Aprilrapport Delårsbokslut per april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april"

Transkript

1 Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för

2 Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning... 6 Investeringsredovisning... 9 Personalredovisning Verksamhetsuppföljning Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen Finansiella mål Resultaträkning, kommunen Balansräkning, kommunen Resultaträkning vatten- och avloppsverksamhet Tillämpade redovisningsprinciper Del 4. Ekonomisk redovisning Spinnerskankoncernen Resultaträkning, Spinnerskankoncernen Del 5. Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelsen Barn och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Samrehabnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Valnämnden Äldreomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Marks Bostads AB Marks Fastighets AB Mark Kraftvärme AB

3 Del 1. Inledning och sammanfattning Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens totala ekonomi och verksamhet under de första fyra månaderna samt en prognos för resten av året. Den är också information till externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt inte minst till kommuninvånarna. Ekonomi Kommunens resultat för året beräknas bli 26,2 miljoner kronor (mnkr) vilket är 12,1 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 14,1 mnkr. De totala verksamheternas avvikelse mot budget beräknas till ett överskott om 15,0 mnkr. Intäkterna från skatter och utjämning beräknas bli 2,4 mnkr lägre än budgeterat och finansnettot pekar på ett underskott gentemot budget om 0,6 mnkr. Nämndernas prognos för verksamhetsåret pekar mot ett budgetöverskott med 2,2 mnkr. Alla nämnder (utom valnämnden) prognostiserar antingen ingen budgetavvikelse eller budgetöverskott. Resultatet i delårsbokslutet per siste april är överskott, 11,4 mnkr, en ökning jämfört med motsvarande period 2013 då resultatet uppgick till 0,5 mnkr. Under årets första fyra månader har 18 procent eller 29,9 mnkr av årets investeringsanslag på 170 mnkr förbrukats. Nämnderna räknar med att investeringarna ska uppgå till 141,4 mnkr vilket motsvarar 83 procent av budgeten. Personal Frisktalet, dvs andelen medarbetare med låg sjukfrånvaro är stabilt. Dock visar sjukfrånvaron en fortsatt ökning, främst vad gäller den korta sjukfrånvaron. Personalenhetens stöd mot nämnder och förvaltningar har fungerat väl. Arbetet medarbetsvärdering löper enligt plan. Löneöversynen för är i stort sett avslutad och utfallet ligger inom den budgeterade nivån. Verksamhet Den samlade bedömningen är att nämnder och styrelser kommer att uppfylla sina uppdrag helt eller i hög grad för de flesta huvudverksamheter. Några uppdrag förväntas bli delvis uppfyllda. 3

4 Rapportens struktur Del 1. Inledning och sammanfattning Rapporten inleds med en kort sammanfattning. Del 2. Förvaltningsberättelse Här ges en samlad beskrivning av kommunens ekonomi och verksamhet. Förvaltningsberättelsen inleds med ekonomiska trender. Därefter följer driftoch investeringsredovisningar samt en personalredovisning. Uppföljning av verksamheten avslutar detta avsnitt. Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen Avsnittet inleds med en avstämning av kommunens finansiella mål. Därefter redovisas ekonomiska rapporter för kommunen i form av resultat- och balansräkning. Efter de finansiella rapporterna kommer en separat redovisning av den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp. Avsnittet avslutas med en beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport. Del 4. Ekonomisk redovisning Spinnerskankoncernen Avsnittet beskriver den ekonomiska redovisningen för Spinnerskankoncernen. Del 5. Verksamhetsberättelse I detta avsnitt finns sammandrag per nämnd och bolag om deras verksamhet och ekonomi. 4

5 Del 2. Förvaltningsberättelse Ekonomiska trender Sveriges Kommuner och landsting (SKL) gör i sin Ekonomirapport i april bland annat följande bedömningar. Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År är sista året då sektorn kan räkna med återbetalning från AFA Försäkring. Detta, tillsammans med det faktum att skatteintäkterna utvecklas gynnsamt gör att ekonomin hålls i schack ytterligare ett år, i alla fall för kommunerna sammantaget. Skillnaderna är stora mellan olika kommuner, och landstingen har det generellt sett besvärligare. Framtiden bjuder på ett större demografiskt behov och skatteintäkterna beräknas öka långsammare, vilket gör att det kommer att krävas skattehöjningar både i kommuner och i landsting för att klara av att hålla resultaten över nollstrecket. Långsamt mot återhämtning Den internationella tillväxten återhämtar sig gradvis, efter några år av långsam utveckling. Samtidigt som euroområdets BNP-tillväxt lyfter något fortsätter den relativt starka utvecklingen i både USA och Storbritannien. I år fortsätter det att gå trögt för den för svensk export så viktiga nordiska marknaden, först nästa år förväntas en något bättre utveckling. SKL räknar med att svensk BNP ökar med 3,2 respektive 3,3 procent i år och nästa år. Därefter kommer tillväxten åter igen att utvecklas långsammare. Bra ökningstakt för skatteunderlaget och 2016 Som en följd av sysselsättningsökningen, att den automatiska balanseringen i pensionssystemet släpper och relativt små höjningar av grundavdragen ökar skatteunderlaget kraftigt i år och nästa år. Ökningen är också en effekt av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ned och tas bort. Denna effekt motsvaras dock av en lika stor minskning av statsbidraget. Justerat för detta ökar skatteunderlaget med 4,5 respektive 5,2 procent och Ett av skälen till den höga ökningstakten av skatteunderlaget är att befolkningen nu ökar snabbare i antal än historiska ökningstal. Engångsintäkter stärkte kommunsektorns resultat 2014 Kommunernas och landstingens resultat 2014 blev knappt 14 miljarder, varav drygt 10 miljarder avsåg kommunerna. Även i år kommer kommunerna och landstingen att få engångsintäkter, i form av återbetalda premier. Återbetalningen avser 2004 års inbetalda premier till AFA Försäkring, cirka 5 miljarder, som kommunerna och landstingen nu får tillbaka. Detta är sista gången som återbetalning kommer att göras till kommunsektorn. Kraftigt demografiskt tryck pressar kommunsektorns ekonomi SKL räknar med att kommuner och landsting måste höja skatten för att klara sin framtida ekonomi. Trots antaganden om ökade statsbidrag med två procent i reala termer per år från och med 2017 räknar SKL med att kommunerna måste höja skatten med 40 öre och landstingen med 48 öre, jämfört med dagens nivå, fram till år 2018 för att klara ett resultat som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag. 5

6 Driftredovisning Belopp i miljoner kronor (mnkr) april 2014 april 2014 Budget Prognos Budgetavvikelse Fullmäktige, partistöd och revision 1,5 1,6 4,7 5,1 5,1 0,0 Kommunstyrelsen 27,4 29,4 103,3 119,2 118,0 1,2 Barn- och utbildningsnämnden 239,0 249,1 726,6 755,0 755,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 22,8 21,2 68,5 72,1 71,9 0,2 Miljönämnden 1,6 2,4 7,1 7,3 7,3 0,0 Plan- och byggnadsnämnden 2,2 2,6 8,9 9,4 9,4 0,0 Samrehabnämnden 7,4 3,3 24,3 17,4 17,4 0,0 Socialnämnden tom ,0 0,0 667,9 0,0 0,0 0,0 Socialnämnden från 98,2 301,6 301,6 Äldreomsorgsnämnden 129,8 402,9 402,9 Teknik- och servicenämnden 9,8 10,9 38,1 52,9 52,0 0,9 -varav skattefinansierad del 9,8 10,9 38,1 52,9 52,0 0,9 - varav va-försörjning -0,1-1,6-0,5 0,0 0,0 0,0 regleras mot tidigare års resultat 0,1 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 - varav avfallshantering -1,5-1,8-3,3 0,0 0,0 0,0 regleras mot tidigare års resultat 1,5 1,8 3,3 0,0 0,0 0,0 Valnämnden -0,9 0,0 1,2 0,1 0,2-0,1 Överförmyndarnämnden 0,9 1,0 2,6 2,6 2,6 0,0 Summa nämnder 529,7 549,4 1653, , ,3 2,2 Gemensamma verksamheter 51,2 42,1 44,9 37,9 26,2 11,7 VA-verksamheten, skattefinansiering 0,0 0,0 2,7 2,4 0,3 Avfallsverksamheten, resultatreglering 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 Återföring av kapitalkostnader -26,0-27,3-79,0-83,1-82,6-0,5 Satsning löner 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Disposition av tidigare överskott 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 Reserver - kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 Gemensamma kostnader/intäkter 25,2 14,7-34,1-26,6-38,5 11,8 Nettokostnader före avskrivningar 554,9 564,2 1619, , ,9 14,0 Avskrivningar 18,5 19,4 56,1 59,0 58,0 1,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 573,4 583,5 1675, , ,9 15,0 6

7 Förbrukning första tertialet januari-april Under perioden har 583,5 mnkr av kommunens budgeterade nettokostnader använts. Detta motsvarar 32,8 procent av budgeten. Nettokostnaderna ligger därmed 0,5 procentenheter under en jämn resursförbrukning, som för ett tertial motsvarar 33,3 procent. De redovisade nettokostnaderna för det första tertialet ökade med 1,8 procent jämfört med samma period För nämnderna ökade kostnaderna för den aktuella perioden med 3,7 procent jämfört med samma period föregående år. I föregående års aprilrapport noterades ökningen 2 procent för de samlade nettokostnaderna och 2,3 procent för nämnderna. Kostnader för löner och arvoden inklusive arbetsgivaravgifter har för första tertialet i år jämfört med första tertialet förra året ökat med 21,2 mnkr eller 5,4 procent. Denna ökning ligger i nivå med ökningen mellan 2013 och 2014 års första tertial som då uppgick till 20,9 mnkr eller 5,6 procent. Störst procentuell ökning har sjuklönerna där ökningen är 28,1 procent eller 1,4 mnkr. Även ökningen av semesterlönen är bland de större med 15,2 procent eller 2,1 mnkr. Arvoden till förtroendevalda har ökat med 23,9 procent eller 0,6 mnkr. Ökningen av personalkostnaderna är för första tertialet jämfört med samma period 2014 högre än vad årets personalbudget ökar med (3,8 procent). Att personalkostnaderna ökar mer än den budgeterade ökning är inte hållbart i längden men bedömningen är att budgeten för personalkostnader hålls. Detta mot bakgrund av att nämnderna inte använde hela sin personalbudget 2014 utan 2 procent eller 25 mnkr återstod av budgeten vid slutet av året. Detta tillåter en tillfälligt högre ökningstakt jämfört med budget. Lönerevisionen gav ett utfall runt 3,2 procent inklusive den särskilda lönesatsningen om 5 mnkr. För de verksamhetsposter som redovisas utanför nämnderna ingår ofördelade pensioner, semesterskuldförändring, mm. et för dessa kostnader är drygt 9 mnkr lägre för det första tertialet jämfört med samma period Detta förklaras av att AFA beslutat om återbetalning av 2004 års försäkringspremier vilket innebär en intäkt om 14,7 mnkr. Rensat för denna intäkt har kostnaderna för de gemensamma verksamhetsposterna ökat från 51,2 mnkr till 56,8 mnkr det första tertialet. Ökningen förklaras framförallt av att semesterlöneskulden ökat med 3,9 mnkr mellan åren och uppgår per den siste april till 43,6 mnkr. Detta är ett normalt mönster eftersom skulden arbetas upp av de anställda det första halvåret för att sedan minska i samband med semesteruttag i tertial två. Återföring av kapitalkostnader samt avskrivningarna ligger i stort i linje med föregående år. Årsprognos Prognosen för årsutfallet innebär att verksamhetens totala nettokostnader ökar med 5,2 procent jämfört med Den samlade budgetavvikelsen för nettokostnaderna beräknas till ett budgetöverskott på 15,0 mnkr. 7

8 Nämndernas samlade prognoser för de totala nettokostnaderna innebär en ökning med 5,5 procent mellan 2014 och. Prognosen innebär ett sammantaget budgetöverskott med 2,2 mnkr. Alla nämnder utom valnämnden prognostiserar antingen ingen budgetavvikelse eller budgetöverskott. Utförligare kommentarer till nämndernas utfall finns i Del 5. Prognosen för verksamhetsposterna utanför nämnderna, inklusive avskrivningar, innebär ett budgetöverskott på 12,8 mnkr. Detta förklaras i huvudsak av återbetalningen från AFA som ej ingår i budget samt att pensionskostnaderna prognostiseras bli drygt 3 mnkr högre än budget. 8

9 Investeringsredovisning Nämnd (ink tillägg) Investeringsram janapril Prognos helår Avvikelse helår Kommunstyrelsen 10,0 1,3 10,0 0,0 Barn- och utbildningsnämnden 6,0 0,5 6,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 2,0 0,2 1,0 1,0 Samrehabnämnden 0,1 0,0 0,1 0,0 Socialnämnden 1,3 0,2 1,3 0,0 Äldreomsorgsnämnden 1,7 0,2 1,9-0,2 Plan- och byggnadsnämnden 0,3 0,3 0,3 0,0 Teknik- och servicenämnden: Skattefinansierad del: Internservice 57,5 13,4 61,2-3,7 Gator, parker och GC-vägar 11,0 2,0 14,0-3,0 Summa skattefinansierad del 68,5 15,4 75,2-6,7 Taxefinansierad del Vatten och avlopp 68,0 11,4 39,3 28,7 - varav överföringsledningsprojektet 30,1 6,7 10,3 19,7 Avfallshantering 12,1 0,3 6,3 5,8 Summa taxefinansierad del 80,1 11,8 45,6 34,5 S:a teknik- och servicenämnden 148,6 27,2 120,8 27,8 Investeringar totalt 170,0 29,9 141,4 28,6 varav skattefinansierad del 89,9 18,1 95,8-5,9 varav taxefinansierad del 80,1 11,8 45,6 34,5 Investering i skollokaler* 25,0 *) I investeringsbudgeten finns ett anslag om 25 mnkr för investeringar i skollokaler. Utredning avseende strukturplan för skolan pågår vilken innefattar lokalerna. Exakt belopp som behöver investeras beräknas överstiga 25 mnkr men tidsaspekten finns ännu inte beräknad, beloppet är därför inte inräknat i investeringsplanen enligt antagen budget Kommunstyrelsens investeringsram är delad i två delar, 5 mnkr för fastighetsköp och 5 mnkr för övriga investeringar, främst IT-utrustning. Under årets fyra första månader har 1,3 mnkr eller 13 procent använts. Hela summan avser investeringar i IT-utrustning. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer användas under året. Teknik- och servicenämnden har till och med april investerat för 27,2 mnkr eller 18 procent av budget. Nämnden räknar med att investera totalt 120,8 mnkr (81 procent) under året. Att budgeten inte beräknas följas förklaras främst av förseningar inom överföringsledningsprojekt, 9

10 ombyggnationen av Skene avloppsreningsverk samt åtgärder i nya projekt ex. åtgärder i skredriskområden på Hedbo och åtgärder mot fuktrelaterade skador i skolor. Följande större projekt är aktuella under : Hyssna idrottshall färdigställs, invigning är planerad i slutet av maj prognosen för årets investering är 8,5 mnkr av vilka 5,7 mnkr investerats under det första tertialet. Torestorpskolans om- och tillbyggnad har färdigställts och inflyttning har skett avseende den sista delen med förskolan. Projektet beräknas att slutredovisas i årsbokslutet för. Projektet med nybyggnation av brandstationen i Horred påbörjas, något försenat, genom projektering av förfrågningsunderlag samt bygglovshandlingar. Årets budget om 8 mnkr förväntas inte gå åt i år på grund av förseningen, prognosen är att 4 mnkr kommer investeras. Projektet beräknas att färdigställas Nybyggnad av elevboende för RIG (riksidrottsgymnasiet) pågår i inledningsskedet med markarbeten. Tilläggsoption om ytterligare 8 boenderum är beställd och kommer att genomföras. Årets budget är 23 mnkr och i dagsläget är prognosen att 23,7 mnkr kommer investeras. Bland åtgärder i befintliga lokaler finns budget om 5 mnkr för investeringar i energibesparing så som solceller, luftvärmepumpar och utbyte av ventilationsanläggningar (4 mnkr). Här finns även planerade investeringar för säkerhetshöjande åtgärder så som larminstallationer och utredning kring kameraövervakning (1 mnkr) prognosen är att dessa delar följer budget. Inom gata/park är investeringsbudgeten 8 mnkr för. I denna summa ingår bland annat ett investeringsprojekt för ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel i orter utanför centralorten. Projektet ska leda till belysning av den nya gång- och cykelvägen i Hyssna, belysning på Strandvägen i Sätila samt justering och asfaltering av en pendelparkering i Horred för en total utgift om 2 mnkr. Den planerade nya återvinningscentralen vid Skene skog kommer att handlas upp under sommaren med förhoppning om byggstart i höst. Budgeten om 12 mnkr förväntas inte användas mer än till hälften med anledning av den försening som rått kring projektet. Överföringsledningsprojektet har en budget på 30,1 mnkr. Enligt årsprognosen förväntas 10,3 mnkr av dessa investeras. Anledning till detta är att projektet förskjutits i tid på grund av bland annat marktvister, framtagande av detaljplaner och störningar i entreprenaden. 10

11 Exklusive överföringsledningsprojektet beräknas knappt 29 mnkr investeras inom vatten- och avloppsverksamheten under att jämföra med budgeterade 37,9 mnkr. Detta förklaras till stor del av att nästa etapp av renoveringen av Skene reningsverk beräknas påbörjas 2016 istället för. Övriga nämnder har anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt 11,4 mnkr. Av detta har hittills 1,4 mnkr förbrukats. Enligt prognosen kommer 10,6 mnkr investeras under. 11

12 Personalredovisning Frisktalet, d.v.s. medarbetare med 5 eller färre sjukdagar, har minskat något om än marginellt. Fortfarande har åtta av tio medarbetare en frånvaro som uppgår till maximalt fem sjukdagar per år. Sjukfrånvaron visar dock på en fortsatt ökning. Jämfört med samma period för 2014 är ökningen drygt 15 procent. Det är nu korttidsfrånvaron som ökar mest, medan långtidsfrånvaron, d.v.s. den frånvaro som varar i minst 60 dagar, är ganska oförändrad. Försäkringskassans statistik över sjukfrånvaron i landet visar på samma utveckling, alltså att den totala sjukfrånvaron ökar. Samtidigt gör Försäkringskassan en jämförelse med övriga jämförbara länder i Europa (Tyskland, Nederländerna, Danmark, Norge m fl.). Där konstateras att sjukfrånvaron i Sverige är på samma nivå som i dessa länder. För tio år sedan var sjukfrånvaron i Sverige dubbelt så hög i samma jämförelse. Upphandling av företagshälsovård är klar och fortsatt leverantör av denna tjänst är Previa AB. Upphandling av värdegrundsutbildning för alla medarbetare pågår och ska vara klar före sommaren. Utbildningsinsatsen startar därmed under hösten. Kommunledningskontoret fortsätter med utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet för skyddsombud och chefer. Likaså genomgår alla nya chefer ett introduktionsprogram. En särskild introduktionsdag för nyanställd personal har genomförts. Arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning kommer att vad avser första etappen att vara färdigt till sommaren. Presentation av arbetet ska ske i koncernledning och i arbetsgivarorganet, samt till de fackliga organisationerna. Under hösten ska lönekartläggningen fortsätta och det underlag som därefter tas fram ska kunna användas för löneöversynen Löneöversynen är i sitt slutskede. För medarbetare inom Kommunals avtalsområde gick de nya lönerna ut i april, för övriga kommer den nya lönen att utbetalas från maj månad. et beräknas ligga på cirka 3,2 procent totalt. 12

13 Andelen tillsvidare- och tidsbegränsat anställda, som har 5 eller färre sjukfrånvarodagar under perioden januari mars i procent Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 83,2 85,1 85,1 84,1 Kommunstyrelsen 93,9 90,8 92,5 91,6 Kultur- och fritidsnämnden 86,0 85,7 84,0 82,3 Miljönämnden 95,8 90,5 76,2 60,9 Plan- och byggnadsnämnden 72,2 58,8 90,5 80,0 Samrehabnämnden 79,4 84,3 81,2 81,5 Socialnämnden 88,0 99,8 99,8 78,5 Teknik- och servicenämnden 80,7 78,9 82,1 75,4 Äldreomsorgsnämnden 78,5 78,4 79,5 76,2 Kommunen totalt 81,2 82,2 82,8 80,1 Sjukfrånvaro alla anställda under perioden januari mars i procent Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 5,4 6,3 6,1 7,7 Kommunstyrelsen 2,7 2,2 3,7 3,7 Kultur- och fritidsnämnden 3,7 3,8 5,9 6,0 Miljönämnden 3,9 4,0 9,5 16,5 Plan- och byggnadsnämnden 4,7 12,8 1,7 5,3 Samrehabnämnden 4,3 4,5 5,4 6,8 Socialnämnden 7,0 8,0 7,0 9,3 Teknik- och servicenämnden 7,4 9,4 9,3 7,9 Äldreomsorgsnämnden 7,0 8,1 8,5 9,7 Kommunen totalt 6,1 7,1 7,1 8,3 13

14 Verksamhetsuppföljning Grunduppdrag för huvudverksamheterna I aprilrapporten gör nämnder och styrelser en avstämning av verksamheten samt en första bedömning av om fullmäktiges uppdrag kommer att uppfyllas. Bedömningen av grunduppdragen utgår ifrån hur väl uppdraget gentemot medborgarna uppfylls. I följande tabell redovisas nämnders och styrelsers prognos för hur uppdragen för huvudverksamheterna kommer att uppfyllas. Barn- och utbildningsnämnden April Helår 2014 Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Grundskola/grundsärskola Gymnasieskola/gymnasiesärskola Vuxenutbildning I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Kommunstyrelsen Övergripande utvecklingsfrågor Styrning och ledning Kultur- och fritidsnämnden Kulturskola/kultur för barn och unga Kultur och fritid Bibliotek Folkhälsa Miljönämnden Livsmedelstillsyn Miljötillsyn Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Naturvård I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Delvis Delvis I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Miljö-, livsmedels- och hälsotillsyn: I hög grad Naturvård: Helt Plan- och byggnadsnämnden Bygglov och detaljplaner Helt Helt Samrehabnämnden Rehabilitering Helt Helt Socialnämnden Stöd till personer med funktionsnedsättning Individ och familjeomsorg I hög grad I hög grad I hög grad I hög grad Teknik- och servicenämnden Vatten- och avloppsförsörjning Avfallshantering Gator Vägar Parker I hög grad Helt Delvis Delvis I hög grad Delvis Helt Delvis Delvis Delvis Valnämnden Val Helt Helt 14

15 Äldreomsorgsnämnden Vård och omsorg om äldre Kommunal hälso- och sjukvård* I hög grad I hög grad I hög grad - Överförmyndarnämnden Överförmyndarverksamhet Delvis I hög grad Marks Bostads AB Bostadsförsörjning Helt Delvis Marks Fastighets AB Lokalförsörjning för industri- och serviceföretag Mark Kraftvärme AB Produktion och försäljning av värme och ånga Produktion och försäljning av el Helt Helt I hög grad Helt Helt Helt *Nytt uppdrag för Av totalt 31 uppdrag görs bedömningen att 7 uppdrag uppfylls helt, 18 uppfylls i hög grad, 6 uppfylls delvis och inga bedöms uppfyllas i låg grad eller inte alls. Kommunstyrelsen har tagit del av nämnders och styrelsers bedömning och noterar att de flesta grunduppdrag förväntas bli uppfyllda helt eller i hög grad, några uppdrag förväntas bli delvis uppfyllda. I avsnittet Verksamhetsberättelse (del 5) finns kommentarer till nämnders och styrelsers bedömning. 15

16 Del 3. Ekonomisk redovisning kommunen Finansiella mål Positiva ekonomiska resultat Mål: Resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatter, utjämning och finansnetto i genomsnitt under fyra år. Målet var 2 procent fram till och med verksamhetsåret Detta innebär att det genomsnittliga målvärdet för perioden blir 1,25 procent. Prognos: För perioden är prognosen 3,2 procent vilket innebär att målet uppnås. För är prognosen 1,5 procent. Investeringar med egna medel Mål: Investeringsvolymen ska vara lägre än summan av resultat och avskrivningar. Prognos: För att målet ska nås måste självfinansieringsgraden vara minst 100 procent. För perioden är prognosen att självfinansieringsgraden blir 103 procent. För nås inte målet baserat på prognosen utan självfinansieringsgraden blir 60 procent. Oförändrad skattesats Mål: Oförändrad skattesats. Resultat: Målet uppfylls för den senaste perioden och för. 16

17 Resultaträkning, kommunen Belopp i miljoner kronor (mnkr) april 2014 april Budget Prognos Budgetavvikelse Nettokostnader exkl avskrivning -554,9-564,2-1718, ,9 14,0 Avskrivningar -18,5-19,4-59,0-58,0 1,0 Verksamhetens nettokostnader -573,4-583, , ,9 15,0 Skatteintäkter 428,5 446, , ,9-0,6 Utjämning 142,1 146,6 441,5 439,7-1,8 S:a skatter och utjämning 570,6 592, , ,6-2,4 Finansiella intäkter 3,7 2,5 6,7 6,3-0,4 Finansiella kostnader -0,4-0,3-0,7-0,9-0,2 Finansnetto 3,3 2,2 6,0 5,4-0,6 S:a skatter, utjämning och finansnetto 573,9 595, , ,0-3,0 RESULTAT 0,5 11,4 14,1 26,2 12,1 Delårsbokslut Verksamhet Nettokostnaderna för kommunens totala verksamhet under årets första fyra månader är 583,5 mnkr. Detta är 32,8 procent av de budgeterade nettokostnaderna och utfallet ligger därmed under en jämn resursförbrukning under året. I kostnaderna ingår bland annat en ökning av semesterlöneskulden med 43,6 mnkr samt en intäkt i form av återbetalning av premier från AFA med 14,7 mnkr. Finansiering Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift var under årets första fyra månader 592,8 mnkr, motsvarande 33,2 procent av budget. De redovisade skatteintäkterna ökade med 3,9 procent jämfört med samma period et för finansnettot (ränteintäkter minus räntekostnader) var under perioden 2,2 mnkr, 36,7 procent av budget. Jämfört med motsvarande period föregående år har finansnettot minskat med 1,1 mnkr vilket förklaras av att marknadsräntorna ligger på historiskt låga nivåer. Resultat Resultatet i delårsbokslutet är överskott, 11,4 mnkr, en ökning jämfört med motsvarande period 2014 då resultatet uppgick till 0,5 mnkr. Ökningen av resultatet kan i huvudsak härledas till ökade skatteintäkter, AFAåterbetalning som tillsammans väger upp de ökade kostnaderna i nämnderna samt tidigare nämnd semesterlöneskuld. 17

18 Årsprognos Verksamhet Nämndernas prognoser innebär en ökning av deras sammanlagda nettokostnader med 5,5 procent mellan 2014 och. Prognosen innebär också ett budgetöverskott för nämnderna på 2,2 mnkr. De totala nettokostnaderna prognostiseras till 1 762,9 mnkr, en ökning med 87,8 mnkr (5,2 procent) jämfört med helårsutfallet Hänsyn bör dock tas till nämnda AFA-återbetalning (14,7 mnkr) och att kommunen under 2014 erhöll försäkringsersättning för Vävarevallen med 5,2 mnkr. Beaktas dessa båda poster stiger kostnadsökningen till 5,8 procent vilket är något under budgeterad kostnadsökning som uppgår till 6,1 procent. Nettokostnaderna prognostiseras bli sammanlagt 15,0 mnkr lägre än budget. Finansiering Intäkterna från skatter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift baseras på prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting den 29 april. De prognostiserade intäkterna är 1 783,6 mnkr vilket är 2,4 mnkr lägre än budget. Detta innebär att skatteintäkterna förväntas öka med 4,4 procent (75,6 mnkr) mellan 2014 och. Finansnettot är i prognosen ett bidrag på 5,4 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budget och förklaras av ett generellt lägre ränteläge än vad som budgeterats. Resultat Det prognostiserade resultatet är 26,2 mnkr, vilket är 12,1 mnkr högre än budget. AFA-återbetalningen (14,7 mnkr) är huvudorsaken till det högre resultatet blev resultatet ett överskott på 42,0 mnkr. Skillnaderna mellan åren är främst att återbetalningen av AFA-premier inte var aktuellt 2014 samt att nämndernas budgetöverskott 2014 var 34,7 mnkr jämfört med nu prognostiserade 2,2 mnkr. 18

19 Balansräkning, kommunen Belopp i miljoner kr (mnkr). Budget april Prognos 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,01 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader o tekniska anläggningar 818,5 873,1 829,0 894,3 Maskiner och inventarier 79,1 119,1 79,2 86,7 S:a materiella anläggningstillgångar 897,6 992,2 908,2 981 Finansiella anläggningstillgångar 276,7 276,7 277,6 276,7 S:a anläggningstillgångar 1174, ,9 1185, ,7 Omsättningstillgångar Förråd 1,0 0,9 0,9 1,0 Exploateringsområden 12,3 5,8 12,6 5,8 Fordringar 140,36 150,2 187,9 150,2 Kassa och bank, korta placeringar 445,7 342,9 391,5 383,2 S:a omsättningstillgångar 599,4 499,9 592,9 540,3 Summa tillgångar 1773, ,8 1778, ,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början 1327, ,1 1369,2 1369,2 Årets förändring enl resultatbudgeten 42 14,1 11,4 26,2 Eget kapital vid periodens/årets slut 1369, ,2 1380, ,4 Avsättningar Avsättning för pensioner+löneskatt 41,1 37,8 40,8 40,1 Avsättning för deponier mm 6,3 0,0 4,6 3 Summa avsättningar 47,4 37,7 45,4 43,1 Skulder Långfristiga skulder 32,9 34,5 34,8 35,9 Kortfristiga skulder 324,2 323,5 317,9 323,5 Summa skulder 357,1 357,9 352,7 359,4 Summa avsättningar och skulder 404,5 395,7 398,1 402,5 S:a eget kapital, avsättningar och skulder 1773, ,8 1778,7 1797,9 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar (inkl löneskatt) 784,2 768,4 778,6 767,5 Övriga ansvarsförbindelser 829,9 914,9 828,6 826,4 Summa ansvarsförbindelser 1614, ,3 1607,2 1593,9 19

20 Resultaträkning vatten- och avloppsverksamhet Resultaträkning VA / /4 Prognos Budget Avvikelse Totala Intäkter Varav VA-avgifter Industriavgifter Lakvattenavgifter Övrigt brandposter mm Periodiserade anläggningsavgifter Övriga intäkter, lönebidrag mm Totala Kostnader Varav Drift inkl administration Förnyelseplanering Akut/förebyggande underhåll Värdehöjande underhåll Avskrivning VAanläggningar Ränta VAanläggningar Avskrivning Överföringsledningar Ränta Överföringsledningar Resultat Skattetillskott VA Resultat efter Skattetillskott VA Balanserade resultatmedel före årets resultat Balanserade resultatmedel efter årets resultat Redovisning januari-april jämfört med samma period föregående år VA-verksamheten redovisar ett överskott i aprilbokslutet i år på 1,6 mnkr vilket är 1,5 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Skillnaden mellan årens resultat består i huvudsak av lägre driftskostnader 20

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2015. Årsprognos för 2015 Marks kommun

OKTOBERRAPPORT 2015. Årsprognos för 2015 Marks kommun OKTOBERRAPPORT Årsprognos för Marks kommun Fastställd av kommunstyrelsen -11-25, 156/ Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Ekonomi... 4 Marks ekonomi i jämförelse... 4 Driftredovisning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 1 november 2016 Granskning av delårsrapport 2016 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

OKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2013 Marks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen

OKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2013 Marks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen OKTOBERRAPPORT Årsprognos för Marks kommun Fastställd av kommunstyrelsen -11-27 Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Ekonomi... 4 Ekonomiska trender... 4 Driftredovisning... 5 Resultaträkning...

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2014 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Johanna Ihme Daniel Johansson godkänd revisor Granskning av årsredovisning 2014 Marks kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Inger Andersson Johanna Ihme Daniel Johansson Granskning av delårsrapport 2014 Marks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer