Verksamhetsplan med budget Teknik & fastighetsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet"

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget Teknik & fastighetsutskottet

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde och nyckeltal Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag och ägardirektiv Omvärldsanalys Framåtblick Bilagor Bilaga 1: Investeringsbilaga -2017, med intäkter Bilaga 2: Investeringsbilaga Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

3 1 Sammanfattning De största utmaningarna för teknik- och fastighetsutskottet Kund - nöjd Väsbybo Samordnad kundtjänst i egen regi KSB:s medverkan till ett effektivare nyttjande av kommunens lokaler Medverkan i det kommunövergripande skolprojektet - hyressättning och framtida lokalförsörjning Efterlevnad av kvalitetsgarantier Samhälle och miljö Skapa medborgarengagemang och medvetenhet om klimatpåverkan inom verksamhetsområdet Entreprenadbyte för insamling av hushållsavfall Energieffektiviseringar Fastighetsutveckling Kvalitet och tillförlitlighet i kartmaterial VA, geodata och GIS, ökande leveranskrav Medarbetare Rekrytera och behålla kompetenta medarbetare Ekonomi Öka styrning och kontroll på intäkter från avgiftsfinansierad verksamhet Ökad underhållsskuld inom gator/vägar, gc-vägar, broar, belysning, fastigheter Investeringsramar, sårbarhet 2 Ansvarsområde Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts ansvarsområde: vårda och sköta kommunens fasta egendom såsom gator, vägar, broar, parker, VA-anläggningar och fastigheter bygga och anlägga fast egendom kommunens lokalförsörjning svara för drift, skötsel och underhåll av Vilundaparken och övriga kommunala idrottsanläggningar inklusive spår och leder (för kundvalskontoret) kommunens vatten- och avloppstjänster kommunens avfallshantering kommunens trafiksäkerhet inklusive korttidsupplåtelse av allmän platsmark kommunens geodataförsörjning och utveckling inom GIS (för byggnadsnämnden) Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

4 3 och nyckeltal Huvuddelen av verksamhetsplanen omfattar mål, nyckeltal och handlingsplaner utifrån strukturen i kommunens ledningssystem. en sorteras in i fyra perspektiv - kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi. Verksamhetsmålen utgår från fullmäktiges övergripande mål, nyckeltal och strategier enligt fastställd flerårsplan för ( KF ). Utöver dessa antas följande mål som riktas specifikt till teknik- och fastighetsutskottet: Fortsatt översyn av kommunens fastighetsbestånd med syfte att fastställa vilka fastigheter som kan utvecklas alternativt avvecklas, inklusive ökad lokaleffektivitet i Messingen. Inga tillkommande nämndmål har utarbetats för planeringsperioden. Perspektiv: 3.1 Kund - nöjd väsbybo Med god tillgänglighet och professionalism skapar vi tillsammans med kunden värden med rätt kvalitet. Genom dialog, kommunikation och uppföljning inhämtas underlag för verksamheternas utveckling. Resultaten mäts bland annat genom ett antal årliga enkäter. Den servicemätning kring telefoni och e-post som genomförs inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) utgör tillsammans med Statistiska centralbyråns medborgarundersökning grund för kontorets fortsatta arbete med tillgänglighet, bemötande och service. Kommunfullmäktiges mål: Kunden i fokus Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier är löften om vad medborgare och andra intressenter kan förvänta sig av kommunens tjänster. Garantier finns framtagna för utskottets verksamhetsområden och publiceras i sin helhet på kommunens web. Efterlevnaden mäts och redovisas regelbundet som nyckeltal. Tillgänglighet och beredskap Genom information och beställningsfunktioner på kommunens hemsida tillgodo- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

5 ses behovet av tillgänglighet även utanför ordinarie arbetstider. Därtill möter jourfunktioner behovet av den ständiga beredskap som måste finnas för akuta händelser inom driftverksamheterna för gata/park och VA för att möta krav på kvalitet och säkerhet. I dessa sammanhang är verksamheten också i viss mån beroende av kommuninvånarnas engagemang och rapportering. Dialoger och återkoppling Alla som bor i Väsby ska ha möjlighet att ge synpunkter på tankar och idéer om kommunens framtida utveckling. Formaliserade dialogmöten hålls som syftar till att ge alla medborgare lika möjlighet att påverka, framför allt i större projekt. Löpande dialog med invånare förs även genom informationsmöten och trygghetsvandringar. Väsby Direkt är vårt främsta ansikte utåt. Ett utvecklat samarbete är en förutsättning för att förbättra hanteringen av medborgarärenden och att ge återkoppling. För att i ännu högre utsträckning kunna ge medborgarna god service utvecklas och uppdateras löpande viktiga underlag så som FAQ, checklistor och information på kommunens hemsida. Kart- och GIS-tjänster Kart- och GIS-enheten utför tjänster inom geodata och GIS. Efterfrågan, internt och externt, på tillgång till geodata och GIS-tjänster ökar. Även kraven på kvalitet, tillgänglighet och funktionalitet gällande grundläggande geodata och GIS ökar. För att möta denna ökande efterfrågan har ett kommungemensamt projekt för förnyelse och förbättring av system för karthantering och GIS-stöd startats under. Projektet beräknas pågå till slutet av och ska då ha utmynnat i ett bättre och modernare system för karthantering och GIS. Investeringsmedel om 3 milj. finns avsatta och beslutade i KS IT-budget. Externa samarbeten och nätverk Kontoret och verksamheterna deltar i externa nätverk och samarbeten inom sina respektive områden, bl.a. länsstyrelsens Energieffektiviseringsstödet i energifrågor, genom Norrvatten och Käppala i VA-frågor, kommuntekniska intresseföreningen inom gata/parkförvaltning, KSL:s geodataråd, GISS-föreningen i Stockholms län, samt genom Sörab och Avfall Sverige i avfallsfrågor. Avfallschefen representerar formellt kommunen i Stockholmsregionens avfallsråd, STAR. Nämndmål Snabb återkoppling på medborgarärenden Nyckeltal Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar Väsbyborna ska uppleva att kontoret för samhällsbygg- Nöjd-Medborgar- Index, NMI gator och vägar 1) Resultat Länssnitt Prognos Nöjd-Medborgar Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

6 Nämndmål Nyckeltal Index, NMI vatten och avlopp 2) nads tjänster håller god kvalitet Nöjd-Medborgar- Index, NMI gångoch cykelvägar 3) Nöjd-Medborgar- Index renhållning och sophämtning 4) Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti avfall, procent. Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/vinterväghåll ning, procent. Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar), procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti fastighet/säkra lekplatser, procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/gatuunderhåll, procent Andelen vattenprov "tjänligt" med anmärkning" ska understiga 10 procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti vatten och avlopp, procent. Resultat Länssnitt Prognos <5 < 10 <10 < 10 < 10 < Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

7 Nämndmål Nyckeltal Andel ansökningar om schakttillstånd som handläggs inom 10 arbetsdagar, procent Andel ansökningar om trafikanordningsplan som handläggs inom 10 dagar, procent Andel nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från beställning, enligt kvalitetsgarantin Resultat Länssnitt Prognos ) Avser belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet. 2) Avser kommunens dricksvatten, vattenförsörjning, avloppssystem. 3) Avser belysning, underhåll, skötsel, snöröjning, trafiksäkerhet. 4) Avser sophämtning, återvinningscentraler, klotter och annan skadegörelse, renhållning av parker och allmänna platser. Handlingsplan Kontoret för samhällsbyggnad ska ta initiativ till samt bidra till fortsatt utveckling av medborgardialogen kring viktiga frågor för medborgarna En kontinuerlig och levande dialog mellan kontoret för samhällsbyggnad och Väsby Direkt är en förutsättning för att väsbyborna ska uppleva god service och tillgänglighet. Utveckla informationen på kommunens hemsida. Information om kontoret för samhällsbyggnads verksamheter, pågående projekt i kommunen ska uppdateras fortlöpande, för att alltid aktuell information ska levereras till väsbyborna. En levande dialog med väsbyborna i arbetet med kvalitetsförbättringar i verksamheten. Analys av medborgar- och kundundersökningar, servicemätningar. Analys av kommunens synpunktshantering och felanmälan avseende ärenden som berör verksamheterna. Återkoppling medborgarärenden Återkoppling ska ske inom två arbetsdagar för de medborgarärenden (felanmälningar och synpunkter) som kommer in via Väsby Direkt. e-tjänster och webbportal För att förbättra service och tillgänglighet för medborgarna har kart- och GIS-enheten en e- tjänst för beställning av nybyggnadskarta. Ytterligare e-tjänster och webbportal med kart- och GIS-enhetens produkter och tjänster, t.ex. köp av kartutsnitt från primärkartan eller en karta för ansökan om installation av bergvärme eller tillgång till kommunens övriga geodata, ska tas fram under perioden. Utveckla kundtjänst Samarbetet med Väsby Direkt och ekonomienheten fördjupas i syfte att utveckla kundtjänsten och förbättra kundtillfredsställelse. Fakturering och kundtjänst i egen regi utförs sedan andra kvartalet för VA-abonnenter och från och med tredje kvartalet även för Avfallsabonnenter. Att i samarbete med Väsby Direkt samla alla kundtjänstärenden i egen regi ger en mer Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

8 Handlingsplan sammanhållen kundkontakt, ökar tydligheten gentemot kunden och möjliggör för ytterligare utveckling av kundservice inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Öppna data Delta i det pilotprojekt inom KSL IT som prövar möjligheten att skapa tjänster för att tillhandahålla kommuners data som öppna data, där geodata är en delmängd. I projektet prövas att tillhandahålla kommunkarta och ortofoto över hela kommunen (2010) som öppna och kostnadsfria geodata. På grund av IT-tekniska problem har detta ännu inte blivit genomfört. Kundenkäter Utöver kommungemensamma enkäter genomförs ytterligare mätningar inom ramen för kontorets verksamhet. Under införde kart- och GIS-enheten en kundenkät för att mäta kundnöjdheten för enhetens levererade produkter och tjänster. Denna enkät, som blir en referens för enhetens utveckling av kundbemötande och kundservice, kommer att fortsätta användas och utvärderas över tid och är ett nyckeltal i enhetens verksamhetsplan. Fastighetsenheten, tillsammans med några andra kommuner, prövar under slutet av en ny hyresgästenkät. sätts under efter utvärdering och analys av resultatet. Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier ska ses över årligen och vid behov uppdateras Utmaningar och risker En riskfaktor som kan påverka möjligheten till snabb återkoppling på medborgarärenden är sårbarhet i ärendehanteringsprocess och sårbarhet i bemanning. Ett nytt ärendehanteringssystem införs runt årsskiftet -. En sannolik risk med väsentlig påverkan för att uppnå målet nöjda medborgare är det bristande gatuunderhållet, där det finns en stark koppling till tilldelade resurser. Kommunfullmäktiges mål: Kunskap och lärande Kontoret för samhällsbyggnads aktiva medverkan i skolprojektet Ett lärande Väsby De vikande skolresultaten blir en stor utmaning framöver och att vända den negativa utvecklingen i skolresultaten är högt prioriterat. För att bryta trenden har kommunstyrelsen beslutat genomföra ett treårigt kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målet att förverkliga kommunens vision: ett lärande Väsby. I projektet, Ett lärande Väsby som inleddes, finns två huvudspår; ett om skolans eget arbete och ett om att förbättra och utveckla system som stödjer skolutvecklingen. Kontoret ska aktivt stödja arbetet med att förbättra förutsättningar för bättre resultat i skolorna och ingår i styrgruppen för skolprojektet, samt leder delprojektet om lokalförsörjning. Detta delprojekt har dessutom en koppling till det delprojekt som hanterar ersättningsmodellerna. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

9 Översiktsplan och strategisk lokalförsörjningsplan Kontoret kommer att leda arbetet med ny översiktsplan samt projektleda arbetet med att ta fram och revidera den strategiska lokalförsörjningsplanen. Dessa planer är viktiga verktyg för skolans framtidsarbete. Erbjudandet om 30 timmars barnomsorg i veckan, ökad pedagogtäthet, minskade barngrupper samt tillgången till skolbibiotek kan komma att påverka behovet av lokaler. Denna förändring genomlyses och verifieras i arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen och eventuella förändringar av lokalerna beställs därefter i enlighet med handläggningsordningen. Nya skolor Byggnation av Nya Odenslunda skola pågår fram till årsskiftet /16. Därefter vidtar planeringsarbetet av ny grundskola som ersätter Vikskolan. Trafikmiljön vid och omkring grundskolorna i kommunen Efter beslut av Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott gavs i uppdrag att utreda trygga trafikmiljöer kring alla 16 grundskolor i kommunen. Arbetet inleddes med en inventering av trafikmiljöerna kring grundskolorna för att få en bild av hur eleverna tar sig till skolan och hur de rör sig på gång- och cykelvägar. Resultaten har delgetts samtliga skolor för synpunkter och förslag på åtgärder. Sammanställning och fortsatt planering görs under slutet av. Genomförande av åtgärder för att säkra trafikmiljön vid skolorna kommer därefter att pågå under Utmaningar och risker Skolprojektet En risk- och konsekvensanalys har utförts för det övergripande projektet. Även i respektive delprojekt ingår att göra en analys i samband med nulägesanalysen, som pågår under hösten. I tabellen nedan visas de områden med högst riskvärden i det övergripande skolprojektet. Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Inte tillräckligt med resurser tex tid, personal, pengar Brist på delaktighet från alla utförare Påtryckningar att leverera snabba resultat Lågt förtroende och tillit på alla nivåer Risk att vi inte når ut med information Projektledarna slutar, blir sjuk Nyckelpersoners negativa attityd t.ex. rektors, förtroendevaldas, tjäns Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

10 Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde temäns attityd till projektet Kommunfullmäktiges mål: Social hållbarhet, trygghet och hälsa Ett tryggt, snyggt och säkert Väsby är en prioriterad fråga och kontoret ska i enlighet med folkhälsoprogrammet verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö för väsbyborna. Arbetet med att modernisera och förbättra anläggningarna i Vilundaparken sker i samarbete med Kultur och fritid för att skapa en anläggning som uppfyller dagens och morgondagens krav på idrotts- och sportsliga ambitioner. För att kunna fullfölja det måltidspolitiska programmet påbörjas ett arbete med att tillsammans med verksamheten identifiera minst två kök där det är önskvärt, möjligt och ekomoniskt försvarbart att ställa om befintligt kök till tillagningskök. Kontoret inbjuder till och deltar i flera fora och nätverk, exempelvis klotterforum och trygghetsvandringar, för att skapa trygga och säkra utemiljöer. Kontoret kommer också medverka i ett projekt för att knyta kontakter mellan norrortskommunerna och polismyndigheten för att på ett effektivt sätt bemöta och hantera det ökande problemet med olovligt nyttjande av kommunal mark. Klottersanering inom 24 timmar i hela kommunen är en av kontorets kvalitetsgarantier och följs upp regelbundet. Upplevelsen av trygghet mäts årligen genom medborgarundersökningen. Arbetet med tillgänglighetsanpassningar enligt tillgänglighetsplanen fortsätter under perioden. Vidare fortsätter det goda samarbetet med bl.a. HSO och privata fastighetsägare i syfte att informera om kontorets arbete och ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Nämndmål Skyndsam klottersanering Trygga och säkra utemiljöer för kommunin- Nyckeltal Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar), procent Trygghet, del av Nöjd-Region- Index (NRI) Resultat Länssnitt Prognos Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

11 Nämndmål vånarna Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Handlingsplan Skyndsam klottersanering Kontoret för samhällsbyggnad ska inbjuda till möten "klotterforum" vid två tillfällen/år. Genomföra trygghetsvandringar Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre närmiljö. I samarbete med Ung & Trygg och Polisen genomföra trygghetsvandringar minst fyra gånger per år. Bra förutsättningar för en god hälsa Kontorets perspektiv och inriktning i kommunens folkhälsoarbete är att verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö som stimulerar barn, ungdomar och vuxna till fysisk aktivitet. Exempel: - Bidra till en trygg utemiljö genom god belysning och effektiv klottersanering samt trygghetsvandringar - Säkra gång- och cykelvägar i syfte att minska biltransporter och behov av skolskjuts. - Vårda och sköta upplevelsestråket, där vacker väsbynatur inbjuder till vandring och cykling. - Skapa trygga utemiljöer genom god skötsel av kommunens gator, vägar och parker. - Bidraga till att stärka Vilundaparkens attraktionskraft genom god drift, skötsel och underhåll. Tillgänglighetsanpassningar Arbetet med tillgänglighetsanpassningar, enligt tillgänglighetsplanen, fortsätter under flerårsperioden med bland annat anpassning av övergångsställen, busshållplatser, gångvägar och trappor. Det goda samarbetet med bl.a. HSO och privata fastighetsägare fortsätter i syfte att informera om kontorets verksamheter och att ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Leda arbetet med att samordna förslag och förbättringar mellan olika parter för att komma fram till den bästa lösningen på tillgänglighetsproblemen i kommunen. Åtgärda hämtställen för avfall Inom avfallsenheten pågår ett arbete med att åtgärda de hämtställen för avfall som utgör en risk för skada på personer eller egendom. Under året läggs fokus på åtgärder som föranleds av entreprenadbytet den 1 oktober. Utveckla avfallshantering vid extraordinära händelser Utreda och utveckla rutiner för avfallshantering vid extraordinära händelser Utmaningar och risker Trygga, snygga och säkra utemiljöer Den upparbetade underhållsskuld som föreligger inom gata/park är fortsatt betydande. Bristande planerat underhåll under en längre tid är starkt kostnadsdrivande och är i längden dyrare och avviker från god ekonomisk hushållning. Brister i underhåll bidrar också i hög grad till att skapa otrygga miljöer. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

12 Perspektiv: 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Hållbar tillväxt och hållbart värdeskapande för det allmänna och den enskilde. Miljöarbetet inom ramen för ISO ställer höga krav på utskottets verksamheter och på ett målmedvetet och systematiskt miljöarbete. Arbetet med ständiga förbättringar sker kontinuerligt och miljörutiner finns inom de betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning. Handlingsplaner utformas på enhets- och verksamhetsnivå. Kommunen har en ambition att förbli en av Sveriges främsta miljökommuner. Kontoret deltar i det kommunövergripande projektet med att höja ambitionerna inom miljö- och hållbarhetarbetet. Projektdirektivet tas fram i början av. Kommunfullmäktiges mål: Hållbar tillväxt Hållbarhetsaspekterna ska vara styrande vid all planering; vid nybyggnation såväl som vid förvaltning. Långsiktig hållbarhet innebär att förutsättningarna för att väsbybor i framtiden ska kunna bo, verka och utvecklas i kommunen utan en negativ påverkan på miljön - från ax till ax - ska finnas. Att lyfta hållbarhetsfrågorna och kvalitetssäkringen av boendemiljön och närnaturen är viktigt i arbetet med att förverkliga en hållbar samhällsutveckling i Upplands Väsby kommun. Hållbarhetsaspekterna ska också vara styrande i förvaltning av kommunens obebyggda mark, flora och fauna. Den negativa miljöpåverkan som markanvändning och skötsel har på den egna marken ska minimeras. Trygghet, rekreation och biologisk mångfald ska vara vägledande aspekter vid planering och prioritering av skötsel. Underhållsskulden av den egna naturmarken ska minskas genom systematiska och kostnadseffektiva skötselinsatser enligt framtagen åtgärdsdatabas. Fokusområden för hållbar markanvändning och skötsel på den obebyggda kommunala marken är: - Trygghetssäkring av tätortsnära skog - Ett hyggesfritt skogsbruk - Miljöhänsyn i jordbruket - Betesmark i drift - Skydd av fornlämningar - Utveckling av vattenmiljöer - Viltförvaltning med trygghetsfokus - Upplevelsekvalitet i parkmiljöer Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

13 Nämndmål Ökad miljöhänsyn på kommunens naturmark. Nyckeltal Antal biologiska torg Resultat Länssnitt Prognos Handlingsplan Skötselavtalet "Biologiska Torg" tecknas med boende för att öka biologisk mångfald i tätorten. Biologiska Torg är ett skötselavtal som tecknas mellan kommunen och kommunmedborgare som är villiga att lägga ner idéella krafter i att sköta kommunens naturmark. Syftet med skötseln ska vara att öka biologisk mångfald och öka engagemanget för naturvärden. Restaurering av naturmark för ökade naturvärden Årligen ska minst fem hektar skogsmark skötas eller restaureras på sådant sätt att naturvärdena förhöjs eller säkerställs Utmaningar och risker Trygghetssäkring av tätortsnära skog, ett hyggesfritt skogsbruk Kontinuerlig tillkomst av riskträd på oförutsägbara platser. Miljöhänsyn i jordbruket Risk för inkomstbortfall från arrendeavgifter vid ökade miljökrav. Dock finns en förväntad vinst i form av förbättrad vattenkvalitet och andra ekosystemtjänster. Betesmark i drift Svårt att hitta djurhållare på grund av brist på ligghallar. Färre betesdjur kan leda till igenväxning och minskad biologisk mångfald. Skydd av fornlämningar Väsby har fornlämningar som riskerar bl.a. rotvältskador då det finns svårigheter i att identifiera var dessa lämningar finns. Viltförvaltning med trygghetsfokus Risk för ökat behov av avskjutning, framförallt av vildsvin och rådjur. Kommunfullmäktiges mål: Näringsliv och arbete Kontakter med näringslivet De företagare som kommer i kontakt med kontoret för samhällsbyggnad ska uppleva att tjänsterna håller god kvalitet. Upplevelsen mäts årligen genom Nöjd- Kund-Index (NKI) för markupplåtelser. Med markupplåtelser menas i detta fall upplåtelse av torghandelsplats och plats för uteserveringar. Torghandel och mark- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

14 nad bedrivs framförallt vid Hugo Sabels torg, som en del i att skapa en attraktiv stad i de centrala delarna av kommunen. I Stockholm Business Alliance servicemätning för kvartal 1 om företags uppfattning om kommunernas service fick markupplåtelser betyget 85. Ambitionen är att behålla det höga betyget. Arbetsmarknad - kontoret för samhällsbyggnad som ett föredöme För att underlätta för kommunens invånare att komma in på arbetsmarknaden ska vi som arbetsgivare vara ett föredöme i att ta fram och erbjuda praktikplatser och feriearbeten. I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen har ungdomar erbjudits feriearbeten de senaste åren. Kontoret ska fortsätta att vara öppna för feriearbeten och att erbjuda praktikplatser till eftergymnasiala utbildningar. Nämndmål De företagare som kommer i kontakt med kontoret för samhällsbyggnad ska uppleva att tjänsterna håller god kvalitet. Kontoret för samhällsbyggnad ska inom sina verksamheter aktivt ta fram och erbjuda praktikplatser och feriearbeten. Nyckeltal Nöjd-Kund-Index, NKI markupplåtelser Antal praktikplatser eftergymnasial utbildning Resultat Länssnitt Prognos Antal feriearbeten Handlingsplan Aktiv samverkan med näringslivet och en god service. Analys av de kundmätningar som görs avseende kontorets verksamheter (Stockholm Business Alliances (SBA) servicemätning avseende företags uppfattning om kommuners service.) Initiera och medverka i insatser och aktiviteter som avser att höja attraktionskraften för torghandeln i Väsby. Fortsätta arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet. Översyn och uppföljning av kvalitetsgarantier avseende handläggningstider. Ett fortsatt nära samarbete med Väsby Direkt i syfte att förbättra service och information till företagarna. Ett fortsatt nära samarbete med informationsenheten i syfte att förbättra informationen på kommunens hemsida. Erbjuda feriejobb I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen ska ungdomar erbjudas feriearbeten inom kontorets verksamheter. sättningen är att fortsätta att ta emot ett femtiotal ungdomar per år. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

15 Utmaningar och risker Handledning av praktikanter och feriearbetande ungdomar ställer stora krav både på ledarskapet och medarbetarna. Initiativet kan vitalisera verksamheten och stimulera till nytänkande men det måste ges rätt resurser för att få önskad effekt. En möjlig risk att målet ej nås är personal- och kompetensbrist, samt den tid som måste avsättas för introduktion i de olika arbetsuppgifterna. Kommunfullmäktiges mål: Miljö och klimat Ökad medvetenhet om klimatpåverkan Genom dialog och information ska kommunens medborgare informeras om det miljöarbete som bedrivs. På så sätt kan vi skapa ökad medvetenhet och engagemang i klimatpåverkande delar av vår verksamhet. Minskad energianvändning i kommunens lokaler et att minska energianvändningen i kommunens lokaler med tre procent per kvadratmeter och år från 2009 fram till 2020 ska uppnås genom investeringar i energieffektiv teknik, systematisk driftoptimering, analys av statistik och genom kunskapsspridning. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

16 Investeringsmöjligheter identifieras kontinuerligt och sammanställs årligen tillsammans med det planerade underhållet. Effektiviteten i investeringarna säkerställs genom LCC-kalkyler enligt Miljöstyrningsrådets mallar. Nya fastigheter byggs efter krav motsvarande Green Building-standard eller bättre. Krav om effektiv energianvändning ställs även vid ombyggnation och när kommunen hyr lokaler. Avstämning mot gällande och ny lagstiftning sker kontinuerligt. Driftoptimering utförs genom systematisk observation av system i fastigheterna och en nära dialog med verksamheterna. Uppföljningsmöten och analys av energistatistik sker månadsvis med fastighetsdriften. Vid behov sker även uppföljningsmöten kring energianvändning med externa verksamheter som hyr kommunens lokaler. Brukarsamverkan är ett kunskapshöjande projekt som till en början inriktade sig på förskolor och skolor. Kunskapshöjande insatser, om energi och hur man blir energismart, för elever och personal leder till större energibesparingar på lång sikt. Personalen lär sig även hur man läser energistatistik och att gå energironder. Projektet kommer att anpassas även för andra verksamheter för att slutligen täcka samtliga kommunala lokaler. Vindkraftverket Vindkraftverket står på Fallåsberget i Ockelbo kommun. Det har en effekt på 2,3 MW och producerar under ett normalår 6,9 GWh förnybar el, vilket motsvarar en fjärdedel av kommunens totala elbehov. Inomhusmiljö Kommunens lokaler ska vara hälsosamma och ha ett gott inomhusklimat för alla som vistas i lokalerna. I synnerhet barn ska skyddas mot exponering av eventuella gifter i inomhusmiljön. Kontoret ska därför medverka till att utreda och kartlägga inomhusmiljön på förskolor i kommunens lokaler. Genomförande av trafikplan Framkomligheten för bussar i kommunen ska förbättras. Utredning och prioritering av framkomligheten för busstrafik ska göras, i linje med framtagen trafikplan. Även cykeltrafiken ska förbättras i linje med trafikplanen. Genomförande sker i berörda delar i dialog med trafikverket och SLL/SL. Elbilar Möjligheten att uppföra ytterligare laddstolpar för elbilar ska ses över. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

17 Test av "grön" asfalt Under kommer gata/park att på prov utföra en beläggning av s.k. grön asfalt. Denna typ av asfalt har i tester visat sig ha likvärdiga eller bättre egenskaper än varm asfalt när det gäller stabilitet, hålrum, vidhäftning och slitstyrka. Den s.k. gröna asfalten är dyrare per kvadratmeter än varm asfalt men ger upp till 30 procent mindre koldioxidutsläpp. Utsortering av matavfall för biologisk behandling inklusive hemkompostering Nyckeln till att uppnå både hög sortering av avfall och hög kundnöjdhet är frivillighet. Detta åstadkoms genom att erbjuda bra insamlingssystem med stor flexibilitet för det enskilda hushållets behov kombinerat med insatser för att motivera hushållen att använda systemet. För att tillmötesgå de önskemål som framkommit i kundenkäter införs under avgiftsfria extrahämtningar för matavfall. Förbättringen ska göra insamlingstjänsten för matavfall mer flexibel. Informationsinsatser riktade till lägenhetsinnehavare ska öka medvetenheten om avfallsfrågor och avfallshanteringens miljöpåverkan och därigenom motivera till ökad sortering. Återvinningen av material Pilotprojektet med test av fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus slutförs och utvärderas under. Projektet genomförs i samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Sita Sverige AB och SÖRAB. Avfallsenheten har kartlagt vilka av kommunens verksamheter som källsorterar och erbjuder dem insamlingstjänster och rådgivning i syfte att höja sorteringsgraden. et är att mäta miljönyttan och fortlöpande återkoppla resultatet av insamlingen samt dess miljönytta inom ramen för det systematiska miljöarbetet. Senast 2016 ska avfallshanteringen vara en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation. En avfallspolicy ska komplettera avfallsplanen i syfte att styra kommunens planeringsprocess i riktning mot ökad källsortering. Samarbetet med byggnadsnämnden fördjupas för att ge alla hushåll i kommunen tillgång till antingen fastighetsnära insamling av förpackningar eller en allmän återvinningsstation i närheten av bostaden. et är att öka antalet återvinningsstationer i kommunen med en per år. Ett förslag till avfallstaxa som premierar fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus tas fram. Nämndmål Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens Nyckeltal Klimatkorrigerad energianvändning kwh/kvm i kommunens lokaler, Resultat Länssnitt Prognos Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer