Strategisk plan och budget antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24"

Transkript

1 Strategisk plan och budget antagen av kommunfullmäktige

2 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 25 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service 26 Kommunstyrelsen, Intern service 29 Vård- och omsorgsnämnd 34 Barn- och skolnämnd 46 Utbildningsnämnd 54 Social- och arbetsmarknadsnämnd 59 Samhällsbyggnadsnämnd 65 Kultur- och fritidsnämnd 71 Miljö- och byggnämnd 75 Teknisk Servicenämnd 78 Räddningsnämnd 83 Budgetramar 85 Investeringar 88 2 strategisk plan och budget SPB

3 Kommunfullmäktiges styrkort Kommunfullmäktiges styrkort Vision Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Vi vill att Lidköpings kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktigt planering. Hållbar utveckling innebär att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå det krävs att vi har ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling handlar om mänsklig välfärd och utveckling, men också om en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Miljömässig hållbarhet är de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning och miljöbelastning. Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet. Samtidigt ska den ekonomiska hållbarheten också säkerställa kommande generationers möjligheter att få samma service. För att närma oss visionen arbetar vi enligt följande strategier: Kunden brukaren i fokus Lokal utveckling i ett globalt perspektiv En organisation i framkant Målbilder Lidköping 2030 Mål 1 Lidköping Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 1. Nybyggande - antal nybyggda lägenheter och småhus per 1000 invånare 1,7 1,7 1,7 3,8 KS, SBN, AB Bostäder 2. Befolkningsutveckling (antal) Samtliga 3. Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på (Index 0-100) 4. Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100) Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett im* 75 Samtliga im* 66 Samtliga Mål 2 Lidköping Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 5. Gästnätter (antal) KFN och Destinationsbolaget Mål 3 Lidköping Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 6. Inpendling (%) KS 7. Utpendling (%) KS 8. Demografisk försörjningskvot 0,78 0,78 0,78 0,78 KS 9. Arbetslöshet (%) 7,8 8,0 8,0 7,0 SAN, UTN, BSN, KS 10. Skattekraft (%) 95,9 96,1 96,3 96,5 KS strategisk plan och budget SPB

4 Kommunfullmäktiges styrkort Strategi: Kunden/brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 11. Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i Lidköpings kommun) (%) Im* 75 Samtliga 12. Andel besvarade samtal, telefoni (%) Samtliga 13.a E-tjänster antal 61 öka 5 öka 5 öka 5 Samtliga 13 b. E-tjänster nyttjandegrad im Öka 10% Öka 10% Öka 20% Samtliga 14. Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevad delaktighet och inflytande) Index Bemötande (Andel kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal) (%) 16. Kundnöjdhet - Alla förvaltningar genomför kundundersökningar enligt kommugemensam rutin (%) Im* 52 Samtliga Im* 80 Samtliga Samtliga 17. Sammanvägda indikatorer (SI) för respektive nämnd Samtliga Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 18. Klimatpåverkan (sammanvägd indikator) Samtliga 19. Miljörankning Samtliga 20. Trygghet - Andelen medborgare som känner sig trygga (%) im* 71 Samtliga 21. Antal personer per invånare vårdade i slutenvård pga skada 11,2 11,0 10,8 10,6 Samtliga 22. Ohälsotal (16-64 år) 31, Samtliga 23. Medborgare som är nöjda med möjligheterna att utöva sina fritidsaktiviteter (%) Im* 82 KFN 24. Antal individer som är utan bostad SAN, VON, AB Bostäder Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle. 4 strategisk plan och budget SPB

5 Kommunfullmäktiges styrkort Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 25. Ungdomsarbetslöshet, öppen och i program (%) 18, TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 26. Befolkningens utbildningsnivå (%) 34,2 34,8 35,4 36,0 KS, UTN, BSN, SAN 27. Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%) 28. Antal personer med funktionsnedsättning med insatser SOL och LSS med arbetsmarknadsförankring 69,9 71,0 72,0 73,0 BSN, UTN, KS, SAN SAN, VON Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv Vi ska skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas. Vi ska stimulera nyföretagande och socialt företagande och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköpings kommun. Med ett rikt kulturliv lockar vi kreativa människor till Lidköpings kommun, och de skapar i sin tur nya näringar och tillväxt. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 29. Tillväxt i total lönesumma (%) 1,7 2,0 2,1 2,2 KS 30. Antal nya etableringar KS 31. Näringslivsrankning Samtliga Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer Målet är att Lidköpings kommun år 2030 ska ha invånare med god livskvalitet och i hälsosam miljö. Det ställer stora krav på byggandet av bostäder, både vad gäller yttre miljö, energieffektivitet och sunda materialval. Det behöver finnas ett brett utbud av lediga bostäder och byggklara tomter. För att locka fler människor att flytta till Lidköpings kommun är det viktigt att vi kan erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Med varierat boende menas variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i förhållande till omgivande miljö, arbete, kommunikationer och service. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 32. Nöjdhet bostadsplanering (%) Im* 60 KS, SBN, AB Bostäder 33. Antal lediga småhustomter KS, SBN 34. Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner KS, SBN 35. Antal lägenheter som är trygghetsbostäder VON, SBN, AB Bostäder Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. Framgångsfaktor: Bra kommunikationer Det ska finnas bra kommunikationer så att det är möjligt att pendla till och från Lidköpings kommun för utbildning och arbete. Kommunikationerna ska vara samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara med hänsyn till bland annat miljö, säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt för Lidköpings kommun att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att i samarbete satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 36. Antal resande med kollektivtrafik, tätort SBN, KS 37. Antal resande med Kinnekulletåget * * * KS, SBN 38. Antal resande med region och lokaltrafik KS, SBN 39. Antal resande med Expressbuss (Linje 1) KS, SBN 40. Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer (index 0-100) Im* 58 KS, SBN 41. a Tillgång till bredband, hushåll 100 Mbit/s (%) TSN, KS 41. b Tillgång till bredband, företag 100 Mbit/s (%) TSN, KS * Målvärdet kan komma att revideras utifrån hur Kinnekullebanan utvecklas Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. Framgångsfaktor: En attraktiv destination Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån strategisk plan och budget SPB

6 Kommunfullmäktiges styrkort ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 42. Handelsindex Samtliga 43. Andel nöjda med tillgången till kulturaktiviteter- och evenemang (%) Im* 71 KS, KFN 44. Ranking Sveriges Friluftskommun KS, KFN, SBN 45. Nöjd kundindex besökare/turister * * * Samtliga Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. * Någon mätning har inte gjorts därför finns ej något utfall och inte några målvärden angivet. En mätning ska göras och då kan utfall och målvärden sättas. Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt. Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 46. Medarbetarengagemang (HME) 82 Im* 83 Im* Samtliga 47. Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index) 3,7 Im* 3,8 Im* Samtliga 48. Sjukfrånvaro (%) 4,8 4,8 4,8 4,8 Samtliga 49. Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%) Samtliga 50. Ledarskapsindex 4,0 Im* 4,1 Im* Samtliga 51. Överskott i % av skatter och bidrag över rullande treårsperiod. 0, KS 52. Budgetföljsamhet 1% +/- 1% +/- 1% +/- Samtliga 53 Internkontroll genomförd (%) Samtliga 54. Resultat Kommunkompassen (poäng av max 800) 487 Im* 600 Im* Samtliga 55. Miljöledning Sammanvägd indikator Samtliga Im*=ingen mätning, medarbetarundersökningen genomförs vartannat år, därför målvärde ej angivit Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 56 a. Närvaro i grundskolan (%) TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 56 b. Närvaro i gymnasieskolan (%) 85,4 86,0 86,8 87,5 TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 57. Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov (nationella prov) och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik, andel (%) 58. Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov (nationella prov) och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och matematik, andel (%) TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 59. Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, andel (%) 81, TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 60. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 6 strategisk plan och budget SPB

7 Kommunfullmäktiges styrkort Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan I Lidköpings kommun ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 61. Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen Samtliga 62. Externt ekonomiskt stöd för internationella arbeten (tkr) Samtliga Uppdrag och sammanvägda indikatorer per verksamhetsområde Nedan redovisas politiska uppdrag samt sammanvägda indikatorer per verksamhetsområde. De politiska uppdragen har sin bakgrund i den politiska avsiktsförklaringen som gjordes av majoritetspartierna i samband med valet De sammanvägda indikatorerna redovisas i kommunfullmäktiges styrkort indikator nummer 17. De underliggande indikatorerna redovisas i respektive nämnds styrkort. Barn- och skolnämnd Uppdrag Minska antalet barn i skolbarnomsorgens grupper Tidigare målsättning om 18 barn i genomsnitt i grupperna inom förskolan har uppfyllts, denna nivå bör dock löpande följas. Målet är 18 barn i genomsnitt. Säkerställa att elever ska känna trygghet i skolan Fler elever ska gå ur skolan med godkända betyg De elever som behöver särskilts stöd skall få det i tillräcklig omfattning Stimulera till eftergymnasiala studier SI Förskola och skolbarnomsorg Antal barn i grupperna/avdelning i förskolan Antal barn per årsarbetare i förskolan Antal inskrivna barn i grupperna/avdelning inom skolbarnomsorgen Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad förskola och skolbarnsomsorg, andel (%) (Kolada: N10003) Kund/Brukarnöjdhet SI Grundskola Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov (nationella prov) och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik, andel Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov (nationella prov) och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och matematik, andel Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, andel Andel behöriga till gymnasieskolans program Ekonomiska-, humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmet Estetiska programmet Yrkesprogram Naturvetenskapliga- och Tekniska programmet Genomsnittligt meritvärde åk 9 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Antal elever per lärare Kund/Brukarnöjdhet Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev, 5-årsm, hemkommun, (%) (Kolada: U15003) strategisk plan och budget SPB

8 Kommunfullmäktiges styrkort Frågeställningar till nämnden/förvaltningen: Hur mäts kvaliteten i förskolan? Hur ser den faktiska vistelsetiden ut på förskolan kontra inskrivna barn? Det är knappt 20% av eleverna som är underkända i något eller några ämnen i åk 9 vad måste göras för att minska denna del? Hur stimulera till studieförberedande program samt till eftergymnasiala studier redan i grundskolan? Antal elever per lärare har ökat, vad är orsaken? Vad är förklaringen till att fler får minst G i ämnesprov matematik i åk 9? Utbildningsnämnd Uppdrag Eleverna ska känna trygghet i skolan Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg De elever som behöver särskilt stöd skall få det i tillräcklig omfattning Skapa utbildningsutbud utifrån framtida efterfrågan i ett kunskapssamhälle och därmed bidra till att öka andelen högskoleutbildade Stimulera till eftergymnasiala studier Öka samverkan med högskolor/universitet/företag/organisationer/verksamheter inom respektive kunskapsområde SI - utbildning Andel elever som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 3 år Andel elever som påbörjat studier på högskola/universitet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Andel elever som blir antagna på sitt förstahandsval Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Kund/Brukarnöjdhet Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per gymnasieelev, 3-årsm, totalt, (%) (Kolada: U17005) Frågeställningar till nämnden/förvaltningen: Hur arbetar nämnden för att stimulera till universitets- och högskolestudier? Hur kan nämnden ytterligare stimulera till eftergymnasiala studier? Hur matchas utbildningsutbudet med framtida arbetsmarknad? Hur följs det politiska uppdraget upp att eleverna ska känna trygghet i skolan? Hur arbetar nämnden för att fler ska gå ut gymnasieskolan med godkända betyg? Vård- och omsorgsnämnd Uppdrag Långsiktigt säkerställa att ge de äldre: Äldreomsorg utifrån individuella behov Inflytande och möjlighet att påverka det egna boendet samt service Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från varje persons behov och önskemål. Omvårdnad och pedagogiskt stöd ska erbjudas för att möjliggöra personlig utveckling. Individuella genomförandeplaner ska upprättas för att möjliggöra delaktighet och livskvalité i samhället på ett jämlikt sätt. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att redovisa nuläge samt hur detta ska säkerställas i framtiden. SI äldreomsorg Väntetid till särskilt boende Kund/Brukarnöjdhet Antal vårdpersonal som en vårdtagare möter under 14 dagar Antal höftfrakturer per invånare 65+ Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, andel (%) (Kolada: N20900) SI handikappomsorg Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS, andel (%) (Kolada: N28018) Kund/Brukarnöjdhet 8 strategisk plan och budget SPB

9 Kommunfullmäktiges styrkort Frågeställningar till nämnden/förvaltningen: Hur ser volymförändringen ut för SoL-insatser och LSS-insatser? Orsak? Andelen invånare 0-64 år med hemtjänst eller särskilt boende ökar i Lidköping. Hur ser fördelningen ut mellan hemtjänst och särskilt boende? Hur ser förutsättningarna ut för att genomföra omställningen i verksamheten? Vad är orsaken till att väntetiden i dagar från ansökan till erbjudandet inflyttningsdatum har ökat mellan 2012 och 2013? Vilka är de bakomliggande faktorerna till äldres omdömen om hemtjänsten respektive särskilt boende? Social- och arbetsmarknadsnämnd Uppdrag Vidta åtgärder för: Att åstadkomma en budget i balans SI Social och arbetsmarknad Andel barn som finns i hushåll som får försörjningsstöd Andel av befolkningen med försörjningsstöd Andel köpt vård Andel ekonomiska medel till förebyggande åtgärder Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, andel (%) (Kolada: N30001) Kund/Brukarnöjdhet Andel ej återaktualiserade inom två år Ungdomar Vuxna Kultur och fritidsnämnd Uppdrag Nämnden ska tillsammans med fotbollsföreningarna planera och anlägga en konstgräsplan. SI Fritid Attraktivt fritidsutbud Kundnöjdhet Medborgarnas nöjdhet med skötsel av idrotts- och motionsanläggningar Medborgarnas nöjdhet med standarden på idrottsanläggningarna Kostnader i relation till jämförbara kommuner kr/inv, fritid SI Kultur Attraktivt kulturutbud Medborgare som svarar nöjd på frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller tillgången till kulturaktiviteter och evenemang? Kostnader i relation till jämförbara kommuner kr/inv, kultur Nettokostnaderna för kulturverksamhet, kr/inv ökar mellan 2011 och Vad är orsaken till denna ökning? Samhällsbyggnadsnämnd Uppdrag En badbrygga ska uppföras vid Framnäs camping Bostadsområden i Järpås, Vinningar och Otterstad ska planläggas med större flexibilitet än traditionella områden (efterfrågestyrd tomtstorlek) Tillgänglighetsarbetet redovisa vad som gjorts och vad som återstår Säkerställa och utveckla Råda Ås som rekreations- och friluftsområde strategisk plan och budget SPB

10 Kommunfullmäktiges styrkort Utveckla cykel- och promenadstråk Tolsjö till Läckö Vinninga Lidköping via Filsbäck SI Samhällsbyggnad Antal småhustomter ska alltid ska finnas till försäljning inom minst två planområden i centralorten Kommunens skogsinnehav Antal kilometer gång- och cykelväg Kostnad i förhållande till rikets snitt och jämförbara kommuner, kr/inv Kundnöjdhet Frågeställningar till nämnden/förvaltningen: Nettokostnaden fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv ökar mellan 2011 (244) och 2012 (378). Vad är orsaken till ökningen? Vad är orsaken till att nettokostnaderna för miljö, hälsa, myndighetsutövning mm kr/inv ligger lägre än samtliga jämförelsegrupper? Teknisk servicenämnd SI Teknisk service Andel medborgare som är nöjda med kommunens system för avfallssortering Vattenkvalitet (uppgift från medborgarundersökningen) Svinn vattenledning Böter för elavbrott som varar längre än 12 timmar Kundnöjdhet Miljö- och byggnämnd SI Miljö och bygg Antal ärenden som gått nämnden emot Handläggningstider delegationsbeslut Handläggningstider nämndsbeslut Kundnöjdhet Intern service Uppdrag Tillgänglighetsarbetet Fastighet ges i uppdrag att redovisa eventuella brister i kommunens fastigheter Fastighet prioritera underhåll för långsiktig ekonomisk hållbarhet Kost i samverkan med berörda nämnder förbättra matupplevelsen Att tillsammans med berörda nämnder fortsätta arbetet med att implementera tillagningskök i den takt ekonomin tillåter Maten ska lagas från grunden så nära kunden som möjligt med bra råvaror SI - Intern Service Andelen miljömärkta livsmedel av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist Kundnöjdhet Underhållsindikatorer: Förhållandet mellan reinvesteringar och avskrivningar Andel värdebehållande underhåll i relation till totalt utfört underhåll Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt: Kost Städ Fastighet 10 strategisk plan och budget SPB

11 Ekonomiska planeringsförutsättningar Ekonomiska planeringsförutsättningar Ekonomisk omvärldsanalys (Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL oktober 2014) SKL:s syn på den ekonomiska utvecklingen är oförändrad från augustiprognosen till den prognos som lämnas nedan. BNP-tillväxten reviderades i augustiprognosen ned relativt kraftigt för innevarande år. Antalet arbetade timmar reviderades däremot upp något medan skatteunderlaget endast ändrades marginellt. I oktoberprognosen finns endast marginella justeringar av prisutvecklingen och det reala skatteunderlaget. Under 2014 och de närmaste åren växer det reala skatteunderlaget starkt vilket hänger samman med att det är normalt med höga tillväxttal när konjunkturåterhämtningen tar fart. Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 1,3 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7 2,2 Sysselsättning, timmar* 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 0,5 Arbetslöshet, nivå 8,0 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 6,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 3,8 Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,8 Konsumentpris, KPIF 1,0 0,9 0,6 1,6 1,8 2,0 2,0 Konsumentpris, KPI 0,9 0,0 0,1 1,3 2,7 3,4 3,0 Realt skatteunderlag** 1,9 1,6 1,8 2,1 2,0 1,7 1,3 *Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar. Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter strategisk plan och budget SPB

12 Ekonomiska planeringsförutsättningar Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning Kommunalskatt De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets utveckling består i huvudsak av två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen. Skatteunderlaget beräknas på riksnivå. Skatteunderlagets utveckling för perioden framgår av nedanstående diagram. Skatteunderlagets ökning i riket, procent 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 SKL december 2013 SKL februari 2014 SKL april 2014 SKL augus< 2014 SKL oktober ,0 0, Kommunalekonomisk utjämning Inkomstutjämning I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar alla kommuner respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter här till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat uttryckt). I dag erhåller 279 av landets 290 kommuner ett statligt inkomstutjämningsbidrag, övriga kommuner betalar i stället en inkomstutjämningsavgift till staten. Kostnadsutjämning Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parameter och bygger på tillgänglig statistik över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommunerna. För Lidköpings kommun innebär nuvarande prognos över skatteunderlaget och den kommunalekonomiska utjämningen följande belopp. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, mnkr Skattesats 20, Skatteintäkter 1 589, , ,0 Inkomstutjämning 279,4 289,6 299,0 Kostnadsutjämning (inkl regleringsavg) -45,4-53,8-69,1 Utjämningsbidrag LSS 13,9 13,9 14,0 Fastighetsavgift 69,8 69,8 69,7 Summa 1 907, , ,6 Skattesats Skattesatsen i Lidköpings kommun uppgår för närvarande till 20,86 kronor. Denna rapport baseras på denna skattesats. Förändring av skattesatsens storlek En förändring av skattesatsens storlek med 10 öre motsvarar 7,6 mnkr i 2015 års nivå. 12 strategisk plan och budget SPB

13 Ekonomiska planeringsförutsättningar Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Kapitalförvaltningen 79,0 65,1 65,1 Övriga finansiella intäkter 3,7 3,7 3,7 Borgensavgift 2,5 2,5 2,5 Administrativ avgift internbanken 1,3 1,3 1,3 Ränteintäkter internbanken 27,5 27,5 27,5 Summa finansiella intäkter 114,0 100,1 100,1 Räntekostnader kommunen -2,5-3,0-3,0 Övriga finansiella kostnader -4,1-5,4-6,2 Administrativa kostnader internbanken -1,3-1,3-1,3 Räntekostnader internbanken -27,5-27,5-27,5 Summa finansiella kostnader -35,4-37,1-37,9 Finansnetto 78,6 63,0 62,2 Finansiella intäkter Finansiella intäkter utgörs av utdelningar från och värdeuppgång av kommunens fondplaceringar. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige , ska budgeten för kapitalavkastning baseras på ursprungligt placerat kapital reducerat med avsättningar för pensioner. Med en kalkylmässigt antagande om genomsnittlig avkastning på 5 % uppgår de budgeterade intäkterna till 65,1 mnkr per år. För 2015 har beloppet ökats med 13,9 mnkr och uppgår då till 79,0 mnkr. Pensionsavsättningarna uppgår till 100 mnkr. Övriga finansiella intäkter består av utdelningar från kommunens helägda bolag, ränteintäkter samt övriga intäkter. Övriga finansiella kostnader består i huvudsak av finansiella kostnader för pensioner. Krediter och räntekostnader kommunen Kommunen började 2008 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Det totala krediterna uppgick i januari 2014 till 84,5 mnkr. Med en räntesats på 3,5 % under uppgår de budgeterade räntekostnaderna till 2,5 mnkr 2015 och 3,0 mnkr årligen för Krediten är bunden till halvårsskiftet 2015 till en lägre räntesats, vilket är orsaken till att räntekostnaden blir lägre 2015 än de andra åren i planperioden. Noteras bör dock att kommande investeringsplaner innebär ökad upplåning. Dessa utökade räntekostnader ingår inte i ovanstående budget. Intäkter och kostnader internbanken Ränteintäkter internbanken avser de intäktsräntor som kommunen erhåller från de kommunala bolagen på de reverserna som finns upprättade mellan kommunen och respektive bolag. Dessa motsvaras av de verkliga kostnaderna för upplåningen och återfinns under rubriken räntekostnader internbanken. Kommunens internbank finansieras genom de avgifter som bolagen betalar för tjänsten internbank. Dessa uppgår i kalkylen ovan till 1,3 mnkr och avser en avgift på 0,1 % (dvs 10 punkter) på upplåningsvolymen. Kostnaderna för internbanken omfattar 1,3 mnkr och avser personalkostnader och övriga omkostnader för internbankens arbete. Borgensavgift Kommunen kan gå i borgen för ett kommunalt företag eller en förening som verkar inom en verksamhet som kommunen normalt verkar inom. Kommunen erbjuder en finansiell säkerhet för gäldenärens lån och ikläder sig fullt betalningsansvar vid ekonomiska problem hos gäldenären. En borgensavgift är en avgift som borgenären tar ut som kompensation för den risk som borgenären, dvs kommunen, utsätter sig för. Men borgensavgiften ska även täcka och neutralisera det stöd som kommunens genom sin styrka ger sina företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Samtliga kommunala bolag omfattas av EU:s konkurrensdirektiv. För bostadsbolaget gäller dessutom den nya lagstiftningen om kommunala bostadsaktiebolag (den så kallade allvill lagen ). Denna lagstiftning förtydligar EU:s konkurrensdirektiv för de kommunala bostadsbolagen. I och med internbankens upprättande så lånas samtliga medel i kommunens räkning för att sedan vidareutlå- strategisk plan och budget SPB

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå.

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå. Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2017 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att på bästa sätt

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 Strategisk plan och budget -2016-01-15 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen

Läs mer

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Lidköping en välkomnande och hållbar kommun kommunfullmäktiges styrkort - 2 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N01951 40 av 290 40 av 290 41 av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 33 FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 EKONOMI Sammandrag driftbudget 2011-2014 Belopp netto tkr Bokslut 2011 2012 2013 2014 Kommunalskatt o statsbidrag 6 047 876 6 111 950 6 185 196

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer