Placering av ny ambulansstation. Ny ambulansstation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placering av ny ambulansstation. Ny ambulansstation"

Transkript

1 Placering av ny ambulansstation Ny ambulansstation

2

3

4

5

6 1 (26) ENERGIRAPPORT FÖR BESLUT OM ENERGIHANDLINGSPLAN FÖR FASTIGHETER INOM LANDSTINGET VÄSTMANLAND DAN ANDERSSON ENERGICONTROLLER, FASTIGHET

7 2 (26) SAMMANFATTNING Denna energirapport redovisar nuläget för energiförbrukning i fastigheter som ägs och förvaltas av Landstinget Västmanland. Rapporten utgör också underlag för ett beslut i landstingsstyrelsen om att ta fram en energihandlingsplan för fastigheter. Landstinget Västmanland står nu inför stora behov av omfattande renoveringar samt om och nybyggnationer de närmaste åren. Det är helt avgörande för den framtida energiförbrukningen hur dessa fastigheter projekteras, renoveras och byggs. Därför behövs en energihandlingsplan. Energihandlingsplanen föreslås hantera: Mål Mål för energiprestanda i alla nyproducerade byggnader och tillbyggnader som Landstinget Västmanland projekterar från och med Dessa mål bör ange att energiprestanda ska uppfylla målnivåerna för nära nollenergibyggnader (NNEbyggnader). Mål för energiprestanda i alla byggnader som från och med 2016 genomgår större renoveringar. Dessa mål bör ange att dessa byggnader bör omvandlas till nära nollenergibyggnader. Mål för grön fjärrvärme. Strategier Tydliga energiriktlinjer vid nybyggnation, renovering och ombyggnation. Belysningsstrategi för byte till behovsstyrd LED belysning, enligt en utbytesplan. Strategi för att utnyttja egenproducerad solel för att förbättra energiprestandan i landstingets byggnader, både vid nyproduktion och i befintliga byggnader. Strategi för att minska förbrukningen av verksamhetsenergi. Finansieringsplaner för riktade energieffektiviseringsåtgärder från och med Att byggnadsutvecklingsplaner ska tas fram och kopplas till fastställda lokalförsörjningsplaner. Mätarstrategi för att bättre kunna följa upp åtgärder för energieffektivisering.

8 3 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Syfte och mål Avgränsningar Förutsättningar och bakgrund Förslag till mål för energieffektivisering i fastigheter Nationella riktlinjer och EU Riktlinjer EG direktivet om byggnaders energiprestanda Boverkets byggregler (BBR22) Jämförelser mellan BBR22 och målnivåer för NNE byggnader Nuvarande energistatus för Landstinget Västmanland Energifördelningen för år Inköpt energi och andelen förnybar energi Planer för om och nybyggnation inom landstinget västmanland Exempel på planerad nybyggnation och renovering inom Landstinget Västmanland Förslag på åtgärder för att spara energi i byggnader Åtgärder vid nybyggnation Åtgärder vid större renoveringar och ombyggnation Åtgärder vid mindre renoveringar Produktion av solel och solvärme Andra energieffektiviseringsåtgärder Energioptimeringsgrupp Förslag på mätarstrategi Krav på mätsystem enligt BBR Diskussion om energibesparing och miljöeffekter Långsiktig strategi Kortsiktig strategi Kontinuerligt arbete Nyckeltalsförändring vid nyproduktion och vid avyttring av fastigheter Rekommendationer för en energihandlingsplan Referenser Bilageförteckning Bilaga 1. Förkortningar och definitioner Bilaga 2. Årsförbrukning 2014, normalårskorrigerade värmevärden Bilaga 3. Simulering av olika energipåverkande projekt Bilaga 4. Exempel på intressanta energiprojekt Landstinget Västmanland 26

9 4 (26) 1 INLEDNING Denna energirapport redovisar nuläget för energiförbrukning i fastigheter som ägs av Landstinget Västmanland. Energirapporten utgör också underlag för ett beslut om att ta fram en energihandlingsplan för fastigheter som ägs av Landstinget Västmanland. 1.1 Syfte och mål Energirapporten syftar till att redovisa nuläget för energiförbrukningen och ge förslag på vad som bör ingå i en energihandlingsplan för fastigheter som brukas av Landstinget Västmanland. Energirapporten utgör inte ett fullständigt underlag för energihandlingsplanen, men den ska ge tillräckligt underlag för att landstingsstyrelsen ska kunna fatta beslut om att en energihandlingsplan ska tas fram. Målet är att en energihandlingsplan ska tas fram efter att landstingsstyrelsen fattat beslut om detta, och att energihandlingsplanen ska vara klar under Avgränsningar Energirapporten behandlar inte energibesparing inom transportsektorn. Rapporten behandlar inte heller klimatkompensering, klimatmål eller andra miljömål för Landstinget Västmanland. Energirapporten redovisar inte energiförbrukningen för de fastigheter som hyrs av Landstinget Västmanland. 1.3 Förutsättningar och bakgrund Det är inte möjligt för Landstinget Västmanland att med rimliga insatser uppnå målvärdet för energiförbrukningen i byggnader på 175 kwh/m 2 för Detta målvärde finns i landstingets miljöpolitiska program, men har ingen koppling till några nationella mål eller EU mål. Den genomsnittliga energiförbrukningen var 199 kwh/m 2 år 2014, för fastigheter ägda av Landstinget Västmanland, och utvecklingen pekar mot en prognos på ca kwh/m 2 år I dessa värden ingår värme (normalårskorrigerade värden), varmvatten och total elförbrukning (fastighetsel, belysningsel och annan verksamhetsel), men inte fjärrkyla som för Västmanlands sjukhus Västerås uppgick till 13 kwh/m 2 år Enligt praxis har fjärrkylan inte tidigare räknats med i målvärden för Landstinget Västmanland. Landstinget Västmanland har enligt landstingsplanen också ett miljömål om att sänka energiåtgången per kvadratmeter i landstingets lokaler med 3 % per år. Sänkningstakten har sedan 2012 varit i den storleksordningen. Landstinget Västmanland gjorde en kraftig energibesparing i fastigheter mellan 1998 och 2008, från 290 kwh/m 2 till 207 kwh/m 2, dvs. en minskning på ca 28 % av energiförbrukningen per m 2 bruksarea (BRA). Sedan 2008 har energikurvan planat ut och periodvis ökat något, men är nu på väg nedåt igen, se figur 1.

10 5 (26) kwh/m Utfall Mål Figur 1. Utvecklingen av energiförbrukningen, inklusive verksamhetsel men exklusive fjärrkyla, i fastigheter ägda av Landstinget Västmanland, mellan 1997 och 2014 samt det egna miljöpolitiska målet för Energitjänstedirektivet 2006/32/EG anger mål för en tillämpningsperiod Målet innebär en besparing på 9 % av energi och energitjänster jämfört med den genomsnittliga energianvändningen under perioden , som för Landstinget Västmanland uppgick till 208 kwh/m 2 (exklusive verksamhetsel, men inklusive fjärrkyla). En minskning på 9 % till 2016 innebär en specifik energianvändning på 190 kwh/m 2, vilket kan jämföras med det verkliga utfallet för 2014 som var 167 kwh/m 2. Målvärdet kommer alltså att kunna underskridas med god marginal. Det nationella målet för energianvändningen i fastigheter 2020, kommer också att uppnås med god marginal. Detta mål innebär att den specifika energianvändningen i lokaler ska minska med 20 % mellan 1995 och 2020 [4]. Det bör även vara möjligt att uppnå det nationella målet för energianvändningen i fastigheter 2050, om rätt beslut fattas redan nu. Detta mål är för närvarande formulerat som en minskning av den specifika energianvändningen med 50 % i bostäder och lokaler, jämfört med Målet för 2050 kommer troligtvis att förtydligas och revideras flera gånger, både inom EU och nationellt, beroende på utvecklingen och olika kontrollstationer på vägen.

11 6 (26) Investeringar i fastigheter har ett mycket långt tidsperspektiv och Landstinget Västmanland står nu inför stora behov av om och nybyggnationer de närmaste åren. Det är helt avgörande för den framtida energiförbrukningen hur dessa fastigheter projekteras och byggs. Därför är det angeläget att Landstinget Västmanland så snart som möjligt tar fram en energihandlingsplan för sina fastigheter. 1.4 Förslag till mål för energieffektivisering i fastigheter Landstinget Västmanland bör ha ambitiösa men samtidigt realistiska mål för energieffektivisering i fastigheter. Målen bör också vara tydliga och mätbara. Landstinget Västmanland bör i sin energihandlingsplan för fastigheter fastställa målvärden för byggnadens specifika energianvändning vid all nyproduktion och alla större renoveringar. Dessa målvärden bör ligga i nivå med vad som gäller för näranollenergibyggnader enligt EG direktivet 2010/31/EU (EPBD2) om byggnaders energiprestanda 1, samt den tillämpning av detta direktiv som kommer att föreslås av Boverket och Energimyndigheten. Detta EG direktiv kommer att innebära stora utmaningar för hela byggsektorn de närmaste åren. Energimyndigheten har redan föreslagit konkreta målnivåer för specifik energianvändning i nära nollenergibyggnader, baserat på direktivet 2. Boverket har ett uppdrag från regeringen att, i nära samarbete med Energimyndigheten, föreslå definition och kvantitativa riktlinje avseende energihushållningskrav för nära nollenergibyggnader 5. Detta uppdrag ska redovisas senast den 15 juni 2015, och resultatet bör ligga till grund för den energihandlingsplan som Landstinget Västmanland sedan tar fram under hösten Landstinget Västmanland bör också fastställa separata målvärden för minskning av verksamhetsenergi, eftersom denna troligtvis inte kommer att ingå i de kvantifierade målvärden som Boverket tar fram. Verksamhetsenergin utgörs i huvudsak av verksamhetsel och belysningsel. Förbrukningen av verksamhetsel uppgår idag till ca 25 kwh/m 2, och bör kunna minskas med ca 10 kwh/m 2 inom en 15 årsperiod. Förbrukningen av belysningsel uppgår idag till ca 25 kwh/m 2, och bör kunna halveras inom en 15 årsperiod. Landstinget Västmanland bör vidare fastställa nya målvärden för minskning av den totala energiförbrukningen per m 2, inklusive verksamhetsenergi. Dessa målvärden bör anges för år 2030 och 2050, men bör också ha några fler delmål på vägen.

12 7 (26) 2 NATIONELLA RIKTLINJER OCH EU RIKTLINJER Det finns flera olika riktlinjer som innebär att samhällets energiförbrukning ska minska på lång sikt, vilket påverkar både den offentliga och den privata sektorn, se tabell 1. EU och Energimyndigheten anser att den offentliga sektorn ska föregå med gott exempel när det gäller energieffektivisering i byggnader. Tabell 1. Riktlinjer som påverkar landstingets energiplanering År Energianvändning Riktlinje Sverige 2014 EU och Sverige 2016 EU och Sverige 2019 Sverige 2020 Sverige kwh/m 2 + tillägg för hygienkrav max 45,5 kwh/m 2 (för byggnader med annan uppvärmning än el) 9 % energibesparing till år 2016 (jämfört med genomsnittlig energianvändning ) Nyproduktion och större renoveringar bör fr.o.m vara nära nollenergibyggnader (NNE) Minskad specifik energianvändning med 20 % (jämfört med 1995) Minskad specifik energianvändning med 50 % (jämfört med 1995) Boverkets byggregler, BFS 2015:3, BBR22 3 Energitjänstedirektivet 2006/32/EG och prop. 2008/09:163 6 EG direktivet 2010/31/EU (EPBD2) om byggnaders energiprestanda 1, och Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010: /06:BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande /06:BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande EG direktivet om byggnaders energiprestanda Det finns tydliga krav på medlemsländerna att fastställa målnivåer för nya byggnaders energianvändning i EG direktivet 2010/31/EU (EPBD2) om byggnaders energiprestanda 1. I sin redovisning av Uppdrag 13, Nationell strategi för lågenergibyggnader (ER 2010:39) 2, anger Energimyndigheten förslag på konkreta målnivåer vid nyproduktion och större renoveringar, se tabell 2. Inom den offentliga sektorn ska alla nya byggnader vara nära nollenergibyggnader från och med Detta ska bidra till ökad takt i implementering och vidareutveckling av energieffektiv och förnybar teknik. Från och med 2021 ska alla nya byggnader inom EU vara nära nollenergibyggnader. Byggnadernas energiförsörjning ska till betydande del komma från förnybara energikällor, inklusive energi producerad i eller i närheten av byggnaden.

13 8 (26) Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära nollenergibyggnader. Tabell 2. Målnivåerna avser högsta energianvändning år 2019 för icke elvärmda lokaler. (Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggande, ER210:39) 2 Renoverade byggnader, zon III, (kwh/m 2 ) Lokaler, Icke elvärmda Lokaler, högsta tillägg för hygienluftflöde, Icke elvärmda Total energiförbrukning, exklusive verksamhetsel Nya byggnader, zon III, (kwh/m 2 ) Energianvändningen är den energi som vid normalt brukande under ett normalår behöver levereras till en byggnad (dvs. köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och byggnadens fastighetsel. Verksamhetsenergi ingår inte. 2.2 Boverkets byggregler (BBR22) Boverkets byggregler (BFS 2015:3, BBR22) 3 är ett centralt styrmedel för byggnaders energianvändning. Tabell 3. Krav på byggnaders specifika energianvändning i BBR22 jämfört med tidigare byggregler i BBR21 (gäller för klimatzon III där Västmanland ingår) Uppvärmningssätt BBR22 (gäller från 2015) specifik energianvändning Byggnader med annat uppvärmningssätt än el 70 kwh/m 2 A temp och år + tillägg för hygienkrav: högst 45,5 kwh/m 2 BBR21 specifik energianvändning 80 kwh/m 2 A temp och år + tillägg för hygienkrav: högst 45,5 kwh/m 2 Byggnader med elvärme 50 kwh/m 2 A temp och år + tillägg för hygienkrav: högst 29,25 kwh/m 2 55 kwh/m 2 A temp och år + tillägg för hygienkrav: högst 29,25 kwh/m 2

14 9 (26) Energi för uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten samt fastighetsel ingår i beräkningarna. Verksamhetsenergi räknas inte med i byggnadens specifika energianvändning i BBR22. Enligt BBR22 ska elenergi till elektriska kylmaskiner för komfortkyla räknas upp med faktorn 3, vid bestämningen av byggnadens specifika energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än el. Enligt BBR22 får byggnaders specifika energianvändning reduceras med energin från solfångare och solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt, i den omfattningen byggnaden kan tillgodogöra sig energin. 2.3 Jämförelser mellan BBR22 och målnivåer för NNE byggnader De målnivåer för byggnadernas specifika energianvändning som Energimyndigheten föreslagit i Uppdrag 13 ligger lägre än BBR22 när det gäller nybyggnation samt högsta hygientillägg vid större renoveringar. Grundvärdet vid större renoveringar ligger på samma nivå. Boverket har ansett att de målnivåer som Energimyndigheten föreslagit är mycket ambitiösa, medan Energimyndigheten ansett att de är ambitiösa men rimliga för att stimulera energieffektivisering i nya projekt, i väntan på att framtida kravnivåer fastställs i byggreglerna. Verksamhetsenergi ingår inte i vare sig BBR22 eller de målvärden som föreslagits av Energimyndigheten. Däremot ingår all komfortkyla, inklusive fjärrkyla. Tabell 4. Jämförelse mellan BBR och målnivåer som Energimyndigheten föreslagit för icke elvärmda lokaler i zon III. Byggnadernas specifika BBR22 3 Nära nollenergibyggnader energianvändning, kwh/m 2 (NNE byggnader) Uppdrag 13 2 Uppvärmning, komfortkyla, varmvatten, fastighetsel, fast belysning i allmänna utrymmen och driftutrymmen Solenergi från egna solceller Renoverade Nybyggnation 70 kwh/m 2 70 kwh/m 2 50 kwh/m 2 Högsta hygientillägg 45,5 kwh/m 2 30 kwh/m 2 25 kwh/m 2 Verksamhetsel, inkl. belysning ingår ej ingår ej ingår ej Totalt 115,5 kwh/m kwh/m 2 75 kwh/m 2

15 10 (26) 3 NUVARANDE ENERGISTATUS FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLAND I detta kapitel redovisas nuvarande energistatus (utfall 2014) för byggnader som ägs av Landstinget Västmanland. 3.1 Energifördelningen för år 2014 Förbrukning av elenergi för fastigheterna inom Landstinget Västmanland år 2014 var totalt 199 kwh/m 2, exklusive fjärrkyla för Västmanlands sjukhus Västerås. Förbrukningen av energi är fördelat på: Uppvärmning: 117 kwh/m 2 (inklusive markuppvärmning, ca 3 kwh/m 2 ) Varmvatten: 15 kwh/m 2 Fastighetsel: 17 kwh/m 2 Belysningsel: 25 kwh/m 2 Verksamhetsel: 25 kwh/m 2 Fjärrkyla: 13 kwh/m 2 (endast för Västmanlands sjukhus Västerås) I bilaga 2 redovisas energiförbrukningen 2014 för olika vårdenheter inom Landstinget Västmanland. 3.2 Inköpt energi och andelen förnybar energi Landstinget Västmanland köpte under 2014 in MWh elenergi från elhandelsbörsen Nordpool via Mälarenergi. Den rörliga handelskostnaden har under 2014 varit 0,70 kr/kwh, vilket ger en total rörlig handelskostnad på 23,2 mkr. Genomsnittspriset för nätavgiften har under 2014 varit 0,15 kr/kwh vilket ett totalt elpris på 0,85 kr/kwh, som är ett mycket fördelaktigt pris. Den totala nätavgiften var 5,0 mkr för 2014 och den totala elkostnaden för landstinget uppgick till 28,2 mkr. Av den elenergi som landstinget köper in är 100 % förnybar energi (i huvudsak vattenkraft), enligt det avtal landstinget har med Mälarenergi för Landstinget Västmanland köpte under 2014 in MWh fjärrvärme från lokala fjärrvärmeleverantörer i Västerås, Fagersta, Sala, Köping och Arboga. Genomsnittspriset var 615 kr/mwh för 2014, vilket gav en total fjärrvärmekostnad på 26,2 mkr.

16 11 (26) 4 PLANER FÖR OM OCH NYBYGGNATION INOM LANDSTINGET VÄSTMANLAND Landstinget Västmanland står inför ett omfattande behov av nybyggnation eller total renovering av en stor del av fastighetsbeståndet. Ungefär hälften av fastighetsbeståndet är över 40 år och många byggnader är inte längre ändamålsenliga för verksamheten. Äldre byggnader har ofta dåliga energiprestanda och det är inte alltid kostnadseffektivt att utföra särskilda åtgärder för energibesparing i dessa byggnader, såsom fönsterbyte eller byte av ventilationsaggregat. En del äldre byggnader med dåliga energiprestanda behöver också finnas kvar, för att möta behovet av evakueringslokaler när andra byggnader ska renoveras eller byggas om. Landstinget Västmanland har generellt en brist på evakueringsytor som bör finnas i beredskap vid oförutsedda händelser och olika krissituationer i samhället. Detta innebär sammantaget att det är svårt att göra snabba förändringar av den genomsnittliga energiförbrukningen per m 2, för hela fastighetsbeståndet. Däremot finns det nu en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen på lite längre sikt, om Landstinget Västmanland målmedvetet satsar på energisnåla lösningar vid all nyproduktion samt vid totala ROT projekt (renovering, ombyggnad, tillbyggnad). Därigenom finns det också goda möjligheter att Landstinget Västmanland uppnår de nationella mål för energieffektivisering i byggnader som finns för 2050, även om dessa mål kommer att skärpas. Energihandlingsplanen kan inte ange exakt vilka fastigheter som är aktuella för åtgärder och inom vilken tidsperiod de energieffektiviserande åtgärderna ska utföras. Detta kommer i framtiden att hanteras i byggnadsutvecklingsplaner, som bör kopplas till fastställda lokalförsörjningsplaner. 4.1 Exempel på planerad nybyggnation och renovering inom Landstinget Västmanland Kärnan i Västerås, etapp 1 och 2 samt infektion har en yta på m 2. Det motsvarar ca 20 % av landstingets totala lokalinnehav. Åldern är ca år och energiprestandan är ca kwh/m 2. Det finns planer på att uppföra en nybyggnad för operation och diagnostik (NOD) på ca m 2 på sjukhusområdet i Västerås. Den planeras vara klar 2020 och då ersätta delar av Kärnan, som därefter kan fungera som evakueringslokaler under en övergångsperiod. NOD byggnaden skulle kunna får energiprestanda i storleksordningen 100 kwh/m 2, inklusive komfortkyla och verksamhetsel. Detta skulle ligga i närheten av de målnivåer som Energimyndigheten föreslagit för nyproduktion i Uppdrag 13, med hänvisning till EG direktivet (2010/31/EU) om byggnaders energiprestanda 1.

17 12 (26) I Västerås planeras också en omfattande tillbyggnad av hus 84, med flera nya våningar på totalt m 2, benämnt NVB (Ny vårdbyggnad). Detta projekt kan vara genomfört inom en 10 årsperiod och få energiprestanda jämförbara med NODbyggnaden, dvs. 100 kwh/m 2 inklusive fjärrkyla och verksamhetsel. I Sala planeras en ny sjukvårdsbyggnad inom en 15 årsperiod och i Köping planeras ett totalt ROT projekt för sjukhuset inom en 15 årsperiod. Dessa båda projekt bör också få energiprestanda jämförbara med NOD byggnaden i Västerås, dvs. 100 kwh/m 2 inklusive verksamhetsel. För sjukhuset i Fagersta behövs en del renoveringsarbeten, som på sikt skulle kunna leda till energiprestanda på ca 120 kwh/m 2, inklusive verksamhetsel. För olika vårdcentraler inom Landstinget Västmanland behövs också en del renoveringsarbeten, som skulle kunna leda till energiprestanda på ca 130 kwh/m 2, inklusive verksamhetsel. Om samtliga dessa projekt genomförs under en 15 årsperiod beräknas den totala energiprestandan för Landstinget Västmanland, inklusive verksamhetsenergi, att minska från dagens 199 kwh/m 2 till strax under 150 kwh/m 2 för år Se diagram från simuleringen i bilaga 3.

18 13 (26) 5 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER FÖR ATT SPARA ENERGI I BYGGNADER Det finns en rad olika åtgärder som kan bidra till energieffektivisering i byggnader, både vid nyproduktion och olika slags ROT projekt. Det finns också en del kostnadseffektiva åtgärder som kan göras fristående, exempelvis byte av gamla belysningsarmaturer till behovsstyrd LED belysning. 5.1 Åtgärder vid nybyggnation För att man ska kunna nå förväntade målvärden för nära nollenergibyggnader krävs generella riktlinjer som anger hur nya byggnader bör projekteras, utformas, placeras och byggas. Det bör också finnas riktlinjer för upphandling samt val av byggnadsmaterial och komponenter. Vid nyproduktion bör man också diskutera de lokala förutsättningar som kan finnas för att uppnå så bra energiprestanda och god inomhusmiljö som möjligt för en byggnad. Det kan exempelvis handla om byggnadens arkitektur, placering och orientering. Det kan också handla om hur man på bästa sätt kan integrera solpaneler i byggnadens konstruktion eller placera solföljare i byggnadens närhet. 5.2 Åtgärder vid större renoveringar och ombyggnation För större renoveringar och nybyggnation (ROT projekt) krävs det i princip samma slags generella riktlinjer som vid nyproduktion, även om målvärden för energiprestanda kan vara högre. Det finns givetvis också begränsningar när det gäller byggnadens arkitektur, placering och orientering. 5.3 Åtgärder vid mindre renoveringar Det finns också en hel del energibesparande åtgärder som kan utföras i samband med mindre renoveringar. I princip bör energiriktlinjerna gälla även vid mindre renoveringar. Vid fönsterbyte bör man exempelvis ställa samma krav som vid nybyggnation. 5.4 Produktion av solel och solvärme Enligt BBR22 får byggnaders specifika energianvändning reduceras med energin från solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt, i den omfattningen byggnaden kan tillgodogöra sig energin (dvs. högst motsvarande fastighetsenergin). Detta kommer sannolikt också att gälla de riktlinjer och byggregler som baseras på EG direktivet om byggnaders energiprestanda. Eftersom Landstinget Västmanland också har som mål att minska förbrukningen av verksamhetsenergi, bör det även vara möjligt att producera en del av denna energi med egna solceller på byggnader eller solföljare på parkeringsytor. Vid en satsning på egenproducerad solel bör Landstinget Västmanland inleda ett samarbete med Mälardalens högskola och Mälarenergi, där det finns både erfarenhet och kompetens kring dessa frågor.

19 14 (26) Landstinget Västmanland har idag en solcellsanläggning på NVB (Nya vårdblocket) i Västerås, som ger ca 38 MWh/år. Landstinget projekterar också för en till solcellsanläggning i Köping, som beräknas ge ca 90 MWh/år. Solfångare för produktion av solvärme är mindre intressant för Landstinget Västmanland, eftersom de ger mest energi på sommaren när behovet av uppvärmning är lågt och fjärrvärmen är relativt billig. 5.5 Andra energieffektiviseringsåtgärder Det finns exempel på fristående och riktade energieffektiviseringsåtgärder som kan vara motiverade att genomföra antingen som helt fristående projekt, eller i kombination med andra åtgärder. Det kan exempelvis gälla: Byte av belysningsarmaturer till behovsstyrd LED belysning Driftoptimering Effektivisera värme och ventilationssystem i befintliga byggnader Vindsisolering i befintliga byggnader Fönsterbyten Minska energiförbrukningen hos datorer, medicinska apparater och vårdutrustning Information och utbildning för personal, både inom fastighetsdriften och i verksamheten Genom att byta belysningsarmaturer till LED belysning och införa behovsstyrning kan energibehovet för belysningsel minska med mer än hälften. Livslängden är dessutom många gånger längre än för befintliga ljuskällor. Återbetalningstiden för dessa åtgärder är ca 3 5 år. En ytbytesplan för belysningsarmaturer bör tas fram och kopplas till fastställda byggnadsutvecklingsplaner. Driftoptimering innebär trimning och justering av börvärden, drifttider och flöden. Det handlar även om att testa nya styrlösningar och bevaka utvecklingen så att inomhusklimatet inte förändras. Besparingspotentialen är 5 10 %, vilket motsvarar kwh/m 2. Att byta ut ventilaggregat ger en energieffektivisering genom att verkningsgraden kan öka från 40 % till 80 %. Ventilaggregat har en livslängd på år. Den faktiska återbetalningstiden hamnar på ca 10 år. Många av landstingets ventilationssystem använder teknik som var vanlig för år sedan. Tilläggsisolering av vindar har en återbetalningstid på ca 3 5 år. Detta baseras på en isoleringstjocklek på ca cm.

20 15 (26) Fönsterbyte till U värde 0,9 W/m 2 K är generellt sett mindre lönsamt som fristående åtgärd, eftersom den har en återbetalningstid på år. Däremot kan det ibland motiveras av andra skäl, eftersom fönsterbyte också innebär förbättringar av inomhusklimatet. Fönsterbyte kan också vara mer lönsamt än att tilläggsisolera väggar. Det pågår diskussioner med IT avdelningen inom Landstinget Västmanland i syfte att införa automatisk övergång till energisparläge för landstingets datorer. Vid upphandling av datorer, apparater och annan utrustning för verksamheten, är det viktigt att man ställer krav på effektiv energianvändning. Detta bör ske genom samverkan med landstingets inköpsfunktion. Det är också möjligt att genomföra energieffektivisering genom att medvetandegöra personal inom såväl fastighetsdriften som verksamheten. Detta kan ske genom riktade informations och utbildningsinsatser. 5.6 Energioptimeringsgrupp Landstinget Västmanland har en energioptimeringsgrupp som består av tio personer från Fastighet och Landstingsservice/Drift, och som bestämmer vilka punktinsatser man ska göra för energieffektivisering inom fastighetsel. Dessa punktinsatser har de senaste åren haft en budget på ca 10 mkr/år. Arbetet i denna grupp bör fortsätta och det bör finnas särskilda finansieringsplaner för punktinsatserna.

21 16 (26) 6 FÖRSLAG PÅ MÄTARSTRATEGI För att kunna minska och följa upp användningen av energi är det viktigt att man kan ta reda på hur mycket energi som används och vad den används till. Därför behöver energihandlingsplanen innehålla en mätarstrategi för Landstinget Västmanland. Mätarstrategi bör innebära att man från och med 2019 ska kunna särskilja förbrukningen av energi för uppvärmning, markuppvärmning, varmvatten, fjärrkyla, fastighetsel och verksamhetsel (inklusive belysning) i alla nyproducerade byggnader och alla byggnader som genomgått större ROT projekt. För befintliga byggnader är det normalt ingen större mening att bygga om värmesystem eller elsystem, för att kunna särskilja olika förbrukningsenheter. Det kan dock i enstaka fall vara motiverat att installera extra energimätare, för att därigenom kunna få kontroll på onormalt hög energiförbrukning i vissa delar av byggnaden. 6.1 Krav på mätsystem enligt BBR 22 Enligt BBR 22 ska byggnadens energianvändning kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem 3. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod kan beräknas (BFS 2015:3). Därigenom kan kravnivåer i BBR 22 verifieras. Byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme och som har elektrisk kylmaskin, bör ha separat mätning av kylmaskinens elförbrukning. Vid nyproduktion och större renovering bör man, förutom bruksarea (BRA), också beräkna temperaturreglerad area (A temp ) enligt definitionen i BBR 22. Detta för att den specifika energianvändningen för dessa byggnader ska kunna jämföras med BBR 22. Om det inte innebär några merkostnader bör man vid nyproduktion även föra belysningsel för allmänna utrymmen och driftutrymmen till fastighetsel. Detta ligger i linje med definitionerna i BBR 22.

22 17 (26) 7 DISKUSSION OM ENERGIBESPARING OCH MILJÖEFFEKTER En framgångsfaktor för att kunna nå målen för energieffektivisering är att man vet vilka fastigheter som kan energirenoveras, vilka som ska rivas och vilka som bedöms vara möjliga att vara i bruk fram till 2050, med nuvarande standard och med normalt underhåll. Detta bör framgå i särskilda byggnadsutvecklingsplaner. 7.1 Långsiktig strategi En långsiktig strategi bör ange krav på nyproduktion och renovering av byggnader som kommer att finnas kvar i år. Kraven bör sätts som byggnadens specifika energianvändning, kwh/m 2 för uppvärmning, varmvatten, komfortkyla och fastighetsel. Det bör även finnas praktiska konstruktionskrav, t.ex. U värde på fönster, väggar, golv och tak. En framgångsfaktor är byggnadsutvecklingsplaner som är kopplade till aktuella lokalförsörjningsplaner och evakueringsplaner. 7.2 Kortsiktig strategi En kortsiktig strategi bör ange krav på renovering av befintliga byggnader som har en återstående livslängd på år. Prioriterande arbetsområden för energieffektiviseringsåtgärder är vindsisolering, fönsterbyten, ventilationsombyggnad, byte till behovsstyrd LED belysning, utveckling av styr och reglersystem samt minskning av verksamhetsel genom att medvetandegöra medarbetare. En framgångsfaktor är byggnadsutvecklingsplaner som är kopplade till aktuella loklaförsörjningsplaner och evakueringsplaner. 7.3 Kontinuerligt arbete Landstinget bör energioptimera befintliga byggnader efter verksamhetens behov och de möjligheter som finns i de tekniska systemen. Framgångsfaktorer är: en aktiv och kunnig driftavdelning mätning och redovisning av energistatistik utveckling av styr och reglersystem förståelse för verksamheten upphandling och IT medicinsk utrustning.

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

Göteborg Energis synpunkter på Boverkets Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, Rapport 2015:26

Göteborg Energis synpunkter på Boverkets Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, Rapport 2015:26 Diarienr 10-2015-0719 Vårt datum/our date 2015-08-31 Vår referens/our reference Lars Holmquist Ert datum/your date Miljö- och Energidepartementet 103 33 Stockholm Boverketm.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HÖGA 3:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-14 Byggnadens adress: HÖGA 470 44696 HÅLANDA Utetemperatur: 15 C Expert: Mikael Abrahamsson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20

Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20 13, avsnitt 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20 Denna författning träder i kraft den 1 februari 2009. Äldre bestämmelser får tillämpas på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163 Byggnadens adress: 2014-03-13 Utetemperatur: Björsgårdsvägen 2E 53373 Källby 11 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ANNESTAD 1:12 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-28 Byggnadens adress: Utetemperatur: FRÄMMESTAD JON-HENRIKSGÅRDEN 205 10 C 46597

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BERGSTENA 7:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-20 Byggnadens adress: BERGSTENA LEDSGÅRDEN 1 44192 ALINGSÅS Utetemperatur: 16

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TORMESTORP 78:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2010-10-07 Byggnadens adress: ÅKERVÄGEN 2 28146 TORMESTORP Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 49:19 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-28 Byggnadens adress: ÖRGRYTE STOMGATA 12A 41267 GÖTEBORG Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Harpolekaren 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-10-31 Byggnadens adress: Nyelundsvägen 10 30253 Halmstad Utetemperatur: 8 C Expert:

Läs mer

Svensk energi & Svensk fjärrvärme

Svensk energi & Svensk fjärrvärme Svensk energi & Svensk fjärrvärme Energieffektivisering och energitjänster Göteborg 2014-05-22 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Byggnader i Sverige

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KRUKAN 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-19 Byggnadens adress: KAHNSGATAN 119 78436 BORLÄNGE Utetemperatur: -1 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LINDRUM 1:28 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-11-19 Byggnadens adress: EKHAGA 51462 ÖLSREMMA Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

2011-03-16 Fastighet

2011-03-16 Fastighet Fastighet Rickard Berg 1 1. Förutsättningar Byggnad, BTA: 33 500 m 2 Tomtarea: 11 200 m 2 1. Ett modernt kontorshus med hög standard blir uppfört 2012. 2. Huset skall ha en våningsbjälklagshöjd om cirka

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ESKELHEM TJULS 1:44 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-10-14 Byggnadens adress: ESKELHEM TJULS 909 62270 GOTLANDS TOFTA Utetemperatur:

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: VISBY LÄXBOKEN 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-04-21 Byggnadens adress: VÄRNHEMSGATAN 10 62149 VISBY Utetemperatur: 9 C Expert:

Läs mer

Remissvar Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Remissvar Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader 2015-08- 31 M2015/2507/Ee Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser- energi@regeringskansliet.se Remissvar Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Stensviken 1:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-28 Byggnadens adress: Bjurtjärn Sundvik 2 68892 Storfors Utetemperatur: 12 C

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 518775 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klyftan 11 Husnummer 1 Adress Schenströmsgatan 14

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SARVEN 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-16 Byggnadens adress: VIVELVÄGEN 1 12533 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 20 C Expert: Richard

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:462 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-12 Byggnadens adress: BJERSTORPSVÄGEN 21 62122 VISBY Utetemperatur:

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012 Energiutmaningar Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet Karlskrona 19 november 2012 pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Dagens Presentation

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 528234 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Duvslaget 1 Husnummer 1 Adress Hvitfeldtsgatan 34 Prefix

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; BFS 2013:xx Utkom från trycket den 0 månad 2013 beslutade

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Askims Kyrkväg 23A, 436 51 Hovås Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 643866

ENERGIDEKLARATION. Askims Kyrkväg 23A, 436 51 Hovås Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 643866 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Askims Kyrkväg 23A, 436 51 Hovås Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 643866 Energiprestanda: 87 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: ÄMMENÄS 1:63 Byggnadens adress: 2014-08-21 Utetemperatur: VINKELGATAN 1 57082 MÅLILLA 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 72481

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 72481 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 492598 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Härbret 36 Husnummer 1 Adress Härbregatan 8 Prefix

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 522 94

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 522 94 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 393024 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Tidaholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Helliden 2:24 Husnummer 0 Adress Helliden; Stallet

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61434

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61434 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 536401 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Söderköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Drothems-Broby 1:98 Husnummer 1 Adress Brobyvägen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 475318 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ängesträsk 1:103 Husnummer 1 Adress Norra Norrgren 39

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 42530 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ankan 18 Husnummer 1 Adress Östergatan 39 Prefix byggnadsid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx REMISSUTGÅVA 2006-06-29 Kompletterande föreskrifter gällande byggnader som använder el för uppvärmnings- och kyländamål. Föreslagna ändringar är markerade med

Läs mer