PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (21) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalenk\1 3:15-1 8:10. Ajournering kl. 15:20-15:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Mats Dahlbom, ordfårande (C) x Roy Johansson (C) x Britt Kilsäter, (M) xx Mats Olausson (M) ord x Anneli Bengtsson v ordf (S) x Jan-Erik Abrahamsson (S) x Katrin Johansson (S) x Magnus Dagmyr (S) x Lars Hasselgren (M) 1-11 x Catarina Flod (M) x Tor Billing (SD) x Bo Bogheim (SD) x Ivo Akum (S) Billy Månsson (S) x Sten Hedlund (MP) 1-12 x Gunnar Fasten (MP) x Amanda Nilsson (S) x Bo Sandgren (S) x Stig Johansson (S) x Lennarth Malm (FP) x J ör gen Kronsell (MP) xxjohanna Kaasinen (MP) ord Tjänstemän x Thomas Andersson, tf fdrvaltningschef, 1-19 x Susanne Andersen, ekonom, 1-7 x Camilla Bengtsson, ekonom, 1-7 x Lasse Heimlander, administrativ samordnare, 1-3, 7 x Fatrik Hellsberg, V A-chef, 1-1 O x Jonas Johansson, gatuingenjör, 1-10 x Lotta Johansson, abonnent- och ekonomihandläggare, 1-1 O x U l f Ohlsson, fastighetschef, 13 x Lisa Sunesson, ekonom, 1-7 x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef, 1-7 x Jens Vikingsson, måltidschef, x Gertrud Persson, sekreterare, 1-19 Tid för justering ? 0~ _;;;;f Vid sammanträdet behandla e ärenden: 1-19 z4t " '~., kt~ srk.;jl_ {4- ~s D~ Britt Kilsäter "~r~ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(2 1) Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1-19 l Godkännande av dagordning Information om samhällsbyggnadsforvaltmngen Delegationsordning Attestordning Infonnation bokslut Komplettering tekniska nämndens verksamhetsplan Beredningsmöte Information AHA-enkät Förslag till Karlshamns kommun - förstärkning av belysning på Vägga idrottsplats parkering Utredning Långasjöns vattenverk Föreläggande/forbud med vite livsmedelsverksamhet Östratycke servicehus Fördjupad kostutredning- genomforandeplan Nybyggnad av paviljong Möllegårdens skola, byggpro j ek t 11 60, information Motion om inrättande av en tjänst som kommunal Barnombudsman i Karlshamn Val av tekniska nämndens representant i Brottsfårebygganderådet, BRÅ Tekniska nämndens barnkonventionsombud Rapporterade skrivelser 18 Delegationer 19 Beslutsuppföljning t o m

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(21) Tekniska nämnden TN l Godkännande av dagordning Tekniska nämndens beslut att godkätma dagordningen Sammanfattning Ärendet Beredningsmöte läggs till Ärendet Förvaltningschefen informerar lyfts ur

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(21) Tekniska nämnden TN Information om samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämndens beslut att godkänna infom1ationen Sammanfattning Tf förvaltningschef Thomas Andersson lämnar en översiktlig infotmation över samhällsbyggnadsförvaltningen. Thomas Andersson visar organisationsschema där trafikenheten och administrationen ligger direkt under förvaltningschefen. Förutom trafikenheten och administrationen består förvaltningen av sju enheter, gatuenheten, V A enheten, driftenheten, sotningsenheten, fastighetsenheten, kostenheten och städenheten V A-chef Patrik Bellsberg informerar om V A-enheten. Karlshamns kommun är en av Sveriges kommuner med högst anslutningsgrad när det gäller kommunalt vatten och avlopp av kornmunens invånare är anslutna till kommunalt vatten och cirka är anslutna till kornmunalt spillvatten. Patrik Hellsberg hänvisar till korrummens hemsida där finns mycket information som rör V A-enheten. Gatuingenjör J onas Johansson informerar om gatuenheten. Gah.1enheten sköter driften av 20 mil gator/vägar, 30mil enskilda vägar, 1 O mil GC-vägar och cirka 90 st broar/tunnlar. Gatuenheten ansvarar för 9000 belysningsenheter och Karlshamn Energi AB sköter driften av dessa. Måltidschef Jens Vikingsson infonn erar om kostenheten. Under måltidschefen finns tre områdeschefer. Områdescheferna har budgetansvar, håller medarbetarsamtal m m. l kommunen finns 26 kök fördelade på till agnings- och mottagningskök. Inom enheten finns 94 tjänster fördelade på l l O anställda samt några pooltjänster. Beslutsexpediering Tf förvaltningschef Thomas Andersson VA-chefPatrik Helisberg Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatuingenjör Jonas Johansson Måltidschef Jens Vikingsson

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(21) Tekniska nämnden TN Delegationsordning Tekniska nämndens beslut att anta ny delegationsordning samt vidaredelegation att delegationsordning upprättad upphör att gälla då ny delegationsordning vinner laga kraft Sammanfattning Med anledning av att ny mandatperiod inleds krävs översyn av nämndens delegationsordning samt vidaredelegation. Beslutsunderlag Förslag till ny delegationsordning samt vidaredelegation Bilaga Ny delegationsordning samt vidaredelegation Beslutsexpediering Kommunkansliet Kommunrevisionen Ekonomikontoret Upphandlingsenheten Tf förvaltningschef Thomas Andersson Administrativ samordnare Lasse Heimlander Envar delegat Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson

6 3. JO;:S ( ) FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning samt vidaredelegation Utgivare: Tekniska nämnden Gäller från: Beslut: Delegationsordning för tekniska nämnden Punkt A- M med stöd av kommunallagen 6 kap Punkt N- W förvaltningschefens vidaredelegation för kännedom. Delegation innebär att nämnden överlåtit beslutsrätten i vissa ärenden. Delegaten fattar alltså beslut på nämndens vägnar och besluten har sa mma rättsverkan som nämndens egna beslut. Rätten gäller tillsvidare och kan när som helst återkallas eller ändras av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Nämnden får uppdra åt ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar- med iakttagande av begränsningar i form av belopp eller i andra avseenden, varom nämnden särskilt beslutat. Ärenden av principiell natur får inte beslutas med stöd av delegation. Sådana frågor överlämnas till nämnden för beslut. Vid tveksa mhet ska ll ärendet avgöras av nämnden. Delegation till förvaltningschef medger enligt kommunallagen att denne har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan person, varvid besluten i så fall anmäls till chefen. Förvaltningschefen skall för information delge nämnden av denne beslutad vi daredelegation. Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden. Beslut som fattas på vidaredelegation skall anmälas till förvaltningschefen för vidare anmälan till nämnden.

7 Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förva ltningschefens vidaredelegation Ärende Delegat (Ersättare) A Allmänt 1 Representation och uppvaktningar. Regler för detta framgår av kommunfullmäktiges riktlinjer. 2 Kurser och konferenser för förtroendevalda. 3 Beslut i frågor som rör tillämpning av sekretesslagen och 2 kap tryckfrihetsförordningen. Ordförande (l:e v. ordf) Fe 4 Undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser som en följd av beslut fattade av nämnden. a) undertecknande b) kontrasignering c) kontrasignering trafikärenden Ordförande (l:e v. ordf) Berörd enhetschef (Fe) Trafikingenjören (Nämndens sekr) 5 Befogenhet att på nämndens vägnar avge yttrande i ärenden av rutinmässig karaktär och som saknar principiell betydelse. a) undertecknande b) kontrasignering c) kontrasignering trafikärenden Ordförande (l:e v. ordf) Berörd enhetschef {Fe) Trafikingenjören {N ämndens sekr) 6 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att dess avgörande inte kan avvaktas, sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. a) undertecknande Ordförande {l:e v. ordf) 2

8 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation b) kontrasignering c) kontrasignering trafikärenden Berörd enhetschef (Fe) Trafikingenjören (N ämndens sekr) 7 Rättegångsfullmakt. Fe 8 Fullmakt att underteckna delgivning. Berörd enhet schef (Fe) B Upphandling (baserat på gällande upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp) 1 Inköp upp till 28% av tröskelvärdet enligt gällande EUdirektiv. Direktupphandling. Fe (Ec) Inköp enligt LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) upp till 26% av tröskelvärdet. Direktupphandling. 2 Inköp över 28% av t röskelvärdet, men under tröskelvärdet. Upphandlingschef Inköp enligt LUF över 26% av tröskelvärdet, men under tröskelvärdet. 3 Inköp över tröskelvärdet inom eget verksamhetsområde. a) Inköp över t röskelvärdet som berör fl era nämnder. Nämnd KS (au) c Avyttring och kassation av lös egendom Delegeras i enlighet med gällande investeringspolicy. 3

9 Karl shamns kommun FÖRFA TTN INGSSAM L1 NG Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation D Anbudsöppning Delegeras i enlighet med gällande upphandlingspolicy. E Överklagande Avgörande om besvär kommit in i rätt tid. Nämndens sekr {Fe) F Trafikärenden 1 Beslut enligt TRF 1998:1276- Lokala trafikföreskrifter 10 kap 1. a) Punkt 2, 4-8, 10-13, 17 Delegationsbeslut enligt punkt 10 och 11 avser beslut som gäller f ör en period av 6 månader. Eventuell förlängni ng beslutas av nämnden b) Punkt Trafikingenjören {Nämndens sekr) Trafikingenjören {Nämndens sekr) 2 Beslut om undantag enligt TRF 1998:1276- Lokala trafikföreskrifter 13 kap 3. Punkt 1-5, 7-8, 11, 13, 15, 17-19, 21-25, 27 Trafikingenjören {Nämndens sekr) 3 Beslut om parkeringstillstånd enligt TRF 1998:1276- Lokala trafikföreskrifter 13 kap 8. Pröva och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad person som är f olkbokförd i Karlsham ns kommun eller för rörelsehindrad person som inte är folkbokförd i Sverige men vist as i Ka rlshamns kommun Nämndens sekr {Trafikingenjören) 4 Beslut om undantag enligt TRF 1998: kap 4. 4

10 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAM LI NG Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvalt ningschefens vi daredelegation Pröva och medge undantag från 13 ka p 3 om parkering i en kommun vad avser näringsidkare och andra med särskilda behov (nyttoparkering) Nämndens sekr (Trafikingenjören) 5 Beslut om flyttning av fordon enligt Lagen SFS 1982:129 och Förordningen SFS 1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall. a) Långa flyttningar b) Kort a flyttningar Nämndens sekr (Trafikingenjören) Enh etschef gatuenhet en (Trafikingenjören och gatuingenjören ) 6 Beslut i trafikärenden som inte är av principiell betydelse. Trafikingenjören G Fast egendom Med stöd i kommunstyrelsens ägarstrategi och lokalförsörjningsplan. 1 Beslut i frågor om ersättning vid person- eller egendomsskada (Vattentjänstlagen m fl lagar). Upp t ill och med l basbelopp Fe med rätt till vi daredelegation 2 Beslut i frågor om ersättning vid intrång föranlett av kommunens anläggningsarbeten. Upp till och med l basbelopp Fe med rätt till vidaredelegation 3 Upplåtelse av allmän platsmark enligt plan- och bygglagens definition. a) Över l år Nämnd b) Upp till l år Fe med rätt till vidaredelegation 5

11 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLI NG Delegationsordning för t ekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 4 Upplåtelse av nyttjanderätt till kommunal mark (avser ej allmän platsmark enligt plan- och bygglagens definition). a) Upp till Sår b) Upp till 3 år Nämnd Fe med rätt till vid aredelegation s Upplåtelse av lokaler. a) Upp till lo år b) Upp tillsår Nämnd Fe med rätt till vidaredelegation 6 Inhyrning av lokaler. a) Mer än3 år b) Upp till 3 år Nämnd Fe med rätt t ill vi daredelegation 7 Uppsägning av kontrakt enligt ovan. a) Då nämnd beslutat om upplåt else/inhyrning b) Då delegat/vidaredelegat beslutat om upplåt else/inhyrning Nämnd Fe med rätt till vidaredelegation H Ärenden enligt Vattentjänstlagen 1 Avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga som ej regleras i allmänna bestämmelser eller taxa. Fe med rätt till vidaredelegation 2 Avtal med nya va-abonnenter utanför fastställt vaverksamhetsområde. a) un dertecknande b) kontrasignerin g Fe med rätt till vidaredelegat ion Enh etschef VA-enhet en 6

12 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 3 Beslut om avstängning av vattentillförsel till fastighet om Fe med rätt till ägare ej trots anmaning betalat avgift. Avstängning får ej vidaredelegation ske om olägenhet för människors hälsa uppkommer (9 kap 3 miljöbalken). Ärenden enligt Arbetsmiljölagen inom tekniska nämndens ansvarsområde Arbetsmiljöfrågor hanteras enligt gällande samverkansavtal fastställt av kommunfullmäktige. J Ärenden enligt Miljöbalken inom tekniska nämndens ansvarsområde l Inge ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt Nämnd MB 9 kap 6. 2 Inge ansökan om tillstånd till yrkesmässig spridning av Nämnd bekämpningsmedel enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av bekämpningsmedel. 3 Inge ansökan om strandskyddsdispens enligt MB 7 kap 18. Nämnd 4 Inge ansökan om tillstånd för transport av farligt avfall Fe med rätt till enligt 26 och 27 i Avfallsförordningen. vidaredelegation 5 Inge ansökan om fastställande av vattenskyddsområde Nämnd enligt MB 7 kap Inge ansökan om samråd enligt MB 12 kap 6 för åtgärd Fe med rätt till som väsentligt kan påverka naturmiljön men som ej vidaredelegation omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. 7 Inge ansökan om vattenverksamhet enligt MB 11 kap 9. Nämnd 8 Inge anmälan om miljöfarlig verksamhet, inklusive ändring Fe med rätt till av befintlig verksamhet enligt MB 9 kap 6. vidaredelegation 9 Inge miljörapporter till tillsynsmyndigheten enligt MB 26 Fe med rätt till kap 20. vida red elega tion 7

13 Ka rlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 10 Inge anmälan t i ll tillsynsmyndigheten om driftstörningar enligt 6 Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroi l. 11 Avge yttranden i ärenden enligt MB som rör nämndens verksamhet. Fe med rätt till vid a redelegation Se punkt AS K Ärenden enligt Plan- och bygglagen m m inom tekniska nämndens ansvarsområde l Inge ansökan om bygglov enligt PBL 8 kap 1-3, rivningslov Fe med rätt till enligt 8 kap 8 samt marklov enligt kap 8 9. vidaredelegation 2 Inge ansökan om hantering av brandfarlig vara enligt 11 Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fe med rätt till vidaredelegation L Ärenden enligt Järnvägslagen Förekommande ärenden enligt Järnvägslagen som faller inom tekniska nämndens ansvarsområde. Fe med rätt till vidaredelegation M Övrigt l Medgivande att använda enskild väg till motortävling eller dylikt. Fe med rätt till vidaredelegat ion 2 Handläggning av ärenden som gäller nedklippning av häckar och buskage som är siktskymmande och utgör hinder för framkomligheten utefter GC-vägar och körbanor. Då myndighetsbeslut erfordras enligt lokala ordningsstadgan och/eller plan- och bygglagen kontaktas polismyndigheten/byggnadsnämnden. Enh etschef gatuenheten (Trafikingenjören) (Byggnadsnämnden har delegerat föreläggandebeslut enligt PBL till trafikingenjören med stadsarkitekten som ersättare. OBS ej vitesföreläggande, se byggnadsnämndens delegationsord ni ng.) 3 Beslut om beviljande och upphävande av bidrag t ill enskild väg och kommunalt vägunderhåll enligt kommunfullmäktiges bestämmelser KF 97/ Fe med rätt till vidaredelegation 4 Inge överklagan av myndighetsbeslut som rör nämndens ansvarsområden. Se punkt A6 8

14 Karlsham ns kommun FÖRFATININGSSAMLI NG Delegationsordning för t ekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation avseende rätt att fatta vissa beslut på tekniska nämndens vägnar l enlighet med tekniska nämndens beslut om antaga nde av delegationsordnin g meddelas följande vidaredelegation. Av tekniska nämndens delegationsordning fra mgår att delegat ion t ill förva ltningschef medger, enligt 6 ka p 37 ko mmunal lagen, att denne har rätt at t vidaredelegera sin beslut anderätt t ill ann an person. Förvaltningschefen ska för information delge tekniska nämnden sin vidaredelegat ionsordning. Beslut som fattas på vidaredelegation ska anmälas t ill förvaltningschefen för vidare anmälan till tekniska nämnden. Förva ltningschef en ska försäkra sig om att vidaredelegat en har erforderlig kunskap, samt att det finns riktlinjer för delegationen. Delegaten ska va ra medvet en om vilka policydokument, riktlinjer och inst ru ktioner som gä ll er för uppdraget. 9

15 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation Ärende enligt tekniska nämndens delegationsordning Vidaredelegat N Allmänt 1 Offentlig representation och uppvaktningar. Regler för detta framgår av kommunfullmäktiges riktlinjer. O 1 2 P Upphandling (baserat på gällande upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp) Inköp upp till 28% av tröskelvärdet enligt gällande E U direktiv. Direktupphandling. Inköp över 28% av tröskelvärdet, men under tröskelvärdet. Avyttring och kassation av lös egendom Delegeras i enlighet med gällande investeringspolicy. Enhetschef för respektive verksa mhet sområde Upphandlingschef Q Anbudsöppning Delegeras i enlighet med gällande upphandlingspolicy. R a) Fast egendom Med stöd i kommunstyrelsens ägarstrategier och lokalförsörjningsplan. Beslut i frågor om ersättning vid person- eller egendomsskada upp t ill och med l basbelopp (Vattentjänstlagen m fl lagar). Beslut i frågor om ersättning vid intrång föranlett av kommunens anläggningsarbeten upp till och med l basbelopp. Upplåtelse av allmän plat smark enligt plan- och bygglagens definition. Avseende pl at s för t orghandel med tillhörande el-anslutning Enhetschef för respektive ansvarsområde Enhetschef för respektive ansvarsområde Trafikingenjören och ma rkförvaltaren Markförva ltaren 4 Upplåtelse av nyttjanderätt till kommunal mark upp till 3 år. Markförvaltaren s Upplåtelse av lokaler upp till S år. Fastighetsförvalta ren

16 Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsord ning för t ekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 6 Inhyrning av lokaler upp till 3 år. F astigh etsfö rva l ta ren 7 Uppsägning av kontrakt som ej har sin grund i nämndsbeslut Markförvaltaren och om upplåtelse/inhyrning. fastighetsförvaltaren l l

17 Karlshamns kommun FÖRFATININGSSAM LI NG Delegationsordning för tekniska näm nden samt förva ltningschefens vidaredelegation S Ärenden enligt Vattentjänstlagen 1 Avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga som ej regleras Enh etschef f ör va -enheten i allmänna bestämmelser eller taxa (Vattentjänstlagen). 2 Beslut om avstängning av vattentillförsel till fastighet om ägare ej trots anmaning betalat avgift (Vattentjänstlagen). Avstängning får ej ske om olägenhet för människors hälsa uppkommer. Enh et schef för va-e nheten T Ärenden enligt Arbetsmiljölagen inom tekniska nämndens ansvarsområde Arbetsmiljöfrågor hanteras enligt gällande samverkansavtal U Ärenden enligt Miljöbalken inom tekniska nämndens ansvarsområde 1 Inge ansökan om tillstånd för transport av farligt avfall enligt Enh etschef för respektive 26 och 27 i Avfallsförordningen. ansvarsområde, fastighet sförvalt a ren, markförvalt aren, miljöingenjören samt trafikingenjören 2 3 Inge ansökan om samråd enligt MB 12 kap 6 för åtgärd som väsentligt kan påverka naturmiljön men som ej omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Inge anmälan om miljöfarlig verksamhet, inklusive ändring av befintlig verksamhet enligt MB 9 kap 6. Enh et schef för respektive ansva rsområde, fastighet sförva ltaren, markf örvalta ren, miljöingenjören samt trafikingenjören Enh et schef för respektive ansvarsområ de, fast ighet sförva ltaren, markförvaltaren, miljöingenjören samt t rafikingenjören 12

18 Karlshamn s kommun FÖRFATININGSSAMLING Delegationsordning för tekniska nämnden samt förvaltningschefens vida redelegation 4 Inge miljörapporter till tillsynsmyndigheten enligt MB 26 kap Enhetschef för respektive 20. ansvarsområde, fastighet sförva lta ren, markförvalta ren, miljöingenjören samt trafikingenjören s Inge anmälan till tillsynsmyndighet om driftstörningar enligt 6 Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Enhetschef för respektive ansvarsområde, fastighetsförva lta ren, markförva ltaren, miljöingenjören samt trafikingenjören (respektive delegat ansvarar för att anmälningsrutiner ta s fram) 6 Avge yttranden i ärenden enligt MB som rör nämndens verksamhet. Se punkt AS i t ekn iska nämndens delegationsordning V Ärenden enligt Plan- och bygglagen m m inom tekniska nämndens ansvarsområde 1 Inge ansökan om bygglov enligt PBL 8 kap 1-3, rivningslov Enhetschef för respektive enligt 8 kap 8 samt marklov enligt 8 kap 9. ansvarsområde, byggproj ektledaren, fastighet sförvaltaren samt markförvaltaren 2 Inge ansökan om hantering av brandfarlig vara enligt 11 Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enhetschef för respektive ansvarsområde, miljöingenjören samt t rafikingenjören W Övrigt 1 Medgivande att använda enskild väg till motortävling eller dylikt. Förva ltningschef 2 Föreningsbidrag till nämndens förfogande, (nämndens regler Enhet schef vid drift- och för bidrag till ungdomsföreningar i Karlshamn. fritidsenhet en 13

19 Karlshamns kommun FÖRFA TIN l N GSSAM Ll NG Delegationsordning fö r tekniska nämnden samt förvaltningschefens vidaredelegation 3 Beslut om beviljande av bidrag enskild väg enligt kommunfullmäktiges bestämmelser KF 193/1987 och 169/2004. Enh etschef vidgatu- och parkenheten 4 Inge överklagan av myndighetsbeslut som rör nämndens ansvarsområden. Se punkt A6 i tekniska nämndens delegationsord n in g 14

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6() /)1 Tekniska nämnden TN Attestordning Tekniska nämndens beslut att anta ny attestordning från och med att attestordning, upprättad , som avser driftbudgeten upphör att gälla att paragrafen fårklaras omedelbart justerad Sammanfattning Ny attestordning som gäller driftbudgeten krävs på grund av ny tf förvaltningschef och driftchef. Ansvaret får leasingbilarna flyttas från Driftenheten till Städenheten. Beslutsunderlag Ny attestordning Beslutsexpediering Tf fårval tningschef Thomas Andersson Ekonom Susanne-Bengtssen /JnJ-eröe-rl Ekonom Lisa Sunesson Ekonom Camilla Bengtsson Systemansvarig Jörgen Nilsson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret Mats Dahlbom, C, ordfårande

21 '~A ij.jfj/5 t TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare e J;:;_QnL-:> ltninn c- -:>ttoc-t F9rv.sl=lef 6 Förvaltningsattest TA 0000 ~ F9rvaltAieEIA e kaasli Färv.sl=lef ek9r9ffi Förvaltnledn o kansli TA Ekonom Teknisk nämnd övr GP CHSN Teknisk nämnd förtr.valda MD AB wro ~ +FaHk PE+N F9rv.sl:!ef Trafik P EIN TA wro ~4~1~49 i 0-::>rl.-orinnc:-Ä '"''"',..,1.-ninn PE+N F9rv.sl:!ef..., /246 Parkeringsövervakning P EIN TA wro ~ +FafiksäkeFI=let PE+N FSFV.sl=lef Trafiksäkerhet P EIN TA W-W ~ FSFFåEI bw MAWI, FSFV.sl=lef Förråd LN MAWI, TA GC-vägar MAWI PARLIN, STPE Huvudgator MAWI PARLIN, STPE Lokalgator MAWI PARLIN, STPE Enskilda vägar JOJO H PARLIN, STPE Offentlig belysning JOJO H PARLIN, STPE Järnvägsspår JOJO H PARLIN, STPE Gatuavdelning personal PARLIN MAWI, STPE Verkstad PARLIN MAWI, STPE Maskin, trptmedel PARLIN MAWI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM Avloppshantering gemens PAHELL LIMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM VA-avdelning, GS- personal LIM O MAGPE, PEHAM Distribution av vatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM VA mätare LIM O MAGPE, PEHAM VA distribution, gemensamt LIM O MAGPE, PEHAM Rening av spillvatten PERKA LIMO, PERAN Avloppspumpstationer PERKA LIMO, PERAN Rening av dagvatten PERKA LIMO, PERAN Produktion av vatten P ERAN PERKA, LIMO Vattentorn och tryckstegring P ERAN PERKA, LIMO ~ ~ ~tefrelaeefatefiet F9rv.sl:!ef ek9r9ffi Sternölaboratoriet TA Ekonom Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskonton Ekonom ULHL Kostadministration JERE DISJ

22 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Förskolor MARST JERE skolmåltider MARST JERE Pooltjänster kostservice MARST JERE Kost omsorg MARST JERE Förskolor CHRSVEN JERE skolmåltider CHRSVEN JERE Kost omsorg CHRSVEN JERE Förskolor DISJ JERE skolmåltider DISJ JERE Kost omsorg DISJ JERE e dagg +~agg PestvaktR=~ästeFi P-K-N ~ Postvaktmästeri MATPE PETR, FRWI e dagg 7~7GG l L<' r.ninrinn/1 "'"'""'",~ P-KN ~ Kopiering/Lager MATPE PETR, FRWI ed agg 7~~~G 1\A,...,.lh,...,.,...,....,...~... ' '"''"""'innhil<:>r P-KN ~ L<''"''"'"'...,...,,...,_.. edagg 7~~~G,,...,..._..;...,,...ha... P-KN ~ -~ '" ed agg 7dGGG QFif.tseFVi se P-KN ~ Driftservice MATPE PETR, FRWI e dagg 7d~GG 11"""\.-i.f+...,nn.o.m<:>nrt<>f"'ll"ttn.n..o.n P-KN ~ Drift arrangemangsgruppen MATPE PETR, FRWI edagg 7d7GG +emtsketsel P-KN ~ Tomtskötsel MATPE PETR, FRWI ed agg 7dgQQ QFif.t sertfala KaFisl=lamR P-KN ~ Drift centrala Karlshamn MATPE PETR, FRWI edadg 7ddGG,n.. ;n.+~'"'.. '"''""'.. )l. rl, ~ PK~J. F~!All Drift ytterområden PETR MATPE, FRWI eda4g 7d4GG QFif.t FFitie ~ PKN,PE+~ Drift Fritid FRWI MATPE, PETR Entreprenadgruppen LAIR u o Driftgruppen TH u o Fastighetsadministration u o Ekonom ,81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn u o Ekonom Skollokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnomsorgslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Barnomsorgslokaler, drifuteknisk service PEKR ANN HO Socialomsorgslokaler, teknisk service/underhål ANN HO LP Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltningslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlokaler, teknisk service/u nderhåll ANN HO LP Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlokaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Turismlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Väggaskolan, teknisk service ANN HO LP Väggaskolan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP

23 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Tomställda lokaler ANN HO LP Tomställda lokaler PEKR ANNHO, LP Kontors-o affärslokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Kontors-o affärslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP ÖvriQa lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Ovriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningstj lokaler, tekn service/underhåll ANN HO LP RäddninQstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bostadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANN HO LP Offentliga toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP BarnomsorQslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Fritidslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Turismlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP , 81 Externt/internt uth. lokaler, förs, hyror LP Allmän markreserv LISK Våtmark Åryd LISK Tätortsnära områden LISK T argplatser LISK Koloniträdgårdar LISK Kalkning LISK Hamnverksam h et LISK u o SkoQar MAWI LN Medborgarkontorets leasingbilar PKN EVAP Kommunens leasingbilar PKN EVAP städservice PKN EVAP Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, grupp 3 PKN EVAP ~,-,+ninrtc-+i ;.;n c-+ bs Förv.chef ~~.. '"'~~-J~''~ SotninQstjänst LS TA Arbetsorder Projektansvarig

24 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M Ansvar 00-+G Ansvar ~ ARBETSORDER Besluts- Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare QQ 99QQ l t:"r:.--arl T o ohh...,,-,,,-1 h-n FEiPJ.el=lef Förråd Tubbaryd LN TA Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten LIMO MAGPE, PAHELL VA-enheten LIMO MAGPE, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Slag Text attest Ersättare.f4.t-1. l t:"r:.--arl T,.hh...,.,,,-~ h-n FEiPJ.el=lef 1411 Förråd Tubbaryd LN TA Avräkning KEAB Ekonom ASJOH BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Sofia Olsson Ann-Sofie "Lotta" Johansson Gamilla Bengtsson Signatur SOON ASJOH CA BEN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningens ekonomer beslutsattestanter inom Tekniska nämndens ansvarsområde

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning samt Utgivare: Tekniska nämnden Gäller från: 2016-07-13 Beslut: 2016-06-15 98 Delegationsordning för tekniska nämnden Punkt A M med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 37. Punkt N W förvaltningschefens

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17 sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20 sid 1 av 5 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 14:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson V Ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (3 l) Tekniska nämnden 2014-06-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-16:30. Ajournering kl. 14:35-15:00. Deltagande: Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15-16:30, ajournering 14:45-15:10 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson

Läs mer

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-09-27 Dnr: TN 2016/226 Tekniska nämnden Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ny delegationsordning

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21 sid 1 av 27 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-16:40 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) C. 6 DELEGATIONSORDNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I LOMMA KOMMUN Delegation till samhällsbyggnadsförvaltningen Ärende/Ärendegrupp 1. Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda.

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17)

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Delegationsförteckning för teknisk nämnd antagen av teknisk nämnd 2015-03-10, 35 1 Gäller från 2015-04-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Delegationsbestämmelser och firmateckningsrätt för tekniska nämnden

Delegationsbestämmelser och firmateckningsrätt för tekniska nämnden 1 TK 184/2006 TK 2006/0145 002 ionsbestämmelser och firmateckningsrätt för tekniska nämnden Antagna av tekniska nämnden den 19 december 2005. Gäller från och med den 19 december 2005. Senast ändrade av

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2016-07-01 Antagen: KF 337/2010, rev KF 37/2013, rev KF 327/2014, rev KF 260/2016 Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Utöver

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKl"JISKA NÄMNDEN. x Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) x Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) x Anita Martinsson (S)tom 222

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKlJISKA NÄMNDEN. x Mats Dahlbom, l v ordfårande (C) x Britt Kilsäter, 2 v ordf (M) x Anita Martinsson (S)tom 222 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l (35) Tekniska nämnden 2013-12-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKl"JISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl13:15-18:00. Ajournering kl. 15:00-1 5:15. Deltagande: Närvarande

Läs mer

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred Reglemente Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred 2014-03-31 Antaget av kommunfullmäktige i Vimmerby 2014-03-31 Gäller från och

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 FN

Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 FN Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 2016.016 3 ALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-04-14 28 Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05.

l ( 18) x x PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l ( 18) Tekniska nämnden 2014-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen kl 13:15-16:00. Ajournering kl. 14:45-15 :05. Deltagande: Närvarande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll Södertörns upphandlingsnämnds protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON Haninge 08-606 92 05 Nynäshamn 08-520 682 60 E-POST upphandling@haninge.se Södertörns upphandlingsnämnd

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Delegeringsregler för tekniska nämnden

Delegeringsregler för tekniska nämnden www.hassleholm.se S Delegeringsregler för tekniska nämnden Reglemente Se bilaga. Diarienummer: TN Fastställt den: 2015-01-22 6 Fastställt av: Tekniska nämnden För revidering ansvarar: Tekniska nämnden

Läs mer