Verksamhetsplan med budget Teknik & fastighetsutskottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet"

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget Teknik & fastighetsutskottet

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde och nyckeltal Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag och ägardirektiv Omvärldsanalys Framåtblick Bilagor Bilaga 1: Investeringsbilaga -2017, med intäkter Bilaga 2: Investeringsbilaga Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

3 1 Sammanfattning De största utmaningarna för teknik- och fastighetsutskottet Kund - nöjd Väsbybo Samordnad kundtjänst i egen regi KSB:s medverkan till ett effektivare nyttjande av kommunens lokaler Medverkan i det kommunövergripande skolprojektet - hyressättning och framtida lokalförsörjning Efterlevnad av kvalitetsgarantier Samhälle och miljö Skapa medborgarengagemang och medvetenhet om klimatpåverkan inom verksamhetsområdet Entreprenadbyte för insamling av hushållsavfall Energieffektiviseringar Fastighetsutveckling Kvalitet och tillförlitlighet i kartmaterial VA, geodata och GIS, ökande leveranskrav Medarbetare Rekrytera och behålla kompetenta medarbetare Ekonomi Öka styrning och kontroll på intäkter från avgiftsfinansierad verksamhet Ökad underhållsskuld inom gator/vägar, gc-vägar, broar, belysning, fastigheter Investeringsramar, sårbarhet 2 Ansvarsområde Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts ansvarsområde: vårda och sköta kommunens fasta egendom såsom gator, vägar, broar, parker, VA-anläggningar och fastigheter bygga och anlägga fast egendom kommunens lokalförsörjning svara för drift, skötsel och underhåll av Vilundaparken och övriga kommunala idrottsanläggningar inklusive spår och leder (för kundvalskontoret) kommunens vatten- och avloppstjänster kommunens avfallshantering kommunens trafiksäkerhet inklusive korttidsupplåtelse av allmän platsmark kommunens geodataförsörjning och utveckling inom GIS (för byggnadsnämnden) Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

4 3 och nyckeltal Huvuddelen av verksamhetsplanen omfattar mål, nyckeltal och handlingsplaner utifrån strukturen i kommunens ledningssystem. en sorteras in i fyra perspektiv - kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi. Verksamhetsmålen utgår från fullmäktiges övergripande mål, nyckeltal och strategier enligt fastställd flerårsplan för ( KF ). Utöver dessa antas följande mål som riktas specifikt till teknik- och fastighetsutskottet: Fortsatt översyn av kommunens fastighetsbestånd med syfte att fastställa vilka fastigheter som kan utvecklas alternativt avvecklas, inklusive ökad lokaleffektivitet i Messingen. Inga tillkommande nämndmål har utarbetats för planeringsperioden. Perspektiv: 3.1 Kund - nöjd väsbybo Med god tillgänglighet och professionalism skapar vi tillsammans med kunden värden med rätt kvalitet. Genom dialog, kommunikation och uppföljning inhämtas underlag för verksamheternas utveckling. Resultaten mäts bland annat genom ett antal årliga enkäter. Den servicemätning kring telefoni och e-post som genomförs inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) utgör tillsammans med Statistiska centralbyråns medborgarundersökning grund för kontorets fortsatta arbete med tillgänglighet, bemötande och service. Kommunfullmäktiges mål: Kunden i fokus Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier är löften om vad medborgare och andra intressenter kan förvänta sig av kommunens tjänster. Garantier finns framtagna för utskottets verksamhetsområden och publiceras i sin helhet på kommunens web. Efterlevnaden mäts och redovisas regelbundet som nyckeltal. Tillgänglighet och beredskap Genom information och beställningsfunktioner på kommunens hemsida tillgodo- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

5 ses behovet av tillgänglighet även utanför ordinarie arbetstider. Därtill möter jourfunktioner behovet av den ständiga beredskap som måste finnas för akuta händelser inom driftverksamheterna för gata/park och VA för att möta krav på kvalitet och säkerhet. I dessa sammanhang är verksamheten också i viss mån beroende av kommuninvånarnas engagemang och rapportering. Dialoger och återkoppling Alla som bor i Väsby ska ha möjlighet att ge synpunkter på tankar och idéer om kommunens framtida utveckling. Formaliserade dialogmöten hålls som syftar till att ge alla medborgare lika möjlighet att påverka, framför allt i större projekt. Löpande dialog med invånare förs även genom informationsmöten och trygghetsvandringar. Väsby Direkt är vårt främsta ansikte utåt. Ett utvecklat samarbete är en förutsättning för att förbättra hanteringen av medborgarärenden och att ge återkoppling. För att i ännu högre utsträckning kunna ge medborgarna god service utvecklas och uppdateras löpande viktiga underlag så som FAQ, checklistor och information på kommunens hemsida. Kart- och GIS-tjänster Kart- och GIS-enheten utför tjänster inom geodata och GIS. Efterfrågan, internt och externt, på tillgång till geodata och GIS-tjänster ökar. Även kraven på kvalitet, tillgänglighet och funktionalitet gällande grundläggande geodata och GIS ökar. För att möta denna ökande efterfrågan har ett kommungemensamt projekt för förnyelse och förbättring av system för karthantering och GIS-stöd startats under. Projektet beräknas pågå till slutet av och ska då ha utmynnat i ett bättre och modernare system för karthantering och GIS. Investeringsmedel om 3 milj. finns avsatta och beslutade i KS IT-budget. Externa samarbeten och nätverk Kontoret och verksamheterna deltar i externa nätverk och samarbeten inom sina respektive områden, bl.a. länsstyrelsens Energieffektiviseringsstödet i energifrågor, genom Norrvatten och Käppala i VA-frågor, kommuntekniska intresseföreningen inom gata/parkförvaltning, KSL:s geodataråd, GISS-föreningen i Stockholms län, samt genom Sörab och Avfall Sverige i avfallsfrågor. Avfallschefen representerar formellt kommunen i Stockholmsregionens avfallsråd, STAR. Nämndmål Snabb återkoppling på medborgarärenden Nyckeltal Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar Väsbyborna ska uppleva att kontoret för samhällsbygg- Nöjd-Medborgar- Index, NMI gator och vägar 1) Resultat Länssnitt Prognos Nöjd-Medborgar Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

6 Nämndmål Nyckeltal Index, NMI vatten och avlopp 2) nads tjänster håller god kvalitet Nöjd-Medborgar- Index, NMI gångoch cykelvägar 3) Nöjd-Medborgar- Index renhållning och sophämtning 4) Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti avfall, procent. Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/vinterväghåll ning, procent. Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar), procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti fastighet/säkra lekplatser, procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/gatuunderhåll, procent Andelen vattenprov "tjänligt" med anmärkning" ska understiga 10 procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti vatten och avlopp, procent. Resultat Länssnitt Prognos <5 < 10 <10 < 10 < 10 < Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

7 Nämndmål Nyckeltal Andel ansökningar om schakttillstånd som handläggs inom 10 arbetsdagar, procent Andel ansökningar om trafikanordningsplan som handläggs inom 10 dagar, procent Andel nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från beställning, enligt kvalitetsgarantin Resultat Länssnitt Prognos ) Avser belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet. 2) Avser kommunens dricksvatten, vattenförsörjning, avloppssystem. 3) Avser belysning, underhåll, skötsel, snöröjning, trafiksäkerhet. 4) Avser sophämtning, återvinningscentraler, klotter och annan skadegörelse, renhållning av parker och allmänna platser. Handlingsplan Kontoret för samhällsbyggnad ska ta initiativ till samt bidra till fortsatt utveckling av medborgardialogen kring viktiga frågor för medborgarna En kontinuerlig och levande dialog mellan kontoret för samhällsbyggnad och Väsby Direkt är en förutsättning för att väsbyborna ska uppleva god service och tillgänglighet. Utveckla informationen på kommunens hemsida. Information om kontoret för samhällsbyggnads verksamheter, pågående projekt i kommunen ska uppdateras fortlöpande, för att alltid aktuell information ska levereras till väsbyborna. En levande dialog med väsbyborna i arbetet med kvalitetsförbättringar i verksamheten. Analys av medborgar- och kundundersökningar, servicemätningar. Analys av kommunens synpunktshantering och felanmälan avseende ärenden som berör verksamheterna. Återkoppling medborgarärenden Återkoppling ska ske inom två arbetsdagar för de medborgarärenden (felanmälningar och synpunkter) som kommer in via Väsby Direkt. e-tjänster och webbportal För att förbättra service och tillgänglighet för medborgarna har kart- och GIS-enheten en e- tjänst för beställning av nybyggnadskarta. Ytterligare e-tjänster och webbportal med kart- och GIS-enhetens produkter och tjänster, t.ex. köp av kartutsnitt från primärkartan eller en karta för ansökan om installation av bergvärme eller tillgång till kommunens övriga geodata, ska tas fram under perioden. Utveckla kundtjänst Samarbetet med Väsby Direkt och ekonomienheten fördjupas i syfte att utveckla kundtjänsten och förbättra kundtillfredsställelse. Fakturering och kundtjänst i egen regi utförs sedan andra kvartalet för VA-abonnenter och från och med tredje kvartalet även för Avfallsabonnenter. Att i samarbete med Väsby Direkt samla alla kundtjänstärenden i egen regi ger en mer Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

8 Handlingsplan sammanhållen kundkontakt, ökar tydligheten gentemot kunden och möjliggör för ytterligare utveckling av kundservice inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Öppna data Delta i det pilotprojekt inom KSL IT som prövar möjligheten att skapa tjänster för att tillhandahålla kommuners data som öppna data, där geodata är en delmängd. I projektet prövas att tillhandahålla kommunkarta och ortofoto över hela kommunen (2010) som öppna och kostnadsfria geodata. På grund av IT-tekniska problem har detta ännu inte blivit genomfört. Kundenkäter Utöver kommungemensamma enkäter genomförs ytterligare mätningar inom ramen för kontorets verksamhet. Under införde kart- och GIS-enheten en kundenkät för att mäta kundnöjdheten för enhetens levererade produkter och tjänster. Denna enkät, som blir en referens för enhetens utveckling av kundbemötande och kundservice, kommer att fortsätta användas och utvärderas över tid och är ett nyckeltal i enhetens verksamhetsplan. Fastighetsenheten, tillsammans med några andra kommuner, prövar under slutet av en ny hyresgästenkät. sätts under efter utvärdering och analys av resultatet. Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier ska ses över årligen och vid behov uppdateras Utmaningar och risker En riskfaktor som kan påverka möjligheten till snabb återkoppling på medborgarärenden är sårbarhet i ärendehanteringsprocess och sårbarhet i bemanning. Ett nytt ärendehanteringssystem införs runt årsskiftet -. En sannolik risk med väsentlig påverkan för att uppnå målet nöjda medborgare är det bristande gatuunderhållet, där det finns en stark koppling till tilldelade resurser. Kommunfullmäktiges mål: Kunskap och lärande Kontoret för samhällsbyggnads aktiva medverkan i skolprojektet Ett lärande Väsby De vikande skolresultaten blir en stor utmaning framöver och att vända den negativa utvecklingen i skolresultaten är högt prioriterat. För att bryta trenden har kommunstyrelsen beslutat genomföra ett treårigt kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målet att förverkliga kommunens vision: ett lärande Väsby. I projektet, Ett lärande Väsby som inleddes, finns två huvudspår; ett om skolans eget arbete och ett om att förbättra och utveckla system som stödjer skolutvecklingen. Kontoret ska aktivt stödja arbetet med att förbättra förutsättningar för bättre resultat i skolorna och ingår i styrgruppen för skolprojektet, samt leder delprojektet om lokalförsörjning. Detta delprojekt har dessutom en koppling till det delprojekt som hanterar ersättningsmodellerna. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

9 Översiktsplan och strategisk lokalförsörjningsplan Kontoret kommer att leda arbetet med ny översiktsplan samt projektleda arbetet med att ta fram och revidera den strategiska lokalförsörjningsplanen. Dessa planer är viktiga verktyg för skolans framtidsarbete. Erbjudandet om 30 timmars barnomsorg i veckan, ökad pedagogtäthet, minskade barngrupper samt tillgången till skolbibiotek kan komma att påverka behovet av lokaler. Denna förändring genomlyses och verifieras i arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen och eventuella förändringar av lokalerna beställs därefter i enlighet med handläggningsordningen. Nya skolor Byggnation av Nya Odenslunda skola pågår fram till årsskiftet /16. Därefter vidtar planeringsarbetet av ny grundskola som ersätter Vikskolan. Trafikmiljön vid och omkring grundskolorna i kommunen Efter beslut av Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott gavs i uppdrag att utreda trygga trafikmiljöer kring alla 16 grundskolor i kommunen. Arbetet inleddes med en inventering av trafikmiljöerna kring grundskolorna för att få en bild av hur eleverna tar sig till skolan och hur de rör sig på gång- och cykelvägar. Resultaten har delgetts samtliga skolor för synpunkter och förslag på åtgärder. Sammanställning och fortsatt planering görs under slutet av. Genomförande av åtgärder för att säkra trafikmiljön vid skolorna kommer därefter att pågå under Utmaningar och risker Skolprojektet En risk- och konsekvensanalys har utförts för det övergripande projektet. Även i respektive delprojekt ingår att göra en analys i samband med nulägesanalysen, som pågår under hösten. I tabellen nedan visas de områden med högst riskvärden i det övergripande skolprojektet. Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Inte tillräckligt med resurser tex tid, personal, pengar Brist på delaktighet från alla utförare Påtryckningar att leverera snabba resultat Lågt förtroende och tillit på alla nivåer Risk att vi inte når ut med information Projektledarna slutar, blir sjuk Nyckelpersoners negativa attityd t.ex. rektors, förtroendevaldas, tjäns Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

10 Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde temäns attityd till projektet Kommunfullmäktiges mål: Social hållbarhet, trygghet och hälsa Ett tryggt, snyggt och säkert Väsby är en prioriterad fråga och kontoret ska i enlighet med folkhälsoprogrammet verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö för väsbyborna. Arbetet med att modernisera och förbättra anläggningarna i Vilundaparken sker i samarbete med Kultur och fritid för att skapa en anläggning som uppfyller dagens och morgondagens krav på idrotts- och sportsliga ambitioner. För att kunna fullfölja det måltidspolitiska programmet påbörjas ett arbete med att tillsammans med verksamheten identifiera minst två kök där det är önskvärt, möjligt och ekomoniskt försvarbart att ställa om befintligt kök till tillagningskök. Kontoret inbjuder till och deltar i flera fora och nätverk, exempelvis klotterforum och trygghetsvandringar, för att skapa trygga och säkra utemiljöer. Kontoret kommer också medverka i ett projekt för att knyta kontakter mellan norrortskommunerna och polismyndigheten för att på ett effektivt sätt bemöta och hantera det ökande problemet med olovligt nyttjande av kommunal mark. Klottersanering inom 24 timmar i hela kommunen är en av kontorets kvalitetsgarantier och följs upp regelbundet. Upplevelsen av trygghet mäts årligen genom medborgarundersökningen. Arbetet med tillgänglighetsanpassningar enligt tillgänglighetsplanen fortsätter under perioden. Vidare fortsätter det goda samarbetet med bl.a. HSO och privata fastighetsägare i syfte att informera om kontorets arbete och ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Nämndmål Skyndsam klottersanering Trygga och säkra utemiljöer för kommunin- Nyckeltal Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar), procent Trygghet, del av Nöjd-Region- Index (NRI) Resultat Länssnitt Prognos Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

11 Nämndmål vånarna Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Handlingsplan Skyndsam klottersanering Kontoret för samhällsbyggnad ska inbjuda till möten "klotterforum" vid två tillfällen/år. Genomföra trygghetsvandringar Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre närmiljö. I samarbete med Ung & Trygg och Polisen genomföra trygghetsvandringar minst fyra gånger per år. Bra förutsättningar för en god hälsa Kontorets perspektiv och inriktning i kommunens folkhälsoarbete är att verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö som stimulerar barn, ungdomar och vuxna till fysisk aktivitet. Exempel: - Bidra till en trygg utemiljö genom god belysning och effektiv klottersanering samt trygghetsvandringar - Säkra gång- och cykelvägar i syfte att minska biltransporter och behov av skolskjuts. - Vårda och sköta upplevelsestråket, där vacker väsbynatur inbjuder till vandring och cykling. - Skapa trygga utemiljöer genom god skötsel av kommunens gator, vägar och parker. - Bidraga till att stärka Vilundaparkens attraktionskraft genom god drift, skötsel och underhåll. Tillgänglighetsanpassningar Arbetet med tillgänglighetsanpassningar, enligt tillgänglighetsplanen, fortsätter under flerårsperioden med bland annat anpassning av övergångsställen, busshållplatser, gångvägar och trappor. Det goda samarbetet med bl.a. HSO och privata fastighetsägare fortsätter i syfte att informera om kontorets verksamheter och att ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Leda arbetet med att samordna förslag och förbättringar mellan olika parter för att komma fram till den bästa lösningen på tillgänglighetsproblemen i kommunen. Åtgärda hämtställen för avfall Inom avfallsenheten pågår ett arbete med att åtgärda de hämtställen för avfall som utgör en risk för skada på personer eller egendom. Under året läggs fokus på åtgärder som föranleds av entreprenadbytet den 1 oktober. Utveckla avfallshantering vid extraordinära händelser Utreda och utveckla rutiner för avfallshantering vid extraordinära händelser Utmaningar och risker Trygga, snygga och säkra utemiljöer Den upparbetade underhållsskuld som föreligger inom gata/park är fortsatt betydande. Bristande planerat underhåll under en längre tid är starkt kostnadsdrivande och är i längden dyrare och avviker från god ekonomisk hushållning. Brister i underhåll bidrar också i hög grad till att skapa otrygga miljöer. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

12 Perspektiv: 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Hållbar tillväxt och hållbart värdeskapande för det allmänna och den enskilde. Miljöarbetet inom ramen för ISO ställer höga krav på utskottets verksamheter och på ett målmedvetet och systematiskt miljöarbete. Arbetet med ständiga förbättringar sker kontinuerligt och miljörutiner finns inom de betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning. Handlingsplaner utformas på enhets- och verksamhetsnivå. Kommunen har en ambition att förbli en av Sveriges främsta miljökommuner. Kontoret deltar i det kommunövergripande projektet med att höja ambitionerna inom miljö- och hållbarhetarbetet. Projektdirektivet tas fram i början av. Kommunfullmäktiges mål: Hållbar tillväxt Hållbarhetsaspekterna ska vara styrande vid all planering; vid nybyggnation såväl som vid förvaltning. Långsiktig hållbarhet innebär att förutsättningarna för att väsbybor i framtiden ska kunna bo, verka och utvecklas i kommunen utan en negativ påverkan på miljön - från ax till ax - ska finnas. Att lyfta hållbarhetsfrågorna och kvalitetssäkringen av boendemiljön och närnaturen är viktigt i arbetet med att förverkliga en hållbar samhällsutveckling i Upplands Väsby kommun. Hållbarhetsaspekterna ska också vara styrande i förvaltning av kommunens obebyggda mark, flora och fauna. Den negativa miljöpåverkan som markanvändning och skötsel har på den egna marken ska minimeras. Trygghet, rekreation och biologisk mångfald ska vara vägledande aspekter vid planering och prioritering av skötsel. Underhållsskulden av den egna naturmarken ska minskas genom systematiska och kostnadseffektiva skötselinsatser enligt framtagen åtgärdsdatabas. Fokusområden för hållbar markanvändning och skötsel på den obebyggda kommunala marken är: - Trygghetssäkring av tätortsnära skog - Ett hyggesfritt skogsbruk - Miljöhänsyn i jordbruket - Betesmark i drift - Skydd av fornlämningar - Utveckling av vattenmiljöer - Viltförvaltning med trygghetsfokus - Upplevelsekvalitet i parkmiljöer Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

13 Nämndmål Ökad miljöhänsyn på kommunens naturmark. Nyckeltal Antal biologiska torg Resultat Länssnitt Prognos Handlingsplan Skötselavtalet "Biologiska Torg" tecknas med boende för att öka biologisk mångfald i tätorten. Biologiska Torg är ett skötselavtal som tecknas mellan kommunen och kommunmedborgare som är villiga att lägga ner idéella krafter i att sköta kommunens naturmark. Syftet med skötseln ska vara att öka biologisk mångfald och öka engagemanget för naturvärden. Restaurering av naturmark för ökade naturvärden Årligen ska minst fem hektar skogsmark skötas eller restaureras på sådant sätt att naturvärdena förhöjs eller säkerställs Utmaningar och risker Trygghetssäkring av tätortsnära skog, ett hyggesfritt skogsbruk Kontinuerlig tillkomst av riskträd på oförutsägbara platser. Miljöhänsyn i jordbruket Risk för inkomstbortfall från arrendeavgifter vid ökade miljökrav. Dock finns en förväntad vinst i form av förbättrad vattenkvalitet och andra ekosystemtjänster. Betesmark i drift Svårt att hitta djurhållare på grund av brist på ligghallar. Färre betesdjur kan leda till igenväxning och minskad biologisk mångfald. Skydd av fornlämningar Väsby har fornlämningar som riskerar bl.a. rotvältskador då det finns svårigheter i att identifiera var dessa lämningar finns. Viltförvaltning med trygghetsfokus Risk för ökat behov av avskjutning, framförallt av vildsvin och rådjur. Kommunfullmäktiges mål: Näringsliv och arbete Kontakter med näringslivet De företagare som kommer i kontakt med kontoret för samhällsbyggnad ska uppleva att tjänsterna håller god kvalitet. Upplevelsen mäts årligen genom Nöjd- Kund-Index (NKI) för markupplåtelser. Med markupplåtelser menas i detta fall upplåtelse av torghandelsplats och plats för uteserveringar. Torghandel och mark- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

14 nad bedrivs framförallt vid Hugo Sabels torg, som en del i att skapa en attraktiv stad i de centrala delarna av kommunen. I Stockholm Business Alliance servicemätning för kvartal 1 om företags uppfattning om kommunernas service fick markupplåtelser betyget 85. Ambitionen är att behålla det höga betyget. Arbetsmarknad - kontoret för samhällsbyggnad som ett föredöme För att underlätta för kommunens invånare att komma in på arbetsmarknaden ska vi som arbetsgivare vara ett föredöme i att ta fram och erbjuda praktikplatser och feriearbeten. I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen har ungdomar erbjudits feriearbeten de senaste åren. Kontoret ska fortsätta att vara öppna för feriearbeten och att erbjuda praktikplatser till eftergymnasiala utbildningar. Nämndmål De företagare som kommer i kontakt med kontoret för samhällsbyggnad ska uppleva att tjänsterna håller god kvalitet. Kontoret för samhällsbyggnad ska inom sina verksamheter aktivt ta fram och erbjuda praktikplatser och feriearbeten. Nyckeltal Nöjd-Kund-Index, NKI markupplåtelser Antal praktikplatser eftergymnasial utbildning Resultat Länssnitt Prognos Antal feriearbeten Handlingsplan Aktiv samverkan med näringslivet och en god service. Analys av de kundmätningar som görs avseende kontorets verksamheter (Stockholm Business Alliances (SBA) servicemätning avseende företags uppfattning om kommuners service.) Initiera och medverka i insatser och aktiviteter som avser att höja attraktionskraften för torghandeln i Väsby. Fortsätta arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet. Översyn och uppföljning av kvalitetsgarantier avseende handläggningstider. Ett fortsatt nära samarbete med Väsby Direkt i syfte att förbättra service och information till företagarna. Ett fortsatt nära samarbete med informationsenheten i syfte att förbättra informationen på kommunens hemsida. Erbjuda feriejobb I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen ska ungdomar erbjudas feriearbeten inom kontorets verksamheter. sättningen är att fortsätta att ta emot ett femtiotal ungdomar per år. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

15 Utmaningar och risker Handledning av praktikanter och feriearbetande ungdomar ställer stora krav både på ledarskapet och medarbetarna. Initiativet kan vitalisera verksamheten och stimulera till nytänkande men det måste ges rätt resurser för att få önskad effekt. En möjlig risk att målet ej nås är personal- och kompetensbrist, samt den tid som måste avsättas för introduktion i de olika arbetsuppgifterna. Kommunfullmäktiges mål: Miljö och klimat Ökad medvetenhet om klimatpåverkan Genom dialog och information ska kommunens medborgare informeras om det miljöarbete som bedrivs. På så sätt kan vi skapa ökad medvetenhet och engagemang i klimatpåverkande delar av vår verksamhet. Minskad energianvändning i kommunens lokaler et att minska energianvändningen i kommunens lokaler med tre procent per kvadratmeter och år från 2009 fram till 2020 ska uppnås genom investeringar i energieffektiv teknik, systematisk driftoptimering, analys av statistik och genom kunskapsspridning. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

16 Investeringsmöjligheter identifieras kontinuerligt och sammanställs årligen tillsammans med det planerade underhållet. Effektiviteten i investeringarna säkerställs genom LCC-kalkyler enligt Miljöstyrningsrådets mallar. Nya fastigheter byggs efter krav motsvarande Green Building-standard eller bättre. Krav om effektiv energianvändning ställs även vid ombyggnation och när kommunen hyr lokaler. Avstämning mot gällande och ny lagstiftning sker kontinuerligt. Driftoptimering utförs genom systematisk observation av system i fastigheterna och en nära dialog med verksamheterna. Uppföljningsmöten och analys av energistatistik sker månadsvis med fastighetsdriften. Vid behov sker även uppföljningsmöten kring energianvändning med externa verksamheter som hyr kommunens lokaler. Brukarsamverkan är ett kunskapshöjande projekt som till en början inriktade sig på förskolor och skolor. Kunskapshöjande insatser, om energi och hur man blir energismart, för elever och personal leder till större energibesparingar på lång sikt. Personalen lär sig även hur man läser energistatistik och att gå energironder. Projektet kommer att anpassas även för andra verksamheter för att slutligen täcka samtliga kommunala lokaler. Vindkraftverket Vindkraftverket står på Fallåsberget i Ockelbo kommun. Det har en effekt på 2,3 MW och producerar under ett normalår 6,9 GWh förnybar el, vilket motsvarar en fjärdedel av kommunens totala elbehov. Inomhusmiljö Kommunens lokaler ska vara hälsosamma och ha ett gott inomhusklimat för alla som vistas i lokalerna. I synnerhet barn ska skyddas mot exponering av eventuella gifter i inomhusmiljön. Kontoret ska därför medverka till att utreda och kartlägga inomhusmiljön på förskolor i kommunens lokaler. Genomförande av trafikplan Framkomligheten för bussar i kommunen ska förbättras. Utredning och prioritering av framkomligheten för busstrafik ska göras, i linje med framtagen trafikplan. Även cykeltrafiken ska förbättras i linje med trafikplanen. Genomförande sker i berörda delar i dialog med trafikverket och SLL/SL. Elbilar Möjligheten att uppföra ytterligare laddstolpar för elbilar ska ses över. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

17 Test av "grön" asfalt Under kommer gata/park att på prov utföra en beläggning av s.k. grön asfalt. Denna typ av asfalt har i tester visat sig ha likvärdiga eller bättre egenskaper än varm asfalt när det gäller stabilitet, hålrum, vidhäftning och slitstyrka. Den s.k. gröna asfalten är dyrare per kvadratmeter än varm asfalt men ger upp till 30 procent mindre koldioxidutsläpp. Utsortering av matavfall för biologisk behandling inklusive hemkompostering Nyckeln till att uppnå både hög sortering av avfall och hög kundnöjdhet är frivillighet. Detta åstadkoms genom att erbjuda bra insamlingssystem med stor flexibilitet för det enskilda hushållets behov kombinerat med insatser för att motivera hushållen att använda systemet. För att tillmötesgå de önskemål som framkommit i kundenkäter införs under avgiftsfria extrahämtningar för matavfall. Förbättringen ska göra insamlingstjänsten för matavfall mer flexibel. Informationsinsatser riktade till lägenhetsinnehavare ska öka medvetenheten om avfallsfrågor och avfallshanteringens miljöpåverkan och därigenom motivera till ökad sortering. Återvinningen av material Pilotprojektet med test av fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus slutförs och utvärderas under. Projektet genomförs i samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Sita Sverige AB och SÖRAB. Avfallsenheten har kartlagt vilka av kommunens verksamheter som källsorterar och erbjuder dem insamlingstjänster och rådgivning i syfte att höja sorteringsgraden. et är att mäta miljönyttan och fortlöpande återkoppla resultatet av insamlingen samt dess miljönytta inom ramen för det systematiska miljöarbetet. Senast 2016 ska avfallshanteringen vara en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation. En avfallspolicy ska komplettera avfallsplanen i syfte att styra kommunens planeringsprocess i riktning mot ökad källsortering. Samarbetet med byggnadsnämnden fördjupas för att ge alla hushåll i kommunen tillgång till antingen fastighetsnära insamling av förpackningar eller en allmän återvinningsstation i närheten av bostaden. et är att öka antalet återvinningsstationer i kommunen med en per år. Ett förslag till avfallstaxa som premierar fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus tas fram. Nämndmål Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens Nyckeltal Klimatkorrigerad energianvändning kwh/kvm i kommunens lokaler, Resultat Länssnitt Prognos Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

18 Nämndmål lokaler ska minska Sortering av matavfall ska öka Återvinningen av material ska öka Nyckeltal exklusive Vilundabadet Andel av hushållens matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl hemkompostering och avfallskvarnar, procent. Mängd matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl hemkompostering och avfallskvarnar, kg/inv. Andel av hushållsavfall som materialåtervinns, procent. Resultat Länssnitt Prognos , Handlingsplan Systematiskt energieffektiviseringsarbete Medverkar i projeketet Hållbara Väsby där syftet är att höja kommunens miljö- och hållbarhetsambitioner, energi och klimat är ett av fyra fokusområden. Övrig energieffektivisering utförs enligt plan. SMHI gör ändringar i sin datainsamling vilket påverkar kommunens energistatistik. Därför kommer energimålet ses över under. Informationsinsatser för avfallsfrågor Kommunikation i avfallsfrågor genomförs av kommunen och av kommunens dotterbolag SÖ- RAB. Samordna och genomföra insatser inom området information och kommunikation. Avfallsminimering Genomföra åtgärder i syfte att öka återbruk och minska mängden mat som slängs. I syfte att minska produktion av avfall i kommunens verksamheter ska kontoret verka för att kommunen ska införa ett system för att återanvända bland annat kontorsmöbler. Upphandling insamling och revidering av avfallsföreskrifter Upphandling av entreprenör för avfallshämtning i Upplands Väsby kommun pågår under. Nytt avtal tecknas under och ny entreprenad påbörjas 1 oktober. Avfallsföreskrifterna kommer att revideras under. Pilotprojekt för fastighetsnära insamling av förpackningar För att underlätta kundernas möjlighet till sortering fullföljs pilotprojektet med test av fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus. Insamlingen utförs på prov i Bollstanäs/Sjukyrkoberget samt Skälby-Brunnbyvik under 20 veckor. För att undersöka kundnyttan och betalningsviljan hos kunderna genomförs en medborgardialog med deltagande hushåll. Projektet utvärderas efter att insamlingen avslutats under våren för att utreda kundnöjd- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

19 Handlingsplan heten samt om samarbetsmodellen med entreprenör, kommun och producenter går att implementera i större skala. Planera och följa upp kommunens avfalls miljöpåverkan Efter en inledande avfallskartläggning erbjuds de kommunala verksamheterna anpassade tjänster för avfallsinsamling för att höja sorteringsgraden. Strategier för att öka materialåtervinningen i verksamheterna tas fram. Avfallsansvariga erbjuds information och rådgivning i syfte att öka medvetenheten om insamlingsmängder och dess miljöpåverkan. För att kartlägga rollfördelningen i avfallsarbetet samarbetar KSB med Specialistenheten i en uppdatering av avfallsrutiner Utmaningar och risker Vindkraftverket Om det blåser mindre än beräknat påverkas produktionen i vindkraftverket negativt. Låga elpriser och låga priser på elcertifikat påverkar vindkraftverkets lönsamhet negativt. Avfallshantering Återvinningscentralens placering centralt i Upplands Väsby är av väsentlig betydelse för återbruksverksamhet, återvinning av grovavfall, omhändertagande av farligt avfall och elavfall. Om återvinningscentralen flyttas riskeras särskilt insamlingsmålen för farligt avfall. Perspektiv: 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Vår främsta resurs är stolta och professionella medarbetare som bemöter kunder, varandra och samarbetspartners respektfullt. Efterfrågan på kompetent personal inom de tekniska verksamheterna är mycket stor. Det krävs insatser för att både rekrytera och bibehålla medarbetare. KSB måste kunna fortsätta att ge medarbetarna möjlighet att använda modern teknik utifrån verksamhetskrav, samt utveckla arbetsprocesserna från "kund till kund", vilket också stödjer en proaktiv personalförsörjning. Motsatsen ger en risk att det är mindre attraktivt att jobba i Upplands Väsby kommun. Kontoret kommer att fortsätta arbeta för att bibehålla och utveckla kvalificerad kompetens. Kontoret kommer också fortsätta arbeta för att bibehålla och utveckla kvalificerad kompetens samt attrahera nya medarbetare. Kontoret för samhällsbyggnad står för ett gott arbetsklimat och goda relationer mellan medarbetarna. Detta förutsätter ett aktivt arbete på alla nivåer där alla tar ansvar för att bidra till den goda, inkluderande arbetsplatsen. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

20 Kommunfullmäktiges mål: Stolta medarbetare Ett av kommunfullmäktiges mål är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Detta mäts bland annat genom nyckeltalen Nöjd- Medarbetar-Index (NMI), Bemötandeindex (BMI) och hållbart medarbetarengagemang (HME). Vidare mäts frisknärvaro (andel medarbetare som har en sjukfrånvaro understigande 40 timmar) och från och med korttidssjukfrånvaro (antal dagar i genomsnitt per medarbetare). Nämndmål KSB medarbetare ska vara tillfreds och nöjd med sitt arbete och sin arbetssituation Frisknärvaron ska öka Nyckeltal Nöjd medarbetarindex (NMI) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Bemötandeindex (BMI) Frisknärvaro (andel medarbetare som har en sjukfrånvaro understigande 40 timmar) Sjukfrånvaro (antal dagar i genomsnitt per medarbetare) Resultat Länssnitt Prognos ,4 4,2 4,1 4 Handlingsplan Strategier för att bibehålla/öka NMI och bemötandeindex - Levande och strukturerade arbetsplatsträffar på alla nivåer i organisationen - Fullfölja intentionerna i och följa upp gällande samverkansavtal - Medarbetarenkät. Handlingsplaner. Kontinuerlig uppföljning/avstämning. - Upprätthållande av funktionsbeskrivningar i syfte att tydliggöra roller och ansvar - Kartläggning och dokumentation av huvudprocesser - Fortsatt ledarutveckling - Efterlevnad av värdegrund och ledstjärnor Kompetensbyggande -Ta fram en kontorsgemensam handlingsplan för kvalificerat kompetensbyggande. Bibehålla/öka frisknärvaron - Systematiskt arbetsmiljöarbete (skyddsronder-åtgärder-uppföljning leder till ständiga förbättringar) - Uppmuntra till användande av friskvårdschecken Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

Verksamhetsplan med budget Teknik & fastighetsutskottet

Verksamhetsplan med budget Teknik & fastighetsutskottet Verksamhetsplan med budget -2017 Teknik & fastighetsutskottet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö -

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar

Läs mer

Delårrapport 1 2016. Teknik- & fastighetsutskottet

Delårrapport 1 2016. Teknik- & fastighetsutskottet Delårrapport 1 Teknik- & fastighetsutskottet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Uppföljning av målen... 4 3.1 Kund... 4 3.2 Samhälle och miljö... 10 3.3 Medarbetare... 16

Läs mer

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Sammanträdeshandlingar 2013-09-19 Handlingar 1 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-09-19 Margareta Stensaeus Linder 08-590 972 27 Dnr: Fax 08-590 733

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken Renhållarträffen Funktionsupphandling i praktiken Innovation genom samarbete Miljöambitioner i praktiken Fredrik Karlsson, Avfallschef Upplands Väsby kommun Väsby vågar och gör! I Väsby finns en stark

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2017- Teknik- & fastighetsutskottet KSTFU/:7 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och uppdrag... 3 3.1 Medborgare... 3 3.2 Samhälle och miljö...

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Beslutande Blacken, plan 3, Drabantvägen 9a Torsdagen den 4 juni, 2015, klockan 07:30-07:45 Ledamöter: Ali Kashefi (S), ordförande

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Enhetschef teknik 2013-10-23 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Fax 08-590 733 39 KSTFU/2013:164 Carl.Bachman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Bilaga 2- Nämndernas mål och nyckeltal 2016-2018

Bilaga 2- Nämndernas mål och nyckeltal 2016-2018 Bilaga 2- Nämndernas och nyckeltal - Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges Kunden i fokus Mångfald Kunskap och lärande Trygghet och hälsa Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Välfärdscontroller 2016-02-08 Henrik Malmström 08-590 975 19 Dnr: henrik.malmstrom@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Utredare 2016-05-13 Gunnar Högberg 08-590 978 22 Dnr: gunnar.hogberg@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Finanschef/Tf Ekonomidirektör 2016-05-12 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2016:169 20922 Kommunstyrelsen Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget Verksamhetsplan med budget 2017-2019 Teknik- & fastighetsutskottet KSTFU/:7 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Ansvarsområde... 5 3 och uppdrag... 5 3.1 Medborgare... 6 3.2 Samhälle och miljö...

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(8) Projektnamn: Hållbara Väsby Projektägare: Björn Eklundh Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell X referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Allmänna utskottet (Stöd & process)

Verksamhetsplan med budget Allmänna utskottet (Stöd & process) Verksamhetsplan med budget - Allmänna utskottet (Stöd & process) 1 Sammanfattning Inför år och framåt har stöd & process utökat antalet nyckeltal gällande kunder. Förutom tidigare mätningar av Väsby Direkt

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping Riktlinje 2017-04-03 3D och visualisering i Norrköping KS 2016/0805-8 Antagen av kommunstyrelsen 2017-02-27 Denna riktlinje syftar till att fungera vägledande för arbetet med visualisering och modellering

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Handlingsplan för miljöstrategin år

Handlingsplan för miljöstrategin år Handlingsplan för miljöstrategin år 2017-2020 Inriktning: Fossilbränslefri kommun Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål 2014

Serviceförvaltningens budgetmål 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2013/1052 0480-45 05 74 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 1 av 9 VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer