Budget 2014 med verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016"

Transkript

1 Budget Diarienummer 767/232 Projektnummer Budget 2014 med verksamhetsplan Kommunalförbundet Norrvatten Förbundsstyrelsen

2 Norrvatten 2 (25) Innehållsförteckning 1. Visioner och mål Målarbete Norrvattens ändamål och vision... 4 Ändamålsparagraf från Förbundsordningen... 4 Vision Norrvattens tre utvecklingsmål Möta framtida förändringar i råvattenkvaliteten Hållbar kapacitet Redundans och reservvatten Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal för uppföljning Omvärldsförutsättningar under planperioden Volymer och belastningar Befolkningsutveckling och vattenkonsumtion Ny förbundsordning och avgiftssystem Myndighetskrav Förändringar i infrastrukturen Norrtäljeprojektet Produktionsprocesser och distributionsförutsättningar Organisatoriska förutsättningar Administration och IT samt information Produktion och distribution Affärsdrivande verksamheter Investeringsplaner Produktion och distribution Distribution ledningsnät Övrig investeringsverksamhet Forskning och utveckling Ekonomiska förutsättningar Intäkter Vattenavgifter Övriga intäkter... 17

3 Norrvatten 3 (25) Personalkostnader Kostnader för insatsvaror och kemiska produkter Energikostnader Entreprenadkostnader Kapitalkostnader Avskrivningar Räntekostnader Tabellbilagor till Budget Resultatbudget 2014 med flerårsplan till Balansbudget Finansieringsbudget Kostnadsutveckling med nyckeltal Driftbudget per avdelning Investeringsbudget Arvoden och ersättningar till olika organ i Norrvatten... 25

4 Norrvatten 4 (25) 1. Visioner och mål 1.1. Målarbete Under 2013 påbörjade Norrvatten arbetet med en ny målmodell som ska förenkla och tydliggöra förbundets mål och uppgifter. Modellen utgår från att styrelsen i samverkan med förbundets ledning fastställer visionen och minst tre utvecklingsmål av strategisk betydelse. De tre utvecklingsmålen följs sedan upp vid delårsrapportering och årsredovisning. För att få en tydligare koppling mellan den verksamhet som utförs dagligen och förbundets övergripande syften och ändamål kommer den grundläggande verksamheten att löpande följas upp med ett antal kritiska framgångsfaktorer som utvecklats av respektive avdelning. Några av dessa kritiska framgångsfaktorer målsätts också och redovisas för en bredare målgrupp i samband med ovanstående rapporteringar. I föreliggande budget för 2014 med verksamhetsplan till 2016 finns utvecklingsmål framtagna tillsammans med en första upplaga av kritiska framgångsfaktorer som reducerats från avdelningarnas ganska omfattande redovisning. Eftersom förbundet inte tidigare arbetat med denna målmodell kommer troligen en hel del arbete att behövas läggas under de första åren på modellens tillförlitlighet och relevans. En viktig förhoppning är dock att denna målmodell ska avspegla viktiga arbetsområden för Norrvatten både nu och i framtiden och också ge stimulans för förbättringsarbeten på alla nivåer inom verksamheterna. Den tidigare målmodellen upplevdes av många som allt för abstrakt och skild från den dagliga verkligheten medan denna modell bygger på de grundläggande uppdragen per avdelning samtidigt som framtidsfrågorna beaktas Norrvattens ändamål och vision Ändamålsparagraf från Förbundsordningen Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtäljes kommuner är sammanslutna till ett kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) med ändamål att förse förbundsmedlemmarna med dricksvatten. För fullgörande av ändamålet äger förbundet i enlighet med denna förbundsordning förvärva, anlägga, underhålla och driva vattenreningsverk, pumpstationer, ledningsnät, vattenreservoarer och andra för verksamheten erforderliga anordningar, samt att leverera dricksvatten och därmed förenliga tjänster. Ändamålsparagrafen finns formulerad i Norrvattens förbundsordning som medlemskommunerna fastställt vid bildandet av förbundet. Det är upp till medlemskommunera att bestämma om något ska ändras och just nu pågår ett arbete som ska

5 Norrvatten 5 (25) resultera i en ny förbundsordning. Den eventuella nya förbundsordningen kommer dock inte att i sak ändra de grundläggande syftena för Norrvattens verksamhet. Vision En tillförlitlig och effektiv produktion och distribution av dricksvatten enligt kvalitetskrav idag och i framtiden. Visionen har fastställts av Förbundsstyrelsen och håller nu på att revideras. De mål som Norrvatten tidigare arbetade efter var i stor utsträckning relaterade till ovanstående vision. Kännetecken för att kunna uppnå visionen bestämdes bland annat till följande punkter som också användes vid framtagande av dåvarande övergripande mål: Vår ekonomi ska vara i balans Ständigt leverera ett dricksvatten av hög kvalitet Minska miljöbelastningen Använda tillgängliga resurser på ett optimalt sätt Kompetenta och nöjda medarbetare Kunna hantera framtida möjligheter och risker Under hösten 2013 kommer visionsarbetet att fortsätta. För Norrvattens del finns dock inga problem att arbeta med den nya målmodellen även med nuvarande vision. De övergripande målen kommer dock att ersättas med en kombination av utvecklingsmål och uppföljning av målsatta kritiska framgångsfaktorer Norrvattens tre utvecklingsmål Under våren beslutade styrelsen och ledningen i Norrvatten att satsa på följande tre utvecklingsmål: Möta framtida förändringar i råvattenkvalitet Hållbar kapacitet Redundans och reservvatten Lyckas man lösa problemen målen är relaterade till innebär det på lång sikt lägre kostnader, förenklade processer och större säkerhet för förbundets medlemmar samtidigt som stora positiva miljökonsekvenser uppstår. Målen kommer att vara aktiva i minst fem år framåt och de ska löpande följas upp i samband med delår och bokslut. Utvecklingsmålen spänner också över flera delar inom organisationen. Personal från flera olika avdelningar kan alltså komma att arbeta med målen tillsammans med extern kompetens. Exakt hur målen ska formuleras och följas upp har ännu inte bestämts målmodellen är ännu oprövad. En lämplig målbild för 2014 blir därför att: Formulera uppföljningsbara mål för samtliga utvecklingsmål. I nedanstående sammanställning förklaras respektive utvecklingsmål översiktligt.

6 Norrvatten 6 (25) Möta framtida förändringar i råvattenkvaliteten Under innevarande år har råvattenkvaliteten märkbart försämrats jämfört med tidigare år. Detta har medfört ökad användning av fällningskemikalier vilket lett till att kostnaderna stigit avsevärt samtidigt som genomflödestiderna ökat. UV-bestrålningen har fått genomföras med större effektuttag eller med lägre hastighet. Volymen vattenverksslam har samtidigt ökat vilket medför högre behandlingskostnader och ökade omkostnader för kvittblivning. Sammantaget medför försämringen av råvattnet högre behandlingskostnader och sämre kapacitet i verket samtidigt som riskerna ökar för kvalitetsproblem. De problem som man brottats med under året är sannolikt mest relaterade till förändringar i strömmar, markavrinning, nederbörd, isläggningstider, klimatpåverkan med mera som påverkat råvattnets sammansättning. Det moderna samhället medför också andra problem som upptäcks när nya förfinade analysmetoder förmår att mäta påverkan. Under åren har olika ämnen som upptäckts i dricksvattnet skapat debatter till exempel läkemedelsrester, PFOS, flamskyddsmedel, mjukgörare, mikrobiologisk påverkan med mera. Mälaren som råvattentäkt är känslig eftersom den omgärdas av tätbefolkade områden och har en stor tillrinning från både tätorter, lantbruk och industrier. Att känna till dessa risker och att lära sig hantera dem med effektiva reningsmetoder i kombination med klassiskt uppströmsarbete för att förhindra utsläpp av oönskade ämnen redan vid källan är en viktig framtidsfråga för Norrvatten som en av Sveriges största livsmedelsproducenter. Förbundet får aldrig hamna i en situation där kvaliteten på dricksvattnet kan ifrågasättas. Det gäller således att hela tiden följa kvalitetsförändringarna i Mälaren och hitta de mest effektiva metoderna, ekonomiskt och kvalitativt, för reningen efter de förutsättningar som råder Hållbar kapacitet Målet om hållbar kapacitet hör delvis ihop med förändringarna i råvattenkvalitet och förmågan att hantera de så kallade maxdygnsuttagen då vattenkonsumtionen är som störst. Vattenverket har idag kapacitet med marginal för nuvarande befolkning samt Norrtälje. Om man räknar med att befolkningen ökar som idag med ca 1-2 % per år och att minskningen av vattenkonsumtion per capita är oförändrad eller mindre längre fram i tid så kommer vattenverket inte att kapacitetsmässigt klara de få så kallade maxkonsumtionsdygn som kan uppträda under försomrarna i slutet av 2020-talet. Det är därför viktigt att redan nu förbereda verksamheten på omställningar som kan bli nödvändiga och bygga upp kunskap för de förändringar i produktionsprocesserna som kan bli nödvändiga med den förändrade råvattenkvalitet vi tidigare talat om. Att bygga upp kunskap och att utöka kapaciteten i befintligt verk under ordnade former innan akutåtgärder måste vidtas ger både kostnadseffektivitet och säkerhet i produktionsprocesserna.

7 Norrvatten 7 (25) Samtidigt gäller det också att se till att kapaciteten i produktion och distribution inte hotas av yttre omständigheter i form av sabotage, medveten eller omedveten skadegörelse, slarv vid olika schaktningar etc. Arbetet med att bygga upp säkerhetssystem runt anläggningar och ledningsnät måste alltså fortsätta för att säkerställa vattendistributionen Redundans och reservvatten Med redundans avses rundmatning det vill säga att vattendistributionen kan genomföras till en punkt från flera olika håll. Går en ledning sönder kan den stängas av men slutkonsumenten kan ändå få vatten från en annan huvudvattenledning. Med reservvatten avses tillgång till vatten från en annan källa än Mälaren om Görvälnverket eller Mälaren skulle slås ut. Egentligen är bägge begreppen uttryck för samma grundtanke som går ut på att samtliga konsumenter alltid ska ha tillgång till dricksvatten även om något händer med ledningssystemet eller råvattenkällan. När det gäller redundansfrågan så finns det alltid en del abonnenter som ligger med enkelmatning från någon punkt av huvudledningssystemen. För att säkerställa redundans krävs ofta nyläggning av en ledning från någon annan punkt eller utnyttjande av ledningar från andra ledningsägare till exempel lokala nät. I kombination med reservvattenlösningar kan oftast alternativa lösningar genomföras även för abonnenter som saknar redundans vid distributionsstörningar. Redundansfrågan handlar alltså mycket om att planera för och fånga upp möjligheter till redundans när de uppkommer. Redundans i varje punkt är en prioriterad fråga eftersom sannolikheten för att råka ut för störningar i enskilda ledningssträckor är större än en total utslagning av vattenverk eller Mälaren. Konsekvenserna av ledningsproblem kan dock variera väsentligt och är tillsammans med sannolikhetsresonemanget en utgångspunkt för prioriterade nyinvesteringar i redundans. Ett typexempel på en redundansinvestering utgörs av den ledning som just nu läggs i Garnsviken från Brottby till Österåkers kommun som en del av Norrtäljeprojektet. Norrtäljeledningen medför att det är ekonomiskt möjligt att dra en ny ledning som möjliggör redundans till Österåker och Vaxholm som nu har enkelmatning. Nyinvesteringsutgiften är ca 70 Mkr vilket medför ca 1,5 Mkr i ökade årliga avskrivningar plus räntekostnader. Kostnaden ska ställas i relation till riskkostnader för avbrott i vattendistributionen för områden där reservvatten inte är tillgängligt. Brist på redundans och reservvatten leder också ofta till hinder i exploateringar och infrastrukturprojekt eftersom det blir omöjligt att flytta befintliga ledningar utan stora kostnader och olägenheter för brukarna. Reservvattenfrågan är egentligen en regional fråga eftersom både norra och södra Storstockholm är sammankopplade med vattenledningsnät. I den södra delen finns Stockholm Vatten AB och i den norra delen är Norrvatten huvudproducent. Skulle något av de tre stora vattenverken slås ut kan således övriga vattenverk producera reservvatten under viss tid med begränsad total kapacitet. Norrvatten har också tillgång till reservvatten i ett

8 Norrvatten 8 (25) antal grundvattenverk och sjösystem. En annan möjlig reservvattentäkt är hopkoppling med Uppsala län och uppsalaåsens enorma grundvattenreservoar. Användningen av reservvatten är dock förknippad med vissa svårigheter eftersom grundvattenegenskaperna skiljer sig väsentligt från det vatten som renas från Mälaren. Att upprätthålla tillräckliga volymer reservvatten medför också inskränkningar i medlemskommunernas markanvändning eftersom vattentäkterna kräver långtgående skydd och därmed hindrar exploateringsplaner och etableringar. Även miljöfrågan blir aktuell då olika reservvattenalternativ medför olika former av behandlingsanläggningar, uttagsrätter och miljökonsekvenser. Reservvattenfrågan är ett typexempel på att utifrån risk- och konsekvensanalyser hitta olika alternativa lösningar där kostnader och inkskränkningar i markanvändning ställs i relation till riskkostnaderna. Ett möjligt mål för reservvattenfrågan är att kunna garantera reservvatten för en månads förbrukning till lägsta möjliga kostnad och olägenhet med beaktande av miljökonsekvenser Kritiska framgångsfaktorer För att leva upp till kommunallagens krav på uppföljning av verksamhetsmässiga och finansiella mål måste förbundet komplettera utvecklingsmålen med redovisning av några representativa nyckeltal som egentligen utgör kontrollpunkter för den dagliga verksamheten. Varje avdelning inom förbundet har formulerat sin version av ändamålsparagrafen och gett den ett innehåll för sin speciella verksamhet. Vi har valt att kalla den för avdelningens uppdrag. För att säkerställa att uppdraget klaras har sedan en verksamhetsplan tagits fram med specifika uppgifter och resurser (personella, ekonomiska m fl). För att kunna kontrollera att resurserna används effektivt och till rätt uppgifter har sedan ett antal kritiska framgångsfaktorer formulerats och till dessa har sedan nyckeltal tagits fram så man enkelt och snabbt kan se om de kritiska framgångsfaktorerna uppfylls eller ej. Egentligen innebär detta inget målarbete i sig faktorerna uppfylls eller ej men de kan i vissa fall formuleras så att det också kan beaktas som mål. Varje avdelning har också tagit fram en aktivitetslista med mindre utvecklingsarbete (ständiga förbättringar) som tidssätts och följs upp. Större utvecklingsinsatser samordnas i Norrvattens nystartade Utvecklingsråd där forskning och utvecklingsfrågor samordnas. De tre utvecklingsmålen är därvidlag utgångspunkter för rådets arbete Nyckeltal för uppföljning De kritiska framgångsfaktorer som kommer att följas upp avdelningsvis har komprimerats till nedanstående nyckeltal för uppföljning i delårsrapport och årsredovisning. Eftersom

9 Norrvatten 9 (25) förbundet inte tidigare arbetat i denna modell kan nyckeltalen komma att förändras under kommande år. Faktor Mätvärde/Målvärde Uppföljning Kvalitet Utgående dricksvatten skall alltid uppfylla interna och externa kvalitetskrav Löpande Tillgänglighet Identifiering och isolering av större läcka i huvudvattenlednings-nätet skall ske inom 2 timmar I samband med inträffad läcka Kommunikation Information Meddela berörda kommun/er om identifierad störning inom 30 minuter Norrvattens webbplats uppdaterad inom 30 minuter vid större läcka Arbetsmiljö Noll olycksfall Löpande I samband med inträffad störning I samband med inträffad störning Finansiella mål Resultat om 2 % av omsättningen Löpande/Kvartalsvis Finansiella mål Självfinansieringsgrad över 110 % rullande 10-årsintervall Löpande/Kvartalsvis Finansiella mål Avvikelse mellan prognos vid delårsbokslut utfall vid årsbokslut under 5 % i förhållande till omsättning Löpande/kvartalsvis 2. Omvärldsförutsättningar under planperioden 2.1. Volymer och belastningar Befolkningsutveckling och vattenkonsumtion Antalet anslutna personer antas öka med 4-6 % under planperioden, från cirka (2013) till (2016). Detta motsvarar en ökningstakt på cirka 1,5 % till 2 % årligen. Tabell 1. Invånarantal i medlemskommunerna Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Folkmängd 1/ % förändring 1,87% 1,21% 2,15% 1,60% 1,48% 1,71% 1,60% 1,60%

10 Norrvatten 10 (25) Befolkningsökningen har dock inte något direkt samband med vattenkonsumtionsutvecklingen eftersom konsumtionen per capita fortsatt minskar något. I tabell 2 redovisas Norrvattens vattenproduktion i förhållande till befolkningsutvecklingen från 1929 till föregående år. Införandet av vattensnåla hushållsmaskiner och bättre ledningssystem har medfört att vattenproduktionen inte ökat från energikrisen på 70-talet fram till idag trots att befolkningen ökat med över invånare. Det förefaller inte heller troligt att konsumtionsminskningen per capita ännu nått sin slutpunkt. Dagens konsumtion med ca 160 liter vatten per person och dygn ska jämföras med motsvarande siffra under 1970-talets början som då var 237 liter (se tabell 3 nedan). Det förefaller alltså som att någon uppgång inte är att vänta avseende vattenkonsumtionen under det närmaste decenniet, förutom då nya orter eller verksamheter ansluts.däremot kommer vattenkonsumtionen att variera mellan enskilda år beroende på skillnader i väderlek. År med varma och torra försomrar ger erfarenhetsmässigt högre konsumtion än svala och nederbördsrika. Tabell 2. Vattenproduktion i förhållande till invånare Tabell 3. Vattenförbrukning per person och dygn

11 Liter Norrvatten 11 (25) Vattenförbrukning per person och dygn Under planperioden kommer Norrtälje successivt att anslutas under och det medför en höjning av konsumtionen och intäkterna på ungefär samma nivå som kapitalkostnaderna ökar för Norrvattens del av investeringen. Norrtälje förväntas ansluta ca abonnenter under för att sedan successivt öka när Norrtälje kommun ansluter fler bostadsområden till VA-näten. Vid slutet av år 2016 bör således vattenkonsumtionen ha ökat med cirka 1,5 miljoner m 3 tack vare Norrtäljeanslutningen. I budgeten tas givetvis denna ökning in i kalkylen. Tabell 4. Debiterad mängd vatten Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Debiterad mängd vatten Km Pris Kr / m3 2,70 2,70 2,95 2,95 3,15 3,3 3,50 3,50 Vattenintäkt tkr Ny förbundsordning och avgiftssystem Under 2013 har ett arbete påbörjats som går ut på att förnya Kommunalförbundet Norrvattens förbundsordning och därmed hörande avgiftssystem. Ägarkommunernas ledande tjänstemän har träffats vid några tillfällen och bearbetat frågan. Under kommer förslaget att behandlas i Norrvattens styrelse och förbundsfullmäktige för att sedan ratificeras av respektive ägarkommun under hösten Den nya förbundsordningen kan förhoppningsvis börja gälla från 1 januari I förslaget finns några avgörande skillnader mot nuvarande förbundsordning avseende till exempel styrformer och avgiftsmodell. Förslaget innebär fortfarande att kommunernas avgift ska utgå från respektive kommuns dricksvattenkonsumtion men med ca 70 % i fast avgift som beräknas utifrån föregående års konsumtion och 30 % som avräknas direkt i förhållande till uppmätt vattenkonsumtion vid kommungräns. Idag avräknas 100 % som en helt rörlig avgift grundad på vattenmätning vid kommungräns. Avgiftsförslaget ger kommunerna en bättre möjlighet att förutse avgifterna och därigenom planera sin ekonomi utan att behöva ta hänsyn till plötsliga väderleksväxlingar eller stora läckor. För Norrvattens del innebär det ungefär samma sak ekonomin blir mindre känslig för tillfälliga förändringar i volymuttag. I föreliggande budget har vi dock helt utgått från nuvarande avgiftsmodell.

12 Norrvatten 12 (25) Myndighetskrav Norrvattens dricksvatten är ett livsmedel och kontrolleras därför löpande av Miljö- och hälsovårdsavdelningen i berörda kommuner och Livsmedelsverket. Obligatoriska egenkontroller och frivilliga provtagningar samt analysarbete inom hela verksamhetsområdet sköts och samordnas av Norrvatten som därigenom också ges viss kunskap om ägarkommunernas lokala ledningsnät och förutsättningar. Norrvatten vet därför hur vattnets kvalitet förändras från råvatten i Mälaren ända ut till enskilda tappställen i kommunerna. Det är en kunskap som är mycket värdefull att ha, speciellt om något myndighetskrav skulle ändras. Vattnets egenskaper i ledningsnätet påverkar ju också till exempel utfällning av metaller eller andra ämnen i de lokala näten. Allt eftersom analysmetoder utvecklas hittas också nya ämnen som förekommer i vattnet. Dagens rening utgår från Livsmedelsverkets krav på ett hälsosamt livsmedel. I framtiden kan nya krav ställas till exempel på läkemedelsrening eller förbud mot andra specifika organiska eller kemiska ämnen och föreningar. Då gäller det att vara beredd på vilka konsekvenser detta kan medföra. För Norrvattens del innebär det att det finns ett egenvärde i att vara delaktig på olika plan i forsknings- och utvecklingsarbetet som utförs i VA-världen. Som en av nordens största dricksvattenproducenter är det nödvändigt att ha en beredskap för förändringar och också agera proaktivt för att minska framtida omställningskostnader. I dagsläget finns dock inget som tyder på att några större förändringar kommer att genomföras avseende myndighetskrav under planperioden Förändringar i infrastrukturen Norrvattens distributionssystem påverkas hela tiden av de ny- och ombyggnationer som präglar verksamhetsområdet. Nya vägar och trafikplatser, spårbundna ny- och omläggningar, nya industri- och bostadsområden och schaktningar som genomförs i andra syften ökar riskerna för akuta skador på vattenledningsnätet och medför mycket extra arbete för både Norrvattens projekt och utredningsavdelning och produktion- och distributionsavdelningen. Omläggningar av ledningsnäten kan vara mycket kostbara att utföra speciellt om de berör en ledningssträcka utan redundans. Förutom att arbetsbördan ökar för bevakning av Norrvattens ledningsrätt och tillförlitlighetsarbete blir också kostnader och investeringsutgifter svåra att beräkna då arbetena står utanför Norrvattens kontroll och ägande. Även om exploatören ska betala för flyttning av ledningarna måste Norrvatten betala för de förbättringar i material och läge som kan uppkomma. Förändringarna i infrastruktur ruckar också på Norrvatten egna förbättringsarbeten och det planerade utbytesprogrammet av äldre ledningsdelar som pågår. I samband med omläggningar blir det ofta lönsamt att genomföra utbyten eller materialförändringar när schaktningen väl är genomförd även om det inte är en prioriterad utbytesåtgärd under året. I samband med utbytesprogrammen är det därför viktigt att försöka skaffa sig en uppfattning om vilka arbeten som kommer att utföras av andra parter vid kritiska punkter. Att planera personellt och ekonomiskt för nätets underhåll och utveckling blir svårt när utomstående parter bestämmer vad som ska hända i de enskilda områdena.

13 Norrvatten 13 (25) Under planperioden förväntas den hektiska bygg- och omläggningsverksamheten fortsätta med oförminskad styrka av ägarkommuner, trafikverket och olika exploatörer. En annan fråga som får extra fokus under perioder med stark expansion infrastrukturellt är skyddet av Mälaren som råvattentäkt och alla reservvattentäkter som kan hotas. För Norrvattens räkning innebär det att resurser måste läggas för bevakning av skyddsföreskrifter och allmänt planarbete Norrtäljeprojektet Projektet som kommer att slutföras under planperioden utgör inte i sig någon egentlig omvärldsfaktor som inte kan påverkas eftersom det är Norrvatten som driver projektet. Det får dock en rad konsekvenser för Norrvattens organisation eftersom projektet är så stort. Det påverkar inte Norrvatten resultatmässigt men medför ändå att en tillfällig projektorganisation upprättats inom Norrvatten där personella resurser tas från andra delar av organisationen som då måste omprioritera sin ordinarie verksamhet. Kostnads- och intäktsmassan höjs tillfälligt och balansräkningen sväller både på tillgångs- och skuldsidan. Många finansiella mål för styrning av organisationen måste överges under denna period. Nödvändiga investeringar försvinner nästan i skuggan av projektet och driftorganisationen måste anpassa sig efter en ny verklighet när väl inkoppling skett Produktionsprocesser och distributionsförutsättningar Under planperioden förväntas inga större förändringar införas inom själva reningsprocesserna. Däremot trimmas både processer och system för att identifiera flaskhalsar och effektivisera olika steg i flödet. Nuvarande års försämring av råvattenkvaliteten har medfört flera förändringar i produktionsprocesserna för att säkerställa vattenkvaliteten. Det nya driftövervakningssystemet medför förändrade arbetsuppgifter för skiftingenjörerna. De kan nu inte bara övervaka produktionsprocesserna i verket utan har också möjlighet att övervaka hela distributionssystemet och kan snabbt larma både egen personal och kommunernas jourorganisationer när något inte verkar normalt. På både produktions- och distributionssidan kommer drifttagningen av Norrtäljeledningen att påverka arbetet stort under planperioden. Man kan förvänta sig omfattande arbeten med spolningar, provtagningar och analyser, hydrauliska kalkyler och experiment under arbetets gång Organisatoriska förutsättningar Administration och IT samt information Norrvatten samarbetar på en rad olika områden med flera organisationer. Redan nu delas t ex ekonomi, lönehantering och personaladministration, växel, kanslifunktioner, IT, information och i viss utsträckning laboratorierna mellan Käppalaförbundet och Norrvatten. Samarbetena

14 Norrvatten 14 (25) har varit framgångsrika både avseende kvalitet och ekonomi och kommer att fortsätta under planperioden Produktion och distribution Även på produktions- och underhållssidan finns förutsättningar för samarbeten avseende specialistfunktioner som bägge organisationerna kan ha nytta av. Idag köps många sådana tjänster externt men de kan också integreras i organisationerna. Flera sådana samarbeten utreds för närvarande även om de ännu inte lagts in i budgeten. På produktions- och distributionsavdelningen kommer organisationen att förändras genom att integrera drift och underhåll till en enhet. Underhållsteknikerna som idag arbetar dagtid ingår framledes i skiftbemanningen, vilket innebär att nuvarande ensamarbete avskaffas. Den nya organisationsformen ökar säkerheten, förbättrar arbetsmiljön och höjer driftskunskapen totalt sett. Verket blir mindre sårbart och det finns snabbt kompetens på plats för störningar i både produktionen och distributionen. Omorganisationen kommer att medföra behov av att köpa in mer underhållstjänster på entreprenad och det kommer även att innebära högre personalkostnader. Samtidigt får nuvarande skiftingenjörerna en bättre arbetssituation. Omorganisationen beräknas kosta nästan 4 Mkr per år men den ger också lägre kostnader för beredskap och utryckningar Affärsdrivande verksamheter De affärsdrivande verksamheterna består idag av laboratoriet, läcksökningsenheten samt vattenmätarverkstaden. Laboratoriet Verksamheten är ledningsmässigt samordnad med Käppalaförbundet och det är troligt att detta samarbete kan utvidgas till exempel avseende IT-system, kvalitetsarbete med mera. Vattenmätarverkstaden måste flytta sin verksamhet senast i mars 2014 eftersom Norrvatten sålt tomten där verkstaden finns idag. Det har föranlett styrelsen att under 2013 utreda verksamheten och se om den ska fortsätta med samma organisation som den har idag. I föreliggande budget ingår dock verkstaden med normal verksamhet. Läcksökningsenheten Under planperioden kommer troligen läcksökningsenheten organisatoriskt att gå in i Vattenmätarverkstaden för att nå bättre personell samordning då läcksökarna kan ha svårt att arbeta fullt ut med läcksökning under vintrarna.

15 Norrvatten 15 (25) 2.4. Investeringsplaner Produktion och distribution Under planperioden planerar inte Norrvatten några stora investeringar. Görvälnverket är relativt nyrenoverat med en bra nivå på processutrustningen ny teknik. Under de senaste åren har man bland annat satsat på nyinvesteringar som: UV-aggregat, kolfilteranläggning, reservkraft, slamavvattningsanläggning, säkerhetslösningar, värme och ventilation och nu senast ett eget vindkraftverk i Ockelbo. Större reinvesteringar har genomförs i en del sandfilter med skador i filterbottnar och nya dricksvattenpumpar. Den typen av löpande reinvesteringar som kan genomföras som ett led i en reinvesteringsplan eller uppkomma i samband med akuta reparationer kommer alltid att förekomma i en så anläggningstung verksamhet som Norrvatten bedriver. På distributionssidan fortsätter nyinvesteringar i säkerhetslösningar, provtagningsutrustning för on-linemätning etc. Reinvesteringar genomförs också löpande avseende pumpstationer, pumputrustning, vattentorn och grundvattenverk Distribution ledningsnät När det gäller ledningsnätet finns det just nu få nyinvesteringar som är aktiva eller kommer att genomföras under planperioden. Nybyggnationen av Norrtäljeledningen tar stora resurser i anspråk. Ett undantag utgörs av den nya ledningen vid Rådan över Kaninholmen för att öka säkerhet och redundans. Ett annat exempel är den stora redundansledningen från Brottby till Österåker som vi tidigare berört. Reinvesteringar i ledningsnätet är viktigt att upprätthålla för att klara framtida kvalitetskrav avseende en avbrottsfri distribution av dricksvatten. En utbytesplan har tagits fram där ledningsnätet inventerats och riskbedömts. Årliga reinvesteringar på Mkr är nödvändiga att utföra för att fullt upp nå kraven på utbyte av ledningar. Teoretiskt skulle man behöva byta ut ca 5,2 km ledning per år för att den 50-åriga ekonomiska avskrivningstakten också skulle motsvaras av fysiska utbyten. Det i sin tur skulle kräva dubbelt så mycket i investeringsutgifter. Idag vet vi att ledningsnätet i medeltal har en fysisk livslängd på år och för vissa material och markbetingelser betydligt längre. Norrvattens riskinventering har utgått från att värdera material och lägen samt konsekvensbedöma riskerna. En dåligt anlagd huvudledning med riskabelt material i områden med stora marksättningar eller planerade markarbeten som saknar redundans och försörjer ett stort antal abonnenter utan reservvattenmöjligheter blir med denna bedömning prioriterad för utbyte eller funktionshöjande reparationer. Samtidigt pågår det en rad omläggningar och utbyten som inte Norrvatten har rådighet över (se tidigare avsnitt) genom de infrastrukturella förändringarna. Det medför med automatik utbyten och föryngring av ledningsnätet även om det inte sker enligt den prioriterade planen. Det medför också ofta att man passar på att göra större utbyten av ledningssträckor som inte

16 Norrvatten 16 (25) berörs av till exempel en omläggning för att få större sammanhängande etappsystem och slippa blanda olika material med förhöjda riskvärden som följd. Andelen oförutsedda reinvesteringar/reparationer kommer därför att öka i och med att de infrastrukturella förändringarna fortsätter med oförminskad takt. Under tiden får det planenliga utbytet och nyinvesteringar som inte kan betraktas som akuta vänta tills realistiska ekonomiska ramar åter kan tas i bruk Övrig investeringsverksamhet Övriga investeringar under planperioden berör de affärsdrivande verksamheterna samt mer administrativa funktioner. Det gäller till exempel nya lokaler för Mätarverkstaden, analysinstrument till laboratoriet, IT-system för effektiv analysbearbetning, IT-system för mätarregistrering, ett nytt IT-verktyg för dokument- och ärendehantering, en ny lånereskontra etc. När det gäller själva IT-enheten så leasas idag både arbetsstationer och telefoner. Det medför att driftskostnaderna ökar medan avskrivningarna minskar jämfört med eget ägande. Fördelen med leasingalternativet är att behandlingskostnaderna för utrangering eller försäljning minskar avsevärt både i kostnader och tid. Vissa servrar samt telefonutrustning i bergrum kommer dock att köpas under planperioden och påverka investeringsbudgeten Forskning och utveckling Resurser för forskning och utveckling används idag på flera organisatoriska enheter i organisationen i form av intern tid och externa konsulttjänster. Från 2014 kommer dessa resurser att samordnas genom ett utvecklingsråd inom förbundet som prioriterar, driver och följer upp insatserna Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för planperioden grundas på makroekonomiska prognoser som löpande publiceras av t ex regeringen och SKL. Sammanfattningsvis förväntas den svenska ekonomin långsamt återhämta sig efter den långa tillbakagången. Tillväxten förväntas öka, arbetslösheten sjunka och prisnivåerna öka både avseende material, personal och räntor. I budgetarbetet har både volymer och prisnivåer på våra viktigaste utgiftsposter analyserats och prognosticerats efter senast kända indikatorer. I nedanstående avsnitt kommenteras viktigare poster för ekonomin. Sammanfattningsvis pekar allt på stigande utgifter för Norrvatten i kombination med högre kapitalkostnader då nyinvesteringarna börjar tas i bruk och ska skrivas av. Motverkande krafter är de rationaliseringar som kan införas och de ekonomiska kalkyler som löpande genomförs för att

17 Norrvatten 17 (25) till exempel hitta optimal fördelning mellan inköpt kompetens jämfört med utnyttjande av egen arbetskraft och egen kompetensutveckling. Förbundet räknar således med att tvingas höja priset på dricksvattnet under planperioden Intäkter Vattenavgifter Som tidigare angetts kommer Norrvatten att tvingas höja priset på vatten under planperioden eftersom både driftskostnader och kapitalkostnader förväntas stiga mer än tillväxten i försåld vattenvolym. Prisökningar runt minst tre procent har tidigare aviserats men allting tyder på att det krävs ännu högre avgiftsökningar för att täcka de kommande årens kapitalkostnadsökningar och driftkostnadsökningar om kvalitet och tillgänglighet ska kunna upprätthållas på nuvarande nivå. För 2014 föreslås en prishöjning från 3,15 till 3,30 Kr per m3 för att kunna påbörja omorganisationsarbetet inom produktionen och för kommer priset att behöva höjas med ytterligare 20 öre per m3. Övriga intäkter Även övriga intäkter för analysavgifter, vattenmätarhyra med mera måste höjas i motsvarande grad som dricksvattenavgifterna. Personalkostnader Personalkostnaderna är relativt väl kända under innevarande år och 2014 eftersom lönerörelsen 2013 också berör Löneökningarna beräknas till mellan 2 och 2,5 %. De är dock också beroende av hur personalomsättningen utvecklas. Pensionsavgångar medför ofta lägre lönekostnader men driver på rekryteringskostnaderna. Under planperioden kommer pensionsavgångarna att vara måttliga men behov av personalförstärkningar finns bland annat inom Produktion och distributionsavdelningen när den nya organisationen ska införas Kostnader för insatsvaror och kemiska produkter Förbundets kostnader för kemikalier har ökat de senaste åren främst på grund av volymökningar som föranleds av den försämrade råvattenkvaliteten. Prismässigt kan man nog räkna med vissa prissänkningar under planperioden eftersom priserna just nu sjunkit något. Prisnivåerna är dock mycket svåra att prognosticera eftersom marknaden är ett klassiskt oligopol med få och stora aktörer. Den sämre råvattenkvaliteten och den ökade mängden fällningskemikalier ökar också slammängden som ska transporteras och omhändertas av utomstående leverantörer. Slamomhändertagandepriserna har generellt stigit oroväckande mycket under Man kan förvänta sig en liknande utveckling under planperioden. Ökade volymer slam medför också ökad användning av polymerer till avattningsprocesserna.

18 Norrvatten 18 (25) Energikostnader 2012 och 2013 har präglats av låga elpriser. Prisnivåerna har låsts under 2014 och delar av resterande planperiod. Elkostnaderna är också beroende av Norrvattens produktion av el i det egna vindkraftverket och hur länge elskattebefrielsen på egenproducerad el kvarstår. För första halvåret 2013 är elkostnadsreduktionen något större än kostnaderna för vindkraftverket inklusive skatter. Då ska man också ha i åtanke att vindkraftverket inte gick för fullt hela perioden (planerade underhållsarbeten i februari) och att vindflödet inte var lika högt som kalkylerat. Volymerna är relativt stabila för elkonsumtionen och prisnivån fastlåst under planperiodens början. Det största osäkerhetsmomentet vid budgeteringen är då hur mycket el vindkraftverket producerar och när elskattesubventionen kommer att tas bort Entreprenadkostnader Upphandlingar av entreprenader inom Norrvattens olika verksamhetsområden genomförs löpande under åren. Prisbilden sänktes och stabiliserades under Under planperioden förväntas inga stora förändringar i varje fall inte under 2014 om inte stora akuta reparationsinsatser krävs. Längre fram kan nya alternativa sätt att lösa tillgången på specialistfunktioner och underhållsinsatser möjligen förändra prisbilden Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna förväntas allmänt öka relativt mycket under planperioden beroende på den höga nyinvesteringstakten som Norrvatten tidigare haft i kombination med stigande räntor. Avskrivningar Under 2013 tas några av de stora nyinvesteringarna som beskrivits tidigare i bruk och genererar nya avskrivningar.sammantaget innebär detta höjda avskrivningskostnader för förbundet under hela planperioden. Räntekostnader Räntekostnaderna har successivt sjunkit för Norrvatten under de senaste åren bland annat beroende på en lyckosam räntestrategi där marknadens förändringar kunnat utnyttjas med bibehållen säkerhet. I samband med den relativt höga investeringsnivån under tidigare år har nyupplåningsbehovet ökat samtidigt som räntemarknaden förväntas stiga med ändrade makroekonomiska förutsättningar. Förändringarna kommer dock att fördröjas med nuvarande räntesäkringsstrategi men slår igenom fullt ut under periodens slut.

19 Norrvatten 19 (25) 3. Tabellbilagor till Budget 2014 Resultatbudget 2014 med flerårsplan till 2016 Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan Helår 2012 Helår 2013 Helår 2013 Helår 2014 Helår 2015 Helår 2016 Nettoomsättning Övriga Intäkter Summa Intäkter (1) Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader (2) Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat (3) Resultat exkl realisationsvinst Not 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr) Utfall Prognos Budget Budget Helår 2012 Helår 2013 Helår 2013 Helår 2014 Vattenavgifter Mätaravgifter Övriga intäkter Realisationsvinst Fastighet *) Aktiverat arbete Ränteintäkter Summa Not 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER (tkr) Personalkostnader Pensionskostnader Ränteförändring pension *) Kemikalier Energi Övriga driftskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Räntekostnader Summa *) Jämförelsestörande poster avseende realisationsvinst vid fastighetsförsäljning samt minskad diskonteringsränta avseende penssionsskuld. Den sistnämnda posten bör enligt rekommendation från det kommunala redovisningsrådet klassificeras som en finansiell kostnad. Norrvatten redovisar dock denna post som en del av pensionskostnaden för att bibehålla jämförbarhet och kontinuitet i redovisningen mellan åren. Not 3 JUSTERING AV RESULTATET ENLIGT BALANSKRAVET Resultat enligt redovisning Justeringar: Realisationsvinster mm Resultat enligt balanskravet Föregående års balansresultat Resultat att återställa

20 Norrvatten 20 (25) Balansbudget Ställning Prognos Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 5) Byggnader, anläggningar, mark Pågående nyanläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital (4) därav årets resultat Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ansvarsförbindelser Not 4 EGET KAPITAL (tkr) IB Förändring (Pensionsskuldsklassificering) Periodens resultat UB Not 5 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, AVSKRIVNINGAR, m m (tkr) Ingående anläggningsvärde Periodens investeringar Avskrivningar Utgående anläggningsvärde Räntebärande anläggningslån Lån i förhållande till anläggningar 70,0% 71,8% 78,3% 78,3% Soliditet 24,4% 22,7% 17,8% 18,2%

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2017

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2017 Rapport Diarienummer NV2014-024 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2017 Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus Norrvatten 2014-09-11 Norrvatten 2 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till budget för år 2012 med flerårsplan till 2014

Förslag till budget för år 2012 med flerårsplan till 2014 Bilaga Styrelseprotokoll 2011-09-20 Förslag till budget för år 2012 med flerårsplan till 2014 Omvärldsanalys Norrvattens ekonomiska förutsättningar är avhängiga Sveriges ekonomi som i sin tur påverkas

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Norrvatten. Antagen av Förbundsfullmäktige 2008-10-14 Ikraftträdande 2009-05-05

Förbundsordning för kommunalförbundet Norrvatten. Antagen av Förbundsfullmäktige 2008-10-14 Ikraftträdande 2009-05-05 Förbundsordning för kommunalförbundet Norrvatten Antagen av Förbundsfullmäktige 2008-10-14 Ikraftträdande 2009-05-05 1 Ändamål och medlemmar Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30 Halvårsrapport Koncern 2009-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Under perioden januari t.om juni 2009 uppgick koncernens omsättning till 2 237 kkr varav 1 251 kkr avser försäljning av el och 986 kkr

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer