Aprilrapport Delårsbokslut per april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april"

Transkript

1 Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för

2 Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning... 6 Investeringsredovisning... 9 Personalredovisning Verksamhetsuppföljning Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen Finansiella mål Resultaträkning, kommunen Balansräkning, kommunen Resultaträkning vatten- och avloppsverksamhet Tillämpade redovisningsprinciper Del 4. Ekonomisk redovisning Spinnerskankoncernen Resultaträkning, Spinnerskankoncernen Del 5. Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelsen Barn och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Samrehabnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Valnämnden Äldreomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Marks Bostads AB Marks Fastighets AB Mark Kraftvärme AB

3 Del 1. Inledning och sammanfattning Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens totala ekonomi och verksamhet under de första fyra månaderna samt en prognos för resten av året. Den är också information till externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt inte minst till kommuninvånarna. Ekonomi Kommunens resultat för året beräknas bli 26,2 miljoner kronor (mnkr) vilket är 12,1 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 14,1 mnkr. De totala verksamheternas avvikelse mot budget beräknas till ett överskott om 15,0 mnkr. Intäkterna från skatter och utjämning beräknas bli 2,4 mnkr lägre än budgeterat och finansnettot pekar på ett underskott gentemot budget om 0,6 mnkr. Nämndernas prognos för verksamhetsåret pekar mot ett budgetöverskott med 2,2 mnkr. Alla nämnder (utom valnämnden) prognostiserar antingen ingen budgetavvikelse eller budgetöverskott. Resultatet i delårsbokslutet per siste april är överskott, 11,4 mnkr, en ökning jämfört med motsvarande period 2013 då resultatet uppgick till 0,5 mnkr. Under årets första fyra månader har 18 procent eller 29,9 mnkr av årets investeringsanslag på 170 mnkr förbrukats. Nämnderna räknar med att investeringarna ska uppgå till 141,4 mnkr vilket motsvarar 83 procent av budgeten. Personal Frisktalet, dvs andelen medarbetare med låg sjukfrånvaro är stabilt. Dock visar sjukfrånvaron en fortsatt ökning, främst vad gäller den korta sjukfrånvaron. Personalenhetens stöd mot nämnder och förvaltningar har fungerat väl. Arbetet medarbetsvärdering löper enligt plan. Löneöversynen för är i stort sett avslutad och utfallet ligger inom den budgeterade nivån. Verksamhet Den samlade bedömningen är att nämnder och styrelser kommer att uppfylla sina uppdrag helt eller i hög grad för de flesta huvudverksamheter. Några uppdrag förväntas bli delvis uppfyllda. 3

4 Rapportens struktur Del 1. Inledning och sammanfattning Rapporten inleds med en kort sammanfattning. Del 2. Förvaltningsberättelse Här ges en samlad beskrivning av kommunens ekonomi och verksamhet. Förvaltningsberättelsen inleds med ekonomiska trender. Därefter följer driftoch investeringsredovisningar samt en personalredovisning. Uppföljning av verksamheten avslutar detta avsnitt. Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen Avsnittet inleds med en avstämning av kommunens finansiella mål. Därefter redovisas ekonomiska rapporter för kommunen i form av resultat- och balansräkning. Efter de finansiella rapporterna kommer en separat redovisning av den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp. Avsnittet avslutas med en beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport. Del 4. Ekonomisk redovisning Spinnerskankoncernen Avsnittet beskriver den ekonomiska redovisningen för Spinnerskankoncernen. Del 5. Verksamhetsberättelse I detta avsnitt finns sammandrag per nämnd och bolag om deras verksamhet och ekonomi. 4

5 Del 2. Förvaltningsberättelse Ekonomiska trender Sveriges Kommuner och landsting (SKL) gör i sin Ekonomirapport i april bland annat följande bedömningar. Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År är sista året då sektorn kan räkna med återbetalning från AFA Försäkring. Detta, tillsammans med det faktum att skatteintäkterna utvecklas gynnsamt gör att ekonomin hålls i schack ytterligare ett år, i alla fall för kommunerna sammantaget. Skillnaderna är stora mellan olika kommuner, och landstingen har det generellt sett besvärligare. Framtiden bjuder på ett större demografiskt behov och skatteintäkterna beräknas öka långsammare, vilket gör att det kommer att krävas skattehöjningar både i kommuner och i landsting för att klara av att hålla resultaten över nollstrecket. Långsamt mot återhämtning Den internationella tillväxten återhämtar sig gradvis, efter några år av långsam utveckling. Samtidigt som euroområdets BNP-tillväxt lyfter något fortsätter den relativt starka utvecklingen i både USA och Storbritannien. I år fortsätter det att gå trögt för den för svensk export så viktiga nordiska marknaden, först nästa år förväntas en något bättre utveckling. SKL räknar med att svensk BNP ökar med 3,2 respektive 3,3 procent i år och nästa år. Därefter kommer tillväxten åter igen att utvecklas långsammare. Bra ökningstakt för skatteunderlaget och 2016 Som en följd av sysselsättningsökningen, att den automatiska balanseringen i pensionssystemet släpper och relativt små höjningar av grundavdragen ökar skatteunderlaget kraftigt i år och nästa år. Ökningen är också en effekt av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ned och tas bort. Denna effekt motsvaras dock av en lika stor minskning av statsbidraget. Justerat för detta ökar skatteunderlaget med 4,5 respektive 5,2 procent och Ett av skälen till den höga ökningstakten av skatteunderlaget är att befolkningen nu ökar snabbare i antal än historiska ökningstal. Engångsintäkter stärkte kommunsektorns resultat 2014 Kommunernas och landstingens resultat 2014 blev knappt 14 miljarder, varav drygt 10 miljarder avsåg kommunerna. Även i år kommer kommunerna och landstingen att få engångsintäkter, i form av återbetalda premier. Återbetalningen avser 2004 års inbetalda premier till AFA Försäkring, cirka 5 miljarder, som kommunerna och landstingen nu får tillbaka. Detta är sista gången som återbetalning kommer att göras till kommunsektorn. Kraftigt demografiskt tryck pressar kommunsektorns ekonomi SKL räknar med att kommuner och landsting måste höja skatten för att klara sin framtida ekonomi. Trots antaganden om ökade statsbidrag med två procent i reala termer per år från och med 2017 räknar SKL med att kommunerna måste höja skatten med 40 öre och landstingen med 48 öre, jämfört med dagens nivå, fram till år 2018 för att klara ett resultat som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag. 5

6 Driftredovisning Belopp i miljoner kronor (mnkr) april 2014 april 2014 Budget Prognos Budgetavvikelse Fullmäktige, partistöd och revision 1,5 1,6 4,7 5,1 5,1 0,0 Kommunstyrelsen 27,4 29,4 103,3 119,2 118,0 1,2 Barn- och utbildningsnämnden 239,0 249,1 726,6 755,0 755,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 22,8 21,2 68,5 72,1 71,9 0,2 Miljönämnden 1,6 2,4 7,1 7,3 7,3 0,0 Plan- och byggnadsnämnden 2,2 2,6 8,9 9,4 9,4 0,0 Samrehabnämnden 7,4 3,3 24,3 17,4 17,4 0,0 Socialnämnden tom ,0 0,0 667,9 0,0 0,0 0,0 Socialnämnden från 98,2 301,6 301,6 Äldreomsorgsnämnden 129,8 402,9 402,9 Teknik- och servicenämnden 9,8 10,9 38,1 52,9 52,0 0,9 -varav skattefinansierad del 9,8 10,9 38,1 52,9 52,0 0,9 - varav va-försörjning -0,1-1,6-0,5 0,0 0,0 0,0 regleras mot tidigare års resultat 0,1 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 - varav avfallshantering -1,5-1,8-3,3 0,0 0,0 0,0 regleras mot tidigare års resultat 1,5 1,8 3,3 0,0 0,0 0,0 Valnämnden -0,9 0,0 1,2 0,1 0,2-0,1 Överförmyndarnämnden 0,9 1,0 2,6 2,6 2,6 0,0 Summa nämnder 529,7 549,4 1653, , ,3 2,2 Gemensamma verksamheter 51,2 42,1 44,9 37,9 26,2 11,7 VA-verksamheten, skattefinansiering 0,0 0,0 2,7 2,4 0,3 Avfallsverksamheten, resultatreglering 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 Återföring av kapitalkostnader -26,0-27,3-79,0-83,1-82,6-0,5 Satsning löner 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Disposition av tidigare överskott 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 Reserver - kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 Gemensamma kostnader/intäkter 25,2 14,7-34,1-26,6-38,5 11,8 Nettokostnader före avskrivningar 554,9 564,2 1619, , ,9 14,0 Avskrivningar 18,5 19,4 56,1 59,0 58,0 1,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 573,4 583,5 1675, , ,9 15,0 6

7 Förbrukning första tertialet januari-april Under perioden har 583,5 mnkr av kommunens budgeterade nettokostnader använts. Detta motsvarar 32,8 procent av budgeten. Nettokostnaderna ligger därmed 0,5 procentenheter under en jämn resursförbrukning, som för ett tertial motsvarar 33,3 procent. De redovisade nettokostnaderna för det första tertialet ökade med 1,8 procent jämfört med samma period För nämnderna ökade kostnaderna för den aktuella perioden med 3,7 procent jämfört med samma period föregående år. I föregående års aprilrapport noterades ökningen 2 procent för de samlade nettokostnaderna och 2,3 procent för nämnderna. Kostnader för löner och arvoden inklusive arbetsgivaravgifter har för första tertialet i år jämfört med första tertialet förra året ökat med 21,2 mnkr eller 5,4 procent. Denna ökning ligger i nivå med ökningen mellan 2013 och 2014 års första tertial som då uppgick till 20,9 mnkr eller 5,6 procent. Störst procentuell ökning har sjuklönerna där ökningen är 28,1 procent eller 1,4 mnkr. Även ökningen av semesterlönen är bland de större med 15,2 procent eller 2,1 mnkr. Arvoden till förtroendevalda har ökat med 23,9 procent eller 0,6 mnkr. Ökningen av personalkostnaderna är för första tertialet jämfört med samma period 2014 högre än vad årets personalbudget ökar med (3,8 procent). Att personalkostnaderna ökar mer än den budgeterade ökning är inte hållbart i längden men bedömningen är att budgeten för personalkostnader hålls. Detta mot bakgrund av att nämnderna inte använde hela sin personalbudget 2014 utan 2 procent eller 25 mnkr återstod av budgeten vid slutet av året. Detta tillåter en tillfälligt högre ökningstakt jämfört med budget. Lönerevisionen gav ett utfall runt 3,2 procent inklusive den särskilda lönesatsningen om 5 mnkr. För de verksamhetsposter som redovisas utanför nämnderna ingår ofördelade pensioner, semesterskuldförändring, mm. et för dessa kostnader är drygt 9 mnkr lägre för det första tertialet jämfört med samma period Detta förklaras av att AFA beslutat om återbetalning av 2004 års försäkringspremier vilket innebär en intäkt om 14,7 mnkr. Rensat för denna intäkt har kostnaderna för de gemensamma verksamhetsposterna ökat från 51,2 mnkr till 56,8 mnkr det första tertialet. Ökningen förklaras framförallt av att semesterlöneskulden ökat med 3,9 mnkr mellan åren och uppgår per den siste april till 43,6 mnkr. Detta är ett normalt mönster eftersom skulden arbetas upp av de anställda det första halvåret för att sedan minska i samband med semesteruttag i tertial två. Återföring av kapitalkostnader samt avskrivningarna ligger i stort i linje med föregående år. Årsprognos Prognosen för årsutfallet innebär att verksamhetens totala nettokostnader ökar med 5,2 procent jämfört med Den samlade budgetavvikelsen för nettokostnaderna beräknas till ett budgetöverskott på 15,0 mnkr. 7

8 Nämndernas samlade prognoser för de totala nettokostnaderna innebär en ökning med 5,5 procent mellan 2014 och. Prognosen innebär ett sammantaget budgetöverskott med 2,2 mnkr. Alla nämnder utom valnämnden prognostiserar antingen ingen budgetavvikelse eller budgetöverskott. Utförligare kommentarer till nämndernas utfall finns i Del 5. Prognosen för verksamhetsposterna utanför nämnderna, inklusive avskrivningar, innebär ett budgetöverskott på 12,8 mnkr. Detta förklaras i huvudsak av återbetalningen från AFA som ej ingår i budget samt att pensionskostnaderna prognostiseras bli drygt 3 mnkr högre än budget. 8

9 Investeringsredovisning Nämnd (ink tillägg) Investeringsram janapril Prognos helår Avvikelse helår Kommunstyrelsen 10,0 1,3 10,0 0,0 Barn- och utbildningsnämnden 6,0 0,5 6,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 2,0 0,2 1,0 1,0 Samrehabnämnden 0,1 0,0 0,1 0,0 Socialnämnden 1,3 0,2 1,3 0,0 Äldreomsorgsnämnden 1,7 0,2 1,9-0,2 Plan- och byggnadsnämnden 0,3 0,3 0,3 0,0 Teknik- och servicenämnden: Skattefinansierad del: Internservice 57,5 13,4 61,2-3,7 Gator, parker och GC-vägar 11,0 2,0 14,0-3,0 Summa skattefinansierad del 68,5 15,4 75,2-6,7 Taxefinansierad del Vatten och avlopp 68,0 11,4 39,3 28,7 - varav överföringsledningsprojektet 30,1 6,7 10,3 19,7 Avfallshantering 12,1 0,3 6,3 5,8 Summa taxefinansierad del 80,1 11,8 45,6 34,5 S:a teknik- och servicenämnden 148,6 27,2 120,8 27,8 Investeringar totalt 170,0 29,9 141,4 28,6 varav skattefinansierad del 89,9 18,1 95,8-5,9 varav taxefinansierad del 80,1 11,8 45,6 34,5 Investering i skollokaler* 25,0 *) I investeringsbudgeten finns ett anslag om 25 mnkr för investeringar i skollokaler. Utredning avseende strukturplan för skolan pågår vilken innefattar lokalerna. Exakt belopp som behöver investeras beräknas överstiga 25 mnkr men tidsaspekten finns ännu inte beräknad, beloppet är därför inte inräknat i investeringsplanen enligt antagen budget Kommunstyrelsens investeringsram är delad i två delar, 5 mnkr för fastighetsköp och 5 mnkr för övriga investeringar, främst IT-utrustning. Under årets fyra första månader har 1,3 mnkr eller 13 procent använts. Hela summan avser investeringar i IT-utrustning. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer användas under året. Teknik- och servicenämnden har till och med april investerat för 27,2 mnkr eller 18 procent av budget. Nämnden räknar med att investera totalt 120,8 mnkr (81 procent) under året. Att budgeten inte beräknas följas förklaras främst av förseningar inom överföringsledningsprojekt, 9

10 ombyggnationen av Skene avloppsreningsverk samt åtgärder i nya projekt ex. åtgärder i skredriskområden på Hedbo och åtgärder mot fuktrelaterade skador i skolor. Följande större projekt är aktuella under : Hyssna idrottshall färdigställs, invigning är planerad i slutet av maj prognosen för årets investering är 8,5 mnkr av vilka 5,7 mnkr investerats under det första tertialet. Torestorpskolans om- och tillbyggnad har färdigställts och inflyttning har skett avseende den sista delen med förskolan. Projektet beräknas att slutredovisas i årsbokslutet för. Projektet med nybyggnation av brandstationen i Horred påbörjas, något försenat, genom projektering av förfrågningsunderlag samt bygglovshandlingar. Årets budget om 8 mnkr förväntas inte gå åt i år på grund av förseningen, prognosen är att 4 mnkr kommer investeras. Projektet beräknas att färdigställas Nybyggnad av elevboende för RIG (riksidrottsgymnasiet) pågår i inledningsskedet med markarbeten. Tilläggsoption om ytterligare 8 boenderum är beställd och kommer att genomföras. Årets budget är 23 mnkr och i dagsläget är prognosen att 23,7 mnkr kommer investeras. Bland åtgärder i befintliga lokaler finns budget om 5 mnkr för investeringar i energibesparing så som solceller, luftvärmepumpar och utbyte av ventilationsanläggningar (4 mnkr). Här finns även planerade investeringar för säkerhetshöjande åtgärder så som larminstallationer och utredning kring kameraövervakning (1 mnkr) prognosen är att dessa delar följer budget. Inom gata/park är investeringsbudgeten 8 mnkr för. I denna summa ingår bland annat ett investeringsprojekt för ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel i orter utanför centralorten. Projektet ska leda till belysning av den nya gång- och cykelvägen i Hyssna, belysning på Strandvägen i Sätila samt justering och asfaltering av en pendelparkering i Horred för en total utgift om 2 mnkr. Den planerade nya återvinningscentralen vid Skene skog kommer att handlas upp under sommaren med förhoppning om byggstart i höst. Budgeten om 12 mnkr förväntas inte användas mer än till hälften med anledning av den försening som rått kring projektet. Överföringsledningsprojektet har en budget på 30,1 mnkr. Enligt årsprognosen förväntas 10,3 mnkr av dessa investeras. Anledning till detta är att projektet förskjutits i tid på grund av bland annat marktvister, framtagande av detaljplaner och störningar i entreprenaden. 10

11 Exklusive överföringsledningsprojektet beräknas knappt 29 mnkr investeras inom vatten- och avloppsverksamheten under att jämföra med budgeterade 37,9 mnkr. Detta förklaras till stor del av att nästa etapp av renoveringen av Skene reningsverk beräknas påbörjas 2016 istället för. Övriga nämnder har anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt 11,4 mnkr. Av detta har hittills 1,4 mnkr förbrukats. Enligt prognosen kommer 10,6 mnkr investeras under. 11

12 Personalredovisning Frisktalet, d.v.s. medarbetare med 5 eller färre sjukdagar, har minskat något om än marginellt. Fortfarande har åtta av tio medarbetare en frånvaro som uppgår till maximalt fem sjukdagar per år. Sjukfrånvaron visar dock på en fortsatt ökning. Jämfört med samma period för 2014 är ökningen drygt 15 procent. Det är nu korttidsfrånvaron som ökar mest, medan långtidsfrånvaron, d.v.s. den frånvaro som varar i minst 60 dagar, är ganska oförändrad. Försäkringskassans statistik över sjukfrånvaron i landet visar på samma utveckling, alltså att den totala sjukfrånvaron ökar. Samtidigt gör Försäkringskassan en jämförelse med övriga jämförbara länder i Europa (Tyskland, Nederländerna, Danmark, Norge m fl.). Där konstateras att sjukfrånvaron i Sverige är på samma nivå som i dessa länder. För tio år sedan var sjukfrånvaron i Sverige dubbelt så hög i samma jämförelse. Upphandling av företagshälsovård är klar och fortsatt leverantör av denna tjänst är Previa AB. Upphandling av värdegrundsutbildning för alla medarbetare pågår och ska vara klar före sommaren. Utbildningsinsatsen startar därmed under hösten. Kommunledningskontoret fortsätter med utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet för skyddsombud och chefer. Likaså genomgår alla nya chefer ett introduktionsprogram. En särskild introduktionsdag för nyanställd personal har genomförts. Arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning kommer att vad avser första etappen att vara färdigt till sommaren. Presentation av arbetet ska ske i koncernledning och i arbetsgivarorganet, samt till de fackliga organisationerna. Under hösten ska lönekartläggningen fortsätta och det underlag som därefter tas fram ska kunna användas för löneöversynen Löneöversynen är i sitt slutskede. För medarbetare inom Kommunals avtalsområde gick de nya lönerna ut i april, för övriga kommer den nya lönen att utbetalas från maj månad. et beräknas ligga på cirka 3,2 procent totalt. 12

13 Andelen tillsvidare- och tidsbegränsat anställda, som har 5 eller färre sjukfrånvarodagar under perioden januari mars i procent Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 83,2 85,1 85,1 84,1 Kommunstyrelsen 93,9 90,8 92,5 91,6 Kultur- och fritidsnämnden 86,0 85,7 84,0 82,3 Miljönämnden 95,8 90,5 76,2 60,9 Plan- och byggnadsnämnden 72,2 58,8 90,5 80,0 Samrehabnämnden 79,4 84,3 81,2 81,5 Socialnämnden 88,0 99,8 99,8 78,5 Teknik- och servicenämnden 80,7 78,9 82,1 75,4 Äldreomsorgsnämnden 78,5 78,4 79,5 76,2 Kommunen totalt 81,2 82,2 82,8 80,1 Sjukfrånvaro alla anställda under perioden januari mars i procent Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 5,4 6,3 6,1 7,7 Kommunstyrelsen 2,7 2,2 3,7 3,7 Kultur- och fritidsnämnden 3,7 3,8 5,9 6,0 Miljönämnden 3,9 4,0 9,5 16,5 Plan- och byggnadsnämnden 4,7 12,8 1,7 5,3 Samrehabnämnden 4,3 4,5 5,4 6,8 Socialnämnden 7,0 8,0 7,0 9,3 Teknik- och servicenämnden 7,4 9,4 9,3 7,9 Äldreomsorgsnämnden 7,0 8,1 8,5 9,7 Kommunen totalt 6,1 7,1 7,1 8,3 13

14 Verksamhetsuppföljning Grunduppdrag för huvudverksamheterna I aprilrapporten gör nämnder och styrelser en avstämning av verksamheten samt en första bedömning av om fullmäktiges uppdrag kommer att uppfyllas. Bedömningen av grunduppdragen utgår ifrån hur väl uppdraget gentemot medborgarna uppfylls. I följande tabell redovisas nämnders och styrelsers prognos för hur uppdragen för huvudverksamheterna kommer att uppfyllas. Barn- och utbildningsnämnden April Helår 2014 Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Grundskola/grundsärskola Gymnasieskola/gymnasiesärskola Vuxenutbildning I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Kommunstyrelsen Övergripande utvecklingsfrågor Styrning och ledning Kultur- och fritidsnämnden Kulturskola/kultur för barn och unga Kultur och fritid Bibliotek Folkhälsa Miljönämnden Livsmedelstillsyn Miljötillsyn Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Naturvård I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Delvis Delvis I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Miljö-, livsmedels- och hälsotillsyn: I hög grad Naturvård: Helt Plan- och byggnadsnämnden Bygglov och detaljplaner Helt Helt Samrehabnämnden Rehabilitering Helt Helt Socialnämnden Stöd till personer med funktionsnedsättning Individ och familjeomsorg I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Teknik- och servicenämnden Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Gator Vägar Parker I hög grad Helt Delvis Delvis I hög grad Delvis Helt Delvis Delvis Delvis Valnämnden Val Helt Helt 14

15 Äldreomsorgsnämnden Vård och omsorg om äldre Kommunal hälso- och sjukvård* I hög grad I hög grad I hög grad - Överförmyndarnämnden Överförmyndarverksamhet Delvis I hög grad Marks Bostads AB Bostadsförsörjning Helt Delvis Marks Fastighets AB Lokalförsörjning för industri- och serviceföretag Mark Kraftvärme AB Produktion och försäljning av värme och ånga Produktion och försäljning av el Helt Helt I hög grad Helt Helt Helt *Nytt uppdrag för Av totalt 31 uppdrag görs bedömningen att 7 uppdrag uppfylls helt, 18 uppfylls i hög grad, 6 uppfylls delvis och inga bedöms uppfyllas i låg grad eller inte alls. Kommunstyrelsen har tagit del av nämnders och styrelsers bedömning och noterar att de flesta grunduppdrag förväntas bli uppfyllda helt eller i hög grad, några uppdrag förväntas bli delvis uppfyllda. I avsnittet Verksamhetsberättelse (del 5) finns kommentarer till nämnders och styrelsers bedömning. 15

16 Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen Finansiella mål Positiva ekonomiska resultat Mål: Resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatter, utjämning och finansnetto i genomsnitt under fyra år. Målet var 2 procent fram till och med verksamhetsåret Detta innebär att det genomsnittliga målvärdet för perioden blir 1,25 procent. Prognos: För perioden är prognosen 3,2 procent vilket innebär att målet uppnås. För är prognosen 1,5 procent. Investeringar med egna medel Mål: Investeringsvolymen ska vara lägre än summan av resultat och avskrivningar. Prognos: För att målet ska nås måste självfinansieringsgraden vara minst 100 procent. För perioden är prognosen att självfinansieringsgraden blir 103 procent. För nås inte målet baserat på prognosen utan självfinansieringsgraden blir 60 procent. Oförändrad skattesats Mål: Oförändrad skattesats. Resultat: Målet uppfylls för den senaste perioden och för. 16

17 Resultaträkning, kommunen Belopp i miljoner kronor (mnkr) april 2014 april Budget Prognos Budgetavvikelse Nettokostnader exkl avskrivning -554,9-564,2-1718, ,9 14,0 Avskrivningar -18,5-19,4-59,0-58,0 1,0 Verksamhetens nettokostnader -573,4-583, , ,9 15,0 Skatteintäkter 428,5 446, , ,9-0,6 Utjämning 142,1 146,6 441,5 439,7-1,8 S:a skatter och utjämning 570,6 592, , ,6-2,4 Finansiella intäkter 3,7 2,5 6,7 6,3-0,4 Finansiella kostnader -0,4-0,3-0,7-0,9-0,2 Finansnetto 3,3 2,2 6,0 5,4-0,6 S:a skatter, utjämning och finansnetto 573,9 595, , ,0-3,0 RESULTAT 0,5 11,4 14,1 26,2 12,1 Delårsbokslut Verksamhet Nettokostnaderna för kommunens totala verksamhet under årets första fyra månader är 583,5 mnkr. Detta är 32,8 procent av de budgeterade nettokostnaderna och utfallet ligger därmed under en jämn resursförbrukning under året. I kostnaderna ingår bland annat en ökning av semesterlöneskulden med 43,6 mnkr samt en intäkt i form av återbetalning av premier från AFA med 14,7 mnkr. Finansiering Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift var under årets första fyra månader 592,8 mnkr, motsvarande 33,2 procent av budget. De redovisade skatteintäkterna ökade med 3,9 procent jämfört med samma period et för finansnettot (ränteintäkter minus räntekostnader) var under perioden 2,2 mnkr, 36,7 procent av budget. Jämfört med motsvarande period föregående år har finansnettot minskat med 1,1 mnkr vilket förklaras av att marknadsräntorna ligger på historiskt låga nivåer. Resultat Resultatet i delårsbokslutet är överskott, 11,4 mnkr, en ökning jämfört med motsvarande period 2014 då resultatet uppgick till 0,5 mnkr. Ökningen av resultatet kan i huvudsak härledas till ökade skatteintäkter, AFAåterbetalning som tillsammans väger upp de ökade kostnaderna i nämnderna samt tidigare nämnd semesterlöneskuld. 17

18 Årsprognos Verksamhet Nämndernas prognoser innebär en ökning av deras sammanlagda nettokostnader med 5,5 procent mellan 2014 och. Prognosen innebär också ett budgetöverskott för nämnderna på 2,2 mnkr. De totala nettokostnaderna prognostiseras till 1 762,9 mnkr, en ökning med 87,8 mnkr (5,2 procent) jämfört med helårsutfallet Hänsyn bör dock tas till nämnda AFA-återbetalning (14,7 mnkr) och att kommunen under 2014 erhöll försäkringsersättning för Vävarevallen med 5,2 mnkr. Beaktas dessa båda poster stiger kostnadsökningen till 5,8 procent vilket är något under budgeterad kostnadsökning som uppgår till 6,1 procent. Nettokostnaderna prognostiseras bli sammanlagt 15,0 mnkr lägre än budget. Finansiering Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift baseras på prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting den 29 april. De prognostiserade intäkterna är 1 783,6 mnkr vilket är 2,4 mnkr lägre än budget. Detta innebär att skatteintäkterna förväntas öka med 4,4 procent (75,6 mnkr) mellan 2014 och. Finansnettot är i prognosen ett bidrag på 5,4 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budget och förklaras av ett generellt lägre ränteläge än vad som budgeterats. Resultat Det prognostiserade resultatet är 26,2 mnkr, vilket är 12,1 mnkr högre än budget. AFA-återbetalningen (14,7 mnkr) är huvudorsaken till det högre resultatet blev resultatet ett överskott på 42,0 mnkr. Skillnaderna mellan åren är främst att återbetalningen av AFA-premier inte var aktuellt 2014 samt att nämndernas budgetöverskott 2014 var 34,7 mnkr jämfört med nu prognostiserade 2,2 mnkr. 18

19 Balansräkning, kommunen Belopp i miljoner kr (mnkr). Budget april Prognos 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,01 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader o tekniska anläggningar 818,5 873,1 829,0 894,3 Maskiner och inventarier 79,1 119,1 79,2 86,7 S:a materiella anläggningstillgångar 897,6 992,2 908,2 981 Finansiella anläggningstillgångar 276,7 276,7 277,6 276,7 S:a anläggningstillgångar 1174, ,9 1185, ,7 Omsättningstillgångar Förråd 1,0 0,9 0,9 1,0 Exploateringsområden 12,3 5,8 12,6 5,8 Fordringar 140,36 150,2 187,9 150,2 Kassa och bank, korta placeringar 445,7 342,9 391,5 383,2 S:a omsättningstillgångar 599,4 499,9 592,9 540,3 Summa tillgångar 1773, ,8 1778, ,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början 1327, ,1 1369,2 1369,2 Årets förändring enl resultatbudgeten 42 14,1 11,4 26,2 Eget kapital vid periodens/årets slut 1369, ,2 1380, ,4 Avsättningar Avsättning för pensioner+löneskatt 41,1 37,8 40,8 40,1 Avsättning för deponier mm 6,3 0,0 4,6 3 Summa avsättningar 47,4 37,7 45,4 43,1 Skulder Långfristiga skulder 32,9 34,5 34,8 35,9 Kortfristiga skulder 324,2 323,5 317,9 323,5 Summa skulder 357,1 357,9 352,7 359,4 Summa avsättningar och skulder 404,5 395,7 398,1 402,5 S:a eget kapital, avsättningar och skulder 1773, ,8 1778,7 1797,9 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar (inkl löneskatt) 784,2 768,4 778,6 767,5 Övriga ansvarsförbindelser 829,9 914,9 828,6 826,4 Summa ansvarsförbindelser 1614, ,3 1607,2 1593,9 19

20 Resultaträkning vatten- och avloppsverksamhet Resultaträkning VA / /4 Prognos Budget Avvikelse Totala Intäkter Varav VA-avgifter Industriavgifter Lakvattenavgifter Övrigt brandposter mm Periodiserade anläggningsavgifter Övriga intäkter, lönebidrag mm Totala Kostnader Varav Drift inkl administration Förnyelseplanering Akut/förebyggande underhåll Värdehöjande underhåll Avskrivning VAanläggningar Ränta VAanläggningar Avskrivning Överföringsledningar Ränta Överföringsledningar Resultat Skattetillskott VA Resultat efter Skattetillskott VA Balanserade resultatmedel före årets resultat Balanserade resultatmedel efter årets resultat Redovisning januari-april jämfört med samma period föregående år VA-verksamheten redovisar ett överskott i aprilbokslutet i år på 1,6 mnkr vilket är 1,5 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan årens resultat består i huvudsak av lägre driftskostnader 20

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 Laxå kommun Årsredovisning 2013 Innehåll Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 6 Ekonomisk översikt 7 Nyckeltal 12 Personalredovisning 13 Övergripande mål 17 VERKSAMHETERNA

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer