Göteborg i september 1980

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg i september 1980"

Transkript

1 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN Ex- ocn värmetllrörsel Bränsleprsutvecklng Industrellt spllvärme Prsutvecklng pä elkraft Kalkyförutsättnngar Kompletterande hetvattencentraler 13 3 OLJEELDADE HETVATTENCENTRALER 15 4 KOLELDAD HETVATTENCENTRAL x 330 MW 16 5 KOLELDAT KRAFTVÄRMEVERK 1? x 200/330 MW 1?».2 240/330 MW samt 200/330 MW IB MW samt 200/330 MW 19 6 HETVATTEN FRÅN RINGHALS Lednng, ovanjord Lednng, tunnel Kartyg 22 7 NATURGAS/GASOLELDAT KOMBIKRAPTVERK x 240/258 MW /250 MW samt 240/258 MW 24 8 SYNTETGASELDAT KOMöIKRAFTVERK x 282/310 MW /310 MW samt 282/310 MW 26 9 VÄRDERING AV ALTERNATIVEN 2? 9.1 Allmänt Jämförelser 27 9«3 Värderng avseende Icke-ekonomska faktorer Uppvärmnngens oljeberoende Göteoorg Utsläpp av svaveldoxd är Känslgnetsanalys Varanter pä nägra försörjnngsalternatv (ngär ej 1 rörkortad utgäva) 9.8 Slutsatser Sutomaöme 36 Blagor

2 Sd 1 0 INLEDNING 1 denna förkortade verson har redovsnngen av prognoser och rörutsättnngar samt kostnaderna för respektve rörsörjnngsalternatv reducerats tll ett mnmum. Kaptellndelnlngen är dock Identsk med den förkortade utgåvan. Ett antal olka möjlgheter tll försörjnng av Göteborg mea ex samt Dostads- ocn lokaluppvärmnng nar under en läng td vart föremål för utrednng nom energverken. I slutet av 197b presenterades en utrednng, då'r de da f, aktuella alternatven fck Inbördes ekonomsk Jämförelse. I Jämförelsen avsäg rrämst att fnna aen lösnng, som ger energverken lägsta kostnaden under en 25-årsperod for anscarrnngen av hela mängden el och värme, som sedan skall dstrbueras tll abonnenterna tll täckande av aeras behov. 1 valet av lämplgt system för el- och värmeförsörjnngen fnns gvetvs mänga raktorer utöver de ekonomska, som behöver beaktas - exempelvs mljö, energhushållnng, sysselsättnng etc. Dessa cke-ekonomlska faktorer beaktades presentatonen 1978 endast pä sädant sätt, att eventuella normer eller andra föreskrfter uppfylldes 1 ae olka alternatven. * Under 1979 har energverken fatt uppdrag att utreda f ytterlgare ett par alternatv för el- och värmeanskaffnngen. Dessutom har sedan 1978 en dramatsk förändrng prser och försörjnngstrygghec avseende eldnngsoljor nträffat. Vdare har folkomröstnngen angående kärnkraft 1 mars 1900 genomförts. Dessa förhällanden tllsammans föranleder, att en ny jämförande stude utförs för de alternatv, som nu kan anses vara realstska för Göteborg. Det är fortfarande alternatvens ekonom för sn 25-ärspertoa som studeras, men ett försök tll systematsk jämförelse av cke-ekonomlska faktorer görs också.

3 Sd 2 Avslutnngsvs vll v utredare framhålla, att även med det mest omfattande system för prognoser över lång td samt värderng av försörjnngsalternatvens många egenskaper, så kvarstår alltd osäkerhet det slutlga val av alternatv eftersom erfarenheten vsar, att framtd nte låter sg säkert prognostseras. Emellertd medför metodken studen att lämplghetsrangordnngen nte får dramatsk förändrng för måttlga ändrngar beräknngsförutsättnngarna. Göteborg september 1980 Sven Lavemark C Jan-Olof Berghe Stg Carlsson Knut Grossng Stefan Jacobsen Lars-Hugo Larson

4 Sd 3 STUDERADE TILLPÖRSELALTERNATIV I denna utrednng studeras sex alternatv, som Sr ntressanta och aktuella för att nå en framtda el- och värmeförsörjnng med god försörjnngstrygghet, små mljöstörnngar och tll rmlg kostnad. Drftstarten antages tll årsskftet dock med undantag av Rnghalsvärme, som startar 1-2 år senare. Alternatv A medtages huvudsaklgen för att beskrva nuläget. Försörjnngsalternatven är följande: A Oljeeldade hetvattenpannor + köp av el (beskrvnng av nuläge) B Koleldade hetvattenpannor på Flatholmen + kompletterande hetvattencentraler (HVC) + köp av el C Koleldat kraftvärmeverk + HVC + kompletterngsköp av el D Hetvatten från Rnghals med lednng + HVC + köp av el (start 1988) E Hetvatten från Rnghals med fartyg + HVC + köp av el (start 1987) F Naturgaseldat kombkraftverk + HVC + kompletterngsköp av el G Syntetgaseldat kombkraftverk + HVC + kompletterngsköp av el Kalkylerna utföra med förutsättnngen att kommunen är ensam ägare tll anläggnngarna.

5 S-3 4 Vd utrednng för framläggande av "Värmeplan för Göteborg" studerades noggrannt uppvärmnngsbehovet bostäder och lokaler. Värmeplansstuderna har beaktat de energsparnsatser, som är planerade och som väntas medföra en mnsknng av det framtda uppvärmnngsbehovet. Energverkens fjärrvärmeförsörjnng och bostadsföretagens motsvarande värmeförsörjnng täcker den täta bebyggelsen, medan värmebehoven den glesa bebyggelsen nom kommunen nu och framöver antages täckas genom ndvduella uppvärmnngsanordnngar. Energverken elförsörjer för närvarande hela Göteborg (undantag abonnenter Askm och södra skärgården) och förutsätts göra så även fortsättnngen. Denna utrednng tar skte på att bedöma kostnaderna för värmeanskaffnngen för kommunen de olka försörjnngsalternatven. Elproduktonen värderas alternatven C s P och G efter samma tarff som vd köp från råkraftleverantören. Utgångsmateral för kalkylerna är bl a: befntlga anläggnngar för produkton och överförng av värme spllvärmeprodukton hos Shell och GRAAB - prognos för värmeförsörjnngen Göteborg år (fgur under 2.1) - prognos för elbehovet nom energverkens dstrbutonsområde (fgur under 2.1) utrednng om överförng av fjärrvärme Rnghals-Göt ebo rg.

6 Sd 5 Alt;e naty_a_-_01je_e^dade_ he_tvat1;enpanno Alternatv A är en fortsättnng pä Göteoorgs värmerörsörjnng sädan den huvudsaklgen sker för närvarande. Produktonssättet saknar nslag av sädan energpotsk Inrktnng, som kommt tll uttryck flera statlga utrednngar ocn rksdagsdesut under senare är. Möjlgheten att pä grundval av en stor fjärrvärmedstrbuton tllvarata möjlgheten tll mottryckprodukton av el utnyttjas nte. I alternatv A förblr Göteborgs fjärrvärmenät ett antal separata nät utan sammankopplng; Västra Frölunda och SÖ Hsngen förutsätts dock lhopkopplade med centrala staden. A^ ematy_b_-_k le_ldade_h tva1;te/ ann r_på Flatholmen Alternatvet Kräver utbyggnad av Jcolhamn vd Fatholmen samt fjärrvärmelednng Platholmen - fjärrvärmetunneln under Göta älv. Kjärrvärmenäten sammankopplas tll ett sammanhängande. Ur energhushällnngssynpunkt uppfyller detta alternatv nte Kravet att samproducera el och värme men däremot ökas försörjnngstryggheten avsevärt genom mnsknng av oljeanvändnngen GöteDorg. De Koleldade hetvattenpannorna förläggs pä Platholmen pä ett sådant sätt, att de nte utgör ett hnder för en senare förläggnng av ett kraftvärmeverk pä samma holme. Pannkapacteten utgörs av 2 st om 330 WW vgr e «Första Kolpannan tages drrt 1986 och andra Al;te natv_c_-_koleldat kraftvärmever_k_på Flatholme_n Detta alternatv avser en Koleldad anläggnng för samtdg produkton av värme och el överensstämmelse med Kommunfullmäktges uppdrag tll energlverksstyrelsen av december Projektet omfattar 2 st kraft-

7 Sd 6 värmeaggregat om vardera 200 MW MW v«rme med planerad drftstart av första aggregatet 1986 och sndra aggregatet 5 år senare. Projektet kräver kolhamn på Flatholmen, f,1 P rvärmelednng Flatholmen - fjärrvärmetunneln unuer Göra älv samt elkraftlednng tll planerat ställverk for 400 kv Tuve. Värmeproduktonen nmatas ett sammanhängande fjärrvärmenät och produktonen av el konsumeras energverkens dstrbutonsområde. Kraftvärmeverket förutsätts eldas med lågsvavlga kol utan rökgasavsvavlng. En beräknng görs där ett av kraftvärmeverkets aggregat utrustas med kallkondensor, vargenom större elmängd kan produceras (max 240 MW.), alternatv C2. En beräknng görs också, alternatv C3, där under 5-årsperoden endast hetvatten produceras en koleldad hetvattenpanna på Flatholmen. År 1991 byggs ett kraftvärmeverksaggregat, som levererar el och värme under Al^ernatj.v_D_-_R^nghals_värme_me_d_le_dnng Värme uttages kärnkraftverket Rnghals genom avtappnng av ånga från fyra turbner tllhörande blocken 3 och 4. Va värmeväxlare tllhandahålls fjärrvärmevatter. med en temperatur av crka 150 C, vlket pumpas tll Göteborg rörlednng. I Göteborg levereras värmennehållet tll stadens fjärrvärmenät va värmeväxlare för max.-temperaturen 150 /120. Värmeuttaget från turbnerna sker med kapacteten 4 x 250 MW.., varvd en turbn fungerar som reservenhet. Lednngens överförngskapactet dmensoneras för 750 MW. Systemet tages drft 1988 med kapacteten 250 MW och utökas tll 750 MW år Kärnkraftaggregatens användnngstd beräknas upphora Såväl ovanjordssom tunnelförlagd lednng har studerats.

8 Sd 7 I detta alternatv blr anläggnngarna 1 Rnghals respektve Goteborg 1 huvudsak dentska med alternatv D. Effekten 250 MW värme tages drft 1987 och 750 MW är Nyttggjord värmemänga 1 Göteborg och uppoffrad elprodukton Rnghals är densamma alternatven D och E. med_ naturgas/gasol_som b_rns_le Att använda den konventonella kraftvärmeprocessen (enlgt alternatv C) om bränslet är naturgas, är mndre lämplgt därgenom att naturgasens fyskalska och ekonomska förutsättnngar ej utnyttjas. Kombkraftverket, som består av gasturbn - avgasångpanna - ängturbn, förekommer rera länder pä kontnenten. Kombkraftverket utgör beprövad teknk då naturgas, gaso eller lätt eldnngsolja används som bränsle. Vara studer avseende möjlgheten att anskaffa naturgas tll Göteborg antgen gasform eller vätskeform vsar, att detta nte är genomförbart med mndre än att rkspoltska ställnngstaganden därtll görs. Studerna har därför nrktats på att stället använda gasol (butan och propån) som bränsle med möjlghet tll övergäng tll naturgas. Det fnns en etablerad gasolmarknad samt mottagnngs- och lagrngsmetoder, som gör användnngen fullt realstsk. Kombkraftverket sammansätts av 2 st gasturbner, som vardera ger 94 MW. samt mottrycksångturbn, som ger 53 MW ^ MW _ e* Ångpannan värms av fördrännlngsavgaserna frän gasturonerna. Kraftverket rörutsätts bestä av 2 st kombaggregat, vlka tages drft 1986 respektve 1991 och förläggs vd Ardalsberget. Tll verket erfordras ett bergrumslager för gasol. Lksom under alternatv C görs här två underalternatv Fl och F2. Fl avser tvä aggregat för mottrycksdrft medan F2 avser ett första aggregat med mottrycksångturbn med kallkondenserngsdel (max 73 MW ) och ett andra aggregat av mottryckstyp.

9 Sd 8 Alteraaty_G_-_Kombkraf;tverk med_ syntetsk gäss som Vd oljeraffnaderernas normala destnaton av råolja framställs ett antal lätta petroleumprodukter och som rest erhålls en tjockflytande produkt med hog halt av förorenngar - vanlgen benämn_ restolja. Ur denna restolja kan syntetsk gas framställas med god renhet, varefter den kan forbrännas ett kombkraftverk. Aktuella restoljor har en svavelhalt av 3-6 % och hög vskostet. Restoljan förgasas en anläggnng som har karaktären av petrokemsk fabrk och gasen tllförs en kraftverksanläggnng som är av typen kombkraftverk. Gasen renas och svavel borttages. Målnrktnngen för de studer som gjorts har vart att om restolja med 5 % svavel används så skall de avgående rökgaserna från anläggnngen ej hålla mer än 60 % av tllåtet svavelutsläpp. Utrustnngen består av två gasturbner med vardera effekten 85 MW? samt mottrycksångturbn som ger 110 MW gl MW vgrme. Dessutom fnns avgasångpanna, som tar emot gasturbnernas avgaser. Det första aggregatet tages drft 1986 och det andra Kraftverket placeras för genomförande av kalkylen på tomt nvd Tankgatan - men nte ens några prelmnära överenskommelser förelgger för användnng av denna tomt. Försörjnngen med bränsle beräknas ske med rörlednng från närlggande oljeraffnaderer. Såväl utsläpp av kväveoxder som stoft från det syntetgaseldade kombkraftverket lgger på betydlgt lägre nvå än motsvarande utsläpp från ett konventonellt kraftvärmeverk. Lksom under alternatv C görs här två underalternatv Gl och G2. Gl avser två aggregat för mottrycksdrft medan G2 avser ett första aggregat med mottrycksångturbn med kallkondenserngsdel (max 145 MW 1) och ett andra aggregat av mottryckstyp.

10 Sd 9 PROr-NOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALKYLERINGEN 2.1 El- och värmetllförsel Fjärrvärme Den fjärrvärmeförsorjnlng Göteborg som energverken ansvarar för, är för närvarande uppdelad på ett antal separata nät av varerande storlek. Det största fjärrvärmenätet, centrala staden, omfattar drygt hälften av fjärrvärmekonsumtonen. Den prognoserade belastnngstllväxten beräknas ske dels genom ytterlgare anslutnng de etablerade fjärrvärmeområdena och dels genom att energverken övertager försörjnngsansvaret 1 områden som dag värmeförsörjs från bostadsföretagens hetvattencentraler.

11 SIG JU Det totala produktonsbehovet blr för de olka beräknngsåren: GWh J45OO Det sammanhängande värmeunderlag, som produktonsanläggnngarna alternatven B tll G kan arbeta mot blr därmed: ' GWh OO Elkraft Den faktska öknngstakten för elförbruknngen 1 Göteborg har under 1970-talet vart genomsntt 4,5 % per är. Under 1980-talet antages öknngstakten mnska tll 2,4 % per år. Under och 2000-talen antages öknngstakten mnska ytterlgare och krng 2010 å'r öknngen endast 0,5 % per år. Den angvna prognosen förutsätter en konstant folkmängd kommunen på nuvarande nvå samt att nga drastsxa förändrngar nträffar nom närngslvet. TIT.": I...' dstrb tons'forlus'ter.) "Tt

12 2.2 Bränsleprsutvecklng; oh Vd beräknng av bränalekostnaderna använda den prognos för pr8utvecklngen på kol och Eo 5 LS som angvts av den 8 k Konsekvensutrednngen, SOU 1979:83 (prsnvå 1979) Eo 5 LS kr/t Kol» H50 Oasol Det är mycket svårt att bestämma en entydg prsnvå och därför genomförs kostnadsberäknngarna med två prsnvåer. Den framtda prsutvecklngen antas fä samma procentuella öknngstakt som Eo 5 LS öre/kwh BBÄNSLEPRISPROSNOS fast pennngvärde prsnvå 1960 _ gosol z Res_tolja_för_ syj-tetgasframställnng 15 / Inom kommunen fnns tre 10 oljeraffnaderer, vars restoljeprodukton är av ntresse f5r framställnng åv syntetsk gas. Det bor fnnas erforderlga kvantteter tll- 77 gänglga f8r ett kraftverks lvslängd, men avtalsutfästelser eller prsndkatoner är svåra att få. Egna bedömnngar är att restoljans prs följer Eo 5 LS med en rabatt av lägst 100 kr/t eller högst 250 kr/t, räknat prsnvå resfrdo IlspUvdftr.e; kol

13 Sd Industrellt spllvärme Leveranserna från GRAAB:s sopförbrännngsverk Sävenäs och Shell Raffnader AB sker efter specella mångårga avtal. Energprset grundas på gjorda nvesterngar, energverkens nköpsprs för olja samt beräknade underhållskostnader. 2.H Prsutvecklngen på elkraft Utgångspunkt har vart produktonssammansättnngen enlgt Konsekvensutrednngens s k referetsalternatv (utnyttjande av 12 kärnreaktorer) särat nnebörden av rksdagens beslut enlgt proposton 1979/80:170. Med beräknade produktonskostnader for respektve kraftslag samt beräknade dstrbutons- och förlustkostnader har kostnadsutvecklngen för elkraft på 130 kv-nvån beräknats för peroden fram tll år KalkylförutsättnlnRar Drfttagnngstdpunkten för första pannan respektve första kraftverksblocket alternatven B, C,? och G har kalkylmässgt satts tll den 1 Januar Den andra pannan respektve andra kraftverksblocket drfttages 5 år senare. För alternatven D och E, hetvatten från Rnghals, kan Q"fttagnng nte ske förrän den 1 januar 1987 vd överförng med fartyg och den 1 januar 1988 vd överförng med rörlednng. För de oljeeldade hetvattencentralerna alternatv A (lksom för de kompletterande hetvattencentralerna övrga alternatv) är drfttagnngstdpunkterna mer sprdda. Avskrvnngstden har satts tll 25 år för hetvattencentraler, kraftvärmeverk och kombkraftvärmeverk samt tll 30 år för kolhamn och bränslelager.

14 Sd 13 Por alternatven med hetvatten från Rnglhals blr 2006 ssta drftåret beroende på att kärnkraftblocken 3 och 4, från vlka hetvattnet levereras, då vart drft under 25 år. Kalkylerna har genomförts löpande pennngvärde med en generell nflaton på 8 % per år och realränta 4 %. Årlga kostnadsöknngar: anläggnngskostnader 9 % lönekostnader 10 % drft- och underhållskostnader 9 % övrga fasta kostnader 9 % Fnanserngen förutsätts ske genom lån med återbetalnng konstanta annuteter, som beräknas med 12 % kalkylränta och aktuell avskrvnngstd. Kostnadsberäknng har skett för åren 1986, 1990, 1991, 2000, 2010, 2011 samt I de alternatv, som nnefattar produkton av både el och hetvatten, sker en kredterng för elproduktonen med den kostnad energverken skulle ha för nköp av motsvarande kvanttet elkraft från råkraftleverantören. Kalkylresultaten redovsas på två sätt. a De med 12 % kalkylränta dskonterade årskostnaderna för peroden summeras tll ett nuvärde. För de alternatv som är drft efter 2006 görs restvärdesuppskattnngar. En nuvärdesberäknng görs även för hela peroden Nuvärdet kredteras också för värdet av bränslen beredskapslager De resulterande nuvärdena lgger tll grund för den ekonomska rangordnngen mellan alternatven. b Den specfka hetvattenkostnaden öre/kwh uttryckt 1980 års pennngvärde.

15 Sd Kompletterande hetvattencentraler Huvudproduktonskällan 1 alternatven B-G dmensoneras så att den täcker crka 60 % av maxmalt erforderlgt väraeeffektbehov. Resterande effektbanov och reserveffektbehovet skall täckas av "kompletterande hetvattencentraler". Redan nu fnns ett stort antal oljeeldade hetvattencentraler drft och fram tll nkopplng av respektve huvudproduktonskälla drvs de under hela året. Därefter övergår de tll att fylla reservoch topplasteffektbehov med en drfttd mndre än tmmar per år.

16 Sd 15 3 OLJEELDADE HETVATTENCENTRALER 3.1 Oljeeldade hetvattencentraler. Alternatv A Spllvärme GWh Oljeeldade HVC " Totalt GWh Ko^tnads^ammanstäl^nng Fasta kostnader Mkr Rörlga " " Spllvärme " Nätutbyggnad " Summa Mkr Hetvattenkostnaden respektve år 1 198O års pennngvärde blr: öre/kwh 10,5 11,5 12,0 13,9?-6,3 16,5 17,2

17 4 KOLELDAD HETVATTENOENTRAL UTAN RÖKGAS- AVSVAVLING Sd 16 ~l 4.1 Två kolpannor 330 MW vardera, drlftklara den 1 januar 1986 respektve den 1.januar Alternatv Bl Hetyattenp oduktlon Spllvärme Koleldad HVC Ol.eeldade HVC GWh II n Totalt GWh HVC, fasta kostnader Mkr HVC, rörlga " Spllvärme Kompletterands HVC Nätutbyggnad Summa II II II t Mkr Hetvattenkostnad respektve år 1980 års pennngvärde blr då: öre/kwh ,9 11,6 12,3 12,2 13,7 15,1 15,9

18 KOLELDAT KRAFTVÄRMEVERK UTAN RÖKGAS- AVSVAVLING Sd Två mottrycksblock 200/330 MW vardera, drftklara den 1.januar 1986 respektve den 1 Januar Alternatv Cl El- Ch hetyat enj>r_oduktlpn Nettoproduktonen av el blr: KraftvSrmeverk GWh 5C Hetvatten: Spllvärme Kraftvärmeverk Oljeeldade HVC GWh t II Totalt GWh Kostnadssammanställnng KW, fasta kostnader Mkr KW, rörlga "» Spllvärme Kompletterande HVC " Nätutbyggnad " Elvärde netto " Summa Mkr Hetvattenkostnaden respektve år 1980 års pennngvärde blr: öre/kwh 14,5 12,7 15,5 12,3 9,9 12,8 13,4

19 Sd Ett mottrycksblock med kallkondensor 240/330 MW, drlftklart den 1.januar 1986 samt ett mottrycksblock 200/330 MW, drftklart den 1 januar 1991» Alternatv C2 El- ch he^v^ttenprodukcon Nettoproduktonen av el Dlr: Krartvärmeverk GWh Ö l " ( Hetvatten: Spllvärme Krartvärmeverk Ol.eeldade HVC GWh If II 19Ö6» Ö Ö Ö I Totalt GWh Ko^tnads^ammanstälJjlng f KW, rasta, kostnader KW, rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Summa Mkr 267 2ö5 5ö Ö5 6t? ö ö « Ö " Mkr Ö Hetvattenkostnaden respektve är 19Ö0 ärs pennngvärde Dllr: öre/kwh ,6 13,7 16,1 12,ö 10,0 12,8 13,4

20 Sd En koleldad hetvattenpanna 200 MW, drlftklar den 1 Januar 198b samt ett mottrycksblock 200/330 MW, drlftklart den 1 januar Alternatv C3 El- och he_tvjttenp o<jukton Nettoproduktonen av el blr: Krartvärmverk GWh r ' ( Hetvatten: '( Spllvärme GWh 8/ ö0 Koleldad HVC " Krartvärmeverk " Ol.feeldade HVC " Totalt GWh Kostnads ammanställnn HVC + KW, fasta Mkr 8b b % K "-, rörlga " Spllvärme " Kompletterande HVC " Ö * Nätutbyggnad " Elvärde, netto ^ Summa Mkr bl Hetvatterucostnaaen respektve är 1980 ärs pennngvärde blr: öre/kwh 12,0 11,8 14,2 12,7 12,0 12,7 13,3

21 ~l Sd 20 HETVATTEN FRÅN RINGHALS - ÖVERFÖRING MED LEDNING ELLER FARTYG 6.1 överförng med lednng, förlagd ovanjord, drftklart med 250 MW f o m den 1 januar 1988 och med 750 MW f o m den 1 januar Alternatv D ovanjord He_tvat_tenprodukton Spllvärme Rnghals Oljeeldade HVC GWh n II Totalt GWh Kostnadss_ammanställn^n Fasta kostnader Rörlga " Spllvärme Kompletterande H/C Nätutbyggnad Mkr II II t Summa Mkr Hetvattenkostnaden respektve år 1980 års pennngvärde blr då: öre/kwh 17,1 15,0 14,1 11,7 11,6

22 ' ( Sd överförng med lednng, rörlagd tunnel drrtjcart med 250 MW r o m den 1 Januar 1988 och med 750 MW f o m den 1 Januar 1991«Alternatv D tunnel Hejfcvat enp]?oäuktlon Pä samma sätt som 1 avsntt 6.1 erhålls samma överförda värmemängder som vd ovanjoraförlagd lednng. Kostnad^sammanställnln If tfasta Kostnader Hörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Mkr ff Tf r t ö llö Ö Summa Mkr OÖ HetvattenKostnaden respektve är 19Ö0 ärs pennngvärde blr då: öre/kwh lö,3 16,0 15,0 12,1 11,9

23 b.3 Överförng med fartyg, drftklart med 250 MW (med en ovepforlngskapacltet av 410 MW) f o m den 1 januar 1987, samt med 750 MW r o m den 1 januar Alternatv E Sd 22 Hetya^enproduktj^on Spllvärme GWh Hnghals t Ö Oljeedade HVC II Totalt GWh Kostnadss_ammanst [llnn *'asta Kostnader Körlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad MJcr l TI IT tr Ib b b ö Ö Summa Mcr Hetvattenkostnader respektve är 19Ö0 ärs pennngvärde blr dä: öre/kwh 15,2 12,9 14,6 12,6 12,7

24 Sd 23 7 NATURGAS/GASOLELDAT KOMBIKRAFTVERK 7-1 Två mottrycksblock 240/258 MW, drrtklara den 1 januar 1986 respektve den 1 Januar Alternatv Fl El- och he_tvat enp odukton Nettoproduktonen av el blr: Kombkraftverk GWh Hetvatten: Spllvärme Kombkraftverk Oljeeldade HVC GWh t Totalt GWh Ko tnadssammanställnn Lägre gasolprls KVV, fasta kostnader Mkr ", rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Summa Mkr Högre gasolprs KW, fasta kostnader ", rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Mkr " " " " " Summa Mkr Hetvattenkostnaden resp. år 1980 års pennngvärde blr: öre/kwh Lägre gasolprs Högre " 15,8 15,7 20,9 20,7 20,1 19,0 19,8 17,6 18,2 25,7 26,5 27,1 22,9 24,2

25 Sd Ett mottrycksblock med kallkondensor 260/250 MW drlftklart den 1 Januar 1986 samt ett mottrycksblock 240/258 MW drlftklart den 1 januar Alternatv F2 El- ch hej:vat enpj?oclukton Korablkraftverk Nettoproduktonen av el blr: CC GWh Spllvärme Kombkraftverk Hetvatten GWh Oljeeldade HVC Totalt GWh Kostnad_ss_ammanstäl^nn ; Lägre gasolprs Pasta kostnader Rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Mkr n t II n Summa Mkr Högre gasolprs Pasta kostnader Mkr Rörlga " " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad " Elvärde, netto " Summa Mkr Hetvattenkostnaden resp. år 198O års pennngvärde blr: öre/kwh Lägre gasolprs Högre " 18,2 17,5 22,4 22,3 21,2 19,0 19,8 21,1 20,6 27,8 28,7 28,9 22,9 '"-,2

26 Sd 25 ~l SYNTETGASELDAT KOMBIKRAFTVÄRMEVERK 8.1 Tvä mottrycksblock 282/310 MW, drftklara den 1 Januar 1986 respektve den 1 Januar Alternatv Gl El- ch hetyattenpj?odukton Nettoproduktonen av el blr: Kombkraftverk GWh Hetvatten: Spllvärme Komb k raf t ve rk Oljeeldade HVC GWh II II C Totalt GWh Ko tnadssammanstjllnj.n Lägre restoljeprs Pasta kostnader Rörlga " Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad Elvärde, netto Mkr n II n Summa Mkr Högre restoljeprjs Pasta kostnader Mkr Rörlga " " Spllvärme " Kompletterande HVC " Nätutbyggnad " Elvärde, netto " Summa Mkr Hetvattenkostnaden resp. år 1980 års pennngvärde blr: öre/kwh Lägre restoljeprs ,4 17,6 14,2 10,7 13,3 13,6 Högre " ,0 20,5 18,1 15,3 16,0 16,6

27 Sd Ett mottrycksblock med kallkondensor 315/310 MW drftstart den 1 januar 1986 samt ett mottrycksblock 282/310 MW, drftklart den 1 januar Alternatv G2 El- ch he vatj;enj>rodukton Nettoproduktonen av el blr: Kombkraftverk GWh Hetvatten: Spllvärme Kombkraftverk Oljeeldade HVC GWh n n Totalt GWh Kostnadssammanstäl^n^ng Lägre restoljeprls Pasta kostnader Mkr Rörlga " " Spllvärme " Kompletterande HVC " Nätutbyggnad " Elvärde, netto " Summa Mkr Högre restol.eprs f Pasta kostnader Mkr Rörlga " II Spllvärme Kompletterande HVC Nätutbyggnad II n Elvärde, netto " Summa Mkr He; 'attenkostnaden resp. år 1980 års pennngvärde blr: öre/kwh Lägre restoljeprs 15,6 14,2 18,0 14,5 10,9 13,3 13,6 Kögre " 17,1 16,2 21,1 18,5 15,6 16,0 16,6

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi Varför gör v nte som v borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonom Lvslängdskostnader Flerbostadshus Affärshus Kontorshus Ansk 34% Drft och underhåll 66% Ansk 48% Drft och underhåll 52% Ansk 57% Drft

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Är du lönsam lilla småhus?

Är du lönsam lilla småhus? Är du lönsam llla? Användarflexbltet och lönsamhet för fjärrvärme och, en tvärsnttsanalys Stefan Hellmer är docent ndustrell ekonom vd Högskolan Krstanstad. Hans forsknngsntresse omfattar främst studer

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk f REKRYTERNG, UTBLDNNG OCH UPPFÖLJNNGSMETODER En sammanställnng över aktuella förhållanden för drftpersnal vd landets kärnkraftverk s av Bertl Flbert h Jan Wrstad Rapprt nr 5, januar 1979 Rapprt nm kmpetensuppföljnngsprjektet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Inlednng 3 Syfte...3 Hur projektplanen tas fram...3 Dsposton...3 Förutsättnngar 5 Bostäder och befolknng...5

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 HSB:s Brf Smedby Upplands

Läs mer

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher Natonalekonomska Insttutonen Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Phlp Jonsson Handledare: Johan Lyhagen VT 2006 Beräknng av Sannolkheter för Utfall Fotbollsmatcher Oddsen på dn sda Sammanfattnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecfka vllkor Dessa lånespecfka vllkor utgör tllsammans med de allmänna vllkoren för Akta Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 vllkoren för detta lån. De allmänna vllkoren tllämpas om

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-07-0 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-03-01 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Halvårsrapport 2014 1 Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Spltan

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Natonell plan: gränsöverskrdande nfrastruktur Hösten 2012 beslutade regerngen att kraftgt höja anslagen för transportnfrastrukturen.

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer