arbeta med sponsring mot företag. Dagen är uppdelad i olika ämnesområden med föreläsning, teori, övningar och interaktiv träning. Sponsring Varför sponsrar företagen? Skillnad mellan effektiv sponsring och stöd Motprestationer Säljprocessen sättning med samtalet Ökad effektivitet Behovsanalys Söka information om situation och verkliga behov Fokus på behoven bakom behoven Avsluta Beteenden som ökar avslutsfrekvens Invändningar Ointresse, missförstånd, tvivel och nackdelar Att första hur både evenemang och sponsor blir vinnare på en tuff och kunskapskrävande marknad. Kursen omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Sälja in Produkt och tjänstepresentation Visualisera kundnyttan för säljarens produkt eller tjänst till nytta för kund/sponsor Kurser & seminarier 19

20 Medieträning SEMINARIUM ta kontroll över din egen berättelse Oavsett var i evenemangsbranschen du arbetar och vilken roll du har så påverkas du av medierna. Vi jobbar alla med mytbildning och har ett behov av att nå ut med våra berättelser. Det här seminariet ger kunskap och praktiska verktyg för dig som har behov av att förstå mekanismerna i medievärlden. Seminariet går igenom hur medier arbetar, hur nyhetsflöde och nyhetsvärdering fungerar samt hur man skriver pressmeddelanden. Allt för att du ska kunna ta kontroll över din egen berättelse och skapa konstruktiva relationer med media. Mytbildning hur fungerar det? Myter, musik och media Kort blick på mediehistorien och tryckfrihetsförordningen Hur arbetar media? Nyhetsvärdering Hur man skriver pressmeddelande med övning Hur man bygger ett pressregister Relationer med media Hur man hanterar oväntade situationer med övning Rusta dig för att självständigt kunna arbeta med mediefrågor. Seminariet omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 20

21 Försäkringar och avtalshantering SEMINARIUM för en relevant bedömning av ditt försäkringsbehov Det är viktigt att kunna grunderna i avtalsjuridik och inse vad ett avtal innebär i praktiken. Efter seminariedagen så har du fått en genomgång av de olika typer av försäkringar som finns inom företagssektorn och har därför en god grund att utifrån förutsättningar, riskbenägenhet och verksamhet kunna göra en relevant bedömning av behovet av försäkringsskydd. Din situation och din verksamhet är grunden för vilket försäkringsskydd du behöver Olika typer av försäkringar för företag och föreningar Grundskydd för egendomsskador Ekonomiska förluster vid driftstörningar efter egendomsskada (avbrott) Skadeståndskrav för sak- eller personskada (ansvar) Ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister (rättsskydd) Ekonomisk förlust eller skadeståndskrav när anställd stjäl eller förskingrar (förmögenhetsbrott) Skadeståndsersättning till anställd vid personskada genom exempelvis misshandel (överfall) Krisbearbetning hos exempelvis psykolog efter rån, överfall eller trafikolycka Kompletterande försäkringsskydd Avtalsjuridik Avtalstolkning typiska felkällor Avtalsmall och checklistor vid avtalsskrivning Att ge deltagarna en bred kunskap om försäkringar och avtalsjuridik inom företags- och föreningssektorn. En heldag om totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 21

22 Anställa och hantera personal SEMINARIUM kunskap om den svenska arbetsrätten Du får en bra grundkunskap om vad det innebär att vara ledare i en organisation och erfarenhetsmässiga grunder för ett fungerande ledarskap. Du får också ett ramverk för vad det innebär att anställa personal och vad det finns för möjligheter att avsluta en anställning av olika anledningar. Att ha en kunskap inom dessa områden ger en trygghet, att veta vad det är som gäller när olika situationer uppkommer och hur vi ska hantera dessa i förhållande till det regelverk som finns inom svensk arbetsrätt. Vad innebär det för åtagande, ansvar och skyldigheter att anställa en medarbetare Svensk arbetsrätt: Lagen om anställningsskydd (LAS), Medbestämmandelagen (MBL), Semesterlagen (SemL) och Arbetsmiljölagen (AML) Olika anställningsformer och dess begränsningar Ledarskapets grunder att styra, stötta, följa upp och eventuellt korrigera medarbetarens insatser för att nå satta mål i verksamheten Tydlighet och konsekvens i ledarskapet. Det svåra samtalet, förberedelser, genomförande och uppföljning Anställningens upphörande p.g.a. arbetsbrist, kompetensbrist, misskötsel, missbruk, illojal verksamhet, förhandling med facklig part m.m. Processens olika steg ur ett arbetsgivarperspektiv Att ge deltagare med personalansvar en bred kunskap om ansvar och skyldigheter vid anställning av personal och vilka olika möjligheter som det finns för anställningar. Vidare så får du en erfarenhetsmässig baserad grund om ledarskapets betydelse samt vägar för en arbetsgivare att avsluta en anställning av olika anledningar. En heldag om totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 22

23 Tillstånds- & myndighetshantering SEMINARIUM vilka tillstånd krävs för evenemanget du vill genomföra Oavsett vilken typ av evenemang det är du vill göra kommer du ha kontakt med olika myndigheter och ansöka om diverse tillstånd. Många upplever det här som en byråkratisk djungel, där det är lätt att gå vilse. Med ökad kunskap och förståelse underlättas tillståndsbiten och längs vägen kanske det till och med får dig att se de möjligheter som myndigheternas hantering skapar. Utifrån en erfarenhetsbaserad föreläsning, där fakta, reflektioner samt egna upplevelser av tillståndshantering redogörs, diskuteras hur tillstånds- och myndighetshantering påverkar din verksamhet. Att söka tillstånd. Vad krävs för att få ett tillstånd? Myndigheters tillståndsförfarande Arrangörers ansvar enligt ordningslagen Arrangörers ansvar enligt lag om skydd mot olyckor Arbetsmiljöansvar Försäkringar Samverkan med myndighetsaktörer. Vilka är dessa? Hur samverkar vi? Strategisk och operativ samverkan och planering Övriga samverkande aktörer Få dig att se nyttan av tillståndshantering samt ge dig den kunskap som krävs för att underlätta myndighetskontakterna. Seminariet omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 23

24 Alkohol- & livsmedelshantering SEMINARIUM viktiga regelverk för verksamheten Du får en god kunskap om det regelverk som reglerar tillståndsgivning för livsmedelshantering och tillfälligt utskänkningstillstånd av alkohol. Det har ett stort värde att göra rätt, att vara ute i god tid för att få tillstånd till ditt evenemang. Vidare så är det viktigt med denna kunskap hur ett miljö- och hälsoperspektiv. Exempelvis kan en undermålig livsmedelshygien få stora effekter, en okontrollerad alkoholutsänkning kan få effekter både för individen, andra deltagare i arrangemanget och egen personal i verksamheten. Ansökan om registrering av livsmedelshantering, undantag i vissa fall Ansvar för egenkontroll av livsmedelsverksamheten och hanteringen så att denna är säker i ett hälsoperspektiv, rutiner för hantering och kontroll av livsmedel Ansvaret för verksamheten innebär att all personal har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien Anpassning av tillfälliga arbetsplatser för livsmedelsservering, t.ex. enbart slutberedning görs på försäljningsplatsen, god ordning och reda, diskmöjligheter, kylar & frysar, goda möjligheter för god handhygien och förvaringsytor ovan golv Att ge kunskap om regelverket för deltagare som ansvarar för verksamhet som har behov av att registrera sig för livsmedelshantering och tillfälligt utskänkningstillstånd av alkohol. Seminariet omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Ansökan om tillfälligt utskänkningstillstånd av alkohol/grundkrav Serveringsstället ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen Tillredd mat ska kunna serveras i ett varierat utbud Serveringen får inte medföra sociala problem, nykterhets- eller ordningsproblem Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt Kurser & seminarier 24

25 Avtal, program & artistbokning SEMINARIUM lär dig hitta rätt i artistdjungeln Hitta.se duger inte när du vill boka Tomas Ledin eller Laleh. Så var finns de? Hur gör jag? Lär dig artistbokning, programsättning och hur du utvecklar din idé till framgångsrika event. Utbildningen ger dig helt nödvändiga baskunskaper om artistbokning och programsättning, du lär dig hitta rätt i artisternas, bokningsbolagens och produktionsbolagens värld. Du lär dig förhandlingstekniken och hur nätverken fungerar. Artist och program då och nu Historik & traditioner Nya tider, nya mönster och strukturer Bokningsbolag, produktionsbolag, management, artistförmedlare Research och analys för program & artister Från idé till färdigt koncept Marknads- och målgruppsanalys Budget och kostnadseffektivitet Samarbetspartners Bransch, arrangörer, myndigheter, media och andra samarbeten Förhandlingsstrategi Förhandling med bokningsbolag och förmedlare Förhandling direkt med artister och programmakare Avtal & kontrakt Kontrakt bokningsbolag, standardkontrakt och egna kontrakt Betalningsvillkor; förskott, kontant etc Utländska artister Råd & tips Goda råd, smarta tips och gerillastrategier Att öka kunskapen om hur man blir en kompetent och duktig artistbokare och programsättare. Seminariet omfattar en heldag på totalt 8 timmar. Kurser & seminarier 25

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Inbjudan till Datakurser för personal, HT14 Uppdaterat 2014-11-06 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Under HT14 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande kurser: Windows 7

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg Program hösten 2012 Göteborg Förändringsledning i lärande organisationer Sofia Bernhard Tid: 6 september 2012, kl 13.00 16.00, förfriskning serveras från 12.30 Plats: Raddisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Kungl. Musikhögskolan Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Personalkurser och seminarier att välja senast 14 september Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

IDROTTENS CHEFSUTBILDNING

IDROTTENS CHEFSUTBILDNING LEDARSKAP UTVECKLING LÖNSAMHET KOMMUNIKATION IDROTTENS CHEFSUTBILDNING Bli en bättre chef utveckla dig med idrottens chefsutbildning 2016-2017 2016-2017 ETT SAMARBETE MELLAN Idrottens chefsutbildning på

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen vintern/våren 2011 Vi siktar framåt Vi har tagit oss fram till det andra och sista året för det här projektet. Men det innebär inte slutet för handikappförbundens

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

När hemmet blir en arbetsplats

När hemmet blir en arbetsplats Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga ansvarstagande människor i ett öppet tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi När hemmet blir en arbetsplats Inspirations föreläsningar!

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450.

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450. Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer