PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (21) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalenk\1 3:15-1 8:10. Ajournering kl. 15:20-15:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Mats Dahlbom, ordfårande (C) x Roy Johansson (C) x Britt Kilsäter, (M) xx Mats Olausson (M) ord x Anneli Bengtsson v ordf (S) x Jan-Erik Abrahamsson (S) x Katrin Johansson (S) x Magnus Dagmyr (S) x Lars Hasselgren (M) 1-11 x Catarina Flod (M) x Tor Billing (SD) x Bo Bogheim (SD) x Ivo Akum (S) Billy Månsson (S) x Sten Hedlund (MP) 1-12 x Gunnar Fasten (MP) x Amanda Nilsson (S) x Bo Sandgren (S) x Stig Johansson (S) x Lennarth Malm (FP) x J ör gen Kronsell (MP) xxjohanna Kaasinen (MP) ord Tjänstemän x Thomas Andersson, tf fdrvaltningschef, 1-19 x Susanne Andersen, ekonom, 1-7 x Camilla Bengtsson, ekonom, 1-7 x Lasse Heimlander, administrativ samordnare, 1-3, 7 x Fatrik Hellsberg, V A-chef, 1-1 O x Jonas Johansson, gatuingenjör, 1-10 x Lotta Johansson, abonnent- och ekonomihandläggare, 1-1 O x U l f Ohlsson, fastighetschef, 13 x Lisa Sunesson, ekonom, 1-7 x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef, 1-7 x Jens Vikingsson, måltidschef, x Gertrud Persson, sekreterare, 1-19 Tid för justering ? 0~ _;;;;f Vid sammanträdet behandla e ärenden: 1-19 z4t " '~., kt~ srk.;jl_ {4- ~s D~ Britt Kilsäter "~r~ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(2 1) Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1-19 l Godkännande av dagordning Information om samhällsbyggnadsforvaltmngen Delegationsordning Attestordning Infonnation bokslut Komplettering tekniska nämndens verksamhetsplan Beredningsmöte Information AHA-enkät Förslag till Karlshamns kommun - förstärkning av belysning på Vägga idrottsplats parkering Utredning Långasjöns vattenverk Föreläggande/forbud med vite livsmedelsverksamhet Östratycke servicehus Fördjupad kostutredning- genomforandeplan Nybyggnad av paviljong Möllegårdens skola, byggpro j ek t 11 60, information Motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn Val av tekniska nämndens representant i Brottsfårebygganderådet, BRÅ Tekniska nämndens barnkonventionsombud Rapporterade skrivelser 18 Delegationer 19 Beslutsuppföljning t o m

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(21) Tekniska nämnden TN l Godkännande av dagordning Tekniska nämndens beslut att godkätma dagordningen Sammanfattning Ärendet Beredningsmöte läggs till Ärendet Förvaltningschefen informerar lyfts ur

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(21) Tekniska nämnden TN Information om samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämndens beslut att godkänna infom1ationen Sammanfattning Tf förvaltningschef Thomas Andersson lämnar en översiktlig infotmation över samhällsbyggnadsförvaltningen. Thomas Andersson visar organisationsschema där trafikenheten och administrationen ligger direkt under förvaltningschefen. Förutom trafikenheten och administrationen består förvaltningen av sju enheter, gatuenheten, V A enheten, driftenheten, sotningsenheten, fastighetsenheten, kostenheten och städenheten V A-chef Patrik Bellsberg informerar om V A-enheten. Karlshamns kommun är en av Sveriges kommuner med högst anslutningsgrad när det gäller kommunalt vatten och avlopp av kornmunens invånare är anslutna till kommunalt vatten och cirka är anslutna till kornmunalt spillvatten. Patrik Hellsberg hänvisar till korrummens hemsida där finns mycket information som rör V A-enheten. Gatuingenjör J onas Johansson informerar om gatuenheten. Gah.1enheten sköter driften av 20 mil gator/vägar, 30mil enskilda vägar, 1 O mil GC-vägar och cirka 90 st broar/tunnlar. Gatuenheten ansvarar för 9000 belysningsenheter och Karlshamn Energi AB sköter driften av dessa. Måltidschef Jens Vikingsson infonn erar om kostenheten. Under måltidschefen finns tre områdeschefer. Områdescheferna har budgetansvar, håller medarbetarsamtal m m. l kommunen finns 26 kök fördelade på till agnings- och mottagningskök. Inom enheten finns 94 tjänster fördelade på l l O anställda samt några pooltjänster. Beslutsexpediering Tf förvaltningschef Thomas Andersson VA-chefPatrik Helisberg Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Måltidschef Jens Vikingsson

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(21) Tekniska nämnden TN Delegationsordning Tekniska nämndens beslut att anta ny delegationsordning samt vidaredelegation att delegationsordning upprättad upphör att gälla då ny delegationsordning vinner laga kraft Sammanfattning Med anledning av att ny mandatperiod inleds krävs översyn av nämndens delegationsordning samt vidaredelegation. Beslutsunderlag Förslag till ny delegationsordning samt vidaredelegation Bilaga Ny delegationsordning samt vidaredelegation Beslutsexpediering Kommunkansliet Kommunrevisionen Ekonomikontoret Upphandlingsenheten Tf förvaltningschef Thomas Andersson Administrativ samordnare Lasse Heimlander Envar delegat Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson

6 3. JO;:S ( ) FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning samt vidaredelegation Utgivare: Tekniska nämnden Gäller från: Beslut: Delegationsordning för tekniska nämnden Punkt A- M med stöd av kommunallagen 6 kap Punkt N- W förvaltningschefens vidaredelegation för kännedom. Delegation innebär att nämnden överlåtit beslutsrätten i vissa ärenden. Delegaten fattar alltså beslut på nämndens vägnar och besluten har sa mma rättsverkan som nämndens egna beslut. Rätten gäller tillsvidare och kan när som helst återkallas eller ändras av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Nämnden får uppdra åt ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar- med iakttagande av begränsningar i form av belopp eller i andra avseenden, varom nämnden särskilt beslutat. Ärenden av principiell natur får inte beslutas med stöd av delegation. Sådana frågor överlämnas till nämnden för beslut. Vid tveksa mhet ska ll ärendet avgöras av nämnden. Delegation till förvaltningschef medger enligt kommunallagen att denne har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan person, varvid besluten i så fall anmäls till chefen. Förvaltningschefen skall för information delge nämnden av denne beslutad vi daredelegation. Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden. Beslut som fattas på vidaredelegation skall anmälas till förvaltningschefen för vidare anmälan till nämnden.

7 Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förva ltningschefens vidaredelegation Ärende Delegat (Ersättare) A Allmänt 1 Representation och uppvaktningar. Regler för detta framgår av kommunfullmäktiges riktlinjer. 2 Kurser och konferenser för förtroendevalda. 3 Beslut i frågor som rör tillämpning av sekretesslagen och 2 kap tryckfrihetsförordningen. Ordförande (l:e v. ordf) Fe 4 Undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser som en följd av beslut fattade av nämnden. a) undertecknande b) kontrasignering c) kontrasignering trafikärenden Ordförande (l:e v. ordf) Berörd enhetschef (Fe) Trafikingenjören (Nämndens sekr) 5 Befogenhet att på nämndens vägnar avge yttrande i ärenden av rutinmässig karaktär och som saknar principiell betydelse. a) undertecknande b) kontrasignering c) kontrasignering trafikärenden Ordförande (l:e v. ordf) Berörd enhetschef {Fe) Trafikingenjören {N ämndens sekr) 6 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att dess avgörande inte kan avvaktas, sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. a) undertecknande Ordförande {l:e v. ordf) 2

8 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation b) kontrasignering c) kontrasignering trafikärenden Berörd enhetschef (Fe) Trafikingenjören (N ämndens sekr) 7 Rättegångsfullmakt. Fe 8 Fullmakt att underteckna delgivning. Berörd enhet schef (Fe) B Upphandling (baserat på gällande upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp) 1 Inköp upp till 28% av tröskelvärdet enligt gällande EUdirektiv. Direktupphandling. Fe (Ec) Inköp enligt LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) upp till 26% av tröskelvärdet. Direktupphandling. 2 Inköp över 28% av t röskelvärdet, men under tröskelvärdet. Upphandlingschef Inköp enligt LUF över 26% av tröskelvärdet, men under tröskelvärdet. 3 Inköp över tröskelvärdet inom eget verksamhetsområde. a) Inköp över t röskelvärdet som berör fl era nämnder. Nämnd KS (au) c Avyttring och kassation av lös egendom Delegeras i enlighet med gällande investeringspolicy. 3

9 Karl shamns kommun FÖRFA TTN INGSSAM L1 NG Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation D Anbudsöppning Delegeras i enlighet med gällande upphandlingspolicy. E Överklagande Avgörande om besvär kommit in i rätt tid. Nämndens sekr {Fe) F Trafikärenden 1 Beslut enligt TRF 1998:1276- Lokala trafikföreskrifter 10 kap 1. a) Punkt 2, 4-8, 10-13, 17 Delegationsbeslut enligt punkt 10 och 11 avser beslut som gäller f ör en period av 6 månader. Eventuell förlängni ng beslutas av nämnden b) Punkt Trafikingenjören {Nämndens sekr) Trafikingenjören {Nämndens sekr) 2 Beslut om undantag enligt TRF 1998:1276- Lokala trafikföreskrifter 13 kap 3. Punkt 1-5, 7-8, 11, 13, 15, 17-19, 21-25, 27 Trafikingenjören {Nämndens sekr) 3 Beslut om parkeringstillstånd enligt TRF 1998:1276- Lokala trafikföreskrifter 13 kap 8. Pröva och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad person som är f olkbokförd i Karlsham ns kommun eller för rörelsehindrad person som inte är folkbokförd i Sverige men vist as i Ka rlshamns kommun Nämndens sekr {Trafikingenjören) 4 Beslut om undantag enligt TRF 1998: kap 4. 4

10 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAM LI NG Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvalt ningschefens vi daredelegation Pröva och medge undantag från 13 ka p 3 om parkering i en kommun vad avser näringsidkare och andra med särskilda behov (nyttoparkering) Nämndens sekr (Trafikingenjören) 5 Beslut om flyttning av fordon enligt Lagen SFS 1982:129 och Förordningen SFS 1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall. a) Långa flyttningar b) Kort a flyttningar Nämndens sekr (Trafikingenjören) Enh etschef gatuenhet en (Trafikingenjören och gatuingenjören ) 6 Beslut i trafikärenden som inte är av principiell betydelse. Trafikingenjören G Fast egendom Med stöd i kommunstyrelsens ägarstrategi och lokalförsörjningsplan. 1 Beslut i frågor om ersättning vid person- eller egendomsskada (Vattentjänstlagen m fl lagar). Upp t ill och med l basbelopp Fe med rätt till vi daredelegation 2 Beslut i frågor om ersättning vid intrång föranlett av kommunens anläggningsarbeten. Upp till och med l basbelopp Fe med rätt till vidaredelegation 3 Upplåtelse av allmän platsmark enligt plan- och bygglagens definition. a) Över l år Nämnd b) Upp till l år Fe med rätt till vidaredelegation 5

11 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLI NG Delegationsordning för t ekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 4 Upplåtelse av nyttjanderätt till kommunal mark (avser ej allmän platsmark enligt plan- och bygglagens definition). a) Upp till Sår b) Upp till 3 år Nämnd Fe med rätt till vid aredelegation s Upplåtelse av lokaler. a) Upp till lo år b) Upp tillsår Nämnd Fe med rätt till vidaredelegation 6 Inhyrning av lokaler. a) Mer än3 år b) Upp till 3 år Nämnd Fe med rätt t ill vi daredelegation 7 Uppsägning av kontrakt enligt ovan. a) Då nämnd beslutat om upplåt else/inhyrning b) Då delegat/vidaredelegat beslutat om upplåt else/inhyrning Nämnd Fe med rätt till vidaredelegation H Ärenden enligt Vattentjänstlagen 1 Avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga som ej regleras i allmänna bestämmelser eller taxa. Fe med rätt till vidaredelegation 2 Avtal med nya va-abonnenter utanför fastställt vaverksamhetsområde. a) un dertecknande b) kontrasignerin g Fe med rätt till vidaredelegat ion Enh etschef VA-enhet en 6

12 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 3 Beslut om avstängning av vattentillförsel till fastighet om Fe med rätt till ägare ej trots anmaning betalat avgift. Avstängning får ej vidaredelegation ske om olägenhet för människors hälsa uppkommer (9 kap 3 miljöbalken). Ärenden enligt Arbetsmiljölagen inom tekniska nämndens ansvarsområde Arbetsmiljöfrågor hanteras enligt gällande samverkansavtal fastställt av kommunfullmäktige. J Ärenden enligt Miljöbalken inom tekniska nämndens ansvarsområde l Inge ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt Nämnd MB 9 kap 6. 2 Inge ansökan om tillstånd till yrkesmässig spridning av Nämnd bekämpningsmedel enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av bekämpningsmedel. 3 Inge ansökan om strandskyddsdispens enligt MB 7 kap 18. Nämnd 4 Inge ansökan om tillstånd för transport av farligt avfall Fe med rätt till enligt 26 och 27 i Avfallsförordningen. vidaredelegation 5 Inge ansökan om fastställande av vattenskyddsområde Nämnd enligt MB 7 kap Inge ansökan om samråd enligt MB 12 kap 6 för åtgärd Fe med rätt till som väsentligt kan påverka naturmiljön men som ej vidaredelegation omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. 7 Inge ansökan om vattenverksamhet enligt MB 11 kap 9. Nämnd 8 Inge anmälan om miljöfarlig verksamhet, inklusive ändring Fe med rätt till av befintlig verksamhet enligt MB 9 kap 6. vidaredelegation 9 Inge miljörapporter till tillsynsmyndigheten enligt MB 26 Fe med rätt till kap 20. vida red elega tion 7

13 Ka rlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 10 Inge anmälan t i ll tillsynsmyndigheten om driftstörningar enligt 6 Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroi l. 11 Avge yttranden i ärenden enligt MB som rör nämndens verksamhet. Fe med rätt till vid a redelegation Se punkt AS K Ärenden enligt Plan- och bygglagen m m inom tekniska nämndens ansvarsområde l Inge ansökan om bygglov enligt PBL 8 kap 1-3, rivningslov Fe med rätt till enligt 8 kap 8 samt marklov enligt kap 8 9. vidaredelegation 2 Inge ansökan om hantering av brandfarlig vara enligt 11 Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fe med rätt till vidaredelegation L Ärenden enligt Järnvägslagen Förekommande ärenden enligt Järnvägslagen som faller inom tekniska nämndens ansvarsområde. Fe med rätt till vidaredelegation M Övrigt l Medgivande att använda enskild väg till motortävling eller dylikt. Fe med rätt till vidaredelegat ion 2 Handläggning av ärenden som gäller nedklippning av häckar och buskage som är siktskymmande och utgör hinder för framkomligheten utefter GC-vägar och körbanor. Då myndighetsbeslut erfordras enligt lokala ordningsstadgan och/eller plan- och bygglagen kontaktas polismyndigheten/byggnadsnämnden. Enh etschef gatuenheten (Trafikingenjören) (Byggnadsnämnden har delegerat föreläggandebeslut enligt PBL till trafikingenjören med stadsarkitekten som ersättare. OBS ej vitesföreläggande, se byggnadsnämndens delegationsord ni ng.) 3 Beslut om beviljande och upphävande av bidrag t ill enskild väg och kommunalt vägunderhåll enligt kommunfullmäktiges bestämmelser KF 97/ Fe med rätt till vidaredelegation 4 Inge överklagan av myndighetsbeslut som rör nämndens ansvarsområden. Se punkt A6 8

14 Karlsham ns kommun FÖRFATININGSSAMLI NG Delegationsordning för t ekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation avseende rätt att fatta vissa beslut på tekniska nämndens vägnar l enlighet med tekniska nämndens beslut om antaga nde av delegationsordnin g meddelas följande vidaredelegation. Av tekniska nämndens delegationsordning fra mgår att delegat ion t ill förva ltningschef medger, enligt 6 ka p 37 ko mmunal lagen, att denne har rätt at t vidaredelegera sin beslut anderätt t ill ann an person. Förvaltningschefen ska för information delge tekniska nämnden sin vidaredelegat ionsordning. Beslut som fattas på vidaredelegation ska anmälas t ill förvaltningschefen för vidare anmälan till tekniska nämnden. Förva ltningschef en ska försäkra sig om att vidaredelegat en har erforderlig kunskap, samt att det finns riktlinjer för delegationen. Delegaten ska va ra medvet en om vilka policydokument, riktlinjer och inst ru ktioner som gä ll er för uppdraget. 9

15 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation Ärende enligt tekniska nämndens delegationsordning Vidaredelegat N Allmänt 1 Offentlig representation och uppvaktningar. Regler för detta framgår av kommunfullmäktiges riktlinjer. O 1 2 P Upphandling (baserat på gällande upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp) Inköp upp till 28% av tröskelvärdet enligt gällande E U direktiv. Direktupphandling. Inköp över 28% av tröskelvärdet, men under tröskelvärdet. Avyttring och kassation av lös egendom Delegeras i enlighet med gällande investeringspolicy. Enhetschef för respektive verksa mhet sområde Upphandlingschef Q Anbudsöppning Delegeras i enlighet med gällande upphandlingspolicy. R a) Fast egendom Med stöd i kommunstyrelsens ägarstrategier och lokalförsörjningsplan. Beslut i frågor om ersättning vid person- eller egendomsskada upp t ill och med l basbelopp (Vattentjänstlagen m fl lagar). Beslut i frågor om ersättning vid intrång föranlett av kommunens anläggningsarbeten upp till och med l basbelopp. Upplåtelse av allmän plat smark enligt plan- och bygglagens definition. Avseende pl at s för t orghandel med tillhörande el-anslutning Enhetschef för respektive ansvarsområde Enhetschef för respektive ansvarsområde Trafikingenjören och ma rkförvaltaren Markförva ltaren 4 Upplåtelse av nyttjanderätt till kommunal mark upp till 3 år. Markförvaltaren s Upplåtelse av lokaler upp till S år. Fastighetsförvalta ren

16 Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsord ning för t ekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 6 Inhyrning av lokaler upp till 3 år. F astigh etsfö rva l ta ren 7 Uppsägning av kontrakt som ej har sin grund i nämndsbeslut Markförvaltaren och om upplåtelse/inhyrning. fastighetsförvaltaren l l

17 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAM LI NG Delegationsordning för tekniska näm nden samt förva ltningschefens vidaredelegation S Ärenden enligt Vattentjänstlagen 1 Avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga som ej regleras Enh etschef f ör va -enheten i allmänna bestämmelser eller taxa (Vattentjänstlagen). 2 Beslut om avstängning av vattentillförsel till fastighet om ägare ej trots anmaning betalat avgift (Vattentjänstlagen). Avstängning får ej ske om olägenhet för människors hälsa uppkommer. Enh et schef för va-e nheten T Ärenden enligt Arbetsmiljölagen inom tekniska nämndens ansvarsområde Arbetsmiljöfrågor hanteras enligt gällande samverkansavtal U Ärenden enligt Miljöbalken inom tekniska nämndens ansvarsområde 1 Inge ansökan om tillstånd för transport av farligt avfall enligt Enh etschef för respektive 26 och 27 i Avfallsförordningen. ansvarsområde, fastighet sförvalt a ren, markförvalt aren, miljöingenjören samt trafikingenjören 2 3 Inge ansökan om samråd enligt MB 12 kap 6 för åtgärd som väsentligt kan påverka naturmiljön men som ej omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Inge anmälan om miljöfarlig verksamhet, inklusive ändring av befintlig verksamhet enligt MB 9 kap 6. Enh et schef för respektive ansva rsområde, fastighet sförva ltaren, markf örvalta ren, miljöingenjören samt trafikingenjören Enh et schef för respektive ansvarsområ de, fast ighet sförva ltaren, markförvaltaren, miljöingenjören samt t rafikingenjören 12

18 Karlshamn s kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vida redelegation 4 Inge miljörapporter till tillsynsmyndigheten enligt MB 26 kap Enhetschef för respektive 20. ansvarsområde, fastighet sförva lta ren, markförvalta ren, miljöingenjören samt trafikingenjören s Inge anmälan till tillsynsmyndighet om driftstörningar enligt 6 Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Enhetschef för respektive ansvarsområde, fastighetsförva lta ren, markförva ltaren, miljöingenjören samt trafikingenjören (respektive delegat ansvarar för att anmälningsrutiner ta s fram) 6 Avge yttranden i ärenden enligt MB som rör nämndens verksamhet. Se punkt AS i t ekn iska nämndens delegationsordning V Ärenden enligt Plan- och bygglagen m m inom tekniska nämndens ansvarsområde 1 Inge ansökan om bygglov enligt PBL 8 kap 1-3, rivningslov Enhetschef för respektive enligt 8 kap 8 samt marklov enligt 8 kap 9. ansvarsområde, byggproj ektledaren, fastighet sförvaltaren samt markförvaltaren 2 Inge ansökan om hantering av brandfarlig vara enligt 11 Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enhetschef för respektive ansvarsområde, miljöingenjören samt t rafikingenjören W Övrigt 1 Medgivande att använda enskild väg till motortävling eller dylikt. Förva ltningschef 2 Föreningsbidrag till nämndens förfogande, (nämndens regler Enhet schef vid drift- och för bidrag till ungdomsföreningar i Karlshamn. fritidsenhet en 13

19 Karlshamns kommun FÖRFA TIN l N GSSAM Ll NG Delegationsordning fö r tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 3 Beslut om beviljande av bidrag enskild väg enligt kommunfullmäktiges bestämmelser KF 193/1987 och 169/2004. Enh etschef vidgatu- och parkenheten 4 Inge överklagan av myndighetsbeslut som rör nämndens ansvarsområden. Se punkt A6 i tekniska nämndens delegationsord n in g 14

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6() /)1 Tekniska nämnden TN Attestordning Tekniska nämndens beslut att anta ny attestordning från och med att attestordning, upprättad , som avser driftbudgeten upphör att gälla att paragrafen fårklaras omedelbart justerad Sammanfattning Ny attestordning som gäller driftbudgeten krävs på grund av ny tf förvaltningschef och driftchef. Ansvaret får leasingbilarna flyttas från Driftenheten till Städenheten. Beslutsunderlag Ny attestordning Beslutsexpediering Tf fårval tningschef Thomas Andersson Ekonom Susanne-Bengtssen /JnJ-eröe-rl Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Systemansvarig Jörgen Nilsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret Mats Dahlbom, C, ordfårande

21 '~A ij.jfj/5 t TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare e J;:;_QnL-:> ltninn c- -:>ttoc-t F9rv.sl=lef 6 Förvaltningsattest TA 0000 ~ F9rvaltAieEIA e kaasli Färv.sl=lef ek9r9ffi Förvaltnledn o kansli TA Ekonom Teknisk nämnd övr GP CHSN Teknisk nämnd förtr.valda MD AB wro ~ +FaHk PE+N F9rv.sl:!ef Trafik P EIN TA wro ~4~1~49 i 0-::>rl.-orinnc:-Ä '"''"',..,1.-ninn PE+N F9rv.sl:!ef..., /246 Parkeringsövervakning P EIN TA wro ~ +FafiksäkeFI=let PE+N FSFV.sl=lef Trafiksäkerhet P EIN TA W-W ~ FSFFåEI bw MAWI, FSFV.sl=lef Förråd LN MAWI, TA GC-vägar MAWI PARLIN, STPE Huvudgator MAWI PARLIN, STPE Lokalgator MAWI PARLIN, STPE Enskilda vägar JOJO H PARLIN, STPE Offentlig belysning JOJO H PARLIN, STPE Järnvägsspår JOJO H PARLIN, STPE Gatuavdelning personal PARLIN MAWI, STPE Verkstad PARLIN MAWI, STPE Maskin, trptmedel PARLIN MAWI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM Avloppshantering gemens PAHELL LIMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM VA-avdelning, GS- personal LIM O MAGPE, PEHAM Distribution av vatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM VA mätare LIM O MAGPE, PEHAM VA distribution, gemensamt LIM O MAGPE, PEHAM Rening av spillvatten PERKA LIMO, PERAN Avloppspumpstationer PERKA LIMO, PERAN Rening av dagvatten PERKA LIMO, PERAN Produktion av vatten P ERAN PERKA, LIMO Vattentorn och tryckstegring P ERAN PERKA, LIMO ~ ~ ~tefrelaeefatefiet F9rv.sl:!ef ek9r9ffi Sternölaboratoriet TA Ekonom Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskonton Ekonom ULHL Kostadministration JERE DISJ

22 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Förskolor MARST JERE skolmåltider MARST JERE Pooltjänster kostservice MARST JERE Kost omsorg MARST JERE Förskolor CHRSVEN JERE skolmåltider CHRSVEN JERE Kost omsorg CHRSVEN JERE Förskolor DISJ JERE skolmåltider DISJ JERE Kost omsorg DISJ JERE e dagg +~agg PestvaktR=~ästeFi P-K-N ~ Postvaktmästeri MATPE PETR, FRWI e dagg 7~7GG l L<' r.ninrinn/1 "'"'""'",~ P-KN ~ Kopiering/Lager MATPE PETR, FRWI ed agg 7~~~G 1\A,...,.lh,...,.,...,....,...~... ' '"''"""'innhil<:>r P-KN ~ L<''"''"'"'...,...,,...,_.. edagg 7~~~G,,...,..._..;...,,...ha... P-KN ~ -~ '" ed agg 7dGGG QFif.tseFVi se P-KN ~ Driftservice MATPE PETR, FRWI e dagg 7d~GG 11"""\.-i.f+...,nn.o.m<:>nrt<>f"'ll"ttn.n..o.n P-KN ~ Drift arrangemangsgruppen MATPE PETR, FRWI edagg 7d7GG +emtsketsel P-KN ~ Tomtskötsel MATPE PETR, FRWI ed agg 7dgQQ QFif.t sertfala KaFisl=lamR P-KN ~ Drift centrala Karlshamn MATPE PETR, FRWI edadg 7ddGG,n.. ;n.+~'"'.. '"''""'.. )l. rl, ~ PK~J. F~!All Drift ytterområden PETR MATPE, FRWI eda4g 7d4GG QFif.t FFitie ~ PKN,PE+~ Drift Fritid FRWI MATPE, PETR Entreprenadgruppen LAIR u o Driftgruppen TH u o Fastighetsadministration u o Ekonom ,81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn u o Ekonom Skollokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnomsorgslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Barnomsorgslokaler, drifuteknisk service PEKR ANN HO Socialomsorgslokaler, teknisk service/underhål ANN HO LP Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlokaler, teknisk service/u nderhåll ANN HO LP Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Turismlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Väggaskolan, teknisk service ANN HO LP Väggaskolan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP

23 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Tomställda lokaler ANN HO LP Tomställda lokaler PEKR ANNHO, LP Kontors-o affärslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Kontors-o affärslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP ÖvriQa lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Ovriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningstj lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP RäddninQstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bostadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANN HO LP Offentliga toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP BarnomsorQslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Turismlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP , 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, hyror LP Allmän markreserv LISK Våtmark Åryd LISK Tätortsnära områden LISK T argplatser LISK Koloniträdgårdar LISK Kalkning LISK Hamnverksam h et LISK u o SkoQar MAWI LN Medborgarkontorets leasingbilar PKN EVAP Kommunens leasingbilar PKN EVAP städservice PKN EVAP Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, grupp 3 PKN EVAP ~,-,+ninrtc-+i ;.;n c-+ bs Förv.chef ~~.. '"'~~-J~''~ SotninQstjänst LS TA Arbetsorder Projektansvarig

24 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M Ansvar 00-+G Ansvar ~ ARBETSORDER Besluts- Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare QQ 99QQ l t:"r:.--arl T o ohh...,,-,,,-1 h-n FEiPJ.el=lef Förråd Tubbaryd LN TA Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten LIMO MAGPE, PAHELL VA-enheten LIMO MAGPE, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Slag Text attest Ersättare.f4.t-1. l t:"r:.--arl T,.hh...,.,,,-~ h-n FEiPJ.el=lef 1411 Förråd Tubbaryd LN TA Avräkning KEAB Ekonom ASJOH BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Sofia Olsson Ann-Sofie "Lotta" Johansson Gamilla Bengtsson Signatur SOON ASJOH CA BEN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningens ekonomer beslutsattestanter inom Tekniska nämndens ansvarsområde

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 336(366) Kommunstyrelsen 2014-12-16 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl I 7.00-18:30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j  54_7~4~~tZ.L j/j KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(29) Tekniska nämnden 2012-03-22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Arydssalen, Rådhuset kl 13:15-17:10 Ajournering kl 14:35-14:55. Deltagande:

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013 KARLSHAMNS KOMMUN KALLELSE l (2) Kommunfullmäktige 2013-06-05 Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, måndagen den 24 juni 2012 kll5.00 (OBS! tiden) Ärende KS l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 25 februari 2015 kl. 09:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Dagordning/övriga ärenden/justering 2. Information

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer