Budget 2015 och plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 och plan 2016-2017"

Transkript

1 Budget 2015 och plan Sida 0

2 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget 10 Balansbudget 11 Finansieringsbudget 12 Noter 13 Organisation 15 Kommunkoncernens styrkort 16 Nämnder och kommunägda bolag Kommunstyrelse 17 Barn- och grundskolenämnd 20 Bygg- och miljönämnd 23 Fritidsnämnd 26 Gemensam nämnd för drift av personalsystem 29 Gymnasienämnd 30 Konsumentnämnd 33 Kulturnämnd 35 Personalnämnd 38 Socialnämnd 41 Nämnd för support och lokaler 44 Teknisk nämnd 47 Valnämnd 51 Gemensam överförmyndarnämnd 52 Revision 54 Skellefteå stadshus AB, koncernen 55 Skellefteå Kraft AB, koncernen 58 Skelleftebostäder AB 61 Fastighets AB Polaris 64 Skelleftebuss AB 66 Skellefteå City Airport AB 68 Investeringsprojekt 70 Styrprinciper 74 Beslut 84 Ordlista 85 Sida 1

3 Budget läsanvisningar Budgeten innehåller mycket information. För att underlätta för läsaren lämnas följande läsanvisningar. Inledande del Budgeten inleds med en bakgrund om kommunens förutsättningar och utvecklingstendenser. Den inledande delen innehåller också kommunens drift- och investeringsplaner, samt resultat- och finansieringsbudget. Nämnder Här kan du se vilka ansvarsområden respektive nämnd har. För varje nämnd presenteras verksamhetsidé, utvecklingstendenser och ett underlag över vad respektive nämnd kan bidra med för att kommunen ska nå målsättningarna och visionen. Vidare framgår drift- och investeringsbudget för år 2015 samt plan för åren DRIFTBUDGET Nämndens driftbudget fastställs av kommunfullmäktige på anslagsnivåer som varierar mellan verksamhet, grupper av verksamheter och nämnd. Grundregeln är att anslagen tilldelas som netto. Det innebär att anslaget ska täcka de kostnader som återstår när övriga intäkter från taxor och avgifter inte räcker för att täcka verksamhetens kostnader. Omdisponering av medel mellan anslagsnivåer beslutas av kommunfullmäktige. INVESTERINGSBUDGET I nämndens investeringsbudget redovisas det totala anslaget för aktuella investeringar år En mer detaljerad redovisning per projekt för år 2015 finns under rubriken investeringsplan per projekt. Huvudprincipen är att investeringsbudgetens anslag fastställs av kommunfullmäktige och tilldelas per investeringsprojekt. Undantag görs för ramanslag avseende specifika investeringsområden som omfattar mindre investeringsprojekt. Kommunägda bolag De kommunägda bolagen kommer in senare i kommunens budgetprocess. Bolagens budgetar för år 2015 färdigställs i slutet av år Mått Om inte annat anges är beloppen alltid i tusentals kronor. Sida 2

4 Förutsättningar I Budget 2015 och plan framgår på vilket sätt den politiska ledningen fördelat resurser mellan olika verksamheter samt vilka resultat ledningen vill se. Närmast ges först en kort sammanfattning av rådande förutsättningar. Skellefteå kommun har ett stort och mångfaciterat serviceutbud och ett stort antal medborgare som löpande möter kommunen och dess personal i olika situationer. Det är viktigt att känna till hur efterfrågan på kommunens tjänster ser ut och förändras. Det är också viktigt att undersöka hur serviceutbudet upplevs både till kvantitet och kvalitet. Många gånger är behov och efterfrågan större än vad som faktiskt kan genomföras med tillgängliga medel, varför prioriteringar blir nödvändiga. Kommunens samlade resurser används i huvudsak till kärnverksamheter för att möta medborgarnas behov inom skola, vård och omsorg. Behoven är starkt relaterade till befolkningens sammansättning. Dessa verksamhetsområden styrs också till stor del av lagar och förordningar. Från medborgarna finns ett intresse av att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och att resurser används på bästa sätt. En väl fungerande ekonomi- och verksamhetsstyrning är därför en förutsättning för att detta ska vara möjligt. Inte minst måste kommunen ha en god framförhållning när de olika verksamheterna hela tiden ska anpassas till nya behov och utmaningar. God ekonomisk hushållning Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom att krav ställs på god ekonomisk hushållning. Ett av grundkraven är att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Motiven till detta är bland annat: Långsiktig konsolidering av ekonomin Skapa utrymme för investeringar Täcka ökning av pensionsåtaganden Riskexponering och osäkerhetsfaktorer Finansiella mål För att säkra en god ekonomisk hushållning har Skellefteå kommun beslutat om en policy för god ekonomisk hushållning. Den innehåller bl a finansiella mål som tydligt markerar att ekonomin utgör en yttre gräns för verksamheternas omfattning. Följande finansiella mål ligger till grund för Budget 2015 och plan : Det årliga resultatet i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till 1-2 procent av skatter och generella statsbidrag. Soliditeten ska alltid uppgå till minst 60 procent. Investeringar ska finansieras med egna medel. Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, dvs. att inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten. Undantag kan göras för investeringar i skolor. Inlåning till kommunen, exklusive kommunägda bolag, får maximalt uppgå till kronor per invånare. Den framtida ekonomiska planeringen utgår dels ifrån nuvarande aktuella skattesats, och dels ifrån att andelen av kommunens kostnader som täcks av intäkter från taxor och avgifter inte ska minska. Kommunens skattefinansierade verksamhet ska årligen delfinansieras med ett internt bidrag från affärsverksamheten elförsörjning. Bidraget motsvarar 4 procent av Skellefteå Krafts redovisade egna kapital vid senast fastställda årsbokslut. Likviditeten ska aldrig understiga 1,0. Verksamhetsmål För en kommun, där verksamheten är målet och pengarna medlet, innebär god ekonomisk hushållning mycket mer än en balanserad ekonomi. Det behövs också tydliga uppdrag och verksamhetsmål för att kommunens verksamhet ska gå i riktning mot kommunvisionen. Målen ska ange vad som ska uppnås med befintliga resurser. Skellefteå kommun tillämpar mål- och resultatstyrning för att styra verksamheten mot visionen och för att säkerställa en god ekonomisk hushållning där utgångspunkten är att kommunen finns till för medborgarna. Kommunfullmäktige har därför beslutat om ett styrkort för hela kommunens verksamhet samt ett styrkort för respektive nämnd eller bolag. Varje styrkort innehåller mål inom fyra perspektiv: Medborgare/kund Utveckling/tillväxt Ekonomi Medarbetare Sida 3

5 Arbetet med att utveckla tillämpningen av måloch resultatstyrningen pågår ständigt. Kommunfullmäktige beslutar om ett mål per perspektiv tillsammans med ett antal fokusområden som anger inriktningen för respektive mål. Kommunfullmäktiges styrkort för 2015 hittar du på sidan 16. Kommunvisionen har fr.o.m kompletterats med ordet jämställd. Enligt kommunallagen ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Alla människors lika värde handlar om mänskliga rättigheter. Detta förutsätter att kommunen kvalitetssäkrar sin service till medborgarna. Genom jämställdhetsintegrering ges förutsättningar för kommunmedborgarna att få likvärdig service oavsett kön. Kön ska ses som en övergripande indelningsgrund i jämställdhetsarbetet samtidigt som tillämplig hänsyn tas till social bakgrund, födelseland etc. Könsuppdelad statistik, kartläggningar och analyser samt konsekvensbedömningar utifrån kön gör det möjligt att synliggöra strukturer och ev. behov av beslut och åtgärder för att åstadkomma en likvärdig service till kommunmedborgarna. Utvecklingstendenser Skellefteå kommun står, precis som andra kommuner i Sverige, inför många stora och viktiga utmaningar. Det handlar om strukturella förändringar till följd av urbanisering och demografisk utveckling. Det handlar också om verksamhetsanpassningar till följd av medborgarnas förändrade krav på delaktighet och insyn i den kommunala verksamheten. Skellefteå kommun har som ambition att växa, både vad gäller befolkning och näringsliv. Därför måste kommunen arbeta målmedvetet för att skapa de bästa förutsättningarna för ett Skellefteå där människor vill bo och verka. De demografiska förändringarna innebär att en mindre andel av befolkningen ska vara med och finansiera den kommunala verksamheten. Intäkter från skatter och statsbidrag förutsetts därför inte öka i samma takt som tidigare. Parallellt med detta ser kraven på kommunal sektor ut att öka vilket blir en stor utmaning för samtliga kommuner i Sverige. Ekonomi Konjunkturen vänder upp Kommunledningskontoret gör följande bedömning om den framtida ekonomiska utvecklingen. Mycket av materialet är hämtat från Sveriges kommuner och landsting 1. Efter en svag sommar och en svag höst blev det bättre fart i den svenska ekonomin under slutet av Utvecklingen väntas bli fortsatt stark i år. För hela år 2014 beräknas svensk BNP öka med 2,6 procent vilket är betydligt bättre än 2013 då BNP ökade med 0,9 procent. Det är framförallt exporten och investeringarna som kommer att utvecklas bättre under En ökad tillväxt i omvärlden får positiv inverkan på den svenska exporten. Samtidigt bedöms både näringslivets och kommunernas investeringar att vända uppåt. Detta är inte minst tydligt i Skellefteå kommun som har investeringsplaner för de kommande tre åren som är betydligt mer omfattande än tidigare år. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster nu stiger i relativt snabb takt. Hushållens sparande har under två års tid legat på en mycket hög nivå. Nu är bedömningen att hushållens konsumtion växer och att nivån på sparandet sjunker vilket ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Sysselsättningen fortsätter att öka under 2014 vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången i arbetslösheten blir dock på ett års sikt begränsad. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. År 2014 bedöms löneutvecklingen fortsätta att understiga 3 procent och inflationen (KPI) hålla sig under 1 procent bedöms lönerna fortsätta att ligga runt 3 procent samtidigt som inflationen stiger till dryga 2 procentnivån. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt som annars i reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är fortsatt ganska stark. I år begränsas tillväxten till 1,3 procent till följd av sänkta pensioner, men det är ändå en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent. Nyckeltal för den svenska ekonomin BNP, % 2,6 3,6 3,5 2,8 Sysselsättning, tim 0,8 1,4 1,5 0,8 Arbetslöshet, % 7,7 7,3 6,8 6,6 KPI, % 0,7 2,4 2,9 2,9 Källa: SKL, Budgetförutsättningar Budgetförutsättningar (cirkulär 14:6) Sida 4

6 Fortsatt osäker utveckling av skatteunderlaget Ifjol växte skatteunderlaget lite långsammare än den historiska trenden. För 2014 prognostiseras för ungefär lika stor ökning av arbetade timmar men något större löneökningar. Det betyder att lönesummans bidrag till skatteunderlaget tilltar. Trots detta bedöms skatteunderlagstillväxten att avta till följd av att många pensionärer får sänkta pensioner (automatiska balanseringen) samt att inkomster från arbetslöshetsersättningar endast ökar marginellt. För 2015 och 2016 förutspås att den konjunkturella återhämtningen leder till större sysselsättningsökning än i år och minskad arbetslöshet. Det stramare arbetsmarknadsläget leder också till att löneökningstakten blir något högre vilket får positiva effekter på skatteunderlaget. Olika skatteunderlagsprognoser Förändring, % SKL, feb -14 3,1 4,3 5,2 4,8 SKL, dec -13 2,9 4,6 5,5 5,0 ESV, dec -13 3,2 4,0 4,7 4,5 Regering, sep -13 2,7 4,4 5,2 5,1 Befolkning invånare år 2030 Skellefteå kommuns målsättning är att invånarantalet år 2030 ska uppgå till invånare ökade befolkningen med 194 personer och 2013 med 214 personer. Kommunens folkmängd uppgick den 31 december 2013 till invånare. I Skellefteå kommun, precis som i övriga riket, finns en tydlig trend att den genomsnittliga befolkningen blir allt äldre. I Skellefteå har antalet barn i grundskolan minskat under en tid, även om en blygsam ökning började visa sig under Gymnasieskolan bedöms under 2015 ha ett fortsatt avtagande av antalet elever. Om situationen inte förändras står Skellefteå inför en tilltagande befolkning som inte förvärvsarbetar vilket innebär att de gemensamma kostnaderna ska bäras av färre. Flytt- och födelsenetto Befolkningsutvecklingen består i grunden av två komponenter, flyttnettot (summan av inoch utflyttningar) och födelsenettot (summan av födda och döda). I Skellefteå har födelsenettot under många år varit negativt. År 2013 uppgick födelsenettot till minus 80 personer vilket dock är ett steg framåt jämfört med 2012 då nettot slutade på minus 109 personer. Flyttnettot som 2013 uppgick till plus 290 var något svagare jämfört med 2012 då det uppgick till plus 304 personer. Inom flyttnettot har de inbördes relationerna förändrats. Under 2012 hade kommunen ett positivt flyttnetto mot länet, vilket nu förändrats till en negativ siffra. Samtidigt har inflyttningen från utlandet istället ökat. År 2012 År 2013 Flyttnetto länet Flyttnetto riket Flyttnetto utrikes I åldern år uppgick flyttnettot till minus 106 personer och i åldern år uppgick nettot till plus 126 personer. Det rimmar väl med bilden av att unga flyttar ut på grund av arbete och utbildning och att människor i familjeåldern flyttar in. Vad gäller kommunens olika församlingar så hade sex av nio en befolkningsökning alternativt en mycket liten minskning. Värt att notera är att Skellefteå lands, Kågedalen, Bureå och St. Örjans även hade ett positivt födelsenetto. Detta kan bero på att samhällen nära centralorten blir attraktiva för barnfamiljer genom att det är ont om tillgängliga bostäder i Skellefteå stad. Budget och plan Resultatbudget Det budgeterade resultatet för kommunen uppgår 2015 till 27 mnkr, vilket är 35 mnkr lägre jämfört med i budget För åren 2016 och 2017 finns ett budgeterat resultat på 40 mnkr respektive 67 mnkr. I finansieringen av den skattefinansierade verksamheten ingår, förutom intäkter från skatter, statsbidrag, taxor och avgifter en extra finansiering från affärsverksamheten elförsörjning motsvarande 209 mnkr, vilket är något lägre än Kommunens budgeterade resultat på 27 mnkr utgör 0,7 procent av skatter och stadsbidrag vilket innebär att den finansiella målsättningen inte uppnås fullt ut under Budgetberedningen väljer ändå att föreslå ett budgeterat resultat som 2015 understiger den finansiella målsättningen. Detta med hänvisning till att kommunen, under konjunktursvaga år med svag utvecklingstakt på kommunens skatteintäkter, inte bör göra för stora tillfälliga neddragningar i den kommunala verksamheten. Kommunens finansiella ställning klarar något eller några år med Sida 5

7 svagare resultat. Kommunen väljer ändå att långsiktigt ligga kvar med målsättningen om ett resultat för den skattefinansierade verksamheten som, efter uttag från affärsverksamheten elförsörjning, ska uppgå till mellan 1,0 och 3,0 procent av skatter och statsbidrag. Det budgeterade resultatet för 2015 ska ses som en tillfällig avvikelse från det resultatmålet. Balansbudget Balansbudgeten är alltid förknippad med en stor osäkerhet beroende på antaganden om anläggningstillgångarnas och skuldernas förändring. I 2015 års budget uppgår budgeterat eget kapital för kommunen till mnkr vilket är en ökning med 94 mnkr jämfört med bokslutet procent av kommunens egna kapital är uppbundet i aktier i kommunägda bolag. Driftbudget Jämfört med budget 2014 ökar nämndernas nettokostnader i den skattefinansierade verksamheten med 192 mnkr. För kommunens nämnder ingår följande anslagsförändringar i budget 2015 jämfört med budget 2014: Nämnder Mnkr Kommunstyrelsen* 33,8 Barn- och grundskolenämnd 74,0 Bygg- och miljönämnd 2,7 Gymnasienämnd 4,3 Fritidsnämnd 1,9 Kulturnämnd 1,2 Socialnämnd 63,0 Nämnd för support och lokaler 4,1 Teknisk nämnd 8,0 Övriga nämnder -1,2 * Exklusive affärsverksamheten elförsörjning I förändringarna ovan har det också beaktats överföring av verksamheter mellan nämnder. För mer detaljerade specifikationer, se avsnitt under respektive nämnd. Intern ränta på anläggningstillgångarnas bokförda värden uppgår till 3,4 procent vilket är oförändrat från Avskrivningar görs med 2-20 procent på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden. Personalomkostnaderna beräknas uppgå till: Anställda 38,46 % Anställda, som vid årets ingång inte fyllt 26 år 21,29 % Anställda, som är 65 år och äldre 15,81 % Förtroendevalda 38,25 % Investeringsbudget Nettoinvesteringarna för kommunen uppgår till 590 mnkr för år För åren planeras investeringar med 602 respektive 775 mnkr. Kommunens investeringsnivåer är betydligt högre jämfört med tidigare år. Investeringarna fördelar sig enligt följande: Mnkr Skattefinansierad verksamhet Affärsverksamhet Summa Bland de planerade investeringarna kan främst nämnas stora omstruktureringar inom skolan (både för- och grundskolor) samt gymnasiet. En detaljerad uppställning av planerade investeringar finns under rubriken investeringsprojekt. Taxor och avgifter Enligt kommunens styrprinciper beslutar kommunfullmäktige om alla taxor och avgifter i samband med budget. Nämndernas taxe- och avgiftsförändringar presenteras i bilaga 2. Fritidsnämnden har delegation för beslut av taxor och avgifter inom campingverksamheten och beslut som rör taxor vid arrangemang i Skellefteå Kraft Arena. Tekniska nämnden har delegation för beslut av taxor och avgifter inom hamnverksamheten. Nämnderna har informationsskyldighet till kommunfullmäktige för samtliga taxe- och avgiftsförändringar. Nämnden för support och lokaler ska i sin hyresdebitering täcka samtliga kostnader för drift och underhåll. Pensioner Stigande pensionskostnader under kommande år innebär årliga krav på minskad övrig verksamhet/effektiviseringar. Enligt tidigare beräkningar fortsätter kostnaderna att med nuvarande modell stiga ända fram till omkring år Pensionsskulden har beräknats enligt metoden RIPS-07 som sedan år 2007 är den metod som rekommenderas av SKL. Pensionsskulden, exklusive kommunägda bolag, beräknas vid budgetårets slut att uppgå till cirka 2,5 miljarder kronor. Sida 6

8 Investeringsbudget/-plan, tkr NÄMND Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse Barn- och grundskolenämnd Bygg- och miljönämnd Fritidsnämnd Gymnasienämnd Kulturnämnd Personalnämnd Socialnämnd Nämnd för support och lokaler Teknisk nämnd Summa Affärsverksamhet Elförsörjning Camping Hamnen Parkering Avfall Sotning Vatten- och avloppshantering Summa Summa investeringar kommunen Sida 7

9 Driftbudget/-plan Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 NÄMND Intäkter Kostnader Nettokostn Nettokostn Nettokostn Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse Barn- och grundskolenämnd Bygg- och miljönämnd Fritidsnämnd Gem nämnd drift av personalsystem Gymnasienämnd Konsumentnämnd Kulturnämnd Personalnämnd Socialnämnd Nämnd för support och lokaler Teknisk nämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Summa nämnder FINANSIERING Intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Särskilda statsbidrag Finansnetto Bidrag från elförsörjningen Återföring internränta Återföring po-pålägg Kostnader Arbetsgivaravgifter Årets intjänade pensioner Avtalsförsäkringar Pensioner Medel till kommunstyrelsens förfogande Summa skattefinansierad verksamhet Sida 8

10 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 NÄMND Intäkter Kostnader Nettokostn Nettokostn Nettokostn Affärsverksamhet Elförsörjning Camping Hamn Parkering Avfallshantering Sotning Vatten- och avloppshantering Summa affärsverksamhet Resultat kommunen Sida 9

11 Resultatbudget kommunen Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter, not Verksamhetens kostnader, not Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, not Generella statsbidrag o utjämning, not Finansiella intäkter, not Finansiella kostnader, not 6 Årets resultat Resultatbudget kommunen, exkl elförsörjning Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Utdelning från elförsörjningen Finansiella intäkter Årets resultat Sida 10

12 Balansbudget, mnkr Budget Utfall TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Sida 11

13 Finansieringsbudget kommunen, mnkr Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster Av- och nedskrivningar Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Inköp av anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten Förändring av likvida medel Finansieringsbudget kommunen, exkl elförsörjning, mnkr Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster Av- och nedskrivningar Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Inköp av anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten Förändring av likvida medel Varav investeringar i affärsverksamhet Varav investeringar i skattefinansierad verksamhet med positivt driftsnetto, samt skolor Sida 12

14 Noter Budget Plan Plan Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter exkl. interna poster Intäkter elförsörjning Särskilda statsbidrag Maxtaxa inom barnomsorgen Kvalitetssäkrande åtgärder Summa verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader exkl. interna poster Kostnader elförsörjning Pensionsutbetalningar Årets intjänade pensioner Medel till kommunstyrelsens förfogande EU-projekt, regionala utvecklingsstrategin Arbetslöshetsåtgärder (exkl. ISA, KAM) Särskilda åtgärder inkl. näringslivsutveckling och bidrag till arrangemang Höjd sysselsättningsgrad och åtgärder för löneskillnader Omstruktureringsåtgärder FOU Övriga satsningar, budgetreserv Summa medel till kommunstyrelsens förfogande Summa verksamhetens kostnader Sida 13

15 Noter Budget Plan Plan Not 3 Skatteintäkter Skatteintäkter Not 4 Generella statsbidrag och utjämning 2 Utjämningsbidrag inkomstutjämning Utjämningsavgift kostnadsutjämning Regleringsbidrag Strukturbidrag Utjämning LSS Kommunal fastighetsavgift Summa generella statsbidrag och utjämning Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter Ränteintäkter elförsörjning Uttag från elförsörjning avgår interna poster Summa finansiella intäkter Not 6 Finansiella kostnader Uttag från elförsörjning avgår interna poster Summa finansiella kostnader Kommunerna svarar för en rad olika samhällsangelägenheter. Förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, glesbygdsgrad m.m. För att utjämna dessa skillnader finns generella system för både inkomst- och kostnadsutjämning. Utjämningssystemet som började gälla fr.o.m. 1 januari 2005 består av följande delar: Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag Införandebidrag Dessutom finns ett speciellt system för utjämning av LSS-kostnader mellan kommunerna som började gälla fr.o.m. 1 mars Sida 14

16 Nämnds- och förvaltningsorganisation Sida 15

17 Kommunfullmäktiges styrkort Kommunfullmäktiges styrkort 2015 beskriver den inriktning som kommunens politiska ledning vill se Skellefteå kommun utvecklas mot. Visioner och mål är gemensamma för alla som arbetar i Skellefteå kommun. För att kommunens inriktning ska få genomslag i hela kommunkoncernen beslutar fullmäktige även om ett styrkort för respektive nämnd och bolag. Nämndernas styrkort 2015 beslutas av kommunfullmäktige i juni 2014 och de kommunägda bolagens styrkort 2015 beslutas av fullmäktige i november För att ytterligare få genomslag i verksamheten tas det fram aktiviteter och verksamhetsplaner på olika nivåer i organisationen som är kopplade till nämndernas och bolagens styrkort. Kvalitetssäkring av arbetet med kompetensförsörjning görs gemensamt utifrån förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner och rapporteras till personalnämnd en gång per år. Antalet medarbetare per chef anpassas till uppdraget men också till effektivitet och kundnytta. Sida 16

18 Kommunstyrelse Ordförande: Lorents Burman Chef: Kristina Sundin Jonsson Verksamhetsidé Kommunledningskontoret utgör den samlade resurs vilken står till förfogande för kommunens centrala politiska ledning, kommunstyrelsen och personalnämnden. Förutom uppdraget mot den politiska verksamheten har förvaltningen i uppdrag att utgöra en kompetensresurs för kommunchefen, kommunens ledningsgrupp, förvaltningar och bolag, för ledning och utveckling av kommunkoncernen utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag. Utvecklingstendenser Skellefteå kommun står, precis som många andra kommuner i Sverige, inför stora demografiska utmaningar. En allt mindre andel av befolkningen ska bära välfärden på sina axlar. Samtidigt pågår en urbanisering där kommunens invånare, inte bara flyttar från Skellefteå till storstäderna, utan också, flyttar från kommunens egna mindre serviceorter in till Skellefteå centralort. Parallellt med dessa trender påverkas kommunens ekonomiska förutsättningar genom att den totala intäktsmassan inte ökar i samma takt som kostnaderna. Urbaniseringen ökar också trycket på nyinvesteringar som i sig kan leda till ökade driftkostnader. För att möta dessa utmaningar och samtidigt lägga grunden för ett arbete som ska göra att vi når kommunvisionen måste värdegrunden hållas levande; att alla som verkar i kommunen känner ett engagemang för den, att vi är professionella i det vi gör och i alla våra möten. Det primära i allt arbete ska vara medborgarnyttan parallellt med en god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat ökade satsningar på medborgar- och kunddialog och en fortsatt utveckling av kommunens serviceutbud. Samtidigt måste kommunen lägga grunden för en långsiktigt social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Det pågår idag ett omfattande arbete på bred front för att Skellefteå ska kunna bli invånare år Det handlar bland annat om: Omstruktureringar inom kommunens skolverksamheter, från förskolan till gymnasiet. Fortsatt utveckling av boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Förenkling vid medborgarnas kontakter med kommunen. Att tydliggöra vad Skellefteå som plats står för och genom olika insatser stärka Skellefteås attraktionskraft. Att skapa ett attraktivt och levande centrum till gagn för hela kommunen. Ett rikt kultur- och fritidsliv som baseras på önskemål och behov från medborgarna. Ett arbete för ett förbättrat näringslivsklimat. Detta är bara ett antal av viktiga förändringsarbeten som pågår. Kommunledningskontoret ska, tillsammans med övriga förvaltningar och bolag, bidra till att kommunens ambitioner uppnås. Kommunledningskontoret måste ha den kunskap och kompetens som krävs för att kommunens högsta politiska ledning ska få det stöd som behövs. Stöd för att fullt ut klara av att leva efter kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Detta är viktigt för att den kommunala verksamheten ska säkras för kommande generationer. Kommunledningskontoret måste också ha kunskap och kompetens för att övergripande kunna arbeta strategiskt med samhällsutveckling, långsiktig planering, näringslivsfrågor, verksamhetsutveckling med stöd av IT, processutveckling, m.m. Förvaltningen bär också det strategiska ansvaret för kommunens HR-arbete med målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Sida 17

19 Driftbudget, tkr Budget Uppräknad planeringsram Tidigare beslutat, reservkraft stadshuset 160 Omorganisation tillväxtavdelningen Förändring elförsörjningens resultat 200 Busstrafiken Inflyttarservice Ändrad hantering av reavinster Budget Anslag Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunledningskontor Elförsörjning 0 Summa Investeringsbudget, tkr Kommunledningskontor Elförsörjning Sida 18

20 PERSPEKTIV Medborgare/Kund Stolta, engagerade och nöjda medborgare och kunder Ett mångkulturellt och inkluderande Skellefteå NÄMNDSMÅL 5 % förbättring i kommunkompassens resultat Bedömningsintervaller < 2 2 4,9 5 Jämförelsevärde 2013 års resultat var 569 av maximalt 800 PERSPEKTIV Utveckling/Tillväxt Långsiktig hållbar utveckling Attraktiv stad NÄMNDSMÅL Centrumplan med kulturhus och nytt resecentrum finns framtagen Bedömningsintervaller Ej färdigställd Färdigställd, ej Färdigställd och beslutad beslutad Jämförelsevärde Efter den kommunala folkomröstningen måste centrumplanen revideras PERSPEKTIV NÄMNDSMÅL Ekonomi God ekonomisk hushållning Strategiska investeringar Fem samarbeten/investeringar som ger ekonomiska vinster är definierade och genomförda Bedömningsintervaller < Jämförelsevärde - PERSPEKTIV Medarbetare Attraktiv arbetsgivare med stolta, delaktiga och engagerade medarbetare Attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö och en ökad mångfald NÄMNDSMÅL Samtliga arbetsplatser uppfyller kriterierna för attraktiv arbetsplats Bedömningsintervaller < Jämförelsevärde Två mönsterarbetsplatser fanns registrerade vid 2013 års slut Förtydligande: Medborgare/Kund: Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan: det politiska systemet kommunernas förmedling av tjänster kommunen som arbetsplats utvecklingen av lokalsamhället Medarbetare: År 2014 ersatte attraktiva arbetsplatser det tidigare konceptet med mönsterarbetsplatser i kommunen. En attraktiv arbetsplats är en arbetsplats som helt eller delvis uppfyller ett antal framtagna kriterier. Det är ett kvitto på att värdegrund, ledar- och medarbetarskap, kompetensutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar. Sida 19

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer

Budget 2014 och plan 2015-2016

Budget 2014 och plan 2015-2016 Budget 2014 och plan 2015-2016 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2014 och plan 2015-2016 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 3 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer