4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser"

Transkript

1 Nordisk Papirhistorisk Tidskrift 4/91 Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. INDHOLD: \.. \ \. \ \... \ 3 Tildeling a 4 Glimt 9 ~~'t '\ nd för pappersser ett stipendium Utter: Eine neue Methode fur hung der stegen und das Problem der ektronischen Datenverarbeitungsbenuzung in WZ Forschungen.

2 Nordisk Papirhistorisk Tidskrift 4/91 Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. INDHOLD: 3 Tildeling af Birte Rottenstens Mindelegat. 4 Glimt fra NPHs årsm~de Silkeborg kalder. Håndgjort papir - Tradition og Fornyelse. Den 22. og 23. maj, Redakt~rskifte for NPHT. 11 Jan Olof Ruden: Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 7: Stiftelsen Gösta Liljedahls Fond för pappershistorisk forskning utlyser ett stipendium på 3000 kr. 26 Ö. Utter og L. utter: Eine neue Methode fur Untersuchung der Stegen und das Problem der elektronischen Datenverarbeitungsbenuzung in WZ Forschungen.

3 Ärgang 19, 1991, nr. 4 Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. Formand Jan Olof Ruden, S:t Eriksgatan 130 C S Stockholm. Telefon OS ~edlemskontakt: Kasserer Per Nordenson, Fridebergsvägen 20, S , Södertälje. postgirokonto S Redakt0r, Hans Peder Pedersen. Gl. Skovlundevej 4, 2740 Skovlunde DK. Telefon (privat) eller lokal 5040 (Konservatorskolen). H U S K! Fra l. januar, 1992 er der sket redakt~rskifte: Redakt~r, Ulrika HÄden. Strandsvejan Gästa Njurunda Sverige. 2

4 TIDLIGERE KASS:2RER I :-JE-J: TILDBLES BIRTE ROTTENSTENS MINDELEG~T. Den 10de december, 1991, modtog konservator Anna-Grethe Rischel, Birte Rottenstens Mindelegat. ~nna-grethe Danske ~unstakade~i, Rischel var f0r sin optagelse på Det Kongelige Xonservatorskolens Grafiske Linie, uddannet som V2ver og stoftry~ker. Valget, at ville besk2ftige sig med grafisk konservering var derfor n~rliggende. Siden sin optagelse på konservatorskolens basisstudie i 1977, ~ar Anna-Grethe V2ret knyttet til skolen. I 1980 tog hun afgang so;n konserveringstekniker pii. folgende o?gave: l) Beskrivelse og ;Jersonlig vurdering af den treårige basisuddan~else på grafisk restaureringslinie. 2) Seglkonserveri~g og -restaurering af vokssegl fra og tallet. Aret efter i 1981 pr~senterede hun sit kompendie: "Seglkonservering og Seglrestaurering." Kompendiet har siden V2ret anvendt i undervisningen på skolen. Ved konservatorskolens jubi12um i 1983, deltog hun i jubil~umsudstillingen med et forne~t bidrag om seglkonservering..\~na-grethe har siden 1930 v~ret medlem af grafisk linies ekster~e l2rerkreds. Hun var en uvurderlig hj2lp ved den praktiske ge~nemf0relse af I.?H. kongressen i 1986, som Birte Rottensten planlagde, me~ aldrig fik mulig~ed for at gennemfore. I september 1987 tilmelder Anna-Grethe Rischel sig konservatorskolens 2-dcl studie og har i dag fremlagt sit speciale: Orientalsk papir. Klassifikation af fibermateriale og papirteknologi ved mikroskopiske og ma~roskopiske undersogelser. Anna-Grethe har ned sit vindende V2sen, gennem skrift og tale, i ind- og udiand, gennem årene V2ret dansk grafisk ko~servering, en repr2scntant vi er stolte af. p~ det grundlag har bestyrelsen onsket at tildele Anna-Grethe ~ischel, Dirte Rottensten's mineelegat. Grcte Olesen, 1 logens s. l~och og 1I.P.Pedersen. 3

5 GT~HjT FR..Z\ ÄRSHÖDET, Jorn nild l. Vanja Ordföranden, r jarie Brunner, Claes Ekeroth, Gunnar Ch. Wasberg, Kristina Ekeroth och Ulrika Härden. niid 2. Lars-Åke Skarp, [,se Jonsson, Birgitta af Forselles 4

6 Förenillgen Nordiska Pappersr.istoriker har avhållit 1991 års konferens i Srråland den joo. Konferensen bevistades av sexton medlamar varvid Nanina Ii5ken samt Gunnar dlristie Wasberg kan från Norge och Birgitta af Forselles kom från Finland. Även långväga medl~ ~r~ Sverige kom till konferensen varvid särskilt kan nämnas Ulrika Raden från Njurunda i HErlelpad. Ett antal rredlemrar hade förståndigt neg passat p3. att me:itaga sin livsle:isagare till konferensen. Uppehållsorten var Våxjö där huvtldparten av ~emrarna ~ inkvarterade p3. hotell cardinal under konferensdagarna. Fran hotellet foretogs resor. med b...lss till olika aktiviteter SQ:n jag något nänmre skall referera enllgt nedcn. Bussen hade välvilligt ställts till fören.ijjgens förfegande geno,'t\ Södra Skegsägarnas försorg. UK,,'a'n S t.er t 9Pt:RS13R l\a:~dl~~ ~S~ESO f~. v. 'G f, ~, t. > " bruf;.e, utan for' <.1 sbcrg, Ch. r. a Gunnar' ~, fruden, Olu Jan "en och LOJ' na nina EKerot.h. Cla es Under förmiddagen samlades vi för avfärd till LesseOO handpappersbruk. Under färden fick vi naturligtvis möjligheten att närmare bekanta oss med varandra efter det att fören.ijjgeils ordförande Jan Olof Ruden hälsat alla välkol1ltll1a sruttt infonnerat 0.11 vad som närmare skulle ske under.konferensdagarna. vid fra~omsten till bruket blev vi välkomnade av platschefen Ulf Bergqvist samt Kaj Fransson. vid LesseOO handpappersbru.1( san illgår i AB K1ipp:ms Finpappersbru1( har tillverkats hand;rjort papper sa:lan Efter rundvandring i brukets lokaler fick vi möjligheten att själva forma några ark papper vid kypen. Många teg tillfället i akt att känna p3. såväl formning som guskning. Claes Ekeroth (rredlern i fören.ijjgen), som vanligen forrrar handpapper i Grycksbo, visade med van hand hur det hela skulle gå till. vi fick även tillfälle att besöka formverkstaden där vi fick se brukets formar samt dess utrustning för tillverkning av dylika. vi blev därefter bjudna p3. en superb lunch p3. värdshuset Flustret varvid vi i saml:xmd därmed fick ytterligare information om bruket förmedlat av Bergqvist och Fransson. vi samlades därefter i herrgården p3. bruket. Jan Olof Rrnen höll ett föredrag an handpap- persforrrarna vid LesseOO. Såsom inramning till det intressanta föredraget fick vi närmare studera tillverkade och använda formar täckande en lång tidsperiod vid bruket. vi fick dessutom höra ett föredrag av Gustaf Johansson, LesseOO So,l1 blev mycket uppskattat. Johansson SOin är pensionär har i unga år arbetat vid bruket och hade mycket att berätta om människorna vid bruket i gången tid. Efter det att Jan Olof framfört fören.ijjgens tack för det storslagna IlOttagandet vid bruket samt för de förnämliga gåvor vi fick IlOttaga (naturligtvis inklusive det av oss själva tillverkade pappret) ställdes kosan IlOt Våxjö. Under hemvägen besöktes Kosta glasbru1( där möjligheten gavs att inhandla glas ur brukets rikhaltiga sortiment. Efter återko,t6ten till Våxjö ägnades kvällen åt gemytlig samvaro. 5

7 LÖrdagenden 15 joo på ITDrgonen vaj: det åter dags för avresa till nya aktiviteter. Denna dag till ösjöfors handp3.ppersbruk i Rumskulla. vi blev välkomnade av guiderna Lars Nyberg samt Ewa Carlsson. Lars berättade am brukets utveckling från det att Lars Dristig år 1777 fått privilegium för uppförandet till dess bruket ne:ij.ades år vi fick även lt'öjligheten att prova på b3de formning och guskning vilka många av ~ss tog tillfälle till. Bruket san numera förvaltas av stiftelsen ösjöfors Hancip5.ppersbruk hade sanna dag som vi besökte detta sitt ärsrröte. Mej anle:irung därav blev vi särskilt välkomnade av ~:tiftelsens ordförande Bengt Johansson scrn även infomerade om det gamla bruket. Bengt Johansson so,1\ till vardags är ko.lm.lnalråd i Vimrerby har lagt ne:i stort personligt engagerrang i arbetet Ired att bevara ösjöfors handpappersbruk. I den vackra ltd11gårdsbyggnaden från 1700-talet fick vi se den gamla fil.rrerj.eorn:ere, läggare ~rkp:ljkell. tagen när prcrluktionen vid bruket var i gång unde:t JI.lbin och Eros Bergholms ledning på 1920-talet:.. Efter det att vi avnjutit medhavd lunch i det fria var det dags för avhållandet av föreningsstämma i vår förening (Se utförligt referat). Efter återkatlsten till Våxjö var det dags för fesbniddag på hotell Cardinal. Under middagen upp-rärksa.rrtredes Gunnar Christie Wasberg för sina ovärderliga insatser för föreningens fro.ima varvid ordföranden överlämnade en liten minnessak från "Glasriket". Kvällen förflöt därefter under gemytliga fomer med mycket prat OHl p3.pper....'..' Bild 5. Claes Ekeroth, SOill vanligen forqer handpapper 6 i Gryc~5bo. Viser Lessebo hur det skall gå till, under överseende av bl.a. hustrun Kristina.

8 3ild 6. Ordförande for~er handgjort papper, Qed assistens av Sven Eri~ Carlsson, Lessebo.

9 Bild 9. Marie Brunner former ett ark papper. nild 10. KLIPPA~~ - LESSEBO bj uder NPH-medlemmarna på lunch i bruksmiljo. 8

10 S I L K E B O R G K A L D E R! HANDGJORT PAPIR TRADITION OG FORNYELSE Papirkonference i Silkeborg den 22. og 23.maj formjl at bringe udl1lvere og interesserede i hånd'3jor t papir sammen for at diskutere produktionen af håndgjort purir historisk, aktuelt og i fremtiden. Jlerunder er det et selvsta:ndigt formål at bringe de gamle papirmager:! fra Silkeborg Papirfabrik sammen med nutidens og fremtidens ud~vere af håndgjort papir. l1ålgruppe de gamle papirmagere, papirkunstnere, papirkonservatorer og papirhistorikere. Rammerne k0nferencen afholdes fredag den 22.maj kl og l~rdag den 23;maj 1992 kl.9-l3 på Silkeborg Museum. Prog ram fredag kl.10.oo Velkomst, kaffe og pra:sentation af Silkeborg som papirby, Silkeborg Papirfabriks historie og Silkeborg Museums nyindrettede papirva:rksted "BIlltten" ved museumsinspekt~r Keld Ualsgaard Larsen. kl Frokost. kl Opla:g om det håndgjorte papir på Silkeborg Papirfabrik ved fhv. b~ttemester Henrik Boris. kl Bes~g på Silkeborg Papirfabrik ved laboratorieleder Jl1lrgen Rahbek. Under bes~get nydes en kop kaffe. kl Opla:g og diskussion om håndgjort papir i fremtidens Danmark. Opla:g ved Birgit 0stergaard Pedersen, Arhus. kl Aftensm~d i museets caf~. kl Håndgjort papir i Silkeborg. to videofilm med efterf~lgende fri sp~rge- og diskussionsrunde. 9

11 l(brdag kl Håndgjort papir og de danske arkivalier. Indl~g ved afdelingsleder"hans Peder Pedersen, Konservatorskolen: Mindre papirfabrikker i Danmark ca til Og l~rer Grethe J(brgensen, Konservatorskolen: papiranalyser på den danske konservatorskole. kl Restaurering af arkivalier - nye muligheder. Opl~g ved konservator Per Laursen. kl Opsamling og dr(bftelse af eventuelle kommende initiativer og unders~gelser. kl Frokost i museets cafe. kl Opbrud. Under konferencen vii der v~re lejlighed til selv at arbejde lidt i museets papirv~rksted "B~tten". Konferencen koster 400 kr. pr. deltager, hvilket er betaling for mad og materialer. Alle henvendelser vedrorende ~onferencen bedes rettet til: ~ :useuillsinspekt0r Keld Dalsgaard Larsen. Si lkeborg ~ juseuill. l!ovedgaarden. D~-S600 Silkeborg. V I G T I G M E D D E L E L S E N P H T skifter redakt~r! Med udgangen af 1991 oph~rer undertegnede at v~re redakt~r for NPHT, å rsagen er at jeg er valgt til rektor for Konservatorskolen i K~benhavn, i perioden Tak for l~sernes tålmodighed i Tag vel imod den nye redakt~r, Ulrika Håden. Hendes adresse er: STRANDSVEJA~; GÄSTA \/::-'1-{:(;/...~ ()'(v~~.' C\\ \,~.{ ;,,~ ",-.' NJURUNDA SVERIGE Telefon: Fax:

12 Nordisk pappershistorisk bibliografi Suppleluent 7: med bidrag från Centrallaboratorium An (Finland), Gunnar Christie Wasberg (Norge) sammanställd av Jan Olof Rudcn (Sverige) Samma urvalsprinciper som ligge r till grund för Nordisk pappershistorisk bibliografi t.o. m i NPH-Nytt 5 (1977):3 samt senare supplement och samma klassifikationssystem har använts i detta supplement, som omfattar arbeten publicerade men även täcker tidigare luckor. För tidskriftsartiklar och liknande ha r använts följande modell : volym/~rg~ng ~r häfte sidor 23 (1987):3, SYS1EHATISK AVDELNING. Övers ikt Allmänt och blandat. O Bibliografi. 1 Periodica. 2 Allmän pappershistoria. Danmarks pappershistoria. 4.1 Danmark. Särskilda företag Finlands pappershistoria. 4 Finland. Siirski Ida företag. IL21 Norges pappershistoria. ~.3 Norge. Särski Ida företag Sveriges pappershistoria. 4.4 Sverige. Särski Ida företag Biografi. 5 Pappershistorisk forskning. 6 lerminologi. 6.0 Vattenmärken. 6.1 Särski Ida vattenmärken. I~otivval Pappershistoriska samlingar. 6.3 Pappershistoriska sammanslutningar. 6.4 För en ingen Nordiska pappershistoriker Ti Ilverkningsprocessens historia (Teknolog i). 7 Allmänt. 7.0 n~mate rial Arbetskraften Fo rskning och utveckl ing Ti Ilverk ni ngsgängen Industrihistoria Den färdiga produkten ocll dess egenskaper. 7.3 Bearbetning av produkten. 7.4 Papper som handelsvara. O Papper och avnämarna. Allmänt. 9 Ooktrycker i. 9.1 Konservering. Restaurering. 9.2 papperskonst. 9.3 O. ALLMÄNT OCH BLANDAT ABADIE-MAUMERT, F A, Et papirhistorisk dokument (från andra världskriget]. (NPII-Nytt 17 (1989):2,6). Anne, Det håndlavede papirs sj~l. VILSO~LL, ( Da nsk Kunsthändvffirk 1986:3, 13).,. BIBLIOGRAFI eonservat ion information netl.'ork. (NPI/-Nytt 17 (1989):2,9) Nordisk pappershistorisk bibi iografi. Supplerr,ent 5: (NPI/-Nytt 15 (1987):'1, 60-74) Nordisk pappershistorisk bibliografi. St'pplement 6: (t~pii-nytt 17 (1959) :2, 13-23) RUD[N, Jan Olof, Pappershistorisl< litteratur till saltl. Antikvariat.srunda i Stockholm. (NPHT 18 (1990):2,10-12) 2. PERIODICA Nordisk pappershistorisk tldskrirt årg 18 (1990). II l-ii. Red Jan Olof Rllden Nordisk papirhi storisk tidskrift ärg 19 (1991). H 1- Udgivet M Nordisl< Papirhlstorlsk rorening. Red Hans Peder Pe der sen Nordisk pappershistorisk tidskrift. Redaktören har ordet. (NPIIT 18 (1990) : l, 1) Redaktörsski f te (NPIIT 18 (1990) :4, 1) 3. ALLMÄN PAPPER SH ISTORIA lieien, Skogs industrin. Babyn tvinga AIIL!lO'~, de rram miljövänligare teknik. Nu kräver alla föräldrar klorfria blöjor till barnen. (Veckans Affärer 1990:9, ) Bai Oangprojektet hotas av nedläggning efter 20 motsträ v iga år. Fel avbryta hjälpen trots miljnrdförluster. (Affärsvärlden 1990:'1, 16-19, ) BERG, El isabet, Papperet kom med araberna I ti" Europa]. (Bygd och Natur 70 (1 989 ) :5, '1-5) 11

13 ENEROTH, Otto, P"pper. (i: H<lntverkets bok. 5. Boktryckarkonst. Stlllm 1937, 271-3Il l.). Pappersprover FELDIlUSEN, K, P"rperets kemiska histori". (Svensk" ml'seer : 2) HADOI, Ulrika, P"rperstillverkning förr och nu. (Vi rå Ortviken 6(1991):3,8-9) Ki\LFJÄLL, Birgitt", Bai Bang. Strul, brnk och glädjeämnen. (Vi 1990:~5, h8-51, 53) 1.!.11 Di\NMi\RK. SÄRSKILDi\ röretag Elisabethsminde, Brllnsholmsdal, Ilavreholm PEDERSEN, lians Peder, En d"nsk p"pirrabrik"nt, [Peder Chrlsti"n Deichm"nnJ. Khvn 1991: Konservatorskolen. 79 s. Danmarks Grafiske Museum, Odense Levende håndv~rk. Arbejdende biltte og permanent papirstand p~ (Papirposten 1989:nov, 14.) Vm. Danmarks Grariske MuselIm. LUNDOERG, Sten, Pilprer, r"rrer och kläder. liilntverk. (Form 1989:1.!, 38-39) Om handjort jarilnskt papper, W"shi LUNDBERG, Sten, Parpersti Ilverkning - urgammalt J"ranskt h"ntverk. (SIA 1989:4, 1G-1(3) Perprct var en heml ighet i ö v er 500 år. (Handarhete steg för steg (1991):6, Ilil-II7). Silkeborg Ilandpapperstillverkningen vid Si Ikeborg nedlagd (hösten 1990J. (NrHT 18 (1990):1.!, 11) P"pirmagerlauget i Danmark (Papirposten 1989:nov, 18.) ~.21 FINLAND. SÄRSKILDA röreti\g RUDIN, Bo, Ilandgjort paprer I l1ikronesien från barktyg ti II skrivmaterial. (NPIIT 18 (1990):2,6-10). RUDIN, 00, l1aking parer. Väl I ingby Rudins. RUDIN, Bo, Washi - handgjort japanskt pepper med tusenåriga traditioner. (Nordisk cellulosa 1989:5, 8-9, 11-12, 11.!-15) RUDIN, Bo, Washl - det handgjord" jap"nska papperet. (NPHT 18 (1990):1, 9-14). Baalin Alttarit They committed themselves to paper [: Sepro Hallavaino &: tr"de revie", (1990):2, I.!O) Metsä-Serla Oy Välski Putl<onenJ. (Finnish Making vegetable parchment. (Paper 215 ( 1991) : 5, II.!) Verla DESCIIN1PS, Pierre, Une usine patrimoniale (Verl"J. (Journal des pates et papiers 5 (1989) :5, 21) I-IASBERG, Gunnar Christie, Britisk papirproduksjon i femhundrade år. [Recension. J (NPH Nytt 17 (1989):2, 7) Verla - vanhaa tehdaskulttuuria. (Faktori 73 (1989) :6, 42-il3) Wi\SOERG, Gunnar Christie, Tre hundre års papirhistoria. [Anmälan av G T Handl, Threc hllndr.ed years I n paper. J (NPH-Nytt 15 (1987):il,54) VILSB(\LL, i\nne, /(rblldighed eksisterer endnll. [Pappersti Ilverkning i Japan. J (IIrymfax e 1988:il, 26-31). VILSB(\LL, Anne, Cannabis Press - et forl"g i FlIkuhara, Japan. Et portr;ct af i\sao Shimllril, pilpirmager og p"pirforsker. (Hrymfax e 1989:junl, 33-35). VILSB~LL, i\nne, Dagbogsblade fra Japan, apr i I - maj (D"nsk Kunsth~nd v.'ci I< 1987:2,16-17). VILSO(\LL, i\nne, P"rirdelegation ti I Kina - Zhejiang provinsen (l'ipiit 19 (1991):1, 3-5, 2/3, 28-33). h.l Di\NMi\RKS Pi\PPERSHISTORIA ROTTENSTEli, Birte &: "'Ai\BEN, Ebba, Danske VondlM!rker og p"rirm9liler, Köpenhamn, Recension av Gunn"r Christie W"sberg PWIIT 19 (1991):1, 9) - Norsk Slekthi s torisk Tidsskrift 1990, 301.! !.3 NORGES PAPrERSlIlSTORIA i\bi\die-mi\umert, F A, Den norske p"pirindus tri for 70 ~r siden. (NPII-Nytt 15 (1987):11, il7-1.!9) i\rbeidsfolk fortel ler rra p"ririndustrien. l1ed. "V Edvard Bull. Oslo 19:>3. (NorsII folkemuseums serie.) 1.!.31 NORGE. SÄRSKILDA FÖRETAG Klevfos ERIKSTAD, Oddvar &: JENSEN, K"rina, Nytt liv I K levfos. (Aftenposten ) GURMWSRUD, Kar I J, [)r~nsjemuseum bygg i ng I Löten. (Skogs i ndus tr i (1989): 11, 23-2~, 27) 113 JERVi\N, Magne, The industri"l museum at linder orp Klevfos. (Teknik & Kultur 1990:2/3, 25-27) M Peterson & Son A/S SJÖliE, 1I"lstein, rra krambod ti I konsern. (Skogindustri 115 (1991):3, 30-31)

14 IL4 SVER IGES PAPPER SI/I STOR Ii\ i\i~8jörn, E, Pappersindustrin. (P la n. Tidskrift f ör planering av landsbygd och tätorter 19119:2) BOS/[US, E I i s, Utveck I i ng av rrodl.k t i on och teknik i svensk massa i ndustr i En översikt. Sthlm (Industrihistorisk skriftserie utg av Svenska Cellulosa- och trämasseföreningarna. 4) Ci\RUl Eli G, 1 lats Jr 8: SCIIOLAllDER, i\xe I, Teknisk uppkäftighet. Om veteraner och tekniksprång I massa- och parpersindllstrin. Sthlm: Skogsindustrierna, s. (Historiska utskottets skriftserie. 8) liecension av 80 Rudin i NPI/T 18 (1990) :2, ENGSTRÖI1, Gustaf, Pappersfa brikationen och trämasseindustrin i Sverige under 25-ArsrArioden GÖLeborg (I: Göteborg. Tekniska samfundet ) Fiskcbyholm II E LI \F II ID, Björn, Fisl<cbyho lm vid I~orrk örillg. (Nrl/-lIytt 17 (1989):11, Il-7.) Vm rorssa parrersbrui< Gi\RNERT, Jan, De la grunden ti II Sver iges välsdnd. Ett gulnat fotografi. (L ilnd 1990 :4 1, 20.) Frövifors SJUNNESSOII, Helenc, Frövifors raper mi I I. (Teknik &: Kul tur 1990 : 2/3, 42-1l5) SVMHlEIIG, Lena, Spara k I ncldilllteckn ing a rna med striderna, bråk en och id~eerna. (Veckans affärer (1 990 ): 23, ) Fröås a/kråke torp RYD~N, Josef, Hanclpaprersbrl'k i hembygdspark IFröAsa parrersbruk i Virserums hcmbygdsp a r k J (El Y g d O c h Na t u r 7 D ( 19 Il9) : 5, 6-8.) Vm IUppmätningsr ltping av p.rpersbruket av Frej Klemming J (NPHT 18 (1990):4,12. ) LMWGErlG, E",crt, Fdn noll till nio miljoner ton pa hundra år... (Paprrets OCll skogsindustrins utveckling i Sverige. J (Svensk Paprerstidning 93 (1990): 11, ) Gruvön Di\HLGn[t~, Bo, Vardagsbi Ider fdn Gruvöns rappersbruk Göteborg: G i I d 8: Des i gn 11989J. 141 s. L"NO~EIIG, [",ert, Klara papper. Svenska p"rpersbruksföreningen 19~ Recens i on av Sven Rydberg (NPIIT 18 ( 1990) : 4, ) Pappersfabrikerna i Sverige 1836 ItotalproduktionJ. Ur Statistik öfver Sverige (NPIIT 18 (1990):2, 5-6) RYDBERG, Sven, Papper i rersrei<tiv. I~assaoch papper s i ndus tr i I Svcr I ge under hulldr a år. Stockholm: Skogsindustrierna, s. (Historiska utskottets skriftserie. 10. ) Recension av ~",ert Landberg i NPHT 18 (19 90 ) :3,17-20 Skogsindustrierna 100 år. (NPHT 18 (1 990 ):3, ) 4.41 SVERIGE. SÄlISKILDA FÖIIETi\G Arboga pappersbruk nud~n, Jan OlOf, Om i\rboga pappersbruk. (NPI/T 18 (1990) :2, 1-5) Vm. RUD~N, Jan Olof, i\rboga pappersbruk - ett t i I I ä g g. (N P H T 18 (1 990) : 4, 9) Vm. i\spa bruk FEUK, Harie, [)ruket som leder jakten på den klorfria massan. Renare industri. (Ny teknik 1991:1/2, ) Bäcklunda pappersbruk IIIETZ, G 8: NILSSON, N T, i\nders Tr obeck och Gäcklunda parrersbruk. (Gärds här ads hembygdsföreni ngs jubi leurnsskrift , 121l-1 29.) Grycksbo BOnG, Oskar, Grycksbohistorier fdn tiden för första världskriget upptecknade efter Jöns Lars i\ndcrsson av Oska r Borg. (NPI/-Nytt 17 (1989):2,10-11) frost, J, Lumpsami ingen för Grycksbo pappersbruk. (/~PH -I~y tt 17 (1989) :4, 20) RUDSTRÖH, La rs, ISv ar på Elisabet l3ergs debattartike l. J (NPI/-Nytt 17 (1989) :2, 9) Gu I I sby paprer s brllk NORDEN SO I~, Per, Gli I I sby parrcrsbruk rekonstruerat. (I~PHT 18 (1990) :3, ) Ila I I s ta 75 ye a r s '" i t h H a I I s t a p a r er m i I I, O. Hallstavik: I~allsta paprersbrul<, s år med Hallsta prrpersbruk, ibidem 33 s. HanclpRrpersbruket, Stockho lm WENNOEIIG, HDrla, Sveriges minsta rappersbruk. Silnny, 36, håll er liv i ett 1 00D -~ rig t hantverk. (Sk ogsindllstriernil 1990:2,10-19.) 1I0rnedström/Nyede SVENSK, liune, Hor nedström/nyede parrersbruk - Sveriges nordl igaste hrndpeppersbrllk, (NPIIT 18 (1990 ) :ll, 3-5.) Vm liyltebruk ALIIIKSON, Gengt-Akn, 90-talet. IIALurfiberns årtionde. (Skogen 1991 :1,21. ) F[UK, Hal'ie, Atervinningsindllstri: Gilmla tidningrr maste vara färska. (Ny t8knik 1990:8, ) 13

15 STERN, "'ke, Ilylte hrlii<. en j:'ittp.industri som 9 8r jobb åt var fjärde invfinare. (SmAIAnrls posten ) li~freström SVENSSOtl, Gllnn"r, Hfifrp.ström gilr sin egen väg för kontakt med marknaden. (GrAfiskt forum 1991:3, ) Kv"rnsvedens pappersbruk BJURBOM, Mats, Anekdoter och arbetsl iv. Om Gaml a bruket OCll Nedre s I i rer i vi d Kvarnsvedens pappersbruk. Foto Pär K Olsson. 13orlfinge: STORA Kvarnsveden, s. Lessebo JOHMlSOtl, Gustaf, Lessebo ett pappersbruk tiden. (Smålands Posten ) LEO, Stefan, Lessebo klorfria papper - historisk mi IjöfrAmg~ng ) en (SmAlands Posten NORDSTRÖM, Olof, Lessebo: om trakterna kring sjön Läen och Lessebo bruk fram ti I I Lessebo: Kulturnämnden, s. RUD(N, Jan Olof, Pappersformarna i Lessebo. (NPHT 19 (1991):2/3, 3-19.) Lingonbacka [Kungörelse 1840 om pris rl lump levererad ti II Lingonbacka eller ti II handlandena Lenngren och Björck i Uppsa I a.} (NPIIT 18 (1990) :3, 24.) Papyrus ALlHIN, Torsten, Papyrus Minnesskrift GflflFI Ahlgren, Charlotte RUlll, P~"I, PaprerskorJservator - ett världsyrke. (DIK-forum 1991:5, 11-5.) Andersson, Jöns Lars BORG, Oskar, Grycksbohistorier fran tiden för första världskriget upptecknade efter Jöns Lars Andersson av Oskar Borg. (NPII-Nytt 17 (1989):2,10-11) Anze I j LiS" Georg KLOCKLJUNG, Mots, Pappersmakare n Georg Anzelius. (Hemslöjden 1991:1,12-13.) Baalin Alttarit They committed themselves to paper [: Seppo H"llavaino & Välski Putkonen]. (Finnish trade revie", (1990) :2, 40) BAåth, Eva GJESSING, Tove M, Det är väl ingen konst, Ev,,! Hon tro II ar fram s i tt eget papper i köket. (Skogsindustrierna 1991:5,24) Börjesson, Ingeborg NYSTRÖI1, Jan-O I ov, I ngebor g Bör jesson [Sver i ges mest kända mal morerare}. (Bokvännen 1988:4, ) Casati, Stefano Et marmoreringsvaorksted I Venedig. (Papirposten 1990:apri I, 14.), Deichmann, Peder Christian PEDERSEN, Hans Peder, En dansk papirfabrlkant, [Peder ChristiAn Deichmnnn}. Khvn: Konserva torsko I en, s. Vm. Rinkeby LINDBERG, Gunilla, Ord- och bildverllstan Rinkeby - De gör sitt eget papper. (Bygd och Natur 70 (1989):5, 9-10.) Strömsholm lilldströi.(, Göst", Virserums paprersbruk Strömsholm. Virserum s. Vm Gianninl, Enrico SENNIS ERIKSSON, Livia, Pappersmarmorering. (Hems löjden 1991: 1, 8-9.) Holm, Sanny WENNBERG, Maria, Sveriges minsta pappersbruk. Sonny, 36, hnller liv i ett 1000-~rigt hantverk. (Skogsindustrierna 1990:2,18-19.) Tumb" COlmflDSON, Birgitta, Tumba pappersbl'uk och invandrarforskning. (t-lpii-tlytt 17 (1989):4, ) Hunter, Dard RUD~N, Jan Olof, Dard Hunter - amerikansk pappersforskarklassiker. (NPII-Ilytt 17 ( 1989) : Il, 19) Ösjöfors flll11in, Torsten, Terminologien virl ösjöfors pappersbruk (NPIIT 18 (1990):3, 11-9.) TIIURESSOll, J"n, Ösjöfors handpnrpersbruk det sista i si tt slag. (Svensk Papperstidning 93 (1990):7,12,111,16.) II,,,J cn, Ulrika RUD(N, Jan Olof, Ulril~A Ilåden mottagare av stipendium ur Gösta Liljedahls fond. (NPIIT 19 (199 1) : " 12.) Jensch, Georg RUDrN, Jan Olof, Historikern Georg Jensch d~d. (NPHT 19 (1991): " 11.) Ravnborg, Henry Levende håndv~rk. Arbejdende b0tte og permanent papirstand p~ (Papirposten 1989:nov, 14.) Danmarks Grafiske Museum. RIdderstad, Per S NILSSON, Göran, "En akademisii profession". [Om professuren I bok- och b i b I i oteksh i storia, Lund.} (DIK-Forum 1991:6, 4-6) 14

16 Ryberg, August MAGNUSSON, H, Pappersmakaren August Ryberg. (Asarumsdalen ,11-18.) Shimura, Asao VILSB(lLL, Anne, Cannabis Press - et forlag i Fukuhara, Japan. Et portret af Asao Shimura, papirmager og papirforsker. (Hrymfaxe 1989:juni, 33-35). Tegsel I, Hjördis LUIWELL, Kerstin, Papper tillägnat det skö na. (Nordisk cellulosa 1990:4, 10-11, Trobeck, Anders RIETZ, G & NILSSON, N T, Anders Trobeck och Bäcklunda pappersbruk. (Gärds härads hem bygdsfören i ngs jub i I eumsskr i f t , 12 Jj-129. ) 6.1 VATTENMÄRKEN LILJEDAIIL, Gösta, Om vattenmiirken i paprer och vattellmärkesforskning. (Svenska arkivsrmfllndets skriftserie 18 ( ), 5 JJ-72) 6.14 SÄRSKILDA VATTENMÄflKEN. MOTIVVAL Efterlysning [av vattenmhrken frln Nordtysk Iand med Karl XII:s namnchiffer]. (ljph-nytt 17 (1989) :2, 2 11) EKEROTH, Claes & HOLM, Sanny, Om Vasa handparp8r. (IjPIIT 18 (1990):3,1-3) Vm \,lasberg, Gunnar Christie, Berömt varemerke ]Vannmerke]. (Nesjar , 45.) \,laaben, Ebba Ebba \,laaben mottagare av stipendium ur Gösta Liljedahls fond. (IjPHT Hl (1990):1,18.) Wendelbo, Systein Systein \,Iendelbo 60 Ir. (Aftenposten ) Intervju om papirforskning 6.3 PAPPERSII I STOR I SKA SAI1L1 NGAR rorselles, Birgitta af, Pappersmuseet vid Central laboratorium AB, lieisingfors. (NPH Nytt 17 (1989):2, 3-5.) Vm JONSSON, Ase, Pappers lektioner på Göteborgs IrvJustrimllseum. (NPHT 18 (1990):3,13-16) Vi Isbpll, Anne Charta. ] Uts tä I I n i ngska ta log.] Iii mmer I ands Kunstmuseum ' ]13 s.] CLARK, Evelyn, The paper chase. (Scanol'ama 1989:maj,66.) RUDIN, 80, Stampverket pi Strynp ] i Anne Vi Isbrllls pappersverkstad]. (NPII-Nytt 17 (1959) :2, 1-3.) 6.4 PAPPERSI1ISTORISKA SA~1ANSLUTNINGAR The British Association of Paper Historia"s. (NPHT 18 (1990):1, 20) RUDrN, Jan Olof, Västtyska och östtyska pappers forskare gir samman. [Arbeitskreis fur Pap i ergescll i chte, Deutsche 8 i b I i othek, Le i p_ zig.] (NPHT 19 (1991):1,8) 6. PAPPERSIlISTORISK FOflSKljJNG WAS[JERG, Gunnar Chr i stie, [Referat av ] XI internat kongress lpapirhistorie, , Malmedy. (NPHT 19 (1991):1,10) ERICSSGrl, liarry, Tillvägagångssättet vid 10 kalhistorisk forskning. (NPII-Ijytt 17 (1989):3,4-9). - Tidigare publicerat I NPH-Nytt 1 (1973):3, FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKEfl NPH räkenskaper (NPII-Nytt 15 (1987) :11, 59) LJUNGGREN, Lars, Ämnen i svensk pappershistoria : 2. (NPHT 18 (1990) :1, lb) NPII räkenskaper (NPII-Nytt 17 (1989) :2, 11) RUDOj, Jan Olof, Dard Hunter - amerikansk pappersforskarklassiker. (NPII-Nytt 17 ( 1989) : 4, 19) Protokoll fört vid NPH:s medlemsmöte i Stryn 91 den 10 juni (NPIl-Nytt 17 (1989):3, 14 ) RUD[N, Jan Olof, Ämnen I svensk pappershistoria. (NPII-Nytt 17 (1989):3,9-10) Protokoll frln Föreningsstämman Ösjöfors. (NPHT 19 (1991):2/3, 20-21) flud~n, Jan Olof, Ämnen i svensk pappershistoria :3 (NPHT 18 (1990):3, 23) Verksamhetsberättelse för tiden mellan medlemsmötet i Oslo (1987) och Odense (1989). (NPiI-Nytt 17 (1989):2, 12) 6.0 TERMINOLOGI ALTHIN, Torsten, Terminologien vid Ösjöfors peppersbruk (NPHT 18 (1990):3, 11-9.) EZEYA-ALVEAR, Carlos, Grafisk & papperstpknisk ordbok. Svensk-cngelsk/Engelsk-svensk. Göteborg 1981, 222 S. Förvaltningsberättelse (NPllT 19 (1991) :2/3, 22-23) fludrn, Jan O I of, NPiI-l 1, Kpbenhavn - Odense _ Strynp, 9-11 juni fleferat. (NPiI-Nytt 17 (1989) :3, 12-13) 15

17 I/PII -12, Växjö, 14-16/ I l nbjllda n. ) PWII1 18 (1990):4, 6-7) Stadgar. PIPlIT 18 (1990) :2, bakriirmen) Stadger lantrgna 1991). (NP"T 19 (1991):2/3, 24-27) Nytt fdn styrelsen (NPII-Nyt t 17 (1989) :3, 1) ) 'WASI3EnC, GlInnflr Christie, SCfln d in~vian raper historiens. (IPII l"fol'mation 4 (1 989),20'1.) 7.02 pnod UKTIONSMEDEL RUD(N, JRn Olof, Hllr gick det men inventer j ngen ;:JV p;tppersformr1ilr i Sver i ge? De I 2. (NPIIT 18 (1990):1, 15-17) nud(n, Jan Olof, Pappersformarne Le ssebo. (NPHT 19 (1991):2/3,3-19.) RUD(N, Jan Olof, Pappersformen - perpersmekarens verktyg (Byg d och Natllr 71 (1 990) :2, ) 7. TILLVERKNINGSPROCESSENS HISTORIA (1EKNOLO GI) RUDIN, Bo, Stampve rket på Stryn~ I i Anne Vi I sbil l I s pe fl persverkstad). (NPII-I~ yt t 17 (1 9 89) :2, 1-3. ) BORG, Olof f, repper och peppersmassa : en grundbok. Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund, s ARBETSKRAFTEN GAVELIN, Glmnar, rrrperstill ve rkning. Red. Olov f Borg. INy, omarb. uppl.) narkrryd: Sveriges skogsindustriförbund, s. 7. O ALlI1ÄN T LINDBERG, Olof, Näringsgeogrefisk a studier över nen svenska pnppersindllstriens lokal isering. Diss Uppsale (Geographica. 23) ANDERSS ON, ~..Ien, Papper och mi Ijö. (Verks täderna 1989:9, 44-~6) Arbei dsfolk fortel ler fra papirindtjstrien. (No rsk folke Red. av Edvard Bull. Oslo museums serie. ) BJURBOM, Hats, Anekdoter och arbetsl iv. Om \ GRmla bruket och Nedre si iperi vid Kvarnsvedens parpersbruk. foto Pär K Olsson. Borlänge : STORA Kv arnsveden, s RAI IATER I AL feuk, l'la"ie, Atervinningsindustri : Gamla tidningar m~ste var a färska. (11y teknik 1990:8, ) BORG, Oskar, Grycksbohistorier frå n tiden för första värld skriget upptecknade efter Jöns L ars Andersson av Oska r Borg. (NPII-Nytt 17 (1 989):2, 10-11) HOL M, fredrik, Oe gör prrper av björk, timotej och vass 10rganosov- metoden för pappersmessa). (Ny teknik 1988:12,20-21) P I ETTE, L, Om perpers t i II verl<n i ng RV lumpor, halm och Rndra ämnc'n. (NPIIT 18 (1990) :2, 13 l', ) RINI IAN, Erik Ludvi g, Paprer a v halm. ninmans metod. Petent no Stockholm forskniiig OCH UTVE CK LII'G ANDER, PRul, Naturens egen blekning - bioblekning. (Naturvetenskerllgn forskningsr6 dets årsbok 1990, ) feuk, Merie, Brllket som lede r jrkten p~ den klorfria massan. IAspa bruk.) Ren are indus tri. (Ny teknik 199 1:1 /2, ) SMÄnT, Berthold, Om halmprrper och halmmrs se. Anförande vid Landtbruksnkademien s SRmmRnträde den 17 oktober (Lan d tbruksakademiens hendl ingar och tidskrift 192 7, ) ÖI1AN, Erik, Limning av parper med harts. Stockho lm s. (Skrifter utg. RV SV. Teknologför e ninge n. 3). Litt. FRÖJD, Ingmar, FoU-projektet för parrerskonserve r i ng. (Nord i nfo-ilyt t 11 (1 988 ): 4, '1 2-48) "EDGERG, Britt, rrrperets kulturvänlighet. (S ve n sk prrperstidning 92 (1989):17, '12-"3) KRANTZ, Torbjörn, Klorfritt - vr d Mr det? (Svens k perrerstidning 1991 : 17, 11) LUNDELL, Kerstin, Ozonblekning alternativ till syrga s (K emi sk tidskrift 1991 :5, 32-34) VRd hmnde r med klorblekningen? Sju e x perter lägger ut kursen. Stockholm: Skogsindustriern~, s. 16

18 7.2 TILLVERKNIHGSG AHGEN ABADIE-HAUMERT, F A, 120 år! Det er alderen til bleking a v papirmassene med ozon. (NPHT 18 (1990) :4, 8-9) BERG, El isabet, Gör ditt eget papper. Stockholm: Brevskolan & LT:s förlag, [64J s. Vm Gör ditt eget brevpapper. för steg (1991) :6, 42-43) (Handarbete steg så här gör s nytt papper av gammalt. (Handarbete steg för steg (1991) :6, 33) VILSBOLL, Anne, Håndlavet papir. K~benhavn: Nyt Nordisk Forlag, (V~rksted for mellemtrinnet.) 24 s. + ljudband octl diabilder V ILSB0LL, Anne, Håndla ve t papir som nyt v isuelt spr o g. (Dansk Kunsthnndvacrk 1984:3, 3-4) VILSB0LL, Anne, Dcn lille pöplrfabrik. Herning 1989: AV-Form. 15 s. + verktyg. VILSBOLL, Anne, Papirmageri. Håndlavet papir. Kl'benhavn 1985: Borgen. 123 s. - Recension av Randi B Studsgarth i Dansk ~unsthandv~rk 1985: INDUSTRIHISTORIA DESCHAMPS, Pierre, Une usine patrimoniale [Veria]. (Journill des pates et papiers 5 ( 1989 ) : 5, 21) ERIK STAD, Oddvar & JENSEN, Kar ina, Ilyt t i Klevfo s. (Aften[los ten ) I iv GURANDSRUD, Karl J, I3ransjemuseum under oppbygging i Löten. (Skog ~ indllstri 43 (1989): 11, , 27) IIASLUM, Berti I, Skogsindustrijubi leum med industrihistorisk dag (Växjö , inbjudan]. (NPHT 18 (1990):1,2) 7.3 DEN FÄRDIGA PRODUKTEN OCH DESS EGENSKAPER A II-formatet e ngelsk urpfinning. Ur Sve nska indu s triföreningens tidskrift 1839, apri I. ("PIlT 18 (1990) :4, 2) Or,RNflOLDT, Christian, Revolution pa rapperet. (Fakta 1990:12,91) Om standardisering av pappersformat fara. (Unecso-Kuri DEflIS, Sergeant, Papper i ren 1989:10,9) GRANVIK, Hargot, Välj rätt arkivpapper. (DIK-Forum 1990:4, 6-7) Aldringsstabilt, miljövänligt papper KNÖS, Börje, ANTONI, Nils-Fride&KÖHLER, Si gurd, Utredning och förslag angående pappersformaten inom statsförvaltningen. Stockholm s. (SOU 19/13:6) KÖl/LER, Sigurd & HALL, G, Undersökning över finpapperens hållbarhet med särski Id hänsyn till svenska statens normalpapper. Investigat i ons i nto the dllcab i I i ty of paper. Stock I,olm (Statens provningsanstalt. I leddelande. 28) LEllNING, Einar, f/ormalformaten, derils system, användning och fördelar. Stockholm 1931 och senare urpl. (Nordisk boktrycl<arekonsts fackbibliotek. 12) LEO, Stefan, Les sebo klorfria parrer - historisk miljöframgång. (Smålands Posten ) "1iljövänligt kontorsra~ppr. Stockholm: Statskontoret, s. en Permanent paper - ISO standard? (NPli-Nytt 17 (1989) :4, 12) STRÖMBERG, Paul, Pappersformatets standardisering. IIfors (Affiirstekniska föreningen i Finland. Publikationer. 3) JERVAN, Magne, The industrial museum at Klevfos. (Teknik & Kultur 1990 :2/3; 25-27) SJUflNESSON, fl e lene, Frövifors paper mi II. (Teknik & Kultur 1990:2/3, 42-45) Ver I a- va nhaa tehdaskul ttuur i il. (Faktor i 73 (1989):6,42-43) 17

19 7.~ BE~ROETNING ~V P~OOUKT[N 8. PAPPER SOl1 HANDE LSVI\R~ BANK-JENSEN, Thea, Lek med parper. Övers. fr~n danskan av Barbro \.Illitefield. Stockholm ~8 s. OJÖRKI-I~N, I va r, Handledning pappslöjd. Giiv- I e CL~[SON, Sara, PappSlöjd. Serie i tvi delar för barnen i hemmet oc h skolan Stock holm GEP.ElE~, Jan, 11öbler av papi e r mach& Ii Kulturen, Lund]. (Kulturen 1968,81-86) c:nat~ I T, Inga, Gör det av papp och papper. Viister~s s. ( Stenebyser ie. 7) H~RBIN, Robert, Origamiboken. Konsten att v i ka papper. [övers och bearb Eli sabeth Lysander]. Stockho lm: Sveriges radio, s. Ht,~BII~, Robert, I lera origami. Stocl,holm H~G'-UIW ~~S I"USSE", I'lichael, Fremst.i II ing av glober. (NPH- Nytt 17 (1 909) :11, 10-12) JACKSON, June, Leka med rapper. En bok med ideer steg för steg. 11almö s. (Hela fami Ijens hobbybibi iotek) Et marmoreringsv~rksted vened ig. (Papirposten 1990:apri I, 1~.) NESSLE, Lena, Klipp och klistra k~rtong och papper. Västerås 197'1. NILSSON, Gunnar, Arbetsuppgifter pappslöjd. StockhOlm Origam i. Konsten att vika rapper. StockhO lm NysmÖl1, Jiln-O I ov, I ngebol'g Oör jesson I Sver i ges mest kända marmorerare]. (Ool",iinncll 1988: 11,89-91.) PERMIN, Ib, «L INO, Vibeke, Pynt ti II jul. Klippa, v ika, limma. Västeds SCHilSSEL, Brigitte, Juldekorationer. l Övers Gisela Engelhardt.] Västerås s. (IC~ pysselböcker) SENNIS ERIKSSON, Livia, Pappersmarmorering. (Hem s löjden 1991:1, 8-9.) SIMMONS-CHR ISTENSON, Gerda, Med papper, sax och fantasi. StOCkhOlm: Svenska bokför laget, Iförskolemetodik ) THOMSON, Ruth, Kul med papper. Göteborg : Wezäta, ( KU l-bok. 1) WINZER, ~nton, Papiermfiche, dess beredning och användning jemte deraf förfärdigade arbetens s I i pn i ng, må I n i ng, I acker i ng, för gy 11 ni"g, försilfring, bronsering och dekorering. Övers. frln 3. orig.-uppl. C ~ Alander. Stockholm 18/111. ll~ S. (~"männ yttigt handbibliotek. 119) BOS4:US, Elis, Ilågra data fdn svensk finpoppersmilrknad Göteborg (I: liber librariorum 1919) ~EHNS1nÖM, Moj-Britt, Papper för vilckra tankar. 10m pappersa ffär er i Stockholm.] (Fredags-Svenskan , 15) ~UDrN, Jan Olof, rappcrsimport och pappersförbrl'kning i 18 (1990):1, 3-8). Vm Stockho lm pi 1600-talet. (lipht RUDIII, Bo, Peperpoint. (liplit HI (1990) :3, 22) SJÖLIN, Torsten, poprer med tryck. (Samlarnytt 1989:8, /.j-7) Om W~SBERG, samlarverksamhet Gunnar Christie, The Norwegian poper company Carl Emi I Ltd, 1(1~ Information (19 90 ) :2,60-63) (IPH- W~SBERG, Gunnar Christie, 150 år papir. Car I Emi I a/s 10~0 - l. septerr.ber Tönsberg s. Vm. Sumloi'ry 9. PAPPE~ OCH ~VNÄM~RNA. ~LLMÄNT D~VNER, Lars, 11i Ijökampen mot kloret. Välj rätt i pappersdjungeln. ( Skogen 1980 :8, 38-39) HEDBERG, Britt, Papper som informationsbevarare. (Nordinfo-Nytt 1 1 (1988) :~, ~9-52) HÖlllIND, Terje, Orukte papir som vipen. Inter vju med Richard ~ndvord om ~nnen Verdens krig. ( ~ftenposten ) KALFJÄLL, Birgitta, Det fnrl iga rapperet. Dags att slå in p~ nya vägar. (Vi 1988 : 8, 22-25) I'\iljövänligt kontorsp~pper. Stockholm : Stads kontoret 1989:15 NILSDOTlER, Gunnel, Nu kommer mi Ijövänl igt papper! (I C~-kur i ren 1988: 16, 62-63) OLSSON, Ingemar "Pinge", Papperstyper för olika ändamål. Oearb. Peter Sjöstedt. 2. uppl. Markaryd 198~. 108 s. ( Specialbok Sveriges skogsindustriförb. X-731) SVE NSSON, Gunnar, liåfreström går sin egen väg för kontakt med marknaden. (Grafiskt forum 1991 :3, ) 9. 1 BOK TR YCKER I IIED r N, Stig, Papper för tryck. Stockholm: ~limännn förlaget, [II], ~O s. VLIET, Marion van, Vika papper. Västeris

20 9.2 KONSERVERING. RESTAURERING Sveriges bokhestånd börjar gulna. (Papper' 11 (1990), 30-33) E[RGEI1, Ingrid von, Kulturellt sönderfall en ständig kapplöpning med tiden. (SvD ) Conser v ation information network. (NPH-Nytt 17 (;939):2, 9) CULLIIED, Per" PALl1, Jonas, Det vi ttrande p"pperet. (liph-nytt 17 (1989) :3, 1-3) OAIILCl, Rolf, I ti liegg ti I konservering. (llordinfo-ilytt 11 (1988):4,36-38) Internationale Arbeitsgcmeinschaft der Archiv-, Bibi iotheks- und Graphikrestauratoren, lada, 7. Internat. graphischen Restauratorentag, Uppsala [Inbjudan] (flpilt 19 (1991): 1, 7) I\ARP, Le i f, GI i mtar fran Lantmiiter ikontoret i Vasa liin, rinland. (NPH-Ilytt 17 (1989):4, 8-9) LAURSEN, Per, Seschreibung verschiedener Anfaserungsgerate. Köpenhamn: Eget förlag, LAURSEII, Per, Erfahrungen beim Papieranfasern in der Königl ichen Bibi iothek in KOpenhagen. (Maltechnik 1980:3) DOLLOF, r w & PERKINSON, R L, Således bevarer man kunstvrerker på rapir. [1976} ERICSON, Martin, Konservering av bonader på papper. (Stiftelsen VMstsven~k konservatorsateije. I,rsskrirt 2 (1990), 25-50) ERICSON, Martin, Papperskonserveringsavdelningen vid SVK, Göteborg. (NPII-Nytt 17 (1989):4,13-15) rellers, Christer m fl, Ageing/degradation of paper : a I i terature survey. Stockholm: Riksarkivet, s. (Rapport rou-projektet för papperskonservering. le) FELLERS, Christer m fl, Aldring/nedbrytning av papper. Stockholm: Riksarkivet, (Rapport rou-projektet för papperskonservering. 1) LAURSEN, Per, Massekonservering med papirud fyldningsmaskine. (Nordinfo-Nytt 11 (1988):11,9-18) LAURSEN, Per, Ny dansk maskin klarar restaurering av papper. (Grafiskt forum 1978: 10) LAURSEN, Per, Papirudfyldning ti I restaurering og konservering. (Meddelelser om konservering 1978:10) LAURSEN, Per, Troekene Pergament- und Papieranfaserung. (Maltechnik 1985:4,.63-66) LAURSEN, Per, Udvikl ing af papirudfyldningsmaskine til restaurering og konservering ved Det Kongel ige Bibi ioteks bogbinderi. (I'leddelelser fra Rigsbib/iotekaren 1977:2) - Även i De grafiske fag 1978:2 FRÖJD, Ingmar, rou-projektet för papperskonserverin9 (llordinfo-nytt 11 (1988):'1,42-48) GYLL~~DER, Dick, Vlrt kulturarv hotar att försvinna. Papperet måste Konserveras om hundratals hyllkilometer böcker ska räddas. (DN ) IIALL(ll-ABRAIIAHSSON, I,ngel ica, Hur mår våra material? (Framsteg inom forskning och teknik 1989, 76-88) NORDSTRAND, Ove K, HIndbog i bevarelse, pleje og konservering af informationsmedia biblioteker. (Nordinfo 1931) ralm, Jonas, Effekter af accelererad åldring och luftfö roreningar på avsyrat pepper. [Referat av Anne-Grethe R i sche I. J (NPIIT 19 ( 1991 ) : " 6-7) PALM, Jonas, KOnSp.rvering av papper. (Kultur. minnesvård 1987:5/6, 52-5~) HEDBERG, Britt, Papperets kulturvänlighet [Om rou-projektets resultat och framtida inriktning.} (Svensk papperstidning 92 (1989): 17, 42-43) HEDBERG, Britt, RIDDERSTAD, Per S & TOTTIE, Thomas, Pre I imi när PH rörande förs lag t i II en svensk bevarandeplan för material i bib I iotek och arkiv (NPH-Nytt 15 (1987):4,50-52) lieimikson, Karin, Ny USA-teknik räddar 1,5 mi Ijoner böcker lir I igen. (Svl) ) (Papperskonservering. } Specialnummer av 1I0rdinfo-Nytt 11 (1988) :'l. Papperskonserver ing I l/orden. (I~PH-Nytt 17 (1989):4, 15) PIRILÄ, Pirkko, Konserveringen inom det fin ländska arkivväsendet. (Nordinfo-Nytt 11 (1988) :4, 25-26) PÄRSSINEN, Leena, Konservering av bibi ioteks material I rinland. (Nordinfo-Nytt 11 (1988) : 4,19-24) IIOEL, Ivar A L, (levaring i d"nske forskningsbibi ioteker. En situationsraprort novc?mber (Ilordinfo-Ilytt 11 (1983):'1,5-3) RUDrN, Jan Olof, f ou-projektet i papperskon servering fortsättes. (NPH-Nytt 17 (1989):3, 11) RUDrN, Jan Olof, Sven Hedins teckningar res taureras. (NPHT 18 (1990):1,19) 19

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

-NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISI(A PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARIESTAD

-NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISI(A PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARIESTAD -NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENNGEN NORDS(A PAPPERSHSTORKER Årg. 4 1-976, December Nr 4 Redaktionens adress: ng Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARESTAD ÖSJÖFORS 1 97 7 Som tidigare meddelats kommer Föreningen!Tordi

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Välkomna att beställa boken! (ISBN 978-91-974907-4-0) Den kostar 200 SEK + porto Birger Sjöberg-sällskapet

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

SWEA i Berlin firar 10 års jubileum!

SWEA i Berlin firar 10 års jubileum! Berlin Swedish Women s Educational Association International SWEA i Berlin firar 10 års jubileum! SWEA Berlin feiert ihr 10-jähriges Jubiläum! Spännande läsning om våra Sweor i Berlin. Intervjuer, minnen

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Mångfald och lärande i stadens natur- och kulturmiljö

Mångfald och lärande i stadens natur- och kulturmiljö Ute är inne Mångfald och lärande i stadens natur- och kulturmiljö Inspiration för framtiden från en konferens i Malmö den 29 30 september 2011 Förord Gå ut för ett hållbart lärande i september 2011 arrangerades

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam Enligt ett kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord. Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

AXFA STRAPPO VALDKUN SKAP RT2010UT STRAPPO

AXFA STRAPPO VALDKUN SKAP RT2010UT STRAPPO AXFA STRAPPO AXFA RT2010UT STRAPPO VALDKUN SKAP SKAP JAKTEN PÅ FRAMTIDENS LEDARE GRIMALDI OCH VÄRLDENS FÖRSTA CYKELCAFÉ ÄR RYMDTEKNIK SVARET PÅ VÅRA MILJÖUTMANINGAR? RESULTAT 2010 2010. Ett nytt år och

Läs mer

GRATTIS Christer Karlsson 60 år

GRATTIS Christer Karlsson 60 år Nr: 2 / 2011 VÄGEN ut SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE GRATTIS Christer Karlsson 60 år I detta NummER: KRIS I almedalen KRIS GRuNdaRE 60 år KRIS I almedalen Nytt projekt med BRyGGaN

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

DET MAN INTE HAR TESTAT FUNGERAR INTE

DET MAN INTE HAR TESTAT FUNGERAR INTE Nr 4 2014 Pris 49 kronor GUIDEN. Öppna kuverten, genast! JAPAN. När de otrygga jobben tar över DISTANSKRIGET. Pang, du är död! DET MAN INTE HAR TESTAT FUNGERAR INTE Uppfinnaren Gunnar Asplund jobbar för

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Nu gäller det. En avgörande tid för Svensk Form 2009 inleddes med inflyttningsfest i Prästgården, våra nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Sedan packade vi upp

Läs mer

Byggvästen Medlemstidning för Bygg 6:an Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och Byggnads avd 22 Halmstad, årgång 2, nr 3, augusti 2011

Byggvästen Medlemstidning för Bygg 6:an Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och Byggnads avd 22 Halmstad, årgång 2, nr 3, augusti 2011 Byggvästen Medlemstidning för Bygg 6:an Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och Byggnads avd 22 Halmstad, årgång 2, nr 3, augusti 2011 Aha, jag förstår! Välj en kurs du vill gå på sid 5 Listan ger lön för

Läs mer

Att digitalisera det förflutna. Cathrin Backman Löfgren

Att digitalisera det förflutna. Cathrin Backman Löfgren Att digitalisera det förflutna Cathrin Backman Löfgren Att digitalisera det förflutna En studie av gymnasieelevers historiska tänkande Forskarskolan i historia och historiedidaktik Lunds universitet Malmö

Läs mer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Boras, ht 1974. Birgitta Moberg Ingrid Moldin Kersti Månsson Karin Nelson-Ebbens Inledning...

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer