Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015"

Transkript

1

2

3 Tjänsteskrivelse KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april för Karlskoga kommun. Rapporten är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och intentionerna i kommunala redovisningslagen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 maj Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april (rapport) Beskrivning av förslag Ekonomiskt resultat Utfallet för hela kommunen för perioden januari-april visar ett positivt resultat på 15,0 mnkr eller +2,9 procent av faktiska skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognostiserat resultat för helåret är +14,9 mnkr eller +1,0 procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta skulle innebära en negativ avvikelse mot budget med -11,0 mnkr. Förklaringar till avvikelsen är -18,6 mnkr i drift nämnder/styrelse, +10,0 mnkr återbetalning av AFA försäkringspremier avseende 2004 (estimerat belopp), -0,7 mnkr i försämrad skatteunderlagsprognos (SKL cirkulär 15:15 daterad ) jämfört med budget samt -1,7 mnkr i övrig finansförvaltning. Måluppfyllelse Det är svårt att i dagsläget göra en säker prognos för måluppfyllelsen för fullmäktigemålen. Få mått är mätta och få genomförda eller planerade åtgärder/aktiviteter är inrapporterade. Av kommunfullmäktiges sju mål bedöms tre av målen möjliga att delvis uppnås. Övriga fyra fullmäktigemål är i dagsläget inte möjliga att bedöma. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

4 (2) Ny symbol för måluppfyllelsen I syfte att tydliggöra skillnaden mellan bedömningen av måluppfyllelsen från uppmätta resultat för styrmåtten har nya symboler för måluppfyllelsen införts. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Karlskoga kommuns delårsrapport för januari-april. Christian Westas ekonomichef Brittmarie Ahlm verksamhetscontroller Expedieras till Samtliga nämnder

5 Karlskoga kommun Delårsrapport januari april KS.0014

6 Innehåll Ekonomisk analys... 3 Sammanfattande kommentarer ekonomisk analys , kassaflödes- och balansräkning (tkr)... 4 Driftredovisning i sammandrag, netto, januari - april (tkr)... 7 Sammanställd redovisning av treårsbudget (tkr)... 8 Kommunens investeringskostnader (tkr)... 8 Noter och redovisningsprinciper... 8 Personalanalys God ekonomisk hushållning Finansiella mål Fullmäktigemålen Kvalitetsarbete Kommunfullmäktige Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse socialnämnden Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse kultur- och föreningsnämnden Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsberättelse myndighetsnämnden Verksamhetsberättelse folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse gymnasienämnden Karlskoga kommunhus AB Karlskoga Energi & Miljö AB Karlskogahem AB Karlskoga Näringsliv & Turism Parkeringsbolaget Råkan Övriga nämnder och förbund Administrativ nämnd - Lönecentrum östra Värmland Östra Värmlands överförmyndarnämnd Bergslagens Räddningstjänstförbund

7 Delårsrapport januari - april 3 (108) Ekonomisk analys Sammanfattande kommentarer ekonomisk analys Kommunen totalt Utfallet för hela kommunen för perioden januari-april visar ett positivt resultat på 15,0 mnkr eller +2,9 procent av faktiska skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognostiserat resultat för helåret är +14,9 mnkr eller +1,0 procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta skulle innebära en negativ avvikelse mot budget med -11,0 mnkr. Förklaringar till avvikelsen är -18,6 mnkr i drift nämnder/styrelse (se nedan för mer detaljer), +10,0 mnkr återbetalning av AFA försäkringspremier avseende 2004 (estimerat belopp), -0,7 mnkr i försämrad skatteunderlagsprognos (SKL cirkulär 15:15 daterad ) jämfört med budget samt -1,7 mnkr i övrig finansförvaltning. Driftredovisning för nämnder/styrelse Utfallet i driftredovisningen för samtliga nämnder/styrelse för perioden januari-april är 484,4 mnkr vilket är +3,1 mnkr jämfört med budget. Största avvikelserna mot budget har Kommunstyrelsen +4,2 mnkr, Gymnasienämnden +2,1 mnkr, Samhällsbyggnadsnämnden -2,1 mnkr samt Barn- och utbildningsnämnden - 1,7 mnkr. Prognostiserad driftredovisning för helåret är 1 481,1 mnkr vilket skulle innebära en negativ avvikelse mot budget med -18,6 mnkr. De största avvikelserna per nämnd är följande: Kommunfullmäktige prognostiserar -1,5 mnkr beroende på avvikelse på arvoden och partistöd. Kommunstyrelsen prognostiserar -8,4 mnkr mot budget. Den negativa avvikelsen beror på sociala investeringar till projekten Från etablering till anställning, Projekt 1:1, Digitala lärverktyg samt bidrag till Svenska Migrationscentret. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar -6,2 mnkr beroende på barn- och elevökningar jämfört med budget samt ökade kostnader för skolskjutsar. Socialnämnden prognostiserar -2,0 mnkr beroende på osäkerhet på ersättningar från Migrationsverket samt kostnader försörjningsstöd. Investeringar Investeringsutgifter per sista april uppgår till 10,5 mnkr. Prognos investeringsutgifter för helåret är 79,3 mnkr vilket skulle innebära att 6,2 mnkr av budget inte kommer att förbrukas. 6,0 mnkr önskas överföras till nästa år. Kommunala bolag Karlskoga Kommunhus AB Utfallet per sista april följer budget. Årsprognosen följer även den budget vilket innebär -26,6 mnkr i resultat efter finansiella poster men efter koncernbidrag från dotterbolag blir årets resultat +-0. Karlskoga Energi och Miljö AB utfall per sista april är +46,0 mnkr vilket är -4,4 mnkr jämfört med budget. Prognos för helåret är +56,8 mnkr vilket skulle innebära -5,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelserna förklaras i båda fallen främst av låg försäljning av värme och elnättjänster till följd av milt väder men även låga elpriser som påverkar vattenkraftens resultat. Karlskogahem AB utfall per sista april är +7,4 mnkr vilket är i nivå med budget. Årsprognosen är +11,0 mnkr vilket även den är i nivå med budget. 3

8 Delårsrapport januari - april 4 (108) -, kassaflödes- och balansräkning (tkr) Delår Bokslut Delår Prognos Budget räkning jan-april jan-april Avvikelse Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande post Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande post Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag m.m Finansiella intäkter Finansiella kostnader före extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Årets resultat i % av skatt+gen. statsbidrag 4,6% 2,5% 2,9% 1,0% 1,7% 4

9 Delårsrapport januari - april 5 (108) Kassaflödesanalys Delår Bokslut Delår jan-april jan-april Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för realisationsvinster Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Investeringsbidrag Ökning av långfristiga fordringar 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 Medel från finansierings-verksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

10 Delårsrapport januari - april 6 (108) Balansräkning (tkr) Delår Bokslut Delår jan-april jan-april Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd m.m Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner m.m Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

11 Delårsrapport januari - april 7 (108) Driftredovisning i sammandrag, netto, januari - april (tkr) Delår Utfall Bokslut Prognos Budget Avvikelse jan-apr jan-apr Kommunfullmäktige och revisionen Kommunstyrelsen Östra Värmlands överförmyndarnämnd Administrativ nämnd Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Folkhälsonämnden Gymnasienämnden Valnämnden 673 Summa verksamhetskostnader Finansförvaltning (omvänt plus/minustecken) Budgeterat resultat i förhållande till budget

12 Delårsrapport januari - april 8 (108) Sammanställd redovisning av treårsbudget (tkr) i förhållande till Ingående balans Utfall Prognos Prognos budget Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Folkhälsonämnden Gymnasienämnden Summa Kommunens investeringskostnader (tkr) Utfall jan-april Prognos Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Folkhälsonämnden Gymnasienämnden Summa investeringsutgifter Noter och redovisningsprinciper Bokslutskommentarer Jan-apr Jan-apr Not 1 Verksamhetens intäkter Intäkter enligt driftsredovisningen Avgår: Interna intäkter Skatteintäkter och statsbidrag Finansiella intäkter Extraordinära intäkter 0 0 Externa intäkter verksamheten

13 Delårsrapport januari - april 9 (108) Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader enligt driftsredovisningen Avgår: Interna kostnader Utjämningsavgift Finansiella kostnader Avskrivningar Externa kostnader verksamheten Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar För redovisningen gäller lagen om kommunal redovisning, som syftar till att uppnå enhetlighet i grundläggande ekonomiska frågor. Lagen styr tillsammans med kommunallagens krav på god redovisning kommunens principer för redovisning. Rådet för kommunal redovisning ger rekommendationer som är normgivande för den kommunala redovisningen. Rekommendationerna efterlevs av kommunen förutom avseende exploateringsfastigheter samt till viss del avseende materiella anläggningstillgångar. Kommunen har påbörjat ett arbeta att identifiera exploateringsfastigheter och i redovisningen flytta över dessa från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Detta arbete är ännu inte klart. För materiella anläggningstillgångar påbörjas avskrivningen månaden efter att den tagits i bruk, vilket är en avvikelse från rekommendationen. Kommunen har inte heller genomfört förändringen till komponentavskrivning. Byte av redovisningsprincip Under året gjordes inga ändringar av redovisningsprinciper. Pensionsskulden Pensionsskulden är kommunens beräknade framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare. Den bygger på en genomsnittlig livslängd på cirka 80 år. Den samlade pensionsskulden redovisas under avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder, under rubriken ansvarsförbindelser som ligger under posten inom linjen utanför balansräkningen. Under avsättningar redovisas årets och tidigare års intjänade förmånspensioner. Under kortfristiga skulder redovisas de pensioner som intjänats av de anställda under verksamhetsåret och som ska betalas ut i slutet av mars nästa år. Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som intjänats av arbetstagare och pensionstagare före Dessa räknas årligen upp enligt ett fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. Semesterlöneskulden Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld. Finansiella instrument Karlskoga kommun arbetar med räntederivat i syfte att uppnå önskad risknivå i den långfristiga upplåningen som för närvarande sker helt och hållet till rörlig ränta. Räntederivaten bokförs med mellanskillnaden av betalningsströmmarna som räntekostnad. 9

14 Delårsrapport januari - april 10 (108) Personalanalys Sammanfattande analys Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat från 2287 till Gymnasieförvaltningen har ökat med 8 samt socialförvaltningen med 14, medan barn och utbildning har minskat med 6. Ökningen inom socialförvaltningen är kopplade till ökat antal konverteringar (till följda av Lagen om anställningsskydd) samt ökat uppdrag för ensamkommande barn. Gymnasieförvaltningens ökning finns inom gymnasiesärskolan. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,1 procentenhet jämfört med samma period förra året, och ligger nu på 8,2 procent. Totalt sett så är det kvinnornas sjukfrånvaro som ökar. Mest ökar den i åldersgruppen 50 år och äldre. Andelen personer utan sjukfrånvaro har ökat marginellt jämfört med samma period. Trots att sjukfrånvaron ökat totalt sett så ökar samtidigt andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls. Det kan förklaras genom att det inte är fler personer som har sjukfrånvaro utan de som har sjukfrånvaro är borta längre tid. Det syns också tydligt när man tittar på inom vilka intervall som sjukfrånvaron ökat, där antalet sjukfrånvaro tillfällen i snitt per anställd har minskat medan antalet sjukfrånvarodagar i snitt per anställd har ökat. Arbetet med analys av sjukfrånvaron fortsätter och kommunstyrelsens arbetstutskott följer upp arbetet regelbundet. Personal utan sjukfrånvaro Frisknärvaro Inför har vi sett över urvalet för frisknärvaron, så att vi ska få en så rätt bild som möjligt, det innebär att siffrorna från inte överensstämmer med de som redovisades vid delårsrapport 1. Andelen personer utan sjukfrånvaro har ökat marginellt jämfört med samma period. Variationen mellan ligger mellan 69 och 42 procent. Det innebär att på samhällsbyggnadsförvaltningen har nästan sju av tio varit friska under årets första fyra månader. Trots att sjukfrånvaron ökat totalt sett så ökar samtidigt andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls. Det kan förklaras genom att det inte är fler personer som har sjukfrånvaro utan de som har sjukfrånvaro är borta längre tid. Det syns också tydligt när man tittar på inom vilka intervall som sjukfrånvaron ökat, där antalet sjukfrånvaro tillfällen i snitt per anställd har minskat medan antalet sjukfrånvarodagar i snitt per anställd har ökat. Månadsavlönade utan sjukfrånvaro, jan apr jämfört med (procent av anställda) 10

15 Delårsrapport januari - april 11 (108) Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,1 procentenhet jämfört med samma period förra året, och ligger nu på 8,2 procent. Två förvaltningar har lägre sjukfrånvaron och folkhälsoförvaltningen som legat högst ligger på samma nivå som tidigare. Det är positivt att trenden inte fortsätter uppåt. Högst sjukfrånvaro har socialförvaltningen och det är inom vård och omsorg, vårdboenden som sjukfrånvaron ökat mest. Förvaltningen har påbörjat arbete med analyser på enhetsnivå för att kunna hejda utvecklingen. Generellt sett över hela kommunen ser vi att långtidssjukfrånvaron är den som ökar mest, vilket kan avläsas i att pågående rehabiliteringsärenden blir längre och orsakerna flera. Totalt sett så är det kvinnornas sjukfrånvaro som ökar. Mest ökar den i åldersgruppen 50 år och äldre. Männens sjukfrånvaro har däremot minskat, men eftersom andelen män i kommunen ligger runt 17 procent slår den lägre sjukfrånvaron på männen inte igenom på totalen. Total sjukfrånvaro per förvaltning, jan april jämfört med (procent), månadsavlönade Sjukfrånvaron uppdelad på kön och ålder, jan april och (procent av ordinarie arbetad tid) januari april januari april kvinnor män kvinnor män - 29 år 5,4 2,6 5,0 3, år 8,7 3,9 7,1 3,9 50 år - 10,7 4,8 8,7 5,7 Totalt 9,3 4,2 7,6 4,7 Upprepad korttidsfrånvaro Antal personer med upprepad sjukfrånvaro har inte förändrats så mycket att det går att se någon trend. Det varierar mellan månader och sammantaget kan man säga att antalet personer som haft 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under senaste 12 månaderna ligger relativt konstant. 11

16 Delårsrapport januari - april 12 (108) Upprepad korttidsfrånvaro under jan april jämfört med (antal personer) januari februari mars april Barn- och utbildningsförvaltningen Folkhälsoförvaltningen Gymnasieförvaltningen Kommunstyrelsens ledningskontor Kultur- och föreningsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Totalt Långtidssjukfrånvaro Andelen långtidssjukfrånvaro ökar för båda könen, sett till totalen. I åldersintervallet upp till 29 år har långtidssjukfrånvaron minskat både för kvinnor och män, men för övriga åldersgrupper ökar den. I kultur och föreningsförvaltningen består över 70 procent av all sjukfrånvaro av långtidssjukfrånvaro, medan barn och utbildningsförvaltningen har en långtidssjukfrånvaro på knappt 47 procent. Anledningen till att långtidssjukfrånvaron ökar kan vara kopplat till långa väntetider för utredningar, behandlingar, avstämningsmöten samt ökat antal sjukfall med psykisk ohälsa som tar längre tid att rehabilitera sig från. Vi kan som arbetsgivare inte se någon tydlig ökning av antalet arbetsrelaterade sjukfall, men varje sjukfall är självklart arbetspåverkande. Särskilt då vi vet att återgång till arbetet efter en långtidssjukskrivning är påfrestande främst för den enskilde men även för arbetslaget som helhet. Därför är det viktigt att arbeta för att skapa möjlighet till mjukstart och förståelse i arbetsgrupperna vid återgång i arbete. Långtidssjukfrånvaron av den totala sjukfrånvaron (procent) januari april januari april kvinnor män kvinnor män - 29 år 10,9 3,9 19,3 14, år 53,5 40,9 42,3 36,6 50 år - 56,9 49,0 50,4 45,5 Totalt 52,9 42,2 45,1 39,7 Personal Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat från 2287 till Gymnasieförvaltningen har ökat med 8 samt socialförvaltningen med 14, medan barn och utbildning har minskat med 6. Ökningen inom socialförvaltningen är kopplade till ökat antal konverteringar (till följda av Lagen om Anställnings Skydd) samt ökat uppdrag för ensamkommande barn (HVB hem, träningsboende och utsluss). Gymnasieförvaltningens ökning finns inom gymnasiesärskolan. Vi har 82 procent kvinnor och 18 procent tillsvidareanställda årsarbetare. hade vi en fördelning på 83 procent kvinnor och 17 procent män vilket ger en liten förbättring av andel män. Tre förvaltningar har vad man kan kalla jämn könsfördelning, det vill säga att fördelningen ligger inom spannet (40-60). Det är gymnasieförvaltningen, kultur och föreningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, övriga är klart kvinnodominerade. 12

17 Delårsrapport januari - april 13 (108) Årsarbetare fördelat på förvaltning, 30 april jämfört med 30 april (antal) Årsarbetare per förvaltning fördelat på kön, 30 april jämfört med 30 april (antal) 13

18 Delårsrapport januari - april 14 (108) God ekonomisk hushållning Finansiella mål Karlskoga kommun har två finansiella mål som är viktiga för att få en stark, långsiktig och hållbar ekonomi. Förändring av eget kapital, dvs. årets resultat, ska vara positiv och utgöra minst 2 % av skatter och bidrag. Det innebär 31,1 mnkr enligt budget. Budgeterat resultat för var 25,8 mnkr och avviker således från resultatmålet. Prognosen för helåret per 30 april visar 15,0 mnkr vilket skulle innebära att målet inte nås. Syftet med målet är att verksamheten varje år skall generera likviditet till egenfinansiering av investeringar, skapa förutsättningar för att minska låneskulden och trygga framtida pensionsåtaganden. Ambitionen är att öka nivån på resultatet successivt från år 2016 och framåt i syfte att konsolidera kommunens ekonomi. Investeringarna skall som huvudregel uppgå till maximalt avskrivningsnivå. Avskrivningarna för är budgeterade till 67,8 mnkr. Investeringsnivå för enligt fastställd investeringsplan i budget är 56,2 mnkr med då ombudgeteringar från på investeringsprojekt som inte avslutats tillkommer, kommer målet inte att nås. Syftet med målet är att egenfinansiera investeringar, minska låneskuld och stärka soliditeten. Investeringar utgörs av summan av varje års investeringsbudget och omföring av tidigare års icke utförda investeringar. Båda målen syftar också till att kommunens ekonomi skall vara så stark att man klarar framtida pensionsåtaganden utan negativ inverkan på kommunens kärnverksamheter. Fullmäktigemålen Tecken förklaringar Måluppfyllelse Målet bedöms möjligt att uppnå Målet bedöms inte vara möjligt att uppnå Målet bedöms delvis vara möjligt att uppnå Bedömning av måluppfyllelsen är inte möjlig Nivåer för styrmått Uppfylld nivå (>95% av målvärdet) Inte uppfylld nivå (<65 % av målvärdet) Delvis uppfylld nivå (65-95 % av målvärdet) Ingen utvärdering Trend sedan 2012 Utvecklingen är positiv Utvecklingen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Jämfört med andra kommuner Bland de 25 % bästa Bland de 25 % sämsta Bland de 50 % i mitten 14

19 Delårsrapport januari - april 15 (108) Medborgar-/brukarperspektiv Arbetet med att utveckla trygghetsfrågorna fortgår. Bland annat fortgår samarbetet mellan polisen och kommunen i syfte att utarbeta så kallade medborgarlöften, vilket är en del av den nya styrningen av polisen. Medborgarlöftena ska innehålla det som medborgarna lokalt upplever som problem. Bedömning av måluppfyllelsen för målen under medborgar-/brukarperspektivet är svårbedömd. Få mätningar har genomförts och få uppgifter om genomförda eller planerade åtgärder finns angivna. Två av målen bedöms dock vara möjliga att delvis uppnås. Ett av målen går inte att bedöma i dagsläget. Mål Styrmått Kommentarer och åtgärder utifrån resultat och genomförda/planerade åtgärder Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga Andel ungdomar i årskurs 9 som känner sig trygga i Karlskoga Andel elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt i grundsärskolan som uppger att de känner sig trygga Förra årets resultat visade ingen större skillnad jämfört med tidigare. Kvinnornas upplevda trygghet minskade däremot. Se vidare kommentaren till Anmälda våldsbrott. Trygghet och studiero är två områden som är angelägna för goda studieresultat Förra årets resultat är likvärdigt med resultatet för Både pojkarnas och flickornas resultat är samstämmiga med länets. Flickors upplevelse av trygghet är ett utvecklingsområde. Systematisk uppföljning av barns trygga uppväxtvillkor följs genom folkhälsopolitiskt bokslut. Övergripande drogförebyggande arbete och drogfri skolavslutning genomförs. Ett projekt angående jämlik och jämställd hälsa har startat i syfte att bredda kommunernas arbete kring social trygghet. et från föregående års mätning har förbättrats totalt sett för grundskolan. Skillnaden i resultat för flickor och pojkar i åk 5 är liten, däremot uppger pojkarna i åk 8 något större trygghet än flickorna. Eleverna i åk 5 uppger en större trygghet än eleverna i åk 8. et för grundsärskolan är sämre än föregående år. Observera att det Trend Jämf () () 15

20 Delårsrapport januari - april 16 (108) låga elevantalet för grundsärskolan innebär att varje elevsvar motsvarar sex procentenheter. Andel av Karlskogas (egna) publika lokaler som är fysiskt tillgängliga för alla Ett verktyg för mätning av tillgänglighet av lokaler har tagits fram. Mätningar visar att vi redan har nått målnivån. Anmälda våldsbrott Fokus inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kommer under att ligga på den nya samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och Polismyndigheten. Överenskommelsen ska bygga på den lokala problembilden och innehålla medborgarlöften. Ett omfattande arbete pågår med förberedelser och implementering av arbetet. Polisen kommer även att tillsätta en särskild kommunpolis. (2013) Andel ensamkommande barn och unga som upplever att kommunens mottagande är gott Ej mätt. Mäts under slutet av året. Helhetsbedömning av kommunen som en plats att leva och bo på Arbete pågår med att identifiera åtgärder som ökar Karlskogas attraktivitet som boendeort. Ökat bostadsbyggande bedöms vara en mycket viktig faktor. () Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Hur nöjda kommunens brukare är med verksamheterna/tjänsterna Andel medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon Förra årets resultat var bra. Sedan januari har inga nya resultat från brukarundersökningar rapporterats. Diskussioner pågår om att hitta andra och mer kontinuerliga metoder för att undersöka brukarnöjdheten. et för bemötande förra året var betydligt lägre än resultatet för et är också betydligt lägre än genomsnittet för andra kommuner. Svängningar i resultaten kan bero på att vi inte systematiskt arbetar med () 16

21 Delårsrapport januari - april 17 (108) Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Andel brukare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter Antal ferieplatser Hur stor andel av de sökande från årskurs 9 som erbjuds en ferieplats Antal timmar/vecka i snitt som fritidsgårdarna 1 är öppna efter skoltid under verksamhetsåret Andel föreningar som kommunen årligen för samtal med och som arbetar med att nå barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer Andel barn och unga som uppger att de mår bättre genom kommunens främjande och bemötandefrågan inom kommunen. Sedan mätningen genomfördes har riktlinjer för bemötande och service tagits fram, vilka ska implementeras under. Inga nya resultat har rapporterats sedan januari. Riktlinjer för service och bemötande är framtagna och ska implementeras under. Se även kommentaren ovan om metoder för mer kontinuerliga undersökningar. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år. Under kommer fler aktiviteter att genomföras vad gäller medborgarinflytande, återkoppling av genomförda medborgardialoger samt ett antal dialoger. En handbok har tagits fram i hur man genomför medborgardialoger. Antalet framtagna platser för sommaren är 240, vilket är 10 platser fler än målvärdet. Alla ungdomar i årskurs 9, som sökte feriepraktikplats i rätt tid, kommer att erbjudas en ferieplats. I likhet med tidigare år planerar de två fritidsgårdarna sina öppettider så att de kompletterar varandra och kan erbjuda så generösa öppettider som möjligt inom de ekonomiska ramarna. Föreningarna har inte kunnat ge några konkreta svar på om det finns barn och unga med i föreningarna som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Man tror det, men det finns inget bra sätt att mäta detta. En nollmätning genomförs i juni. En ansökan om medel för att utveckla systematik för () 1 Stacken och Skrantagården 17

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer