Översiktsplan Centrala Sandviken 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktsplan Centrala Sandviken 2003"

Transkript

1 Översiktsplan Centrala Sandviken 2003 Antagen av kommunfullmäktige 1 december

2 2

3 Innehåll Översiktsplan.. sid 04 Planlagda områden - en karta. sid 06 Sandviken i regionen sid 07 Sandviken i framtiden. sid 10 Befolkning... sid 12 Bebyggelseområden sid 16 centrum centrumstråk arbetsområden Sandvik AB Sandbacka Park bostäder Friluftsliv och turism..... sid 26 Kanalen Jädraån Trebo Högbo Trafik... sid 31 kollektivtrafiknät vägnät Naturvärden. sid 35 Kulturmiljöer. sid 38 Tekniska försörjningssystem... sid 42 vatten o avlopp avfall energi o data Hälsa och säkerhet... sid 46 Större markägare - en karta.. sid 49 Riksintressen sid 50 Konsekvenser sid 52 Förordnanden..... sid 54 Referenser. sid 55 Länsstyrelsens granskningsyttrande sid 56 Rekommendationer för mark- och vattenanvändning formell karta på ena sidan. omslaget illustrationskarta på den andra... omslaget 3

4 Översiktsplan Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I Sandvikens kommun finns det en översiktsplan från 1990, men den saknar en beskrivning av tätorten Sandviken. Det är därför den här planen har tagits fram. En översiktsplan är en karta med tillhörande beskrivning. Kartan visar i stort vad kommunen vill att mark och vatten ska användas till och bebyggelsen utvecklas till. En översiktsplan ska också visa vilka avvägningar som gjorts mellan olika allmänna intressen och hur miljö- och riskfaktorer bör beaktas. Allmänna intressen kan t.ex. handla om vägar och ledningar, sällsynta objekt i natur och bebyggelse, större friluftsområden och kulturarv. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för en kommun vid senare beslut och detaljplanering. Planen ska omfatta en relativt lång tidsperiod, cirka 10 år. Planområdet Översiktsplan för Centrala Sandviken sträcker sig geografiskt från sjön Öjaren i norr till Storsjön i söder, från Stigen, Tuna- och Sätraområdet i väster till kommungränsen i öster. En karta på sid 6 visar planområdets utsträckning i förhållande till tätorten Sandviken, som den beskrivs i Översiktsplan för Sandvikens kommun Som framgår av kartan är ett större område medtaget i den här planen. Anledningen är att Sandvikens gräns mot Gävle kommun ligger så pass nära att den bör ingå i planområdet och att större friluftsområden är medtagna som en framtida utvecklingspotential. Den här planen släcker därmed ut underliggande översiktsplaner (se karta s6). Arbetets gång Arbetet med att ta fram en översiktsplan för centrala Sandviken leddes av arkitekt Marie Ekblad. Hon skrev också texterna till översiktsplanen. Kartorna i häftet utarbetades av Ann-Christin Persson och teckningarna av unga sandvikenbor. Under planeringsperioden träffades två arbetsgrupper, sociala respektive tekniska gruppen, en gång i månaden för att diskutera översiktsplan för centralorten. Deltagarna representerade Agenda 21, bygg- och miljökontor med miljö- och stadsarkitektavdelning, exploatering, folkhälsoplanering, kultur- och fritidskontor, kunskapskontor, Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB med Gata och Vatten, socialkontor, tillväxtkontor och utredningsenhet. Före omorganisation 2003 var tre kommundelskontor också representerade. Under de två år som översiktsplaneringen pågick framställde bygg- och miljökontoret följande dokument: Du sandvikenbo: Vi behöver dig i planeringen 4sid annons i Annonsbladet, 29 jan-02. Man har liksom allt här; vatten, fisket, skogarna 24sid illustr, utdrag ur brev, maj-02. Sandviken ser framåt hur vill du/ni ha det 4sid samrådshandling, sep-02. Så här vill jag/vi ha det i centralorten! 24sid samrådsredogörelse, apr-03. Sandviken ser framåt! förslag till översiktsplan 60sid utställningshandling, aug-03. Utlåtande efter utställning av översiktsplan 10sid synpunkter o åtgärdsförslag, okt-03. För internet-läsare lades aktuellt planmaterial in kommunens hemsida. Samråd vå-02 I jan-02 gavs alla kommunens invånare möjlighet att skriva om Sandvikens framtid och nutid; om hur mark och vatten skulle kunna användas på bästa sätt inom centralorten. Det var en fyrsidig annons riktad till läsarna av det lokala Annonsbladet. Under feb-mar informerade projektledaren ca 400 personer vid trettio olika tillfällen. Under våren 2002, 29jan-28mar, lämnade sjuttio personer in texter om centrala Sandviken, sin hembygd. Utdrag ur breven ställdes 4

5 samman i ett särskilt häfte, där sandvikenbor nas kärlek till sin hembygd framstår klart och tydligt. Samråd hö-02 Under hösten 2002, 20sep 30nov, var planförslaget ute på samråd. Projektledaren bjöds in till trettio olika möten dit ca 700 personer kom, bl.a. för att informera sig om översiktsplaneringen av centrala Sandviken. Drygt tretusen planförslag delades ut, varav hälften på allmänna platser. Cirka åttio brev lämnades in till bygg- och miljökontoret under samrådstiden. Länsstyrelsen konstaterade i Tidigt samrådsyttrande att kommunens planförslag hade karaktär av program och begärde därför samråd kring koncept till utställningsförslag. Planen behövde kompletteras och förtydligas bland annat med avseende på riksintressen, hälsa och säkerhet, tydlighet, konsekvenser, tillväxt och miljömål. Utställning Ett mer formellt förslag med textavsnitt enligt länsstyrelsens önskemål var utställt under tiden 22aug-22okt De största planförändringarna var en ny infartsväg till Sandvik, gågata i stället för gårdsgata vid centrumkrysset, fler cykelbanor, centrumstråk i stället för centrumområde och ny bostadsbebyggelse endast i närheten av kollektivtrafik och kommunal avloppsledning. Kommunen ordnade en framtidsmässa i tre veckor, där bland annat bygg- och miljökontoret informerade om sin verksamhet. Vid mässan delades utställningsförslaget ut och planen diskuterades under olika teman. Antagande Den här översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i dec-03. Fullmäktige ska aktualisera den kommuntäckande planen minst en gång under varje mandatperiod. Sandvikenbor inspirerar Då projektledaren började sitt arbete med ö- versiktsplan för centrala Sandviken var området helt nytt för henne. Hon valde att ta sig tid att cykla runt, se sig omkring och tala med de människor hon mötte. Det blev en positiv upplevelse av Sandviken och dess invånare. Under fortsatte sandvikenbor att berätta för översiktsplaneraren om centralorten i Sandviken, via såväl telefon som mail. Att ö- versiktsplaneringen fick sjuttio brev under våren 2002 som svar på en fyrsidig annons i Annonsbladet var ett gott resultat. I häftet Man har liksom allt här lyser kärleken till hembygden genom de texter som togs fram ur breven. Den kärleken var en oersättlig inspirationskälla för projektledaren under hela hennes tid i Sandviken. 5

6

7

8

9 SAM Kommunalförbundet SAM sköter hjälpmedelsverksamheten och utbyggnaden av bredband åt länets kommuner och landstinget. Tillväxtrådet i Gävleborg Tillväxtrådet i Gävleborg består av representanter från länsstyrelsen, kommunförbundet, landstinget, högskolan i Gävle, Mellansvenska Handelskammaren och Företagarna. Ett gemensamt avtal lämnades till regeringen -02. Där beskrivs hur rådet och länets kommuner vill genomföra avtalets ambitioner. I centrum för tillväxtarbetet står näringslivet; det är framför allt i företagen som ökad sysselsättning och därmed ekonomisk tillväxt kan ske. Samhällets aktörer, d.v.s. kommuner och stat, kan bidra med kompetensutveckling, fungerande kommunikationer, utbyggnad av IT och attraktiva livsmiljöer. Ett tillväxtprogram ska tas fram för tiden Regionala miljömål Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade om nya regionala miljömål Förslag till mål hade tagits fram av arbetsgrupper där även kommuner, näringsliv och intresseorganisationer varit representerade. Översiktsplaneringen berörs framför allt av det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, där länsstyrelsen i Gävleborg bl.a. föreslår följande åtgärder: I sin översiktsplanering: bör kommunerna i Gävleborgs län år 2008 ta ställning till hur kulturhistoriska och estetiska värden ska bevaras och utvecklas, ta ställning till hur ett mer miljöanpassat transportsystem ska utvecklas, ta ställning till hur strukturer för grön- och vattenområden ska bevaras och utvecklas, ta särskild hänsyn vid trafikplanering av trafikbullerstörda bostäder, arbeta in energiförsörjning och energianvändning. Folkhälsoråd Regeringen vill förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Elva målområden har tagits fram för det samlade folkhälsoarbetet, bl.a. delaktighet och inflytande i samhället, trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet samt sunda och säkra miljöer och produkter. I Sandvikens kommun finns ett folkhälsoråd med projektanställd sekreterare. Rådet är ett samarbete sedan 1993 mellan landsting och kommun. Rådet har prioriterat följande insatsområden: tobak, alkohol o droger; ungdomsfrågor; barn-trygga uppväxtvillkor; stad-livsmiljö samt traditionellt folkhälsoarbete. X-Trafik; Mats E Larsson

10 Sandviken i framtiden Ungdomar i centrala Sandviken; Johanna Berglund vt-03 Följande framtidsbild skrevs våren 2002 och ingår i kommunens förslag till Vision och strategiskt arbete för Sandvikens framtid år Företagarklimatet i Sandviken har utvecklats. Ett partnerskap har bildats med de mindre och medelstora företagen, vilket medfört att företagen utvecklats och nya e- tablerats. I kommunen finns med andra ord flera nya arbetstillfällen. Kommunen och Sandvik har fördjupat sitt samarbete. Göranssonska skolan har utvecklats till ett av Sveriges bästa tekniska gymnasier. I anslutning till skolan har en mycket framgångsrik vuxenutbildning vuxit fram. Nästan hälften av de studerande är kvinnor. På Sandbacka Park finns ett stort antal mindre företag men även större varav den största har mer än 200 anställda. Industriell IT- tillämpning, mikroelektronik och nätverksteknik är nischerna. I samarbete med högskolan i Gävle och KTH har två ingenjörsutbildningar etablerats i Sandviken. Nya företag startar med stöd av kommunens verksamhet på Sandbacka Park. I kvarteret finns också en IT-akademi där ungdomar samlas för att utveckla sina IT-kunskaper och affärsidéer, vilket fått betydelse för lärarutbildningen i hela regionen. Runt Storsjön har alltfler människor valt att bo året runt; i sina gamla fritidshus eller i ett nybyggt. Där det varit möjligt har det kommunala vatten- och avloppsnätet byggts ut. I övrigt har andra miljöanpassade lösningar stimulerats för att människor ska kunna bo där de vill. Allt fler familjer har faktiskt valt att bo i Sandviken. Det har visat sig att både Valbo köpcentrum och Sandvikens centrum behövs. Ett antal nya intressanta butiker har gjort Sandvikens centrum ännu mer levande. Dessutom har arenor skapats för musik och andra kulturella arrangemang. Efter år av återhållsamh et har det äntligen varit möjligt att satsa på ett grönt centrum med utveckling av parker och blomsterarrangemang längs gågata och torg. Kommunen har ånyo fått ett miljöpris för sina insatser. Utbildningssektorn har varit föremål för särskilda utvecklingsinsatser. Rollen som skolledare har gjorts tydlig och omfattande fortbildning har givit Sandvikens skolor motiverade och välutbildade lärare. Föräldramedverkan och elevdemokrati är prioriterade aktiviteter. Flera skolor har egna styrelser. Allt sedan 1994 har IT varit ett påtagligt inslag i skolorna. Genom insatser från flera intresserade pedagoger har kommunen blivit uppmärksammad för metodutveckling som berör flexibelt lärande, språkutveckling, internationalisering och stöd för elever med särskilda behov. Andra profilområden är ekologisk hållbarhet, idrott och teater. Den attraktiva industrikommunen Sandviken har byggt vidare på den gamla bruksortens kulturliv. Symfoniorkestern och Sandviken Big Band har en omfattande verksamhet. Musik är ett av kommunens starkaste profilområden och ungdomsgrupperna växer med årens jazzfestivaler och parkrockar. Sandviken är landets kommun nummer ett i bandy och flera mästerskap har tillfallit Sandviken. Kollektivtrafiken i regionen är omfattande och anpassad till arbets- och studiependling. Hela Gästrikland och Älvkarleby har infört enhetspris. Det går numera flera tåg till Stockholm från Sandviken. 10

11 Utvecklingen har varit bra för Sandviken. Numera har folkmängden stabiliserats och många barnfamiljer har valt att bo i Sandviken. Jämställdhet är prioriterat och intresset för fullmäktigemötena är stort. Det finns ett ungdoms råd och alla kan följa och påverka det politiska arbetet via Sandnet. Sandviken har fått utmärkelsen Årets ungdomskommun. I kommunens Agenda 21-häfte Från ord till handling 1997 är följande text hämtad ur avsnittet Sandviken år Tätorterna erbjuder ett rikt utbud på god service nära våra bostäder. Jerntorget är numer en oas med rabatter, träd och kullersten, en mötesplats för människor. Utbudet av lokalproducerade varor är stort. Tätorternas grönområden har blivit fler och större. Delar av de kort klippta gräsmattorna och de tidigare asfalterade parkeringsytorna har gett plats åt ängsblommor och kolo nilotter. Dagvatten som var ett problem ringlar nu fram och renas i dammar och anlagda våtmarker nära tätorten. För dem som måste resa finns ett väl utbyggt system för lokaltrafiken. Minibussar som drivs med biogas och etanol kör passagerare bl.a. till resecentrum. Tack vare kommu nens satsning på cykelleder i kombination med restriktio ner för körning med privatbilar i tätorten har allt fler människor börjat cykla. Mängden osorterat avfall är ett minimum. Den organiska delen av hushålls avfallet komposteras eller samlas in för biogasproduktion centralt. Synen på lönearbete har omvärderats markant. Generellt gäller sex timmars arbetsdag, vilket krävs då allt fler människor engagerats i olika verksamheter i det egna bostadsområdet. Mindre inkomster kompenseras bl.a. av viss andel självhushåll och min dre behov av egen bil. Ge mensamt ägda bilar i s.k. bilpooler finns i de flesta kommundelar. Skötseln av odlingsytorna, avfalls hanteringen och det sociala engagemanget inom närområdet tar sin tid. Flera verksamheter bedrivs i kooperativ form, vilket fått känslor av samhörighet och ansvar att öka. Klotter och vandalism ser man sällan. Elpriserna har sedan början av 2000-talet stigit kraftigt. Tack vare effektivare energi och alternativ teknik med förnyelsebar energi (sol, vind, vatten, träbränslen) är komforten i stort sett densamma. Med hjälp av kommunens frikostiga rådgivning i frågor om energi, konsumtion och odling har invånarna kunskaper i hälsooch miljöfrågor. I kommunen finns flera mindre och några lite större e- kologiska lantbruk. Flera bönder abonnemangsodlar, d.v.s. hushåll, skolor m.fl. tecknar in sina behov av potatis, rotfrukter, spannmål m.m. inför kommande år. På så sätt är bonden säker på att få avsättning för hela sin produktion. På samma sätt kan man abonnera på kött och ägg. Inom kommunen finns åter småskaligt slakteri och ett me jeri. Det kommunala avloppsslammet är sedan flera år så rent att det kan användas som gödning i lantbruket. Därmed har behovet av konstgödsel minskat markant. Sandviken är på inget sätt en isolerad plats på jorden trots att småskaligheten åter funnit en plats i samhället. Utbytet med omvärlden är stort. Flera av gymnasieele - verna gör sitt sista skolår i något annat land. Nä ringslivets internationella kontakter sker min dre i re sande och mer via högteknologisk informationsteknik. Sandvikenborna har återupptäckt sin kommun, dess naturskönhet, kultur- och rekreationsvärde. Tack vare stor satsning på Storsjön är risken för giftig algblomning borta och barnen kan åter bada i en frisk sjö på sommarlovet. Barn vid Storsjön; Sara Jonasson vt-03 11

12 Befolkning Viljeinriktning: Befolkningsutvecklingen förändras; antalet kommuninvånare stabiliseras. Fler ungdomar väljer att bo kvar i Sandviken. Fler barn föds och ännu fler barnfamiljer flyttar in i kommunen, bl.a tack vare närheten till Gävle. Befolkning i Sandvikens kommun Inom planområdet bor människor. Ungefär hälften av alla hushåll/familjer bor i småhus och hälften i flerbostadshus. Lägg märke till att statistiken gäller hela kommunen. Den kommer från SCB, Statistiska centralbyrån. Diagrammet ovan visar att antal sandvikenbor minskat stadigt allt sedan Idag är vi 37 tusen invånare. Det är lika många som för femtio år sedan. Men 1950 bodde bara hälften i centralorten medan 2/3 bor här idag. Centrala Sandviken är byggt för fler människor än dagens invånarantal. Det innebär att lägenheter och lokaler står tomma och underlaget för butiker och service sviktar. Statistiska centralbyrån har gjort en prognos för befolkningsutvecklingen för kommunen , med samma utveckling som de senaste tio åren. En sådan prognos pekar mot 35 tusen invånare i kommunen år Men statistik från de senaste två åren visar att antal invånare i kommunen inte minskat lika mycket som tidigare. Om trenden har brutits är e- mellertid för tidigt att tala om. Det som avgör hur många vi blir i framtiden beror på hur många barn som föds, hur många personer som dör och hur många som flyttar in respektive ut ur kommunen. Under hela 90- talet flyttade fler personer ut än in i kommunen. Allt färre barn föddes medan ungefär lika många sandvikenbor dog varje år. Under förra året, 2002 minskade antalet invånare med endast 40 personer till sandvikenbor och fler flyttade in än ut. Antal sandvikenbor under 1990-talet, ca: flyttade ut /år flyttade in /år födda /år döda /år Antal sandvikenbor under år 2002, ca: flyttade ut flyttade in födda döda

13 Folkmängd 31 december 2001 i kommun resp riket Källa: SCB, Befolkningsstatistik Pyramiderna ovan visar att kommunen har en mindre andel småbarn och ungdomar än riket. Samtidigt föddes färre barn i både land och kommun under de senaste åren. Rapporten Gästrikeregionens framtid visar alternativa framtidsbilder för Sverige år 2010, baserade på tänkbara förändringar i omvärlden. Rapporten skriver om negativ befolkningsutveckling i regionen p.g.a. större utflyttning än inflyttning och ogynnsam åldersstruktur; dvs ungdomar flyttar från regionen, vi blir äldre och färre föds. De krafter som driver utvecklingen är att unga söker sig till utbildning, arbete och upplevelser i storstäderna samt att de friare marknadskrafterna tillåter företag att flytta till orter med intressant kompetens, d.v.s till storstäderna samtidigt som medellivslängden ökar och fler väntar med att föda barn. Fler äldre medför ett större vårdbehov, färre födslar innebär ett mindre utnyttjande av kommunal service och minskad skattekraft betyder sämre kommunal ekonomi. Färre invånare och större andel äldre utgör också ett minskat underlag för kommersiell service. Risken att människor sviktar i sin framtidstro kommer då att öka, enligt gästrikeregionens rapport Men begränsade möjligheter till billigt boende och ökade levnadsomkostnader kan minska intresset för utflyttning ur regionen. Elektronisk kommunikation t.ex. kan ge tillgång till en del av storstadens utbud utan att man flyttar dit. En ökad mångfald av livsstilar och möjlighet till upplevelser och kultur inom regionen liksom förbättrade kommunikationer kan medföra att unga människor stannar kvar i gästrikeregionen där tillgång till stora frilufts- och naturområden erbjuds. Då människor ska välja bostadsort är det numera inte bara tillgång till arbete som påverkar valet utan hela livsmiljön har betydelse. Antal invånare Centralort Ytterområden År Befolkning i Sandvikens centralort och ytterområden

14 Följande statistik är hämtad från Folkhälsoinstitutets hemsida under kommunala basfakta för folkhälsoplanering. Kommun jämförs med hela landet. En större andel sandvikenbor än landsbor har Sverige som födelseland. Invånare efter födelseland 2001 Källa: SCB, Befolkningsstatistik Utbildningsnivån har höjts i både kommun och rike. Men andelen förvärvsarbetande i Sandviken med eftergymnasial utbildning är lägre än i riket. Befolkning efter utbildningsnivå 2001 Källa: SCB, Utbildningsregistret Trots att andelen förvärvsarbetande för olika åldersgrupper är ungefär densamma i Sandvikens kommun som i riket är andelen öppet arbetslösa och i arbetsmarknadsåtgärder markant större i kommun än i riket, framför allt i åldersgruppen år. Förvärvsarbetande 2000 Arbetssökande mars 2002 Källa: SCB, RAMS Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen 14

15 21300 är år gamla bor i kommun och förvärvsarbetar 2900 pendlar till annan kommun för att arbeta 2800 kommer till kommun för att arbeta har sitt arbete i kommun (-90 var det 20000) varav 5500 hos Sandvik 2700 hos kommun 1100 hos landstinget 1000 är öppet arbetslösa 600 är i arbetsmarknadsåtgärder 1600 är mellan år gamla 1600 går på gymnasiet varav 500 kommer från annan kommun Ungefärliga siffror för hela kommunen 2002 Med tanke på den sociala tryggheten kan nämnas att antal anmälda brott per 100tusen inv var 10tusen i kommun och 13tusen i riket (år-01 enl Brottsförebyggande rådet). Antal självmord per 100tusen invånare bland män var i kommunen 30 och i riket 20 medan antal kvinnor döda i självmord var 8 för både kommun och rike ( enl. Socialstyrelsen). När det gäller uppväxtvillkor föddes fler med låg vikt i kommun än i riket. Andelen anställda med högskoleutbildning i förskolan var högre i kommun. Siffrorna för andel behöriga till gymnasieskolan var 89% i både kommun och rike. I jämförelse med hela riket dog färre män p.g.a alkohol, medan fler män men färre kvinnor dog i lungcancer. Fler sandvikenbor dog i skador och förgiftningar under åren Andelen blivande mödrar som röker var större i kommun än i riket och andelen aborter lägre. Stadsarkitektkontoret

16 Bebyggelseområden Viljeinriktning: Planeringen för bostäder håller god framförhållning så att lägenheter och tomtmark alltid finns att tillgå. Kommunal service anpassas till framtida behov. De tätortsnära rekreationsområdena hålls fria från bebyggelse. Förutsättningar för nyetablering av företag skapas bl.a. genom att hålla god mark- och planberedskap. Den kommersiella servicen behålls och utvecklas. En tillgänglighetsplan och en belysningsplan utarbetas för tätorten. Bebyggelsen i Sandviken är så pass låg att träden sträcker sig över dess tak. Från några enstaka åttavåningshus kan man se ut över landskapets skogar och vatten. En tallbevuxen grusås sträcker sig genom planområdet. Flera gator är trädplanterade och småhusbebyggelsen är inbäddad i enskilda trädgårdar. En kanal anlagd 1862 går via stadsparken till ett stort friluftsområde norr om motorvägen. Grönska är med andra ord ett viktigt inslag i bebyggelsen (se Naturvärden sid35). Sandvikens samhällsutveckling har varit knuten till företaget Sandvik AB. Det vill säga bebyggelse och vägnät har sin grund i den arbetarstad som växte upp kring järnverket i slutet av 1800-talet och framåt (se Kulturmiljöer/centrum sid40). Många erkända arkitekter har varit engagerade i utformningen ända fram till modern tid. Sandviken blev köping 1927, stad 1943 och är nu centralort i Sandvikens kommun, som bildades Då bebyggelsen utformas ska hänsyn tas till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. En handikapplan antogs av kommunfullmäktige En tillgänglighetsplan blir nästa steg. Bygglovhanteringen kan kräva att projekteringen ska följa kapitlen 3-11 i Bygg ikapp Handikapp. Centrum Sandviken är ett ungt samhälle med enskilda byggnader framför allt från och 70-talen. Kvarteren är öppna och parkeringsplatserna många, drygt tusen i stadskärnan. Södra delen av centrum har kulturhistoriskt riksintresse, varav en del skyddas i detaljplaneringen. Det finns ett flertal byggnader i centrum som är viktiga kulturarv för framtiden (se Kulturmiljöer/centrum sid41). Dagens trafiklösning för motorfordon är svåröverskådlig. Raka genomfartsgator i nordsydlig riktning saknas mellan Sveavägen och Storgatan. Då ett resecentrum (planerat till som-04) öppnas vid järnvägsstationen kommer färre bussar att trafikera Plangatan. Därmed blir det möjligt att öppna Plangatan för biltrafik. Samtidigt kan Björkgatan stängas av för genomfart så att ett torg bildas mellan de äldre villorna vid Köpmangatan. Villorna bör skyddas i kommande detaljplaner. Smedsgatan (vändplan saknas) öppnas för sydgående biltrafik vid korsningen med Köpmangatan. Med tanke på barnfamiljer, äldre, miljö och folkhälsa bör staden vara väl utformad för gående och cyklister. Därför bevaras gågatan i centrum vid Hyttgatan/ Köpmangatan. Parkeringsdäck med hiss finns för bilister ovanför Gallerian, d.v.s. mitt i stan. Utrymme för en gång- och cykelbro reserveras över järnvägen som en förlängning av Södra Järngatan mellan Stationsgatan och Sätragatan. Cykelbanor på östra Barrsätragatan, västra Köpmangatan och södra Hyttgatan fulländar cykelnätet. 16

17

18 Vid centrumkrysset; Mats E Larsson 2002 Kommunen antog en översiktsplan för Sandvikens Centrum Utifrån den planen reserveras mark för kontor och lägenheter med ca 300 lägenheter, se karta sid19. Centrumstråk I centrumplanen 1995 understryks att handeln bör koncentreras så långt som möjligt. Korsningen Köpmangat/ Hyttgatan är den hetaste punkten och alla goda lägen ligger mellan denna punkt och de stora parkeringsplatserna, enligt planen Men verkligheten ser annorlunda ut. Staden består av ett flertal stråk, vars olika egenskaper bör utvecklas framgent. 1 Det gåvänliga stråket vid centrumkrysset Dagens förbud för fordonstrafik på del av Köpmangatan/Hyttgatan, föreslås ändrat till gågata. Ett lågt tak längs med de bilfria butiksgatorna ska skydda de gående mot regn. 2 Butiksstråket på Hyttgatan Affärer finns på Hyttgatan från Gävlevägen ner till Kanalen. Den norra delen bör förbli gågata. Femtiotalets bostadshus längs östra Hyttgatan mellan kanalen och Barrsätragatan har kulturhistoriskt riksintresse (se sid50). 3 Kulturstråket på Köpmangatan Köpmangatan börjar vid Sandvikens kyrka med sina höga tallar, passerar Hammarskolan, Folkets Hus med bibliotek och teaterlokal, Jansasparken med fontän, caféer, restauranger och bingohall. Efter att resecentrum invigts kan ett musiktorg bildas vid de äldre villorna där musikföreningar huserar idag. Stråket avslutas med kyssbron som går över Kanalen till stadsparken med badhus och plats för större händelser. 4 Kvällstråket på norra Storgatan Mörka vinterkvällar då få människor är ute på stan kan Storgatan med sina bilar, matställen etc. kännas tryggare än gågatan. 5 Det öppna stråket längs Odengatan Tack vare den öppna platsen vid Jerntorget ger fasaderna till stadshuset och de Erskine-ritade byggnaderna ett mäktigt intryck. 6 Bilstråket på Gävlevägen Gävlevägen är stadens genomfartsled i öst-västlig riktning. Där har företag som bensinstationer, Mc Donalds, bil- och livsmedelsaffärer etablerat sig. Angränsande bostadshus ligger framför allt på vägens södra sida. 7 Stationsstråket med resecentrum Ett resecentrum planeras vid järnvägsstationen till juni Stationsgatan och södra Järngatan välkomnar resenären med kulturhistoriskt värdefulla byggnader (se sid41). En gång- och cykelbro planeras över järnvägen. 8 Grönstråket längs Kanalen En cykel- och gångväg sträcker sig diagonalt genom stan längs Kanalen från Dal-Britas damm förbi bostadsområdena Gamla och Nya Bruket och stadsparken till Jädraån långt borta i skogen på andra sidan Gävlevägen. Grönstråket har stort värde för natur och friluftsliv. 9 Sandbackastråket En hälsobefrämjande gångväg bör anläggas mellan teknikparken och centrum, framför allt med tanke på alla kontorsarbetare. En idrottsplats, olika kontor, villor och affärer passeras på Idrottsvägen; ett ordentligt övergångsställe krävs över Gävlevägen till Baldersplan, där en väl genomarbetad gångväg sträcker sig mot centrum med stadshuset och Jerntorget. 18

19

20

21

22

23 BOSTÄDER Idag kan alltfler människor välja bostadsort efter sina individuella behov och önskemål. Tidigare var det tillgång till arbete som styrde var man bodde. Numera blir kreativa miljöer och personlig utveckling allt viktigare faktorer, enligt rapporten Gästrikeregionens framtid. För gästrikeregionen får det här till följd att alltfler bostäder inte längre är eftertraktade och därför måste rivas. Möjligheten att arbeta på andra platser än den egentliga arbetsplatsen innebär dock friare val av bostadsort. Bättre kommunikationer i gästrikeregionen skulle därmed få fler att vilja bo i regionen. Ungefär hälften av alla bostäder i Sandviken finns i flerbostadshus. En tredjedel är hyresrätt. Det kommunala bostadsföretaget Sandvikenhus äger hälften av flerbostadshusens lägenheter. Var tredje lägenhet i flerbostadshusen är en bostadsrätt. Bostadsbebyggelsen i centrala Sandviken utvecklas idag på tre olika sätt: genom avveckling, utglesning och förtätning vilka beskrivs närmare i följande avsnitt (se karta sid25). Avveckling av flerbostadshus Under flera år har det kommunala bostadsföretaget Sandvikenhus haft lägenheter att hyra ut direkt. Trots att 600 lägenheter rivits och ett norskt fritidsföretag skrivit avtal om köp av några hus, står ytterligare 600 lägenheter tomma, varav hälften i Björksätra och Norrsätra. Målsättningen för Sandvikenhus är att få en uthyrningsgrad år 2008 på 95%. Befolkningen beräknas minska liksom intresset för att bo i Björk- och Norrsätra. Under åren finns därför förberett för en avveckling av tusen lägenheter i kommunen. År planeras fjorton bostadshus (300 lgh) rivas i nordvästra Björksätra. Marken omvandlas till park och ger framtida möjligheter för nybyggnation av arbetsplatser, villor eller dylikt. Fem andra hus i Björksätra (110 lgh) förbereds för eventuell försäljning till norskt fritidsföretag. Dessutom har Sandvikenhus planerat att riva två av de lägre husen (81 lgh) i Norrsätra. De lägre saknar hiss till skillnad mot de högre. Om antalet invånare fortsätter att minska i samma takt under åren som tidigare måste Sandvikenhus avveckla ytterligare. Eventuellt kan bostäderna nyttjas för annan verksamhet. Annars planeras mer rivning i Björksätra (210 lgh) och Norrsätra (96 lgh). Utflyttning till fritidshusområden Alltfler börjar bo året runt i sina fritidshus. Sålunda vill många bygga om sina sommarstugor längs Storsjön; bland annat i Sommarhagen (ca 50 tomter) och Sörtutt (ca 50 tomter). Även husägare vid Åbyggenäs och Svartberget öster om staden (ca 60 tomter) är intresserade som året-runt-boende. Fullmäktige beslöt 2002 att stugägare runt Storsjön ska få bygga till eller nytt då det finns detaljplan och godkänd vatten- och avloppslösning. Detaljplan finns för Sommarhagen, vars förening anslutit sina vatten- och avloppsledningar till det kommunala nätet. En detaljplan för Sörtutt vann laga kraft i maj En annan detaljplan finns för nyexploatering av Sandviks f.d. växthustomt norr om Sörtutt (ca 30 bostäder). En huvudledning för kommunalt vatten och avlopp är lagd längs med Årsundavägen från reningsverket fram till Sörtutt. Föreningarna i Åbyggenäs och Svartberget har också börjat utreda sina områden. Förtätning En önskan om att få bygga sin egen bostad nära Storsjön eller i Högbo uttalas ofta. Ett alternativ tycks vara en lägenhet på gångavstånd till stadskärnan. Många frågar efter tomter där de tillåts ha häst, vilket är möjligt i Högbotrakten och väster om södra Sätragatan. i centrum Att behålla centrum som bostadsområde är en viktig princip för en levande och trygg stad. Översiktsplan för Centrum 1995 visar på en möjlig förtätning i stadskärnan med kontorslokaler och ytterligare 300 lägenheter till de 1400 befintliga (se karta sid 19) 23

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Innehåll 1. Inledning 1 2. Befintliga förhållanden 2 2.1 Gällande planer och bestämmelser

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Samrådsredogörelse Fördjupad översiktsplan för Ön maj 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 INTRODUKTION... 4 Samråd 15 oktober- 10 december 2007... 4 Aktiviteter...

Läs mer

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter 06 Stadens innehåll 06 STADENS INNEHÅLL Befolkningen Mål och utgångspunkter Nuläge Antalet boende i staden Alingsås var vid årsskiftet 2006-07 ca 25 400. Befolkningsutvecklingen har, sett utifrån genomsnittlig

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta

Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta Analys och underlag Fördjupad översiktsplan för Analys och underlag Dnr. SHB 11/140 Fördjupad översiktsplan för Utställningsversionens dokument och bilagor I denna utställningsversion ingår följande dokument:

Läs mer

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket Rapport Juli 2004 Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket 2004 Titel: Erfarenheter från kommunomfattande

Läs mer

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Planförfattare Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun Medverkande Mats Axbrink, Norrhälsinge miljökontor,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun Bad Det finns tre badplatser i kommunen; Barsebäck saltsjöbad, Barsebäck hamn samt Vikshögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst 75-100 personer och klassas därför som EU-bad. Detta

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer