Placeringsstrategi. Vinter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placeringsstrategi. Vinter"

Transkript

1 2015 Placeringsstrategi Vinter

2

3 Ari Aaltonen tel Innehåll Innehåll Centrala antaganden om världsekonomins utveckling 2015 och och antaganden om räntor och valutor Huvudsakliga riktlinjer i Fronts placeringsstrategi Raset i råoljepriset förändrade kännbart de ekonomiska utsikterna för flera länder Asien och USA tillväxtmotorer, euroområdet stimuleras av den försvagade euron

4 Centrala antaganden om världsekonomins utveckling 2015 och 2016 Utsikterna för världsekonomin förändrades klart under hösten. I och för sig gäller fortfarande bedömningen att tillväxten kommer att återhämta sig 2015, men det har skett en kännbar förändring i bedömningen av situationen i olika länder. En central förändring under hösten var den klara nedgången i priset på råolja, vilket stödjer tillväxten i de asiatiska länderna och i industriländerna och minskar det redan låga inflationstrycket i dessa länder. Tillväxten i industriländerna väntas 2015 accelerera till drygt 2 procent (från cirka 1,7 procent 2014), då tillväxten i USA, Japan och Europa blir snabbare. För euroländernas del sker accelerationen förvisso från en mycket anspråkslös nivå på cirka 0,8 procent. Utvecklingen i USA förde inte med sig några överraskningar i fjol, eftersom förväntningen var att tillväxten skulle öka mot slutet av året. Tillväxten förväntas accelerera till cirka 3 procent i år. I USA riktas uppmärksamheten i fortsättningen närmast på centralbanken FED, som är tvungen att balansera mellan den snabbare tillväxten och den av de lägre energipriserna orsakade långsammare inflationen. Enligt vår bedömning kommer FED inte att höja sina räntor så att tillväxten eller sysselsättningen riskeras. Den andra motorn i världsekonomins tillväxt, Kina, fortsätter med sina strukturella reformer av ekonomin, och det är sannolikt att tillväxten även innevarande år uppnår det uppställda målet på cirka 7 procent. Under slutet av 2014 överraskade Kina genom att överskrida förväntningarna och nå en tillväxt på knappt 7,5 procent. Det väsentliga var emellertid att de orosmoment som lyftes fram i fjol våras, som gällde landets finanssystem och fastighetsmarknad, inte orsakade några särskilda problem för den ekonomiska utvecklingen. På grund av den lägre inflationen började centralbanken stödja tillväxten genom att sänka sina räntor i november. Prisnedgången på energi stödjer Kinas tillväxt de närmaste åren och landets starka finansiella ställning förstärks ytterligare. Överlag är det ekonomiska läget i de asiatiska länderna bra, och tillväxten kan väntas öka Nedgången i energipriserna stödjer tillväxten i nästan alla länder i regionen, då företagens kostnader minskar och hushållens köpkraft ökar. År 2014 blev tillväxten i euroområdet svag och endast Tysklands tillväxt tog fart mot slutet av året. Den försämrade situationen berodde delvis på krisen i Ukraina, som gav näring åt osäkerheten, men i sista hand är orsaken till euroområdets svaghet en obefintlig tillväxtdynamik: en åldrande befolkning, problemen i den offentliga ekonomin, det svaga politiska beslutsfattandet, en inflexibel arbetsmarknad, en ökad reglering av finansmarknaden osv. Dessutom hängde deflationshotet hela året över euroområdet, men ECB reagerade först på sommaren med åtgärder för att avvärja hotet. Trots de dystra utsikterna är vår bedömning av utvecklingen i euroområdet (inklusive Finland) positivare än tidigare. Detta beror emellertid närmast på den klart försvagade euron och på nedgången i energipriserna, som båda uttryckligen gynnar euroländerna. Vänsterns seger i det grekiska valet och dess regeringsansvar kommer inte att starta eurokrisen på nytt, utan Grekland är tvunget att fortsätta sanera ekonomin oberoende av vallöftena. Rysslands ekonomiska utsikter förändrades och blev katastrofala mot slutet av Prisnedgången på råolja och Rysslands utveckling till något av en pariastat (till följd av äventyret i Ukraina) innebär att ekonomin kommer att krympa kraftigt i år och nästa år. Problemen i Ryssland sprider sig till banksektorn och risken för politiskt kaos i landet ökar. Även många andra energiproducenter råkar i svårigheter, såsom Kazakstan, Angola, Nigeria, Iran, Irak, Venezuela, Ecuador och Algeriet. Däremot klarar oljeproducenterna vid Persiska viken liksom även Norge och Malaysia av prisnedgången på råolja tack vare sin starka bytesbalans. Kanada, Mexiko och Colombia kan vänta sig smärre problem. Latinamerikas utsikter försvagas fortfarande av att Brasilien fortsätter sin politiska ökenvandring, och landets tillväxt och utsikter förblir svaga

5 och antaganden om räntor och valutor ECB:s beslut vid mötet i slutet av januari att inleda omfattande värdepappersköp innebär en fortsatt differentiering av penningpolitiken i industriländernas centralbanker. Eftersom FED i USA slutade med värdepappersköpen i höstas är penningpolitiken nu klart lättare i euroområdet än i USA. Denna differentiering började synas på valutamarknaden redan sommaren 2014, då euron började försvagas mot dollarn. Om FED inleder en gradvis höjning av styrräntorna i sommar eller i början av hösten kommer trycket mot en försvagning av euron att fortsätta, och i vilket fall som helst har ECB:s värdepappersköp en avsevärd försvagande effekt på eurons värde. Den allt svagare euron kommer att vara ett centralt tema på finansmarknaden Penningpolitiken i OECD-länderna fortsätter att vara ytterst lätt i Japan och euroområdet, vilket får en betydande effekt för manöverutrymmet för de andra centralbankerna. I Europa är i synnerhet Danmarks, Sveriges och Storbritanniens centralbanker tvungna att beakta ECB:s agerande. Centralbanken i Schweiz fattade redan sitt beslut i januari, och fortsatte inte att bekämpa förstärkningstrycket på francen, utan lät francen stärkas över den interventionsnivå som banken hade fastställt hösten Det svåraste dilemmat ställs emellertid de asiatiska centralbankerna inför, då de måste ta ställning till att USD stärks och till hur fast bindningen till dollarn ska hållas. Om den japanska centralbanken i detta läge tillåter att yenen stärks i förhållande till euron torde valutamarknaderna i Asien förbli lugna. I vilket fall som helst är det överallt mycket svårt att strama åt penningpolitiken och till och med FED i USA är tvungen att beakta den negativa effekten av eventuella räntehöjningar på ekonomin om dollarn stärks omåttligt mycket. Eftersom inflationstrycket överallt är lågt och prisnedgången på energi ytterligare klart har dämpat pristrycket är det sannolikt att FED:s räntehöjningar blir betydligt måttligare än marknaden förväntar sig. För placerare innebär detta i vilket fall som helst obefintlig avkastning på korta ränteplaceringar ännu flera år framöver. Obligationslånemarknaden bedömer på goda grunder att perioden med låga räntor kommer att pågå mycket länge. Under vintern sjönk räntorna ytterligare i både euroområdet och USA, liksom till och med de rekordlåga räntorna i Japan. Också räntorna i de så kallade problemländerna i euroområdet har fortsatt att sjunka och skillnaden i förhållande till Tysklands räntor har minskat. Till följd av ECB:s värdepappersköp kan vi förvänta oss att denna ränteskillnad ytterligare kommer att minska, och Greklands problem påverkar inte denna helhetsbild på något sätt. Även om de långa räntorna ur en placerares perspektiv ligger på en plågsamt låg nivå, så finns det inga grunder för en ränteuppgång av trendkaraktär. Vi kommer att få se räntetoppar i USA då marknaden spekulerar i FED:s politik, men uppgångarna i de långa räntorna förblir tillfälliga. När det gäller företagslån hamnade HY-lån klart på efterkälken i förhållande till den övriga ränteutvecklingen i fjol. Det är sannolikt att ränteskillnaden mellan HY-lån och statslån kommer att minska kännbart Den kinesiska centralbanken genomförde en räntesänkning i november för att stödja tillväxten. Eftersom man hade fått kontroll på inflationstrycket och överhettningen inom bostadsmarknaden kunde centralbanken lätta på penningpolitiken. Vi kommer att få se flera räntesänkningar i år. Också centralbanken i Indien och senare i Brasilien kommer att lätta på sin politik. Den ryska centralbanken befinner sig däremot i en fullständig återvändsgränd, då den måste brottas med försvagningstrycket mot rubeln, kapitalflykt, accelererande inflation och en konkursvåg till följd av de höga räntorna samt med en bankkris. Det finns en stor risk att Ryssland hamnar i ekonomiskt kaos och hyperinflation, vilket skulle leda till att rubelns värde rasar fullständigt

6 Huvudsakliga riktlinjer i Fronts placeringsstrategi 2015 Nedgången i energipriserna och i synnerhet inledningen av ECB:s värdepappersköp förändrar placeringsmiljön under innevarande år. Perioden med god avkastning, som började våren 2009, kan nu fortsätta, men detta innebär samtidigt att värdepappersplacerarens värld kommer att vara ännu mer utmanande från och med Centralbankernas tillförsel av likviditet till finansmarknaden och de därpå följande exceptionellt låga räntorna ger fart åt en aktiekursuppgång, men samtidigt har värderingen av aktierna redan skjutit i höjden, i synnerhet i förhållande till konjunkturutvecklingen. På placeringsmarknaden befinner vi oss nu i slutfasen av en kraftig uppgångscykel, som präglas av låga ränteintäkter, ett starkt förtroende för aktiemarknaden bland placerare, en trendmässig nedgång i det privata sparandet och en accentuerad roll hos privatplacerare som nettoplacerare på aktiemarknaden. Det håller nu på att bildas en liknande bubbla i aktiekurserna som vid millennieskiftet eller före finanskrisen Fronts strategiska (medellångsiktiga) allokering mellan aktier och ränteplaceringar är för tillfället neutral och följande steg är en underviktning. På kort sikt överviktar vi emellertid; Fronts taktiska allokering prioriterar med andra ord aktier. Den strategiska viktningen gynnade länge kraftigt aktieplaceringar (fram till våren 2013). Vi bedömer alltså inte att aktiekurserna inom kort kommer att övergå i en trendmässig nedgång, men vi förbereder oss småningom för risken att cykeln på finansmarknaden igen kommer att nå en topp inom cirka ett eller två år. När Front i sin allokeringsstrategi övergår till en strategisk underviktning av aktier kommer de taktiska variationerna av aktievikten att ske nedanför en neutralallokering. Hittills har de taktiska variationerna av aktievikten alltid skett ovanför en neutralallokering Allokeringsstrategi Köp och försäljning av aktier vs. kontanter samt aktiekurser (Front Aktie neutralallokering TR) Augustidecember + 6,8 % Februariapril -8,7 % Maj - juni +4,0% Juli - september -8,5 % December - februari -4,9 % Oktober - november + 4,0 % April - juni + 7,0 % Augusti - Januarinovember februari -4,0 % -4,0 % Decemberfebruari + 6,5 % April - juni -4,0 % September November -1,0 % -2,0 % Augusti +1,5% Oktober +2,0% December -1,0 % December +2,0% Källa: Reuters EcoWin Den kortsiktiga (1 6 mån.) taktiska aktievikten har varierat kännbart under de senaste åren, alltefter marknadssituationen (se bilden ovan). Den senare hälften av 2014 var igen idealisk för taktiska ökningar eller minskningar av aktievikten. Också de värsta eurokrisåren 2011 och 2012 erbjöd marknaden många möjligheter. Eftersom aktiekursernas rörelser var - 4 -

7 snabba och tvära (i augusti, oktober och december), genomfördes de taktiska ändringarna av aktievikterna med mindre positioner än till exempel under Under den senare hälften av 2014 lyckades ändringarna av den taktiska aktievikten exceptionellt bra vad gäller tajmingen och det är sannolikt att en liknande prestation inte lyckas i framtiden. Även om en aktiv taktisk reglering av aktievikten också i fortsättningen är en viktig del av vår placeringsstrategi, kommer en strategisk dvs. övercyklisk reglering av aktievikten de närmaste åren att bli en avgörande nyckelfråga för framgångar på placeringsmarknaden. Den långsiktiga risken (som sträcker sig över konjunkturcykler) på aktiemarknaden kan bäst beskrivas med hjälp av sambandet mellan sparande och aktiekurser. I OECDländerna nådde nettosparandet inom den privata sektorn sin kulmen 2009 som en följd av finanskrisen. Den kraftiga ökningen av sparandet försvagade kännbart den ekonomiska aktiviteten och samtidigt sinade likviditeten på finansmarknaden. Följden blev resultatras för företagen, säljtryck på aktier och en kraftig nedgång i börskurserna i förhållande till den långsiktiga trenden. Det råder därmed en kraftig omvänd korrelation mellan sparande och börskurserna, och detta samband har naturligtvis funnits redan före finanskrisen (se bilden nedan). 60 OECD: Aktiekurserna och privata sektorns sparande Stoxx Global 1800 TR trendavikelse, % (v) / OECD ländernas privata sektorns finansieringsrest / BNP, % (h) ? ? Källa: Reuters EcoWin, OECD Efter finanskrisen har centralbankernas lätta penningpolitik inneburit rekordlåga räntor, vilket har gett stöd åt minskningen av sparandet inom den privata sektorn och därmed skapat en grund för en lång uppgång på aktiemarknaden. Även om sparandet har minskat kännbart efter toppen 2009 ligger vi ännu inte på en kritiskt låg nivå, såsom under teknikbubblan vid millennieskiftet 2000 eller före början av finanskrisen Aktiekurserna har redan stigit till en mycket hög nivå (i synnerhet i USA), men den höga kursnivån betyder ännu inte att en korrigering nedåt skulle börja. Av en eller annan orsak har yrkesmänniskor inom finansmarknaden alltid haft svårt att analysera och upptäcka prisbubblor på aktiemarknaden. Under teknikbubblan i början av 2000-talet och före finanskrisen 2007 såg marknaden inte det farliga i situationen, utan det räckte länge innan man accepterade grunderna för en längre kursnedgång. Just nu har lugnet på finansmarknaden och den starka avkastningen på aktiemarknaden på precis samma sätt ökat placerarnas förtroende för en positiv utveckling och för att denna ska fortgå. Denna gång är orsaken till bubblan finanskrisen (och eurokrisen) och den exceptionellt lätta penningpolitiken som följde. Pressen på centralbankerna att stödja - 5 -

8 realekonomin (tillväxt och sysselsättning) är så stor att det finns en betydande risk att finansmarknaden driver in i obalans. I själva verket kan man nu säga att ECB:s likviditetsprogram säkerställer att OECD-ländernas finansmarknader råkar i obalans och att korrigeringen i sinom tid kommer att bli våldsam. Det privata (netto)sparandet kommer ytterligare att minska i år och nästa år, och gå mot en nivå som ger bränsle åt en börskursuppgång till en ohållbar nivå. Den centrala synen i Fronts räntestrategi har varit att deflationsrisken i euroområdet är reell och att centralbankerna kommer att fortsätta med den lätta penningpolitiken längre än marknaden hade föreställt sig. Detta har i praktiken betytt att räntestrategin varit markerat avkastningsinriktad och att vi i ränteportföljen har prioriterat statslån med lång löptid i problemländerna (Italien, Spanien, Belgien) och HY-företagslån. Från november 2013 till oktober 2014 var ränterisken (dvs. portföljens duration) betydande. Den första gången minskade vi ränterisken något i mitten av oktober 2014 då de långa räntorna var anmärkningsvärt låga. När det gäller EM-statslån har vi varit försiktigare eftersom flera länder som emitterat många skuldebrev har betydande problem med sin betalningsbalans. Fronts räntestrategi förblir oförändrad och prioriterar HY-företagslån och statslån med hög avkastning i euroområdet. Portföljens ränterisk, duration, är en aning mindre än jämförelseportföljens duration. Ränteplacerarens vånda är emellertid befogad eftersom avkastningen på kontanter är nästan obefintlig och obligationslåneräntorna historiskt sett är mycket låga. Detta gäller i synnerhet IG-företagslån och stater som skött sin ekonomi bra (bl.a. Tyskland). Å andra sidan finns ingen ränteuppgång inom synhåll eftersom inflationstrycket är obefintligt, i synnerhet inom euroområdet. 15,0 Räntor Företagslånens och tyska statens masslåneräntor (5 år) samt euribor (3 mån) 15,0 12,5 10,0 HY företagslån, 5 år 12,5 10,0 7,5 7,5 5,0 IG företagslån, 5 år 5,0 2,5 0,0 Euribor, 3 må Tyska statens lån, 5 år 2,5 0,0-2, ,5 Källa: Reuters EcoWin Den främsta riktlinjen i Fronts aktiestrategi för DM-länder är att övervikta de nordiska länderna, Tyskland och USA samt i mindre utsträckning Japan och Australien. Undervikten gäller framför allt Storbritannien och de europeiska länder vars företag har mindre möjligheter att dra nytta av den globala tillväxten. När det gäller EM-länderna prioriterar vi ekonomier med stark betalningsbalans och hygglig värderingsnivå för aktier. I praktiken innebär detta en överviktning av länderna i östra och södra Asien och en underviktning av andra länder. Vi undviker i synnerhet oljeproducerande länder och Ryssland

9 I kombinationsportföljer är både DM- och EM-länder totalt sett nu något taktiskt överviktade. I DM-aktieportföljen är landviktningar minst lika viktiga som branschviktningar i aktiestrategin. I aktieplaceringar prioriterar vi företag i sådana branscher där affärsverksamheten är utpräglat global: hälsovård, teknologi och industrivaror och industritjänster. De skandinaviska länderna som behållit sin egen valuta är överviktade, och de är ett bra exempel på länder där börserna har många företag i branscher som drar nytta av bland annat tillväxten i tillväxtekonomierna. Finländska aktier är underviktade både på grund av de dåliga utsikterna på hemmamarknaden och på grund av Rysslandsriskerna. I hemmamarknadsföretag och i företag som inriktat sig på Ryssland placerar vi endast ytterst marginellt. Kanada och Australien togs med i portföljen 2012 för att sprida på portföljens risk. I höstas viktade vi emellertid ned Kanada eftersom landet väntas drabbas av den kännbara nedgången i energipriserna. Delvis av samma orsak minskade vi samtidigt också vikten för Storbritannien. En annan risk med Storbritannien är det kommande parlamentsvalet, där ett tema är landets EU-medlemskap. Tabell 1. Aktiernas värdering: P/E för de kommande 12 månaderna Januari 2012 Januari 2013 Januari 2014 Januari 2015 DM 11,7 13,8 14,9 15,9 USA 12,3 13,7 15,5 16,6 Kanada 12,1 13,9 14,8 16,1 Australien 11,4 15,2 15,0 15,1 Japan 15,9 22,3 20,4 18,7 Tyskland 9,6 11,4 13,1 13,2 Frankrike 9,0 11,2 12,8 14,1 Italien 8,5 10,6 13,3 13,6 Spanien 9,2 11,5 15,4 14,5 Grekland 7,6 23,8 22,2 11,9 Finland 12,2 14,8 15,8 16,5 Sverige 11,4 14,0 15,0 15,2 Norge 9,6 11,1 11,9 12,3 Danmark 14,3 16,4 16,2 17,2 Schweiz 11,6 14,4 15,1 15,7 Stor-Britannien 9,7 11,6 13,0 14,3 EM 9,7 10,5 10,3 10,8 Kina 9,0 9,7 7,8 12,1 Indien 14,2 15,2 15,1 18,2 Sydkorea 8,9 9,4 8,9 10,3 Taiwan 12,7 14,8 14,7 13,0 Malesien 14,0 14,7 11,3 15,5 Thailand 10,9 14,2 12,7 14,4 Indonesien 13,2 15,3 16,0 14,9 Ryssland 3,6 3,3 5,6 2,8 Polen 9,2 12,4 13,0 12,9 Turkiet 8,2 10,7 8,6 10,8 Brasilien 9,3 11,6 9,7 10,3 Mexiko 14,0 15,7 17,9 17,5 Chile 14,1 17,9 14,3 13,9 Argentina 6,3 7,8 9,4 9,3 Sydafrika 9,8 13,8 13,7 15,8 Källa: Bloomberg - 7 -

10 Aktier i EM-länder är klart mer förmånligt värderade än aktier i DM-länder. År 2013 såg placerarna på kort sikt risker i flera EM-länder, varför kapitalflödena var en viktig orsak till den svaga utvecklingen för börserna i EM-länderna. I fjol vände situationen, vilket i synnerhet gav stöd till börserna i Asien. Särskilt aktierna i Fastlandskina fick ett rejält lyft då landet underlättade västerländska placerares åtkomst till marknaden. I Fronts aktiestrategi har EM-aktier i princip en betydande vikt, men aktiestrategin prioriterar uttryckligen de EMländer som har en god balans i ekonomin och goda tillväxtutsikter. På tillväxtmarknaderna innebär detta en överviktning av asiatiska länder. De mest kännbara underviktningarna gäller Latinamerika, oljeproducerande länder och Ryssland, där vi praktiskt taget inte alls placerar. I december 2014 slopade vi slutgiltigt de obetydliga placeringarna i nyttigheter (som endast fanns i portföljen Front Strategi), och som det nu ser ut kommer vi inte att återvända till dem. Placeringar i nyttigheter hade vi endast i industrimetaller och jordbruksnyttigheter. När det gäller valutamarknaden bedömer vi att försvagningen av euron, till följd av ECB:s åtgärder, fortgår åtminstone under innevarande år. En försvagning av euron motiveras också av de strukturella problemen inom euroområdet, som euroområdets politiker i synnerhet på grund av ECB:s politik inte kommer att göra någonting åt. Den enda grunden för en förstärkning av euron är överskottet i euroområdets bytesbalans, som i sinom tid kommer att stabilisera eurons kurs efter perioden av försvagning. Enligt vår bedömning inleddes en trendmässig försvagning av euron i somras, så i Fronts placeringsstrategi har en betydande del av placeringarna spritts ut på valutor utanför euroområdet Ari Aaltonen Diagram 1. Allokeringssynen i Fronts kombinationsportfölj Modellportföljens Neutral allokerings-% allokerings-% Diff Statslån 13,6% 15,0% -1,4% Företagslån Hög risk (HY) 18,1% 10,0% 8,1% Låg risk (IG) 10,4% 25,0% -14,6% Aktier Tillväxt 22,2% 20,0% 2,2% Utvecklade 27,6% 25,0% 2,6% Kontanter 8,2% 5,0% 3,2% - 8 -

11 Raset i råoljepriset förändrade kännbart de ekonomiska utsikterna för flera länder Efter sommaren har nedgången i råoljepriset på energimarknaden varit dramatisk och betydande. Förvisso fick vi också se en ansenlig prisnedgång på råolja 2008, men då hänförde den sig tydligt till den realekonomiska depressionen som finanskrisen hade orsakat. Orsaken till prisnedgången var den kraftigt minskade efterfrågan på energi som depressionen hade medfört. Den nuvarande nedgången i råoljepriset beror däremot på den ökade produktionen av råolja (bl.a. USA:s ökade produktion) och på det ökade utbudet av alternativa energikällor. Inte ens kriserna i Ukraina och Irak dämpade prisraset på råolja under sommaren och hösten. Visserligen beror en del av prisnedgången på den rätt svaga tillväxten , men på denna punkt är situationen en helt annan än då depressionen orsakade ett tillfälligt ras i efterfrågan. Det ras i råoljepriset som nu har skett kan bäst jämföras med motsvarande prisras i slutet av 1980-talet. Det var ett långvarigt ras och först den kraftiga och långvariga tillväxten i tillväxtekonomierna på talet återställde energimarknaden till ett läge där efterfrågan på nytt i betydande grad överskred utbudet (på 2000-talet). Det är sannolikt att priset på råolja under en rätt lång tid förblir på en klart lägre nivå än före raset. Med tanke på produktionskostnaderna torde ett pristak även på lång sikt ligga kring 80 USD/barrel (en barrel = 159 liter) Brent Råolja USD/barrel Urals WTI Källa: Reuters EcoWin Prisnedgången på råolja har kännbara effekter för världsekonomin. Världsekonomins tillväxt accelererar och inflationstrycket minskar. Effekten på ekonomierna visar sig alltså närmast på två sätt: 1) Den lägre energiräkningen ökar köpkraften och de överblivna medlen kan användas till annan konsumtion eller till investeringar efterfrågan ökar med andra ord. De länder som importerar mycket energi råolja och dess slutprodukter sparar betydligt i sin energiräkning, men exportörerna drabbas naturligtvis. 2) De minskade energikostnaderna sänker inflationen, vilket bland annat gör det möjligt för centralbankerna att lätta på - 9 -

12 penningpolitiken och sänka räntorna. Detta stödjer investeringar och tillväxt. Det säger sig självt att prisnedgången på råolja i hög grad också påverkar priserna på andra energiformer och energikällor: naturgas, kol och indirekt också på bland annat elpriset. Eftersom energi ingår i nästan all produktion, trafik och transport, eldning, belysning o.d., leder prisraset på råolja till att alla kostnader och därmed inflationstrycket klart minskar. Effekterna av nedgången i råoljepriset är mycket olika i olika länder. Situationen kan till exempel åskådliggöras genom att man uppskattar hur mycket ett land antingen förlorar i exportintäkter eller sparar i importutgifter. För att öka jämförbarheten har förlusterna och inbesparingarna ställts i förhållande till BNP. Tabell 2 innehåller en förteckning över de viktigaste oljeexport- respektive oljeimportländerna. Tabellen uppskattar hur mycket de olika länderna förlorar eller sparar när priset på råolja sjunker från 110 till 60 USD/brl, dvs. en nedgång med 50 USD/brl. I fråga om exportländerna är det inte bara inkomstbortfallet som är väsentligt, utan det är också skäl att granska hur respektive land klarar av förlusten av exportintäkter. I kolumnen bredvid inkomstbortfallet visas landets överrespektive underskott i bytesbalansen i förhållande till BNP. Även om ett land förlorar en betydande del av sina intäkter från råoljeexporten blir landet inte nödvändigtvis tvunget att minska sin konsumtion eller sina investeringar, om det har ett stort överskott i bytesbalansen före nedgången i råoljepriset. Man kan därför säga att de länder som förlorar mycket exportintäkter och som hade en svag bytesbalans före prisraset drabbas mest. Dessutom måste det påpekas att tabellen endast presenterar effekten av prisraset på råolja. Flera länder exporterar också till exempel naturgas, vars pris också har sjunkit, så egentligen är situationen svårare. Tabell 3 presenterar exportörer och importörer av naturgas i storleksordning

13 Tabell 2. De största exportörerna och importörerna av råolja (netto), milj. brl/dag 2013 samt effekten av nedgången i råoljepriset på ekonomin Inkomstförlust/BNP Bytesbalans/BNP Inbesparing /BNP Exportörer om priset sjunker före prissänking Importörer om priset sjunker Brl/dag 110=>60 USD/brl % Brl/dag 110=>60 USD/brl Saudi-Arabien 7,6 14,6 17,7 USA 7,6 0,7 Ryssland 4,7 4,6 1,6 Kina 5,6 0,9 UAE 2,7 9,8 16,1 Indien 3,8 2,9 Irak 2,4 15,1 6,7 Japan 3,4 1,0 Nigeria 2,2 6,1 4,0 Syd-Korea 2,5 2,7 Kuwait 2,1 17,1 40,5 Tyskland 1,8 0,7 Venezuela 1,9 12,4 5,0 Italien 1,2 0,8 Angola 1,7 19,5 5,5 Spanien 1,2 1,2 Kazakstan 1,4 8,8-0,1 Frankrike 1,1 0,6 Kanada 1,4 1,1-3,2 Nederländerna 1,0 1,6 Mexiko 1,3 1,5-2,1 Taiwan 0,9 2,6 Iran 1,2 7,7 7,5 Thailand 0,9 3,3 Norge 1,2 3,4 11,2 Singapore 0,8 3,8 Oman 0,8 15,8 11,9 Belgien 0,6 1,6 Azerbaijan 0,8 16,3 17,0 Polen 0,5 1,5 Algeriet 0,7 5,1 0,4 Stor-Britannien 0,4 0,2 Qatar 0,6 4,3 30,9 Grekland 0,4 2,4 Libyen 0,6 9,3 13,6 Turkiet 0,4 0,7 Columbia 0,4 1,5-3,3 Syd-Afrika 0,4 1,6 Ecuador 0,4 6,0-1,3 Brasilien 0,4 0,2 Malaysia 0,3 1,2 3,9 Sverige 0,3 0,9 Egypten 0,1 0,5-2,7 Schweiz 0,3 0,6 Vietnam 0,1 0,9 5,6 Australien 0,2 0,2 Danmark 0,1 0,4 7,3 Finland 0,2 1,2 Antagande i beräkningen: Priset på råolja sjunker permanent från 110 USD/barrel till 60 USD/brl dvs. med 50 USD/brl. Inkomstbortfallet har beräknats per år och i förhållande till BNP. Källor: OPEC, EIA, IMF och OECD Tabell 3. De största exportörerna och importörerna av naturgas (netto), mrd. standardkubikmeter 2013 Exportörer Importörer Mrd, m3 Mrd, m3 Ryssland 189,3 Japan 122,5 Qatar 122,9 Tyskland 76,1 Norge 106,6 Italien 61,7 Kanada 55,3 Syd-Korea 53,2 Algeriet 46,7 Kina 51,8 Nederländerna 44,0 Turkiet 45,3 Turkmenistan 42,8 Frankrike 42,8 Malaysien 35,4 Stor-Britannien 39,2 Indonesien 32,8 USA 37,2 Källa: OPEC Betraktar man länderna i tabell 2 kan man konstatera att de största inkomstbortfallen i förhållande till BNP drabbar oljeproducenterna vid Persiska viken: Saudi-Arabien, Förenade

14 Arabemiraten, Irak, Kuwait och Oman. Andra länder med stora inkomstbortfall är Kazakstan, Venezuela, Azerbajdzjan och Libyen. Även Qatar, Algeriet och Ryssland drabbas kännbart eftersom de också är betydande naturgasexportörer. Priset på naturgas har emellertid bara sjunkit med knappt 20 procent från värdet för ett år sedan. Sätter man inkomstbortfallet i förhållande till landets bytesbalans blir förteckningen över de drabbade klart annorlunda. Lidande är de länder vars valutainkomster klart minskar och som är tvungna att anpassa sin konsumtion och sina investeringar på grund av den svaga bytesbalansen. Hårdast drabbas följande länder av prisnedgången på energi: Ryssland, Kazakstan, Venezuela, Ecuador, Algeriet, Angola och Irak. Också Nigeria, Iran och Oman kan vänta sig stora svårigheter. För Mexikos och Colombias oljeexport är bortfallet rätt litet, men deras problem är det kännbara underskottet i bytesbalansen redan före prisraset. Bland råoljeexportörerna drabbas länderna vid Persiska viken samt Malaysia och Norge minst, då alla dessa har ett klart överskott i bytesbalansen. I praktiken minskar deras årliga investeringsflöde till utlandet alltså utan att de blir tvungna att skära ner på konsumtionen eller investeringarna. Av industriländerna är det bara Kanada som drabbas av ett sådant bortfall av energiintäkter att det syns i tillväxten de närmaste åren. Kanadas bytesbalans har redan länge uppvisat ett rätt stort underskott, och landet är också en betydande naturgasexportör. Effekten på tillväxten kommer bland annat i form av minskade energiinvesteringar de närmaste åren. Bland dem som drar nytta av prisnedgången på råolja fördelar sig det goda betydligt jämnare. De största minskningarna i importutgifter kommer vi att få se i de asiatiska länderna, om inbesparingen sätts i förhållande till storleken på ekonomin: Indien, Sydkorea, Taiwan, Thailand och Singapore. Bland de europeiska länderna är inbesparingen i genomsnitt mindre än i de flesta länderna i södra eller östra Asien, men följande länder gör betydande inbesparingar: Spanien, Nederländerna, Belgien, Polen, Finland och i synnerhet Grekland. Med tanke på världsekonomin är det emellertid väsentligt att alla stora ekonomier gynnas, dvs. USA, Kina, Japan och de stora ekonomierna i Europa, Tyskland och Italien liksom även Frankrike. Alla dessa är också betydande importörer av naturgas. Bland de större tillväxtländerna gynnas Sydafrika och Turkiet kännbart, men för Brasilien och Indonesien förändras situationen knappast alls eftersom de så gott som helt konsumerar den egna produktionen. Bland de stora industriländerna gynnas Storbritannien klart minst. Av de nordiska länderna gynnas Finland och Sverige kännbart, medan Danmark drabbas marginellt och Norge gott klarar av bortfallet av exportintäkter tack vare sitt enorma överskott i bytesbalansen. Ser man på inflationen gynnas de länder mest, vars inflation absolut sett och/eller i förhållande till centralbankens mål är för snabb. Ett lägre kostnadstryck hjälper i första hand de tillväxtekonomier som har en snabb inflation och där centralbanken de senaste åren, på grund av inflationen, har varit tvungen att strama åt penningpolitiken eller föra en stram penningpolitik. Mest gynnas länder som Kina, Indonesien, Indien, Filippinerna, Vietnam, Brasilien, Argentina, Pakistan, Turkiet, Sydafrika och en majoritet av länderna i Afrika. De ovan nämnda länderna är de som gynnas mest av ett minskat inflationstryck, men visst är det en god nyhet även för de flesta andra tillväxtekonomierna om inflationen hålls på en måttlig nivå. I synnerhet för de länder som fört en mycket stram penningpolitik passar det bra med ett mindre inflationstryck de närmaste åren. Sådana länder är Sydkorea, Taiwan, Malaysia, Chile och Mexiko samt de flesta länderna i Östeuropa. Bland industriländerna är USA nästan det enda som gynnas av ett minskat inflationstryck, eftersom detta eventuellt flyttar fram centralbankens behov att strama åt penningpolitiken. Japan och euroområdet hotas även annars av deflation, så en nedgång i energipriserna hade inte ens behövts i detta läge (med tanke på inflationen). Politiska oroligheter i sikte?

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) EKONOMISK ÖVERSIKT September 2004 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Finlands ekonomi faller brant in i recession

Finlands ekonomi faller brant in i recession Prognos 3..9 Economic Ekonomisk forecast prognos for för 7 8 9 1 Finlands ekonomi faller brant in i recession Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 3 73 Informatör Heikki Taimio tel. (9) 3

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2008:3 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:4 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2006 2006:5 Kommunreform på Åland? En förstudie 2006:6 Konjunkturläget hösten 2006 2006:7 Ekonomisk

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina Tema: Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) Ekonomisk Analys Eastern European Outlook utkommer

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer