Verksamhetsplan med budget Teknik & fastighetsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet"

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget Teknik & fastighetsutskottet

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde och nyckeltal Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag och ägardirektiv Omvärldsanalys Framåtblick Bilagor Bilaga 1: Investeringsbilaga -2017, med intäkter Bilaga 2: Investeringsbilaga Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

3 1 Sammanfattning De största utmaningarna för teknik- och fastighetsutskottet Kund - nöjd Väsbybo Samordnad kundtjänst i egen regi KSB:s medverkan till ett effektivare nyttjande av kommunens lokaler Medverkan i det kommunövergripande skolprojektet - hyressättning och framtida lokalförsörjning Efterlevnad av kvalitetsgarantier Samhälle och miljö Skapa medborgarengagemang och medvetenhet om klimatpåverkan inom verksamhetsområdet Entreprenadbyte för insamling av hushållsavfall Energieffektiviseringar Fastighetsutveckling Kvalitet och tillförlitlighet i kartmaterial VA, geodata och GIS, ökande leveranskrav Medarbetare Rekrytera och behålla kompetenta medarbetare Ekonomi Öka styrning och kontroll på intäkter från avgiftsfinansierad verksamhet Ökad underhållsskuld inom gator/vägar, gc-vägar, broar, belysning, fastigheter Investeringsramar, sårbarhet 2 Ansvarsområde Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts ansvarsområde: vårda och sköta kommunens fasta egendom såsom gator, vägar, broar, parker, VA-anläggningar och fastigheter bygga och anlägga fast egendom kommunens lokalförsörjning svara för drift, skötsel och underhåll av Vilundaparken och övriga kommunala idrottsanläggningar inklusive spår och leder (för kundvalskontoret) kommunens vatten- och avloppstjänster kommunens avfallshantering kommunens trafiksäkerhet inklusive korttidsupplåtelse av allmän platsmark kommunens geodataförsörjning och utveckling inom GIS (för byggnadsnämnden) Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

4 3 och nyckeltal Huvuddelen av verksamhetsplanen omfattar mål, nyckeltal och handlingsplaner utifrån strukturen i kommunens ledningssystem. en sorteras in i fyra perspektiv - kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi. Verksamhetsmålen utgår från fullmäktiges övergripande mål, nyckeltal och strategier enligt fastställd flerårsplan för ( KF ). Utöver dessa antas följande mål som riktas specifikt till teknik- och fastighetsutskottet: Fortsatt översyn av kommunens fastighetsbestånd med syfte att fastställa vilka fastigheter som kan utvecklas alternativt avvecklas, inklusive ökad lokaleffektivitet i Messingen. Inga tillkommande nämndmål har utarbetats för planeringsperioden. Perspektiv: 3.1 Kund - nöjd väsbybo Med god tillgänglighet och professionalism skapar vi tillsammans med kunden värden med rätt kvalitet. Genom dialog, kommunikation och uppföljning inhämtas underlag för verksamheternas utveckling. Resultaten mäts bland annat genom ett antal årliga enkäter. Den servicemätning kring telefoni och e-post som genomförs inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) utgör tillsammans med Statistiska centralbyråns medborgarundersökning grund för kontorets fortsatta arbete med tillgänglighet, bemötande och service. Kommunfullmäktiges mål: Kunden i fokus Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier är löften om vad medborgare och andra intressenter kan förvänta sig av kommunens tjänster. Garantier finns framtagna för utskottets verksamhetsområden och publiceras i sin helhet på kommunens web. Efterlevnaden mäts och redovisas regelbundet som nyckeltal. Tillgänglighet och beredskap Genom information och beställningsfunktioner på kommunens hemsida tillgodo- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

5 ses behovet av tillgänglighet även utanför ordinarie arbetstider. Därtill möter jourfunktioner behovet av den ständiga beredskap som måste finnas för akuta händelser inom driftverksamheterna för gata/park och VA för att möta krav på kvalitet och säkerhet. I dessa sammanhang är verksamheten också i viss mån beroende av kommuninvånarnas engagemang och rapportering. Dialoger och återkoppling Alla som bor i Väsby ska ha möjlighet att ge synpunkter på tankar och idéer om kommunens framtida utveckling. Formaliserade dialogmöten hålls som syftar till att ge alla medborgare lika möjlighet att påverka, framför allt i större projekt. Löpande dialog med invånare förs även genom informationsmöten och trygghetsvandringar. Väsby Direkt är vårt främsta ansikte utåt. Ett utvecklat samarbete är en förutsättning för att förbättra hanteringen av medborgarärenden och att ge återkoppling. För att i ännu högre utsträckning kunna ge medborgarna god service utvecklas och uppdateras löpande viktiga underlag så som FAQ, checklistor och information på kommunens hemsida. Kart- och GIS-tjänster Kart- och GIS-enheten utför tjänster inom geodata och GIS. Efterfrågan, internt och externt, på tillgång till geodata och GIS-tjänster ökar. Även kraven på kvalitet, tillgänglighet och funktionalitet gällande grundläggande geodata och GIS ökar. För att möta denna ökande efterfrågan har ett kommungemensamt projekt för förnyelse och förbättring av system för karthantering och GIS-stöd startats under. Projektet beräknas pågå till slutet av och ska då ha utmynnat i ett bättre och modernare system för karthantering och GIS. Investeringsmedel om 3 milj. finns avsatta och beslutade i KS IT-budget. Externa samarbeten och nätverk Kontoret och verksamheterna deltar i externa nätverk och samarbeten inom sina respektive områden, bl.a. länsstyrelsens Energieffektiviseringsstödet i energifrågor, genom Norrvatten och Käppala i VA-frågor, kommuntekniska intresseföreningen inom gata/parkförvaltning, KSL:s geodataråd, GISS-föreningen i Stockholms län, samt genom Sörab och Avfall Sverige i avfallsfrågor. Avfallschefen representerar formellt kommunen i Stockholmsregionens avfallsråd, STAR. Nämndmål Snabb återkoppling på medborgarärenden Nyckeltal Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar Väsbyborna ska uppleva att kontoret för samhällsbygg- Nöjd-Medborgar- Index, NMI gator och vägar 1) Resultat Länssnitt Prognos Nöjd-Medborgar Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

6 Nämndmål Nyckeltal Index, NMI vatten och avlopp 2) nads tjänster håller god kvalitet Nöjd-Medborgar- Index, NMI gångoch cykelvägar 3) Nöjd-Medborgar- Index renhållning och sophämtning 4) Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti avfall, procent. Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/vinterväghåll ning, procent. Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar), procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti fastighet/säkra lekplatser, procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/gatuunderhåll, procent Andelen vattenprov "tjänligt" med anmärkning" ska understiga 10 procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti vatten och avlopp, procent. Resultat Länssnitt Prognos <5 < 10 <10 < 10 < 10 < Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

7 Nämndmål Nyckeltal Andel ansökningar om schakttillstånd som handläggs inom 10 arbetsdagar, procent Andel ansökningar om trafikanordningsplan som handläggs inom 10 dagar, procent Andel nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från beställning, enligt kvalitetsgarantin Resultat Länssnitt Prognos ) Avser belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet. 2) Avser kommunens dricksvatten, vattenförsörjning, avloppssystem. 3) Avser belysning, underhåll, skötsel, snöröjning, trafiksäkerhet. 4) Avser sophämtning, återvinningscentraler, klotter och annan skadegörelse, renhållning av parker och allmänna platser. Handlingsplan Kontoret för samhällsbyggnad ska ta initiativ till samt bidra till fortsatt utveckling av medborgardialogen kring viktiga frågor för medborgarna En kontinuerlig och levande dialog mellan kontoret för samhällsbyggnad och Väsby Direkt är en förutsättning för att väsbyborna ska uppleva god service och tillgänglighet. Utveckla informationen på kommunens hemsida. Information om kontoret för samhällsbyggnads verksamheter, pågående projekt i kommunen ska uppdateras fortlöpande, för att alltid aktuell information ska levereras till väsbyborna. En levande dialog med väsbyborna i arbetet med kvalitetsförbättringar i verksamheten. Analys av medborgar- och kundundersökningar, servicemätningar. Analys av kommunens synpunktshantering och felanmälan avseende ärenden som berör verksamheterna. Återkoppling medborgarärenden Återkoppling ska ske inom två arbetsdagar för de medborgarärenden (felanmälningar och synpunkter) som kommer in via Väsby Direkt. e-tjänster och webbportal För att förbättra service och tillgänglighet för medborgarna har kart- och GIS-enheten en e- tjänst för beställning av nybyggnadskarta. Ytterligare e-tjänster och webbportal med kart- och GIS-enhetens produkter och tjänster, t.ex. köp av kartutsnitt från primärkartan eller en karta för ansökan om installation av bergvärme eller tillgång till kommunens övriga geodata, ska tas fram under perioden. Utveckla kundtjänst Samarbetet med Väsby Direkt och ekonomienheten fördjupas i syfte att utveckla kundtjänsten och förbättra kundtillfredsställelse. Fakturering och kundtjänst i egen regi utförs sedan andra kvartalet för VA-abonnenter och från och med tredje kvartalet även för Avfallsabonnenter. Att i samarbete med Väsby Direkt samla alla kundtjänstärenden i egen regi ger en mer Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

8 Handlingsplan sammanhållen kundkontakt, ökar tydligheten gentemot kunden och möjliggör för ytterligare utveckling av kundservice inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Öppna data Delta i det pilotprojekt inom KSL IT som prövar möjligheten att skapa tjänster för att tillhandahålla kommuners data som öppna data, där geodata är en delmängd. I projektet prövas att tillhandahålla kommunkarta och ortofoto över hela kommunen (2010) som öppna och kostnadsfria geodata. På grund av IT-tekniska problem har detta ännu inte blivit genomfört. Kundenkäter Utöver kommungemensamma enkäter genomförs ytterligare mätningar inom ramen för kontorets verksamhet. Under införde kart- och GIS-enheten en kundenkät för att mäta kundnöjdheten för enhetens levererade produkter och tjänster. Denna enkät, som blir en referens för enhetens utveckling av kundbemötande och kundservice, kommer att fortsätta användas och utvärderas över tid och är ett nyckeltal i enhetens verksamhetsplan. Fastighetsenheten, tillsammans med några andra kommuner, prövar under slutet av en ny hyresgästenkät. sätts under efter utvärdering och analys av resultatet. Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier ska ses över årligen och vid behov uppdateras Utmaningar och risker En riskfaktor som kan påverka möjligheten till snabb återkoppling på medborgarärenden är sårbarhet i ärendehanteringsprocess och sårbarhet i bemanning. Ett nytt ärendehanteringssystem införs runt årsskiftet -. En sannolik risk med väsentlig påverkan för att uppnå målet nöjda medborgare är det bristande gatuunderhållet, där det finns en stark koppling till tilldelade resurser. Kommunfullmäktiges mål: Kunskap och lärande Kontoret för samhällsbyggnads aktiva medverkan i skolprojektet Ett lärande Väsby De vikande skolresultaten blir en stor utmaning framöver och att vända den negativa utvecklingen i skolresultaten är högt prioriterat. För att bryta trenden har kommunstyrelsen beslutat genomföra ett treårigt kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målet att förverkliga kommunens vision: ett lärande Väsby. I projektet, Ett lärande Väsby som inleddes, finns två huvudspår; ett om skolans eget arbete och ett om att förbättra och utveckla system som stödjer skolutvecklingen. Kontoret ska aktivt stödja arbetet med att förbättra förutsättningar för bättre resultat i skolorna och ingår i styrgruppen för skolprojektet, samt leder delprojektet om lokalförsörjning. Detta delprojekt har dessutom en koppling till det delprojekt som hanterar ersättningsmodellerna. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

9 Översiktsplan och strategisk lokalförsörjningsplan Kontoret kommer att leda arbetet med ny översiktsplan samt projektleda arbetet med att ta fram och revidera den strategiska lokalförsörjningsplanen. Dessa planer är viktiga verktyg för skolans framtidsarbete. Erbjudandet om 30 timmars barnomsorg i veckan, ökad pedagogtäthet, minskade barngrupper samt tillgången till skolbibiotek kan komma att påverka behovet av lokaler. Denna förändring genomlyses och verifieras i arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen och eventuella förändringar av lokalerna beställs därefter i enlighet med handläggningsordningen. Nya skolor Byggnation av Nya Odenslunda skola pågår fram till årsskiftet /16. Därefter vidtar planeringsarbetet av ny grundskola som ersätter Vikskolan. Trafikmiljön vid och omkring grundskolorna i kommunen Efter beslut av Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott gavs i uppdrag att utreda trygga trafikmiljöer kring alla 16 grundskolor i kommunen. Arbetet inleddes med en inventering av trafikmiljöerna kring grundskolorna för att få en bild av hur eleverna tar sig till skolan och hur de rör sig på gång- och cykelvägar. Resultaten har delgetts samtliga skolor för synpunkter och förslag på åtgärder. Sammanställning och fortsatt planering görs under slutet av. Genomförande av åtgärder för att säkra trafikmiljön vid skolorna kommer därefter att pågå under Utmaningar och risker Skolprojektet En risk- och konsekvensanalys har utförts för det övergripande projektet. Även i respektive delprojekt ingår att göra en analys i samband med nulägesanalysen, som pågår under hösten. I tabellen nedan visas de områden med högst riskvärden i det övergripande skolprojektet. Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Inte tillräckligt med resurser tex tid, personal, pengar Brist på delaktighet från alla utförare Påtryckningar att leverera snabba resultat Lågt förtroende och tillit på alla nivåer Risk att vi inte når ut med information Projektledarna slutar, blir sjuk Nyckelpersoners negativa attityd t.ex. rektors, förtroendevaldas, tjäns Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

10 Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde temäns attityd till projektet Kommunfullmäktiges mål: Social hållbarhet, trygghet och hälsa Ett tryggt, snyggt och säkert Väsby är en prioriterad fråga och kontoret ska i enlighet med folkhälsoprogrammet verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö för väsbyborna. Arbetet med att modernisera och förbättra anläggningarna i Vilundaparken sker i samarbete med Kultur och fritid för att skapa en anläggning som uppfyller dagens och morgondagens krav på idrotts- och sportsliga ambitioner. För att kunna fullfölja det måltidspolitiska programmet påbörjas ett arbete med att tillsammans med verksamheten identifiera minst två kök där det är önskvärt, möjligt och ekomoniskt försvarbart att ställa om befintligt kök till tillagningskök. Kontoret inbjuder till och deltar i flera fora och nätverk, exempelvis klotterforum och trygghetsvandringar, för att skapa trygga och säkra utemiljöer. Kontoret kommer också medverka i ett projekt för att knyta kontakter mellan norrortskommunerna och polismyndigheten för att på ett effektivt sätt bemöta och hantera det ökande problemet med olovligt nyttjande av kommunal mark. Klottersanering inom 24 timmar i hela kommunen är en av kontorets kvalitetsgarantier och följs upp regelbundet. Upplevelsen av trygghet mäts årligen genom medborgarundersökningen. Arbetet med tillgänglighetsanpassningar enligt tillgänglighetsplanen fortsätter under perioden. Vidare fortsätter det goda samarbetet med bl.a. HSO och privata fastighetsägare i syfte att informera om kontorets arbete och ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Nämndmål Skyndsam klottersanering Trygga och säkra utemiljöer för kommunin- Nyckeltal Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar), procent Trygghet, del av Nöjd-Region- Index (NRI) Resultat Länssnitt Prognos Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

11 Nämndmål vånarna Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos Handlingsplan Skyndsam klottersanering Kontoret för samhällsbyggnad ska inbjuda till möten "klotterforum" vid två tillfällen/år. Genomföra trygghetsvandringar Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre närmiljö. I samarbete med Ung & Trygg och Polisen genomföra trygghetsvandringar minst fyra gånger per år. Bra förutsättningar för en god hälsa Kontorets perspektiv och inriktning i kommunens folkhälsoarbete är att verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö som stimulerar barn, ungdomar och vuxna till fysisk aktivitet. Exempel: - Bidra till en trygg utemiljö genom god belysning och effektiv klottersanering samt trygghetsvandringar - Säkra gång- och cykelvägar i syfte att minska biltransporter och behov av skolskjuts. - Vårda och sköta upplevelsestråket, där vacker väsbynatur inbjuder till vandring och cykling. - Skapa trygga utemiljöer genom god skötsel av kommunens gator, vägar och parker. - Bidraga till att stärka Vilundaparkens attraktionskraft genom god drift, skötsel och underhåll. Tillgänglighetsanpassningar Arbetet med tillgänglighetsanpassningar, enligt tillgänglighetsplanen, fortsätter under flerårsperioden med bland annat anpassning av övergångsställen, busshållplatser, gångvägar och trappor. Det goda samarbetet med bl.a. HSO och privata fastighetsägare fortsätter i syfte att informera om kontorets verksamheter och att ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Leda arbetet med att samordna förslag och förbättringar mellan olika parter för att komma fram till den bästa lösningen på tillgänglighetsproblemen i kommunen. Åtgärda hämtställen för avfall Inom avfallsenheten pågår ett arbete med att åtgärda de hämtställen för avfall som utgör en risk för skada på personer eller egendom. Under året läggs fokus på åtgärder som föranleds av entreprenadbytet den 1 oktober. Utveckla avfallshantering vid extraordinära händelser Utreda och utveckla rutiner för avfallshantering vid extraordinära händelser Utmaningar och risker Trygga, snygga och säkra utemiljöer Den upparbetade underhållsskuld som föreligger inom gata/park är fortsatt betydande. Bristande planerat underhåll under en längre tid är starkt kostnadsdrivande och är i längden dyrare och avviker från god ekonomisk hushållning. Brister i underhåll bidrar också i hög grad till att skapa otrygga miljöer. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

12 Perspektiv: 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Hållbar tillväxt och hållbart värdeskapande för det allmänna och den enskilde. Miljöarbetet inom ramen för ISO ställer höga krav på utskottets verksamheter och på ett målmedvetet och systematiskt miljöarbete. Arbetet med ständiga förbättringar sker kontinuerligt och miljörutiner finns inom de betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning. Handlingsplaner utformas på enhets- och verksamhetsnivå. Kommunen har en ambition att förbli en av Sveriges främsta miljökommuner. Kontoret deltar i det kommunövergripande projektet med att höja ambitionerna inom miljö- och hållbarhetarbetet. Projektdirektivet tas fram i början av. Kommunfullmäktiges mål: Hållbar tillväxt Hållbarhetsaspekterna ska vara styrande vid all planering; vid nybyggnation såväl som vid förvaltning. Långsiktig hållbarhet innebär att förutsättningarna för att väsbybor i framtiden ska kunna bo, verka och utvecklas i kommunen utan en negativ påverkan på miljön - från ax till ax - ska finnas. Att lyfta hållbarhetsfrågorna och kvalitetssäkringen av boendemiljön och närnaturen är viktigt i arbetet med att förverkliga en hållbar samhällsutveckling i Upplands Väsby kommun. Hållbarhetsaspekterna ska också vara styrande i förvaltning av kommunens obebyggda mark, flora och fauna. Den negativa miljöpåverkan som markanvändning och skötsel har på den egna marken ska minimeras. Trygghet, rekreation och biologisk mångfald ska vara vägledande aspekter vid planering och prioritering av skötsel. Underhållsskulden av den egna naturmarken ska minskas genom systematiska och kostnadseffektiva skötselinsatser enligt framtagen åtgärdsdatabas. Fokusområden för hållbar markanvändning och skötsel på den obebyggda kommunala marken är: - Trygghetssäkring av tätortsnära skog - Ett hyggesfritt skogsbruk - Miljöhänsyn i jordbruket - Betesmark i drift - Skydd av fornlämningar - Utveckling av vattenmiljöer - Viltförvaltning med trygghetsfokus - Upplevelsekvalitet i parkmiljöer Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

13 Nämndmål Ökad miljöhänsyn på kommunens naturmark. Nyckeltal Antal biologiska torg Resultat Länssnitt Prognos Handlingsplan Skötselavtalet "Biologiska Torg" tecknas med boende för att öka biologisk mångfald i tätorten. Biologiska Torg är ett skötselavtal som tecknas mellan kommunen och kommunmedborgare som är villiga att lägga ner idéella krafter i att sköta kommunens naturmark. Syftet med skötseln ska vara att öka biologisk mångfald och öka engagemanget för naturvärden. Restaurering av naturmark för ökade naturvärden Årligen ska minst fem hektar skogsmark skötas eller restaureras på sådant sätt att naturvärdena förhöjs eller säkerställs Utmaningar och risker Trygghetssäkring av tätortsnära skog, ett hyggesfritt skogsbruk Kontinuerlig tillkomst av riskträd på oförutsägbara platser. Miljöhänsyn i jordbruket Risk för inkomstbortfall från arrendeavgifter vid ökade miljökrav. Dock finns en förväntad vinst i form av förbättrad vattenkvalitet och andra ekosystemtjänster. Betesmark i drift Svårt att hitta djurhållare på grund av brist på ligghallar. Färre betesdjur kan leda till igenväxning och minskad biologisk mångfald. Skydd av fornlämningar Väsby har fornlämningar som riskerar bl.a. rotvältskador då det finns svårigheter i att identifiera var dessa lämningar finns. Viltförvaltning med trygghetsfokus Risk för ökat behov av avskjutning, framförallt av vildsvin och rådjur. Kommunfullmäktiges mål: Näringsliv och arbete Kontakter med näringslivet De företagare som kommer i kontakt med kontoret för samhällsbyggnad ska uppleva att tjänsterna håller god kvalitet. Upplevelsen mäts årligen genom Nöjd- Kund-Index (NKI) för markupplåtelser. Med markupplåtelser menas i detta fall upplåtelse av torghandelsplats och plats för uteserveringar. Torghandel och mark- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

14 nad bedrivs framförallt vid Hugo Sabels torg, som en del i att skapa en attraktiv stad i de centrala delarna av kommunen. I Stockholm Business Alliance servicemätning för kvartal 1 om företags uppfattning om kommunernas service fick markupplåtelser betyget 85. Ambitionen är att behålla det höga betyget. Arbetsmarknad - kontoret för samhällsbyggnad som ett föredöme För att underlätta för kommunens invånare att komma in på arbetsmarknaden ska vi som arbetsgivare vara ett föredöme i att ta fram och erbjuda praktikplatser och feriearbeten. I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen har ungdomar erbjudits feriearbeten de senaste åren. Kontoret ska fortsätta att vara öppna för feriearbeten och att erbjuda praktikplatser till eftergymnasiala utbildningar. Nämndmål De företagare som kommer i kontakt med kontoret för samhällsbyggnad ska uppleva att tjänsterna håller god kvalitet. Kontoret för samhällsbyggnad ska inom sina verksamheter aktivt ta fram och erbjuda praktikplatser och feriearbeten. Nyckeltal Nöjd-Kund-Index, NKI markupplåtelser Antal praktikplatser eftergymnasial utbildning Resultat Länssnitt Prognos Antal feriearbeten Handlingsplan Aktiv samverkan med näringslivet och en god service. Analys av de kundmätningar som görs avseende kontorets verksamheter (Stockholm Business Alliances (SBA) servicemätning avseende företags uppfattning om kommuners service.) Initiera och medverka i insatser och aktiviteter som avser att höja attraktionskraften för torghandeln i Väsby. Fortsätta arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet. Översyn och uppföljning av kvalitetsgarantier avseende handläggningstider. Ett fortsatt nära samarbete med Väsby Direkt i syfte att förbättra service och information till företagarna. Ett fortsatt nära samarbete med informationsenheten i syfte att förbättra informationen på kommunens hemsida. Erbjuda feriejobb I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen ska ungdomar erbjudas feriearbeten inom kontorets verksamheter. sättningen är att fortsätta att ta emot ett femtiotal ungdomar per år. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

15 Utmaningar och risker Handledning av praktikanter och feriearbetande ungdomar ställer stora krav både på ledarskapet och medarbetarna. Initiativet kan vitalisera verksamheten och stimulera till nytänkande men det måste ges rätt resurser för att få önskad effekt. En möjlig risk att målet ej nås är personal- och kompetensbrist, samt den tid som måste avsättas för introduktion i de olika arbetsuppgifterna. Kommunfullmäktiges mål: Miljö och klimat Ökad medvetenhet om klimatpåverkan Genom dialog och information ska kommunens medborgare informeras om det miljöarbete som bedrivs. På så sätt kan vi skapa ökad medvetenhet och engagemang i klimatpåverkande delar av vår verksamhet. Minskad energianvändning i kommunens lokaler et att minska energianvändningen i kommunens lokaler med tre procent per kvadratmeter och år från 2009 fram till 2020 ska uppnås genom investeringar i energieffektiv teknik, systematisk driftoptimering, analys av statistik och genom kunskapsspridning. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

16 Investeringsmöjligheter identifieras kontinuerligt och sammanställs årligen tillsammans med det planerade underhållet. Effektiviteten i investeringarna säkerställs genom LCC-kalkyler enligt Miljöstyrningsrådets mallar. Nya fastigheter byggs efter krav motsvarande Green Building-standard eller bättre. Krav om effektiv energianvändning ställs även vid ombyggnation och när kommunen hyr lokaler. Avstämning mot gällande och ny lagstiftning sker kontinuerligt. Driftoptimering utförs genom systematisk observation av system i fastigheterna och en nära dialog med verksamheterna. Uppföljningsmöten och analys av energistatistik sker månadsvis med fastighetsdriften. Vid behov sker även uppföljningsmöten kring energianvändning med externa verksamheter som hyr kommunens lokaler. Brukarsamverkan är ett kunskapshöjande projekt som till en början inriktade sig på förskolor och skolor. Kunskapshöjande insatser, om energi och hur man blir energismart, för elever och personal leder till större energibesparingar på lång sikt. Personalen lär sig även hur man läser energistatistik och att gå energironder. Projektet kommer att anpassas även för andra verksamheter för att slutligen täcka samtliga kommunala lokaler. Vindkraftverket Vindkraftverket står på Fallåsberget i Ockelbo kommun. Det har en effekt på 2,3 MW och producerar under ett normalår 6,9 GWh förnybar el, vilket motsvarar en fjärdedel av kommunens totala elbehov. Inomhusmiljö Kommunens lokaler ska vara hälsosamma och ha ett gott inomhusklimat för alla som vistas i lokalerna. I synnerhet barn ska skyddas mot exponering av eventuella gifter i inomhusmiljön. Kontoret ska därför medverka till att utreda och kartlägga inomhusmiljön på förskolor i kommunens lokaler. Genomförande av trafikplan Framkomligheten för bussar i kommunen ska förbättras. Utredning och prioritering av framkomligheten för busstrafik ska göras, i linje med framtagen trafikplan. Även cykeltrafiken ska förbättras i linje med trafikplanen. Genomförande sker i berörda delar i dialog med trafikverket och SLL/SL. Elbilar Möjligheten att uppföra ytterligare laddstolpar för elbilar ska ses över. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

17 Test av "grön" asfalt Under kommer gata/park att på prov utföra en beläggning av s.k. grön asfalt. Denna typ av asfalt har i tester visat sig ha likvärdiga eller bättre egenskaper än varm asfalt när det gäller stabilitet, hålrum, vidhäftning och slitstyrka. Den s.k. gröna asfalten är dyrare per kvadratmeter än varm asfalt men ger upp till 30 procent mindre koldioxidutsläpp. Utsortering av matavfall för biologisk behandling inklusive hemkompostering Nyckeln till att uppnå både hög sortering av avfall och hög kundnöjdhet är frivillighet. Detta åstadkoms genom att erbjuda bra insamlingssystem med stor flexibilitet för det enskilda hushållets behov kombinerat med insatser för att motivera hushållen att använda systemet. För att tillmötesgå de önskemål som framkommit i kundenkäter införs under avgiftsfria extrahämtningar för matavfall. Förbättringen ska göra insamlingstjänsten för matavfall mer flexibel. Informationsinsatser riktade till lägenhetsinnehavare ska öka medvetenheten om avfallsfrågor och avfallshanteringens miljöpåverkan och därigenom motivera till ökad sortering. Återvinningen av material Pilotprojektet med test av fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus slutförs och utvärderas under. Projektet genomförs i samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Sita Sverige AB och SÖRAB. Avfallsenheten har kartlagt vilka av kommunens verksamheter som källsorterar och erbjuder dem insamlingstjänster och rådgivning i syfte att höja sorteringsgraden. et är att mäta miljönyttan och fortlöpande återkoppla resultatet av insamlingen samt dess miljönytta inom ramen för det systematiska miljöarbetet. Senast 2016 ska avfallshanteringen vara en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation. En avfallspolicy ska komplettera avfallsplanen i syfte att styra kommunens planeringsprocess i riktning mot ökad källsortering. Samarbetet med byggnadsnämnden fördjupas för att ge alla hushåll i kommunen tillgång till antingen fastighetsnära insamling av förpackningar eller en allmän återvinningsstation i närheten av bostaden. et är att öka antalet återvinningsstationer i kommunen med en per år. Ett förslag till avfallstaxa som premierar fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus tas fram. Nämndmål Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens Nyckeltal Klimatkorrigerad energianvändning kwh/kvm i kommunens lokaler, Resultat Länssnitt Prognos Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

18 Nämndmål lokaler ska minska Sortering av matavfall ska öka Återvinningen av material ska öka Nyckeltal exklusive Vilundabadet Andel av hushållens matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl hemkompostering och avfallskvarnar, procent. Mängd matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl hemkompostering och avfallskvarnar, kg/inv. Andel av hushållsavfall som materialåtervinns, procent. Resultat Länssnitt Prognos , Handlingsplan Systematiskt energieffektiviseringsarbete Medverkar i projeketet Hållbara Väsby där syftet är att höja kommunens miljö- och hållbarhetsambitioner, energi och klimat är ett av fyra fokusområden. Övrig energieffektivisering utförs enligt plan. SMHI gör ändringar i sin datainsamling vilket påverkar kommunens energistatistik. Därför kommer energimålet ses över under. Informationsinsatser för avfallsfrågor Kommunikation i avfallsfrågor genomförs av kommunen och av kommunens dotterbolag SÖ- RAB. Samordna och genomföra insatser inom området information och kommunikation. Avfallsminimering Genomföra åtgärder i syfte att öka återbruk och minska mängden mat som slängs. I syfte att minska produktion av avfall i kommunens verksamheter ska kontoret verka för att kommunen ska införa ett system för att återanvända bland annat kontorsmöbler. Upphandling insamling och revidering av avfallsföreskrifter Upphandling av entreprenör för avfallshämtning i Upplands Väsby kommun pågår under. Nytt avtal tecknas under och ny entreprenad påbörjas 1 oktober. Avfallsföreskrifterna kommer att revideras under. Pilotprojekt för fastighetsnära insamling av förpackningar För att underlätta kundernas möjlighet till sortering fullföljs pilotprojektet med test av fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus. Insamlingen utförs på prov i Bollstanäs/Sjukyrkoberget samt Skälby-Brunnbyvik under 20 veckor. För att undersöka kundnyttan och betalningsviljan hos kunderna genomförs en medborgardialog med deltagande hushåll. Projektet utvärderas efter att insamlingen avslutats under våren för att utreda kundnöjd- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

19 Handlingsplan heten samt om samarbetsmodellen med entreprenör, kommun och producenter går att implementera i större skala. Planera och följa upp kommunens avfalls miljöpåverkan Efter en inledande avfallskartläggning erbjuds de kommunala verksamheterna anpassade tjänster för avfallsinsamling för att höja sorteringsgraden. Strategier för att öka materialåtervinningen i verksamheterna tas fram. Avfallsansvariga erbjuds information och rådgivning i syfte att öka medvetenheten om insamlingsmängder och dess miljöpåverkan. För att kartlägga rollfördelningen i avfallsarbetet samarbetar KSB med Specialistenheten i en uppdatering av avfallsrutiner Utmaningar och risker Vindkraftverket Om det blåser mindre än beräknat påverkas produktionen i vindkraftverket negativt. Låga elpriser och låga priser på elcertifikat påverkar vindkraftverkets lönsamhet negativt. Avfallshantering Återvinningscentralens placering centralt i Upplands Väsby är av väsentlig betydelse för återbruksverksamhet, återvinning av grovavfall, omhändertagande av farligt avfall och elavfall. Om återvinningscentralen flyttas riskeras särskilt insamlingsmålen för farligt avfall. Perspektiv: 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Vår främsta resurs är stolta och professionella medarbetare som bemöter kunder, varandra och samarbetspartners respektfullt. Efterfrågan på kompetent personal inom de tekniska verksamheterna är mycket stor. Det krävs insatser för att både rekrytera och bibehålla medarbetare. KSB måste kunna fortsätta att ge medarbetarna möjlighet att använda modern teknik utifrån verksamhetskrav, samt utveckla arbetsprocesserna från "kund till kund", vilket också stödjer en proaktiv personalförsörjning. Motsatsen ger en risk att det är mindre attraktivt att jobba i Upplands Väsby kommun. Kontoret kommer att fortsätta arbeta för att bibehålla och utveckla kvalificerad kompetens. Kontoret kommer också fortsätta arbeta för att bibehålla och utveckla kvalificerad kompetens samt attrahera nya medarbetare. Kontoret för samhällsbyggnad står för ett gott arbetsklimat och goda relationer mellan medarbetarna. Detta förutsätter ett aktivt arbete på alla nivåer där alla tar ansvar för att bidra till den goda, inkluderande arbetsplatsen. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

20 Kommunfullmäktiges mål: Stolta medarbetare Ett av kommunfullmäktiges mål är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Detta mäts bland annat genom nyckeltalen Nöjd- Medarbetar-Index (NMI), Bemötandeindex (BMI) och hållbart medarbetarengagemang (HME). Vidare mäts frisknärvaro (andel medarbetare som har en sjukfrånvaro understigande 40 timmar) och från och med korttidssjukfrånvaro (antal dagar i genomsnitt per medarbetare). Nämndmål KSB medarbetare ska vara tillfreds och nöjd med sitt arbete och sin arbetssituation Frisknärvaron ska öka Nyckeltal Nöjd medarbetarindex (NMI) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Bemötandeindex (BMI) Frisknärvaro (andel medarbetare som har en sjukfrånvaro understigande 40 timmar) Sjukfrånvaro (antal dagar i genomsnitt per medarbetare) Resultat Länssnitt Prognos ,4 4,2 4,1 4 Handlingsplan Strategier för att bibehålla/öka NMI och bemötandeindex - Levande och strukturerade arbetsplatsträffar på alla nivåer i organisationen - Fullfölja intentionerna i och följa upp gällande samverkansavtal - Medarbetarenkät. Handlingsplaner. Kontinuerlig uppföljning/avstämning. - Upprätthållande av funktionsbeskrivningar i syfte att tydliggöra roller och ansvar - Kartläggning och dokumentation av huvudprocesser - Fortsatt ledarutveckling - Efterlevnad av värdegrund och ledstjärnor Kompetensbyggande -Ta fram en kontorsgemensam handlingsplan för kvalificerat kompetensbyggande. Bibehålla/öka frisknärvaron - Systematiskt arbetsmiljöarbete (skyddsronder-åtgärder-uppföljning leder till ständiga förbättringar) - Uppmuntra till användande av friskvårdschecken Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget (35)

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken Renhållarträffen Funktionsupphandling i praktiken Innovation genom samarbete Miljöambitioner i praktiken Fredrik Karlsson, Avfallschef Upplands Väsby kommun Väsby vågar och gör! I Väsby finns en stark

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering

Thomas Thunblom, KSB Ingemar Berglund, S&P Britt Lexander, KSB Carl Bachman, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Jan-Olof Halldén (M) Omedelbar justering Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2015-06-04 1 Plats och tid Beslutande Blacken, plan 3, Drabantvägen 9a Torsdagen den 4 juni, 2015, klockan 07:30-07:45 Ledamöter: Ali Kashefi (S), ordförande

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Stöd & process

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Stöd & process Verksamhetsplan med budget - Stöd & process Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Förutsättningar till Flerårsplan 2016-2018

Förutsättningar till Flerårsplan 2016-2018 Förutsättningar till Flerårsplan - Familjerättsnämnden FRN/:13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 4 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö -

Läs mer

Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 Upplands Väsby kommun. Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/2014: Datum: 2014-xx-xx

Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 Upplands Väsby kommun. Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/2014: Datum: 2014-xx-xx 0 Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 Upplands Väsby kommun Godkänd av kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun Dnr KS/2014: Datum: 2014-xx-xx Framarbetad av kommunen januari-september 2014: Kommunledningskontoret

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Förutsättningar till Flerårsplan 2015-2017

Förutsättningar till Flerårsplan 2015-2017 Förutsättningar till Flerårsplan - FRN/:5 Familjerättsnämnden Kundvalskontorets uppdrag är att säkerställa Väsbybornas tillgång till kommunalt finansierade välfärdstjänster, svara för finansiering, utöva

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer