Strategisk plan och budget antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24"

Transkript

1 Strategisk plan och budget antagen av kommunfullmäktige

2 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 25 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service 26 Kommunstyrelsen, Intern service 29 Vård- och omsorgsnämnd 34 Barn- och skolnämnd 46 Utbildningsnämnd 54 Social- och arbetsmarknadsnämnd 59 Samhällsbyggnadsnämnd 65 Kultur- och fritidsnämnd 71 Miljö- och byggnämnd 75 Teknisk Servicenämnd 78 Räddningsnämnd 83 Budgetramar 85 Investeringar 88 2 strategisk plan och budget SPB

3 Kommunfullmäktiges styrkort Kommunfullmäktiges styrkort Vision Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Vi vill att Lidköpings kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktigt planering. Hållbar utveckling innebär att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå det krävs att vi har ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling handlar om mänsklig välfärd och utveckling, men också om en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Miljömässig hållbarhet är de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning och miljöbelastning. Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet. Samtidigt ska den ekonomiska hållbarheten också säkerställa kommande generationers möjligheter att få samma service. För att närma oss visionen arbetar vi enligt följande strategier: Kunden brukaren i fokus Lokal utveckling i ett globalt perspektiv En organisation i framkant Målbilder Lidköping 2030 Mål 1 Lidköping Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 1. Nybyggande - antal nybyggda lägenheter och småhus per 1000 invånare 1,7 1,7 1,7 3,8 KS, SBN, AB Bostäder 2. Befolkningsutveckling (antal) Samtliga 3. Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på (Index 0-100) 4. Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100) Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett im* 75 Samtliga im* 66 Samtliga Mål 2 Lidköping Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 5. Gästnätter (antal) KFN och Destinationsbolaget Mål 3 Lidköping Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 6. Inpendling (%) KS 7. Utpendling (%) KS 8. Demografisk försörjningskvot 0,78 0,78 0,78 0,78 KS 9. Arbetslöshet (%) 7,8 8,0 8,0 7,0 SAN, UTN, BSN, KS 10. Skattekraft (%) 95,9 96,1 96,3 96,5 KS strategisk plan och budget SPB

4 Kommunfullmäktiges styrkort Strategi: Kunden/brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 11. Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med personal i Lidköpings kommun) (%) Im* 75 Samtliga 12. Andel besvarade samtal, telefoni (%) Samtliga 13.a E-tjänster antal 61 öka 5 öka 5 öka 5 Samtliga 13 b. E-tjänster nyttjandegrad im Öka 10% Öka 10% Öka 20% Samtliga 14. Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevad delaktighet och inflytande) Index Bemötande (Andel kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal) (%) 16. Kundnöjdhet - Alla förvaltningar genomför kundundersökningar enligt kommugemensam rutin (%) Im* 52 Samtliga Im* 80 Samtliga Samtliga 17. Sammanvägda indikatorer (SI) för respektive nämnd Samtliga Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 18. Klimatpåverkan (sammanvägd indikator) Samtliga 19. Miljörankning Samtliga 20. Trygghet - Andelen medborgare som känner sig trygga (%) im* 71 Samtliga 21. Antal personer per invånare vårdade i slutenvård pga skada 11,2 11,0 10,8 10,6 Samtliga 22. Ohälsotal (16-64 år) 31, Samtliga 23. Medborgare som är nöjda med möjligheterna att utöva sina fritidsaktiviteter (%) Im* 82 KFN 24. Antal individer som är utan bostad SAN, VON, AB Bostäder Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle. 4 strategisk plan och budget SPB

5 Kommunfullmäktiges styrkort Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 25. Ungdomsarbetslöshet, öppen och i program (%) 18, TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 26. Befolkningens utbildningsnivå (%) 34,2 34,8 35,4 36,0 KS, UTN, BSN, SAN 27. Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%) 28. Antal personer med funktionsnedsättning med insatser SOL och LSS med arbetsmarknadsförankring 69,9 71,0 72,0 73,0 BSN, UTN, KS, SAN SAN, VON Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv Vi ska skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas. Vi ska stimulera nyföretagande och socialt företagande och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköpings kommun. Med ett rikt kulturliv lockar vi kreativa människor till Lidköpings kommun, och de skapar i sin tur nya näringar och tillväxt. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 29. Tillväxt i total lönesumma (%) 1,7 2,0 2,1 2,2 KS 30. Antal nya etableringar KS 31. Näringslivsrankning Samtliga Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer Målet är att Lidköpings kommun år 2030 ska ha invånare med god livskvalitet och i hälsosam miljö. Det ställer stora krav på byggandet av bostäder, både vad gäller yttre miljö, energieffektivitet och sunda materialval. Det behöver finnas ett brett utbud av lediga bostäder och byggklara tomter. För att locka fler människor att flytta till Lidköpings kommun är det viktigt att vi kan erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Med varierat boende menas variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i förhållande till omgivande miljö, arbete, kommunikationer och service. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 32. Nöjdhet bostadsplanering (%) Im* 60 KS, SBN, AB Bostäder 33. Antal lediga småhustomter KS, SBN 34. Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner KS, SBN 35. Antal lägenheter som är trygghetsbostäder VON, SBN, AB Bostäder Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. Framgångsfaktor: Bra kommunikationer Det ska finnas bra kommunikationer så att det är möjligt att pendla till och från Lidköpings kommun för utbildning och arbete. Kommunikationerna ska vara samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara med hänsyn till bland annat miljö, säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt för Lidköpings kommun att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att i samarbete satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 36. Antal resande med kollektivtrafik, tätort SBN, KS 37. Antal resande med Kinnekulletåget * * * KS, SBN 38. Antal resande med region och lokaltrafik KS, SBN 39. Antal resande med Expressbuss (Linje 1) KS, SBN 40. Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer (index 0-100) Im* 58 KS, SBN 41. a Tillgång till bredband, hushåll 100 Mbit/s (%) TSN, KS 41. b Tillgång till bredband, företag 100 Mbit/s (%) TSN, KS * Målvärdet kan komma att revideras utifrån hur Kinnekullebanan utvecklas Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. Framgångsfaktor: En attraktiv destination Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån strategisk plan och budget SPB

6 Kommunfullmäktiges styrkort ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 42. Handelsindex Samtliga 43. Andel nöjda med tillgången till kulturaktiviteter- och evenemang (%) Im* 71 KS, KFN 44. Ranking Sveriges Friluftskommun KS, KFN, SBN 45. Nöjd kundindex besökare/turister * * * Samtliga Im*=ingen mätning. Medborgarundersökningen genomförs var 18:e månad därför inget målvärde angett. * Någon mätning har inte gjorts därför finns ej något utfall och inte några målvärden angivet. En mätning ska göras och då kan utfall och målvärden sättas. Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt. Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 46. Medarbetarengagemang (HME) 82 Im* 83 Im* Samtliga 47. Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index) 3,7 Im* 3,8 Im* Samtliga 48. Sjukfrånvaro (%) 4,8 4,8 4,8 4,8 Samtliga 49. Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%) Samtliga 50. Ledarskapsindex 4,0 Im* 4,1 Im* Samtliga 51. Överskott i % av skatter och bidrag över rullande treårsperiod. 0, KS 52. Budgetföljsamhet 1% +/- 1% +/- 1% +/- Samtliga 53 Internkontroll genomförd (%) Samtliga 54. Resultat Kommunkompassen (poäng av max 800) 487 Im* 600 Im* Samtliga 55. Miljöledning Sammanvägd indikator Samtliga Im*=ingen mätning, medarbetarundersökningen genomförs vartannat år, därför målvärde ej angivit Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 56 a. Närvaro i grundskolan (%) TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 56 b. Närvaro i gymnasieskolan (%) 85,4 86,0 86,8 87,5 TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 57. Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov (nationella prov) och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik, andel (%) 58. Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov (nationella prov) och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och matematik, andel (%) TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 59. Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, andel (%) 81, TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 60. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år TSI-org (BSN, UTN, KFN, SAN, VON) 6 strategisk plan och budget SPB

7 Kommunfullmäktiges styrkort Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan I Lidköpings kommun ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Indikator Senaste utfall Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Ansvarig 61. Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen Samtliga 62. Externt ekonomiskt stöd för internationella arbeten (tkr) Samtliga Uppdrag och sammanvägda indikatorer per verksamhetsområde Nedan redovisas politiska uppdrag samt sammanvägda indikatorer per verksamhetsområde. De politiska uppdragen har sin bakgrund i den politiska avsiktsförklaringen som gjordes av majoritetspartierna i samband med valet De sammanvägda indikatorerna redovisas i kommunfullmäktiges styrkort indikator nummer 17. De underliggande indikatorerna redovisas i respektive nämnds styrkort. Barn- och skolnämnd Uppdrag Minska antalet barn i skolbarnomsorgens grupper Tidigare målsättning om 18 barn i genomsnitt i grupperna inom förskolan har uppfyllts, denna nivå bör dock löpande följas. Målet är 18 barn i genomsnitt. Säkerställa att elever ska känna trygghet i skolan Fler elever ska gå ur skolan med godkända betyg De elever som behöver särskilts stöd skall få det i tillräcklig omfattning Stimulera till eftergymnasiala studier SI Förskola och skolbarnomsorg Antal barn i grupperna/avdelning i förskolan Antal barn per årsarbetare i förskolan Antal inskrivna barn i grupperna/avdelning inom skolbarnomsorgen Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad förskola och skolbarnsomsorg, andel (%) (Kolada: N10003) Kund/Brukarnöjdhet SI Grundskola Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov (nationella prov) och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik, andel Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov (nationella prov) och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och matematik, andel Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, andel Andel behöriga till gymnasieskolans program Ekonomiska-, humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmet Estetiska programmet Yrkesprogram Naturvetenskapliga- och Tekniska programmet Genomsnittligt meritvärde åk 9 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Antal elever per lärare Kund/Brukarnöjdhet Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev, 5-årsm, hemkommun, (%) (Kolada: U15003) strategisk plan och budget SPB

8 Kommunfullmäktiges styrkort Frågeställningar till nämnden/förvaltningen: Hur mäts kvaliteten i förskolan? Hur ser den faktiska vistelsetiden ut på förskolan kontra inskrivna barn? Det är knappt 20% av eleverna som är underkända i något eller några ämnen i åk 9 vad måste göras för att minska denna del? Hur stimulera till studieförberedande program samt till eftergymnasiala studier redan i grundskolan? Antal elever per lärare har ökat, vad är orsaken? Vad är förklaringen till att fler får minst G i ämnesprov matematik i åk 9? Utbildningsnämnd Uppdrag Eleverna ska känna trygghet i skolan Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg De elever som behöver särskilt stöd skall få det i tillräcklig omfattning Skapa utbildningsutbud utifrån framtida efterfrågan i ett kunskapssamhälle och därmed bidra till att öka andelen högskoleutbildade Stimulera till eftergymnasiala studier Öka samverkan med högskolor/universitet/företag/organisationer/verksamheter inom respektive kunskapsområde SI - utbildning Andel elever som lämnar gymnasieskolan med slutbetyg inom 3 år Andel elever som påbörjat studier på högskola/universitet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Andel elever som blir antagna på sitt förstahandsval Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Kund/Brukarnöjdhet Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per gymnasieelev, 3-årsm, totalt, (%) (Kolada: U17005) Frågeställningar till nämnden/förvaltningen: Hur arbetar nämnden för att stimulera till universitets- och högskolestudier? Hur kan nämnden ytterligare stimulera till eftergymnasiala studier? Hur matchas utbildningsutbudet med framtida arbetsmarknad? Hur följs det politiska uppdraget upp att eleverna ska känna trygghet i skolan? Hur arbetar nämnden för att fler ska gå ut gymnasieskolan med godkända betyg? Vård- och omsorgsnämnd Uppdrag Långsiktigt säkerställa att ge de äldre: Äldreomsorg utifrån individuella behov Inflytande och möjlighet att påverka det egna boendet samt service Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från varje persons behov och önskemål. Omvårdnad och pedagogiskt stöd ska erbjudas för att möjliggöra personlig utveckling. Individuella genomförandeplaner ska upprättas för att möjliggöra delaktighet och livskvalité i samhället på ett jämlikt sätt. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att redovisa nuläge samt hur detta ska säkerställas i framtiden. SI äldreomsorg Väntetid till särskilt boende Kund/Brukarnöjdhet Antal vårdpersonal som en vårdtagare möter under 14 dagar Antal höftfrakturer per invånare 65+ Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, andel (%) (Kolada: N20900) SI handikappomsorg Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS, andel (%) (Kolada: N28018) Kund/Brukarnöjdhet 8 strategisk plan och budget SPB

9 Kommunfullmäktiges styrkort Frågeställningar till nämnden/förvaltningen: Hur ser volymförändringen ut för SoL-insatser och LSS-insatser? Orsak? Andelen invånare 0-64 år med hemtjänst eller särskilt boende ökar i Lidköping. Hur ser fördelningen ut mellan hemtjänst och särskilt boende? Hur ser förutsättningarna ut för att genomföra omställningen i verksamheten? Vad är orsaken till att väntetiden i dagar från ansökan till erbjudandet inflyttningsdatum har ökat mellan 2012 och 2013? Vilka är de bakomliggande faktorerna till äldres omdömen om hemtjänsten respektive särskilt boende? Social- och arbetsmarknadsnämnd Uppdrag Vidta åtgärder för: Att åstadkomma en budget i balans SI Social och arbetsmarknad Andel barn som finns i hushåll som får försörjningsstöd Andel av befolkningen med försörjningsstöd Andel köpt vård Andel ekonomiska medel till förebyggande åtgärder Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, andel (%) (Kolada: N30001) Kund/Brukarnöjdhet Andel ej återaktualiserade inom två år Ungdomar Vuxna Kultur och fritidsnämnd Uppdrag Nämnden ska tillsammans med fotbollsföreningarna planera och anlägga en konstgräsplan. SI Fritid Attraktivt fritidsutbud Kundnöjdhet Medborgarnas nöjdhet med skötsel av idrotts- och motionsanläggningar Medborgarnas nöjdhet med standarden på idrottsanläggningarna Kostnader i relation till jämförbara kommuner kr/inv, fritid SI Kultur Attraktivt kulturutbud Medborgare som svarar nöjd på frågan Hur nöjd är du med Lidköpings kommun vad gäller tillgången till kulturaktiviteter och evenemang? Kostnader i relation till jämförbara kommuner kr/inv, kultur Nettokostnaderna för kulturverksamhet, kr/inv ökar mellan 2011 och Vad är orsaken till denna ökning? Samhällsbyggnadsnämnd Uppdrag En badbrygga ska uppföras vid Framnäs camping Bostadsområden i Järpås, Vinningar och Otterstad ska planläggas med större flexibilitet än traditionella områden (efterfrågestyrd tomtstorlek) Tillgänglighetsarbetet redovisa vad som gjorts och vad som återstår Säkerställa och utveckla Råda Ås som rekreations- och friluftsområde strategisk plan och budget SPB

10 Kommunfullmäktiges styrkort Utveckla cykel- och promenadstråk Tolsjö till Läckö Vinninga Lidköping via Filsbäck SI Samhällsbyggnad Antal småhustomter ska alltid ska finnas till försäljning inom minst två planområden i centralorten Kommunens skogsinnehav Antal kilometer gång- och cykelväg Kostnad i förhållande till rikets snitt och jämförbara kommuner, kr/inv Kundnöjdhet Frågeställningar till nämnden/förvaltningen: Nettokostnaden fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv ökar mellan 2011 (244) och 2012 (378). Vad är orsaken till ökningen? Vad är orsaken till att nettokostnaderna för miljö, hälsa, myndighetsutövning mm kr/inv ligger lägre än samtliga jämförelsegrupper? Teknisk servicenämnd SI Teknisk service Andel medborgare som är nöjda med kommunens system för avfallssortering Vattenkvalitet (uppgift från medborgarundersökningen) Svinn vattenledning Böter för elavbrott som varar längre än 12 timmar Kundnöjdhet Miljö- och byggnämnd SI Miljö och bygg Antal ärenden som gått nämnden emot Handläggningstider delegationsbeslut Handläggningstider nämndsbeslut Kundnöjdhet Intern service Uppdrag Tillgänglighetsarbetet Fastighet ges i uppdrag att redovisa eventuella brister i kommunens fastigheter Fastighet prioritera underhåll för långsiktig ekonomisk hållbarhet Kost i samverkan med berörda nämnder förbättra matupplevelsen Att tillsammans med berörda nämnder fortsätta arbetet med att implementera tillagningskök i den takt ekonomin tillåter Maten ska lagas från grunden så nära kunden som möjligt med bra råvaror SI - Intern Service Andelen miljömärkta livsmedel av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist Kundnöjdhet Underhållsindikatorer: Förhållandet mellan reinvesteringar och avskrivningar Andel värdebehållande underhåll i relation till totalt utfört underhåll Pris i jämförelse med mätbara kommuners snitt: Kost Städ Fastighet 10 strategisk plan och budget SPB

11 Ekonomiska planeringsförutsättningar Ekonomiska planeringsförutsättningar Ekonomisk omvärldsanalys (Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL oktober 2014) SKL:s syn på den ekonomiska utvecklingen är oförändrad från augustiprognosen till den prognos som lämnas nedan. BNP-tillväxten reviderades i augustiprognosen ned relativt kraftigt för innevarande år. Antalet arbetade timmar reviderades däremot upp något medan skatteunderlaget endast ändrades marginellt. I oktoberprognosen finns endast marginella justeringar av prisutvecklingen och det reala skatteunderlaget. Under 2014 och de närmaste åren växer det reala skatteunderlaget starkt vilket hänger samman med att det är normalt med höga tillväxttal när konjunkturåterhämtningen tar fart. Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 1,3 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7 2,2 Sysselsättning, timmar* 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 0,5 Arbetslöshet, nivå 8,0 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 6,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 3,8 Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,8 Konsumentpris, KPIF 1,0 0,9 0,6 1,6 1,8 2,0 2,0 Konsumentpris, KPI 0,9 0,0 0,1 1,3 2,7 3,4 3,0 Realt skatteunderlag** 1,9 1,6 1,8 2,1 2,0 1,7 1,3 *Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar. Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter strategisk plan och budget SPB

12 Ekonomiska planeringsförutsättningar Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning Kommunalskatt De kommunala skatteintäkterna beror på hur skatteunderlaget utvecklas. Skatteunderlagets utveckling består i huvudsak av två komponenter; antalet arbetade timmar och timlönen. Skatteunderlaget beräknas på riksnivå. Skatteunderlagets utveckling för perioden framgår av nedanstående diagram. Skatteunderlagets ökning i riket, procent 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 SKL december 2013 SKL februari 2014 SKL april 2014 SKL augus< 2014 SKL oktober ,0 0, Kommunalekonomisk utjämning Inkomstutjämning I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar alla kommuner respektive landsting får ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter här till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft (förenklat uttryckt). I dag erhåller 279 av landets 290 kommuner ett statligt inkomstutjämningsbidrag, övriga kommuner betalar i stället en inkomstutjämningsavgift till staten. Kostnadsutjämning Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet. Systemet bygger på en rad olika parameter och bygger på tillgänglig statistik över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommunerna. För Lidköpings kommun innebär nuvarande prognos över skatteunderlaget och den kommunalekonomiska utjämningen följande belopp. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, mnkr Skattesats 20, Skatteintäkter 1 589, , ,0 Inkomstutjämning 279,4 289,6 299,0 Kostnadsutjämning (inkl regleringsavg) -45,4-53,8-69,1 Utjämningsbidrag LSS 13,9 13,9 14,0 Fastighetsavgift 69,8 69,8 69,7 Summa 1 907, , ,6 Skattesats Skattesatsen i Lidköpings kommun uppgår för närvarande till 20,86 kronor. Denna rapport baseras på denna skattesats. Förändring av skattesatsens storlek En förändring av skattesatsens storlek med 10 öre motsvarar 7,6 mnkr i 2015 års nivå. 12 strategisk plan och budget SPB

13 Ekonomiska planeringsförutsättningar Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Kapitalförvaltningen 79,0 65,1 65,1 Övriga finansiella intäkter 3,7 3,7 3,7 Borgensavgift 2,5 2,5 2,5 Administrativ avgift internbanken 1,3 1,3 1,3 Ränteintäkter internbanken 27,5 27,5 27,5 Summa finansiella intäkter 114,0 100,1 100,1 Räntekostnader kommunen -2,5-3,0-3,0 Övriga finansiella kostnader -4,1-5,4-6,2 Administrativa kostnader internbanken -1,3-1,3-1,3 Räntekostnader internbanken -27,5-27,5-27,5 Summa finansiella kostnader -35,4-37,1-37,9 Finansnetto 78,6 63,0 62,2 Finansiella intäkter Finansiella intäkter utgörs av utdelningar från och värdeuppgång av kommunens fondplaceringar. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige , ska budgeten för kapitalavkastning baseras på ursprungligt placerat kapital reducerat med avsättningar för pensioner. Med en kalkylmässigt antagande om genomsnittlig avkastning på 5 % uppgår de budgeterade intäkterna till 65,1 mnkr per år. För 2015 har beloppet ökats med 13,9 mnkr och uppgår då till 79,0 mnkr. Pensionsavsättningarna uppgår till 100 mnkr. Övriga finansiella intäkter består av utdelningar från kommunens helägda bolag, ränteintäkter samt övriga intäkter. Övriga finansiella kostnader består i huvudsak av finansiella kostnader för pensioner. Krediter och räntekostnader kommunen Kommunen började 2008 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Det totala krediterna uppgick i januari 2014 till 84,5 mnkr. Med en räntesats på 3,5 % under uppgår de budgeterade räntekostnaderna till 2,5 mnkr 2015 och 3,0 mnkr årligen för Krediten är bunden till halvårsskiftet 2015 till en lägre räntesats, vilket är orsaken till att räntekostnaden blir lägre 2015 än de andra åren i planperioden. Noteras bör dock att kommande investeringsplaner innebär ökad upplåning. Dessa utökade räntekostnader ingår inte i ovanstående budget. Intäkter och kostnader internbanken Ränteintäkter internbanken avser de intäktsräntor som kommunen erhåller från de kommunala bolagen på de reverserna som finns upprättade mellan kommunen och respektive bolag. Dessa motsvaras av de verkliga kostnaderna för upplåningen och återfinns under rubriken räntekostnader internbanken. Kommunens internbank finansieras genom de avgifter som bolagen betalar för tjänsten internbank. Dessa uppgår i kalkylen ovan till 1,3 mnkr och avser en avgift på 0,1 % (dvs 10 punkter) på upplåningsvolymen. Kostnaderna för internbanken omfattar 1,3 mnkr och avser personalkostnader och övriga omkostnader för internbankens arbete. Borgensavgift Kommunen kan gå i borgen för ett kommunalt företag eller en förening som verkar inom en verksamhet som kommunen normalt verkar inom. Kommunen erbjuder en finansiell säkerhet för gäldenärens lån och ikläder sig fullt betalningsansvar vid ekonomiska problem hos gäldenären. En borgensavgift är en avgift som borgenären tar ut som kompensation för den risk som borgenären, dvs kommunen, utsätter sig för. Men borgensavgiften ska även täcka och neutralisera det stöd som kommunens genom sin styrka ger sina företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Samtliga kommunala bolag omfattas av EU:s konkurrensdirektiv. För bostadsbolaget gäller dessutom den nya lagstiftningen om kommunala bostadsaktiebolag (den så kallade allvill lagen ). Denna lagstiftning förtydligar EU:s konkurrensdirektiv för de kommunala bostadsbolagen. I och med internbankens upprättande så lånas samtliga medel i kommunens räkning för att sedan vidareutlå- strategisk plan och budget SPB

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer