UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN"

Transkript

1 / (12) Regeringen Finansdepartementet STOCKHOLM UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev för Lotteriinspektionen för budgetåret 2003 bl.a. uppdragit åt myndigheten att i samband med delårsrapporten och årsredovisningen: - lämna en redovisning till regeringen (Finansdepartementet) över spelmarknadens utveckling nationellt och internationellt, - redovisa utvecklingen av lagstiftningen i andra länder som inspektionen bedömer vara av intresse, - särskilt kommentera iakttagelser som myndigheten bedömer är av särskild vikt, - redovisa arbetet i de internationella organisationer som myndigheten deltar i. INLEDNING Den 11 november 2002 lämnade Lotteriinspektionen senast en redovisning av motsvarande slag (dnr 701/2002). Den nu aktuella redovisningen inriktas i likhet med den föregående på online-spel vad gäller den internationella utvecklingen. Med online-spel avses här i princip sådana lotterier som omfattas av 21 a lotterilagen (lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor). De idag aktuella distributionsformerna är främst Internet, interaktiv digital-tv och mobiltelefoni.

2 2 (12) SVERIGE Den tekniska utvecklingen I det här avsnittet redogör Lotteriinspektionen kort för den tekniska utvecklingen och dess effekter för spelmarknaden. Internet Internet har de senaste åren utvecklats till självklar vardagsteknik som används för avancerade affärslösningar med mycket höga säkerhetskrav. Det finns fortfarande en hel del problem, speciellt när det gäller virus av olika slag och massutskick av e-post. Motmedlen utvecklas i nästan samma takt som nya virus framställs, men det gör att en del av möjligheterna med öppna nät som Internet går förlorad när man tvingas installera e-postfilter, brandväggar och framförallt allt mer omfattande säkerhetsregelverk. Nyckeln till ett ökat handels- och tjänsteutbud på Internet är tillgången till säkra betalningslösningar. Säkra lösningar har funnits länge, men tekniken har ofta varit för komplicerad. Exempelvis har det länge diskuterats elektroniska ID-kort där den elektroniska identiteten lagras på ett smart kort, men den tekniken har varit allt för komplicerad för slutanvändaren. De flesta Internetbutiker i Sverige använder fortfarande betalning mot faktura eller postförskott. En övergång till direktbetalning där man identifierar sig med en elektronisk identitet kan nog ändå vara på väg i och med att några av de största svenska bankerna tillsammans med Bankgirot har introducerat BankID. BankID introducerades för en större publik i samband med inkomstdeklarationen i maj Sedan dess har det lanserats ett antal tjänster där man kan använda BankID och fler är på väg. Att BankID dessutom är billigt, mycket lätt att skaffa genom sin bank och lätt att använda gör att alla förutsättningar finns för en framgångsrik utveckling. Inom statsförvaltningen har SAMSET-projektet regeringens uppdrag att under ett inledningsskede ha ansvar för administrationen av elektroniska ID-handlingar. Uppdraget genomförs av Riksskatteverket i samverkan med Riksförsäkringsverket, Patent- och Registreringsverket och Statskontoret. Internationellt förekommer Internetspel i form av främst Internetkasinon och vadhållning, men i viss utsträckning även exempelvis i form skraplottsliknande produkter. I Sverige har arrangörerna hittills bara erbjudit ett alternativt sätt att fylla i spelkupongerna samt informationstjänster och vinstbevakning.

3 3 (12) Mobilsystem UMTS, eller tredje generationens mobilsystem (3G) som tekniken också kallas, är kanske den nya teknik som diskuterats flitigast i media de senaste åren. Utbyggnaden är i full gång och en mobiloperatör öppnade sitt nät för abonnenter under våren Fortfarande är både antalet användare och tjänsteutbudet begränsat, men eftersom det finns täckningskrav kopplat till 3G-licensen så kommer de flesta svenskar inom något år att kunna vara potentiella abonnenter. Redan i dag finns det en mängd samarbeten etablerade mellan mobiloperatörerna och innehålls- och tjänsteleverantörer, och en snabb utveckling på det här området kan förväntas. Naturligtvis är nöjesindustrin intresserad av en teknik som kan hantera ljud och rörliga bilder. Dessutom finns ett stort intresse för lösningar för det mobila kontoret, och därmed kommer tjänster för både privatpersoner och företag att kunna introduceras. På den svenska spelmarknaden har Svenska Spel redan gjort de första testerna med den enklaste formen av mobila spel med dagens mobilteknik, och här kan förväntas att det kommer att hända en hel del de närmaste åren från flera spelaktörer. Att 3G-telefonerna fungerar utmärkt som Internetterminal underlättar för tjänsteleverantörerna eftersom det då är möjligt att tillhandahålla tjänster utan att nätoperatören är inblandad. I den mobila miljön finns också goda möjligheter att positionera användaren, vilket gör det möjligt att erbjuda lokala spel. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas spel på idrottsevenemang som är begränsat till besökarna på arenan. Digital-TV Enligt ett riksdagsbeslut skall övergången från analog till digital TV vara helt genomförd år Oavsett hur snabb övergången blir i praktiken, står det klart att nästan all nyutveckling inom TV sker på den digitala sidan. Om det skall vara möjligt att öka programutbudet i form av nya kanaler, nya programformer och nya tjänster, är det dessutom nödvändigt att gå över till digital-tv eftersom bandbredden i det analoga nätet helt enkelt inte räcker till. Redan i dag sänds program där tittaren själv kan välja kamera, och med exempelvis kameror runt en formel 1-bana eller på en ishockeymatch fordras stor bandbredd. Även om alla har möjlighet att titta på digital-tv om några år, innebär det inte automatiskt att man kan använda interaktiva tjänster. För alla som är anslutna till ett kabelnät kommer säkert interaktiviteten att vara självklar då det är intressant för kabelbolagen att kunna erbjuda tjänster för att lätt kunna köpa filmer eller olika evenemang. En tjänst som inte varit så uppmärksammad i Sverige, men som är vanlig i exempelvis USA, är

4 Internet över kabel-tv-nätet. De svenska kabel-tv-operatörerna erbjuder ofta Internet-anslutningar men då som en separat tjänst. 4 (12) För spelindustrin är naturligtvis avancerade interaktiva tjänster, presenterade i TV-soffan mycket tilltalande. Om man varken behöver gå ner till sitt spelombud eller slå på datorn utan helt enkelt kan slå på sin TV och köpa en lott eller spela på hästar, blir spelandet mer tillgängligt än någonsin. Tekniken är dock ännu i sin linda och det kommer att dröja ett antal år innan en större andel av svenskarna kan komma åt Internet på detta vis. Utvecklingen på längre sikt Inom några år är det knappast relevant att prata om Internet, mobila lösningar och digital-tv som isolerade företeelser. Eftersom samma grundteknik, säkerhetslösningar och betalningskoncept används i allt större utsträckning oberoende av leverans- eller bärarkanal, är det oundvikligt att gränserna mellan dessa suddas ut allt mer. Enkelt uttryck kommer en lösning som fungerar på en dator uppkopplad mot Internet att fungera lika bra på en mobil terminal eller på TV:n. Omsättning och behållning I bilaga redovisas Lotteriinspektionens senaste statistik för år 2002 samt uppgifter för åren Uppgifterna talar till största delen för sig själva, men inspektionen vill särskilt peka på några förhållanden. Omsättningen på spelmarknaden ökar. Bruttoomsättningen ökar dock betydligt mer än nettoomsättningen (7,3 % respektive 4,0 % från år 2001 till år 2002). Vidare minskar det slutliga överskottet i relation till omsättningen. Exempelvis var förhållandet 29 % år 1995 vilket kan jämföras med 24 % år I detta sammanhang bör anmärkas att de spelformer som står för den största ökningen på senare år är spel med hög vinståterbetalning såsom värdeautomatspelen Jack och Miss Vegas. Spelutgifternas andel av hushållens disponibla uppvisar mycket små förändringar. När det gäller den slutliga behållningen av spel har under senare år statens andel minskat och denna utveckling fortsätter, medan folkrörelsernas andel ökar.

5 5 (12) Tillämpning av främjandeförbudet Under vintern 2002 och under år 2003 har flera ärenden varit aktuella som rört tillämpningen av främjandeförbudet i 38 lotterilagen, och då särskilt vad avser lotterier anordnade utom landet. Kammarrätten i Stockholm har i februari fastställt länsrättens dom i ett mål rörande 38 lotterilagen som innebär att en s.k. banner (en länkande text eller bild på Internet, även kallad webbannons) för ett utländskt vadhållningsbolag omfattas av främjandeförbudet. Domen har vunnit laga kraft. De mål som nämns i den tidigare rapporten till regeringen den 11 november 2002, och i vilka Regeringsrätten lämnat prövningstillstånd, har dock ännu inte avgjorts. Lotteriinspektionen har under sommaren 2003 meddelat två förbudsförelägganden som förenats med vite i ärenden angående s.k. banners för utländska vadhållningsbolag. Båda föreläggandena har överklagats. Under slutet av år 2002 och år 2003 har ett flertal annonser/texter för utländska spelbolag förekommit i massmedia. Vissa har haft budskapet att spelmonopolet skall stoppas, medan andra har varit mer av marknadsföringskaraktär. Lotteriinspektionen har bedömt de flesta vara opinionsbildande och således falla inom tryckfrihetsrättens tillämpningsområde. Lotteriinspektionen har dock polisanmält en dagstidning som tillsammans med en utgåva av tidningen distribuerade en bilaga angående spel. Bilagan innehöll dels artiklar som porträtterade åtta utländska spelbolag vilka samtliga erbjuder spel via Internet, dels artiklar som i mer allmänna ordalag beskrev spelande hos svenska och utländska spelbolag. Den sponsring som utländska vadhållningsbolag under år 2002 inledde av svenska idrottsföreningar inom bl.a. ishockey och fotboll har fortsatt. I de två ärendena rörande förelägganden till ett aktiebolag respektive en förening att upphöra med offentlig exponering av ett utländskt vadhållningsbolags logotyp på matchutrustning m.m., har länsrätten ansett att föreläggandena inte tillkommit i behörig ordning då besluten avsett en fråga som det enligt länsrätten ålegat Lotteriinspektionens styrelse att pröva. Länsrätten upphävde därför Lotteriinspektionens beslut. Länsrättens beslut är överklagade till kammarrätten, som meddelade prövningstillstånd i april I dessa mål har således sakfrågan ännu inte blivit föremål för domstols bedömning.

6 6 (12) Kedjebrevsspel Lotteriinspektionen har från slutet av år 2002 och fram till idag fått ett mycket stort antal telefonsamtal och e-postmeddelanden från allmänheten och media angående olika typer av kedjebrevsspel och liknande verksamheter. Såväl TV som press har i undersökande reportage uppmärksammat kedjebrevsspel och liknande verksamheter. Inspektionen har i november 2002 respektive januari 2003 polisanmält ytterligare två verksamheter som enligt inspektionens bedömning utgjort kedjebrevsspel. Automatspel När det gäller utvecklingen på automatspelsområdet, hänvisar inspektionen till de särskilda rapporterna Kartläggning av nuvarande tillståndsgivning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel m.m. (dnr 57/2003) av den 30 maj 2003 respektive Kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som idag saknar tillstånd eller anordnas utan erforderligt tillstånd (dnr 76/2003) av den 15 augusti INTERNATIONELLT Online-spel allmänt Även om det inte finns tillgång till säkra och exakta siffror, kan det sägas att Internetspelet fortsätter att öka. Detta gäller även för sådant gränsöverskridande spel som sker utan tillstånd. Det förefaller dock som om spelanordnare i jurisdiktioner med relativt sett strängare reglering i vissa fall kan ha svårt att konkurrera med anordnare som är etablerade i områden med mindre sträng reglering. Omständigheter som skillnader i beskattningsnivåer kan givetvis också spela in. Som exempel kan nämnas att tre stora företag MGM Mirage, Kerzner International och Tattersalls har stängt sina Internetspelsverksamheter som var etablerade i Isle of Man (de två förstnämnda) respektive Tasmanien, Australien. Även om det inte säkert kan sägas vilka motiv man haft för att lägga ned verksamheten, står det klart att exempelvis operatörer som inte tillåts tillhandahålla spel för personer i USA går miste om en stor del av de potentiella intäkterna. Kerzner International uppges i samband med offentliggörandet av beslutet att avsluta Internetspelsverksamheten ha hänvisat till att man inte konkurrerar på lika villkor med anordnare som är etablerade i jurisdiktioner med mindre stränga krav, t.ex. i form av begränsningar i fråga om från vilka jurisdiktioner man får acceptera kunder och penningtvättsregler.

7 7 (12) Europa EU-perspektiv Det mål (C-243/01, Gambelli) i EG-domstolen, som gäller nationell italiensk reglerings förenlighet med bestämmelserna i EG-fördraget om etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster, har ännu inte avgjorts. Generaladvokatens förslag presenterades dock den 13 mars Generaladvokatens bedömning är att den italienska regleringen - som innehåller förbud mot att utöva viss verksamhet med vadhållningsinsatser om inte förutsättningar föreligger för sådan koncession och tillstånd som föreskrivs i italiensk rätt - strider mot bestämmelserna om etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Grunden för den bedömningen är bl.a. att generaladvokaten anser att den italienska regleringen inte har de skyddssyften som krävs för att inskränkningar i den fria rörligheten skall kunna godtas. Storbritannien Arbetet med en reformering av den brittiska spelregleringen fortsätter. I ett internationellt perspektiv finns knappast några andra åtgärder eller händelser som tilldrar sig lika mycket uppmärksamhet och intresse som det brittiska initiativet, inte minst på online-spelsområdet. Ännu har dock huvuddelen av de planerade åtgärderna inte införts. I april presenterade departementet Department for Culture, Media and Sport (DCMS) ett policydokument, The future regulation of remote gambling: a position paper, angående de planerade förändringarna beträffande online-spel. I dokumentet framkommer bl.a. följande. På grund av den snabba tekniska utvecklingen, måste regleringen av online-spel vara flexibel. Därför måste lagstiftningen i vissa delar vara av ramkaraktär, medan den mer detaljerade regleringen till stor del överlåts till den kommande myndigheten Gambling Commission att besluta. När det gäller gränsöverskridande spel hänvisas till den bedömning man redan tidigare gjort, att det inte är vare sig önskvärt eller genomförbart att förbjuda online-spel. Vidare hänvisas till de av GREF (Gaming Regulators European Forum) antagna riktlinjerna för Internetspel, vilka anger att Internetspel bör begränsas till personer bosatta i det egna landet eller i länder med vilka det finns överenskommelser om gränsöverskridande spel. DCMS konstaterar att om denna princip tillämpas, skulle det krävas bieller multilaterala handelsavtal för att brittiska spelanordnare skulle få rikta sig till kunder i andra länder och vice versa. Detta alternativ anses,

8 8 (12) även om det inte saknar fördelar, vara förknippat med följande problem: - Spelanordnare i Storbritannien kommer att befinna sig i en sämre konkurrenssituation jämfört med många befintliga anordnare i andra länder. Därmed finns det en stor risk för att anordnarna väljer att etablera sig i andra, kanske mindre väl reglerade jurisdiktioner. - Det skulle innebära ett handelshinder som inte föreligger beträffande de flesta andra typer av finansiella transaktioner. - Restriktionerna vore svåra att verkställa. - Det skulle kunna fordra att regeringen eller Gambling Commission förhandlade om frågor rörande tillgång och standarder med praktiskt taget alla länder i världen. - För vadhållningsbolag skulle det innebära ett hinder som inte föreligger för närvarande och som regeringen inte tidigare har övervägt att tillämpa. Regeringen föredrar en fri marknad, vilket stämmer bäst överens med dess vision om en global spelmarknad där brittiska anordnare kan vara världsledande. Detta innebär också att spelanordnarna inte kommer att vara förhindrade att acceptera kunder från andra länder, inte heller sådana länder där online-spel är uttryckligen förbjudet. Det kommer således att vara helt upp till anordnarna själva att avgöra sådana frågor. Denna inställning sägs dock inte innebära att regeringen inte är positiv till internationellt samarbete. Vidare bör regeringen ha rätt att införa geografiska restriktioner om situationen skulle kräva det i framtiden. När det gäller EU-perspektivet konstateras bl.a. att den brittiska regleringen måste ta hänsyn till de avgöranden som har meddelats av EG-domstolen, men att det långtifrån är klart hur de skulle kunna tillämpas på brittiska spelanordnare som tillhandahåller sina tjänster globalt. Vad gäller skattefrågorna anförs bl.a. att en lämplig skattereglering är avgörande för om online-spelssektorn skall kunna vara framgångsrik. Konkurrensen med utländska anordnare medför att alltför höga skattenivåer i praktiken skulle hindra spelanordnare från att etablera sig i Storbritannien. Även om skatterna inte behöver vara ultralåga måste nivåerna övervägas noga. Skattefrågorna hanteras dock inte av DCMS utan av Customs & Excise, som inte kommer att kunna lämna några besked förrän det tydligare står klart när den nya spellagstiftningen kan träda i kraft. Avslutningsvis erinras om att Gambling Commission måste ha i åtanke regeringens önskan att Storbritannien skall bli världsledande på online-spel och samtidigt vara uppmärksam på eventuella reservationer hos andra jurisdiktioner. Den 15 juli 2003 presenterade regeringen vissa preliminära förslag till parlamentet (Modernising Britain s gambling laws). Förslagen gäller inrättandet av den nya myndigheten Gambling Commission och licensieringsproceduren. Regeringen uttalar att man i höst kommer att

9 9 (12) presentera ett fullständigt förslag till parlamentet. Dessa tillkännagivanden från den brittiska regeringen visar att planerna på online-spelsområdet inte bara kvarstår, utan är kanske ännu mer offensiva än vad som tidigare framkommit. Beslutet att inte införa regler som förhindrar spelanordnarna att tillhandahålla online-spel till personer i länder där sådant spel uttryckligen är förbjudet framstår som särskilt anmärkningsvärt. När det gäller tidplanen tyder tillgängliga uppgifter på att den nya myndigheten skulle kunna vara etablerad i början av 2005 och att licenser för online-spel därmed inte skulle kunna utfärdas dessförinnan. De brittiska reformeringsplanerna omfattar förutom online-spel även bl.a. kasinospel. Redan i A Safe Bet for Success framgick att regeringen i denna del avsåg att genomföra huvuddelen av de förslag som framförts av Gambling Review Body. Den 7 augusti 2003 presenterades ett nytt policydokument angående kasinospel av de två ministrar som är ansvariga för spelfrågor respektive planeringsfrågor. I dokumentet hänvisas till de planer som har redovisats i A Safe Bet for Success, vilka bl.a. innebär att kasinona inte längre behöver fungera som privata klubbar med ett obligatoriskt tidsintervall mellan tidpunkten för medlemskap och första kasinobesöket. Kasinona kommer inte heller att vara begränsade till vissa geografiska områden och det skall heller inte krävas att det kan påvisas efterfrågan på kasinospel för att ett kasino skall få etableras. Vidare kommer kasinona att få erbjuda underhållning, marknadsföring blir tillåten, vadhållning och bingo tillåts, och kasinona får tillhandahålla spelautomater i stort antal. Den minsta tillåtna bordsspelsytan föreslås vara kvadratfot (ca 440 m²). Syftet med denna begränsning är att undvika uppkomsten av ett stort antal små kasinon vilka kan vara svåra att reglera effektivt och skulle kunna leda till en ökning av problemspelande. Det poängteras att regleringen måste vara flexibel för att kunna hantera bl.a. teknologiska förändringar och möjliga sociala problem. Avslutningsvis kan noteras att den brittiska regeringen betraktar kasinospelsmarknaden, i likhet med online-spelsmarknaden, ur ett globalt, marknadsmässigt perspektiv. Bl.a. anges att förändringarna kommer att förbättra de brittiska kasinonas möjligheter att konkurrera på en alltmer global marknad. Regeringen anser även att förändringarna kommer att ge konsumenterna ett ökat utbud och att de är ett uttryck för att spelbranschen har kommit att bli en del av vardagsunderhållningen. Man förutser även att marknaden kommer att avgöra antalet kasinon samt deras placering, storlek och karaktär. Nederländerna I Nederländerna har spelanordnaren De Lotto ensamrätt på vissa spel.

10 10 (12) Nederländsk domstol har vid två tillfällen i år, senast i juli, meddelat avgöranden med innebörden att vissa utländska Internetspelsanordnare är skyldiga att blockera tillgången till webbplatserna för personer bosatta i Nederländerna. De Lotto skall också ha fått till stånd överenskommelser med vissa spelanordnare som lovat att upphöra med att tillhandahålla spel för personer i Nederländerna. Danmark I mars 2003 antog Folketinget vissa ändringar av den danska spelregleringen. Ändringarna har av Spillemyndigheten beskrivits bl.a. på följande sätt. Den nya lagen förtydligar att det inte är tillåtet för utländska anordnare att tillhandahålla spel via Internet, om vederbörande genom marknadsföring, språk eller spelutbud riktar spelen mot danska spelare. Det är förbjudet att göra reklam för spel eller spelanordnare utan att ha tillstånd att anordna spel i Danmark. Lagstiftningen berör också personer, företag och föreningar, som har ingått reklamavtal med sådana spelanordnare, samt reklamföretag och medieföretag, som arbetar med att utforma reklam eller andra marknadsföringskampanjer för olagliga spel och spelanordnare som olovligen tillhandahåller spel i Danmark. Lagen understryker att det inte är tillåtet att medverka till överträdelser av lagstiftningen. Därför är det inte heller tillåtet för personer eller företag i Danmark att arbeta för spelanordnare som tillhandahåller sådana spel. Lagen berör därmed spelanordnarnas agenter, oddssättare m.fl. Norge I Norge medför en lagändring att Norsk Tipping kommer att få ensamrätt på anordnande av automatspel ( gevinstautomater ). Åtgärden vidtas mot bakgrund av en kraftig ökning av automatspelsmarknaden. Automaterna är idag utplacerade utan några stränga begränsningar vad gäller spelplatser, och kontrollen av 18-årsgränsen har inte alltid upprätthållits. Vidare befaras spelautomaterna med nuvarande reglering utgöra ett problem ur spelberoendesynpunkt. Förutom restriktioner beträffande tillåtna spelplatser, skall antalet automater minskas från dagens ca till Automaterna skall bytas ut mot mindre aggressiva varianter, och vinsterna kommer inte längre att betalas ut i form av pengar utan i form av värdebevis. Förändringarna skall vara fullt genomförda den 1 januari USA När det gäller online-spel har inte några större förändringar inträffat. Inget tyder på att man på federal nivå skulle inta någon mer positiv hållning än tidigare. Tvärtom tycks motståndet mot online-spel ha stärkts, att döma av det stöd som några förslag till utvidgade och förtydligade förbud har fått i kongressen. Det återstår dock ännu att se om de kommer att genomföras.

11 11 (12) Australien I Australien genomförs för närvarande en översyn av lagen Interactive Gambling Act 2001, vilken förbjuder många former av online-spel. Översynen är obligatorisk enligt bestämmelser i lagen. Det förefaller inte sannolikt att översynen skulle resultera i några drastiska förändringar av lagstiftningen. I juli 2003 presenterade Betting Exchange Task Force sin rapport om s.k. betting exchanges. En betting exchange kan beskrivas som en förmedlare av vadhållningstjänster, som inte själv tar någon ekonomisk risk. Det är nämligen endast kunderna som själva satsar pengar på huruvida en viss framtida händelse kommer att inträffa eller inte. Förmedlaren tar betalt genom en viss provision på vinsterna. Internet lämpar sig väl för denna förmedlingsverksamhet, men enligt rapporten är Storbritannien den enda first world jurisdiction som utfärdar tillstånd till sådan verksamhet. I rapporten konstateras att betting exchanges utgör ett hot främst mot australisk hästsport. På grund av risk för bl.a. att integriteten i hästsporten samt befintliga vadhållningsanordnare och intäkter till hästsporten och det allmänna hotas, rekommenderas att tillstånd till betting exchanges inte utfärdas. Detta gäller såväl för vadhållning på sport som på hästar. Vidare föreslås att Interactive Gambling Act 2001 ändras så att det blir förbjudet att tillhandahålla vadhållningstjänster av aktuellt slag till australier. INTERNATIONELLA ORGANISATIONER De internationella organisationer som Lotteriinspektionen deltar i är GREF (Gaming Regulators European Forum) och IAGR (International Association of Gaming Regulators). GREF:s årliga möte hölls i april 2003 i Lettland. Vid mötet behandlades bl.a. frågor om den tekniska utvecklingens betydelse och utvecklingen av spelregleringen i Europa. Av mötet kan slutsatsen dras att de flesta av GREF:s medlemmar har samma principiella hållning i fråga om gränsöverskridande spel som tidigare dvs. att sådant endast bör tillåtas för det fall det finns överenskommelser mellan länderna i fråga. För övrigt har Lotteriinspektionen föreslagit att GREF:s arbetssätt ses över i syfte att göra organisationen till ett effektivare instrument för samarbete och utbyte av information. IAGR:s årliga möte kommer att hållas i september/oktober.

12 12 (12) Denna redovisning har beslutats av Lotteriinspektionens styrelse, ordföranden Åke Gustavsson och ledamöterna Lena Jönsson, generaldirektör, Cecilia Magnusson Sjöberg, Björn Lindquist, Bo Netz och Ann-Christine Zachrisson. Föredragande har varit Per Eriksson. Lena Jönsson Generaldirektör Per Eriksson Jurist

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden?

Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Petra Måhl Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden? Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde:

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Beskattning av pokervinster

Beskattning av pokervinster JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Daniel Andersson Beskattning av pokervinster Examensarbete 20 poäng Handledare Mats Tjernberg Skatterätt HT 2005 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Vem styr den elektroniska förvaltningen? Vem styr den elektroniska förvaltningen? ISBN 91 7086 020 3 RiR 2004:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till regeringen Datum 2004-06-28 Dnr 31-2004-0539 Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Redovisning av uppdrag

Redovisning av uppdrag FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013 april 2013 Dnr 13-2864 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer