Göteborg i september 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg i september 1980"

Transkript

1 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN Ex- ocn värmetllrörsel Bränsleprsutvecklng Industrellt spllvärme Prsutvecklng pä elkraft Kalkyförutsättnngar Kompletterande hetvattencentraler 13 3 OLJEELDADE HETVATTENCENTRALER 15 4 KOLELDAD HETVATTENCENTRAL x 330 MW 16 5 KOLELDAT KRAFTVÄRMEVERK 1? x 200/330 MW 1?».2 240/330 MW samt 200/330 MW IB MW samt 200/330 MW 19 6 HETVATTEN FRÅN RINGHALS Lednng, ovanjord Lednng, tunnel Kartyg 22 7 NATURGAS/GASOLELDAT KOMBIKRAPTVERK x 240/258 MW /250 MW samt 240/258 MW 24 8 SYNTETGASELDAT KOMöIKRAFTVERK x 282/310 MW /310 MW samt 282/310 MW 26 9 VÄRDERING AV ALTERNATIVEN 2? 9.1 Allmänt Jämförelser 27 9«3 Värderng avseende Icke-ekonomska faktorer Uppvärmnngens oljeberoende Göteoorg Utsläpp av svaveldoxd är Känslgnetsanalys Varanter pä nägra försörjnngsalternatv (ngär ej 1 rörkortad utgäva) 9.8 Slutsatser Sutomaöme 36 Blagor

2 Sd 1 0 INLEDNING 1 denna förkortade verson har redovsnngen av prognoser och rörutsättnngar samt kostnaderna för respektve rörsörjnngsalternatv reducerats tll ett mnmum. Kaptellndelnlngen är dock Identsk med den förkortade utgåvan. Ett antal olka möjlgheter tll försörjnng av Göteborg mea ex samt Dostads- ocn lokaluppvärmnng nar under en läng td vart föremål för utrednng nom energverken. I slutet av 197b presenterades en utrednng, då'r de da f, aktuella alternatven fck Inbördes ekonomsk Jämförelse. I Jämförelsen avsäg rrämst att fnna aen lösnng, som ger energverken lägsta kostnaden under en 25-årsperod for anscarrnngen av hela mängden el och värme, som sedan skall dstrbueras tll abonnenterna tll täckande av aeras behov. 1 valet av lämplgt system för el- och värmeförsörjnngen fnns gvetvs mänga raktorer utöver de ekonomska, som behöver beaktas - exempelvs mljö, energhushållnng, sysselsättnng etc. Dessa cke-ekonomlska faktorer beaktades presentatonen 1978 endast pä sädant sätt, att eventuella normer eller andra föreskrfter uppfylldes 1 ae olka alternatven. * Under 1979 har energverken fatt uppdrag att utreda f ytterlgare ett par alternatv för el- och värmeanskaffnngen. Dessutom har sedan 1978 en dramatsk förändrng prser och försörjnngstrygghec avseende eldnngsoljor nträffat. Vdare har folkomröstnngen angående kärnkraft 1 mars 1900 genomförts. Dessa förhällanden tllsammans föranleder, att en ny jämförande stude utförs för de alternatv, som nu kan anses vara realstska för Göteborg. Det är fortfarande alternatvens ekonom för sn 25-ärspertoa som studeras, men ett försök tll systematsk jämförelse av cke-ekonomlska faktorer görs också.

3 Sd 2 Avslutnngsvs vll v utredare framhålla, att även med det mest omfattande system för prognoser över lång td samt värderng av försörjnngsalternatvens många egenskaper, så kvarstår alltd osäkerhet det slutlga val av alternatv eftersom erfarenheten vsar, att framtd nte låter sg säkert prognostseras. Emellertd medför metodken studen att lämplghetsrangordnngen nte får dramatsk förändrng för måttlga ändrngar beräknngsförutsättnngarna. Göteborg september 1980 Sven Lavemark C Jan-Olof Berghe Stg Carlsson Knut Grossng Stefan Jacobsen Lars-Hugo Larson

4 Sd 3 STUDERADE TILLPÖRSELALTERNATIV I denna utrednng studeras sex alternatv, som Sr ntressanta och aktuella för att nå en framtda el- och värmeförsörjnng med god försörjnngstrygghet, små mljöstörnngar och tll rmlg kostnad. Drftstarten antages tll årsskftet dock med undantag av Rnghalsvärme, som startar 1-2 år senare. Alternatv A medtages huvudsaklgen för att beskrva nuläget. Försörjnngsalternatven är följande: A Oljeeldade hetvattenpannor + köp av el (beskrvnng av nuläge) B Koleldade hetvattenpannor på Flatholmen + kompletterande hetvattencentraler (HVC) + köp av el C Koleldat kraftvärmeverk + HVC + kompletterngsköp av el D Hetvatten från Rnghals med lednng + HVC + köp av el (start 1988) E Hetvatten från Rnghals med fartyg + HVC + köp av el (start 1987) F Naturgaseldat kombkraftverk + HVC + kompletterngsköp av el G Syntetgaseldat kombkraftverk + HVC + kompletterngsköp av el Kalkylerna utföra med förutsättnngen att kommunen är ensam ägare tll anläggnngarna.

5 S-3 4 Vd utrednng för framläggande av "Värmeplan för Göteborg" studerades noggrannt uppvärmnngsbehovet bostäder och lokaler. Värmeplansstuderna har beaktat de energsparnsatser, som är planerade och som väntas medföra en mnsknng av det framtda uppvärmnngsbehovet. Energverkens fjärrvärmeförsörjnng och bostadsföretagens motsvarande värmeförsörjnng täcker den täta bebyggelsen, medan värmebehoven den glesa bebyggelsen nom kommunen nu och framöver antages täckas genom ndvduella uppvärmnngsanordnngar. Energverken elförsörjer för närvarande hela Göteborg (undantag abonnenter Askm och södra skärgården) och förutsätts göra så även fortsättnngen. Denna utrednng tar skte på att bedöma kostnaderna för värmeanskaffnngen för kommunen de olka försörjnngsalternatven. Elproduktonen värderas alternatven C s P och G efter samma tarff som vd köp från råkraftleverantören. Utgångsmateral för kalkylerna är bl a: befntlga anläggnngar för produkton och överförng av värme spllvärmeprodukton hos Shell och GRAAB - prognos för värmeförsörjnngen Göteborg år (fgur under 2.1) - prognos för elbehovet nom energverkens dstrbutonsområde (fgur under 2.1) utrednng om överförng av fjärrvärme Rnghals-Göt ebo rg.

6 Sd 5 Alt;e naty_a_-_01je_e^dade_ he_tvat1;enpanno Alternatv A är en fortsättnng pä Göteoorgs värmerörsörjnng sädan den huvudsaklgen sker för närvarande. Produktonssättet saknar nslag av sädan energpotsk Inrktnng, som kommt tll uttryck flera statlga utrednngar ocn rksdagsdesut under senare är. Möjlgheten att pä grundval av en stor fjärrvärmedstrbuton tllvarata möjlgheten tll mottryckprodukton av el utnyttjas nte. I alternatv A förblr Göteborgs fjärrvärmenät ett antal separata nät utan sammankopplng; Västra Frölunda och SÖ Hsngen förutsätts dock lhopkopplade med centrala staden. A^ ematy_b_-_k le_ldade_h tva1;te/ ann r_på Flatholmen Alternatvet Kräver utbyggnad av Jcolhamn vd Fatholmen samt fjärrvärmelednng Platholmen - fjärrvärmetunneln under Göta älv. Kjärrvärmenäten sammankopplas tll ett sammanhängande. Ur energhushällnngssynpunkt uppfyller detta alternatv nte Kravet att samproducera el och värme men däremot ökas försörjnngstryggheten avsevärt genom mnsknng av oljeanvändnngen GöteDorg. De Koleldade hetvattenpannorna förläggs pä Platholmen pä ett sådant sätt, att de nte utgör ett hnder för en senare förläggnng av ett kraftvärmeverk pä samma holme. Pannkapacteten utgörs av 2 st om 330 WW vgr e «Första Kolpannan tages drrt 1986 och andra Al;te natv_c_-_koleldat kraftvärmever_k_på Flatholme_n Detta alternatv avser en Koleldad anläggnng för samtdg produkton av värme och el överensstämmelse med Kommunfullmäktges uppdrag tll energlverksstyrelsen av december Projektet omfattar 2 st kraft-

7 Sd 6 värmeaggregat om vardera 200 MW MW v«rme med planerad drftstart av första aggregatet 1986 och sndra aggregatet 5 år senare. Projektet kräver kolhamn på Flatholmen, f,1 P rvärmelednng Flatholmen - fjärrvärmetunneln unuer Göra älv samt elkraftlednng tll planerat ställverk for 400 kv Tuve. Värmeproduktonen nmatas ett sammanhängande fjärrvärmenät och produktonen av el konsumeras energverkens dstrbutonsområde. Kraftvärmeverket förutsätts eldas med lågsvavlga kol utan rökgasavsvavlng. En beräknng görs där ett av kraftvärmeverkets aggregat utrustas med kallkondensor, vargenom större elmängd kan produceras (max 240 MW.), alternatv C2. En beräknng görs också, alternatv C3, där under 5-årsperoden endast hetvatten produceras en koleldad hetvattenpanna på Flatholmen. År 1991 byggs ett kraftvärmeverksaggregat, som levererar el och värme under Al^ernatj.v_D_-_R^nghals_värme_me_d_le_dnng Värme uttages kärnkraftverket Rnghals genom avtappnng av ånga från fyra turbner tllhörande blocken 3 och 4. Va värmeväxlare tllhandahålls fjärrvärmevatter. med en temperatur av crka 150 C, vlket pumpas tll Göteborg rörlednng. I Göteborg levereras värmennehållet tll stadens fjärrvärmenät va värmeväxlare för max.-temperaturen 150 /120. Värmeuttaget från turbnerna sker med kapacteten 4 x 250 MW.., varvd en turbn fungerar som reservenhet. Lednngens överförngskapactet dmensoneras för 750 MW. Systemet tages drft 1988 med kapacteten 250 MW och utökas tll 750 MW år Kärnkraftaggregatens användnngstd beräknas upphora Såväl ovanjordssom tunnelförlagd lednng har studerats.

8 Sd 7 I detta alternatv blr anläggnngarna 1 Rnghals respektve Goteborg 1 huvudsak dentska med alternatv D. Effekten 250 MW värme tages drft 1987 och 750 MW är Nyttggjord värmemänga 1 Göteborg och uppoffrad elprodukton Rnghals är densamma alternatven D och E. med_ naturgas/gasol_som b_rns_le Att använda den konventonella kraftvärmeprocessen (enlgt alternatv C) om bränslet är naturgas, är mndre lämplgt därgenom att naturgasens fyskalska och ekonomska förutsättnngar ej utnyttjas. Kombkraftverket, som består av gasturbn - avgasångpanna - ängturbn, förekommer rera länder pä kontnenten. Kombkraftverket utgör beprövad teknk då naturgas, gaso eller lätt eldnngsolja används som bränsle. Vara studer avseende möjlgheten att anskaffa naturgas tll Göteborg antgen gasform eller vätskeform vsar, att detta nte är genomförbart med mndre än att rkspoltska ställnngstaganden därtll görs. Studerna har därför nrktats på att stället använda gasol (butan och propån) som bränsle med möjlghet tll övergäng tll naturgas. Det fnns en etablerad gasolmarknad samt mottagnngs- och lagrngsmetoder, som gör användnngen fullt realstsk. Kombkraftverket sammansätts av 2 st gasturbner, som vardera ger 94 MW. samt mottrycksångturbn, som ger 53 MW ^ MW _ e* Ångpannan värms av fördrännlngsavgaserna frän gasturonerna. Kraftverket rörutsätts bestä av 2 st kombaggregat, vlka tages drft 1986 respektve 1991 och förläggs vd Ardalsberget. Tll verket erfordras ett bergrumslager för gasol. Lksom under alternatv C görs här två underalternatv Fl och F2. Fl avser tvä aggregat för mottrycksdrft medan F2 avser ett första aggregat med mottrycksångturbn med kallkondenserngsdel (max 73 MW ) och ett andra aggregat av mottryckstyp.

9 Sd 8 Alteraaty_G_-_Kombkraf;tverk med_ syntetsk gäss som Vd oljeraffnaderernas normala destnaton av råolja framställs ett antal lätta petroleumprodukter och som rest erhålls en tjockflytande produkt med hog halt av förorenngar - vanlgen benämn_ restolja. Ur denna restolja kan syntetsk gas framställas med god renhet, varefter den kan forbrännas ett kombkraftverk. Aktuella restoljor har en svavelhalt av 3-6 % och hög vskostet. Restoljan förgasas en anläggnng som har karaktären av petrokemsk fabrk och gasen tllförs en kraftverksanläggnng som är av typen kombkraftverk. Gasen renas och svavel borttages. Målnrktnngen för de studer som gjorts har vart att om restolja med 5 % svavel används så skall de avgående rökgaserna från anläggnngen ej hålla mer än 60 % av tllåtet svavelutsläpp. Utrustnngen består av två gasturbner med vardera effekten 85 MW? samt mottrycksångturbn som ger 110 MW gl MW vgrme. Dessutom fnns avgasångpanna, som tar emot gasturbnernas avgaser. Det första aggregatet tages drft 1986 och det andra Kraftverket placeras för genomförande av kalkylen på tomt nvd Tankgatan - men nte ens några prelmnära överenskommelser förelgger för användnng av denna tomt. Försörjnngen med bränsle beräknas ske med rörlednng från närlggande oljeraffnaderer. Såväl utsläpp av kväveoxder som stoft från det syntetgaseldade kombkraftverket lgger på betydlgt lägre nvå än motsvarande utsläpp från ett konventonellt kraftvärmeverk. Lksom under alternatv C görs här två underalternatv Gl och G2. Gl avser två aggregat för mottrycksdrft medan G2 avser ett första aggregat med mottrycksångturbn med kallkondenserngsdel (max 145 MW 1) och ett andra aggregat av mottryckstyp.

10 Sd 9 PROr-NOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALKYLERINGEN 2.1 El- och värmetllförsel Fjärrvärme Den fjärrvärmeförsorjnlng Göteborg som energverken ansvarar för, är för närvarande uppdelad på ett antal separata nät av varerande storlek. Det största fjärrvärmenätet, centrala staden, omfattar drygt hälften av fjärrvärmekonsumtonen. Den prognoserade belastnngstllväxten beräknas ske dels genom ytterlgare anslutnng de etablerade fjärrvärmeområdena och dels genom att energverken övertager försörjnngsansvaret 1 områden som dag värmeförsörjs från bostadsföretagens hetvattencentraler.

11 SIG JU Det totala produktonsbehovet blr för de olka beräknngsåren: GWh J45OO Det sammanhängande värmeunderlag, som produktonsanläggnngarna alternatven B tll G kan arbeta mot blr därmed: ' GWh OO Elkraft Den faktska öknngstakten för elförbruknngen 1 Göteborg har under 1970-talet vart genomsntt 4,5 % per är. Under 1980-talet antages öknngstakten mnska tll 2,4 % per år. Under och 2000-talen antages öknngstakten mnska ytterlgare och krng 2010 å'r öknngen endast 0,5 % per år. Den angvna prognosen förutsätter en konstant folkmängd kommunen på nuvarande nvå samt att nga drastsxa förändrngar nträffar nom närngslvet. TIT.": I...' dstrb tons'forlus'ter.) "Tt

12 2.2 Bränsleprsutvecklng; oh Vd beräknng av bränalekostnaderna använda den prognos för pr8utvecklngen på kol och Eo 5 LS som angvts av den 8 k Konsekvensutrednngen, SOU 1979:83 (prsnvå 1979) Eo 5 LS kr/t Kol» H50 Oasol Det är mycket svårt att bestämma en entydg prsnvå och därför genomförs kostnadsberäknngarna med två prsnvåer. Den framtda prsutvecklngen antas fä samma procentuella öknngstakt som Eo 5 LS öre/kwh BBÄNSLEPRISPROSNOS fast pennngvärde prsnvå 1960 _ gosol z Res_tolja_för_ syj-tetgasframställnng 15 / Inom kommunen fnns tre 10 oljeraffnaderer, vars restoljeprodukton är av ntresse f5r framställnng åv syntetsk gas. Det bor fnnas erforderlga kvantteter tll- 77 gänglga f8r ett kraftverks lvslängd, men avtalsutfästelser eller prsndkatoner är svåra att få. Egna bedömnngar är att restoljans prs följer Eo 5 LS med en rabatt av lägst 100 kr/t eller högst 250 kr/t, räknat prsnvå resfrdo IlspUvdftr.e; kol

13 Sd Industrellt spllvärme Leveranserna från GRAAB:s sopförbrännngsverk Sävenäs och Shell Raffnader AB sker efter specella mångårga avtal. Energprset grundas på gjorda nvesterngar, energverkens nköpsprs för olja samt beräknade underhållskostnader. 2.H Prsutvecklngen på elkraft Utgångspunkt har vart produktonssammansättnngen enlgt Konsekvensutrednngens s k referetsalternatv (utnyttjande av 12 kärnreaktorer) särat nnebörden av rksdagens beslut enlgt proposton 1979/80:170. Med beräknade produktonskostnader for respektve kraftslag samt beräknade dstrbutons- och förlustkostnader har kostnadsutvecklngen för elkraft på 130 kv-nvån beräknats för peroden fram tll år KalkylförutsättnlnRar Drfttagnngstdpunkten för första pannan respektve första kraftverksblocket alternatven B, C,? och G har kalkylmässgt satts tll den 1 Januar Den andra pannan respektve andra kraftverksblocket drfttages 5 år senare. För alternatven D och E, hetvatten från Rnghals, kan Q"fttagnng nte ske förrän den 1 januar 1987 vd överförng med fartyg och den 1 januar 1988 vd överförng med rörlednng. För de oljeeldade hetvattencentralerna alternatv A (lksom för de kompletterande hetvattencentralerna övrga alternatv) är drfttagnngstdpunkterna mer sprdda. Avskrvnngstden har satts tll 25 år för hetvattencentraler, kraftvärmeverk och kombkraftvärmeverk samt tll 30 år för kolhamn och bränslelager.

14 Sd 13 Por alternatven med hetvatten från Rnglhals blr 2006 ssta drftåret beroende på att kärnkraftblocken 3 och 4, från vlka hetvattnet levereras, då vart drft under 25 år. Kalkylerna har genomförts löpande pennngvärde med en generell nflaton på 8 % per år och realränta 4 %. Årlga kostnadsöknngar: anläggnngskostnader 9 % lönekostnader 10 % drft- och underhållskostnader 9 % övrga fasta kostnader 9 % Fnanserngen förutsätts ske genom lån med återbetalnng konstanta annuteter, som beräknas med 12 % kalkylränta och aktuell avskrvnngstd. Kostnadsberäknng har skett för åren 1986, 1990, 1991, 2000, 2010, 2011 samt I de alternatv, som nnefattar produkton av både el och hetvatten, sker en kredterng för elproduktonen med den kostnad energverken skulle ha för nköp av motsvarande kvanttet elkraft från råkraftleverantören. Kalkylresultaten redovsas på två sätt. a De med 12 % kalkylränta dskonterade årskostnaderna för peroden summeras tll ett nuvärde. För de alternatv som är drft efter 2006 görs restvärdesuppskattnngar. En nuvärdesberäknng görs även för hela peroden Nuvärdet kredteras också för värdet av bränslen beredskapslager De resulterande nuvärdena lgger tll grund för den ekonomska rangordnngen mellan alternatven. b Den specfka hetvattenkostnaden öre/kwh uttryckt 1980 års pennngvärde.

15 Sd Kompletterande hetvattencentraler Huvudproduktonskällan 1 alternatven B-G dmensoneras så att den täcker crka 60 % av maxmalt erforderlgt väraeeffektbehov. Resterande effektbanov och reserveffektbehovet skall täckas av "kompletterande hetvattencentraler". Redan nu fnns ett stort antal oljeeldade hetvattencentraler drft och fram tll nkopplng av respektve huvudproduktonskälla drvs de under hela året. Därefter övergår de tll att fylla reservoch topplasteffektbehov med en drfttd mndre än tmmar per år.

16 Sd 15 3 OLJEELDADE HETVATTENCENTRALER 3.1 Oljeeldade hetvattencentraler. Alternatv A Spllvärme GWh Oljeeldade HVC " Totalt GWh Ko^tnads^ammanstäl^nng Fasta kostnader Mkr Rörlga " " Spllvärme " Nätutbyggnad " Summa Mkr Hetvattenkostnaden respektve år 1 198O års pennngvärde blr: öre/kwh 10,5 11,5 12,0 13,9?-6,3 16,5 17,2

17 4 KOLELDAD HETVATTENOENTRAL UTAN RÖKGAS- AVSVAVLING Sd 16 ~l 4.1 Två kolpannor 330 MW vardera, drlftklara den 1 januar 1986 respektve den 1.januar Alternatv Bl Hetyattenp oduktlon Spllvärme Koleldad HVC Ol.eeldade HVC GWh II n Totalt GWh HVC, fasta kostnader Mkr HVC, rörlga " Spllvärme Kompletterands HVC Nätutbyggnad Summa II II II t Mkr Hetvattenkostnad respektve år 1980 års pennngvärde blr då: öre/kwh ,9 11,6 12,3 12,2 13,7 15,1 15,9

18 KOLELDAT KRAFTVÄRMEVERK UTAN RÖKGAS- AVSVAVLING Sd Två mottrycksblock 200/330 MW vardera, drftklara den 1.januar 1986 respektve den 1 Januar Alternatv Cl El- Ch hetyat enj>r_oduktlpn Nettoproduktonen av el blr: KraftvSrmeverk GWh 5C Hetvatten: Spllvärme Kraftvärmeverk Oljeeldade HVC GWh t II Totalt GWh Kostnadssammanställnng KW, fasta kostnader Mkr KW, rörlga "» Spllvärme Kompletterande HVC " Nätutbyggnad " Elvärde netto " Summa Mkr Hetvattenkostnaden respektve år 1980 års pennngvärde blr: öre/kwh 14,5 12,7 15,5 12,3 9,9 12,8 13,4

19 Sd Ett mottrycksblock med kallkondensor 240/330 MW, drlftklart den 1.januar 1986 samt ett mottrycksblock 200/330 MW, drftklart den 1 januar 1991» Alternatv C2 El- ch he^v^ttenprodukcon Nettoproduktonen av el Dlr: Krartvärmeverk GWh Ö l " ( Hetvatten: Spllvärme Krartvärmeverk Ol.eeldade HVC GWh If II 19Ö6» Ö Ö Ö I Totalt GWh Ko^tnads^ammanstälJjlng f KW, rasta, kostnader KW, rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Summa Mkr 267 2ö5 5ö Ö5 6t? ö ö « Ö " Mkr Ö Hetvattenkostnaden respektve är 19Ö0 ärs pennngvärde Dllr: öre/kwh ,6 13,7 16,1 12,ö 10,0 12,8 13,4

20 Sd En koleldad hetvattenpanna 200 MW, drlftklar den 1 Januar 198b samt ett mottrycksblock 200/330 MW, drlftklart den 1 januar Alternatv C3 El- och he_tvjttenp o<jukton Nettoproduktonen av el blr: Krartvärmverk GWh r ' ( Hetvatten: '( Spllvärme GWh 8/ ö0 Koleldad HVC " Krartvärmeverk " Ol.feeldade HVC " Totalt GWh Kostnads ammanställnn HVC + KW, fasta Mkr 8b b % K "-, rörlga " Spllvärme " Kompletterande HVC " Ö * Nätutbyggnad " Elvärde, netto ^ Summa Mkr bl Hetvatterucostnaaen respektve är 1980 ärs pennngvärde blr: öre/kwh 12,0 11,8 14,2 12,7 12,0 12,7 13,3

21 ~l Sd 20 HETVATTEN FRÅN RINGHALS - ÖVERFÖRING MED LEDNING ELLER FARTYG 6.1 överförng med lednng, förlagd ovanjord, drftklart med 250 MW f o m den 1 januar 1988 och med 750 MW f o m den 1 januar Alternatv D ovanjord He_tvat_tenprodukton Spllvärme Rnghals Oljeeldade HVC GWh n II Totalt GWh Kostnadss_ammanställn^n Fasta kostnader Rörlga " Spllvärme Kompletterande H/C Nätutbyggnad Mkr II II t Summa Mkr Hetvattenkostnaden respektve år 1980 års pennngvärde blr då: öre/kwh 17,1 15,0 14,1 11,7 11,6

22 ' ( Sd överförng med lednng, rörlagd tunnel drrtjcart med 250 MW r o m den 1 Januar 1988 och med 750 MW f o m den 1 Januar 1991«Alternatv D tunnel Hejfcvat enp]?oäuktlon Pä samma sätt som 1 avsntt 6.1 erhålls samma överförda värmemängder som vd ovanjoraförlagd lednng. Kostnad^sammanställnln If tfasta Kostnader Hörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Mkr ff Tf r t ö llö Ö Summa Mkr OÖ HetvattenKostnaden respektve är 19Ö0 ärs pennngvärde blr då: öre/kwh lö,3 16,0 15,0 12,1 11,9

23 b.3 Överförng med fartyg, drftklart med 250 MW (med en ovepforlngskapacltet av 410 MW) f o m den 1 januar 1987, samt med 750 MW r o m den 1 januar Alternatv E Sd 22 Hetya^enproduktj^on Spllvärme GWh Hnghals t Ö Oljeedade HVC II Totalt GWh Kostnadss_ammanst [llnn *'asta Kostnader Körlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad MJcr l TI IT tr Ib b b ö Ö Summa Mcr Hetvattenkostnader respektve är 19Ö0 ärs pennngvärde blr dä: öre/kwh 15,2 12,9 14,6 12,6 12,7

24 Sd 23 7 NATURGAS/GASOLELDAT KOMBIKRAFTVERK 7-1 Två mottrycksblock 240/258 MW, drrtklara den 1 januar 1986 respektve den 1 Januar Alternatv Fl El- och he_tvat enp odukton Nettoproduktonen av el blr: Kombkraftverk GWh Hetvatten: Spllvärme Kombkraftverk Oljeeldade HVC GWh t Totalt GWh Ko tnadssammanställnn Lägre gasolprls KVV, fasta kostnader Mkr ", rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Summa Mkr Högre gasolprs KW, fasta kostnader ", rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Mkr " " " " " Summa Mkr Hetvattenkostnaden resp. år 1980 års pennngvärde blr: öre/kwh Lägre gasolprs Högre " 15,8 15,7 20,9 20,7 20,1 19,0 19,8 17,6 18,2 25,7 26,5 27,1 22,9 24,2

25 Sd Ett mottrycksblock med kallkondensor 260/250 MW drlftklart den 1 Januar 1986 samt ett mottrycksblock 240/258 MW drlftklart den 1 januar Alternatv F2 El- ch hej:vat enpj?oclukton Korablkraftverk Nettoproduktonen av el blr: CC GWh Spllvärme Kombkraftverk Hetvatten GWh Oljeeldade HVC Totalt GWh Kostnad_ss_ammanstäl^nn ; Lägre gasolprs Pasta kostnader Rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Mkr n t II n Summa Mkr Högre gasolprs Pasta kostnader Mkr Rörlga " " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad " Elvärde, netto " Summa Mkr Hetvattenkostnaden resp. år 198O års pennngvärde blr: öre/kwh Lägre gasolprs Högre " 18,2 17,5 22,4 22,3 21,2 19,0 19,8 21,1 20,6 27,8 28,7 28,9 22,9 '"-,2

26 Sd 25 ~l SYNTETGASELDAT KOMBIKRAFTVÄRMEVERK 8.1 Tvä mottrycksblock 282/310 MW, drftklara den 1 Januar 1986 respektve den 1 Januar Alternatv Gl El- ch hetyattenpj?odukton Nettoproduktonen av el blr: Kombkraftverk GWh Hetvatten: Spllvärme Komb k raf t ve rk Oljeeldade HVC GWh II II C Totalt GWh Ko tnadssammanstjllnj.n Lägre restoljeprs Pasta kostnader Rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Mkr n II n Summa Mkr Högre restoljeprjs Pasta kostnader Mkr Rörlga " " Spllvärme " Kompletterande HVC " Nätutbyggnad " Elvärde, netto " Summa Mkr Hetvattenkostnaden resp. år 1980 års pennngvärde blr: öre/kwh Lägre restoljeprs ,4 17,6 14,2 10,7 13,3 13,6 Högre " ,0 20,5 18,1 15,3 16,0 16,6

27 Sd Ett mottrycksblock med kallkondensor 315/310 MW drftstart den 1 januar 1986 samt ett mottrycksblock 282/310 MW, drftklart den 1 januar Alternatv G2 El- ch he vatj;enj>rodukton Nettoproduktonen av el blr: Kombkraftverk GWh Hetvatten: Spllvärme Kombkraftverk Oljeeldade HVC GWh n n Totalt GWh Kostnadssammanstäl^n^ng Lägre restoljeprls Pasta kostnader Mkr Rörlga " " Spllvärme " Kompletterande HVC " Nätutbyggnad " Elvärde, netto " Summa Mkr Högre restol.eprs f Pasta kostnader Mkr Rörlga " II Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad II n Elvärde, netto " Summa Mkr He; 'attenkostnaden resp. år 1980 års pennngvärde blr: öre/kwh Lägre restoljeprs 15,6 14,2 18,0 14,5 10,9 13,3 13,6 Kögre " 17,1 16,2 21,1 18,5 15,6 16,0 16,6

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi Varför gör v nte som v borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonom Lvslängdskostnader Flerbostadshus Affärshus Kontorshus Ansk 34% Drft och underhåll 66% Ansk 48% Drft och underhåll 52% Ansk 57% Drft

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område.

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område. 1 INLEDNING Upprättandet av en utvecklngsplan för vattentjänsten grundar sg på lagen om vattentjänster som trädde kraft 1.3.2001. Syftet med denna lag är att trygga vattentjänster som, tll skälga kostnader,

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

77/H27 ALTERNATIV FUR DEN FRAMTIDA EL- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN I GÖTEBORG EKONOMISKA KALKYLER OCH

77/H27 ALTERNATIV FUR DEN FRAMTIDA EL- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN I GÖTEBORG EKONOMISKA KALKYLER OCH 77/H27 ALTERNATIV FUR DEN FRAMTIDA EL OCH VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN I GÖTEBORG EKONOMISKA KALKYLER OCH JÄMFÖRANDE BEDÖMNINGAR ENERGIVERKEN I GÖTEBORG ENERGIFORSÖRJNINGSDELEGATIONEN SEPTEMBER 1980 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

I I I I I I I* I I I I I I. 1 s» VATTENFALL 1977-10-07 AVVECKLING AV 1. FÖRORD. OMBYGGKAD AV Khh NKRAFTBLOCK TILL KOL ELDK ING

I I I I I I I* I I I I I I. 1 s» VATTENFALL 1977-10-07 AVVECKLING AV 1. FÖRORD. OMBYGGKAD AV Khh NKRAFTBLOCK TILL KOL ELDK ING : Kärnkraftens s» * VATTENFALL 977-0-07 AVVECKLNG AV. FÖRORD OMBYGGKAD AV Khh NKRAFTBLOCK TLL KOL ELDK NG 3. KONSERVERNG AV fcarnkraftblock RVNNG AV KARîKRAFTBLOCK 5. BLAGOR :< rr c J . FÖROFD (2! EnergJtommasonens

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon STEN LEIJONHUFVUD URS LINDHOLM ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Är du lönsam lilla småhus?

Är du lönsam lilla småhus? Är du lönsam llla? Användarflexbltet och lönsamhet för fjärrvärme och, en tvärsnttsanalys Stefan Hellmer är docent ndustrell ekonom vd Högskolan Krstanstad. Hans forsknngsntresse omfattar främst studer

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND Rapport 2000:1 DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND - EN KOMPARATIV ANALYS I pdf-versonen av denna rapport saknas enkätblanketterna (blaga 2). En fullständg rapport pappersformat kan beställas från ÅSUB, tel. 018-25490,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk f REKRYTERNG, UTBLDNNG OCH UPPFÖLJNNGSMETODER En sammanställnng över aktuella förhållanden för drftpersnal vd landets kärnkraftverk s av Bertl Flbert h Jan Wrstad Rapprt nr 5, januar 1979 Rapprt nm kmpetensuppföljnngsprjektet

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI Statstska centralbyrån SCBDOK 3.2 (37) Industrns förbruknng av nköpta varor INFI 2003 NV006 Innehåll 0 Allmänna uppgfter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Statstkområde... 2 0.3 SOS-klassfcerng... 2 0.4 Statstkansvarg...

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER, SLU 215-1 Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda Rapport från Vltskadecenter,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Industrns förbruknng av nköpta varor (INFI) 2008 NV0106 Innehåll SCBDOK 3.1 0 Admnstratva uppgfter 0.1 Ämnesområde 0.2 Statstkområde 0.3 SOS-klassfcerng 0.4 Statstkansvarg

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

RP 174/2009 rd. utgående från kommunens kalkylerade kostnader

RP 174/2009 rd. utgående från kommunens kalkylerade kostnader Regerngens proposton tll Rksdagen med förslag tll lag om statsandel för kommunal basservce, lag om fnanserng av undervsnngs- och kulturverksamhet och lagar om ändrng av vssa lagar som har samband med dem

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Tentamen i Tillämpad matematisk statistik för MI3 och EPI2 den 15 december 2010

Tentamen i Tillämpad matematisk statistik för MI3 och EPI2 den 15 december 2010 Tentamen Tllämpad matematsk statstk för MI och EPI den december Uppgft : Ett företag som tllverkar batterer av en vss typ har tllverknng förlagd tll två olka fabrker. Fabrk A står för 7% av tllverknngen

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Förbättrad KPI-konstruktion från januari 2005: Teknisk beskrivning

Förbättrad KPI-konstruktion från januari 2005: Teknisk beskrivning STATSTSKA CENTRALBYRÅN -05-05 (9) Ekonomsk statstk, rser M Rbe Förbättrad K-konstrukton från januar : Teknsk beskrvnng Från januar kommer konsumentprsndex (K) att beräknas med förbättrad metodk Samtdgt

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

4 tillfällen under 2014 köpa IT-installationer och begagnade surfpiattor utan att

4 tillfällen under 2014 köpa IT-installationer och begagnade surfpiattor utan att KONKU RRENSVERKET MST LL BESLUT Swedsh Competton Authorty 2016-10-07 Dnr 27012015 1 (5) ;. A Tmrå kommun TÉ?%r 1ë~E&.g:\a~.monïßfeï ~ a~~:atsassr. kom '* 49- W 1 D?-í.'"'" pls'-1-fr ' 0* Tmrå kommun -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Optimering av underhållsplaner leder till strategier för utvecklingsprojekt

Optimering av underhållsplaner leder till strategier för utvecklingsprojekt Opterng av underhållsplaner leder tll strateger för utvecklngsprojekt Ann-Brh Ströberg 1 och Torgny Algren 1. Mateatska vetenskaper Chalers teknska högskola och Göteborgs unverset 41 96 Göteborg 31-77

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Inlednng 3 Syfte...3 Hur projektplanen tas fram...3 Dsposton...3 Förutsättnngar 5 Bostäder och befolknng...5

Läs mer