4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser"

Transkript

1 Nordisk Papirhistorisk Tidskrift 4/91 Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. INDHOLD: \.. \ \. \ \... \ 3 Tildeling a 4 Glimt 9 ~~'t '\ nd för pappersser ett stipendium Utter: Eine neue Methode fur hung der stegen und das Problem der ektronischen Datenverarbeitungsbenuzung in WZ Forschungen.

2 Nordisk Papirhistorisk Tidskrift 4/91 Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. INDHOLD: 3 Tildeling af Birte Rottenstens Mindelegat. 4 Glimt fra NPHs årsm~de Silkeborg kalder. Håndgjort papir - Tradition og Fornyelse. Den 22. og 23. maj, Redakt~rskifte for NPHT. 11 Jan Olof Ruden: Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 7: Stiftelsen Gösta Liljedahls Fond för pappershistorisk forskning utlyser ett stipendium på 3000 kr. 26 Ö. Utter og L. utter: Eine neue Methode fur Untersuchung der Stegen und das Problem der elektronischen Datenverarbeitungsbenuzung in WZ Forschungen.

3 Ärgang 19, 1991, nr. 4 Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. Formand Jan Olof Ruden, S:t Eriksgatan 130 C S Stockholm. Telefon OS ~edlemskontakt: Kasserer Per Nordenson, Fridebergsvägen 20, S , Södertälje. postgirokonto S Redakt0r, Hans Peder Pedersen. Gl. Skovlundevej 4, 2740 Skovlunde DK. Telefon (privat) eller lokal 5040 (Konservatorskolen). H U S K! Fra l. januar, 1992 er der sket redakt~rskifte: Redakt~r, Ulrika HÄden. Strandsvejan Gästa Njurunda Sverige. 2

4 TIDLIGERE KASS:2RER I :-JE-J: TILDBLES BIRTE ROTTENSTENS MINDELEG~T. Den 10de december, 1991, modtog konservator Anna-Grethe Rischel, Birte Rottenstens Mindelegat. ~nna-grethe Danske ~unstakade~i, Rischel var f0r sin optagelse på Det Kongelige Xonservatorskolens Grafiske Linie, uddannet som V2ver og stoftry~ker. Valget, at ville besk2ftige sig med grafisk konservering var derfor n~rliggende. Siden sin optagelse på konservatorskolens basisstudie i 1977, ~ar Anna-Grethe V2ret knyttet til skolen. I 1980 tog hun afgang so;n konserveringstekniker pii. folgende o?gave: l) Beskrivelse og ;Jersonlig vurdering af den treårige basisuddan~else på grafisk restaureringslinie. 2) Seglkonserveri~g og -restaurering af vokssegl fra og tallet. Aret efter i 1981 pr~senterede hun sit kompendie: "Seglkonservering og Seglrestaurering." Kompendiet har siden V2ret anvendt i undervisningen på skolen. Ved konservatorskolens jubi12um i 1983, deltog hun i jubil~umsudstillingen med et forne~t bidrag om seglkonservering..\~na-grethe har siden 1930 v~ret medlem af grafisk linies ekster~e l2rerkreds. Hun var en uvurderlig hj2lp ved den praktiske ge~nemf0relse af I.?H. kongressen i 1986, som Birte Rottensten planlagde, me~ aldrig fik mulig~ed for at gennemfore. I september 1987 tilmelder Anna-Grethe Rischel sig konservatorskolens 2-dcl studie og har i dag fremlagt sit speciale: Orientalsk papir. Klassifikation af fibermateriale og papirteknologi ved mikroskopiske og ma~roskopiske undersogelser. Anna-Grethe har ned sit vindende V2sen, gennem skrift og tale, i ind- og udiand, gennem årene V2ret dansk grafisk ko~servering, en repr2scntant vi er stolte af. p~ det grundlag har bestyrelsen onsket at tildele Anna-Grethe ~ischel, Dirte Rottensten's mineelegat. Grcte Olesen, 1 logens s. l~och og 1I.P.Pedersen. 3

5 GT~HjT FR..Z\ ÄRSHÖDET, Jorn nild l. Vanja Ordföranden, r jarie Brunner, Claes Ekeroth, Gunnar Ch. Wasberg, Kristina Ekeroth och Ulrika Härden. niid 2. Lars-Åke Skarp, [,se Jonsson, Birgitta af Forselles 4

6 Förenillgen Nordiska Pappersr.istoriker har avhållit 1991 års konferens i Srråland den joo. Konferensen bevistades av sexton medlamar varvid Nanina Ii5ken samt Gunnar dlristie Wasberg kan från Norge och Birgitta af Forselles kom från Finland. Även långväga medl~ ~r~ Sverige kom till konferensen varvid särskilt kan nämnas Ulrika Raden från Njurunda i HErlelpad. Ett antal rredlemrar hade förståndigt neg passat p3. att me:itaga sin livsle:isagare till konferensen. Uppehållsorten var Våxjö där huvtldparten av ~emrarna ~ inkvarterade p3. hotell cardinal under konferensdagarna. Fran hotellet foretogs resor. med b...lss till olika aktiviteter SQ:n jag något nänmre skall referera enllgt nedcn. Bussen hade välvilligt ställts till fören.ijjgens förfegande geno,'t\ Södra Skegsägarnas försorg. UK,,'a'n S t.er t 9Pt:RS13R l\a:~dl~~ ~S~ESO f~. v. 'G f, ~, t. > " bruf;.e, utan for' <.1 sbcrg, Ch. r. a Gunnar' ~, fruden, Olu Jan "en och LOJ' na nina EKerot.h. Cla es Under förmiddagen samlades vi för avfärd till LesseOO handpappersbruk. Under färden fick vi naturligtvis möjligheten att närmare bekanta oss med varandra efter det att fören.ijjgeils ordförande Jan Olof Ruden hälsat alla välkol1ltll1a sruttt infonnerat 0.11 vad som närmare skulle ske under.konferensdagarna. vid fra~omsten till bruket blev vi välkomnade av platschefen Ulf Bergqvist samt Kaj Fransson. vid LesseOO handpappersbru.1( san illgår i AB K1ipp:ms Finpappersbru1( har tillverkats hand;rjort papper sa:lan Efter rundvandring i brukets lokaler fick vi möjligheten att själva forma några ark papper vid kypen. Många teg tillfället i akt att känna p3. såväl formning som guskning. Claes Ekeroth (rredlern i fören.ijjgen), som vanligen forrrar handpapper i Grycksbo, visade med van hand hur det hela skulle gå till. vi fick även tillfälle att besöka formverkstaden där vi fick se brukets formar samt dess utrustning för tillverkning av dylika. vi blev därefter bjudna p3. en superb lunch p3. värdshuset Flustret varvid vi i saml:xmd därmed fick ytterligare information om bruket förmedlat av Bergqvist och Fransson. vi samlades därefter i herrgården p3. bruket. Jan Olof Rrnen höll ett föredrag an handpap- persforrrarna vid LesseOO. Såsom inramning till det intressanta föredraget fick vi närmare studera tillverkade och använda formar täckande en lång tidsperiod vid bruket. vi fick dessutom höra ett föredrag av Gustaf Johansson, LesseOO So,l1 blev mycket uppskattat. Johansson SOin är pensionär har i unga år arbetat vid bruket och hade mycket att berätta om människorna vid bruket i gången tid. Efter det att Jan Olof framfört fören.ijjgens tack för det storslagna IlOttagandet vid bruket samt för de förnämliga gåvor vi fick IlOttaga (naturligtvis inklusive det av oss själva tillverkade pappret) ställdes kosan IlOt Våxjö. Under hemvägen besöktes Kosta glasbru1( där möjligheten gavs att inhandla glas ur brukets rikhaltiga sortiment. Efter återko,t6ten till Våxjö ägnades kvällen åt gemytlig samvaro. 5

7 LÖrdagenden 15 joo på ITDrgonen vaj: det åter dags för avresa till nya aktiviteter. Denna dag till ösjöfors handp3.ppersbruk i Rumskulla. vi blev välkomnade av guiderna Lars Nyberg samt Ewa Carlsson. Lars berättade am brukets utveckling från det att Lars Dristig år 1777 fått privilegium för uppförandet till dess bruket ne:ij.ades år vi fick även lt'öjligheten att prova på b3de formning och guskning vilka många av ~ss tog tillfälle till. Bruket san numera förvaltas av stiftelsen ösjöfors Hancip5.ppersbruk hade sanna dag som vi besökte detta sitt ärsrröte. Mej anle:irung därav blev vi särskilt välkomnade av ~:tiftelsens ordförande Bengt Johansson scrn även infomerade om det gamla bruket. Bengt Johansson so,1\ till vardags är ko.lm.lnalråd i Vimrerby har lagt ne:i stort personligt engagerrang i arbetet Ired att bevara ösjöfors handpappersbruk. I den vackra ltd11gårdsbyggnaden från 1700-talet fick vi se den gamla fil.rrerj.eorn:ere, läggare ~rkp:ljkell. tagen när prcrluktionen vid bruket var i gång unde:t JI.lbin och Eros Bergholms ledning på 1920-talet:.. Efter det att vi avnjutit medhavd lunch i det fria var det dags för avhållandet av föreningsstämma i vår förening (Se utförligt referat). Efter återkatlsten till Våxjö var det dags för fesbniddag på hotell Cardinal. Under middagen upp-rärksa.rrtredes Gunnar Christie Wasberg för sina ovärderliga insatser för föreningens fro.ima varvid ordföranden överlämnade en liten minnessak från "Glasriket". Kvällen förflöt därefter under gemytliga fomer med mycket prat OHl p3.pper....'..' Bild 5. Claes Ekeroth, SOill vanligen forqer handpapper 6 i Gryc~5bo. Viser Lessebo hur det skall gå till, under överseende av bl.a. hustrun Kristina.

8 3ild 6. Ordförande for~er handgjort papper, Qed assistens av Sven Eri~ Carlsson, Lessebo.

9 Bild 9. Marie Brunner former ett ark papper. nild 10. KLIPPA~~ - LESSEBO bj uder NPH-medlemmarna på lunch i bruksmiljo. 8

10 S I L K E B O R G K A L D E R! HANDGJORT PAPIR TRADITION OG FORNYELSE Papirkonference i Silkeborg den 22. og 23.maj formjl at bringe udl1lvere og interesserede i hånd'3jor t papir sammen for at diskutere produktionen af håndgjort purir historisk, aktuelt og i fremtiden. Jlerunder er det et selvsta:ndigt formål at bringe de gamle papirmager:! fra Silkeborg Papirfabrik sammen med nutidens og fremtidens ud~vere af håndgjort papir. l1ålgruppe de gamle papirmagere, papirkunstnere, papirkonservatorer og papirhistorikere. Rammerne k0nferencen afholdes fredag den 22.maj kl og l~rdag den 23;maj 1992 kl.9-l3 på Silkeborg Museum. Prog ram fredag kl.10.oo Velkomst, kaffe og pra:sentation af Silkeborg som papirby, Silkeborg Papirfabriks historie og Silkeborg Museums nyindrettede papirva:rksted "BIlltten" ved museumsinspekt~r Keld Ualsgaard Larsen. kl Frokost. kl Opla:g om det håndgjorte papir på Silkeborg Papirfabrik ved fhv. b~ttemester Henrik Boris. kl Bes~g på Silkeborg Papirfabrik ved laboratorieleder Jl1lrgen Rahbek. Under bes~get nydes en kop kaffe. kl Opla:g og diskussion om håndgjort papir i fremtidens Danmark. Opla:g ved Birgit 0stergaard Pedersen, Arhus. kl Aftensm~d i museets caf~. kl Håndgjort papir i Silkeborg. to videofilm med efterf~lgende fri sp~rge- og diskussionsrunde. 9

11 l(brdag kl Håndgjort papir og de danske arkivalier. Indl~g ved afdelingsleder"hans Peder Pedersen, Konservatorskolen: Mindre papirfabrikker i Danmark ca til Og l~rer Grethe J(brgensen, Konservatorskolen: papiranalyser på den danske konservatorskole. kl Restaurering af arkivalier - nye muligheder. Opl~g ved konservator Per Laursen. kl Opsamling og dr(bftelse af eventuelle kommende initiativer og unders~gelser. kl Frokost i museets cafe. kl Opbrud. Under konferencen vii der v~re lejlighed til selv at arbejde lidt i museets papirv~rksted "B~tten". Konferencen koster 400 kr. pr. deltager, hvilket er betaling for mad og materialer. Alle henvendelser vedrorende ~onferencen bedes rettet til: ~ :useuillsinspekt0r Keld Dalsgaard Larsen. Si lkeborg ~ juseuill. l!ovedgaarden. D~-S600 Silkeborg. V I G T I G M E D D E L E L S E N P H T skifter redakt~r! Med udgangen af 1991 oph~rer undertegnede at v~re redakt~r for NPHT, å rsagen er at jeg er valgt til rektor for Konservatorskolen i K~benhavn, i perioden Tak for l~sernes tålmodighed i Tag vel imod den nye redakt~r, Ulrika Håden. Hendes adresse er: STRANDSVEJA~; GÄSTA \/::-'1-{:(;/...~ ()'(v~~.' C\\ \,~.{ ;,,~ ",-.' NJURUNDA SVERIGE Telefon: Fax:

12 Nordisk pappershistorisk bibliografi Suppleluent 7: med bidrag från Centrallaboratorium An (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge) sammanställd av Jan Olof Rudcn (Sverige) Samma urvalsprinciper som ligge r till grund för Nordisk pappershistorisk bibliografi t.o. m i NPH-Nytt 5 (1977):3 samt senare supplement och samma klassifikationssystem har använts i detta supplement, som omfattar arbeten publicerade men även täcker tidigare luckor. För tidskriftsartiklar och liknande ha r använts följande modell : volym/~rg~ng ~r häfte sidor 23 (1987):3, SYS1EHATISK AVDELNING. Övers ikt Allmänt och blandat. O Bibliografi. 1 Periodica. 2 Allmän pappershistoria. Danmarks pappershistoria. 4.1 Danmark. Särskilda företag Finlands pappershistoria. 4 Finland. Siirski Ida företag. IL21 Norges pappershistoria. ~.3 Norge. Särski Ida företag Sveriges pappershistoria. 4.4 Sverige. Särski Ida företag Biografi. 5 Pappershistorisk forskning. 6 lerminologi. 6.0 Vattenmärken. 6.1 Särski Ida vattenmärken. I~otivval Pappershistoriska samlingar. 6.3 Pappershistoriska sammanslutningar. 6.4 För en ingen Nordiska pappershistoriker Ti Ilverkningsprocessens historia (Teknolog i). 7 Allmänt. 7.0 n~mate rial Arbetskraften Fo rskning och utveckl ing Ti Ilverk ni ngsgängen Industrihistoria Den färdiga produkten ocll dess egenskaper. 7.3 Bearbetning av produkten. 7.4 Papper som handelsvara. O Papper och avnämarna. Allmänt. 9 Ooktrycker i. 9.1 Konservering. Restaurering. 9.2 papperskonst. 9.3 O. ALLMÄNT OCH BLANDAT ABADIE-MAUMERT, F A, Et papirhistorisk dokument (från andra världskriget]. (NPII-Nytt 17 (1989):2,6). Anne, Det håndlavede papirs sj~l. VILSO~LL, ( Da nsk Kunsthändvffirk 1986:3, 13).,. BIBLIOGRAFI eonservat ion information netl.'ork. (NPI/-Nytt 17 (1989):2,9) Nordisk pappershistorisk bibi iografi. Supplerr,ent 5: (NPI/-Nytt 15 (1987):'1, 60-74) Nordisk pappershistorisk bibliografi. St'pplement 6: (t~pii-nytt 17 (1959) :2, 13-23) RUD[N, Jan Olof, Pappershistorisl< litteratur till saltl. Antikvariat.srunda i Stockholm. (NPHT 18 (1990):2,10-12) 2. PERIODICA Nordisk pappershistorisk tldskrirt årg 18 (1990). II l-ii. Red Jan Olof Rllden Nordisk papirhi storisk tidskrift ärg 19 (1991). H 1- Udgivet M Nordisl< Papirhlstorlsk rorening. Red Hans Peder Pe der sen Nordisk pappershistorisk tidskrift. Redaktören har ordet. (NPIIT 18 (1990) : l, 1) Redaktörsski f te (NPIIT 18 (1990) :4, 1) 3. ALLMÄN PAPPER SH ISTORIA lieien, Skogs industrin. Babyn tvinga AIIL!lO'~, de rram miljövänligare teknik. Nu kräver alla föräldrar klorfria blöjor till barnen. (Veckans Affärer 1990:9, ) Bai Oangprojektet hotas av nedläggning efter 20 motsträ v iga år. Fel avbryta hjälpen trots miljnrdförluster. (Affärsvärlden 1990:'1, 16-19, ) BERG, El isabet, Papperet kom med araberna I ti" Europa]. (Bygd och Natur 70 (1 989 ) :5, '1-5) 11

13 ENEROTH, Otto, P"pper. (i: H<lntverkets bok. 5. Boktryckarkonst. Stlllm 1937, 271-3Il l.). Pappersprover FELDIlUSEN, K, P"rperets kemiska histori". (Svensk" ml'seer : 2) HADOI, Ulrika, P"rperstillverkning förr och nu. (Vi rå Ortviken 6(1991):3,8-9) Ki\LFJÄLL, Birgitt", Bai Bang. Strul, brnk och glädjeämnen. (Vi 1990:~5, h8-51, 53) 1.!.11 Di\NMi\RK. SÄRSKILDi\ röretag Elisabethsminde, Brllnsholmsdal, Ilavreholm PEDERSEN, lians Peder, En d"nsk p"pirrabrik"nt, [Peder Chrlsti"n Deichm"nnJ. Khvn 1991: Konservatorskolen. 79 s. Danmarks Grafiske Museum, Odense Levende håndv~rk. Arbejdende biltte og permanent papirstand p~ (Papirposten 1989:nov, 14.) Vm. Danmarks Grariske MuselIm. LUNDOERG, Sten, Pilprer, r"rrer och kläder. liilntverk. (Form 1989:1.!, 38-39) Om handjort jarilnskt papper, W"shi LUNDBERG, Sten, Parpersti Ilverkning - urgammalt J"ranskt h"ntverk. (SIA 1989:4, 1G-1(3) Perprct var en heml ighet i ö v er 500 år. (Handarhete steg för steg (1991):6, Ilil-II7). Silkeborg Ilandpapperstillverkningen vid Si Ikeborg nedlagd (hösten 1990J. (NrHT 18 (1990):1.!, 11) P"pirmagerlauget i Danmark (Papirposten 1989:nov, 18.) ~.21 FINLAND. SÄRSKILDA röreti\g RUDIN, Bo, Ilandgjort paprer I l1ikronesien från barktyg ti II skrivmaterial. (NPIIT 18 (1990):2,6-10). RUDIN, 00, l1aking parer. Väl I ingby Rudins. RUDIN, Bo, Washi - handgjort japanskt pepper med tusenåriga traditioner. (Nordisk cellulosa 1989:5, 8-9, 11-12, 11.!-15) RUDIN, Bo, Washl - det handgjord" jap"nska papperet. (NPHT 18 (1990):1, 9-14). Baalin Alttarit They committed themselves to paper [: Sepro Hallavaino &: tr"de revie", (1990):2, I.!O) Metsä-Serla Oy Välski Putl<onenJ. (Finnish Making vegetable parchment. (Paper 215 ( 1991) : 5, II.!) Verla DESCIIN1PS, Pierre, Une usine patrimoniale (Verl"J. (Journal des pates et papiers 5 (1989) :5, 21) I-IASBERG, Gunnar Christie, Britisk papirproduksjon i femhundrade år. [Recension. J (NPH Nytt 17 (1989):2, 7) Verla - vanhaa tehdaskulttuuria. (Faktori 73 (1989) :6, 42-il3) Wi\SOERG, Gunnar Christie, Tre hundre års papirhistoria. [Anmälan av G T Handl, Threc hllndr.ed years I n paper. J (NPH-Nytt 15 (1987):il,54) VILSB(\LL, i\nne, /(rblldighed eksisterer endnll. [Pappersti Ilverkning i Japan. J (IIrymfax e 1988:il, 26-31). VILSB(\LL, Anne, Cannabis Press - et forl"g i FlIkuhara, Japan. Et portr;ct af i\sao Shimllril, pilpirmager og p"pirforsker. (Hrymfax e 1989:junl, 33-35). VILSB~LL, i\nne, Dagbogsblade fra Japan, apr i I - maj (D"nsk Kunsth~nd v.'ci I< 1987:2,16-17). VILSO(\LL, i\nne, P"rirdelegation ti I Kina - Zhejiang provinsen (l'ipiit 19 (1991):1, 3-5, 2/3, 28-33). h.l Di\NMi\RKS Pi\PPERSHISTORIA ROTTENSTEli, Birte &: "'Ai\BEN, Ebba, Danske VondlM!rker og p"rirm9liler, Köpenhamn, Recension av Gunn"r Christie W"sberg PWIIT 19 (1991):1, 9) - Norsk Slekthi s torisk Tidsskrift 1990, 301.! !.3 NORGES PAPrERSlIlSTORIA i\bi\die-mi\umert, F A, Den norske p"pirindus tri for 70 ~r siden. (NPII-Nytt 15 (1987):11, il7-1.!9) i\rbeidsfolk fortel ler rra p"ririndustrien. l1ed. "V Edvard Bull. Oslo 19:>3. (NorsII folkemuseums serie.) 1.!.31 NORGE. SÄRSKILDA FÖRETAG Klevfos ERIKSTAD, Oddvar &: JENSEN, K"rina, Nytt liv I K levfos. (Aftenposten ) GURMWSRUD, Kar I J, [)r~nsjemuseum bygg i ng I Löten. (Skogs i ndus tr i (1989): 11, 23-2~, 27) 113 JERVi\N, Magne, The industri"l museum at linder orp Klevfos. (Teknik & Kultur 1990:2/3, 25-27) M Peterson & Son A/S SJÖliE, 1I"lstein, rra krambod ti I konsern. (Skogindustri 115 (1991):3, 30-31)

14 IL4 SVER IGES PAPPER SI/I STOR Ii\ i\i~8jörn, E, Pappersindustrin. (P la n. Tidskrift f ör planering av landsbygd och tätorter 19119:2) BOS/[US, E I i s, Utveck I i ng av rrodl.k t i on och teknik i svensk massa i ndustr i En översikt. Sthlm (Industrihistorisk skriftserie utg av Svenska Cellulosa- och trämasseföreningarna. 4) Ci\RUl Eli G, 1 lats Jr 8: SCIIOLAllDER, i\xe I, Teknisk uppkäftighet. Om veteraner och tekniksprång I massa- och parpersindllstrin. Sthlm: Skogsindustrierna, s. (Historiska utskottets skriftserie. 8) liecension av 80 Rudin i NPI/T 18 (1990) :2, ENGSTRÖI1, Gustaf, Pappersfa brikationen och trämasseindustrin i Sverige under 25-ArsrArioden GÖLeborg (I: Göteborg. Tekniska samfundet ) Fiskcbyholm II E LI \F II ID, Björn, Fisl<cbyho lm vid I~orrk örillg. (Nrl/-lIytt 17 (1989):11, Il-7.) Vm rorssa parrersbrui< Gi\RNERT, Jan, De la grunden ti II Sver iges välsdnd. Ett gulnat fotografi. (L ilnd 1990 :4 1, 20.) Frövifors SJUNNESSOII, Helenc, Frövifors raper mi I I. (Teknik &: Kul tur 1990 : 2/3, 42-1l5) SVMHlEIIG, Lena, Spara k I ncldilllteckn ing a rna med striderna, bråk en och id~eerna. (Veckans affärer (1 990 ): 23, ) Fröås a/kråke torp RYD~N, Josef, Hanclpaprersbrl'k i hembygdspark IFröAsa parrersbruk i Virserums hcmbygdsp a r k J (El Y g d O c h Na t u r 7 D ( 19 Il9) : 5, 6-8.) Vm IUppmätningsr ltping av p.rpersbruket av Frej Klemming J (NPHT 18 (1990):4,12. ) LMWGErlG, E",crt, Fdn noll till nio miljoner ton pa hundra år... (Paprrets OCll skogsindustrins utveckling i Sverige. J (Svensk Paprerstidning 93 (1990): 11, ) Gruvön Di\HLGn[t~, Bo, Vardagsbi Ider fdn Gruvöns rappersbruk Göteborg: G i I d 8: Des i gn 11989J. 141 s. L"NO~EIIG, [",ert, Klara papper. Svenska p"rpersbruksföreningen 19~ Recens i on av Sven Rydberg (NPIIT 18 ( 1990) : 4, ) Pappersfabrikerna i Sverige 1836 ItotalproduktionJ. Ur Statistik öfver Sverige (NPIIT 18 (1990):2, 5-6) RYDBERG, Sven, Papper i rersrei<tiv. I~assaoch papper s i ndus tr i I Svcr I ge under hulldr a år. Stockholm: Skogsindustrierna, s. (Historiska utskottets skriftserie. 10. ) Recension av ~",ert Landberg i NPHT 18 (19 90 ) :3,17-20 Skogsindustrierna 100 år. (NPHT 18 (1 990 ):3, ) 4.41 SVERIGE. SÄlISKILDA FÖIIETi\G Arboga pappersbruk nud~n, Jan OlOf, Om i\rboga pappersbruk. (NPI/T 18 (1990) :2, 1-5) Vm. RUD~N, Jan Olof, i\rboga pappersbruk - ett t i I I ä g g. (N P H T 18 (1 990) : 4, 9) Vm. i\spa bruk FEUK, Harie, [)ruket som leder jakten på den klorfria massan. Renare industri. (Ny teknik 1991:1/2, ) Bäcklunda pappersbruk IIIETZ, G 8: NILSSON, N T, i\nders Tr obeck och Gäcklunda parrersbruk. (Gärds här ads hembygdsföreni ngs jubi leurnsskrift , 121l-1 29.) Grycksbo BOnG, Oskar, Grycksbohistorier fdn tiden för första världskriget upptecknade efter Jöns Lars i\ndcrsson av Oska r Borg. (NPI/-Nytt 17 (1989):2,10-11) frost, J, Lumpsami ingen för Grycksbo pappersbruk. (/~PH -I~y tt 17 (1989) :4, 20) RUDSTRÖH, La rs, ISv ar på Elisabet l3ergs debattartike l. J (NPI/-Nytt 17 (1989) :2, 9) Gu I I sby paprer s brllk NORDEN SO I~, Per, Gli I I sby parrcrsbruk rekonstruerat. (I~PHT 18 (1990) :3, ) Ila I I s ta 75 ye a r s '" i t h H a I I s t a p a r er m i I I, O. Hallstavik: I~allsta paprersbrul<, s år med Hallsta prrpersbruk, ibidem 33 s. HanclpRrpersbruket, Stockho lm WENNOEIIG, HDrla, Sveriges minsta rappersbruk. Silnny, 36, håll er liv i ett 1 00D -~ rig t hantverk. (Sk ogsindllstriernil 1990:2,10-19.) 1I0rnedström/Nyede SVENSK, liune, Hor nedström/nyede parrersbruk - Sveriges nordl igaste hrndpeppersbrllk, (NPIIT 18 (1990 ) :ll, 3-5.) Vm liyltebruk ALIIIKSON, Gengt-Akn, 90-talet. IIALurfiberns årtionde. (Skogen 1991 :1,21. ) F[UK, Hal'ie, Atervinningsindllstri: Gilmla tidningrr maste vara färska. (Ny t8knik 1990:8, ) 13

15 STERN, "'ke, Ilylte hrlii<. en j:'ittp.industri som 9 8r jobb åt var fjärde invfinare. (SmAIAnrls posten ) li~freström SVENSSOtl, Gllnn"r, Hfifrp.ström gilr sin egen väg för kontakt med marknaden. (GrAfiskt forum 1991:3, ) Kv"rnsvedens pappersbruk BJURBOM, Mats, Anekdoter och arbetsl iv. Om Gaml a bruket OCll Nedre s I i rer i vi d Kvarnsvedens pappersbruk. Foto Pär K Olsson. 13orlfinge: STORA Kvarnsveden, s. Lessebo JOHMlSOtl, Gustaf, Lessebo ett pappersbruk tiden. (Smålands Posten ) LEO, Stefan, Lessebo klorfria papper - historisk mi IjöfrAmg~ng ) en (SmAlands Posten NORDSTRÖM, Olof, Lessebo: om trakterna kring sjön Läen och Lessebo bruk fram ti I I Lessebo: Kulturnämnden, s. RUD(N, Jan Olof, Pappersformarna i Lessebo. (NPHT 19 (1991):2/3, 3-19.) Lingonbacka [Kungörelse 1840 om pris rl lump levererad ti II Lingonbacka eller ti II handlandena Lenngren och Björck i Uppsa I a.} (NPIIT 18 (1990) :3, 24.) Papyrus ALlHIN, Torsten, Papyrus Minnesskrift GflflFI Ahlgren, Charlotte RUlll, P~"I, PaprerskorJservator - ett världsyrke. (DIK-forum 1991:5, 11-5.) Andersson, Jöns Lars BORG, Oskar, Grycksbohistorier fran tiden för första världskriget upptecknade efter Jöns Lars Andersson av Oskar Borg. (NPII-Nytt 17 (1989):2,10-11) Anze I j LiS" Georg KLOCKLJUNG, Mots, Pappersmakare n Georg Anzelius. (Hemslöjden 1991:1,12-13.) Baalin Alttarit They committed themselves to paper [: Seppo H"llavaino & Välski Putkonen]. (Finnish trade revie", (1990) :2, 40) BAåth, Eva GJESSING, Tove M, Det är väl ingen konst, Ev,,! Hon tro II ar fram s i tt eget papper i köket. (Skogsindustrierna 1991:5,24) Börjesson, Ingeborg NYSTRÖI1, Jan-O I ov, I ngebor g Bör jesson [Sver i ges mest kända mal morerare}. (Bokvännen 1988:4, ) Casati, Stefano Et marmoreringsvaorksted I Venedig. (Papirposten 1990:apri I, 14.), Deichmann, Peder Christian PEDERSEN, Hans Peder, En dansk papirfabrlkant, [Peder ChristiAn Deichmnnn}. Khvn: Konserva torsko I en, s. Vm. Rinkeby LINDBERG, Gunilla, Ord- och bildverllstan Rinkeby - De gör sitt eget papper. (Bygd och Natur 70 (1989):5, 9-10.) Strömsholm lilldströi.(, Göst", Virserums paprersbruk Strömsholm. Virserum s. Vm Gianninl, Enrico SENNIS ERIKSSON, Livia, Pappersmarmorering. (Hems löjden 1991: 1, 8-9.) Holm, Sanny WENNBERG, Maria, Sveriges minsta pappersbruk. Sonny, 36, hnller liv i ett 1000-~rigt hantverk. (Skogsindustrierna 1990:2,18-19.) Tumb" COlmflDSON, Birgitta, Tumba pappersbl'uk och invandrarforskning. (t-lpii-tlytt 17 (1989):4, ) Hunter, Dard RUD~N, Jan Olof, Dard Hunter - amerikansk pappersforskarklassiker. (NPII-Ilytt 17 ( 1989) : Il, 19) Ösjöfors flll11in, Torsten, Terminologien virl ösjöfors pappersbruk (NPIIT 18 (1990):3, 11-9.) TIIURESSOll, J"n, Ösjöfors handpnrpersbruk det sista i si tt slag. (Svensk Papperstidning 93 (1990):7,12,111,16.) II,,,J cn, Ulrika RUD(N, Jan Olof, Ulril~A Ilåden mottagare av stipendium ur Gösta Liljedahls fond. (NPIIT 19 (199 1) : " 12.) Jensch, Georg RUDrN, Jan Olof, Historikern Georg Jensch d~d. (NPHT 19 (1991): " 11.) Ravnborg, Henry Levende håndv~rk. Arbejdende b0tte og permanent papirstand p~ (Papirposten 1989:nov, 14.) Danmarks Grafiske Museum. RIdderstad, Per S NILSSON, Göran, "En akademisii profession". [Om professuren I bok- och b i b I i oteksh i storia, Lund.} (DIK-Forum 1991:6, 4-6) 14

16 Ryberg, August MAGNUSSON, H, Pappersmakaren August Ryberg. (Asarumsdalen ,11-18.) Shimura, Asao VILSB(lLL, Anne, Cannabis Press - et forlag i Fukuhara, Japan. Et portret af Asao Shimura, papirmager og papirforsker. (Hrymfaxe 1989:juni, 33-35). Tegsel I, Hjördis LUIWELL, Kerstin, Papper tillägnat det skö na. (Nordisk cellulosa 1990:4, 10-11, Trobeck, Anders RIETZ, G & NILSSON, N T, Anders Trobeck och Bäcklunda pappersbruk. (Gärds härads hem bygdsfören i ngs jub i I eumsskr i f t , 12 Jj-129. ) 6.1 VATTENMÄRKEN LILJEDAIIL, Gösta, Om vattenmiirken i paprer och vattellmärkesforskning. (Svenska arkivsrmfllndets skriftserie 18 ( ), 5 JJ-72) 6.14 SÄRSKILDA VATTENMÄflKEN. MOTIVVAL Efterlysning [av vattenmhrken frln Nordtysk Iand med Karl XII:s namnchiffer]. (ljph-nytt 17 (1989) :2, 2 11) EKEROTH, Claes & HOLM, Sanny, Om Vasa handparp8r. (IjPIIT 18 (1990):3,1-3) Vm \,lasberg, Gunnar Christie, Berömt varemerke ]Vannmerke]. (Nesjar , 45.) \,laaben, Ebba Ebba \,laaben mottagare av stipendium ur Gösta Liljedahls fond. (IjPHT Hl (1990):1,18.) Wendelbo, Systein Systein \,Iendelbo 60 Ir. (Aftenposten ) Intervju om papirforskning 6.3 PAPPERSII I STOR I SKA SAI1L1 NGAR rorselles, Birgitta af, Pappersmuseet vid Central laboratorium AB, lieisingfors. (NPH Nytt 17 (1989):2, 3-5.) Vm JONSSON, Ase, Pappers lektioner på Göteborgs IrvJustrimllseum. (NPHT 18 (1990):3,13-16) Vi Isbpll, Anne Charta. ] Uts tä I I n i ngska ta log.] Iii mmer I ands Kunstmuseum ' ]13 s.] CLARK, Evelyn, The paper chase. (Scanol'ama 1989:maj,66.) RUDIN, 80, Stampverket pi Strynp ] i Anne Vi Isbrllls pappersverkstad]. (NPII-Nytt 17 (1959) :2, 1-3.) 6.4 PAPPERSI1ISTORISKA SA~1ANSLUTNINGAR The British Association of Paper Historia"s. (NPHT 18 (1990):1, 20) RUDrN, Jan Olof, Västtyska och östtyska pappers forskare gir samman. [Arbeitskreis fur Pap i ergescll i chte, Deutsche 8 i b I i othek, Le i p_ zig.] (NPHT 19 (1991):1,8) 6. PAPPERSIlISTORISK FOflSKljJNG WAS[JERG, Gunnar Chr i stie, [Referat av ] XI internat kongress lpapirhistorie, , Malmedy. (NPHT 19 (1991):1,10) ERICSSGrl, liarry, Tillvägagångssättet vid 10 kalhistorisk forskning. (NPII-Ijytt 17 (1989):3,4-9). - Tidigare publicerat I NPH-Nytt 1 (1973):3, FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKEfl NPH räkenskaper (NPII-Nytt 15 (1987) :11, 59) LJUNGGREN, Lars, Ämnen i svensk pappershistoria : 2. (NPHT 18 (1990) :1, lb) NPII räkenskaper (NPII-Nytt 17 (1989) :2, 11) RUDOj, Jan Olof, Dard Hunter - amerikansk pappersforskarklassiker. (NPII-Nytt 17 ( 1989) : 4, 19) Protokoll fört vid NPH:s medlemsmöte i Stryn 91 den 10 juni (NPIl-Nytt 17 (1989):3, 14 ) RUD[N, Jan Olof, Ämnen I svensk pappershistoria. (NPII-Nytt 17 (1989):3,9-10) Protokoll frln Föreningsstämman Ösjöfors. (NPHT 19 (1991):2/3, 20-21) flud~n, Jan Olof, Ämnen i svensk pappershistoria :3 (NPHT 18 (1990):3, 23) Verksamhetsberättelse för tiden mellan medlemsmötet i Oslo (1987) och Odense (1989). (NPiI-Nytt 17 (1989):2, 12) 6.0 TERMINOLOGI ALTHIN, Torsten, Terminologien vid Ösjöfors peppersbruk (NPHT 18 (1990):3, 11-9.) EZEYA-ALVEAR, Carlos, Grafisk & papperstpknisk ordbok. Svensk-cngelsk/Engelsk-svensk. Göteborg 1981, 222 S. Förvaltningsberättelse (NPllT 19 (1991) :2/3, 22-23) fludrn, Jan O I of, NPiI-l 1, Kpbenhavn - Odense _ Strynp, 9-11 juni fleferat. (NPiI-Nytt 17 (1989) :3, 12-13) 15

17 I/PII -12, Växjö, 14-16/ I l nbjllda n. ) PWII1 18 (1990):4, 6-7) Stadgar. PIPlIT 18 (1990) :2, bakriirmen) Stadger lantrgna 1991). (NP"T 19 (1991):2/3, 24-27) Nytt fdn styrelsen (NPII-Nyt t 17 (1989) :3, 1) ) 'WASI3EnC, GlInnflr Christie, SCfln d in~vian raper historiens. (IPII l"fol'mation 4 (1 989),20'1.) 7.02 pnod UKTIONSMEDEL RUD(N, JRn Olof, Hllr gick det men inventer j ngen ;:JV p;tppersformr1ilr i Sver i ge? De I 2. (NPIIT 18 (1990):1, 15-17) nud(n, Jan Olof, Pappersformarne Le ssebo. (NPHT 19 (1991):2/3,3-19.) RUD(N, Jan Olof, Pappersformen - perpersmekarens verktyg (Byg d och Natllr 71 (1 990) :2, ) 7. TILLVERKNINGSPROCESSENS HISTORIA (1EKNOLO GI) RUDIN, Bo, Stampve rket på Stryn~ I i Anne Vi I sbil l I s pe fl persverkstad). (NPII-I~ yt t 17 (1 9 89) :2, 1-3. ) BORG, Olof f, repper och peppersmassa : en grundbok. Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund, s ARBETSKRAFTEN GAVELIN, Glmnar, rrrperstill ve rkning. Red. Olov f Borg. INy, omarb. uppl.) narkrryd: Sveriges skogsindustriförbund, s. 7. O ALlI1ÄN T LINDBERG, Olof, Näringsgeogrefisk a studier över nen svenska pnppersindllstriens lokal isering. Diss Uppsale (Geographica. 23) ANDERSS ON, ~..Ien, Papper och mi Ijö. (Verks täderna 1989:9, 44-~6) Arbei dsfolk fortel ler fra papirindtjstrien. (No rsk folke Red. av Edvard Bull. Oslo museums serie. ) BJURBOM, Hats, Anekdoter och arbetsl iv. Om \ GRmla bruket och Nedre si iperi vid Kvarnsvedens parpersbruk. foto Pär K Olsson. Borlänge : STORA Kv arnsveden, s RAI IATER I AL feuk, l'la"ie, Atervinningsindustri : Gamla tidningar m~ste var a färska. (11y teknik 1990:8, ) BORG, Oskar, Grycksbohistorier frå n tiden för första värld skriget upptecknade efter Jöns L ars Andersson av Oska r Borg. (NPII-Nytt 17 (1 989):2, 10-11) HOL M, fredrik, Oe gör prrper av björk, timotej och vass 10rganosov- metoden för pappersmessa). (Ny teknik 1988:12,20-21) P I ETTE, L, Om perpers t i II verl<n i ng RV lumpor, halm och Rndra ämnc'n. (NPIIT 18 (1990) :2, 13 l', ) RINI IAN, Erik Ludvi g, Paprer a v halm. ninmans metod. Petent no Stockholm forskniiig OCH UTVE CK LII'G ANDER, PRul, Naturens egen blekning - bioblekning. (Naturvetenskerllgn forskningsr6 dets årsbok 1990, ) feuk, Merie, Brllket som lede r jrkten p~ den klorfria massan. IAspa bruk.) Ren are indus tri. (Ny teknik 199 1:1 /2, ) SMÄnT, Berthold, Om halmprrper och halmmrs se. Anförande vid Landtbruksnkademien s SRmmRnträde den 17 oktober (Lan d tbruksakademiens hendl ingar och tidskrift 192 7, ) ÖI1AN, Erik, Limning av parper med harts. Stockho lm s. (Skrifter utg. RV SV. Teknologför e ninge n. 3). Litt. FRÖJD, Ingmar, FoU-projektet för parrerskonserve r i ng. (Nord i nfo-ilyt t 11 (1 988 ): 4, '1 2-48) "EDGERG, Britt, rrrperets kulturvänlighet. (S ve n sk prrperstidning 92 (1989):17, '12-"3) KRANTZ, Torbjörn, Klorfritt - vr d Mr det? (Svens k perrerstidning 1991 : 17, 11) LUNDELL, Kerstin, Ozonblekning alternativ till syrga s (K emi sk tidskrift 1991 :5, 32-34) VRd hmnde r med klorblekningen? Sju e x perter lägger ut kursen. Stockholm: Skogsindustriern~, s. 16

18 7.2 TILLVERKNIHGSG AHGEN ABADIE-HAUMERT, F A, 120 år! Det er alderen til bleking a v papirmassene med ozon. (NPHT 18 (1990) :4, 8-9) BERG, El isabet, Gör ditt eget papper. Stockholm: Brevskolan & LT:s förlag, [64J s. Vm Gör ditt eget brevpapper. för steg (1991) :6, 42-43) (Handarbete steg så här gör s nytt papper av gammalt. (Handarbete steg för steg (1991) :6, 33) VILSBOLL, Anne, Håndlavet papir. K~benhavn: Nyt Nordisk Forlag, (V~rksted for mellemtrinnet.) 24 s. + ljudband octl diabilder V ILSB0LL, Anne, Håndla ve t papir som nyt v isuelt spr o g. (Dansk Kunsthnndvacrk 1984:3, 3-4) VILSB0LL, Anne, Dcn lille pöplrfabrik. Herning 1989: AV-Form. 15 s. + verktyg. VILSBOLL, Anne, Papirmageri. Håndlavet papir. Kl'benhavn 1985: Borgen. 123 s. - Recension av Randi B Studsgarth i Dansk ~unsthandv~rk 1985: INDUSTRIHISTORIA DESCHAMPS, Pierre, Une usine patrimoniale [Veria]. (Journill des pates et papiers 5 ( 1989 ) : 5, 21) ERIK STAD, Oddvar & JENSEN, Kar ina, Ilyt t i Klevfo s. (Aften[los ten ) I iv GURANDSRUD, Karl J, I3ransjemuseum under oppbygging i Löten. (Skog ~ indllstri 43 (1989): 11, , 27) IIASLUM, Berti I, Skogsindustrijubi leum med industrihistorisk dag (Växjö , inbjudan]. (NPHT 18 (1990):1,2) 7.3 DEN FÄRDIGA PRODUKTEN OCH DESS EGENSKAPER A II-formatet e ngelsk urpfinning. Ur Sve nska indu s triföreningens tidskrift 1839, apri I. ("PIlT 18 (1990) :4, 2) Or,RNflOLDT, Christian, Revolution pa rapperet. (Fakta 1990:12,91) Om standardisering av pappersformat fara. (Unecso-Kuri DEflIS, Sergeant, Papper i ren 1989:10,9) GRANVIK, Hargot, Välj rätt arkivpapper. (DIK-Forum 1990:4, 6-7) Aldringsstabilt, miljövänligt papper KNÖS, Börje, ANTONI, Nils-Fride&KÖHLER, Si gurd, Utredning och förslag angående pappersformaten inom statsförvaltningen. Stockholm s. (SOU 19/13:6) KÖl/LER, Sigurd & HALL, G, Undersökning över finpapperens hållbarhet med särski Id hänsyn till svenska statens normalpapper. Investigat i ons i nto the dllcab i I i ty of paper. Stock I,olm (Statens provningsanstalt. I leddelande. 28) LEllNING, Einar, f/ormalformaten, derils system, användning och fördelar. Stockholm 1931 och senare urpl. (Nordisk boktrycl<arekonsts fackbibliotek. 12) LEO, Stefan, Les sebo klorfria parrer - historisk miljöframgång. (Smålands Posten ) "1iljövänligt kontorsra~ppr. Stockholm: Statskontoret, s. en Permanent paper - ISO standard? (NPli-Nytt 17 (1989) :4, 12) STRÖMBERG, Paul, Pappersformatets standardisering. IIfors (Affiirstekniska föreningen i Finland. Publikationer. 3) JERVAN, Magne, The industrial museum at Klevfos. (Teknik & Kultur 1990 :2/3; 25-27) SJUflNESSON, fl e lene, Frövifors paper mi II. (Teknik & Kultur 1990:2/3, 42-45) Ver I a- va nhaa tehdaskul ttuur i il. (Faktor i 73 (1989):6,42-43) 17

19 7.~ BE~ROETNING ~V P~OOUKT[N 8. PAPPER SOl1 HANDE LSVI\R~ BANK-JENSEN, Thea, Lek med parper. Övers. fr~n danskan av Barbro \.Illitefield. Stockholm ~8 s. OJÖRKI-I~N, I va r, Handledning pappslöjd. Giiv- I e CL~[SON, Sara, PappSlöjd. Serie i tvi delar för barnen i hemmet oc h skolan Stock holm GEP.ElE~, Jan, 11öbler av papi e r mach& Ii Kulturen, Lund]. (Kulturen 1968,81-86) c:nat~ I T, Inga, Gör det av papp och papper. Viister~s s. ( Stenebyser ie. 7) H~RBIN, Robert, Origamiboken. Konsten att v i ka papper. [övers och bearb Eli sabeth Lysander]. Stockho lm: Sveriges radio, s. Ht,~BII~, Robert, I lera origami. Stocl,holm H~G'-UIW ~~S I"USSE", I'lichael, Fremst.i II ing av glober. (NPH- Nytt 17 (1 909) :11, 10-12) JACKSON, June, Leka med rapper. En bok med ideer steg för steg. 11almö s. (Hela fami Ijens hobbybibi iotek) Et marmoreringsv~rksted vened ig. (Papirposten 1990:apri I, 1~.) NESSLE, Lena, Klipp och klistra k~rtong och papper. Västerås 197'1. NILSSON, Gunnar, Arbetsuppgifter pappslöjd. StockhOlm Origam i. Konsten att vika rapper. StockhO lm NysmÖl1, Jiln-O I ov, I ngebol'g Oör jesson I Sver i ges mest kända marmorerare]. (Ool",iinncll 1988: 11,89-91.) PERMIN, Ib, «L INO, Vibeke, Pynt ti II jul. Klippa, v ika, limma. Västeds SCHilSSEL, Brigitte, Juldekorationer. l Övers Gisela Engelhardt.] Västerås s. (IC~ pysselböcker) SENNIS ERIKSSON, Livia, Pappersmarmorering. (Hem s löjden 1991:1, 8-9.) SIMMONS-CHR ISTENSON, Gerda, Med papper, sax och fantasi. StOCkhOlm: Svenska bokför laget, Iförskolemetodik ) THOMSON, Ruth, Kul med papper. Göteborg : Wezäta, ( KU l-bok. 1) WINZER, ~nton, Papiermfiche, dess beredning och användning jemte deraf förfärdigade arbetens s I i pn i ng, må I n i ng, I acker i ng, för gy 11 ni"g, försilfring, bronsering och dekorering. Övers. frln 3. orig.-uppl. C ~ Alander. Stockholm 18/111. ll~ S. (~"männ yttigt handbibliotek. 119) BOS4:US, Elis, Ilågra data fdn svensk finpoppersmilrknad Göteborg (I: liber librariorum 1919) ~EHNS1nÖM, Moj-Britt, Papper för vilckra tankar. 10m pappersa ffär er i Stockholm.] (Fredags-Svenskan , 15) ~UDrN, Jan Olof, rappcrsimport och pappersförbrl'kning i 18 (1990):1, 3-8). Vm Stockho lm pi 1600-talet. (lipht RUDIII, Bo, Peperpoint. (liplit HI (1990) :3, 22) SJÖLIN, Torsten, poprer med tryck. (Samlarnytt 1989:8, /.j-7) Om W~SBERG, samlarverksamhet Gunnar Christie, The Norwegian poper company Carl Emi I Ltd, 1(1~ Information (19 90 ) :2,60-63) (IPH- W~SBERG, Gunnar Christie, 150 år papir. Car I Emi I a/s 10~0 - l. septerr.ber Tönsberg s. Vm. Sumloi'ry 9. PAPPE~ OCH ~VNÄM~RNA. ~LLMÄNT D~VNER, Lars, 11i Ijökampen mot kloret. Välj rätt i pappersdjungeln. ( Skogen 1980 :8, 38-39) HEDBERG, Britt, Papper som informationsbevarare. (Nordinfo-Nytt 1 1 (1988) :~, ~9-52) HÖlllIND, Terje, Orukte papir som vipen. Inter vju med Richard ~ndvord om ~nnen Verdens krig. ( ~ftenposten ) KALFJÄLL, Birgitta, Det fnrl iga rapperet. Dags att slå in p~ nya vägar. (Vi 1988 : 8, 22-25) I'\iljövänligt kontorsp~pper. Stockholm : Stads kontoret 1989:15 NILSDOTlER, Gunnel, Nu kommer mi Ijövänl igt papper! (I C~-kur i ren 1988: 16, 62-63) OLSSON, Ingemar "Pinge", Papperstyper för olika ändamål. Oearb. Peter Sjöstedt. 2. uppl. Markaryd 198~. 108 s. ( Specialbok Sveriges skogsindustriförb. X-731) SVE NSSON, Gunnar, liåfreström går sin egen väg för kontakt med marknaden. (Grafiskt forum 1991 :3, ) 9. 1 BOK TR YCKER I IIED r N, Stig, Papper för tryck. Stockholm: ~limännn förlaget, [II], ~O s. VLIET, Marion van, Vika papper. Västeris

20 9.2 KONSERVERING. RESTAURERING Sveriges bokhestånd börjar gulna. (Papper' 11 (1990), 30-33) E[RGEI1, Ingrid von, Kulturellt sönderfall en ständig kapplöpning med tiden. (SvD ) Conser v ation information network. (NPH-Nytt 17 (;939):2, 9) CULLIIED, Per" PALl1, Jonas, Det vi ttrande p"pperet. (liph-nytt 17 (1989) :3, 1-3) OAIILCl, Rolf, I ti liegg ti I konservering. (llordinfo-ilytt 11 (1988):4,36-38) Internationale Arbeitsgcmeinschaft der Archiv-, Bibi iotheks- und Graphikrestauratoren, lada, 7. Internat. graphischen Restauratorentag, Uppsala [Inbjudan] (flpilt 19 (1991): 1, 7) I\ARP, Le i f, GI i mtar fran Lantmiiter ikontoret i Vasa liin, rinland. (NPH-Ilytt 17 (1989):4, 8-9) LAURSEN, Per, Seschreibung verschiedener Anfaserungsgerate. Köpenhamn: Eget förlag, LAURSEII, Per, Erfahrungen beim Papieranfasern in der Königl ichen Bibi iothek in KOpenhagen. (Maltechnik 1980:3) DOLLOF, r w & PERKINSON, R L, Således bevarer man kunstvrerker på rapir. [1976} ERICSON, Martin, Konservering av bonader på papper. (Stiftelsen VMstsven~k konservatorsateije. I,rsskrirt 2 (1990), 25-50) ERICSON, Martin, Papperskonserveringsavdelningen vid SVK, Göteborg. (NPII-Nytt 17 (1989):4,13-15) rellers, Christer m fl, Ageing/degradation of paper : a I i terature survey. Stockholm: Riksarkivet, s. (Rapport rou-projektet för papperskonservering. le) FELLERS, Christer m fl, Aldring/nedbrytning av papper. Stockholm: Riksarkivet, (Rapport rou-projektet för papperskonservering. 1) LAURSEN, Per, Massekonservering med papirud fyldningsmaskine. (Nordinfo-Nytt 11 (1988):11,9-18) LAURSEN, Per, Ny dansk maskin klarar restaurering av papper. (Grafiskt forum 1978: 10) LAURSEN, Per, Papirudfyldning ti I restaurering og konservering. (Meddelelser om konservering 1978:10) LAURSEN, Per, Troekene Pergament- und Papieranfaserung. (Maltechnik 1985:4,.63-66) LAURSEN, Per, Udvikl ing af papirudfyldningsmaskine til restaurering og konservering ved Det Kongel ige Bibi ioteks bogbinderi. (I'leddelelser fra Rigsbib/iotekaren 1977:2) - Även i De grafiske fag 1978:2 FRÖJD, Ingmar, rou-projektet för papperskonserverin9 (llordinfo-nytt 11 (1988):'1,42-48) GYLL~~DER, Dick, Vlrt kulturarv hotar att försvinna. Papperet måste Konserveras om hundratals hyllkilometer böcker ska räddas. (DN ) IIALL(ll-ABRAIIAHSSON, I,ngel ica, Hur mår våra material? (Framsteg inom forskning och teknik 1989, 76-88) NORDSTRAND, Ove K, HIndbog i bevarelse, pleje og konservering af informationsmedia biblioteker. (Nordinfo 1931) ralm, Jonas, Effekter af accelererad åldring och luftfö roreningar på avsyrat pepper. [Referat av Anne-Grethe R i sche I. J (NPIIT 19 ( 1991 ) : " 6-7) PALM, Jonas, KOnSp.rvering av papper. (Kultur. minnesvård 1987:5/6, 52-5~) HEDBERG, Britt, Papperets kulturvänlighet [Om rou-projektets resultat och framtida inriktning.} (Svensk papperstidning 92 (1989): 17, 42-43) HEDBERG, Britt, RIDDERSTAD, Per S & TOTTIE, Thomas, Pre I imi när PH rörande förs lag t i II en svensk bevarandeplan för material i bib I iotek och arkiv (NPH-Nytt 15 (1987):4,50-52) lieimikson, Karin, Ny USA-teknik räddar 1,5 mi Ijoner böcker lir I igen. (Svl) ) (Papperskonservering. } Specialnummer av 1I0rdinfo-Nytt 11 (1988) :'l. Papperskonserver ing I l/orden. (I~PH-Nytt 17 (1989):4, 15) PIRILÄ, Pirkko, Konserveringen inom det fin ländska arkivväsendet. (Nordinfo-Nytt 11 (1988) :4, 25-26) PÄRSSINEN, Leena, Konservering av bibi ioteks material I rinland. (Nordinfo-Nytt 11 (1988) : 4,19-24) IIOEL, Ivar A L, (levaring i d"nske forskningsbibi ioteker. En situationsraprort novc?mber (Ilordinfo-Ilytt 11 (1983):'1,5-3) RUDrN, Jan Olof, f ou-projektet i papperskon servering fortsättes. (NPH-Nytt 17 (1989):3, 11) RUDrN, Jan Olof, Sven Hedins teckningar res taureras. (NPHT 18 (1990):1,19) 19

Nordisk pappershistorisk bibliografi Supplement 7:

Nordisk pappershistorisk bibliografi Supplement 7: Nordisk pappershistorisk bibliografi Supplement 7:1989-1991... med bidrag från Cenlrallaboratorium AB (Finland), Gunnar Chrislic Wa

Läs mer

NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI

NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI 60 NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI Supplement 5: 1985-1987 med bidrag från Central laboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge) sammanställd av Jan Olof Ruden (Sverige) Samma urvalsprinciper

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Nordisk pappershistorisk bibliografi

Nordisk pappershistorisk bibliografi Nordisk pappershistorisk bibliografi SUPPLEMENT 6: 1987-1989 med bidrag från Konservatorskolen (Danmark), Centrallaboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge) sammanställd av Jan Olof Ruden

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

r. SY8TD'TATISK AVDEINrnG. ÖVersikt

r. SY8TD'TATISK AVDEINrnG. ÖVersikt 21 NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI Supplement 4: 1983-1985 Med bidrag från Centrallaboratorium AB (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge) sammanställd av Jan Olof Ruden (Sverige) Samma urvalsprinciper

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K12529 Handläggare Anna Hansen Sida 1 (5) Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för hans 10 mfl Kommun: Ronneby Län: Blekinge Fastigheter

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Kommunfrågor valet 2010 Helsingborgs kommun

Kommunfrågor valet 2010 Helsingborgs kommun Helsingborgs kommun 0-0- KD Birgitta Södertun Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja FP aria Winberg Nordström Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej svar Ja C aria Nilsson Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja P Birgitta Wahlgren Lindh

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI 1991-1998. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker.

3-4/2001 NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT BIBLIOGRAFI 1991-1998. Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker. NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT 3-4/2001 Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker NORDISK PAPPERSHISTORISK BIBLIOGRAFI 1991-1998 Av Jan Olof Ruden NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Argang 29,

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya 08:30 1 - Törning / Törning 31,7 9 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,6 9 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,1 27 - Lindblad / Palmér 6,8 1,5 56 LINDBLAD, Christian Golfklubb 4,4 4 56 PALMÉR, Dick Golfklubb 2,4 2

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se Vi ses i Glasriket! Glasriket är ett resmål som är öppen året runt och kan erbjuda spännande sevärdheter för såväl gammal som ung. Här finns många fina besöksmål från glaset och shopping, till utvandrarbygden

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Lärarhandledning lågstadiet

Lärarhandledning lågstadiet Lärarhandledning lågstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER Det finns minst 900 bygdedräkter i Sverige, ca 600 kvinnliga och 300 manliga. Vad vet vi om dem mer än möjligen hur de ser ut? Det vill säga, vad vet vi om deras bakgrund,

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010 Stefan Bråthe Nygård Vårdcentral i Bengtsfors Storgatan 7 666 30 BENGTSFORS Tel: 0531-72510 Fax: Mobil: 0706-381099 stefan.brathe@vgregion.se Karl Bohlin Sara Hansson Viktor Skeppstedt Ida Håkansson Carin

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007

FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007 FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007 Text: Arne Vannevik Foto: Elisabeth Thorsell Fredag 1 juni De tre första dagarna i juni månad samlades ungefär 45 FINNSAM:are, flertalet svenskar men hela

Läs mer

Bilaga 2: Förteckning över kallade sakägare, 2010-05-25 Postat med A-

Bilaga 2: Förteckning över kallade sakägare, 2010-05-25 Postat med A- Bilaga 2: Förteckning över kallade sakägare, 2010-05-25 Postat med A- Godkännt, Fastighetsbeteckning Ägarens förnamn Ägarens efternamn Adress Anm brev den: signatur Sävarberg 2 91831 Böleå 6:7 Lars Magnus

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2015

Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2015 Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2015 Tävlingsledning Fredrik Odelberg Magnus Lindberg 230933 0-5241235 fredrik.odelberg@telia.com 241025 6-1005177 ymerit@gmail.com Banläggare Fredrik Göransson 072-5525257

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

D K ( Lungh. 2310 - disl. 110)

D K ( Lungh. 2310 - disl. 110) 1 D K ( Lungh. 2310 - disl. 110) 1 139 00:27:19 Torill Svendsen 2 141 00:29:45 Britt Forsell Pirozzi SWE 84,310 3 107 00:31:14 Torid Kvaal N001 Freidig SK NOR 76,490 4 147 00:31:23 Asta Sjöberg SWE 75,760

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar Kretsfält 2 och KrM C Östhammar 2012-04-22 Vapengrupp A 1 Robert Andersson Upsala Sportskyttklubb 5 5 5 5 6 6 6 5 43 / 2313 2 Emil Månsson Hallstaviks PSK 5 6 6 6 5 5 5 4 42 / 2324 3 Mats Köpsen F 16 SF

Läs mer

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund med Karin Wallin Astrid Selling Sjöberg Karin Eriksson Reine Steen Detta häfte tillhör: Allsvenskan

Läs mer

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16 Test nach Kapitel 2 in På svenska! Namn: 1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! /40 Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt kosta ha ringa va(ra) köpa springa gå hälsa

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur Kulturen Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson och Lars Westrup FÖREMÅLEN OMKRING OSS handlar om föremålens designhistoria under 1900- talet.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

2/93 Pappershistorisk Tidskrift

2/93 Pappershistorisk Tidskrift Nordisk 2/93 Pappershistorisk Tidskrift Utgiven av Föreningen Nordiska Pappershistoriker Rapport och artiklar från seminariet om Handpappersbruk i Norden Nordisk Pappershistorisk Tidskrift Årgång 21, 1993

Läs mer