Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015"

Transkript

1

2

3 Tjänsteskrivelse KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april för Karlskoga kommun. Rapporten är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och intentionerna i kommunala redovisningslagen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 maj Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april (rapport) Beskrivning av förslag Ekonomiskt resultat Utfallet för hela kommunen för perioden januari-april visar ett positivt resultat på 15,0 mnkr eller +2,9 procent av faktiska skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognostiserat resultat för helåret är +14,9 mnkr eller +1,0 procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta skulle innebära en negativ avvikelse mot budget med -11,0 mnkr. Förklaringar till avvikelsen är -18,6 mnkr i drift nämnder/styrelse, +10,0 mnkr återbetalning av AFA försäkringspremier avseende 2004 (estimerat belopp), -0,7 mnkr i försämrad skatteunderlagsprognos (SKL cirkulär 15:15 daterad ) jämfört med budget samt -1,7 mnkr i övrig finansförvaltning. Måluppfyllelse Det är svårt att i dagsläget göra en säker prognos för måluppfyllelsen för fullmäktigemålen. Få mått är mätta och få genomförda eller planerade åtgärder/aktiviteter är inrapporterade. Av kommunfullmäktiges sju mål bedöms tre av målen möjliga att delvis uppnås. Övriga fyra fullmäktigemål är i dagsläget inte möjliga att bedöma. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

4 (2) Ny symbol för måluppfyllelsen I syfte att tydliggöra skillnaden mellan bedömningen av måluppfyllelsen från uppmätta resultat för styrmåtten har nya symboler för måluppfyllelsen införts. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Karlskoga kommuns delårsrapport för januari-april. Christian Westas ekonomichef Brittmarie Ahlm verksamhetscontroller Expedieras till Samtliga nämnder

5 Karlskoga kommun Delårsrapport januari april KS.0014

6 Innehåll Ekonomisk analys... 3 Sammanfattande kommentarer ekonomisk analys , kassaflödes- och balansräkning (tkr)... 4 Driftredovisning i sammandrag, netto, januari - april (tkr)... 7 Sammanställd redovisning av treårsbudget (tkr)... 8 Kommunens investeringskostnader (tkr)... 8 Noter och redovisningsprinciper... 8 Personalanalys God ekonomisk hushållning Finansiella mål Fullmäktigemålen Kvalitetsarbete Kommunfullmäktige Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse socialnämnden Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse kultur- och föreningsnämnden Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsberättelse myndighetsnämnden Verksamhetsberättelse folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse gymnasienämnden Karlskoga kommunhus AB Karlskoga Energi & Miljö AB Karlskogahem AB Karlskoga Näringsliv & Turism Parkeringsbolaget Råkan Övriga nämnder och förbund Administrativ nämnd - Lönecentrum östra Värmland Östra Värmlands överförmyndarnämnd Bergslagens Räddningstjänstförbund

7 Delårsrapport januari - april 3 (108) Ekonomisk analys Sammanfattande kommentarer ekonomisk analys Kommunen totalt Utfallet för hela kommunen för perioden januari-april visar ett positivt resultat på 15,0 mnkr eller +2,9 procent av faktiska skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognostiserat resultat för helåret är +14,9 mnkr eller +1,0 procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta skulle innebära en negativ avvikelse mot budget med -11,0 mnkr. Förklaringar till avvikelsen är -18,6 mnkr i drift nämnder/styrelse (se nedan för mer detaljer), +10,0 mnkr återbetalning av AFA försäkringspremier avseende 2004 (estimerat belopp), -0,7 mnkr i försämrad skatteunderlagsprognos (SKL cirkulär 15:15 daterad ) jämfört med budget samt -1,7 mnkr i övrig finansförvaltning. Driftredovisning för nämnder/styrelse Utfallet i driftredovisningen för samtliga nämnder/styrelse för perioden januari-april är 484,4 mnkr vilket är +3,1 mnkr jämfört med budget. Största avvikelserna mot budget har Kommunstyrelsen +4,2 mnkr, Gymnasienämnden +2,1 mnkr, Samhällsbyggnadsnämnden -2,1 mnkr samt Barn- och utbildningsnämnden - 1,7 mnkr. Prognostiserad driftredovisning för helåret är 1 481,1 mnkr vilket skulle innebära en negativ avvikelse mot budget med -18,6 mnkr. De största avvikelserna per nämnd är följande: Kommunfullmäktige prognostiserar -1,5 mnkr beroende på avvikelse på arvoden och partistöd. Kommunstyrelsen prognostiserar -8,4 mnkr mot budget. Den negativa avvikelsen beror på sociala investeringar till projekten Från etablering till anställning, Projekt 1:1, Digitala lärverktyg samt bidrag till Svenska Migrationscentret. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar -6,2 mnkr beroende på barn- och elevökningar jämfört med budget samt ökade kostnader för skolskjutsar. Socialnämnden prognostiserar -2,0 mnkr beroende på osäkerhet på ersättningar från Migrationsverket samt kostnader försörjningsstöd. Investeringar Investeringsutgifter per sista april uppgår till 10,5 mnkr. Prognos investeringsutgifter för helåret är 79,3 mnkr vilket skulle innebära att 6,2 mnkr av budget inte kommer att förbrukas. 6,0 mnkr önskas överföras till nästa år. Kommunala bolag Karlskoga Kommunhus AB Utfallet per sista april följer budget. Årsprognosen följer även den budget vilket innebär -26,6 mnkr i resultat efter finansiella poster men efter koncernbidrag från dotterbolag blir årets resultat +-0. Karlskoga Energi och Miljö AB utfall per sista april är +46,0 mnkr vilket är -4,4 mnkr jämfört med budget. Prognos för helåret är +56,8 mnkr vilket skulle innebära -5,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelserna förklaras i båda fallen främst av låg försäljning av värme och elnättjänster till följd av milt väder men även låga elpriser som påverkar vattenkraftens resultat. Karlskogahem AB utfall per sista april är +7,4 mnkr vilket är i nivå med budget. Årsprognosen är +11,0 mnkr vilket även den är i nivå med budget. 3

8 Delårsrapport januari - april 4 (108) -, kassaflödes- och balansräkning (tkr) Delår Bokslut Delår Prognos Budget räkning jan-april jan-april Avvikelse Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande post Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande post Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag m.m Finansiella intäkter Finansiella kostnader före extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Årets resultat i % av skatt+gen. statsbidrag 4,6% 2,5% 2,9% 1,0% 1,7% 4

9 Delårsrapport januari - april 5 (108) Kassaflödesanalys Delår Bokslut Delår jan-april jan-april Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för realisationsvinster Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Investeringsbidrag Ökning av långfristiga fordringar 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 Medel från finansierings-verksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

10 Delårsrapport januari - april 6 (108) Balansräkning (tkr) Delår Bokslut Delår jan-april jan-april Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd m.m Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner m.m Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

11 Delårsrapport januari - april 7 (108) Driftredovisning i sammandrag, netto, januari - april (tkr) Delår Utfall Bokslut Prognos Budget Avvikelse jan-apr jan-apr Kommunfullmäktige och revisionen Kommunstyrelsen Östra Värmlands överförmyndarnämnd Administrativ nämnd Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Folkhälsonämnden Gymnasienämnden Valnämnden 673 Summa verksamhetskostnader Finansförvaltning (omvänt plus/minustecken) Budgeterat resultat i förhållande till budget

12 Delårsrapport januari - april 8 (108) Sammanställd redovisning av treårsbudget (tkr) i förhållande till Ingående balans Utfall Prognos Prognos budget Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Folkhälsonämnden Gymnasienämnden Summa Kommunens investeringskostnader (tkr) Utfall jan-april Prognos Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Folkhälsonämnden Gymnasienämnden Summa investeringsutgifter Noter och redovisningsprinciper Bokslutskommentarer Jan-apr Jan-apr Not 1 Verksamhetens intäkter Intäkter enligt driftsredovisningen Avgår: Interna intäkter Skatteintäkter och statsbidrag Finansiella intäkter Extraordinära intäkter 0 0 Externa intäkter verksamheten

13 Delårsrapport januari - april 9 (108) Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader enligt driftsredovisningen Avgår: Interna kostnader Utjämningsavgift Finansiella kostnader Avskrivningar Externa kostnader verksamheten Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar För redovisningen gäller lagen om kommunal redovisning, som syftar till att uppnå enhetlighet i grundläggande ekonomiska frågor. Lagen styr tillsammans med kommunallagens krav på god redovisning kommunens principer för redovisning. Rådet för kommunal redovisning ger rekommendationer som är normgivande för den kommunala redovisningen. Rekommendationerna efterlevs av kommunen förutom avseende exploateringsfastigheter samt till viss del avseende materiella anläggningstillgångar. Kommunen har påbörjat ett arbeta att identifiera exploateringsfastigheter och i redovisningen flytta över dessa från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Detta arbete är ännu inte klart. För materiella anläggningstillgångar påbörjas avskrivningen månaden efter att den tagits i bruk, vilket är en avvikelse från rekommendationen. Kommunen har inte heller genomfört förändringen till komponentavskrivning. Byte av redovisningsprincip Under året gjordes inga ändringar av redovisningsprinciper. Pensionsskulden Pensionsskulden är kommunens beräknade framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare. Den bygger på en genomsnittlig livslängd på cirka 80 år. Den samlade pensionsskulden redovisas under avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder, under rubriken ansvarsförbindelser som ligger under posten inom linjen utanför balansräkningen. Under avsättningar redovisas årets och tidigare års intjänade förmånspensioner. Under kortfristiga skulder redovisas de pensioner som intjänats av de anställda under verksamhetsåret och som ska betalas ut i slutet av mars nästa år. Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som intjänats av arbetstagare och pensionstagare före Dessa räknas årligen upp enligt ett fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. Semesterlöneskulden Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld. Finansiella instrument Karlskoga kommun arbetar med räntederivat i syfte att uppnå önskad risknivå i den långfristiga upplåningen som för närvarande sker helt och hållet till rörlig ränta. Räntederivaten bokförs med mellanskillnaden av betalningsströmmarna som räntekostnad. 9

14 Delårsrapport januari - april 10 (108) Personalanalys Sammanfattande analys Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat från 2287 till Gymnasieförvaltningen har ökat med 8 samt socialförvaltningen med 14, medan barn och utbildning har minskat med 6. Ökningen inom socialförvaltningen är kopplade till ökat antal konverteringar (till följda av Lagen om anställningsskydd) samt ökat uppdrag för ensamkommande barn. Gymnasieförvaltningens ökning finns inom gymnasiesärskolan. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,1 procentenhet jämfört med samma period förra året, och ligger nu på 8,2 procent. Totalt sett så är det kvinnornas sjukfrånvaro som ökar. Mest ökar den i åldersgruppen 50 år och äldre. Andelen personer utan sjukfrånvaro har ökat marginellt jämfört med samma period. Trots att sjukfrånvaron ökat totalt sett så ökar samtidigt andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls. Det kan förklaras genom att det inte är fler personer som har sjukfrånvaro utan de som har sjukfrånvaro är borta längre tid. Det syns också tydligt när man tittar på inom vilka intervall som sjukfrånvaron ökat, där antalet sjukfrånvaro tillfällen i snitt per anställd har minskat medan antalet sjukfrånvarodagar i snitt per anställd har ökat. Arbetet med analys av sjukfrånvaron fortsätter och kommunstyrelsens arbetstutskott följer upp arbetet regelbundet. Personal utan sjukfrånvaro Frisknärvaro Inför har vi sett över urvalet för frisknärvaron, så att vi ska få en så rätt bild som möjligt, det innebär att siffrorna från inte överensstämmer med de som redovisades vid delårsrapport 1. Andelen personer utan sjukfrånvaro har ökat marginellt jämfört med samma period. Variationen mellan ligger mellan 69 och 42 procent. Det innebär att på samhällsbyggnadsförvaltningen har nästan sju av tio varit friska under årets första fyra månader. Trots att sjukfrånvaron ökat totalt sett så ökar samtidigt andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls. Det kan förklaras genom att det inte är fler personer som har sjukfrånvaro utan de som har sjukfrånvaro är borta längre tid. Det syns också tydligt när man tittar på inom vilka intervall som sjukfrånvaron ökat, där antalet sjukfrånvaro tillfällen i snitt per anställd har minskat medan antalet sjukfrånvarodagar i snitt per anställd har ökat. Månadsavlönade utan sjukfrånvaro, jan apr jämfört med (procent av anställda) 10

15 Delårsrapport januari - april 11 (108) Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,1 procentenhet jämfört med samma period förra året, och ligger nu på 8,2 procent. Två förvaltningar har lägre sjukfrånvaron och folkhälsoförvaltningen som legat högst ligger på samma nivå som tidigare. Det är positivt att trenden inte fortsätter uppåt. Högst sjukfrånvaro har socialförvaltningen och det är inom vård och omsorg, vårdboenden som sjukfrånvaron ökat mest. Förvaltningen har påbörjat arbete med analyser på enhetsnivå för att kunna hejda utvecklingen. Generellt sett över hela kommunen ser vi att långtidssjukfrånvaron är den som ökar mest, vilket kan avläsas i att pågående rehabiliteringsärenden blir längre och orsakerna flera. Totalt sett så är det kvinnornas sjukfrånvaro som ökar. Mest ökar den i åldersgruppen 50 år och äldre. Männens sjukfrånvaro har däremot minskat, men eftersom andelen män i kommunen ligger runt 17 procent slår den lägre sjukfrånvaron på männen inte igenom på totalen. Total sjukfrånvaro per förvaltning, jan april jämfört med (procent), månadsavlönade Sjukfrånvaron uppdelad på kön och ålder, jan april och (procent av ordinarie arbetad tid) januari april januari april kvinnor män kvinnor män - 29 år 5,4 2,6 5,0 3, år 8,7 3,9 7,1 3,9 50 år - 10,7 4,8 8,7 5,7 Totalt 9,3 4,2 7,6 4,7 Upprepad korttidsfrånvaro Antal personer med upprepad sjukfrånvaro har inte förändrats så mycket att det går att se någon trend. Det varierar mellan månader och sammantaget kan man säga att antalet personer som haft 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under senaste 12 månaderna ligger relativt konstant. 11

16 Delårsrapport januari - april 12 (108) Upprepad korttidsfrånvaro under jan april jämfört med (antal personer) januari februari mars april Barn- och utbildningsförvaltningen Folkhälsoförvaltningen Gymnasieförvaltningen Kommunstyrelsens ledningskontor Kultur- och föreningsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Totalt Långtidssjukfrånvaro Andelen långtidssjukfrånvaro ökar för båda könen, sett till totalen. I åldersintervallet upp till 29 år har långtidssjukfrånvaron minskat både för kvinnor och män, men för övriga åldersgrupper ökar den. I kultur och föreningsförvaltningen består över 70 procent av all sjukfrånvaro av långtidssjukfrånvaro, medan barn och utbildningsförvaltningen har en långtidssjukfrånvaro på knappt 47 procent. Anledningen till att långtidssjukfrånvaron ökar kan vara kopplat till långa väntetider för utredningar, behandlingar, avstämningsmöten samt ökat antal sjukfall med psykisk ohälsa som tar längre tid att rehabilitera sig från. Vi kan som arbetsgivare inte se någon tydlig ökning av antalet arbetsrelaterade sjukfall, men varje sjukfall är självklart arbetspåverkande. Särskilt då vi vet att återgång till arbetet efter en långtidssjukskrivning är påfrestande främst för den enskilde men även för arbetslaget som helhet. Därför är det viktigt att arbeta för att skapa möjlighet till mjukstart och förståelse i arbetsgrupperna vid återgång i arbete. Långtidssjukfrånvaron av den totala sjukfrånvaron (procent) januari april januari april kvinnor män kvinnor män - 29 år 10,9 3,9 19,3 14, år 53,5 40,9 42,3 36,6 50 år - 56,9 49,0 50,4 45,5 Totalt 52,9 42,2 45,1 39,7 Personal Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat från 2287 till Gymnasieförvaltningen har ökat med 8 samt socialförvaltningen med 14, medan barn och utbildning har minskat med 6. Ökningen inom socialförvaltningen är kopplade till ökat antal konverteringar (till följda av Lagen om Anställnings Skydd) samt ökat uppdrag för ensamkommande barn (HVB hem, träningsboende och utsluss). Gymnasieförvaltningens ökning finns inom gymnasiesärskolan. Vi har 82 procent kvinnor och 18 procent tillsvidareanställda årsarbetare. hade vi en fördelning på 83 procent kvinnor och 17 procent män vilket ger en liten förbättring av andel män. Tre förvaltningar har vad man kan kalla jämn könsfördelning, det vill säga att fördelningen ligger inom spannet (40-60). Det är gymnasieförvaltningen, kultur och föreningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, övriga är klart kvinnodominerade. 12

17 Delårsrapport januari - april 13 (108) Årsarbetare fördelat på förvaltning, 30 april jämfört med 30 april (antal) Årsarbetare per förvaltning fördelat på kön, 30 april jämfört med 30 april (antal) 13

18 Delårsrapport januari - april 14 (108) God ekonomisk hushållning Finansiella mål Karlskoga kommun har två finansiella mål som är viktiga för att få en stark, långsiktig och hållbar ekonomi. Förändring av eget kapital, dvs. årets resultat, ska vara positiv och utgöra minst 2 % av skatter och bidrag. Det innebär 31,1 mnkr enligt budget. Budgeterat resultat för var 25,8 mnkr och avviker således från resultatmålet. Prognosen för helåret per 30 april visar 15,0 mnkr vilket skulle innebära att målet inte nås. Syftet med målet är att verksamheten varje år skall generera likviditet till egenfinansiering av investeringar, skapa förutsättningar för att minska låneskulden och trygga framtida pensionsåtaganden. Ambitionen är att öka nivån på resultatet successivt från år 2016 och framåt i syfte att konsolidera kommunens ekonomi. Investeringarna skall som huvudregel uppgå till maximalt avskrivningsnivå. Avskrivningarna för är budgeterade till 67,8 mnkr. Investeringsnivå för enligt fastställd investeringsplan i budget är 56,2 mnkr med då ombudgeteringar från på investeringsprojekt som inte avslutats tillkommer, kommer målet inte att nås. Syftet med målet är att egenfinansiera investeringar, minska låneskuld och stärka soliditeten. Investeringar utgörs av summan av varje års investeringsbudget och omföring av tidigare års icke utförda investeringar. Båda målen syftar också till att kommunens ekonomi skall vara så stark att man klarar framtida pensionsåtaganden utan negativ inverkan på kommunens kärnverksamheter. Fullmäktigemålen Tecken förklaringar Måluppfyllelse Målet bedöms möjligt att uppnå Målet bedöms inte vara möjligt att uppnå Målet bedöms delvis vara möjligt att uppnå Bedömning av måluppfyllelsen är inte möjlig Nivåer för styrmått Uppfylld nivå (>95% av målvärdet) Inte uppfylld nivå (<65 % av målvärdet) Delvis uppfylld nivå (65-95 % av målvärdet) Ingen utvärdering Trend sedan 2012 Utvecklingen är positiv Utvecklingen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Jämfört med andra kommuner Bland de 25 % bästa Bland de 25 % sämsta Bland de 50 % i mitten 14

19 Delårsrapport januari - april 15 (108) Medborgar-/brukarperspektiv Arbetet med att utveckla trygghetsfrågorna fortgår. Bland annat fortgår samarbetet mellan polisen och kommunen i syfte att utarbeta så kallade medborgarlöften, vilket är en del av den nya styrningen av polisen. Medborgarlöftena ska innehålla det som medborgarna lokalt upplever som problem. Bedömning av måluppfyllelsen för målen under medborgar-/brukarperspektivet är svårbedömd. Få mätningar har genomförts och få uppgifter om genomförda eller planerade åtgärder finns angivna. Två av målen bedöms dock vara möjliga att delvis uppnås. Ett av målen går inte att bedöma i dagsläget. Mål Styrmått Kommentarer och åtgärder utifrån resultat och genomförda/planerade åtgärder Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga Andel ungdomar i årskurs 9 som känner sig trygga i Karlskoga Andel elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt i grundsärskolan som uppger att de känner sig trygga Förra årets resultat visade ingen större skillnad jämfört med tidigare. Kvinnornas upplevda trygghet minskade däremot. Se vidare kommentaren till Anmälda våldsbrott. Trygghet och studiero är två områden som är angelägna för goda studieresultat Förra årets resultat är likvärdigt med resultatet för Både pojkarnas och flickornas resultat är samstämmiga med länets. Flickors upplevelse av trygghet är ett utvecklingsområde. Systematisk uppföljning av barns trygga uppväxtvillkor följs genom folkhälsopolitiskt bokslut. Övergripande drogförebyggande arbete och drogfri skolavslutning genomförs. Ett projekt angående jämlik och jämställd hälsa har startat i syfte att bredda kommunernas arbete kring social trygghet. et från föregående års mätning har förbättrats totalt sett för grundskolan. Skillnaden i resultat för flickor och pojkar i åk 5 är liten, däremot uppger pojkarna i åk 8 något större trygghet än flickorna. Eleverna i åk 5 uppger en större trygghet än eleverna i åk 8. et för grundsärskolan är sämre än föregående år. Observera att det Trend Jämf () () 15

20 Delårsrapport januari - april 16 (108) låga elevantalet för grundsärskolan innebär att varje elevsvar motsvarar sex procentenheter. Andel av Karlskogas (egna) publika lokaler som är fysiskt tillgängliga för alla Ett verktyg för mätning av tillgänglighet av lokaler har tagits fram. Mätningar visar att vi redan har nått målnivån. Anmälda våldsbrott Fokus inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kommer under att ligga på den nya samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Polismyndigheten. Överenskommelsen ska bygga på den lokala problembilden och innehålla medborgarlöften. Ett omfattande arbete pågår med förberedelser och implementering av arbetet. Polisen kommer även att tillsätta en särskild kommunpolis. (2013) Andel ensamkommande barn och unga som upplever att kommunens mottagande är gott Ej mätt. Mäts under slutet av året. Helhetsbedömning av kommunen som en plats att leva och bo på Arbete pågår med att identifiera åtgärder som ökar Karlskogas attraktivitet som boendeort. Ökat bostadsbyggande bedöms vara en mycket viktig faktor. () Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Hur nöjda kommunens brukare är med verksamheterna/tjänsterna Andel medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon Förra årets resultat var bra. Sedan januari har inga nya resultat från brukarundersökningar rapporterats. Diskussioner pågår om att hitta andra och mer kontinuerliga metoder för att undersöka brukarnöjdheten. et för bemötande förra året var betydligt lägre än resultatet för et är också betydligt lägre än genomsnittet för andra kommuner. Svängningar i resultaten kan bero på att vi inte systematiskt arbetar med () 16

21 Delårsrapport januari - april 17 (108) Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Andel brukare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter Antal ferieplatser Hur stor andel av de sökande från årskurs 9 som erbjuds en ferieplats Antal timmar/vecka i snitt som fritidsgårdarna 1 är öppna efter skoltid under verksamhetsåret Andel föreningar som kommunen årligen för samtal med och som arbetar med att nå barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer Andel barn och unga som uppger att de mår bättre genom kommunens främjande och bemötandefrågan inom kommunen. Sedan mätningen genomfördes har riktlinjer för bemötande och service tagits fram, vilka ska implementeras under. Inga nya resultat har rapporterats sedan januari. Riktlinjer för service och bemötande är framtagna och ska implementeras under. Se även kommentaren ovan om metoder för mer kontinuerliga undersökningar. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år. Under kommer fler aktiviteter att genomföras vad gäller medborgarinflytande, återkoppling av genomförda medborgardialoger samt ett antal dialoger. En handbok har tagits fram i hur man genomför medborgardialoger. Antalet framtagna platser för sommaren är 240, vilket är 10 platser fler än målvärdet. Alla ungdomar i årskurs 9, som sökte feriepraktikplats i rätt tid, kommer att erbjudas en ferieplats. I likhet med tidigare år planerar de två fritidsgårdarna sina öppettider så att de kompletterar varandra och kan erbjuda så generösa öppettider som möjligt inom de ekonomiska ramarna. Föreningarna har inte kunnat ge några konkreta svar på om det finns barn och unga med i föreningarna som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Man tror det, men det finns inget bra sätt att mäta detta. En nollmätning genomförs i juni. En ansökan om medel för att utveckla systematik för () 1 Stacken och Skrantagården 17

Karlskoga kommun Delårsrapport januari april 2015 KS

Karlskoga kommun Delårsrapport januari april 2015 KS Karlskoga kommun Delårsrapport januari april KS.0014 Innehåll Ekonomisk analys... 3 Sammanfattande kommentarer ekonomisk analys... 3 -, kassaflödes- och balansräkning (tkr)... 4 Driftredovisning i sammandrag,

Läs mer

Karlskoga kommun Delårsrapport januari-augusti 2015 KS

Karlskoga kommun Delårsrapport januari-augusti 2015 KS Karlskoga kommun Delårsrapport januari-augusti KS.0015 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattande kommentarer ekonomisk analys... 3 -, kassaflödes- och balansräkning (tkr)... 5 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet.

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Ärende 2 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Rapporten finns även publicerad i färg på www.karlskoga.se under rubriken Kommun & politik/demokrati/kommunstyrelsen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter

Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-09-04 FHN 2015.0017 Handläggare Ann-Mari Pettersson Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter Sammanfattning Målet för folkhälsonämnden en god och jämlik

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna 2013-03-06 KS 2012.0011 Samtliga nämnder (ej valnämnden) Samtliga förvaltningschefer KSAU Mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 1 november 2016 Granskning av delårsrapport 2016 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer