UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN"

Transkript

1 / (12) Regeringen Finansdepartementet STOCKHOLM UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev för Lotteriinspektionen för budgetåret 2003 bl.a. uppdragit åt myndigheten att i samband med delårsrapporten och årsredovisningen: - lämna en redovisning till regeringen (Finansdepartementet) över spelmarknadens utveckling nationellt och internationellt, - redovisa utvecklingen av lagstiftningen i andra länder som inspektionen bedömer vara av intresse, - särskilt kommentera iakttagelser som myndigheten bedömer är av särskild vikt, - redovisa arbetet i de internationella organisationer som myndigheten deltar i. INLEDNING Den 11 november 2002 lämnade Lotteriinspektionen senast en redovisning av motsvarande slag (dnr 701/2002). Den nu aktuella redovisningen inriktas i likhet med den föregående på online-spel vad gäller den internationella utvecklingen. Med online-spel avses här i princip sådana lotterier som omfattas av 21 a lotterilagen (lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor). De idag aktuella distributionsformerna är främst Internet, interaktiv digital-tv och mobiltelefoni.

2 2 (12) SVERIGE Den tekniska utvecklingen I det här avsnittet redogör Lotteriinspektionen kort för den tekniska utvecklingen och dess effekter för spelmarknaden. Internet Internet har de senaste åren utvecklats till självklar vardagsteknik som används för avancerade affärslösningar med mycket höga säkerhetskrav. Det finns fortfarande en hel del problem, speciellt när det gäller virus av olika slag och massutskick av e-post. Motmedlen utvecklas i nästan samma takt som nya virus framställs, men det gör att en del av möjligheterna med öppna nät som Internet går förlorad när man tvingas installera e-postfilter, brandväggar och framförallt allt mer omfattande säkerhetsregelverk. Nyckeln till ett ökat handels- och tjänsteutbud på Internet är tillgången till säkra betalningslösningar. Säkra lösningar har funnits länge, men tekniken har ofta varit för komplicerad. Exempelvis har det länge diskuterats elektroniska ID-kort där den elektroniska identiteten lagras på ett smart kort, men den tekniken har varit allt för komplicerad för slutanvändaren. De flesta Internetbutiker i Sverige använder fortfarande betalning mot faktura eller postförskott. En övergång till direktbetalning där man identifierar sig med en elektronisk identitet kan nog ändå vara på väg i och med att några av de största svenska bankerna tillsammans med Bankgirot har introducerat BankID. BankID introducerades för en större publik i samband med inkomstdeklarationen i maj Sedan dess har det lanserats ett antal tjänster där man kan använda BankID och fler är på väg. Att BankID dessutom är billigt, mycket lätt att skaffa genom sin bank och lätt att använda gör att alla förutsättningar finns för en framgångsrik utveckling. Inom statsförvaltningen har SAMSET-projektet regeringens uppdrag att under ett inledningsskede ha ansvar för administrationen av elektroniska ID-handlingar. Uppdraget genomförs av Riksskatteverket i samverkan med Riksförsäkringsverket, Patent- och Registreringsverket och Statskontoret. Internationellt förekommer Internetspel i form av främst Internetkasinon och vadhållning, men i viss utsträckning även exempelvis i form skraplottsliknande produkter. I Sverige har arrangörerna hittills bara erbjudit ett alternativt sätt att fylla i spelkupongerna samt informationstjänster och vinstbevakning.

3 3 (12) Mobilsystem UMTS, eller tredje generationens mobilsystem (3G) som tekniken också kallas, är kanske den nya teknik som diskuterats flitigast i media de senaste åren. Utbyggnaden är i full gång och en mobiloperatör öppnade sitt nät för abonnenter under våren Fortfarande är både antalet användare och tjänsteutbudet begränsat, men eftersom det finns täckningskrav kopplat till 3G-licensen så kommer de flesta svenskar inom något år att kunna vara potentiella abonnenter. Redan i dag finns det en mängd samarbeten etablerade mellan mobiloperatörerna och innehålls- och tjänsteleverantörer, och en snabb utveckling på det här området kan förväntas. Naturligtvis är nöjesindustrin intresserad av en teknik som kan hantera ljud och rörliga bilder. Dessutom finns ett stort intresse för lösningar för det mobila kontoret, och därmed kommer tjänster för både privatpersoner och företag att kunna introduceras. På den svenska spelmarknaden har Svenska Spel redan gjort de första testerna med den enklaste formen av mobila spel med dagens mobilteknik, och här kan förväntas att det kommer att hända en hel del de närmaste åren från flera spelaktörer. Att 3G-telefonerna fungerar utmärkt som Internetterminal underlättar för tjänsteleverantörerna eftersom det då är möjligt att tillhandahålla tjänster utan att nätoperatören är inblandad. I den mobila miljön finns också goda möjligheter att positionera användaren, vilket gör det möjligt att erbjuda lokala spel. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas spel på idrottsevenemang som är begränsat till besökarna på arenan. Digital-TV Enligt ett riksdagsbeslut skall övergången från analog till digital TV vara helt genomförd år Oavsett hur snabb övergången blir i praktiken, står det klart att nästan all nyutveckling inom TV sker på den digitala sidan. Om det skall vara möjligt att öka programutbudet i form av nya kanaler, nya programformer och nya tjänster, är det dessutom nödvändigt att gå över till digital-tv eftersom bandbredden i det analoga nätet helt enkelt inte räcker till. Redan i dag sänds program där tittaren själv kan välja kamera, och med exempelvis kameror runt en formel 1-bana eller på en ishockeymatch fordras stor bandbredd. Även om alla har möjlighet att titta på digital-tv om några år, innebär det inte automatiskt att man kan använda interaktiva tjänster. För alla som är anslutna till ett kabelnät kommer säkert interaktiviteten att vara självklar då det är intressant för kabelbolagen att kunna erbjuda tjänster för att lätt kunna köpa filmer eller olika evenemang. En tjänst som inte varit så uppmärksammad i Sverige, men som är vanlig i exempelvis USA, är

4 Internet över kabel-tv-nätet. De svenska kabel-tv-operatörerna erbjuder ofta Internet-anslutningar men då som en separat tjänst. 4 (12) För spelindustrin är naturligtvis avancerade interaktiva tjänster, presenterade i TV-soffan mycket tilltalande. Om man varken behöver gå ner till sitt spelombud eller slå på datorn utan helt enkelt kan slå på sin TV och köpa en lott eller spela på hästar, blir spelandet mer tillgängligt än någonsin. Tekniken är dock ännu i sin linda och det kommer att dröja ett antal år innan en större andel av svenskarna kan komma åt Internet på detta vis. Utvecklingen på längre sikt Inom några år är det knappast relevant att prata om Internet, mobila lösningar och digital-tv som isolerade företeelser. Eftersom samma grundteknik, säkerhetslösningar och betalningskoncept används i allt större utsträckning oberoende av leverans- eller bärarkanal, är det oundvikligt att gränserna mellan dessa suddas ut allt mer. Enkelt uttryck kommer en lösning som fungerar på en dator uppkopplad mot Internet att fungera lika bra på en mobil terminal eller på TV:n. Omsättning och behållning I bilaga redovisas Lotteriinspektionens senaste statistik för år 2002 samt uppgifter för åren Uppgifterna talar till största delen för sig själva, men inspektionen vill särskilt peka på några förhållanden. Omsättningen på spelmarknaden ökar. Bruttoomsättningen ökar dock betydligt mer än nettoomsättningen (7,3 % respektive 4,0 % från år 2001 till år 2002). Vidare minskar det slutliga överskottet i relation till omsättningen. Exempelvis var förhållandet 29 % år 1995 vilket kan jämföras med 24 % år I detta sammanhang bör anmärkas att de spelformer som står för den största ökningen på senare år är spel med hög vinståterbetalning såsom värdeautomatspelen Jack och Miss Vegas. Spelutgifternas andel av hushållens disponibla uppvisar mycket små förändringar. När det gäller den slutliga behållningen av spel har under senare år statens andel minskat och denna utveckling fortsätter, medan folkrörelsernas andel ökar.

5 5 (12) Tillämpning av främjandeförbudet Under vintern 2002 och under år 2003 har flera ärenden varit aktuella som rört tillämpningen av främjandeförbudet i 38 lotterilagen, och då särskilt vad avser lotterier anordnade utom landet. Kammarrätten i Stockholm har i februari fastställt länsrättens dom i ett mål rörande 38 lotterilagen som innebär att en s.k. banner (en länkande text eller bild på Internet, även kallad webbannons) för ett utländskt vadhållningsbolag omfattas av främjandeförbudet. Domen har vunnit laga kraft. De mål som nämns i den tidigare rapporten till regeringen den 11 november 2002, och i vilka Regeringsrätten lämnat prövningstillstånd, har dock ännu inte avgjorts. Lotteriinspektionen har under sommaren 2003 meddelat två förbudsförelägganden som förenats med vite i ärenden angående s.k. banners för utländska vadhållningsbolag. Båda föreläggandena har överklagats. Under slutet av år 2002 och år 2003 har ett flertal annonser/texter för utländska spelbolag förekommit i massmedia. Vissa har haft budskapet att spelmonopolet skall stoppas, medan andra har varit mer av marknadsföringskaraktär. Lotteriinspektionen har bedömt de flesta vara opinionsbildande och således falla inom tryckfrihetsrättens tillämpningsområde. Lotteriinspektionen har dock polisanmält en dagstidning som tillsammans med en utgåva av tidningen distribuerade en bilaga angående spel. Bilagan innehöll dels artiklar som porträtterade åtta utländska spelbolag vilka samtliga erbjuder spel via Internet, dels artiklar som i mer allmänna ordalag beskrev spelande hos svenska och utländska spelbolag. Den sponsring som utländska vadhållningsbolag under år 2002 inledde av svenska idrottsföreningar inom bl.a. ishockey och fotboll har fortsatt. I de två ärendena rörande förelägganden till ett aktiebolag respektive en förening att upphöra med offentlig exponering av ett utländskt vadhållningsbolags logotyp på matchutrustning m.m., har länsrätten ansett att föreläggandena inte tillkommit i behörig ordning då besluten avsett en fråga som det enligt länsrätten ålegat Lotteriinspektionens styrelse att pröva. Länsrätten upphävde därför Lotteriinspektionens beslut. Länsrättens beslut är överklagade till kammarrätten, som meddelade prövningstillstånd i april I dessa mål har således sakfrågan ännu inte blivit föremål för domstols bedömning.

6 6 (12) Kedjebrevsspel Lotteriinspektionen har från slutet av år 2002 och fram till idag fått ett mycket stort antal telefonsamtal och e-postmeddelanden från allmänheten och media angående olika typer av kedjebrevsspel och liknande verksamheter. Såväl TV som press har i undersökande reportage uppmärksammat kedjebrevsspel och liknande verksamheter. Inspektionen har i november 2002 respektive januari 2003 polisanmält ytterligare två verksamheter som enligt inspektionens bedömning utgjort kedjebrevsspel. Automatspel När det gäller utvecklingen på automatspelsområdet, hänvisar inspektionen till de särskilda rapporterna Kartläggning av nuvarande tillståndsgivning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel m.m. (dnr 57/2003) av den 30 maj 2003 respektive Kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som idag saknar tillstånd eller anordnas utan erforderligt tillstånd (dnr 76/2003) av den 15 augusti INTERNATIONELLT Online-spel allmänt Även om det inte finns tillgång till säkra och exakta siffror, kan det sägas att Internetspelet fortsätter att öka. Detta gäller även för sådant gränsöverskridande spel som sker utan tillstånd. Det förefaller dock som om spelanordnare i jurisdiktioner med relativt sett strängare reglering i vissa fall kan ha svårt att konkurrera med anordnare som är etablerade i områden med mindre sträng reglering. Omständigheter som skillnader i beskattningsnivåer kan givetvis också spela in. Som exempel kan nämnas att tre stora företag MGM Mirage, Kerzner International och Tattersalls har stängt sina Internetspelsverksamheter som var etablerade i Isle of Man (de två förstnämnda) respektive Tasmanien, Australien. Även om det inte säkert kan sägas vilka motiv man haft för att lägga ned verksamheten, står det klart att exempelvis operatörer som inte tillåts tillhandahålla spel för personer i USA går miste om en stor del av de potentiella intäkterna. Kerzner International uppges i samband med offentliggörandet av beslutet att avsluta Internetspelsverksamheten ha hänvisat till att man inte konkurrerar på lika villkor med anordnare som är etablerade i jurisdiktioner med mindre stränga krav, t.ex. i form av begränsningar i fråga om från vilka jurisdiktioner man får acceptera kunder och penningtvättsregler.

7 7 (12) Europa EU-perspektiv Det mål (C-243/01, Gambelli) i EG-domstolen, som gäller nationell italiensk reglerings förenlighet med bestämmelserna i EG-fördraget om etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster, har ännu inte avgjorts. Generaladvokatens förslag presenterades dock den 13 mars Generaladvokatens bedömning är att den italienska regleringen - som innehåller förbud mot att utöva viss verksamhet med vadhållningsinsatser om inte förutsättningar föreligger för sådan koncession och tillstånd som föreskrivs i italiensk rätt - strider mot bestämmelserna om etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Grunden för den bedömningen är bl.a. att generaladvokaten anser att den italienska regleringen inte har de skyddssyften som krävs för att inskränkningar i den fria rörligheten skall kunna godtas. Storbritannien Arbetet med en reformering av den brittiska spelregleringen fortsätter. I ett internationellt perspektiv finns knappast några andra åtgärder eller händelser som tilldrar sig lika mycket uppmärksamhet och intresse som det brittiska initiativet, inte minst på online-spelsområdet. Ännu har dock huvuddelen av de planerade åtgärderna inte införts. I april presenterade departementet Department for Culture, Media and Sport (DCMS) ett policydokument, The future regulation of remote gambling: a position paper, angående de planerade förändringarna beträffande online-spel. I dokumentet framkommer bl.a. följande. På grund av den snabba tekniska utvecklingen, måste regleringen av online-spel vara flexibel. Därför måste lagstiftningen i vissa delar vara av ramkaraktär, medan den mer detaljerade regleringen till stor del överlåts till den kommande myndigheten Gambling Commission att besluta. När det gäller gränsöverskridande spel hänvisas till den bedömning man redan tidigare gjort, att det inte är vare sig önskvärt eller genomförbart att förbjuda online-spel. Vidare hänvisas till de av GREF (Gaming Regulators European Forum) antagna riktlinjerna för Internetspel, vilka anger att Internetspel bör begränsas till personer bosatta i det egna landet eller i länder med vilka det finns överenskommelser om gränsöverskridande spel. DCMS konstaterar att om denna princip tillämpas, skulle det krävas bieller multilaterala handelsavtal för att brittiska spelanordnare skulle få rikta sig till kunder i andra länder och vice versa. Detta alternativ anses,

8 8 (12) även om det inte saknar fördelar, vara förknippat med följande problem: - Spelanordnare i Storbritannien kommer att befinna sig i en sämre konkurrenssituation jämfört med många befintliga anordnare i andra länder. Därmed finns det en stor risk för att anordnarna väljer att etablera sig i andra, kanske mindre väl reglerade jurisdiktioner. - Det skulle innebära ett handelshinder som inte föreligger beträffande de flesta andra typer av finansiella transaktioner. - Restriktionerna vore svåra att verkställa. - Det skulle kunna fordra att regeringen eller Gambling Commission förhandlade om frågor rörande tillgång och standarder med praktiskt taget alla länder i världen. - För vadhållningsbolag skulle det innebära ett hinder som inte föreligger för närvarande och som regeringen inte tidigare har övervägt att tillämpa. Regeringen föredrar en fri marknad, vilket stämmer bäst överens med dess vision om en global spelmarknad där brittiska anordnare kan vara världsledande. Detta innebär också att spelanordnarna inte kommer att vara förhindrade att acceptera kunder från andra länder, inte heller sådana länder där online-spel är uttryckligen förbjudet. Det kommer således att vara helt upp till anordnarna själva att avgöra sådana frågor. Denna inställning sägs dock inte innebära att regeringen inte är positiv till internationellt samarbete. Vidare bör regeringen ha rätt att införa geografiska restriktioner om situationen skulle kräva det i framtiden. När det gäller EU-perspektivet konstateras bl.a. att den brittiska regleringen måste ta hänsyn till de avgöranden som har meddelats av EG-domstolen, men att det långtifrån är klart hur de skulle kunna tillämpas på brittiska spelanordnare som tillhandahåller sina tjänster globalt. Vad gäller skattefrågorna anförs bl.a. att en lämplig skattereglering är avgörande för om online-spelssektorn skall kunna vara framgångsrik. Konkurrensen med utländska anordnare medför att alltför höga skattenivåer i praktiken skulle hindra spelanordnare från att etablera sig i Storbritannien. Även om skatterna inte behöver vara ultralåga måste nivåerna övervägas noga. Skattefrågorna hanteras dock inte av DCMS utan av Customs & Excise, som inte kommer att kunna lämna några besked förrän det tydligare står klart när den nya spellagstiftningen kan träda i kraft. Avslutningsvis erinras om att Gambling Commission måste ha i åtanke regeringens önskan att Storbritannien skall bli världsledande på online-spel och samtidigt vara uppmärksam på eventuella reservationer hos andra jurisdiktioner. Den 15 juli 2003 presenterade regeringen vissa preliminära förslag till parlamentet (Modernising Britain s gambling laws). Förslagen gäller inrättandet av den nya myndigheten Gambling Commission och licensieringsproceduren. Regeringen uttalar att man i höst kommer att

9 9 (12) presentera ett fullständigt förslag till parlamentet. Dessa tillkännagivanden från den brittiska regeringen visar att planerna på online-spelsområdet inte bara kvarstår, utan är kanske ännu mer offensiva än vad som tidigare framkommit. Beslutet att inte införa regler som förhindrar spelanordnarna att tillhandahålla online-spel till personer i länder där sådant spel uttryckligen är förbjudet framstår som särskilt anmärkningsvärt. När det gäller tidplanen tyder tillgängliga uppgifter på att den nya myndigheten skulle kunna vara etablerad i början av 2005 och att licenser för online-spel därmed inte skulle kunna utfärdas dessförinnan. De brittiska reformeringsplanerna omfattar förutom online-spel även bl.a. kasinospel. Redan i A Safe Bet for Success framgick att regeringen i denna del avsåg att genomföra huvuddelen av de förslag som framförts av Gambling Review Body. Den 7 augusti 2003 presenterades ett nytt policydokument angående kasinospel av de två ministrar som är ansvariga för spelfrågor respektive planeringsfrågor. I dokumentet hänvisas till de planer som har redovisats i A Safe Bet for Success, vilka bl.a. innebär att kasinona inte längre behöver fungera som privata klubbar med ett obligatoriskt tidsintervall mellan tidpunkten för medlemskap och första kasinobesöket. Kasinona kommer inte heller att vara begränsade till vissa geografiska områden och det skall heller inte krävas att det kan påvisas efterfrågan på kasinospel för att ett kasino skall få etableras. Vidare kommer kasinona att få erbjuda underhållning, marknadsföring blir tillåten, vadhållning och bingo tillåts, och kasinona får tillhandahålla spelautomater i stort antal. Den minsta tillåtna bordsspelsytan föreslås vara kvadratfot (ca 440 m²). Syftet med denna begränsning är att undvika uppkomsten av ett stort antal små kasinon vilka kan vara svåra att reglera effektivt och skulle kunna leda till en ökning av problemspelande. Det poängteras att regleringen måste vara flexibel för att kunna hantera bl.a. teknologiska förändringar och möjliga sociala problem. Avslutningsvis kan noteras att den brittiska regeringen betraktar kasinospelsmarknaden, i likhet med online-spelsmarknaden, ur ett globalt, marknadsmässigt perspektiv. Bl.a. anges att förändringarna kommer att förbättra de brittiska kasinonas möjligheter att konkurrera på en alltmer global marknad. Regeringen anser även att förändringarna kommer att ge konsumenterna ett ökat utbud och att de är ett uttryck för att spelbranschen har kommit att bli en del av vardagsunderhållningen. Man förutser även att marknaden kommer att avgöra antalet kasinon samt deras placering, storlek och karaktär. Nederländerna I Nederländerna har spelanordnaren De Lotto ensamrätt på vissa spel.

10 10 (12) Nederländsk domstol har vid två tillfällen i år, senast i juli, meddelat avgöranden med innebörden att vissa utländska Internetspelsanordnare är skyldiga att blockera tillgången till webbplatserna för personer bosatta i Nederländerna. De Lotto skall också ha fått till stånd överenskommelser med vissa spelanordnare som lovat att upphöra med att tillhandahålla spel för personer i Nederländerna. Danmark I mars 2003 antog Folketinget vissa ändringar av den danska spelregleringen. Ändringarna har av Spillemyndigheten beskrivits bl.a. på följande sätt. Den nya lagen förtydligar att det inte är tillåtet för utländska anordnare att tillhandahålla spel via Internet, om vederbörande genom marknadsföring, språk eller spelutbud riktar spelen mot danska spelare. Det är förbjudet att göra reklam för spel eller spelanordnare utan att ha tillstånd att anordna spel i Danmark. Lagstiftningen berör också personer, företag och föreningar, som har ingått reklamavtal med sådana spelanordnare, samt reklamföretag och medieföretag, som arbetar med att utforma reklam eller andra marknadsföringskampanjer för olagliga spel och spelanordnare som olovligen tillhandahåller spel i Danmark. Lagen understryker att det inte är tillåtet att medverka till överträdelser av lagstiftningen. Därför är det inte heller tillåtet för personer eller företag i Danmark att arbeta för spelanordnare som tillhandahåller sådana spel. Lagen berör därmed spelanordnarnas agenter, oddssättare m.fl. Norge I Norge medför en lagändring att Norsk Tipping kommer att få ensamrätt på anordnande av automatspel ( gevinstautomater ). Åtgärden vidtas mot bakgrund av en kraftig ökning av automatspelsmarknaden. Automaterna är idag utplacerade utan några stränga begränsningar vad gäller spelplatser, och kontrollen av 18-årsgränsen har inte alltid upprätthållits. Vidare befaras spelautomaterna med nuvarande reglering utgöra ett problem ur spelberoendesynpunkt. Förutom restriktioner beträffande tillåtna spelplatser, skall antalet automater minskas från dagens ca till Automaterna skall bytas ut mot mindre aggressiva varianter, och vinsterna kommer inte längre att betalas ut i form av pengar utan i form av värdebevis. Förändringarna skall vara fullt genomförda den 1 januari USA När det gäller online-spel har inte några större förändringar inträffat. Inget tyder på att man på federal nivå skulle inta någon mer positiv hållning än tidigare. Tvärtom tycks motståndet mot online-spel ha stärkts, att döma av det stöd som några förslag till utvidgade och förtydligade förbud har fått i kongressen. Det återstår dock ännu att se om de kommer att genomföras.

11 11 (12) Australien I Australien genomförs för närvarande en översyn av lagen Interactive Gambling Act 2001, vilken förbjuder många former av online-spel. Översynen är obligatorisk enligt bestämmelser i lagen. Det förefaller inte sannolikt att översynen skulle resultera i några drastiska förändringar av lagstiftningen. I juli 2003 presenterade Betting Exchange Task Force sin rapport om s.k. betting exchanges. En betting exchange kan beskrivas som en förmedlare av vadhållningstjänster, som inte själv tar någon ekonomisk risk. Det är nämligen endast kunderna som själva satsar pengar på huruvida en viss framtida händelse kommer att inträffa eller inte. Förmedlaren tar betalt genom en viss provision på vinsterna. Internet lämpar sig väl för denna förmedlingsverksamhet, men enligt rapporten är Storbritannien den enda first world jurisdiction som utfärdar tillstånd till sådan verksamhet. I rapporten konstateras att betting exchanges utgör ett hot främst mot australisk hästsport. På grund av risk för bl.a. att integriteten i hästsporten samt befintliga vadhållningsanordnare och intäkter till hästsporten och det allmänna hotas, rekommenderas att tillstånd till betting exchanges inte utfärdas. Detta gäller såväl för vadhållning på sport som på hästar. Vidare föreslås att Interactive Gambling Act 2001 ändras så att det blir förbjudet att tillhandahålla vadhållningstjänster av aktuellt slag till australier. INTERNATIONELLA ORGANISATIONER De internationella organisationer som Lotteriinspektionen deltar i är GREF (Gaming Regulators European Forum) och IAGR (International Association of Gaming Regulators). GREF:s årliga möte hölls i april 2003 i Lettland. Vid mötet behandlades bl.a. frågor om den tekniska utvecklingens betydelse och utvecklingen av spelregleringen i Europa. Av mötet kan slutsatsen dras att de flesta av GREF:s medlemmar har samma principiella hållning i fråga om gränsöverskridande spel som tidigare dvs. att sådant endast bör tillåtas för det fall det finns överenskommelser mellan länderna i fråga. För övrigt har Lotteriinspektionen föreslagit att GREF:s arbetssätt ses över i syfte att göra organisationen till ett effektivare instrument för samarbete och utbyte av information. IAGR:s årliga möte kommer att hållas i september/oktober.

12 12 (12) Denna redovisning har beslutats av Lotteriinspektionens styrelse, ordföranden Åke Gustavsson och ledamöterna Lena Jönsson, generaldirektör, Cecilia Magnusson Sjöberg, Björn Lindquist, Bo Netz och Ann-Christine Zachrisson. Föredragande har varit Per Eriksson. Lena Jönsson Generaldirektör Per Eriksson Jurist

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN Datum 2002-11-11 Dnr 701/2002 1 (12) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev till Lotteriinspektionen för budgetåret 2002 uppdragit

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 28 februari

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Stockholm den 3 december 2015

Stockholm den 3 december 2015 R-2015/1897 Stockholm den 3 december 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/04515/UR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 september 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ett

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52 Finansdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 2015-11-27 Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 YTTRANDE Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter

Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter LO"!il-vR NSPEKTIONEN Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3 Ordlista... 4 Inledning... 6 Utvecklingen på spelmarknaden... 8 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 8 Spelmarknaden i Sverige... 9 Lotteriinspektionen...

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Spel- och lotterifrågor särskild ordning

Spel- och lotterifrågor särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU19 Spel- och lotterifrågor särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet behandlar i betänkandet närmare 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2005 med

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

2005-02-15 Diarienummer: 105/2005. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 1(20)

2005-02-15 Diarienummer: 105/2005. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 1(20) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 1(20) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2004... 4 Preliminär statistik

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 FÖRORD... 4 ORDLISTA... 5 INLEDNING... 7 SAMLAD ÖVERSIKT... 10 UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN... 10 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 10 Spelmarknaden

Läs mer

En framtida spelreglering (SOU 2008:124)

En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Enheten för inre marknaden och tekniska regler YTTRANDE Dnr 159-1044-2008 För kännedom Chefen, UD-FIM Finansdepartementet 103 33 Stockholm En framtida spelreglering (SOU 2008:124) (Er ref. Fi2008/7967)

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Rätten till årskort för jakt m.m.

Rätten till årskort för jakt m.m. UTREDNING SOLVIT Dnr 313-0184-2007 Dnr 313-0214-2007 För kännedom Chefen, UD-EIM G Grén, UD-EIM B Örnstedt, Jo Finansdepartementet Statens Jordbruksverk DO E Gustavsson, Naturresurs- och rennäringsenheten,

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 september 2009 KLAGANDE Rottneros AB, 556013-5872 Ombud: Advokat Odd Swarting Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm MOTPART Finansinspektionen

Läs mer

A./. Riksåklagaren angående brott mot automatspelslagen

A./. Riksåklagaren angående brott mot automatspelslagen Svarsskrivelse Sida 1 (6) Brottmålsavdelningen 2008-05- 21 ÅM 2008/2230 Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 32-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM A./. Riksåklagaren angående

Läs mer

DOM 2009-11-18 Jönköping

DOM 2009-11-18 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 22 Jönköping Mål nr B 3460-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lidköpings tingsrätts dom den 20 november 2008 i mål nr B 1094-08, se bilaga A PARTER (antal 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokaterna Ulf Isaksson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Yttrande Dnr 2008-06-04 446-2008 Ert Dnr Ju2008/675/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ 2004-04-02 Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ Föreläggande att upphöra med viss verksamhet som är tillståndspliktig enligt

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

2014-05-20 Diarienummer: 14Li124. Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120)

2014-05-20 Diarienummer: 14Li124. Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120) Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 6 1 Uppdraget... 7 2 Arbetsmetod och begränsningar... 7 3 Rapportens upplägg och innehåll...

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2009 B 32-08 KLAGANDE DA Ombud: Advokat TT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Brott mot automatspelslagen ÖVERKLAGADE

Läs mer

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 PM 2016:208 RVI (Dnr 110-1561/2016) Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-31 Dnr: 15-9942 27 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB, org. nr 556519-9493 Att: Jon Karlung Box 7702 103 95 Stockholm Föreläggande att på begäran lämna

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-21 Närvarande: Justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 13

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om den officiella statistiken; SFS 2001:99 Utkom från trycket den 27 mars 2001 utfärdad den 15 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900)

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900) HFD 2015 ref 49 Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 februari 2017 KLAGANDE Strömstads kommun 452 80 Strömstad MOTPART Eurocash Food AB, 556503-6141 Skogar Svinesund 452 93 Strömstad ÖVERKLAGAT

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22)

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2006... 4 Preliminär statistik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer