UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN"

Transkript

1 / (12) Regeringen Finansdepartementet STOCKHOLM UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev för Lotteriinspektionen för budgetåret 2003 bl.a. uppdragit åt myndigheten att i samband med delårsrapporten och årsredovisningen: - lämna en redovisning till regeringen (Finansdepartementet) över spelmarknadens utveckling nationellt och internationellt, - redovisa utvecklingen av lagstiftningen i andra länder som inspektionen bedömer vara av intresse, - särskilt kommentera iakttagelser som myndigheten bedömer är av särskild vikt, - redovisa arbetet i de internationella organisationer som myndigheten deltar i. INLEDNING Den 11 november 2002 lämnade Lotteriinspektionen senast en redovisning av motsvarande slag (dnr 701/2002). Den nu aktuella redovisningen inriktas i likhet med den föregående på online-spel vad gäller den internationella utvecklingen. Med online-spel avses här i princip sådana lotterier som omfattas av 21 a lotterilagen (lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor). De idag aktuella distributionsformerna är främst Internet, interaktiv digital-tv och mobiltelefoni.

2 2 (12) SVERIGE Den tekniska utvecklingen I det här avsnittet redogör Lotteriinspektionen kort för den tekniska utvecklingen och dess effekter för spelmarknaden. Internet Internet har de senaste åren utvecklats till självklar vardagsteknik som används för avancerade affärslösningar med mycket höga säkerhetskrav. Det finns fortfarande en hel del problem, speciellt när det gäller virus av olika slag och massutskick av e-post. Motmedlen utvecklas i nästan samma takt som nya virus framställs, men det gör att en del av möjligheterna med öppna nät som Internet går förlorad när man tvingas installera e-postfilter, brandväggar och framförallt allt mer omfattande säkerhetsregelverk. Nyckeln till ett ökat handels- och tjänsteutbud på Internet är tillgången till säkra betalningslösningar. Säkra lösningar har funnits länge, men tekniken har ofta varit för komplicerad. Exempelvis har det länge diskuterats elektroniska ID-kort där den elektroniska identiteten lagras på ett smart kort, men den tekniken har varit allt för komplicerad för slutanvändaren. De flesta Internetbutiker i Sverige använder fortfarande betalning mot faktura eller postförskott. En övergång till direktbetalning där man identifierar sig med en elektronisk identitet kan nog ändå vara på väg i och med att några av de största svenska bankerna tillsammans med Bankgirot har introducerat BankID. BankID introducerades för en större publik i samband med inkomstdeklarationen i maj Sedan dess har det lanserats ett antal tjänster där man kan använda BankID och fler är på väg. Att BankID dessutom är billigt, mycket lätt att skaffa genom sin bank och lätt att använda gör att alla förutsättningar finns för en framgångsrik utveckling. Inom statsförvaltningen har SAMSET-projektet regeringens uppdrag att under ett inledningsskede ha ansvar för administrationen av elektroniska ID-handlingar. Uppdraget genomförs av Riksskatteverket i samverkan med Riksförsäkringsverket, Patent- och Registreringsverket och Statskontoret. Internationellt förekommer Internetspel i form av främst Internetkasinon och vadhållning, men i viss utsträckning även exempelvis i form skraplottsliknande produkter. I Sverige har arrangörerna hittills bara erbjudit ett alternativt sätt att fylla i spelkupongerna samt informationstjänster och vinstbevakning.

3 3 (12) Mobilsystem UMTS, eller tredje generationens mobilsystem (3G) som tekniken också kallas, är kanske den nya teknik som diskuterats flitigast i media de senaste åren. Utbyggnaden är i full gång och en mobiloperatör öppnade sitt nät för abonnenter under våren Fortfarande är både antalet användare och tjänsteutbudet begränsat, men eftersom det finns täckningskrav kopplat till 3G-licensen så kommer de flesta svenskar inom något år att kunna vara potentiella abonnenter. Redan i dag finns det en mängd samarbeten etablerade mellan mobiloperatörerna och innehålls- och tjänsteleverantörer, och en snabb utveckling på det här området kan förväntas. Naturligtvis är nöjesindustrin intresserad av en teknik som kan hantera ljud och rörliga bilder. Dessutom finns ett stort intresse för lösningar för det mobila kontoret, och därmed kommer tjänster för både privatpersoner och företag att kunna introduceras. På den svenska spelmarknaden har Svenska Spel redan gjort de första testerna med den enklaste formen av mobila spel med dagens mobilteknik, och här kan förväntas att det kommer att hända en hel del de närmaste åren från flera spelaktörer. Att 3G-telefonerna fungerar utmärkt som Internetterminal underlättar för tjänsteleverantörerna eftersom det då är möjligt att tillhandahålla tjänster utan att nätoperatören är inblandad. I den mobila miljön finns också goda möjligheter att positionera användaren, vilket gör det möjligt att erbjuda lokala spel. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas spel på idrottsevenemang som är begränsat till besökarna på arenan. Digital-TV Enligt ett riksdagsbeslut skall övergången från analog till digital TV vara helt genomförd år Oavsett hur snabb övergången blir i praktiken, står det klart att nästan all nyutveckling inom TV sker på den digitala sidan. Om det skall vara möjligt att öka programutbudet i form av nya kanaler, nya programformer och nya tjänster, är det dessutom nödvändigt att gå över till digital-tv eftersom bandbredden i det analoga nätet helt enkelt inte räcker till. Redan i dag sänds program där tittaren själv kan välja kamera, och med exempelvis kameror runt en formel 1-bana eller på en ishockeymatch fordras stor bandbredd. Även om alla har möjlighet att titta på digital-tv om några år, innebär det inte automatiskt att man kan använda interaktiva tjänster. För alla som är anslutna till ett kabelnät kommer säkert interaktiviteten att vara självklar då det är intressant för kabelbolagen att kunna erbjuda tjänster för att lätt kunna köpa filmer eller olika evenemang. En tjänst som inte varit så uppmärksammad i Sverige, men som är vanlig i exempelvis USA, är

4 Internet över kabel-tv-nätet. De svenska kabel-tv-operatörerna erbjuder ofta Internet-anslutningar men då som en separat tjänst. 4 (12) För spelindustrin är naturligtvis avancerade interaktiva tjänster, presenterade i TV-soffan mycket tilltalande. Om man varken behöver gå ner till sitt spelombud eller slå på datorn utan helt enkelt kan slå på sin TV och köpa en lott eller spela på hästar, blir spelandet mer tillgängligt än någonsin. Tekniken är dock ännu i sin linda och det kommer att dröja ett antal år innan en större andel av svenskarna kan komma åt Internet på detta vis. Utvecklingen på längre sikt Inom några år är det knappast relevant att prata om Internet, mobila lösningar och digital-tv som isolerade företeelser. Eftersom samma grundteknik, säkerhetslösningar och betalningskoncept används i allt större utsträckning oberoende av leverans- eller bärarkanal, är det oundvikligt att gränserna mellan dessa suddas ut allt mer. Enkelt uttryck kommer en lösning som fungerar på en dator uppkopplad mot Internet att fungera lika bra på en mobil terminal eller på TV:n. Omsättning och behållning I bilaga redovisas Lotteriinspektionens senaste statistik för år 2002 samt uppgifter för åren Uppgifterna talar till största delen för sig själva, men inspektionen vill särskilt peka på några förhållanden. Omsättningen på spelmarknaden ökar. Bruttoomsättningen ökar dock betydligt mer än nettoomsättningen (7,3 % respektive 4,0 % från år 2001 till år 2002). Vidare minskar det slutliga överskottet i relation till omsättningen. Exempelvis var förhållandet 29 % år 1995 vilket kan jämföras med 24 % år I detta sammanhang bör anmärkas att de spelformer som står för den största ökningen på senare år är spel med hög vinståterbetalning såsom värdeautomatspelen Jack och Miss Vegas. Spelutgifternas andel av hushållens disponibla uppvisar mycket små förändringar. När det gäller den slutliga behållningen av spel har under senare år statens andel minskat och denna utveckling fortsätter, medan folkrörelsernas andel ökar.

5 5 (12) Tillämpning av främjandeförbudet Under vintern 2002 och under år 2003 har flera ärenden varit aktuella som rört tillämpningen av främjandeförbudet i 38 lotterilagen, och då särskilt vad avser lotterier anordnade utom landet. Kammarrätten i Stockholm har i februari fastställt länsrättens dom i ett mål rörande 38 lotterilagen som innebär att en s.k. banner (en länkande text eller bild på Internet, även kallad webbannons) för ett utländskt vadhållningsbolag omfattas av främjandeförbudet. Domen har vunnit laga kraft. De mål som nämns i den tidigare rapporten till regeringen den 11 november 2002, och i vilka Regeringsrätten lämnat prövningstillstånd, har dock ännu inte avgjorts. Lotteriinspektionen har under sommaren 2003 meddelat två förbudsförelägganden som förenats med vite i ärenden angående s.k. banners för utländska vadhållningsbolag. Båda föreläggandena har överklagats. Under slutet av år 2002 och år 2003 har ett flertal annonser/texter för utländska spelbolag förekommit i massmedia. Vissa har haft budskapet att spelmonopolet skall stoppas, medan andra har varit mer av marknadsföringskaraktär. Lotteriinspektionen har bedömt de flesta vara opinionsbildande och således falla inom tryckfrihetsrättens tillämpningsområde. Lotteriinspektionen har dock polisanmält en dagstidning som tillsammans med en utgåva av tidningen distribuerade en bilaga angående spel. Bilagan innehöll dels artiklar som porträtterade åtta utländska spelbolag vilka samtliga erbjuder spel via Internet, dels artiklar som i mer allmänna ordalag beskrev spelande hos svenska och utländska spelbolag. Den sponsring som utländska vadhållningsbolag under år 2002 inledde av svenska idrottsföreningar inom bl.a. ishockey och fotboll har fortsatt. I de två ärendena rörande förelägganden till ett aktiebolag respektive en förening att upphöra med offentlig exponering av ett utländskt vadhållningsbolags logotyp på matchutrustning m.m., har länsrätten ansett att föreläggandena inte tillkommit i behörig ordning då besluten avsett en fråga som det enligt länsrätten ålegat Lotteriinspektionens styrelse att pröva. Länsrätten upphävde därför Lotteriinspektionens beslut. Länsrättens beslut är överklagade till kammarrätten, som meddelade prövningstillstånd i april I dessa mål har således sakfrågan ännu inte blivit föremål för domstols bedömning.

6 6 (12) Kedjebrevsspel Lotteriinspektionen har från slutet av år 2002 och fram till idag fått ett mycket stort antal telefonsamtal och e-postmeddelanden från allmänheten och media angående olika typer av kedjebrevsspel och liknande verksamheter. Såväl TV som press har i undersökande reportage uppmärksammat kedjebrevsspel och liknande verksamheter. Inspektionen har i november 2002 respektive januari 2003 polisanmält ytterligare två verksamheter som enligt inspektionens bedömning utgjort kedjebrevsspel. Automatspel När det gäller utvecklingen på automatspelsområdet, hänvisar inspektionen till de särskilda rapporterna Kartläggning av nuvarande tillståndsgivning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel m.m. (dnr 57/2003) av den 30 maj 2003 respektive Kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som idag saknar tillstånd eller anordnas utan erforderligt tillstånd (dnr 76/2003) av den 15 augusti INTERNATIONELLT Online-spel allmänt Även om det inte finns tillgång till säkra och exakta siffror, kan det sägas att Internetspelet fortsätter att öka. Detta gäller även för sådant gränsöverskridande spel som sker utan tillstånd. Det förefaller dock som om spelanordnare i jurisdiktioner med relativt sett strängare reglering i vissa fall kan ha svårt att konkurrera med anordnare som är etablerade i områden med mindre sträng reglering. Omständigheter som skillnader i beskattningsnivåer kan givetvis också spela in. Som exempel kan nämnas att tre stora företag MGM Mirage, Kerzner International och Tattersalls har stängt sina Internetspelsverksamheter som var etablerade i Isle of Man (de två förstnämnda) respektive Tasmanien, Australien. Även om det inte säkert kan sägas vilka motiv man haft för att lägga ned verksamheten, står det klart att exempelvis operatörer som inte tillåts tillhandahålla spel för personer i USA går miste om en stor del av de potentiella intäkterna. Kerzner International uppges i samband med offentliggörandet av beslutet att avsluta Internetspelsverksamheten ha hänvisat till att man inte konkurrerar på lika villkor med anordnare som är etablerade i jurisdiktioner med mindre stränga krav, t.ex. i form av begränsningar i fråga om från vilka jurisdiktioner man får acceptera kunder och penningtvättsregler.

7 7 (12) Europa EU-perspektiv Det mål (C-243/01, Gambelli) i EG-domstolen, som gäller nationell italiensk reglerings förenlighet med bestämmelserna i EG-fördraget om etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster, har ännu inte avgjorts. Generaladvokatens förslag presenterades dock den 13 mars Generaladvokatens bedömning är att den italienska regleringen - som innehåller förbud mot att utöva viss verksamhet med vadhållningsinsatser om inte förutsättningar föreligger för sådan koncession och tillstånd som föreskrivs i italiensk rätt - strider mot bestämmelserna om etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Grunden för den bedömningen är bl.a. att generaladvokaten anser att den italienska regleringen inte har de skyddssyften som krävs för att inskränkningar i den fria rörligheten skall kunna godtas. Storbritannien Arbetet med en reformering av den brittiska spelregleringen fortsätter. I ett internationellt perspektiv finns knappast några andra åtgärder eller händelser som tilldrar sig lika mycket uppmärksamhet och intresse som det brittiska initiativet, inte minst på online-spelsområdet. Ännu har dock huvuddelen av de planerade åtgärderna inte införts. I april presenterade departementet Department for Culture, Media and Sport (DCMS) ett policydokument, The future regulation of remote gambling: a position paper, angående de planerade förändringarna beträffande online-spel. I dokumentet framkommer bl.a. följande. På grund av den snabba tekniska utvecklingen, måste regleringen av online-spel vara flexibel. Därför måste lagstiftningen i vissa delar vara av ramkaraktär, medan den mer detaljerade regleringen till stor del överlåts till den kommande myndigheten Gambling Commission att besluta. När det gäller gränsöverskridande spel hänvisas till den bedömning man redan tidigare gjort, att det inte är vare sig önskvärt eller genomförbart att förbjuda online-spel. Vidare hänvisas till de av GREF (Gaming Regulators European Forum) antagna riktlinjerna för Internetspel, vilka anger att Internetspel bör begränsas till personer bosatta i det egna landet eller i länder med vilka det finns överenskommelser om gränsöverskridande spel. DCMS konstaterar att om denna princip tillämpas, skulle det krävas bieller multilaterala handelsavtal för att brittiska spelanordnare skulle få rikta sig till kunder i andra länder och vice versa. Detta alternativ anses,

8 8 (12) även om det inte saknar fördelar, vara förknippat med följande problem: - Spelanordnare i Storbritannien kommer att befinna sig i en sämre konkurrenssituation jämfört med många befintliga anordnare i andra länder. Därmed finns det en stor risk för att anordnarna väljer att etablera sig i andra, kanske mindre väl reglerade jurisdiktioner. - Det skulle innebära ett handelshinder som inte föreligger beträffande de flesta andra typer av finansiella transaktioner. - Restriktionerna vore svåra att verkställa. - Det skulle kunna fordra att regeringen eller Gambling Commission förhandlade om frågor rörande tillgång och standarder med praktiskt taget alla länder i världen. - För vadhållningsbolag skulle det innebära ett hinder som inte föreligger för närvarande och som regeringen inte tidigare har övervägt att tillämpa. Regeringen föredrar en fri marknad, vilket stämmer bäst överens med dess vision om en global spelmarknad där brittiska anordnare kan vara världsledande. Detta innebär också att spelanordnarna inte kommer att vara förhindrade att acceptera kunder från andra länder, inte heller sådana länder där online-spel är uttryckligen förbjudet. Det kommer således att vara helt upp till anordnarna själva att avgöra sådana frågor. Denna inställning sägs dock inte innebära att regeringen inte är positiv till internationellt samarbete. Vidare bör regeringen ha rätt att införa geografiska restriktioner om situationen skulle kräva det i framtiden. När det gäller EU-perspektivet konstateras bl.a. att den brittiska regleringen måste ta hänsyn till de avgöranden som har meddelats av EG-domstolen, men att det långtifrån är klart hur de skulle kunna tillämpas på brittiska spelanordnare som tillhandahåller sina tjänster globalt. Vad gäller skattefrågorna anförs bl.a. att en lämplig skattereglering är avgörande för om online-spelssektorn skall kunna vara framgångsrik. Konkurrensen med utländska anordnare medför att alltför höga skattenivåer i praktiken skulle hindra spelanordnare från att etablera sig i Storbritannien. Även om skatterna inte behöver vara ultralåga måste nivåerna övervägas noga. Skattefrågorna hanteras dock inte av DCMS utan av Customs & Excise, som inte kommer att kunna lämna några besked förrän det tydligare står klart när den nya spellagstiftningen kan träda i kraft. Avslutningsvis erinras om att Gambling Commission måste ha i åtanke regeringens önskan att Storbritannien skall bli världsledande på online-spel och samtidigt vara uppmärksam på eventuella reservationer hos andra jurisdiktioner. Den 15 juli 2003 presenterade regeringen vissa preliminära förslag till parlamentet (Modernising Britain s gambling laws). Förslagen gäller inrättandet av den nya myndigheten Gambling Commission och licensieringsproceduren. Regeringen uttalar att man i höst kommer att

9 9 (12) presentera ett fullständigt förslag till parlamentet. Dessa tillkännagivanden från den brittiska regeringen visar att planerna på online-spelsområdet inte bara kvarstår, utan är kanske ännu mer offensiva än vad som tidigare framkommit. Beslutet att inte införa regler som förhindrar spelanordnarna att tillhandahålla online-spel till personer i länder där sådant spel uttryckligen är förbjudet framstår som särskilt anmärkningsvärt. När det gäller tidplanen tyder tillgängliga uppgifter på att den nya myndigheten skulle kunna vara etablerad i början av 2005 och att licenser för online-spel därmed inte skulle kunna utfärdas dessförinnan. De brittiska reformeringsplanerna omfattar förutom online-spel även bl.a. kasinospel. Redan i A Safe Bet for Success framgick att regeringen i denna del avsåg att genomföra huvuddelen av de förslag som framförts av Gambling Review Body. Den 7 augusti 2003 presenterades ett nytt policydokument angående kasinospel av de två ministrar som är ansvariga för spelfrågor respektive planeringsfrågor. I dokumentet hänvisas till de planer som har redovisats i A Safe Bet for Success, vilka bl.a. innebär att kasinona inte längre behöver fungera som privata klubbar med ett obligatoriskt tidsintervall mellan tidpunkten för medlemskap och första kasinobesöket. Kasinona kommer inte heller att vara begränsade till vissa geografiska områden och det skall heller inte krävas att det kan påvisas efterfrågan på kasinospel för att ett kasino skall få etableras. Vidare kommer kasinona att få erbjuda underhållning, marknadsföring blir tillåten, vadhållning och bingo tillåts, och kasinona får tillhandahålla spelautomater i stort antal. Den minsta tillåtna bordsspelsytan föreslås vara kvadratfot (ca 440 m²). Syftet med denna begränsning är att undvika uppkomsten av ett stort antal små kasinon vilka kan vara svåra att reglera effektivt och skulle kunna leda till en ökning av problemspelande. Det poängteras att regleringen måste vara flexibel för att kunna hantera bl.a. teknologiska förändringar och möjliga sociala problem. Avslutningsvis kan noteras att den brittiska regeringen betraktar kasinospelsmarknaden, i likhet med online-spelsmarknaden, ur ett globalt, marknadsmässigt perspektiv. Bl.a. anges att förändringarna kommer att förbättra de brittiska kasinonas möjligheter att konkurrera på en alltmer global marknad. Regeringen anser även att förändringarna kommer att ge konsumenterna ett ökat utbud och att de är ett uttryck för att spelbranschen har kommit att bli en del av vardagsunderhållningen. Man förutser även att marknaden kommer att avgöra antalet kasinon samt deras placering, storlek och karaktär. Nederländerna I Nederländerna har spelanordnaren De Lotto ensamrätt på vissa spel.

10 10 (12) Nederländsk domstol har vid två tillfällen i år, senast i juli, meddelat avgöranden med innebörden att vissa utländska Internetspelsanordnare är skyldiga att blockera tillgången till webbplatserna för personer bosatta i Nederländerna. De Lotto skall också ha fått till stånd överenskommelser med vissa spelanordnare som lovat att upphöra med att tillhandahålla spel för personer i Nederländerna. Danmark I mars 2003 antog Folketinget vissa ändringar av den danska spelregleringen. Ändringarna har av Spillemyndigheten beskrivits bl.a. på följande sätt. Den nya lagen förtydligar att det inte är tillåtet för utländska anordnare att tillhandahålla spel via Internet, om vederbörande genom marknadsföring, språk eller spelutbud riktar spelen mot danska spelare. Det är förbjudet att göra reklam för spel eller spelanordnare utan att ha tillstånd att anordna spel i Danmark. Lagstiftningen berör också personer, företag och föreningar, som har ingått reklamavtal med sådana spelanordnare, samt reklamföretag och medieföretag, som arbetar med att utforma reklam eller andra marknadsföringskampanjer för olagliga spel och spelanordnare som olovligen tillhandahåller spel i Danmark. Lagen understryker att det inte är tillåtet att medverka till överträdelser av lagstiftningen. Därför är det inte heller tillåtet för personer eller företag i Danmark att arbeta för spelanordnare som tillhandahåller sådana spel. Lagen berör därmed spelanordnarnas agenter, oddssättare m.fl. Norge I Norge medför en lagändring att Norsk Tipping kommer att få ensamrätt på anordnande av automatspel ( gevinstautomater ). Åtgärden vidtas mot bakgrund av en kraftig ökning av automatspelsmarknaden. Automaterna är idag utplacerade utan några stränga begränsningar vad gäller spelplatser, och kontrollen av 18-årsgränsen har inte alltid upprätthållits. Vidare befaras spelautomaterna med nuvarande reglering utgöra ett problem ur spelberoendesynpunkt. Förutom restriktioner beträffande tillåtna spelplatser, skall antalet automater minskas från dagens ca till Automaterna skall bytas ut mot mindre aggressiva varianter, och vinsterna kommer inte längre att betalas ut i form av pengar utan i form av värdebevis. Förändringarna skall vara fullt genomförda den 1 januari USA När det gäller online-spel har inte några större förändringar inträffat. Inget tyder på att man på federal nivå skulle inta någon mer positiv hållning än tidigare. Tvärtom tycks motståndet mot online-spel ha stärkts, att döma av det stöd som några förslag till utvidgade och förtydligade förbud har fått i kongressen. Det återstår dock ännu att se om de kommer att genomföras.

11 11 (12) Australien I Australien genomförs för närvarande en översyn av lagen Interactive Gambling Act 2001, vilken förbjuder många former av online-spel. Översynen är obligatorisk enligt bestämmelser i lagen. Det förefaller inte sannolikt att översynen skulle resultera i några drastiska förändringar av lagstiftningen. I juli 2003 presenterade Betting Exchange Task Force sin rapport om s.k. betting exchanges. En betting exchange kan beskrivas som en förmedlare av vadhållningstjänster, som inte själv tar någon ekonomisk risk. Det är nämligen endast kunderna som själva satsar pengar på huruvida en viss framtida händelse kommer att inträffa eller inte. Förmedlaren tar betalt genom en viss provision på vinsterna. Internet lämpar sig väl för denna förmedlingsverksamhet, men enligt rapporten är Storbritannien den enda first world jurisdiction som utfärdar tillstånd till sådan verksamhet. I rapporten konstateras att betting exchanges utgör ett hot främst mot australisk hästsport. På grund av risk för bl.a. att integriteten i hästsporten samt befintliga vadhållningsanordnare och intäkter till hästsporten och det allmänna hotas, rekommenderas att tillstånd till betting exchanges inte utfärdas. Detta gäller såväl för vadhållning på sport som på hästar. Vidare föreslås att Interactive Gambling Act 2001 ändras så att det blir förbjudet att tillhandahålla vadhållningstjänster av aktuellt slag till australier. INTERNATIONELLA ORGANISATIONER De internationella organisationer som Lotteriinspektionen deltar i är GREF (Gaming Regulators European Forum) och IAGR (International Association of Gaming Regulators). GREF:s årliga möte hölls i april 2003 i Lettland. Vid mötet behandlades bl.a. frågor om den tekniska utvecklingens betydelse och utvecklingen av spelregleringen i Europa. Av mötet kan slutsatsen dras att de flesta av GREF:s medlemmar har samma principiella hållning i fråga om gränsöverskridande spel som tidigare dvs. att sådant endast bör tillåtas för det fall det finns överenskommelser mellan länderna i fråga. För övrigt har Lotteriinspektionen föreslagit att GREF:s arbetssätt ses över i syfte att göra organisationen till ett effektivare instrument för samarbete och utbyte av information. IAGR:s årliga möte kommer att hållas i september/oktober.

12 12 (12) Denna redovisning har beslutats av Lotteriinspektionens styrelse, ordföranden Åke Gustavsson och ledamöterna Lena Jönsson, generaldirektör, Cecilia Magnusson Sjöberg, Björn Lindquist, Bo Netz och Ann-Christine Zachrisson. Föredragande har varit Per Eriksson. Lena Jönsson Generaldirektör Per Eriksson Jurist

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN Datum 2002-11-11 Dnr 701/2002 1 (12) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev till Lotteriinspektionen för budgetåret 2002 uppdragit

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 28 februari

Läs mer

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 YTTRANDE Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3 Ordlista... 4 Inledning... 6 Utvecklingen på spelmarknaden... 8 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 8 Spelmarknaden i Sverige... 9 Lotteriinspektionen...

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 FÖRORD... 4 ORDLISTA... 5 INLEDNING... 7 SAMLAD ÖVERSIKT... 10 UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN... 10 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 10 Spelmarknaden

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

2014-05-20 Diarienummer: 14Li124. Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120)

2014-05-20 Diarienummer: 14Li124. Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120) Redovisning av regeringsuppdrag - Omvärld 1(120) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 6 1 Uppdraget... 7 2 Arbetsmetod och begränsningar... 7 3 Rapportens upplägg och innehåll...

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE TV4 AB Ombud: Advokat Monique Wadsted och jur. kand. Anna Jussil MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 7009 103 86 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ 2004-04-02 Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ Föreläggande att upphöra med viss verksamhet som är tillståndspliktig enligt

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt år 2007

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt år 2007 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt år 2007 1(31) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2007... 4 Preliminär

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats.

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Allmänna regler Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Generella regler Ansvar Annonsören är personligen ansvarig för sin annons och för att de regler som gäller för annonsering

Läs mer

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50)

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50) Årsredovisning 2014 1(50) Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 1. Året i korthet... 5 2. Spelmarknaden... 8 3. Resultatredovisning... 11 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 11 3.1.1 AB

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 2 juni 2009 KLAGANDE Granskningsnämnden för radio och TV Box 244 136 23 Haninge MOTPART Fria Radiobolaget i Borås Aktiebolag, 556448-0274 Ombud: Advokat

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2010-01-11 BESLUT Rottneros AB FI Dnr 09-4836 Finansinspektionen Box 600 Delgivning nr 2 194 26 UPPLANDS VÄSBY P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-19 Ink. 2014-12-29 DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om

Läs mer

Marknadsföring i juridisk gråzon

Marknadsföring i juridisk gråzon Marknadsföring i juridisk gråzon Är den svenska lotterilagen förenlig med EUrätten vad gäller marknadsföring av utländska spelbolag? Birgitta Prytz Blomberg Kandidatuppsats i handelsrätt HARH10 HT2014

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 november 2008 Highlights Tredje kvartalet; Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september Koncernens omsättning uppgick till 56,8

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer