Beta-Baythroid. Insektmedel UN Endast för yrkesmässigt bruk. 025 SC. Nettoinnehåll: 5L E/ Oct11-AF > SWEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beta-Baythroid. Insektmedel UN 3082. Endast för yrkesmässigt bruk. 025 SC. Nettoinnehåll: 5L 97100190E/201110. 4151-Oct11-AF 8 718077 001661 > SWEDEN"

Transkript

1 Insektmedel Endast för yrkesmässigt bruk. Beta-Baythroid 025 SC Reg Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för bekämpning av skadeinsekter i följande grödor: Höstvete, vårvete, råg och rågvete Raps och rybs Torkade och gröna ärter Potatis Socker- och foderbetor Fodermajs Gräs- och klöverfrö Äpple och päron Brysselkål, vitkål, rödkål, salladskål och grönkål Prydnadsväxter Alla annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits Läs medföljande anvisningar före användning Innehåll: Produkten är ett suspensionskoncentrat (SC) innehållande 25 g/l (2,7 vikt-%) beta-cyflutrin. Tomemballage: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: eller Rester, spill och ej regjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras. Tillverkare/Innehavare av godkännandet: Makhteshim-Agan Holland B.V., Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, The Netherlands Quena Plant Protection N.V. Member of the Makhteshim-Agan Group Riskupplysningar Mycket giftig vid inandning och förtäring. Undvik kontakt med hud och ögon. Mycket giftig for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftigt för bin. Skyddsanvisningar Vid kontakt med huden tvätta med mycket vatten. Vid kontakt med ögon spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Första hjälpen Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. För mer information se säkerhetsdatablad För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen! Nettoinnehåll: 5L > SWEDEN UN Oct11-AF E/201110

2 Beta-Baythroid 025 SC Produktfakta Medlets verkan: Insektsmedel Registreringsnummer: 4365 Behörighetsklass: 2L Formulering: Suspensionskoncentrat (SC) Verksamt ämne: 2,5 g/l beta-cyflutrin Förpackning: 5 liter Användningsvillkor Beta-Baythroid SC 025 är godkänd för användning mot skadeinsekter enligt nedanstående tabell: Gröda Skadegörare Behandling Dos Spridningsmetod Tidpunkt, utv. stadie Karens, dygn Antal beh. max l/ha Vete, råg och rågvete Skadeinsekter Vid angrepp ,5 Bomspruta Raps och rybs Skadeinsekter Före blomning ,3 Bomspruta Potatis Skadeinsekter Vid angrepp ,5 Bomspruta Sockerbetor och foderbetor Skadeinsekter Vid angrepp ,3 Bomspruta Ärter Skadeinsekter Vid angrepp Torkade ärter 2 0,5 Bomspruta 21, gröna ärter 7 Fodermajs Skadeinsekter Vid angrepp ,5 Bomspruta Gräsfrö Skadeinsekter ,5 Bomspruta Klöverfrö Skadeinsekter 7 1 0,5 Bomspruta Äpple och päron Skadeinsekter Före blomning ,7 Bomspruta Brysselkål, vitkål, rödkål, Skadeinsekter Vid angrepp 7 3 0,3 Bomspruta salladskål och grönkål Prydnadsväxter Skadeinsekter Vid angrepp 2 0,5 Övriga villkor För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska de anvisningar iakttas som framgår av allmänna råd 97:3 och den hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd som hör till Naturvårdsverkets föreskrifter (SNSF 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Vid behandling i odlingar av äpple och päron ska ett minsta skyddsavstånd på 10 m hållas till omgivande miljö, förutom mot sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar där ett minsta skyddsavstånd på 30 m ska iakttas. Medlet är mycket giftigt för pollinerande insekter och får därför inte användas i odlingar som beflygs av bin och humlor. I följande fall får dock bekämpning utföras mellan klockan och (svensk sommartid) om bina och humlorna lämnat området: 1. Bekämpning av ärtvecklare i blommande ärtodlingar. 2. Bekämpning i odlingar av oljeväxter före blomning även om det finns blommande undervegetation. Vid en väderlekstyp med extrem värme dagtid och daggbildning nattetid bör dock bekämpning ej utföras. Restriktioner Beta-Baythroid SC 025 som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säkert att använda. Det finns inga restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda Oct 11-U

3 Anvisningar om användning Verkningssätt Beta-cyflutrin, som är den verksamma beståndsdelen i Beta-Baythroid SC 025, är en insekticid i gruppen syntetiska pyretroider. Substansen verkar på skadeinsekterna främst som ett kontaktgift men fungerar samtidigt som ett maggift. Effekten kommer mycket snabbt ( knock-down effekt ). Beta-Baythroid är högaktivt mot skadegörare tillhörande insektsgrupper såsom fjärilslarver, skalbaggar, gallmyggor, stekellarver, trips, stritar, bladlöss, bladloppor, kackerlackor m fl. Beta-Baythroid har en utpräglad långtidsverkan och genom att anpassa dosen till grödans utveckling kan man styra behandlingens varaktighet. Beta-Baythroid har verkan vid låga temperaturer, god regnbeständighet samt är skonsamt för behandlade växter. Resistensrisk Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. En utbredd resistens mot vissa pyretroider, däribland Beta-baytroid, finns hos rapsbaggar i Sverige. För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande: Följ bekämpningströsklarna Utför bekämpningen under optimala förhållanden Vid upprepad behandling bör en produkt med annat verkningssätt användas Använd den bästa spruttekniken Optimala verkningsförhållanden vid användning Optimal effekt uppnås när: Skadeinsekterna är aktiva Skadeinsekterna befinner sig i ett känsligt stadie Om inte de optimala betingelserna uppfylls kan effekten försämras. Under sådana förhållanden bör dosen aldrig reduceras. Dos, vattenmängd och behandlingstidpunkt Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m 2 i fältet. Dosen anpassas efter grödans utveckling och tillväxthastighet samt eftersträvad långtidsverkan av behandlingen. Vid behandling av grödor i tidiga utvecklingsstadier med snabb tillväxt kan en delad eller upprepad behandling vara motiverad för att skydda nytillväxta delar av grödan t ex vid rapsbaggebekämpning. Observera att bekämpning ej får ske om fältet beflygs av pollinerande insekter, t ex bin och humlor. Gröda Skadegörare Dos, l/ha Vattenmängd, Tidpunkt, l/ha utv.stadie Vete, råg och Trips, bladlöss, 0,3-0, Vid angrep rågvete vetemygga, sädesbladbagge, kornfluga Vårvete Fritfluga 0,3-0, Gröda 1,5 blad (DC11) Raps och rybs Jordloppor och kålbladsstekel 0,15-0, Från uppkomst t o m DC 15 Anmärkning

4 Raps och rybs Rapsbagge 0, Tidigt sent Observera att resistens förekommer. knoppstadium (DC 51-59) Om resistens miss- tänks, använd Mavrik 2F mot rapsbaggar Potatis Stritar, stinkflyn, bladlöss och trips 0,4-0, Vid angrepp Sockerbetor och foderbetor Jordloppor, betflugor, skinnarbaggar och trips 0,3-0, Vid angrepp Ärter Ärtvivel, trips 0,3-0, Vid angrepp och ärtbladlus Ärter Ärtvecklare 0,3-0, Vid begynnande I blommande ärtodlingar skall bekämpningen ske mellan baljsättning klockan och förutsatt att bina och humlorna lämnat fältet Fodermajs Fritfluga 0,3-0, Gröda 1,5 blad (DC11) Gräsfrö Vitaxkvalster 0, På våren när maskrosorna blommar Gräsfrö Timotejfluga 0, I början av maj när björkarna slår ut Klöverfrö Klöverspetsvivel Äpple och päron Frostfjäril, knoppvecklare, äpplevecklare m fl Brysselkål, vitkål, rödkål, salladskål och grönkål Prydnadsväxter Kålmal, kålfjäril, jordloppa och trips Diverse förekommande skadeinsekter 0, Vid behov före blomning 0,7 eller 0,05% Vattenmängden anpassas med hänsyn till grödans utveckling Före blomning 0, Vid angrepp 0,5 eller 0,05% Vattenmängden anpassas med hänsyn till grödans utveckling Minsta skyddsavstånd är 10 m till omgivande miljö, förutom mot sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar där ett minsta skyddsavstånd på 30 m ska iakttas Vid angrepp Vid angrepp Med hänsyn till de starkt skiftande kulturbetingelserna, den stora sort- och artrikedomen, rekommenderas provning på enstaka plantor före en generell bekämpning liksom före sprutning med blandning med andra bekämpningsmedel. Användningen sker på odlarens egen risk.

5 Spridningsteknik Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Följ rekommendationerna enligt broschyren Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom. Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat. Skyddsutrustning Vid påfyllning och rengöring av lantbrukssprutan ska följande skyddsutrustning användas: Skyddshandskar av PVC eller nitril Andningsskydd (helmask med partikelfilter P2 och gasfilter av typ A klass 2) Lämpliga skyddskläder och kemikaliebeständiga stövlar Skyddsglasögon eller visir Följ allmänna hygienåtgärder genom att: Undvika kontakt med hud, ögon och kläder Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen Ta av nedsmutsade kläder Förvara skyddsutrustning separat Tvätta händer före raster Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset För att minska risken för myrkrypningar, stickningar eller brännkänsla (parestesi) som kan uppkomma hos människa vid hudkontakt med pyretroidbaserade växtskyddsmedel ska handskar användas vid hantering av medel och sprutvätska samt vid arbete med behandlade växter. Blandningar Beta-Baythroid SC 025kan blandas med svampmedel, mangangödselmedel, Solubor och ogräsmedel. Se resp. produkts etikett. Tankblandningen utsprutas omedelbart efter tillredning. Beredning av sprutvätska Vid påfyllning av tank: Fyll till hälften med vatten Följ rekommenderad dos enligt tabellen Häll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäkter. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling. Rengöring av sprututrustning Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt. Börja med invändig rengöring av sprutan: 1. Töm sprutan 2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan 3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan 4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten 5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen 6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut 7. Fyll på med en sista tredjedel vatten 8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut Fortsätt med utvändig rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

6 Tomemballage Tom förpackning får inte återanvändas. Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hälls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Makhteshim-Agan är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Tel eller för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om hantering av miljöfarligt avfall. Förvaring Lagras i en temperatur som överstiger 0 C samt åtskilt från födoämnen och utsäde. Att beakta Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning. Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. Makhteshim-Agan Holland B.V. fråntar sig ansvar i dessa avseenden. Företaget fråntar sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten. SÄKERHETSDATABLAD Beta-Baythroid SC Namnet på ämnet / produkten och bolaget / företaget Ref. n : Leverantör : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box AK Leusden, The Netherlands Phone: (+31) (0) Fax: (+31) (0) Produktidentifikation : Vätska. Produktslag : (SC) Suspensionskoncentrat (flytande koncentrat) Användningsområde : Insekticid Telefonnummer för nödsituationer : Se leverantör. ( finns tillgänglig endast under kontorstid ) eller Ring lokal giftcentral för hjälp DK : FI : NO : SE : eller (Kemiakuten) 2. Farliga egenskaper Rapporter visar att denna produkt anses för att vara farlig och innehåller farliga beståndsdelar. Huvudsymptom : Hälsoskadlig, Miljöfarlig Hälsofarliga egenskaper : Farligt vid inandning och förtäring. Miljörisker : Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga

7 långtidseffekter i vattenmiljön. Giftigt för bin. Symtomens ved bruk : Denna produkt tillhör pyretroider. - Hudkontakt : stickningar, nedsatt känslighet i huden, brännande känsla 3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar Komponentnamn Värde CAS nr / EINECS nr / EC Index Symbol(er) R-Fras(er) Beta-cyflutrin : 2.5 % / / T+ N 26/28-50/53 Polyarylphenolethoxylate : < 2 % / / N 52/53 Se avsnitt 16 där hela texten för varje relevant R-sats skall anges. 4. Första hjälpen Första hjälpen - Inandning : Flytta den skadade till frisk luft. Placera den skadade i halvsittande ställning. Uppsök läkare om obehag uppstår. - Kontakt med hud : Avlägsna förorenat plagg och tvätta exponerad hud med mild tvål och vatten och skölj med varmt vatten. Uppsök läkare om obehag uppstår. - Kontakt med ögonen : Fortsätt med att skölja med rent vatten under 5 minuter medans ögonen spärras upp. Sök läkare om besvär uppstår. - Förtäring : Skölj munnen med vatten. Sök genast läkare. Uppgifter till läkare : Ingen speciell motgift är känd. Behandla symptomatisk. Magpumpning ordineras för fullständig tömning. Kan orsaka parestesi vid kontakt med huden. 5. Brandbekämpingsåtgärder Eldsläckningsmedel - Lämpligt : alkoholbeständigt skum, koldioxid, fast släckningsmedel, sand, vattenspray Särskilda risker vid exponering : Termisk nedbrytning bildar: koloxid, klorider, nitrogenoxid Skyddas mot brand : Använd oberoende andningsskydd, gummistövlar och tjocka gummihanskar. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga försiktighetsåtgärder : Använd rekommenderad skyddsutrustning. Släck alla antändningskällor. Se avsnitt 8. Miljömässiga försiktighetsåtgärder : Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp i miljön.

8 Vid spill/läckage : Absorbera spill med inaktivt material (t.ex torr sand eller jord) och placera i lämplig avfallsbehållare till kemiskt avfall. Golv och förorenade föremål tvättas med vatten. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe for farligt avfall. Se avsnitt Hantering och lagring Hantering : Krav om god ventilation på arbetsplatsen finns. Förvaring : Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. Förvaras svalt i utrymme med god ventilation. Lagringstemperatur: minimumtemperatur: 0ºC maximaltemperatur: 40ºC Förpackningsmaterial : COEX polyetylen flaskor. 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd Personskydd - Andningsskydd : Använd lämpligt andningsskydd vid sprutning. (helmask med partikelfilter P2 och gasfilter av typ A klass 2) - Skyddshanskar : Använd lämpliga hanskar som är kemikaliebestandiga. ( PVC handskar ) - Hudskydd : Använd lämpliga skyddskläder och kemikaliebeständiga stövlar - Ögonskydd : Kemiska skyddsglasögon eller ansiktsskärm med säkerhetsglasögon. Arbetshygien : Ögondusch och nöddusch skall finnas i omedelbar närhet av potentiell exponering. Krav om god ventilation på arbetsplatsen finns. Tvätta händer och andra utsatta områden med mild tvål och vatten innan du äter, dricker eller röker och innan du lämnar arbetsplatsen. Gränsvärden för exponering på Arbetsplatsen : Inte fastsatt. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form : Vätska. Färg : Vit - Ljus Beige. Lukt : Karakteristisk ph-värde : Densitet [kg/m3] : 1040 (20ºC) Viskositet : s (20ºC) Vattenlöslighet : Blandbar. Flampunkt [ C] : > Stabilitet och reaktivitet Stabilitet : Stabil vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Farliga sönderdelningsprodukter : Termisk nedbrytning bildar: koloxid, klorider, nitrogenoxid, Farliga reaktioner : Reagerar med : baser., Starka syror. Farlig polymerisering : Ej aktuell. Betingelser som bör undvikas

9 : direkt solljus, Värme, öppen eld Skydda mot: Frysning 11. Toxikologisk information Akut toxicitet - Oralt : LD50 ( Råtta ) : 1600 mg/kg ( manlig ) LD50 ( Råtta ) : 1764 mg/kg ( kvinna ) Farligt vid förtäring. - Hud : LD50 ( Råtta ) : > 5000 mg/kg Inte hälsoskadligt vid hudkontakt. - Inandning : LC50 ( Råtta ) : > 0.77 mg/l/4h ( maximal möjligt koncentration ) (Ingen dödlighet.) Farligt vid inandning. Hudirritation (kanin) : Inte irriterande. Ögonirritation (kanin) : Inte irriterande. Sensibilisering : Detta material har visat sig inte vara överkänslighetsframkallande på marsvin 12. Ekotoxikologisk information Ekotoxicitet : beta-cyfluthrin: Fisk LD50 (96h) : μg/l Oncorhynchus mykiss Daphnia magna EC50 (48h) : 0.29 μg/l Alger IC50 (72h) : > 10 mg/l ( max. testad koncentration ) Mycket giftigt för Bin., Fisk, Daphnia magna 13. Avfallshantering Avfallshantering EWC-kod : Bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokala/nationala regler. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe for farligt avfall. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort tomemballage (skjölt minst 3 gånger med vatten) och ytteremballage som ej varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på närmaste återvinningscentral. Vi är anslutna till SvepRetur (tel.: ). Destruktion av detta material och dess emballage skall ske på här för avsedd plats. Kontakta det lokala miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen för mera information. : De nämnda EWC-koderna är rekommendationer pga den förmodade användning av denna produkt. Under vissa omständigheter kan andra EWC-koder också tilldelas mot bakgrunden av specifikt bruk och faciliteterna för avfallsbehandling hos användaren Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier Bekämpningsmedel

10 14. Transportinformation Riskmärke : 9 Rätt skeppningsbenämning : UN3082 MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Beta-cyflutrin), 9, III UN No : 3082 H.I. nr. : 90 Landtransport ADR/VLG : Klass : 9 Förpackningsgrupp : III Begränsade mängder : LQ 7 Anmärkningar: Sammansatta förpackningar: Innerförpackning högsta tillåtna innehåll: 5 l; Kolli högsta tillåtna bruttovikt (kg) eller innehåll (l): 30 kg. Sjötransport IMO-IMDG - kod : Klass : 9 IMO - Rätt skeppningsbenämning : UN3082 MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Beta-cyflutrin), 9, III Förpackningsgrupp : III EmS-N : F-A, S-F IMDG-Vattenförorenande : Ja. 15. Gällande föreskrifter Symbol(er) R-Fras(er) S-Fras(er) : Hälsoskadlig, Miljöfarlig : R 20/22 : Farligt vid inandning och förtäring. R 50/53 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R 57 : Giftigt för bin. : S 2 : Förvaras oåtkomligt för barn. S 24 : Undvik kontakt med huden. S 28 : Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. S 35 : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. S 37 : Använd lämpliga skyddshandskar.

11 Sverige : Anmälningsnummer 4365 Innehåller : Beta-Cyfluthrin. För att undvika risken för människa och miljö skall bruksanvisningen följas. 16. Annan information Fullständig text till de R-fraser som ingår i avsnitt 3 : R 26/28 : Mycket giftigt vid inandning och förtäring. : R 50/53 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R 52/53 : Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Ytterligar information : Förändringar från tidigare version - Se : * Sammanställt av : HPV Innehåll och utformning av varuinformationsbladet i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 och efterföljande ändringar. FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp, och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. Utgåva Nr : 6 Datum : 4/9/2009 Ersätter : 4/9/2009

12 Insektmedel Reg Behörighetsklass 2L. - Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för bekämpning av skadeinsekter i följande grödor: Höstvete, vårvete, råg och rågvete Fodermajs Raps och rybs Gräs- och klöverfrö Torkade och gröna ärter Äpple och päron Potatis Brysselkål, vitkål, rödkål, salladskål och grönkål Socker- och foderbetor Prydnadsväxter Alla annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits Läs medföljande anvisningar före användning Endast för yrkesmässigt bruk. Beta-Baythroid 025 SC Riskupplysningar Mycket giftig vid inandning och förtäring. Undvik kontakt med hud och ögon. Mycket giftig for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftigt för bin. Innehåll: Produkten är ett suspensionskoncentrat (SC) innehållande 25 g/l (2,7 vikt-%) beta-cyflutrin. Tomemballage: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: eller Rester, spill och ej regjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras. Tillverkare/Innehavare av godkännandet: Makhteshim-Agan Holland B.V., Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, The Netherlands Quena Plant Protection N.V. Member of the Makhteshim-Agan Group - Skyddsanvisningar Vid kontakt med huden tvätta med mycket vatten. Vid kontakt med ögon spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Första hjälpen Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. För mer information se säkerhetsdatablad För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen! Nettoinnehåll: 4 x 5L > SWEDEN 4151-Oct 11-S S/201110

Insektsmedel. Nettoinnehåll: 1 liter. Miljöfarlig SWEDEN

Insektsmedel. Nettoinnehåll: 1 liter. Miljöfarlig SWEDEN Produktfakta Medlets verkan: Insektsmedel Registreringsnummer: 4491 Behörighetsklass: L Formulering: Emulsion, olja i vatten (EW) Verksamt ämne: 40 g/l tau-fluvalinat Förpackning: 1 liter Om inte de optimala

Läs mer

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring.

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. Mavrik 2F Insektsmedel Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. För användning i ärter, höstraps, lin, potatis, stråsäd och vårraps enligt bruksanvisningen, som anges

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 3. : (SC) Suspensionskoncentrat (flytande koncentrat).

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 3. : (SC) Suspensionskoncentrat (flytande koncentrat). Sida : 1 / 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation : Vätska. Ref. n : 15224070 Produktslag : (SC) Suspensionskoncentrat (flytande koncentrat).

Läs mer

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02

Trimaxx TILLVÄXTREGLERING. Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete ANETRISE3LT/01/A S4813A/02 Trimaxx Starkare strå med mindre Gröda Gräsfrö, havre, korn, råg, rågvete, vete Verksamt ämne: Formulering: Rekisterinumero: 5121 Behörighetsklass: 2L Registreringsinnehavare: ADAMA Registrations B.V.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 0. 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 0. 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida : 1 / 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation : Vätska. Ref. n : 16306040 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SPECIMEN BETA-BAYTHROID SC 025. Insekticid. Bred pyretroid med kontaktverkan och repellerande effekt.

SPECIMEN BETA-BAYTHROID SC 025. Insekticid. Bred pyretroid med kontaktverkan och repellerande effekt. BETA-BAYTHROID SC 025 Insekticid Bred pyretroid med kontaktverkan och repellerande effekt. Verksamt ämne: Beta-cyflutrin 25 g/l (2,4 vikt-%) Formulering: Suspensions koncentrat (SC) Registreringsnummer:

Läs mer

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor Legacy 500 SC OGRÄSMEDEL Reg. 5002. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkemässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för bekämpning av örtogräs i följande grödor: Höst- och vårvete, höst- och vårkorn,

Läs mer

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar Bumper 25 EC Svampmedel Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar För användning i stråsad. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/l (25,1

Läs mer

SPECIMEN BANJO FORTE 5 L. Svampmedel. Kraftfull mot potatisbladmögel, skyddar både blad och knölar

SPECIMEN BANJO FORTE 5 L. Svampmedel. Kraftfull mot potatisbladmögel, skyddar både blad och knölar BANJO FORTE Svampmedel Kraftfull mot potatisbladmögel, skyddar både blad och knölar Verksamt ämne: dimetomorf 200 g/l (17,2 vikt-%) fluazinam 200 g/l (17,2 vikt-%) Formulering: suspensions koncentrat (flytande

Läs mer

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda

Tern 750 EC. Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda Tern 750 EC Fungicid emulgerbart koncentrat (EC) innehållande 750 g/l (82% vikt-%) fenpropidin Gröda : vete, havre, korn råg och rågvete Verkningsmekanism : FRAC 5 Batchnummer och tilverkningsdatum : se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 3

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 3 Sida : 1 / 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation : Vätska. Ref. n : 16320060 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

MIRADOR FORTE 5 L. Fungicid

MIRADOR FORTE 5 L. Fungicid MIRADOR FORTE Fungicid Verksamt ämne: Azoxystrobin 60 g/l (5,7 vikt-%) Tebukonazol 100 g/l (9,5 vikt-%) Formulering: emulgerbart koncentrat (EC) Registreringsnummer: 5384 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism:

Läs mer

SPECIMEN BANJO FORTE 5 L. Svampmedel. Kraftfull mot potatisbladmögel, skyddar både blad och knölar

SPECIMEN BANJO FORTE 5 L. Svampmedel. Kraftfull mot potatisbladmögel, skyddar både blad och knölar BANJO FORTE Svampmedel Kraftfull mot potatisbladmögel, skyddar både blad och knölar Verksamt ämne: dimetomorf 200 g/l (17,2 vikt-%) fluazinam 200 g/l (17,2 vikt-%) Formulering: suspensions koncentrat (flytande

Läs mer

SPECIMEN TRIMAXX. Tillväxtreglerare. Motverkar liggsäd genom snabbt upptag. För användning i stråsäd och frögräs enligt bruksanvisningen.

SPECIMEN TRIMAXX. Tillväxtreglerare. Motverkar liggsäd genom snabbt upptag. För användning i stråsäd och frögräs enligt bruksanvisningen. TRIMAXX Tillväxtreglerare Motverkar liggsäd genom snabbt upptag För användning i stråsäd och frögräs enligt bruksanvisningen. Verksamma ämne: Trinexapak (etylester) 175 g/l (17,24 % w/w) Formulering: Emulgerbart

Läs mer

SPECIMEN. Tillväxtreglerare. Starkare strå med mindre. För användning i stråsäd och frögräs enligt bruksanvisningen.

SPECIMEN. Tillväxtreglerare. Starkare strå med mindre. För användning i stråsäd och frögräs enligt bruksanvisningen. Trimaxx Tillväxtreglerare Starkare strå med mindre För användning i stråsäd och frögräs enligt bruksanvisningen. Verksamma ämne: trinexapak (etylester) 175 g/l Formulering: emulgerbart koncentrat (EC)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 3

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 3 Sida : 1 / 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation : Tjockflytande vätska. Ref. n : 16322040 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SPECIMEN ETHOSAT 500 SC. Herbicid

SPECIMEN ETHOSAT 500 SC. Herbicid ETHOSAT 500 SC Verksamt ämne: etofumesat 500 g/l (44,7 vikt-%) Formulering: suspensions koncentrat (SC) Verkningsmekanism: HRAC N Registreringsnummer: 5011 Användarkategori: 2L Tillverkare/Innehavare av

Läs mer

SPECIMEN 5 L. Svampmedel. Beprövad effekt mot mjöldagg. För användning i stråsäd. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor.

SPECIMEN 5 L. Svampmedel. Beprövad effekt mot mjöldagg. För användning i stråsäd. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Tern 750 EC Svampmedel Beprövad effekt mot mjöldagg För användning i stråsäd. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Fenpropidin 750 g/l (82% vikt-%) Formulering: Emulgerbart

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 0. : (SG) Vattenlösligt granulat.

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 0. : (SG) Vattenlösligt granulat. Sida : 1 / 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation : Kornigt fast ämne. Ref. n : 16323170 Produktslag : (SG) Vattenlösligt granulat. 1.2. Relevanta

Läs mer

SPECIMEN LEANDER. Svampmedel B/201809

SPECIMEN LEANDER. Svampmedel B/201809 Svampmedel Verksamt ämne: 750 g/l fenpropidin (83,4 vikt-%) Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC) Registreringsnummer: 5459 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: FRAC 5 Tillverkare/Innehavare av godkännandet:

Läs mer

Rapporter visar att denna produkt anses för att vara farlig och innehåller farliga beståndsdelar.

Rapporter visar att denna produkt anses för att vara farlig och innehåller farliga beståndsdelar. 1. Namnet på ämnet / produkten och bolaget / företaget Ref. n : 15220030 Leverantör : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK Leusden, The Netherlands Phone: (+31) (0) 33 4453 160 Fax:

Läs mer

: Vätska. : SE Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

: Vätska. : SE Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida : 1 / 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation Ref. n : Vätska. : 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SPECIMEN MAVRIK. Insekticid. Mångsidig insekticid men som är skonsam mot många nyttoinsekter B/201712

SPECIMEN MAVRIK. Insekticid. Mångsidig insekticid men som är skonsam mot många nyttoinsekter B/201712 MAVRIK Insekticid Mångsidig insekticid men som är skonsam mot många nyttoinsekter. Verksamt ämne: tau-fluvalinat 240 g/l (26,1 vikt-%) Formulering: emulsion, olja i vatten (EW) Verkningsmekanism: IRAC

Läs mer

Svampmedel emulsionskoncentrat (EC) innehållande 250 g/l (25,1 vikt-%) propikonazol Verkningsmekanism : FRAC 3 Gröda

Svampmedel emulsionskoncentrat (EC) innehållande 250 g/l (25,1 vikt-%) propikonazol Verkningsmekanism : FRAC 3 Gröda Svampmedel emulsionskoncentrat (EC) innehållande 250 g/l (25,1 vikt-%) propikonazol Verkningsmekanism : FRAC 3 Gröda : Havre, höstkorn, höstvete, råg, rågvete, vårkorn, vårvete Batchnummer och tilverkningsdatum

Läs mer

SPECIMEN MAVRIK. Insekticid. Mångsidig insekticid men som är skonsam mot många nyttoinsekter.

SPECIMEN MAVRIK. Insekticid. Mångsidig insekticid men som är skonsam mot många nyttoinsekter. MAVRIK Insekticid Mångsidig insekticid men som är skonsam mot många nyttoinsekter. Verksamt ämne: tau-fluvalinat 240 g/l (26,1 vikt-%) Formulering: emulsion, olja i vatten (EW) Verkningsmekanism: IRAC

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Tern 750 EC

SÄKERHETSDATABLAD. Tern 750 EC 1. Namnet på ämnet / produkten och bolaget / företaget Ref. n Leverantör Produktidentifikation Produktslag Användningsområde : 16106030SE : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK Leusden,

Läs mer

L139267 Användningsområde 10 KG

L139267 Användningsområde 10 KG L139267 SWED/10L Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 30 dagar före skörd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 10 KG L141170

Läs mer

SPECIMEN. Herbicid. Innehavare av godkännandet: ADAMA Registrations B.V. P.O. Box 355 NL-3830 GK Leusden Nederländerna ANEKALSE5LT/01/A

SPECIMEN. Herbicid. Innehavare av godkännandet: ADAMA Registrations B.V. P.O. Box 355 NL-3830 GK Leusden Nederländerna  ANEKALSE5LT/01/A KALIF 360 CS Herbicid Verksamt ämne: klomazon 360 g/l (31,5 vikt-%) Formulering: Kapselsuspension (CS) Registreringsnummer: 5309 Användarkategori: 2 L Verkningsmekanism: HRAC F3 Innehavare av godkännandet:

Läs mer

SPECIMEN. Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

SPECIMEN. Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar Bumper 25 EC Svampmedel Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar För användning i stråsad. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/l (25,1

Läs mer

Belvedere 5 L OGRÄSMEDEL. Örtogräsbekämpning efter uppkomst. Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor. Gröda Betor.

Belvedere 5 L OGRÄSMEDEL. Örtogräsbekämpning efter uppkomst. Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor. Gröda Betor. Belvedere Effektiv blandningspartner för ogräskontroll i betor Gröda Betor Verksamt ämne Fenmedifam 160 g/l (15.1% vikt-%) Desmedifam 160 g/l (15.1% vikt-%) Formulering Suspo-emulsion (SE) Verkningsmekanism

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 0

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 0 Sida : 1 / 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation Ref. n : Vätska. : 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

: Glade doftblock - Lily of the Valley

: Glade doftblock - Lily of the Valley 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Luftfräschare Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen) 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon :

Läs mer

SPECIMEN. Risk, skydd och första hjälpen. Diflufenikan 500 g/l (42 vikt-%) UN 3082 OGRÄSMEDEL. Bekämpar örtogräs bade före och efter uppkomst.

SPECIMEN. Risk, skydd och första hjälpen. Diflufenikan 500 g/l (42 vikt-%) UN 3082 OGRÄSMEDEL. Bekämpar örtogräs bade före och efter uppkomst. Legacy 500 SC Diflufenikan 500 g/l (42 vikt-%) Bekämpar örtogräs bade före och efter uppkomst. Gröda Höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg och havre Verksamt ämne: Diflufenikan 500 g/l (42

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 5. : (EC) Emulsionskoncentrat

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 5. : (EC) Emulsionskoncentrat Sida : 1 / 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation : Vätska. Ref. n : 16104030 Produktslag : (EC) Emulsionskoncentrat 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

5 L Syngenta Participations AG, Schweiz. Fungicid. Blandningspartner för kontroll av svampsjukdomar i stråsäd.

5 L Syngenta Participations AG, Schweiz. Fungicid. Blandningspartner för kontroll av svampsjukdomar i stråsäd. Stereo 312.5 EC Fungicid Blandningspartner för kontroll av svampsjukdomar i stråsäd. För användning i korn, råg, rågvete och vete enligt bruksanvisningen, som anges i tabellen. Verksamt ämne: Cyprodinil

Läs mer

Fungicid. Multi-site resistensbrytare för bekämpning av flera svampsjukdomar.

Fungicid. Multi-site resistensbrytare för bekämpning av flera svampsjukdomar. Folpan 500 SC Fungicid Multi-site resistensbrytare för bekämpning av flera svampsjukdomar. För användning i vete och korn. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: folpet

Läs mer

SPECIMEN. Herbicid. Mycket selektiv bredverkande jord- och bladherbicid.

SPECIMEN. Herbicid. Mycket selektiv bredverkande jord- och bladherbicid. Goltix SC 700 Mycket selektiv bredverkande jord- och bladherbicid. För användning mot ogräs i odlingar av betor. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Metamitron 700 g/l

Läs mer

SPECIMEN GOLTIX SC 700. Herbicid

SPECIMEN GOLTIX SC 700. Herbicid Herbicid Verksamt ämne: metamitron 700 g/l (57,9 vikt-%) Formulering: suspensions koncentrat (SC) Registreringsnummer: 5259 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: HRAC C1 Tillverkare/Innehavare av godkännandet:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 4

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 4 Sida : 1 / 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation : Vätska. Ref. n : 16104031 Produktslag : (EC) Emulsionskoncentrat 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida : 1 / 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation : Vätska. Ref. n : 18300060 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Rapporter visar att denna produkt anses för att vara farlig och innehåller farliga beståndsdelar. : Hälsoskadlig, Miljöfarlig

Rapporter visar att denna produkt anses för att vara farlig och innehåller farliga beståndsdelar. : Hälsoskadlig, Miljöfarlig 1. Namnet på ämnet / produkten och bolaget / företaget Ref. n : 16104230 Leverantör : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK Leusden, The Netherlands Phone: (+31) (0) 33 4453 160 Fax:

Läs mer

SPECIMEN GOLTIX SC 700. Herbicid

SPECIMEN GOLTIX SC 700. Herbicid Herbicid Verksamt ämne: metamitron 700 g/l (57,9 vikt-%) Formulering: suspensions koncentrat (SC) Registreringsnummer: 5259 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: HRAC C1 Tillverkare/Innehavare av godkännandet:

Läs mer

: Mr Muscle WC Rent Fresh

: Mr Muscle WC Rent Fresh 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Toalettrengöringsmedel Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid powder detergent EU SE

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid powder detergent EU SE SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid EU0125 - SE Klassificering Personlig skyddsutrustning Symbol(er) Ersätter 05/27/2009 Revisionsnummer: 0 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktkod

Läs mer

: Autan Family Care Gel

: Autan Family Care Gel 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Insektsrepellent Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon

Läs mer

SPECIMEN TOMAHAWK 200 EC. Herbicid

SPECIMEN TOMAHAWK 200 EC. Herbicid TOMAHAWK 200 EC Herbicid Verksamt ämne: Fluroxipyr 200 g/l (194 vikt-%) Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC) Registeringsnummer: 5236 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: HRAC O Innehavare av godkännandet:

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Rapporter visar att denna produkt anses för att vara farlig och innehåller farliga beståndsdelar.

Rapporter visar att denna produkt anses för att vara farlig och innehåller farliga beståndsdelar. 1. Namnet på ämnet / produkten och bolaget / företaget Ref. n Leverantör Produktidentifikation Produktslag Användningsområde : 16103030SE : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK Leusden,

Läs mer

SPECIMEN TOMAHAWK 200 EC. Herbicid

SPECIMEN TOMAHAWK 200 EC. Herbicid TOMAHAWK 200 EC Herbicid Verksamt ämne: Fluroxipyr-1-metylheptylester 288 g/l (29,6 % v/v) Formulering: Emulgerbart koncentrat (EC) Registeringsnummer: 5236 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: HRAC

Läs mer

SPECIMEN UN Herbicid. Herbicid SWEDEN

SPECIMEN UN Herbicid. Herbicid SWEDEN LEGACY 500 SC Herbicid Verksamt ämne: Diflufenikan 500 g/l (42 vikt-%) Formulering: Suspensionskoncentrat (SC) Registreringsnummer: 5002 Användarkategori: 2L Verkningsmekanism: HRAC F1 Tillverkare/Innehavare

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Feedtech Colostrum supplement FT FI (SE)

SÄKERHETSDATABLAD Feedtech Colostrum supplement FT FI (SE) SÄKERHETSDATABLAD Feedtech FT0004 - FI (SE) Klassificering Personlig skyddsutrustning Symbol(er) Ersätter 15-okt-2010 Revisionsnummer: 0 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktkod FT0004

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

L139272 SWED/10L Användningsområde Mot skadeinsekter på barrträdsplantor. Barrträdsplantor får endast behandlas

L139272 SWED/10L Användningsområde Mot skadeinsekter på barrträdsplantor. Barrträdsplantor får endast behandlas L139272 SWED/10L Användningsområde Mot skadeinsekter på barrträdsplantor. Barrträdsplantor får endast behandlas centralt i plantskola, vid maskinell plantering eller vid efterbehandling av planterade plantor.

Läs mer

: Vätska. : SE Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

: Vätska. : SE Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida : 1 / 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation Ref. n : Vätska. : 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Bluespray EU SE

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Bluespray EU SE SÄKERHETSDATABLAD EU0127 - SE Klassificering Personlig skyddsutrustning Symbol(er) Ersätter 18-maj-2009 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktkod Handelsnamn Rekommendation

Läs mer

SPECIMEN CLEAVE. Herbicid

SPECIMEN CLEAVE. Herbicid CLEAVE Herbicid Verksamt ämnen: florasulam 2,5 g/l (0,25 vikt-%) fluroxipyr-1-metylheptylester 144 g/l (14.2 vikt-%) Övrigt ämnen av betydelse för klassificering och märkning solventnafta (tung aromatisk)

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

L148165 SWED/12M 250 EC

L148165 SWED/12M 250 EC L148165 SWED/12M 250 EC Användningsområde För stråförkortning i odlingar av råg. Behandlingen får ej ske senare än i flaggbladstadiet. För stråförkortning i odlingar av timotej och rödsvingel för utsäde.

Läs mer

Stomp 10 L. Varning. Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av lök (inkl purjolök och gräslök), palsternacka och torra trädgårsbönor.

Stomp 10 L. Varning. Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av lök (inkl purjolök och gräslök), palsternacka och torra trädgårsbönor. Stomp Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av lök (inkl purjolök och gräslök), palsternacka och torra trädgårsbönor. All annan användning är otillåten. Bekämpningsmedel klass 2 L Dispens 2014-03-25

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tremco Epoxylim Kraft Universal Datum:

SÄKERHETSDATABLAD Tremco Epoxylim Kraft Universal Datum: 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produkt: Epoxylim Kraft Universal Bas Leverantör/tillverkare: Tremco-illbruck AB Kem/teknisk produktbenämning: Telefon: 031/570010 Tvåkomponent epoxylim Fax: 031/572007

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

: Mr Muscle Multi-Task Kök

: Mr Muscle Multi-Task Kök 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Glyphogan 480 SL. Ogräsmedel UN 3082 SWEDEN

Glyphogan 480 SL. Ogräsmedel UN 3082 SWEDEN Glyphogan 40 SL medel Reg. 439. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för totalbekämpning i följande grödor: Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag

Läs mer

: Mr Muscle Keramikrent

: Mr Muscle Keramikrent 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 8. : (EC) Emulsionskoncentrat

SÄKERHETSDATABLAD Utgåva Nr : 8. : (EC) Emulsionskoncentrat Sida : 1 / 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktidentifikation : Vätska. Ref. n : 16103030 Produktslag : (EC) Emulsionskoncentrat 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum Revisionsdatum SDB-nummer : Insektsmedel. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum Revisionsdatum SDB-nummer : Insektsmedel. : 112 (Giftinformationscentralen) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Insektsmedel Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt EG-Direktiv 2001/58/EG TSE 397 C - tube (100 ml g)

SÄKERHETSDATABLAD enligt EG-Direktiv 2001/58/EG TSE 397 C - tube (100 ml g) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETA GET Varumärke : Användning : Silikonelastomer Företag : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen Telefon

Läs mer

Utskriftsdatum: 2003-08-27 Sida 1 av 5

Utskriftsdatum: 2003-08-27 Sida 1 av 5 (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-08-27 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria golvbeläggningar. :

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 07.02.2003 Sida: 1/6 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaFloor-390 Thixo komp.a Uppgifter om

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER 4.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 3. FARLIGA EGENSKAPER 4. (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-06-25 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria beläggningar. : Peran

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn: Användningsområde: Tillverkare: Ombud: Distributör: Telefonnummer vid nödsituation: Bekämpningsmedel mot sniglar. W. Neudorff GmbH KG

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2004-06-23 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Halkbanor. :

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002 Teknisk benämning: Leverantör: Smörjfett Triboscand AB Box 38063, 100 64 Stockholm Kontaktperson: Lars Jansson tel.

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg S Ä K E R H E T S D A T A B L A D 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se Vid olycksfall ring 112

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Elite Oil AB Töregatan

Läs mer

Thermic 1100 används som en hög temperatur lim för en mängd olika material till flera stiftelser.

Thermic 1100 används som en hög temperatur lim för en mängd olika material till flera stiftelser. Thermic 1100 SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med REACH-förordningen (EG) Nr 1907/2006 avdelning IV / bilaga II, och ISO 11014-format. Version: 02 Reviderad datum: 2010/11/01 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PRODUKTEN

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG Tryck datum: 06.11.2002 Revisions datum: 22.10.2002 Sida: 1 av 6 1. Identifikation av substans/preparat och företag Produktkod: t2r01_sd 1.1 Handelsnamn FaST 365 koncentrat för golvrengöring Substansens/preparatets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

GOLTIX WG. Herbicid. Bredverkande jord- och bladherbicid som är mycket selektiv.

GOLTIX WG. Herbicid. Bredverkande jord- och bladherbicid som är mycket selektiv. Bredverkande jord- och bladherbicid som är mycket selektiv. 5 KG Scanna för användning ANEGOLSE5KG/02/A JT164A/09 Sockerbetor och foderbetor Goltix WG Reg. 5261. Användarkategori 2 L. Användningsområden

Läs mer

: Flerkomponent fogfria beläggningar. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group Ltd 284 80 Perstorp

: Flerkomponent fogfria beläggningar. : Flowcrete Sweden AB. Flowcrete Group Ltd 284 80 Perstorp (enligt förordning (EG) nr 1907/2006) Utskriftsdatum: 2010-11-30 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Sammanställt av Telefonnummer

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval chlorine free detergent CFD100 EU FI

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval chlorine free detergent CFD100 EU FI SÄKERHETSDATABLAD EU0140 - FI Klassificering Personlig skyddsutrustning Symbol(er) Ersätter 29-jun-2010 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktkod EU0140 - FI Handelsnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer