Aprilrapport Delårsbokslut per april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april"

Transkript

1 Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för

2 Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning... 6 Investeringsredovisning... 9 Personalredovisning Verksamhetsuppföljning Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen Finansiella mål Resultaträkning, kommunen Balansräkning, kommunen Resultaträkning vatten- och avloppsverksamhet Tillämpade redovisningsprinciper Del 4. Ekonomisk redovisning Spinnerskankoncernen Resultaträkning, Spinnerskankoncernen Del 5. Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelsen Barn och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Samrehabnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Valnämnden Äldreomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Marks Bostads AB Marks Fastighets AB Mark Kraftvärme AB

3 Del 1. Inledning och sammanfattning Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens totala ekonomi och verksamhet under de första fyra månaderna samt en prognos för resten av året. Den är också information till externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt inte minst till kommuninvånarna. Ekonomi Kommunens resultat för året beräknas bli 26,2 miljoner kronor (mnkr) vilket är 12,1 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 14,1 mnkr. De totala verksamheternas avvikelse mot budget beräknas till ett överskott om 15,0 mnkr. Intäkterna från skatter och utjämning beräknas bli 2,4 mnkr lägre än budgeterat och finansnettot pekar på ett underskott gentemot budget om 0,6 mnkr. Nämndernas prognos för verksamhetsåret pekar mot ett budgetöverskott med 2,2 mnkr. Alla nämnder (utom valnämnden) prognostiserar antingen ingen budgetavvikelse eller budgetöverskott. Resultatet i delårsbokslutet per siste april är överskott, 11,4 mnkr, en ökning jämfört med motsvarande period 2013 då resultatet uppgick till 0,5 mnkr. Under årets första fyra månader har 18 procent eller 29,9 mnkr av årets investeringsanslag på 170 mnkr förbrukats. Nämnderna räknar med att investeringarna ska uppgå till 141,4 mnkr vilket motsvarar 83 procent av budgeten. Personal Frisktalet, dvs andelen medarbetare med låg sjukfrånvaro är stabilt. Dock visar sjukfrånvaron en fortsatt ökning, främst vad gäller den korta sjukfrånvaron. Personalenhetens stöd mot nämnder och förvaltningar har fungerat väl. Arbetet medarbetsvärdering löper enligt plan. Löneöversynen för är i stort sett avslutad och utfallet ligger inom den budgeterade nivån. Verksamhet Den samlade bedömningen är att nämnder och styrelser kommer att uppfylla sina uppdrag helt eller i hög grad för de flesta huvudverksamheter. Några uppdrag förväntas bli delvis uppfyllda. 3

4 Rapportens struktur Del 1. Inledning och sammanfattning Rapporten inleds med en kort sammanfattning. Del 2. Förvaltningsberättelse Här ges en samlad beskrivning av kommunens ekonomi och verksamhet. Förvaltningsberättelsen inleds med ekonomiska trender. Därefter följer driftoch investeringsredovisningar samt en personalredovisning. Uppföljning av verksamheten avslutar detta avsnitt. Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen Avsnittet inleds med en avstämning av kommunens finansiella mål. Därefter redovisas ekonomiska rapporter för kommunen i form av resultat- och balansräkning. Efter de finansiella rapporterna kommer en separat redovisning av den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp. Avsnittet avslutas med en beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport. Del 4. Ekonomisk redovisning Spinnerskankoncernen Avsnittet beskriver den ekonomiska redovisningen för Spinnerskankoncernen. Del 5. Verksamhetsberättelse I detta avsnitt finns sammandrag per nämnd och bolag om deras verksamhet och ekonomi. 4

5 Del 2. Förvaltningsberättelse Ekonomiska trender Sveriges Kommuner och landsting (SKL) gör i sin Ekonomirapport i april bland annat följande bedömningar. Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År är sista året då sektorn kan räkna med återbetalning från AFA Försäkring. Detta, tillsammans med det faktum att skatteintäkterna utvecklas gynnsamt gör att ekonomin hålls i schack ytterligare ett år, i alla fall för kommunerna sammantaget. Skillnaderna är stora mellan olika kommuner, och landstingen har det generellt sett besvärligare. Framtiden bjuder på ett större demografiskt behov och skatteintäkterna beräknas öka långsammare, vilket gör att det kommer att krävas skattehöjningar både i kommuner och i landsting för att klara av att hålla resultaten över nollstrecket. Långsamt mot återhämtning Den internationella tillväxten återhämtar sig gradvis, efter några år av långsam utveckling. Samtidigt som euroområdets BNP-tillväxt lyfter något fortsätter den relativt starka utvecklingen i både USA och Storbritannien. I år fortsätter det att gå trögt för den för svensk export så viktiga nordiska marknaden, först nästa år förväntas en något bättre utveckling. SKL räknar med att svensk BNP ökar med 3,2 respektive 3,3 procent i år och nästa år. Därefter kommer tillväxten åter igen att utvecklas långsammare. Bra ökningstakt för skatteunderlaget och 2016 Som en följd av sysselsättningsökningen, att den automatiska balanseringen i pensionssystemet släpper och relativt små höjningar av grundavdragen ökar skatteunderlaget kraftigt i år och nästa år. Ökningen är också en effekt av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ned och tas bort. Denna effekt motsvaras dock av en lika stor minskning av statsbidraget. Justerat för detta ökar skatteunderlaget med 4,5 respektive 5,2 procent och Ett av skälen till den höga ökningstakten av skatteunderlaget är att befolkningen nu ökar snabbare i antal än historiska ökningstal. Engångsintäkter stärkte kommunsektorns resultat 2014 Kommunernas och landstingens resultat 2014 blev knappt 14 miljarder, varav drygt 10 miljarder avsåg kommunerna. Även i år kommer kommunerna och landstingen att få engångsintäkter, i form av återbetalda premier. Återbetalningen avser 2004 års inbetalda premier till AFA Försäkring, cirka 5 miljarder, som kommunerna och landstingen nu får tillbaka. Detta är sista gången som återbetalning kommer att göras till kommunsektorn. Kraftigt demografiskt tryck pressar kommunsektorns ekonomi SKL räknar med att kommuner och landsting måste höja skatten för att klara sin framtida ekonomi. Trots antaganden om ökade statsbidrag med två procent i reala termer per år från och med 2017 räknar SKL med att kommunerna måste höja skatten med 40 öre och landstingen med 48 öre, jämfört med dagens nivå, fram till år 2018 för att klara ett resultat som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag. 5

6 Driftredovisning Belopp i miljoner kronor (mnkr) april 2014 april 2014 Budget Prognos Budgetavvikelse Fullmäktige, partistöd och revision 1,5 1,6 4,7 5,1 5,1 0,0 Kommunstyrelsen 27,4 29,4 103,3 119,2 118,0 1,2 Barn- och utbildningsnämnden 239,0 249,1 726,6 755,0 755,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 22,8 21,2 68,5 72,1 71,9 0,2 Miljönämnden 1,6 2,4 7,1 7,3 7,3 0,0 Plan- och byggnadsnämnden 2,2 2,6 8,9 9,4 9,4 0,0 Samrehabnämnden 7,4 3,3 24,3 17,4 17,4 0,0 Socialnämnden tom ,0 0,0 667,9 0,0 0,0 0,0 Socialnämnden från 98,2 301,6 301,6 Äldreomsorgsnämnden 129,8 402,9 402,9 Teknik- och servicenämnden 9,8 10,9 38,1 52,9 52,0 0,9 -varav skattefinansierad del 9,8 10,9 38,1 52,9 52,0 0,9 - varav va-försörjning -0,1-1,6-0,5 0,0 0,0 0,0 regleras mot tidigare års resultat 0,1 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 - varav avfallshantering -1,5-1,8-3,3 0,0 0,0 0,0 regleras mot tidigare års resultat 1,5 1,8 3,3 0,0 0,0 0,0 Valnämnden -0,9 0,0 1,2 0,1 0,2-0,1 Överförmyndarnämnden 0,9 1,0 2,6 2,6 2,6 0,0 Summa nämnder 529,7 549,4 1653, , ,3 2,2 Gemensamma verksamheter 51,2 42,1 44,9 37,9 26,2 11,7 VA-verksamheten, skattefinansiering 0,0 0,0 2,7 2,4 0,3 Avfallsverksamheten, resultatreglering 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 Återföring av kapitalkostnader -26,0-27,3-79,0-83,1-82,6-0,5 Satsning löner 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Disposition av tidigare överskott 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 Reserver - kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 Gemensamma kostnader/intäkter 25,2 14,7-34,1-26,6-38,5 11,8 Nettokostnader före avskrivningar 554,9 564,2 1619, , ,9 14,0 Avskrivningar 18,5 19,4 56,1 59,0 58,0 1,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 573,4 583,5 1675, , ,9 15,0 6

7 Förbrukning första tertialet januari-april Under perioden har 583,5 mnkr av kommunens budgeterade nettokostnader använts. Detta motsvarar 32,8 procent av budgeten. Nettokostnaderna ligger därmed 0,5 procentenheter under en jämn resursförbrukning, som för ett tertial motsvarar 33,3 procent. De redovisade nettokostnaderna för det första tertialet ökade med 1,8 procent jämfört med samma period För nämnderna ökade kostnaderna för den aktuella perioden med 3,7 procent jämfört med samma period föregående år. I föregående års aprilrapport noterades ökningen 2 procent för de samlade nettokostnaderna och 2,3 procent för nämnderna. Kostnader för löner och arvoden inklusive arbetsgivaravgifter har för första tertialet i år jämfört med första tertialet förra året ökat med 21,2 mnkr eller 5,4 procent. Denna ökning ligger i nivå med ökningen mellan 2013 och 2014 års första tertial som då uppgick till 20,9 mnkr eller 5,6 procent. Störst procentuell ökning har sjuklönerna där ökningen är 28,1 procent eller 1,4 mnkr. Även ökningen av semesterlönen är bland de större med 15,2 procent eller 2,1 mnkr. Arvoden till förtroendevalda har ökat med 23,9 procent eller 0,6 mnkr. Ökningen av personalkostnaderna är för första tertialet jämfört med samma period 2014 högre än vad årets personalbudget ökar med (3,8 procent). Att personalkostnaderna ökar mer än den budgeterade ökning är inte hållbart i längden men bedömningen är att budgeten för personalkostnader hålls. Detta mot bakgrund av att nämnderna inte använde hela sin personalbudget 2014 utan 2 procent eller 25 mnkr återstod av budgeten vid slutet av året. Detta tillåter en tillfälligt högre ökningstakt jämfört med budget. Lönerevisionen gav ett utfall runt 3,2 procent inklusive den särskilda lönesatsningen om 5 mnkr. För de verksamhetsposter som redovisas utanför nämnderna ingår ofördelade pensioner, semesterskuldförändring, mm. et för dessa kostnader är drygt 9 mnkr lägre för det första tertialet jämfört med samma period Detta förklaras av att AFA beslutat om återbetalning av 2004 års försäkringspremier vilket innebär en intäkt om 14,7 mnkr. Rensat för denna intäkt har kostnaderna för de gemensamma verksamhetsposterna ökat från 51,2 mnkr till 56,8 mnkr det första tertialet. Ökningen förklaras framförallt av att semesterlöneskulden ökat med 3,9 mnkr mellan åren och uppgår per den siste april till 43,6 mnkr. Detta är ett normalt mönster eftersom skulden arbetas upp av de anställda det första halvåret för att sedan minska i samband med semesteruttag i tertial två. Återföring av kapitalkostnader samt avskrivningarna ligger i stort i linje med föregående år. Årsprognos Prognosen för årsutfallet innebär att verksamhetens totala nettokostnader ökar med 5,2 procent jämfört med Den samlade budgetavvikelsen för nettokostnaderna beräknas till ett budgetöverskott på 15,0 mnkr. 7

8 Nämndernas samlade prognoser för de totala nettokostnaderna innebär en ökning med 5,5 procent mellan 2014 och. Prognosen innebär ett sammantaget budgetöverskott med 2,2 mnkr. Alla nämnder utom valnämnden prognostiserar antingen ingen budgetavvikelse eller budgetöverskott. Utförligare kommentarer till nämndernas utfall finns i Del 5. Prognosen för verksamhetsposterna utanför nämnderna, inklusive avskrivningar, innebär ett budgetöverskott på 12,8 mnkr. Detta förklaras i huvudsak av återbetalningen från AFA som ej ingår i budget samt att pensionskostnaderna prognostiseras bli drygt 3 mnkr högre än budget. 8

9 Investeringsredovisning Nämnd (ink tillägg) Investeringsram janapril Prognos helår Avvikelse helår Kommunstyrelsen 10,0 1,3 10,0 0,0 Barn- och utbildningsnämnden 6,0 0,5 6,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 2,0 0,2 1,0 1,0 Samrehabnämnden 0,1 0,0 0,1 0,0 Socialnämnden 1,3 0,2 1,3 0,0 Äldreomsorgsnämnden 1,7 0,2 1,9-0,2 Plan- och byggnadsnämnden 0,3 0,3 0,3 0,0 Teknik- och servicenämnden: Skattefinansierad del: Internservice 57,5 13,4 61,2-3,7 Gator, parker och GC-vägar 11,0 2,0 14,0-3,0 Summa skattefinansierad del 68,5 15,4 75,2-6,7 Taxefinansierad del Vatten och avlopp 68,0 11,4 39,3 28,7 - varav överföringsledningsprojektet 30,1 6,7 10,3 19,7 Avfallshantering 12,1 0,3 6,3 5,8 Summa taxefinansierad del 80,1 11,8 45,6 34,5 S:a teknik- och servicenämnden 148,6 27,2 120,8 27,8 Investeringar totalt 170,0 29,9 141,4 28,6 varav skattefinansierad del 89,9 18,1 95,8-5,9 varav taxefinansierad del 80,1 11,8 45,6 34,5 Investering i skollokaler* 25,0 *) I investeringsbudgeten finns ett anslag om 25 mnkr för investeringar i skollokaler. Utredning avseende strukturplan för skolan pågår vilken innefattar lokalerna. Exakt belopp som behöver investeras beräknas överstiga 25 mnkr men tidsaspekten finns ännu inte beräknad, beloppet är därför inte inräknat i investeringsplanen enligt antagen budget Kommunstyrelsens investeringsram är delad i två delar, 5 mnkr för fastighetsköp och 5 mnkr för övriga investeringar, främst IT-utrustning. Under årets fyra första månader har 1,3 mnkr eller 13 procent använts. Hela summan avser investeringar i IT-utrustning. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer användas under året. Teknik- och servicenämnden har till och med april investerat för 27,2 mnkr eller 18 procent av budget. Nämnden räknar med att investera totalt 120,8 mnkr (81 procent) under året. Att budgeten inte beräknas följas förklaras främst av förseningar inom överföringsledningsprojekt, 9

10 ombyggnationen av Skene avloppsreningsverk samt åtgärder i nya projekt ex. åtgärder i skredriskområden på Hedbo och åtgärder mot fuktrelaterade skador i skolor. Följande större projekt är aktuella under : Hyssna idrottshall färdigställs, invigning är planerad i slutet av maj prognosen för årets investering är 8,5 mnkr av vilka 5,7 mnkr investerats under det första tertialet. Torestorpskolans om- och tillbyggnad har färdigställts och inflyttning har skett avseende den sista delen med förskolan. Projektet beräknas att slutredovisas i årsbokslutet för. Projektet med nybyggnation av brandstationen i Horred påbörjas, något försenat, genom projektering av förfrågningsunderlag samt bygglovshandlingar. Årets budget om 8 mnkr förväntas inte gå åt i år på grund av förseningen, prognosen är att 4 mnkr kommer investeras. Projektet beräknas att färdigställas Nybyggnad av elevboende för RIG (riksidrottsgymnasiet) pågår i inledningsskedet med markarbeten. Tilläggsoption om ytterligare 8 boenderum är beställd och kommer att genomföras. Årets budget är 23 mnkr och i dagsläget är prognosen att 23,7 mnkr kommer investeras. Bland åtgärder i befintliga lokaler finns budget om 5 mnkr för investeringar i energibesparing så som solceller, luftvärmepumpar och utbyte av ventilationsanläggningar (4 mnkr). Här finns även planerade investeringar för säkerhetshöjande åtgärder så som larminstallationer och utredning kring kameraövervakning (1 mnkr) prognosen är att dessa delar följer budget. Inom gata/park är investeringsbudgeten 8 mnkr för. I denna summa ingår bland annat ett investeringsprojekt för ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel i orter utanför centralorten. Projektet ska leda till belysning av den nya gång- och cykelvägen i Hyssna, belysning på Strandvägen i Sätila samt justering och asfaltering av en pendelparkering i Horred för en total utgift om 2 mnkr. Den planerade nya återvinningscentralen vid Skene skog kommer att handlas upp under sommaren med förhoppning om byggstart i höst. Budgeten om 12 mnkr förväntas inte användas mer än till hälften med anledning av den försening som rått kring projektet. Överföringsledningsprojektet har en budget på 30,1 mnkr. Enligt årsprognosen förväntas 10,3 mnkr av dessa investeras. Anledning till detta är att projektet förskjutits i tid på grund av bland annat marktvister, framtagande av detaljplaner och störningar i entreprenaden. 10

11 Exklusive överföringsledningsprojektet beräknas knappt 29 mnkr investeras inom vatten- och avloppsverksamheten under att jämföra med budgeterade 37,9 mnkr. Detta förklaras till stor del av att nästa etapp av renoveringen av Skene reningsverk beräknas påbörjas 2016 istället för. Övriga nämnder har anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt 11,4 mnkr. Av detta har hittills 1,4 mnkr förbrukats. Enligt prognosen kommer 10,6 mnkr investeras under. 11

12 Personalredovisning Frisktalet, d.v.s. medarbetare med 5 eller färre sjukdagar, har minskat något om än marginellt. Fortfarande har åtta av tio medarbetare en frånvaro som uppgår till maximalt fem sjukdagar per år. Sjukfrånvaron visar dock på en fortsatt ökning. Jämfört med samma period för 2014 är ökningen drygt 15 procent. Det är nu korttidsfrånvaron som ökar mest, medan långtidsfrånvaron, d.v.s. den frånvaro som varar i minst 60 dagar, är ganska oförändrad. Försäkringskassans statistik över sjukfrånvaron i landet visar på samma utveckling, alltså att den totala sjukfrånvaron ökar. Samtidigt gör Försäkringskassan en jämförelse med övriga jämförbara länder i Europa (Tyskland, Nederländerna, Danmark, Norge m fl.). Där konstateras att sjukfrånvaron i Sverige är på samma nivå som i dessa länder. För tio år sedan var sjukfrånvaron i Sverige dubbelt så hög i samma jämförelse. Upphandling av företagshälsovård är klar och fortsatt leverantör av denna tjänst är Previa AB. Upphandling av värdegrundsutbildning för alla medarbetare pågår och ska vara klar före sommaren. Utbildningsinsatsen startar därmed under hösten. Kommunledningskontoret fortsätter med utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet för skyddsombud och chefer. Likaså genomgår alla nya chefer ett introduktionsprogram. En särskild introduktionsdag för nyanställd personal har genomförts. Arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning kommer att vad avser första etappen att vara färdigt till sommaren. Presentation av arbetet ska ske i koncernledning och i arbetsgivarorganet, samt till de fackliga organisationerna. Under hösten ska lönekartläggningen fortsätta och det underlag som därefter tas fram ska kunna användas för löneöversynen Löneöversynen är i sitt slutskede. För medarbetare inom Kommunals avtalsområde gick de nya lönerna ut i april, för övriga kommer den nya lönen att utbetalas från maj månad. et beräknas ligga på cirka 3,2 procent totalt. 12

13 Andelen tillsvidare- och tidsbegränsat anställda, som har 5 eller färre sjukfrånvarodagar under perioden januari mars i procent Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 83,2 85,1 85,1 84,1 Kommunstyrelsen 93,9 90,8 92,5 91,6 Kultur- och fritidsnämnden 86,0 85,7 84,0 82,3 Miljönämnden 95,8 90,5 76,2 60,9 Plan- och byggnadsnämnden 72,2 58,8 90,5 80,0 Samrehabnämnden 79,4 84,3 81,2 81,5 Socialnämnden 88,0 99,8 99,8 78,5 Teknik- och servicenämnden 80,7 78,9 82,1 75,4 Äldreomsorgsnämnden 78,5 78,4 79,5 76,2 Kommunen totalt 81,2 82,2 82,8 80,1 Sjukfrånvaro alla anställda under perioden januari mars i procent Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 5,4 6,3 6,1 7,7 Kommunstyrelsen 2,7 2,2 3,7 3,7 Kultur- och fritidsnämnden 3,7 3,8 5,9 6,0 Miljönämnden 3,9 4,0 9,5 16,5 Plan- och byggnadsnämnden 4,7 12,8 1,7 5,3 Samrehabnämnden 4,3 4,5 5,4 6,8 Socialnämnden 7,0 8,0 7,0 9,3 Teknik- och servicenämnden 7,4 9,4 9,3 7,9 Äldreomsorgsnämnden 7,0 8,1 8,5 9,7 Kommunen totalt 6,1 7,1 7,1 8,3 13

14 Verksamhetsuppföljning Grunduppdrag för huvudverksamheterna I aprilrapporten gör nämnder och styrelser en avstämning av verksamheten samt en första bedömning av om fullmäktiges uppdrag kommer att uppfyllas. Bedömningen av grunduppdragen utgår ifrån hur väl uppdraget gentemot medborgarna uppfylls. I följande tabell redovisas nämnders och styrelsers prognos för hur uppdragen för huvudverksamheterna kommer att uppfyllas. Barn- och utbildningsnämnden April Helår 2014 Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Grundskola/grundsärskola Gymnasieskola/gymnasiesärskola Vuxenutbildning I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Kommunstyrelsen Övergripande utvecklingsfrågor Styrning och ledning Kultur- och fritidsnämnden Kulturskola/kultur för barn och unga Kultur och fritid Bibliotek Folkhälsa Miljönämnden Livsmedelstillsyn Miljötillsyn Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Naturvård I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Delvis Delvis I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Miljö-, livsmedels- och hälsotillsyn: I hög grad Naturvård: Helt Plan- och byggnadsnämnden Bygglov och detaljplaner Helt Helt Samrehabnämnden Rehabilitering Helt Helt Socialnämnden Stöd till personer med funktionsnedsättning Individ och familjeomsorg I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Teknik- och servicenämnden Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Gator Vägar Parker I hög grad Helt Delvis Delvis I hög grad Delvis Helt Delvis Delvis Delvis Valnämnden Val Helt Helt 14

15 Äldreomsorgsnämnden Vård och omsorg om äldre Kommunal hälso- och sjukvård* I hög grad I hög grad I hög grad - Överförmyndarnämnden Överförmyndarverksamhet Delvis I hög grad Marks Bostads AB Bostadsförsörjning Helt Delvis Marks Fastighets AB Lokalförsörjning för industri- och serviceföretag Mark Kraftvärme AB Produktion och försäljning av värme och ånga Produktion och försäljning av el Helt Helt I hög grad Helt Helt Helt *Nytt uppdrag för Av totalt 31 uppdrag görs bedömningen att 7 uppdrag uppfylls helt, 18 uppfylls i hög grad, 6 uppfylls delvis och inga bedöms uppfyllas i låg grad eller inte alls. Kommunstyrelsen har tagit del av nämnders och styrelsers bedömning och noterar att de flesta grunduppdrag förväntas bli uppfyllda helt eller i hög grad, några uppdrag förväntas bli delvis uppfyllda. I avsnittet Verksamhetsberättelse (del 5) finns kommentarer till nämnders och styrelsers bedömning. 15

16 Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen Finansiella mål Positiva ekonomiska resultat Mål: Resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatter, utjämning och finansnetto i genomsnitt under fyra år. Målet var 2 procent fram till och med verksamhetsåret Detta innebär att det genomsnittliga målvärdet för perioden blir 1,25 procent. Prognos: För perioden är prognosen 3,2 procent vilket innebär att målet uppnås. För är prognosen 1,5 procent. Investeringar med egna medel Mål: Investeringsvolymen ska vara lägre än summan av resultat och avskrivningar. Prognos: För att målet ska nås måste självfinansieringsgraden vara minst 100 procent. För perioden är prognosen att självfinansieringsgraden blir 103 procent. För nås inte målet baserat på prognosen utan självfinansieringsgraden blir 60 procent. Oförändrad skattesats Mål: Oförändrad skattesats. Resultat: Målet uppfylls för den senaste perioden och för. 16

17 Resultaträkning, kommunen Belopp i miljoner kronor (mnkr) april 2014 april Budget Prognos Budgetavvikelse Nettokostnader exkl avskrivning -554,9-564,2-1718, ,9 14,0 Avskrivningar -18,5-19,4-59,0-58,0 1,0 Verksamhetens nettokostnader -573,4-583, , ,9 15,0 Skatteintäkter 428,5 446, , ,9-0,6 Utjämning 142,1 146,6 441,5 439,7-1,8 S:a skatter och utjämning 570,6 592, , ,6-2,4 Finansiella intäkter 3,7 2,5 6,7 6,3-0,4 Finansiella kostnader -0,4-0,3-0,7-0,9-0,2 Finansnetto 3,3 2,2 6,0 5,4-0,6 S:a skatter, utjämning och finansnetto 573,9 595, , ,0-3,0 RESULTAT 0,5 11,4 14,1 26,2 12,1 Delårsbokslut Verksamhet Nettokostnaderna för kommunens totala verksamhet under årets första fyra månader är 583,5 mnkr. Detta är 32,8 procent av de budgeterade nettokostnaderna och utfallet ligger därmed under en jämn resursförbrukning under året. I kostnaderna ingår bland annat en ökning av semesterlöneskulden med 43,6 mnkr samt en intäkt i form av återbetalning av premier från AFA med 14,7 mnkr. Finansiering Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift var under årets första fyra månader 592,8 mnkr, motsvarande 33,2 procent av budget. De redovisade skatteintäkterna ökade med 3,9 procent jämfört med samma period et för finansnettot (ränteintäkter minus räntekostnader) var under perioden 2,2 mnkr, 36,7 procent av budget. Jämfört med motsvarande period föregående år har finansnettot minskat med 1,1 mnkr vilket förklaras av att marknadsräntorna ligger på historiskt låga nivåer. Resultat Resultatet i delårsbokslutet är överskott, 11,4 mnkr, en ökning jämfört med motsvarande period 2014 då resultatet uppgick till 0,5 mnkr. Ökningen av resultatet kan i huvudsak härledas till ökade skatteintäkter, AFAåterbetalning som tillsammans väger upp de ökade kostnaderna i nämnderna samt tidigare nämnd semesterlöneskuld. 17

18 Årsprognos Verksamhet Nämndernas prognoser innebär en ökning av deras sammanlagda nettokostnader med 5,5 procent mellan 2014 och. Prognosen innebär också ett budgetöverskott för nämnderna på 2,2 mnkr. De totala nettokostnaderna prognostiseras till 1 762,9 mnkr, en ökning med 87,8 mnkr (5,2 procent) jämfört med helårsutfallet Hänsyn bör dock tas till nämnda AFA-återbetalning (14,7 mnkr) och att kommunen under 2014 erhöll försäkringsersättning för Vävarevallen med 5,2 mnkr. Beaktas dessa båda poster stiger kostnadsökningen till 5,8 procent vilket är något under budgeterad kostnadsökning som uppgår till 6,1 procent. Nettokostnaderna prognostiseras bli sammanlagt 15,0 mnkr lägre än budget. Finansiering Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift baseras på prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting den 29 april. De prognostiserade intäkterna är 1 783,6 mnkr vilket är 2,4 mnkr lägre än budget. Detta innebär att skatteintäkterna förväntas öka med 4,4 procent (75,6 mnkr) mellan 2014 och. Finansnettot är i prognosen ett bidrag på 5,4 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budget och förklaras av ett generellt lägre ränteläge än vad som budgeterats. Resultat Det prognostiserade resultatet är 26,2 mnkr, vilket är 12,1 mnkr högre än budget. AFA-återbetalningen (14,7 mnkr) är huvudorsaken till det högre resultatet blev resultatet ett överskott på 42,0 mnkr. Skillnaderna mellan åren är främst att återbetalningen av AFA-premier inte var aktuellt 2014 samt att nämndernas budgetöverskott 2014 var 34,7 mnkr jämfört med nu prognostiserade 2,2 mnkr. 18

19 Balansräkning, kommunen Belopp i miljoner kr (mnkr). Budget april Prognos 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,01 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader o tekniska anläggningar 818,5 873,1 829,0 894,3 Maskiner och inventarier 79,1 119,1 79,2 86,7 S:a materiella anläggningstillgångar 897,6 992,2 908,2 981 Finansiella anläggningstillgångar 276,7 276,7 277,6 276,7 S:a anläggningstillgångar 1174, ,9 1185, ,7 Omsättningstillgångar Förråd 1,0 0,9 0,9 1,0 Exploateringsområden 12,3 5,8 12,6 5,8 Fordringar 140,36 150,2 187,9 150,2 Kassa och bank, korta placeringar 445,7 342,9 391,5 383,2 S:a omsättningstillgångar 599,4 499,9 592,9 540,3 Summa tillgångar 1773, ,8 1778, ,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början 1327, ,1 1369,2 1369,2 Årets förändring enl resultatbudgeten 42 14,1 11,4 26,2 Eget kapital vid periodens/årets slut 1369, ,2 1380, ,4 Avsättningar Avsättning för pensioner+löneskatt 41,1 37,8 40,8 40,1 Avsättning för deponier mm 6,3 0,0 4,6 3 Summa avsättningar 47,4 37,7 45,4 43,1 Skulder Långfristiga skulder 32,9 34,5 34,8 35,9 Kortfristiga skulder 324,2 323,5 317,9 323,5 Summa skulder 357,1 357,9 352,7 359,4 Summa avsättningar och skulder 404,5 395,7 398,1 402,5 S:a eget kapital, avsättningar och skulder 1773, ,8 1778,7 1797,9 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar (inkl löneskatt) 784,2 768,4 778,6 767,5 Övriga ansvarsförbindelser 829,9 914,9 828,6 826,4 Summa ansvarsförbindelser 1614, ,3 1607,2 1593,9 19

20 Resultaträkning vatten- och avloppsverksamhet Resultaträkning VA / /4 Prognos Budget Avvikelse Totala Intäkter Varav VA-avgifter Industriavgifter Lakvattenavgifter Övrigt brandposter mm Periodiserade anläggningsavgifter Övriga intäkter, lönebidrag mm Totala Kostnader Varav Drift inkl administration Förnyelseplanering Akut/förebyggande underhåll Värdehöjande underhåll Avskrivning VAanläggningar Ränta VAanläggningar Avskrivning Överföringsledningar Ränta Överföringsledningar Resultat Skattetillskott VA Resultat efter Skattetillskott VA Balanserade resultatmedel före årets resultat Balanserade resultatmedel efter årets resultat Redovisning januari-april jämfört med samma period föregående år VA-verksamheten redovisar ett överskott i aprilbokslutet i år på 1,6 mnkr vilket är 1,5 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan årens resultat består i huvudsak av lägre driftskostnader 20

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer