STATENS STRÅLSKYDDS INSTITUT INFORMERAR GM RADIOAKTIVA I D-HANDLINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATENS STRÅLSKYDDS INSTITUT INFORMERAR GM RADIOAKTIVA I D-HANDLINGAR"

Transkript

1 .v.w.v.v.v.w.w.v.w t i SSI : iliiliil.v.wav.wiw. STATENS STRÅLSKYDDS INSTITUT INFORMERAR GM RADIOAKTIVA I D-HANDLINGAR Remissvar till justitieombudsmannen och konsumentombudsmannen.v.v 3T:dL3KYDDSINSTITUT STOCKHOLM 1974

2 jus hi konsumentombudsmannen Yttrande över anmälan av docent Ingvar Svensson, Uppsala, över myndigheters agerande ined anledning av radioaktivitet i ID-handlin^ar Strålskyddainstitutet vill hänvisa till bifogade synpunkter och bakgrundsmaterial, avsedda att belysa de frågor ^pjnälaren tar upp. Institutet anser att aktivitetsmärkningen av identitetskort och körkort utförs på ett sådant sätt att allmänheten icke kan komma till skada. Ej heller påverkas den allmänna strålmiljön i någon nämnvärd grad. Stråiskyddsinstitutet finner att allmänheten från början hållits informerad om aktivitetsmärkningen av identitetskorten men att mindre information förekommit om märkningen av körkorten. Genom att korten oavsett användningen måste anses ofarliga ur strålning» synpunkt kan institutet inte dela anmälarens åsikt att allmänheten borde varnas för radioaktiviteten genom individuell information då korten tillhandahålls. Detta skulle enligt institutets mening leda till en inflation i strålskyddsvarningar och minska effekten av de Tärningar institutet anser nödvändiga. Användningen av korten i post och banker är också sådan att inga särskilda varningar eller föreskrifter är motiverade. Den personal som handhar korten utsätts inte för någon bestrålning som ens tillnärmelsevis placerar dem i kategorin strålningsarbetare.

3 Även os korten således ur Btrålskyddssynpunkt måste anses ofarliga har strålskyddainstitutet kritiska synpunkter på den nuvarande situationen. Även ofarlig spridning av radioaktiva ämnen bör nämligen undvikas cm den är onödig, bl a på girind av risken för oro och missförstånd av det slag pi vilket nu har givits exempel. I konraurujc&tionsdepartementets skrivelse den 19 december 1972 tilx trafiksäksruetsverket sägs bl a att "Kungl Maj:t föreskriver vidare att trafiksäkerhetsrerket, om synnerliga skäl föreligger, för vi as t fall får medge undantag från föreskrifter, oin isotopmärknin,? 1 ', Denna passus, aoa» aannolikx införts som rutinåtgärd, synes inte motiverad i detta fall och strulskyddsinstitutet har svårt att se vilka "synnerliga skäl" som ur strålskyddssyiipunkt skulle kunna anses godtagbara. Strålskyddsinstitutet är mycket restriktivt när det gäller ^odkcirmand^t av radioaktiva konsumentartiklar. Trots att identitetskorten bedömdes såsom helt ofarliga ur strålnings synpunkt var institutet i diskussioner. n»d rikspolisstyrelsen och bankerna före kortets införande negativt till förslaget av principiella skäl. Institutet hade svårt att se att inte aktivitetsmärkningen och kontrollmöjligheten skulle Kurir.a ersättas med alternativa metoder utan nyttjnnde av radioaktivt ämne. Institutet var heller inte övertygat om att kontrollmöjligheten i realiteten skull-; komma att utnyttjas, i vilket fall aktivitetsnvirknirie-::! hade varit opåkallad. Från framför sj.lt rikspolisstyrelsen hävdades dock att man ansåg aktivitetsmärkningen *'ara en mycket viktig del av kontrollfunktionen. Institutet, som saknar sakkunskap i denna, fråga, måste acceptera säkerhetsexperternas bedömning, och det hade med tanke på kortets ofarlighet varit orimligt att motsätta zip: denna bedömning av enbart principiella skäl. I dagens läge synes situationen ha förändrats. Den verkliga kontrollen av identitetskorten inom post och banker är sparsam och inget tyder på att polisen avser att använda sig av alctivitetsmärknin/ren vid kontroll av körkorten. Posten, affärsbankerna, sparbankerna och jordbrukskassorna har samtliga accepterat även AU Rollfihna färg-kort "PRIlr 1, vilket icke är aktivitetsmärkt.

4 Institutets bedömning 1970 och 1972 var grundad på rikspolisstyrelsens med kraft framförda synpunkt att check- och postbedrägerier måste försvåras genom införandet av ett enda identitetskort, vilket i de speciella fallen även kunde ges firmakorts och körkorts funktioner, samt att aktivitetsmärkningen var väsentlig ur säkerhetssynpunkt. Utvecklingen synes motsäga detta. I ett läge där identitetskort utan aktivitetsmärkning accepteras lika väl som de aktivitetsmärkta reduceras aktivitetsmärkningen från en nödvändig kontrollåtgärd till en av flera alternativa tekniska märkningsmetoder. På sikt kan det komma att bli önskvärt med metoder inte bara för äkthetakontroll av identitetskort utan även för automatisk, icke förfalskningsbar registrering av personnummer eller kontonummer. Intet talar med nuvarande erfarenhet för att aktivitetsmärkning under olika kodning skulle vara. aen lämpligaste tekniska lösningen i ett sådant fall. H»d tanke på önskvärdheten att hålla allmänheten väl informerad har bilagorna till detta remissvar utformats såsom en allmänt hållen redogörelse i vilken det relevanta bakgrundsmaterialet har samlats. I handläggningen av detta ärende har utöver institutsföreståndare Bo Lindell deltagit avdelningsföreståndaren för institutets kirnfysikaliska avdelning, J 0 Snihs, strålskyddsinspektören vid avdelningen, Curt Bergman, avdelningsdirektören vid administrativa sektionen, C-G Hecser samt chefen för informationsavdelningen, byrådirektör Sven Löfveberg. Pä statens strålskyddsinstituts vägnar Jan Olof Snihs ( Carl-Göst* töess

5 'T-v-r-i:, -IT'.;---'- sia r.'v "T "" ""TT ^ ''" 'T DO"J'7P IIIGVAK 3V/."3JOi:3 AIH-LlLAi; o^j..»ii 1.'u.»i UJI IlADIOAI-CTIVA ID::nTITE BIOLGGISILA PISKELri TILLiil-IPAIDE 3TFlL TILL ALIiCJ^IETE 1 - o or-.!» 1 V / It- i >' /1 PROKlvIGRIA I.U

6 INLEDNING Det nya svenska körkortet är liksom de identitetskort som tillverkas av A3 ID kort märkt med ett radioaktivt ämne i syfte att försvåra förfalskning och underlätta en kontroll av kortens äkthet. Denna aktivitetsmärkning har under våren * 974 oroat allmänheten och gett -upphov till åtskilliga förfrågningar i tidningarna samt till strålskyddsinstitutet. Kritik mot det nya körkortet, särskilt ur mekanisk hållbarhetssynpunkt, hade först förekommit, bl a i tidskriften Ny Teknik och inan hade debatterat de relativa fördelarna av de identitetskort som tillverkas av AE IB-kcrt och konkurrentföretaget AB Rollfilxn. Diskussionen om aktivitetsmärkningen va_xte därefter fram efter en artikel i tidskriften Miljö och Framtid av docent Ingvar Svensson, Denne hävdade att det använda radioaktiva ämnet medför "er: vise.rii?k för befolkningen avseende dels direkta strålskador på huden, dels genetiska skador på könskörtlama", Svensson har därefter anmält "myndigheternas agerande i samband med införandet av de radioaktiva ID handlingarna" till såväl justitieombudsmannen som konsumentombudsmannen. Strålskyddsinstitutet, som tidigt prövat riskerna av aictivitetsmärkningen av identitetskorten och förklarat sig inte kunna finna några bärande skäl att motsätta sig märkningen, finner det viktigt att frågan ges rätta proportioner. Institutet är därför angeläget att lugn* allmänheten genom att bekräfta att aktivitetsmärkningen inte medför några strålrisker, men också att understryka att institutet är negativt till spridningen av radioaktiva konsumentartiklar och att det genom "rad som under den senaste tiden har framkommit inte är övertygat om nödvändigheten av aktivitetcmärkningen. LYibart det faktu.ni att märkningen oroar personor som inte fått tillräcklig information synes vara ett skäl att ifrågasätta aktivitet3ffiirknin*rr;n oir rran inte kan framlägga mycket röda okäl för densamma eller förbittra informationen. Institute t ar dock icke rätt instan.a för T}rovr.i?i~'r: -\" dt^?a

7 skäl. Att fortlöpande informera al irrdnhe ten cni korten3 of ar ligget torde inte vara ett åliggande för strålskyddsinstitutet vars uppgift är att informera om strålrisker och att se till att dessa i görligaste mån elimineras. I sina anmälningar har docent Svensson ställt sju frågor, vilka han anser det önskvärt att få besvarade då justitieombudsmannen och konsumentombudsmannen, såsom han begär, prövar myndigheternas handläggning av införandet av de radioaktivt märkta identitetskorten. I följande avsnitt skall det bakgrundsmaterial redovisas, son; kar. vara relevant vid Desvarandet av dessa frågor. Det komaer att frångå av redovisningen att myndighe tern?; av åtskil Isinformation om akt.rvitetsmarkningen då identitetskortet först infördos, dvs Då beslutet om aktivitetsnarknj.r:,ren av även körkorten fattades 1972 var informationen inte lika god. men tidningarna. U_:ie likväl artiklar i frågan. När strålskyddsinstitutets styrelse 1970 hade tagit Etäilninf; till aktivitetsmärkningen utarbetades er. kort promemoria som tilihnrdahcll nyhetsmedia. Den promemorian låg bakom ett antal artiklar i presser. under våren Docent Svensson ställer frågan or. det är rimligt att identitetskorten. tillhandahålls utan någon varning beträf fande radioaktiviteten. Såsotr. kommer att framgå av ett av de senare avsnitten skulle detta strida mot allmänt tillämpade strålskyddsprincirei*. Allt.i-";? r i vår omgivning är mer eller mindre radioaktivt, inklusive vår egen kropp. Det finns därför ingen artskillnad utan endast en rradskillnad mellan olika ämnens och föremåls förmåga att utsända t:on:;: -sranie strålning. A--- :>* skäl är det inte rimligt att märka e*;t föremål ;! radicaktxvt" roller att varna för dess radioaktivitet med mir-dr^ än att intensiteten av den utsända strålningen ir märkbart större -\n vaa som är vanligt förekommande och kan väntas ge ett ic.ke fe va or bart ntråldont;-11 sk- tt. För att kunna ta ställning till vad som i lag-ens n.er.iag eller ur kcn.r, mentsynpunkt skall betraktas såsom ''radical ti'/t" måste man utgå frå,'. internationellt överenskomna konventioner o :ii uriaant<v"sföreskrifter. '. ar då att märka att man inte kan uté^å från r.obait det fy: ; K. i i-'.n begreppet "aktivitet" 1 for ett rad;.v5/u.vt aauv.:, Förniågan att ki..nr.-: fcro saka en given :?trå.ldc: efter det att eti radi. :..=.< livt ärne \J^L Y..:,~~.\\ ~ månr.i3kokroppor. ^:\u n ru'iera rj':d er. Tv: t': ', :<<.r : in 1,CX. <"'. uoo f "." e- :

8 1 samma &kv..v^iai - angiven i eiöereivis urs K." ;..rrle - av d^t ämnet. Förmågan att a^-e stråldoser i rcit ii skokroppen då strålkällan befinner sig utanför kroppen varierar ännu mer och det finns radioakt: ämnen som överhuvudtaget inte kan förorsaka en stråldos på avstånd på grund av strålningens begränsade räckvidd. Urc.ciften att ett föremål innehåller exempelvis 1 mikrocurie av ett radioaktivt anme är därför långt ifrån tillräcklig for bedömning- av s risken. Ett armbandsur med 1 mikrocurie radium vore en direkt oläilpi:- iköl som skulle kunna lämna ett tillskott på 50 /' utöser ' 1 JXTS. 2 t i*- Ett armband.*} ur med 1 irdkrocurie tritium å.^taå:,o^ner drirerrct mg-:: str' : Iö< u'.axifoi själva uret, pfterscir trltiur- endast, utsänder en Letastr^in^-.," med mycket liten rjckviud. Då det gäller identitetskortet -ir aet r^d^jaktiva :Jnr.et profet,. : ; >:--. nukiid som utsänder betastrålniag n;ed mj-cket kort rvcvid-!. T'er; : > r dessutom upphov t^.11 en tricket svag elektromagnetisk?trdlr.in.-- - (, ^-T^T.Östrålning cch röntrjenstraining). Ett senare avsnitt kommer att visa att beta3trålningen inte fl : rniäi- irer.crtränga mer än några tiondels millimeter av lätta äranen såsom plast, pa,re' och hud. Den kan därför inte förorsaka någon som helst ^trål-j^s i "-inriaskkroppen så länge kortet förvaras i sitt fodral, men ir.te heller om kcrt^t förvaras utan fodral i en plånbok, handväska, kavajficka eller r^.-i.grt annat sätt så att ett absorberande skikt av 0,4-0,5 mn finns neli.u: kortet och huden. Den enda möjligheten att be tas trainings r, kan nå levande celler ir att kortet hålls tryckt direkt mot hude:. eller förvaras i en ficka på *r. "; skjorta eller blus. Om kortet bäres så att 3ara2a hudyta alltid hi:.r exponerad för strålningen alla årets dagar kan de yttersta tiondels millimetrarna av huden på en yta av några kvaaratcentimeter bi i it.axi;;;, M bestrålade. Inte ens i detta extrema fall blir stråldosen så hög att * : fortsatt bärande av kortet på detta sätt, år efter år, kar. leda t i ii någon hudskada. Lå kortet hanteras på post och banker kommer tjänstemännen att kunna sätta fingrarna över den del av kortet under vi] Ken det ran i c-aktiva ämnet finns. Den sammanlagda tid ett finger kar. vara i! -rtart :.-<l atctivitetstnärkta kort under ett år?r er^lierti.-'' liten.r.a.f'-r'i ::^'i,-.: kontinuerliga kontakt som förutsattes i föror^or \<-j f^ror:;^], ;-vssu + cr hude;'3 döda hornla;r.t >?å tjockt att :-;tr-lj : :<ver>. ti II J.evanr;f> -.^Z'i-v '.

9 lägre än vid bestrålning a^ andra uo'ax av Muue::. Lan stråldos som kan erhållas vid hantering av Kortet ligger där Hr långt under de stxåldoser vid vilka man klassificerar ett arbete SOE strålnings ar be te cch har anl >- ning att ge särskilda varningar eller skyddsföreskrifter. Vid normal användning och förvaring av kortet förorsakar således betastr* ningen Överhuvudtaget ingen stråldos; vid onormal förvar.ing av korten (intill huden) förorsakas er. viss bestrålning tnon endast intill några tiondels millimeters djup över ett mycket litet hudoiiiråde. Den svaga elektromagnetiska strålninr son: kort-er; ^ts.lr.ier kar. d.-lrsiaotträffa hela kroppen och således även könsorganen. Den stråldos soir. d.-i -.:: åatadkomrnes är emellertid så liten att åen i realiteten k.-?.:; be:rv:t^ såsom obefintlig. Som jämförelse- kar. rj-ras att c A ett och sasirsa avs t-':.i. från strålkällan sämras stråldos erhålls från >:-\l av de rod kär. ia radioaktiva identitetskorten som från: - en deciliter ej.förorenad njo-ik - 5 centiliter vattenledningsvatten från städer n-ed grunclvattentv-tcter {z ex ": rra.1."-; - 1 hektogram sten eller le-.fix. - varje hektogram av måinniskanc e;:er: ;-:: >..:: Det radioaktiva identitetskcrtet påverkar därl^r irz^ dv:; u. j.:zi~^^ strålnivån så mycket som vardagliga förändringar i konfi.-araticner. av vanliga föremål i omgivningen. Få grundval av dessa förhållanden har strål:u-:y<i-.sir.sti c':tot /-""i-t att det radioaktivt märkta identitetskortet ri*^v3fce-ira-itarji.ågom cfarii.-n. Institutet finner således inte att docent Cver-iior. hax fog för sina farhågor att aktiviteisrnarknin^er. av i der.t: ter,; ;-:crt?r: :ue r ifc~ risker '" "." en belastning genera en ökning ^.v df-r ailuilnr-a.- tråimiljön. Det framgår av det material oce nu ::veri.-k..ratc till justitio- o~h >:nr----- nentombudsmännen att 3tra.lr>kyäd3i.nctitutet livväl anser a.-'ti v.i. t^trr :^'^~ ningen onödig om inte rikrpolioe-tyrcic-er.s u.rs;-r-ir.gi:;.ra rntontioner >-er.of örn, uärj. i gen att ondast ett utförar.de av icer.ti tf.-t^r.ar.'il^r.f" roi.<kr.r." av post och banker sant att aktivitetsra : -irknir..-;er. ;>.v ietta kort verki,*'- kommer till rutinmässig asiv'-'..nd:-/:. r ic vid ';\>r:':r>:-i, <~- \ i.v ":.' "ler... n< : i.rvaranie icke fallet. 8

10 DOCENT INGVAR S7EKS30NS ANMÄLAN Myndigheters agerande med anledning av radioaktivitet i ID-handlingar Vid myndigheters handläggning och vid marknadsföring i övrigt av de nya identitetskorten (id-kcrt) och de nya körkorten har uppenbarligen en medveten mörkläggning av vissa förhållanden skett i avsikt att undanhålla allmänheten viktig information rörande isotopmärkning av korten. Samtliga ID-kort av den nya typen, som tillverkas av CA-verken i Stränfnäs, har en märkning över fotografiet med den radioaktiva nukliden prometium 147 ( Pm). Den strålmängd, som avges av kortet» hålls strax under 1 nci (mikrocurie) vid tillverkningstillfället. Vid annonsering av dessa ID-kort ges endast informationen atx, de är isotoumärkta, medan sakförhållandet att det gäller en radioaktiv isotop icke omnamnes. Man har troligen valt ordalydelse med omsorg för att allmänheten inte skall reagera mot radioaktiviteten och vägra anskaffa korten. Pä. ansökningsblanketten för dessa kort meddelas ingenting om radioaktiviteten. Någon information från berörda myndigheters och institutioners sida synes inte ha trängt ut till allmänheten,e,i heller i tillräcklig utsträckning till berörda tjänstemän på banker och postkontor* Ingen information avseende den radioaktiva märkningen av de nya körkorten har lämnats av berörda myndigheter. I detta fall finns dock en klausul i instruktionerna för Körkortsbyrån på Trafiksäkerhetsverket, vilken medger möjlighet att slippa radioaktivitet i körkortet för den som så önskar. Denna klausul har uppenbarligen hemlighållits, då icke ens länsstyrelserna på förfrågan alltid kunnat lämna klart besked härom. Allmänheten har icke informerats om denna klausul.

11 10 Med detta förmodligen medvetna och eftersträvade hemlighetsmakeri har redan åtskilliga människor erhållit ID-handiingår med radioaktiv märkning utan att veta detta. Då strålskyddsnyndighetens bedömning av strålskaderiskerna vid bärande av de nya ID-handlingarna förutsätter, att korten forvaras i fodralet, borde rimligen på såväl kortet som på fodralet påpekas, att kortet på grund av s trålskader is..-r alltid måste förvaras i fodralet. Endast en anvisning att Kortet bör förvaras i fodraj finns, men ingen uppgift ges om radioaktiviteten, vij-ke.n de.-k fcr ir/c^-a människor troligen är enda motiveringen för att efterkomma anvisr-mgor.. En stor del av do inänniskor, som anskaffat ID-kort och nya körkort. skulle säkerligen via förfrågan betacka sig for en ytterligare r.oj.a;;'- ning av strålriskerna i den omedelbara miljön. Het synes där:or T ;/ -:* i-:t att myndigheternas agerande i samband med införandet av do.r^i ii'a.<t:v ; : ID-handlingarna underkastas en ingående prövning från j; indi SK ock >o;:- sumentetisk synpunkt. Det Ur önskvärt, att denna prövning f'er s\ax på följande specificerade frågor. 1. Ar det rimligt, att allmänheten uppmanas anskaffa ie :\yn Z l-'r.^::\- lingarna utan att samtidigt informeras om storleken :..".. ;.r'-;-r: av den radioaktiva inmärkningen och om riskerna vid olika hantering av korten? 2. Är det rimligt, att de människor, soni ic<-:e önskar radioaktivitet i sina ID-handlingår, skall riskera att utestängas fi in den r-<i^häl.\.e-- liga service post och banker ger? Bör ii-1- åe persono/, SOT, öus-^r slippa radioaiitiva handlingar, tiilför^^i. "ras r/ittt-..» t ; '.. ;.-':.-". " tiva identitetsmöjli^tteter vid rost, bankar och andra i.wr itv.-.-rvrax": 3. Ar det rimligt, att allmänheten inte informeras om niö:'iirhet.'.'ri :.t - slippa radioaktivitet vid beställning av de r.ya körkor ter;? bov inte p---.coduren härvidlag ff,ra~, så enkel och smidig, =<.tt, i.-..-ren b^höv^r tveka att begrira fritt från radioaktivitet xa t;rund av en be?//.-'..-;,, pappersexercis?

12 11 4. Ar det rimlirt, att de personer, som hittills anskaffat ID-kort och körkort utan att ha informerats om radioaktiviteter-, inte utan extra kostnad ka-' få deosa han: lindar utbytta mot nya sådana, fria från radioaktivitet": 5. Ar d3t rimligt, att vid distribution av IL-handiinrama in^en direkt varom. ^el:;'\i:'^:\c>- d<-:\ ro^io'i' k.va otraininren bifo'-iok 6. :'T det rimlift, att den perkcvu, son ->. :;...!i handha >rr:'.-r ;] J or av de nya ID-l;ortr-. -._ ro.l.- och ^-^to. on tor, i eko i erfordezriv utrto' nino; infornicritg crn raiioaicti.vit.ooer: ktinu.1 ar efter det att ao: i kort introduooratc i marknader:'!' V..kr det ri:r:li-:t, att ansvariga r it vndi.';hoter o.'-r. Tvrira bordrda inctancer i fra.crr rörande npridriin. 1 : av radion t iva furor:';,! ti Ii rri'lnheten till'lts r.edvetot horr;.lirri...lla f 'irh'ki I'ndona''. '; ':.j3.i B. den 15 marr i v ;'.-. Ir. var k. :-r~o:".:on

13 12 STRÅLKÄLLANS TY C i Det radioaktiva ämne ser. används vid aktivitetsmärkningen av identitetskorten och det nya horkort^t är r-ronetium-147 ( ^'--m). Denna nuklid är radioak';iv och har PI halverings t id r»å 2,6 år. Halveringstiden är den tid det tar för a-1 radioaktiva ärraet att genom sönderfallet ombildas till andra är-ien sä att endast hälften av det ursprungliga antaie >, at'.;.".«-: '..var^tar eonvaniiade. i"ed aktiviteten av ett radioaktiv* ä-;r.o ;:v:cc,_i.taiet sönderfall r,-;.-r tidsenhet. Enheten för aktivitet är...ä;cö:: ^ör.ierfaii por sekund. I praktiken använder mar. sig av enhe-v^ri.;urio ;-i) och brakdelar av en curie, t ex or. niljondeis cur:ie, dvs t/, rä': ro curie (.'.Oi). 1 rikrocurie innebär : ",\;\J.. sönderfall por rsk;:-iu. Enlifyt strälskyddsixistitutets föreskrifter får c".et i var.j-~ identitet.; kort inte finnas mer än k.ci pror.ietiu-.i-i..i?, dvs dc-t totala antalet sönderfall får inte överstiga >7.o0v.- per selamd. Härvid måste dock aktiviteten vara så fördelad över.örtet att inron kvadra.tcentiir.eter n son av kortets yta innehåller mer pron>eti'ir>-147 '- va^ rrtr-varar sönderfall per sekur:d. Denna föreskrift har getts 1 syfte att förhindra att det radioaktiva ämnet är koncentrerat till en liter, fläck, vilket ur strålskyddssynpurikt är mindre önskvärt. Kortet skall dessutom vara täckt av ett plastskikt med en tjocklek av minst 12 mg/cm" (ca 0,1 mm) för att förhindra att na^-ot radioaktivt material lossnar från kortet. Här prometium-147 sönderfaller utsänds be tastraining (energirika elektroner). Elektronerna har en maxim31 energi på 226 kev (kiloelektronvolt). Elektronernas genoms-nittsoner":. ligger vid ca 80 kev. Elektronernas maximala räckvidd i hud eller rlast är vid maximalenergin ca 0,6 mm och vid med o i-.»ner--in ca 0,1 mir. li'ftersom identitetskor tons piantbel-ä^fmin^ r>kali vara rnirst 0,1 mm betyder detta att huvudparten av eloktronen-?, i-te förr;5.r tränra ut ur själva kortet. De ererg-ifatti-^asto ;i oi: tro^,:,-rn? blir därför kvar och do ol-::-tr^^nor non t.r 1 ' >.,-er ut ur rörtet Kr no

14 energririkajte. De har nu en återstående ricl'vidd som för do flesta rör sig om 0,1-0,2,:r- och maximal c 0,4-0,5 u'j~. Så länns kortet förvaras i ritt fodral, vilket har en plasttjocklek på 0,4 inn ivar. inga elektroner tränga ut ur kortet och nå levande celler i människan. De yttersta levande- cellerna i huden ligger i.ärr.liren skyddade av ett hornlare-r son:,;r ca,1 nini. Orr kcrtet tas ut ur fccraidt och i v >rvara3 I; -it i.an f : ::'.: aj\.:/:- ir.-rn betas tråininr- r. j l bärarens krv-vy.".:. 1-ir-o,';ortot f^t-r''..' i o v '.iår/c^'::, hancivi ;.3::a -^lior fi'jl.-': r.;ea r.irr-t 0,^-0, ; v rm j::.i.r.r : oll-r v.v.-t^i.t^rial r.ella.r: iiortet o <^ W ' - -T^'^ *-it^,~ Ki -- - ^ ^ - i- ^,T'-*"/^"4- r.-^-tfi^o : j i -r»-". --^ 4-" ---^ i^. s-*- ^,ii r< (-*>-;,ol 1 rn"^ u yil 1^. vjt....i - ^ i - 'J v. '. ^ j * ' -i. v :i.l -i«-.. j. _i_ ^. ^ <^ iv^. ^- v- i\ '^!.ij u ilui^i; t^ j_ J. t. ^ i en ficka på er; turj:.:/.j : crt.a eil-"^ :.> ;.:; /-ar: r-etastrjhnin{;e;; ro levarde hudcolier, 0G; ran tar på kortet över de-- 'iel där det radioaktiva ämnet b.x j.nia~rat är dlr---iot t.iocklei-^.n av hcmia~ret i fin,;xarna i TS~P1 tillri^ici:.r for att absorb?ra botac^rålninrsn. innar den når levande celler. Utöver betactr..l:;iiv'- : - utnands o':"- " ~ p-x:r~.a:"tr.iinin~ och ront~onstrdlnin t -v (framför allt 3 k ororrrntr.-.iinii:. }. Ga:nrt~.ctrålnir.ren har en kvantenerri r-'~ "' i kev r, r^n utbyter är i Vt: endast 0, o 0~ ' av sönderfallen åtföljs av r:ar;^astråininr. Med hansrn t i l l - ixana? train in r: utbytet är därför 1 uci prornetiuir:-)^? ekvivalent :aed hö^st 5xi0 ''..i":, dvs 30 pikocurie (pci) av ett rent,-^armn..-trål ande ä.?r,e med 100 ;' stråjutbyte och samma kvantenerc;i. Härtill koiuner brorrsstrainiruven. Denna gor att det totala strålutbytet blir ca en faktor tio högre och,rör 1 ;ici pronetium-147 ur stråldorcynrun^t e-r-'ivalent med totalt ca 100 pci radium (radium-226) corn tiil^amr^cn." ;:-id cina dotterjrodul:ter har ott hö^t stråiutbyte.

15 14 STRÅLDOSER VID ANV^iBIIIKG OCH HANTKiilllG AV RADIOAKTIVA IDENTITETSKORT Stråldoser från betastrålningen Betastrålningen kan på grund av sin rycket korta räckvidd inte nå levande celler i människokroppen så länge kortet förvaras i sitt fodral, eller om det utan fodral förvaras i en plånbok, handväska eller ficka med 0,4-0,5 mm ty^raaterial mellan kortet och huden. Under normal förvaring förorsakar således betastrålningen infeen stråldos. Om kortet förvaras utan fodral intill huden utan skyddande tygskikt alla dygnets timmar alla årets dygn och så att alltid samma område av huden träffas av strålningen, förorsakas en stråldos på ca 100 rad per år inom ett hudområde på några kvadratcentimeter och ned till ett djup av någon tiondels millimeter. Detta är den högsta stråldos som kortet under några omständigheter kan åstadkomma. I verkligheten kan inte stråldosen bli så hög, eftersom det är orealistiskt att tänka sig att någon kan bära kortet dygnet runt och året runt så att alltid samma hudområde träffas av strålningen. Kortet måste för att kunna bestråla huden dessutom vara vänt med fotografiet mot kroppen, eftersom betastrålningen inte förmår tränga genom kortet ut genom dess baksida. Det är svårt att tänka sig att stråldosen i huden ens i ett extremt fall kan uppnå mer än något tiotal rad per år. Vid hanteringen av kortet kan fingrarna komina i kontakt med den del av kortet (fotografiet) där det radioaktiva ämnet ligger. Även vid yrkesmässig hantering av kortet i banker och postanstalter är den totala beröringstiden endast en liten bråkdel av dygnet. Huden är dessutom tjockare i fingrarna än på exempelvis bröstet. Tjockleken av hornlagret (döda celler) i fingrarna är i regel 0,4 nm men varierar mellan 0,5 och 0,6 mm. Eetactrålningen har därför svårt att tränga in till levande celler och i de flesta fall förorsakas med all sannolikhet ingen stråldos i lovande celler oavsett beröringstiden. I det fall en person har tunnare hud än normalt understiger stråldosen säkert 1 rad per år i yttorhuden och är troligen mycket mindre i de levande cellerna under homlarroh»

16 15 Om det radioaktiva ämnet skulle skrapas loss och sväljas kommer det sannolikt att passera genom kroppen utan att tas upp ur mag-tarmkanalen. Stråldosen i tarroepitelet blir totalt 10 rarad per jici, vilket är den högsta tillåtliga aktiviteten i kortet. Om någon del av aktiviteten skulle vara tillgänglig för upptag i kroppen blir stråldosen därav högst i skelettet som i så fall får en stråldos son understiger 0,1 nrad. Stråldoser från gamlastrålningon och brc^sstrål ningen Såväl beräkningar soir. mätningar av stråldosen x.rjiv; stcrro mängder pronetiuin-147 ger rocultat, ur vilka man kan fcrut^iga att stråldosen på 10 eras avstånd från ett identitetskort med 1 nci prometium-14' blir 0,01 nrrad per år. 3åledos skulle exempelvis stråldosen i könskörtlama bli 0,01 mrad per år om det radioaktiva, identitetskortet förvarades pä 10 cms avstånd därifrån under dygnets alla timmar årets alla dygn. Detta är ett orealistiskt antagande och stråldosen blir i de flesta fall mindre än 0,001 mrad per år, vilket även kan ant?.."> vara er 1.- r 'Csi~ nistisk uppskattning av den genomsnittliga hrikroypsdes^r. fri'.n kortet. 10 miljoner radioaktiva identitetskort kan därföv väntan ge en total genetisk kollektivdos på högst 10 nanrad per år. Detta kan jämföras med den årliga kollektivdosen från naturliga strålkällor, vilken uppgår till ca manrad till den svenska befolkningen. Den individuella stråldosen från naturliga strålkällor är ca 100 mrad per år, med stora individuella variationer (stråldosor på 200 mrad per år är inte ovanliga). Gamma externstråldos som från det radioaktiva identitetskortet erhålls från 1 deciliter ren mjölk (till följd av naturligt förekommande radioaktivt kalium-40) eller 5 centiliter vattenledningsvatten (från grundvattentäkter, t ex i Uppsala) eller 1 hektogr,ti vanlig sten eller tegel. Varje hektogram av en människokropp ger samma stråldos i sin omgivning. Stråldosen från gamma- och bromsstrainingen i närheten av det radioaktiva identitetskortet är därför inte större än i närheten av många naturliga och var lagliga komponenter i vår miljö.

17 16 BIOLOGISKA RISKrTt Strålskydds institutet har vid sin granslcning av identitetskorten funnit att kortet är riskfritt oavsett hur det används. Denna bedömning grundar sig på följande fakta. Rislcen från betastrålningen Vid normal användning, dvs då kortet förvaras i sitt fodral eller i en r-lånbok, handväska filler ficka ned den absorberande förmåga som angettc i tidigare avsnitt erhåller bäraren in,gt-n stråldos från betastrålningen, eftersom den inte förmår tränga fram till huden. Risken är då obefintlig. Vid icke avsedd användning, dvs om kortet förvaras utan fodral och bärs tryckt direkt mot huden utan något absorberande material i strålningens väg skulle åen årliga stråldosen i huden intill ett djup av några tiondels millimeter och över en yta på några kvadratcentimeter kunna uppgå till 100 rad om kortet förvaras tryckt mot samma hudområde alla dygnets timmar alla årets åyfri. Detta måste anses vara orealistiska antaganden beträffande strålexponeringens varaktighet. En högre stråldos kan icke erhållas hur kortet än hanteras. En årlig stråldos på 100 rad till ett så litet hudområde är inte tillräcklig att åstadkomma en hudskaaa hur länge exponeringen än varar. Den stråldos som med mer realistiska men fortfarande extrema antaganden kan väntas erhållas i huden på en person som bär kortet i en skjortficka är högst ett tiotal rad per år. Utöver möjligheten till en hudskada, som alltså är utesluten, har institutet även beaktat möjligheten till 3trainingsinducerad cancer genom bestrålningen av huden. Den enda kända förekomsten av strålningsbetingad hudcancer hos människan är efter 3a höga terapeutiska stråldoser att huden har skadats. Internationella rekommendationer om högsta tillåtliga stråldoser till olika vävnader och organ är i regel satta med tanke på cancerrisken. Då det gäller huden har denna risk emellertid ansetts så liten att man i stället har låtit dosgränserna bestämmas av risken for hudskador.

18 17 Om man - i försiktighetens tecken ocii mot den radiobiologiska erfarenheter! - antar att även stråldoser av storleksordningen 10 rad per år innebär en viss risk för hudcancer kan en övre gräns för denna rial: beräknas. Om san antar, att risken per rad är densamma vid 10 rad per år ser vid de högra engångsdoser (1000-tals rad) ofter vilka hudcancer har kunnat påvisas, måste man ha överskattat risken. 3n riskfaktor på 10 per rad är därför helt säkert en överskattning. Antagandet att risken per rad är denr-ainua vid låga som vid höga stråldoser förutsätter också en slumpartad nekanisrn för strålningens cancerframkallande verkan. Om man för uetta försikt ica anta/rande naste man därför också räkna med att rioken : lr proportionell mot antalet bestrålade hudceller. I de fall där Tian har iakttagit hudcancer efter bestrålning; har det bestrålade hudområdet varit betydligt större än den yta scm kan bestrålas av betastrålningen från identitetskortet. Detta måste minska riskfaktorn med åtminstone en faletor tio, vilket skulle innebära att en pessimistisk uppskattning av risken för hudcancer vid den onormala användningen av identitetskortet leder till en risksiffra på 1:1 miljon per år. Denna risk är emellertid rent hypotetisk. Strålskyddsinstitutet har härav dragit slutsatsen att någon reell risk inte kan anses föreligga ens vid missbruk av kortet. Risken från gamma- och röntgenstrålningen Stråldosen på 10 cms avstånd från itt radioaktivt identitetskort som bärs lika nära den bestrålade kroppsvävnaden alla dygnets timmar alla årets dygn är 0,01 mrad per år. Denna dos kan inte erhållas av alla kroppsdelar eftersom strålningens intensitet avtar i omvänd proportion ti111 kvadraten på avståndet. Den risk bestrålningen skulle kunna medföra är dels risk för cancer i bestrålade kroppsvävnader, dels risken för genetiska skador. Cancerrisken vid helkroppsbestraining då sti-aidosen är fördelad över en lång tid och förorsakas av glest.joniserande strålning son det här ar frågan om är ca 1: per rad vid höga stråldoser. Man har inte kunnat visa att det finn:; nåron motsvarande risk vid låga stråldoser, men den n!lm/inna strålskyddspriricipen är att förutsätta att risken nor rad kan va~a lika stor även Mr.

19 18 Helkroppsdosen Iran identitetskortet måste antas vara lägre än dosen på 10 cms avstånd, men här skall försiktigtvis förutsättas att den är densamma. Risken från 0,01 mrad per år blir då 1:1 miljard per år* Detta innebär att det tetala antalet cancerfall från 10 miljoner identitetskort burna alla dygnets timmar alla årets dyrx. kan väntas understiga ett vart hundrade år. Vid de låf-a stråldoser det är frågan oir. är detta med all sannolikhet er. rvov överevattnin- av risker.?ör varje individ som bär kortet är risken helt, försumbar. Den genetiska risken kan uppskattas r.c-j. ut.x.n c ;"-;r;.nkt i antagandet att dubblinr;sdc sen for Jen nr turlii~c; -v.tatxcnsfrekverisen är 100 rad vid kronick bestrålning ned ^lsst joniserande strålning;. Den genomsnittliga dosen i könskörtlarra hes bärarna av identitetskortet är ned all sannolikhet mindre än 0,001 ra:ad per år, dvs ca 0,05 nrrad oer generation. Detta kan för 10 Tal joner identitetskort med det givna antagandet väntas förorsaka ett fall av svår genetisk skada vart tusende är. Sådana skador förekommer normalt hes ca 3 '/- av alla nyfödda. De risker ser. här har redovisats har av ntrå.1 skydds institute t ansetts vara helt försumbara och icke vad man i vanligt språkbruk menar med en risk. Risken via förtäring av ett identitetskort Den högsta stråldosen efter förtäring; av pro:neti"ur.-147 förorsakas i ma~-tarnkanalons slemhinnor. Stråldosen blir här mindre än 10 irrad. Denna stråldos kan inte förorsaka n. ~ira. direl-.ta skadcr. Risken för cancer kan med en pessimist i': k. beräkning ur tillfrin t ~~ lify?. data beräicr.as till 1:10 miljoner. Detta är en övre räns för riskr-r, det är möjligt att in;;en cancerrisk överhuvud t are t existerar vid den låga stråldos det är frågan om. ii: ink en måste med '^-ke på don låga sannolikheten för förtäring av identitetskort anses vara försumbar. Kommentar till riskuppskattnin^arna Läsaren bör uppmärksammas på att rig.iuppskattninrar av det rj.ag 1 som här har presenterats är vanliga inoir strålsk.ydcisver/.sanhoton men sällsynta i;.om andra enråden. D^tta loclor vanligtvis till

20 19 missförstånd. Enbart det faktum att nian söker uppskatta en risk och överhuvud t ac?e t nämner ordet "risk" ger inånga en felaktig bild. Då det Ruller andra risker än strålrisker skulle man i motsvarande fall vanligtvis helt kort ha konstaterat att ingen risk föreligger, trots att inuren företeelse i värt samhälle är riskfri. kisksiffrcr förmedlar ofta ingen bild till läsaren som har svårt att fatta talens litenhet då det gäller do små risker som i dagligt tal betraktas som obefintliga. Jämförelser kan klarlägga begreppen ren kar. också missförstås om läsaren tror att syftet med jämförelsen är att missleda honom. En annan konsumentartikel vars risk har varit föremål for kvantitativ uppskattning är cig^1vetten. Ur försvarbarhetssvnpunkt är varje jämförelse irrelevant eftersom cigarettrökning är ett frivilligt risktagande. Som riskillustration är ändå cigaretten användbar. TJr risksynpunkt brukar man betrakta en cigarett ekvivalent med en stråldos på några fä nrrad. Att "bära ett identitetskort på normalt sätt i sjuttio år innebär därför, r.ed de risksiffror som här har redovisats, mindre risk än att röka en enda cigarett. Ett annat, mon också frivilligt, riskåtagande som innebär en risk av samma storleksordning som ett livslångt bärande av ett radioaktivt identitetskort är att åka bil en mil. Varken att röka en enda cigarett eller att åka bil en enda mil under en livstid är riskfritt. Ändå är intetdera i de flestas ögon förknippat med någon risk. Och likväl skulle det vara förståeligt om individen ifrågasatte vartdera i avsaknad av motivation.

Joniserande strålning

Joniserande strålning Joniserande strålning 2 Joniserande strålning Vi är ständigt utsatta för strålning från rymden och från radioaktiva äm nen runt omkring oss. Även din egen kropp och födan du äter inne hål ler ra dio ak

Läs mer

angående gränserna för direktupphandling enligt LOU *

angående gränserna för direktupphandling enligt LOU * PM angående gränserna för direktupphandling enligt LOU * Jag har av Huddinge kommun blivit ombett att uttala mig om förutsättningarna och gränserna för direktupphandling enligt de bestämmelser i 15 kap.

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning 11 Registerutdrag 11.1 Inledning Rätten för den registrerade att på begäran få ett s.k. registerutdrag med de uppgifter om honom eller henne som en personuppgiftsansvarig behandlar har funnits under lång

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Evelina Hansson Cronberg Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2010 Innehåll

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Andersson Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Helén Örnemark Hansen Straffrätt Vårterminen

Läs mer

I befintligt skick - En bra affär?

I befintligt skick - En bra affär? Institutionen för handelsrätt I befintligt skick - En bra affär? Per-Christian Nilsson Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 Köprätt VT11 iii Summary This essay aims to deeper

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

Penning- och valutapolitik TIDSKRIFT UTGIVEN AV SVERIGES RIKSBANK 2003:4

Penning- och valutapolitik TIDSKRIFT UTGIVEN AV SVERIGES RIKSBANK 2003:4 Penning- och valutapolitik TIDSKRIFT UTGIVEN AV SVERIGES RIKSBANK 2003:4 S V E R I G E S R I K S B A N K Penning- och valutapolitik 2003:4 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK utges av Sveriges riksbank och utkommer

Läs mer

Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne

Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne SKI Rapport 2003:42 SSI-rapport 2003:18 Forskning Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne Hotanalys och förslag till åtgärder Lena Oliver Lena Melin Jan Prawitz Anders Ringbom Björn Sandström

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:2 2002-02-01 Dnr C 20/00

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:2 2002-02-01 Dnr C 20/00 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:2 2002-02-01 Dnr C 20/00 KÄRANDE Sveriges Fastighetsmäklarsamfund, 802004-7240, Box 1487, 171 28 SOLNA Ombud: advokaten Thomas Carlén-Wendels, Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie-Louise Collin Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning Examensarbete 20 poäng Handledare: Per Ole Träskman

Läs mer

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 TORBJÖRN INGVARSSON Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 384 DEBATT Lån i telefon dags att reglera? Marknaden för finansiella tjänster förändras oupphörligen och lagstiftaren måste ständigt förhålla

Läs mer

Kommersiella tomträtter

Kommersiella tomträtter Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 352 Kommersiella tomträtter Författare: Simon Rotkopf Handledare: Hans Lind Stockholm

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

Väsentlighet och risk vid planering av revision

Väsentlighet och risk vid planering av revision Institutionen för Handelsrätt Kandidatuppsats HARK11 HT 2009 Väsentlighet och risk vid planering av revision Författare Anna Åberg Handledare Krister Moberg Sammanfattning Examenarbetets titel: Väsentlighet

Läs mer

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån En granskning av proposition 2009/10:242 och dess motverkande av skuldsättningsproblematiken kring snabblån Magisteruppsats i affärsrätt (konsumentkrediträtt)

Läs mer