PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (21) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalenk\1 3:15-1 8:10. Ajournering kl. 15:20-15:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Mats Dahlbom, ordfårande (C) x Roy Johansson (C) x Britt Kilsäter, (M) xx Mats Olausson (M) ord x Anneli Bengtsson v ordf (S) x Jan-Erik Abrahamsson (S) x Katrin Johansson (S) x Magnus Dagmyr (S) x Lars Hasselgren (M) 1-11 x Catarina Flod (M) x Tor Billing (SD) x Bo Bogheim (SD) x Ivo Akum (S) Billy Månsson (S) x Sten Hedlund (MP) 1-12 x Gunnar Fasten (MP) x Amanda Nilsson (S) x Bo Sandgren (S) x Stig Johansson (S) x Lennarth Malm (FP) x J ör gen Kronsell (MP) xxjohanna Kaasinen (MP) ord Tjänstemän x Thomas Andersson, tf fdrvaltningschef, 1-19 x Susanne Andersen, ekonom, 1-7 x Camilla Bengtsson, ekonom, 1-7 x Lasse Heimlander, administrativ samordnare, 1-3, 7 x Fatrik Hellsberg, V A-chef, 1-1 O x Jonas Johansson, gatuingenjör, 1-10 x Lotta Johansson, abonnent- och ekonomihandläggare, 1-1 O x U l f Ohlsson, fastighetschef, 13 x Lisa Sunesson, ekonom, 1-7 x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef, 1-7 x Jens Vikingsson, måltidschef, x Gertrud Persson, sekreterare, 1-19 Tid för justering ? 0~ _;;;;f Vid sammanträdet behandla e ärenden: 1-19 z4t " '~., kt~ srk.;jl_ {4- ~s D~ Britt Kilsäter "~r~ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(2 1) Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1-19 l Godkännande av dagordning Information om samhällsbyggnadsforvaltmngen Delegationsordning Attestordning Infonnation bokslut Komplettering tekniska nämndens verksamhetsplan Beredningsmöte Information AHA-enkät Förslag till Karlshamns kommun - förstärkning av belysning på Vägga idrottsplats parkering Utredning Långasjöns vattenverk Föreläggande/forbud med vite livsmedelsverksamhet Östratycke servicehus Fördjupad kostutredning- genomforandeplan Nybyggnad av paviljong Möllegårdens skola, byggpro j ek t 11 60, information Motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn Val av tekniska nämndens representant i Brottsfårebygganderådet, BRÅ Tekniska nämndens barnkonventionsombud Rapporterade skrivelser 18 Delegationer 19 Beslutsuppföljning t o m

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(21) Tekniska nämnden TN l Godkännande av dagordning Tekniska nämndens beslut att godkätma dagordningen Sammanfattning Ärendet Beredningsmöte läggs till Ärendet Förvaltningschefen informerar lyfts ur

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(21) Tekniska nämnden TN Information om samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämndens beslut att godkänna infom1ationen Sammanfattning Tf förvaltningschef Thomas Andersson lämnar en översiktlig infotmation över samhällsbyggnadsförvaltningen. Thomas Andersson visar organisationsschema där trafikenheten och administrationen ligger direkt under förvaltningschefen. Förutom trafikenheten och administrationen består förvaltningen av sju enheter, gatuenheten, V A enheten, driftenheten, sotningsenheten, fastighetsenheten, kostenheten och städenheten V A-chef Patrik Bellsberg informerar om V A-enheten. Karlshamns kommun är en av Sveriges kommuner med högst anslutningsgrad när det gäller kommunalt vatten och avlopp av kornmunens invånare är anslutna till kommunalt vatten och cirka är anslutna till kornmunalt spillvatten. Patrik Hellsberg hänvisar till korrummens hemsida där finns mycket information som rör V A-enheten. Gatuingenjör J onas Johansson informerar om gatuenheten. Gah.1enheten sköter driften av 20 mil gator/vägar, 30mil enskilda vägar, 1 O mil GC-vägar och cirka 90 st broar/tunnlar. Gatuenheten ansvarar för 9000 belysningsenheter och Karlshamn Energi AB sköter driften av dessa. Måltidschef Jens Vikingsson infonn erar om kostenheten. Under måltidschefen finns tre områdeschefer. Områdescheferna har budgetansvar, håller medarbetarsamtal m m. l kommunen finns 26 kök fördelade på till agnings- och mottagningskök. Inom enheten finns 94 tjänster fördelade på l l O anställda samt några pooltjänster. Beslutsexpediering Tf förvaltningschef Thomas Andersson VA-chefPatrik Helisberg Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Måltidschef Jens Vikingsson

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(21) Tekniska nämnden TN Delegationsordning Tekniska nämndens beslut att anta ny delegationsordning samt vidaredelegation att delegationsordning upprättad upphör att gälla då ny delegationsordning vinner laga kraft Sammanfattning Med anledning av att ny mandatperiod inleds krävs översyn av nämndens delegationsordning samt vidaredelegation. Beslutsunderlag Förslag till ny delegationsordning samt vidaredelegation Bilaga Ny delegationsordning samt vidaredelegation Beslutsexpediering Kommunkansliet Kommunrevisionen Ekonomikontoret Upphandlingsenheten Tf förvaltningschef Thomas Andersson Administrativ samordnare Lasse Heimlander Envar delegat Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson

6 3. JO;:S ( ) FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning samt vidaredelegation Utgivare: Tekniska nämnden Gäller från: Beslut: Delegationsordning för tekniska nämnden Punkt A- M med stöd av kommunallagen 6 kap Punkt N- W förvaltningschefens vidaredelegation för kännedom. Delegation innebär att nämnden överlåtit beslutsrätten i vissa ärenden. Delegaten fattar alltså beslut på nämndens vägnar och besluten har sa mma rättsverkan som nämndens egna beslut. Rätten gäller tillsvidare och kan när som helst återkallas eller ändras av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Nämnden får uppdra åt ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar- med iakttagande av begränsningar i form av belopp eller i andra avseenden, varom nämnden särskilt beslutat. Ärenden av principiell natur får inte beslutas med stöd av delegation. Sådana frågor överlämnas till nämnden för beslut. Vid tveksa mhet ska ll ärendet avgöras av nämnden. Delegation till förvaltningschef medger enligt kommunallagen att denne har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan person, varvid besluten i så fall anmäls till chefen. Förvaltningschefen skall för information delge nämnden av denne beslutad vi daredelegation. Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden. Beslut som fattas på vidaredelegation skall anmälas till förvaltningschefen för vidare anmälan till nämnden.

7 Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förva ltningschefens vidaredelegation Ärende Delegat (Ersättare) A Allmänt 1 Representation och uppvaktningar. Regler för detta framgår av kommunfullmäktiges riktlinjer. 2 Kurser och konferenser för förtroendevalda. 3 Beslut i frågor som rör tillämpning av sekretesslagen och 2 kap tryckfrihetsförordningen. Ordförande (l:e v. ordf) Fe 4 Undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser som en följd av beslut fattade av nämnden. a) undertecknande b) kontrasignering c) kontrasignering trafikärenden Ordförande (l:e v. ordf) Berörd enhetschef (Fe) Trafikingenjören (Nämndens sekr) 5 Befogenhet att på nämndens vägnar avge yttrande i ärenden av rutinmässig karaktär och som saknar principiell betydelse. a) undertecknande b) kontrasignering c) kontrasignering trafikärenden Ordförande (l:e v. ordf) Berörd enhetschef {Fe) Trafikingenjören {N ämndens sekr) 6 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att dess avgörande inte kan avvaktas, sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. a) undertecknande Ordförande {l:e v. ordf) 2

8 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation b) kontrasignering c) kontrasignering trafikärenden Berörd enhetschef (Fe) Trafikingenjören (N ämndens sekr) 7 Rättegångsfullmakt. Fe 8 Fullmakt att underteckna delgivning. Berörd enhet schef (Fe) B Upphandling (baserat på gällande upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp) 1 Inköp upp till 28% av tröskelvärdet enligt gällande EUdirektiv. Direktupphandling. Fe (Ec) Inköp enligt LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) upp till 26% av tröskelvärdet. Direktupphandling. 2 Inköp över 28% av t röskelvärdet, men under tröskelvärdet. Upphandlingschef Inköp enligt LUF över 26% av tröskelvärdet, men under tröskelvärdet. 3 Inköp över tröskelvärdet inom eget verksamhetsområde. a) Inköp över t röskelvärdet som berör fl era nämnder. Nämnd KS (au) c Avyttring och kassation av lös egendom Delegeras i enlighet med gällande investeringspolicy. 3

9 Karl shamns kommun FÖRFA TTN INGSSAM L1 NG Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation D Anbudsöppning Delegeras i enlighet med gällande upphandlingspolicy. E Överklagande Avgörande om besvär kommit in i rätt tid. Nämndens sekr {Fe) F Trafikärenden 1 Beslut enligt TRF 1998:1276- Lokala trafikföreskrifter 10 kap 1. a) Punkt 2, 4-8, 10-13, 17 Delegationsbeslut enligt punkt 10 och 11 avser beslut som gäller f ör en period av 6 månader. Eventuell förlängni ng beslutas av nämnden b) Punkt Trafikingenjören {Nämndens sekr) Trafikingenjören {Nämndens sekr) 2 Beslut om undantag enligt TRF 1998:1276- Lokala trafikföreskrifter 13 kap 3. Punkt 1-5, 7-8, 11, 13, 15, 17-19, 21-25, 27 Trafikingenjören {Nämndens sekr) 3 Beslut om parkeringstillstånd enligt TRF 1998:1276- Lokala trafikföreskrifter 13 kap 8. Pröva och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad person som är f olkbokförd i Karlsham ns kommun eller för rörelsehindrad person som inte är folkbokförd i Sverige men vist as i Ka rlshamns kommun Nämndens sekr {Trafikingenjören) 4 Beslut om undantag enligt TRF 1998: kap 4. 4

10 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAM LI NG Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvalt ningschefens vi daredelegation Pröva och medge undantag från 13 ka p 3 om parkering i en kommun vad avser näringsidkare och andra med särskilda behov (nyttoparkering) Nämndens sekr (Trafikingenjören) 5 Beslut om flyttning av fordon enligt Lagen SFS 1982:129 och Förordningen SFS 1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall. a) Långa flyttningar b) Kort a flyttningar Nämndens sekr (Trafikingenjören) Enh etschef gatuenhet en (Trafikingenjören och gatuingenjören ) 6 Beslut i trafikärenden som inte är av principiell betydelse. Trafikingenjören G Fast egendom Med stöd i kommunstyrelsens ägarstrategi och lokalförsörjningsplan. 1 Beslut i frågor om ersättning vid person- eller egendomsskada (Vattentjänstlagen m fl lagar). Upp t ill och med l basbelopp Fe med rätt till vi daredelegation 2 Beslut i frågor om ersättning vid intrång föranlett av kommunens anläggningsarbeten. Upp till och med l basbelopp Fe med rätt till vidaredelegation 3 Upplåtelse av allmän platsmark enligt plan- och bygglagens definition. a) Över l år Nämnd b) Upp till l år Fe med rätt till vidaredelegation 5

11 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLI NG Delegationsordning för t ekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 4 Upplåtelse av nyttjanderätt till kommunal mark (avser ej allmän platsmark enligt plan- och bygglagens definition). a) Upp till Sår b) Upp till 3 år Nämnd Fe med rätt till vid aredelegation s Upplåtelse av lokaler. a) Upp till lo år b) Upp tillsår Nämnd Fe med rätt till vidaredelegation 6 Inhyrning av lokaler. a) Mer än3 år b) Upp till 3 år Nämnd Fe med rätt t ill vi daredelegation 7 Uppsägning av kontrakt enligt ovan. a) Då nämnd beslutat om upplåt else/inhyrning b) Då delegat/vidaredelegat beslutat om upplåt else/inhyrning Nämnd Fe med rätt till vidaredelegation H Ärenden enligt Vattentjänstlagen 1 Avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga som ej regleras i allmänna bestämmelser eller taxa. Fe med rätt till vidaredelegation 2 Avtal med nya va-abonnenter utanför fastställt vaverksamhetsområde. a) un dertecknande b) kontrasignerin g Fe med rätt till vidaredelegat ion Enh etschef VA-enhet en 6

12 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 3 Beslut om avstängning av vattentillförsel till fastighet om Fe med rätt till ägare ej trots anmaning betalat avgift. Avstängning får ej vidaredelegation ske om olägenhet för människors hälsa uppkommer (9 kap 3 miljöbalken). Ärenden enligt Arbetsmiljölagen inom tekniska nämndens ansvarsområde Arbetsmiljöfrågor hanteras enligt gällande samverkansavtal fastställt av kommunfullmäktige. J Ärenden enligt Miljöbalken inom tekniska nämndens ansvarsområde l Inge ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt Nämnd MB 9 kap 6. 2 Inge ansökan om tillstånd till yrkesmässig spridning av Nämnd bekämpningsmedel enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av bekämpningsmedel. 3 Inge ansökan om strandskyddsdispens enligt MB 7 kap 18. Nämnd 4 Inge ansökan om tillstånd för transport av farligt avfall Fe med rätt till enligt 26 och 27 i Avfallsförordningen. vidaredelegation 5 Inge ansökan om fastställande av vattenskyddsområde Nämnd enligt MB 7 kap Inge ansökan om samråd enligt MB 12 kap 6 för åtgärd Fe med rätt till som väsentligt kan påverka naturmiljön men som ej vidaredelegation omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. 7 Inge ansökan om vattenverksamhet enligt MB 11 kap 9. Nämnd 8 Inge anmälan om miljöfarlig verksamhet, inklusive ändring Fe med rätt till av befintlig verksamhet enligt MB 9 kap 6. vidaredelegation 9 Inge miljörapporter till tillsynsmyndigheten enligt MB 26 Fe med rätt till kap 20. vida red elega tion 7

13 Ka rlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 10 Inge anmälan t i ll tillsynsmyndigheten om driftstörningar enligt 6 Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroi l. 11 Avge yttranden i ärenden enligt MB som rör nämndens verksamhet. Fe med rätt till vid a redelegation Se punkt AS K Ärenden enligt Plan- och bygglagen m m inom tekniska nämndens ansvarsområde l Inge ansökan om bygglov enligt PBL 8 kap 1-3, rivningslov Fe med rätt till enligt 8 kap 8 samt marklov enligt kap 8 9. vidaredelegation 2 Inge ansökan om hantering av brandfarlig vara enligt 11 Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fe med rätt till vidaredelegation L Ärenden enligt Järnvägslagen Förekommande ärenden enligt Järnvägslagen som faller inom tekniska nämndens ansvarsområde. Fe med rätt till vidaredelegation M Övrigt l Medgivande att använda enskild väg till motortävling eller dylikt. Fe med rätt till vidaredelegat ion 2 Handläggning av ärenden som gäller nedklippning av häckar och buskage som är siktskymmande och utgör hinder för framkomligheten utefter GC-vägar och körbanor. Då myndighetsbeslut erfordras enligt lokala ordningsstadgan och/eller plan- och bygglagen kontaktas polismyndigheten/byggnadsnämnden. Enh etschef gatuenheten (Trafikingenjören) (Byggnadsnämnden har delegerat föreläggandebeslut enligt PBL till trafikingenjören med stadsarkitekten som ersättare. OBS ej vitesföreläggande, se byggnadsnämndens delegationsord ni ng.) 3 Beslut om beviljande och upphävande av bidrag t ill enskild väg och kommunalt vägunderhåll enligt kommunfullmäktiges bestämmelser KF 97/ Fe med rätt till vidaredelegation 4 Inge överklagan av myndighetsbeslut som rör nämndens ansvarsområden. Se punkt A6 8

14 Karlsham ns kommun FÖRFATININGSSAMLI NG Delegationsordning för t ekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation avseende rätt att fatta vissa beslut på tekniska nämndens vägnar l enlighet med tekniska nämndens beslut om antaga nde av delegationsordnin g meddelas följande vidaredelegation. Av tekniska nämndens delegationsordning fra mgår att delegat ion t ill förva ltningschef medger, enligt 6 ka p 37 ko mmunal lagen, att denne har rätt at t vidaredelegera sin beslut anderätt t ill ann an person. Förvaltningschefen ska för information delge tekniska nämnden sin vidaredelegat ionsordning. Beslut som fattas på vidaredelegation ska anmälas t ill förvaltningschefen för vidare anmälan till tekniska nämnden. Förva ltningschef en ska försäkra sig om att vidaredelegat en har erforderlig kunskap, samt att det finns riktlinjer för delegationen. Delegaten ska va ra medvet en om vilka policydokument, riktlinjer och inst ru ktioner som gä ll er för uppdraget. 9

15 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation Ärende enligt tekniska nämndens delegationsordning Vidaredelegat N Allmänt 1 Offentlig representation och uppvaktningar. Regler för detta framgår av kommunfullmäktiges riktlinjer. O 1 2 P Upphandling (baserat på gällande upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp) Inköp upp till 28% av tröskelvärdet enligt gällande E U direktiv. Direktupphandling. Inköp över 28% av tröskelvärdet, men under tröskelvärdet. Avyttring och kassation av lös egendom Delegeras i enlighet med gällande investeringspolicy. Enhetschef för respektive verksa mhet sområde Upphandlingschef Q Anbudsöppning Delegeras i enlighet med gällande upphandlingspolicy. R a) Fast egendom Med stöd i kommunstyrelsens ägarstrategier och lokalförsörjningsplan. Beslut i frågor om ersättning vid person- eller egendomsskada upp t ill och med l basbelopp (Vattentjänstlagen m fl lagar). Beslut i frågor om ersättning vid intrång föranlett av kommunens anläggningsarbeten upp till och med l basbelopp. Upplåtelse av allmän plat smark enligt plan- och bygglagens definition. Avseende pl at s för t orghandel med tillhörande el-anslutning Enhetschef för respektive ansvarsområde Enhetschef för respektive ansvarsområde Trafikingenjören och ma rkförvaltaren Markförva ltaren 4 Upplåtelse av nyttjanderätt till kommunal mark upp till 3 år. Markförvaltaren s Upplåtelse av lokaler upp till S år. Fastighetsförvalta ren

16 Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsord ning för t ekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 6 Inhyrning av lokaler upp till 3 år. F astigh etsfö rva l ta ren 7 Uppsägning av kontrakt som ej har sin grund i nämndsbeslut Markförvaltaren och om upplåtelse/inhyrning. fastighetsförvaltaren l l

17 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAM LI NG Delegationsordning för tekniska näm nden samt förva ltningschefens vidaredelegation S Ärenden enligt Vattentjänstlagen 1 Avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga som ej regleras Enh etschef f ör va -enheten i allmänna bestämmelser eller taxa (Vattentjänstlagen). 2 Beslut om avstängning av vattentillförsel till fastighet om ägare ej trots anmaning betalat avgift (Vattentjänstlagen). Avstängning får ej ske om olägenhet för människors hälsa uppkommer. Enh et schef för va-e nheten T Ärenden enligt Arbetsmiljölagen inom tekniska nämndens ansvarsområde Arbetsmiljöfrågor hanteras enligt gällande samverkansavtal U Ärenden enligt Miljöbalken inom tekniska nämndens ansvarsområde 1 Inge ansökan om tillstånd för transport av farligt avfall enligt Enh etschef för respektive 26 och 27 i Avfallsförordningen. ansvarsområde, fastighet sförvalt a ren, markförvalt aren, miljöingenjören samt trafikingenjören 2 3 Inge ansökan om samråd enligt MB 12 kap 6 för åtgärd som väsentligt kan påverka naturmiljön men som ej omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Inge anmälan om miljöfarlig verksamhet, inklusive ändring av befintlig verksamhet enligt MB 9 kap 6. Enh et schef för respektive ansva rsområde, fastighet sförva ltaren, markf örvalta ren, miljöingenjören samt trafikingenjören Enh et schef för respektive ansvarsområ de, fast ighet sförva ltaren, markförvaltaren, miljöingenjören samt t rafikingenjören 12

18 Karlshamn s kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vida redelegation 4 Inge miljörapporter till tillsynsmyndigheten enligt MB 26 kap Enhetschef för respektive 20. ansvarsområde, fastighet sförva lta ren, markförvalta ren, miljöingenjören samt trafikingenjören s Inge anmälan till tillsynsmyndighet om driftstörningar enligt 6 Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Enhetschef för respektive ansvarsområde, fastighetsförva lta ren, markförva ltaren, miljöingenjören samt trafikingenjören (respektive delegat ansvarar för att anmälningsrutiner ta s fram) 6 Avge yttranden i ärenden enligt MB som rör nämndens verksamhet. Se punkt AS i t ekn iska nämndens delegationsordning V Ärenden enligt Plan- och bygglagen m m inom tekniska nämndens ansvarsområde 1 Inge ansökan om bygglov enligt PBL 8 kap 1-3, rivningslov Enhetschef för respektive enligt 8 kap 8 samt marklov enligt 8 kap 9. ansvarsområde, byggproj ektledaren, fastighet sförvaltaren samt markförvaltaren 2 Inge ansökan om hantering av brandfarlig vara enligt 11 Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enhetschef för respektive ansvarsområde, miljöingenjören samt t rafikingenjören W Övrigt 1 Medgivande att använda enskild väg till motortävling eller dylikt. Förva ltningschef 2 Föreningsbidrag till nämndens förfogande, (nämndens regler Enhet schef vid drift- och för bidrag till ungdomsföreningar i Karlshamn. fritidsenhet en 13

19 Karlshamns kommun FÖRFA TIN l N GSSAM Ll NG Delegationsordning fö r tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 3 Beslut om beviljande av bidrag enskild väg enligt kommunfullmäktiges bestämmelser KF 193/1987 och 169/2004. Enh etschef vidgatu- och parkenheten 4 Inge överklagan av myndighetsbeslut som rör nämndens ansvarsområden. Se punkt A6 i tekniska nämndens delegationsord n in g 14

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6() /)1 Tekniska nämnden TN Attestordning Tekniska nämndens beslut att anta ny attestordning från och med att attestordning, upprättad , som avser driftbudgeten upphör att gälla att paragrafen fårklaras omedelbart justerad Sammanfattning Ny attestordning som gäller driftbudgeten krävs på grund av ny tf förvaltningschef och driftchef. Ansvaret får leasingbilarna flyttas från Driftenheten till Städenheten. Beslutsunderlag Ny attestordning Beslutsexpediering Tf fårval tningschef Thomas Andersson Ekonom Susanne-Bengtssen /JnJ-eröe-rl Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Systemansvarig Jörgen Nilsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret Mats Dahlbom, C, ordfårande

21 '~A ij.jfj/5 t TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare e J;:;_QnL-:> ltninn c- -:>ttoc-t F9rv.sl=lef 6 Förvaltningsattest TA 0000 ~ F9rvaltAieEIA e kaasli Färv.sl=lef ek9r9ffi Förvaltnledn o kansli TA Ekonom Teknisk nämnd övr GP CHSN Teknisk nämnd förtr.valda MD AB wro ~ +FaHk PE+N F9rv.sl:!ef Trafik P EIN TA wro ~4~1~49 i 0-::>rl.-orinnc:-Ä '"''"',..,1.-ninn PE+N F9rv.sl:!ef..., /246 Parkeringsövervakning P EIN TA wro ~ +FafiksäkeFI=let PE+N FSFV.sl=lef Trafiksäkerhet P EIN TA W-W ~ FSFFåEI bw MAWI, FSFV.sl=lef Förråd LN MAWI, TA GC-vägar MAWI PARLIN, STPE Huvudgator MAWI PARLIN, STPE Lokalgator MAWI PARLIN, STPE Enskilda vägar JOJO H PARLIN, STPE Offentlig belysning JOJO H PARLIN, STPE Järnvägsspår JOJO H PARLIN, STPE Gatuavdelning personal PARLIN MAWI, STPE Verkstad PARLIN MAWI, STPE Maskin, trptmedel PARLIN MAWI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM Avloppshantering gemens PAHELL LIMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM VA-avdelning, GS- personal LIM O MAGPE, PEHAM Distribution av vatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM VA mätare LIM O MAGPE, PEHAM VA distribution, gemensamt LIM O MAGPE, PEHAM Rening av spillvatten PERKA LIMO, PERAN Avloppspumpstationer PERKA LIMO, PERAN Rening av dagvatten PERKA LIMO, PERAN Produktion av vatten P ERAN PERKA, LIMO Vattentorn och tryckstegring P ERAN PERKA, LIMO ~ ~ ~tefrelaeefatefiet F9rv.sl:!ef ek9r9ffi Sternölaboratoriet TA Ekonom Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskonton Ekonom ULHL Kostadministration JERE DISJ

22 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Förskolor MARST JERE skolmåltider MARST JERE Pooltjänster kostservice MARST JERE Kost omsorg MARST JERE Förskolor CHRSVEN JERE skolmåltider CHRSVEN JERE Kost omsorg CHRSVEN JERE Förskolor DISJ JERE skolmåltider DISJ JERE Kost omsorg DISJ JERE e dagg +~agg PestvaktR=~ästeFi P-K-N ~ Postvaktmästeri MATPE PETR, FRWI e dagg 7~7GG l L<' r.ninrinn/1 "'"'""'",~ P-KN ~ Kopiering/Lager MATPE PETR, FRWI ed agg 7~~~G 1\A,...,.lh,...,.,...,....,...~... ' '"''"""'innhil<:>r P-KN ~ L<''"''"'"'...,...,,...,_.. edagg 7~~~G,,...,..._..;...,,...ha... P-KN ~ -~ '" ed agg 7dGGG QFif.tseFVi se P-KN ~ Driftservice MATPE PETR, FRWI e dagg 7d~GG 11"""\.-i.f+...,nn.o.m<:>nrt<>f"'ll"ttn.n..o.n P-KN ~ Drift arrangemangsgruppen MATPE PETR, FRWI edagg 7d7GG +emtsketsel P-KN ~ Tomtskötsel MATPE PETR, FRWI ed agg 7dgQQ QFif.t sertfala KaFisl=lamR P-KN ~ Drift centrala Karlshamn MATPE PETR, FRWI edadg 7ddGG,n.. ;n.+~'"'.. '"''""'.. )l. rl, ~ PK~J. F~!All Drift ytterområden PETR MATPE, FRWI eda4g 7d4GG QFif.t FFitie ~ PKN,PE+~ Drift Fritid FRWI MATPE, PETR Entreprenadgruppen LAIR u o Driftgruppen TH u o Fastighetsadministration u o Ekonom ,81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn u o Ekonom Skollokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnomsorgslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Barnomsorgslokaler, drifuteknisk service PEKR ANN HO Socialomsorgslokaler, teknisk service/underhål ANN HO LP Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlokaler, teknisk service/u nderhåll ANN HO LP Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Turismlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Väggaskolan, teknisk service ANN HO LP Väggaskolan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP

23 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Tomställda lokaler ANN HO LP Tomställda lokaler PEKR ANNHO, LP Kontors-o affärslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Kontors-o affärslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP ÖvriQa lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Ovriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningstj lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP RäddninQstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bostadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANN HO LP Offentliga toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP BarnomsorQslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Turismlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP , 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, hyror LP Allmän markreserv LISK Våtmark Åryd LISK Tätortsnära områden LISK T argplatser LISK Koloniträdgårdar LISK Kalkning LISK Hamnverksam h et LISK u o SkoQar MAWI LN Medborgarkontorets leasingbilar PKN EVAP Kommunens leasingbilar PKN EVAP städservice PKN EVAP Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, grupp 3 PKN EVAP ~,-,+ninrtc-+i ;.;n c-+ bs Förv.chef ~~.. '"'~~-J~''~ SotninQstjänst LS TA Arbetsorder Projektansvarig

24 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M Ansvar 00-+G Ansvar ~ ARBETSORDER Besluts- Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare QQ 99QQ l t:"r:.--arl T o ohh...,,-,,,-1 h-n FEiPJ.el=lef Förråd Tubbaryd LN TA Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten LIMO MAGPE, PAHELL VA-enheten LIMO MAGPE, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Slag Text attest Ersättare.f4.t-1. l t:"r:.--arl T,.hh...,.,,,-~ h-n FEiPJ.el=lef 1411 Förråd Tubbaryd LN TA Avräkning KEAB Ekonom ASJOH BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Sofia Olsson Ann-Sofie "Lotta" Johansson Gamilla Bengtsson Signatur SOON ASJOH CA BEN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningens ekonomer beslutsattestanter inom Tekniska nämndens ansvarsområde

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05.

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l ( 18) Tekniska nämnden 2014-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. Deltagande: Närvarande

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-08-26 sid 1 av 23 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-16:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) 121-128 Anneli Bengtsson V. ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24 sid 1 av 35 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-18:55 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Tor Billing

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer