4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser"

Transkript

1 Nordisk Papirhistorisk Tidskrift 4/91 Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. INDHOLD: \.. \ \. \ \... \ 3 Tildeling a 4 Glimt 9 ~~'t '\ nd för pappersser ett stipendium Utter: Eine neue Methode fur hung der stegen und das Problem der ektronischen Datenverarbeitungsbenuzung in WZ Forschungen.

2 Nordisk Papirhistorisk Tidskrift 4/91 Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. INDHOLD: 3 Tildeling af Birte Rottenstens Mindelegat. 4 Glimt fra NPHs årsm~de Silkeborg kalder. Håndgjort papir - Tradition og Fornyelse. Den 22. og 23. maj, Redakt~rskifte for NPHT. 11 Jan Olof Ruden: Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 7: Stiftelsen Gösta Liljedahls Fond för pappershistorisk forskning utlyser ett stipendium på 3000 kr. 26 Ö. Utter og L. utter: Eine neue Methode fur Untersuchung der Stegen und das Problem der elektronischen Datenverarbeitungsbenuzung in WZ Forschungen.

3 Ärgang 19, 1991, nr. 4 Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. Formand Jan Olof Ruden, S:t Eriksgatan 130 C S Stockholm. Telefon OS ~edlemskontakt: Kasserer Per Nordenson, Fridebergsvägen 20, S , Södertälje. postgirokonto S Redakt0r, Hans Peder Pedersen. Gl. Skovlundevej 4, 2740 Skovlunde DK. Telefon (privat) eller lokal 5040 (Konservatorskolen). H U S K! Fra l. januar, 1992 er der sket redakt~rskifte: Redakt~r, Ulrika HÄden. Strandsvejan Gästa Njurunda Sverige. 2

4 TIDLIGERE KASS:2RER I :-JE-J: TILDBLES BIRTE ROTTENSTENS MINDELEG~T. Den 10de december, 1991, modtog konservator Anna-Grethe Rischel, Birte Rottenstens Mindelegat. ~nna-grethe Danske ~unstakade~i, Rischel var f0r sin optagelse på Det Kongelige Xonservatorskolens Grafiske Linie, uddannet som V2ver og stoftry~ker. Valget, at ville besk2ftige sig med grafisk konservering var derfor n~rliggende. Siden sin optagelse på konservatorskolens basisstudie i 1977, ~ar Anna-Grethe V2ret knyttet til skolen. I 1980 tog hun afgang so;n konserveringstekniker pii. folgende o?gave: l) Beskrivelse og ;Jersonlig vurdering af den treårige basisuddan~else på grafisk restaureringslinie. 2) Seglkonserveri~g og -restaurering af vokssegl fra og tallet. Aret efter i 1981 pr~senterede hun sit kompendie: "Seglkonservering og Seglrestaurering." Kompendiet har siden V2ret anvendt i undervisningen på skolen. Ved konservatorskolens jubi12um i 1983, deltog hun i jubil~umsudstillingen med et forne~t bidrag om seglkonservering..\~na-grethe har siden 1930 v~ret medlem af grafisk linies ekster~e l2rerkreds. Hun var en uvurderlig hj2lp ved den praktiske ge~nemf0relse af I.?H. kongressen i 1986, som Birte Rottensten planlagde, me~ aldrig fik mulig~ed for at gennemfore. I september 1987 tilmelder Anna-Grethe Rischel sig konservatorskolens 2-dcl studie og har i dag fremlagt sit speciale: Orientalsk papir. Klassifikation af fibermateriale og papirteknologi ved mikroskopiske og ma~roskopiske undersogelser. Anna-Grethe har ned sit vindende V2sen, gennem skrift og tale, i ind- og udiand, gennem årene V2ret dansk grafisk ko~servering, en repr2scntant vi er stolte af. p~ det grundlag har bestyrelsen onsket at tildele Anna-Grethe ~ischel, Dirte Rottensten's mineelegat. Grcte Olesen, 1 logens s. l~och og 1I.P.Pedersen. 3

5 GT~HjT FR..Z\ ÄRSHÖDET, Jorn nild l. Vanja Ordföranden, r jarie Brunner, Claes Ekeroth, Gunnar Ch. Wasberg, Kristina Ekeroth och Ulrika Härden. niid 2. Lars-Åke Skarp, [,se Jonsson, Birgitta af Forselles 4

6 Förenillgen Nordiska Pappersr.istoriker har avhållit 1991 års konferens i Srråland den joo. Konferensen bevistades av sexton medlamar varvid Nanina Ii5ken samt Gunnar dlristie Wasberg kan från Norge och Birgitta af Forselles kom från Finland. Även långväga medl~ ~r~ Sverige kom till konferensen varvid särskilt kan nämnas Ulrika Raden från Njurunda i HErlelpad. Ett antal rredlemrar hade förståndigt neg passat p3. att me:itaga sin livsle:isagare till konferensen. Uppehållsorten var Våxjö där huvtldparten av ~emrarna ~ inkvarterade p3. hotell cardinal under konferensdagarna. Fran hotellet foretogs resor. med b...lss till olika aktiviteter SQ:n jag något nänmre skall referera enllgt nedcn. Bussen hade välvilligt ställts till fören.ijjgens förfegande geno,'t\ Södra Skegsägarnas försorg. UK,,'a'n S t.er t 9Pt:RS13R l\a:~dl~~ ~S~ESO f~. v. 'G f, ~, t. > " bruf;.e, utan for' <.1 sbcrg, Ch. r. a Gunnar' ~, fruden, Olu Jan "en och LOJ' na nina EKerot.h. Cla es Under förmiddagen samlades vi för avfärd till LesseOO handpappersbruk. Under färden fick vi naturligtvis möjligheten att närmare bekanta oss med varandra efter det att fören.ijjgeils ordförande Jan Olof Ruden hälsat alla välkol1ltll1a sruttt infonnerat 0.11 vad som närmare skulle ske under.konferensdagarna. vid fra~omsten till bruket blev vi välkomnade av platschefen Ulf Bergqvist samt Kaj Fransson. vid LesseOO handpappersbru.1( san illgår i AB K1ipp:ms Finpappersbru1( har tillverkats hand;rjort papper sa:lan Efter rundvandring i brukets lokaler fick vi möjligheten att själva forma några ark papper vid kypen. Många teg tillfället i akt att känna p3. såväl formning som guskning. Claes Ekeroth (rredlern i fören.ijjgen), som vanligen forrrar handpapper i Grycksbo, visade med van hand hur det hela skulle gå till. vi fick även tillfälle att besöka formverkstaden där vi fick se brukets formar samt dess utrustning för tillverkning av dylika. vi blev därefter bjudna p3. en superb lunch p3. värdshuset Flustret varvid vi i saml:xmd därmed fick ytterligare information om bruket förmedlat av Bergqvist och Fransson. vi samlades därefter i herrgården p3. bruket. Jan Olof Rrnen höll ett föredrag an handpap- persforrrarna vid LesseOO. Såsom inramning till det intressanta föredraget fick vi närmare studera tillverkade och använda formar täckande en lång tidsperiod vid bruket. vi fick dessutom höra ett föredrag av Gustaf Johansson, LesseOO So,l1 blev mycket uppskattat. Johansson SOin är pensionär har i unga år arbetat vid bruket och hade mycket att berätta om människorna vid bruket i gången tid. Efter det att Jan Olof framfört fören.ijjgens tack för det storslagna IlOttagandet vid bruket samt för de förnämliga gåvor vi fick IlOttaga (naturligtvis inklusive det av oss själva tillverkade pappret) ställdes kosan IlOt Våxjö. Under hemvägen besöktes Kosta glasbru1( där möjligheten gavs att inhandla glas ur brukets rikhaltiga sortiment. Efter återko,t6ten till Våxjö ägnades kvällen åt gemytlig samvaro. 5

7 LÖrdagenden 15 joo på ITDrgonen vaj: det åter dags för avresa till nya aktiviteter. Denna dag till ösjöfors handp3.ppersbruk i Rumskulla. vi blev välkomnade av guiderna Lars Nyberg samt Ewa Carlsson. Lars berättade am brukets utveckling från det att Lars Dristig år 1777 fått privilegium för uppförandet till dess bruket ne:ij.ades år vi fick även lt'öjligheten att prova på b3de formning och guskning vilka många av ~ss tog tillfälle till. Bruket san numera förvaltas av stiftelsen ösjöfors Hancip5.ppersbruk hade sanna dag som vi besökte detta sitt ärsrröte. Mej anle:irung därav blev vi särskilt välkomnade av ~:tiftelsens ordförande Bengt Johansson scrn även infomerade om det gamla bruket. Bengt Johansson so,1\ till vardags är ko.lm.lnalråd i Vimrerby har lagt ne:i stort personligt engagerrang i arbetet Ired att bevara ösjöfors handpappersbruk. I den vackra ltd11gårdsbyggnaden från 1700-talet fick vi se den gamla fil.rrerj.eorn:ere, läggare ~rkp:ljkell. tagen när prcrluktionen vid bruket var i gång unde:t JI.lbin och Eros Bergholms ledning på 1920-talet:.. Efter det att vi avnjutit medhavd lunch i det fria var det dags för avhållandet av föreningsstämma i vår förening (Se utförligt referat). Efter återkatlsten till Våxjö var det dags för fesbniddag på hotell Cardinal. Under middagen upp-rärksa.rrtredes Gunnar Christie Wasberg för sina ovärderliga insatser för föreningens fro.ima varvid ordföranden överlämnade en liten minnessak från "Glasriket". Kvällen förflöt därefter under gemytliga fomer med mycket prat OHl p3.pper....'..' Bild 5. Claes Ekeroth, SOill vanligen forqer handpapper 6 i Gryc~5bo. Viser Lessebo hur det skall gå till, under överseende av bl.a. hustrun Kristina.

8 3ild 6. Ordförande for~er handgjort papper, Qed assistens av Sven Eri~ Carlsson, Lessebo.

9 Bild 9. Marie Brunner former ett ark papper. nild 10. KLIPPA~~ - LESSEBO bj uder NPH-medlemmarna på lunch i bruksmiljo. 8

10 S I L K E B O R G K A L D E R! HANDGJORT PAPIR TRADITION OG FORNYELSE Papirkonference i Silkeborg den 22. og 23.maj formjl at bringe udl1lvere og interesserede i hånd'3jor t papir sammen for at diskutere produktionen af håndgjort purir historisk, aktuelt og i fremtiden. Jlerunder er det et selvsta:ndigt formål at bringe de gamle papirmager:! fra Silkeborg Papirfabrik sammen med nutidens og fremtidens ud~vere af håndgjort papir. l1ålgruppe de gamle papirmagere, papirkunstnere, papirkonservatorer og papirhistorikere. Rammerne k0nferencen afholdes fredag den 22.maj kl og l~rdag den 23;maj 1992 kl.9-l3 på Silkeborg Museum. Prog ram fredag kl.10.oo Velkomst, kaffe og pra:sentation af Silkeborg som papirby, Silkeborg Papirfabriks historie og Silkeborg Museums nyindrettede papirva:rksted "BIlltten" ved museumsinspekt~r Keld Ualsgaard Larsen. kl Frokost. kl Opla:g om det håndgjorte papir på Silkeborg Papirfabrik ved fhv. b~ttemester Henrik Boris. kl Bes~g på Silkeborg Papirfabrik ved laboratorieleder Jl1lrgen Rahbek. Under bes~get nydes en kop kaffe. kl Opla:g og diskussion om håndgjort papir i fremtidens Danmark. Opla:g ved Birgit 0stergaard Pedersen, Arhus. kl Aftensm~d i museets caf~. kl Håndgjort papir i Silkeborg. to videofilm med efterf~lgende fri sp~rge- og diskussionsrunde. 9

11 l(brdag kl Håndgjort papir og de danske arkivalier. Indl~g ved afdelingsleder"hans Peder Pedersen, Konservatorskolen: Mindre papirfabrikker i Danmark ca til Og l~rer Grethe J(brgensen, Konservatorskolen: papiranalyser på den danske konservatorskole. kl Restaurering af arkivalier - nye muligheder. Opl~g ved konservator Per Laursen. kl Opsamling og dr(bftelse af eventuelle kommende initiativer og unders~gelser. kl Frokost i museets cafe. kl Opbrud. Under konferencen vii der v~re lejlighed til selv at arbejde lidt i museets papirv~rksted "B~tten". Konferencen koster 400 kr. pr. deltager, hvilket er betaling for mad og materialer. Alle henvendelser vedrorende ~onferencen bedes rettet til: ~ :useuillsinspekt0r Keld Dalsgaard Larsen. Si lkeborg ~ juseuill. l!ovedgaarden. D~-S600 Silkeborg. V I G T I G M E D D E L E L S E N P H T skifter redakt~r! Med udgangen af 1991 oph~rer undertegnede at v~re redakt~r for NPHT, å rsagen er at jeg er valgt til rektor for Konservatorskolen i K~benhavn, i perioden Tak for l~sernes tålmodighed i Tag vel imod den nye redakt~r, Ulrika Håden. Hendes adresse er: STRANDSVEJA~; GÄSTA \/::-'1-{:(;/...~ ()'(v~~.' C\\ \,~.{ ;,,~ ",-.' NJURUNDA SVERIGE Telefon: Fax:

12 Nordisk pappershistorisk bibliografi Suppleluent 7: med bidrag från Centrallaboratorium An (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge) sammanställd av Jan Olof Rudcn (Sverige) Samma urvalsprinciper som ligge r till grund för Nordisk pappershistorisk bibliografi t.o. m i NPH-Nytt 5 (1977):3 samt senare supplement och samma klassifikationssystem har använts i detta supplement, som omfattar arbeten publicerade men även täcker tidigare luckor. För tidskriftsartiklar och liknande ha r använts följande modell : volym/~rg~ng ~r häfte sidor 23 (1987):3, SYS1EHATISK AVDELNING. Övers ikt Allmänt och blandat. O Bibliografi. 1 Periodica. 2 Allmän pappershistoria. Danmarks pappershistoria. 4.1 Danmark. Särskilda företag Finlands pappershistoria. 4 Finland. Siirski Ida företag. IL21 Norges pappershistoria. ~.3 Norge. Särski Ida företag Sveriges pappershistoria. 4.4 Sverige. Särski Ida företag Biografi. 5 Pappershistorisk forskning. 6 lerminologi. 6.0 Vattenmärken. 6.1 Särski Ida vattenmärken. I~otivval Pappershistoriska samlingar. 6.3 Pappershistoriska sammanslutningar. 6.4 För en ingen Nordiska pappershistoriker Ti Ilverkningsprocessens historia (Teknolog i). 7 Allmänt. 7.0 n~mate rial Arbetskraften Fo rskning och utveckl ing Ti Ilverk ni ngsgängen Industrihistoria Den färdiga produkten ocll dess egenskaper. 7.3 Bearbetning av produkten. 7.4 Papper som handelsvara. O Papper och avnämarna. Allmänt. 9 Ooktrycker i. 9.1 Konservering. Restaurering. 9.2 papperskonst. 9.3 O. ALLMÄNT OCH BLANDAT ABADIE-MAUMERT, F A, Et papirhistorisk dokument (från andra världskriget]. (NPII-Nytt 17 (1989):2,6). Anne, Det håndlavede papirs sj~l. VILSO~LL, ( Da nsk Kunsthändvffirk 1986:3, 13).,. BIBLIOGRAFI eonservat ion information netl.'ork. (NPI/-Nytt 17 (1989):2,9) Nordisk pappershistorisk bibi iografi. Supplerr,ent 5: (NPI/-Nytt 15 (1987):'1, 60-74) Nordisk pappershistorisk bibliografi. St'pplement 6: (t~pii-nytt 17 (1959) :2, 13-23) RUD[N, Jan Olof, Pappershistorisl< litteratur till saltl. Antikvariat.srunda i Stockholm. (NPHT 18 (1990):2,10-12) 2. PERIODICA Nordisk pappershistorisk tldskrirt årg 18 (1990). II l-ii. Red Jan Olof Rllden Nordisk papirhi storisk tidskrift ärg 19 (1991). H 1- Udgivet M Nordisl< Papirhlstorlsk rorening. Red Hans Peder Pe der sen Nordisk pappershistorisk tidskrift. Redaktören har ordet. (NPIIT 18 (1990) : l, 1) Redaktörsski f te (NPIIT 18 (1990) :4, 1) 3. ALLMÄN PAPPER SH ISTORIA lieien, Skogs industrin. Babyn tvinga AIIL!lO'~, de rram miljövänligare teknik. Nu kräver alla föräldrar klorfria blöjor till barnen. (Veckans Affärer 1990:9, ) Bai Oangprojektet hotas av nedläggning efter 20 motsträ v iga år. Fel avbryta hjälpen trots miljnrdförluster. (Affärsvärlden 1990:'1, 16-19, ) BERG, El isabet, Papperet kom med araberna I ti" Europa]. (Bygd och Natur 70 (1 989 ) :5, '1-5) 11

13 ENEROTH, Otto, P"pper. (i: H<lntverkets bok. 5. Boktryckarkonst. Stlllm 1937, 271-3Il l.). Pappersprover FELDIlUSEN, K, P"rperets kemiska histori". (Svensk" ml'seer : 2) HADOI, Ulrika, P"rperstillverkning förr och nu. (Vi rå Ortviken 6(1991):3,8-9) Ki\LFJÄLL, Birgitt", Bai Bang. Strul, brnk och glädjeämnen. (Vi 1990:~5, h8-51, 53) 1.!.11 Di\NMi\RK. SÄRSKILDi\ röretag Elisabethsminde, Brllnsholmsdal, Ilavreholm PEDERSEN, lians Peder, En d"nsk p"pirrabrik"nt, [Peder Chrlsti"n Deichm"nnJ. Khvn 1991: Konservatorskolen. 79 s. Danmarks Grafiske Museum, Odense Levende håndv~rk. Arbejdende biltte og permanent papirstand p~ (Papirposten 1989:nov, 14.) Vm. Danmarks Grariske MuselIm. LUNDOERG, Sten, Pilprer, r"rrer och kläder. liilntverk. (Form 1989:1.!, 38-39) Om handjort jarilnskt papper, W"shi LUNDBERG, Sten, Parpersti Ilverkning - urgammalt J"ranskt h"ntverk. (SIA 1989:4, 1G-1(3) Perprct var en heml ighet i ö v er 500 år. (Handarhete steg för steg (1991):6, Ilil-II7). Silkeborg Ilandpapperstillverkningen vid Si Ikeborg nedlagd (hösten 1990J. (NrHT 18 (1990):1.!, 11) P"pirmagerlauget i Danmark (Papirposten 1989:nov, 18.) ~.21 FINLAND. SÄRSKILDA röreti\g RUDIN, Bo, Ilandgjort paprer I l1ikronesien från barktyg ti II skrivmaterial. (NPIIT 18 (1990):2,6-10). RUDIN, 00, l1aking parer. Väl I ingby Rudins. RUDIN, Bo, Washi - handgjort japanskt pepper med tusenåriga traditioner. (Nordisk cellulosa 1989:5, 8-9, 11-12, 11.!-15) RUDIN, Bo, Washl - det handgjord" jap"nska papperet. (NPHT 18 (1990):1, 9-14). Baalin Alttarit They committed themselves to paper [: Sepro Hallavaino &: tr"de revie", (1990):2, I.!O) Metsä-Serla Oy Välski Putl<onenJ. (Finnish Making vegetable parchment. (Paper 215 ( 1991) : 5, II.!) Verla DESCIIN1PS, Pierre, Une usine patrimoniale (Verl"J. (Journal des pates et papiers 5 (1989) :5, 21) I-IASBERG, Gunnar Christie, Britisk papirproduksjon i femhundrade år. [Recension. J (NPH Nytt 17 (1989):2, 7) Verla - vanhaa tehdaskulttuuria. (Faktori 73 (1989) :6, 42-il3) Wi\SOERG, Gunnar Christie, Tre hundre års papirhistoria. [Anmälan av G T Handl, Threc hllndr.ed years I n paper. J (NPH-Nytt 15 (1987):il,54) VILSB(\LL, i\nne, /(rblldighed eksisterer endnll. [Pappersti Ilverkning i Japan. J (IIrymfax e 1988:il, 26-31). VILSB(\LL, Anne, Cannabis Press - et forl"g i FlIkuhara, Japan. Et portr;ct af i\sao Shimllril, pilpirmager og p"pirforsker. (Hrymfax e 1989:junl, 33-35). VILSB~LL, i\nne, Dagbogsblade fra Japan, apr i I - maj (D"nsk Kunsth~nd v.'ci I< 1987:2,16-17). VILSO(\LL, i\nne, P"rirdelegation ti I Kina - Zhejiang provinsen (l'ipiit 19 (1991):1, 3-5, 2/3, 28-33). h.l Di\NMi\RKS Pi\PPERSHISTORIA ROTTENSTEli, Birte &: "'Ai\BEN, Ebba, Danske VondlM!rker og p"rirm9liler, Köpenhamn, Recension av Gunn"r Christie W"sberg PWIIT 19 (1991):1, 9) - Norsk Slekthi s torisk Tidsskrift 1990, 301.! !.3 NORGES PAPrERSlIlSTORIA i\bi\die-mi\umert, F A, Den norske p"pirindus tri for 70 ~r siden. (NPII-Nytt 15 (1987):11, il7-1.!9) i\rbeidsfolk fortel ler rra p"ririndustrien. l1ed. "V Edvard Bull. Oslo 19:>3. (NorsII folkemuseums serie.) 1.!.31 NORGE. SÄRSKILDA FÖRETAG Klevfos ERIKSTAD, Oddvar &: JENSEN, K"rina, Nytt liv I K levfos. (Aftenposten ) GURMWSRUD, Kar I J, [)r~nsjemuseum bygg i ng I Löten. (Skogs i ndus tr i (1989): 11, 23-2~, 27) 113 JERVi\N, Magne, The industri"l museum at linder orp Klevfos. (Teknik & Kultur 1990:2/3, 25-27) M Peterson & Son A/S SJÖliE, 1I"lstein, rra krambod ti I konsern. (Skogindustri 115 (1991):3, 30-31)

14 IL4 SVER IGES PAPPER SI/I STOR Ii\ i\i~8jörn, E, Pappersindustrin. (P la n. Tidskrift f ör planering av landsbygd och tätorter 19119:2) BOS/[US, E I i s, Utveck I i ng av rrodl.k t i on och teknik i svensk massa i ndustr i En översikt. Sthlm (Industrihistorisk skriftserie utg av Svenska Cellulosa- och trämasseföreningarna. 4) Ci\RUl Eli G, 1 lats Jr 8: SCIIOLAllDER, i\xe I, Teknisk uppkäftighet. Om veteraner och tekniksprång I massa- och parpersindllstrin. Sthlm: Skogsindustrierna, s. (Historiska utskottets skriftserie. 8) liecension av 80 Rudin i NPI/T 18 (1990) :2, ENGSTRÖI1, Gustaf, Pappersfa brikationen och trämasseindustrin i Sverige under 25-ArsrArioden GÖLeborg (I: Göteborg. Tekniska samfundet ) Fiskcbyholm II E LI \F II ID, Björn, Fisl<cbyho lm vid I~orrk örillg. (Nrl/-lIytt 17 (1989):11, Il-7.) Vm rorssa parrersbrui< Gi\RNERT, Jan, De la grunden ti II Sver iges välsdnd. Ett gulnat fotografi. (L ilnd 1990 :4 1, 20.) Frövifors SJUNNESSOII, Helenc, Frövifors raper mi I I. (Teknik &: Kul tur 1990 : 2/3, 42-1l5) SVMHlEIIG, Lena, Spara k I ncldilllteckn ing a rna med striderna, bråk en och id~eerna. (Veckans affärer (1 990 ): 23, ) Fröås a/kråke torp RYD~N, Josef, Hanclpaprersbrl'k i hembygdspark IFröAsa parrersbruk i Virserums hcmbygdsp a r k J (El Y g d O c h Na t u r 7 D ( 19 Il9) : 5, 6-8.) Vm IUppmätningsr ltping av p.rpersbruket av Frej Klemming J (NPHT 18 (1990):4,12. ) LMWGErlG, E",crt, Fdn noll till nio miljoner ton pa hundra år... (Paprrets OCll skogsindustrins utveckling i Sverige. J (Svensk Paprerstidning 93 (1990): 11, ) Gruvön Di\HLGn[t~, Bo, Vardagsbi Ider fdn Gruvöns rappersbruk Göteborg: G i I d 8: Des i gn 11989J. 141 s. L"NO~EIIG, [",ert, Klara papper. Svenska p"rpersbruksföreningen 19~ Recens i on av Sven Rydberg (NPIIT 18 ( 1990) : 4, ) Pappersfabrikerna i Sverige 1836 ItotalproduktionJ. Ur Statistik öfver Sverige (NPIIT 18 (1990):2, 5-6) RYDBERG, Sven, Papper i rersrei<tiv. I~assaoch papper s i ndus tr i I Svcr I ge under hulldr a år. Stockholm: Skogsindustrierna, s. (Historiska utskottets skriftserie. 10. ) Recension av ~",ert Landberg i NPHT 18 (19 90 ) :3,17-20 Skogsindustrierna 100 år. (NPHT 18 (1 990 ):3, ) 4.41 SVERIGE. SÄlISKILDA FÖIIETi\G Arboga pappersbruk nud~n, Jan OlOf, Om i\rboga pappersbruk. (NPI/T 18 (1990) :2, 1-5) Vm. RUD~N, Jan Olof, i\rboga pappersbruk - ett t i I I ä g g. (N P H T 18 (1 990) : 4, 9) Vm. i\spa bruk FEUK, Harie, [)ruket som leder jakten på den klorfria massan. Renare industri. (Ny teknik 1991:1/2, ) Bäcklunda pappersbruk IIIETZ, G 8: NILSSON, N T, i\nders Tr obeck och Gäcklunda parrersbruk. (Gärds här ads hembygdsföreni ngs jubi leurnsskrift , 121l-1 29.) Grycksbo BOnG, Oskar, Grycksbohistorier fdn tiden för första världskriget upptecknade efter Jöns Lars i\ndcrsson av Oska r Borg. (NPI/-Nytt 17 (1989):2,10-11) frost, J, Lumpsami ingen för Grycksbo pappersbruk. (/~PH -I~y tt 17 (1989) :4, 20) RUDSTRÖH, La rs, ISv ar på Elisabet l3ergs debattartike l. J (NPI/-Nytt 17 (1989) :2, 9) Gu I I sby paprer s brllk NORDEN SO I~, Per, Gli I I sby parrcrsbruk rekonstruerat. (I~PHT 18 (1990) :3, ) Ila I I s ta 75 ye a r s '" i t h H a I I s t a p a r er m i I I, O. Hallstavik: I~allsta paprersbrul<, s år med Hallsta prrpersbruk, ibidem 33 s. HanclpRrpersbruket, Stockho lm WENNOEIIG, HDrla, Sveriges minsta rappersbruk. Silnny, 36, håll er liv i ett 1 00D -~ rig t hantverk. (Sk ogsindllstriernil 1990:2,10-19.) 1I0rnedström/Nyede SVENSK, liune, Hor nedström/nyede parrersbruk - Sveriges nordl igaste hrndpeppersbrllk, (NPIIT 18 (1990 ) :ll, 3-5.) Vm liyltebruk ALIIIKSON, Gengt-Akn, 90-talet. IIALurfiberns årtionde. (Skogen 1991 :1,21. ) F[UK, Hal'ie, Atervinningsindllstri: Gilmla tidningrr maste vara färska. (Ny t8knik 1990:8, ) 13

15 STERN, "'ke, Ilylte hrlii<. en j:'ittp.industri som 9 8r jobb åt var fjärde invfinare. (SmAIAnrls posten ) li~freström SVENSSOtl, Gllnn"r, Hfifrp.ström gilr sin egen väg för kontakt med marknaden. (GrAfiskt forum 1991:3, ) Kv"rnsvedens pappersbruk BJURBOM, Mats, Anekdoter och arbetsl iv. Om Gaml a bruket OCll Nedre s I i rer i vi d Kvarnsvedens pappersbruk. Foto Pär K Olsson. 13orlfinge: STORA Kvarnsveden, s. Lessebo JOHMlSOtl, Gustaf, Lessebo ett pappersbruk tiden. (Smålands Posten ) LEO, Stefan, Lessebo klorfria papper - historisk mi IjöfrAmg~ng ) en (SmAlands Posten NORDSTRÖM, Olof, Lessebo: om trakterna kring sjön Läen och Lessebo bruk fram ti I I Lessebo: Kulturnämnden, s. RUD(N, Jan Olof, Pappersformarna i Lessebo. (NPHT 19 (1991):2/3, 3-19.) Lingonbacka [Kungörelse 1840 om pris rl lump levererad ti II Lingonbacka eller ti II handlandena Lenngren och Björck i Uppsa I a.} (NPIIT 18 (1990) :3, 24.) Papyrus ALlHIN, Torsten, Papyrus Minnesskrift GflflFI Ahlgren, Charlotte RUlll, P~"I, PaprerskorJservator - ett världsyrke. (DIK-forum 1991:5, 11-5.) Andersson, Jöns Lars BORG, Oskar, Grycksbohistorier fran tiden för första världskriget upptecknade efter Jöns Lars Andersson av Oskar Borg. (NPII-Nytt 17 (1989):2,10-11) Anze I j LiS" Georg KLOCKLJUNG, Mots, Pappersmakare n Georg Anzelius. (Hemslöjden 1991:1,12-13.) Baalin Alttarit They committed themselves to paper [: Seppo H"llavaino & Välski Putkonen]. (Finnish trade revie", (1990) :2, 40) BAåth, Eva GJESSING, Tove M, Det är väl ingen konst, Ev,,! Hon tro II ar fram s i tt eget papper i köket. (Skogsindustrierna 1991:5,24) Börjesson, Ingeborg NYSTRÖI1, Jan-O I ov, I ngebor g Bör jesson [Sver i ges mest kända mal morerare}. (Bokvännen 1988:4, ) Casati, Stefano Et marmoreringsvaorksted I Venedig. (Papirposten 1990:apri I, 14.), Deichmann, Peder Christian PEDERSEN, Hans Peder, En dansk papirfabrlkant, [Peder ChristiAn Deichmnnn}. Khvn: Konserva torsko I en, s. Vm. Rinkeby LINDBERG, Gunilla, Ord- och bildverllstan Rinkeby - De gör sitt eget papper. (Bygd och Natur 70 (1989):5, 9-10.) Strömsholm lilldströi.(, Göst", Virserums paprersbruk Strömsholm. Virserum s. Vm Gianninl, Enrico SENNIS ERIKSSON, Livia, Pappersmarmorering. (Hems löjden 1991: 1, 8-9.) Holm, Sanny WENNBERG, Maria, Sveriges minsta pappersbruk. Sonny, 36, hnller liv i ett 1000-~rigt hantverk. (Skogsindustrierna 1990:2,18-19.) Tumb" COlmflDSON, Birgitta, Tumba pappersbl'uk och invandrarforskning. (t-lpii-tlytt 17 (1989):4, ) Hunter, Dard RUD~N, Jan Olof, Dard Hunter - amerikansk pappersforskarklassiker. (NPII-Ilytt 17 ( 1989) : Il, 19) Ösjöfors flll11in, Torsten, Terminologien virl ösjöfors pappersbruk (NPIIT 18 (1990):3, 11-9.) TIIURESSOll, J"n, Ösjöfors handpnrpersbruk det sista i si tt slag. (Svensk Papperstidning 93 (1990):7,12,111,16.) II,,,J cn, Ulrika RUD(N, Jan Olof, Ulril~A Ilåden mottagare av stipendium ur Gösta Liljedahls fond. (NPIIT 19 (199 1) : " 12.) Jensch, Georg RUDrN, Jan Olof, Historikern Georg Jensch d~d. (NPHT 19 (1991): " 11.) Ravnborg, Henry Levende håndv~rk. Arbejdende b0tte og permanent papirstand p~ (Papirposten 1989:nov, 14.) Danmarks Grafiske Museum. RIdderstad, Per S NILSSON, Göran, "En akademisii profession". [Om professuren I bok- och b i b I i oteksh i storia, Lund.} (DIK-Forum 1991:6, 4-6) 14

16 Ryberg, August MAGNUSSON, H, Pappersmakaren August Ryberg. (Asarumsdalen ,11-18.) Shimura, Asao VILSB(lLL, Anne, Cannabis Press - et forlag i Fukuhara, Japan. Et portret af Asao Shimura, papirmager og papirforsker. (Hrymfaxe 1989:juni, 33-35). Tegsel I, Hjördis LUIWELL, Kerstin, Papper tillägnat det skö na. (Nordisk cellulosa 1990:4, 10-11, Trobeck, Anders RIETZ, G & NILSSON, N T, Anders Trobeck och Bäcklunda pappersbruk. (Gärds härads hem bygdsfören i ngs jub i I eumsskr i f t , 12 Jj-129. ) 6.1 VATTENMÄRKEN LILJEDAIIL, Gösta, Om vattenmiirken i paprer och vattellmärkesforskning. (Svenska arkivsrmfllndets skriftserie 18 ( ), 5 JJ-72) 6.14 SÄRSKILDA VATTENMÄflKEN. MOTIVVAL Efterlysning [av vattenmhrken frln Nordtysk Iand med Karl XII:s namnchiffer]. (ljph-nytt 17 (1989) :2, 2 11) EKEROTH, Claes & HOLM, Sanny, Om Vasa handparp8r. (IjPIIT 18 (1990):3,1-3) Vm \,lasberg, Gunnar Christie, Berömt varemerke ]Vannmerke]. (Nesjar , 45.) \,laaben, Ebba Ebba \,laaben mottagare av stipendium ur Gösta Liljedahls fond. (IjPHT Hl (1990):1,18.) Wendelbo, Systein Systein \,Iendelbo 60 Ir. (Aftenposten ) Intervju om papirforskning 6.3 PAPPERSII I STOR I SKA SAI1L1 NGAR rorselles, Birgitta af, Pappersmuseet vid Central laboratorium AB, lieisingfors. (NPH Nytt 17 (1989):2, 3-5.) Vm JONSSON, Ase, Pappers lektioner på Göteborgs IrvJustrimllseum. (NPHT 18 (1990):3,13-16) Vi Isbpll, Anne Charta. ] Uts tä I I n i ngska ta log.] Iii mmer I ands Kunstmuseum ' ]13 s.] CLARK, Evelyn, The paper chase. (Scanol'ama 1989:maj,66.) RUDIN, 80, Stampverket pi Strynp ] i Anne Vi Isbrllls pappersverkstad]. (NPII-Nytt 17 (1959) :2, 1-3.) 6.4 PAPPERSI1ISTORISKA SA~1ANSLUTNINGAR The British Association of Paper Historia"s. (NPHT 18 (1990):1, 20) RUDrN, Jan Olof, Västtyska och östtyska pappers forskare gir samman. [Arbeitskreis fur Pap i ergescll i chte, Deutsche 8 i b I i othek, Le i p_ zig.] (NPHT 19 (1991):1,8) 6. PAPPERSIlISTORISK FOflSKljJNG WAS[JERG, Gunnar Chr i stie, [Referat av ] XI internat kongress lpapirhistorie, , Malmedy. (NPHT 19 (1991):1,10) ERICSSGrl, liarry, Tillvägagångssättet vid 10 kalhistorisk forskning. (NPII-Ijytt 17 (1989):3,4-9). - Tidigare publicerat I NPH-Nytt 1 (1973):3, FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKEfl NPH räkenskaper (NPII-Nytt 15 (1987) :11, 59) LJUNGGREN, Lars, Ämnen i svensk pappershistoria : 2. (NPHT 18 (1990) :1, lb) NPII räkenskaper (NPII-Nytt 17 (1989) :2, 11) RUDOj, Jan Olof, Dard Hunter - amerikansk pappersforskarklassiker. (NPII-Nytt 17 ( 1989) : 4, 19) Protokoll fört vid NPH:s medlemsmöte i Stryn 91 den 10 juni (NPIl-Nytt 17 (1989):3, 14 ) RUD[N, Jan Olof, Ämnen I svensk pappershistoria. (NPII-Nytt 17 (1989):3,9-10) Protokoll frln Föreningsstämman Ösjöfors. (NPHT 19 (1991):2/3, 20-21) flud~n, Jan Olof, Ämnen i svensk pappershistoria :3 (NPHT 18 (1990):3, 23) Verksamhetsberättelse för tiden mellan medlemsmötet i Oslo (1987) och Odense (1989). (NPiI-Nytt 17 (1989):2, 12) 6.0 TERMINOLOGI ALTHIN, Torsten, Terminologien vid Ösjöfors peppersbruk (NPHT 18 (1990):3, 11-9.) EZEYA-ALVEAR, Carlos, Grafisk & papperstpknisk ordbok. Svensk-cngelsk/Engelsk-svensk. Göteborg 1981, 222 S. Förvaltningsberättelse (NPllT 19 (1991) :2/3, 22-23) fludrn, Jan O I of, NPiI-l 1, Kpbenhavn - Odense _ Strynp, 9-11 juni fleferat. (NPiI-Nytt 17 (1989) :3, 12-13) 15

17 I/PII -12, Växjö, 14-16/ I l nbjllda n. ) PWII1 18 (1990):4, 6-7) Stadgar. PIPlIT 18 (1990) :2, bakriirmen) Stadger lantrgna 1991). (NP"T 19 (1991):2/3, 24-27) Nytt fdn styrelsen (NPII-Nyt t 17 (1989) :3, 1) ) 'WASI3EnC, GlInnflr Christie, SCfln d in~vian raper historiens. (IPII l"fol'mation 4 (1 989),20'1.) 7.02 pnod UKTIONSMEDEL RUD(N, JRn Olof, Hllr gick det men inventer j ngen ;:JV p;tppersformr1ilr i Sver i ge? De I 2. (NPIIT 18 (1990):1, 15-17) nud(n, Jan Olof, Pappersformarne Le ssebo. (NPHT 19 (1991):2/3,3-19.) RUD(N, Jan Olof, Pappersformen - perpersmekarens verktyg (Byg d och Natllr 71 (1 990) :2, ) 7. TILLVERKNINGSPROCESSENS HISTORIA (1EKNOLO GI) RUDIN, Bo, Stampve rket på Stryn~ I i Anne Vi I sbil l I s pe fl persverkstad). (NPII-I~ yt t 17 (1 9 89) :2, 1-3. ) BORG, Olof f, repper och peppersmassa : en grundbok. Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund, s ARBETSKRAFTEN GAVELIN, Glmnar, rrrperstill ve rkning. Red. Olov f Borg. INy, omarb. uppl.) narkrryd: Sveriges skogsindustriförbund, s. 7. O ALlI1ÄN T LINDBERG, Olof, Näringsgeogrefisk a studier över nen svenska pnppersindllstriens lokal isering. Diss Uppsale (Geographica. 23) ANDERSS ON, ~..Ien, Papper och mi Ijö. (Verks täderna 1989:9, 44-~6) Arbei dsfolk fortel ler fra papirindtjstrien. (No rsk folke Red. av Edvard Bull. Oslo museums serie. ) BJURBOM, Hats, Anekdoter och arbetsl iv. Om \ GRmla bruket och Nedre si iperi vid Kvarnsvedens parpersbruk. foto Pär K Olsson. Borlänge : STORA Kv arnsveden, s RAI IATER I AL feuk, l'la"ie, Atervinningsindustri : Gamla tidningar m~ste var a färska. (11y teknik 1990:8, ) BORG, Oskar, Grycksbohistorier frå n tiden för första värld skriget upptecknade efter Jöns L ars Andersson av Oska r Borg. (NPII-Nytt 17 (1 989):2, 10-11) HOL M, fredrik, Oe gör prrper av björk, timotej och vass 10rganosov- metoden för pappersmessa). (Ny teknik 1988:12,20-21) P I ETTE, L, Om perpers t i II verl<n i ng RV lumpor, halm och Rndra ämnc'n. (NPIIT 18 (1990) :2, 13 l', ) RINI IAN, Erik Ludvi g, Paprer a v halm. ninmans metod. Petent no Stockholm forskniiig OCH UTVE CK LII'G ANDER, PRul, Naturens egen blekning - bioblekning. (Naturvetenskerllgn forskningsr6 dets årsbok 1990, ) feuk, Merie, Brllket som lede r jrkten p~ den klorfria massan. IAspa bruk.) Ren are indus tri. (Ny teknik 199 1:1 /2, ) SMÄnT, Berthold, Om halmprrper och halmmrs se. Anförande vid Landtbruksnkademien s SRmmRnträde den 17 oktober (Lan d tbruksakademiens hendl ingar och tidskrift 192 7, ) ÖI1AN, Erik, Limning av parper med harts. Stockho lm s. (Skrifter utg. RV SV. Teknologför e ninge n. 3). Litt. FRÖJD, Ingmar, FoU-projektet för parrerskonserve r i ng. (Nord i nfo-ilyt t 11 (1 988 ): 4, '1 2-48) "EDGERG, Britt, rrrperets kulturvänlighet. (S ve n sk prrperstidning 92 (1989):17, '12-"3) KRANTZ, Torbjörn, Klorfritt - vr d Mr det? (Svens k perrerstidning 1991 : 17, 11) LUNDELL, Kerstin, Ozonblekning alternativ till syrga s (K emi sk tidskrift 1991 :5, 32-34) VRd hmnde r med klorblekningen? Sju e x perter lägger ut kursen. Stockholm: Skogsindustriern~, s. 16

18 7.2 TILLVERKNIHGSG AHGEN ABADIE-HAUMERT, F A, 120 år! Det er alderen til bleking a v papirmassene med ozon. (NPHT 18 (1990) :4, 8-9) BERG, El isabet, Gör ditt eget papper. Stockholm: Brevskolan & LT:s förlag, [64J s. Vm Gör ditt eget brevpapper. för steg (1991) :6, 42-43) (Handarbete steg så här gör s nytt papper av gammalt. (Handarbete steg för steg (1991) :6, 33) VILSBOLL, Anne, Håndlavet papir. K~benhavn: Nyt Nordisk Forlag, (V~rksted for mellemtrinnet.) 24 s. + ljudband octl diabilder V ILSB0LL, Anne, Håndla ve t papir som nyt v isuelt spr o g. (Dansk Kunsthnndvacrk 1984:3, 3-4) VILSB0LL, Anne, Dcn lille pöplrfabrik. Herning 1989: AV-Form. 15 s. + verktyg. VILSBOLL, Anne, Papirmageri. Håndlavet papir. Kl'benhavn 1985: Borgen. 123 s. - Recension av Randi B Studsgarth i Dansk ~unsthandv~rk 1985: INDUSTRIHISTORIA DESCHAMPS, Pierre, Une usine patrimoniale [Veria]. (Journill des pates et papiers 5 ( 1989 ) : 5, 21) ERIK STAD, Oddvar & JENSEN, Kar ina, Ilyt t i Klevfo s. (Aften[los ten ) I iv GURANDSRUD, Karl J, I3ransjemuseum under oppbygging i Löten. (Skog ~ indllstri 43 (1989): 11, , 27) IIASLUM, Berti I, Skogsindustrijubi leum med industrihistorisk dag (Växjö , inbjudan]. (NPHT 18 (1990):1,2) 7.3 DEN FÄRDIGA PRODUKTEN OCH DESS EGENSKAPER A II-formatet e ngelsk urpfinning. Ur Sve nska indu s triföreningens tidskrift 1839, apri I. ("PIlT 18 (1990) :4, 2) Or,RNflOLDT, Christian, Revolution pa rapperet. (Fakta 1990:12,91) Om standardisering av pappersformat fara. (Unecso-Kuri DEflIS, Sergeant, Papper i ren 1989:10,9) GRANVIK, Hargot, Välj rätt arkivpapper. (DIK-Forum 1990:4, 6-7) Aldringsstabilt, miljövänligt papper KNÖS, Börje, ANTONI, Nils-Fride&KÖHLER, Si gurd, Utredning och förslag angående pappersformaten inom statsförvaltningen. Stockholm s. (SOU 19/13:6) KÖl/LER, Sigurd & HALL, G, Undersökning över finpapperens hållbarhet med särski Id hänsyn till svenska statens normalpapper. Investigat i ons i nto the dllcab i I i ty of paper. Stock I,olm (Statens provningsanstalt. I leddelande. 28) LEllNING, Einar, f/ormalformaten, derils system, användning och fördelar. Stockholm 1931 och senare urpl. (Nordisk boktrycl<arekonsts fackbibliotek. 12) LEO, Stefan, Les sebo klorfria parrer - historisk miljöframgång. (Smålands Posten ) "1iljövänligt kontorsra~ppr. Stockholm: Statskontoret, s. en Permanent paper - ISO standard? (NPli-Nytt 17 (1989) :4, 12) STRÖMBERG, Paul, Pappersformatets standardisering. IIfors (Affiirstekniska föreningen i Finland. Publikationer. 3) JERVAN, Magne, The industrial museum at Klevfos. (Teknik & Kultur 1990 :2/3; 25-27) SJUflNESSON, fl e lene, Frövifors paper mi II. (Teknik & Kultur 1990:2/3, 42-45) Ver I a- va nhaa tehdaskul ttuur i il. (Faktor i 73 (1989):6,42-43) 17

19 7.~ BE~ROETNING ~V P~OOUKT[N 8. PAPPER SOl1 HANDE LSVI\R~ BANK-JENSEN, Thea, Lek med parper. Övers. fr~n danskan av Barbro \.Illitefield. Stockholm ~8 s. OJÖRKI-I~N, I va r, Handledning pappslöjd. Giiv- I e CL~[SON, Sara, PappSlöjd. Serie i tvi delar för barnen i hemmet oc h skolan Stock holm GEP.ElE~, Jan, 11öbler av papi e r mach& Ii Kulturen, Lund]. (Kulturen 1968,81-86) c:nat~ I T, Inga, Gör det av papp och papper. Viister~s s. ( Stenebyser ie. 7) H~RBIN, Robert, Origamiboken. Konsten att v i ka papper. [övers och bearb Eli sabeth Lysander]. Stockho lm: Sveriges radio, s. Ht,~BII~, Robert, I lera origami. Stocl,holm H~G'-UIW ~~S I"USSE", I'lichael, Fremst.i II ing av glober. (NPH- Nytt 17 (1 909) :11, 10-12) JACKSON, June, Leka med rapper. En bok med ideer steg för steg. 11almö s. (Hela fami Ijens hobbybibi iotek) Et marmoreringsv~rksted vened ig. (Papirposten 1990:apri I, 1~.) NESSLE, Lena, Klipp och klistra k~rtong och papper. Västerås 197'1. NILSSON, Gunnar, Arbetsuppgifter pappslöjd. StockhOlm Origam i. Konsten att vika rapper. StockhO lm NysmÖl1, Jiln-O I ov, I ngebol'g Oör jesson I Sver i ges mest kända marmorerare]. (Ool",iinncll 1988: 11,89-91.) PERMIN, Ib, «L INO, Vibeke, Pynt ti II jul. Klippa, v ika, limma. Västeds SCHilSSEL, Brigitte, Juldekorationer. l Övers Gisela Engelhardt.] Västerås s. (IC~ pysselböcker) SENNIS ERIKSSON, Livia, Pappersmarmorering. (Hem s löjden 1991:1, 8-9.) SIMMONS-CHR ISTENSON, Gerda, Med papper, sax och fantasi. StOCkhOlm: Svenska bokför laget, Iförskolemetodik ) THOMSON, Ruth, Kul med papper. Göteborg : Wezäta, ( KU l-bok. 1) WINZER, ~nton, Papiermfiche, dess beredning och användning jemte deraf förfärdigade arbetens s I i pn i ng, må I n i ng, I acker i ng, för gy 11 ni"g, försilfring, bronsering och dekorering. Övers. frln 3. orig.-uppl. C ~ Alander. Stockholm 18/111. ll~ S. (~"männ yttigt handbibliotek. 119) BOS4:US, Elis, Ilågra data fdn svensk finpoppersmilrknad Göteborg (I: liber librariorum 1919) ~EHNS1nÖM, Moj-Britt, Papper för vilckra tankar. 10m pappersa ffär er i Stockholm.] (Fredags-Svenskan , 15) ~UDrN, Jan Olof, rappcrsimport och pappersförbrl'kning i 18 (1990):1, 3-8). Vm Stockho lm pi 1600-talet. (lipht RUDIII, Bo, Peperpoint. (liplit HI (1990) :3, 22) SJÖLIN, Torsten, poprer med tryck. (Samlarnytt 1989:8, /.j-7) Om W~SBERG, samlarverksamhet Gunnar Christie, The Norwegian poper company Carl Emi I Ltd, 1(1~ Information (19 90 ) :2,60-63) (IPH- W~SBERG, Gunnar Christie, 150 år papir. Car I Emi I a/s 10~0 - l. septerr.ber Tönsberg s. Vm. Sumloi'ry 9. PAPPE~ OCH ~VNÄM~RNA. ~LLMÄNT D~VNER, Lars, 11i Ijökampen mot kloret. Välj rätt i pappersdjungeln. ( Skogen 1980 :8, 38-39) HEDBERG, Britt, Papper som informationsbevarare. (Nordinfo-Nytt 1 1 (1988) :~, ~9-52) HÖlllIND, Terje, Orukte papir som vipen. Inter vju med Richard ~ndvord om ~nnen Verdens krig. ( ~ftenposten ) KALFJÄLL, Birgitta, Det fnrl iga rapperet. Dags att slå in p~ nya vägar. (Vi 1988 : 8, 22-25) I'\iljövänligt kontorsp~pper. Stockholm : Stads kontoret 1989:15 NILSDOTlER, Gunnel, Nu kommer mi Ijövänl igt papper! (I C~-kur i ren 1988: 16, 62-63) OLSSON, Ingemar "Pinge", Papperstyper för olika ändamål. Oearb. Peter Sjöstedt. 2. uppl. Markaryd 198~. 108 s. ( Specialbok Sveriges skogsindustriförb. X-731) SVE NSSON, Gunnar, liåfreström går sin egen väg för kontakt med marknaden. (Grafiskt forum 1991 :3, ) 9. 1 BOK TR YCKER I IIED r N, Stig, Papper för tryck. Stockholm: ~limännn förlaget, [II], ~O s. VLIET, Marion van, Vika papper. Västeris

20 9.2 KONSERVERING. RESTAURERING Sveriges bokhestånd börjar gulna. (Papper' 11 (1990), 30-33) E[RGEI1, Ingrid von, Kulturellt sönderfall en ständig kapplöpning med tiden. (SvD ) Conser v ation information network. (NPH-Nytt 17 (;939):2, 9) CULLIIED, Per" PALl1, Jonas, Det vi ttrande p"pperet. (liph-nytt 17 (1989) :3, 1-3) OAIILCl, Rolf, I ti liegg ti I konservering. (llordinfo-ilytt 11 (1988):4,36-38) Internationale Arbeitsgcmeinschaft der Archiv-, Bibi iotheks- und Graphikrestauratoren, lada, 7. Internat. graphischen Restauratorentag, Uppsala [Inbjudan] (flpilt 19 (1991): 1, 7) I\ARP, Le i f, GI i mtar fran Lantmiiter ikontoret i Vasa liin, rinland. (NPH-Ilytt 17 (1989):4, 8-9) LAURSEN, Per, Seschreibung verschiedener Anfaserungsgerate. Köpenhamn: Eget förlag, LAURSEII, Per, Erfahrungen beim Papieranfasern in der Königl ichen Bibi iothek in KOpenhagen. (Maltechnik 1980:3) DOLLOF, r w & PERKINSON, R L, Således bevarer man kunstvrerker på rapir. [1976} ERICSON, Martin, Konservering av bonader på papper. (Stiftelsen VMstsven~k konservatorsateije. I,rsskrirt 2 (1990), 25-50) ERICSON, Martin, Papperskonserveringsavdelningen vid SVK, Göteborg. (NPII-Nytt 17 (1989):4,13-15) rellers, Christer m fl, Ageing/degradation of paper : a I i terature survey. Stockholm: Riksarkivet, s. (Rapport rou-projektet för papperskonservering. le) FELLERS, Christer m fl, Aldring/nedbrytning av papper. Stockholm: Riksarkivet, (Rapport rou-projektet för papperskonservering. 1) LAURSEN, Per, Massekonservering med papirud fyldningsmaskine. (Nordinfo-Nytt 11 (1988):11,9-18) LAURSEN, Per, Ny dansk maskin klarar restaurering av papper. (Grafiskt forum 1978: 10) LAURSEN, Per, Papirudfyldning ti I restaurering og konservering. (Meddelelser om konservering 1978:10) LAURSEN, Per, Troekene Pergament- und Papieranfaserung. (Maltechnik 1985:4,.63-66) LAURSEN, Per, Udvikl ing af papirudfyldningsmaskine til restaurering og konservering ved Det Kongel ige Bibi ioteks bogbinderi. (I'leddelelser fra Rigsbib/iotekaren 1977:2) - Även i De grafiske fag 1978:2 FRÖJD, Ingmar, rou-projektet för papperskonserverin9 (llordinfo-nytt 11 (1988):'1,42-48) GYLL~~DER, Dick, Vlrt kulturarv hotar att försvinna. Papperet måste Konserveras om hundratals hyllkilometer böcker ska räddas. (DN ) IIALL(ll-ABRAIIAHSSON, I,ngel ica, Hur mår våra material? (Framsteg inom forskning och teknik 1989, 76-88) NORDSTRAND, Ove K, HIndbog i bevarelse, pleje og konservering af informationsmedia biblioteker. (Nordinfo 1931) ralm, Jonas, Effekter af accelererad åldring och luftfö roreningar på avsyrat pepper. [Referat av Anne-Grethe R i sche I. J (NPIIT 19 ( 1991 ) : " 6-7) PALM, Jonas, KOnSp.rvering av papper. (Kultur. minnesvård 1987:5/6, 52-5~) HEDBERG, Britt, Papperets kulturvänlighet [Om rou-projektets resultat och framtida inriktning.} (Svensk papperstidning 92 (1989): 17, 42-43) HEDBERG, Britt, RIDDERSTAD, Per S & TOTTIE, Thomas, Pre I imi när PH rörande förs lag t i II en svensk bevarandeplan för material i bib I iotek och arkiv (NPH-Nytt 15 (1987):4,50-52) lieimikson, Karin, Ny USA-teknik räddar 1,5 mi Ijoner böcker lir I igen. (Svl) ) (Papperskonservering. } Specialnummer av 1I0rdinfo-Nytt 11 (1988) :'l. Papperskonserver ing I l/orden. (I~PH-Nytt 17 (1989):4, 15) PIRILÄ, Pirkko, Konserveringen inom det fin ländska arkivväsendet. (Nordinfo-Nytt 11 (1988) :4, 25-26) PÄRSSINEN, Leena, Konservering av bibi ioteks material I rinland. (Nordinfo-Nytt 11 (1988) : 4,19-24) IIOEL, Ivar A L, (levaring i d"nske forskningsbibi ioteker. En situationsraprort novc?mber (Ilordinfo-Ilytt 11 (1983):'1,5-3) RUDrN, Jan Olof, f ou-projektet i papperskon servering fortsättes. (NPH-Nytt 17 (1989):3, 11) RUDrN, Jan Olof, Sven Hedins teckningar res taureras. (NPHT 18 (1990):1,19) 19

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI 1991-1998. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker.

3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI 1991-1998. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker. NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT 3-4/2001 Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI 1991-1998 Av Jan Olof Ruden NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Argang 29,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Handledning. Papperstillverkning. Jönköpings läns museum

Handledning. Papperstillverkning. Jönköpings läns museum Handledning Papperstillverkning Jönköpings läns museum Svensken förbrukar ca 235 kilo papper per person och år. 40 % av papperet återvinns. För att tillverka ett ton papper går det åt ca 20 träd. Papperets

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Papper. Både papper och papyrus är exempel på vad vi brukar kalla för skrivmaterial. Andra sorters skrivmaterial är pergament,vaxtavlor och lertavlor.

Papper. Både papper och papyrus är exempel på vad vi brukar kalla för skrivmaterial. Andra sorters skrivmaterial är pergament,vaxtavlor och lertavlor. Papper Det vi kallar papper kännetecknas av att fibrerna i ett material, till exempel bomull, först skiljs från varandra och sedan filtas ihop igen. Enligt den definitionen har papper tillverkats i ungefär

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se Vi ses i Glasriket! Glasriket är ett resmål som är öppen året runt och kan erbjuda spännande sevärdheter för såväl gammal som ung. Här finns många fina besöksmål från glaset och shopping, till utvandrarbygden

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006

Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006 Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006 Kära SWEA, Vi i SWEA Michigan välkomnar alla till ett "jättespännande" regionmöte i bilstaden Detroit i oktober. Som Ni vet är Michigan vackrast om hösten

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen INNEHALL FORORD........................ 7 PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den... 23 Pan Fannakis Från Ehrenstråhle

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010 NYHETER för arbetslivsmuseer 20 dec 2010 Julklapp I, Kulturministern inviger ArbetSams årsmöte i Gävle, s 1. Julklapp II, Julhälsning, s 1. Årsmöte i Gävle, 15-16 april 2011, s 2-3. Seminarieprogram 2011,

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Kurser inom det flexibla kursutbudet

Kurser inom det flexibla kursutbudet Kurser inom det flexibla kursutbudet Lärcentrum Kiruna, Engelska Historia Matematik Naturkunskap Psykologi Religion Samhällskunskap Svenska Frågor kring övriga kurser från skolverkets kursutbud kontakta

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan Att förebygga naturolyckor en fråga om samverkan Tillsammans mot en säkrare värld Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Resultat SM i Livräddning 2013

Resultat SM i Livräddning 2013 Resultat SM i Livräddning 2013 Ski Race Men 1. Thomas Ibsen Nielsen Denmark 2. Oskar Ahlgren Livräddarna Tylösand 3. Ronnie Dalsgaard Danmark 4. Elis Weslien Livräddarna Kalmar 5. Pontus Karlsson Livräddarna

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm Berlingpriset Priset instiftades av geith och karl-erik forsberg på Karl- Eriks 75-årsdag 1989. Namnet Berlingpriset

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland VIKTIGA TELEFONNUMMER Svenska Curlingförbundet www.curling.se telefon 08-683 30 16, 15 fax 08-604 70 78 Jönköping CC Faktureringsadress: e-post: kontakt@jonkopingcurling.se Hemsida: www.jonkopingcurling.se

Läs mer

Hyresvärdar med bostadslägenheter

Hyresvärdar med bostadslägenheter Hyresvärdar med bostadslägenheter i Norrköping Senast uppdaterad 2015-06-26 Sida 1 av 6 Listan är sammanställd efter uppgifter från respektive hyresvärd. Är du hyresvärd och vill ändra dina uppgifter här

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer